Fírczák G y u l a f

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fírczák G y u l a f 1836 1912."

Átírás

1 Fírczák G y u l a f = Budapesti Hirlap junius 2. Szerző neve alatt. = A munkácsi egyházmegyét és az egész magyar püspöki-kart súlyos csapás érte. Firczák Gyula munkácsi püspök életének 76-ik és fényes püspöki pályafutásának 21-ik évében tegnap reggel hoszszas szenvedés után meghalt. Halálát gyászolni fogja nemcsak egyházmegyéje, hanem az egész ország, mert kevés egyházfő örvendhetett olyan országos népszerűségnek, mint ő. Népszerűségének alapját az országgyűlés képviselőházában vetette meg, amelybe 1887-ben a nagybereznai kerület küldte és különösen, mint a közoktatásügyi bizottság elnöke, szerzett magának nagy érdemeket. Innen emelkedett 1891-ben az ungvári püspöki székre. Bölcsője az ungmegyei Horlyón, az ottani parokiális épületben ringott, de gyermekkorát a kies Borzsa völgyében, Alsókaraszlón töltötte. E kies völgy rutén népének mintegy csatasorban álló bádogos fehér templomai és a miszticei kolostor fehér falai, később pedig az időközben Rómába áthelyezett bécsi rutén szeminárium (Barbaraenum), ahol hittani tanulmányait végezte, kiirthatatlan nyomokat hagytak lelkében, amelyeket rövid, de egész valóját átható országgyűlési szereplése forrasztott át harmonikus egészszé. Engem a görög katholikus magyarságnak az a nagyobb arányú mozgalma hozott vele öszszeköttetésbe, amelyet az ismeretes 1896-iki események tettek elkerülhetetlenné, s amely nem egyszer szembe állított bennünket egymással. Illik azonban kicsinyeknek a

2 230 m nagyok példáját követni minden jóban, legkivált olyankor, mikor a küzdőket a kérlelhetetlen halál elválasztja egymástól. Én is Kossuth Lajosnak Deák Ferenccel szemben adott példáját követtem és követem akkor, amikor pálmalevelet küldtem a megboldogult munkácsi püspök koporsójára és e sorokat az ő emlékének szentelem. És valóban a mi ellentétünk semmivel sem volt kisebb és tárgya is sokban hasonlított ahhoz, amely Kossuthot és Deákot elválasztotta. ő ugyanis mindvégig hajthatatlanúl az egyházmegyei közösség híve volt, én és a velem küzdő kis gárda (országos bizottságunk elnöki tanácsa) ellenben hamar beláttuk, hogy a kisebbségben levő magyar hívek egyháznyelvi paritása még a legjobb esetben is csak a papiroson lenne biztosítható s ezért csakhamar az inkompatibilitás, vagyis a külön egyházmegye álláspontjára helyezkedtünk. A hasonlat ott szűnt meg, hogy övé volt nemcsak a hatalom és dicsőség, hanem zászlónk népszerűségét is neki ítélte oda a közvélemény, végezetül pedig az ő megnyugvásával mégis a mi ügyünk lett a győztes. Nagyszabású tényeit részletesen ecsetelni nem lehet az én feladatom s csak azokra szorítkozom, amelyek mint pl. a rutén akció, a naptáregyesítés és a magyar liturgia ügye, ideértve a görög katholikus magyar püspökséget is, a nemzeti politikának egy fontos fejezetét érintik. A rutén akciónak az a része, amely a mostoha viszonyok miatt elszegényedett, nem magyar ajkú, de magyar érzelmű köznép felsegélésére vonatkozik, örök emléket biztosított neki e hálás nép lelkében és maradandó nyomokat fog hátrahagyni az egész magyar nemzet, különösen pedig a magyar nemzetiségi politika történetében is. Az e népből kiemelkedett intelligenciának elképzelni sem lehet kimagaslóbb tipikus alakját, mint amilyen ő volt. És csakugyan neki kellett jönnie, hogy az 1896-iki ezredéves ünnepségek alkalmával végre-valahára a magyar nemzet észrevegye e nép mintaszerű hazafiságát, amely abban állott, hogy soha sem törekedett a magyarral szemebn álló nemzetiségi különállásra s ezt a hazafiságát eltörülhetetlenül megpecsételte névtelen hőseinek a magyar szabadságharcokban gazdagon omlott vérével. Magas szárnyalású ambícióinak keresve sem találhatott méltóbb tárgyat, mint hogy nevéhez fűzze a naptáregyesités té-

3 >n 231 nyét. Ennél fényesebb emléket alig emelhetett volna magának a nemzet előtt, híveivel pedig talán még nagyobb jót tett volna, mint a rutén akcióval, mert úgy a muszka, mint az ukrainista törekvések hálójából kiragadva, egy csapással bevitte volna őket a nyugati társadalom légkörébe. Hogy nála e feladatra senki sem volt alkalmasabb, ezt semmi se mutatja jobban, mint az, hogy amikor 1899-ben az ügyet megindította, egyetlen kézintésére egész papsága egyhangúan a naptáregyesítés mellett nyilatkozott; de amikor tizenkét év múlva a budapesti egyházközség kezdésére Rómából megjött az örömhír, hogy a naptáregyesítés ott sem ütközik akadályba, ugyanaz a papság a püspök aggódó arcának egyetlen izomrándulására többségében ellene foglalt állást. Sokan az 1899-iki kezdést csak tűzijátéknak tekintették, mert senki sem hitte, hogy Róma ilyen szűkebb keretben belemegy a naptáregyesítésbe. Mások pedig a püspök kezdésében ezenkívül még sakkhúzást is láttak a magyar liturgia és a római zarándoklat érdekében megindult mozgalom ellen, amely éppen akkor forrott a legjobban. Hogy mi történt, vagy mi mulasztatott el a két időpont közt és hogy az utóbbi időpontban minő aggályok szállták meg az agg püspök lelkét, ezt senki sem tudhatja. Bizonyos csak anynyi, hogy az amerikai püspökségnek ismeretes kínos ügye őt méltán elkeserítette és talán rémképeket is alkotott magának az onnan importált skizmáról; habár nála senki sem tudhatta jobban, hogy ez a mumus nem olyan veszedelmes, mint a milyennek látszik és a naptáregyesítés különben is megér egy kis áldozatot. Kicsinyes dolog volna föltenni róla, hogy a budapesti egyház sikere bántotta volna ambícióját és ez idézte volna elő a kedvezőtlen fordulatot. Elégedjünk meg azzal a magyarázattal, hogy 1899-iki kezdésével, ha az nem lett volna is egészen őszinte, mégis nagy lökést adott e fontos ügynek. Föltétlenül jogosnak ismerte ő el a magyar liturgia és a görög katholikus magyar püspökség ügyét. A görög katholíkus magyarság zöme az ő egyházmegyéjéhez tartozott és egyéni kiválóságai miatt is benne kerestük a providenciális egyházfőt, aki diadalra viheti ügyünket. Őt kértük fel tehát évi római zarándoklatunk vezetésére, de erre nem tudta magát elhatározni. Csak akkor jött velünk, amikor Vályi János eperjesi püspököt sikerült a vezetésre megnyernünk és a két püspök mint ezer év előtt Cyrill és Method együtt térdepelt a pápa előtt, mikor

4 Vályi a görög katholikus magyarok igazságos" ügyét XIII. Leó pápának in nomine utriusque dioecesis beajánlotta. De bárha jogosnak ismerte is el ügyünket, senki sem csodálkozhatik rajta, ha szíve elsősorban az ő szlávajkú népéhez húzott s inkább rajongott az ó-szláv liturgiáért és a mármarosi püspökségért. Ez utóbbiért már csak azért is, mert a máriapócsi kegyhelyet sehogysem akarta kibocsátani a munkácsi egyházmegyéből; a mármarosi püspökségnek pedig jogtörténeti alapját látta az egykori körtvélyesi apátságban. Az ó-szláv egyházi nyelvet ő többre értékelte, mint szlávajkú hívei, akik abban csakis saját nyelvük honorifikálását látták, holott Firczák készséggel engedett a latin egyház antivulgáris álláspontjának s az ó-szláv nyelvet liturgikusnak óhajtotta elismertetni magyar hívei által is. Abban is eltért ő szláv ajkú híveitől, akik inkább a kuruc irány felé hajlanak, hogy mint bizalmas körben gyakran emlegette parancsnak vette az uralkodónak ezt a kijelentését: Nekem nincsenek oroszaim, csak ruténjeim." Hogy helyes volt-e ez a névcsere, vagy sem, azt csak a jövő fogja megmutathatni; ránk nézve azonban mindenesetre sérelmes volt anynyiban, amenynyiben köztudomás szerint Róma az ó-szláv liturgia híveit anyanyelvi különbség nélkül ruténeknek szokta minősíteni. Természetes, hogy a rutén akciónak az egyházi térre való ez a kiterjesztése súrlódásokat, sőt már-már erős öszszeütközéseket idézett elő köztünk és közte. De lassankint maga is belátta, hogy a rutén akció minden népszerűsége mellett se küzdhet sikerrel az ellen, amit elvben maga is jogosnak ismert el. Anynyira nem tagadhatta meg magát, hogy az évi zarándoklat óta Rómában csak egy lépést is tett volna a magyar nyelvű istentiszteleti gyakorlat törvényes szabályozása végett, de a zarándoklat előtt megindított s egyideig ezután is folytatott viszszafejlesztési rendszabályait egészen megszüntete. Később pedig, a hajdúdorogi új népiskola felavatásánál és a debreceni templom felszentelésénél olyan meszszemenő toleranciát tanúsított, hogy ezáltal elvarázsolta és teljesen meghódította hajdú-testvéreinket. Ez volt a politikus püspöknek" (így nevezték őt papjai) legnagyobb diadala, mert azt jelentette, hogy immár a kemény hajdúk is véglegesen kibékültek az ó-szláv nyelv liturgikus jellegével és az egyházmegyei közösséggel. De jelentette egyúttal még mindig küzdő budapesti egyházunk teljes elszigetelését is és azok a szlavofilek,

5 I, kik nem érték be azzal, hogy saját nyelvük használata csak a szorosan vett liturgikus részekre szorítkozzék, ezt az időpontot használták fel arra, hogy itteni egyháznyelvi gyakorlatunk megzavarásával a rég tervezett halálos döfést mérjék országos bizottságunkra, amelynek elnöki tanácsa úgyszólván azonos volt a budapesti egyháztanácscsal, A szlavofileknek ez a támadása arra kényszerítette budapesti egyházunkat, hogy áttérjen a görög liturgikus nyelvre, amint még a római zarándoklat előtt Vaszary Kolos hercegprímás ajánlotta. A hercegprímás eme történeti jelentőségű eszméjének elfogadásával következett el aztán az az ismeretes fordulat, amely a görög katholikus magyar püspökség alapítására vezetett. Ez a fordulat viszont a megdicsőült munkácsi püspök törekvéseinek hajótörését, de egyúttal legnemesebb hőstettét is jelentette, mert meggyőzte önmagát és a hajdúdorogi vikáriátus alá tartozó egyházközségeinek ő maga oldotta fel a mentőcsónakot, hogy az új egyházmegye révpartjára eljussanak. Ezért az önmegtagadó tényeért a magyar ajkú hívek is örök hálával fogják kísérni emlékezetét.

= Magyar Világ 1906. évf. 27. sz. Petroníus álnév alatt. =

= Magyar Világ 1906. évf. 27. sz. Petroníus álnév alatt. = Váljunk el! = Magyar Világ 1906. évf. 27. sz. Petroníus álnév alatt. = Mikor a római zarándoklatról szóló díszes emlékkönyvünket kibocsátottuk, egyebek közt két kimagasló kitüntetés és megtiszteltetés

Részletesebben

Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése*

Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése* Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése* = Alkotmány 1912. október 1. Szerző neve alatt. = Az új görög katholikus egyházmegye felállítása köztudomás szerint nemcsak a románoknál váltott ki nagy

Részletesebben

Magyar vagy román sovinizmus?

Magyar vagy román sovinizmus? Magyar vagy román sovinizmus? = Budapesti Hirlap 1912. május 17. Szerző neve alatt. = A görög katholikus magyar püspökség küszöbön levő megalapítása miatt a románok telekiabálják a világot, a most kormányon

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A Szentszék és Románia konkordátuma 1927-ben

A Szentszék és Románia konkordátuma 1927-ben arton József A Szentszék és Románia konkordátuma 1927-ben A katolikus egyházat és az államot érintő ügyek kétoldalú szerződési rendezését konkordátumnak, pactumnak, magyarul megegyezésnek nevezzük. Az

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége Szentnek kiáltjuk Prohászka Ottokár jelentősége Prohászka Ottokár jelentőségét csak a magyar katolikus egyház történetének egészében mérhetjük fel. Ennek tükrében azonban számos, ma is élő, máig a megértést

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933.

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. ELŐSZÓ 1932 április lén volt ötven esztendeje annak, hogy egy tiszamenti faluban, Tiszaeszláron, nyomtalanul

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

A Szent Korona országa és a ruszinok, mint II. Rákóczi Ferenc fejedelem leghűségesebb népe, gens fidelissima

A Szent Korona országa és a ruszinok, mint II. Rákóczi Ferenc fejedelem leghűségesebb népe, gens fidelissima Dr. Popovics Tibor Miklós A Szent Korona országa és a ruszinok... Dr. Popovics Tibor Miklós A Szent Korona országa és a ruszinok, mint II. Rákóczi Ferenc fejedelem leghűségesebb népe, gens fidelissima

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Ami Trieszt háta mögött van

Ami Trieszt háta mögött van TrieszT Ami Trieszt háta mögött van interjú Fulvio Tomizza íróval D O S S Z I É Fulvio Tomizza A jobbik élet című regénye nálunk is megjelent, és nagy elismerést aratott. Néhány évvel ezelőtt tizenhárom

Részletesebben

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM.

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM. 192 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. Miként lehet szép női kebelt elérni. A kebel uipstxv a női bájak egyik legelőkelőbbje, melvmk 6Mf.I-n eredmény nmidszerinl minden különös ápi>adománvi>7.ásában

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

AZ EGYHÁZI REAKCIÓ 1848-49-BEN

AZ EGYHÁZI REAKCIÓ 1848-49-BEN VR. ANbICS ERZSÉBET AZ EGYHÁZI REAKCIÓ 1848-49-BEN Il^l RÉV DR FERENC MIHÁLY 100 HI5H PARK AVE #2216 TORONTO ONT CANADA M6P 2S2 SZIKRA KIADiS-llUPAPESf 1. A K A T H O L IK U S K L É R U S H E L Y Z E T

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi talnulmányok II. Székelyudvarhely, Litera Könyvkiadó 2002 3 A kiadvány megjelenését támogatták Illyés Közalapítávny Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Részletesebben

A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917.

A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917. A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917. Előszó. Békében elsimulnak, háborúban kiéleződnek a nemzetek, felekezetek,

Részletesebben

Álarcok mögött Nagy Töhötöm élete

Álarcok mögött Nagy Töhötöm élete Petrás Éva Betekintő 2014/4. Álarcok mögött Nagy Töhötöm élete Nagy Töhötöm 1946-ban fényképsorozatot állított össze saját arcképeiből, amelynek az Álarcok mögött címet adta. A képeken róla készült portrék

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit.

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit. Védőbeszéd Trianonban szerző: Apponyi Albert Elhangzott: 1920. január 16. Igen tisztelt Elnök úr, Uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére.

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS?

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ MAGYAR CSOPORTJÁNAK ANKÉTJE BERZEVICZY ALBERT ELŐSZAVÁVAL ÍR TÁ Κ ALBRECHT FERENC, BÚZA LÁSZLÓ, FÖLDES BÉLA, GRATZ GUSZTÁV, GYÖMÖREY GYÖRGY,

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben