IKSZ a gyakorlatba március 17. dr. Bodó Márton

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IKSZ a gyakorlatba. 2014. március 17. dr. Bodó Márton"

Átírás

1 IKSZ a gyakorlatba március 17. dr. Bodó Márton

2 Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. (Értelmező rendelkezés 4. (13.) bekezdés)

3 Önkéntesség Szolgálat Kommunikáció Problémamegoldás Szociális kohézió Állampolgári aktivitás Szolidaritás Oktatás Tanulás Állampolgárságra nevelés Emberi jogok Közösségi Szolgálat Pedagógiai és segítő cél Élménypedagógi a Tapasztalati úton történő egymástól tanulás Társadalmi Felelősségvállalás Támogatás Fenntartható fejlődés és környezetvédelem Csoportkohézió

4 Czike Klára: Önkéntesség számokban Az önkéntesek megoszlása településtípus szerint inkább szellemi tanuló inkább fizikai Budapest megyei jogú város kisváros község % 20% 40% 60% 80% 100%

5 Az önkéntesek kor szerinti megoszlása az Európai Unióban A tendencia Fiatal emberek és fiatal felnőttek legaktívabbak az önkéntességben (15-30 év) Felnőttek a legaktívabbak (30-50 év) Az országok Bulgária, Csehország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Magyarország, Portugália, Svédország Önkéntesség viszonylag magas szintje minden korcsoporton keresztül Ausztria, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság Idősebb emberek növekvő részvétele Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Belgium Forrás: Volunteering in the European Union, GFK,2010.

6 Jogi háttér I. Nemzeti köznevelési törvény -Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. - A felnőttoktatásban és sajátos nevelési igényű tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn. - Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele a közösségi szolgálat végzésének igazolása először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

7 Jogi háttér I. 20/2012. EMMI rendelet 7. (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, ac) az alapfokú művészeti iskola kivételével a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, ad) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, ae) a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, ag) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, ah) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit

8 Jogi háttér II. Végrehajtási rendelet A középiskola a évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni) A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő. A közösségi szolgálat a helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető általánosan. A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül szükség szerint a mentorral közösen legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.(5-40-5)

9 Jogi háttér III. A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei: - egészségügyi, - szociális és jótékonysági, - oktatási, - kulturális és közösségi, - környezet- és természetvédelemi, - katasztrófavédelmi, - közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

10 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 17. (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet.

11 20/2012. EMMI rendelet (9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

12 melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 27. Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum 5 évig nem selejtezhető Iskolák által alkalmazott záradékok között: 46. Igazolom, hogy a tanuló a../.. tanévig.. óra közösségi szolgálatot teljesített. B. 47. A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot Tl.

13 Iskolai dokumentáció Dokumentum Előkészítés Érintett Pedagógiai program Igazgató, tantestület Diák, iskola Iratkezelési szabályzat Igazgató, tantestület Koordináló pedagógus, osztályfőnök Jelentkezési lap iskola Diák, szülő Együttműködési megállapodás iskola Intézményvezető, fogadóintézmény Napló iskola Diák, fogadóintézmény Osztálynapló Osztályfőnök Koordináló pedagógus Törzslap Osztályfőnök Koordináló pedagógus Bizonyítvány Osztályfőnök Koordináló pedagógus Igazolás Koordináló pedagógus Intézményvezető, osztályfőnök

14 Dokumentáció

15 A tevékenység dokumentálása

16 A paradigma váltás Szociális kompetencia Tehetséggondozás, felzárkózás, személyiség gazdagítás. Tanulási kudarcok csökkentése Iskolai konfliktusok számának csökkentése Tanulással kapcsolatos motiváció erősítése Szülők bevonása Versenyképesség Tudás tanulási kompetencia

17 Amerikai kutatási eredmények Journal of Experiential Education, 2011 Christine I. Celio, Joseph Durlak, Allison Dymnicki: A Meta-analysis of the Impact of Service-Learning on Students A közösségi szolgálat diákokra gyakorolt hatásának metaelemzése A diákok attitűdformálásában kimutatható a program eredményessége: az önismeret, iskolához és tanuláshoz való viszony, állampolgári elkötelezettség, szociális érzékenység, tanulmányi eredményesség tekintetében.

18 A NYLC ajánlásai Az Egyesült Államokbeli National Youth Leadership Council (Nemzeti Ifjúsági Vezető Tanács) ajánlásai: A service-learning programokat érdemes a kerettantervbe integrálni, A szolgálat értelmes feladatokból álljon, Fontos a reflexió, Legyen sokszínű, Vegyék tekintetbe a fiatalok véleményét, Legyen hangsúly a partnerségen, Fontos a mérés-értékelés, Az időt és az intenzitást hangolják a feladathoz, a helyi igényekhez.

19 Felmerülő kérdések Lehet-e egy évfolyamon végezni? Mi történik, ha több órát végez a diák, mint 3 óra 1 nap? Mikor kell együttműködési szerződés? Mentor mikor szükséges? A pedagógus jelen kell, hogy legyen mindig? Hol végezhető a közösségi szolgálat? Milyen tevékenységek végezhetők?

20 Miért lehet jó? Forrás: Skrapski Árpád- Kopp Mária: A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője, 2008.

21 Miért lehet jó? Te megállnál segíteni? 1000-ből két óra alatt mindössze 6 ember segítene egy magára hagyott csecsemőn! UNICEF

22 A cselekvők, a lázadók és a szenvedők megoszlása az egyes európai országokban Csepeli György-Prazsák Gergő (2011): Az el nem múló feudalizmus

23 Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban I. A tapasztalatok összegyűjtése: a tanulók ötletei, motivációi a pedagógusok ötletei, tapasztalatai, motivációi az intézmény arculata a szülők ötletei, tapasztalatai a korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi körök listája az önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei

24 Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban II. A tanulókat tájékoztatni kell a lehetőségekről, a helyekről, illetve a tevékenységekről. Bethesda Kórház! Szempont: szabad választás A szülőket is tájékoztatni kell a lehetőségekről, valamint a lebonyolítás menetéről, bevonhatók. Szempont: motiváció, bevonás Projekt módszertan alkalmazása: Előkészítés tevékenységek-feldolgozás, produktum, hasznosság

25 A tevékenység ciklus Tervezés Bemutatás Megosztás Előkészítés Reflexió Tevékenység Tevékenység Reflexió

26 Tanévhez illesztése az IKSZ-nek Szeptember IDŐ AZ ÉV TESZI RENDJE Egyeztetés az intézményekkel, tanárok felkészítése, Önkéntes központokkal való kapcsolatfelvétel Október eleje Október közepe Bevezető tréning, öt órában helyválasztás, beosztás Szolgálati hely megismerése, a feladatok felvétele Október-Május December Március Május vége Utolsó tanítási hét A szolgálat végzése Első reflexiós tréning 2 óra néhány alkalom után Második reflexiós tréning 2 óra helyszínen Felkészülés a bemutatóra Zárás az egész iskola előtt, TESZI láng átadása

27 ÉRZÉKENYÍTÉS - AZ ISKOLA VEZETÉS SZINTJÉN, - KOORDINÁTOR SZÁMÁRA, - DIÁKOK SZÁMÁRA, - Fogadó szervezetek szintjén.

28 Érzékenyítés iskolai, egyéni- csoportos célok Rossz célok Ismerjék meg a fogyatékkal élő gyerekeket Szeretetet fognak adni Tudják le az 50 órát A 10 méteres kerítés legyen lefestve Kapjanak érettségit Jó célok Szeretném megtudni miként élnek a gyerekek Hogyan érzik magukat, miért szomorúak, mivel lehet őket felvidítani Szeretném elérni azt, hogy várjanak, és fontos legyek Célom, hogy tudatosan megéljem a saját érzéseimet a tevékenység egyes fázisai során

29 Érzékenyítés- feldolgozás Bizalom játékok (akadálypálya, leugrás) Érzékenyítő rövid film megnézése, megbeszélése (https://facebook.com/koz ossegi.szolgalat Címer készítés a 7 területhez (szabad választás pl. puzzle) Kérdőív kitöltése (érdeklődés, érzékenység felmérése) A program nevének közös meghatározása, jelmondat, logo Kísérés: egyéni, csoportos Zárás: csoportos, ötletbörze, tapasztalatok megbeszélése, gyűjtése, Bemutató, visszacsatolás fogadó szervezetektől

30 A közösségi szolgálat lebonyolítása Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely évfolyamon, vagy évfolyamokon és mely tevékenységi körben iskolán belül és kívül szervezi meg a közösségi szolgálatot. A tanulók és pedagógusok felkészítésének lehetséges módjai, 60 órás ingyenes tanártovábbképzés a második félévben! A programra való felkészítés megszervezése. A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, magánszemélyeknél. Kísérés, a program zárása, közös értékelés.

31 Az IKSZ irányítása A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: a diákok felkészítésért fogadó intézmények a pedagógiai feldolgozásért szülő, osztályfőnök a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért Önkormányzat, Pedagógiai Intézet adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért fogadó szervezet, iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - osztályfőnök a tevékenységek elismeréséért iskolavezetés, szponzor, az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért- fogadó szervezet, szülők.

32 A fogadó szervezetek feladatai a cél meghatározása az intézmény egészében az arculatba illeszkedő tevékenység meghatározása (milyen korosztály számára, hány órában, milyen gyakorisággal, hány óra) a szükséges peremfeltételek (felkészítés, felügyelet, igazolás,eszközök) kapcsolatfelvétei az intézményekkel, egyeztetés, dokumentálás max. jelenléti ív, visszajelzés, értékelés regisztráció Közösségi Szolgálat Portálon

33 Állami általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás Szolgáltatás mértéke :csonttörés ( Ft) Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) ( Ft ) A kárrendezéssel kapcsolatban információkhoz juthat a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon. Igény szerint a szülő dönthet más konstrukcióról.

34 Felelősség Egészségügy Speciális előkészítést igénylő terület Több adminisztrációval és felelősséggel jár Többnyire csak 16 éves kortól fogadnak diákokat Egyszerre egy időben kis létszám Szülői hozzájárulás egészségügyi állapotról kell, korházi osztályonként más egészségügyi előfeltétel lehetséges Nagyon fontos a jó mentor a tevékenység során

35 Szociális területen Kölcsönösség A területek egy részén kell csak együttműködési megállapodást kötni. A kölcsönös tisztelet és a partneri viszony nagyon fontos. A fogadó szervezetek jó, ha jelenléti ívet vezetnek. A tevékenységek megvalósulhatnak komplex programként (sétáltatás, orvoshoz kísérés, bevásárolás, színházba kísérés, közös farsang), stb. A program lényege a szociális érzékenyítés, generációk összekapcsolása, egymástól való tanulás.

36 Oktatás és Kultúra Lehetőség van az iskola falain belül is kisebbek korrepetálásával, mások oktatásával teljesíteni. Lehet múzeumokban, könyvtárakban, kultúrházakban is végezni. Fontos, hogy a tanulás és szolgálat együttesen jelenjen meg! Egymás támogatása, változatosság

37 Környezet- és természetvédelem arányosság A fő cél a személyes kapcsolatokon keresztüli tanulás. Ide sorolható az állatmenhelyek tevékenysége is. Azoknak, akik nehezen teremtenek kapcsolatot jó lehetőség. A szemétszedés önmagában csak önkéntesség.

38 Az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenységek Részrehajlás mentesség ÉRTELMI SÉRÜLTEKET SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉSALAPÍTVÁNYOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

39 Katasztrófavédelem 173 fogadó hellyel 1500 diák tavalyi évben Pályaorientáció Önkéntesség

40 A pedagógiai haszon Élménypedagógia az iskola falait lebontja Szociális,társadalmi érzékenyítés Hatás a tanár-diák-szülő viszony rendszerre A tanuláshoz való viszony javul Pályaválasztás szempontjából motiváló Az agresszió csökkenése Az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára kitörési lehetőség Életstratégia, önismeret

41 Jó gyakorlatok I. Az iskola által meghatározott célok szabják meg a közösségi szolgálat kereteit, Pl. képesség-, és személyiségfejlesztés, szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, önismeret, empátia, pályaválasztás, környezetünk szebbé tétele Képességfejlesztés hosszantartó, rendszeres feladatvállalás során, hét hónapon át heti rendszerességgel alkalom 9. évfolyamon A konkrét tevékenység végzése közben adott a személyes kapcsolat lehetősége A kísérés átgondolása: ofő, fogadó szervezet, szülők,

42 Jó gyakorlatok II. - Érzékenyítés, felkészítés a feladatokra, - A hét minden napjára biztosítunk feladat végzést előre egyeztetett időpontban, -A feladatok nehézsége és a segítettek korosztályos megoszlása alapján is sokszínűség, -Olyan élethelyzetbe nem kerülhet a diák, mint amilyenben él, -Váltani lehet tevékenységet, Átmeneti otthonban lakó óvodásokkal foglalkoznak, Óvoda- általános iskola: foglalkozás-táboroztatás-kisiskolások korrepetálása, Fogyatékossággal élőkkel színdarabokat adnak elő, közös tánc.

43 Jó gyakorlatok III. Az országos segélyszervezetek által meghirdetett élelmiszergyűjtésekben, Ünnepeken előadást mutatnak be időseknek, fiataloknak, Osztályprogram is része lehet, Cigánygyerekekkel játszani, Kórházban időseket látogatnak és gyerekekkel foglalkoznak, Egyéni vállalás alapján:hospice szolgálat Vannak nehezebb és könnyebb feladatok, de ezeket nem minősítjük!

44 Szervezési tanácsok Kapcsolattartó minden fogadó intézménynél legyen, Az iskola közelében érdemes választani helyszíneket, A diákok támogató-kísérését a szervezésben részt vevő 4-6 kolléga mellett az osztályfőnökök, szülők végzik, Kérés a szülők felé a beszélgetés a konkrét tevékenységekről, Értékelés a szolgálat folyamatában, az évközi reflexiós összejöveteleken és az év végi zárásokon szóban történik, önértékelés, Idősebb diákok tapasztalatai, élményei segítik a fiatalabbakat, A diákok választhatják feladataikat, alakítják ki kapcsolataikat, Pozitív példák erősítése a cél 15-25% folytatja.

45 Fogadó szervezetek keresésének segítése Helyi önkormányzattal kapcsolatfelvétel Önkéntes centrumokkal való kapcsolatfelvétel: kereső felülete Pedagógiai intézetek támogató szerepe Tanártársak bevonása Szülők bevonása Diákok bevonása

46 Módszertani ajánlás Segítség a tervezéshez és a megvalósításhoz, valamint ezek nyomon követéséhez A közösségi szolgálat tevékenységeihez kapcsolódó iskolai feladatok főbb elemei részletesen: I. Tervezés II. Tevékenységek III. Kísérés IV. Lezárás

47 Feladatmegosztás Az igazgató feladata, hogy kinevezze a koordinátort! iskola, igazgató a tevékenység megszervezése a létszámtól függő koordináló pedagógus/ok kijelölése igazolás kiadása pedagógiai programban rögzítése a szervezett tevékenységeknek egyéb iskolai dokumentumokba n való adminisztrálás tantestület tájékoztatása koordináló pedagógus fogadó szervezetek felkutatása, kiválasztása jelentkezési lap, tevékenységnapló elkészítése diákok felkészítése pedagógiai feldolgozás, kísérés, iskolai zárás megszervezése tájékoztatás kapcsolattartás a megvalósított projektek dokumentálása osztályfőnök diák, szülő fogadó intézmény adminisztráció (napló, törzslap, bizonyítvány) egyéni célok kialakítása szülőkkel, diákokkal közösen jelentkezési lap összegyűjtése tájékoztatás kísérés, feldolgozás egyénileg, csoportosan tervezésben való részvétel (tevékenységi ötletek) jelentkezési lap kitöltése közösségi szolgálati tevékenységnapló vezetése kapcsolattartó személy kijelölése jelenléti ív vezetése felügyelet esetleges biztosítása a közösségi szolgálati napló aláírása teljesítést követően szóbeli vagy írásbeli visszajelzés a diákok számára

48 Alapelvek arányosság szabad választás kölcsönösség változatosság közvetlenség kettős cél együttműködés anyagi érdektől függetlenség részrehajlás -ellenesség a helyi közösség erősítésének szervezett keretek közöttiség

49 A helyi közösség erősítése, szabad választás, anyagi érdektől függetlenség elve A helyi közösség erősítése: A közösségi szolgálat során végzett feladat olyan tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely(ek) a helyi közösség javát szolgálják, és amelyek az iskolában vagy az iskola közvetlen környezetében esetleg néhány kilométeres körzetében, vagy a tanuló lakóhelyén, vagy annak közvetlen környezetében valósulnak meg. Szabad választás elve: A diákok a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket az iskola által megszervezett vagy a maguk által javasolt, az iskola által pedig elfogadott tevékenységek közül. Anyagi érdektől függetlenség elve: Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a felek (pedagógus, intézmény, fogadó szervezet, magánszemély, diák, szülő) anyagi érdeke a programban nem merülhet fel, a tanulók tevékenysége nem jutathat senkit ilyen jellegű előnyhöz, haszonhoz.

50 Szervezett keretek, kettős cél, kölcsönösség elve Szervezett keretek közöttiség elve: A középiskola feladata és felelőssége az iskolai közösségi szolgálat szervezése és koordinálása, ezért előírás, hogy csak az iskola szervezésében lehet az elszámolható tevékenységet végezni. A diáknak a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell az erre jogosult iskolai személy, a feladat felelősének és szüleinek jóváhagyásával. Kettős cél elve: A tevékenységek során egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia-alapú tanulásnak megvalósulnia. A közösségi szolgálat megvalósulásához szükséges egyfajta tanulási folyamat jelenléte is. Kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló személy lehetőségeihez mérten aktívan bevonódik a programba. A kölcsönösség megélésére a felkészítés során kell érzékennyé tenni a diákokat, így elősegítve, hogy a diák nyitott és elfogadó legyen azzal a személlyel, akivel kapcsolatba lép.

51 Közvetlenség, együttműködés, arányosság elve Közvetlenség elve: A közösségi szolgálat során nem a szervezetet, hanem közvetlenül a szervezet célcsoportját szolgáló tevékenységet kell végezni. A segítő (diák) és a segítségre szoruló között személyközi együttműködés, partnerség jön létre, ami a személyek közötti valódi kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, amely alkalmas a személyiségformálásra, az önismeret fejlesztésére. Együttműködés elve: Az iskolában vagy a fogadó szervezetnél a közösségi szolgálat kapcsán partneri viszony alakul ki az összes érintett között, nem jelenhet meg aláfölérendeltség sem a pedagógus-diák, sem a fogadó szervezet-diák, sem az ellátott, segített személy-diák viszonyában. Arányosság elve: A diák iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél, amelynek tagja, csak részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen jellegű, egyébként is végzett feladat (pl. diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari vagy bármely más szervezetet érintő) önmagában még nem minősül közösségi szolgálatnak. Ha a tevékenység kiegészül aktív, egyéni, az iskolai közösségi szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó többletfeladattal, az iskola által elfogadott arányban számolható el az előírt 50 óra részeként.

52 Változatosság, Fenntarthatóság, Részrehajlás-ellenesség elve Változatosság elve: Az alapvető pedagógia cél szempontjából fontos, hogy több területen (pl. három) és rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épülve végezze a diák ún. kontaktóra (min. 40 óra) feladatait. Fenntarthatóság elve: Lehetőleg olyan tevékenységekben vegyenek részt a diákok, amelyek hosszútávon fenntarthatók, valamint a további évfolyamok és az ellátottak számára is előnyösek. Részrehajlás-ellenesség: A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén nem végezhet közösségi szolgálatot. A nagyszülők, segítségre szoruló rokonok, közeli hozzátartozók látogatása önmagában érték, de nem számolható el az IKSZ részeként.

53 Támogatás

54 Az iskola részletes oldala Bemutatkozás és fülek

55 kozossegi.ofi.hu https://facebook.com/kozossegi.szolgalat

Alapelvek A helyi közösség erősítése: Szabad választás elve: Anyagi érdektől függetlenség elve: Szervezett keretek közöttiség elve: Kettős cél elve:

Alapelvek A helyi közösség erősítése: Szabad választás elve: Anyagi érdektől függetlenség elve: Szervezett keretek közöttiség elve: Kettős cél elve: Alapelvek A helyi közösség erősítése: Az iskolai közösségi szolgálat során végzett feladat olyan tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely (ek) a helyi közösség javát szolgálják, és amelyek az iskolában

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

Önkéntesség és közösségi szolgálat a köznevelési rendszer részeként

Önkéntesség és közösségi szolgálat a köznevelési rendszer részeként Önkéntesség és közösségi szolgálat a köznevelési rendszer részeként Budapest, 2012. augusztus 31. Dr. Bodó Márton Fogalmak tisztázása I. Corporate Social Responsibility Társadalmi felelősségvállalás (CSR,

Részletesebben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Budapest, 2013. március 20. Dr. Bodó Márton Fogalmak I. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Corporate Social Responsibility Társadalmi felelősségvállalás (CSR,

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István 1 Iskolai Közösségi Szolgálat = Önkéntes

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

EGY JÓ GYAKORLAT: A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT IMPLEMENTÁCIÓJA A NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN

EGY JÓ GYAKORLAT: A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT IMPLEMENTÁCIÓJA A NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 EGY JÓ GYAKORLAT: A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT IMPLEMENTÁCIÓJA A NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN BODÓ MÁRTON, HAJDÚSZOBOSZLÓ

Részletesebben

Közösségi szolgálat törvényi háttere

Közösségi szolgálat törvényi háttere Közösségi szolgálat törvényi háttere 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (részletek) A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Jogszabályi háttér. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Jogszabályi háttér A kötelezően alkalmazandó jogszabály A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.04.) Korm.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések: 1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések: 1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról 1 A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések: 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény 1. 2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet 1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István Budapest, 2013. április 24. 1 Nemzetközi

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolai Közösségi Szolgálatának szabályzata

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolai Közösségi Szolgálatának szabályzata A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolai Közösségi Szolgálatának szabályzata A 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az

Részletesebben

Törvényi háttér. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet

Törvényi háttér. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet 6.1. melléklet: Törvényi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett

Részletesebben

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nemzeti köznevelési törvény (Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) Részletek a törvényből: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés. Az iskolai közösségi szolgálat A köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. MRE Zsinati Székház - Budapest, 2015. március 12.

Workshop - Jó gyakorlat börze. MRE Zsinati Székház - Budapest, 2015. március 12. Workshop - Jó gyakorlat börze MRE Zsinati Székház - Budapest, 2015. március 12. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény

Részletesebben

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola. Közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat 2013.

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola. Közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat 2013. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola Közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE SZMSZ melléklet Győr, 2014. november 12. Jelen szabályzat a 2013. februárjában kidolgozott

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL amelyet egyrészről iskola: Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola székhely: 2060

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Törvényi háttér 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény (Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) Részletek a törvényből: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Pedagógiai Program ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZABÁLYZATA 2013. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére Közösségi szolgálat Tájékoztató a szülők részére A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény A segédlet célja Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, azonban a segítségnyújtást,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben