Pályázati felhívás hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Pályázati felhívás hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra (részképzés, szakmai gyakorlat) 2009 / tanév

2 LLP ERASMUS Program 2009/ Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás a 2009/2010. tanévre 5 II. Megpályázható tanulmányi ösztöndíjas és oktatói mobilitási lehetıségek a Szegedi Tudományegyetem érvényes bilaterális szerzıdései a 2009/2010. tanévre 12 III. Pályázati információk tanulmányi ösztöndíjak Mi az ERASMUS program? 26 Az ERASMUS program struktúrája 27 Általános információk 28 Pályázati feltételek, pályázás 28 Az ösztöndíj összege 29 Tanulmányi program 31 Az ösztöndíj idıtartama 31 Tanévkezdés külföldön 32 Jelentkezés a partneregyetemre 32 Szállás 33 Orientációs programok 33 Fontosabb határidık 34 Az ERASMUS ösztöndíjas teendıi lépésrıl lépésre 35 IV. Pályázati információk szakmai gyakorlatra és kombinált ösztöndíjra pályázó hallgatók számára 46 Általános információk 46 Pályázás 47 A szakmai gyakorlat jellemzıi 48 A szakmai gyakorlati ösztöndíjas teendıi lépésrıl lépésre 51

3 4 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Mellékletek tanulmányi ösztöndíjhoz l/a sz. Melléklet: ERASMUS Pályázati őrlap tanszéki pályázathoz 46 l/b sz. Melléklet: Online ERASMUS regisztrációs adatlap sz. Melléklet: jelentkezési lap (Application Form) sz. Melléklet: Tanulmányi szerzıdés (Learning Agreement) sz. Melléklet: Végbizonyítvány (Transcript of Records) sz. Melléklet: Idıtartam igazolás (Letter of Confirmation) és Tartalmi beszámoló sz. Melléklet: Tudományterületi kódok (Subject area codes) sz. Melléklet: ERASMUS információs lap sz. Melléklet: Nyilatkozat utolsó éves hallgatóknak sz. Melléklet: Memo 60 Mellékletek szakmai gyakorlati ösztöndíjhoz Pályázati őrlap tanszéki pályázathoz 71 Jelenetkezési lap (Student Application Form) 72 Képzési megállapodás (Training Agreement Form) 73 Idıtartam igazolás (Letter of Confirmation) 75 Beszámoló szöveges 76 Online beszámoló Memo 77 A pályázattal kapcsolatos összes információ megtalálható az ERASMUS-honlapunkon:

4 LLP ERASMUS Program 2009/ A Szegedi Tudományegyetem pályázatot hirdet hallgatók külföldi tanulmányainak és szakmai gyakorlatainak támogatására a Lifelong Learning (LLP) ERASMUS program keretén belül a 2009/2010. tanévre Célok Lehetıvé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban Felsıoktatási intézmények közötti együttmőködések ösztönzése, az oktatási környezet gazdagítása Magasan kvalifikált, nyitott gondolkodású és nemzetközileg tapasztalt szakemberek bázisának bıvítése Kreditátvitel és beszámítás folyamatának fejlesztése Általános részvételi feltételek A külföldi tanulmányokról egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerzıdés megkötése A tanulmányi idıszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekrıl A hallgatók a külföldön töltött idıszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására

5 6 LLP ERASMUS Program 2009/2010. A hallgató jogi státusza A hallgatónak valamely részt vevı ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott országban menekültként, hontalan személyként vagy állandó lakosként ismerik el. A hallgatónak tanulmányi területtıl függetlenül egy Erasmus Intézményi Iránytővel rendelkezı felsıoktatási intézménybe beiratkozott hallgatónak kell lennie, ahol tanulmányai végeztével (államilag) elismert diplomát, vagy más egyéb felsıfokú képzettséget szerezhet, doktori szintig bezárólag. Nem támogathatóak elsıéves hallgatók. A külföldi félév-áthallgatáson az a hallgató vehet részt, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik. A szakmai gyakorlatokra ez a feltétel nem vonatkozik. A mobilitásra és az intézményekre vonatkozó kritériumok Az Erasmus tanulmányi célú hallgatói mobilitásnak az Erasmus Intézményi Iránytővel rendelkezı részt vevı intézmények közötti szerzıdéseken kell alapulnia. Ennek a feltételnek szakmai gyakorlat esetén nem kell érvényesülnie a küldı felsıoktatási intézmény és a fogadó vállalkozás között. Teljes elismerés Az anyaintézménynek teljes mértékben el kell ismernie a külföldön töltött idıszakot. A tanulmányi idıszak és a hallgatói tanterv részét képezı szakmai gyakorlat esetében a küldı intézmények teljes mértékő elismerést biztosítanak, lehetıleg az ECTS kreditek használatával. Abban az esetben, amennyiben a szakmai gyakorlat nem képzi a hallgató rendes tantervének részét, a küldı intézménynek hivatalos formában el kell ismernie ezt az idıszakot.

6 LLP ERASMUS Program 2009/ Díjmentesség A kurzusért, amelyre a tanulmányi megállapodás vonatkozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díj (tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium- vagy könyvtárhasználati díj, stb.) nem fizetendı. A hallgatókat tájékoztatni kell arról, hogy a külföldi tanulmányaik idıszaka alatt is fizetniük kell a tandíjat az anyaintézményük részére. Ugyanakkor kisebb díjak, például biztosítási díj, diákszövetségi tagdíj és különféle anyagokért, pl. fénymásolásért, labortermékekért fizetendı díjak felszámíthatóak, ugyanúgy, mint a helyi hallgatók esetében. A hallgatói mobilitás idıtartama Az Erasmus tanulmányi célú mobilitás esetén a minimális idıtartam 3 hónap, a maximális pedig 12 hónap. Elismerés és Tanulmányi Megállapodás Mielıtt a hallgató megkezdi az Erasmus tanulmányi idıszakot, az anyaintézménynek ellenıriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendı tanulmányi program elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus tanulmány elfogadható-e a kielégítı teljesítést követıen. Tanulmányi célú mobilitás esetén, a tanulmányi idıszakot megelızıen mindegyik hallgatónak oda kell adni a Tanulmányi Megállapodást. A Tanulmányi Megállapodást a fogadó intézmény, az anyaintézmény és a hallgató is elfogadja. A Tanulmányi Megállapodás bármilyen módosítását, ami a hallgatónak a fogadó intézménybe való megérkezésekor szükségesnek látszik, a hallgató érkezését követı egy hónapon belül véglegesíteni és formalizálni kell. Az ezután felmerülı változásokkal kap-

7 8 LLP ERASMUS Program 2009/2010. csolatban mindhárom félnek formálisan meg kell egyeznie, és a változásokat késedelem nélkül végre kell hajtani. A mobilitási idıszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell állítani a Tanulmányi Megállapodás szerint elvégzett tanulmányokról és eredményekrıl az igazolást. A fogadó intézménynél a hallgató által elvégzett tanulmányért járó kredit, illetve elismerés csak abban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a fogadó intézmény által megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekrıl a részt vevı intézmények megállapodtak. A hallgató tevékenysége a fogadó országban Erasmus mobilitási támogatást kizárólag a következı külföldi tevékenységekre lehet megítélni: olyan Erasmus Intézményi Iránytővel rendelkezı intézetnél folyó nappali egyetemi vagy posztgraduális tanulmány, ideértve a diplomamunka elkészítését (de nem tartoznak bele az olyan kutatási tevékenységek, amelyek nem képezik valamely kurzus speciális részét), amelynek eredménye elismert diploma vagy fokozat. nappali szakmai gyakorlatok, feltéve, hogy a szakmai gyakorlatot az anyaintézmény a hallgatói program szerves részeként fogadja el. tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja. Önfinanszírozó hallgatók Az Erasmus lehetıséget ad arra, hogy valaki 'önfinanszírozó Erasmus hallgató' legyen (mind a tanulmányi, mind pedig a szakmai gyakorlati célú mobilitás esetén), vagyis olyan hallgató, aki az összes Erasmus hallgatói mobilitási kritériumnak eleget tesz, és

8 LLP ERASMUS Program 2009/ az összes Erasmus hallgatóra vonatkozó elınybıl részesül, de nem kap Erasmus mobilitási támogatást. A szabályok a támogatások elosztásának kivételével az önfinanszírozó hallgatókra is vonatkoznak. Az anyaországba történı mobilitás Egy részt vevı ország állampolgára, aki ideiglenesen egy másik részt vevı országban él, mert ott folytatja felsıfokú tanulmányait, jogosult arra, hogy Erasmus mobilitási program keretében abba az országba menjen, ahonnan származik, de a pályázatok elbírálásakor e pályázatoknak a legalacsonyabb prioritást kell biztosítani. Az anyaintézményeknek fel kell hívniuk a leendı fogadó intézmények figyelmét arra, hogy hazatérı hallgatót ajánlanak, és ezt egyértelmően jelölni kell a Nemzeti Irodának megküldendı záróbeszámolóban. A mobilitási idıszak meghosszabbítása Ahol azt a Nemzeti Iroda és a felsıoktatási intézmény irányelvei lehetıvé teszik, a mobilitási idıszak meghosszabbítható az anyaintézmény és a fogadó intézmény közti megállapodással, a következık szerint: 1. A jelenlegi Erasmus idıszak tervezett befejezése elıtt kell megkötni a módosított megállapodást és meghozni a szükséges intézkedéseket. 2. A meghosszabbítás azonnal, közvetlenül követi a jelenlegi Erasmus idıszakot. Nem lehet kihagyás a két idıszak között (az ünnepnapok és az egyetem zárva tartása nem minısül kihagyásnak ). Ha a két idıszak között szünet van, akkor azt az intézményeknek meg kell indokolniuk, a Nemzeti Irodának pedig jóvá kell hagynia. 3. A mobilitási idıszak beleértve annak bármely támogatással járó meghosszabbítását nem tarthat tovább szeptember 30-

9 10 LLP ERASMUS Program 2009/2010. nál (vagy a tanév végénél) abban a tanévben, amelyben a mobilitás megkezdıdött. Szakmai gyakorlat és tanulmány kombinációja egyetlen tanulmányi mobilitási idıszakban A szakmai gyakorlat idıszaka és a tanulmányi idıszak kombinálható egyetlen külföldi tanulmányi mobilitási idıszakká. Az egyetlen idıszak azt jelenti, hogy 1. a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsıoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; 2. a két tevékenységnek egymást követıen kell lezajlania. A kombinált idıszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi idıszakra vonatkozó rátákkal. A kombinált idıszak idıtartama 3 és 12 hónap között változhat. Ez azt jelenti, hogy lehetséges például 1 havi szakmai gyakorlatot és 2 havi tanulmányi idıszakot kombinálni. Az Erasmus Hallgatói Iránytő Az Erasmus hallgató minden joga és kötelezettsége le van írva az Erasmus Hallgatói Iránytőben, amelyet minden diák megkap, mielıtt megkezdené külföldi tanulmányi idıszakát. A Nemzeti Irodának biztosítania kell, hogy minden kimenı hallgató megkapja a Hallgatói Iránytő egy példányát. Letölthetı: Hallgatói mobilitások támogatási szerzıdése pénzügyek Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi tanulmányi idıszak többletköltségeihez. Ez a hónapok alapján kerül kiszámításra, és átalánydíj formájában kerül kifizetésre.

10 LLP ERASMUS Program 2009/ Az egyéni hallgatói ösztöndíj esetében a küldı felsıoktatási intézmény kritériumokat állíthat fel, például a jelentkezı tanulmányi eredményét, a fogadó szervezetben használt munkanyelv ismeretét, a motivációt, stb. Az egyéni ösztöndíjak kiszámítását célországonként meghatározott maximum összegekre tekintettel a küldı intézmény végzi. A felsıoktatási intézmények bizonyos kritériumokat figyelembe vehetnek az egyéni összeg megállapítása során, így pl. a társfinanszírozáshoz elérhetı forrásokat, a kedvezményezett szociális és gazdasági helyzetét, stb. Az önfinanszírozó hallgatók is tudomásul veszik a mobilitási szerzıdésükbıl fakadó kötelezettségeket és feltételeket. Hallgatói beszámoló és a hallgatói támogatási szerzıdések lezárása Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a mobilitás teljesítését követıen. A felsıoktatási intézmény vagy a Nemzeti Iroda a hallgatóktól visszakér minden olyan összeget, amelyet nem a szerzıdésben foglalt rendelkezések szerint használtak fel. Ha egy hallgató nem teljesíti a külföldi tanulmányi idıszak alatt a kurzus követelményeit, az a támogatás részleges, vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja magával. A támogatási összeg visszatérítését nem lehet kérni abban az esetben, ha a hallgatót vis maior körülmények akadályozták a tervezett külföldi tanulmányok elvégzésében. Az ilyen eseteket a küldı intézmény köteles jelenteni, a Nemzeti Irodának pedig minden felmentést írásban jóvá kell hagynia.

11 12 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Megpályázható tanulmányi ösztöndíjas és oktatói mobilitási lehetıségek a Szegedi Tudományegyetem érvényes bilaterális szerzıdései a 2009/2010. tanévre A teljes lista elérhetıségekkel, térképekkel: Állam- és Jogtudományi Kar Partnerkód Partneregyetem neve Hallgatók Oktatók Tanszék Fı Hó Fı Hét D GIESSEN01 Justus-Liebig-Universität Giessen D LEIPZIG01 Universität Leipzig D OSNABRU01 Universität Osnabrück E CIUDA-R01 Universidad de Castilla-la Mancha G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki F LYON03 Université Jean Moulin Lyon III N TROMSO01 Universitetet i Tromsø N TROMSO01 Universitetet i Tromsø CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze Martin-Luther-Universität Halle- D HALLE01 Wittenberg E SEVILLA01 Universidade de Sevilla F BORDEAU41 Université Montesquieu Bordeaux IV F PARIS001 Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne A LINZ01 Johannes Kepler Universität Linz Europa-Universität Viadrina Frankfurt D FRANKFU08 (Oder) B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain CH GENEVE01 Université de Genève D POTSDAM01 Universität-Potsdam F MONTPEL01 Université Montpellier I F TOURS01 Université Francois Rabelais, Tours I UDINE01 Università degli Studi di Udine LV RIGA01 Latvijas Universitāte N BERGEN01 Universitetet i Bergen RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara SF TURKU01 University of Turku UK EXETER01 University of Exeter CZ HRADEC01 Univerzita Hradec Králové DK ALBORG01 Aalborg University I GENOVA01 Università degli Studi di Genova Büntetıjogi és Büntetı Eljárásjogi Tanszék Tudományterület Európatanulmányok Központ Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Nemzetközi Jogi és Európa-jogi tanszék Összehasonlító Jogi Intézet Politológiai Tanszék

12 LLP ERASMUS Program 2009/ A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz A SALZBUR01 Universität Salzburg A WIEN01 Universität Wien CH ZURICH01 Universität Zürich Rheinische Friedrich-Wilhelms- D BONN01 Universität Bonn Otto-von-Guericke Universität D MAGDEBU01 Magdeburg D MAINZ01 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians-Universität München D TUBINGE01 Eberhard Karls Universität Tübingen E BARCELO02 Universitat Autonoma de Barcelona I MILANO16 Università degli Studi di Milano Bicocca I VERONA01 Università degli Studi di Verona PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Római Jogi Tanszék Általános Orvostudományi Kar A GRAZ23 Medizinische Universität Graz BG PLOVDIV02 Medical University Plovdiv BG VARNA03 Medical University Varna Georg-August-Universität DGOTTING01 Göttingen Medizinische Fachhochschule D HANNOVE02 Hannover D KOLN01 Universität zu Köln D MUNCHEN02 Technische Universität München I CATANIA01 Università degli Studi di Catania I PARMA01 Università degli Studi di Parma Università degli Studi di Roma La I ROMA01 Sapienza Università degli Studi di Roma I ROMA02 'Tor Vergata' I VERONA01 Università degli Studi di Verona NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen NL MAASTRI01 Universiteit Maastricht PL WROCLAW05 Akademia Medyczna we Wrocławiu Universitatea de Medicină şi RO CLUJNAP03 Farmacie "Iuliu HaŃieganu" Universitatea de Medicină şi RO TARGU02 Farmacie Târgu Mureş S GOTEBOR01 Göteborgs Universitet TR ERZURUM01 Atatürk Üniversitesi TR ISTANBU05 Marmara Üniversitesi TR ZONGULD01 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi D BERLIN04 Általános Orvostudományi Kar Technische Fachhochschule Berlin Orvosi Informatikai Intézet

13 14 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Bölcsészettudományi Kar TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi TR ANKARA06 Başkent Üniversitesi TR ESKISEH01 Anadolu Üniversitesi B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven CZ BRNO05 Masaryková Univerzita Georg-August-Universität D GOTTING01 Göttingen Universidad de Deusto E BILBAO02 Deustuko Unibertsitatea E HUELVA01 Universidad Huelva Université Catholique de l Ouest, F ANGERS04 Angers Université Michel de Montaigne F BORDEAU03 Bordeaux F PARIS013 Université Paris 13 (Paris Nord) I MILANO01 Università degli Studi di Milano PL KRAKOW01 RO TIMISOA01 SF OULU01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Universitatea de Vest din Timişoara University of Oulu - Oulun Yliopisto SF TURKU01 University of Turku UK BIRMING03 Birmingham City University F METZ01 Université de Metz G KOMOTIN01 Dimokritio Panepistimio Thrakis RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Universitatea de Vest din RO TIMISOA01 Timişoara TR ESKISEH01 Anadolu Üniversitesi TR ISTANBU01 Boğaziçi Üniversitesi Ludwig-Maximilians-Universität D MUNCHEN01 München EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto SF TURKU01 University of Turku F ANGERS01 Université d`angers F BORDEAU03 Université Michel de Montaigne Bordeaux Université Michel de Montaigne F BORDEAU03 Bordeaux Ecole Normale Supérieure Lettres F FONTENA01 & Sciences Humaines F METZ01 Université de Metz Université Sorbonne Nouvelle F PARIS003 Paris F PARIS007 Université Paris Diderot - Paris Université Paris 8 Vincennes - F PARIS008 Saint Denis Université Marc Bloch (Strasbourg F STRASBO02 II) TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi Altajisztika Tanszék Angol-Amerikai Intézet Filozófia Tanszék Finnugor Tanszék Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

14 LLP ERASMUS Program 2009/ E ALICANT01 Universidad de Alicante E HUELVA01 Universidad Huelva E JAEN01 Universidad de Jaen E LA-CORU01 Universidade da Coruna E OVIEDO01 Universidade de Oviedo E SALAMAN02 Universidade de Salamanca Università degli Studi di Roma La I ROMA01 Sapienza I ROMA16 Università degli Studi di Roma Tre I ROMA16 Università degli Studi di Roma Tre CZ BRNO05 Masaryková Univerzita D DRESDEN02 Technische Universität Dresden Università degli Studi di Roma I ROMA02 'Tor Vergata' CH BASEL01 Universität Basel École Pratique des Hautes Etudes F PARIS054 (EPHE) I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai A WIEN01 Universität Wien Univerzita Komenského v SK BRATISL02 Bratislave SK PRESOV01 Prešovská Univerzita v Prešove SK TRNAVA01 Trnavská Univerzita v Trnave BG SOFIA06 D GOTTING01 Sofia University "St. Kliment Ohridski" Georg-August-Universität Göttingen Ludwig-Maximilians-Universität D MUNCHEN01 München Università degli Studi di Padova 'Il I PADOVA01 Bo' PL WARSZAW01 Uniwersytet Warszawski A WIEN01 Universität Wien B BRUXEL84 Haute École Galilée (IHECS) D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid UK EDINBUR01 University of Edinburgh RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin Georg-August-Universität D GOTTING01 Göttingen D KASSEL01 Universität Kassel D REGENSB01 Universität Regensburg Sofia University "St. Kliment BG SOFIA06 Ohridski" D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin Hispanisztika Tanszék Klasszika-Filológia Tanszék Könyvtártudományi Tanszék Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék Magyar Nyelvészeti Tanszék Médiatudományi Tanszék Modern Magyar Irodalom Tanszék Német Nyelvészeti Tanszék Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

15 16 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Albert-Ludwigs-Universität D FREIBUR01 Freiburg Georg-August-Universität D GOTTING01 Göttingen E SEVILLA01 Universidade de Sevilla SF TURKU01 University of Turku SF TURKU02 Åbo Akademi TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi I BOLOGNA01 Università degli Studi dibologna Università degli Studi di "G. I CHIETI01 d'annunzio" di Chieti I COSENZA01 Università della Calabria I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze I L-AQUIL01 Università degli Studi di L'Aquila I MACERAT01 Università degli Studi di Macerata I MILANO01 Università degli Studi di Milano Istituto Universitario Orientale, I NAPOLI02 Napoli Università degli Studi di Padova 'Il I PADOVA01 Bo' I PERUGIA06 Università per Stranieri di Perugia I ROMA01 I ROMA16 Università degli Studi di Roma La Sapienza Università degli Studi di Roma Tre I UDINE01 Università degli Studi di Udine I URBINO01 Università degli Studi di Urbino I VENEZIA01 Università Ca' Foscari di Venezia I VERONA01 Università degli Studi di Verona I VERONA01 Università degli Studi di Verona P LISBOA01 Universidade Católica Portuguesa SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani Martin-Luther-Universität Halle- D HALLE01 Wittenberg F PARIS012 Université Paris 12 Val de Marne F PARIS012 Université Paris 12 Val de Marne G KOMOTIN01 Dimokritio Panepistimio Thrakis A KLAGENF01 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven D BIELEFE01 Universität Bielefeld Martin-Luther-Universität Halle- D HALLE01 Wittenberg DK ALBORG01 Aalborg University E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid E SALAMAN02 Universidade de Salamanca S LULEA01 Luleå Tekniska Universitet SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Pszichológia Tanszék

16 LLP ERASMUS Program 2009/ TR BOLU01 Abant Izzet Baysal University UK PORTSMO01 University of Portsmouth I TORINO01 Università degli Studi di Torino Régészeti Tanszék BG BLAGOEV02 South-Western University Neofit Rilski Blagoevgrad University of Shumen Konstantin BG SHUMEN01 Preslavski Sofia University "St. Kliment BG SOFIA06 Ohridski" CZ BRNO05 Masaryková Univerzita I UDINE01 Università degli Studi di Udine Uniwersytet Jagielloński w PL KRAKOW01 Krakowie N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark Universitatea de Vest din RO TIMISOA01 Timişoara F ANGERS01 Université d`angers F MARSEIL01 Université de Provence (Aix- Marseille 1) Université de Nice Sophia F NICE01 Antipolis Université de Paris-Nanterre F PARIS010 (Paris X) I CAGLIAR01 Università degli Studi di Cagliari I LECCE01 Università del Salento I UDINE01 Università degli Studi di Udine I URBINO01 Università degli Studi di Urbino I VENEZIA01 Università Ca' Foscari di Venezia Università Tá Malta - University of MT MALTA01 Malta Università Tá Malta - University of MT MALTA01 Malta TR ISTANBU21 Yeditepe Üniversitesi A WIEN01 Universität Wien CZ BRNO05 Masaryková Univerzita D BERLIN01 Freie Universität Berlin Szláv Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék Vallástudományi Tanszék Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Evangelische Fachhochschule D LUDWIGH02 Ludwigshafen Universitatea Transilvania din RO BRASOV01 Braşov Mikkeli University of Applied SF MIKKELI06 Sciences UK BELFAST01 Queen's University, Belfast DFREIBUR04 G PATRA04 Katolische Fachhochschule Freiburg im Breisgau Technological Education Institute of Patras Fogorvostudományi Kar Martin-Luther-Universität Halle- D HALLE01 Wittenberg F MONTPEL01 Université Montpellier I TR ANKARA02 Gazi Üniversitesi TR ISTANBU05 Marmara Üniversitesi Ápolási Tanszék Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Fogorvostudományi Kar

17 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Gyógyszerésztudományi Kar B GENT01 RUG - Universiteit Gent B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven F LIMOGES01 Université de Limoges Gyógyszerkémiai Intézet SF TURKU01 University of Turku TR IZMIR02 Ege Üniversitesi D DUSSELD01 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf I PARMA01 Università degli Studi di Parma I PAVIA01 Università degli Studi di Pavia I SASSARI01 Università degli Studi di Sassari NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen Gyógyszertechnológiai Intézet SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani TR IZMIR02 Ege Üniversitesi RO TARGU02 Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş TR ISTANBU21 Yeditepe Üniversitesi Gyógyszerésztudományi Kar

18 18 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Gazdaságtudományi Kar A WIEN01 Universität Wien Haute École Libre Mosane B LIEGE37 (HELMo) D AUGSBUR02 Fachhochschule Augsburg D CHEMNIT01 Technische Universität Chemnitz D DORTMUN02 Fachhochschule Dortmund Georg-August-Universität D GOTTING01 Göttingen DK ALBORG01 Aalborg University E JAEN01 Universidad de Jaen E SEVILLA01 Universidade de Sevilla Universidad Politechnica de E VALENCI02 Valencia F ANGERS01 Université d`angers Université de Bretagne F BREST01 Occidentale F EVRY04 Université d'evry-val-d'essonne F LILLE11 Université Catholique de Lille F LYON03 Université Jean Moulin Lyon III F PARIS225 Université de Marne la Vallée I PERUGIA01 Università degli Studi di Perugia I TERAMO01 Università degli Studi di Teramo I UDINE01 Università degli Studi di Udine N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark WyŜsza Szkoła Biznesu w PL DABROWA01 Dąbrowie Górniczej PL WROCLAW02 Politechnika Wrocławska Oulu University of Applied SF OULU11 Sciences TR BOLU01 Abant Izzet Baysal University TR IZMIR05 Yaşar Üniversitesi UK COVENTR02 Coventry University Gazdaságtudományi Kar Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Fachhochschule JOANNEUM A GRAZ09 GmbH D BIELEFE01 Universität Bielefeld D LUNEBUR01 Leuphana Universität Lüneburg D MAGDEBU04 Hochschule Magdeburg-Stendal DK SOROE02 University College Sjælland Instituto Politecnico de Lisboa, P LISBOA05 Superior de Educação de Lisboa SF TURKU01 University of Turku UK LIVERPO02 Liverpool John Moores University Manchester Metropolitan UK MANCHES04 University UK UXBRIDG01 Brunel University, West London Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

19 LLP ERASMUS Program 2009/ RO TIMISOA01 SK NITRA01 Universitatea de Vest din Timişoara Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre DK SOROE02 University College Sjælland EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu F BESANCO01 Université de Franche-Comté Université Paul Valéry - F MONTPEL03 Montpellier III N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark SF TURKU01 University of Turku UK FALMOUTH01 University College Falmouth SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Univerzita Konštantina Filozofa v SK NITRA01 Nitre I LECCE01 Università del Salento Université de la Mediterranée F MARSEIL02 (Aix-Marseille II) Universitatea de Vest din RO TIMISOA01 Timişoara SF JOENSUU01 Joensuun yliopisto University of Oulu - Oulun SF OULU01 Yliopisto University of Oulu - Oulun SF OULU01 Yliopisto TR MUGLA01 Muğla Üniversitesi Karl-Ruprecht-Universität D HEIDELB01 Heidelberg SI KOPER03 Univerza na Primorskem SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Johannes-Gutenberg-Universität D MAINZ01 Mainz DK KOBENHA10 Danmarks Biblioteksskole E LEON01 Universidad de León E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid E SALAMAN02 Universidade de Salamanca F NANCY02 Université de Nancy I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze N OSLO23 Høgskolen i Oslo S BORAS01 Högskolan i Borås Oulu University of Applied SF OULU11 Sciences SF TURKU02 Åbo Akademi TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi D REGENSB02 Fachhochschule Regensburg Univerzita Jana Amose CZ PRAHA21 Komenského Praha Pädagogische Akademie des A INNSBRU03 Bundes Tirol A KLAGENF01 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt DK SOROE02 University College Sjælland Alkalmazott Humántud. Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Alkalmazott Természettudományi Intézet, Általános és Környezetfizikai Tanszék Alkalm. Termtud. Int., Informatika Alkalmazásai Tanszék Alkalm. Termtud. Int., Technika Tanszék Felnıttképzési Intézet, Könyvtártudományi Tanszék Gyógypedagógusképzı Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport

20 20 LLP ERASMUS Program 2009/2010. N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki TR BOLU01 Abant Izzet Baysal University TR ISTANBU25 Anadolu BĐL Meslek Yüksekokulu UK PORTSMO01 University of Portsmouth Swansea University - Prifysgol UK SWANSEA01 Abertawe B MONS03 Université de Mons-Hainaut F MONTPEL03 F MONTPEL03 F MONTPEL12 F PARIS178 Université Paul Valéry - Montpellier III Université Paul Valéry - Montpellier III Institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Montpellier Institut Nationale des Langues et Civilisations Orientales Université Marc Bloch (Strasbourg F STRASBO02 II) B MONS03 Université de Mons-Hainaut Plovdivski Universitet "Paisiy BG PLOVDIV04 Hilendarski" Velikoturnovski Universitet "Sv.Sv. BG VELIKO01 Kirill i Metodii" CZ OLOMUC01 Univerzita Palackého v Olomouci EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu Università degli Studi di "G. I CHIETI01 d'annunzio" di Chieti RO BUCURES09 Universitatea din Bucureşti RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Universitatea de Vest din RO TIMISOA01 Timişoara TR ANKARA01 Ankara Üniversitesi TR ISTANBU25 Anadolu BĐL Meslek Yüksekokulu A INNSBRU03 Pädagogische Akademie des Bundes Tirol Universität für Musik und A WIEN08 darstellende Kunst Wien Kirchliche Pädagogische A WIEN10 Hochschule in Wien CZ BRNO05 Masaryková Univerzita CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze D HILDESH01 Universität Hildesheim E ALICANT01 Universidad de Alicante Conservatorio di Musica 'L. I CAMPOBA03 Perosi', Campobasso I LATINA02 Conservatorio Statale di Musica I VENEZIA04 I VIBO-VA01 Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello", Venezia Conservatorio di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia Szakcsoport Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport Mővészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék

Pályázati felhívás és tájékoztató hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra

Pályázati felhívás és tájékoztató hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíj Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíjban részesíti az LLP program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző intézményeket

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORNOKI PROGRAM

SZAKMAI GYAKORNOKI PROGRAM SZAKMAI GYAKORNOKI PROGRAM A Primatus Ecofinance Consulting brüsszeli irodája szakmai gyakornoki programot hirdet meg évente kétszer 5 hónapos időtartamra. Vállalatunk tevékenységének középpontjában kis-

Részletesebben

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE 1.Az LLP/ERASMUS programról Az ERASMUS az Európai Unió hallgatók és tanárok cseréjét

Részletesebben

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI I. TANULMÁNYI PROGRAM / SZAKMAI KÉPZÉS MEGTERVEZÉSE, TANULMÁNYI SZERZŐDÉS / KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS (LEARNING AGREEMENT) MEGKÖTÉSE, JELENTKEZÉSI LAP ELKÜLDÉSE

Részletesebben

Erasmus + Információs Füzet

Erasmus + Információs Füzet Erasmus + Információs Füzet 1 Tartalomjegyzék I. Az Erasmus+ program leírása II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok

Részletesebben

A részvétel feltételei

A részvétel feltételei Tartalomjegyzék I. Az Erasmus program II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok d. Határidők IV. A szakmai

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008 DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Egységes szerkezetben a 2008. december 18-án, 2009. február 26-án, 2009. október 1-én, 2009. november 12-én, 2010. október 7-én és 2012. február

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre.

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2015 2016. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés papíralapon történik: jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs

Részletesebben

Készült a Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Semmelweis Egyetemen TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR projekt keretében

Készült a Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Semmelweis Egyetemen TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR projekt keretében Készült a Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Semmelweis Egyetemen TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR projekt keretében A Világjáró kiadvány elsõ kiadását SZERKESZTETTE: Dr. Lõrincz M. Ákos SZERZÕK: Chernel

Részletesebben

ROMA MEMORIAL - FELSİOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM. A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Programjai RMUSP Jelentkezési Útmutató a 2010-2011-es tanévre

ROMA MEMORIAL - FELSİOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM. A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Programjai RMUSP Jelentkezési Útmutató a 2010-2011-es tanévre ROMA MEMORIAL - FELSİOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Programjai RMUSP Jelentkezési Útmutató a 2010-2011-es tanévre A Program áttekintése A Roma Oktatási Alap/Ösztöndíj Programok

Részletesebben

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201 MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201 2017 Megállapodás Kik a támogatók? A projektalapú kutatócsere-program elindításáról 1997-ben

Részletesebben

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA FULBRIGHT ÖSZTÖNDÍJAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA 2014-2015 A program a néhai J. William Fulbright amerikai szenátorról kapta nevét, aki 1946-ban terjesztette a Kongresszus elé az Amerikai Egyesült Államok és

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Erasmus hallgatói mobilitás szabályzata 2013/2014

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Erasmus hallgatói mobilitás szabályzata 2013/2014 1364/2013.05.10. szenátusi határozat - 7. melléklet A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Erasmus hallgatói mobilitás szabályzata 2013/2014 1. Általános rendelkezések Az Erasmus-ösztöndíjak célja

Részletesebben

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA Elfogadva: 2015. július 28., hatályba lép: 2015. július 30-án ERASMUS + HALLGATÓI TANULMÁNYI MOBILITÁS 1. A szabályzat hatálya 1.1 Jelen szabályzat

Részletesebben

RÉSZÉRE. 2015. június 26-án 12 óráig

RÉSZÉRE. 2015. június 26-án 12 óráig PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KARÁNAK HALLGATÓI RÉSZÉRE a 2015 2016. tanévi ERASMUS+ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁS pályázat beadásához A pályázati

Részletesebben

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA FULBRIGHT ÖSZTÖNDÍJAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA 2015-2016 A program a néhai J. William Fulbright amerikai szenátorról kapta nevét, aki 1946-ban terjesztette a Kongresszus elé az Amerikai Egyesült Államok és

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Erasmusszal a világ körül! 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete

Erasmusszal a világ körül! 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete Erasmusszal a világ körül! A pályázat célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik

Részletesebben

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 Pályázati útmutató 2010 Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága,

Részletesebben

FULBRIGHT ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBA 2011-2012

FULBRIGHT ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBA 2011-2012 FULBRIGHT ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBA 2011-2012 A program a néhai J. William Fulbright amerikai szenátorról kapta nevét, aki 1946- ban terjesztette a Kongresszus elé az Amerikai

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

PA LYA ZATI FELHI VA S a 2009-2014 EGT Finanszı roza si Mechanizmus Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Felso oktata si mobilita si pa lya zatok cı

PA LYA ZATI FELHI VA S a 2009-2014 EGT Finanszı roza si Mechanizmus Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Felso oktata si mobilita si pa lya zatok cı PA LYA ZATI FELHI VA S a 2009-2014 EGT Finanszı roza si Mechanizmus Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Felso oktata si mobilita si pa lya zatok cı mu akcio ra TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíjprogram

Részletesebben

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Budapest Alapképzési szakok Mesterképzési szakok NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. tanév

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1 Fogalommagyarázat... 5 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem felso oktata si, oktata si/ke pze si inte zme nyek sza ma ra (M3) Tempus Közalapítvány

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 KÖZOKTATÁSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 4 1.1 Fogalommagyarázat... 4 1.2 Kiegészítő

Részletesebben