CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet, - a foglalkoztatást el segít támogatásokról valamint a Munkaer -piaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet, - a foglalkoztatást el segít támogatásokról valamint a Munkaer -piaci"

Átírás

1 Cím: Felhívás a munkahelyek meg rzéséért Kiíró: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Határid : Folyamatos Pályázhat: - az átmeneti gazdasági visszaesésb l adódóan nehéz helyzetbe került munkaadók, - az átmeneti gazdasági visszaesésb l adódóan álláskeres vé vált személyek F E L H Í V Á S a "Munkahelyek meg rzéséért" elnevezés, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttm ködésében megvalósuló központi munkaer -piaci program indítására El zmények A gazdasági recesszió hatásai Magyarországot is elérték, november hónapjában a gazdálkodó szervezeteknél már érzékelhet mérték volt a létszám leépítési szándék megemelkedése. Az el zetesen bejelentett munkáltatói tájékoztatás alapján a kereslet és a termelés visszaesése els lépcs ben - az Európai Unió más országaiban is tapasztalhatóan - els sorban az autóipart és beszállítói körét, az épít ipari ágazatokat és a telekommunikációs termel ágazatokat érinti. 1. A program célja, a végrehajtásban érintett szervezetek A gazdasági recesszió következtében keletkezett átmeneti foglalkoztatási feszültségek kezelése érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium központi munkaer -piaci programot indít. A program célja, hogy els sorban a munkahelyek meg rzésével, az ezzel összefügg munkaszervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatások biztosításával, a létszámleépítésben érintett munkavállalók munkaer -piaci helyzetének javításával, új munkahelyen történ ismételt munkába helyezésével, az ezzel kapcsolatos munkaer -piaci képzés támogatásával, a munkába helyezést közvetlenül el segít szolgáltatások biztosításával és a munkaer mobilitásának növelésével járuljon hozzá az érintett munkáltatók foglalkoztatási szintjének megtartásához. A program megvalósításában a munkáltatók, a regionális munkaügyi központok, a munkavállalók, a közelmúltban állásukat vesztett személyek és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vesznek részt. 2. A program célcsoportja A támogatás közvetlen célcsoportja : - az átmeneti gazdasági visszaesésb l adódóan nehéz helyzetbe került munkaadók, - az átmeneti gazdasági visszaesésb l adódóan álláskeres vé vált személyek. A regionális munkaügyi központok, illetve a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a program keretében a következ feltételeknek megfelel célcsoportok számára kezdeményezhetik a támogatást: a) azok munkáltatók, amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg - legfeljebb egy év - nem tudják

2 megtartani, és ezt piacelemzéssel alátámasztják, valamint az átmeneti gazdasági visszaesésb l adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz az 1. sz. melléklet szerinti adattartalommal bejelentették, de az err l szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették, és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, vagy azok a legalább 3 f t foglalkoztató munkáltatók, amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg - legfeljebb egy év - nem tudják megtartani, illetve kihasználni és ezt piacelemzéssel alátámasztják, és annak ellenére, hogy a létszámcsökkentés tervezett nagysága nem éri el a Munka Törvénykönyve 94/A. (1) bekezdés szerinti mértéket, létszám leépítési szándékukról, illetve foglalkoztatási nehézségükr l a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a 6/1996. (VII. 16.) MüM. rendelet 18/C.. (3) a)-c) pontjában foglaltaknak megfelel adattartalommal (2. sz. melléklet) írásban tájékoztatták és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, b) azok a munkáltatók, akik a munkaviszony megszüntetésének megel zése érdekében munkavállalóikat/azok egy részét a törvényes munkaid nél rövidebb, de legalább negyedéves átlagban a törvényes munkaid felét elér - munkaid ben foglalkoztatják és vállalják, hogy projektjük teljes id tartama alatt a projekt kezdetekor meglév statisztikai állományi létszámukat meg rzik (3. sz. melléklet). c) azok az álláskeres k, akik munkahelyüket a Munka Törvénykönyve 94/A. (1) bekezdés szerint csoportos létszámleépítés keretében veszítették /veszítik el és ezt a munkáltató a jogszabálynak megfelel en legkorábban október elsejét követ en a területileg illetékes munkaügyi központ felé bejelentette, továbbá azok, akik ugyan nem érintettek a csoportos leépítésben, de munkaviszonyukat a munkáltató m ködési okból rendes felmondással szüntette/szünteti meg, továbbá a programban történ részvételr l nyilatkoztak. (4.sz. melléklet) A 2. a) és 2. b) csoportba tartózó munkaadók, illetve a 2 c, pontba tartozó munkavállalókat foglalkoztatni kívánó munkáltatók támogatásának további feltételei: A támogatást igényl munkáltató vállalja, hogy: - a támogatás id tartama és az azt követ azzal azonos id tartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség alatt a támogatási igény benyújtását megel hónap statisztikai állományi létszámát megtartja, valamint ezen id tartam alatt munkavállalói munkaviszonyát m ködési okból rendes felmondással, valamint közös megegyezéssel sem szünteti meg; - az elnyert támogatásról az érintett dolgozók szerinti bontást tartalmazó nyilvántartást vezet, melyb l egyértelm en nyomon követhet a támogatások felhasználása; - amennyiben a támogatásra vonatkozó szerz désben foglaltakat legalább 75%-ban nem teljesíti, úgy a támogatás teljes összegét a mindenkori

3 jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizeti, ha a teljesítés a 75%-os mértéket eléri, úgy a támogatás kamattal növelt összege az elmaradt teljesítés arányában térítend vissza. Nem nyújtható támogatás annak a munkáltatónak aki: - cs deljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll; - lejárt esedékesség, meg nem fizetett köztartozása van (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás, MPA, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé); - nem felel meg az Áht ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek; - a programterv benyújtásának id pontját megel két évben részesült munkahelymeg rz támogatásban; - egyéb (hazai, illetve Uniós, pl. OFA, TÁMOP stb.) forrásból az átmeneti gazdasági visszaesésb l adódó foglalkoztatási nehézségei kezeléséhez támogatásban részesül, ide nem értve a támogatás esetében értelmezhet továbbfoglalkoztatási kötelezettség id tartamát; - egyéb (hazai, illetve Uniós) forrásból támogatással foglalkoztatott azon személyek esetében, akikre tekintettel bértámogatásban, illetve munkatapasztalat-szerzés támogatásban részesül, ide nem értve a támogatás esetében értelmezhet továbbfoglalkoztatási kötelezettség id tartamát; - a megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti, költségkompenzációs támogatást, illet leg rehabilitációs költségtámogatást vesz igénybe; - amelynek saját t kéje a évi vagy évi lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; - amely nem rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel (a 2. c) pontban foglalt munkavállalókat alkalmazó munkaadókra ez a feltétel nem vonatkozik); - amelyr l hitelt érdeml en bebizonyosodik, hogy a programban biztosított támogatások megítélését érdemben befolyásoló valótlan, vagy hamis adatokat szolgáltatott/szolgáltat. 3. A program támogatási elemeinek jogszabályi alapjai - a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, - a munka törvénykönyvér l szóló évi XXII. törvény, - a feln ttképzésr l szóló évi CI. törvény, - a szakképzésr l szóló évi LXXVI. törvény - a pályakezd fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását illetve családtag ápolását követ en munkát keres k foglalkoztatásának el segítésér l továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. Törvény, - a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, - a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény, - a munkába járással összefügg terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaer -toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet, - a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet, - a foglalkoztatást el segít támogatásokról valamint a Munkaer -piaci

4 Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló, 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, - a munkaer -piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet, - a megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet, /2006/EK rendelet, az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összeg (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 4. A program támogatási elemei, a támogatások mértéke, azok id tartama A munkaer -piaci program a következ támogatási formákat és elemeket tartalmazhatja: 4.1 Munkahelymeg rz bérköltség támogatás A munkahely meg rz támogatás nyújtására a 2. a) és 2. b) pontban meghatározott munkáltatók esetében, az évi IV. törvény 18. -a, valamint a 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet 18/C. (1); (2); (3) a)-c) és e) pontja alapján, a rendelet 26/A. és 26/B. -ában leírtak figyelembe vételével kerülhet sor. A támogatás mértéke: a) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 3 és 50 f között volt: - a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 75 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelez legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. - A támogatás id tartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás id tartamával megegyez továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. b) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 51 és 250 f között volt: - a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 50 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelez legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás id tartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás id tartamával megegyez továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. c) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 250 f fölött volt: - a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 25 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelez legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás id tartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás id tartamával megegyez továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás id tartama

5 A támogatás vissza nem térítend formában, legalább 3 és legfeljebb 12 hónapra állapítható meg abban az esetben, ha a célcsoportba tartozó munkáltató vállalja legalább a támogatás idejével megegyez id tartamú továbbfoglalkoztatást. 4.2 Munkahelymeg rzést célzó kereset-kiegészítés csökkentett idej foglalkoztatás esetén ( E támogatási forma csak az el készületben lev jogszabály hatályba lépését követ en ítélhet meg. A hatályba lépés id pontjáról az SZMM ( illetve az ÁFSZ honlapján ( nyújtunk tájékoztatást.) A munkáltató az átmeneti gazdasági visszaesésb l adódó foglalkoztatási nehézségeit a munkaviszony megszüntetésének megel zése érdekében a korábbinál rövidebb id tartamú munkaid ben történ foglalkoztatás biztosításával is kezelheti. A támogatás mértéke Amennyiben a munkaid mértéke a negyedéves átlagban a törvényes munkaid felét eléri, de a törvényes munkaid nél kevesebb, a munkáltató kérelmére a csökkentett munkaid vel arányos munkabér és járulékai a korábbi munkabér és járulékai 80%-os mértékéig egészíthet ki. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a dolgozóval kötött módosított munkaszerz dés tartalmazza a tényleges - csökkentett - munkaid t és az arra járó keresetet valamint a kies munkaid re es személyi alapbér 80%-át. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelez legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. Támogatásban részesülhet továbbá az a munkáltató, aki már október 1-jén, vagy azt követ en végrehajtotta munkaszervezési intézkedéseit és vállalja a munkaszerz dések fenti tartalmú módosítását. A támogatás vissza nem térítend formában állapítható meg abban az esetben, ha a célcsoportba tartozó munkáltató vállalja legalább a támogatás idejével megegyez id tartamú továbbfoglalkoztatást. 4.3 Újra elhelyezkedést segít bérköltség támogatás A 2. c) pontban meghatározott álláskeres ket foglalkoztatni kívánó munkáltatók bérköltség támogatást vehetnek igénybe. A támogatás id tartama legfeljebb 12 hónap lehet. További feltétel, hogy a munkáltató a támogatási id szakot követ en legalább a támogatási id szakkal megegyez idej továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállaljon. A támogatás mértéke a) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 1 és 50 f között volt: - az alkalmazott dolgozó munkabére és a munkáltató által ténylegesen

6 kifizetett járulékok együttes összegének 75 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelez legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás id tartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás id tartamával megegyez továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. b) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 51 és 250 f között volt: - az alkalmazott dolgozó munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 50 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelez legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás id tartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás id tartamával megegyez továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. c) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 250 f fölött volt: - az alkalmazott dolgozó munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok együttes összegének 25 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelez legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás id tartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás id tartamával megegyez továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Elszámolható költség alapja A munkavállaló ténylegesen kifizetett személyi munkabére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka, illetve a teljesítménybérezés alapján ténylegesen kifizetett bére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka. A támogatással párhuzamosan ugyanazon munkavállalóra a START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák kedvezménye is igénybe vehet. Ebben az esetben azonban a támogatás megállapításakor és folyósításakor bármely Start kártya által nyújtott kedvezmény igénybevételét követ en fennmaradó járulékfizetési kötelezettséget kell figyelembe venni. Nem elszámolható költség Nem nyújtható a támogatás abban az esetben, ha a továbbfoglalkoztatás olyan munkaadónál történik, amelynek tulajdonosa részben vagy egészben azonos a munkaviszonyt megszüntet tulajdonosával, a két munkaadó közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másiknak, illetve a két munkaadó egy harmadik szervezethez köt tulajdonjogi viszony alapján áll kapcsolatban egymással. 4.4 Munkaer -piaci szolgáltatás A munkaer -piaci szolgáltatások biztosítása a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 4. -ban meghatározott feltételek alapján történik. A programhoz kapcsolódó humán szolgáltatási tevékenység a munkaviszony megszüntetés el tti id szakban is biztosítható. A szolgáltatást küls szervezet is végezheti a munkaer -piaci program keretében. A küls szervezet részére nyújtott támogatás mértékének megállapítására a hivatkozott rendelet 25. -ában rögzítettek az irányadók. A program keretében közvetlenül az elhelyezkedés, illetve a munkahelymegtartás érdekében nyújtott munkaer -piaci szolgáltatás támogatható.

7 4.5 Munkaer -piaci képzés A program keretében a 2. a) és 2. b) pontban részletezett, célcsoportba tartozó munkáltatóknál alkalmazott munkavállaló munkaviszony melletti képzésének költsége is, ha a munkáltató a képzés költségéhez legalább 20%-os mértékben maga is hozzájárul, továbbá vállalja a képzés befejezését követ en a képzés idejével megegyez id tartamú továbbfoglalkoztatást. A 45 év feletti munkavállalók esetében a legalább 20% mérték munkáltatói hozzájárulástól el lehet tekinteni. A 2. a) - 2. b) pontban részletezett célcsoportok esetében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendeletben felsorolt kizárólag a munkakör magasabb szint ellátását, a termékszerkezet váltást el segít, a korszer bb gyártási-, feldolgozási technológia alkalmazásának elsajátítását célzó, a további foglalkoztatást el segít képzési programok támogathatók. A program célcsoportjába tartozó, 2. c) pont szerinti álláskeres számára a munkaügyi központ által támogatott képzésben történ részvétel támogatható. A 2. c) célcsoport tekintetében kizárólag azok a képzési programok támogathatók, amelyek konkrét munkáltatói igényekre épülnek. A program keretében munkaer -piaci képzés önállóan nem, csak a 4.1, 4.2 és 4.3 pontokban foglalt támogatások valamelyikének igénybe vétele mellett támogatható. 4.6 Munkába járással összefügg költségek támogatása a) Helyközi utazás támogatása A 2. c) célcsoportba tartozó álláskeres t foglalkoztató munkáltató és munkavállaló számára nyújtható legfeljebb 12 hónapig, a jogszabály adta lehet ségek szerint legfeljebb 100%-os mértékben. A bérköltség támogatás és a helyközi utazási támogatás a célcsoportba tartozó álláskeres k foglalkoztatása esetén együttesen is nyújtható. b) Csoportos személyszállítás támogatása A 2. c) célcsoportba tartozó álláskeres t foglalkoztató munkáltató számára nyújtható legfeljebb 12 hónap id tartamra, mértéke a személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyét l (tartózkodási helyét l) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhel részéig terjedhet. A bérköltség támogatás és a helyközi utazás, valamint

8 a csoportos személyszállítás támogatása a célcsoportba tartozó álláskeres k foglalkoztatása esetén együttesen is nyújtható. A csoportos személyszállítás támogatása helyközi utazás támogatásával együttesen, ugyanazon munkavállalók vonatkozásában nem nyújtható. A 4.3., 4.4. valamint a 4.5. és a 4.6. támogatásokra a 2. pontban felsorolt kizáró feltételekt l eltér en azok a munkaadók is pályázhatnak, amelyek már megkezdték gazdasági tevékenységüket, azonban nem rendelkeznek lezárt üzleti évvel, de gazdálkodásukról a pályázat benyújtását megel hónap utolsó napjáig könyvelt gazdasági eseményeikr l részletes f könyvi kivonattal rendelkeznek. 5. A program forrása, id tartama A program forrása a Munkaer -piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész évi központi keretének válságkezelésre elkülönített 8 milliárd Ft-os kerete, amelynek terhére kötelezettséget vállalni december 31-ig van lehet ség. Az áthúzódó kötelezettségvállalás forrása a Munkaer -piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész évi központi keretének válságkezelésre elkülönített kerete, amelynek mértéke a évi keret 20%-a. A támogatás felhasználására vonatkozóan a jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a munkaer -piaci programokra vonatkozó szabályok az irányadók. 6. A döntési folyamat, a pénzügyi forrás biztosítása, és az elszámolás rendje A regionális munkaügyi központ az átmeneti gazdasági visszaesés következtében támogatási igényét bejelent munkaadóval felveszi a kapcsolatot és tájékoztatást nyújt a programba kerülés lehet ségér l. Együttm ködési szándék - azaz a munkáltató munkahely megtartási hajlandósága - esetén a munkaügyi központ az igények és a lehet ségek figyelembe vételével a munkaadóval közösen munkaer -piaci programot dolgoz ki, amelyet véleményezésre és továbbítás céljából a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz 2 példányban nyújt be. Szükség esetén a Hivatal felkérheti a munkaügyi központot hiánypótlásra, illetve a program pontosítására. A regionális munkaügyi központok által benyújtott programtervek hiánypótlására, tartalmi módosításra a kézhezvételt l számított 5 munkanap áll rendelkezésre. A programtervek benyújtása és értékelése a meghirdetést l számítva folyamatosan, érkezési sorrendben történik. A kett nél több régióban lev telephely tekintetében támogatást igényl munkáltató támogatásra vonatkozó igényét közvetlenül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz nyújtja be. A Hivatal a támogatási igény alapján - az érintett régiókkal egyeztetve - munkaer -piaci programot dolgoz ki, és haladéktalanul továbbítja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére.

9 Az FSzH a munkaügyi központoktól hiánytalanul beérkezett dokumentumokat 3 munkanap alatt véleményezi és támogatásra javasolt programterveket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére továbbítja. A benyújtott munkaer -piaci programokat szakért i csoport véleményezi. A szakért i csoport a MAT oldalai, az SZMM, az FSZH és az OFA képvisel ib l áll. A minisztériumhoz minden hónap 5-éig beérkezett programokról 15 napon belül javaslatot készít. A szociális és munkaügyi miniszter - a szakért i csoport véleményének figyelembevételével - a benyújtott programokról a tárgyhót követ hónap 5-ig döntés hoz. A miniszteri döntésr l az SZMM Foglalkoztatási F osztálya tájékoztatja az Alapkezelési F osztályt, a regionális munkaügyi központot, és az FSzH-t. A miniszteri döntés alapján az SZMM - a munkaügyi központok pénzigénylése keretében - gondoskodik az MPA évi foglalkoztatási alaprész központi keretéb l, majd évben a évi foglalkoztatási alaprész központi keretéb l történ szükséges pénzeszköz biztosításáról. A fentiekben biztosított forrás terhére a regionális munkaügyi központok pénzügyi kötelezettséget vállalnak, azaz a miniszteri döntéssel támogatásban részesült munkaadóval az Flt, Ket. és érvényben lév eljárásrend szerint hatósági szerz dést kötnek. A miniszteri döntéssel biztosított forrás felhasználásáról, a munkaügyi központok az érvényben lév szabályozási rendszer szerint havi kötelezettségvállalási, és pénzforgalmi adatszolgáltatást teljesítenek az Alapkezelési F osztály részére. 7. A programhoz történ csatlakozás menete a) A programtervek benyújtása és értékelése a meghirdetést l számítva folyamatosan, érkezési sorrendben történik. A beérkezés id pontjának az az id pont számít, amikor a kiírásnak formai és tartalmi szempontból hiánytalanul megfelel, megfelel példányszámú pályázat megérkezett. b) A feltételeknek megfelel, a 6. pontban meghatározottak szerint benyújtott és támogatott program a hatósági szerz dés megkötését követ en indítható. 8. A rendelkezésre álló keret felhasználása, nyilvántartása A jelen felhívásra beérkezett munkaer -piaci programokról és az OFA pályázati rendszerében beérkezett pályázatokról, a döntési folyamat eseményeir l, a döntésekr l és a programok nyomon követésér l az FSZH nyilvántartást vezet. A Miniszter által jóváhagyott programot az SZMM Foglalkoztatási F osztálya nyilvántartásba veszi és ez alapján figyelemmel kíséri a rendelkezésre álló szabad forrás összegét. A Minisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a Foglalkoztatási F osztály nyilvántartása alapján - amelyet havonta egyeztet az Alapkezelési F osztály keretnyilvántartásával - a rendelkezésre álló források függvényében további programtervek befogadását felfüggessze. A programra I. negyedévben beérkezett támogatási igények

10 felülvizsgálatát követ en - amennyiben a pályázatok száma ezt indokolja - a Minisztérium javaslatot tehet a MAT számára az el reláthatóan felhasználásra nem kerül összeg más, regionális kezdeményezés programok finanszírozására történ felhasználásra. 9. A munkaadóval kötött támogatási szerz dés Az érintett regionális munkaügyi központ(ok) a munkaer -piaci program keretében támogatást igényl munkaadóval - a program miniszter általi jóváhagyásától számított 15 napon belül - támogatási szerz dést köt(nek). Az egy munkaadó kett nél több telephelyét érint támogatása esetén a szerz dés el készítését az FSZH koordinálja az érintett régiókkal, a támogatási szerz dést a székhely szerint illetékes munkaügyi központ köti meg. A szerz dés tartalmazza a támogatás összegét, felhasználásának módját, a támogatással kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeket, a támogatás visszafizetésének feltételeit, amennyiben a támogatás célja nem teljesül. Amennyiben a fenti határid n belül a támogatott számára felróható okból nem kerül sor a szerz dés megkötésére, úgy a támogatás miniszteri jóváhagyása visszavonásra kerül. A szerz déskötés meghiúsulásáról a munkaügyi központ és az FSzH haladéktalanul köteles értesíteni a Minisztériumot. 10. A pályázathoz, programtervhez benyújtandó dokumentumok A pályázat/munkaer -piaci program szakmai megalapozása a) A pályázat, munkaer piaci program szakmai megalapozása, amelyen be kell mutatni: - a munkaer -piaci program által érintett kistérség munkaer -piaci helyzetét, - a támogatást kezdeményez munkaadó(k) rövid bemutatása-tevékenységi körét, foglalkoztatási és pénzügyi helyzetét, a régióban, kistérségben elfoglalt helyzetét, a munkaügyi központtal való együttm ködés tapasztalatait, - a kialakult foglalkoztatási problémát, különös tekintettel annak a recesszióval való egyértelm kapcsolatát, (E pontot a 2. c) pontba tartozó munkavállalókat alkalmazó munkaadóknak nem kell bemutatni.) (Részletesen be kell mutatni továbbá az átmeneti gazdasági visszaesésb l adódó foglalkoztatási nehézségeket, azok okait, átmeneti jellegét, az általa érintett csoportok jellemz it.) - A munkaadó(k) eddigi és tervezett intézkedéseit a foglalkoztatás fenntartására és a jöv re vonatkozó terveit. (Be kell mutatni a munkáltató által eddig megtett és tervezett további intézkedéséket, az intézkedésekre eddig felhasznált és a kés bbiekben felhasználandó saját forrásokat és a foglalkoztatási problémák kezelésének módját, a támogatás tervezett felhasználását és annak várható hatását.) - A jelentkez probléma megoldása érdekében igényelt támogatás(ok)at, azok id tartamát, mértékét, az érintett munkavállalók ismérveit (létszám, munkakör, végzettség stb.) b) A Kkv tv szerint közepes vagy nagy vállalkozásoknak, valamint az ötven f nél nagyobb létszámot alkalmazó egyéb munkáltatóknak az el eken túl a évre vonatkozó üzleti és részletesen kidolgozott foglalkoztatási tervét is be kell mutatni, valamint részletesen alátámasztott költségvetés

11 kidolgozása szükséges a foglalkoztatás meg rzése érdekében szükséges saját forrásról, beleértve az esetleges hitelfelvételt és az igényelt támogatás tervezett felhasználását is. - A részletes foglalkoztatási és üzleti terv bemutatásától abban az esetben lehet eltekinteni, ha a munkáltató nem több mint 3 hónapra igényli a támogatást. Amennyiben a kés bbiekben a munkáltató újra igényel támogatást (maximum az ezzel együtt 12 havi foglalkoztatás erejéig, úgy már a részletes üzleti és foglalkoztatási terv beadása szükséges.) A munkáltatóra vonatkozó az el ekben felsorolt információkat és nyilatkozatokat a támogatást igényl munkaadó biztosítja a regionális munkaügyi központ részére. Mellékletek Mellékelni kell a) A munkaer -piaci program adott foglalkoztatási problémára gyakorolt, a támogatásnak, illetve a támogatás elmaradásának a térségi, kistérségi hatásainak bemutatását, valamint a munkaügyi központ javaslatát a támogatás formájára, mértékére, id tartamára, b) Amennyiben az adott régió részér l azonos id szakban több munkaer -piaci program beadása is történik, ezek rangsorolását. c) A pályázathoz, programtervhez csatolni kell a programban résztvev munkáltató(k) évi és évi el zetes, május 31-ét követ en elfogadott mérlegét. d) A programhoz benyújtandó, a melléklet szerinti adatlap(ok)at értelemszer en. e) Mellékelni kell a munkáltatók nyilatkozatát arról, hogy a 2. pontban felsorolt kizáró okok nem állnak fenn. f) Nyilatkozat az eddig igénybe vett de minimis támogatásokról. g) A munkaadó azonosítására alkalmas információk - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az aláírási címpéldány. A regionális munkaügyi központ egy munkaer -piaci program keretében több egymással termelési kapcsolatban álló, vagy egy kistérségben tevékenyked munkáltató támogatását is kezdeményezheti. A munkáltatókra vonatkozó feltételeknek azonban ez esetben is minden munkáltatóra vonatkozóan fenn kell állniuk, a beadott programban egyértelm en elkülönítetten kell megjelenniük. 11. Csekély összeg (de minimis) támogatások A munkaer -piaci program keretén belül nyújtható támogatások közül de minimis támogatásnak min sülnek az alábbiak: - bérköltség támogatás, kivéve a csökkentett munkaid ben történ foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatást, - munkaviszonyban állók képzési támogatása, - munkahelymeg rzés támogatása, - munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás támogatása munkaadó részére megítélt összeg, - csoportos személyszállítás támogatása. A támogatás de minimis szabályozásnak megfelel en történik. A benyújtáshoz a munkáltató nyilatkozik a 3 éven belül igénybe vett de minimis

12 támogatások igénybe vételér l. A de minimis szabályok alkalmazása szempontjából a pályázat beadásakor érvényes de minimis támogatásokra vonatkozó mértékek az irányadók. 12. A helyközi utazás költségek munkavállalót terhel részének igénylése A helyközi utazás költségek munkavállalót terhel részének igénylését kiadott hatályos eljárási rend tartalmazza. A munkavállaló számára a munkáltatónak nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltsége megtérítheti a munkavállaló munkába járást szolgáló bérletének vagy teljes árú menetjegyének: - maximum 14%-át, ha a munkavállaló országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán utazik, - maximum 20%-át, ha a munkavállaló el városi vasúton, valamint helyközi díjszabással közleked helyi és távolsági autóbuszon utazik. Amennyiben a munkavállaló is kéri az t terhel utazási költség megtérítését, erre vonatkozó kérelmét a munkaadó kérelmével együtt kell benyújtani és elbírálni. A támogatást a munkáltató azon regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségéhez benyújtott kérelme alapján lehet igényelni, ahol az álláskeres t nyilvántartják. Ehhez csatolni kell a munkavállaló támogatásra vonatkozó kérelemét is. A regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltsége a kérelem beadásakor nyomtatvánnyal segíti az ügyfelet. 13. Statisztika, adatszolgáltatás A regionális munkaügyi központok a program keretében nyújtott támogatásokról és szolgáltatásokról havonta, minden hónapot követ hó 8. napjáig a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kidolgozott adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatnak információkat. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal az országos összesítés adatait az adott hónapot követ 15. naptári napig Szociális és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatási és Képzési Szakállamtitkárságára továbbítja. A központi munkaer -piaci programra elkülönített források felhasználásáról az SZMM Alapkezelési F osztálya vezet kimutatást. A pénzeszköz felhasználásáról a munkaügyi központok a szokásos rendszer alapján szolgáltatnak adatot az Alapkezelési F osztálynak. 14. Beszámolási kötelezettség A regionális munkaügyi központ beszámolói alapján az FSZH a programok befejezését követ 30 napon belül szakmai és pénzügyi beszámolót köteles

13 készíteni. A regionális munkaügyi központ beszámolóit véleményezésre a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére kell elküldeni. A Hivatal az általa elfogadásra javasolt beszámolót a Minisztérium számára elküldi. A munkaügyi központ a programban meghatározott, támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítését figyelemmel kíséri, monitorozza. Ennek lezárását követ en a teljesítésr l összefoglalót készít, amelyet az FSZH a Minisztérium számára küld meg. A központi munkaer -piaci program állásáról, a források felhasználásáról a regionális munkaügyi központ és a Foglalkoztatási Hivatal a Minisztérium kérésére bármikor köteles tájékoztatást adni.

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatási programjai

Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatási programjai Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatási programjai Kedves Partnereink! A következőkben - információs céllal - küldjük Önöknek a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett, átmenetileg

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1998. március 4., szerda 15. szám Ára: 420, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/1998. (III. 4.) Korm. r. 11/1998. (III. 4.) IKIM PM e. r. 12/1998.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető. A Regionális Munkaügyi Központok kirendeltségein jelenleg elérhető foglalkoztatási jellegű támogatásokról és a START kártya kedvezményekről készített összefoglaló Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elősegítő

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi BARANYA BARANYA MEGYEI MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL GINOP GINOP 5.2.1-14 5.2.1-14 Ifjúság Ifjúság Garancia Garancia Fábos Fábos Nóra Nóra 2015.09.17. 2015.09.17. Munkaerőpiaci Munkaerőpiaci Osztály

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest Tájékoztató a TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest A projekt. Időtartam: 2011.05.01 2013.04.30 (2 év) Teljes

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 1008-0/2009-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők

Részletesebben

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL Ssz. Pályázat kiírója / kódja Pályázat címe 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old 2. OFA Állásukat vesztık újra elhelyezkedésének támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete A Nagykátai járás népességre vonatkozó statisztikái Pest Megye lakosainak száma (2013): 1 237 141 fő. A Nagykátai

Részletesebben

A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) január 1-től

A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) január 1-től A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) 2011. január 1-től 1 Az 1991. évi IV. tv. (Flt.) változások Foglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó változások:

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról A Rendelet a kihirdetését

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról 1. sz. melléklet Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18., a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei Aktív eszközcsoport, ami a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. munkaadók részére létszámleépítések megelőzése érdekében

TÁJÉKOZTATÓ. munkaadók részére létszámleépítések megelőzése érdekében A támogatás jogi alapja: TÁJÉKOZTATÓ munkaadók részére létszámleépítések megelőzése érdekében részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról A 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel rendelkező,

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek.

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek. Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban könnyített elbírálású pályázat TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 Pályázat célja:

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

KÉRELEM. az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

KÉRELEM. az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez KÉRELEM az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai: - (ha a munkaadó szervezet) Neve:... Címe (székhelye):.... Telephelye:... Adószáma:...

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Kőszeg április 11.

Kőszeg április 11. Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról Kőszeg 2013. április

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási rendszere Előadó: Boros Attila Főosztályvezető Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

A térség munkaerő-piaci helyzete

A térség munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A térség munkaerő-piaci helyzete Előadó: Schwarcz Gáspár kirendeltség-vezető Pest megye Járásai Pest Megye lakosainak száma

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben