ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere"

Átírás

1 I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések ha a mondatszerkesztésből más nem következik az alábbi értelemmel bírnak: 1. Megbízó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb jogalanyisággal bíró szervezet, akivel, vagy amellyel a Szolgáltató távfelügyeleti szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási Szerződést köt. 2. Szolgáltató: a BRAND SEC Kft., melynek bejegyzett székhelye: 2230 Gyömrő, Szent István út 31., cégjegyzékszáma: ; adószáma: ; rendőrhatósági engedély száma: 13050/ /2010 SZv.; címe: honlapja: 3. Felek: a Megbízó és a Szolgáltató együttesen említve. 4. Szolgáltatási Szerződés I.: a Megbízó és a Szolgáltató között a jelen ÁSZF rendelkezései szerint távfelügyeleti szolgáltatás nyújtására kötött egyedi szerződés. A szerződés elsősorban azon rendelkezéseket szabályozza, melyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, illetőleg amelyeket a Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően kívánnak szabályozni és melyeknek minden olyan rendelkezése tekintetében, melyet az egyedi Szolgáltatási Szerződés nem, vagy nem eltérően szabályoz, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. 5. Szolgáltatási Szerződés II.: a Megbízó és a Szolgáltató között távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt szabályozó szerződés, mely a jelen ÁSZF-ből, valamint az egyedi Szolgáltatási Szerződésből áll. 6. Távfelügyeleti szolgáltatás: olyan vagyonvédelmi szolgáltatás, amelynek során a Megbízó objektumában felszerelt vagyonvédelmi-rendszer riasztó- és tűzjelző-rendszer -, a Megbízó által választott adatátviteli rendszeren keresztül jelzéseket küld a Szolgáltató távfelügyeleti központjába és amely jelzések alapján a Szolgáltató az egyedi Szolgáltatási Szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott intézkedéseket teljesíti. 7. Távfelügyeleti központ: a Szolgáltató azon központi számítógép által vezérelt rendszere, amely a riasztórendszerek jelzéseit fogadja, rögzíti, fajtájuk szerint megkülönbözteti. 8. Objektum: az a Megbízó által megjelölt épület vagy körülhatárolt terület, amelynek védelme érdekében a Szolgáltató a távfelügyeleti szolgáltatást nyújtja. 9. Objektum-azonosító: az a Szolgáltató által megjelölt szám, amely alapján a távfelügyeleti központ azonosítja azt, hogy mely riasztóközponttól érkezik a távfelügyeleti központba jelzés. 10. Ügyfél jelszó: az a betű-, illetőleg számkombináció, amelynek a távfelügyeleti központtal való, telefonon történő közlését követően a Megbízó jogosult a Szolgáltatónál:

2 a. téves riasztást törölni; b. ügyfél jelszót megváltoztatni; c. a távfelügyeleti központ által rögzített jelzések eseménytörténetét lekérdezni; d. kiegészítő szolgáltatásokat megrendelni; e. értesítendő személyek adatait megváltoztatni. 11. Számlázási időszak: az az időszak, amelyet a Felek a díjfizetés gyakorisága tekintetében az egyedi Szolgáltatási Szerződésben megállapítottak. 12. Választott adatátvitel: az a műszaki megoldás, ahogyan az objektumban felszerelt riasztóközpontból a jelek (adatok) a távfelügyeleti központba érkeznek. Ez a Megbízó választása szerint lehet: a. kapcsolt hagyományos analóg telefonvonal, mely esetben: a távfelügyeleti központba történő adattovábbítás a Megbízó telefonszámlájában forgalmat generál; hívás-várakoztatást, hívás-korlátozást az adatátvitelt biztosító telefonvonalon nem lehet alkalmazni, mert a kimenő hívások korlátozása akadályozza az adatátvitelt; egyes szolgáltatók által un. kábelmodemmel biztosított telefonvonal hálózati tápfeszültség kimaradáskor nem biztosít adatátvitelt; a riasztórendszer hívásai más készülékkel (pl. fax) szemben elsőbbséget élveznek, emiatt azok működését megszakíthatják; a Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízó köteles a telepített berendezésből a Szolgáltató felé történő kommunikációt leprogramoztatni. b. GPRS kommunikátor, mely esetben: a Szolgáltató a kommunikáció költségét beépíti a felügyeleti díjába, valamint kauciót számíthat fel, a GPRS eszköz a Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltatás megszűnésekor Szolgáltató a készüléket leszereli és a kauciós díjat visszaadja Megbízónak. A leszerelést Megbízónak - egyeztetett időben lehetővé kell tennie. c. ISDN vonal, mely esetben: a távfelügyeleti szolgáltatás akkor működik, ha a telefonközpontnak a helyszínen van analóg hálózati tápfeszültség független kimenete is, a Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízó köteles a telepített berendezésből a Szolgáltató felé történő kommunikációt leprogramoztatni; d. Biztonságtechnikai rádió (a továbbiakban rádió), mely esetben: a Szolgáltató a kommunikáció költségét beépíti a felügyeleti díjába, valamint kauciót számíthat fel; a rádió a Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltatás megszűnésekor Szolgáltató a készüléket leszereli és a kauciós díjat visszaadja Megbízónak. A leszerelést Megbízónak - egyeztetett időben lehetővé kell tennie. A telepített rádió berendezést a Megbízó nem jogosult a telepítési céltól eltérően igénybe venni, használni;

3 13. Partíció: a riasztórendszerben több, önállóan ki- és bekapcsolható védett területrész. 14. Valós riasztás: amikor a jelzés alapjául szolgáló esemény valós vészhelyzet (pl. tűz, egészségügyi segélyhívó rendszereknél rosszullét), bűncselekmény vagy annak kísérlete (pl. betörés), illetve amikor a helyszínen bűncselekmény elkövetésére utaló egyértelmű nyomok találhatók (pl. védendő objektumba történő betörés nyomai). 15. Téves riasztás: minden olyan, a távfelügyeleti központ által fogadott jelzés, amely nem minősül Valós riasztásnak. 16. Rendszerhibák távfelügyelete: a Megbízóhoz felszerelt vagyonvédelmi-rendszer a saját működéséről szóló információkat is küld a távfelügyeletnek. (Pl. áramszünet, akkumulátor hiba, biztosíték hiba, stb.) A műszaki jelzések beérkezésekor a Szolgáltató értesíti a szerződésben meghatározott személyt. A műszaki távfelügyelet szolgáltatás megrendelésekor az áramszünet esetén a Szolgáltató 6 órán belül értesíti a Megbízót telefonon, kivéve, ha ezen idő alatt az áramszünet helyreáll. II. A távfelügyeleti központba érkező, a távfelügyeleti szolgáltatás szempontjából lényeges jelzések 1. Normál nyitás-zárás jelzés: az objektum riasztórendszerébe beütött kód alapján jelzi, hogy az objektum riasztórendszere bekapcsolt állapotban van, illetőleg kikapcsolásra került. 2. Betörésjelzés: az objektumban felszerelt érzékelők (mozgásérzékelők, üvegtörés-érzékelők, nyitásérzékelők, rezgésérzékelők, infra-sorompók, stb.) a riasztórendszer bekapcsolt állapota esetén jelzik az illetéktelen behatolást. 3. Speciális érzékelők jelzései: olyan érzékelők jelzései, amelyek a riasztórendszer készenléti vagy üzemi állapota esetén alkalmasak arra, hogy a Megbízó által meghatározott eseményeket, illetőleg állapotváltozásokat jelezzenek. (Pl.: jelezheti a hőmérséklet, a vízszint változását, gázszivárgást, stb.) 4. Tűzjelzés: az objektumba telepített füstérzékelők, hősebesség-érzékelők, hőmaximum-érzékelők jelzései alapján a távfelügyeleti központ tűzesetet azonosít. Az érzékelők a jelzéseket a riasztórendszer kikapcsolt állapotában is képesek továbbítani. 5. Kezelői tűzjelzés: a riasztórendszer kezelőjén keresztül tűzjelzés leadására van lehetőség, még akkor is, ha az objektumban nincsenek tűz érzékelésére alkalmas eszközök felszerelve. Ilyen jelzés beérkezése esetén a Szolgáltató a tűzjelzésnél leírt intézkedéseket hajtja végre. 6. Kényszer alatti nyitásjelzés: az objektumba történő belépéskor a belépő a riasztórendszerbe nyitás-zárás jelzésére alkalmas kódot üt be, de a távfelügyeleti központba érkező jelzés azt mutatja, hogy a kód beütésére kényszer alkalmazása alatt került sor. Kényszer alatti nyitás esetén a hatóság értesítésére is sor kerül. A hatósági kivonulás költségeit Megbízó viseli. A kényszer alatti nyitás Ügyfél jelszóval nem mondható le. 7. Támadásjelzés: a riasztórendszer kezelőjén, vagy egy mobil eszköz segítségével a Megbízó által a távfelügyeleti központba küldött jel azt mutatja, hogy a Megbízót támadás érte (a jelzés a riasztórendszer kikapcsolt állapotában is működik). Támadásjelzés esetén a hatóság értesítésére is sor kerül. A hatósági kivonulás költségeit Megbízó viseli. A támadásjelzés Ügyfél jelszóval nem mondható le.

4 8. Orvosi segítségkérés jelzés: a riasztórendszer kezelőjén keresztül, vagy egy mobil eszköz igénybevételével adható jelzés, melynek vételét a távfelügyeleti központ sürgős orvosi segítséget kérő jelzésként értékeli. E jelzés esetén a Szolgáltató telefonon értesíti a Egyedi Szolgáltatási Szerződésben megadott személy(eke)t. A jelzés a riasztórendszer kikapcsolt állapotában is működik. 9. Tesztjelzés és teszt elmaradás: a riasztórendszer általában 24+/-2 óránként küldött azon jelzése, melynek alapján a távfelügyeleti központ az adatátvitel működését ellenőrzi. A beérkező teszteket a felügyeleti állomás naponta értékeli, és 24 órán belül értesíti a Megbízót, ha tesztelmaradás hibát jelez a rendszer. Tesztjelzést csak azon riasztóközpontok esetén érzékel a távfelügyeleti központ, amely típusoknál a központi egység órája időeltolódás nélkül, naponta ugyanazon időpontban e jelzéseket továbbítja. Ha a tesztjelzések időeltolódással és nem 24 óránként történnek, akkor a Szolgáltató a tesztelmaradás szolgáltatást nem tudja teljesíteni és ez esetben az értesítés elmulasztásáért nem tartozik felelősséggel. Tesztelmaradás esetén a Szolgáltató telefonon értesíti (az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben megadott sorrendben) az először elérhető értesítendőt, valamint a kapcsolat ellenőrzése céljából próbajelzést kérhet. Ha az értesítendők közül Szolgáltató senkit sem tud elérni, akkor e kötelezettségének nem tud eleget tenni. Tesztelmaradás esetén nincs kivonulás intézkedés. 10. Szabotázs: a riasztórendszer azon jelzései, amelyek annak nyugalmi (kikapcsolt) állapotában is jelzik az objektumban felszerelt eszközök és vezetékek rongálását. Önálló szabotázsjelzés esetén a Szolgáltató telefonon értesíti (az egyedi Szolgáltatási Szerződésben megadott sorrendben) az először elérhető értesítendőt. Kivonuló készenléti szerződés esetén az értesítendővel közösen döntik el, hogy szükség van-e a bevetési egység helyszíni ellenőrzésére. Szabotázs jelzést követően javasolt a rendszer technikai átvizsgálása. 11. Program megváltozott jelzés: olyan jelzés, mely azt jelzi a távfelügyeleti központnak, hogy a riasztórendszer programját valaki megváltoztatta. 12. Áramszünet: a riasztórendszer jelzése szerint az objektumban áramszünet van. Programozáskor a rendszer telepítője általában 30 perc helyi áramszünet után programozza a távfelügyelet értesítését, de a Megbízó kérésére más időhatár is beállítható. Áramszünet esetén Szolgáltató 6 óra elteltével telefonon értesíti a Megbízót, kivéve, ha ezen idő alatt a hálózat helyreáll. Nagyobb régióra kiterjedő, tömeges áramszünet vis majornak tekintendő, ennek ellenére a Megbízó értesítése érdekében Szolgáltató minden lehetséges intézkedést megtesz. 13. Priorált áramszünet jelentése: ha áramszünetjelzés érkezik a Szolgáltató távfelügyeletére, de a Megbízó objektumában olyan eszközök vannak felszerelve, amelyek áramszünet esetén komoly anyagi károkat okozhatnak, (pl. hűtőrendszer leolvadás, kazán leállás, stb.,) e szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató a jelzés beérkezését követően, telefonon haladéktalanul értesíti a Megbízó által megjelölt személyt. Nagyobb régióra kiterjedő, tömeges áramszünet vis majornak tekintendő, ennek ellenére a Megbízó értesítése érdekében a Szolgáltató minden lehetséges intézkedést megtesz. 14. Akkumulátor hiba: a riasztórendszerek saját akkumulátora a hálózati áramellátás kimaradása esetén a rendszer zavartalan működését teszi lehetővé. Az akkumulátor hiba jelzés esetén ez a tartalék áramforrás is merülni kezd. A riasztórendszerek általában rendelkeznek saját akkumulátorral, amiről a hálózati feszültség kimaradása esetén azok zavartalanul működhetnek, időlegesen. Az

5 akkumulátor hibát a helyi riasztóközpont nem a teljes lemerülés idejében küldi a távfelügyeletre, általában még néhány (4-6) óra biztonságos működés elvárható a rendszertől, ennek ellenére a Megbízó számára (szakember bevonásával) sürgős helyszíni intézkedés végrehajtása javasolt. Az időtartam a telepített akkumulátor nagyságától és a rendszer érzékelőinek számától függ. Az akkumulátor hibája miatt a rendszer kiszámíthatatlan jelzéseket küldhet a távfelügyeletre, mely esetben a rendszer helyreállításáig Szolgáltató csak regisztrálja a jelzéseket, de intézkedéseket nem tesz. E jelzések távfelügyeletre történő érkezését követően a Szolgáltató telefonon értesíti a Megbízó által a szerződésben megjelölt személyt. Akkumulátor hiba esetén Szolgáltató csak telefonos intézkedést hajt végre. III. A Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatások Értesítéses diszpécser-szolgáltatás behatolás jelző és tűzjelző rendszerek esetén: 1. Értesítéses alapszolgáltatás: ennek nyújtása esetén Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt objektumban működő vagyonvédelmi-rendszer által küldött összes jelzést a távfelügyeleti központban folyamatosan, 24 órán keresztül fogadja. A beérkezett jelzések alapján a Megbízót, illetőleg a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt megfelelő személyeket és/vagy hatóságokat, szervezeteket értesíti, vagy a beérkezett jelzéseket a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt megfelelő személyeknek és szervezeteknek továbbítja. Szolgáltató a jelzések továbbítását követően nem vizsgálja, hogy az értesített személy, hatóság, szervezet a szükséges intézkedéseket megteszi-e. Szolgáltató az esetleges károk megelőzése érdekében az erre vonatkozó szerződéses kikötés hiánya esetén is értesíti a megfelelő hatóságot, szervezetet (pl. rendőrség, tűzoltóság, mentők) abban az esetben, ha a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt személyek közül egyet sem tud értesíteni a jelzésről. 2. Értesítendők és adataik: értesítéses diszpécser szolgáltatás nyújtása esetén a Megbízó legfeljebb hat olyan személyt jelölhet meg az érdekében értesítendőként, továbbá e személyekhez legfeljebb tizenkettő telefonszámot rendelhet olyan telefonszámként, melyek bármelyikének hívása esetén Szolgáltató teljesíti értesítési kötelezettségét. A megadott telefonszámok lehetnek belföldi vezetékes, vagy mobil szolgáltatók telefonszámai. 3. Tűzjelzések: ha a távfelügyeleti központba tűzjelzés érkezik és ha a jelzés a riasztórendszer: a. kikapcsolt állapotában történik, vagy bekapcsolási állapota Szolgáltató által nem ismert vagy a jelzést kezelőről küldték be, a Szolgáltató felhívja az objektumot, ha az sikertelen, akkor a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt értesítendőket (csak az első sikeres kapcsolatfelvételig), hogy azok ellenőrizzék a jelzés valódiságát. Ha nem tudja megállapítani a jelzés valódiságát, abban az esetben a jelzés Valós riasztásnak tekintendő; b. bekapcsolt állapotában történik, vagy az objektumot nem lehet elérni, akkor Szolgáltató értesíti a tűzoltóságot és a Szolgáltatási Szerződésben megjelöltek közül egy személyt. Ha a tűzoltóság téves riasztásra vonul ki, akkor erre külön díjat kell fizetnie a Megbízónak.

6 Vonuló-szolgálattal biztosított diszpécser-szolgáltatás behatolás jelző és tűzjelző rendszerek esetén 1. Amennyiben a Megbízó nem jelez téves riasztást, a Szolgáltató diszpécsere az értesítéses diszpécser-szolgáltatáson túl a riasztás okának megállapítására és további intézkedések megtételére, lehetőség szerint azonnal, a helyszínre irányítja bevetési egységét, mely a lehetőségektől függően a kivonulásra indulástól számított 15 percen belül a helyszínre ér. A kivonulási időtartamba a késleltetési idő (lásd: VII/7) nem számít bele. 2. A vonuló-szolgálat az objektumot és környezetét átvizsgálja, ellenőrzi. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a további kárt megkísérli megelőzni, az esetleges elkövetőket visszatartani és a helyszínt biztosítani a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Szolgáltató diszpécsere értesíti a Megbízót, vagy a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt értesítendő személyek közül egyet, ill. az esetleges károk megelőzése érdekében az erre vonatkozó szerződéses kikötés hiánya esetén is értesíti a megfelelő hatóságot, szervezetet (pl. rendőrség, tűzoltóság, mentők). 3. A vonuló-szolgálat riasztásonként, alkalmanként maximum 30 perc helyszíni intézkedést hajt végre. Ha további intézkedések szükségesek, minden megkezdett 30 percnyi intézkedés teljesítése után a Megbízó, a mindenkor érvényes díjtáblázat szerinti összeget köteles fizetni. A riasztás alapján történt kivonulásról a Szolgáltató képviselője kivonulási jegyzőkönyvet készít, melyet a Megbízó vagy képviselője amennyiben bármelyikük a helyszínen tartózkodik aláírásával igazol. Opciós megrendelhető szolgáltatások: 1. Eseménylista küldése esetenként vagy havi rendszerességgel: a Megbízó igénye esetén Szolgáltató írásban eseménylistát küld faxon, -en, vagy levélben a Megbízó részére, melyből a riasztórendszer távfelügyeleti központba küldött jelzései, illetőleg a jelzések alapján történt események nyomon követhetőek. 2. Nyitás, zárás elmaradás figyelése: ha a felügyelt objektum zárása vagy nyitása a Megbízó által megadott időben elmarad, akkor erről a Szolgáltató értesíti a Megbízót. 3. Tiltott intervallum-figyelés: a Szolgáltató értesíti a Megbízót, ha a riasztórendszer a Megbízó által megadott időpontot követően nyitásjelzést küld a távfelügyeleti központba. 4. Üzemszüneteltetés leprogramozás nélkül: amennyiben kapcsolt vezetékes telefonvonalon jelez a riasztórendszer a távfelügyeleti központ felé, a szüneteltetés idejére a Szolgáltató a jelzéseket díjmentesen inaktívvá teszi. Ha a riasztórendszerhez a szolgáltató telepített GPRS kommunikátort vagy biztonságtechnikai rádióadót, azok havi költségét a Megbízónak viselnie kell az aktuális általános szolgáltatási árlistában meghatározottak alapján. 5. Kapukulcs átvétele és őrzése: a Megbízó rendelkezése szerint a Szolgáltató átveszi és őrzi az objektumba vagy annak egy részébe való bejutásra alkalmas kapukulcsot, melynek segítségével a vonuló szolgálat az objektum körülhatárolt részébe beléphet. Szolgáltató a kulcsot, a szerződés lejártakor a Megbízónak visszaadja.

7 6. Rádiófrekvenciás átjelző használata szereléssel együtt: GPRS kommunikátort vagy biztonságtechnikai rádióadót Szolgáltató kauciós díj ellenében telepít meglévő vagy új riasztórendszerekhez. 7. Programozás helyszínen: a Megbízó kérése alapján a riasztórendszert a Szolgáltató az objektumban külön díj ellenében programozza. A Szolgáltató által telepített rendszer esetén a távfelügyelethez való csatlakozás térítésmentes. 8. Vagyonvédelmi vagy műszaki tanácsadás: a Megbízó igénye esetén ezen szolgáltatásokat személyesen, a helyszínen végzi Szolgáltató. 9. Karbantartási szerződés: a riasztórendszer időszakos karbantartására a Szolgáltató a Megbízóval külön szerződést köt. A Megbízó köteles gondoskodni a választott adatátviteli eszköz hibátlan működéséről, így annak karbantartásáról is. A minimálisan szükséges és ajánlott riasztórendszer karbantartás szervezet (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok) esetében évente legalább kettő, magánszemély esetén évente legalább egy alkalom. 10. Eseti hibaelhárítások karbantartási szerződés nélkül: Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződéssel rendelkező Megbízóinak lehetőséget biztosít hibaelhárítási szolgáltatás igénybevételére, karbantartási szerződés megkötése nélkül is. A hibaelhárítás megrendelhető telefonon is, a mindenkori díjtáblázat szerinti díjon. IV. Ajánlatkérés, telepítés megrendelése, kivitelezése 1. A Szolgáltató Megbízó ajánlatkérése esetén a védendő objektumot a helyszínen felméri. A felmérés célja egy új rendszer kiépítése vagy a meglévő riasztórendszer kommunikációs alkalmasságának vizsgálata. Meglévő riasztórendszer esetén a riasztórendszer megfelelő telepítéséért és működésének alkalmasságáért a Megbízó felelős. A Megbízó külön kérésére az érzékelők és eszközök elhelyezéséről, a rendszer teljes felülvizsgálatáról Szolgáltató írásbeli szakvéleményt ad, külön díj ellenében. 2. Amennyiben új riasztórendszer kiépítése szükséges, úgy ezt a Szolgáltató a Megbízóval kötött külön megállapodás alapján teljesíti. 3. A már meglévő riasztórendszert Szolgáltató a Megbízó kérése esetén csatlakoztatja a távfelügyeleti központra. Ha a riasztórendszert a Szolgáltató telepíti, úgy a távfelügyeleti központra való csatlakozás és az ehhez szükséges programozás díjmentes. 4. Szolgáltató az általa telepített rendszer szakszerű szerelésére és az eszközökre a külön megállapodásban meghatározott szavatosságot vagy jótállást vállalja. 5. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a riasztás útvonalán a Megbízó riasztó készüléke és a távfelügyeleti központ közötti szakaszon előforduló esetleges zavarokért.

8 V. Meglévő riasztórendszer csatlakozása 1. A csatlakozás két munkafázist jelent. Egyrészt a riasztóközpont és az adatátviteli eszköz összekötését, mely többletköltséget jelent a Megbízónak, ha az adatátvitel nincs kiépítve. Második munkafázis a távfelügyeleti központra történő programozás, melyet a rendszer telepítője vagy a Szolgáltató végezhet. 2. Csatlakozáskor Szolgáltató csak a program kommunikációs részét tölti fel adatokkal, az egyéb programozási részekért a Megbízó (illetve a rendszer telepítője) felelős. 3. A távfelügyeleti szolgáltatás megkezdése előtt a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt objektum riasztórendszerét Szolgáltató a Megbízó által választott adatátviteli módon csatlakoztatja távfelügyeleti központjába oly módon, hogy a riasztórendszer képes legyen a Szolgáltatatási Szerződés szerint szükséges jelzéseket a távfelügyeleti központba továbbítani. A csatlakozás helyszíni programozással vagy távtöltéssel történhet, függően a hely adottságaitól. Szolgáltató minden, a Szolgáltatatási Szerződésben megjelölt objektumot/partíciót objektum azonosítóval lát el. A riasztórendszer távfelügyeleti központra történő csatlakoztatásáról Felek külön csatlakozási jegyzőkönyvet (munkalapot) vesznek fel. VI. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte, hatálya, időtartama, módosítása 1. Felek között a Szolgáltatási Szerződés létrejöhet írásban, szóban és ráutaló magatartással is. A Szolgáltatási Szerződés azon a napon jön létre, amelyiken az alábbi feltételek bármelyike teljesül: a. Megbízó és a Szolgáltató erre feljogosított képviselője a Szolgáltatási Szerződést aláírja, vagy b. Szolgáltató a Megbízó részére megkezdi a távfelügyeleti szolgáltatás nyújtását (Megbízó riasztórendszerének a Szolgáltató távfelügyeleti központjára történő csatlakozása megtörténik). Szolgáltató felhívja Megbízó figyelmét, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései a szolgáltatási jogviszonyra a Szolgáltatási Szerződés írásba foglalásától függetlenül irányadók, így különösen az igénybevett szolgáltatásért Megbízó a szolgáltatások díját köteles Szolgáltató részére megfizetni. 2. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján a távfelügyeleti szolgáltatását Megbízó riasztórendszerének a Szolgáltató távfelügyeleti központjára történő csatlakozásával egyidejűleg kezdi meg, kivéve, ha a Szolgáltatási Szerződésben ettől eltértek, illetve ha a Szolgáltatási Szerződés teljesítéséhez Megbízó a szükséges feltételeket nem biztosította. 3. A Szolgáltatási Szerződés a Felek között ha a Felek másként nem állapodnak meg a Szolgáltatási Szerződés létrejöttétől kezdődően, határozatlan időre jön létre. 4. A Szolgáltatási Szerződést Felek közös megegyezéssel módosíthatják. 5. Megbízó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et, így különösen a szolgáltatáscsomagokat, azok tartalmát és/vagy a díjakat egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról, amennyiben az a Megbízó által igénybevett szolgáltatás(oka)t érinti, Szolgáltató előzetesen, levélben, vagy számlához mellékelt tájékoztatóval, vagy sms-ben, vagy elektronikus

9 üzenetben ( ), vagy egyéb módon tájékoztatja Megbízót, továbbá ügyfélszolgálatán és weboldalán a módosított ÁSZF-et nyilvánosságra hozza. A fentiek nem szükségesek, ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé és/vagy a módosítás a már nyújtott szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses feltételeket nem érinti és/vagy ha a módosítás kizárólag valamely díj csökkenését eredményezi. 6. Megbízó részéről a szolgáltatás módosításának el- vagy el nem fogadására vonatkozó, fenti tájékoztatást követő 8 napon belül történő nyilatkozattétel elmaradása, vagy a szolgáltatás igénybevétele mint ráutaló magatartás a módosítások elfogadásának minősül. VII. A távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése 1. Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján vállalja, hogy a Megbízó javára a Szolgáltatási Szerződésben, az ÁSZF-ben foglaltaknak és a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően távfelügyeleti szolgáltatást nyújt. 2. Megbízó jogosult a riasztórendszer működését a Szolgáltató előzetes értesítése mellett bármikor ellenőrizni, melynek során elsősorban azt ellenőrzi, hogy az adatátvitel biztosított-e az objektum és a távfelügyeleti központ között. 3. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az objektumról fényképet, a megközelítésről és az objektumról felmérést készíthessen, és azokat valamint egyéb adatait adatbázisában tárolja. Szolgáltató biztosítja, hogy adatbázisához illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, az ott rögzített adatokat kizárólag a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése érdekében használja fel. Megbízó köteles az esetleges változásokat (pl.: bejáratok, homlokzat, nyílászárók, utcanév, házszám módosulásai) Szolgáltatónak írásban jelezni. Ha a változtatások végrehajtása újabb helyszíni felmérést igényel, akkor az elvégzett szolgáltatást Szolgáltató eseti hibaelhárításnak tekinti és ennek megfelelően ezért a mindenkor érvényben lévő díjtábla szerinti díja(ka)t számítja fel. 4. Megbízó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, ha a távfelügyeleti szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely adata megváltozik. Megbízó a tájékoztatást a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, az adatváltozás írásbeli bejelentésével teheti meg. Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, amelyek a Megbízó adatváltozásai be nem jelentése okán keletkeztek. 5. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződésből eredő kötelezettségei időbeni teljesítése érdekében más személy közreműködését igénybe venni. Szolgáltató a közreműködő személy magatartásáért felelősséggel tartozik. A közreműködő igénybevételéhez a Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul. Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével vállalja, hogy ezen vállalkozások nevesítését a szolgáltatás azonnali teljesíthetősége érdekében a Szolgáltatótól nem kéri. 6. Ha a Szolgáltató az ÁSZF vagy a Szolgáltatási Szerződés alapján a Megbízót köteles tájékoztatni vagy értesíteni, úgy ezen kötelezettségének a Szolgáltató a Megbízó vagy az általa a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt személyek bármelyikének telefonon történő értesítésével is eleget tehet.

10 Megbízó tudomásul veszi azt, hogy ha a távfelügyeleti központba támadásjelzés, vagy kényszer alatti nyitásjelzés érkezik, úgy a Szolgáltató erről akkor is értesíti a megfelelő hatóságot, szervezetet, ha erre vonatkozóan a Megbízó és a Szolgáltató között megállapodás nem jött létre. Megbízó tudomásul veszi azt, hogy ha a távfelügyeleti központba tűzjelzés érkezik és a Megbízó által megjelölt személyek értesítése sikertelen, úgy Szolgáltató a jelzésről értesíti a tűzoltóságot. Téves riasztás törlése 7. Riasztás esetén a riasztás alapján egyébként teljesítendő cselekményeket a jelzés távfelügyeleti központba érkezésétől számított egy percen belül lehet az ügyfél azonosító (jelszó vagy jelszó részlet) távfelügyeleti központtal történő közlésével lemondani. Ez a késleltetési idő a kivonulási időtartamba nem számít bele. Téves riasztás törlésére támadásjelzés és kényszernyitás esetén nincs lehetőség. 8. Megbízó jogosult reggel 5 és este 10 óra közötti időszakban a téves riasztás törlését szabályos nyitás elvégzésével is teljesíteni oly módon, hogy a szabályos nyitás jelzés a Szolgáltató távfelügyeleti központjába a riasztás jelzés beérkezésétől számított egy percen belül beérkezzen. Ha a szabályos nyitás jelzés ezen időn belül a Szolgáltató távfelügyeleti központjába beérkezik, úgy Szolgáltató nem teszi meg a Szolgáltatási Szerződésben részére előírt intézkedéseket, mivel ezt a jelzést téves riasztásnak tekinti. 9. A bevetési egység tényleges kivonulása esetén a Megbízó a mindenkor érvényes díjtáblázatban meghatározott díjat köteles megfizetni, ha a riasztást nem törölte és a bevetési egység a szolgáltatás körébe tartozó cselekményeket részben vagy egészben teljesítette. Mentesül a Megbízó a kivonulási díj megfizetése alól, ha a téves riasztás a Szolgáltató által telepített riasztórendszer bizonyítható hibájára vezethető vissza, jótállási időn belül. A szolgáltatás szüneteltetése 10. Megbízó írásban kérheti a Szolgáltatótól a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítésének szüneteltetését. A szüneteltetés nem jelenti a Szolgáltatási Szerződés felmondását. Szüneteltetés leprogramozás nélkül, készenléti díjjal: 11. Megbízó kérésére a távfelügyeleti szolgáltatás szünetel azzal, hogy az objektum riasztórendszere a szünetelésre tekintet nélkül jelzéseket küld a Szolgáltató távfelügyeleti központjába. A küldött és fogadott jelzések alapján a Szolgáltató nem teljesíti a Szolgáltatási Szerződésben előírt cselekményeket. A szünetelés időtartamára a Szolgáltatási Szerződésben megállapított díj fizetése helyett a mindenkor érvényes díjtáblázatban megállapított ún. készenléti díjat számíthat fel a Megbízónak, aki azt számlázási időszakonként előre köteles megfizetni. A rendszer leprogramozása nélküli szünetelés esetén a Megbízónál változatlanul felmerül(het) (telefon)költség, ha a kommunikáció telefonvonalon vagy GSM-modulon történik. Ha rádión vagy GPRS kommunikátoron történik, az átjelzési költségek Szolgáltatót terhelik.

11 Szüneteltetés a rendszer leprogramozásával, készenléti díj nélkül: 12. Megbízó kérésére a távfelügyeleti szolgáltatás szünetel azzal, hogy az objektum riasztórendszerének a távfelügyeleti központtal való kapcsolatát a Szolgáltató programozással, a szüneteltetés időszakára megszünteti, így a szüneteltetés ideje alatt a Szolgáltató távfelügyeleti központjába a riasztórendszer jelzéseket nem küld. Megbízó a szüneteltetés ezen formájára tekintettel készenléti díjat nem fizet, azonban Szolgáltató a riasztórendszer távfelügyeleti központtal való összeköttetése megszűntetéséért, illetőleg újbóli összeköttetése megteremtéséért a mindenkor érvényes díjtáblában meghatározott díjat számíthat fel. Ha a rendszert nem a Szolgáltató programozta belépéskor, akkor a leprogramozást a Megbízónak az eredeti programozóval javasolt elvégeztetnie. VIII. Díjfizetés 1. Megbízó a Szolgáltató által nyújtott távfelügyeleti szolgáltatás teljesítéséért a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott, továbbá a nyújtott távfelügyeleti szolgáltatás tárgyának megfelelő, a mindenkor érvényes díjtáblában felsorolt díjakat köteles megfizetni. 2. A díjak a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott számlázási időszakonként (naptári negyedévenként, félévenként illetőleg évenként) esedékesek, eltérő rendelkezés hiányában számlázási időszak első hónapjának 15. napjáig. 3. Az egyéb díjak ellenkező rendelkezés hiányában előre, illetve felmerülést követő 8 napon belül esedékesek. 4. Ha a Szolgáltatási Szerződés alapján a távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása nem a naptári hónap, negyedév, félév, év első napján kezdődik meg, úgy az első számlázási időszak a távfelügyeleti szolgáltatás megkezdésének időpontjától a következő, rendszeres számlázási időszak első napját megelőző naptári napig tart. Az első számlázási időszakra eső díjakat a távfelügyeleti szolgáltatás megkezdése napját követő 15 napon belül köteles Megbízó kiegyenlíteni. 5. A Szolgáltató a számlázási időszakban esedékes neki járó díjakról számlát készít, melyben részletezi a számlázási időszakban esedékes díjakat. A Szolgáltató a számlát a Megbízónak a számlaküldési címére küldi meg. 6. Amennyiben a Szolgáltató bármely díj fizetése tekintetében a Megbízó javára kedvezményt biztosít, úgy a kedvezmény a Megbízót kizárólag abban az esetben illeti meg, ha a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogcímen fennálló díjfizetési kötelezettségének határidőben és teljes mértékben eleget tesz. Bármely díj késedelmes fizetése, vagy nem teljesítése esetén a Megbízó a biztosított kedvezményt a kedvezményes díj fizetésének esedékessége napján elveszíti, melynek következtében a. a kedvezményes díj fizetésének elmulasztása napjáig a Szolgáltató által nyújtott kedvezménynek megfelelő összeget, a mulasztás napjától számított 8 napon belül egy összegben a Szolgáltatónak megfizetni és b. a továbbiakban ha a Felek írásban másként nem állapodtak meg a Megbízó a díjfizetési kötelezettségét úgy köteles teljesíteni, mintha a kedvezményben nem részesült volna.

12 Ha a Felek másként nem állapodnak meg, minden díjkedvezmény a kedvezménnyel érintett időszakot követően, utólagosan kerül elszámolásra. 7. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat + 7% késedelmi kamatra jogosult. Fizetési késedelem esetén Szolgáltató erről telefonon és/vagy elektronikus úton tájékoztathatja Megbízót, amely felszólításnak minősül. Ezen túlmenően ajánlott postai küldemény vagy elektronikus úton fizetési felszólítást küldhet Megbízónak, melyben tájékoztatja Megbízót arról is, hogy amennyiben díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a számla esedékességétől számított 16. (tizenhatodik) nap 0. órájától felfüggeszti. A felszólítás eredménytelensége esetén Szolgáltató a szolgáltatást felfüggeszti és e tényről a Megbízót telefonon és/vagy írásban értesíti. Szolgáltató tájékoztatja Megbízót, hogy amennyiben a díjtartozását annak esedékességétől számított 35. (harmincötödik) napig sem egyenlíti ki, úgy a követelés behajtása érdekében behajtó cég vagy ügyvédi iroda szolgáltatásait veszi igénybe, melynek költségei Megbízót terhelik. Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a behajtáshoz szükséges személyi adatai a behajtás érdekében behajtó cég vagy ügyvédi iroda részére átadásra kerüljenek. Szolgáltató tájékoztatja Megbízót, hogy amennyiben a díjtartozását annak esedékességétől számított 60. (hatvanadik) napig sem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A díj nemfizetés okán felfüggesztett teljesítésből adódó, azzal összefüggő, a Megbízó vagy bármely harmadik személy oldalán felmerülő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A teljesítés felfüggesztése a Megbízó Szolgáltatási Szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségét nem érinti, azt a Megbízó a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései szerint köteles teljesíteni. 8. Ha a Megbízó a számlának egy részével szemben kifogást közöl, úgy a kifogása alapján nem jogosult a számla kifogással nem érintett részének kifizetését megtagadni. 9. Szolgáltató jogosult a díjait minden naptári évben (akár már január 1-i hatállyal) egyoldalúan megemelni, melynek mértéke nem haladhatja meg a megelőző naptári évben érvényes, jogszabályban rögzített minimálbér vagy a KSH által közzétett fogyasztói árindex tárgyévi változásának százalékban kifejezett mértékét. 10. Ha a Szolgáltató értesítése alapján a hatóság, vagy szervezet intézkedést tesz, de utóbb kiderül, hogy a jelzés téves riasztás volt és az értesített hatóság, vagy szervezet az intézkedéséért a Szolgáltatónak díjat számít fel, akkor Megbízó köteles a Szolgáltatónak azt haladéktalanul megtéríteni.

13 IX. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése 1. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik: a. a Felek közös megegyezése alapján; b. valamely fél felmondása alapján; c. valamely fél azonnali hatályú felmondása alapján; d. ha a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése 30 napon túl, vis major okán lehetetlenné válik. 2. Mindkét fél jogosult a Szolgáltatási Szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel felmondani. 3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megbízó különösen, de nem kizárólag: a. az adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen nem tesz eleget; b. téves vagy hamis adatot szolgáltat a Szolgáltatónak, illetőleg a személyes adatok kezeléséhez az érintettek hozzájárulását nem szerzi be, vagy a hozzájárulás visszavonásáról a Szolgáltatót nem értesíti; c. riasztórendszere bármely személy beavatkozása okán a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítésére alkalmatlanná válik; d. a rendszerében keletkező hibajelzések elhárítására figyelmeztetés ellenére nem intézkedik; e. felszólítás ellenére fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 4. Megbízó jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgáltató: a. a szerződéses kötelezettségét folyamatosan, neki felróható okból nem teljesíti; b. olyan magatartást tanúsít, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi. 5. Amennyiben vis major okán a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése lehetetlenné válik, úgy bármelyik Fél jogosult a Szolgáltatási Szerződést a vis major alapjául szolgáló esemény első napjától számított harmincadik naptól kezdődően azonnali hatállyal, írásban felmondani. 6. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén a Megbízó köteles a riasztórendszer távfelügyeleti központtal való összeköttetése megszűntetése érdekében intézkedni (leprogramozás), mivel ennek hiányában Szolgáltató a riasztórendszer jeleit továbbra is fogadja a távfelügyeleti központban. A Szolgáltató az aktuális kiszállási díj ellenében vállalja a leprogramozást. Amennyiben a Megbízó ingatlanában a Szolgáltató korábban saját tulajdonú GPRS kommunikátort vagy Rádiót telepített, annak leszerelésével egyidejűleg a telefonos kommunikációt díjmentesen leprogramozza. A Megbízónak a leprogramozást a Szolgáltatási Szerződés megszűnését megelőzően, azonnali hatályú

14 felmondás esetén a megszűnéstől számított 8. (nyolcadik) napig kell végrehajtania. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatási Szerződés megszűnése ellenére a Megbízó a mindenkor érvényes díjtáblában található, a szerződés megszűnés időpontjában érvényes havi díj 50%-át köteles fizetni a Szolgáltatónak, minden megkezdett hónap után. 7. Amennyiben a Feleknek egymással szemben követeléseik vannak, azokkal a Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén legkésőbb a leprogramozás napjától számított nyolc napon belül, leprogramozás hiányában a Szerződés megszűnésétől számított nyolc napon belül kötelesek egymás felé elszámolni. Az elszámolásról a Szolgáltató írásbeli értesítést küld Megbízónak, melyet a Megbízó részéről a Szolgáltató elfogadottnak tekint abban az esetben, ha a Megbízó arra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételt, kifogást nem tesz. Felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnése napján kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni minden olyan eszközt, amely a távfelügyeleti szolgáltatás okán került ideiglenesen birtokukba. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a késedelmes napok után Szolgáltató késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke naptári naponként 1000,- Ft. 8. Amennyiben a Megbízó által választott adatátviteli mód GPRS vagy Rádió volt, úgy a Szolgáltatási Szerződés megszűnését megelőzően, de legkésőbb a felmondási idő utolsó napjáig, azonnali hatályú felmondás esetén a felmondástól számított 8. (nyolcadik napig) a Megbízó köteles biztosítani a Megbízott szakembereinek a GPRS vagy Rádió szakszerű leszereléséhez és/vagy leprogramozásához szükséges bejutást a Szolgáltatási Szerződés által érintett távfelügyelt objektumba. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, vagy nem vállalja a leszerelés és/vagy a leprogramozás költségeinek megfizetését, úgy Szolgáltató jogosult a távfelügyeleti szolgáltatások teljesítése nélkül, minden további megkezdett hónapra a távfelügyeleti díjat kiszámlázni és azt Megbízó köteles megfizetni mindaddig, amíg a leszerelés és/vagy a leprogramozás meg nem történik. Megbízó köteles a Szolgáltatási Szerződés megszűnése okán szükségessé váló leszerelés és/vagy programozás díját a mindenkor érvényes díjtáblázat alapján Szolgáltatónak megfizetni (hibaelhárítási kiszállási- és óradíj). X. Felelősség 1. Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján kizárólag azon károkért tartozik a Megbízónak felelősséggel, melyek abból erednek, hogy a Szolgáltatási Szerződésből eredő kötelezettségeinek felróhatóan, jogellenesen nem tett eleget. Szolgáltató csak a távfelügyeletére beérkező jelzések alapján teljesített cselekményeiért vállal felelősséget. 2. Ha a Szolgáltató a X/1. pont alapján kártérítést köteles fizetni, úgy annak alapja a Megbízó vagyonában bekövetkezett tényleges értékcsökkenés. A kártérítés mértéke - a Megbízó által nyújtott ellenszolgáltatás mértékéhez igazodva -, káreseményenként nem haladhatja meg az Ft összeget.

15 3. A Szolgáltató - a Megbízó által nyújtott ellenszolgáltatás mértékéhez igazodva -, nem téríti meg azokat a károkat, melyek a Megbízó tulajdonát képező a. készpénzben, hitelkártyában vagy annak illetéktelen felhasználása okán, b. takarékbetétkönyvben, takaréklevélben, értékpapírban, pénzhelyettesítő eszközökben és értékcikkekben vagy azok illetéktelen felhasználása okán, c. nemesfémekben, ékszerekben, drága- és féldrágakövekben, képzőművészeti alkotásokban, antik tárgyakban, továbbá d. a Megbízó tulajdonát nem képező vagyontárgyakban keletkeztek. 4. Amennyiben a Megbízó rendelkezik vagyonbiztosítással és a kára vagy annak egy része az által megtérült, úgy a Szolgáltató kizárólag a meg nem térült kár megtérítésére köteles Ft összegig. 5. A kártérítés a káresemény időpontjában fennálló tényleges forgalmi érték alapján történik meg, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, úgy amortizációs értéken. Általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosultak esetén a kártérítés nettó összege kerül kifizetésre. 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a jelzések a távfelügyeleti központba nem a Szolgáltatónak felróható okból nem érkeznek be, így különösen de nem kizárólagosan, ha a kár: a. az elektronikus riasztó berendezés a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső műszaki hibájából adódott (pl: a napi teszt jelentés beállításának hiánya vagy hibája), b. áramszünet következtében, akkumulátor vagy bármely szükségáramforrás hiányában következett be, c. a Megbízó jogellenes utasítása következtében keletkezett, vagy d. ha a Megbízó a riasztóberendezés rendszeres felülvizsgálatáról, karbantartásáról (legalább a Szolgáltató által javasolt gyakorisággal), a riasztórendszer hibájának elhárításáról nem gondoskodott, illetve ezen munkálatok elvégzését nem megfelelő engedéllyel rendelkező szakember végezte. 7. A Megbízó kizárólag abban az esetben jogosult a Szolgáltatóval szemben kárigényt érvényesíteni, ha az esedékes díjakat a Szolgáltatónak határidőre megfizette. Megbízó nem jogosult kárigényét beszámítással érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. 8. Szolgáltató rendelkezik a tevékenységeinek végzéséhez szükséges szolgáltatás felelősségbiztosítással, azonban ez nem helyettesíti, vagy pótolja a Megbízó vagyonbiztosítását, melynek megkötéséről Megbízónak kell gondoskodnia. XI. Adatvédelemre vonatkozó rendelkezések 1. Megbízó tudomással bír arról, hogy az egyedi Szolgáltatási Szerződésben kizárólag valós információt közölhet a Szolgáltatóval. A Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul

16 ahhoz, hogy a Szolgáltatóval (az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben, vagy annak mellékleteiben, stb.) közölt személyes adatait a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében kezelje. Szolgáltató biztosítja, hogy a vele közölt személyes adatokat kizárólag a távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése érdekében használja fel, a Megbízó érdekében, így azokat a Megbízó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére kizárólag a jogszabályban előírt esetekben teszi hozzáférhetővé. 2. Az egyedi Szolgáltatási Szerződésben megjelölt értesítendő személyek Megbízó által közölt adatai személyes adatnak minősülnek. Ezen adatok Szolgáltató által történő kezeléséhez az érintett hozzájárulása szükséges, amelynek beszerzése azonban a Megbízó feladata. Szolgáltató a hozzájárulást beszerzettnek tekinti, ha a Megbízó ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor. A hozzájárulás beszerzésének, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáról történő értesítésnek az elmulasztásából eredő jogosulatlan adatkezelés következményei a Megbízót terhelik, így amennyiben ilyen okból valamely hatóság vagy bíróság a Szolgáltatóval szemben joghátrányt alkalmaz, úgy az alól a Megbízó köteles haladéktalanul a Szolgáltatót mentesíteni, illetőleg az alkalmazott joghátrányt a Szolgáltatónak megtéríteni. 3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés feltételei és tartalmának megismerését kizárólag abban az esetben szolgáltatják ki, illetve teszik lehetővé harmadik személynek, illetve harmadik személy számára, ha erre valamely felet jogszabály kötelezi és kizárólag abban a körben, ahogy ezt jogszabály az adott fél számára előírja, Felek egyebekben üzleti titokként kezelnek minden olyan, a jelen Szerződés kapcsán tudomásukra jutó információt, amely valamely félről, annak ügymeneteiről, üzleti megoldásairól, tevékenységéről, illetőleg kapcsolatairól a teljesítés kapcsán, vagy azzal összefüggésben jut a másik fél tudomására. XII. Záró vegyes rendelkezések 1. Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében, a Szolgáltatási Szerződéssel összefüggő, a Szolgáltató diszpécserével történő telefonbeszélgetéseket rögzíti. 2. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez fűződő érdeke, elsősorban a szolgáltatás tárgyát képező objektumra vonatkozó jogosultságában így különösen, de nem kizárólagosan annak tulajdonjogában, használati jogában, bérleti jogosultságában, bekövetkező változások miatt megszűnik, úgy ez a Szolgáltatási Szerződés hatályát és érvényességét nem érinti. 3. Amennyiben valamelyik fél a másik féllel a jelen ÁSZF, illetőleg a Szolgáltatási Szerződés alapján írásban köteles valamely nyilatkozatot közölni, úgy ezt a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete szerinti címre, míg a Megbízó részére az egyedi Szolgáltatási Szerződésben megjelölt számlázási vagy egyéb címre történő ajánlott levél küldésével teheti meg. 4. Megbízó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a évi CXXXIII. törvény 15. -a alapján a Megbízó nevét, címét (székhelyét vagy telephelyét) nyilvántartsa és ebbe a nyilvántartásba a rendőrhatóság ellenőrzés során betekinthessen.

17 5. Amennyiben a Szolgáltató és a Megbízó között a Szolgáltatási Szerződésből fakadóan jogvita keletkeznék, úgy Felek ezen jogvitát megkísérlik peren kívül, egyeztetés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére a jogvita elbírálására alávetik magukat hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 6. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et a Megbízó számára az alábbi helyeken és módokon teszi közzé, hozzáférhetővé: a. Interneten a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.brandsec.hu), b. kifüggesztve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, c. Megbízó kérésére szerződéskötéskor átadja. 7. Amennyiben a jelen ÁSZF bizonyos pontjai érvénytelennek bizonyulnak, úgy ez nem eredményezi a teljes ÁSZF illetőleg az egyedi Szolgáltatási Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha valamelyik fél bizonyítja, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szolgáltatási Szerződést nem kötötte volna meg. Brand Sec Kft. Hatályos: től

18 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. sz. melléklet Szolgáltató ügyfélszolgálata, elérhetőségei Ügyfélszolgálatok címe: 2230 Gyömrő, Szent István út Gyömrő, Táncsics út 81. Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (29) Ügyfélszolgálat címe: Fax: +36 (29) Ügyfelek által hívható ügyeleti telefonszámok: +36 (30) (29)

19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. sz. melléklet Szolgáltató díjszabása Szolgáltatási csomag(ok) rendszeres díjai: A Szolgáltató honlapján elérhető aktuális táblázat szerint. Egyéb díjak forintban Nettó Bruttó Nyitási - zárási események figyelése / hó Tiltott intervallum figyelése / hó Eseménylista küldése elektronikusan / alkalom Eseménylista küldése postán / alkalom Szüneteltetési díj GPRS/rádiós átjelzés esetén / hó Helyszínbiztosítás - 30 percet követően -, minden megkezdett félórára Szerviz-szolgálat kiszállása Budapesten / alkalom - munkaidőben és azon túl / / Szerviz-szolgálat kiszállása Pest megye déli/nyugati részén / alkalom - munkaidőben és azon túl / / Szerviz-szolgálat kiszállási díja - távolabbra / km (Vecsésről kiindulva, odavissza számolva) munkaidőben és azon túl / / Javítási rezsióradíj - munkaidőben és azon túl/ fő / / Járőr-szolgálat téves kiszállása Dél Pest megyében / Budapesten és távolabb / Kulcsőrzés díjmentes /

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10.

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 2 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben