JEGYZŐKÖNYV. Markó József: Köszöni az észrevételt és felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Markó József: Köszöni az észrevételt és felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendről."

Átírás

1 148 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Mudri József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Egyebek napirendi pontnál a TESZ pótelőirányzati igényét tárgyalja majd a testület. Kéri, hogy jelezzék észrevételeiket, vagy ha az Egyebekben szeretnének tárgyalni valamit. Szabó Csaba: A 4. és 5. napirendi pont előterjesztéseinek fordított sorrendbe lettek kiküldve. Markó József: Köszöni az észrevételt és felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendről. A Képviselő-testület tagjai 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: NAPIRENDI PONTOK: 1./ Kastély Központi Óvoda vezetői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása Előterjesztő: Mark József polgármester 2./ A köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 3./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 4./ Területi hatásvizsgálat elfogadása Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 5./ Közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és emléktáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök 6./ Csatlakozás az Élő bolygó kezdeményezéshez Előterjesztő: Markó József polgármester 7./ Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét mozgalomhoz Előterjesztő: Markó József polgármester 8./ Hozzájárulás a felsőgödi sportpályán (4846 hrsz.) a TAO keretein belül jégcsarnok építéséhez Előterjesztő: Markó József polgármester 9./ Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázat módosítása Előterjesztő: Popele Julianna ov. 10./ Tájékozató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

2 / Göd Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozása /zárt ülés/ Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző Egyebek: - TESZ pótelőirányzat igénylése a Németh László Általános Iskola és AMI balesetveszélyt jelentő problémáinak megszűntetésére Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. és Városüzemeltetési Ov. 1./ Kastély Központi Óvoda vezetői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása Előterjesztő: Mark József polgármester Sipos Richárd: A KOSB a hétfői ülésén tárgyalta meg a két beérkezett pályázatot. Ismerteti a KOSB határozatot, mely szerint a bizottság mindkét pályázatot tartalmilag és formainak megfelelőnek találta és Karaszek Ernőné pályázatát javasolta elfogadni. Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. Mivel nincs észrevétel, ezért az elhangzott bizottsági javaslatról kéri a szavazást. A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2015. (VI. 24.) Ök. határozat a 20/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat alapján a Kastély Központi Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázatára beérkezett 2 db pályázatot szakmailag, tartalmilag megfelelőnek találja. Úgy dönt, hogy augusztus 2-től augusztus 1-ig öt év időtartamra Karaszek Ernőné részére adja a Kastély Központi Óvoda vezetői megbízatását. Javadalmazása Kjt. szerint Határidő: Felelős: Markó József polgármester 2./ A köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló rendelet Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző Dr. Szinay József: A rendelet-tervezet a oldalon olvasható. Markó József: Mivel nincs észrevétel, ezért felkéri a testület tagjait, a szavazásról. A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést és az alábbi rendeletet.

3 150 Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015.(VI.26.) sz. rendelete A köztisztviselők jogállásának szabályozásáról Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ában, a 234. (3) bekezdésében valamint ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet személyi hatálya 1. E rendelet hatálya a Gödi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, munkaidőre, köztisztviselői juttatásokra és támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit a polgármesterre, a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre, valamint az ügykezelőre és ügykezelőnek nem minősülő munkavállalóra is alkalmazni kell. 2. Munkaidő megállapítás 2. (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az ünnepnapot megelőző utolsó munkanapon végzendő munkaidő tartalmát korlátozhatja, átütemezheti, vagy a munkavégzési kötelezettségétől el is tekinthet. (2) A Hivatal munkatársainak munkarendje: Hétfőn 8.00-tól óráig Keddtől - Csütörtökig 7.30-tól óráig Pénteken 7.30-tól óráig tart. (3) A Hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn tól óráig Szerdán 8.00-tól óráig, tól óráig Pénteken 8.00-tól óráig tart. (4) Csúsztatott munkarend lehetőségét a köztisztviselő kérésére a munkáltató biztosíthatja az ügyfélfogadás rendjének figyelembe vételével. 3. Illetménykiegészítés 3. A Hivatal köztisztviselője a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 4. Köztisztviselői juttatások, támogatások 4. (1) A köztisztviselő gyermeke születésekor egy összegű, Ft vissza nem térítendő családalapítási támogatásra jogosult. (2) A gyermekszületési támogatás a köztisztviselőt gyermekenként illeti meg. (3) A gyermekszületési támogatás mindkét szülőt megilleti, amennyiben mindketten az önkormányzat köztisztviselői.

4 (1) A munkáltató a köztisztviselő részére, a munkaköri feladatai eredményesebb ellátása érdekében folytatott tanulmányok végzéséhez, továbbá állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez: a) továbbképzési és b) nyelvtanulási támogatást biztosíthat. (2) A támogatás összege nem haladhatja meg a tandíj 50%-át. 6. (1) A köztisztviselő eseti kérelmére a munkáltató illetményelőleg kifizetését engedélyezheti. (2) Az illetményelőleg maximális mértéke a köztisztviselő havi nettó illetménye. (3) Az illetményelőleg visszafizetésének futamideje 6 hónap. 7. (1) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosít, valamint rendszeres szűrővizsgálatot szervez. (2) A köztisztviselőt szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához 2 évenként Ft vissza nem térítendő hozzájárulás illeti meg. 8. (1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén Ft temetési segély illeti meg. (2) A köztisztviselő halála esetén a munkáltató az eltemettető részére temetési segély kifizetését engedélyezheti. Ebben az esetben a temetési segély összege maximum Ft (3) Ha az önkormányzat az elhunyt köztisztviselőt saját halott -jának tekinti, és részben, vagy egészben a temetési költséget átvállalta, temetési segély nem fizethető. 9. A cafetéria és egyéb juttatások részletes feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, visszatérítendő juttatások esetében a visszatérítés szabályait a jegyző a polgármesterrel egyetértésben, a költségvetési rendelet figyelembe vételével egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 10. A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulást állapít meg, melynek kifizetésére minden év decemberében kerül sor. 5. A köztisztviselői juttatások megállapításának, elszámolásának rendje 11. (1) Az alanyi jogon járó köztisztviselői juttatásokat az ok felmerülésétől számított 10 napon belül ki kell fizetni. (2) A munkáltató mérlegelési jogkörétől függő köztisztviselői juttatások megállapítása előtt a munkáltató köteles kikérni a köztisztviselőkből álló, e célból létrehozott bizottság véleményét. (3) A juttatások mértékének, feltételeinek, elbírálásának, elszámolásának e rendeletben nem szabályozott rendjét a munkáltató az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 6. A juttatások fedezete 12. A rendelet végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet a mindenkori költségvetésben kell biztosítani.

5 Záró rendelkezések 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal a 9/2003. (II. 27.) sz. Ök. rendelet hatályon kívül helyezésre került. P. H. Markó József polgármester Dr. Szinay József címzetes főjegyző 3./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző dr. Szinay József: A legutolsó közmeghallgatáson érkezett javaslatok alapján, a lakossági kérésnek eleget téve végeztük el a módosításokat. Lenkei György: A Szociális Bizottság tárgyalta, nem csak a fogorvosi, hanem a háziorvosi körzetek is szerepelnek. Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a rendeletről. A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete figyelemmel az egészségügyről szóló évi CLIV tv (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv. 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) E rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. (2) Az ügyeleti ellátás Göd Város közigazgatási területére kiterjed. 2. Az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, valamint a feladatátvállalási szerződés megkötéséhez a szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség határait a) háziorvosok tekintetében az 1. melléklet, b) házi gyermekorvosok tekintetében a 2. melléklet, c) fogorvosok tekintetében a 3. melléklet, valamint d) önkormányzati védőnők tekintetében a 4. melléklet e) az iskolai, óvodai egészségügyi és fogorvosi ellátás tekintetében az 5. melléklet határozza meg.

6 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a 10/2006. (V. 05.) sz. Ök. rendelet. P. H. Markó József polgármester Dr. Szinay József címzetes főjegyző

7 MELLÉKLET A GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁZIORVOSI KÖRZETEINEK UTCAJEGYZÉKE 1. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET ALAGÚT UTCA ARANY J. UTCA BABITS M. UTCA BÉKE UTCA CSERFA UTCA DAMJANICH UTCA DIÓFA UTCA ERKEL UTCA FENYVES KÖZ FENYVES UTCA FÜRDŐ UTCA GÖD-ÚJTELEP: HERNÁD KÖZ IPOLY UTCA KAZINCZY UTCA KISS J. U. KOSZTOLÁNYI UTCA KÖLCSEY UTCA KŐRÖS UTCA KRASZNA UTCA MAROS UTCA MIKSZÁTH K. UTCA MÓRICZ ZS. U. NEMESKÉRI ÚT PÁRATLAN OLDALA NEMESKÉRI ÚT PÁROS OLDALA PÖLTENBERG UTCA RÁBA UTCA RÓMAIAK ÚTJA SAJÓ UTCA STREBA JÓZSEF UTCA SZÁLENDER TANYA SZAMOS UTCA SZILVÁS UTCA TISZA UTCA TÓTH Á. UTCA ZALA UTCA ALAGÚT UTCÁTÓL A MÓRICZ ZS. UTCÁIG ALAGÚT UTCÁTÓL A MÓRICZ ZS. UTCÁIG JÓKAI UTCÁTÓL A NÖVEKVŐ SZÁMOK ALAGÚT UTCÁTÓL A MÓRICZ ZS. UTCÁIG JÓKAI UTCÁTÓL A NÖVEKVŐ SZÁMOK FENYVES UTCÁTÓL A NEMESKÉRI ÚTIG ALAGÚT UTCÁTÓL A TÓTH Á. UTCÁIG PÁROS OLDAL A PÖLTENBERG UTCÁIG NEMESKÉRI ÚTTÓL A NÖVEKVŐ SZÁMOK 2. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET ALAGÚT UTCA 1-5 ALKOTMÁNY UTCA ÁRVÁCSKA UTCA AULICH UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA BARTÓK BÉLA UTCA BATTHYÁNYI UTCA BEM UTCA BODZA UTCA CSOKONAI UTCA DÁLIA UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA ELŐD UTCA

8 155 ERDÉSZ UTCA FÁCÁN UTCA FŰZFA UTCA GÁRDONYI GÉZA UTCA GUTTENBERG UTCA GYOPÁR UTCA HARANG UTCA HÁRSFA UTCA HÓVIRÁG UTCA IBOLYA UTCA ISKOLA KÖZ IVÁN-KOVÁCS LÁSZLÓ UTCA JÁVORKA S. UTCA JÁZMIN UTCA JEGENYE UTCA KATONA J. UTCA KERESZT UTCA KINCSEM UTCA KISS E. UTCA KLAPKA UTCA KOSSUTH TÉR KÖZTÁRSASÁG UTCA 1-20 LÁNCHÍD KÖZ LÁNCHÍD UTCA LUTHER MÁRTON UTCA MARTINOVICS UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA MIHÁCSI UTCA MIKES KELEMEN UTCA MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA MUSKÁTLI UTCA NAGY IMRE UTCA NYÍRFA UTCA ORGONA UTCA PALCZER JÁNOS UTCA PÁLYA UTCA PESTI ÚT (PATAKIG) 63-91, PETŐFI SÁNDOR UTCA PIPACS UTCA RÁKÓCZI ÚT 2-76, 1-89 REZEDA UTCA ROZMARING UTCA SZABADSÁGHARCOSOK UTCA SZEGFŰ UTCA SZT. ISTVÁN UTCA SZT. LÁSZLÓ UTCA VÁROSHÁZ KÖZ (TANÁCS KÖZ) TÁNCSICS UTCA TAVASZ UTCA TEMPLOM UTCA TÓ KÖZ TÖRÖK IGNÁC UTCA TULIPÁN UTCA VIOLA UTCA 3. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET AKÁCFA UTCA ALKOTÁS UTCA

9 156 ÁROKPARTI FASOR ATTILA UTCA BOCSKAY UTCA BOTOND UTCA CSABA UTCA CSENDES KÖZ DÉLIBÁB UTCA DUNA UTCA ERZSÉBET UTCA EVEZŐS UTCA HAJNAL UTCA HALÁSZ UTCA HATÁR UTCA HONVÉD SOR HUBA UTCA HUNYADI UTCA IFJÚSÁG KÖZ I-II-III-IV-V KÖRFORGALMI UTCA ILKA KÖZ ISTVÁN UTCA JÁCINT UTCA JÁSZAI MARI UTCA JÓSIKA UTCA JÓZSEF UTCA KÉK DUNA KÖZ KÉK DUNA UTCA KIKELET UTCA KISFALUDY UTCA KOLOZSVÁRI UTCA KÖNYÖK UTCA LAJOS KÖZ LAJOS UTCA LEHEL UTCA LIGET UTCA LOMB UTCA MADÁCH UTCA MÁRIA UTCA MÁTYÁS UTCA MÉNESI UTCA NAPSUGÁR UTCA OTTHON UTCA PATAK UTCA PESTI ÚT IG POZSONYI UTCA REGŐS UTCA SELLŐ UTCA SZŐLŐKERT UTCA SZT. IMRE UTCA TATÁR UTCA THÖKÖLY UTCA ÚJ ÉLET UTCA VADVIRÁG UTCA VIRÁGOS UTCA PÁRATLAN ÉS A PÁROS 36-TÓL 4. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET ADY E. UTCA ÁLDÁS UTCA ÁRPÁD UTCA PÁROS OLDAL

10 157 BOZÓKY GY. TÉR CSALÁD UTCA CSÍZ UTCA DEÁK F. UTCA FENYŐSÁRMÁNY UTCA FÜLEMÜLE UTCA FŰZIKE UTCA IV. BÉLA KIRÁLY UTCA JÉGMADÁR UTCA KÁLMÁN UTCA KINIZSI UTCA 10-TŐL LENKEI UTCA NÁDIRIGÓ UTCA ŐSZAPÓ UTCA PACSIRTA UTCA RÉVAY TESTVÉREK UTCA SZÉCHENYI UTCA SZŐDI UTCA TELEKI P. UTCA 1. VADGERLE UTCA VASÚT UTCA VERSENY UTCA 10-TŐL VÖRÖSBEGY UTCA 15-TŐL 8-AS SZÁMTÓL 5. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET ADY E. UTCA BAITZ JÓZSEF ALTÁBORNAGY UTCA CSALOGÁNY UTCA CSÖRSZ UTCA DR. GÖNCZY GYULA UTCA DUNA UTCA ERZSÉBET LIGET UTCA ESZTER UTCA GERLE UTCA GIZELLA UTCA HUZELLA TIVADAR UTCA ILONA UTCA IV. BÉLA KIRÁLY UTCA JANCSI-HEGY UTCA JÁNOS UTCA KACSÓH P. UTCA KÁDÁR UTCA KAROLINA UTCA KEREKERDŐ UTCA KINIZSI UTCA KLÁRA UTCA KÓCZÁN MÓR UTCA KOMLÓKERT UTCA MARGIT UTCA NÉMETH LÁSZLÓ UTCA NEVELEK UTCA NYÁR UTCA OJTVÁNYOS UTCA ÖREGFUTÓ UTCA ŐSZ UTCA ÖSSZEKÖTŐ ÚT PANNÓNIA UTCA PESTI ÚT PÁRATLAN OLDAL 1-18-IG 10-IG 200-IG

11 158 PIROS MIHÁLY UTCA PULYKAHÁZ UTCA RÁKÓCZI ÚT RÓZSA UTCA SÁGVÁRI KÖZ SCHÖFFER FERENC UTCA SPORT UTCA SZEDER UTCA TÉL UTCA TELEKI P. UTCA TERMÁLFÜRDŐ ÚT TERV UTCA TOBOZ UTCA TOLDI UTCA TURISTA UTCA ÚJ UTCA VADŐR UTCA VASÚT UTCA VASÚT UTCA VERSENY UTCA VILLAMOS UTCA WIGNER JENŐ UTCA ZÚGÓÁROK UTCA ZSUZSANNA UTCA 80-TÓL 1-10-IG 10-IG 6. SZ. HÁZIORVOSI KÖRZET ARANY J. UTCA BABITS M. UTCA BÁTHORY UTCA BÉKE UTCA BERZSENYI UTCA BISCHOFF HP. UTCA BUDAI NAGY A. UTCA DUNA KÖZ TOLSZTOJ KÖZ (GORKIJ KÖZ) TAMÁSI ÁRON UTCA (GORKIJ UTCA) HÉT VEZÉR UTCA JÁVORKA SÁNDOR UTCA JÓKAI MÓR UTCA JÓZSEF A. UTCA KAZINCZY UTCA KISS J. UTCA KODÁLY Z. UTCA KOSSUTH UTCA KÖLCSEY F. UTCA KUSCHE E. UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA LEININGEN UTCA MIKSZÁTH K. UTCA MÓRICZ ZS. UTCA NEMESKÉRI ÚT PÁZMÁNY P. UTCA PESTI ÚT JÁVORKA UTCÁIG PETŐFI S. UTCA PETŐFI TÉR PÖLTENBERG UTCA PUSKIN KÖZ PUSKIN UTCA MÓRICZ ZS. UTCÁIG MÓRICZ ZS. UTCÁIG JÓKAI UTCÁIG JÁVORKA UTCÁIG MÓRICZ ZS. UTCÁIG JÓKAI MÓR UTCÁIG NEMESKÉRI ÚTIG MÓRICZ ZS. UTCÁIG PÁRATLAN OLDAL PÁROS OLDAL PÖLTENBERG UTCÁIG JÁVORKA UTCÁIG NEMESKÉRI ÚTIG

12 159 RADNÓTI UTCA SCHWEIDEL J. UTCA TENKES KÖZ TOMPA M. UTCA VASVÁRI P. UTCA VÉCSEY UTCA VÖRÖSMARTY UTCA MÓRICZ ZS. UTCÁIG

13 MELLÉKLET A GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEINEK UTCAJEGYZÉKE 1. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ALKOTMÁNY UTCA ALAGÚT UTCA ARANY JÁNOS UTCA ÁRVÁCSKA UTCA AULICH UTCA BABITS MIHÁLY UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA BARTÓK BÉLA UTCA BÁTHORY UTCA BATTHYÁNY UTCA BECK Ö. FÜLÖP TÉR BÉKE ÚT BEM JÓZSEF UTCA BERZSENYI UTCA BIMBÓ UTCA BISCHOFF HÁZASPÁR UTCA BODZA UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA CSERFA UTCA CSOKONAI UTCA DÁLIA UTCA DAMJANICH UTCA DIÓFA UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA DUNA KÖZ ELŐD UTCA ERKEL FERENC UTCA FENYVES KÖZ FENYVES UTCA FŰZFA UTCA GÁRDONYI GÉZA UTCA TOLSZTOJ KÖZ (GORKIJ KÖZ) TAMÁSI ÁRON UTCA (GORKIJ UTCA) GUTENBERG UTCA GYOPÁR UTCA HARANG UTCA HARANGVIRÁG UTCA HÁRSFA UTCA HÉT VEZÉR UTCA HÓVIRÁG UTCA IBOLYA UTCA IVÁN-KOVÁCS LÁSZLÓ UTCA JÁVORKA SÁNDOR UTCA JÁZMIN UTCA JEGENYE UTCA JÓKAI MÓR UTCA JÓZSEF ATTILA UTCA KATONA JÓZSEF UTCA KAZINCZY FERENC UTCA KERESZT UTCA KINCSEM PARK KINCSEM UTCA PÁRATLAN OLDAL: PÁROS: 1-6

14 161 KISS ERNŐ UTCA KISS JÁNOS UTCA KLAPKA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA KOSSUTH KÖZ KOSSUTH LAJOS UTCA KOSSUTH TÉR KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA KÖLCSEY FERENC UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA KUSCHÉ ERNŐ UTCA LÁNCHÍD KÖZ LÁNCHÍD UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA LEININGEN UTCA LUTHER MÁRTON UTCA MARTINOVICS UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA MIHÁCSI GYÖRGY UTCA MIKES KELEMEN UTCA MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA MUSKÁTLI UTCA NAGY IMRE UTCA NAGY LÁSZLÓ ESPERES TÉR NEFELEJCS UTCA NEMESKÉRI-KISS MIKLÓS ÚT PÁRATLAN OLDAL: PÁROS OLDAL: VÉGIG NYÍRFA UTCA ORGONA UTCA PALCZER JÁNOS UTCA PÁZMÁNY PÉTER UTCA PESTI ÚT PÁRATLAN OLDAL: PÁROS OLDAL: PESTI FERENC TÉR PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI TÉR PIPACS UTCA PÖLTENBERG ERNŐ UTCA PUSKIN KÖZ RÁKÓCZI FERENC UTCA PÁRATLAN OLDAL: 1-87 PÁROS OLDAL: 2- RADNÓTI MIKLÓS UTCA REZEDA UTCA ROZMARING UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA STREBA JÁNOS UTCA SZABADSÁGHARCOSOK ÚTJA SZABÓ ERVIN UTCA SZEGFŰ UTCA SZENT ISTVÁN UTCA SZENT LÁSZLÓ UTCA SZESZGYÁR LEJTŐ SZILVÁS UTCA VÁROSHÁZ KÖZ (TANÁCS KÖZ) TÁNCSICS UTCA TAVASZ UTCA TEMPLOM UTCA TENKES KÖZ TÓ KÖZ

15 162 TOMPA MIHÁLY UTCA TÓTH ÁRPÁD UTCA TÖRÖK IGNÁC UTCA TULIPÁN UTCA VASVÁRI PÁL UTCA VÉCSEY UTCA VIOLA UTCA VÖRÖSMARTY UTCA SZÁLENDER TANYA 2. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ADY ENDRE UTCA AKÁCFA UTCA ÁLDÁS UTCA ALKOTÁS UTCA ÁROKPARTI FASOR ÁRPÁD UTCA ATTILA UTCA BOCSKAI UTCA BOTOND UTCA BOZÓKY GYULA TÉR CSABA UTCA CSALÁD UTCA CSENDES KÖZ DEÁK FERENC UTCA DÉLIBÁB UTCA DUNA ÚT ERZSÉBET UTCA EVEZŐS UTCA EZERJÓ UTCA HAJNAL UTCA HALÁSZ UTCA HATÁR UTCA HONVÉD SOR HUBA UTCA HUNYADI UTCA IFJÚSÁG KÖZ ILKA KÖZ ISTVÁN UTCA IV. BÉLA KIRÁLY UTCA JÁCINT UTCA JÁSZAI MARI UTCA JÓSIKA UTCA JÓZSEF UTCA KÁLMÁN UTCA KÉK DUNA UTCA KIKELET UTCA KINIZSI UTCA KISFALUDY UTCA KOLOZSVÁRI KÖZ KOLOZSVÁRI UTCA KÖNYÖK UTCA I. KÖRFORGALMI ÚT II. KÖRFORGALMI ÚT III. KÖRFORGALMI ÚT IV. KÖRFORGALMI UTCA V. KÖRFORGALMI ÚT PÁROS OLDAL: VÉGIG PÁRATLAN OLDAL: 15-FELFELÉ. PÁROS OLDAL: 20-FELFELÉ PÁROS/PÁRATLAN EGYBEN 30-TÓL FELFELÉ

16 163 LAJOS UTCA C1 LATABÁR KÁLMÁN TÉR LATABÁR KÁLMÁN UTCA LEHEL UTCA LENKEY UTCA LIGET UTCA LOMB UTCA MADÁCH IMRE UTCA MÁRIA UTCA MÁTYÁS UTCA MÉNESI UTCA NAPSUGÁR UTCA OTTHON UTCA PAKSI JÁNOS TÉR PANNÓNIA UTCA PATAK UTCA PESTI ÚT POZSONYI UTCA REGŐS UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA RÉVAY UTCA RÓZSA UTCA SÁGVÁRI KÖZ SELLŐ UTCA SPORT UTCA SZÉCHENYI UTCA SZEDER UTCA SZENT IMRE HERCEG UTCA SZŐDI UTCA SZŐLŐSKERT UTCA THÖKÖLY UTCA ÚJ ÉLET UTCA ÚJ UTCA VADVIRÁG UTCA VÁRDOMB UTCA VASÚT UTCA VERSENY UTCA VIRÁGOS UTCA PÁRATLAN OLDAL: 97-FELFELÉ PÁROS OLDAL: 176-FELFELÉ PÁRATLAN OLDAL: PÁROS OLDAL: PÁROS/PÁRATLAN EGYBEN 12-FELFELÉ PÁRATLAN OLDAL: 15-FELFELÉ PÁROS OLDAL: 18-FELFELÉ 3. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ADY ENDRE UTCA ALAGÚT UTCA AMBRUS UTCA BAITZ ALTÁBORNAGY UTCA BALASSI BÁLINT UTCA BÓCSA UTCA CSALOGÁNY UTCA CSÖRSZ UTCA DOBÓ ISTVÁN UTCA DR. GÖNCZY GYULA UTCA ERDÉSZ KÖZ ERDÉSZ UTCA ERZSÉBET LIGET KÖZ ERZSÉBET LIGET UTCA ESZTER UTCA PÁRATLAN OLDAL: VÉGIG 8-FELFELÉ

17 164 FÁCÁN UTCA FÓTI ÚT (HAJCSÁR ÚT) FÜRDŐ UTCA GERLE UTCA GIZELLA UTCA HERNÁD KÖZ HESP RÓBERT UTCA HUZELLA TIVADAR UTCA ILONA UTCA IPOLY UTCA IV. BÉLA KIRÁLY UTCA PÁRATLAN OLDAL: 1-13 PÁROS OLDAL: 2-18 JANCSI HEGY UTCA JÁNOS UTCA KACSÓH PONGRÁC UTCA KÁDÁR UTCA KAROLINA UTCA KASZNÁR UTCA KEREK ERDŐ KÖZ KEREKERDŐ UTCA KINIZSI UTCA PÁROS/PÁRATLAN EGYBEN 1-29 KLÁRA UTCA KÓCZÁN MÓR UTCA KOMLÓKERT UTCA KŐRÖS UTCA KRASZNA UTCA MARGIT UTCA MARIGNANE TÉR MAROS UTCA MAYERFFY JÓZSEF KÖZ MAYERFFY JÓZSEF UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA NEMESKÉRI-KISS MIKLÓS ÚT PÁRATLAN OLDAL: 33-FELFELÉ NÉMETH LÁSZLÓ UTCA NYÁR UTCA OJTVÁNYOS UTCA ÖREGFUTÓ UTCA ÖREGKASTÉLY UTCA ŐSZ UTCA ÖSSZEKÖTŐ UTCA PÁLMA UTCA PÁLYA UTCA PIROS MIHÁLY UTCA PULYKAHÁZ UTCA RÁBA UTCA RÓMAIAK ÚTJA SAJÓ UTCA SÁRGARIGÓ UTCA SCHÖFFER FERENC UTCA SIÓ UTCA SZAMOS KÖZ SZAMOS UTCA TÉL UTCA TELEKI PÁL UTCA TERMÁLFÜRDŐ KRT. TERV UTCA TISZA UTCA TOBOZ UTCA TOLDI UTCA TURISTA UTCA

18 165 VADASKERTI SÉTÁNY VADŐR UTCA VASÚT UTCA PÁROS/PÁRATLAN EGYBEN 1-11 VERSENY UTCA PÁRATLAN OLDAL: 1-13 PÁROS OLDAL: 2-16 VILLAMOS UTCA WIGNER JENŐ UTCA D5 ZALA UTCA ZIMPEL KÁROLY UTCA ZRÍNYI MIKLÓS UTCA ZÚGÓÁROK KÖZ ZÚGÓÁROK UTCA ZSUZSANNA UTCA CSÍZ UTCA FENYŐSÁRMÁNY UTCA FÜLEMÜLE UTCA FŰZIKE UTCA JÉGMADÁR UTCA NÁDIRIGÓ UTCA ŐSZAPÓ UTCA PACSIRTA UTCA VADGERLE UTCA VÖRÖSBEGY UTCA

19 MELLÉKLET A GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FOGORVOSI KÖRZETEINEK UTCAJEGYZÉKE 1. SZÁMÚ FOGORVOSI KÖRZET ALAGÚT UTCA AMBRUS LÁSZLÓ UTCA ARANY J. UTCA BABITS M. UTCA BAITZ JÓZSEF UTCA BALASSI BÁLINT UTCA BÁTHORY UTCA BÉKE ÚT BÓCSA UTCA CSALOGÁNY UTCA CSERFA UTCA CSÖRSZ UTCA DAMJANICH UTCA DIÓFA UTCA DOBÓ ISTVÁN UTCA DR. GÖNCZY GYULA UTCA ERDÉSZ KÖZ ERDÉSZ UTCA ERKEL F. UTCA ERZSÉBET LIGET KÖZ ERZSÉBET LIGET UTCA ESZTER UTCA FÁCÁN UTCA FENYVES KÖZ FENYVES UTCA FÓTI ÚT FÜRDŐ UTCA GERLE UTCA GIZELLA UTCA HERNÁD KÖZ HESP RÓBERT UTCA HUZELLA TIVADAR UTCA ILONA UTCA IPOLY UTCA JANCSI HEGY UTCA JÓKAI MÓR UTCA KÁDÁR UTCA KAROLINA UTCA KASZNÁR UTCA KAZINCZY F. UTCA KEREKERDŐ KÖZ KEREKERDŐ UTCA KINIZSI UTCA KISS JÁNOS UTCA KLÁRA UTCA KÓCZÁN MÓR UTCA KOMLÓKERT UTCA KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA KÖLCSEY F. UTCA KŐRÖS UTCA KRASZNA UTCA LÁZÁR V. UTCA MAROS UTCA VASÚTTÓL VASÚTTÓL TERV UTCÁIG

20 167 MAYERFFY KÖZ MAYERFFY UTCA MIKSZÁTH K. UTCA MÓRICZ ZS. UTCA MUNKÁCSI MIHÁLY UTCA NEMESKÉRI ÚT NÉMETH LÁSZLÓ UTCA NYÁR UTCA OJTVÁNYOS UTCA ÖREGFUTÓ UTCA ÖREGKASTÉLY UTCA ŐSZ UTCA PÁLYA UTCA PETŐFI TÉR PIROS MIHÁLY UTCA PÖLTENBERG I. UTCA PULYKAHÁZ UTCA RÁBA UTCA RADNÓTI M. UTCA RÓMAIAK ÚTJA SAJÓ UTCA SÁRGARIGÓ UTCA SZAMOS KÖZ SCHÖFFER FERENC UTCA SIÓ UTCA STREBA J. UTCA SZABÓ E. UTCA SZÁLENDER TANYA (KÜLTERÜLET) SZAMOS UTCA SZILVÁS UTCA TAVASZ UTCA TÉL UTCA TELEKI PÁL UTCA TERMÁLFÜRDŐ KRT. TERMÁLFÜRDŐ ÚT TERV UTCA TISZA UTCA TOBOZ UTCA TÓTH Á. UTCA TURISTA UTCA VADŐR UTCA VASÚT UTCA VILLAMOS UTCA WIGNER JENŐ UTCA ZALA UTCA ZIMPEL KÁROLY UTCA ZRÍNYI UTCA ZÚGÓÁROK KÖZ ZÚGÓÁROK UTCA ZSUZSANNA UTCA TERV UTCÁIG TERV UTCÁIG TERV UTCÁIG 2. SZÁMÚ FOGORVOSI KÖRZET ALAGÚT UTCA ALKOTÁS UTCA ALKOTMÁNY UTCA ÁRVÁCSKA UTCA ATTILA UTCA AULICH UTCA VASÚTIG

21 168 BAJCSY ZS. UTCA BARTÓK B. UTCA BATTHYÁNY UTCA BECK Ö. FÜLÖP TÉR BÉKE ÚT BEM J. UTCA BERZSENYI D. UTCA BIMBÓ UTCA BISCHOF HÁZASPÁR UTCA BOCSKAY UTCA BODZA UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA CSOKONAI UTCA DÁLIA UTCA DÓZSA GY. UTCA DUNA KÖZ ELŐD UTCA EVEZŐS UTCA FŰZFA UTCA GÁRDONYI G. UTCA TOLSZTOJ KÖZ (GORKIJ KÖZ) TAMÁSI ÁRON UTCA (GORKIJ UTCA) GUTENBERG UTCA GYOPÁR UTCA HALÁSZ UTCA HARANG UTCA HARANGVIRÁG UTCA HÁRSFA UTCA HATÁR UTCA HÉT VEZÉR UTCA HÓVIRÁG UTCA HUNYADI UTCA IBOLYA UTCA IVÁN KOVÁCS L. UTCA JÁVORKA S. UTCA JÁZMIN UTCA JEGENYE UTCA JÓSIKA UTCA JÓZSEF A. UTCA KATONA J. UTCA KERESZT UTCA KINCSEM UTCA KISS E. UTCA KLAPKA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA KOSSUTH KÖZ KOSSUTH L. UTCA KOSSUTH TÉR KÖZTÁRSASÁG ÚT KUSCHÉ ERNŐ. UTCA LÁNCHÍD KÖZ LÁNCHÍD UTCA LATABÁR K. UTCA LEININGEN UTCA LOMB UTCA LUTHER MÁRTON UTCA MARTINOVICS UTCA MÉSZÁROS L. UTCA MIHÁCSI GY. UTCA MIKES K. UTCA VASÚTIG

22 169 MUSKÁTLI UTCA NAGY IMRE UTCA NAGY LÁSZLÓ TÉR /ISKOLA KÖZ/ NEFELEJCS UTCA NYÍRFA UTCA ORGONA UTCA PAKSI JÁNOS TÉR PALCZER J. UTCA PANNÓNIA UTCA PÁZMÁNY PÉTER UTCA PESTI FERENC TÉR PESTI ÚT PETŐFI S. UTCA PIPACS UTCA PUSKIN KÖZ RÁKÓCZI F. UTCA REGŐS UTCA REZEDA UTCA ROZMARING UTCA RÓZSA UTCA SÁGVÁRI KÖZ SCHWEIDEL J. UTCA SELLŐ UTCA SPORT UTCA SZABADSÁGHARCOSOK UTCA SZEDER UTCA SZEGFŰ UTCA SZESZGYÁR-LEJTŐ SZT. ISTVÁN UTCA SZT. LÁSZLÓ U. VÁROSHÁZ KÖZ (TANÁCS KÖZ) TÁNCSICS M. UTCA TEMPLOM UTCA TENKES KÖZ THÖKÖLY UTCA TÓ KÖZ TOMPA MIHÁLY U. TÖRÖK I. UTCA TULIPÁN UTCA ÚJ ÉLET UTCA ÚJ UTCA V. KÖRFORGALMI UTCA VADVIRÁG UTCA VASVÁRI P. UTCA VÉCSEY K. UTCA VIOLA UTCA VÖRÖSMARTY UTCA DUNA ÚTIG 3. SZÁMÚ FOGORVOSI KÖRZET ADY E. UTCA AKÁCFA UTCA ÁLDÁS UTCA ÁROKPARTI FASOR ÁRPÁD UTCA BOTOND UTCA BOZÓKY GY. TÉR CSABA UTCA CSALÁD UTCA

23 170 CSENDES KÖZ DEÁK F. UTCA DÉLIBÁB UTCA DUNA UTCA ERZSÉBET UTCA EZERJÓ UTCA FÜLEMÜLE UTCA FŰZIKE UTCA HAJNAL UTCA HONVÉD SOR HUBA UTCA I. KÖRFORGALMI UTCA IFJÚSÁG KÖZ II. KÖRFORGALMI UTCA III. KÖRFORGALMI UTCA ILKA KÖZ ISTVÁN UTCA IV. BÉLA KIRÁLY UTCA IV. KÖRFORGALMI UTCA JÁCINT UTCA JÁNOS UTCA JÁSZAI M. UTCA JÉGMADÁR UTCA JÓZSEF UTCA KACSÓH P. UTCA KÁLMÁN UTCA KÉK-DUNA UTCA KIKELET UTCA KINIZSI UTCA KISFALUDY UTCA KOLOZSVÁRI KÖZ KOLOZSVÁRI UTCA KÖNYÖK UTCA LAJOS UTCA LATABÁR KÁLMÁN TÉR LEHEL UTCA LENKEY UTCA LIGET UTCA MADÁCH UTCA MARGIT UTCA MÁRIA UTCA MÁTYÁS UTCA MÉNESI KÖZ MÉNESI UTCA NÁDIRIGÓ UTCA NAPSUGÁR UTCA OTTHON UTCA ŐSZAPÓ UTCA PACSIRTA UTCA PÁLMA UTCA PATAK UTCA PESTI ÚT POZSONYI UTCA RÉVAY UTCA SZÉCHENYI UTCA SZŐDI UTCA SZŐLŐKERT UTCA SZT. IMRE HERCEG UTCA TELEKI P. UTCA TOLDI UTCA TERV UTCÁTÓL DUNA ÚTTÓL TERV UTCÁTÓL

24 171 TURISTA UTCA VASÚT UTCA VERSENY UTCA VIRÁGOS UTCA VÖRÖSBEGY UTCA TERV UTCÁTÓL TERV UTCÁTÓL

25 MELLÉKLET A.GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÉDŐNŐI KÖRZETEINEK UTCAJEGYZÉKE 1. SZÁMÚ VÉDŐNŐI KÖRZET PÁZMÁNY PÉTER UTCA HÉT VEZÉR UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA BÉKE ÚT JÁVORKA SÁNDOR UTCA ALKOTMÁNY UTCA TEMPLOM UTCA TÓ KÖZ KISS JÁNOS UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA PÖLTENBERG IGNÁC UTCA KÖLCSEY FERENC UTCA PESTI ÚT JÓZSEF ATTILA UTCA LUTHER MÁRTON UTCA BISCHOFF HÁZASPÁR UTCA DUNA KÖZ TOLSZTOJ KÖZ (GORKIJ KÖZ) LEININGEN UTCA KOSSUTH KÖZ KUSCHÉ ERNŐ UTCA VÖRÖSMARTY UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA BEM UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA VASVÁRI PÁL UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA TAMÁSI ÁRON UTCA (GORKIJ UTCA) PUSKIN UTCA PUSKIN KÖZ MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA KAZINCZY FERENC UTCA BÁTHORY UTCA BABITS MIHÁLY UTCA RADNÓTI MIKLÓS UTCA JÓKAI MÓR UTCA DAMJANICH UTCA VÉCSEY UTCA TOMPA MIHÁLY UTCA TENKES KÖZ KOSSUTH TÉR PETŐFI TÉR A NEMESKÉRI ÚTIG A NEMESKÉRI ÚTIG A SZABADSÁGHARCOSOK UTCÁIG AZ ALAGÚT UTCÁIG A SZABADSÁGHARCOSOK UTCÁIG BÉKE ÚTIG BÉKE ÚTIG BÉKE ÚTIG BÉKE ÚTIG BÉKE ÚTIG BÉKE ÚTIG BÉKE ÚTIG 2. SZÁMÚ VÉDŐNŐI KÖRZET SZABADSÁGHARCOSOK UTCA TÁNCSICS MIHÁLY UTCA BARTÓK BÉLA UTCA TÖRÖK IGNÁC UTCA VÁROSHÁZ KÖZ (TANÁCS KÖZ) SZENT ISTVÁN UTCA KERESZT UTCA

26 173 MIHÁCSI GYULA UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA SZEGFŰ UTCA TULIPÁN UTCA MUSKÁTLI UTCA IBOLYA UTCA REZEDA UTCA PIPACS UTCA VIOLA UTCA BODZA UTCA DÁLIA UTCA FŰZFA UTCA HARANGVIRÁG UTCA ROZMARING UTCA GYOPÁR UTCA ÁRVÁCSKA UTCA HÓVIRÁG UTCA JÁZMIN UTCA ORGONA UTCA JEGENYE UTCA HÁRSFA UTCA NYÍRFA UTCA KINCSEM UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA GUTTENBERG UTCA CSOKONAI UTCA GÁRDONYI GÉZA UTCA MIKES KELEMEN UTCA SZENT LÁSZLÓ UTCA BATTHYÁNY UTCA ELŐD UTCA KISS ERNŐ UTCA MARX TÉR HARANG UTCA PALCZER JÁNOS UTCA BEM JÓZSEF UTCA KLAPKA UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA NAGY IMRE UTCA ALAGÚT UTCA AULICH UTCA LÁNCHÍD KÖZ. A GUTTENBERG UTCÁIG A VASÚTIG 3. SZÁMÚ VÉDŐNŐI KÖRZET ADY ENDRE UTCA AKÁCFA UTCA ÁLDÁS UTCA ÁROKPARTI FASOR ÁRPÁD UTCA BOZÓKY GYULA TÉR CSALÁD UTCA CSÍZ UTCA DEÁK FERENC UTCA EZERJÓ UTCA FÜLEMÜLE UTCA TELEKI PÁL UTCÁIG

27 174 FŰZIKE UTCA HONVÉD SOR ILONA UTCA ISTVÁN UTCA IV. BÉLA KIRÁLY UTCA JÁCINT UTCA JÉGMADÁR UTCA KACSÓH PONGRÁC UTCA KÁDÁR UTCA KÁLMÁN UTCA KINIZSI UTCA LAJOS KÖZ LAJOS UTCA LENKEI UTCA MARGIT UTCA MÉNESI KÖZ MÉNESI UTCA NÁDIRIGÓ UTCA ŐSZAPÓ UTCA PACSIRTA UTCA PÁLMA UTCA RÉVAY UTCA SZÉCHENYI UTCA SZŐDI UTCA SZŐLŐKERT UTCA TELEKI PÁL UTCA TERV UTCA VADGERLE UTCA VASÚT ÚT VERSENY UTCA VIRÁGOS UTCA VÖRÖSBEGY UTCA AZ ÁROKPARTI FASORTÓL AZ ÁRPÁD UTCÁTÓL TELEKI PÁL UTCÁIG A TELEKI PÁL UTCÁIG AZ ÁRPÁD UTCÁTÓL A BOZÓKY GYULA TÉRIG TELEKI PÁL UTCÁIG TELEKI PÁL UTCÁIG AZ ÁRPÁD UTCÁTÓL 4. SZÁMÚ VÉDŐNŐI KÖRZET PESTI ÚT JÓSIKA UTCA ATTILA UTCA SELLŐ UTCA VADVIRÁG UTCA LIGET UTCA I, II, III, IV, V. KÖRFORGALMI UTCA KIKELET UTCA DÉLIBÁB UTCA HAJNAL UTCA NAPSUGÁR UTCA KÉK DUNA UTCA ÚJ ÉLET UTCA HALÁSZ UTCA LOMB UTCA EVEZŐS UTCA BOCSKAI UTCA TATÁR UTCA REGŐS UTCA HUNYADI UTCA THÖKÖLY UTCA DUNA ÚT ILKA KÖZ JÁSZAI MARI UTCA VIRÁGOS UTCA A GUTTENBERG UTCÁTÓL

28 175 CSABA UTCA KOLOZSVÁRI UTCA MÁTYÁS UTCA JÓZSEF UTCA ERZSÉBET UTCA KISFALUDY UTCA PANNÓNIA UTCA SPORT UTCA POZSONYI UTCA OTTHON UTCA HUBA UTCA BOTOND UTCA KÖNYÖK UTCA PATAK UTCA HONVÉD SOR SZENT IMRE HERCEG UTCA MÁRIA UTCA MADÁCH IMRE UTCA CSENDES KÖZ ISKOLA KÖZ ÚJ UTCA SZEDER UTCA RÓZSA UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA AZ ÁROKPARTI FASORIG A GUTTENBERG UTCÁTÓL 5. SZÁMÚ VÉDŐNŐI KÖRZET LENKEI UTCA ADY ENDRE UTCA KACSÓH PONGRÁC UTCA PÁLMA UTCA TERV UTCA KÁDÁR UTCA ESZTER UTCA KAROLINA UTCA GIZELLA UTCA KLÁRA UTCA ZSUZSANNA UTCA CSALOGÁNY UTCA TOBOZ UTCA TURISTA UTCA TÉL UTCA ŐSZ UTCA NYÁR UTCA VILLAMOS UTCA TOLDI UTCA VERSENY UTCA KINIZSI UTCA TERMÁLFÜRDŐ UTCA WIGNER JENŐ UTCA BAITZ JÓZSEF ALTÁBORNAGY UTCA DR. GÖNCZY GYULA UTCA KEREK ERDŐ UTCA ERZSÉBET LIGET UTCA JANCSI HEGY UTCA ZÚGÓÁROK UTCA OJTVÁNYOS UTCA KOMLÓKERT UTCA PULYKAHÁZ UTCA NEVELEK UTCA A BOZÓKY GYULA TÉRTŐL A TELEKI PÁL UTCÁTÓL A TELEKI PÁL UTCÁTÓL A TELEKI PÁL UTCÁTÓL A TELEKI PÁL UTCÁTÓL A TELEKI PÁL UTCÁTÓL AZ ÁRPÁD UTCÁIG AZ ÁRPÁD UTCÁIG

29 176 KÓCZÁN MÓR UTCA NÉMETH LÁSZLÓ UTCA HUZELLA TIVADAR UTCA BALASSI BÁLINT UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA MAYERFFY UTCA ZRÍNYI MIKLÓS UTCA DOBÓ ISTVÁN UTCA FÓTI ÚT ÖREGKASTÉLY UTCA MAYERFFY KÖZ 6. SZÁMÚ VÉDŐNŐI KÖRZET ERDÉSZ UTCA ZIMPEL KÁROLY UTCA FÁCÁN UTCA PÁLYA UTCA RÓMAIAK ÚTJA ALAGÚT UTCA IPOLY UTCA TISZA UTCA TÓTH ÁRPÁD UTCA STREBA JÓZSEF UTCA FENYVES KÖZ SZILVÁS UTCA PÖLTENBERG UTCA NEMESKÉRI ÚT KÖLCSEY FERENC UTCA ERKEL FERENC UTCA FENYVES UTCA CSERFA UTCA DIÓFA UTCA KOSZTOLÁNYI UTCA JÓKAI MÓR UTCA DAMJANICH UTCA RADNÓTI MIKLÓS UTCA BABITS MIHÁLY UTCA BÁTHORY UTCA KAZINCZY FERENC UTCA MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA TAVASZ UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA ARANY JÁNOS UTCA FÜRDŐ UTCA SAJÓ UTCA RÁBA UTCA MAROS UTCA KŐRÖS UTCA KRASZNA UTCA ZALA UTCA SZAMOS UTCA HERNÁD KÖZ A VASÚTTÓL A NEMESKÉRI ÚTTÓL A NEMESKÉRI ÚTTÓL A BÉKE ÚTTÓL A BÉKE ÚTTÓL A BÉKE ÚTTÓL A BÉKE ÚTTÓL A BÉKE ÚTTÓL A BÉKE ÚTTÓL A BÉKE ÚTTÓL

30 MELLÉKLET A GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI, ÓVODAI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGORVOSI KÖRZETEINEK UTCAJEGYZÉKE ISKOLAI, ÓVODAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KÖRZETEI: 1. SZ. KÖRZET: HUZELLA TIVADAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI, UGRI-BUGRI ÓVODA GYERMEKEI, SZ. KÖRZET: BÚZASZEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANULÓI, KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA GYERMEKEI, KINCSEM ÓVODA GYERMEKEI, KUCKÓ ÓVODA GYERMEKEI, CSIGA- BIGA ÓVODA GYERMEKEI 2. SZ. KÖRZET: GÖDI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, KARÁCSONY SÁNDOR WALDORF ÓVODA GYERMEKEI 3. SZ. KÖRZET: PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TANULÓI ISKOLAI, ÓVODAI FOGÁSZATI ELLÁTÁS KÖRZETEI: 1. SZ. KÖRZET: HUZELLA TIVADAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLYOS TANULÓI, KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA GYERMEKEI, KUCKÓ ÓVODA GYERMEKEI, KARÁCSONY SÁNDOR WALDORF ÓVODA GYERMEKEI, KUCKÓ ÓVODA GYERMEKEI, CSIGA-BIGA ÓVODA GYERMEKEI, UGRI-BUGRI ÓVODA GYERMEKEI 2. SZ. KÖRZET: HUZELLA TIVADAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. OSZTÁLYOS TANULÓI, BÚZASZEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANULÓI, PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TANULÓI 3. SZ. KÖRZET: NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANULÓI, KINCSEM ÓVODA GYERMEKEI. 4./ Területi hatásvizsgálat elfogadása Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész Bertáné Tarjányi Judit: A törvényi változások és Nevelek településrész csatlakozása, ezáltal a közigazgatási határ változása miatt kell az összhangigazolást beadni. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság ülése óta módosították a határozati javaslatot. Nem látta a javaslatot az anyagban, ezért felolvassa. Szabó Csaba: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Markó József: Egy igen összetett kérdésről van szó, a szakmai kompetenciában kell bíznunk. Kérdése, hogy mikor lesz Helyi Építési Szabályzata Gödnek? Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ-t november 30-ig el kell fogadni, ezután kell módosítani a településképi eljárásokat. Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az elhangzott módosított határozatról.

31 178 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2015. (VI. 24.) Ök. határozat elfogadja a városról készült TERÜLETI (KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI) HATÁSVIZSGÁLAT GÖD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ÖSSZHANGJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TÉRSÉGI TERÜLET- FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM elnevezésű anyagot. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen Göd Város Településszerkezeti Tervének a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervével való összhangjának megállapítására területrendezési hatósági eljárást és erre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján nyújtson be térségi területfelhasználási engedély kérelmet az illetékes állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalhoz, a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztályához. Határidő: július 31. Felelős: Markó József polgármester Bertáné Tarjányi Judit főépítész 5./ Közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és emléktáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök Szabó Csaba: A rendeletmódosítást a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Markó József: Kérdése, hogy miért kellett a rendeletet módosítani? Dr. Szinay József: A módosítás konkrét ingatlanokat nem érint, technikai jellegű szabályozásról van szó. Markó József: Felkéri a testületet, hogy szavazzanak a rendeletmódosításról. A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (VI.26.) sz. rendelete A közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és emléktáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló 17/2014.(VII. 08.) sz. rendeletének módosításáról (1) A 3. 3./ pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:. és az adott ingatlannal határos közterületre, vagy magánútra vonatkozik. 1. (2) Az 5.. (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:. mely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

32 179 (3) A 16.. (2) bekezdés a./ pontja az alábbira módosul: a./ az ingatlan-nyilvántartásban nem, vagy rosszul szerepel az ingatlan házszáma, (4) A 16. (4) bekezdése az alábbira módosul: (4) Akik a házszámváltozással érintett ingatlanra vonatkozóan lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, kötelesek a megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket tájékoztatni a címváltozásról. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2. Markó József polgármester Dr. Szinay József címzetes főjegyző 6./ Csatlakozás az Élő bolygó kezdeményezéshez Előterjesztő: Markó József polgármester Markó: Ismerteti az előterjesztést. A mozgalmat Áder János köztársasági elnök felkarolta, Göd is csatlakozni kíván, erről szól a határozati javaslat. Egy adott honlapon lehet személyesen is csatlakozni a mozgalomhoz. A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2015. (VI. 24.) Ök. határozat Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke felhívására támogatja azon kezdeményezést, amellyel egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás érdekében decemberében Párizsban összegyűlő világ vezetőit egységre és cselekvésre ösztönözzék, azzal, hogy minél többen csatlakozzanak a honlapon közzétett felhíváshoz. Felkéri a Polgármestert, hogy a minél szélesebb körű támogatás érdekében a csatlakozás lehetőségéről tájékoztassa a település lakosságát. Határidő: azonnal Felelős: Markó József polgármester 7./ Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét mozgalomhoz Előterjesztő: Markó József polgármester Markó József: Az elmúlt évben volt egy igen sikeres helyi akció, rendezvényekkel csatlakoztunk a mozgalomhoz. Javasolja ebben az évben is a csatlakozást. Szabó Csaba: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a csatlakozást. A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

33 180 Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2015. (VI. 24.) Ök. határozat Felhatalmazza Markó József polgármestert a évi Európai Mobilitás Hét Kartájának aláírására, illetve megbízza a Neveleki Szomszédok Egyesületet a rendezvénysorozat megszervezésével és lebonyolításával. Támogatja a mobilitási héthez kapcsolódó állandó intézkedéseket és a leghosszabb csuklófogással létrejött emberi lánc Guinness rekord kísérletet. Fedezete a évi költségvetésben biztosításra került. Felelős: Markó József polgármester Határidő: szeptember / Hozzájárulás a felsőgödi sportpályán (4846 hrsz.) a TAO keretein belül jégcsarnok építéséhez Előterjesztő: Markó József polgármester Markó József: Ha sikerülne a megvalósítás, akkor a valamikori kézilabdapálya helyén épülne meg a jégcsarnok. Helyszíni szemlén is részt vettek, a határozati javaslat az anyag 2. oldalán található. Dr. Szinay József: Két határozati javaslatról kell szavazni az egyik a 2. oldalon kezdődik a másik tulajdonképpen egy támogatói nyilatkozat, ami formailag szükséges és jogszabályban előírt, ez az ülés előtt került kiosztásra. Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a két határozatról. A Képviselő-testület tagjai 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 84/2015. (VI. 24.) Ök. határozat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ A Sportország SC Sportklub Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft (1046 Budapest, Wesselényi u. 16., adószám: , képviseli: Földi Krisztina ügyvezető) látványcsapatsport támogatására a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott támogatási igazolás iránti kérelmében szereplő, a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 4846 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület besorolású ingatlanon (Gödi Sportpálya területén Göd, Rákóczi utca hrsz.) egy db jégcsarnok építésére a 2. számmal jelölt sportpályán beruházáshoz a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv. 22/C (6) bekezdés a) pontja alapján mint a jelenlegi sportcélú ingatlan tulajdonosa előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan felépítmény a Sportország SC Sportklub Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonába kerüljön, s a beruházás üzembe helyezését követő 15 év időtartamra a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 2./A fenti beruházás elvi építési engedélyéhez, illetve a beruházáshoz a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

34 181 elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.(VI.30.) Korm. rendelet 4. szerint tulajdonosi hozzájárulását adja 3./ A fenti helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan Göd Város Önkormányzata és a Sportország SC Sportklub Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft a jelzálogjog bejegyzés lejártáig bérleti szerződést köt. 4./ Egyúttal a 219/2011. (X. 28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: Markó József polgármester 85/2015. (VI. 24.) Ök. határozat Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1./ A felsőgödi sportpályán a TAO keretében megépítendő jégcsarnok pályázatához az alábbi tartalmú nyilatkozatot fogadja el: Göd Város Önkormányzat nyilatkozata A Sportország SC Közhasznú Nonprofit Kft (1046 Budapest, Wesselényi u. 16.) a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint sportfejlesztési tervet készített. Önkormányzatunk nevében kijelentem, hogy a sportfejlesztési tervében foglaltakkal egyet értek, annak megvalósítását önkormányzatunk támogatja és - költségvetési helyzetünkhöz mérten - az egyesület kérelméhez szükséges önrészt lehetőség szerint biztosítjuk. 2./ Felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Markó József polgármester 10./ Tájékozató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester Dr. Pintér György: Ismerteti az önkormányzat és a hivatal, valamint az intézmények pénzkészletét. A lakossági adótartozás összegét. A tájékoztatás jelen jegyzőkönyv melléklete. 11./ Egyebek TESZ pótelőirányzat igénylése a Németh László Általános Iskola és AMI balesetveszélyt jelentő problémáinak megszűntetésére Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. és Városüzemeltetési Ov. Markó József: A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerületének képviselői bejárást tartottak az iskolában és javasoltak felújításokat, amelyekre mindenképp szükség van a

35 182 gyermekek egészségének és testi épségének megóvása érdekében. A TESZ már részben elvégezte a balesetveszélyt megszűntető munkálatokat, még 1,5 mft-os pótelőirányzatot kellene átadni a szükséges feladatok elvégzésére. Erről szól az előterjesztés. A Képviselő-testület tagjai 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 86/2015. (VI. 24.) Ök. határozat Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településellátó Szervezet részére eft pótelőirányzatot biztosít a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola balesetveszélyt jelentő problémái megszüntetésének kivitelezési munkáihoz. A feladat ellátásához szükséges további fedezetet a TESZ a évi költségvetéséből kigazdálkodja. Fedezet: Feladattal nem terhelt működési tartalék A műszaki ellenőri feladatok ellátására felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt. Határidő: azonnal Felelős: Kovács Krisztina Pénzügyi Ov., Popele Julianna Beruh. és Városüzemeltetési Ov. Markó József : Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülés megtartásáról a 9. és 11. napirendi pontok tekintetében. A Képviselő-testület tagjai 10 igen egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 9.) Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázat módosítása és a 11.) Göd Város Szolgálatáért kitűntető cím adományozása című napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. Markó József polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. K.m.f. Markó József polgármester Dr. Szinay József címzetes főjegyző

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GÖD

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GÖD AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GÖD Köznevelési intézmény: Felvételi körzet: Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. ADY

Részletesebben

Göd város közterületeinek jegyzéke

Göd város közterületeinek jegyzéke Göd város területeinek jegyzéke 2015. november 4-ei állapot Közterület neve Ady Endre Akácfa Alag Áldás Alkotás Alkotmány Ambrus László Arany János Árokparti Árpád Árvácska Attila Aulich Babits Mihály

Részletesebben

Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca Arany János utca folyamatos házszámok 45-től végig

Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca Arany János utca folyamatos házszámok 45-től végig Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

Göd város közterületi jegyzéke február 29-ei állapot Ssz. Közterület neve Közterület jellege

Göd város közterületi jegyzéke február 29-ei állapot Ssz. Közterület neve Közterület jellege Göd város közterületi jegyzéke 2016. február 29-ei állapot Ssz. Közterület neve Közterület jellege 1. Ady Endre út 2. Akácfa utca 3. Alagút utca 4. Áldás utca 5. Alkotás utca 6. Alkotmány utca 7. Ambrus

Részletesebben

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2006. (V. 05.) SZ. ÖK. RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2006. (V. 05.) SZ. ÖK. RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2006. (V. 05.) SZ. ÖK. RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Az egészségügyi ellátás biztonsága és megfelelő színvonala érdekében az 1997. évi

Részletesebben

001 Szavazókör Azonosító: Cím: Nemeskéri - K. M. út 33. (St. Hubertus Étterem-Konferencia terem), TEVK: 01

001 Szavazókör Azonosító: Cím: Nemeskéri - K. M. út 33. (St. Hubertus Étterem-Konferencia terem), TEVK: 01 G ö d v á r o s s z a v a z ó k ö r e i n e k j e g y z é k e 2 0 1 6. j ú n i u s 2 9 - e i á l l a p o t 001 Szavazókör Azonosító:14-046-001-0 Cím: Nemeskéri - K. M. út 33. (St. Hubertus Étterem-Konferencia

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

Göd 1.sz.védınıi körzet

Göd 1.sz.védınıi körzet Göd 1.sz.védınıi körzet Utcajegyzék Arany János utca.(béke Útig) Alkotmány utca. Babits Mihály utca.(béke útig) Báthori utca. Berzsenyi utca Béke út.(vasúttól a Nemeskériig a páros oldal+pesti úttól a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 2.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 8-i, rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincsenek jelen: Sipos

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről az azt módosító 33/2004. (XI.5.) 21/2005. (IX.5.) és 12/2011. (VI.16.) rendeletekkel

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület június 16-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület június 16-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. június 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a város egészségügyi alapellátási körzeteinek kialakításáról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 17 2012.05.10. 13:27 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004.(VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár

Részletesebben

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1..

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1.. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI. 10.) rendelete a háziorvosi körzetekről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2002. (VI.24.) rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról a 3/2011.(I.24.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete

Részletesebben