Kitüntetések. Hazai tiszteletbeli tagság. Prof. dr. Horváth László egyetemi tanár. Kitüntetések. Külföldi tiszteletbeli tagság.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitüntetések. Hazai tiszteletbeli tagság. Prof. dr. Horváth László egyetemi tanár. Kitüntetések. Külföldi tiszteletbeli tagság."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Kitüntetések A Magyar Radiológusok Társasága vezetôségének döntése alapján több évtizedes kiváló munkájuk elismeréseként Pécsett, az MRT XXIV. Kongresszusán az alább felsorolt kollégák kaptak tiszteletbeli tagsági oklevelet, illetve társaságitudományos kitüntetéseket. (Lásd a laudációkat!) Három külföldi kolléga részesült tiszteletbeli tagság kitüntetésben, akik támogatói voltak a magyar radiológia fejlôdésének, és részt vettek a külföldi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében. Hazai tiszteletbeli tagság Prof. dr. Horváth László, Pécs Prof. dr. Kenéz József, Budapest Dr. Köteles György, Budapest Prof. dr. Kuhn Endre, Pécs Prof. dr. Péter Mózes, Debrecen Dr. Somogyi Jenô, Pécs Prof. dr. Vadon Gábor, Budapest Kitüntetések Prof. dr. Baranyai Tibor: Ratkóczy Nándoremlékérem Dr. Barsi Péter: Zsebôk Zoltán-emlékérem Dr. Gôdény Mária: Alexander Béla-emlékérem Dr. Karlinger Kinga: Alexander Béla-emlékérem Prof. dr. Lombay Béla: Ratkóczy Nándoremlékérem Külföldi tiszteletbeli tagság Prof. dr. Okan Akhán, Törökország Prof. dr. Aytekin Besin, Törökország Prof. dr. Boris Brkljaèiè, Horvátország Prof. dr. Horváth László A Pécsi Orvostudományi Egyetemet 1961-ben végezte el, majd itt szerezte meg szakvizsgáját is és 2005 között, 41 éven keresztül dolgozott a Pécsi Radiológiai Klinikán, amelynek 1994 és 2001 között tanszékvezetô a volt. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa. A magyar, angol és német orvostanhallgatók elhivatott oktatója napjainkban is. A magyar vascularis intervenciós radiológia megteremtôje, nemzetközi hírû mûvelôje. Számos magyar és külföldi társaság tagja, több országban tartott kurzusokat, elôadás-sorozatot, a tengerentúlon is. Négy nyelven jelentek meg publikációi, 10 könyvfejezetet írt, több mint 400 elôadást tartott. A Radiológiai Szakmai Kollégium elnöke volt és az Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézet igazgatójaként is mûködött. Széles körû szakmai, oktatói, kutatói tevékenységét számos hazai és külföldi kitüntetéssel és díjjal ismerték el. Horváth László professzort szakmai és tudományos munkájának, a nemzetközi kapcsolatok te- 234 Beszámoló

2 rén elért eredményeinek elismeréséül tiszteletbeli taggá választotta. Prof. dr. Kenéz József nyugalmazott tanszékvezetô Az 1962-ben summa cum laude megszerzett diploma után, rövid, székesfehérvári kitérôvel a SOTE Radiológiai Klinikáján dolgozott 1965 és 1984 között. Késôbb rövid megszakítással a SOTE Neurológiai Klinikáján a neuroradiológiai osztályt vezette 1992-ig és 2001 között az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Radiológiai Osztályát irányította ben megszervezte a HIETE Neuroradiológiai Tanszékét, amelynek tanszékvezetôje lett óta nyugdíjasként is nagy lendülettel dolgozik, változatlan érdeklôdéssel az új módszerek és lehetôségek iránt. Száznyolc közleménye jelent meg, elôadásainak száma 560. Nevéhez fûzôdik több eredeti megfigyelés és új eljárás bevezetése a neuroradiológia területén. Radiológusok hosszú sorának adta és adja át önzetlenül a neuroradiológia iránt érzett lelkesedését és mindig megújuló tudását. Számos magyar és nemzetközi társaság tagja. A Magyar Neuroradiológiai Társaság alapító tagja és tiszteletbeli elnöke. Prof. dr. Kenéz József a magyar neuroradiológus. Kenéz József professzort szakmai és tudományos munkájának, a nemzetközi kapcsolatok terén elért eredményeinek elismeréséül tiszteletbeli taggá választotta. Dr. Köteles György fôorvos, címzetes egyetemi docens Tavaly töltötte be 80. életévét. Több mint 40 évig dolgozott a Madarász Utcai Gyermekkórházban. Az elsô magyar gyermekradiológusok egyike. Gyermekorvosok és gyermekradiológusok nemzedékeit oktatta és nevelte. Folyamatosan követte az egyre szélesedô új módszerek alakulását és támogatta azok bevezetését. Mindig nyitott volt az újra, a jobbra. Az ultrahangot alkalmazó gyermekradiológusok doyenje. Nevéhez fûzôdik több kórkép elsô leírása, új eljárások és eszközök bevezetése a gyermekek vizsgálatakor. Számos közlemény és könyv szerzôje, a sugárvédelmi szabályok egyik kialakítója. Köteles György fôorvos urat szakmai és tudományos munkájának elismeréséül tiszteletbeli taggá választotta. Prof. dr. Kuhn Endre A Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját 1952-ben ig a budapesti Uzsoki Utcai Kórházban dolgozott és 1994 között, 21 éven át igazgatta a Pécsi Egyetem Radiológiai Klinikáját. Ez idô alatt kialakította a klinika modern diagnosztikai egységeit és létrehozta a klinika sugárterápiás részlegét. A korszerû diagnosztika és az onkoterápia egységes szemlélete vezette egész munkásságát, és ezt a szemléletet adta át munkatársainak. Számos egyetemi jegyzet, könyvfejezet, monográfia, közlemény és elôadás díjazott szerzôje. A radiológiai oktatás teljes átszervezésének, modernizálásának, egységessé válásának úttörôje volt. Tanítványai a mai napig emlékeznek érdekfeszítô és izgalmas elôadásaira. A mércét kérlelhetetlenül magasra helyezte mind szakmailag, mind morálisan, és legjobban saját magától követelte meg a teljesítését. A Magyar Tudományos Akadémia és a Pécsi Akadémiai Bizottság számos bizottságát vezette hosszú éveken át. Több évtizedes munkásságát sok kitüntetéssel honorálták. Kuhn Endre professzor urat munkája elismeréseként tiszteletbeli taggá választotta. Prof. dr. Péter Mózes Debrecenben született 1936-ban. Orvosi diplomát 1963-ban szerzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, ahol 38 évet dolgozott. A radiológiai klinikát 1989-tôl 2001-ig vezette és 1995 között a DOTE klinikai rektorhelyettese volt. Nevéhez fûzôdik az önálló intézeti gazdálkodás, M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

3 teljesítményfinanszírozás bevezetése az egyetemen. Két periódusban látta el a Radiológiai Szakmai Kollégium elnöki tisztét és a Magyar Radiológia folyóirat fôszerkesztôi feladatát. A rádiófrekvenciás daganatgyógyítás és a TIPS eljárás magyarországi bevezetôje. Számos hazai és nemzetközi szervezetnek, a Magyar Tudományos Akadémia Diagnosztikai Albizottságának tagja, 170 közlemény szerzôje, a Radiológia tankönyv szerkesztôje. Az Apáczai Csere János-díj és a Pro Universitate kitüntetés tulajdonosa. Péter Mózes professzort szakmai és tudományos munkájának, a nemzetközi kapcsolatok terén elért eredményeinek elismeréséül tiszteletbeli taggá választotta. Dr. Somogyi Jenô fôorvos Erdélyben született, 1923-ban. Orvosi diplomáját 1949-ben szerezte meg Debrecenben. A pécsi I. Sebészeti Klinika röntgenlaboratóriumában kezdett dolgozni, s azt késôbb évekig vezette. A pécsi Radiológiai Klinika megtervezésében, megszervezésében és kialakításában, valamint az erdélyi szakmai kapcsolatok szervezésében Benkô György profeszszor úr fô segítôje volt. Harmincöt év után, ben búcsúzott a klinikától. Szakmai tevékenységének legfontosabb területei a traumatológia, a sebészeti és gasztroenterológiai radiológia volt. A klinikai radiológia elkötelezett híveként a klinikusokkal együtt tartott képviziteket és konzultációkat vezette. A fiatal kollégák sora nôtt föl mellette ideális biztonságban, hiszen Somogyi Jenci bácsi minden reggel ott állt mellettük és segített. Klinikai pályafutásának utolsó napjáig átnézte az éjszakai ügyelet vizsgálatainak anyagát, és megbeszélte a problémás eseteket az illetékes kollégával, ami az utánpótlás-nevelés hatékony eszközének bizonyult. Mint a klinikai radiológusok mintaképe, fonendoszkóppal vadászta a hasi zörejeket coeliacaszûkületet keresve. Ebbôl írta kandidátusi disszertációját, amely, sajnos, kéziratban maradt, védésére már nem került sor. Számos közleménye jelent meg. Segítette a betegeket, óriási gyakorlati tudásával oktatta a fiatalokat és a társklinikusokat. munkásságának elismeréséül Somogyi Jenô doktort tiszteletbeli taggá választotta. Prof. dr. Vadon Gábor A nagy radiológus elôdök Zsebôk, Benkô, Török és Horváth professzorok mellett vált a legendás radiológus vezetôk egyikévé. Nevéhez is fûzôdik a magyar radiológia megújulása, a modern képalkotó eszközök és eljárások bevezetése hazánkban. Vezetése alatt újult meg és vált a szakmai tudás központjává a Szegedi Radiológiai Klinika, ahol irányításával számos intervenciós radiológiai tevékenység honosodott meg. Több mint száz tudományos közleménye jelent meg. Egy monográfiát és két könyvfejezetet írt. Hazánkban elsôként végzett percutan transhepaticus epeúti protézisbeültetést és regionális kemoterápiát hemofiltrációval. Irányítása alatt jött létre Magyarországon a pécsi és még néhány más diagnosztikai központ, modern CT- és MR-berendezésekkel. A 90-es évek elsô felében a Magyar Radiológus Társaság elnöke volt, a Radiológiai Szakmai Kollégium és az OEP Képalkotó Diagnosztikai Bizottságának tagja. Számos hazai és nemzetközi kongresszus sikeres szervezôje. Mindig megújulni képes aktivitása, a fejlôdésre, az újra való nyitottsága tartja fiatalon, és így válik példaképévé a fiatal nemzedéknek. Vadon Gábor professzort szakmai és tudományos munkájának, a nemzetközi kapcsolatok terén elért eredményeinek elismeréséül tiszteletbeli taggá választotta. Prof. dr. Baranyai Tibor Hét év családorvosi praxisban végzett orvoslás és a Debreceni Radiológiai Klinikán töltött kilenc év után érkezett Sopronba 1985-ben. A radiológiai osztály vezetése mellett a kórház orvos igazgatója, majd 2002 óta fôigazgató fôorvosa. A Soproni Ultrahang Napok megálmodója és motorja a mai napig és 2000 között társaságunk elnöke. Tudományos munkáját jellemzi a 99 közlemény, 21 könyvrészlet és 460 elôadás. Szakmapolitikusként képviselte és képviseli a radiológia érdekeit a minisztérium, az Országos Egészségügyi Pénztár és a Magyar Tudományos Akadémia különbözô bizott- 236 Beszámoló

4 ságaiban. Az új idôk követelményeit követve szerezte meg egyetemi egészségügyi menedzsment szakértô szakképesítését 2006-ban. Szerteágazó munkáját számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül kiemelkedik a ban átadott Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje díj. Baranyai Tibor professzort szakmai, oktató-, tudományos és szervezômunkájának elismeréséül, valamint a társaságban kifejtett tevékenységéért Ratkóczy Nándor-emlékéremmel tünteti ki. Dr. Barsi Péter címzetes egyetemi docens Radiológus, neuroradiológus, a Pécsi Egyetem címzetes docense ben kapott diplomát a Semmelweis Egyetemen ben nyerte el a PhDfokozatot. Több hazai és külföldi egészségügyi intézményben dolgozott, amelyek közül kiemelkedik között az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Radiológiai Osztályán végzett adjunktusi és osztályvezetô fôorvosi tevékenysége. Napjainkban megbecsült konzultáns itthon és külhonban egyaránt. Több könyv, könyvrészlet, közlemény gyakran idézett szerzôje, elôadásainak száma csaknem 400. Szakmai munkáját számos hazai és külföldi díjjal, tudományos társasági és vezetôségi tagsággal ismerték el. Kiváló hazai és nemzetközi kongreszszusokat szervezett. Dr. Barsi Péter a magyar radiológia és neuroradiológia egyik legismertebb személyisége, Kenéz professzor úr kiváló tanítványa, a Magyar Neuroradiológiai Társaság jelenlegi elnöke. munkásságának elismeréseként Zsebôk Zoltánemlékéremmel tünteti ki. Dr. Gôdény Mária az orvostudomány kandidátusa, osztályvezetô fôorvos Pályája kezdetén több budapesti kórházban is dolgozott, majd a CT- és MR-technikákat is elsajátította a volt ORSI és a SOTE klinikáin ban az orvostudomány kandidátusi fokozatát nyerte el. A fej-nyak daganatok korszerû képalkotó diagnosztikája témával 1996-ban Fullbright-ösztöndíjat nyert, amelyet az Egyesült Államokban töltött el január 1-jétôl napjainkig az Országos Onkológiai Intézet Radiológia Diagnosztika Osztályát vezeti. Számos hazai és nemzetközi orvostársaság tagja. Az oktatásban 1986-tól rendszeresen részt vesz, továbbképzéseket, kurzusokat szervez. Fô feladatának tekinti az onkoradiodiagnosztika multidiszciplináris mûvelését, oktatását és hazai fejlesztését. Továbbképzései, elôadásai a radiológusok és klinikusok által egyaránt kedveltek magas szakmai színvonaluk miatt. Dr. Gôdény Mária tanárnô az onkológiai diagnosztika hivatott és elismert mûvelôje, oktatója. Munkásságának elismeréséül a Magyar Radiológusok Társasága Alexander Béla-emlékéremmel tünteti ki. Dr. Karlinger Kinga tudományos fômunkatárs A Pécsi Orvostudományi Egyetem summa cum laude elvégzése után a patológiai intézetben, majd a neurológiai és idegsebészeti klinikán dolgozott. Patológiából és radiológiából szerzett szakképesítést óta dolgozik a Semmelweis Egyetemen radiológusként. A CT- és MR-vizsgálatokból elsôként szerzett kandidátusi fokozatot 1991-ben. Magyar és külföldi kongresszusok állandó meghívottja, elôadója. Két könyv, hat könyvrészlet és számos közlemény és elôadás szerzôje. Külföldi folyóiratok többszörösen kitüntetett szaklektora, pályázatok bírálója ban tudományos tevékenységét MTA-díjjal jutalmazták. Az MTA Klinikai II. Sz. Bizottságának tagja volt. Legendás oktató, méltó követôje tanítóinak. A radiológiai és neuroradiológiai szakképzés, a posztgraduális oktatás elhivatott szakértôje ban a Semmelweis Egyetem kiváló oktatójának választották. A Radiológus Szakmai Kollégiumnak és a társaság vezetôségének, valamint számos európai tudományos társaságnak tagja. Aktív társadalmi tevékenységet is folytat: a Magyar Orvosi Kamara országos elnökségének titkára, jelenleg fôtitkára. A Magyar Radiológusok Társasága oktatói, tudományos és szervezômunkájáért, valamint a társa- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

5 ságban kifejtett tevékenységének elismeréséül Alexander Béla-emlékéremben részesíti. Prof. dr. Lombay Béla Gyermekgyógyász, radiológus és gyermekradiológus szakorvos. Több mint 40 éve dolgozik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban. A magyar radiológia és gyermekradiológia elismert mûvelôje, habilitált professzora. A Budapesti Semmelweis Egyetem magántanára. A Miskolci Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Kar Diagnosztikai Képalkotó Szakának tanszékvezetôje. Százhetven közlemény, 15 könyv és könyvfejezet megírása mellett a radiológiai publikációk egyik fô inspirátora. A Magyar Radiológia folyóirat fôszerkesztése mellett számos magyar és külföldi folyóirat, évkönyv szerkesztôje. A Radiológus és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiumok tagja, társaságunk elnöke 2004 óta. A gyermekradiológusok szekciójának többszörösen újraválasztott elnöke. Az Európai Gyermekradiológus Társaság volt elnöke és tiszteletbeli tagja. A hazai és Európai Gyermekradiológus Társaság gyakran felkért elôadója, kongresszusainak és továbbképzô kurzusainak szervezôje. Lombay Béla professzort szakmai, tudományos és oktatói munkájának elismeréséül, a Magyar Radiológia folyóirat megújításáért végzett munkájáért Ratkóczy Nándor-emlékéremmel tünteti ki. Prof. dr. Okan Akhán He was born in the year 1956 in Turkey. Since graduating in 1981, he has been working at Hacettepe University, School of Medicine. He has been functioning as professor of radiology, and as the director of abdominal section of the Department of Radiology since He was the president of numerous international congresses. This year he was the president of the ESGAR congress in Istambul. His main field of interest is nonvascular interventional radiology, especially abdominal interventions. He was an active participant in several Hungarian scientific meetings and postgraduate courses, especially in Pécs. His prominent works on hydatic cysts are widely acknowledged. He maintains a close relation with dr. Battyány and dr. Horváth from Pécs University Hospitals. Together with dr. Besim he initiated the invitation of Hungarian radiologists to Turkish scientific meetings and congresses. Prof. dr. Aytekin Besim He was born in Cyprus in After graduating in 1969 from the Istanbul University, he started his lifetime work at Hacettepe University School of Medicine in Ankara. He focused all of his interest on vascular and interventional radiology. He is one of the pioneers in the world in stenting renal arteries and TIPS. In 1988 he became full professor and chairman of the department he inherited from his mentors and teachers. He has been making tremendous efforts to develop and expand his department. As a result of these efforts, Hacettepe Radiology Department presently is the best and largest one in Turkey, and well known worldwide. Dr. Besim is a distinguish fellow of CIRSE and invited lecturer of ECR. He authored over hundred scientific papers, five medical books. He is also the member of 12 international and domestic associations. He is the editorial board member of 6 journals. For the last 15 years he has cooperated with dr. Horváth and dr. Battyány on the scientific and educational field, as expert of vascular stenting and TIPS. On many occasions he was lecturer in Hungary and his personality is well known by most of Hungarian radiologists. Prof. dr. Boris Brkljaèiè He was born in Zagreb, in He graduated at the Medical School at Zagreb in 1988, and specialized in radiology in He is the chief radiologist at Department of Diagnostic and Interventional Radiology University Hospital Dubrava, Zagreb. He was awarded to work as a full professor of radiology at Medical School of Zagreb University. He maintains a close relationship with Thomas Jefferson University, where he spent shorter and longer times in Philadelphia. He is the Vice-president of Croatian Society of Radiology and Croation Society of Ultrasound, 238 Beszámoló

6 executive committee member of Central European Vascular Forum. Boris is one of the founders and main organizers of the Adriatic Vascular Ultrasound Society and he is the member of many other Croatian and international associations. He will organize the 6 th AVUS Congress and Central European Vascular Forum in Opatija, in October His main fields of interest: vascular radiology, breast imaging, urogenital radiology, vascular and non-vascular interventions using multimodality approach. He is the editorial board member and reviewer of many European radiology and ultrasound journals. He is regular and well-known invited speaker in many European radiology conferences. He published one book, 28 chapters in books and many papers. Boris has become a very close and good friend of Hungarian radiologists for many years. He has worked with the Budapest Ultrasound Center (Zoltan Harkanyi), Szeged University (Zita Morvay and Andras Palko), and Istvan Battyany from Pécs University. He always supported our ongoing Hungarian-Croatian-Slovenian meetings for young radiologists. ULTRAHANGTANFOLYAM SZEGEDEN A Szegedi Radiológiai Klinika és az EUROMEDIC Diagnostics Szeged Kft., Szegedi Egység a Magyar Radiológusok Társasága Ultrahang Szekciója támogatásával 2008-ban ismét továbbképzési lehetôséget biztosít ultrahang témakörben. A tanfolyam ideje: január (hétfô szombat). Helye: SZTE, Radiológiai Klinika és az intézet ultrahang-laboratóriumai. Témák: fizikai-technikai alapok, hasi és kismedencei diagnosztika, vascularis ultrahang, lágy részekízületek. Sok-sok esetelemzés, egyénre szabott gyakorlat! Elôadók: Humml Frigyes, Harkányi Zoltán, Morvay Zita, Makula Éva, Kovács Gabriella, Farbaky Zsófia, Kukla Edit, Barta Miklós. Szállás: kérés esetén kollégiumban, illetve panziókban elhelyezést biztosítunk. Étkezés: a szünetekben frissítôt, délben szerény ebédet biztosítunk. Fôszervezô: dr. Morvay Zita. Kreditpont: 50. Akiknek ajánljuk: kezdôknek az alapok elsajátításához, némi gyakorlattal rendelkezôknek az ismeretek elmélyítéséhez. Jelentkezés: Cserháti Klára titkárnô. Telefon: 62/ , 30/ ; fax: 62/ ; Jelentkezési határidô: december 15. Részvételi díj: Ft/fô. Rezidenseknek 50%-os kedvezmény! Szeretettel várunk minden érdeklôdôt! M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16.

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16. 2 TARTALOMALOM Orvosnapok: kitüntetések, elismerések Tanévnyitó az orvoskaron (Németh Péter dékán) A PTE tanévnyitó ünnepségérõl Aváros és az egyetem napja szeptember 1-je Az új dékáni vezetés Újonnan

Részletesebben

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére dr. Polgár Csaba Budapest, 2014. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

DOKTORRÁ AVATÓ ÜNNEPSÉG

DOKTORRÁ AVATÓ ÜNNEPSÉG 2 TARTALOMALOM Doktorrá avató ünnepség (dr. Sümegi Balázs, dr. Szeberényi József) APTE ünnepi szenátusi ülése Tanévnyitó beszéd (dr. Lénárd László rektor) Kitüntetések, kinevezések ADoktori Tanács ülése

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

Újfalussy Balázs. Cserti József

Újfalussy Balázs. Cserti József A jelölőbizottság jelentése az ELFT közgyűlésének Az ELFT jelölőbizottsága ez év február végén levelet küldött minden szakosztály, szakcsoport és területi csoport elnökének és titkárának, s abban kérte,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája

A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája 1921 1930 Kenézy Gyula ny.r. tanár, igazgató 1930 1931 Fornet Béla ny.r. tanár, h. igazgató 1931 1944 Kovács Ferenc ny.rk. tanár, igazgató ny.r.

Részletesebben

Beszámoló a XII. Debreceni Nephrologiai Napokról 2007. május 30. június 2.

Beszámoló a XII. Debreceni Nephrologiai Napokról 2007. május 30. június 2. KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ Beszámoló a XII. Debreceni Nephrologiai Napokról 2007. május 30. június 2. Dr. Reusz György, egyetemi tanár a Magyar Nephrologiai Társaság alelnöke Tisztelt Olvasó! Idén tizenkettedik

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete 1921-től Gyermekgyógyászati Klinika 2008-tól Gyermekgyógyászati Intézet 1921 1929 Szontagh Félix ny.r. tanár, igazgató 1929 1930. I. Hüttl Tivadar ny.r.

Részletesebben

PROF. UNGVÁRY GYÖRGY. Magyar Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság elnöke

PROF. UNGVÁRY GYÖRGY. Magyar Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság elnöke NAGY MAGYAR HIGIÉNIKUSOK XII 1914 1995 PROF. UNGVÁRY GYÖRGY Magyar Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság elnöke Összefoglalás: A szerző prof. Tímár Miklós halálának 15. évfordulója alkalmából

Részletesebben

TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK

TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK 2008/2009. TANÉV Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar TÉNYEK ÉS KÉPEK SEBÉSZETI MŰTÉTTANI TANSZÉK 2008/2009.TANÉV

Részletesebben

Új programok. A mai nap is sok társasági programban lesz részünk. 1. oldal

Új programok. A mai nap is sok társasági programban lesz részünk. 1. oldal HMAA FÜRED2011 TODAY DAILY NEWS FROM HUNGARY'S LEADING MULTIDISCIPLINARY CONGRESS HMAA 2011 FÜRED www.hmaa.org SATURDAY, AUGUST 20, 2011 INSIDE TODAY Free issue Győzelem napja Új programok Vajon ki viszi

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ERZSÉBET KÓRHÁZ MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ERZSÉBET KÓRHÁZ MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 59110/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ERZSÉBET KÓRHÁZ MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

Szakmai, tudományos önéletrajz

Szakmai, tudományos önéletrajz Szakmai, tudományos önéletrajz Név: Prof.Dr. Tényi Tamás Születés hely, idő: Pécs, 1963 október 25 Családi állapot: nős, 3 gyerek Munkahely : PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Rét

Részletesebben

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 2 2012. június 21. Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 1./ Klinikai fõigazgatói pályázat véleményezése Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a klinikai

Részletesebben

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete Elnök: Név: Dr. Párducz László Születési idő: 1955. szeptember 23. Születési hely: Ada nős két gyermekünk van Foglalkozás: orvos,

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

CSAKOSZ IX. Kongresszusa

CSAKOSZ IX. Kongresszusa Pécs, 2010. február 26-27. 2010-Pécs Európa Kulturális Fővárosa CSAKOSZ IX. Kongresszusa Program és Összefoglalók Új evidenciák az alapellátásban 2010. február 26-27. Pécs, Hotel Palatinus 1 8626 Molnar

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

A mi. Semmelweis-nap. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Semmelweis Nap 2013

A mi. Semmelweis-nap. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Semmelweis Nap 2013 A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 2. szám 2013. július Lapunk Semmelweis-nap 2013 T A R T A L O M Semmelweis Nap 2013 Intézményünk sikeres

Részletesebben

Bemutatkozik a Klinikai Központ

Bemutatkozik a Klinikai Központ 2 Bemutatkozik a Klinikai Központ Dr. Kollár Lajos professzor, a Klinikai Központ fõigazgatója Zemplényi Antal gazdasági igazgató Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató 2007. év folyamán struktúraváltás történt

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAP 2012. június 7. 3. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél

PEDAGÓGUSNAP 2012. június 7. 3. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél 1 PEDAGÓGUSNAP 2012. június 7. KARI SZINTŰ KITÜNTETÉSEK GAMF Karért Oklevél 1. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél kitüntetésben részesíti Dormán Tímea adminisztrátort, aki

Részletesebben

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu ISSN 1419-0222 (Nyomtatott) ISSN 2064-5929 (Online)

Részletesebben

XXIV. Congress of Hugarian Radiological Society 26 th -28 th June 2008. Magyar Radiológus Társaság XXIV. Kongresszusa 2008. Június 26-28, Pécs

XXIV. Congress of Hugarian Radiological Society 26 th -28 th June 2008. Magyar Radiológus Társaság XXIV. Kongresszusa 2008. Június 26-28, Pécs XXIV. Congress of Hugarian Radiological Society 26 th -28 th June 2008 Magyar Radiológus Társaság XXIV. Kongresszusa 2008. Június 26-28, Pécs Siemens Est A kongresszus elsõ esti programjának támogatója

Részletesebben

www.hmaa.org DAILY NEWS FROM HUNGARY'S LEADING MULTIDISCIPLINARY CONGRESS

www.hmaa.org DAILY NEWS FROM HUNGARY'S LEADING MULTIDISCIPLINARY CONGRESS HMAA FÜRED2010 TODAY HMAA 2010 FÜRED www.hmaa.org DAILY NEWS FROM HUNGARY'S LEADING MULTIDISCIPLINARY CONGRESS FRIDAY, AUGUST 20, 2010 INSIDE TODAY Rekord dőlt meg Idén, a 2010-es füredi konferencián több

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben