E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK április 24-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Karaszi Péter tő. alezredes, kirendeltségvezetı ELİADÓ: Horváth István polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:../2014. (.) GPB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése szerint a tőzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tőzoltóság mőködési területén mőködı települési önkormányzat képviselı-testületének a település tőzvédelmi helyzetérıl, a tőzvédelem érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról. Fentiekre való tekintettel mellékelten beterjesztem a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének évi tevékenységérıl készült beszámolóját. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, április 15. Horváth István polgármester

3 Határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése szerint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének évi tevékenységérıl szóló beszámolóját köszönettel elfogadja. A Közgyőlés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felelısségteljes munkájához a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván. Határidı: április 24. Felelıs: Horváth István polgármester

4 TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységének beszámolója Felterjesztem: Szekszárd, január 31. Karaszi Péter tő. alezredes kirendeltség-vezetı

5 Vezetés, irányítás: A katasztrófavédelem területén jelentıs változást hozott a január 1-jétıl hatályos új katasztrófavédelmi törvény, amely országosan egységesítette, állami felügyelet alá vonta a katasztrófavédelmi szerveket. Az új egységes vezetésirányítási rendszer felállásával jelentısen kibıvült az új szervezet tevékenységi köre, átalakult a struktúrája és feladatrendszere. A tőzvédelmi, polgárvédelmi és a hatósági feladatok mellett új szakterületként jelent meg az iparbiztonsági feladatkör. A vonulások hatékonyabbá tétele érdekében a szakmai és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével bevezetésre került a beavatkozás-elemzés módszere. Megújult a polgári védelmi szakterület. Jelentıs változásokat hozott 2013 év jogszabályok illetve belsı szabályzók egyaránt. A kiadott jogszabályoknak megfelelıen a Kirendeltség illetékességi területe is megváltozott január 1-tıl a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe, a járások felállásával, három járás (Szekszárdi, Bonyhádi és Tolnai járás) illetékességi területére, 46 településre terjed ki. A közigazgatás vonatkozásában az új jogszabályok hatályba lépésével 203. január 1- jével megalakultak a Járások. A járások létrejöttével új feladat és hatáskörök jelentek meg a védelmi igazgatás rendszerében. A Helyi Védelmi Bizottsági üléseken (Szekszárd, Bonyhád, Tolna). A bizottságokat tájékoztattuk a katasztrófa-védelmi törvényrıl, a hozzá kapcsolódó jogi szabályzókról, illetve a katasztrófavédelem szervezeti átalakulásáról és az új egységes vezetés-irányítási rendszerrıl. A védelmi bizottságok vezetésében történt változásoknak megfelelıen a katasztrófavédelmi elnökhelyettesi posztra Szekszárdon Sarkadi Ferenc tő. alezredes kirendeltség-vezetı, majd szeptember 1-tıl Karaszi Péter tő. alezredes kirendeltségvezetı, Bonyhádon Borda Károly tő. alezredes polgári védelmi felügyelı, december 1- tıl Czinczár Krisztián tő. hadnagy polgári védelmi felügyelı, Tolnán Széles Szabolcs tő. százados, majd helyette Szilasi Lajos tő. alezredes lett kijelölve. A hatályos jogi és belsı szabályzók alapján végrehajtottuk a kirendeltségre vonatkozó feladatokat, megismertettük a teljes személyi állománnyal a tevékenységünket, feladatainkat meghatározó szabályzókkal. A számítógépes hálózati rendszeren biztosítottuk mindenki részére a munkánkat meghatározó és leszabályozó jogszabályokhoz, belsı szabályzókhoz való hozzáférést, azok megismerését. A kirendeltség illetékességi területén lévı Önkormányzati Tőzoltóságokat (Bátaszék, Tolna), Önkéntes Tőzoltó Egyesületeket folyamatosan tájékoztattuk az újonnan megjelenı szabályzókról, illetve szabályzók változásairól. A kirendeltség elkészítette az ügyrendjét, majd hatályba lépését követıen módosításra kerültek a munkaköri leírások. Felkérésre több település képviselı testülete elıtt beszámoltunk az elızı évben végzett tevékenységünkrıl, részt vettünk az önkéntes tőzoltóságok közgyőlésein, ahol tájékoztatást adtunk az új katasztrófavédelmi rendszer felépítésérıl és az egységes vezetésirányítási rendszerérıl. A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti struktúrája Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezetı Tőzoltósági felügyelı Polgári védelmi felügyelı Iparbiztonsági felügyelı

6 A Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság szervezeti struktúrája Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Tőzoltóparancsnok Parancsnok-helyettes Mőszaki-biztonsági tiszt (munkavédelem) Katasztrófavédelmi megbízott (2) Szolgálatparancsnok (3) Rajparancsnok (3) Szerparancsnok (3) Különleges szerkezelı (18) Gépjármővezetı (27) Beosztott tőzoltó (12) Bonyhádi Katasztrófavédelmi İrs İrsparancsnok Katasztrófavédelmi megbízott Szerparancsnok (3) Gépjármővezetı (6) Beosztott tőzoltó (9)

7 I. Humán tevékenység A személyi állománytáblázat alapján törekedtünk az elıírásoknak és az elvárásoknak megfelelıen úgy feltölteni, hogy a kirendeltség mőködése biztosított legyen év elején a Kirendeltség rendszeresített létszáma 102 fı, ebbıl 87 betöltött státusz volt. Az elsı félévben több személyi változásra is sor került január 16-án Dömötör László tő. örgy. Polgári védelmi felügyelı távozása Tolna Megyei Védelmi Bizottság titkár-helyettesi beosztásba került április 1. Szilasi Lajos tő. alez. A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tőzoltósági felügyelıi státuszba került ( Széles Szabolcs tő. szds. helyett) Sebestyén György tő. szds feburár 1-tıl a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenırzési szolgálathoz került. dr. Farkas Attila tő. alez február 26-tól a Szekszárdi KVK. hatósági osztály kiemelt fıelıadója lett, majd 2013.május 10-én megszőnt szolgálati jogviszonya, elhagyta a kirendeltséget. Feri Róbert tő. hdgy. (volt mőszaki biztonsági tiszt) 2013.május 13-tól hatósági osztály kiemelt fıelıadói státuszába került. Varga Csaba tő. zls május 13-tól a mőszaki biztonsági tiszt terhén referens (munkavédelmi) biztonsági tiszti feladatokat látja el, majd hadnagyi kinevezését követıen október 1-tıl mőszaki biztonsági tiszt. Karaszi Péter tő. alezredes szeptember 1-tıl kirendeltség-vezetıi beosztásba került kinevezésre (Sarkadi Ferenc tő. alezredes helyett, aki a Paksi KvK. Kirendeltségvezetıje lett) Sebestyén György tő. ırnagy szeptember 1-tıl hatósági osztályvezetıi beosztást tölt be (Ferger Ferenc tő. alezredes helyett aki a hatósági osztály kiemelt fıreferense lett). Sághy-Takács Krisztián szeptember 1-tıl az Igazgatóság ellenırzési szolgálatánál teljesít szolgálatot. Czinczár Krisztián tő. hadnagy december 1-tıl polgári védelmi felügyelıi beosztásba került kinevezésre (Borda Károly tő. alezredes helyett, aki katasztrófavédelmi megbízotti beosztást tölt be). Jelenleg a 22 tiszti beosztásból csak 14 van feltöltve. Jelenleg nincs betöltve az iparbiztonsági felügyelıi, a hatósági fıelıadói, szolgálatparancsnoki, rajparancsnoki és ırsparancsnoki beosztások. A kirendeltség szervezési állománytábla szerinti létszáma december 31-én 102 fı helybıl 86 státusz van betöltve, de egy fı október 1-tıl folyamatosan vezényelve van a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KMSZ szolgálatába. A szervezési állománytáblának megfelelıen törekszünk a folyamatos felvétellel az üres státuszok betöltésére, 2013 évben 7 fı fejezte be a moduláris rendszerő alapfokú képzést és állt szolgálatba. (A Szekszárdi HTP állományában szerepel Böhm Róbert, aki az igazgatóságon van foglalkoztatva.) 2013-ban 8 fı távozott a szervezettıl: május 10. Dr Farkas Attila tő. alez;

8 május 5-én Nagy Gábor tő. ftörm; július 1-én Szabó Ferenc Zoltán tő. ftırm; szeptember 1-én Csepeli Attila tő. zls; december 31-én Kelemen István tő. ırm; december 31-én Dózsa László tő. zls; december 31-énHorváth Péter tő. ftırm; december 31-én Kovács Zoltán tő. ırm. A felvételre jelentkezık esetében minden alkalommal elvégeztük a fizikai, a pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat. Az egészségügyi és pszichológiai alkalmassági szőrı vizsgálatok miatt 30 %-kal többlet toborzás volt szükséges, hogy biztosított legyen a megfelelı létszám felvétele. Az elsı félévben a kirendeltség teljes személyi állomány vonatkozásában felmérésre került a nyelvoktatás igénye, mely oktatás sajnálatos módon nem került megtartásra. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett tanfolyamokon, szakmai továbbképzéseken részt vettünk. Vezetıi továbbképzésen a Kirendeltség állományából 7 fı vett részt (Sarkadi Ferenc tő. alez., Borda Károly tő. alez., Széles Szabolcs tő. szds., Karaszi Péter tő. örgy., Ábrahám Sándor tő. alez., Szilasi Lajos tő. alez., Ferger Ferenc tő. alez.) Karaszi Péter tő. örgy; Feri Róbert tő. hdgy. Málinger Csaba tő. hdgy. ADR illetve RID képzésen, Sághy-Takács Krisztián ÁROP jogalkalmazás javítása továbbképzésen, Borda Károly tő. alez. alapfokú sugárvédelmi továbbképzésen, Kapási Tamás tő. tırm. vezetéstechnikai alaptanfolyamon, Tóth Sándor tő. zls. és Mihály Gábor tő. zls. Mőszaki mentı gépjármővek mentori képzésén, Karaszi Péter tő. alez. Vezetıképzın vett részt. A kirendeltségen évben fegyelmi eljárás lefolytatására nem került sor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kettı hallgatója a gyakorlati képzését a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen és a Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóparancsnokságon töltötték el. A gyakorlat alkalmával megismerkedtek a kirendeltség és a tőzoltóság felépítésével, tevékenységével és a technikai eszközökkel. II. Sajtótevékenység helyzete A kirendeltség által szervezett képzéseken, oktatásokon, rendezvényeken és gyakorlatokon a helyi sajtó is megjelent, külön készítettünk fénykép felvételeket és szöveges kiegészítést a TMKI sajtóreferens részére (közbiztonsági referens képzés, állománygyőlés, katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, közösségi szolgálat, polgári védelmi szervezetek szakkiképzése, jelentısebb káresemények). A tőzoltási és mőszaki mentési beavatkozásokról fényképfelvételek készültek, a jelentısebb eseményekrıl és sajtó megnyilvánulásokról képanyag mellett írásos jelentés készült az elıírások szerint. Továbbá szóbeli tájékoztatást adtunk az igazgatóság sajtó szóvivıjének a helyszínen tapasztaltakról.

9 III. Együttmőködés helyzete A Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóság együttmőködési megállapodást írt alá a beavatkozások során hadra fogható tőzoltó egyesületekkel (Fadd, Nagymányok, Zomba Bonyhád, Tevel, Kéty, Szárazd, Nagymányok). Az Önkéntes tőzoltó Egyesületekre kiírt pályázat tekintetében külön tájékoztatást adtunk az egyesületek vezetıinek, a pályázat megírásához, a pályázat dokumentációi elküldésre kerültek. A leadott pályázatok ellenırzését elvégeztük, kisebb hiányosságokat pótoltattuk, illetve kijavíttattuk és továbbítottuk a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. Pályázatot adtak be az alábbi Egyesületek: Bonyhád, Fadd, Tevel, Zomba, Kéty, Nagymányok. Ellenırzések során az egyesületek mőködése felmérésre került, személyi és tárgyi vonatkozásban egyaránt. Tájékoztattuk ıket a hatályos jogszabályokról, jogszabályi változásokról. IV. Munkavédelmi helyzet A kirendeltség állománya egyéni védıfelszerelésekkel rendelkezik, a védıeszközök elhasználódottak, cseréjükrıl gondoskodni kell - tartalék védıruhákkal nem rendelkezünk. Az újonnan felszerelı állomány részére csak beszerzés útján biztosítható a védıruházat. A kötelezı munkavédelmi oktatásokat megtartottuk, azok dokumentálásra kerültek. A tanulságos balesetek soron kívüli munkavédelmi oktatását az egész állomány részére szintén megtartottuk. A kirendeltség használatában lévı eszközök, felszerelések felülvizsgálata megtörtént, a gépjármővek érvényes mőszaki vizsgával és felülvizsgálattal rendelkeznek. Felmérésre került a teljes személyi állomány védıruházata. A felmérés során megállapítható hogy a védıruhák elhasználódottak, a beavatkozó állomány közel 70 %-a cserére szorul, raktári készlettel nem rendelkezünk. A közeljövıben bevezetésre kerülı R 13 típusú védıruhából két darabot kapott a Szekszárdi HTP, melyeket véleményezés után visszajuttattunk az Igazgatóságra. Az alkoholszondás ellenırzéseket megtartottuk, dokumentálásuk megtörtént. Az I félévben 65 alkalommal, 772 fı került ellenırzésre. Az ellenırzések során a vizsgálatok minden alkalommal negatív eredményt adtak, alkoholos vagy kábítószer által befolyásolt személy nem jelent meg szolgálatra, illetve szolgálatellátás alatt sem volt a vizsgálatok során pozitív eredmény. V. Szakmai tevékenység Tőzoltósági felügyelıségi tevékenység, Tőzoltóságok A Szekszárdi kirendeltségen a tőzoltósági felügyelıi beosztásban személyi változás történt április. 1-tıl a Szekszárdi KvK tőzoltósági felügyelıi beosztást korábban betöltı Széles Szabolcs tő. szds a TMKI Igazgató-helyettesi Szervezet, Fıügyeleti Osztály,

10 Katasztrófavédelmi Mőveleti Szolgálat kiemelt fıreferensi beosztásba került kinevezésre. Ugyan ezen idıponttól a jelzett beosztásba Szilasi Lajos tő. alez. került kinevezésre. Az I. félévi vezetıi munkatervben meghatározott ellenırzéseket végrehajtottuk, a tapasztalatokat az ellenırzési illetve a felügyeleti naplóban rögzítettük, az ellenırzöttek a feltárt hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéseket jelentették. Néhány ellenırzés esetében objektív okok (központi képzés, árvíz, szabadság,) miatt átütemezésre került sor. Összességében megállapítható hogy az ellenırzött ÖTP-k a vizsgált szempontok szerinti feladataikat a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozókban foglaltak alapvetı betartásával végezték. A II. negyedévben megtörtént a Szekszárdi Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) és azon önkéntes tőzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) között az együttmőködési megállapodás (továbbiakban: EMÜ) megkötése, amelyek alapszabályukban vállalták a tőzoltási, mőszaki mentési tevékenység végzését. Az EMÜ megkötése elıtt a Szekszárdi HTP parancsnokával közösen helyszíni szemle keretében tájékozódtunk az ÖTE helyzetérıl, felmértük a személyi állományt, a gápjármővek állapotát, és a meglévı eszközök mennyiségét. Az EMÜ-k határidıre történı aláírására ünnepélyes keretek között került sor a Szekszárdi KvK tantermáben. A BM OKF- MTSZ évi pályázati kiírását megküldtük az EMÜ-t megkötı ÖTE-eknek. Felhívásunkra a 7 EMÜ-sal rendelkezı ÖTE közül 5 adott be pályázatot a Szd HTP-re, melyek megfeleltek a pályázati kiírásban foglaltaknak és a módosított határidıre felterjesztésre kerültek a TMKI-ra. Meggyızıdésünk szerint a sikeres pályázati elbírálást követıen szélesedik az ÖTE-ek eszközparkja, mely segíti a helyi szintő hatékony beavatkozást, a hivatásos, önkormányzati tőzoltó-parancsnokságok beavatkozásainak támogatását. A tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezésérıl szóló 21/2012. számú BM OKF utasítás alapján elkészítettük a közösségi szolgálat tematikáját, mely alapvetıen a 40 órás önkéntes tőzoltók részére kidolgozott és elfogadott tanfolyamra épül, majd pedig vizsgáztatással zárul. 10 órában a tanulók iparbiztonsági és polgári védelmi elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek. Az iskolák tájékoztatása megtörtént és június 25-én 19 fı kezdte meg a közösségi szolgálat teljesítését június 9-tıl 17-ig részt vettünk Báta településen a Dunán levonuló árvíz elleni védekezési munkálatokban, melynek keretében irányítási, szervezési, ellenırzési tevékenységet láttunk el.

11 Aktívan részt vettünk a Bonyhádi Katasztrófavédelmi İrs július 1-i hatállyal történı felállításának és mőködésének megkezdésével kapcsolatos tervezı tevékenységben. A Pécsen megrendezett tőzvizsgálói tanfolyamon részt vettünk, ahol hasznos tapasztalatokat szereztünk. A képzésen elhangzottakról a tőzoltás vezetésére jogosultak a rájuk vonatkozó részrıl tájékoztatást kaptak. A Tolnai HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatait Szilasi Lajos tő.alez. látja el. A Dunai árhullám levonulását megelızıen a Vízügyi Igazgatósággal közösen bájárást hajtottunk végre a Tolnai járás illetékességi területéhez tartozó védmőveken (Duna, Sió). A Szekszárdi Hivatásos Tőzoltó Parancsnokság elsıdleges mőveleti területe 49 településre terjed ki. A mőveleti területen két önkormányzati tőzoltóság van, a bátaszéki és tolnai önkormányzati tőzoltóságok, melyek felett szakmai felügyeletet gyakorol. A képzési tervben meghatározottak alapján végrehajtottuk a helyismeretszerzı és szituációs, a parancsnoki ellenırzı gyakorlatokat. Részt vettünk január hónapban Tolna Sztáray Gimnázium kiürítési gyakorlatán, márciusban megyei ellenırzı gyakorlaton az NRHK Kft. Bátaapátiban, valamint a Tolna- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által szervezett M6autópálya gyakorlaton. Április hónapban a Paksi Atomerımőben jelentünk meg mind három szolgálati csoporttal helyismeretszerzı gyakorlaton. Májusban az M6-os autópálya törzsvezetési gyakorlata került megtartásra Bátaszéken, továbbá aktívan részt vettünk a Tolna Megyei KMSZ által szervezett gyakorlatokon. Az éves továbbképzési tervben elıírtakat végrehajtottuk, soron kívüli oktatásban részesült az állomány, az árvíz elleni védekezés tárgyában, valamint KRESZ oktatásban. A beavatkozások alakulása az I. félévben: Káreset: 91 vonulás Tőzeset: 50 vonulás Téves jelzés: 17 vonulás Bérmunka: 5 vonulás

12 Káreset Tűzeset Téves jelzés Bérmunka A vonulások riasztási fokozatok szerinti megoszlása: I, I K: 154 eset II, II K: 3 eset III, III K: 1 eset Adatsor I, IK II, IIK III, IIIK Jelentısebb események az elsı félévben: Klór gázszivárgás a Szekszárdi Carol Kft-nél

13 Bombariadó a Szekszárd Bíróság épületében a Béla király téren (biztosítás) Villámárvízi beavatkozások Rendkívüli hó helyzet Rendkívüli Dunai árvízi védekezés (Báta, illetve június 6-17-ig 24/24 órás munkarend 31 fı vezényelve, védekezésre) Aktívan részt vettünk a Szekszárd város rendezvényein, Pünkösdi fesztivál, Gemenc nagydíj, Családi nap, Gyermeknapi rendezvény. A fentieken túl a hatályos belsı szabályzóknak és a gazdaságossági követelményeknek megfelelıen térítéses munkákat is vállaltunk elsısorban habpartikban történı közremőködéssel. Ezt fıleg az iskolák, óvodák rendelték meg tılünk az évzárókhoz kötıdı iskolai rendezvényeken. Laktanyánkban elızetes egyeztetés után rendszeresen fogadunk iskolai, óvodai csoportokat, amikor is a gyermekek megismerkedhetnek a tőzoltók munkájával, az általuk használt technikai eszközökkel. Részt vettünk a Dombóváron megrendezett megyei katasztrófavédelmi sportversenyen, ahol 4x100-as váltóban az A és B csapat 2. lett Az Erımő tőzoltósága után. Kismotorfecskendı szerelésben szintén m-es akadály pályán egyéniben Klézl Tamás ırm. elsı helyezést ért el, Szekszárd HTP csapata összetettben második helyezést ért el Erımő tőzoltósága mögött legjobb hívatásosként. Polgári védelmi tevékenység területe A polgári védelmi felügyelıség a 2013.év I. félévében az alábbi feladatokat hajtotta végre. A veszélyhelyzetek tudatos, tervszerő megelızése keretében: Az ellenırzés területén: megterveztük a települési és a gazdálkodói ellenırzéseink idıbeosztását havi és települési bontásban. A beosztást negyedéves szinten napi pontosítással tervesítettük. Az ellenırzések idejérıl a polgármesteri hivatalokat és az ellenırzésben résztvevı társszervezeteket idıben értesítettük. A társszervekkel közösen az ellenırzések során a riasztás értesítés eszközei, a belvíz elevezetés és árvédelmi rendszer helyzete és állapota, a vízkárelhárítás tervezése az ideiglenes és átmeneti befogadó helyek, szállások és a kiszolgáló étkeztetési lehetıségek, konyhák ellenırzése, a gyülekezı helyek szociális ellátottsága, a kitelepítés, befogadás és egyes kockázati helyszínek forgalom irányítási, gyülekezési helyek megközelítési és forgalmi rendje, valamint az egyes települések mint önálló kockázati helyszín teljes körő lezárása, az ırzés-védelem helyzete, valamint részünkrıl a polgári védelmi tervezés helyzete, az elkészült

14 tervek, beosztó, kijelölı határozatok és azok kezelése, valamint a veszélyeztetettség változásai kerültek vizsgálatra. Az ellenırzésrıl annak helyszínein jkv.- készült, amelyben ha voltak, kitértünk a hiányosságokra és a megszüntetés követelményeinek meghatározására. Ellenırzésre került települések és gazdálkodók: február hónapban: Decs, İcsény, Várdomb, március hónapban: Györe, Izmény, Immobília 1904 Hőtıház Szekszárd, Kismányok április hónapban: Mórágy, Mıcsény, Alsónána, Szálka, Szekszárd, május hónapban: Báta, Bogyiszló, Bonyhád, Kakasd június hónapban: Nagyvejke, Závod, Aparhant, Mucsfa. Nagymányokra, Tolnára, Bátaszékre tervezett ellenırzés a kialakult árvízi helyzet és annak kezelése okán elmaradt. Az elmaradt ellenırzést a III. negyedévre beterveztük. Terven felül részt vettünk 2013március e között 20 helyszínen a soron kívül meghatározott halastavak és víztározók ellenırzésén, a jelentést idıben felterjesztettük. A belvíz elvezetık ellenırzését szintén terven felül, Nagymányok, Bonyhád és Váralja településeken 2013 február 28-án végrehajtottuk. Az alábbi helyszíneken tartottuk Polgári Védelmi helyszíni szemléket: Báta Polgármesteri Hivatal. ( belvíz ) Harc Polgármesteri Hivatal Várdomb Gábor Á. u. Szekszárd Lisztes völgy 15. Alsónána Dózsa Gy. u. 13. Alsónána Polgármesteri Hivatal Sióagárdi híd elıtti megdılt villanyoszlop, Harc Kossuth L. u.23. Kisdorog Fı u. 261/B., Szekszárd Pollack M. u.81. Báta településen hét helyszínen Szekszárd, Hosszúvölgy u.15. Bonyhád, Rákóczi u. 163 Báta Fı u. 96 Bonyhád, Rákóczi u. 2/B Bonyhád József Attila u. 22 Szekszárd, Elıhegy u.2 szám alatt.

15 Részt vettünk a február án megtartásra kerülı HVB-k alakuló ülésein, majd az, azt követı terven felül meghatározott és február 26-án megtartásra került felkészítéseken és gyakorlásokon, az illetékességi területhez tartozó Tolna, Bonyhád és Szekszárd, HVB-k nél. Megtartottuk a Szekszárdi HTP A, B, C szolgálati csoportok számára elıírt belvíz és árvíz védekezéssel kapcsolatos felkészítéseket. A Völgység patak helyszíni ellenırzésére került sor március 21-én a hóolvadás és nagy mennyiségő csapadékhullás miatt kialakult villámárvízi helyzet miatt. Írásos figyelem felhívással éltünk a települések polgármesterei felé, a belvíz és villámárvíz veszély kialakulása lehetıségére és a megteendı elızetes intézkedések tárgyában, március 21-én. Megszerveztük és végrehajtottuk a Közbiztonsági referensi (22 fı vett részt) tájékoztatást és felkészítést április 04-én. Megtartottuk Szekszárdi KVK és a Szekszárdi HTP állományának elıírt a polgári védelmi szervezetekrıl és az önkéntes jelentkezés szabályairól és az önkéntes jelentkezıkkel kapcsolatos teendıkrıl a szóló felkészítést. Terven felül részt vettünk június 05-én Báta községben lefolytatott kihelyezett HVB ülést követıen az árvízi védekezésre való felkészülés helyzete ellenırzésén, a jelentést az ellenırzést követıen felterjesztettük. Megtartottuk a betervezett települési polgári védelmi szervezetek felkészítését: Alsónyék, Báta Bátaszék Pörböly, Bogyiszló Fadd Fácánkert Tolna, Harc Kistormás Kölesd Medina Szedres, Alsónána Decs İcsény Sárpilis Szálka Szekszárd Várdomb, Bátaapáti Bonyhád Bonyhádvarasd Cikó Grábóc Kakasd Mórágy, Felsınána Kéty Lengyel Murga Tevel Závod Mıcsény települések részére.

16 Végrehajtottuk a növekvı árvíz veszély kapcsán a Duna menti településeink soron kívüli tájékoztatását és felhívtuk a figyelmet a védekezés elıkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint az elvégzett feladatokról tájékoztatást kértünk. A Szekszárd HVB 2013 május 5-én Bátán, Tolna HVB június 6-án székhelyén tartottak üléseket és hoztak határozatot, szabtak feladatokat az árvízi védekezésre való felkészüléssel kapcsolatban. Részt vettünk a települések veszélyelhárítás tervezési tevékenységében a területre vonatkozó szabály és elıírás rendszer, minta okmány(ok) rendelkezésre bocsátásával, megküldésével, a közbiztonsági referensek szakirányú felkészítésével, a kidolgozói munka helyszíni segítésével, valamint az elektronikus lehetıségek használatával, úgy, hogy minden helyen álljanak rendelkezésre azok az okmányok, adattárak és használati rendszerek ( NEOPVIR ), útmutatók és leírások amelyek a bekövetkezett esemény kezelése során segítséget tudnak adni, nyújtani. A települések megkezdték az általunk kiadott minta alapján a terveik elkészítését és ig azokat számunkra e.-mailen- jó teljesüléssel, meg is küldték. A 23/2013 BM OKF fıigazgatói intézkedéssel kiadott központi veszélyelhárítási tervminta alapján átdolgozásra kerültek a már elkészült települési veszélyelhárítási tervek. Veszélyelhárítási tervezésre meghirdetett megyei felkészítés a bekövetkezése árvízi helyzet miatt elmaradt. Az elmúlt év folyamán a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek számára kiadott beosztó határozatok visszavonását és az új határozatok kiadását a polgármesterek önállóan hajtották végre, a részünkre szóló tájékoztatással és a változott adatok megküldésével. Az ár- és belvízi védekezésbe bevonható Árvízvédelmi Komplex Csoportokban - bekövetkezı változásokat folyamatosan pontosítottuk. A bekövetkezett Dunai árvíz kapcsán a védekezést folytató települések és a védelmi központok tevékenységének segítése során, a helyszíneken (Báta, Fadd-dombori) a víz növekedése és levonulása során az MVB Operatív Törzs Veszélyhelyzeti Központ utasításai és parancsai szerint végeztük feladatainkat, melynek sorában az eredményes védekezési idıszak befejeztével a fertıtlenítés és az eredeti helyzet visszaállítása is sikeresen lezárult. A kihirdetett veszélyhelyzet július 19-én visszavonásra került. A védekezés idıszakában személyi sérüléssel járó baleset egy esetben történt, haláleset a védekezéssel összefüggésben, a lakosság, az önkéntes, a hivatásos szervezetek személyi állományában nem volt. Az árvíz kapcsán a szükséges Vis maior bejelentéseket a településeink megtették. A feladatban érintett szervezetekkel kapcsolatunk kiegyensúlyozottan, jól mőködött. Megterveztük a 2013 év III. negyedév ellenırzéseit, felkészítéseit, az errıl szóló tájékoztatásokat az érintett szervek felé továbbítottuk. Iparbiztonsági tevékenység területe Létfontosságú rendszerek és létesítmények (KIV) szakterületén: A Szekszárdi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság szolgálati csoportjai részér oktatásra került Lrl. Az oktatási anyagot elhelyeztem a serveren, melyhez hozzáférnek a szolgálatok, így egyéni felkészülés során meg tudnak ismerkedni az oktatási anyaggal, azok a személyek is, akik az oktatás napján nem voltak szolgálatban április 9-én a Szekszárdi és a Bonyhádi Korház és Rendelıintézetben hajtottunk végre helyszíni szemlét a Kritikus Infrastruktúra védelem kapcsán. Megvizsgáltuk az

17 alternatív energia ellátottság módját. A Szekszárdi Korházban nem tudtunk felvenni jegyzıkönyvet, ezt 11-én csütörtökön hajtjuk végre, Bonyhádon jegyzıkönyvet vettünk fel, mindent rendben találtunk.

18 A Veszélyes Szállítmányok szakterületen: január hónapra egy közúti ADR ellenırzés lett betervezve. Az ellenırzés során 21 ADR hatálya alá nem tartozó jármővet ellenıriztünk szúrópróba szerően év februárjában 1 közúti ADR és 12 telephelyi ADR ellenırzés került végrehajtásra. A közúti ADR ellenırzés során 21 nem jelölt jármővet állítottunk meg és vizsgáltunk át, hibát hiányosságot nem tapasztaltunk. A telephelyi ADR ellenırzések során két esetben az ellenırzés alá vont vállalkozás nem felet meg az elıírásoknak, ezért az I. fok hatósági eljárás indított, valamint minden esetben végrehajtottuk az üzemazonosítási eljárást, ahol egy vállalkozás nem megfelelı minısítést kapott márciusban három-három ADR telephelyi ellenırzést és üzemazonosítási eljárást hajtottam végre, ahol mindegyik ellenırzés megfelelı minısítéssel zárult. Egy esetben kellette közérdekő bejelentés alapján helyszíni ellenırzést tartani, amikor bebizonyosodott, hogy a bejelentés alaptalan volt április 4-én közúti ADR ellenırzésen vettem részt a TMKI-vel. Az ellenırzés során megvizsgáltunk 82 db ADR hatálya alá nem tartozó nem jelölt személy- illetve teherautót, valamint kettı kisteherautót, melyek nem jelölt jármővek, voltak, és az ADR hatálya alá tartozó mentességgel szállítottak árut. A április 9-re tervezett telephelyi ADR ellenırzés április 5-én került lefolytatásra Bátán a Bát-Gabona Kft-nél, valamint Bátaszéken a Bátagro Kft-nél. A Bát- Gabona Kft ben nem szállíttatta el a veszélyes a hulladékot, mert a szállító csak januárjában tudták elszállítani. A veszélyes hulladék elszállíttatásának megrendelését a szállító cég leigazolta április 8-án Kisvejkén a Kisvejkei Terménytároló Kft-nél, valamint a Várdombon a Szekszárd Zrt-nél került lefolytatásra a telephelyi ADR ellenırzés, valamint az üzemazonosítási eljárás. Mind a két telephely megfelelı minısítést kapott április 15-én közúti ADR ellenırzést hajtottam végre a TMKI KML közremőködésével, az 55-ös számú fıút 112 km szelvényében. Az ellenırzés során 25 jármővet ellenıriztünk. Az ellenırzött jármővek közül egy teherautó tartozott az ADR hatálya alá. Hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, eljárás nem indult április 17-én közúti ADR ellenırzést hajtottunk végre a KML közremőködésével a 6-os út 137. km szelvényében a Tolnai elágazóban. Az ellenırzés során 30 jármővet ellenıriztünk le. A jármővek közül 2 tartozott az ADR hatálya alá. Az ellenırzés során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk április 18-án a TMKI vász referensével összevont közös ellenırzésen vettem részt, az M6-os autópálya Dunaszentgyörgyi pihenıjében, Pécs irányában. Az ellenırzésen az autópálya teljes szélességében lezárásra került. M6-os autópálya Szekszárd illetékességi területén, mind két irányban mozgó közúti ADR ellenırzést hajtottam végre a TMKI KML és KMSZ közremőködésével. Az ellenırzés során 2 db ADR hatálya alá tartózó jármővet ellenıriztünk. Hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, eljárást nem kezdeményeztünk május 6-án közúti ADR ellenırzést hajtottunk végre az M6-os autópályán Szekszárd illetékességi területén, két irányban. Az ellenırzést a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KMSZ szolgálat alkalmazottjával hajtottam végre. Az ellenırzés során a vizsgált útszakaszon nem közlekedett jelöléssel ellátott veszélyes árut szállító gépjármő.

19 2013. május 8-án az 55-ös számú fı közlekedési út 115 km szelvényében végeztünk közúti ADR ellenırzést. Az ellenırzés alkalmával 3 jármővet vizsgáltunk át. Az átvizsgált jármővek közül 2 tehergépkocsi tartozott az ADR hatálya alá. A vizsgált két ADR-es jármő közül az egyik teljes mértékben megfelelt az elıírásoknak, míg a másik jármő esetében két hiányosságot rögzítettünk a felvett jegyzıkönyvben. Az egyik hiba a rakomány nem megfelelı rögzítése, melyet a nem megfelelı mennyiségben és minıségben elkészített fényképfelvételek alapján nem lehet hitelt érdemlı módon bizonyítani, így csak a másik hiányosság, a tőzoltó készülékek nem megfelelı készenlétben tartása miatt javasoltam az Igazgatóság szakemberének a hatósági eljárás kezdeményezését. A bírságoló határozat javaslatot elkészítettem és elektronikus úton megküldtem a VÁSZ referens részére május 12-én a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába voltam vezényelve a TMKI VÁSZ referenséve, Dizaszter ADR ellenırzésre. Az ellenırzés megkezdése elıtt munkavédelmi oktatásban részesültünk, majd délelıtt a 6-os számú fıút 192 km szelvényében, majd délután, szintén a 6- os számú fıút 172 km szelvényében teljesítettünk szolgálatot. Az ellenırzés során három ADR hatálya alá tartozó jármővet ellenıriztünk, valamint számos nem jelölt gépkocsit. Az ADR-es jármővek ellenırzése során egy esetben találtunk hibát, hiányosságot, melyrıl jegyzıkönyvet készítettünk. A feltárt hibák, nem megfelelı rakományrögzítés, felszerelések meglétének hiánya, nem megfelelı okmányok, valamint nem állt rendelkezésre megfelelı számú tőzoltó készülék. A felvett jegyzıkönyvet átadtuk a BMKI Pécsi KvK részére május 13-án a 6-os fıút 137 km szelvényében, Tolna irányában közúti ADR ellenırzést hajtottunk végre. Az ellenırzés során 29 jármővet vontunk ellenırzés alá. Az ellenırzött jármővek közül kettı tartozott az ADR hatálya alá, hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk, eljárás nem indult. Telephelyi ADR ellenırzést két alkalommal hajtottunk végre május 15-én és 16-án, majd ezen a telepeken elvégeztük a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezete alá tartozás vizsgálatát. Az ellenırzés és szemle során hibát, hiányosságot nem tapasztaltunk. Veszélyes áru szállítmányozás szakterületén ebben a hónapban nem került végrehajtásra semmilyen ellenırzés az árvízi védekezés és helyreállítási munkálatokon való közremőködés, valamint a belsı utasítás miatt június 10-re volt betervezve az M6-os autópálya szekszárdi illetékességi területén a veszélyes áru szállításának ellenırzése, melyet július 8-án hajtok végre június 12-re betervezett kettı telephelyi ADR ellenırzést július 10-én végzem el június 20-ra tervezett közúti ADR ellenırzést július 18-án hajtom végre június 24-re beírt ellenırzés szintén elmaradt az árvízi helyreállítási munkálatok miatt, azonban az ellenırzés tervezett idıpontjáig elkészítettem a július havi tervet, így az ellenırzés nem kerül pótlásra tervezetten. Összesített adatok a év I. félévére vonatkozóan: 11 közúti ADR ellenırzést hajtottunk végre, ahol 163 jármővet vontunk ellenırzés alá. Az ellenırzött jármővek közül 12 tartozott az ADR hatálya alá és összesen két szabálytalanságot állapítottunk meg. 25 telephelyi ADR ellenırzés került lefolytatásra, mely során 8 ellenırzés végzıdött nem megfelelı minısítéssel. Az ellenırzések során 17 hibát tártunk fel.

20 A 25 telephelyi ellenırzés helyszínén üzemazonosítási helyszíni szemle is lefolytatásra került. A veszélyes üzem felügyeleti és iparfelügyeleti szakterületen: február 19-én a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság VÁSZ kiemelt fıreferensével részt vettem a Medinai Terményszárító Kft. SKET valóságtartamának helyszíni szemléjén. A szemle során feltárt hiányosságokat az ügyfél pótlólagosan megküldi a hatóságnak. A veszélyes üzemek GPS koordinátát feltöltöttem az IBIR programba március 14-én kialakult hó helyzet miatt megvizsgáltuk mely veszélyes üzemek mőködését érintheti hátrányosan. Értesítettük az üzemeket, ha meghibásodás, vagy üzemzavar lép fel náluk, értesítsék a hatóságunkat márciusában megvizsgáltuk, mely üzemeket érinthet az esetlegesen kialakuló árvíz, áradás április 16-án TMKI-vel iparbiztonsági hatósági ellenırzésen vettem részt a Szekszárdi Növény Zrt-nél június hónapban az IBIR rendszerben kellett módosításokat végrehajtani. Bonyhádon a KITE Zrt. alsó küszöbös üzem lett, Szekszárdon a Fanforg Kft, és a Tolna Agro Kft-k esetében az eljárás meg lett szüntetve, ki kellett vezetni a rendszerbıl. Veszélyes üzemekkel kapcsolatban egyéb teendıt nem végeztem. Egyéb: Közérdekő bejelentés valóságtartalmának vizsgálata. Bejelentés érkezett, hogy a Fácánkerti Kastély területén körüli idıpontban egy dögkútba mustárgázt tartalmazó palackot helyeztek el. A szemle során feltárt dögkút földdel és növényi hulladékkal volt feltöltve. A bejelentı szerint az İ által említett kút, másik helyen van, azt a szemle során nem tudtuk felkutatni, így a szemlét egy késıbbi idıpontban, adatgyőjtés után folytattuk. A közérdekő bejelentés kivizsgálása végett, május 9-én két személyt rendeltünk ki a helyszínre, hogy vizsgálni tudjuk a bejelentés valóságát. A szemle során a helyszínen megjelent személyek által bebizonyosodott, hogy a bejelentés nem a valóságnak megfelelı adatokat és tényeket tartalmazott. Katasztrófavédelmi hatósági osztály tevékenysége Személyi, tárgyi, szakmai feltételek: január 1-tıl a járások illetékességi területéhez igazodva 46 település katasztrófavédelmi hatósági feladatait látja el a Szekszárdi Kirendeltség Hatósági osztálya. A hatósági osztály állománytábla szerinti létszáma 6 fı, a tényleges létszám 5 fı, márciusban Sebestyén Györgyöt áthelyezték a TMKI-ra, és helyébe Dr. Farkas Attilát helyezték, majd május 10-én dr. Farkas Attila leszerelt, helyére május 15-én Feri Róbert lett kinevezve. Az osztály létszáma nem változott. Szakmai tapasztalat vonatkozásában jelentıs változás történt. Az osztályon két fı, egy évnél kevesebb hatósági ügyintézıi tapasztalattal rendelkezik.

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó A Katasztrófavédelem szervezeti átalakulását követı térségi feladatokról, Medgyesbodzás település területén folytatott tevékenységrıl Béni Attila sk. tőzoltó százados tőzoltóparancsnok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 98 MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 86. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának 2009. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. október 27-i rendes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 152. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Adószám: 18587913-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60/122/2004/4 SORSZ: 1840 Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport 3300 Eger, Kallómalom u. 13. 5/1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal SZEKSZÁRD Bezerédj u. 1. 7100 Tárgy: Tájékoztatás kéknyelv betegségről

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 159. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 82. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezetének 2009. évi Közbeszerzési tervére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat egyes intézményi szerzıdések felülvizsgálatára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 39. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának 2008. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága eszközbeszerzési pályázatának benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben