Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Szám: 09/1/701-2/2013/DB KIR. TÁJÉKOZTATÓ Egyek Nagyközség Önkormányzata részére Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi munkájáról Összeállította: Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi felügyelő

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A katasztrófavédelmi feladatokról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint teszem meg. A Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége évben feladatait az elöljáró igazgatóság által kiadott irányelvek, intézkedések, a kirendeltség éves munka- és ellenőrzési tervében foglaltak szerint a évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról alapján hajtotta végre január 1-jével megtörtént a tűzoltóságok állami irányítás alá vonása, így jött létre a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként. A Debreceni KvK szervezeti struktúrájának végleges kialakítása április 1-jével történt meg. A kirendeltség szervezetében megjelent a tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési feladatköre, a korábbi polgári védelmi kirendeltségek feladatrendszere, és az iparbiztonság új szakterülete. 1. Rendkívüli események lakosságvédelmi feladatai 2012-ben két alkalommal történt jelentősebb, lakosságvédelmi intézkedéseket igénylő rendkívüli esemény. Az első a február 4-9. és közötti téli rendkívüli időjárási helyzet kezelése volt. A kritikus időszakban az intenzív havazás és a hófúvás elsősorban a közlekedésben okozott problémát. A tartós fagyok a közművekben okoztak kisebb károkat. Területi szinten a megyei operatív csoport az aktivizált veszélyhelyzeti központból irányította a lakosságvédelmi feladatok végrehajtását. Helyi szinten a KvK biztosította a településekkel és a társszervekkel a kapcsolattartást, segítséget nyújtott a külterületen elzárt lakosság részére. Ez főleg betegszállításra, élelem és tüzelő anyag iránti igények önkormányzat részére való továbbítására terjedt ki. A beavatkozások elsősorban lakossági megkeresésre Debrecen külterületén lévő tanyavilág rászorultjainak megsegítésére irányultak. Néhány órára külterületi településrészeket (Debrecen-Ondód, Hajdúböszörmény-Bodaszőlő) zárt el hótorlasz, emiatt kezdeményeztük a megközelítési útvonalak soron kívüli hómentesítését. Összesen 5 személy (valamennyien debreceni lakosok) ideiglenes elhelyezéséről kellett gondoskodni. Lakóhelyüket azért kellett elhagyniuk, mert különböző okokból nem volt biztosítható az ingatlanok fűtése. A helyzet február 16-án normalizálódott. A második rendkívüli esemény a június 1-én Nyíracsádot sújtó tornádó. A vihar következtében 34 lakóépület és számos melléképület szenvedett eltérő mértékű károkat. Egy lakóépületet az építési hatóság életveszélyessé nyilvánított. 15 fő személy (1/12 műszaki egység + 1/3 települési pv. parancsnokság) ideiglenes polgári védelmi szolgálatra történő alkalmazására került sor június 1-3. között. Az állomány a sérült tetők fóliás takarását, a keletkezett törmelék eltakarítását, ideiglenes helyreállítási feladatokat végzett a Debrecen HTP elsődleges kárelhárítási tevékenysége és a KvK szakmai segítségnyújtása mellett. 2. Települések katasztrófavédelmi sorolása A tárgyév fő feladatainak egyike a 234/2011. Korm. rendelet a szerint a települések katasztrófavédelmi besorolási eljárásának végrehajtása. Részt vettünk a MKI által szervezett

3 3 megyei besorolási munkacsoport munkájában, illetve végeztük a munkacsoport által meghatározott helyi feladatok végrehajtását. A településeket érintő kockázatok vizsgálatába bevontuk az érintett társhatóságokat is. A besorolás a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján történt. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást felmértük, továbbá ezeket súlyuk szerint értékeltük. A kockázatértékelés részben a települési önkormányzat által megállapított helyi adottságok, részben a társszervek által megadott adatok figyelembevételével történt. Mivel a vizsgálatok és az eljárás komoly szakmai felkészültséget igényelt, az önkormányzatok folyamatosan igényelték szakmai segítségnyújtásunkat. Az eljárás eredményeképpen a KvK 41 települése közül I. katasztrófavédelmi osztályba 3 db, II. osztályba 22 db és III. osztályba 16 db település lett sorolva. Egyek Nagyközség II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A besorolási eljárás eredményeit, a polgármesterek által felterjesztett besorolási javaslatokat a MVB elnöke és a belügyminiszter is jóváhagyta. A települések új besorolása a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítására kiadott 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet által lett kihirdetve. Mivel a rendelet magában foglalja a járási hivatalok létrehozásával kapcsolatos évi változásokat is - melynek értelmében a KvK illetékességi területk a járások illetékességi területekhez lettek igazítva ezáltal január 01.- jétől a Debreceni KvK illetékességi területe 4 járás (Debrecen, Derecske, Hajdúszoboszló, Nyíradony) 29 településére terjed ki, ezek közül 4 db I-es, 12 db II-es, 13 db III-as sorolású. (1.ábra) A kirendeltség veszélyeztetettségi besorolása 1. ábra 2. ábra A 2. ábra jól mutatja, hogy az illetékességi terület lakosságának nagytöbbsége I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen lakik, szám szerint fő, de jelentős a II.

4 4 katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken élők száma is fő, és mindössze csak fő lakik a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen. Ezzel kirendeltségünk messze a legveszélyeztetettebb, és legnagyobb lélekszámú a megyében. 3. Supervisori és egyéb ellenőrzések A BM OKF és a MKI fokozott ellenőrzési tevékenységre vonatkozó utasításai szerint folyamán a KvK illetékességi területéhez tartozó településeken számos supervisori ellenőrzési akciót hajtottunk végre. Az ellenőrzéseken minden esetben részt vettek az önkormányzatok képviselői, illetve esetenként a társhatóságok képviselői is. A belterületi vízelvezető rendszerek I. negyedévi állapotfelmérését a MKI által kijelölt, belvízi veszélyeztetés által leginkább érintett településeken a TIVIZIG szakembereinek bevonásával hajtottuk végre. Az ellenőrzés során 24 településen 110 kockázati helyszínt vizsgáltunk meg. A tapasztalatokról összefoglaló jelentést készítettünk az igazgatóságra, illetve fotódokumentációval rögzítettük az aktuális állapotokat. Ezt követően II. negyedévében helyszíni szemle keretében ellenőriztük a KvK valamennyi településének belterületi belvízelvezető rendszerét. A 41 településen felvett jegyzőkönyvekben 426 kockázati helyszínen megállapított rendellenességet rögzítettek ellenőreink. A feltárt hiányosságok jellege azonnali hatósági intézkedést egyetlen esetben sem igényeltek. Munkatársaink azonban felhívták a figyelmet, hogy amennyiben a javító intézkedésekre megszabott határidők lejárta utáni időszakban a visszaellenőrzések során szándékos, vagy gondatlan mulasztásokat tárnak fel, hatósági eljárás kezdeményezését fogják javasolni a TIKÖTEVIFE mint vízügyi hatóság - irányába. Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a legtöbb esetben kaszálás, ároktisztítás, feliszapolódás, áteresztisztítás, átereszcsere, rendszeres karbantartási hiány, csapadékvíz elvezető árok hiánya, vagy feltöltődése okozta a legtöbb problémát. A legnagyobb nehézséget azok a munkálatok jelentik a településeknek, melyekhez vízjogi engedélyek szükségesek (pl. csapadékvíz elvezető árkok létrehozása), mert ezek elhúzódó ügyintézéssel és jelentős anyagi kiadásokkal járnak II-III. negyedévében belterületi elhanyagolt fasorok állapot felmérését hatottuk végre. Az ellenőrzések zavartalan lebonyolítására ütemtervet készítettünk, melyet megküldtünk az érintett polgármesteri hivatalok és az ellenőrzésbe bevont Magyar Közút Nonprofit Zrt. HBM Igazgatósága részére. Az ellenőrzés szempontjait, előkészítését, illetve menetét, valamint a katasztrófavédelmi szempontok érvényesülésének fontosságát feldolgoztuk a júniusban megtartott közbiztonsági referensek koordinációs értekezletén. Az ellenőrzések előkészítésével kapcsolatban valamennyi településsel felvettük levélben és személyesen is a kapcsolatot, folyamatosan egyeztettünk, így a közös helyszíni szemlék takarékosabban, célirányosan kerültek végrehajtásra. A 41 településen összesen 111 kockázati helyszínt vizsgáltunk meg. Az állapotfelmérés során 75 javító kötelezés került meghatározásra, melyek jellemzően a fák állapotának függvényében fák kivágása, illetve veszélyes ágak eltávolítása voltak. A javító kötelezések meghatározásánál rövid határidő került megszabásra azokban az esetekben, melyek súlyosan veszélyeztették a környezetükben élőket, az ott lévő épületeket, illetve a kritikus infrastruktúrát (pl. légvezetékek, közlekedés, trolivezetékek, stb.). A kivágásra javasolt fák száma: 170 db volt III-IV. negyedévében belterületi vízelvezető rendszerek visszaellenőrzését hajtottuk végre a korábban felmért, problémás helyszíneken, ahol javító kötelezést rögzítettek ellenőreink a jegyzőkönyvben, illetve ezek határideje már lejárt. A visszaellenőrzés során 13 településen

5 5 összesen 57 kockázati helyszínt vizsgáltunk meg. Ezeken a helyszíneken a betervezett intézkedések időarányosan végrehajtásra kerültek. Elvégeztük a befogadásra tervezett, szükség befogadó helyek közös egészségügyi ellenőrzését a HBM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével. Felmértük a 165 db telepített motoros sziréna műszaki állapotát. A munkatársak a riasztóeszközök fokozódó állagromlását és növekvő üzemképtelenségét állapították meg. Ellenőriztük és értékeltük a mozgósítási és riasztási gyakorlatok - kirendeltségünk által kezdeményezett és a polgármester által elrendelt - végrehajtását az érintett 16 településen. Nem tervezett supervisori ellenőrzés keretében, két közérdekű lakossági bejelentést, illetve panaszt vizsgáltunk ki Egyek és Sáránd településeken, melyről írásos jelentést terjesztettünk fel a MKI-ra. Egyeztettünk az országos tűzgyújtási tilalom supervisori ellenőrzési feladata kapcsán az önkormányzatokkal, valamint a rendőrség és a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereivel közösen végrehajtandó a helyszíni szemlék tárgyában augusztus között 16 településen, 118 helyszínen került ellenőrzésre a KvK területén a tűzgyújtási tilalom betartása. Erről napi jelentéseket, majd összefoglaló jelentést küldtünk a MKI részére. Az év folyamán több esetben közreműködtünk iparbiztonsági ellenőrzéseken is. ADR telephelyi ellenőrzésen vettünk részt a TEVA Gyógyszergyártó Zrt. debreceni telephelyén április 26-án, valamint ADR közúti veszélyes áru szállítási ellenőrzésen vettünk részt a 42. sz. főúton, az Ártándi Határátkelőhely területén december 7-én. A pv. felügyelő, mint RID veszélyes áru ellenőr, részt vett a június 9-én Biharkeresztes vasútállomáson tartózkodó salétromsavat szállító vasúti tartálykocsi szivárgásának kivizsgálásában, ellenőrzésében. 4. Ideiglenes veszélyelhárítási tervrendszer kidolgozása A korábbi, 2006-ban készített terveket az új katasztrófavédelmi jogszabályok hatályon kívül helyezték. Az új végleges veszélyelhárítási tervek elkészítése viszont a települések katasztrófavédelmi besorolásának jogszabályban történő kihirdetését követően kerülhetnek kidolgozásra. A BM OKF és a MKI utasításának megfelelően az átmeneti időszak áthidalására ideiglenes települési és összesített kirendeltségi veszélyelhárítási tervek kidolgozását hajtottuk végre. A MKI PVF tervpontosítási feladatszabást és gyakorlati instrukciókat adott ki. A tervkészítéssel kapcsolatos kötelezettségről értesítettük a polgármestereket és felkészítést tartottunk a települési közbiztonsági referensek/polgári védelmi ügyintézők részére. Ők szakmai segítségnyújtásunk mellett készítették el a települési terveket. Az ideiglenes települési tervek alapján elkészítettük az összesített kirendeltségi tervet, melyet - a MKI igazgatójának egyetértésével május 18-án jóváhagyattunk a Debreceni HVB elnökével. 5. Települési közbiztonsági referensek A települési közbiztonsági referensi rendszert a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet ai alapján hoztuk létre a települési önkormányzattal való együttműködés keretében. A referens a polgármester feladat meghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. A jogszabály szerint az I. és II.

6 6 kategóriába sorolt települések kötelezettek referens kijelölésére ben a KvK területén 25 település volt érintett ezen kötelezettségben. Kezdeményezésünkre az önkormányzatoknál megtörtént a referensek kijelölése. A III. sorolású településeken továbbra is ún. polgári védelmi ügyintézők látták el a referensekével megegyező feladatokat (pl. supervisori ellenőrzéseken való részvétel, tervezési feladatok, pv. szervezetek megalakítási feladatai stb.). A közbiztonsági referensek részben a jogszabályok, részben a BM OKF belső szabályozói szerint, de mindvégig a KvK szakmai iránymutatása szerint tevékenykedtek. Irányításukat a polgármesterek, szakmai koordinálásukat a KvK polgári védelmi felügyelője végezte. A kapcsolattartás telefonon, e- mailen és személyes megbeszéléssel történik, valamint a havi koordinációs értekezletek keretében. A referensi rendszer kialakítása két lépcsőben történt I. negyedévében az átmeneti időszakra a régi polgári védelmi besorolás szerinti I. és II. osztályba sorolt településeken lettek kijelölve ideiglenes jelleggel, a referensi feladatokkal megbízott személyek. Gyorsított ütemű felkészítésüket január 24-én Debrecenben hajtottuk végre 36 köztisztviselő részére. A települések katasztrófavédelmi besorolási eljárás lezárását követően III. negyedévében történt meg a referensi állomány végleges kijelölése. Az állományt a MKI által kiadott képzési program, valamint oktatási és vizsgarend szerint készítettük fel egyhetes (34 órás) tanfolyam keretében, két turnusban. Az 1. csoport 13 fővel szeptember között, a 2. csoport 17 fővel október 1-5. között végezte el a tanfolyamot, illetve szeptember 25-én és október 9-én tette le a vizsgát. A foglakozásokat zömében a megyei polgári védelmi felügyelői és a MKI pv. főfelügyelője tartották, az általuk kidolgozott elméleti és gyakorlati oktatási anyag alapján. A tanfolyam valamennyi résztvevője eredményes vizsgát tett. A kapcsolattartás és a felkészítés egy másik formája a KvK székhelyén havi gyakorisággal megtartott koordinációs értekezletek. Az értekezleteken a referensek tájékoztatást, felkészítést kapnak az aktuális és várható feladatokról, egyben beszámolnak a saját végzett tevékenységükről. Az értekezleteken a referensek rendszeresen részt vettek. Hiányzás csak indokolt és igazolt esetben fordul elő (szabadság, betegség, halaszthatatlan munka). Kirendeltségünk általában kéthavonta kibővített koordinációs értekezletet tartott, melyen részt vettek a III. sorolású települések polgári védelmi ügyintézői is. Általános tapasztalat, hogy a referensek az értekezleteken aktívan vettek részt, mivel a rendezvény - céljaink szerint minden esetben szakmai konzultációs fórum is volt. A koordinációs értekezletek állandó napirendi pontjai voltak: - előző hónap tevékenységének értékelése, - feladatszabás tárgyidőszakra, - ismeretátadás feladatszabással kapcsolatosan, - konzultáció, problémák kötetlen megbeszélése, válaszadás a felmerülő kérdésekre. A koordinációs értekezleteken megtárgyalt főbb aktuális feladatok, felkészítések tárgyai: - katasztrófavédelem szervezete, jogszabályi ismeretek, - közbiztonsági referensi rendszer és működése, - felkészülés ár-, belvízvédelmi események kezelésére, - települések katasztrófavédelmi sorolása, kockázatbecslési eljárás, - ideiglenes veszély-elhárítási tervezés, települési tervek készítése, adattárak pontosítása, - mozgósítási tervek aktualizálása, mozgósítási ismeretek és a gyakorlatok levezetése, - belterületi belvízelvezető rendszerek állapot-felmérése, a visszaellenőrzés feladatai, - pv. szervezetek újjászervezésével kapcsolatos feladatok, - pv. szervezetek ünnepélyes eskütételével kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, - belterületi elhanyagolt fasorok állapot-felmérése, - védelmi igazgatási rendszer átalakítása,

7 - felkészülés rendkívüli téli időjárási események kezelésére, 7 Általános tapasztalat, hogy a referensek aktívan közreműködtek a fenti feladatok végrehajtásában- a helyi adottságok, lehetőségek és korlátok függvényében. A felkészítéseken, értekezleten való részvételi arány 62,5 100 % között ingadozott. 6. Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, gyakorlatai 2012-ben a szervezési feladatok első időszakában elsődlegesen a munkahelyi polgári védelmi szervezetek újjáalakítása volt napirenden. Az iparbiztonsági szakterület tájékoztatására támaszkodva felvettük a kapcsolatot a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó veszélyes üzemekkel. Előzetesen személyesen egyeztettünk a létrehozandó munkahelyi polgári védelmi szervezetekről. A 13/2012. számú OKF Főigazgatói utasítás szerint ugyanis a veszélyes ipari üzemekben, létesítményekben baleset-elhárítási szervezetet kell létrehozni, mint munkahelyi pv. szervezetet. A szervezés keretében elkészítettük a veszélyes üzemek munkahelyi polgári védelmi szervezeteinek állománytábláit, melyet megküldtünk az érintettek részére. Felkerestük az érintett üzemeket, igény szerint több alkalommal is egyeztetést végeztünk az üzem vezetőivel, a polgári védelmi szervezet megalakításával megbízott illetékesekkel. A szervezés évi stádiumában 12 településen 25 üzemben történt meg, illetve van folyamatban munkahelyi polgári védelmi egységek szervezése és megalakítása 217 fővel ban a jogszabályi minimum követelményeknek megfelelően a KvK 29 településén összesen 2860 fő beosztotti létszámú települési polgári védelmi szervezettel számolunk. E szervezetek alkalmazhatóságának növelése, illetve felkészítésük az idei év egyik legfőbb feladata. A tárgyévi felkészítések megszervezése a 10/2012. sz. MKI igazgatói parancs alapján történt. A MKI PVF által elkészített felkészítési terv alapján a KvK 16 településen hajtott végre polgári védelmi felkészítést, melyeken 185 települési pv. parancsnokság illetve szakalegység vett részt. A tervezett létszám 1331 fő volt, a foglakozásokon ténylegesen részt vett állomány létszáma 961 fő volt Ez átlagosan 72,2 %-os részvételi aránynak felel meg. A felkészítések zöme 13 esetben mozgósítási gyakorlat volt, 3 alkalommal rendeztünk riasztási gyakorlatot. A mozgósítási gyakorlat 9 esetben alapképzéssel, 2 esetben katasztrófavédelmi tájékoztatással párosult. A mozgósítási gyakorlatot további 2 esetben felkészítés és külső védelmi tervgyakorlat követte a veszélyes anyaggal foglakozó felső küszöbös üzemek veszélyeztető hatásainak kitett Hajdúszoboszló és Nagyhegyes települések esetében (2012. november 27.). A két település térségében koncentrálódik Hajdú-Bihar megye földgáz tároló és feldolgozó iparága. A gyakorlatba bevont három felső küszöbös üzemet a MOL Nyrt. és az E.ON Földgáz Storage Zrt. működteti. A feltételezés szerint a létesítményekből különböző szénhidrogén gázok kerültek a szabadba, melyek egyes belterületi településrészeket is veszélyeztettek. A gyakorlat helyszíne Nagyhegyes Község polgármesteri hivatala volt. A rendezvény három mozzanatból állt. Elsőként a két település polgári védelmi parancsnokságai és infokommunikációs egységei kerültek mozgósításra kor. Ezt követően a gyakorló állomány elméleti felkészítést kapott a katasztrófavédelmi jogszabály, szervezeti és hatásköri változásairól Dr. Nagy Imre tű. alezredes, debreceni kirendeltség-vezető részéről. Tájékoztatót tartott a két veszélyes üzem vezetője is, az üzemek működéséről és a veszélyeztető hatásokról. A társszervek részéről a rendőri intézkedések és az egészségügyi biztosítás megvalósításáról hangzott el előadás. A törzsgyakorlat végrehajtásának szabályairól a pv. felügyelő tartott eligazítást. A harmadik mozzanatban a polgári védelmi parancsnokságok külön munkacsoportban, a 2012-ben módosított ideiglenes veszély elhárítási tervek és külső védelmi tervek alapján, a gyakorlatvezető által településenként kiadott 7-7 közlemény szerint törzsgyakorlaton vettek részt. A főbb végrehajtott feladatok: a törzsek biztonságos munkafeltételeinek megteremtése, a polgári védelmi szervezetek

8 8 mozgósítása, elektromos szirénákon jelek leadása, elzárkóztatás, kimenekítés megvalósítása, befogadó helyek kijelölése, felkészülés az ideiglenes ellátás megszervezésére, valamint az együttműködés és a lakosságtájékoztatás biztosítása. A törzsgyakorlat kor fejeződött be és a munkacsoportok vezetői jelentést tettek a végrehajtott feladatokról. A MKI polgári védelmi főfelügyelője a gyakorlatot megfelelőre értékelte. A polgári védelmi szervezetek felkészítésének helyzetéről negyedévente jelentést terjesztettünk fel a MKI-ra. Az év folyamán a kirendeltség által megtartott katasztrófavédelmi felkészítések összesen 1736 főt érintettek. Az érintett létszám megoszlását mutatja be a 3. ábra. A 2012-ben végrehajtott felkészítések (fő) 3. ábra 7. A HVB-k feladataiban való közreműködés Illetékességi területünkön négy helyi védelmi bizottság működött 2012-ben, Balmazújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló székhelyekkel. A jogszabályi változásoknak megfelelően az elnök-helyettesi feladatokat a MKI igazgató által kijelölt kirendeltségi munkatársak látták el. A tárgyévben 3-3 alkalommal ültek össze a HVB-k, kivéve Hajdúszoboszló HVB-t, amely 4 alkalommal ülésezett. A fő napirendi pont a februárjában és decemberében megtartott üléseken a téli rendkívüli helyzetekre való felkészülés feladatainak megvitatása és a helyzetek kezelésében érintett szervek szervezetek részére a feladatok meghatározása. A téli helyzetek kezelésére vonatkozó legrészletesebb előterjesztéseket a decemberi üléseken nyújtottuk be. Napirendi pontok: 1. Beszámoló a rendkívüli téli időjárási helyzetekre való felkészüléshez szükséges feladatok végrehajtásáról. 2. A Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság 7/2012. (XI.8.) számú határozatának ismertetése, végrehajtásának helyzete. 3. A téli időjárással kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok jelentésének rendje, az együttműködés lehetőségei. 4. Intézkedés a téli időszakra vonatkozóan a közüzemi szolgáltatók által a szolgáltatásból történő kizárás felfüggesztésére. 5. Feladatok a szükséget szenvedőkről való gondoskodással kapcsolatosan. 6. Szükségintézkedések előkészítése (pl. iskolaszünet elrendelése). 7. Az alapellátások biztosításának helyzete, különös tekintettel a közlekedés zavartalan biztosítására. Az úton rekedtek ideiglenes elhelyezésének lehetőségei. 8. Mentőosztagok kialakítása településenként. 9. Egyebek.

9 9 Az évközben megtartott ülések fő napirendi pontja a MVB által a HVB-k részére kiadott ideiglenes Szervezeti és Működési Rend megtárgyalása és elfogadása volt. A Hajdúszoboszlói HVB külön ülést szentelt a katasztrófavédelem és a védelmi igazgatás rendszerét érintő 2013-tól esedékes változások megvitatásának tól szintén négy HVB működik területünkön, de megváltozott illetékességi területtel, Debrecen, Derecske, Hajdúszoboszló és Nyíradony székhelyekkel. 8. Közreműködés rendezvények szervezésében, lebonyolításában legjelentősebb rendezvényszervezési feladata volt az augusztus 11-én Debrecenben megrendezésre került polgári védelmi szervezetek és a Hortobágy Mentőcsoport eskütételi és zászlóadományozási központi ünnepsége volt. A MKI PVF koordinációja mellett részt vettünk az előkészítési, szervezési és lebonyolítási feladataiban. A HVB székhelyű települések polgármesteri hivatalaival együttműködve folyamatosan szerveztük az ünnepségre bevont személyekkel kapcsolatos teendőket. Ennek alapján biztosítottuk az előírt 350 fő köteles polgári védelmi beosztott rendezvényen történő megjelenését, részvételét. Emellett aktívan részt vettünk a Hortobágy Mentőcsoport megalakításának szervezésében is, a mentőcsoport egyik fontos szervezeti eleme a Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért szolgálatot vállaló önkéntes állománya volt. Gondoskodtunk valamennyi résztvevő ruhaméretének felméréséről, a ruházat biztosításáról, a beosztottak felkészítéséről és a 3x50 fős vidéki állomány megyeszékhelyre történő be- és hazaszállításáról. A KvK kijelölt állománya részt vett a rendezvény lebonyolításában és a technikai bemutatók megtartásában. MKI igazgatói parancs alapján biztosítási feladatok ellátását végeztük a július között megrendezett debreceni Campus Fesztiválon. A pv. felügyelő adatokat biztosított a MKI rendezvénybiztosítási tervének elkészítéséhez, valamint váltásos szolgálatot teljesített a Balmazújvárosi Katasztrófavédelmi Iroda referensével együtt a katasztrófavédelmi biztosítási feladatokra létrehozott helyi Művelet Irányító Központban. Kirendeltségünk gondoskodott a rendezvény tűzvédelmi biztosításáról és a szolgáltatást végző vállalkozások, kereskedelmi egységek hatósági ellenőrzéséről. A rendezvényen rendkívüli esemény nem történt. 9. Katasztrófavédelmi felkészítés A KvK katasztrófavédelmi felkészítési tevékenysége a fentiekben ismertetett módozatokon kívül kiterjedt a lakosság felkészítésére is. Anyagi feltételek hiányában ezt a feladatot az önkormányzatokon keresztül valósítottuk meg a polgármesteri hivatalok részére aktuális közérdekű tartalmú írásban megküldött tájékoztatók formájában. A kiadott tájékoztatók főbb témakörei: - árvízi, belvízi veszélyeztetés, védekezés, az önkormányzat és a lakosság feladatai kötelezettségei, - nyári rendkívüli időjárás veszélyei, az önkormányzat feladatai, tanácsok a lakosság részére hőségriadó esetére, - önkéntes polgári védelmi szolgálatra való jelentkezés és a szolgálatteljesítés feltételei, - téli rendkívüli időjárás veszélyei, rendkívüli helyzetekre való felkészülés önkormányzati és lakossági feladatai. A polgármesteri hivatalok tájékoztatónkat saját honlapjukon, hirdető táblán, helyi sajtóban jelentették meg. Ebben aktívan közreműködtek a közbiztonsági referensek. A nagyobb településeken az elektronikus úton való tájékoztatás jól működött, míg a kisebb településeken a honlapok nem igazán hatékonyak az internetes hozzáférhetőség alacsony szintje miatt. Ezeken a

10 10 településeken a lakosság tájékoztatása elsősorban a helyben szokásos módon, főleg rendszeresített hirdetőhelyeken, piacon, nagyobb boltokban, hirdetmény kifüggesztésével valósult meg. Külön nyomdai sokszorosítású kiadvány kibocsátását forráshiány miatt nem tudtunk megvalósítani. A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében kiemelt figyelemmel kezeltük az ifjúság felkészítését is. Az ifjúság felkészítése egyrészt a 3x3 akcióterv alapján történt. A képzés során 313 fő általános iskolás és 296 fő középiskolás kapott életkorának megfelelő szintű felkészítést. A felkészítésen összesen 32 pedagógus is részt vett. A 2011/2012. tanévben végrehajtott akcióterv alapján végrehajtott lakosságvédelmi feladatokról felkészítéseiről összefoglaló jelentést terjesztettünk fel a MKI-ra. Másrészt az ifjúság képzése megvalósult a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntőjére való felkészítés során is. A debreceni KvK illetékességi területéről 13 általános iskolás csapat (52 fő) és 6 középiskolás csapat (24 fő) vett részt a versenyen. Az eredményes felkészítést igazolja, hogy mind az általános iskolai, mind a középiskolai kategóriában kirendeltségünk csapata jutott tovább az országos döntőbe. Az ifjúságfelkészítés harmadik pillére az ifjúsági közösségi szolgálat keretében zajlott az év folyamán. Eddig két középiskolából három csoportban 16 diák órás szolgálatot töltött kirendeltségünkön, polgári védelmi, tűzoltósági és iparbiztonsági szakterületeken való ismeretek szerzésével. A közösségi szolgálat biztosítása érdekében jelenleg 5 középiskolával van a KvKnak érvényes befogadó együttműködési magállapodása. Ennek keretében áprilisig folyamatosan be vannak jelentkezve a tanulók közösségi szolgálatra. A legkisebbek felkészítéséről sem feledkeztünk meg, kistérségi katasztrófavédelmi rajzpályázatot hirdettünk Balmazújvároson a Napsugár Óvodával közösen. Tapasztalataink szerint a legfiatalabb generációk is fogékonyak a különböző veszélyeztető hatások megismerésére és az ellenük való védekezésre történő felkészülésre. 10. Egyéb végrehajtott feladatok, igénybevétel Feltöltöttük BM OKF által kiadott települési adatlapokat a KAP-online rendszerben. Elkészítettük és a MKI-ra felterjesztettük a KvK Értesítési Tervét. Pontosítottuk Hajdúszoboszló és Nagyhegyes települések külső védelmi terveit és felülvizsgáltuk a lakossági tájékoztatóit. A településekkel folyamatos kapcsolatot tartottunk a téli időjárásra való felkészülés feladataival kapcsolatban. Tájékoztatót és minta dokumentumot küldtünk ki az önkormányzatok részére a főigazgató úr által meghatározott napi jelentési és adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan. 11. Közreműködés a Hortobágy Mentőcsoport tevékenységében III. negyedévében a MKI PVF koordinációjával megalakult Hajdú-Bihar megye önkéntes területi mentőszervezete a Hortobágy Mentőcsoport. A KvK már a korai szakaszban is részt vett a mentőcsoport szervezési feladataiban. E feladattal összefüggésben az önkéntes mentőszervezetek BM OKF által szervezett nemzeti minősítő törzsvezetési és terepgyakorlatán április 14-én Gyomaendrődön részt vett a pv. felügyelő. A KvK kollégái részt vettek a mentőcsoport szervezeti elemeinek kialakításában, a tagok és lehetséges tagok toborzásában, tájékoztatásában és az eskütételi, zászlóadományozási rendezvényük megszervezésében és lebonyolításában is. A megfelelő szakmaiság biztosítása érdekében a pv. felügyelő vezeti a mentőcsoport árvízvédelmi komponensét. A mentőcsoport felkészítése több lépcsőben történt. A pv. felügyelő megszervezte és levezette az állomány szeptember 22-ei balmazújvárosi ár-, belvízvédelmi gyakorlati felkészítését. A polgári védelmi felügyelő és a Debreceni HTP ből 2 fő

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8700 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről szám:08-01/740-1/2013/gy B E S Z Á M O L Ó a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről i K készítette és felterjesztette: Sári Ákos tűzoltó

Részletesebben

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezetö H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: (+36 42) 404-444 Fax: (+3642) 404-444 e-maii:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója

ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 4. Napirend a Katasztrófavédelem és a tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolója 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77 2 TARTALOMJEGYZÉK I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...7 1. HUMÁN TEVÉKENYSÉG...8 2. HIVATAL TEVÉKENYSÉGE...15 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...23 III.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28.

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28. B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről Készítette:

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben