Pályázati felhívás hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Pályázati felhívás hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra (részképzés, szakmai gyakorlat) 2009 / tanév

2 LLP ERASMUS Program 2009/ Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás a 2009/2010. tanévre 5 II. Megpályázható tanulmányi ösztöndíjas és oktatói mobilitási lehetıségek a Szegedi Tudományegyetem érvényes bilaterális szerzıdései a 2009/2010. tanévre 12 III. Pályázati információk tanulmányi ösztöndíjak Mi az ERASMUS program? 26 Az ERASMUS program struktúrája 27 Általános információk 28 Pályázati feltételek, pályázás 28 Az ösztöndíj összege 29 Tanulmányi program 31 Az ösztöndíj idıtartama 31 Tanévkezdés külföldön 32 Jelentkezés a partneregyetemre 32 Szállás 33 Orientációs programok 33 Fontosabb határidık 34 Az ERASMUS ösztöndíjas teendıi lépésrıl lépésre 35 IV. Pályázati információk szakmai gyakorlatra és kombinált ösztöndíjra pályázó hallgatók számára 46 Általános információk 46 Pályázás 47 A szakmai gyakorlat jellemzıi 48 A szakmai gyakorlati ösztöndíjas teendıi lépésrıl lépésre 51

3 4 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Mellékletek tanulmányi ösztöndíjhoz l/a sz. Melléklet: ERASMUS Pályázati őrlap tanszéki pályázathoz 46 l/b sz. Melléklet: Online ERASMUS regisztrációs adatlap sz. Melléklet: jelentkezési lap (Application Form) sz. Melléklet: Tanulmányi szerzıdés (Learning Agreement) sz. Melléklet: Végbizonyítvány (Transcript of Records) sz. Melléklet: Idıtartam igazolás (Letter of Confirmation) és Tartalmi beszámoló sz. Melléklet: Tudományterületi kódok (Subject area codes) sz. Melléklet: ERASMUS információs lap sz. Melléklet: Nyilatkozat utolsó éves hallgatóknak sz. Melléklet: Memo 60 Mellékletek szakmai gyakorlati ösztöndíjhoz Pályázati őrlap tanszéki pályázathoz 71 Jelenetkezési lap (Student Application Form) 72 Képzési megállapodás (Training Agreement Form) 73 Idıtartam igazolás (Letter of Confirmation) 75 Beszámoló szöveges 76 Online beszámoló Memo 77 A pályázattal kapcsolatos összes információ megtalálható az ERASMUS-honlapunkon:

4 LLP ERASMUS Program 2009/ A Szegedi Tudományegyetem pályázatot hirdet hallgatók külföldi tanulmányainak és szakmai gyakorlatainak támogatására a Lifelong Learning (LLP) ERASMUS program keretén belül a 2009/2010. tanévre Célok Lehetıvé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban Felsıoktatási intézmények közötti együttmőködések ösztönzése, az oktatási környezet gazdagítása Magasan kvalifikált, nyitott gondolkodású és nemzetközileg tapasztalt szakemberek bázisának bıvítése Kreditátvitel és beszámítás folyamatának fejlesztése Általános részvételi feltételek A külföldi tanulmányokról egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerzıdés megkötése A tanulmányi idıszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekrıl A hallgatók a külföldön töltött idıszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására

5 6 LLP ERASMUS Program 2009/2010. A hallgató jogi státusza A hallgatónak valamely részt vevı ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott országban menekültként, hontalan személyként vagy állandó lakosként ismerik el. A hallgatónak tanulmányi területtıl függetlenül egy Erasmus Intézményi Iránytővel rendelkezı felsıoktatási intézménybe beiratkozott hallgatónak kell lennie, ahol tanulmányai végeztével (államilag) elismert diplomát, vagy más egyéb felsıfokú képzettséget szerezhet, doktori szintig bezárólag. Nem támogathatóak elsıéves hallgatók. A külföldi félév-áthallgatáson az a hallgató vehet részt, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik. A szakmai gyakorlatokra ez a feltétel nem vonatkozik. A mobilitásra és az intézményekre vonatkozó kritériumok Az Erasmus tanulmányi célú hallgatói mobilitásnak az Erasmus Intézményi Iránytővel rendelkezı részt vevı intézmények közötti szerzıdéseken kell alapulnia. Ennek a feltételnek szakmai gyakorlat esetén nem kell érvényesülnie a küldı felsıoktatási intézmény és a fogadó vállalkozás között. Teljes elismerés Az anyaintézménynek teljes mértékben el kell ismernie a külföldön töltött idıszakot. A tanulmányi idıszak és a hallgatói tanterv részét képezı szakmai gyakorlat esetében a küldı intézmények teljes mértékő elismerést biztosítanak, lehetıleg az ECTS kreditek használatával. Abban az esetben, amennyiben a szakmai gyakorlat nem képzi a hallgató rendes tantervének részét, a küldı intézménynek hivatalos formában el kell ismernie ezt az idıszakot.

6 LLP ERASMUS Program 2009/ Díjmentesség A kurzusért, amelyre a tanulmányi megállapodás vonatkozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díj (tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium- vagy könyvtárhasználati díj, stb.) nem fizetendı. A hallgatókat tájékoztatni kell arról, hogy a külföldi tanulmányaik idıszaka alatt is fizetniük kell a tandíjat az anyaintézményük részére. Ugyanakkor kisebb díjak, például biztosítási díj, diákszövetségi tagdíj és különféle anyagokért, pl. fénymásolásért, labortermékekért fizetendı díjak felszámíthatóak, ugyanúgy, mint a helyi hallgatók esetében. A hallgatói mobilitás idıtartama Az Erasmus tanulmányi célú mobilitás esetén a minimális idıtartam 3 hónap, a maximális pedig 12 hónap. Elismerés és Tanulmányi Megállapodás Mielıtt a hallgató megkezdi az Erasmus tanulmányi idıszakot, az anyaintézménynek ellenıriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendı tanulmányi program elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus tanulmány elfogadható-e a kielégítı teljesítést követıen. Tanulmányi célú mobilitás esetén, a tanulmányi idıszakot megelızıen mindegyik hallgatónak oda kell adni a Tanulmányi Megállapodást. A Tanulmányi Megállapodást a fogadó intézmény, az anyaintézmény és a hallgató is elfogadja. A Tanulmányi Megállapodás bármilyen módosítását, ami a hallgatónak a fogadó intézménybe való megérkezésekor szükségesnek látszik, a hallgató érkezését követı egy hónapon belül véglegesíteni és formalizálni kell. Az ezután felmerülı változásokkal kap-

7 8 LLP ERASMUS Program 2009/2010. csolatban mindhárom félnek formálisan meg kell egyeznie, és a változásokat késedelem nélkül végre kell hajtani. A mobilitási idıszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell állítani a Tanulmányi Megállapodás szerint elvégzett tanulmányokról és eredményekrıl az igazolást. A fogadó intézménynél a hallgató által elvégzett tanulmányért járó kredit, illetve elismerés csak abban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a fogadó intézmény által megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekrıl a részt vevı intézmények megállapodtak. A hallgató tevékenysége a fogadó országban Erasmus mobilitási támogatást kizárólag a következı külföldi tevékenységekre lehet megítélni: olyan Erasmus Intézményi Iránytővel rendelkezı intézetnél folyó nappali egyetemi vagy posztgraduális tanulmány, ideértve a diplomamunka elkészítését (de nem tartoznak bele az olyan kutatási tevékenységek, amelyek nem képezik valamely kurzus speciális részét), amelynek eredménye elismert diploma vagy fokozat. nappali szakmai gyakorlatok, feltéve, hogy a szakmai gyakorlatot az anyaintézmény a hallgatói program szerves részeként fogadja el. tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja. Önfinanszírozó hallgatók Az Erasmus lehetıséget ad arra, hogy valaki 'önfinanszírozó Erasmus hallgató' legyen (mind a tanulmányi, mind pedig a szakmai gyakorlati célú mobilitás esetén), vagyis olyan hallgató, aki az összes Erasmus hallgatói mobilitási kritériumnak eleget tesz, és

8 LLP ERASMUS Program 2009/ az összes Erasmus hallgatóra vonatkozó elınybıl részesül, de nem kap Erasmus mobilitási támogatást. A szabályok a támogatások elosztásának kivételével az önfinanszírozó hallgatókra is vonatkoznak. Az anyaországba történı mobilitás Egy részt vevı ország állampolgára, aki ideiglenesen egy másik részt vevı országban él, mert ott folytatja felsıfokú tanulmányait, jogosult arra, hogy Erasmus mobilitási program keretében abba az országba menjen, ahonnan származik, de a pályázatok elbírálásakor e pályázatoknak a legalacsonyabb prioritást kell biztosítani. Az anyaintézményeknek fel kell hívniuk a leendı fogadó intézmények figyelmét arra, hogy hazatérı hallgatót ajánlanak, és ezt egyértelmően jelölni kell a Nemzeti Irodának megküldendı záróbeszámolóban. A mobilitási idıszak meghosszabbítása Ahol azt a Nemzeti Iroda és a felsıoktatási intézmény irányelvei lehetıvé teszik, a mobilitási idıszak meghosszabbítható az anyaintézmény és a fogadó intézmény közti megállapodással, a következık szerint: 1. A jelenlegi Erasmus idıszak tervezett befejezése elıtt kell megkötni a módosított megállapodást és meghozni a szükséges intézkedéseket. 2. A meghosszabbítás azonnal, közvetlenül követi a jelenlegi Erasmus idıszakot. Nem lehet kihagyás a két idıszak között (az ünnepnapok és az egyetem zárva tartása nem minısül kihagyásnak ). Ha a két idıszak között szünet van, akkor azt az intézményeknek meg kell indokolniuk, a Nemzeti Irodának pedig jóvá kell hagynia. 3. A mobilitási idıszak beleértve annak bármely támogatással járó meghosszabbítását nem tarthat tovább szeptember 30-

9 10 LLP ERASMUS Program 2009/2010. nál (vagy a tanév végénél) abban a tanévben, amelyben a mobilitás megkezdıdött. Szakmai gyakorlat és tanulmány kombinációja egyetlen tanulmányi mobilitási idıszakban A szakmai gyakorlat idıszaka és a tanulmányi idıszak kombinálható egyetlen külföldi tanulmányi mobilitási idıszakká. Az egyetlen idıszak azt jelenti, hogy 1. a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsıoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; 2. a két tevékenységnek egymást követıen kell lezajlania. A kombinált idıszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi idıszakra vonatkozó rátákkal. A kombinált idıszak idıtartama 3 és 12 hónap között változhat. Ez azt jelenti, hogy lehetséges például 1 havi szakmai gyakorlatot és 2 havi tanulmányi idıszakot kombinálni. Az Erasmus Hallgatói Iránytő Az Erasmus hallgató minden joga és kötelezettsége le van írva az Erasmus Hallgatói Iránytőben, amelyet minden diák megkap, mielıtt megkezdené külföldi tanulmányi idıszakát. A Nemzeti Irodának biztosítania kell, hogy minden kimenı hallgató megkapja a Hallgatói Iránytő egy példányát. Letölthetı: Hallgatói mobilitások támogatási szerzıdése pénzügyek Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi tanulmányi idıszak többletköltségeihez. Ez a hónapok alapján kerül kiszámításra, és átalánydíj formájában kerül kifizetésre.

10 LLP ERASMUS Program 2009/ Az egyéni hallgatói ösztöndíj esetében a küldı felsıoktatási intézmény kritériumokat állíthat fel, például a jelentkezı tanulmányi eredményét, a fogadó szervezetben használt munkanyelv ismeretét, a motivációt, stb. Az egyéni ösztöndíjak kiszámítását célországonként meghatározott maximum összegekre tekintettel a küldı intézmény végzi. A felsıoktatási intézmények bizonyos kritériumokat figyelembe vehetnek az egyéni összeg megállapítása során, így pl. a társfinanszírozáshoz elérhetı forrásokat, a kedvezményezett szociális és gazdasági helyzetét, stb. Az önfinanszírozó hallgatók is tudomásul veszik a mobilitási szerzıdésükbıl fakadó kötelezettségeket és feltételeket. Hallgatói beszámoló és a hallgatói támogatási szerzıdések lezárása Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a mobilitás teljesítését követıen. A felsıoktatási intézmény vagy a Nemzeti Iroda a hallgatóktól visszakér minden olyan összeget, amelyet nem a szerzıdésben foglalt rendelkezések szerint használtak fel. Ha egy hallgató nem teljesíti a külföldi tanulmányi idıszak alatt a kurzus követelményeit, az a támogatás részleges, vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja magával. A támogatási összeg visszatérítését nem lehet kérni abban az esetben, ha a hallgatót vis maior körülmények akadályozták a tervezett külföldi tanulmányok elvégzésében. Az ilyen eseteket a küldı intézmény köteles jelenteni, a Nemzeti Irodának pedig minden felmentést írásban jóvá kell hagynia.

11 12 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Megpályázható tanulmányi ösztöndíjas és oktatói mobilitási lehetıségek a Szegedi Tudományegyetem érvényes bilaterális szerzıdései a 2009/2010. tanévre A teljes lista elérhetıségekkel, térképekkel: Állam- és Jogtudományi Kar Partnerkód Partneregyetem neve Hallgatók Oktatók Tanszék Fı Hó Fı Hét D GIESSEN01 Justus-Liebig-Universität Giessen D LEIPZIG01 Universität Leipzig D OSNABRU01 Universität Osnabrück E CIUDA-R01 Universidad de Castilla-la Mancha G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki F LYON03 Université Jean Moulin Lyon III N TROMSO01 Universitetet i Tromsø N TROMSO01 Universitetet i Tromsø CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze Martin-Luther-Universität Halle- D HALLE01 Wittenberg E SEVILLA01 Universidade de Sevilla F BORDEAU41 Université Montesquieu Bordeaux IV F PARIS001 Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne A LINZ01 Johannes Kepler Universität Linz Europa-Universität Viadrina Frankfurt D FRANKFU08 (Oder) B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain CH GENEVE01 Université de Genève D POTSDAM01 Universität-Potsdam F MONTPEL01 Université Montpellier I F TOURS01 Université Francois Rabelais, Tours I UDINE01 Università degli Studi di Udine LV RIGA01 Latvijas Universitāte N BERGEN01 Universitetet i Bergen RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara SF TURKU01 University of Turku UK EXETER01 University of Exeter CZ HRADEC01 Univerzita Hradec Králové DK ALBORG01 Aalborg University I GENOVA01 Università degli Studi di Genova Büntetıjogi és Büntetı Eljárásjogi Tanszék Tudományterület Európatanulmányok Központ Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Nemzetközi Jogi és Európa-jogi tanszék Összehasonlító Jogi Intézet Politológiai Tanszék

12 LLP ERASMUS Program 2009/ A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz A SALZBUR01 Universität Salzburg A WIEN01 Universität Wien CH ZURICH01 Universität Zürich Rheinische Friedrich-Wilhelms- D BONN01 Universität Bonn Otto-von-Guericke Universität D MAGDEBU01 Magdeburg D MAINZ01 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians-Universität München D TUBINGE01 Eberhard Karls Universität Tübingen E BARCELO02 Universitat Autonoma de Barcelona I MILANO16 Università degli Studi di Milano Bicocca I VERONA01 Università degli Studi di Verona PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Római Jogi Tanszék Általános Orvostudományi Kar A GRAZ23 Medizinische Universität Graz BG PLOVDIV02 Medical University Plovdiv BG VARNA03 Medical University Varna Georg-August-Universität DGOTTING01 Göttingen Medizinische Fachhochschule D HANNOVE02 Hannover D KOLN01 Universität zu Köln D MUNCHEN02 Technische Universität München I CATANIA01 Università degli Studi di Catania I PARMA01 Università degli Studi di Parma Università degli Studi di Roma La I ROMA01 Sapienza Università degli Studi di Roma I ROMA02 'Tor Vergata' I VERONA01 Università degli Studi di Verona NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen NL MAASTRI01 Universiteit Maastricht PL WROCLAW05 Akademia Medyczna we Wrocławiu Universitatea de Medicină şi RO CLUJNAP03 Farmacie "Iuliu HaŃieganu" Universitatea de Medicină şi RO TARGU02 Farmacie Târgu Mureş S GOTEBOR01 Göteborgs Universitet TR ERZURUM01 Atatürk Üniversitesi TR ISTANBU05 Marmara Üniversitesi TR ZONGULD01 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi D BERLIN04 Általános Orvostudományi Kar Technische Fachhochschule Berlin Orvosi Informatikai Intézet

13 14 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Bölcsészettudományi Kar TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi TR ANKARA06 Başkent Üniversitesi TR ESKISEH01 Anadolu Üniversitesi B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven CZ BRNO05 Masaryková Univerzita Georg-August-Universität D GOTTING01 Göttingen Universidad de Deusto E BILBAO02 Deustuko Unibertsitatea E HUELVA01 Universidad Huelva Université Catholique de l Ouest, F ANGERS04 Angers Université Michel de Montaigne F BORDEAU03 Bordeaux F PARIS013 Université Paris 13 (Paris Nord) I MILANO01 Università degli Studi di Milano PL KRAKOW01 RO TIMISOA01 SF OULU01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Universitatea de Vest din Timişoara University of Oulu - Oulun Yliopisto SF TURKU01 University of Turku UK BIRMING03 Birmingham City University F METZ01 Université de Metz G KOMOTIN01 Dimokritio Panepistimio Thrakis RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Universitatea de Vest din RO TIMISOA01 Timişoara TR ESKISEH01 Anadolu Üniversitesi TR ISTANBU01 Boğaziçi Üniversitesi Ludwig-Maximilians-Universität D MUNCHEN01 München EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto SF TURKU01 University of Turku F ANGERS01 Université d`angers F BORDEAU03 Université Michel de Montaigne Bordeaux Université Michel de Montaigne F BORDEAU03 Bordeaux Ecole Normale Supérieure Lettres F FONTENA01 & Sciences Humaines F METZ01 Université de Metz Université Sorbonne Nouvelle F PARIS003 Paris F PARIS007 Université Paris Diderot - Paris Université Paris 8 Vincennes - F PARIS008 Saint Denis Université Marc Bloch (Strasbourg F STRASBO02 II) TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi Altajisztika Tanszék Angol-Amerikai Intézet Filozófia Tanszék Finnugor Tanszék Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

14 LLP ERASMUS Program 2009/ E ALICANT01 Universidad de Alicante E HUELVA01 Universidad Huelva E JAEN01 Universidad de Jaen E LA-CORU01 Universidade da Coruna E OVIEDO01 Universidade de Oviedo E SALAMAN02 Universidade de Salamanca Università degli Studi di Roma La I ROMA01 Sapienza I ROMA16 Università degli Studi di Roma Tre I ROMA16 Università degli Studi di Roma Tre CZ BRNO05 Masaryková Univerzita D DRESDEN02 Technische Universität Dresden Università degli Studi di Roma I ROMA02 'Tor Vergata' CH BASEL01 Universität Basel École Pratique des Hautes Etudes F PARIS054 (EPHE) I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai A WIEN01 Universität Wien Univerzita Komenského v SK BRATISL02 Bratislave SK PRESOV01 Prešovská Univerzita v Prešove SK TRNAVA01 Trnavská Univerzita v Trnave BG SOFIA06 D GOTTING01 Sofia University "St. Kliment Ohridski" Georg-August-Universität Göttingen Ludwig-Maximilians-Universität D MUNCHEN01 München Università degli Studi di Padova 'Il I PADOVA01 Bo' PL WARSZAW01 Uniwersytet Warszawski A WIEN01 Universität Wien B BRUXEL84 Haute École Galilée (IHECS) D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid UK EDINBUR01 University of Edinburgh RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin Georg-August-Universität D GOTTING01 Göttingen D KASSEL01 Universität Kassel D REGENSB01 Universität Regensburg Sofia University "St. Kliment BG SOFIA06 Ohridski" D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin Hispanisztika Tanszék Klasszika-Filológia Tanszék Könyvtártudományi Tanszék Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék Magyar Nyelvészeti Tanszék Médiatudományi Tanszék Modern Magyar Irodalom Tanszék Német Nyelvészeti Tanszék Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

15 16 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Albert-Ludwigs-Universität D FREIBUR01 Freiburg Georg-August-Universität D GOTTING01 Göttingen E SEVILLA01 Universidade de Sevilla SF TURKU01 University of Turku SF TURKU02 Åbo Akademi TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi I BOLOGNA01 Università degli Studi dibologna Università degli Studi di "G. I CHIETI01 d'annunzio" di Chieti I COSENZA01 Università della Calabria I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze I L-AQUIL01 Università degli Studi di L'Aquila I MACERAT01 Università degli Studi di Macerata I MILANO01 Università degli Studi di Milano Istituto Universitario Orientale, I NAPOLI02 Napoli Università degli Studi di Padova 'Il I PADOVA01 Bo' I PERUGIA06 Università per Stranieri di Perugia I ROMA01 I ROMA16 Università degli Studi di Roma La Sapienza Università degli Studi di Roma Tre I UDINE01 Università degli Studi di Udine I URBINO01 Università degli Studi di Urbino I VENEZIA01 Università Ca' Foscari di Venezia I VERONA01 Università degli Studi di Verona I VERONA01 Università degli Studi di Verona P LISBOA01 Universidade Católica Portuguesa SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani Martin-Luther-Universität Halle- D HALLE01 Wittenberg F PARIS012 Université Paris 12 Val de Marne F PARIS012 Université Paris 12 Val de Marne G KOMOTIN01 Dimokritio Panepistimio Thrakis A KLAGENF01 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven D BIELEFE01 Universität Bielefeld Martin-Luther-Universität Halle- D HALLE01 Wittenberg DK ALBORG01 Aalborg University E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid E SALAMAN02 Universidade de Salamanca S LULEA01 Luleå Tekniska Universitet SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Pszichológia Tanszék

16 LLP ERASMUS Program 2009/ TR BOLU01 Abant Izzet Baysal University UK PORTSMO01 University of Portsmouth I TORINO01 Università degli Studi di Torino Régészeti Tanszék BG BLAGOEV02 South-Western University Neofit Rilski Blagoevgrad University of Shumen Konstantin BG SHUMEN01 Preslavski Sofia University "St. Kliment BG SOFIA06 Ohridski" CZ BRNO05 Masaryková Univerzita I UDINE01 Università degli Studi di Udine Uniwersytet Jagielloński w PL KRAKOW01 Krakowie N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark Universitatea de Vest din RO TIMISOA01 Timişoara F ANGERS01 Université d`angers F MARSEIL01 Université de Provence (Aix- Marseille 1) Université de Nice Sophia F NICE01 Antipolis Université de Paris-Nanterre F PARIS010 (Paris X) I CAGLIAR01 Università degli Studi di Cagliari I LECCE01 Università del Salento I UDINE01 Università degli Studi di Udine I URBINO01 Università degli Studi di Urbino I VENEZIA01 Università Ca' Foscari di Venezia Università Tá Malta - University of MT MALTA01 Malta Università Tá Malta - University of MT MALTA01 Malta TR ISTANBU21 Yeditepe Üniversitesi A WIEN01 Universität Wien CZ BRNO05 Masaryková Univerzita D BERLIN01 Freie Universität Berlin Szláv Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék Vallástudományi Tanszék Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Evangelische Fachhochschule D LUDWIGH02 Ludwigshafen Universitatea Transilvania din RO BRASOV01 Braşov Mikkeli University of Applied SF MIKKELI06 Sciences UK BELFAST01 Queen's University, Belfast DFREIBUR04 G PATRA04 Katolische Fachhochschule Freiburg im Breisgau Technological Education Institute of Patras Fogorvostudományi Kar Martin-Luther-Universität Halle- D HALLE01 Wittenberg F MONTPEL01 Université Montpellier I TR ANKARA02 Gazi Üniversitesi TR ISTANBU05 Marmara Üniversitesi Ápolási Tanszék Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Fogorvostudományi Kar

17 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Gyógyszerésztudományi Kar B GENT01 RUG - Universiteit Gent B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven F LIMOGES01 Université de Limoges Gyógyszerkémiai Intézet SF TURKU01 University of Turku TR IZMIR02 Ege Üniversitesi D DUSSELD01 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf I PARMA01 Università degli Studi di Parma I PAVIA01 Università degli Studi di Pavia I SASSARI01 Università degli Studi di Sassari NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen Gyógyszertechnológiai Intézet SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani TR IZMIR02 Ege Üniversitesi RO TARGU02 Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş TR ISTANBU21 Yeditepe Üniversitesi Gyógyszerésztudományi Kar

18 18 LLP ERASMUS Program 2009/2010. Gazdaságtudományi Kar A WIEN01 Universität Wien Haute École Libre Mosane B LIEGE37 (HELMo) D AUGSBUR02 Fachhochschule Augsburg D CHEMNIT01 Technische Universität Chemnitz D DORTMUN02 Fachhochschule Dortmund Georg-August-Universität D GOTTING01 Göttingen DK ALBORG01 Aalborg University E JAEN01 Universidad de Jaen E SEVILLA01 Universidade de Sevilla Universidad Politechnica de E VALENCI02 Valencia F ANGERS01 Université d`angers Université de Bretagne F BREST01 Occidentale F EVRY04 Université d'evry-val-d'essonne F LILLE11 Université Catholique de Lille F LYON03 Université Jean Moulin Lyon III F PARIS225 Université de Marne la Vallée I PERUGIA01 Università degli Studi di Perugia I TERAMO01 Università degli Studi di Teramo I UDINE01 Università degli Studi di Udine N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark WyŜsza Szkoła Biznesu w PL DABROWA01 Dąbrowie Górniczej PL WROCLAW02 Politechnika Wrocławska Oulu University of Applied SF OULU11 Sciences TR BOLU01 Abant Izzet Baysal University TR IZMIR05 Yaşar Üniversitesi UK COVENTR02 Coventry University Gazdaságtudományi Kar Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Fachhochschule JOANNEUM A GRAZ09 GmbH D BIELEFE01 Universität Bielefeld D LUNEBUR01 Leuphana Universität Lüneburg D MAGDEBU04 Hochschule Magdeburg-Stendal DK SOROE02 University College Sjælland Instituto Politecnico de Lisboa, P LISBOA05 Superior de Educação de Lisboa SF TURKU01 University of Turku UK LIVERPO02 Liverpool John Moores University Manchester Metropolitan UK MANCHES04 University UK UXBRIDG01 Brunel University, West London Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

19 LLP ERASMUS Program 2009/ RO TIMISOA01 SK NITRA01 Universitatea de Vest din Timişoara Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre DK SOROE02 University College Sjælland EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu F BESANCO01 Université de Franche-Comté Université Paul Valéry - F MONTPEL03 Montpellier III N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark SF TURKU01 University of Turku UK FALMOUTH01 University College Falmouth SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Univerzita Konštantina Filozofa v SK NITRA01 Nitre I LECCE01 Università del Salento Université de la Mediterranée F MARSEIL02 (Aix-Marseille II) Universitatea de Vest din RO TIMISOA01 Timişoara SF JOENSUU01 Joensuun yliopisto University of Oulu - Oulun SF OULU01 Yliopisto University of Oulu - Oulun SF OULU01 Yliopisto TR MUGLA01 Muğla Üniversitesi Karl-Ruprecht-Universität D HEIDELB01 Heidelberg SI KOPER03 Univerza na Primorskem SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Johannes-Gutenberg-Universität D MAINZ01 Mainz DK KOBENHA10 Danmarks Biblioteksskole E LEON01 Universidad de León E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid E SALAMAN02 Universidade de Salamanca F NANCY02 Université de Nancy I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze N OSLO23 Høgskolen i Oslo S BORAS01 Högskolan i Borås Oulu University of Applied SF OULU11 Sciences SF TURKU02 Åbo Akademi TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi D REGENSB02 Fachhochschule Regensburg Univerzita Jana Amose CZ PRAHA21 Komenského Praha Pädagogische Akademie des A INNSBRU03 Bundes Tirol A KLAGENF01 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt DK SOROE02 University College Sjælland Alkalmazott Humántud. Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Alkalmazott Természettudományi Intézet, Általános és Környezetfizikai Tanszék Alkalm. Termtud. Int., Informatika Alkalmazásai Tanszék Alkalm. Termtud. Int., Technika Tanszék Felnıttképzési Intézet, Könyvtártudományi Tanszék Gyógypedagógusképzı Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport

20 20 LLP ERASMUS Program 2009/2010. N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki TR BOLU01 Abant Izzet Baysal University TR ISTANBU25 Anadolu BĐL Meslek Yüksekokulu UK PORTSMO01 University of Portsmouth Swansea University - Prifysgol UK SWANSEA01 Abertawe B MONS03 Université de Mons-Hainaut F MONTPEL03 F MONTPEL03 F MONTPEL12 F PARIS178 Université Paul Valéry - Montpellier III Université Paul Valéry - Montpellier III Institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Montpellier Institut Nationale des Langues et Civilisations Orientales Université Marc Bloch (Strasbourg F STRASBO02 II) B MONS03 Université de Mons-Hainaut Plovdivski Universitet "Paisiy BG PLOVDIV04 Hilendarski" Velikoturnovski Universitet "Sv.Sv. BG VELIKO01 Kirill i Metodii" CZ OLOMUC01 Univerzita Palackého v Olomouci EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu Università degli Studi di "G. I CHIETI01 d'annunzio" di Chieti RO BUCURES09 Universitatea din Bucureşti RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Universitatea de Vest din RO TIMISOA01 Timişoara TR ANKARA01 Ankara Üniversitesi TR ISTANBU25 Anadolu BĐL Meslek Yüksekokulu A INNSBRU03 Pädagogische Akademie des Bundes Tirol Universität für Musik und A WIEN08 darstellende Kunst Wien Kirchliche Pädagogische A WIEN10 Hochschule in Wien CZ BRNO05 Masaryková Univerzita CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze D HILDESH01 Universität Hildesheim E ALICANT01 Universidad de Alicante Conservatorio di Musica 'L. I CAMPOBA03 Perosi', Campobasso I LATINA02 Conservatorio Statale di Musica I VENEZIA04 I VIBO-VA01 Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello", Venezia Conservatorio di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia Szakcsoport Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport Mővészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék

Erasmus tájékoztató. Ml AZ ERASMUS PROGRAM?

Erasmus tájékoztató. Ml AZ ERASMUS PROGRAM? Erasmus tájékoztató B E N E D E K Ml AZ ERASMUS PROGRAM? Az ERASMUS az EU Lifelong Learning Programme - LLP Egész életen át tartó tanulás program felsőoktatási fejlesztési alprogramja. A program a neves

Részletesebben

Pályázati felhívás és tájékoztató hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra

Pályázati felhívás és tájékoztató hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra European Success Stories programban elért eredményeknek, sikertörténeteknek a bemutatása, melyek hozzájárultak A felhívásra 27 országból 64 pályázat került benyújtásra, melyeket 3 független eredményeit

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mellékletek tanulmányi ösztöndíjhoz. I. Pályázati felhívás a 2012/2013. tanévre 5

Tartalomjegyzék. Mellékletek tanulmányi ösztöndíjhoz. I. Pályázati felhívás a 2012/2013. tanévre 5 Nemzetközi E Kultúráért Nívódíj Nemzetközi E Kultúráért Nívódíjban részesíti az LLP. A nívódíjat a legjobb ERASMUS TEMPUS Közalapítvány kuratóriumának döntése alapján 2011-ben a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Erasmus hallgatói tanulmányi mobilitás 2014/2015

Erasmus hallgatói tanulmányi mobilitás 2014/2015 Erasmus hallgatói tanulmányi mobilitás 2014/2015 Partnerintézmény Angol-Amerikai Intézet Anglisztika BA, MA; Fordító és tolmács MA; Irodalomtudományi Doktori Iskola; Nyelvtudományi Doktori Iskola CZ BRNO05

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Pályázati felhívás és tájékoztató hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra

Pályázati felhívás és tájékoztató hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíj Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíjban részesíti az LLP program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző intézményeket

Részletesebben

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informaitkai Kara pályázatot ír ki 05/06. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Részletesebben

A Kar partnerintézményei, ahol oktatási tevékenység folytatható:

A Kar partnerintézményei, ahol oktatási tevékenység folytatható: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre A pályázat célja: Az oktatói mobilitás

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Campus Mundi, 2016/2017. tanévi részképzés, tavaszi pályázati forduló eredménye a 2016. áprilisi kuratóriumi döntés alapján

Campus Mundi, 2016/2017. tanévi részképzés, tavaszi pályázati forduló eredménye a 2016. áprilisi kuratóriumi döntés alapján 128680 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola/91671 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás/mesterképzés (MA/MSc)/német/94327 113150 Apor Vilmos Katolikus Főiskola/91708 óvodapedagógus/alapképzés (BA/BSc)/magyar/94332

Részletesebben

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen Miért érdemes pályázni Mit kínál a SZE? Erasmus+ Egyetemi részképzési pályázat

Részletesebben

2016/2017-es tanévben Erasmus-pályázaton megpályázható egyetemek Oktatói mobilitási helyek, intézetek szerinti bontásban

2016/2017-es tanévben Erasmus-pályázaton megpályázható egyetemek Oktatói mobilitási helyek, intézetek szerinti bontásban 2016/2017-es tanévben Erasmus-pályázaton megpályázható egyetemek Oktatói mobilitási helyek, intézetek szerinti bontásban Oktatás/tanárképzés (0110) A LINZ04 Private Pedagogical College of Diözese in Linz

Részletesebben

Pályázat. Erasmus hallgatói tanulmányút külföldön 2010/2011 tanév, őszi és tavaszi félév

Pályázat. Erasmus hallgatói tanulmányút külföldön 2010/2011 tanév, őszi és tavaszi félév Pályázat Erasmus hallgatói tanulmányút külföldön 2010/2011 tanév, őszi és tavaszi félév A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara pályázatot hirdet a 2010/11-es tanévre külföldi felsőoktatási

Részletesebben

Melléklet: A várható Ösztöndíj összegek a 2015-2016-os tanévre: 15.-60. 1.-14. nap Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült 112 / Királyság

Melléklet: A várható Ösztöndíj összegek a 2015-2016-os tanévre: 15.-60. 1.-14. nap Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült 112 / Királyság PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. A pályázat célja: Az oktatói mobilitás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

TANULJ KÜLFÖLDÖN AKÁR MAGYARUL IS! KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK A 2011/2012. TANÉVRE

TANULJ KÜLFÖLDÖN AKÁR MAGYARUL IS! KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK A 2011/2012. TANÉVRE TANULJ KÜLFÖLDÖN AKÁR MAGYARUL IS! KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK A 2011/2012. TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara a 2011/2012. tanévre kötött Intézményi Szerződések

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORNOKI PROGRAM

SZAKMAI GYAKORNOKI PROGRAM SZAKMAI GYAKORNOKI PROGRAM A Primatus Ecofinance Consulting brüsszeli irodája szakmai gyakornoki programot hirdet meg évente kétszer 5 hónapos időtartamra. Vállalatunk tevékenységének középpontjában kis-

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS OKTATÓI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS OKTATÓI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS OKTATÓI ÖSZTÖNDÍJRA Egészségtudományi Kar Külügyi Bizottság A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Külügyi Bizottsága a LIFE-LONG LEARNING (LLP)/ERASMUS OKTATÓI MOBILITÁSI

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2013. május 7. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat www.ktk.pte.hu/hallgatók/szabályzatok, Tájékoztatók Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Erasmus + Információs Füzet

Erasmus + Információs Füzet Erasmus + Információs Füzet 1 Tartalomjegyzék I. Az Erasmus+ program leírása II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

A részvétel feltételei

A részvétel feltételei Tartalomjegyzék I. Az Erasmus program II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok d. Határidők IV. A szakmai

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják.

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) program keretében idén öt hálózaton belül hirdetünk meg ösztöndíjas helyeket partneregyetemeinkre, a 2014/2015-ös

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra Tartalom PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Erasmus + Információs Füzet

Erasmus + Információs Füzet Erasmus + Információs Füzet 1 Tartalomjegyzék I. Az Erasmus+ program leírása II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Részletes

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Ugrósdy-Beregi Bettina Tempus Közalapítvány 2015. február 18. Név, pozíció Intézmény Megkezdődött már a megvalósítás?

Részletesebben

ECTS Minıségi Díj Oklevélmelléklet Minıségi Díj PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

ECTS Minıségi Díj Oklevélmelléklet Minıségi Díj PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ECTS Minıségi Díj Oklevélmelléklet Minıségi Díj PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. Bevezetés 1.1 Az ECTS Minıségi Díj és az Oklevélmelléklet Minıségi Díj érvényességi ideje A megítélt ECTS Minıségi Díj és az Oklevélmelléklet

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE 1.Az LLP/ERASMUS programról Az ERASMUS az Európai Unió hallgatók és tanárok cseréjét

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

Az Alpok-Adria Régió Egyetemeinek Rektori Konferenciája (AARK) által létrehozott ALAPSZABÁLYZAT Preambulum

Az Alpok-Adria Régió Egyetemeinek Rektori Konferenciája (AARK) által létrehozott ALAPSZABÁLYZAT Preambulum Az Alpok-Adria Régió Egyetemeinek Rektori Konferenciája (AARK) által létrehozott ALAPSZABÁLYZAT Preambulum Az Alpok-Adria Régió Egyetemeinek Rektori Konferenciája (továbbá: AARK) abból a célból alakult,

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató

Pályázati felhívás és Útmutató Pályázati felhívás és Útmutató a 2014 2015. évi Erasmus+ (KA1 felsőoktatási mobilitás) program hallgatói tanulmányi és szakmai gyakorlati, oktatói és személyzeti mobilitási pályázat beadásához A Kaposvári

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre.

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2015 2016. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés papíralapon történik: jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

1/ A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE

1/ A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE 1/ A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE Az ösztöndíjról és egyéb támogatásról A hallgató a pályázáskor tudomásul vette, hogy az Erasmus ösztöndíj kiegészítő jellegű támogatás, amely nem fedezi a külföldi

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu kiutazás csak szerződött intézménybe (tanulmányi ösztöndíj esetén) Aktív hallgatói jogviszony (tan. esetén) min. 3 (gyakorlat esetén 2) hónap,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztály ERASMUS ELJÁRÁSREND

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztály ERASMUS ELJÁRÁSREND Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztály 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. e-mail: international.office@btk.ppke.hu Tel: +36/1/235-3035 Budapest, 2014.

Részletesebben

Fontos tudnivalók - Menetrend - ERASMUS pályázat,

Fontos tudnivalók - Menetrend - ERASMUS pályázat, Fontos tudnivalók - Menetrend - ERASMUS pályázat, 2008-1. Jelentkezés A pályázat leadási határideje 2008. március 3. hétfő, 16 óra. A pályázatokat Szabó Brigitta Erasmus koordinátornak (48-as téri épület,

Részletesebben

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban A mobilitás jelentősége az Európai Unióban Bokodi Szabolcs felsőoktatási csoportvezető Tempus Közalapítvány Balatonszárszó, 2013. augusztus 10. A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre A mobilitás előzményei

Részletesebben

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI I. TANULMÁNYI PROGRAM / SZAKMAI KÉPZÉS MEGTERVEZÉSE, TANULMÁNYI SZERZŐDÉS / KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS (LEARNING AGREEMENT) MEGKÖTÉSE, JELENTKEZÉSI LAP ELKÜLDÉSE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/201 /2017 1. számú melléklet TANULMÁNYUTAK TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 ARGENTÍNA... 2 CSEHORSZÁG... 3 EGYIPTOM... 4 ÉSZTORSZÁG... 5 FRANCIAORSZÁG... 6 GÖRÖGORSZÁG...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2014 2015. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2014 2015. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2014 2015. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés on-line történik az Európai Programiroda oldalán keresztül

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

RÉSZÉRE. 2015. június 26-án 12 óráig

RÉSZÉRE. 2015. június 26-án 12 óráig PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KARÁNAK HALLGATÓI RÉSZÉRE a 2015 2016. tanévi ERASMUS+ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁS pályázat beadásához A pályázati

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18.

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. A támogatás kifizetése Előleg: 80% Időközi beszámoló: legkésőbb

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ERASMUS SZABÁLYZAT. (Elfogadva a Szenátus 52/2007. (IX.26.) számú határozatával) 2007.

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ERASMUS SZABÁLYZAT. (Elfogadva a Szenátus 52/2007. (IX.26.) számú határozatával) 2007. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ERASMUS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 52/2007. (IX.26.) számú határozatával) 2007. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola nappali,

Részletesebben

A területrendezés. dr. Tompai Géza 2011. április. A szakterület egésze. TÉRSÉG területfejlesztés és -rendezés

A területrendezés. dr. Tompai Géza 2011. április. A szakterület egésze. TÉRSÉG területfejlesztés és -rendezés A területrendezés helye a tervezés rendszerében feladata és fogalma szükségessége térségi folyamatok célja és jövőképe műfaji sajátosságai a fejlesztési és rendezési tervezés viszonya feladat- és hatáskörök

Részletesebben

Pályázati felhívás és tájékoztató

Pályázati felhívás és tájékoztató Industrial Application of Organic Chemistry Summer School 2015, Tromsø Pályázati felhívás és tájékoztató Bachelor/Master/PhD képzésben résztvevő hallgatók számára a Smooth Transit from Master to Doctoral

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

ERASMUS AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG SZAK/TANTÁRGY. EÖTVÖS LORÁND HU Filozófia és etika SZENT ISTVÁN. HU Filozófia és etika EGYETEM

ERASMUS AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG SZAK/TANTÁRGY. EÖTVÖS LORÁND HU Filozófia és etika SZENT ISTVÁN. HU Filozófia és etika EGYETEM ERASMUS AZ NEVE ORSZÁG SZAK/TANTÁRGY KÓD EÖTVÖS LORÁND Filozófia és etika BUDAPES01 TUDOMÁNY Filozófia és etika GODOLLO01 HR HR Filozófia és etika ZAGREB01 ZAGREB Filozófia és etika KÁROLI GÁSPÁR Filozófia

Részletesebben

tapasztalatok alapján

tapasztalatok alapján A biogáz z jövője j je és s szüks kségessége Magyarországon gon az EU nyújtotta tapasztalatok alapján Előad adó: Szij Bálint ECO Hungary Kft. I. Ökoenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron, 2006.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Az Építészmérnöki Kar kari Erasmus tantárgy-akkreditációs szabályzata

Az Építészmérnöki Kar kari Erasmus tantárgy-akkreditációs szabályzata 1 Az Építészmérnöki Kar kari Erasmus tantárgy-akkreditációs szabályzata Elfogadta az Építészmérnöki Kar Tanácsa a 2012. május 16-i ülésén 2 Jelen szabályzat a BME Építészmérnöki Kar Erasmus részképzésben

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

2. Tanulmányi időszak és motiváció

2. Tanulmányi időszak és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: 2. Tanulmányi időszak és motiváció A tanulmányi időszak időtartama: Milyennek ítéli meg a tartózkodás

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére

Pályázati felhívás és Útmutató a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére Pályázati felhívás és Útmutató a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés on-line történik

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról 2009 1 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció

2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: ez előre be van írva 2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció Határozza meg EGT státuszát!

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 12. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 277/1300/5-2/2013. ERASMUS SZABÁLYZAT 2013. április 16. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben