ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere"

Átírás

1 I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések ha a mondatszerkesztésből más nem következik az alábbi értelemmel bírnak: 1. Megbízó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb jogalanyisággal bíró szervezet, akivel, vagy amellyel a Szolgáltató távfelügyeleti szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási Szerződést köt. 2. Szolgáltató: a BRAND SEC Kft., melynek bejegyzett székhelye: 2230 Gyömrő, Szent István út 31., cégjegyzékszáma: ; adószáma: ; rendőrhatósági engedély száma: 13050/ /2010 SZv.; címe: honlapja: 3. Felek: a Megbízó és a Szolgáltató együttesen említve. 4. Szolgáltatási Szerződés I.: a Megbízó és a Szolgáltató között a jelen ÁSZF rendelkezései szerint távfelügyeleti szolgáltatás nyújtására kötött egyedi szerződés. A szerződés elsősorban azon rendelkezéseket szabályozza, melyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, illetőleg amelyeket a Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően kívánnak szabályozni és melyeknek minden olyan rendelkezése tekintetében, melyet az egyedi Szolgáltatási Szerződés nem, vagy nem eltérően szabályoz, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. 5. Szolgáltatási Szerződés II.: a Megbízó és a Szolgáltató között távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt szabályozó szerződés, mely a jelen ÁSZF-ből, valamint az egyedi Szolgáltatási Szerződésből áll. 6. Távfelügyeleti szolgáltatás: olyan vagyonvédelmi szolgáltatás, amelynek során a Megbízó objektumában felszerelt vagyonvédelmi-rendszer riasztó- és tűzjelző-rendszer -, a Megbízó által választott adatátviteli rendszeren keresztül jelzéseket küld a Szolgáltató távfelügyeleti központjába és amely jelzések alapján a Szolgáltató az egyedi Szolgáltatási Szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott intézkedéseket teljesíti. 7. Távfelügyeleti központ: a Szolgáltató azon központi számítógép által vezérelt rendszere, amely a riasztórendszerek jelzéseit fogadja, rögzíti, fajtájuk szerint megkülönbözteti. 8. Objektum: az a Megbízó által megjelölt épület vagy körülhatárolt terület, amelynek védelme érdekében a Szolgáltató a távfelügyeleti szolgáltatást nyújtja. 9. Objektum-azonosító: az a Szolgáltató által megjelölt szám, amely alapján a távfelügyeleti központ azonosítja azt, hogy mely riasztóközponttól érkezik a távfelügyeleti központba jelzés. 10. Ügyfél jelszó: az a betű-, illetőleg számkombináció, amelynek a távfelügyeleti központtal való, telefonon történő közlését követően a Megbízó jogosult a Szolgáltatónál:

2 a. téves riasztást törölni; b. ügyfél jelszót megváltoztatni; c. a távfelügyeleti központ által rögzített jelzések eseménytörténetét lekérdezni; d. kiegészítő szolgáltatásokat megrendelni; e. értesítendő személyek adatait megváltoztatni. 11. Számlázási időszak: az az időszak, amelyet a Felek a díjfizetés gyakorisága tekintetében az egyedi Szolgáltatási Szerződésben megállapítottak. 12. Választott adatátvitel: az a műszaki megoldás, ahogyan az objektumban felszerelt riasztóközpontból a jelek (adatok) a távfelügyeleti központba érkeznek. Ez a Megbízó választása szerint lehet: a. kapcsolt hagyományos analóg telefonvonal, mely esetben: a távfelügyeleti központba történő adattovábbítás a Megbízó telefonszámlájában forgalmat generál; hívás-várakoztatást, hívás-korlátozást az adatátvitelt biztosító telefonvonalon nem lehet alkalmazni, mert a kimenő hívások korlátozása akadályozza az adatátvitelt; egyes szolgáltatók által un. kábelmodemmel biztosított telefonvonal hálózati tápfeszültség kimaradáskor nem biztosít adatátvitelt; a riasztórendszer hívásai más készülékkel (pl. fax) szemben elsőbbséget élveznek, emiatt azok működését megszakíthatják; a Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízó köteles a telepített berendezésből a Szolgáltató felé történő kommunikációt leprogramoztatni. b. GPRS kommunikátor, mely esetben: a Szolgáltató a kommunikáció költségét beépíti a felügyeleti díjába, valamint kauciót számíthat fel, a GPRS eszköz a Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltatás megszűnésekor Szolgáltató a készüléket leszereli és a kauciós díjat visszaadja Megbízónak. A leszerelést Megbízónak - egyeztetett időben lehetővé kell tennie. c. ISDN vonal, mely esetben: a távfelügyeleti szolgáltatás akkor működik, ha a telefonközpontnak a helyszínen van analóg hálózati tápfeszültség független kimenete is, a Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízó köteles a telepített berendezésből a Szolgáltató felé történő kommunikációt leprogramoztatni; d. Biztonságtechnikai rádió (a továbbiakban rádió), mely esetben: a Szolgáltató a kommunikáció költségét beépíti a felügyeleti díjába, valamint kauciót számíthat fel; a rádió a Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltatás megszűnésekor Szolgáltató a készüléket leszereli és a kauciós díjat visszaadja Megbízónak. A leszerelést Megbízónak - egyeztetett időben lehetővé kell tennie. A telepített rádió berendezést a Megbízó nem jogosult a telepítési céltól eltérően igénybe venni, használni;

3 13. Partíció: a riasztórendszerben több, önállóan ki- és bekapcsolható védett területrész. 14. Valós riasztás: amikor a jelzés alapjául szolgáló esemény valós vészhelyzet (pl. tűz, egészségügyi segélyhívó rendszereknél rosszullét), bűncselekmény vagy annak kísérlete (pl. betörés), illetve amikor a helyszínen bűncselekmény elkövetésére utaló egyértelmű nyomok találhatók (pl. védendő objektumba történő betörés nyomai). 15. Téves riasztás: minden olyan, a távfelügyeleti központ által fogadott jelzés, amely nem minősül Valós riasztásnak. 16. Rendszerhibák távfelügyelete: a Megbízóhoz felszerelt vagyonvédelmi-rendszer a saját működéséről szóló információkat is küld a távfelügyeletnek. (Pl. áramszünet, akkumulátor hiba, biztosíték hiba, stb.) A műszaki jelzések beérkezésekor a Szolgáltató értesíti a szerződésben meghatározott személyt. A műszaki távfelügyelet szolgáltatás megrendelésekor az áramszünet esetén a Szolgáltató 6 órán belül értesíti a Megbízót telefonon, kivéve, ha ezen idő alatt az áramszünet helyreáll. II. A távfelügyeleti központba érkező, a távfelügyeleti szolgáltatás szempontjából lényeges jelzések 1. Normál nyitás-zárás jelzés: az objektum riasztórendszerébe beütött kód alapján jelzi, hogy az objektum riasztórendszere bekapcsolt állapotban van, illetőleg kikapcsolásra került. 2. Betörésjelzés: az objektumban felszerelt érzékelők (mozgásérzékelők, üvegtörés-érzékelők, nyitásérzékelők, rezgésérzékelők, infra-sorompók, stb.) a riasztórendszer bekapcsolt állapota esetén jelzik az illetéktelen behatolást. 3. Speciális érzékelők jelzései: olyan érzékelők jelzései, amelyek a riasztórendszer készenléti vagy üzemi állapota esetén alkalmasak arra, hogy a Megbízó által meghatározott eseményeket, illetőleg állapotváltozásokat jelezzenek. (Pl.: jelezheti a hőmérséklet, a vízszint változását, gázszivárgást, stb.) 4. Tűzjelzés: az objektumba telepített füstérzékelők, hősebesség-érzékelők, hőmaximum-érzékelők jelzései alapján a távfelügyeleti központ tűzesetet azonosít. Az érzékelők a jelzéseket a riasztórendszer kikapcsolt állapotában is képesek továbbítani. 5. Kezelői tűzjelzés: a riasztórendszer kezelőjén keresztül tűzjelzés leadására van lehetőség, még akkor is, ha az objektumban nincsenek tűz érzékelésére alkalmas eszközök felszerelve. Ilyen jelzés beérkezése esetén a Szolgáltató a tűzjelzésnél leírt intézkedéseket hajtja végre. 6. Kényszer alatti nyitásjelzés: az objektumba történő belépéskor a belépő a riasztórendszerbe nyitás-zárás jelzésére alkalmas kódot üt be, de a távfelügyeleti központba érkező jelzés azt mutatja, hogy a kód beütésére kényszer alkalmazása alatt került sor. Kényszer alatti nyitás esetén a hatóság értesítésére is sor kerül. A hatósági kivonulás költségeit Megbízó viseli. A kényszer alatti nyitás Ügyfél jelszóval nem mondható le. 7. Támadásjelzés: a riasztórendszer kezelőjén, vagy egy mobil eszköz segítségével a Megbízó által a távfelügyeleti központba küldött jel azt mutatja, hogy a Megbízót támadás érte (a jelzés a riasztórendszer kikapcsolt állapotában is működik). Támadásjelzés esetén a hatóság értesítésére is sor kerül. A hatósági kivonulás költségeit Megbízó viseli. A támadásjelzés Ügyfél jelszóval nem mondható le.

4 8. Orvosi segítségkérés jelzés: a riasztórendszer kezelőjén keresztül, vagy egy mobil eszköz igénybevételével adható jelzés, melynek vételét a távfelügyeleti központ sürgős orvosi segítséget kérő jelzésként értékeli. E jelzés esetén a Szolgáltató telefonon értesíti a Egyedi Szolgáltatási Szerződésben megadott személy(eke)t. A jelzés a riasztórendszer kikapcsolt állapotában is működik. 9. Tesztjelzés és teszt elmaradás: a riasztórendszer általában 24+/-2 óránként küldött azon jelzése, melynek alapján a távfelügyeleti központ az adatátvitel működését ellenőrzi. A beérkező teszteket a felügyeleti állomás naponta értékeli, és 24 órán belül értesíti a Megbízót, ha tesztelmaradás hibát jelez a rendszer. Tesztjelzést csak azon riasztóközpontok esetén érzékel a távfelügyeleti központ, amely típusoknál a központi egység órája időeltolódás nélkül, naponta ugyanazon időpontban e jelzéseket továbbítja. Ha a tesztjelzések időeltolódással és nem 24 óránként történnek, akkor a Szolgáltató a tesztelmaradás szolgáltatást nem tudja teljesíteni és ez esetben az értesítés elmulasztásáért nem tartozik felelősséggel. Tesztelmaradás esetén a Szolgáltató telefonon értesíti (az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben megadott sorrendben) az először elérhető értesítendőt, valamint a kapcsolat ellenőrzése céljából próbajelzést kérhet. Ha az értesítendők közül Szolgáltató senkit sem tud elérni, akkor e kötelezettségének nem tud eleget tenni. Tesztelmaradás esetén nincs kivonulás intézkedés. 10. Szabotázs: a riasztórendszer azon jelzései, amelyek annak nyugalmi (kikapcsolt) állapotában is jelzik az objektumban felszerelt eszközök és vezetékek rongálását. Önálló szabotázsjelzés esetén a Szolgáltató telefonon értesíti (az egyedi Szolgáltatási Szerződésben megadott sorrendben) az először elérhető értesítendőt. Kivonuló készenléti szerződés esetén az értesítendővel közösen döntik el, hogy szükség van-e a bevetési egység helyszíni ellenőrzésére. Szabotázs jelzést követően javasolt a rendszer technikai átvizsgálása. 11. Program megváltozott jelzés: olyan jelzés, mely azt jelzi a távfelügyeleti központnak, hogy a riasztórendszer programját valaki megváltoztatta. 12. Áramszünet: a riasztórendszer jelzése szerint az objektumban áramszünet van. Programozáskor a rendszer telepítője általában 30 perc helyi áramszünet után programozza a távfelügyelet értesítését, de a Megbízó kérésére más időhatár is beállítható. Áramszünet esetén Szolgáltató 6 óra elteltével telefonon értesíti a Megbízót, kivéve, ha ezen idő alatt a hálózat helyreáll. Nagyobb régióra kiterjedő, tömeges áramszünet vis majornak tekintendő, ennek ellenére a Megbízó értesítése érdekében Szolgáltató minden lehetséges intézkedést megtesz. 13. Priorált áramszünet jelentése: ha áramszünetjelzés érkezik a Szolgáltató távfelügyeletére, de a Megbízó objektumában olyan eszközök vannak felszerelve, amelyek áramszünet esetén komoly anyagi károkat okozhatnak, (pl. hűtőrendszer leolvadás, kazán leállás, stb.,) e szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató a jelzés beérkezését követően, telefonon haladéktalanul értesíti a Megbízó által megjelölt személyt. Nagyobb régióra kiterjedő, tömeges áramszünet vis majornak tekintendő, ennek ellenére a Megbízó értesítése érdekében a Szolgáltató minden lehetséges intézkedést megtesz. 14. Akkumulátor hiba: a riasztórendszerek saját akkumulátora a hálózati áramellátás kimaradása esetén a rendszer zavartalan működését teszi lehetővé. Az akkumulátor hiba jelzés esetén ez a tartalék áramforrás is merülni kezd. A riasztórendszerek általában rendelkeznek saját akkumulátorral, amiről a hálózati feszültség kimaradása esetén azok zavartalanul működhetnek, időlegesen. Az

5 akkumulátor hibát a helyi riasztóközpont nem a teljes lemerülés idejében küldi a távfelügyeletre, általában még néhány (4-6) óra biztonságos működés elvárható a rendszertől, ennek ellenére a Megbízó számára (szakember bevonásával) sürgős helyszíni intézkedés végrehajtása javasolt. Az időtartam a telepített akkumulátor nagyságától és a rendszer érzékelőinek számától függ. Az akkumulátor hibája miatt a rendszer kiszámíthatatlan jelzéseket küldhet a távfelügyeletre, mely esetben a rendszer helyreállításáig Szolgáltató csak regisztrálja a jelzéseket, de intézkedéseket nem tesz. E jelzések távfelügyeletre történő érkezését követően a Szolgáltató telefonon értesíti a Megbízó által a szerződésben megjelölt személyt. Akkumulátor hiba esetén Szolgáltató csak telefonos intézkedést hajt végre. III. A Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatások Értesítéses diszpécser-szolgáltatás behatolás jelző és tűzjelző rendszerek esetén: 1. Értesítéses alapszolgáltatás: ennek nyújtása esetén Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt objektumban működő vagyonvédelmi-rendszer által küldött összes jelzést a távfelügyeleti központban folyamatosan, 24 órán keresztül fogadja. A beérkezett jelzések alapján a Megbízót, illetőleg a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt megfelelő személyeket és/vagy hatóságokat, szervezeteket értesíti, vagy a beérkezett jelzéseket a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt megfelelő személyeknek és szervezeteknek továbbítja. Szolgáltató a jelzések továbbítását követően nem vizsgálja, hogy az értesített személy, hatóság, szervezet a szükséges intézkedéseket megteszi-e. Szolgáltató az esetleges károk megelőzése érdekében az erre vonatkozó szerződéses kikötés hiánya esetén is értesíti a megfelelő hatóságot, szervezetet (pl. rendőrség, tűzoltóság, mentők) abban az esetben, ha a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt személyek közül egyet sem tud értesíteni a jelzésről. 2. Értesítendők és adataik: értesítéses diszpécser szolgáltatás nyújtása esetén a Megbízó legfeljebb hat olyan személyt jelölhet meg az érdekében értesítendőként, továbbá e személyekhez legfeljebb tizenkettő telefonszámot rendelhet olyan telefonszámként, melyek bármelyikének hívása esetén Szolgáltató teljesíti értesítési kötelezettségét. A megadott telefonszámok lehetnek belföldi vezetékes, vagy mobil szolgáltatók telefonszámai. 3. Tűzjelzések: ha a távfelügyeleti központba tűzjelzés érkezik és ha a jelzés a riasztórendszer: a. kikapcsolt állapotában történik, vagy bekapcsolási állapota Szolgáltató által nem ismert vagy a jelzést kezelőről küldték be, a Szolgáltató felhívja az objektumot, ha az sikertelen, akkor a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt értesítendőket (csak az első sikeres kapcsolatfelvételig), hogy azok ellenőrizzék a jelzés valódiságát. Ha nem tudja megállapítani a jelzés valódiságát, abban az esetben a jelzés Valós riasztásnak tekintendő; b. bekapcsolt állapotában történik, vagy az objektumot nem lehet elérni, akkor Szolgáltató értesíti a tűzoltóságot és a Szolgáltatási Szerződésben megjelöltek közül egy személyt. Ha a tűzoltóság téves riasztásra vonul ki, akkor erre külön díjat kell fizetnie a Megbízónak.

6 Vonuló-szolgálattal biztosított diszpécser-szolgáltatás behatolás jelző és tűzjelző rendszerek esetén 1. Amennyiben a Megbízó nem jelez téves riasztást, a Szolgáltató diszpécsere az értesítéses diszpécser-szolgáltatáson túl a riasztás okának megállapítására és további intézkedések megtételére, lehetőség szerint azonnal, a helyszínre irányítja bevetési egységét, mely a lehetőségektől függően a kivonulásra indulástól számított 15 percen belül a helyszínre ér. A kivonulási időtartamba a késleltetési idő (lásd: VII/7) nem számít bele. 2. A vonuló-szolgálat az objektumot és környezetét átvizsgálja, ellenőrzi. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a további kárt megkísérli megelőzni, az esetleges elkövetőket visszatartani és a helyszínt biztosítani a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Szolgáltató diszpécsere értesíti a Megbízót, vagy a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt értesítendő személyek közül egyet, ill. az esetleges károk megelőzése érdekében az erre vonatkozó szerződéses kikötés hiánya esetén is értesíti a megfelelő hatóságot, szervezetet (pl. rendőrség, tűzoltóság, mentők). 3. A vonuló-szolgálat riasztásonként, alkalmanként maximum 30 perc helyszíni intézkedést hajt végre. Ha további intézkedések szükségesek, minden megkezdett 30 percnyi intézkedés teljesítése után a Megbízó, a mindenkor érvényes díjtáblázat szerinti összeget köteles fizetni. A riasztás alapján történt kivonulásról a Szolgáltató képviselője kivonulási jegyzőkönyvet készít, melyet a Megbízó vagy képviselője amennyiben bármelyikük a helyszínen tartózkodik aláírásával igazol. Opciós megrendelhető szolgáltatások: 1. Eseménylista küldése esetenként vagy havi rendszerességgel: a Megbízó igénye esetén Szolgáltató írásban eseménylistát küld faxon, -en, vagy levélben a Megbízó részére, melyből a riasztórendszer távfelügyeleti központba küldött jelzései, illetőleg a jelzések alapján történt események nyomon követhetőek. 2. Nyitás, zárás elmaradás figyelése: ha a felügyelt objektum zárása vagy nyitása a Megbízó által megadott időben elmarad, akkor erről a Szolgáltató értesíti a Megbízót. 3. Tiltott intervallum-figyelés: a Szolgáltató értesíti a Megbízót, ha a riasztórendszer a Megbízó által megadott időpontot követően nyitásjelzést küld a távfelügyeleti központba. 4. Üzemszüneteltetés leprogramozás nélkül: amennyiben kapcsolt vezetékes telefonvonalon jelez a riasztórendszer a távfelügyeleti központ felé, a szüneteltetés idejére a Szolgáltató a jelzéseket díjmentesen inaktívvá teszi. Ha a riasztórendszerhez a szolgáltató telepített GPRS kommunikátort vagy biztonságtechnikai rádióadót, azok havi költségét a Megbízónak viselnie kell az aktuális általános szolgáltatási árlistában meghatározottak alapján. 5. Kapukulcs átvétele és őrzése: a Megbízó rendelkezése szerint a Szolgáltató átveszi és őrzi az objektumba vagy annak egy részébe való bejutásra alkalmas kapukulcsot, melynek segítségével a vonuló szolgálat az objektum körülhatárolt részébe beléphet. Szolgáltató a kulcsot, a szerződés lejártakor a Megbízónak visszaadja.

7 6. Rádiófrekvenciás átjelző használata szereléssel együtt: GPRS kommunikátort vagy biztonságtechnikai rádióadót Szolgáltató kauciós díj ellenében telepít meglévő vagy új riasztórendszerekhez. 7. Programozás helyszínen: a Megbízó kérése alapján a riasztórendszert a Szolgáltató az objektumban külön díj ellenében programozza. A Szolgáltató által telepített rendszer esetén a távfelügyelethez való csatlakozás térítésmentes. 8. Vagyonvédelmi vagy műszaki tanácsadás: a Megbízó igénye esetén ezen szolgáltatásokat személyesen, a helyszínen végzi Szolgáltató. 9. Karbantartási szerződés: a riasztórendszer időszakos karbantartására a Szolgáltató a Megbízóval külön szerződést köt. A Megbízó köteles gondoskodni a választott adatátviteli eszköz hibátlan működéséről, így annak karbantartásáról is. A minimálisan szükséges és ajánlott riasztórendszer karbantartás szervezet (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok) esetében évente legalább kettő, magánszemély esetén évente legalább egy alkalom. 10. Eseti hibaelhárítások karbantartási szerződés nélkül: Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződéssel rendelkező Megbízóinak lehetőséget biztosít hibaelhárítási szolgáltatás igénybevételére, karbantartási szerződés megkötése nélkül is. A hibaelhárítás megrendelhető telefonon is, a mindenkori díjtáblázat szerinti díjon. IV. Ajánlatkérés, telepítés megrendelése, kivitelezése 1. A Szolgáltató Megbízó ajánlatkérése esetén a védendő objektumot a helyszínen felméri. A felmérés célja egy új rendszer kiépítése vagy a meglévő riasztórendszer kommunikációs alkalmasságának vizsgálata. Meglévő riasztórendszer esetén a riasztórendszer megfelelő telepítéséért és működésének alkalmasságáért a Megbízó felelős. A Megbízó külön kérésére az érzékelők és eszközök elhelyezéséről, a rendszer teljes felülvizsgálatáról Szolgáltató írásbeli szakvéleményt ad, külön díj ellenében. 2. Amennyiben új riasztórendszer kiépítése szükséges, úgy ezt a Szolgáltató a Megbízóval kötött külön megállapodás alapján teljesíti. 3. A már meglévő riasztórendszert Szolgáltató a Megbízó kérése esetén csatlakoztatja a távfelügyeleti központra. Ha a riasztórendszert a Szolgáltató telepíti, úgy a távfelügyeleti központra való csatlakozás és az ehhez szükséges programozás díjmentes. 4. Szolgáltató az általa telepített rendszer szakszerű szerelésére és az eszközökre a külön megállapodásban meghatározott szavatosságot vagy jótállást vállalja. 5. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a riasztás útvonalán a Megbízó riasztó készüléke és a távfelügyeleti központ közötti szakaszon előforduló esetleges zavarokért.

8 V. Meglévő riasztórendszer csatlakozása 1. A csatlakozás két munkafázist jelent. Egyrészt a riasztóközpont és az adatátviteli eszköz összekötését, mely többletköltséget jelent a Megbízónak, ha az adatátvitel nincs kiépítve. Második munkafázis a távfelügyeleti központra történő programozás, melyet a rendszer telepítője vagy a Szolgáltató végezhet. 2. Csatlakozáskor Szolgáltató csak a program kommunikációs részét tölti fel adatokkal, az egyéb programozási részekért a Megbízó (illetve a rendszer telepítője) felelős. 3. A távfelügyeleti szolgáltatás megkezdése előtt a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt objektum riasztórendszerét Szolgáltató a Megbízó által választott adatátviteli módon csatlakoztatja távfelügyeleti központjába oly módon, hogy a riasztórendszer képes legyen a Szolgáltatatási Szerződés szerint szükséges jelzéseket a távfelügyeleti központba továbbítani. A csatlakozás helyszíni programozással vagy távtöltéssel történhet, függően a hely adottságaitól. Szolgáltató minden, a Szolgáltatatási Szerződésben megjelölt objektumot/partíciót objektum azonosítóval lát el. A riasztórendszer távfelügyeleti központra történő csatlakoztatásáról Felek külön csatlakozási jegyzőkönyvet (munkalapot) vesznek fel. VI. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte, hatálya, időtartama, módosítása 1. Felek között a Szolgáltatási Szerződés létrejöhet írásban, szóban és ráutaló magatartással is. A Szolgáltatási Szerződés azon a napon jön létre, amelyiken az alábbi feltételek bármelyike teljesül: a. Megbízó és a Szolgáltató erre feljogosított képviselője a Szolgáltatási Szerződést aláírja, vagy b. Szolgáltató a Megbízó részére megkezdi a távfelügyeleti szolgáltatás nyújtását (Megbízó riasztórendszerének a Szolgáltató távfelügyeleti központjára történő csatlakozása megtörténik). Szolgáltató felhívja Megbízó figyelmét, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései a szolgáltatási jogviszonyra a Szolgáltatási Szerződés írásba foglalásától függetlenül irányadók, így különösen az igénybevett szolgáltatásért Megbízó a szolgáltatások díját köteles Szolgáltató részére megfizetni. 2. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján a távfelügyeleti szolgáltatását Megbízó riasztórendszerének a Szolgáltató távfelügyeleti központjára történő csatlakozásával egyidejűleg kezdi meg, kivéve, ha a Szolgáltatási Szerződésben ettől eltértek, illetve ha a Szolgáltatási Szerződés teljesítéséhez Megbízó a szükséges feltételeket nem biztosította. 3. A Szolgáltatási Szerződés a Felek között ha a Felek másként nem állapodnak meg a Szolgáltatási Szerződés létrejöttétől kezdődően, határozatlan időre jön létre. 4. A Szolgáltatási Szerződést Felek közös megegyezéssel módosíthatják. 5. Megbízó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et, így különösen a szolgáltatáscsomagokat, azok tartalmát és/vagy a díjakat egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról, amennyiben az a Megbízó által igénybevett szolgáltatás(oka)t érinti, Szolgáltató előzetesen, levélben, vagy számlához mellékelt tájékoztatóval, vagy sms-ben, vagy elektronikus

9 üzenetben ( ), vagy egyéb módon tájékoztatja Megbízót, továbbá ügyfélszolgálatán és weboldalán a módosított ÁSZF-et nyilvánosságra hozza. A fentiek nem szükségesek, ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé és/vagy a módosítás a már nyújtott szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses feltételeket nem érinti és/vagy ha a módosítás kizárólag valamely díj csökkenését eredményezi. 6. Megbízó részéről a szolgáltatás módosításának el- vagy el nem fogadására vonatkozó, fenti tájékoztatást követő 8 napon belül történő nyilatkozattétel elmaradása, vagy a szolgáltatás igénybevétele mint ráutaló magatartás a módosítások elfogadásának minősül. VII. A távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése 1. Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján vállalja, hogy a Megbízó javára a Szolgáltatási Szerződésben, az ÁSZF-ben foglaltaknak és a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően távfelügyeleti szolgáltatást nyújt. 2. Megbízó jogosult a riasztórendszer működését a Szolgáltató előzetes értesítése mellett bármikor ellenőrizni, melynek során elsősorban azt ellenőrzi, hogy az adatátvitel biztosított-e az objektum és a távfelügyeleti központ között. 3. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az objektumról fényképet, a megközelítésről és az objektumról felmérést készíthessen, és azokat valamint egyéb adatait adatbázisában tárolja. Szolgáltató biztosítja, hogy adatbázisához illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, az ott rögzített adatokat kizárólag a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése érdekében használja fel. Megbízó köteles az esetleges változásokat (pl.: bejáratok, homlokzat, nyílászárók, utcanév, házszám módosulásai) Szolgáltatónak írásban jelezni. Ha a változtatások végrehajtása újabb helyszíni felmérést igényel, akkor az elvégzett szolgáltatást Szolgáltató eseti hibaelhárításnak tekinti és ennek megfelelően ezért a mindenkor érvényben lévő díjtábla szerinti díja(ka)t számítja fel. 4. Megbízó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, ha a távfelügyeleti szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely adata megváltozik. Megbízó a tájékoztatást a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, az adatváltozás írásbeli bejelentésével teheti meg. Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, amelyek a Megbízó adatváltozásai be nem jelentése okán keletkeztek. 5. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződésből eredő kötelezettségei időbeni teljesítése érdekében más személy közreműködését igénybe venni. Szolgáltató a közreműködő személy magatartásáért felelősséggel tartozik. A közreműködő igénybevételéhez a Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul. Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével vállalja, hogy ezen vállalkozások nevesítését a szolgáltatás azonnali teljesíthetősége érdekében a Szolgáltatótól nem kéri. 6. Ha a Szolgáltató az ÁSZF vagy a Szolgáltatási Szerződés alapján a Megbízót köteles tájékoztatni vagy értesíteni, úgy ezen kötelezettségének a Szolgáltató a Megbízó vagy az általa a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt személyek bármelyikének telefonon történő értesítésével is eleget tehet.

10 Megbízó tudomásul veszi azt, hogy ha a távfelügyeleti központba támadásjelzés, vagy kényszer alatti nyitásjelzés érkezik, úgy a Szolgáltató erről akkor is értesíti a megfelelő hatóságot, szervezetet, ha erre vonatkozóan a Megbízó és a Szolgáltató között megállapodás nem jött létre. Megbízó tudomásul veszi azt, hogy ha a távfelügyeleti központba tűzjelzés érkezik és a Megbízó által megjelölt személyek értesítése sikertelen, úgy Szolgáltató a jelzésről értesíti a tűzoltóságot. Téves riasztás törlése 7. Riasztás esetén a riasztás alapján egyébként teljesítendő cselekményeket a jelzés távfelügyeleti központba érkezésétől számított egy percen belül lehet az ügyfél azonosító (jelszó vagy jelszó részlet) távfelügyeleti központtal történő közlésével lemondani. Ez a késleltetési idő a kivonulási időtartamba nem számít bele. Téves riasztás törlésére támadásjelzés és kényszernyitás esetén nincs lehetőség. 8. Megbízó jogosult reggel 5 és este 10 óra közötti időszakban a téves riasztás törlését szabályos nyitás elvégzésével is teljesíteni oly módon, hogy a szabályos nyitás jelzés a Szolgáltató távfelügyeleti központjába a riasztás jelzés beérkezésétől számított egy percen belül beérkezzen. Ha a szabályos nyitás jelzés ezen időn belül a Szolgáltató távfelügyeleti központjába beérkezik, úgy Szolgáltató nem teszi meg a Szolgáltatási Szerződésben részére előírt intézkedéseket, mivel ezt a jelzést téves riasztásnak tekinti. 9. A bevetési egység tényleges kivonulása esetén a Megbízó a mindenkor érvényes díjtáblázatban meghatározott díjat köteles megfizetni, ha a riasztást nem törölte és a bevetési egység a szolgáltatás körébe tartozó cselekményeket részben vagy egészben teljesítette. Mentesül a Megbízó a kivonulási díj megfizetése alól, ha a téves riasztás a Szolgáltató által telepített riasztórendszer bizonyítható hibájára vezethető vissza, jótállási időn belül. A szolgáltatás szüneteltetése 10. Megbízó írásban kérheti a Szolgáltatótól a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítésének szüneteltetését. A szüneteltetés nem jelenti a Szolgáltatási Szerződés felmondását. Szüneteltetés leprogramozás nélkül, készenléti díjjal: 11. Megbízó kérésére a távfelügyeleti szolgáltatás szünetel azzal, hogy az objektum riasztórendszere a szünetelésre tekintet nélkül jelzéseket küld a Szolgáltató távfelügyeleti központjába. A küldött és fogadott jelzések alapján a Szolgáltató nem teljesíti a Szolgáltatási Szerződésben előírt cselekményeket. A szünetelés időtartamára a Szolgáltatási Szerződésben megállapított díj fizetése helyett a mindenkor érvényes díjtáblázatban megállapított ún. készenléti díjat számíthat fel a Megbízónak, aki azt számlázási időszakonként előre köteles megfizetni. A rendszer leprogramozása nélküli szünetelés esetén a Megbízónál változatlanul felmerül(het) (telefon)költség, ha a kommunikáció telefonvonalon vagy GSM-modulon történik. Ha rádión vagy GPRS kommunikátoron történik, az átjelzési költségek Szolgáltatót terhelik.

11 Szüneteltetés a rendszer leprogramozásával, készenléti díj nélkül: 12. Megbízó kérésére a távfelügyeleti szolgáltatás szünetel azzal, hogy az objektum riasztórendszerének a távfelügyeleti központtal való kapcsolatát a Szolgáltató programozással, a szüneteltetés időszakára megszünteti, így a szüneteltetés ideje alatt a Szolgáltató távfelügyeleti központjába a riasztórendszer jelzéseket nem küld. Megbízó a szüneteltetés ezen formájára tekintettel készenléti díjat nem fizet, azonban Szolgáltató a riasztórendszer távfelügyeleti központtal való összeköttetése megszűntetéséért, illetőleg újbóli összeköttetése megteremtéséért a mindenkor érvényes díjtáblában meghatározott díjat számíthat fel. Ha a rendszert nem a Szolgáltató programozta belépéskor, akkor a leprogramozást a Megbízónak az eredeti programozóval javasolt elvégeztetnie. VIII. Díjfizetés 1. Megbízó a Szolgáltató által nyújtott távfelügyeleti szolgáltatás teljesítéséért a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott, továbbá a nyújtott távfelügyeleti szolgáltatás tárgyának megfelelő, a mindenkor érvényes díjtáblában felsorolt díjakat köteles megfizetni. 2. A díjak a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott számlázási időszakonként (naptári negyedévenként, félévenként illetőleg évenként) esedékesek, eltérő rendelkezés hiányában számlázási időszak első hónapjának 15. napjáig. 3. Az egyéb díjak ellenkező rendelkezés hiányában előre, illetve felmerülést követő 8 napon belül esedékesek. 4. Ha a Szolgáltatási Szerződés alapján a távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása nem a naptári hónap, negyedév, félév, év első napján kezdődik meg, úgy az első számlázási időszak a távfelügyeleti szolgáltatás megkezdésének időpontjától a következő, rendszeres számlázási időszak első napját megelőző naptári napig tart. Az első számlázási időszakra eső díjakat a távfelügyeleti szolgáltatás megkezdése napját követő 15 napon belül köteles Megbízó kiegyenlíteni. 5. A Szolgáltató a számlázási időszakban esedékes neki járó díjakról számlát készít, melyben részletezi a számlázási időszakban esedékes díjakat. A Szolgáltató a számlát a Megbízónak a számlaküldési címére küldi meg. 6. Amennyiben a Szolgáltató bármely díj fizetése tekintetében a Megbízó javára kedvezményt biztosít, úgy a kedvezmény a Megbízót kizárólag abban az esetben illeti meg, ha a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogcímen fennálló díjfizetési kötelezettségének határidőben és teljes mértékben eleget tesz. Bármely díj késedelmes fizetése, vagy nem teljesítése esetén a Megbízó a biztosított kedvezményt a kedvezményes díj fizetésének esedékessége napján elveszíti, melynek következtében a. a kedvezményes díj fizetésének elmulasztása napjáig a Szolgáltató által nyújtott kedvezménynek megfelelő összeget, a mulasztás napjától számított 8 napon belül egy összegben a Szolgáltatónak megfizetni és b. a továbbiakban ha a Felek írásban másként nem állapodtak meg a Megbízó a díjfizetési kötelezettségét úgy köteles teljesíteni, mintha a kedvezményben nem részesült volna.

12 Ha a Felek másként nem állapodnak meg, minden díjkedvezmény a kedvezménnyel érintett időszakot követően, utólagosan kerül elszámolásra. 7. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat + 7% késedelmi kamatra jogosult. Fizetési késedelem esetén Szolgáltató erről telefonon és/vagy elektronikus úton tájékoztathatja Megbízót, amely felszólításnak minősül. Ezen túlmenően ajánlott postai küldemény vagy elektronikus úton fizetési felszólítást küldhet Megbízónak, melyben tájékoztatja Megbízót arról is, hogy amennyiben díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a számla esedékességétől számított 16. (tizenhatodik) nap 0. órájától felfüggeszti. A felszólítás eredménytelensége esetén Szolgáltató a szolgáltatást felfüggeszti és e tényről a Megbízót telefonon és/vagy írásban értesíti. Szolgáltató tájékoztatja Megbízót, hogy amennyiben a díjtartozását annak esedékességétől számított 35. (harmincötödik) napig sem egyenlíti ki, úgy a követelés behajtása érdekében behajtó cég vagy ügyvédi iroda szolgáltatásait veszi igénybe, melynek költségei Megbízót terhelik. Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a behajtáshoz szükséges személyi adatai a behajtás érdekében behajtó cég vagy ügyvédi iroda részére átadásra kerüljenek. Szolgáltató tájékoztatja Megbízót, hogy amennyiben a díjtartozását annak esedékességétől számított 60. (hatvanadik) napig sem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A díj nemfizetés okán felfüggesztett teljesítésből adódó, azzal összefüggő, a Megbízó vagy bármely harmadik személy oldalán felmerülő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A teljesítés felfüggesztése a Megbízó Szolgáltatási Szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségét nem érinti, azt a Megbízó a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései szerint köteles teljesíteni. 8. Ha a Megbízó a számlának egy részével szemben kifogást közöl, úgy a kifogása alapján nem jogosult a számla kifogással nem érintett részének kifizetését megtagadni. 9. Szolgáltató jogosult a díjait minden naptári évben (akár már január 1-i hatállyal) egyoldalúan megemelni, melynek mértéke nem haladhatja meg a megelőző naptári évben érvényes, jogszabályban rögzített minimálbér vagy a KSH által közzétett fogyasztói árindex tárgyévi változásának százalékban kifejezett mértékét. 10. Ha a Szolgáltató értesítése alapján a hatóság, vagy szervezet intézkedést tesz, de utóbb kiderül, hogy a jelzés téves riasztás volt és az értesített hatóság, vagy szervezet az intézkedéséért a Szolgáltatónak díjat számít fel, akkor Megbízó köteles a Szolgáltatónak azt haladéktalanul megtéríteni.

13 IX. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése 1. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik: a. a Felek közös megegyezése alapján; b. valamely fél felmondása alapján; c. valamely fél azonnali hatályú felmondása alapján; d. ha a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése 30 napon túl, vis major okán lehetetlenné válik. 2. Mindkét fél jogosult a Szolgáltatási Szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel felmondani. 3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megbízó különösen, de nem kizárólag: a. az adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen nem tesz eleget; b. téves vagy hamis adatot szolgáltat a Szolgáltatónak, illetőleg a személyes adatok kezeléséhez az érintettek hozzájárulását nem szerzi be, vagy a hozzájárulás visszavonásáról a Szolgáltatót nem értesíti; c. riasztórendszere bármely személy beavatkozása okán a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítésére alkalmatlanná válik; d. a rendszerében keletkező hibajelzések elhárítására figyelmeztetés ellenére nem intézkedik; e. felszólítás ellenére fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 4. Megbízó jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgáltató: a. a szerződéses kötelezettségét folyamatosan, neki felróható okból nem teljesíti; b. olyan magatartást tanúsít, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi. 5. Amennyiben vis major okán a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése lehetetlenné válik, úgy bármelyik Fél jogosult a Szolgáltatási Szerződést a vis major alapjául szolgáló esemény első napjától számított harmincadik naptól kezdődően azonnali hatállyal, írásban felmondani. 6. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén a Megbízó köteles a riasztórendszer távfelügyeleti központtal való összeköttetése megszűntetése érdekében intézkedni (leprogramozás), mivel ennek hiányában Szolgáltató a riasztórendszer jeleit továbbra is fogadja a távfelügyeleti központban. A Szolgáltató az aktuális kiszállási díj ellenében vállalja a leprogramozást. Amennyiben a Megbízó ingatlanában a Szolgáltató korábban saját tulajdonú GPRS kommunikátort vagy Rádiót telepített, annak leszerelésével egyidejűleg a telefonos kommunikációt díjmentesen leprogramozza. A Megbízónak a leprogramozást a Szolgáltatási Szerződés megszűnését megelőzően, azonnali hatályú

14 felmondás esetén a megszűnéstől számított 8. (nyolcadik) napig kell végrehajtania. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatási Szerződés megszűnése ellenére a Megbízó a mindenkor érvényes díjtáblában található, a szerződés megszűnés időpontjában érvényes havi díj 50%-át köteles fizetni a Szolgáltatónak, minden megkezdett hónap után. 7. Amennyiben a Feleknek egymással szemben követeléseik vannak, azokkal a Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén legkésőbb a leprogramozás napjától számított nyolc napon belül, leprogramozás hiányában a Szerződés megszűnésétől számított nyolc napon belül kötelesek egymás felé elszámolni. Az elszámolásról a Szolgáltató írásbeli értesítést küld Megbízónak, melyet a Megbízó részéről a Szolgáltató elfogadottnak tekint abban az esetben, ha a Megbízó arra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételt, kifogást nem tesz. Felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnése napján kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni minden olyan eszközt, amely a távfelügyeleti szolgáltatás okán került ideiglenesen birtokukba. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a késedelmes napok után Szolgáltató késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke naptári naponként 1000,- Ft. 8. Amennyiben a Megbízó által választott adatátviteli mód GPRS vagy Rádió volt, úgy a Szolgáltatási Szerződés megszűnését megelőzően, de legkésőbb a felmondási idő utolsó napjáig, azonnali hatályú felmondás esetén a felmondástól számított 8. (nyolcadik napig) a Megbízó köteles biztosítani a Megbízott szakembereinek a GPRS vagy Rádió szakszerű leszereléséhez és/vagy leprogramozásához szükséges bejutást a Szolgáltatási Szerződés által érintett távfelügyelt objektumba. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, vagy nem vállalja a leszerelés és/vagy a leprogramozás költségeinek megfizetését, úgy Szolgáltató jogosult a távfelügyeleti szolgáltatások teljesítése nélkül, minden további megkezdett hónapra a távfelügyeleti díjat kiszámlázni és azt Megbízó köteles megfizetni mindaddig, amíg a leszerelés és/vagy a leprogramozás meg nem történik. Megbízó köteles a Szolgáltatási Szerződés megszűnése okán szükségessé váló leszerelés és/vagy programozás díját a mindenkor érvényes díjtáblázat alapján Szolgáltatónak megfizetni (hibaelhárítási kiszállási- és óradíj). X. Felelősség 1. Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján kizárólag azon károkért tartozik a Megbízónak felelősséggel, melyek abból erednek, hogy a Szolgáltatási Szerződésből eredő kötelezettségeinek felróhatóan, jogellenesen nem tett eleget. Szolgáltató csak a távfelügyeletére beérkező jelzések alapján teljesített cselekményeiért vállal felelősséget. 2. Ha a Szolgáltató a X/1. pont alapján kártérítést köteles fizetni, úgy annak alapja a Megbízó vagyonában bekövetkezett tényleges értékcsökkenés. A kártérítés mértéke - a Megbízó által nyújtott ellenszolgáltatás mértékéhez igazodva -, káreseményenként nem haladhatja meg az Ft összeget.

15 3. A Szolgáltató - a Megbízó által nyújtott ellenszolgáltatás mértékéhez igazodva -, nem téríti meg azokat a károkat, melyek a Megbízó tulajdonát képező a. készpénzben, hitelkártyában vagy annak illetéktelen felhasználása okán, b. takarékbetétkönyvben, takaréklevélben, értékpapírban, pénzhelyettesítő eszközökben és értékcikkekben vagy azok illetéktelen felhasználása okán, c. nemesfémekben, ékszerekben, drága- és féldrágakövekben, képzőművészeti alkotásokban, antik tárgyakban, továbbá d. a Megbízó tulajdonát nem képező vagyontárgyakban keletkeztek. 4. Amennyiben a Megbízó rendelkezik vagyonbiztosítással és a kára vagy annak egy része az által megtérült, úgy a Szolgáltató kizárólag a meg nem térült kár megtérítésére köteles Ft összegig. 5. A kártérítés a káresemény időpontjában fennálló tényleges forgalmi érték alapján történik meg, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, úgy amortizációs értéken. Általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosultak esetén a kártérítés nettó összege kerül kifizetésre. 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a jelzések a távfelügyeleti központba nem a Szolgáltatónak felróható okból nem érkeznek be, így különösen de nem kizárólagosan, ha a kár: a. az elektronikus riasztó berendezés a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső műszaki hibájából adódott (pl: a napi teszt jelentés beállításának hiánya vagy hibája), b. áramszünet következtében, akkumulátor vagy bármely szükségáramforrás hiányában következett be, c. a Megbízó jogellenes utasítása következtében keletkezett, vagy d. ha a Megbízó a riasztóberendezés rendszeres felülvizsgálatáról, karbantartásáról (legalább a Szolgáltató által javasolt gyakorisággal), a riasztórendszer hibájának elhárításáról nem gondoskodott, illetve ezen munkálatok elvégzését nem megfelelő engedéllyel rendelkező szakember végezte. 7. A Megbízó kizárólag abban az esetben jogosult a Szolgáltatóval szemben kárigényt érvényesíteni, ha az esedékes díjakat a Szolgáltatónak határidőre megfizette. Megbízó nem jogosult kárigényét beszámítással érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. 8. Szolgáltató rendelkezik a tevékenységeinek végzéséhez szükséges szolgáltatás felelősségbiztosítással, azonban ez nem helyettesíti, vagy pótolja a Megbízó vagyonbiztosítását, melynek megkötéséről Megbízónak kell gondoskodnia. XI. Adatvédelemre vonatkozó rendelkezések 1. Megbízó tudomással bír arról, hogy az egyedi Szolgáltatási Szerződésben kizárólag valós információt közölhet a Szolgáltatóval. A Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul

16 ahhoz, hogy a Szolgáltatóval (az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben, vagy annak mellékleteiben, stb.) közölt személyes adatait a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében kezelje. Szolgáltató biztosítja, hogy a vele közölt személyes adatokat kizárólag a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése érdekében használja fel, a Megbízó érdekében, így azokat a Megbízó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére kizárólag a jogszabályban előírt esetekben teszi hozzáférhetővé. 2. Az egyedi Szolgáltatási Szerződésben megjelölt értesítendő személyek Megbízó által közölt adatai személyes adatnak minősülnek. Ezen adatok Szolgáltató által történő kezeléséhez az érintett hozzájárulása szükséges, amelynek beszerzése azonban a Megbízó feladata. Szolgáltató a hozzájárulást beszerzettnek tekinti, ha a Megbízó ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor. A hozzájárulás beszerzésének, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáról történő értesítésnek az elmulasztásából eredő jogosulatlan adatkezelés következményei a Megbízót terhelik, így amennyiben ilyen okból valamely hatóság vagy bíróság a Szolgáltatóval szemben joghátrányt alkalmaz, úgy az alól a Megbízó köteles haladéktalanul a Szolgáltatót mentesíteni, illetőleg az alkalmazott joghátrányt a Szolgáltatónak megtéríteni. 3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés feltételei és tartalmának megismerését kizárólag abban az esetben szolgáltatják ki, illetve teszik lehetővé harmadik személynek, illetve harmadik személy számára, ha erre valamely felet jogszabály kötelezi és kizárólag abban a körben, ahogy ezt jogszabály az adott fél számára előírja, Felek egyebekben üzleti titokként kezelnek minden olyan, a jelen Szerződés kapcsán tudomásukra jutó információt, amely valamely félről, annak ügymeneteiről, üzleti megoldásairól, tevékenységéről, illetőleg kapcsolatairól a teljesítés kapcsán, vagy azzal összefüggésben jut a másik fél tudomására. XII. Záró vegyes rendelkezések 1. Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében, a Szolgáltatási Szerződéssel összefüggő, a Szolgáltató diszpécserével történő telefonbeszélgetéseket rögzíti. 2. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez fűződő érdeke, elsősorban a szolgáltatás tárgyát képező objektumra vonatkozó jogosultságában így különösen, de nem kizárólagosan annak tulajdonjogában, használati jogában, bérleti jogosultságában, bekövetkező változások miatt megszűnik, úgy ez a Szolgáltatási Szerződés hatályát és érvényességét nem érinti. 3. Amennyiben valamelyik fél a másik féllel a jelen ÁSZF, illetőleg a Szolgáltatási Szerződés alapján írásban köteles valamely nyilatkozatot közölni, úgy ezt a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete szerinti címre, míg a Megbízó részére az egyedi Szolgáltatási Szerződésben megjelölt számlázási vagy egyéb címre történő ajánlott levél küldésével teheti meg. 4. Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a évi CXXXIII. törvény 15. -a alapján a Megbízó nevét, címét (székhelyét vagy telephelyét) nyilvántartsa és ebbe a nyilvántartásba a rendőrhatóság ellenőrzés során betekinthessen.

17 5. Amennyiben a Szolgáltató és a Megbízó között a Szolgáltatási Szerződésből fakadóan jogvita keletkeznék, úgy Felek ezen jogvitát megkísérlik peren kívül, egyeztetés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére a jogvita elbírálására alávetik magukat hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 6. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et a Megbízó számára az alábbi helyeken és módokon teszi közzé, hozzáférhetővé: a. Interneten a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.brandsec.hu), b. kifüggesztve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, c. Megbízó kérésére szerződéskötéskor átadja. 7. Amennyiben a jelen ÁSZF bizonyos pontjai érvénytelennek bizonyulnak, úgy ez nem eredményezi a teljes ÁSZF illetőleg az egyedi Szolgáltatási Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha valamelyik fél bizonyítja, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szolgáltatási Szerződést nem kötötte volna meg. Brand Sec Kft. Hatályos: től

18 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. sz. melléklet Szolgáltató ügyfélszolgálata, elérhetőségei Ügyfélszolgálatok címe: 2230 Gyömrő, Szent István út Gyömrő, Táncsics út 81. Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (29) Ügyfélszolgálat címe: Fax: +36 (29) Ügyfelek által hívható ügyeleti telefonszámok: +36 (30) (29)

19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. sz. melléklet Szolgáltató díjszabása Szolgáltatási csomag(ok) rendszeres díjai: A Szolgáltató honlapján elérhető aktuális táblázat szerint. Egyéb díjak forintban Nettó Bruttó Nyitási - zárási események figyelése / hó Tiltott intervallum figyelése / hó Eseménylista küldése elektronikusan / alkalom Eseménylista küldése postán / alkalom Szüneteltetési díj GPRS/rádiós átjelzés esetén / hó Helyszínbiztosítás - 30 percet követően -, minden megkezdett félórára Szerviz-szolgálat kiszállása Budapesten / alkalom - munkaidőben és azon túl / / Szerviz-szolgálat kiszállása Pest megye déli/nyugati részén / alkalom - munkaidőben és azon túl / / Szerviz-szolgálat kiszállási díja - távolabbra / km (Vecsésről kiindulva, odavissza számolva) munkaidőben és azon túl / / Javítási rezsióradíj - munkaidőben és azon túl/ fő / / Járőr-szolgálat téves kiszállása Dél Pest megyében / Budapesten és távolabb / Kulcsőrzés díjmentes /

www.pestor.hu info@pestor.hu Biztonsági Szolgálat

www.pestor.hu info@pestor.hu Biztonsági Szolgálat I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVFELÜGYELETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA A jelen Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban: ÁSZF - alkalmazásában

Részletesebben

Távfelügyeleti szolgáltatások (2011. április 1.-től)

Távfelügyeleti szolgáltatások (2011. április 1.-től) www.zoom.co.hu Távfelügyeleti szolgáltatások (2011. április 1.-től) Díjak: Az alábbiakban közzétett díjszabásunk, az új bekötésekre, Budapestre és vonzáskörzetére érvényes, az ország más területein a díjak

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés

S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés Mely létrejött egyrészről a Telmon Távfelügyeleti Szolgáltató Kft (3529 Miskolc, Bocskai u. 11.), továbbiakban mint MEGBÍZOTT Másrészről továbbiakban mint ELŐFIZETŐ

Részletesebben

LAKÁSVÉDELEM KFT. 4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12. Tel./Fax: 52/275-022 lakasvedelem@balmazinter.hu MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS

LAKÁSVÉDELEM KFT. 4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12. Tel./Fax: 52/275-022 lakasvedelem@balmazinter.hu MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS LAKÁSVÉDELEM KFT. TÁVFELÜGYELETI MEGOLDÁSOK 4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12. Tel./Fax 52/275-022 lakasvedelem@balmazinter.hu MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS Jelszó Szerzõdés száma Azonosító Jelen szerzõdés 2014.

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3.

Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3. Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS LEVÉLKÜLDŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A G4S BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ZRT. OBJEKTUMVÉDELMI TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A G4S BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ZRT. OBJEKTUMVÉDELMI TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A G4S BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ZRT. OBJEKTUMVÉDELMI TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ 1. Preambulum A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban Ászf.)

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Karbantartási szerződés

Karbantartási szerződés UNIVILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1147 BUDAPEST, FŰRÉSZ U. 25. +36 1 221 9607, 252 9910 +36 1 252 9510 info@univill.hu http://www.univill.hu Szerződés száma: Karbantartási szerződés Amely létrejött

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382 Különhajó rendelése Vanyolai Hajózási Kft. Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2010. január 1-től A különhajókat írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, legkésőbb 72 órával a teljesítést megelőzően.

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ENERGENS Könyvviteli és Tanácsadó Kft. Budapest 2014. 1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) amely a Megbízóval az 5.1. pont szerint megkötött szerződés elválaszthatatlan

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

OBJEKTUM TÁVFELÜGYELETI (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZ&P GPRS KFT.

OBJEKTUM TÁVFELÜGYELETI (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZ&P GPRS KFT. OBJEKTUM TÁVFELÜGYELETI (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZ&P GPRS KFT. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya: a. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

TÁVFELÜGYEL E T I S Z OL GÁLTATÁSI S Z E R Z ŐDÉS. (Kiadva: 2015.04.13.) 4. kiadás/ 1. változat 1.oldal /9

TÁVFELÜGYEL E T I S Z OL GÁLTATÁSI S Z E R Z ŐDÉS. (Kiadva: 2015.04.13.) 4. kiadás/ 1. változat 1.oldal /9 (Kiadva: 2015.04.13.) 4. kiadás/ 1. változat 1.oldal /9 amely létrejött egyrészről : (továbbiakban: Szolgáltató) RŐDNER Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. ( Székhely: 8000. Székesfehérvár Horvát I. u. 22.,

Részletesebben

TÁVFELÜGYEL E T I S Z OL GÁLTATÁSI S Z E R Z ŐDÉS. (Kiadva: 2014.12.17.) 3. kiadás/ 7. változat 1.oldal /9

TÁVFELÜGYEL E T I S Z OL GÁLTATÁSI S Z E R Z ŐDÉS. (Kiadva: 2014.12.17.) 3. kiadás/ 7. változat 1.oldal /9 (Kiadva: 2014.12.17.) 3. kiadás/ 7. változat 1.oldal /9 amely létrejött egyrészről : (továbbiakban: Szolgáltató) RŐDNER Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. ( Székhely: 8000. Székesfehérvár Horvát I. u. 22.,

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés 2013. január 1. Ezen szolgáltatási szerződés az ÁSZF (alapszerződés) a szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata is egyben, melyet az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt megismer

Részletesebben

Allianz Életprogramok

Allianz Életprogramok Allianz Életprogramok Telepartner-szolgáltatás Szerzõdési feltételek 1/5 Telepartner-szolgáltatási szerzõdés Általános Szerzõdési Feltételek 1. Értelmezõ rendelkezések Allianz Hungária Biztosító Zrt. Call

Részletesebben

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait.

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. június 17-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: I. Tesco Mobile

Részletesebben