E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK április 24-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Karaszi Péter tő. alezredes, kirendeltségvezetı ELİADÓ: Horváth István polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:../2014. (.) GPB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése szerint a tőzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tőzoltóság mőködési területén mőködı települési önkormányzat képviselı-testületének a település tőzvédelmi helyzetérıl, a tőzvédelem érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról. Fentiekre való tekintettel mellékelten beterjesztem a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének évi tevékenységérıl készült beszámolóját. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, április 15. Horváth István polgármester

3 Határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése szerint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének évi tevékenységérıl szóló beszámolóját köszönettel elfogadja. A Közgyőlés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felelısségteljes munkájához a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván. Határidı: április 24. Felelıs: Horváth István polgármester

4 TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységének beszámolója Felterjesztem: Szekszárd, január 31. Karaszi Péter tő. alezredes kirendeltség-vezetı

5 Vezetés, irányítás: A katasztrófavédelem területén jelentıs változást hozott a január 1-jétıl hatályos új katasztrófavédelmi törvény, amely országosan egységesítette, állami felügyelet alá vonta a katasztrófavédelmi szerveket. Az új egységes vezetésirányítási rendszer felállásával jelentısen kibıvült az új szervezet tevékenységi köre, átalakult a struktúrája és feladatrendszere. A tőzvédelmi, polgárvédelmi és a hatósági feladatok mellett új szakterületként jelent meg az iparbiztonsági feladatkör. A vonulások hatékonyabbá tétele érdekében a szakmai és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével bevezetésre került a beavatkozás-elemzés módszere. Megújult a polgári védelmi szakterület. Jelentıs változásokat hozott 2013 év jogszabályok illetve belsı szabályzók egyaránt. A kiadott jogszabályoknak megfelelıen a Kirendeltség illetékességi területe is megváltozott január 1-tıl a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe, a járások felállásával, három járás (Szekszárdi, Bonyhádi és Tolnai járás) illetékességi területére, 46 településre terjed ki. A közigazgatás vonatkozásában az új jogszabályok hatályba lépésével 203. január 1- jével megalakultak a Járások. A járások létrejöttével új feladat és hatáskörök jelentek meg a védelmi igazgatás rendszerében. A Helyi Védelmi Bizottsági üléseken (Szekszárd, Bonyhád, Tolna). A bizottságokat tájékoztattuk a katasztrófa-védelmi törvényrıl, a hozzá kapcsolódó jogi szabályzókról, illetve a katasztrófavédelem szervezeti átalakulásáról és az új egységes vezetés-irányítási rendszerrıl. A védelmi bizottságok vezetésében történt változásoknak megfelelıen a katasztrófavédelmi elnökhelyettesi posztra Szekszárdon Sarkadi Ferenc tő. alezredes kirendeltség-vezetı, majd szeptember 1-tıl Karaszi Péter tő. alezredes kirendeltségvezetı, Bonyhádon Borda Károly tő. alezredes polgári védelmi felügyelı, december 1- tıl Czinczár Krisztián tő. hadnagy polgári védelmi felügyelı, Tolnán Széles Szabolcs tő. százados, majd helyette Szilasi Lajos tő. alezredes lett kijelölve. A hatályos jogi és belsı szabályzók alapján végrehajtottuk a kirendeltségre vonatkozó feladatokat, megismertettük a teljes személyi állománnyal a tevékenységünket, feladatainkat meghatározó szabályzókkal. A számítógépes hálózati rendszeren biztosítottuk mindenki részére a munkánkat meghatározó és leszabályozó jogszabályokhoz, belsı szabályzókhoz való hozzáférést, azok megismerését. A kirendeltség illetékességi területén lévı Önkormányzati Tőzoltóságokat (Bátaszék, Tolna), Önkéntes Tőzoltó Egyesületeket folyamatosan tájékoztattuk az újonnan megjelenı szabályzókról, illetve szabályzók változásairól. A kirendeltség elkészítette az ügyrendjét, majd hatályba lépését követıen módosításra kerültek a munkaköri leírások. Felkérésre több település képviselı testülete elıtt beszámoltunk az elızı évben végzett tevékenységünkrıl, részt vettünk az önkéntes tőzoltóságok közgyőlésein, ahol tájékoztatást adtunk az új katasztrófavédelmi rendszer felépítésérıl és az egységes vezetésirányítási rendszerérıl. A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti struktúrája Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezetı Tőzoltósági felügyelı Polgári védelmi felügyelı Iparbiztonsági felügyelı

6 A Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság szervezeti struktúrája Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Tőzoltóparancsnok Parancsnok-helyettes Mőszaki-biztonsági tiszt (munkavédelem) Katasztrófavédelmi megbízott (2) Szolgálatparancsnok (3) Rajparancsnok (3) Szerparancsnok (3) Különleges szerkezelı (18) Gépjármővezetı (27) Beosztott tőzoltó (12) Bonyhádi Katasztrófavédelmi İrs İrsparancsnok Katasztrófavédelmi megbízott Szerparancsnok (3) Gépjármővezetı (6) Beosztott tőzoltó (9)

7 I. Humán tevékenység A személyi állománytáblázat alapján törekedtünk az elıírásoknak és az elvárásoknak megfelelıen úgy feltölteni, hogy a kirendeltség mőködése biztosított legyen év elején a Kirendeltség rendszeresített létszáma 102 fı, ebbıl 87 betöltött státusz volt. Az elsı félévben több személyi változásra is sor került január 16-án Dömötör László tő. örgy. Polgári védelmi felügyelı távozása Tolna Megyei Védelmi Bizottság titkár-helyettesi beosztásba került április 1. Szilasi Lajos tő. alez. A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tőzoltósági felügyelıi státuszba került ( Széles Szabolcs tő. szds. helyett) Sebestyén György tő. szds feburár 1-tıl a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenırzési szolgálathoz került. dr. Farkas Attila tő. alez február 26-tól a Szekszárdi KVK. hatósági osztály kiemelt fıelıadója lett, majd 2013.május 10-én megszőnt szolgálati jogviszonya, elhagyta a kirendeltséget. Feri Róbert tő. hdgy. (volt mőszaki biztonsági tiszt) 2013.május 13-tól hatósági osztály kiemelt fıelıadói státuszába került. Varga Csaba tő. zls május 13-tól a mőszaki biztonsági tiszt terhén referens (munkavédelmi) biztonsági tiszti feladatokat látja el, majd hadnagyi kinevezését követıen október 1-tıl mőszaki biztonsági tiszt. Karaszi Péter tő. alezredes szeptember 1-tıl kirendeltség-vezetıi beosztásba került kinevezésre (Sarkadi Ferenc tő. alezredes helyett, aki a Paksi KvK. Kirendeltségvezetıje lett) Sebestyén György tő. ırnagy szeptember 1-tıl hatósági osztályvezetıi beosztást tölt be (Ferger Ferenc tő. alezredes helyett aki a hatósági osztály kiemelt fıreferense lett). Sághy-Takács Krisztián szeptember 1-tıl az Igazgatóság ellenırzési szolgálatánál teljesít szolgálatot. Czinczár Krisztián tő. hadnagy december 1-tıl polgári védelmi felügyelıi beosztásba került kinevezésre (Borda Károly tő. alezredes helyett, aki katasztrófavédelmi megbízotti beosztást tölt be). Jelenleg a 22 tiszti beosztásból csak 14 van feltöltve. Jelenleg nincs betöltve az iparbiztonsági felügyelıi, a hatósági fıelıadói, szolgálatparancsnoki, rajparancsnoki és ırsparancsnoki beosztások. A kirendeltség szervezési állománytábla szerinti létszáma december 31-én 102 fı helybıl 86 státusz van betöltve, de egy fı október 1-tıl folyamatosan vezényelve van a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KMSZ szolgálatába. A szervezési állománytáblának megfelelıen törekszünk a folyamatos felvétellel az üres státuszok betöltésére, 2013 évben 7 fı fejezte be a moduláris rendszerő alapfokú képzést és állt szolgálatba. (A Szekszárdi HTP állományában szerepel Böhm Róbert, aki az igazgatóságon van foglalkoztatva.) 2013-ban 8 fı távozott a szervezettıl: május 10. Dr Farkas Attila tő. alez;

8 május 5-én Nagy Gábor tő. ftörm; július 1-én Szabó Ferenc Zoltán tő. ftırm; szeptember 1-én Csepeli Attila tő. zls; december 31-én Kelemen István tő. ırm; december 31-én Dózsa László tő. zls; december 31-énHorváth Péter tő. ftırm; december 31-én Kovács Zoltán tő. ırm. A felvételre jelentkezık esetében minden alkalommal elvégeztük a fizikai, a pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat. Az egészségügyi és pszichológiai alkalmassági szőrı vizsgálatok miatt 30 %-kal többlet toborzás volt szükséges, hogy biztosított legyen a megfelelı létszám felvétele. Az elsı félévben a kirendeltség teljes személyi állomány vonatkozásában felmérésre került a nyelvoktatás igénye, mely oktatás sajnálatos módon nem került megtartásra. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett tanfolyamokon, szakmai továbbképzéseken részt vettünk. Vezetıi továbbképzésen a Kirendeltség állományából 7 fı vett részt (Sarkadi Ferenc tő. alez., Borda Károly tő. alez., Széles Szabolcs tő. szds., Karaszi Péter tő. örgy., Ábrahám Sándor tő. alez., Szilasi Lajos tő. alez., Ferger Ferenc tő. alez.) Karaszi Péter tő. örgy; Feri Róbert tő. hdgy. Málinger Csaba tő. hdgy. ADR illetve RID képzésen, Sághy-Takács Krisztián ÁROP jogalkalmazás javítása továbbképzésen, Borda Károly tő. alez. alapfokú sugárvédelmi továbbképzésen, Kapási Tamás tő. tırm. vezetéstechnikai alaptanfolyamon, Tóth Sándor tő. zls. és Mihály Gábor tő. zls. Mőszaki mentı gépjármővek mentori képzésén, Karaszi Péter tő. alez. Vezetıképzın vett részt. A kirendeltségen évben fegyelmi eljárás lefolytatására nem került sor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kettı hallgatója a gyakorlati képzését a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen és a Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóparancsnokságon töltötték el. A gyakorlat alkalmával megismerkedtek a kirendeltség és a tőzoltóság felépítésével, tevékenységével és a technikai eszközökkel. II. Sajtótevékenység helyzete A kirendeltség által szervezett képzéseken, oktatásokon, rendezvényeken és gyakorlatokon a helyi sajtó is megjelent, külön készítettünk fénykép felvételeket és szöveges kiegészítést a TMKI sajtóreferens részére (közbiztonsági referens képzés, állománygyőlés, katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, közösségi szolgálat, polgári védelmi szervezetek szakkiképzése, jelentısebb káresemények). A tőzoltási és mőszaki mentési beavatkozásokról fényképfelvételek készültek, a jelentısebb eseményekrıl és sajtó megnyilvánulásokról képanyag mellett írásos jelentés készült az elıírások szerint. Továbbá szóbeli tájékoztatást adtunk az igazgatóság sajtó szóvivıjének a helyszínen tapasztaltakról.

9 III. Együttmőködés helyzete A Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóság együttmőködési megállapodást írt alá a beavatkozások során hadra fogható tőzoltó egyesületekkel (Fadd, Nagymányok, Zomba Bonyhád, Tevel, Kéty, Szárazd, Nagymányok). Az Önkéntes tőzoltó Egyesületekre kiírt pályázat tekintetében külön tájékoztatást adtunk az egyesületek vezetıinek, a pályázat megírásához, a pályázat dokumentációi elküldésre kerültek. A leadott pályázatok ellenırzését elvégeztük, kisebb hiányosságokat pótoltattuk, illetve kijavíttattuk és továbbítottuk a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. Pályázatot adtak be az alábbi Egyesületek: Bonyhád, Fadd, Tevel, Zomba, Kéty, Nagymányok. Ellenırzések során az egyesületek mőködése felmérésre került, személyi és tárgyi vonatkozásban egyaránt. Tájékoztattuk ıket a hatályos jogszabályokról, jogszabályi változásokról. IV. Munkavédelmi helyzet A kirendeltség állománya egyéni védıfelszerelésekkel rendelkezik, a védıeszközök elhasználódottak, cseréjükrıl gondoskodni kell - tartalék védıruhákkal nem rendelkezünk. Az újonnan felszerelı állomány részére csak beszerzés útján biztosítható a védıruházat. A kötelezı munkavédelmi oktatásokat megtartottuk, azok dokumentálásra kerültek. A tanulságos balesetek soron kívüli munkavédelmi oktatását az egész állomány részére szintén megtartottuk. A kirendeltség használatában lévı eszközök, felszerelések felülvizsgálata megtörtént, a gépjármővek érvényes mőszaki vizsgával és felülvizsgálattal rendelkeznek. Felmérésre került a teljes személyi állomány védıruházata. A felmérés során megállapítható hogy a védıruhák elhasználódottak, a beavatkozó állomány közel 70 %-a cserére szorul, raktári készlettel nem rendelkezünk. A közeljövıben bevezetésre kerülı R 13 típusú védıruhából két darabot kapott a Szekszárdi HTP, melyeket véleményezés után visszajuttattunk az Igazgatóságra. Az alkoholszondás ellenırzéseket megtartottuk, dokumentálásuk megtörtént. Az I félévben 65 alkalommal, 772 fı került ellenırzésre. Az ellenırzések során a vizsgálatok minden alkalommal negatív eredményt adtak, alkoholos vagy kábítószer által befolyásolt személy nem jelent meg szolgálatra, illetve szolgálatellátás alatt sem volt a vizsgálatok során pozitív eredmény. V. Szakmai tevékenység Tőzoltósági felügyelıségi tevékenység, Tőzoltóságok A Szekszárdi kirendeltségen a tőzoltósági felügyelıi beosztásban személyi változás történt április. 1-tıl a Szekszárdi KvK tőzoltósági felügyelıi beosztást korábban betöltı Széles Szabolcs tő. szds a TMKI Igazgató-helyettesi Szervezet, Fıügyeleti Osztály,

10 Katasztrófavédelmi Mőveleti Szolgálat kiemelt fıreferensi beosztásba került kinevezésre. Ugyan ezen idıponttól a jelzett beosztásba Szilasi Lajos tő. alez. került kinevezésre. Az I. félévi vezetıi munkatervben meghatározott ellenırzéseket végrehajtottuk, a tapasztalatokat az ellenırzési illetve a felügyeleti naplóban rögzítettük, az ellenırzöttek a feltárt hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéseket jelentették. Néhány ellenırzés esetében objektív okok (központi képzés, árvíz, szabadság,) miatt átütemezésre került sor. Összességében megállapítható hogy az ellenırzött ÖTP-k a vizsgált szempontok szerinti feladataikat a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozókban foglaltak alapvetı betartásával végezték. A II. negyedévben megtörtént a Szekszárdi Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) és azon önkéntes tőzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) között az együttmőködési megállapodás (továbbiakban: EMÜ) megkötése, amelyek alapszabályukban vállalták a tőzoltási, mőszaki mentési tevékenység végzését. Az EMÜ megkötése elıtt a Szekszárdi HTP parancsnokával közösen helyszíni szemle keretében tájékozódtunk az ÖTE helyzetérıl, felmértük a személyi állományt, a gápjármővek állapotát, és a meglévı eszközök mennyiségét. Az EMÜ-k határidıre történı aláírására ünnepélyes keretek között került sor a Szekszárdi KvK tantermáben. A BM OKF- MTSZ évi pályázati kiírását megküldtük az EMÜ-t megkötı ÖTE-eknek. Felhívásunkra a 7 EMÜ-sal rendelkezı ÖTE közül 5 adott be pályázatot a Szd HTP-re, melyek megfeleltek a pályázati kiírásban foglaltaknak és a módosított határidıre felterjesztésre kerültek a TMKI-ra. Meggyızıdésünk szerint a sikeres pályázati elbírálást követıen szélesedik az ÖTE-ek eszközparkja, mely segíti a helyi szintő hatékony beavatkozást, a hivatásos, önkormányzati tőzoltó-parancsnokságok beavatkozásainak támogatását. A tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezésérıl szóló 21/2012. számú BM OKF utasítás alapján elkészítettük a közösségi szolgálat tematikáját, mely alapvetıen a 40 órás önkéntes tőzoltók részére kidolgozott és elfogadott tanfolyamra épül, majd pedig vizsgáztatással zárul. 10 órában a tanulók iparbiztonsági és polgári védelmi elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek. Az iskolák tájékoztatása megtörtént és június 25-én 19 fı kezdte meg a közösségi szolgálat teljesítését június 9-tıl 17-ig részt vettünk Báta településen a Dunán levonuló árvíz elleni védekezési munkálatokban, melynek keretében irányítási, szervezési, ellenırzési tevékenységet láttunk el.

11 Aktívan részt vettünk a Bonyhádi Katasztrófavédelmi İrs július 1-i hatállyal történı felállításának és mőködésének megkezdésével kapcsolatos tervezı tevékenységben. A Pécsen megrendezett tőzvizsgálói tanfolyamon részt vettünk, ahol hasznos tapasztalatokat szereztünk. A képzésen elhangzottakról a tőzoltás vezetésére jogosultak a rájuk vonatkozó részrıl tájékoztatást kaptak. A Tolnai HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatait Szilasi Lajos tő.alez. látja el. A Dunai árhullám levonulását megelızıen a Vízügyi Igazgatósággal közösen bájárást hajtottunk végre a Tolnai járás illetékességi területéhez tartozó védmőveken (Duna, Sió). A Szekszárdi Hivatásos Tőzoltó Parancsnokság elsıdleges mőveleti területe 49 településre terjed ki. A mőveleti területen két önkormányzati tőzoltóság van, a bátaszéki és tolnai önkormányzati tőzoltóságok, melyek felett szakmai felügyeletet gyakorol. A képzési tervben meghatározottak alapján végrehajtottuk a helyismeretszerzı és szituációs, a parancsnoki ellenırzı gyakorlatokat. Részt vettünk január hónapban Tolna Sztáray Gimnázium kiürítési gyakorlatán, márciusban megyei ellenırzı gyakorlaton az NRHK Kft. Bátaapátiban, valamint a Tolna- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által szervezett M6autópálya gyakorlaton. Április hónapban a Paksi Atomerımőben jelentünk meg mind három szolgálati csoporttal helyismeretszerzı gyakorlaton. Májusban az M6-os autópálya törzsvezetési gyakorlata került megtartásra Bátaszéken, továbbá aktívan részt vettünk a Tolna Megyei KMSZ által szervezett gyakorlatokon. Az éves továbbképzési tervben elıírtakat végrehajtottuk, soron kívüli oktatásban részesült az állomány, az árvíz elleni védekezés tárgyában, valamint KRESZ oktatásban. A beavatkozások alakulása az I. félévben: Káreset: 91 vonulás Tőzeset: 50 vonulás Téves jelzés: 17 vonulás Bérmunka: 5 vonulás

12 Káreset Tűzeset Téves jelzés Bérmunka A vonulások riasztási fokozatok szerinti megoszlása: I, I K: 154 eset II, II K: 3 eset III, III K: 1 eset Adatsor I, IK II, IIK III, IIIK Jelentısebb események az elsı félévben: Klór gázszivárgás a Szekszárdi Carol Kft-nél

13 Bombariadó a Szekszárd Bíróság épületében a Béla király téren (biztosítás) Villámárvízi beavatkozások Rendkívüli hó helyzet Rendkívüli Dunai árvízi védekezés (Báta, illetve június 6-17-ig 24/24 órás munkarend 31 fı vezényelve, védekezésre) Aktívan részt vettünk a Szekszárd város rendezvényein, Pünkösdi fesztivál, Gemenc nagydíj, Családi nap, Gyermeknapi rendezvény. A fentieken túl a hatályos belsı szabályzóknak és a gazdaságossági követelményeknek megfelelıen térítéses munkákat is vállaltunk elsısorban habpartikban történı közremőködéssel. Ezt fıleg az iskolák, óvodák rendelték meg tılünk az évzárókhoz kötıdı iskolai rendezvényeken. Laktanyánkban elızetes egyeztetés után rendszeresen fogadunk iskolai, óvodai csoportokat, amikor is a gyermekek megismerkedhetnek a tőzoltók munkájával, az általuk használt technikai eszközökkel. Részt vettünk a Dombóváron megrendezett megyei katasztrófavédelmi sportversenyen, ahol 4x100-as váltóban az A és B csapat 2. lett Az Erımő tőzoltósága után. Kismotorfecskendı szerelésben szintén m-es akadály pályán egyéniben Klézl Tamás ırm. elsı helyezést ért el, Szekszárd HTP csapata összetettben második helyezést ért el Erımő tőzoltósága mögött legjobb hívatásosként. Polgári védelmi tevékenység területe A polgári védelmi felügyelıség a 2013.év I. félévében az alábbi feladatokat hajtotta végre. A veszélyhelyzetek tudatos, tervszerő megelızése keretében: Az ellenırzés területén: megterveztük a települési és a gazdálkodói ellenırzéseink idıbeosztását havi és települési bontásban. A beosztást negyedéves szinten napi pontosítással tervesítettük. Az ellenırzések idejérıl a polgármesteri hivatalokat és az ellenırzésben résztvevı társszervezeteket idıben értesítettük. A társszervekkel közösen az ellenırzések során a riasztás értesítés eszközei, a belvíz elevezetés és árvédelmi rendszer helyzete és állapota, a vízkárelhárítás tervezése az ideiglenes és átmeneti befogadó helyek, szállások és a kiszolgáló étkeztetési lehetıségek, konyhák ellenırzése, a gyülekezı helyek szociális ellátottsága, a kitelepítés, befogadás és egyes kockázati helyszínek forgalom irányítási, gyülekezési helyek megközelítési és forgalmi rendje, valamint az egyes települések mint önálló kockázati helyszín teljes körő lezárása, az ırzés-védelem helyzete, valamint részünkrıl a polgári védelmi tervezés helyzete, az elkészült

14 tervek, beosztó, kijelölı határozatok és azok kezelése, valamint a veszélyeztetettség változásai kerültek vizsgálatra. Az ellenırzésrıl annak helyszínein jkv.- készült, amelyben ha voltak, kitértünk a hiányosságokra és a megszüntetés követelményeinek meghatározására. Ellenırzésre került települések és gazdálkodók: február hónapban: Decs, İcsény, Várdomb, március hónapban: Györe, Izmény, Immobília 1904 Hőtıház Szekszárd, Kismányok április hónapban: Mórágy, Mıcsény, Alsónána, Szálka, Szekszárd, május hónapban: Báta, Bogyiszló, Bonyhád, Kakasd június hónapban: Nagyvejke, Závod, Aparhant, Mucsfa. Nagymányokra, Tolnára, Bátaszékre tervezett ellenırzés a kialakult árvízi helyzet és annak kezelése okán elmaradt. Az elmaradt ellenırzést a III. negyedévre beterveztük. Terven felül részt vettünk 2013március e között 20 helyszínen a soron kívül meghatározott halastavak és víztározók ellenırzésén, a jelentést idıben felterjesztettük. A belvíz elvezetık ellenırzését szintén terven felül, Nagymányok, Bonyhád és Váralja településeken 2013 február 28-án végrehajtottuk. Az alábbi helyszíneken tartottuk Polgári Védelmi helyszíni szemléket: Báta Polgármesteri Hivatal. ( belvíz ) Harc Polgármesteri Hivatal Várdomb Gábor Á. u. Szekszárd Lisztes völgy 15. Alsónána Dózsa Gy. u. 13. Alsónána Polgármesteri Hivatal Sióagárdi híd elıtti megdılt villanyoszlop, Harc Kossuth L. u.23. Kisdorog Fı u. 261/B., Szekszárd Pollack M. u.81. Báta településen hét helyszínen Szekszárd, Hosszúvölgy u.15. Bonyhád, Rákóczi u. 163 Báta Fı u. 96 Bonyhád, Rákóczi u. 2/B Bonyhád József Attila u. 22 Szekszárd, Elıhegy u.2 szám alatt.

15 Részt vettünk a február án megtartásra kerülı HVB-k alakuló ülésein, majd az, azt követı terven felül meghatározott és február 26-án megtartásra került felkészítéseken és gyakorlásokon, az illetékességi területhez tartozó Tolna, Bonyhád és Szekszárd, HVB-k nél. Megtartottuk a Szekszárdi HTP A, B, C szolgálati csoportok számára elıírt belvíz és árvíz védekezéssel kapcsolatos felkészítéseket. A Völgység patak helyszíni ellenırzésére került sor március 21-én a hóolvadás és nagy mennyiségő csapadékhullás miatt kialakult villámárvízi helyzet miatt. Írásos figyelem felhívással éltünk a települések polgármesterei felé, a belvíz és villámárvíz veszély kialakulása lehetıségére és a megteendı elızetes intézkedések tárgyában, március 21-én. Megszerveztük és végrehajtottuk a Közbiztonsági referensi (22 fı vett részt) tájékoztatást és felkészítést április 04-én. Megtartottuk Szekszárdi KVK és a Szekszárdi HTP állományának elıírt a polgári védelmi szervezetekrıl és az önkéntes jelentkezés szabályairól és az önkéntes jelentkezıkkel kapcsolatos teendıkrıl a szóló felkészítést. Terven felül részt vettünk június 05-én Báta községben lefolytatott kihelyezett HVB ülést követıen az árvízi védekezésre való felkészülés helyzete ellenırzésén, a jelentést az ellenırzést követıen felterjesztettük. Megtartottuk a betervezett települési polgári védelmi szervezetek felkészítését: Alsónyék, Báta Bátaszék Pörböly, Bogyiszló Fadd Fácánkert Tolna, Harc Kistormás Kölesd Medina Szedres, Alsónána Decs İcsény Sárpilis Szálka Szekszárd Várdomb, Bátaapáti Bonyhád Bonyhádvarasd Cikó Grábóc Kakasd Mórágy, Felsınána Kéty Lengyel Murga Tevel Závod Mıcsény települések részére.

16 Végrehajtottuk a növekvı árvíz veszély kapcsán a Duna menti településeink soron kívüli tájékoztatását és felhívtuk a figyelmet a védekezés elıkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint az elvégzett feladatokról tájékoztatást kértünk. A Szekszárd HVB 2013 május 5-én Bátán, Tolna HVB június 6-án székhelyén tartottak üléseket és hoztak határozatot, szabtak feladatokat az árvízi védekezésre való felkészüléssel kapcsolatban. Részt vettünk a települések veszélyelhárítás tervezési tevékenységében a területre vonatkozó szabály és elıírás rendszer, minta okmány(ok) rendelkezésre bocsátásával, megküldésével, a közbiztonsági referensek szakirányú felkészítésével, a kidolgozói munka helyszíni segítésével, valamint az elektronikus lehetıségek használatával, úgy, hogy minden helyen álljanak rendelkezésre azok az okmányok, adattárak és használati rendszerek ( NEOPVIR ), útmutatók és leírások amelyek a bekövetkezett esemény kezelése során segítséget tudnak adni, nyújtani. A települések megkezdték az általunk kiadott minta alapján a terveik elkészítését és ig azokat számunkra e.-mailen- jó teljesüléssel, meg is küldték. A 23/2013 BM OKF fıigazgatói intézkedéssel kiadott központi veszélyelhárítási tervminta alapján átdolgozásra kerültek a már elkészült települési veszélyelhárítási tervek. Veszélyelhárítási tervezésre meghirdetett megyei felkészítés a bekövetkezése árvízi helyzet miatt elmaradt. Az elmúlt év folyamán a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek számára kiadott beosztó határozatok visszavonását és az új határozatok kiadását a polgármesterek önállóan hajtották végre, a részünkre szóló tájékoztatással és a változott adatok megküldésével. Az ár- és belvízi védekezésbe bevonható Árvízvédelmi Komplex Csoportokban - bekövetkezı változásokat folyamatosan pontosítottuk. A bekövetkezett Dunai árvíz kapcsán a védekezést folytató települések és a védelmi központok tevékenységének segítése során, a helyszíneken (Báta, Fadd-dombori) a víz növekedése és levonulása során az MVB Operatív Törzs Veszélyhelyzeti Központ utasításai és parancsai szerint végeztük feladatainkat, melynek sorában az eredményes védekezési idıszak befejeztével a fertıtlenítés és az eredeti helyzet visszaállítása is sikeresen lezárult. A kihirdetett veszélyhelyzet július 19-én visszavonásra került. A védekezés idıszakában személyi sérüléssel járó baleset egy esetben történt, haláleset a védekezéssel összefüggésben, a lakosság, az önkéntes, a hivatásos szervezetek személyi állományában nem volt. Az árvíz kapcsán a szükséges Vis maior bejelentéseket a településeink megtették. A feladatban érintett szervezetekkel kapcsolatunk kiegyensúlyozottan, jól mőködött. Megterveztük a 2013 év III. negyedév ellenırzéseit, felkészítéseit, az errıl szóló tájékoztatásokat az érintett szervek felé továbbítottuk. Iparbiztonsági tevékenység területe Létfontosságú rendszerek és létesítmények (KIV) szakterületén: A Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság szolgálati csoportjai részér oktatásra került Lrl. Az oktatási anyagot elhelyeztem a serveren, melyhez hozzáférnek a szolgálatok, így egyéni felkészülés során meg tudnak ismerkedni az oktatási anyaggal, azok a személyek is, akik az oktatás napján nem voltak szolgálatban április 9-én a Szekszárdi és a Bonyhádi Korház és Rendelıintézetben hajtottunk végre helyszíni szemlét a Kritikus Infrastruktúra védelem kapcsán. Megvizsgáltuk az

17 alternatív energia ellátottság módját. A Szekszárdi Korházban nem tudtunk felvenni jegyzıkönyvet, ezt 11-én csütörtökön hajtjuk végre, Bonyhádon jegyzıkönyvet vettünk fel, mindent rendben találtunk.

18 A Veszélyes Szállítmányok szakterületen: január hónapra egy közúti ADR ellenırzés lett betervezve. Az ellenırzés során 21 ADR hatálya alá nem tartozó jármővet ellenıriztünk szúrópróba szerően év februárjában 1 közúti ADR és 12 telephelyi ADR ellenırzés került végrehajtásra. A közúti ADR ellenırzés során 21 nem jelölt jármővet állítottunk meg és vizsgáltunk át, hibát hiányosságot nem tapasztaltunk. A telephelyi ADR ellenırzések során két esetben az ellenırzés alá vont vállalkozás nem felet meg az elıírásoknak, ezért az I. fok hatósági eljárás indított, valamint minden esetben végrehajtottuk az üzemazonosítási eljárást, ahol egy vállalkozás nem megfelelı minısítést kapott márciusban három-három ADR telephelyi ellenırzést és üzemazonosítási eljárást hajtottam végre, ahol mindegyik ellenırzés megfelelı minısítéssel zárult. Egy esetben kellette közérdekő bejelentés alapján helyszíni ellenırzést tartani, amikor bebizonyosodott, hogy a bejelentés alaptalan volt április 4-én közúti ADR ellenırzésen vettem részt a TMKI-vel. Az ellenırzés során megvizsgáltunk 82 db ADR hatálya alá nem tartozó nem jelölt személy- illetve teherautót, valamint kettı kisteherautót, melyek nem jelölt jármővek, voltak, és az ADR hatálya alá tartozó mentességgel szállítottak árut. A április 9-re tervezett telephelyi ADR ellenırzés április 5-én került lefolytatásra Bátán a Bát-Gabona Kft-nél, valamint Bátaszéken a Bátagro Kft-nél. A Bát- Gabona Kft ben nem szállíttatta el a veszélyes a hulladékot, mert a szállító csak januárjában tudták elszállítani. A veszélyes hulladék elszállíttatásának megrendelését a szállító cég leigazolta április 8-án Kisvejkén a Kisvejkei Terménytároló Kft-nél, valamint a Várdombon a Szekszárd Zrt-nél került lefolytatásra a telephelyi ADR ellenırzés, valamint az üzemazonosítási eljárás. Mind a két telephely megfelelı minısítést kapott április 15-én közúti ADR ellenırzést hajtottam végre a TMKI KML közremőködésével, az 55-ös számú fıút 112 km szelvényében. Az ellenırzés során 25 jármővet ellenıriztünk. Az ellenırzött jármővek közül egy teherautó tartozott az ADR hatálya alá. Hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, eljárás nem indult április 17-én közúti ADR ellenırzést hajtottunk végre a KML közremőködésével a 6-os út 137. km szelvényében a Tolnai elágazóban. Az ellenırzés során 30 jármővet ellenıriztünk le. A jármővek közül 2 tartozott az ADR hatálya alá. Az ellenırzés során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk április 18-án a TMKI vász referensével összevont közös ellenırzésen vettem részt, az M6-os autópálya Dunaszentgyörgyi pihenıjében, Pécs irányában. Az ellenırzésen az autópálya teljes szélességében lezárásra került. M6-os autópálya Szekszárd illetékességi területén, mind két irányban mozgó közúti ADR ellenırzést hajtottam végre a TMKI KML és KMSZ közremőködésével. Az ellenırzés során 2 db ADR hatálya alá tartózó jármővet ellenıriztünk. Hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, eljárást nem kezdeményeztünk május 6-án közúti ADR ellenırzést hajtottunk végre az M6-os autópályán Szekszárd illetékességi területén, két irányban. Az ellenırzést a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KMSZ szolgálat alkalmazottjával hajtottam végre. Az ellenırzés során a vizsgált útszakaszon nem közlekedett jelöléssel ellátott veszélyes árut szállító gépjármő.

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Szám: 352-1/2014/ÁLT/HT SAÚJHELY A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2011. évi munkájáról Összeállította: Székely Attila tő. alezredes, tőzoltósági tanácsos Vezetés, együttmőködés területe: 1. Alapadatok:

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója

ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 4. Napirend a Katasztrófavédelem és a tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolója 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről szám:08-01/740-1/2013/gy B E S Z Á M O L Ó a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről i K készítette és felterjesztette: Sári Ákos tűzoltó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28.

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28. B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről Készítette:

Részletesebben

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezetö H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: (+36 42) 404-444 Fax: (+3642) 404-444 e-maii:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 66. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június BESZÁMOLÓ a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. június 2 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK 2009-2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8700 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben