Elek. Köszöntjük az Elekiek X. Világtalálkozója alkalmából Elekre látogató egykori elekieket, családtagjaikat, barátaikat, minden kedves vendéget!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elek. Köszöntjük az Elekiek X. Világtalálkozója alkalmából Elekre látogató egykori elekieket, családtagjaikat, barátaikat, minden kedves vendéget!"

Átírás

1 Elek IV. évfolyam 19. szám Köszöntjük az Elekiek X. Világtalálkozója alkalmából Elekre látogató egykori elekieket, családtagjaikat, barátaikat, minden kedves vendéget! Wir begrüßen die ehemaligen Eleker, ihre Familien und Freunde, sowie alle lieben Gäste, die Elek anlässlich des 10. Weltfreundschaftstreffens der Eleker besucht haben! Érte mindent megtesz az ember! Nagykárolyban (németül: Trestenburg), Romániában születtem, 1978 január 7-én. Az általános iskolát és a középiskolát is otthon végeztem Tasnádon (németül: Groszkarol). Tizenkét éves voltam, amikor úgy döntöttem, hogy pap szeretnék lenni. Ministrálás közben jutott eszembe elıször ez a gondolat. Az évek múlásával aztán egyre jobban erısödött bennem ez a vágy ben jelentkeztem Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspök úrnál, hogy fölvegyen a szemináriumba június 18-án szentelt pappá a püspök atya a szegedi Dómban, és Makóra helyezett káplánnak augusztus 1-i hatállyal püspök atya Kisteleki káplánnak nevezett ki augusztus 1-i hatállyal az új püspök atya Szeghalmi plébániai kormányzónak, majd június 1-tıl Eleki plébánosnak nevezett ki. Vannak emberek, akiket Isten arra választ ki, hogy egész életükkel İt szolgálják, hirdessék İt az embereknek, és mint apostol utódok kiszolgáltassák a szentségeket. Törıdjenek az idısekkel, betegekkel, szegényekkel, elnyomottakkal, szomorkodókkal. Nem úgy, ahogyan azt egy szociális szervezet teszi, mert az valamiért, az Isten embere viszont valakiért, Jézusért teszi mindezt. Összegyőjti a híveket egy közösségbe, hogy egy test legyenek, amelynek feje maga Krisztus. Amint megértettem ennek a hivatásnak, az Istennek szentelt életnek a nagyszerőségét, én is elhatároztam, hogy ezt fogom csinálni. Sokan megkérdezték tılem, hogy

2 juthat valaki arra a döntésre, hogy pap lesz? Sokféleképpen lehet dönteni, de a lényeg ugyanaz: a legfontosabb a hívás, vagyis Isten kell, hogy meghívjon. Mindegy, milyen formában, látványos jelenéssel, amint Szent Pált is meghívta, vagy pedig csendesen, szinte nem is hallható módon szólítgat az Úr. Ez ugyancsak egy hívás, amit sokan meghallanak, megéreznek, de csak kevesen merik vállalni, és kimondani az igent, vagyis kivenni belıle a saját részt, amit már Isten nem tehet meg helyettünk: követni a hívást. Sokan megrettennek tıle, mert attól félnek, nem fogják bírni, vagy pedig mert sok mindenrıl kellene lemondaniuk. Számomra ez azért egyszerő, mert nem kell egyedül csinálnom, maga Isten ad hozzá erıt. Nem azt kell néznem, hogy mirıl mondok le, hanem szemléletváltással azt kérdezem, mire A pápai úrnapi körmenet története Úrnapja megünneplését 1264-ben rendelte el IV. Orbán. Az akkoriban Orvietóban tartózkodó pápa ekkor vitette a város dómjában az elızı évi bolsenai csoda ereklyéjét. Mint ismeretes a közép-olaszországi Bolsenában egy csehországi pap kételkedett abban, hogy Krisztus teste valóságosan jelen van az átváltoztatott Szentostyában, amikor a mise közben az ostyából néhány csepp vér hullott a korporáléra. Ezt a korporálét tisztelik azóta is az orvietói dómban. Az Oltáriszentség titkát, megjelenítı ünnepet mindig is nagy pompával ülték meg a pünkösd nyolcadát követı csütörtökön, mígnem VI. Pál áttette a következı vasárnapra. Ennek ellenére sokhelyütt, így Rómában is megmaradt a csütörtöki ünneplés szokása. Az elsı úrnapi körmeneteket a XIV. században tartották az akkor Avignonban székelı pápai udvarban. Az Oltáriszentséget ekkor még cibóriumban tartva baldachin alatt vitte a hordszéken (sedia gestatoria) ülı pápa. A XVI. századtól Rómában a körmenetet a Szent Péter téren tartották, mégpedig - elkészülte után - a kolonnád alatt, ami védelmet nyújtott a nap és az esı ellen is. mondok igent. Magára Istenre mondok igent, akit szolgálok, és érte mindent elhagyok önként és örömmel. Érte mindent megtesz az ember, csak az a fontos, hogy merje magát rábízni, az irgalmas, szeretı és gondviselı atyára. A magyar nemzetnek szüksége van olyan emberekre, akik az Egyházat újra felemelik, mert újra élnie kell a magyar Egyháznak. Ez nem megy másként, csak ha papokat nevelünk, pásztorokat adunk Jézusnak. Merjük közel engedni Jézushoz gyermekeinket, hogy a feltámadt Krisztus minden ember szívében és életében soha ki nem alvó tőz legyen. Ámen. Kalaman János plébános A XVII. században kezdték használni a Gian Lorenzo Bernini által kifejezetten ezen alkalomra tervezett alkalmatosságot, a talamót. Ez egy hordozható emelvény volt, rajta a faldistoriumnak nevezett térdeplıvel. A pápa ennek támaszkodva kezében tartotta az Úrmutatót. Ez VII. Piusz idején annyiban módosult, hogy a pápa a talamón immár nem térdelt, hanem széken ült, a Szentségmutató pedig elıtte egy oltárszerő asztalkán volt elhelyezve. A körmeneten a szentatya fedetlen fıvel vett részt, vállán a hatalmas fehér pápai palásttal, a mantummal, aminek szegélye betakarta az asztalkát is. Ez egészen VI. Pál idejéig használatban volt. A körmenet az egyik leglátványosabb pápai szertartásnak számított, amelyen II. János Pál honosította meg a ma is követett gyakorlatot, miszerint a pápa Róma székesegyháza, a lateráni bazilika elıtt mutatja be az ünnepi szentmisét, majd onnan a körmenet végighalad a Via Merulánán Szőz Mária Fıtemplomáig (S. Mária Maggiore), ahol szentségi áldással ér véget. A talamo modernizált változatát már nem székvivık tartják vállukon, hanem gépjármőre szerelik a baldachinnal

3 együtt. Az Úrmutató egy kis emelvényen áll, a szentatya számára pedig térdeplıt és széket is elhelyeznek rajta. A körmenetet a cserkészek nyitják, ıket követik a különféle testvérületek és társulatok, az oltáregyletek tagjai, majd az elsıáldozók, a ministránsok, a Szentsír-lovagok, a szerzetesek, papok, plébánosok, utánuk a pápai káplánok és prelátusok, végül a püspökök, érsekek és a bíborosok haladnak az Oltáriszentség elıtt. Mögötte pedig a szeminaristák, a római plébániák hívei, valamint az egyházi egyesületek és mozgalmak tagjai. Összegyőjtötte: Dr. Nádor Gyöngyvér Úrnapi körmenet Eleken Nagyon régi és szép hagyomány az eleki katolikus hívek körében az Úrnapja körmenettel történı ünneplése. Régmúltban a vasárnap elıtti szombat, nagy készülıdést jelentett, férfiaknak, asszonyoknak, nagyleányoknak, ministránsoknak: kicsiknek és nagyoknak. A templom körül HÁZIKÓKAT építettek a hívek. Ezeknek a házacskáknak erıs fa lécekbıl volt a váza s a teteje, a három oldala zöld gallyakkal, ágakkal volt körbe véve. Virágokkal szegélyezett szınyeg vezetett be a belsı térbe, ahol egy szépen hímzett hófehér terítıvel letakart asztalka állt. Az asztalkán egy-egy gyönyörő szent kép, egy-egy gyertyatartóval, gyertyákkal, feszülettel. A vázákban virágok. A házikók belsı oldalai is virágoztak. Sok-sok zöld közé, pipacs, búzavirág, margaréták, rózsák, liliomok voltak tőzdelve. Négy házikó épült minden évben. A templom fıbejáratának jobb és bal oldalán, valamint a déli és északi oldalon. Minden házikónak gazdája volt: a RÓZSAFŐZÉR TÁRSULATOK tagjai, akik építették, szépítették évrıl, évre! A hagyomány folytatása ma is élı történelem, egy szerényebb keretek között. A templomunk fıbejáratának két oldalán, valamint a déli és északi oldalon ugyanúgy ott állnak a hófehéren hímzett terítıkkel leborított asztalkák, a csodaszép szentképekkel, gyertyákkal, feszületekkel. Az asztalok elıtt, virágszegélyzett szınyeg fogadja az Oltáriszentséget. A négy asztalkának, megvannak az elıkészítıi, akik évrıl-évre, tovább örökítik ezt a szép hagyományt. Ebben az évben János Atyával ünnepelte az ÚRNAPJÁT az ele-

4 ki hívık serege. Katolikus fıünnep, Krisztus, titokzatos testének /Corpus Christi/ az Oltáriszentségnek az ünnepe. Az Egyház ma különösen is ráirányítja a figyelmünket arra a tényre, hogy az Úr Jézus lelkünk táplálására maradt közöttünk az eucharistiában. Az ünnepi szent Mise után, elıl, a keresztre feszített Krisztussal a ministráns nyitja meg a körmenetet. Azután mennek a kisleányok és az ez évi elsıáldozók, rózsaszirmokkal telt kosárkákkal, melyet a baldachin elıtt szórnak. Követik ıket, a csengıt lóbáló ministránsok. A baldachin alatt az Oltáriszentséget díszes szentségtartóba tartva viszi a misézı plébános Úr. Mögötte az énekkar énekel, majd haladnak a körmeneten részt vevı hívek. A körmenet minden asztalkát meglátogat az Oltáriszentséggel, elhangzik az ünnepi szertartás, majd a templomba visszatérve, tedeummal zárul az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az asztalkáknál megszentelt virágokból mindenki visz haza, mely emlékeztet bennünket arra, hogy az Oltáriszentségben közöttünk lakó Jézus eligazító lelki iránytő az élet kuszaságában, az annyi meg annyi buktatóban, a mindennapi verejtékes harcban. Ezekkel, a virágokkal szívünket, lelkünket, környezetünket, házunkat is megszenteljük a Jóisten áldásával! Elsıáldozókkal Lökösházán Dr. Nádor Gyöngyvér Érdemes egy kicsit megállni és jobban tanulmányozni ezt a csoportképet. Lökösházi elsıáldozókat láthatunk, illetve tanítóikat: Eleméry Antal lökösházi tanítót, Rokonczi? Béla külkáplánt, Tihanyi József eleki tanítót és kántort. /Lökösháza ig Elekhez tartozott./ Szerintünk valami még sincs rendben annak ellenére, hogy pl. akkor olyan sok volt az elsıáldozó. Különösen a felnıttek gondterheltek, mely okairól ez az eleki plébánián talált fotó természetesen nem tud szólni, de azért szerencsére az akkori hangulatot hően megırizte az utókor számára. Vajon mi lehet a "nyomott hangulat" mögött? Itt most indokként álljanak minden kommentár nélkül a következı tények: Ekkor még Nagy Ferenc a miniszterelnök, de nem sokáig, csak május 31-ig. Még demokrácia van Magyarországon, az MKP augusztus 31-én fogja elcsalni a kierıszakolt országgyőlési választásokat, vagyis a háttérben elkezdıdött hazánk szovjetizációja! Eleméry Antal és Tihanyi József szerencsére a késıbbiekben is tud pedagógusként tevékenykedni, Rokonczi Béla további sorsa számunkra azonban ismeretlen. Az május 11-én készült fotón vajon ma ki ismer magára, esetleg szüleire, ismerıseire? Rapajkó Tibor

5 A mozgalmas tanév lezárásaként a hittanos gyermekek számára két fontos eseményt szerveztünk. Az egyik egy kirándulás, a másik pedig egy rajzpályázat volt. Május 22-én egy nagy busznyi gyermekkel és öt felnıttel indultunk el a gyulai Steigerwald lovas tanya felé. Az idıjárás is kegyeibe fogadott minket, mert az esıs hetek után gyönyörő szép napos idınk volt. A lovas tanya rengeteg érdekességet tartogatott a gyermekek számára: kocsikáztak, lovagoltak, megtekintették a tanyamúzeumot, a vadasparkot, szaladgáltak, labdáztak, játszottak. A finom ebéd után csapatjátékokat szerveztünk számukra, ahol a csapatoknak érdekes és mulatságos feladatokat kellett teljesíteniük. A nap végén fáradtan, de annál több élménnyel gazdagodva tértünk haza. Köszönetünket fejezzük ki a szülıknek, akik biztosították gyermekeik számára a kirándulás feltételeit, és a kísérıknek, hogy lelkes segítségükkel örömöt és szép élményeket szereztek a gyermekeknek. A tanév végén rajzpályázatot hirdettünk a hittanosok számára az óvodától egészen a 4. osztályig. A pályázatot A kedvenc bibliai történetem címmel hirdettük meg. Nagyon sok szép rajzot készítettek a gyermekek, így nagyon nehéz volt közülük válogatni. Így történt meg az, hogy egyszerre több gyermek is díjazásban részesült. Jutalmuk egy-egy plüss játék volt, de természetesen egy kis édesség minden pályázónak jutni fog, melyet a szeptemberi tanévkezdéskor adunk át. Díjazottak: Óvoda: Papp Lóránt, Kászián Olivér, Wittmann Máté, Tulkán Vanda Elsı osztály: Kovács Márk, Horváth Luca, Ferenczi Sára, Juhos István Második osztály: Rapajkó Antónia, Tolnai Dóra, Andrási Kornél, Nagy Elizabet, Botás Bianka Harmadik osztály: Huh Fanni, Pintér Edina, Mazán Dóra, Farkas Vivien, Jova Benjamin, Botás Martina Negyedik osztály: Szentiványi Izabella, Nagy Fanni, Sarkadi Tamás Szeretettel gratulálunk mindenkinek. Kirándulás és rajzpályázat Wittmann-né Abonyi Mónika

6 E g y k i s k a t e k i z m u s Az irgalmasság testi cselekedetei: 1. Éhezıknek enni adni 2. Szomjazóknak italt adni 3. A szegényeket ruházni 4. Az utasoknak szállást adni 5. A fogságban lévıkért imádkozni 6. A betegeket látogatni 7. A halottakat eltemetni Az irgalmasság lelki cselekedetei: 1. A bőnösöket meginteni 2. A tudatlanokat tanítani 3. A kételkedıknek jó tanácsot adni 4. A szomorúakat vigasztalni 5. A bántalmakat békével tőrni 6. Az ellenünk vétıknek megbocsátani 7. Az élıkért és a holtakért imádkozni H I R D E T É S E K (Friss információk az címen olvashatóak.) Tervek Augusztus 6-tól 8-ig az Elekiek X. világtalálkozója Augusztus 7-én reggel 9 órakor német misét tart Reinholz András, máriaradnai plébános Anyakönyvi hírek 2010 évben: Keresztelık: Június 20-án a keresztség szentségében részesültek Farkas Zoé Loretta és Borus Dóra Katolikus temetések: Június 10-én,Kiss Jánosné, Bakos Klára Június 15-én,Ambrus Péterné Július 6-án, Kúfár Józsefné Július 23-án, Lup Máté Esküvık: Június 12-én, Nagy Tibor és Sipos Adél Július 17-én, Budai Szabolcs és Bai Nikoletta Augusztus 14-én: Brandt Ákos és Jámbor Adrienn Kedves Hívek! Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenı Katolikus Hírmondó lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat a Plébánián, és azokat lehetıség szerint megjelentetjük. KATOLIKUS HÍRMONDÓ, egyházközségi lap. Megjelenik negyedévente. Kiadja: a Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1., telefon: (66) ; Szerkesztı: Wittmann László; Felelıs kiadó: Kalaman János plébános; Nyomda: Stílus-Color Nyomdaipari Kft. Gyula.

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja

Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra A málenkij robot elhurcoltjaira - az áldozatokra és a még köztünk élõkre - emlékeztünk január 8-án délelõtt a

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Jelenleg 100 = 16 + 1

Jelenleg 100 = 16 + 1 MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Jelenleg 100 = 16 + 1 Változó matematika, állandó kötõdés XIV. évfolyam 3. szám 2014. augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu Sõt, nálam a 100 volt

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Búth Emília: Fenyık a kertben

Búth Emília: Fenyık a kertben Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ı visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavát. (Jókai Mór) 2013.

Részletesebben

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 20-án és 21-én a Szent

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde

Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde 2013. évi (I. évfolyam) IV. szám (Június hó) Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde Nemzetes Magyar Gyülekezet! Meghatottan állok itt Erdélyben és örülök, hogy újra köztetek lehetek. Büszkeséggel

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Polgármesteri tájékoztató Zöldhulladék elszállításáról Tápiószecsőn idén már nem szállítja el a

Részletesebben