A szolgálati jogviszony sajátosságai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szolgálati jogviszony sajátosságai"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A szolgálati jogviszony sajátosságai Készítette: Szabóné Horváth Szilvia Konzulens: Dr. Jakab Nóra Miskolc 2013.

2 University of Miskolc Faculty of Law Department of Agriculture Labour Law Main characteristics of the officials in service Author: Szabóné Horváth Szilvia Consultant: Dr Jakab Nóra Miskolc 2013.

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS FEJEZET: A SZOLGÁLATI JOGVISZONY ALAPJAI Az igazgatás kialakulása, fejlődése Az igazgatástani kutatások klasszikusai Az igazgatás fajtái A közigazgatás felépítése A védelmi igazgatás rendszere Rendvédelem Biztonság FEJEZET: A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉS A TŰZOLTÓSÁG KAPCSOLATRENDSZERE A katasztrófavédelem szervezetének létrehozása Védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolata A katasztrófavédelem központi irányítási rendszere ig A Katasztrófavédelem és a Tűzoltóság kapcsolata ig Katasztrófavédelem és a Tűzoltóság kapcsolata 2012.január.01.-től A Tűzoltóság szervezeti struktúrája ig Miskolci Tűzoltóság szervezeti struktúrája napjainkban FEJEZET: A SZOLGÁLATI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A Tűzoltó Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje: A Flórián legenda Tűzoltói munkakör Felvételi eljárás, alkalmassági vizsgálat Alkalmassági vizsgálat Szakmai modul Időszakos alkalmassági vizsgálat A Miskolci tűzoltóság és készenléti csoportjainak bemutatása A tűzoltók napi tevékenységei A hivatásos állomány különös viszonyai Függelmi viszonyok... 40

4 Feladatkiadás Alapjogi korlátozások és összeférhetetlenség Illetmény FEJEZET: KVALITATÍV KUTATÁS A MISKOLCI TŰZOLTÓSÁG MEGÍTÉLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN Kvalitatív kutatás célja Hipotézisek: Kommunikáció és image A kommunikáció és image hatékonyságának feltételei Vizsgálati módszer A megkérdezett személyek adatainak értékelése Iskolai végzettség szerinti megoszlás Életkor szerinti megoszlás Lakosság ismerete a tűzoltói tevékenységről Lakosság bizalom a Tűzoltóság iránt A tűzoltók image-nek megítélése Következtetések BEFEJEZÉS MELLÉKLET IRODALOMJEGYZÉK... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton szeretném megköszönni, Dr. Jakab Nóra, konzulensnek a dolgozat elkészítéséhez nyújtott segítséget. Iránymutatásaira, tanácsaira és szakértelmére bármikor számíthattam. Köszönetemet fejezem ki hasznos javaslataiért és építőjellegű kritikáiért, amelyekkel nagyban hozzájárult munkám színvonalasabbá tételéhez. Továbbá köszönöm, családom minden tagjának türelmét és segítségét, hogy időt és fáradságot nem kímélve, lehetővé tették számomra, hogy szakdolgozatomat elkészíthessem. Külön köszönöm a Miskolci tűzoltók gyakorlati segítségét és a szakirodalmak biztosítását.

6 Egy hivatás nagysága elsősorban talán abban van, hogy egyesíti az embereket; csak egyetlen igazi fényűzés van: az emberi kapcsolatoké. Antoine de Saint-Exupéry BEVEZETÉS Az emberi életet végigkíséri, a közösségi élet, a szocializáció, a normák és az egyéni értékrend összehangolásának az igénye. Az állam feladata, hogy állampolgárai számára biztosítsa ezek feltételeit. Hierarchikusan felépített szervezet - rendszerein keresztül, tegye lehetővé, a jogállami, demokratikus keretek kialakítását és fenntartását. Magyarországon a hatékony állam védelmét és biztonságát - az állam - erre kialakított szervezetein keresztül valósítja meg. A védelmi igazgatás integráltan, magában foglalja az ország teljes védelmét. A természeti és civilizációs eredetű veszélyek esetén, a katasztrófavédelem feladata az állampolgárok életének és anyagi javainak védelme. A kialakult veszélyhelyzetek során, elsőrendű védelmi feladatokat látnak el a tűzoltóság egyedi jogállású, állandó készenlétet ellátó szakemberei. A tűzoltóságok szervezeti struktúráját, munkafeltételeit és feladatellátását, megannyi speciálisan szabályozott elem érinti. A szervezet viszonyait, munkáltatói munkavállalói kapcsolatait, autentikus megközelítésből tűzoltófeleségként szeretném bemutatni. A célom az, hogy a dolgozattal betekintést nyerjenek a tűzoltóság mindennapi tevékenységébe és függelmi viszonyaiba, azok is, akik más területeken munkavállalók vagy eddig hiányos ismereteik voltak Miskolc és környezetének tűzvédelméről. Hipotéziseim: Az állam kiemelt feladata, a biztonság szavatolása és az állampolgárai számára, kiszámítható és világos igazgatási rendszer kialakítása és működtetése Az élet és anyagi javak védelmének biztosítása és védelme, csak sajátos szervezeti megvalósításban megoldható A tűzoltók, szolgálati jogviszonyból eredő munkavállalói sajátosságaival szemben, az állami elismerés aránytalan Az állampolgárok, alig vagy csak keveset tudnak, a tűzoltók munkájáról, speciális szervezetükről 1

7 A dolgozatom első fejezetében, kvalitatív kutatást végzek, vezetés szervezetelméleti megközelítésből kiindulva, az igazgatástan kialakulásától, történelmének fejlődésétől, az igazgatástan meghatározó klasszikusain keresztül, napjaink igazgatási tevékenységeit bemutatva. Magyarország állami igazgatással kapcsolatos elemeit ismertetem, kiemelten a védelmi - igazgatás szervezetrendszerébe tartozó rendvédelmi szférát, melynek elsőrendű feladata, az állampolgárok számára, a biztonságos életkörülményeik szavatolása. A második fejezetben, hazánk belső biztonságát, az emberi élet és anyagi javak védelmét biztosító szervezeteket mutatom be. Felépítésüket, vertikális viszonyaikat, a közelmúlt időrendi változásaikat részletezem. A katasztrófavédelem létrehozását, kapcsolatát, viszonyait a tűzoltósággal. Borsod Abaúj Zemplén megyét, már helyi szintre lebontva jellemzem. A harmadik fejezetben a hivatásos tűzoltók, készenléti szolgálatban eltöltött munkavégzésének összetevőit részletezem. Kiemelve a munkavállalói feltételrendszert és a sajátos munkaköri szabályozók érvényesülését, a mindennapok során. A speciális nyelvezetet lefordítva - eltekintve az összehasonlító, elemző szintű munkaügyi kapcsolatoktól -, közérthető példákkal világítok rá a tűzoltói munkakör sajátosságaira. A dolgozat befejezéseként, kvantitatív kutatást végzek, a Miskolc és vonzáskörzetében élők között, kérdőíves vizsgálattal. Kutatásom célja, hogy a felmérjem a tűzoltóság elismertségét. Az állampolgárok és a tűzoltók közötti bizalom elemeit, a munkájukkal kapcsolatos állampolgári ismereteket és véleményeiket. 2

8 1.FEJEZET: A SZOLGÁLATI JOGVISZONY ALAPJAI 1.1. Az igazgatás kialakulása, fejlődése Az ember társas lény, szokás emlegetni. Társas, igen, de nem egyedülálló módon, hiszen a földön előforduló sok más élőlényre is a társas lét a jellemző. A társas életformák, következő kibővült fokozata, a családi kötelék. A családok összetartozásának, közös kapcsolatának kiterjesztéséből, megalakultak a közösségek. Az ember, hogy alapvető fiziológiai és az életben maradásához szükséges védelmét biztosítani tudja, kialakította a közösségen belül azokat a hierarchikus viszonyokat (ami lehetett: anya apajogú, vér - szerinti tagozódású, misztikus, vallási, erő vagy előítélet alapú, alá fölérendeltségi viszonyú létforma), kiemelve a közösségekből a vezetőt, aki a hatalom birtokában, döntéseivel befolyásolta a közösség tagjainak életét. A közösségek, idővel egyre nagyobb egyedszámot tartalmaztak és az ősközösségi hordákból, nagyobb létszámú, fejlettebb életformák alakultak ki. A folyamat, már igényelte a vezetés megosztásának lehetőségét, így az irányítás létrejöttét, amit a mindenkori hatalom gyakorlójának, a helyi vezetésnek a koordinálására létrehozott, összetett szervezeti forma lett. Az irányítás joga - vagyis a hatalom -, központosult a vezetőnél és vertikális úton valósult meg. A társadalmi hierarchia szerinti tagozódás és a magántulajdon létrejötte öröklés, rablás, szerzés, vagy a vezető által adományozott formában -, valamint a munkamegosztás szervezeteket hozott létre, amelyeket irányítani kellett. A nagyszámú közösségek folyamatos vezetését, szervezeteken keresztül irányították, a mindenkori hatalom birtokosai. A többnyire rokoni, földrajzi elhelyezkedés miatti közösségek növekedéséből lett nemzetségek, majd államok irányítása nehézkes lett, a technológiai fejletlenség és a nagy távolságok miatt. A gyorsabb, hatékonyabb állami hatalomérvényesítés, kialakította a hatalommegosztás strukturálisan fejlett formáját, az igazgatást. Az igazgatás a mindenkori hatalom végrehajtó és kikényszerítő, erőszak - monopóliumát volt hivatott kiterjeszteni és működtetni. Úgy, hogy személytelen formában működjön, de mindenkor az alá fölérendeltségi viszonyokat tükrözze a funkcionális működésével. Az igazgatás első jeleit, a II. sumér birodalom (ie: ) Babilon Hammurápi Törvénykönyvéből ismerhetjük. A törvénykönyv a munkaadók és munkavállalók viszonyait szabályozta. Törvényi formába öntve a család, házasság, öröklés, vallás, 3

9 kölcsön szabályait, de külön rendelkezés szabályozta az uzsora elemeit is. Az igazságszolgáltatás, testi fenyítés vagy peres eljárások menetét is tartalmazta a törvénykönyv. A Csou dinasztia (Kína) korában (ie: ), már közigazgatási tartalmú könyv jelent meg. Ebből oktatva és alkalmazva a hierarchikus vezetés elemeit, létrehozták az első bürokratikus hivatalnokok által vezettet koordinált jogállamot. Európában, elsőként Görögországban, Platón (ie ) írt az ideális kormányzásról Állam című művében, az ideális állam létrehozásának és működtetésének, szükségleteinek feltételeiről. A hajlandóságot a munkavégzésre az irányításában és a munkafeltételek biztosításában látta. A középkorban vallási vezetők, céhek és a hadvezetés soraiban egyaránt fellelhetőek voltak az igazgatás egyes elemei. A feudális állam, hűbéri lánc vagy az egyházi hierarchián (pápa bíborosok érsekek püspökök plébánosok) keresztül, a tradíció és vallásosság alapul bürokratikus szervezetek működtek. A reneszánsz korában, Európában az autokrata én központú vezetés volt az elfogadott, melyet az újkor porosz és osztrák közigazgatási rendszere váltott le. A vezetési funkciók szintekre tagolása, képzési előmeneteli rendszer kiépítése, létrehozta azt a bürokratikus struktúrát, amit Magyarország államigazgatása is alapul vett. Az ellenőrzési szervezetek létrehozása, a hozzájuk igazított munkamódszerek, a vezérkarok katonai célú létrejötte (30 éves háború idején) után, a társadalom számos területén, a bürokratikus vezetési forma lett az elfogadott és alkalmazott vezetési, szervezeti, irányítási, igazgatási struktúra. Az állam védelmét, működtetését jellemző rendszert, a porosz - osztrák mintán alapuló monarchia terjesztette ki Magyarországon. A hivatali ügymenet, mélyen beleívódott a magyarországi viszonyokba. A mai napig is erősen érződik a hagyománya és jogalkalmazói szinten is tradicionálisan megtalálható. 1 1 Alfred Kieser Szervezetelméletek Aula kiadó Budapest o. 4

10 1.2. Az igazgatástani kutatások klasszikusai Az igazgatástani irányzat megalapítója. Henry Fayol ( ), a vezetési tapasztalatot és a racionalizálást a sikeres tevékenység és túlélés zálogaként hirdette. Fayol szerint a szervezeteket, vezetni és irányítani is kell. Ami, fentről lefelé irányulva, hat részfunkcióra bontott modellel lehetséges. Különböző szintekre, funkciókra felosztva, ahol elhatárolódnak egymástól, ám mégis egy szerves egészet alkotnak az egyes elemek. Vállalatok rendszerein keresztül szemlélve minden szervezetet, hat elemre, funkciókra bontva képzelte el a leghatékonyabban működő vezetést: Műszaki, kereskedelmi, pénzügyi, biztonsági, számviteli és igazgatási tevékenységekre felosztva. Fayol - Ipari és általános vezetés című könyvében jelent meg először az igazgatási tevékenység, amely a dolgozat témájának, főbb kiindulási pontját jelenti. Az igazgatást elemezve, további részfunkciókra bontotta: Tervezés (előrelátás): a jövő kifürkészése (kutatása) és a cselekvéseknek ehhez történő igazítása, munkaterv, működési jövőkép, tervek egységessége. Szervezés: a vállalat emberi és dologi (tárgyi) elemeiből álló szervezeti egységeinek létrehozása és fejlesztése. Közvetlen irányítás (parancsnoklás): az irányítás egységének megteremtése és a szervezethez tartozó személyzetnek működtetése. Koordináció: minden munka egyesítése, összehangolása, és harmonizálása. Ellenőrzés: hogy minden tervszerűen, a kiadott rendelkezések szerint történjen. 2 Az igazgatás hatékony működtetése érdekében, igazgatási elveket (14) fogalmazott meg, amit - szerinte - minden sikeres és fenntarthatóságra törekvő szervezetnek követnie kell. Munkamegosztás specializált, szakosodott munkavégzéssel hatékonyabb az elért eredmény. Azáltal, hogy mindeni, csak egy bizonyos tevékenységet végez a folyamat egészéből. Megfelelő centralizálás hierarchikus viszonyokhoz köti a munkavégzést, ezáltal bevezeti a hatáskör fogalmát és a hatalommal kapcsolatos összefüggéseit. 2 Henry Fayol Ipari és általános vezetés Közgazdasági és jogi könyvkiadó Budapest o. 5

11 A centralizálás hatalmát, hasznosságát, a helyes mérték meghatározásával képzeli el. Tekintély és felelősség a tekintélyhez a parancsnoklás kifejezést alkalmazza. Hatásköri lebontással, hogy a tekintély érvényesülhessen. A tekintéllyel összetartozónak tartja a felelősséget. Fegyelem olyan megállapításokat kell tenni, amelyek, minden fél számára elfogadhatóak, de nem térhetnek el a felállított szervezeti szabályoktól, így a működési szabályokat mindenkinek el kell fogadnia. A parancsolás egysége vertikálisan kialakított, lineáris modellel (egy beosztott - egy vezetőhöz tartozzon), a szolgálati út betartását tartja megfelelőnek. A vezetés egysége a hasonló feladatok egy kézben összpontosuljanak, ezáltal a részterületek egységesítik a folyamatokat. A részérdekek alárendelése az általános érdeknek az egyéni vagy csoportérdek, nem előzheti meg a működési szabályokban foglalt általános szervezeti érdekeket. Szigorú keretekhez igazítva a működtetést. Bérezés meghatározása legyen igazságos (differenciáltság, ösztönzés), biztosítson tisztes megélhetést és sarkaljon hatékonyabb munkavégzésre minden egyént, és legyen költséghatékony. Hierarchia és szolgálati út leszabályozása hatásköri pontosítások és határaik. Merev rendszerű hatáskörök szükségesek, elkerülve azok túllépését. A merev rendszer átlépését, kizárólag meghatalmazással a szolgálati út betartásával engedi. A rend biztosítása megfelelő anyagi, humán erőforrást a megfelelő helyre és megfelelő időben, hogy a belső rend biztosítható lehessen. Méltányosság gyakorlása a szolgálati szerződések nem láthatnak mindent előre, ezért méltányosan kell lenni, ami kitölti a joghézagokat, elejét véve a kialakuló vitának. Személyzeti stabilitás a legkisebb egység kiesése, idő és feladat ellátási nehézséget okozhat, ami a betanítási időszakkal, további veszteséget okoz. A nagymértékű elvándorlás, nem kívánatos. 6

12 Kezdeményezés az öntevékenység formáit támogatni kell, hiszen az adott folyamat mélységeit legjobban értő, hatékonyságnövelő ötleteket adhat. Az öntevékenységnek, a szervezeti fegyelem a korlátja. Egység biztosítása az erők összefogása előnyös, egységben többet lehet elérni. Az egyéni képességek kibontakoztatása, előnyökkel jár a szervezet számára. Fayol szerint: az igazgatási elvek és módszerek, melyeket a vállalati vezetés mintájára fogalmazott meg, teljes egészében alkalmazhatóak a közigazgatásban is. Hiszen a szervezés része az igazgatásnak, mert emberi együttműködéssel, tudatosan az adott cél elérését a tevékenységek és feltételek összehangolásával éri el. Így az igazgatás egy folyamat, amit igazgatási ciklusnak is lehet nevezni. 3 Fayol elképzeléseivel kapcsolatban, Alfred Kieser a következőket állapította meg: rendszerezettséget hozott a szervezés világába, ezáltal az igazgatás elemeit, célirányosan és hatékony módon lehet alkalmazni a bürokratikus mintára felépített rendszerekben. Kieser kiemelten fontosnak tartotta, a szankciók okos alkalmazását, az egyértelmű megállapodások fontosságát, betartását és azt, hogy minden szintre a megfelelő ember kerüljön. 4 Az igazgatástani kutatásban, Fayol kortársa Max Wéber ( ) Gazdaság és társadalom című könyvének (1919) fő mondanivalója - szociológiai elveiből kiindulva a racionalizálás elmélete volt. Azt vallotta, hogy az emberi társadalomnak, társas szervezeti formáinak, vannak olyan általánosítható jegyei, amelyek segítségével célirányosan kialakítható és működtethető, egy minden más szervezeti forma fölött álló, racionálisan legideálisabb forma: a bürokrácia. Wéber szerint: a bürokrácia egyenlő az igazgatási szervezettel, ami a közigazgatási tevékenységben testesülhet meg a legcélravezetőbben. A szabályokkal rendszerezett, semleges és érzelemmentes hivatali ügymenet, amely folyamatos szabályokhoz kötött hivatali ügyvitellel, illetékességgel, hatáskörrel rendelkezik. A parancsadási jog, kényszerítő eszközök alkalmazása, a 3 Henry Fayol Ipari és általános vezetés Közgazdasági és jogi könyvkiadó Budapest o. 4 Alfred Kieser Szervezetelméletek Aula kiadó Budapest o. 7

13 hivatali hierarchia, világosan kijelölt ellenőrző és felügyeleti hatóság jellemzi és ezek az összetevők, vagy elemek feltétlenül szükségesek a működéshez és a működtetéshez. Összefoglalta a bürokratikus rendszer elengedhetetlen kritériumait és összetevőit: Írásban, rögzítettséggel kell szabályozni az ügyintézés (ügyvitel, ügyiratok) menetét. Igazgatási és termelési tényezők szétválasztását, koordinálását meg kell oldani, így létrehozható a hivatal. A funkciók így elkülönülnek (hivatalnok munkás). Nem adott személynek, hanem a felállított szabályoknak kell engedelmeskedniük és megfelelniük a hivatalnokoknak. Igazgatási rendszert kell kiépíteni, bürokratikus mintára, ami politikailag is semleges és kiszámítható ügymenettel működtethető. 5 A hivatali ügymenetet megtestesítő személynek, a hivatalnok nevet adta és életpályamodellt tervezett a hivatalnokok számára (idő és képzettségarányos bérezéssel, kiszámítható előmenetellel, nyugdíjjogosultsággal), szigorú hivatali rendszerben alkalmazva. Weber a kiszámítható és személytelen funkciókon keresztül vizsgálta a szervezet működését, ami szigorúan szabályozott és érzelemmentes. Az embert bár mint fontos tényezőt - nem tartotta központi elemnek, egy bürokratikus módon működő rendszerben. Ezeket a gondolatokat fogalmazta meg Charles Perrow: amikor az emberi váz anatómiai felépítéséhez hasonlította Weber elméletét, amelyben a bürokratikus elemek, egy emberi csontvázat alkotva, felépítik, összetartják és működtetik az embert, de nem foglalkoznak magával, a szervezetet alkotó emberrel. Perrow szerint: a szervezet valamivel több, mint a Weberi váz, strukturális elemei. 6 A hatalommal kapcsolatosan, Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés című könyvében, a szervezetek által biztosított hatalomforrásoknál említi Weber elveit, miszerint a szervezetekben, igazgatási rendszerű hatalomforrás érvényesül. Ezek a racionális bürokratikus elemek, ténylegesen hatalmi pozíciókat jelentenek, s ezek a törvényes hatalom, eltérő szintekre lebontott kiterjesztései. Weber bürokratikus, a hatalom intézményesüléséhez kapcsolt forrása a hatáskör. Bakacsi szerint ez nem más, 5 Max Weber Gazdaság és társadalom Közgazdasági és jogi könyvkiadó Budapest o. 6 Charles Perrow Szervezet szociológia Osiris kiadó Budapest o. 8

14 mint a szervezet, egy meghatározott pozíciójához kapcsolt jogosítványok köre, amit hatáskörnek, autoritásnak is nevezhetünk. Mértéke inkább köthető a szabályok által delegált státusznak, mint a betöltő személynek. 7 A vezetés mesterfogásai című könyvében Angyal Ádám, a Weber által leírt, hatalomhoz kapcsolódó modellről írta, hogy a hatalom gyakorlása a vezető feladata természetesen szintekre lebontva és ez az értelmezés, közel áll a magyar nyelvben, a hatalom eredetéhez. Vagyis, ami valakinek a hatalmában van, az meg tudja csinálni. Weber bürokratikus rendszerére igaz a tétel, hiszen nem csak eszköze, de megjelenési formája is. Jellemző példaként, a belső kiválasztást említi, mint előmeneteli lehetőséget, ami az igazgatási struktúrán belül a közigazgatási és katonai mintára felépülő szervezetekben is érvényesül. A munkavállaló, aki csak közepesen végzi el a munkáját, de az előléptetés feltételeivel rendelkezik és persze lojális, lényegében garantált karriert érhet el, a bürokratikus igazgatástani iskola szerint. A teljesítmény és az alkalmazhatóság, így háttérbe szorul, az eltöltött évek középszerűségéhez képest Az igazgatás fajtái A magántulajdon megjelenése átalakította a kapcsolatrendszereket és sokféle tulajdoni formát képezve, felosztotta a társadalmi viszonyokat. A tulajdonnal való gazdálkodásról, eltérő módokon dönthettek a társadalmakban. Egyének, csoportok, nagyobb közösségek vagy államok, a birtokolt vagy kezelt tulajdonnal (igazgatástani elemek szerint) háromféle formát alakítottak ki. Napjainkban ez a három, tulajdonnal kapcsolatos igazgatási fajta a jellemző: 1. Magánigazgatás: A kialakult, legitim és természetes magántulajdon képezi az alapját a magánigazgatásnak. A tulajdonos az igazgatás elemeit, vagyis a teljes igazgatási ciklust felügyeli. Dönt a célokról, a végrehajtásról és ő maga ellenőrzi a végeredményt is. A magánigazgatás kötetlen formában valósul meg, hiszen a ciklus elemeit a tulajdonnal rendelkező határozza meg. A paletta színes: befektet, kezel, szolgáltat, intézetet alapít, működtet, elherdálja vagy a párna alatt tartja a tulajdonát, kizárólag csak a törvényi feltételeknek kell megfelelnie. 7 Bakacsi gyula Szervezeti magatartás és vezetés Jogi és üzleti kiadó Budapest o. 8 Angyal Ádám A vezetés mesterfogásai Kossuth kiadó Budapest o. 9

15 2. Társadalmi önigazgatás: A szabad akaratukból alakuló közösségek, kötöttségek nélkül alakult szervezeti formája jellemzi. Saját vagy rájuk bízott tulajdonnal, szabályozott formában, de öntevékeny módon gazdálkodnak. Jellemzően egyesületi és alapítványi formák szerint működnek. 3. Állami igazgatás: Állami tulajdonnal való rendszerezett, felépített gazdálkodást jelent. Az állam, működése és fenntarthatósága érdekében, létrehozza azokat ügymenetet biztosító igazgatási elemeket, amelyekkel az állam működésének, szigorúan szabályozott és szervezett elemei alkotják. A megvalósulásnak két formája jellemző Magyarországon. Közhatalommal rendelkező államszervek vagy közhatalommal nem rendelkező állami munkaszervezetek. Az államszerveknek három típusa alakult ki: a) törvényhozói hatalmat gyakorló szervek, b) végrehajtási (közigazgatási) szervek, c) bírói hatalmat ellátó szervek. Az állami munkaszervek három típusa: a) állami gazdálkodó szervek (állami vállaltok, gazdasági társaságok) b) állami intézetek c) egyéb állami munkaszervek A közigazgatás felépítése Az állam védelmét, zavartalan működését biztosító rendszerben, meghatározó szerepet tölt be a védelemre felkészült és működőképes államszervezet, más néven a közigazgatás szervezetrendszere. Alapvető funkciója a törvényhozó szervek által meghatározott feladatok, közhatalommal történő végrehajtása: ezek közé tartozik, a jogalkotó, hatósági jogalkalmazó tevékenység és közszolgáltató feladatok ellátása. A közigazgatás rendszerének, két fő pillére, az önkormányzati igazgatás és az államigazgatás. Az önkormányzati igazgatás, nem tárgya a dolgozatnak bár a szerző, több mint egy évtizedes, köztisztviselői múlttal - munkaviszonnyal rendelkezik így, csak említés szintjén kerül bele a dolgozatba, melynek további részeiben, az államigazgatás elemei kerülnek elemzésre. Az államigazgatás jellemzői: hierarchikus rendszerben, állami feladatokat ellátva (országos közügy), felettes szerv felügyeletével, igazgatási elemeket felhasználva, önálló költségvetéssel rendelkezve, az állami vagyont kezelve működnek. A közigazgatás felépítése az 1. sz.ábrán látható. 10

16 KÖZIGAZGATÁS ÁLLAMIGAZGATÁS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS VÉDELMI IGAZGATÁS HONVÉDELMI IGAZGATÁS KATASZTRÓFAVÉDELEM VÉDELEMGAZDASÁGI TERVEZÉS 1.számú ábra: A védelmi igazgatás helye a közigazgatásban Az ország védelemét, működését biztosító tevékenységek rendszere, olyan komplex feladat, intézmény és szervezetrendszer, amely valamennyi, a rendszert alkotó közreműködő részvételét igényli ahhoz, hogy a feladatellátás eredményes legyen. Ezért a szervezetek között intenzív együttműködés, szakmailag átgondolt munkamegosztás, jól elhatárolható felelősségi területek kijelölése szükséges A védelmi igazgatás rendszere A védelmi Igazgatás, a közigazgatás részét képező feladat és szervezeti rendszer, amely az állam, védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenysége. Magában foglalja az alaptörvényben szabályozott különleges jogrendre: honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság ellátási feladatainak 11

17 tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek összességét. 9 Magyarországon a centrális vezetésű, hierarchikus felépítés jellemzi az államigazgatáson belül, a védelmi igazgatás elemeinek működését. A katonai mintára felépülő szervezés, a különféle veszélyek fennállása esetén, a gyors reagálást hivatott elősegíteni. A rendszer sajátossága, hogy tervezési sémák kidolgozásával és rendszeres begyakorlásával, állandó készenlétben funkcionál. A védelmi igazgatás az ország védelme érdekében összefogja a társadalom erőit és az ország civil rendszereinek is meghatározó eleme. A mindenkori védelmi felkészítést irányító, szervező és koordináló kormányzati közigazgatási rendszer. Az utóbbi évtizedekben, a katonai jellegű fenyegetettség, ezek elleni védekezés, eltolódott a természeti és társadalmi eredetű védekezések irányába. A katonai fenyegetettség a politikai konszenzusok hatására lecsökkent, helyébe a terrorizmus, a migráció, a szervezett bűnözés és a természeti csapások elleni védekezések kerültek előtérbe. A védelmi igazgatás elemei közül, ez nagyobb feladat és hatáskör kiterjesztést jelentett a rendvédelmi szervek irányába. Mivel az országot kívülről érintő fenyegetettség mértéke lecsökkent, határaink és területi védelmünk helyett, a belső védelmünk lett a legfontosabb szempont (lásd: a határőrség megszüntetése, illetve beleintegrálása a rendőrségbe), a védelmi igazgatás feladatrendszerén belül. Az ország belső védelmét ellátó szervezeteket, rendvédelmi szerveknek nevezik Rendvédelem Mi is az a rendvédelem? Egységes definíciója nincs, csak szakágankénti törvényi szabályozású, eltérő szemszögből vizsgált, egyes elemeire ráilleszthető, érvényes megfogalmazások vannak. Amelyek nem fedik le az egész rendvédelmi területet, vagy nem alkalmazhatóak minden rendvédelmi szervre. A rendvédelem kifejezés, a múlt század utolsó évtizedében került bele a magyar hivatalos szóhasználatba. Egységes definíció nincs a kifejezés értelmezésére, csak a törvényekben nevesítik a rendvédelem fogalmat, a megfelelő célterületük vonatkozásában. 9 Magyarország Alaptörvénye - Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó különszáma Budapest (2011 április 25.) o. 12

18 A rendvédelem alatt, az ország belső fegyveres védelme értendő: ami egységes, hivatásos szolgálati jogviszonyú, fegyveres egyenruhás szerveket takar. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.éviXLIII. törvény (továbbiakban: HSZT), az első paragrafusának 1. pontjában rögzíti, a rendvédelem körébe tartozó szerveket. (1) E törvény hatálya a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok (e törvény alkalmazásában, a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálati viszony) és társadalombiztosítási ellátására terjed ki. 10 A törvény alkalmazhatósága, már itt megkérdőjelezhető, hiszen a fegyveres kitétel nem igaz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kötelékébe tartozó hivatásos tűzoltókra, hiszen nincsenek felszerelve sem központilag, sem egyénileg, rendszeresített fegyverrel (az értelmezés szövege a lőfegyver, maroklőfegyver viselésére vonatkozik), vagy a fegyveres rendvédelem jellegéből adódó, bármilyen eszközzel. (Itt meg kell jegyezni, hogy a Októberi tömegdemonstráció idején, a hatalmon lévő kormányzatnak szándékában állt az MTV székház elleni ostromnál, a tűzoltóautó vízágyúját - mint tömegoszlató fegyvert - bevetni, de az eszközök használatából szerencsére nem lett semmi). 11 A rendvédelem az ország működését, törvényes rendjét hivatott védeni, azokkal a szervekkel, melyek hivatásos állományúak. A közrend és közbiztonság védelme érdekében, gyűjtőfogalomként célszerű használni a rendvédelem kifejezést, hiszen a nevesített rendvédelmi szervek mellett a katonaság szervezete is elláthat rendvédelmi feladatokat (1.5. fejezet: Alaptörvény: különleges jogrend). Amire, sajnos gyakori példával szolgálnak a természeti csapások okozta veszélyeztetettségek esetén a katonaság bevetése. Nyilván elsősorban a technikai eszközöknek kezelésével, igénybevételével kapcsolatosan kerülnek szóba, de a közrend és közbiztonság fenntartása miatt is bevethetőek. A rendvédelem - a védelmi igazgatás részeként - az államigazgatás szervezetrendszerébe tartozik. Ebből következik, hogy állami évi XLIII törvény A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 11 A megjegyzésnek hiteles forrása nincs. Lehet, hogy csak feltételezésen, pletykán alapuló hír volt csupán. A témához, csak a fegyver, mint rendvédelmi eszköz értelmezése kapcsán került említésre 13

19 feladatként, a közrend és közbiztonság érdekében fenntartott szerveken keresztül funkcionál. A hivatásos állományúak alkalmazásával, katonai mintára felépülő szervezetekkel, a biztonságot fenntartó, ennek érdekében végrehajtó, esetleg kikényszerítő eszközök alkalmazásával felruházott, önálló feladat, de összekapcsolható hatáskörrel rendelkezik. A védelmi igazgatás - ezen belül is a rendvédelem szerveinek - a biztonság általános érvényű fenntartása a legfontosabb feladata Biztonság A biztonság alapvető emberi jog, amely az erőszakmentes, boldog élet lehetőségét garantálja, de egyben a jövőbeni fejlődés legfontosabb záloga is. Az állam e célra létrehozott és működtetett szervekkel, köteles biztosítani állampolgárai számára a stabilitás megteremtését, a tényleges fegyveres erőszak megszüntetésén túl a humanitárius katasztrófa kialakulásának megakadályozását, és az ipari természeti katasztrófák elleni védekezést és hatékony beavatkozást is. A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a hagyományos politikai és katonai tényezőkön túl magába foglalja, a széles értelemben vett biztonság egyéb gazdasági és pénzügyi, emberi jogi és kisebbségi, információs és technológiai, környezeti, valamint nemzetközi jogi dimenzióit is. A globális kihívások, a nemzetközi politikai-gazdasági kölcsönös függőség, a technológiai fejlődés világában az euro - atlanti térség biztonsága oszthatatlan. 13 A Magyar értelmező kéziszótár szerint: a biztonság valamely dolog veszélyektől vagy valamely bántódástól mentes, zavartalan állapota. A biztonság értelmezésének, tehát egy olyan objektív állapotot lehet érteni, amelyben az állam és az államot alkotó állampolgárok számára, a normális életet és az élet feltételeit veszélyeztető hatások, nem, vagy csak elhanyagolható, ezáltal kezelhető módon jelentkeznek. Ez már magában foglalja a biztonság célját is, hogy a társadalmi szuverenitás és egyéni függetlenség, szabadság, biztosított legyen. 12 Szikinger István - Rendvédelem Nemzetvédelmi egyetemi jegyzet o. 13 Friedmann Viktor - Globális felelősség: Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Corvinus Külügyi és Kulturális egyesület Budapest o. 14

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG T Á J É K O Z T A T Ó a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti-

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Biztonság: - létbiztonság; - közbiztonság; - anyagi biztonság; - magántulajdon; A biztonság A "biztonság" szó latin megfelelője

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Közigazgatási alapfogalmak

Közigazgatási alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Közigazgatási alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet (ideiglenes) dr. Bednay Dezső 2011 január Tartalomjegyzék I. Rész: A közigazgatás az állami szervek rendszerében

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

1 ORSZÁGGYŰLÉSI T E R V E Z E T! KÉPVISELŐ 2007.december 17. Melléklet a./2007.számú önálló képviselői indítványhoz T/ /2008. számú törvényjavaslat 2008. évi.. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Költségvetési szerv alapokmánya

Költségvetési szerv alapokmánya Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1081 Budapest, Dologház utca 1. : 1443 Budapest, Pf.: 154. Tel: (06-1) 459-2400 Fax: (06-1) 459-2429 Szám: 15-1/2012/HCGY Tárgy: FKI 2012. évi költségvetési

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben