Ebbıl halmozottan hátrányos helyzető gyermek összesen: 135 fı Létán: 107 fı - 43 % Vértesen: 28 fı - 32 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ebbıl halmozottan hátrányos helyzető gyermek összesen: 135 fı Létán: 107 fı - 43 % Vértesen: 28 fı - 32 %"

Átírás

1 Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 428 Létavértes, Debreceni u..sz. Beszámoló az óvodában végzett nevelımunkáról, és a minıségfejlesztési folyamatokról a 20-2-es tanévben. A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda a központi és helyi rendeletek értelmében beszámolóban ad tájékoztatást az Önkormányzat képviselıtestülete részére. A beszámoló tartalmi elemei:. Az intézményi feltételrendszer változásai... Társadalmi feltételek..2. Személyi feltételek..3. Tárgyi feltételek..4. Pénzügyi feltételek. 2. A nevelımunka eredményessége. 3. Szervezetfejlesztés mőködés. 4. Külsı kapcsolatok. 5. Az esélyegyenlıségi program teljesülése. 6. Összegzés feladatok.. Az intézményi feltételrendszer változásai... Társadalmi feltételek. Az óvodába érkezı gyermekek szociokultúrális háttere romló tendenciát mutat. A gyermekek között sok a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzető. Az etnikumi származású gyermekek száma csak a létai részen gyarapodott. /Tendencia, hogy nem vállalják a cigány etnikumhoz való tartozást, illetve nıtt a vegyes házasságokból született gyermekek száma./ A szülık a két és fél éves korú gyermekek 95 %-át beíratták és igénybe vették az óvodai nevelést. Elismerik, hogy a gyermekük személyiségének sokoldalú fejlesztését - a családi nevelés mellett - az intézményes nevelés teszi teljesebbé. Az óvodai nevelést igénybevevı gyermekek száma a tanév végére összesen: 334 fı - 7 fı SNI-s Létán: 246 fı - 3 fı SNI-s Vértesen: 88 fı - 4 fı SNI-s. A hátrányos helyzető gyermek összesen: 98 fı Létán: 53 fı - 63 % Vértesen: 45 fı - 5 % Ebbıl halmozottan hátrányos helyzető gyermek összesen: 35 fı Létán: 07 fı - 43 % Vértesen: 28 fı - 32 % Etnikumi származású gyermek összesen: 58 fı Létán: 32 fı - 54 % Vértesen: 26 fı - 30 %

2 Óvodáztatási támogatásban részesült HHH-s gyermek I. félévben összesen: 23 fı Létán 96 fı Vértesen 27 fı II. félévben összesen: 23 fı Létán 96 fı Vértesen 27 fı Ebben a tanévben négy fı kivételével mindenki megkapta a megigényelt támogatást. Az igénylık száma év közben is nıtt, mivel több olyan gyermek is megkapta a HHH-s státuszt, aki elıtte HH-sként szerepelt a nyilvántartásban. /meghalt az édesapa, stb./ Ezeknél a családoknál nagy a gyermekvállalási kedv, így a HHH-s gyermekek száma is nı. Az elızıekben vázolt szociokultúrális háttérbıl érkezı gyermekek többsége sokféle lemaradással bír, így az óvodának esélyegyenlıséget kell biztosítani, fejlesztéseket kell végezni, mivel ezek a gyermekek különbözı részképesség hiánnyal, magatartási problémával küzdenek. A lemaradásuk elsısorban szocializáció, beszéd és ismeretbeli hiányosságokban mutatkozik meg. Egyre kevesebb azon családok száma, akik munkahellyel rendelkeznek. Létai részen csak az anya dolgozik: 2 fı 5 % csak az apa dolgozik: 35 fı 4 % mindkettı dolgozik: 64 fı 26 % Vértesi részen csak az anya dolgozik: 6 fı - 7 % csak az apa dolgozik: 9 fı 22 % mindkettı dolgozik: 24 fı 27 % A családok megélhetését a meglévı munkahelyek mellett az önkormányzat is igyekszik segíteni a közcélú foglalkoztatás lehetıségeivel, valamint településünkön alkalmi mezıgazdasági munkák vállalásával is jövedelemre tehet szert, aki dolgozni szeretne. Az intézményben a gyermekek 4 %-a fizet étkezési térítési díjat. Nıtt a veszélyeztetett gyermekek száma: 7 fı Létán: 5 fı Vértesen: 2 fı. Nıtt a védelembe vett gyermekek száma: 0 fı Létán: 8 fı Vértesen: 2 fı Tavaly nem volt védelembe vett gyermek. Ebben a tanévben Létán három családot, Vértesen egy családot érint ez a státusz. A Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársával, és a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal közvetlen kapcsolatban álltunk 24 alkalommal történt problémajelzés feléjük. Intézményünk gyermekvédelmi felelıse hatékonyan közremőködött ezekben az ügyekben. 2

3 A problémajelzés elsı félévben: 4 esetben Létáról, második félévben: 0 esetben Létáról. A probléma jellege: szülıi elhanyagolás /fejtetvesség, testi ápolatlanság, nem megfelelı ruházat, kötelezettség elmulasztása: orvosi vizsgálat elmulasztása, szemüveg hiány, nem rendszeres óvodába járás, hiányos igazolások. Intézményünkben a gyermekek nevelése integráltan történik. SNI-s gyermek Debreceni u..sz. alatt 3 fı volt, /látássérült, autista, kevert specifikus rendellenesség/, az Irinyi u. 6.sz. alatt 4 fı /látássérült, kevert specifikus fejlıdési zavar: 3 fı/ volt, akiket integráltan fejlesztettünk megfelelı külsı szakemberek (szakszolgálati és egyéb megbízási szerzıdéssel dolgozó) közremőködésével. Természetesen az adott csoport pedagógusai is lelkiismeretesen részt vettek ebben. Ennek ellenére úgy érzem, hogy az SNI-s gyermekek fejlesztése nem teljes mértékben megoldott, különösen az autista gyermekek esetében. Ellátásuk a jövıben nagy feladatot ró a fenntartóra és az óvodára egyaránt. A gyermekek hátránykompenzáló fejlesztését az esélyegyenlıség biztosításával végezzük. Szakemberek segítik a többnyire hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket, ez azért is fontos, mert így intézményes keretek között történik fejlesztésük, ahol esélyegyenlıséget kapnak a zökkenımentes iskolakezdéshez. Sajnos a fiatalabb korosztály szakemberek bevonásával kötelezı fejlesztéséhez sem személyi, sem anyagi lehetıség nem állt rendelkezésünkre. Fejlesztések helye: Debreceni u..sz. Irinyi u. 6.sz. Logopédiai fejlesztésre járók száma 37 fı fı Fejlesztı pedagógiára járt 8 fı: Képességfejlesztı foglalkozásra: 63 fı 8 fı Gyógy testnevelésre: 4 fı 0 fı Gyógy úszásra: - fı Pszichológiára: fı fı Gyógypedagógiára: 3 fı 3 fı Tehetséggondozás IPR keretein belül részt vett 24 fı: Vízhez szoktatás úszás: 7 fı 6 fı Vizuális tevékenység: 6 fı 6 fı Tehetségmőhelyek: 7 db 3 db Tehetség gondozásban résztvevı gyermekek száma: 68 fı 27 fı Mozgás: 3 fı 9 fı Vizuális: 8 fı - Logikai: 6 fı 6 fı Báb-és drámajáték: 9 fı 6 fı Néptánc: 6 fı - Anyanyelvi: 7 fı - Vízhez szoktatás úszás: 9 fı - 3

4 Külsı szolgáltatásban részt vett: 64 fı 58 fı /szülık által finanszírozott/ Néptánc: 34 fı 48 fı Labdarúgás: 0 fı 6 fı Angol nyelv: 22 fı - Hitoktatáson részt vett: 89 fı 42 fı Református: 50 fı 27 fı Katolikus: 39 fı 7 fı Nagycsoportos gyermekek száma: 95 fı iskolába megy: 89 fı Léta 62 fı Vértes 27 fı A nagycsoportos gyermekek közül a 202/3-as tanévre visszamarad 6 fı /Léta/. A korcsoportját ismétlés oka: értelmi, szociális és testi éretlenség..2. Személyi feltételek. A 20-2-es tanévben személyi feltételeink a következık. - fı óvodavezetı, - 30 fı óvodapedagógus, - fı pedagógiai asszisztens, - 5 fı dajka, - fı óvodatitkár, - fı mosónı, - fı karbantartó. 20. szeptember -tıl két új helyettesítı óvodapedagógust alkalmaztunk a GYED-en lévı Csige-Medve Mária és Bereczki-Kocsis Krisztina helyett. Kiss Tiborné, Szimáné Szabó Brigitta kezdte meg munkáját a GYED-en lévı munkatársak helyén. Adománné Griffaton Emese óvodapedagógus anyai örömök elé néz, jelenleg táppénzen van. Jósvainé Varga Judit pedagógiai asszisztens évközben közös megegyezéssel ment el intézményünkbıl. Suta Sándorné gyógypedagógiai asszisztens május közepén nyugdíjba vonult. A megüresedett álláshelyeket igyekszünk helyi lakosokkal, intézményünkben államvizsgázott pedagógusokkal, dajkákkal pótolni, akiket az itt töltött gyakorlaton megismertünk. Nevelıtestületünk a generációváltás következtében fiatalodó tendenciát mutat, de még így is az átlag életkoruk 43 év. Átlagbérük bruttó Ft A kezdı óvodapedagógus bruttó bére Ft A technikai dolgozók átlag életkora 49 év. Átlagbérük bruttó Ft. A kezdı dajka bruttó bére Ft. 4

5 Az alkalmazotti kör valamennyi tagja megfelelı végzettséggel rendelkezik Plusz végzettséggel, szakvizsgával 9 fı rendelkezik. 20. szeptembertıl újabb 2 fı kezdte meg tanulmányát a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi tagozatán differenciáló és fejlesztı szakon. Nevelıtestületünk ez évben is továbbképzéseken vett részt tehetséggondozásban, IPR keretein belül: konfliktus kezelésben, beóvodázásban és DIFER mérésben, Nyári Akadémián. A technikai dolgozók pedig szervezetfejlesztési és mentálhigiénés tréningeken vettek részt. Munkatársaimra ez évben is jellemzı volt a következetes, kitartó és hatékony nevelımunka. A teljesítményértékelésben minden alkalmazott kiváló minısítést ért el. Sajnos a teljesítménymotivációs pályázat hiányában nem tudtuk ezt kellıképpen díjazni. Munkánkat ez évben is közcélú dolgozók segítették, akik hozzájárultak a két és féléves korú gyermekek gondozásában, és az SNI-s gyermekek felügyeletében, illetve az új óvoda adta megnövekedett feladatok ellátásában. Az említett segítségeket a jövıben is szeretnénk igénybe venni, szükség van munkájukra. Külsı szakemberek is dolgoztak heti rendszerességgel intézményünkben: logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztı pedagógus /sajnos csak decemberig./ Feladatát a következı tanévben szakvizsgázott óvodapedagógusaink végzik. A szakemberek a térségi Szakszolgálat munkatársai. Szakirányú munkájuk mindenképpen szükséges a csoportvezetı óvodapedagógusok lelkiismeretes fejlesztése mellett..3. Tárgyi feltételek. A tárgyi feltételeink évrıl-évre javuló tendenciát mutat. Mindkét óvodaegységünkben a bútorok és a játékeszközök minıségében és mennyiségében megfelelnek korunk elvárásainak. Különösen a Debreceni u..sz. alatti óvodában, ahol a felszereltség a XXI. század igényeit elégíti ki. Kisebb hiányosságok még azért vannak itt is, pld: udvari homokozók árnyékolása, udvari játékok felülvizsgálata, / amit a régi óvodákból hoztunk át/, fedett kerékpártároló. Az Irinyi u. 6.sz. alatti tag-óvoda hagyományos helyen és módon fogadta a gyermekeket. A régi épület jó komfortot biztosít lakói számára. Az épület felújítást igényel kívül-belül. Megoldására pályázati forrást keresünk (a TÁMOP 3.l..-2/2. keretbıl) fedett terasz építésére, illetve ami még megvalósítható. Mindkét óvodaegységben jól felszerelt udvar biztosítja a gyermekek játékát, mozgás fejlıdését. A vértesi óvodában a gyönyörő, lombos fák lehetıvé teszik az egész napos szabadban tartózkodást. A létai részen az udvari árnyékolás nem megoldott, annak ellenére sem, hogy nagyon sok fát ültettünk ezért mesterséges úton kell biztosítani a gyermekek számára még néhány évig, amíg a fák elegendı árnyékot biztosítanak. 5

6 Létavértesi Gyermeksziget Óvoda helyiségei Megnevezés Debreceni u..sz. Irinyi u. 6.sz. Csoportszoba 2 4 Öltözı 8 Több funkciós Mosdó 2 Tornaterem Tornaszoba Logopédiai szoba Több funkciós Fejlesztı szoba - Orvosi szoba - Beteg elkülönítı - Nevelıi szoba Több funkciós Felnıtt öltözık 4 Több funkciós Szertár 4 Terasz 2 - Iroda 3 Több funkciós Irattár - Tálaló konyha Kocsi tároló - Kocsi mosó - Mosókonyha - Karbantartó mőhely - Játéktároló 6

7 Elmaradt mindkét óvodaegységünkben a játszó udvarok eszközeinek szakértı általi beminısítése, a kinti játékok biztonságos használatának kialakítása a szabálynak megfelelıen, amit fokozatosan a költségvetésbıl kívánunk megoldani. Intézményünkre jellemzı, hogy a gyermekeket harmóniát sugárzó színek, formák és természetes anyagok veszik körül, ahol a gyermekek jó hangulatban töltik az egész napjukat..4. Pénzügyi feltételek Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az óvodavezetı közremőködésével a Polgármesteri Hivatal szakemberei végzik. Az óvoda mőködési feltételit az éves költségvetés biztosítja, ami az elmúlt évekhez képest csökkenı tendenciájú. A tanév második félévétıl (januártól) kötelezı megtakarításként 3 %-os alapilletmény és 33 %-os dologi elvonással kellett számolnunk, ami nagy odafigyelést kívánt a mőködtetésben március -tıl intézményünk önálló számlaszámmal rendelkezik. A pénzügyi feladatellátás többletmunkát jelent számunkra. A költségvetésünket kiegészítette: az integrációs kiegészítı támogatás összesen: Ft I. félévben: Ft II. félévben: Ft integrációs pótlék összesen: Ft I. félévben: Ft II. félévben: Ft gyermek rajzpályázat: Ft Bozsik program: Ft az intézmény alapítványa szülıi adományok. Folyamatosan keressük az új pénzforrási lehetıségeket. Pl: Génius tehetségpont bekapcsolódásával, Jó gyakorlatokkal, mőhelymunkákkal. Jelenleg két pályázaton dolgozunk /a TÁMOP 3..-2/2, TÁMOP 6..2.//./. 2. A nevelımunka eredményessége. A gyermekek közel 95 %-a 2,5 éves korban megkezdte a rendszeres óvodába járást. Minimalizáltuk a hiányzásokat. A gyermekek szívesen jártak óvodába. Ezt mutatják a szülıi visszajelzések. A szokások és szabályok helyesen alakultak minden gyermekcsoportban. Kiegyensúlyozottan és egészségesen fejlıdtek a gyermekek, ebben nagy segítségünkre volt a tejprogram, ami öt hónapon keresztül heti háromszori alkalommal biztosította minden gyermek számára az egészséges táplálkozást. A HH-s és a HHH-s gyermekek komplex fejlesztése hatékonyan mőködött a külsı szakemberek közremőködésével. Az integrált nevelés hagyományszerően folyt az egyes gyermekcsoportokban az esélyegyenlıség biztosításával. 7

8 20. november 30-án elnyertük a Tehetségpont címet. A szakmai munkakapcsolatunkat folyamatosan bıvítettük A tehetséges gyermekek fejlesztése tudatos formában, mőhelyekben megtörtént. Tíz mőhelyben segítjük a nagycsoportosok tehetséggondozását. Az iskolába menı gyermekek 94 %-ban 7 éves korig elkezdte tanulmányait. Az óvodai gyermekcsoportok megfelelı színterei voltak a közösségi magatartásformák és viselkedés kultúra alakulásának, edzésének. Minden gyermekcsoport életét tudatosan és következetesen gondolkodó és fejlesztı, egymást jól kiegészítı pedagógus páros irányította. Jól mőködı szakmai közösségek tevékenykedtek. Munkánkat a Minıségirányítási Program szerint végeztük, eredményeinket minden közvetlen partnerünk pozitívnak ítélte. Szakmai napok, jó gyakorlatok színterévé vált óvodánk az IPR keretein belül négy alkalommal. Lehetıségünk volt bemutatni az új óvodát és szakmai munkánkat több óvodai nevelıtestületnek a Tehetség munkaközösségen belül, és mi is viszont látogathattunk szakmai eszmecserére: Józsa, Téglás, Hajdúböszörmény, Püspökladány, Debrecen: Szabadság telepi óvoda, Szivárvány úti óvoda. Közvetlen partnereinkkel jól kiépített a kapcsolatunk. Rendezvényeink színvonalasak, látogatottak (Farsang, Ballagó, Tök jó nap, Családi nap, Anyák napja, nyílt napok). Sikeres eredményt ért el a felnıtt bábcsoportunk, szakmai elismerésben részesültek a Budapesti Pedagógus Bábfórumon. A tanév során részt vettek helyi és megyei rendezvényeken, gyermekcsoportokban, iskolai rendezvényeken. Sikeresen szerepeltek gyermekeink a Megyei Bábfórumon, ahol a létai és a vértesi báb és drámajáték csoport arany minısítésben részesült. (A Csillagszemek létai csoport a különdíjat is elnyerte.) Eredményesek voltak a gyermekeink rajzpályázaton, ahol Ft értékő eszközvásárlást nyertek. Óvodapedagógusaink szívesen vettek részt továbbképzéseken. A pályázati pénzek jól és tudatosan hasznosultak a nevelımunkában. Megszerveztük, lebonyolítottuk a nyári tábort. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak. A programok színesítése partnerek bevonásával történt. 3. Szervezetfejlesztés mőködés. Vezetésemmel már második évben folyik a nevelımunka az óvodában, ami kisebb-nagyobb nehézségek ellenére is jól mőködik. Ezt a partnerek visszajelzései is igazolják. Igyekeztünk a törvényi elıírásoknak, helyi szabályoknak maximálisan eleget tenni. Az új vezetést az alkalmazotti kör elfogadta, mindenki fontosnak érzi magát a maga posztján, igyekszik feladatát a legjobb színvonalon végezni. /Minden dolgozó kiváló minısítést kapott./ Ebben a tanévben is feladatunk volt a dokumentumok átdolgozása /a szervezeti változás, illetve a dokumentumok egységesítése miatt/, ami sok munkát és idıt kívánt. Mindezek a dokumentumok azonban szükségesek az intézmény eredményes mőködtetéséhez. A tanügy igazgatási feladatokat az IPR területet is átfogó csapattal kibıvített vezetıi együttes látta el folyamatában értékelve, ellenırizve. 8

9 A felelısi rendszerek egységenként jól mőködtek. Az információáramlás biztosított volt. A csapatszellemet összetartották az egész nevelıtestületet mozgató továbbképzések, tréningek, értekezletek az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók részére. Intézmény egységenként jól összeszokott csapat tevékenykedett. Két intézmény egységben dolgozunk, de nevelési alapelveink, kiindulási pontjaink és nevelés filozófiánk azonosak voltak. 4. Külsı kapcsolatok. Az óvoda és a szülıi ház kapcsolata: Éves nevelési és SzMK munkatervében rögzítettek értelmében zajlott. Az integrációs munkából eredıen újabb alapokra tevıdött: azon családokkal vált rendszeresebbé, hatékonyabbá, akikkel eddig gond volt. Ezek a szülık félévente szóbeli és írásos tájékoztatást kapnak gyermekeik fejlıdésérıl. A szülık klubját és az ovi-újságot ez évben is mőködtettük, ahol hasznos tanácsokat és segítséget kaptak gyermekneveléshez logopédiai és pszichológia területén. A szülık erre pozitív visszajelzést adtak, ezért a jövıben is folytatni kívánjuk a klub mőködtetését. Két alkalommal egészség hetet szerveztünk, amikor gyümölcsöt, zöldséget fogyaszthattak nagyobb mennyiségben a gyermekek. Fogadó órák, nyílt napok, munkadélutánok, ünnepségek segítették a jó partneri kapcsolat kialakítását, megtartását. A szülıi választmány tagjainak alkalomszerően megbeszéléseket tartottunk. Az SzMK vezetıi jól képviselték az óvodát a fórumokon, közvetítve a szülık kéréseit, igényeit. A szülık körében évente egy alkalommal elégedettséget mérünk. A kérdıívek mintegy 80 %-ban visszaérkeztek, amiben pozitívan értékelték nevelımunkánkat. Az óvoda-iskola kapcsolata hatékonynak mondható. Több alkalommal találkozunk: óvodai és iskolai ünnepségeken. Kicseréljük tapasztalatainkat nyílt napokon, bemutatkozókon. Az óvoda átadó-lapot készített a tanító néniknek a gyermekek fejlettségérıl, a kimeneti DIFER mérés eredményeivel kiegészítve. Úgy véljük, hogy az iskolákkal a kapcsolatunk napi szintő, közös alapokon nyugvó és egyre eredményesebb az integráció jegyében is. Elismerjük egymás munkáját, ami a partneri elégedettség mérésben is megmutatkozik. A vezetık közötti kapcsolat kölcsönös segítségnyújtáson, érdeklıdésen, elismerésen alapul. Az óvoda és az önkormányzat kapcsolata: Mőködésünkhöz szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat biztosítja. Közös munkálkodásunk eredményességét jelzi az óvoda zökkenımentes mőködése. Segítséget nyújtanak az integrációs pályázat sikeres megvalósításában. A fenntartó képviselıi és az intézményvezetı kapcsolata napi szintő, kölcsönös bizalomra épül. 9

10 Az óvoda és a Szakszolgálat kapcsolata: Egész évben tartalmas, gyermek és felnıtt központú, rendszeres és hatékony volt. A középsı csoportos gyermekek év végi mérése nagymértékben hozzájárul az objektív fejlesztési irányok megjelöléséhez nagycsoportban. Nagycsoportban a fejlesztı munkájuk nagyban hozzájárul a gyermekek sikeres iskolakezdéséhez. Kapcsolatunk a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal: Rendszeres az egyéni problémák és az esetmegbeszélések kapcsán, melyben összekötı kapocs a gyermekvédelmi felelısünk. Tevékenyen segítették a Családi napunk sikerét. Kapcsolatunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal: Alkalomszerő, az óvodai beíratáskor a gyermekek felkutatásában nyújtottak segítséget. A jövıben még tartalmasabbá és hatékonyabbá kell tenni az együttmőködést. Kapcsolatunk az egészségügyi szervekkel: Rendszeresen: havonta és alkalomszerően látogatta a védını az óvodásainkat. Segítette a beóvodázást a gyermekek adatainak egyeztetésével. Néhány gyermek fejtetvessége gyakori látogatást kívánt a védınıtıl. A Járóbeteg Szakrendelı munkatársai a Családi napon szőrı vizsgálatot végeztek /vérnyomás cukorszint mérés/. Kapcsolatunk a kultúrát képviselı intézményekkel: Rendszeres és hatékony. Az évzáró ünnepségünkben tevékenyen részt vettek, hozzásegítettek bennünket a Családi nap sikeréhez. Különbözı gyermekmősorokat szerveztek számunkra. Kapcsolatunk a sportot képviselı intézménnyel: Nagyon örülünk, hogy a Debreceni u..sz. alatti új óvoda a Sport telep szomszédságában épült meg, így egész évben igénybe vehetjük az adottságait. Kiváló lehetıséget biztosít az ünnepségeink, rendezvényeink lebonyolításához. /Farsang, Családi nap/ Kapcsolatunk más intézményekkel: Püspökladányi óvoda, Derecske Mese-vár Óvoda, Józsa Kerekerdı Óvoda, Debrecen Szabadságtelepi Óvoda, Téglás Szívárvány Óvoda Hajdúböszörmény óvoda Egyházak. 5. Az esélyegyenlıségi program teljesülése. A létai részen az új óvoda minden gyermek számára azonos feltételeket biztosított. A beíratott 2,5 éves korú gyermeket felvettük. A hátrányos helyzető gyermekeket felkutattuk a CKÖ elnök, védınık segítségével. A gyermekeket integrált nevelésben részesítettük. A csoportok kialakításánál a HHH-s gyermekek arányát az IPR feltétel rendszerének megfelelıen alakítottuk. IPR-es pályázatot nyújtottunk be. A sikeres pályázaton nyert összeget hatékonyan használtuk fel a gyermekek esélyteremtése érdekében. A gyermekeket egyéni képességeikhez mérten fejlesztettük, évente kétszer értékeltük és tájékoztattuk a szülıket az eredményrıl. 0

11 A gyermekvédelmi felelıs egész évben figyelemmel kísérte a védelembe vett gyermekeket, szükség esetén megtette a megfelelı intézkedést. A tehetségígérető gyermekek fejlesztését kiemelt feladatnak tartottuk. Minden nagycsoportos gyermek részt vett ebben. Az esélyegyenlıséggel kapcsolatos feladatok ellátását, dokumentálását megfelelınek ítélte az IPR folyamat tanácsadó asszony. 6. Összegzés feladatok. Minden óvodás korú gyermek rendszeres óvodába járásának biztosítása. Integrált nevelés biztosítása az arányok betartásával. Az integrációs feladatok éves szinten történı elosztása, teljesítése. Útkeresés az SNI-s gyermekek fejlesztéséhez. A munkacsoportok munkájának összehangolása, munkatervek alapján. Szabadjáték feltételeinek biztosítása. Takarékos költségvetés összeállítása. Új pénzforrási lehetıségek keresése pályázatok útján. Az IMIP felülvizsgálata, kiegészítése a teljesítményértékeléssel az IPR vonatkozásában. A mérés-értékelés-látogatás minısítés egész évre. A dokumentációs rendszer egyszerősítése, egységesítése. A továbbképzési tervnek megfelelı nevelıtestületi képzések realizálása. Az alkalmazottak teljesítmény elismeréséhez járuló pályázati lehetıségek keresése. A tehetségponthoz való bekapcsolódás után mőhelymunkák beindítása a nagycsoportban a gyermekek tehetségígéretének megfelelıen. Tehetséggondozás biztosítása minden nagycsoportos gyermeknél. Az óvodapedagógusok szakirányú továbbképzésének segítése a tehetséggondozás területén. Tréningek szervezése az alkalmazotti kör részére. A szülıi klubok kiegyensúlyozott mőködtetése. Ovi-újság rendszeres megjelentetése. A teljesítményértékelés-minısítés összegzése. Az udvari játékok felülvizsgálata. A pályázatok benyújtása. A nyári nagytakarítás megszervezése, lebonyolítása. A nyári táborok tapasztalatainak összegyőjtése, elemzése, újratervezése. Összegzés Intézményünk dolgozói közössége és közvetlen partnerei eredményesnek ítélte meg ez évi nevelımunkánkat. Bízom abban, hogy a Tisztelt Képviselıtestület is hasonlóan vélekedik errıl. Köszönöm, hogy az eltelt idıben segítették munkámat a közös célunk elérése érdekében. A kisgyermek olyan, mint egy kisvirág, bárhol is van szépül tıle a világ. /Dankó László/

12 Mellékletek Ennyiben kívántam összegezni a 20-2-es tanév történéseit. Kérem a beszámoló megvitatását, illetve elfogadását. Létavértes, 202. július 5. A nevelıtestület nevében: Kántor Lászlóné óvodavezetı 2

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Létavértesi Gyermeksziget Óvoda beszámolója a 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek. Készítette: Kántor Lászlóné

Részletesebben

Beszámoló a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. 2015/2016-os nevelési év munkáról

Beszámoló a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. 2015/2016-os nevelési év munkáról Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 4281 Létavértes, Debreceni u. 1. sz. Tel.: 52/ 585-070 Email: gyermekszigetovoda@gmail.com Beszámoló a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 2015/2016-os nevelési év munkáról

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztı program után járó támogatást igénybe vevı intézmények számára biztosított szaktanácsadás, szakértıi szolgáltatás, valamint

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL 1 A 134/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL Készítette: Horváthné Orehovszki

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év 1 A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2011-2012. nevelési év Készítette: Horváthné Orehovszki Judit IMIP csop.vez. 2012.05.31 2 1. Az IMIP minıségügyi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Békés Városi Óvoda beszámolója

Békés Városi Óvoda beszámolója Békés Városi Óvoda beszámolója Tisztelt Képviselı-testület! A Békés Városi Óvoda legutóbbi beszámolóját a 2005. márciusi bizottsági ülésre terjesztettük elı. Az elızı beszámoló óta eltelt 2 év legfontosabb

Részletesebben

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervének végrehajtása a 2009/2010-es nevelési évben

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervének végrehajtása a 2009/2010-es nevelési évben Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervének végrehajtása a 009/00-es nevelési évben Készítette: Petercsákné Fonó Andrea esélyegyenlıségi felelıs A nevelıtestület

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2008-2009-es nevelési év

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2008-2009-es nevelési év 1 A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2008-2009-es nevelési év Készítette: Horváthné Orehovszki Judit IMIP csop.vez. 2009. 06.02 2 Bevezetés A Sajószentpéteri

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Minıségfejlesztés. Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben

Minıségfejlesztés. Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben Minıségfejlesztés Radicsné Szerencsés Terézia Kiskırös Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben Megfelelınek találom a napközis szolgáltatást az iskolában. Az intézmény többféle terápiával segíti

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

IPR Intézmények kategorizálása

IPR Intézmények kategorizálása Esélyegyenlıség-Integráció: Eredmények-tapasztalatok és jövıkép Balogh Gyula központvezetı Veszprém 2010. 05.10. IPR Intézmények kategorizálása 1. Új intézmények: azok, amelyek 2009/2010-ben indították

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben

Elıterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben