A szolgálati jogviszony sajátosságai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szolgálati jogviszony sajátosságai"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A szolgálati jogviszony sajátosságai Készítette: Szabóné Horváth Szilvia Konzulens: Dr. Jakab Nóra Miskolc 2013.

2 University of Miskolc Faculty of Law Department of Agriculture Labour Law Main characteristics of the officials in service Author: Szabóné Horváth Szilvia Consultant: Dr Jakab Nóra Miskolc 2013.

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS FEJEZET: A SZOLGÁLATI JOGVISZONY ALAPJAI Az igazgatás kialakulása, fejlődése Az igazgatástani kutatások klasszikusai Az igazgatás fajtái A közigazgatás felépítése A védelmi igazgatás rendszere Rendvédelem Biztonság FEJEZET: A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉS A TŰZOLTÓSÁG KAPCSOLATRENDSZERE A katasztrófavédelem szervezetének létrehozása Védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolata A katasztrófavédelem központi irányítási rendszere ig A Katasztrófavédelem és a Tűzoltóság kapcsolata ig Katasztrófavédelem és a Tűzoltóság kapcsolata 2012.január.01.-től A Tűzoltóság szervezeti struktúrája ig Miskolci Tűzoltóság szervezeti struktúrája napjainkban FEJEZET: A SZOLGÁLATI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A Tűzoltó Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje: A Flórián legenda Tűzoltói munkakör Felvételi eljárás, alkalmassági vizsgálat Alkalmassági vizsgálat Szakmai modul Időszakos alkalmassági vizsgálat A Miskolci tűzoltóság és készenléti csoportjainak bemutatása A tűzoltók napi tevékenységei A hivatásos állomány különös viszonyai Függelmi viszonyok... 40

4 Feladatkiadás Alapjogi korlátozások és összeférhetetlenség Illetmény FEJEZET: KVALITATÍV KUTATÁS A MISKOLCI TŰZOLTÓSÁG MEGÍTÉLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN Kvalitatív kutatás célja Hipotézisek: Kommunikáció és image A kommunikáció és image hatékonyságának feltételei Vizsgálati módszer A megkérdezett személyek adatainak értékelése Iskolai végzettség szerinti megoszlás Életkor szerinti megoszlás Lakosság ismerete a tűzoltói tevékenységről Lakosság bizalom a Tűzoltóság iránt A tűzoltók image-nek megítélése Következtetések BEFEJEZÉS MELLÉKLET IRODALOMJEGYZÉK... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton szeretném megköszönni, Dr. Jakab Nóra, konzulensnek a dolgozat elkészítéséhez nyújtott segítséget. Iránymutatásaira, tanácsaira és szakértelmére bármikor számíthattam. Köszönetemet fejezem ki hasznos javaslataiért és építőjellegű kritikáiért, amelyekkel nagyban hozzájárult munkám színvonalasabbá tételéhez. Továbbá köszönöm, családom minden tagjának türelmét és segítségét, hogy időt és fáradságot nem kímélve, lehetővé tették számomra, hogy szakdolgozatomat elkészíthessem. Külön köszönöm a Miskolci tűzoltók gyakorlati segítségét és a szakirodalmak biztosítását.

6 Egy hivatás nagysága elsősorban talán abban van, hogy egyesíti az embereket; csak egyetlen igazi fényűzés van: az emberi kapcsolatoké. Antoine de Saint-Exupéry BEVEZETÉS Az emberi életet végigkíséri, a közösségi élet, a szocializáció, a normák és az egyéni értékrend összehangolásának az igénye. Az állam feladata, hogy állampolgárai számára biztosítsa ezek feltételeit. Hierarchikusan felépített szervezet - rendszerein keresztül, tegye lehetővé, a jogállami, demokratikus keretek kialakítását és fenntartását. Magyarországon a hatékony állam védelmét és biztonságát - az állam - erre kialakított szervezetein keresztül valósítja meg. A védelmi igazgatás integráltan, magában foglalja az ország teljes védelmét. A természeti és civilizációs eredetű veszélyek esetén, a katasztrófavédelem feladata az állampolgárok életének és anyagi javainak védelme. A kialakult veszélyhelyzetek során, elsőrendű védelmi feladatokat látnak el a tűzoltóság egyedi jogállású, állandó készenlétet ellátó szakemberei. A tűzoltóságok szervezeti struktúráját, munkafeltételeit és feladatellátását, megannyi speciálisan szabályozott elem érinti. A szervezet viszonyait, munkáltatói munkavállalói kapcsolatait, autentikus megközelítésből tűzoltófeleségként szeretném bemutatni. A célom az, hogy a dolgozattal betekintést nyerjenek a tűzoltóság mindennapi tevékenységébe és függelmi viszonyaiba, azok is, akik más területeken munkavállalók vagy eddig hiányos ismereteik voltak Miskolc és környezetének tűzvédelméről. Hipotéziseim: Az állam kiemelt feladata, a biztonság szavatolása és az állampolgárai számára, kiszámítható és világos igazgatási rendszer kialakítása és működtetése Az élet és anyagi javak védelmének biztosítása és védelme, csak sajátos szervezeti megvalósításban megoldható A tűzoltók, szolgálati jogviszonyból eredő munkavállalói sajátosságaival szemben, az állami elismerés aránytalan Az állampolgárok, alig vagy csak keveset tudnak, a tűzoltók munkájáról, speciális szervezetükről 1

7 A dolgozatom első fejezetében, kvalitatív kutatást végzek, vezetés szervezetelméleti megközelítésből kiindulva, az igazgatástan kialakulásától, történelmének fejlődésétől, az igazgatástan meghatározó klasszikusain keresztül, napjaink igazgatási tevékenységeit bemutatva. Magyarország állami igazgatással kapcsolatos elemeit ismertetem, kiemelten a védelmi - igazgatás szervezetrendszerébe tartozó rendvédelmi szférát, melynek elsőrendű feladata, az állampolgárok számára, a biztonságos életkörülményeik szavatolása. A második fejezetben, hazánk belső biztonságát, az emberi élet és anyagi javak védelmét biztosító szervezeteket mutatom be. Felépítésüket, vertikális viszonyaikat, a közelmúlt időrendi változásaikat részletezem. A katasztrófavédelem létrehozását, kapcsolatát, viszonyait a tűzoltósággal. Borsod Abaúj Zemplén megyét, már helyi szintre lebontva jellemzem. A harmadik fejezetben a hivatásos tűzoltók, készenléti szolgálatban eltöltött munkavégzésének összetevőit részletezem. Kiemelve a munkavállalói feltételrendszert és a sajátos munkaköri szabályozók érvényesülését, a mindennapok során. A speciális nyelvezetet lefordítva - eltekintve az összehasonlító, elemző szintű munkaügyi kapcsolatoktól -, közérthető példákkal világítok rá a tűzoltói munkakör sajátosságaira. A dolgozat befejezéseként, kvantitatív kutatást végzek, a Miskolc és vonzáskörzetében élők között, kérdőíves vizsgálattal. Kutatásom célja, hogy a felmérjem a tűzoltóság elismertségét. Az állampolgárok és a tűzoltók közötti bizalom elemeit, a munkájukkal kapcsolatos állampolgári ismereteket és véleményeiket. 2

8 1.FEJEZET: A SZOLGÁLATI JOGVISZONY ALAPJAI 1.1. Az igazgatás kialakulása, fejlődése Az ember társas lény, szokás emlegetni. Társas, igen, de nem egyedülálló módon, hiszen a földön előforduló sok más élőlényre is a társas lét a jellemző. A társas életformák, következő kibővült fokozata, a családi kötelék. A családok összetartozásának, közös kapcsolatának kiterjesztéséből, megalakultak a közösségek. Az ember, hogy alapvető fiziológiai és az életben maradásához szükséges védelmét biztosítani tudja, kialakította a közösségen belül azokat a hierarchikus viszonyokat (ami lehetett: anya apajogú, vér - szerinti tagozódású, misztikus, vallási, erő vagy előítélet alapú, alá fölérendeltségi viszonyú létforma), kiemelve a közösségekből a vezetőt, aki a hatalom birtokában, döntéseivel befolyásolta a közösség tagjainak életét. A közösségek, idővel egyre nagyobb egyedszámot tartalmaztak és az ősközösségi hordákból, nagyobb létszámú, fejlettebb életformák alakultak ki. A folyamat, már igényelte a vezetés megosztásának lehetőségét, így az irányítás létrejöttét, amit a mindenkori hatalom gyakorlójának, a helyi vezetésnek a koordinálására létrehozott, összetett szervezeti forma lett. Az irányítás joga - vagyis a hatalom -, központosult a vezetőnél és vertikális úton valósult meg. A társadalmi hierarchia szerinti tagozódás és a magántulajdon létrejötte öröklés, rablás, szerzés, vagy a vezető által adományozott formában -, valamint a munkamegosztás szervezeteket hozott létre, amelyeket irányítani kellett. A nagyszámú közösségek folyamatos vezetését, szervezeteken keresztül irányították, a mindenkori hatalom birtokosai. A többnyire rokoni, földrajzi elhelyezkedés miatti közösségek növekedéséből lett nemzetségek, majd államok irányítása nehézkes lett, a technológiai fejletlenség és a nagy távolságok miatt. A gyorsabb, hatékonyabb állami hatalomérvényesítés, kialakította a hatalommegosztás strukturálisan fejlett formáját, az igazgatást. Az igazgatás a mindenkori hatalom végrehajtó és kikényszerítő, erőszak - monopóliumát volt hivatott kiterjeszteni és működtetni. Úgy, hogy személytelen formában működjön, de mindenkor az alá fölérendeltségi viszonyokat tükrözze a funkcionális működésével. Az igazgatás első jeleit, a II. sumér birodalom (ie: ) Babilon Hammurápi Törvénykönyvéből ismerhetjük. A törvénykönyv a munkaadók és munkavállalók viszonyait szabályozta. Törvényi formába öntve a család, házasság, öröklés, vallás, 3

9 kölcsön szabályait, de külön rendelkezés szabályozta az uzsora elemeit is. Az igazságszolgáltatás, testi fenyítés vagy peres eljárások menetét is tartalmazta a törvénykönyv. A Csou dinasztia (Kína) korában (ie: ), már közigazgatási tartalmú könyv jelent meg. Ebből oktatva és alkalmazva a hierarchikus vezetés elemeit, létrehozták az első bürokratikus hivatalnokok által vezettet koordinált jogállamot. Európában, elsőként Görögországban, Platón (ie ) írt az ideális kormányzásról Állam című művében, az ideális állam létrehozásának és működtetésének, szükségleteinek feltételeiről. A hajlandóságot a munkavégzésre az irányításában és a munkafeltételek biztosításában látta. A középkorban vallási vezetők, céhek és a hadvezetés soraiban egyaránt fellelhetőek voltak az igazgatás egyes elemei. A feudális állam, hűbéri lánc vagy az egyházi hierarchián (pápa bíborosok érsekek püspökök plébánosok) keresztül, a tradíció és vallásosság alapul bürokratikus szervezetek működtek. A reneszánsz korában, Európában az autokrata én központú vezetés volt az elfogadott, melyet az újkor porosz és osztrák közigazgatási rendszere váltott le. A vezetési funkciók szintekre tagolása, képzési előmeneteli rendszer kiépítése, létrehozta azt a bürokratikus struktúrát, amit Magyarország államigazgatása is alapul vett. Az ellenőrzési szervezetek létrehozása, a hozzájuk igazított munkamódszerek, a vezérkarok katonai célú létrejötte (30 éves háború idején) után, a társadalom számos területén, a bürokratikus vezetési forma lett az elfogadott és alkalmazott vezetési, szervezeti, irányítási, igazgatási struktúra. Az állam védelmét, működtetését jellemző rendszert, a porosz - osztrák mintán alapuló monarchia terjesztette ki Magyarországon. A hivatali ügymenet, mélyen beleívódott a magyarországi viszonyokba. A mai napig is erősen érződik a hagyománya és jogalkalmazói szinten is tradicionálisan megtalálható. 1 1 Alfred Kieser Szervezetelméletek Aula kiadó Budapest o. 4

10 1.2. Az igazgatástani kutatások klasszikusai Az igazgatástani irányzat megalapítója. Henry Fayol ( ), a vezetési tapasztalatot és a racionalizálást a sikeres tevékenység és túlélés zálogaként hirdette. Fayol szerint a szervezeteket, vezetni és irányítani is kell. Ami, fentről lefelé irányulva, hat részfunkcióra bontott modellel lehetséges. Különböző szintekre, funkciókra felosztva, ahol elhatárolódnak egymástól, ám mégis egy szerves egészet alkotnak az egyes elemek. Vállalatok rendszerein keresztül szemlélve minden szervezetet, hat elemre, funkciókra bontva képzelte el a leghatékonyabban működő vezetést: Műszaki, kereskedelmi, pénzügyi, biztonsági, számviteli és igazgatási tevékenységekre felosztva. Fayol - Ipari és általános vezetés című könyvében jelent meg először az igazgatási tevékenység, amely a dolgozat témájának, főbb kiindulási pontját jelenti. Az igazgatást elemezve, további részfunkciókra bontotta: Tervezés (előrelátás): a jövő kifürkészése (kutatása) és a cselekvéseknek ehhez történő igazítása, munkaterv, működési jövőkép, tervek egységessége. Szervezés: a vállalat emberi és dologi (tárgyi) elemeiből álló szervezeti egységeinek létrehozása és fejlesztése. Közvetlen irányítás (parancsnoklás): az irányítás egységének megteremtése és a szervezethez tartozó személyzetnek működtetése. Koordináció: minden munka egyesítése, összehangolása, és harmonizálása. Ellenőrzés: hogy minden tervszerűen, a kiadott rendelkezések szerint történjen. 2 Az igazgatás hatékony működtetése érdekében, igazgatási elveket (14) fogalmazott meg, amit - szerinte - minden sikeres és fenntarthatóságra törekvő szervezetnek követnie kell. Munkamegosztás specializált, szakosodott munkavégzéssel hatékonyabb az elért eredmény. Azáltal, hogy mindeni, csak egy bizonyos tevékenységet végez a folyamat egészéből. Megfelelő centralizálás hierarchikus viszonyokhoz köti a munkavégzést, ezáltal bevezeti a hatáskör fogalmát és a hatalommal kapcsolatos összefüggéseit. 2 Henry Fayol Ipari és általános vezetés Közgazdasági és jogi könyvkiadó Budapest o. 5

11 A centralizálás hatalmát, hasznosságát, a helyes mérték meghatározásával képzeli el. Tekintély és felelősség a tekintélyhez a parancsnoklás kifejezést alkalmazza. Hatásköri lebontással, hogy a tekintély érvényesülhessen. A tekintéllyel összetartozónak tartja a felelősséget. Fegyelem olyan megállapításokat kell tenni, amelyek, minden fél számára elfogadhatóak, de nem térhetnek el a felállított szervezeti szabályoktól, így a működési szabályokat mindenkinek el kell fogadnia. A parancsolás egysége vertikálisan kialakított, lineáris modellel (egy beosztott - egy vezetőhöz tartozzon), a szolgálati út betartását tartja megfelelőnek. A vezetés egysége a hasonló feladatok egy kézben összpontosuljanak, ezáltal a részterületek egységesítik a folyamatokat. A részérdekek alárendelése az általános érdeknek az egyéni vagy csoportérdek, nem előzheti meg a működési szabályokban foglalt általános szervezeti érdekeket. Szigorú keretekhez igazítva a működtetést. Bérezés meghatározása legyen igazságos (differenciáltság, ösztönzés), biztosítson tisztes megélhetést és sarkaljon hatékonyabb munkavégzésre minden egyént, és legyen költséghatékony. Hierarchia és szolgálati út leszabályozása hatásköri pontosítások és határaik. Merev rendszerű hatáskörök szükségesek, elkerülve azok túllépését. A merev rendszer átlépését, kizárólag meghatalmazással a szolgálati út betartásával engedi. A rend biztosítása megfelelő anyagi, humán erőforrást a megfelelő helyre és megfelelő időben, hogy a belső rend biztosítható lehessen. Méltányosság gyakorlása a szolgálati szerződések nem láthatnak mindent előre, ezért méltányosan kell lenni, ami kitölti a joghézagokat, elejét véve a kialakuló vitának. Személyzeti stabilitás a legkisebb egység kiesése, idő és feladat ellátási nehézséget okozhat, ami a betanítási időszakkal, további veszteséget okoz. A nagymértékű elvándorlás, nem kívánatos. 6

12 Kezdeményezés az öntevékenység formáit támogatni kell, hiszen az adott folyamat mélységeit legjobban értő, hatékonyságnövelő ötleteket adhat. Az öntevékenységnek, a szervezeti fegyelem a korlátja. Egység biztosítása az erők összefogása előnyös, egységben többet lehet elérni. Az egyéni képességek kibontakoztatása, előnyökkel jár a szervezet számára. Fayol szerint: az igazgatási elvek és módszerek, melyeket a vállalati vezetés mintájára fogalmazott meg, teljes egészében alkalmazhatóak a közigazgatásban is. Hiszen a szervezés része az igazgatásnak, mert emberi együttműködéssel, tudatosan az adott cél elérését a tevékenységek és feltételek összehangolásával éri el. Így az igazgatás egy folyamat, amit igazgatási ciklusnak is lehet nevezni. 3 Fayol elképzeléseivel kapcsolatban, Alfred Kieser a következőket állapította meg: rendszerezettséget hozott a szervezés világába, ezáltal az igazgatás elemeit, célirányosan és hatékony módon lehet alkalmazni a bürokratikus mintára felépített rendszerekben. Kieser kiemelten fontosnak tartotta, a szankciók okos alkalmazását, az egyértelmű megállapodások fontosságát, betartását és azt, hogy minden szintre a megfelelő ember kerüljön. 4 Az igazgatástani kutatásban, Fayol kortársa Max Wéber ( ) Gazdaság és társadalom című könyvének (1919) fő mondanivalója - szociológiai elveiből kiindulva a racionalizálás elmélete volt. Azt vallotta, hogy az emberi társadalomnak, társas szervezeti formáinak, vannak olyan általánosítható jegyei, amelyek segítségével célirányosan kialakítható és működtethető, egy minden más szervezeti forma fölött álló, racionálisan legideálisabb forma: a bürokrácia. Wéber szerint: a bürokrácia egyenlő az igazgatási szervezettel, ami a közigazgatási tevékenységben testesülhet meg a legcélravezetőbben. A szabályokkal rendszerezett, semleges és érzelemmentes hivatali ügymenet, amely folyamatos szabályokhoz kötött hivatali ügyvitellel, illetékességgel, hatáskörrel rendelkezik. A parancsadási jog, kényszerítő eszközök alkalmazása, a 3 Henry Fayol Ipari és általános vezetés Közgazdasági és jogi könyvkiadó Budapest o. 4 Alfred Kieser Szervezetelméletek Aula kiadó Budapest o. 7

13 hivatali hierarchia, világosan kijelölt ellenőrző és felügyeleti hatóság jellemzi és ezek az összetevők, vagy elemek feltétlenül szükségesek a működéshez és a működtetéshez. Összefoglalta a bürokratikus rendszer elengedhetetlen kritériumait és összetevőit: Írásban, rögzítettséggel kell szabályozni az ügyintézés (ügyvitel, ügyiratok) menetét. Igazgatási és termelési tényezők szétválasztását, koordinálását meg kell oldani, így létrehozható a hivatal. A funkciók így elkülönülnek (hivatalnok munkás). Nem adott személynek, hanem a felállított szabályoknak kell engedelmeskedniük és megfelelniük a hivatalnokoknak. Igazgatási rendszert kell kiépíteni, bürokratikus mintára, ami politikailag is semleges és kiszámítható ügymenettel működtethető. 5 A hivatali ügymenetet megtestesítő személynek, a hivatalnok nevet adta és életpályamodellt tervezett a hivatalnokok számára (idő és képzettségarányos bérezéssel, kiszámítható előmenetellel, nyugdíjjogosultsággal), szigorú hivatali rendszerben alkalmazva. Weber a kiszámítható és személytelen funkciókon keresztül vizsgálta a szervezet működését, ami szigorúan szabályozott és érzelemmentes. Az embert bár mint fontos tényezőt - nem tartotta központi elemnek, egy bürokratikus módon működő rendszerben. Ezeket a gondolatokat fogalmazta meg Charles Perrow: amikor az emberi váz anatómiai felépítéséhez hasonlította Weber elméletét, amelyben a bürokratikus elemek, egy emberi csontvázat alkotva, felépítik, összetartják és működtetik az embert, de nem foglalkoznak magával, a szervezetet alkotó emberrel. Perrow szerint: a szervezet valamivel több, mint a Weberi váz, strukturális elemei. 6 A hatalommal kapcsolatosan, Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés című könyvében, a szervezetek által biztosított hatalomforrásoknál említi Weber elveit, miszerint a szervezetekben, igazgatási rendszerű hatalomforrás érvényesül. Ezek a racionális bürokratikus elemek, ténylegesen hatalmi pozíciókat jelentenek, s ezek a törvényes hatalom, eltérő szintekre lebontott kiterjesztései. Weber bürokratikus, a hatalom intézményesüléséhez kapcsolt forrása a hatáskör. Bakacsi szerint ez nem más, 5 Max Weber Gazdaság és társadalom Közgazdasági és jogi könyvkiadó Budapest o. 6 Charles Perrow Szervezet szociológia Osiris kiadó Budapest o. 8

14 mint a szervezet, egy meghatározott pozíciójához kapcsolt jogosítványok köre, amit hatáskörnek, autoritásnak is nevezhetünk. Mértéke inkább köthető a szabályok által delegált státusznak, mint a betöltő személynek. 7 A vezetés mesterfogásai című könyvében Angyal Ádám, a Weber által leírt, hatalomhoz kapcsolódó modellről írta, hogy a hatalom gyakorlása a vezető feladata természetesen szintekre lebontva és ez az értelmezés, közel áll a magyar nyelvben, a hatalom eredetéhez. Vagyis, ami valakinek a hatalmában van, az meg tudja csinálni. Weber bürokratikus rendszerére igaz a tétel, hiszen nem csak eszköze, de megjelenési formája is. Jellemző példaként, a belső kiválasztást említi, mint előmeneteli lehetőséget, ami az igazgatási struktúrán belül a közigazgatási és katonai mintára felépülő szervezetekben is érvényesül. A munkavállaló, aki csak közepesen végzi el a munkáját, de az előléptetés feltételeivel rendelkezik és persze lojális, lényegében garantált karriert érhet el, a bürokratikus igazgatástani iskola szerint. A teljesítmény és az alkalmazhatóság, így háttérbe szorul, az eltöltött évek középszerűségéhez képest Az igazgatás fajtái A magántulajdon megjelenése átalakította a kapcsolatrendszereket és sokféle tulajdoni formát képezve, felosztotta a társadalmi viszonyokat. A tulajdonnal való gazdálkodásról, eltérő módokon dönthettek a társadalmakban. Egyének, csoportok, nagyobb közösségek vagy államok, a birtokolt vagy kezelt tulajdonnal (igazgatástani elemek szerint) háromféle formát alakítottak ki. Napjainkban ez a három, tulajdonnal kapcsolatos igazgatási fajta a jellemző: 1. Magánigazgatás: A kialakult, legitim és természetes magántulajdon képezi az alapját a magánigazgatásnak. A tulajdonos az igazgatás elemeit, vagyis a teljes igazgatási ciklust felügyeli. Dönt a célokról, a végrehajtásról és ő maga ellenőrzi a végeredményt is. A magánigazgatás kötetlen formában valósul meg, hiszen a ciklus elemeit a tulajdonnal rendelkező határozza meg. A paletta színes: befektet, kezel, szolgáltat, intézetet alapít, működtet, elherdálja vagy a párna alatt tartja a tulajdonát, kizárólag csak a törvényi feltételeknek kell megfelelnie. 7 Bakacsi gyula Szervezeti magatartás és vezetés Jogi és üzleti kiadó Budapest o. 8 Angyal Ádám A vezetés mesterfogásai Kossuth kiadó Budapest o. 9

15 2. Társadalmi önigazgatás: A szabad akaratukból alakuló közösségek, kötöttségek nélkül alakult szervezeti formája jellemzi. Saját vagy rájuk bízott tulajdonnal, szabályozott formában, de öntevékeny módon gazdálkodnak. Jellemzően egyesületi és alapítványi formák szerint működnek. 3. Állami igazgatás: Állami tulajdonnal való rendszerezett, felépített gazdálkodást jelent. Az állam, működése és fenntarthatósága érdekében, létrehozza azokat ügymenetet biztosító igazgatási elemeket, amelyekkel az állam működésének, szigorúan szabályozott és szervezett elemei alkotják. A megvalósulásnak két formája jellemző Magyarországon. Közhatalommal rendelkező államszervek vagy közhatalommal nem rendelkező állami munkaszervezetek. Az államszerveknek három típusa alakult ki: a) törvényhozói hatalmat gyakorló szervek, b) végrehajtási (közigazgatási) szervek, c) bírói hatalmat ellátó szervek. Az állami munkaszervek három típusa: a) állami gazdálkodó szervek (állami vállaltok, gazdasági társaságok) b) állami intézetek c) egyéb állami munkaszervek A közigazgatás felépítése Az állam védelmét, zavartalan működését biztosító rendszerben, meghatározó szerepet tölt be a védelemre felkészült és működőképes államszervezet, más néven a közigazgatás szervezetrendszere. Alapvető funkciója a törvényhozó szervek által meghatározott feladatok, közhatalommal történő végrehajtása: ezek közé tartozik, a jogalkotó, hatósági jogalkalmazó tevékenység és közszolgáltató feladatok ellátása. A közigazgatás rendszerének, két fő pillére, az önkormányzati igazgatás és az államigazgatás. Az önkormányzati igazgatás, nem tárgya a dolgozatnak bár a szerző, több mint egy évtizedes, köztisztviselői múlttal - munkaviszonnyal rendelkezik így, csak említés szintjén kerül bele a dolgozatba, melynek további részeiben, az államigazgatás elemei kerülnek elemzésre. Az államigazgatás jellemzői: hierarchikus rendszerben, állami feladatokat ellátva (országos közügy), felettes szerv felügyeletével, igazgatási elemeket felhasználva, önálló költségvetéssel rendelkezve, az állami vagyont kezelve működnek. A közigazgatás felépítése az 1. sz.ábrán látható. 10

16 KÖZIGAZGATÁS ÁLLAMIGAZGATÁS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS VÉDELMI IGAZGATÁS HONVÉDELMI IGAZGATÁS KATASZTRÓFAVÉDELEM VÉDELEMGAZDASÁGI TERVEZÉS 1.számú ábra: A védelmi igazgatás helye a közigazgatásban Az ország védelemét, működését biztosító tevékenységek rendszere, olyan komplex feladat, intézmény és szervezetrendszer, amely valamennyi, a rendszert alkotó közreműködő részvételét igényli ahhoz, hogy a feladatellátás eredményes legyen. Ezért a szervezetek között intenzív együttműködés, szakmailag átgondolt munkamegosztás, jól elhatárolható felelősségi területek kijelölése szükséges A védelmi igazgatás rendszere A védelmi Igazgatás, a közigazgatás részét képező feladat és szervezeti rendszer, amely az állam, védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenysége. Magában foglalja az alaptörvényben szabályozott különleges jogrendre: honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság ellátási feladatainak 11

17 tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek összességét. 9 Magyarországon a centrális vezetésű, hierarchikus felépítés jellemzi az államigazgatáson belül, a védelmi igazgatás elemeinek működését. A katonai mintára felépülő szervezés, a különféle veszélyek fennállása esetén, a gyors reagálást hivatott elősegíteni. A rendszer sajátossága, hogy tervezési sémák kidolgozásával és rendszeres begyakorlásával, állandó készenlétben funkcionál. A védelmi igazgatás az ország védelme érdekében összefogja a társadalom erőit és az ország civil rendszereinek is meghatározó eleme. A mindenkori védelmi felkészítést irányító, szervező és koordináló kormányzati közigazgatási rendszer. Az utóbbi évtizedekben, a katonai jellegű fenyegetettség, ezek elleni védekezés, eltolódott a természeti és társadalmi eredetű védekezések irányába. A katonai fenyegetettség a politikai konszenzusok hatására lecsökkent, helyébe a terrorizmus, a migráció, a szervezett bűnözés és a természeti csapások elleni védekezések kerültek előtérbe. A védelmi igazgatás elemei közül, ez nagyobb feladat és hatáskör kiterjesztést jelentett a rendvédelmi szervek irányába. Mivel az országot kívülről érintő fenyegetettség mértéke lecsökkent, határaink és területi védelmünk helyett, a belső védelmünk lett a legfontosabb szempont (lásd: a határőrség megszüntetése, illetve beleintegrálása a rendőrségbe), a védelmi igazgatás feladatrendszerén belül. Az ország belső védelmét ellátó szervezeteket, rendvédelmi szerveknek nevezik Rendvédelem Mi is az a rendvédelem? Egységes definíciója nincs, csak szakágankénti törvényi szabályozású, eltérő szemszögből vizsgált, egyes elemeire ráilleszthető, érvényes megfogalmazások vannak. Amelyek nem fedik le az egész rendvédelmi területet, vagy nem alkalmazhatóak minden rendvédelmi szervre. A rendvédelem kifejezés, a múlt század utolsó évtizedében került bele a magyar hivatalos szóhasználatba. Egységes definíció nincs a kifejezés értelmezésére, csak a törvényekben nevesítik a rendvédelem fogalmat, a megfelelő célterületük vonatkozásában. 9 Magyarország Alaptörvénye - Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó különszáma Budapest (2011 április 25.) o. 12

18 A rendvédelem alatt, az ország belső fegyveres védelme értendő: ami egységes, hivatásos szolgálati jogviszonyú, fegyveres egyenruhás szerveket takar. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.éviXLIII. törvény (továbbiakban: HSZT), az első paragrafusának 1. pontjában rögzíti, a rendvédelem körébe tartozó szerveket. (1) E törvény hatálya a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok (e törvény alkalmazásában, a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálati viszony) és társadalombiztosítási ellátására terjed ki. 10 A törvény alkalmazhatósága, már itt megkérdőjelezhető, hiszen a fegyveres kitétel nem igaz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kötelékébe tartozó hivatásos tűzoltókra, hiszen nincsenek felszerelve sem központilag, sem egyénileg, rendszeresített fegyverrel (az értelmezés szövege a lőfegyver, maroklőfegyver viselésére vonatkozik), vagy a fegyveres rendvédelem jellegéből adódó, bármilyen eszközzel. (Itt meg kell jegyezni, hogy a Októberi tömegdemonstráció idején, a hatalmon lévő kormányzatnak szándékában állt az MTV székház elleni ostromnál, a tűzoltóautó vízágyúját - mint tömegoszlató fegyvert - bevetni, de az eszközök használatából szerencsére nem lett semmi). 11 A rendvédelem az ország működését, törvényes rendjét hivatott védeni, azokkal a szervekkel, melyek hivatásos állományúak. A közrend és közbiztonság védelme érdekében, gyűjtőfogalomként célszerű használni a rendvédelem kifejezést, hiszen a nevesített rendvédelmi szervek mellett a katonaság szervezete is elláthat rendvédelmi feladatokat (1.5. fejezet: Alaptörvény: különleges jogrend). Amire, sajnos gyakori példával szolgálnak a természeti csapások okozta veszélyeztetettségek esetén a katonaság bevetése. Nyilván elsősorban a technikai eszközöknek kezelésével, igénybevételével kapcsolatosan kerülnek szóba, de a közrend és közbiztonság fenntartása miatt is bevethetőek. A rendvédelem - a védelmi igazgatás részeként - az államigazgatás szervezetrendszerébe tartozik. Ebből következik, hogy állami évi XLIII törvény A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 11 A megjegyzésnek hiteles forrása nincs. Lehet, hogy csak feltételezésen, pletykán alapuló hír volt csupán. A témához, csak a fegyver, mint rendvédelmi eszköz értelmezése kapcsán került említésre 13

19 feladatként, a közrend és közbiztonság érdekében fenntartott szerveken keresztül funkcionál. A hivatásos állományúak alkalmazásával, katonai mintára felépülő szervezetekkel, a biztonságot fenntartó, ennek érdekében végrehajtó, esetleg kikényszerítő eszközök alkalmazásával felruházott, önálló feladat, de összekapcsolható hatáskörrel rendelkezik. A védelmi igazgatás - ezen belül is a rendvédelem szerveinek - a biztonság általános érvényű fenntartása a legfontosabb feladata Biztonság A biztonság alapvető emberi jog, amely az erőszakmentes, boldog élet lehetőségét garantálja, de egyben a jövőbeni fejlődés legfontosabb záloga is. Az állam e célra létrehozott és működtetett szervekkel, köteles biztosítani állampolgárai számára a stabilitás megteremtését, a tényleges fegyveres erőszak megszüntetésén túl a humanitárius katasztrófa kialakulásának megakadályozását, és az ipari természeti katasztrófák elleni védekezést és hatékony beavatkozást is. A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a hagyományos politikai és katonai tényezőkön túl magába foglalja, a széles értelemben vett biztonság egyéb gazdasági és pénzügyi, emberi jogi és kisebbségi, információs és technológiai, környezeti, valamint nemzetközi jogi dimenzióit is. A globális kihívások, a nemzetközi politikai-gazdasági kölcsönös függőség, a technológiai fejlődés világában az euro - atlanti térség biztonsága oszthatatlan. 13 A Magyar értelmező kéziszótár szerint: a biztonság valamely dolog veszélyektől vagy valamely bántódástól mentes, zavartalan állapota. A biztonság értelmezésének, tehát egy olyan objektív állapotot lehet érteni, amelyben az állam és az államot alkotó állampolgárok számára, a normális életet és az élet feltételeit veszélyeztető hatások, nem, vagy csak elhanyagolható, ezáltal kezelhető módon jelentkeznek. Ez már magában foglalja a biztonság célját is, hogy a társadalmi szuverenitás és egyéni függetlenség, szabadság, biztosított legyen. 12 Szikinger István - Rendvédelem Nemzetvédelmi egyetemi jegyzet o. 13 Friedmann Viktor - Globális felelősség: Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Corvinus Külügyi és Kulturális egyesület Budapest o. 14

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bérczi László Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 1 Muhoray Árpád A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 Absztrakt A szerző 2012. október 11-én tartotta meg előadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultúrotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila 2010. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar MŰSZAKI ÉS KATASZRÓFAVÉDELMI TANSZÉK A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Kozák Attila kozaka24@gmail.com AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL Absztrakt Ma Magyarországon az átszervezések korát éljük. Az átszervezéseknek

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök és polgárőr vezetők részére

Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök és polgárőr vezetők részére POLGÁRŐR KÉZIKÖNYV Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök és polgárőr vezetők részére Az Országos Polgárőr Szövetség kiadványa Budapest, 2003. POLGÁRŐR KÉZIKÖNYV Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi

Részletesebben

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék. A polgárőrség szerepe a rendészeti igazgatásban. -szakdolgozat- Miskolc, 2013.

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék. A polgárőrség szerepe a rendészeti igazgatásban. -szakdolgozat- Miskolc, 2013. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék A polgárőrség szerepe a rendészeti igazgatásban -szakdolgozat- Konzulens: Dr. Bodnár Norbert egyetemi tanársegéd Készítette: Szeles

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez AJÁNLÁS T E M A T I K A É S M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez Készítette: Országos

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI Tálas Péter, Gyimesi Gyula * (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet) 351 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bognár Balázs pv. százados, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, doktorandusza a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben