Ebbıl halmozottan hátrányos helyzető gyermek összesen: 135 fı Létán: 107 fı - 43 % Vértesen: 28 fı - 32 %

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ebbıl halmozottan hátrányos helyzető gyermek összesen: 135 fı Létán: 107 fı - 43 % Vértesen: 28 fı - 32 %"

Átírás

1 Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 428 Létavértes, Debreceni u..sz. Beszámoló az óvodában végzett nevelımunkáról, és a minıségfejlesztési folyamatokról a 20-2-es tanévben. A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda a központi és helyi rendeletek értelmében beszámolóban ad tájékoztatást az Önkormányzat képviselıtestülete részére. A beszámoló tartalmi elemei:. Az intézményi feltételrendszer változásai... Társadalmi feltételek..2. Személyi feltételek..3. Tárgyi feltételek..4. Pénzügyi feltételek. 2. A nevelımunka eredményessége. 3. Szervezetfejlesztés mőködés. 4. Külsı kapcsolatok. 5. Az esélyegyenlıségi program teljesülése. 6. Összegzés feladatok.. Az intézményi feltételrendszer változásai... Társadalmi feltételek. Az óvodába érkezı gyermekek szociokultúrális háttere romló tendenciát mutat. A gyermekek között sok a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzető. Az etnikumi származású gyermekek száma csak a létai részen gyarapodott. /Tendencia, hogy nem vállalják a cigány etnikumhoz való tartozást, illetve nıtt a vegyes házasságokból született gyermekek száma./ A szülık a két és fél éves korú gyermekek 95 %-át beíratták és igénybe vették az óvodai nevelést. Elismerik, hogy a gyermekük személyiségének sokoldalú fejlesztését - a családi nevelés mellett - az intézményes nevelés teszi teljesebbé. Az óvodai nevelést igénybevevı gyermekek száma a tanév végére összesen: 334 fı - 7 fı SNI-s Létán: 246 fı - 3 fı SNI-s Vértesen: 88 fı - 4 fı SNI-s. A hátrányos helyzető gyermek összesen: 98 fı Létán: 53 fı - 63 % Vértesen: 45 fı - 5 % Ebbıl halmozottan hátrányos helyzető gyermek összesen: 35 fı Létán: 07 fı - 43 % Vértesen: 28 fı - 32 % Etnikumi származású gyermek összesen: 58 fı Létán: 32 fı - 54 % Vértesen: 26 fı - 30 %

2 Óvodáztatási támogatásban részesült HHH-s gyermek I. félévben összesen: 23 fı Létán 96 fı Vértesen 27 fı II. félévben összesen: 23 fı Létán 96 fı Vértesen 27 fı Ebben a tanévben négy fı kivételével mindenki megkapta a megigényelt támogatást. Az igénylık száma év közben is nıtt, mivel több olyan gyermek is megkapta a HHH-s státuszt, aki elıtte HH-sként szerepelt a nyilvántartásban. /meghalt az édesapa, stb./ Ezeknél a családoknál nagy a gyermekvállalási kedv, így a HHH-s gyermekek száma is nı. Az elızıekben vázolt szociokultúrális háttérbıl érkezı gyermekek többsége sokféle lemaradással bír, így az óvodának esélyegyenlıséget kell biztosítani, fejlesztéseket kell végezni, mivel ezek a gyermekek különbözı részképesség hiánnyal, magatartási problémával küzdenek. A lemaradásuk elsısorban szocializáció, beszéd és ismeretbeli hiányosságokban mutatkozik meg. Egyre kevesebb azon családok száma, akik munkahellyel rendelkeznek. Létai részen csak az anya dolgozik: 2 fı 5 % csak az apa dolgozik: 35 fı 4 % mindkettı dolgozik: 64 fı 26 % Vértesi részen csak az anya dolgozik: 6 fı - 7 % csak az apa dolgozik: 9 fı 22 % mindkettı dolgozik: 24 fı 27 % A családok megélhetését a meglévı munkahelyek mellett az önkormányzat is igyekszik segíteni a közcélú foglalkoztatás lehetıségeivel, valamint településünkön alkalmi mezıgazdasági munkák vállalásával is jövedelemre tehet szert, aki dolgozni szeretne. Az intézményben a gyermekek 4 %-a fizet étkezési térítési díjat. Nıtt a veszélyeztetett gyermekek száma: 7 fı Létán: 5 fı Vértesen: 2 fı. Nıtt a védelembe vett gyermekek száma: 0 fı Létán: 8 fı Vértesen: 2 fı Tavaly nem volt védelembe vett gyermek. Ebben a tanévben Létán három családot, Vértesen egy családot érint ez a státusz. A Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársával, és a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal közvetlen kapcsolatban álltunk 24 alkalommal történt problémajelzés feléjük. Intézményünk gyermekvédelmi felelıse hatékonyan közremőködött ezekben az ügyekben. 2

3 A problémajelzés elsı félévben: 4 esetben Létáról, második félévben: 0 esetben Létáról. A probléma jellege: szülıi elhanyagolás /fejtetvesség, testi ápolatlanság, nem megfelelı ruházat, kötelezettség elmulasztása: orvosi vizsgálat elmulasztása, szemüveg hiány, nem rendszeres óvodába járás, hiányos igazolások. Intézményünkben a gyermekek nevelése integráltan történik. SNI-s gyermek Debreceni u..sz. alatt 3 fı volt, /látássérült, autista, kevert specifikus rendellenesség/, az Irinyi u. 6.sz. alatt 4 fı /látássérült, kevert specifikus fejlıdési zavar: 3 fı/ volt, akiket integráltan fejlesztettünk megfelelı külsı szakemberek (szakszolgálati és egyéb megbízási szerzıdéssel dolgozó) közremőködésével. Természetesen az adott csoport pedagógusai is lelkiismeretesen részt vettek ebben. Ennek ellenére úgy érzem, hogy az SNI-s gyermekek fejlesztése nem teljes mértékben megoldott, különösen az autista gyermekek esetében. Ellátásuk a jövıben nagy feladatot ró a fenntartóra és az óvodára egyaránt. A gyermekek hátránykompenzáló fejlesztését az esélyegyenlıség biztosításával végezzük. Szakemberek segítik a többnyire hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket, ez azért is fontos, mert így intézményes keretek között történik fejlesztésük, ahol esélyegyenlıséget kapnak a zökkenımentes iskolakezdéshez. Sajnos a fiatalabb korosztály szakemberek bevonásával kötelezı fejlesztéséhez sem személyi, sem anyagi lehetıség nem állt rendelkezésünkre. Fejlesztések helye: Debreceni u..sz. Irinyi u. 6.sz. Logopédiai fejlesztésre járók száma 37 fı fı Fejlesztı pedagógiára járt 8 fı: Képességfejlesztı foglalkozásra: 63 fı 8 fı Gyógy testnevelésre: 4 fı 0 fı Gyógy úszásra: - fı Pszichológiára: fı fı Gyógypedagógiára: 3 fı 3 fı Tehetséggondozás IPR keretein belül részt vett 24 fı: Vízhez szoktatás úszás: 7 fı 6 fı Vizuális tevékenység: 6 fı 6 fı Tehetségmőhelyek: 7 db 3 db Tehetség gondozásban résztvevı gyermekek száma: 68 fı 27 fı Mozgás: 3 fı 9 fı Vizuális: 8 fı - Logikai: 6 fı 6 fı Báb-és drámajáték: 9 fı 6 fı Néptánc: 6 fı - Anyanyelvi: 7 fı - Vízhez szoktatás úszás: 9 fı - 3

4 Külsı szolgáltatásban részt vett: 64 fı 58 fı /szülık által finanszírozott/ Néptánc: 34 fı 48 fı Labdarúgás: 0 fı 6 fı Angol nyelv: 22 fı - Hitoktatáson részt vett: 89 fı 42 fı Református: 50 fı 27 fı Katolikus: 39 fı 7 fı Nagycsoportos gyermekek száma: 95 fı iskolába megy: 89 fı Léta 62 fı Vértes 27 fı A nagycsoportos gyermekek közül a 202/3-as tanévre visszamarad 6 fı /Léta/. A korcsoportját ismétlés oka: értelmi, szociális és testi éretlenség..2. Személyi feltételek. A 20-2-es tanévben személyi feltételeink a következık. - fı óvodavezetı, - 30 fı óvodapedagógus, - fı pedagógiai asszisztens, - 5 fı dajka, - fı óvodatitkár, - fı mosónı, - fı karbantartó. 20. szeptember -tıl két új helyettesítı óvodapedagógust alkalmaztunk a GYED-en lévı Csige-Medve Mária és Bereczki-Kocsis Krisztina helyett. Kiss Tiborné, Szimáné Szabó Brigitta kezdte meg munkáját a GYED-en lévı munkatársak helyén. Adománné Griffaton Emese óvodapedagógus anyai örömök elé néz, jelenleg táppénzen van. Jósvainé Varga Judit pedagógiai asszisztens évközben közös megegyezéssel ment el intézményünkbıl. Suta Sándorné gyógypedagógiai asszisztens május közepén nyugdíjba vonult. A megüresedett álláshelyeket igyekszünk helyi lakosokkal, intézményünkben államvizsgázott pedagógusokkal, dajkákkal pótolni, akiket az itt töltött gyakorlaton megismertünk. Nevelıtestületünk a generációváltás következtében fiatalodó tendenciát mutat, de még így is az átlag életkoruk 43 év. Átlagbérük bruttó Ft A kezdı óvodapedagógus bruttó bére Ft A technikai dolgozók átlag életkora 49 év. Átlagbérük bruttó Ft. A kezdı dajka bruttó bére Ft. 4

5 Az alkalmazotti kör valamennyi tagja megfelelı végzettséggel rendelkezik Plusz végzettséggel, szakvizsgával 9 fı rendelkezik. 20. szeptembertıl újabb 2 fı kezdte meg tanulmányát a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi tagozatán differenciáló és fejlesztı szakon. Nevelıtestületünk ez évben is továbbképzéseken vett részt tehetséggondozásban, IPR keretein belül: konfliktus kezelésben, beóvodázásban és DIFER mérésben, Nyári Akadémián. A technikai dolgozók pedig szervezetfejlesztési és mentálhigiénés tréningeken vettek részt. Munkatársaimra ez évben is jellemzı volt a következetes, kitartó és hatékony nevelımunka. A teljesítményértékelésben minden alkalmazott kiváló minısítést ért el. Sajnos a teljesítménymotivációs pályázat hiányában nem tudtuk ezt kellıképpen díjazni. Munkánkat ez évben is közcélú dolgozók segítették, akik hozzájárultak a két és féléves korú gyermekek gondozásában, és az SNI-s gyermekek felügyeletében, illetve az új óvoda adta megnövekedett feladatok ellátásában. Az említett segítségeket a jövıben is szeretnénk igénybe venni, szükség van munkájukra. Külsı szakemberek is dolgoztak heti rendszerességgel intézményünkben: logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztı pedagógus /sajnos csak decemberig./ Feladatát a következı tanévben szakvizsgázott óvodapedagógusaink végzik. A szakemberek a térségi Szakszolgálat munkatársai. Szakirányú munkájuk mindenképpen szükséges a csoportvezetı óvodapedagógusok lelkiismeretes fejlesztése mellett..3. Tárgyi feltételek. A tárgyi feltételeink évrıl-évre javuló tendenciát mutat. Mindkét óvodaegységünkben a bútorok és a játékeszközök minıségében és mennyiségében megfelelnek korunk elvárásainak. Különösen a Debreceni u..sz. alatti óvodában, ahol a felszereltség a XXI. század igényeit elégíti ki. Kisebb hiányosságok még azért vannak itt is, pld: udvari homokozók árnyékolása, udvari játékok felülvizsgálata, / amit a régi óvodákból hoztunk át/, fedett kerékpártároló. Az Irinyi u. 6.sz. alatti tag-óvoda hagyományos helyen és módon fogadta a gyermekeket. A régi épület jó komfortot biztosít lakói számára. Az épület felújítást igényel kívül-belül. Megoldására pályázati forrást keresünk (a TÁMOP 3.l..-2/2. keretbıl) fedett terasz építésére, illetve ami még megvalósítható. Mindkét óvodaegységben jól felszerelt udvar biztosítja a gyermekek játékát, mozgás fejlıdését. A vértesi óvodában a gyönyörő, lombos fák lehetıvé teszik az egész napos szabadban tartózkodást. A létai részen az udvari árnyékolás nem megoldott, annak ellenére sem, hogy nagyon sok fát ültettünk ezért mesterséges úton kell biztosítani a gyermekek számára még néhány évig, amíg a fák elegendı árnyékot biztosítanak. 5

6 Létavértesi Gyermeksziget Óvoda helyiségei Megnevezés Debreceni u..sz. Irinyi u. 6.sz. Csoportszoba 2 4 Öltözı 8 Több funkciós Mosdó 2 Tornaterem Tornaszoba Logopédiai szoba Több funkciós Fejlesztı szoba - Orvosi szoba - Beteg elkülönítı - Nevelıi szoba Több funkciós Felnıtt öltözık 4 Több funkciós Szertár 4 Terasz 2 - Iroda 3 Több funkciós Irattár - Tálaló konyha Kocsi tároló - Kocsi mosó - Mosókonyha - Karbantartó mőhely - Játéktároló 6

7 Elmaradt mindkét óvodaegységünkben a játszó udvarok eszközeinek szakértı általi beminısítése, a kinti játékok biztonságos használatának kialakítása a szabálynak megfelelıen, amit fokozatosan a költségvetésbıl kívánunk megoldani. Intézményünkre jellemzı, hogy a gyermekeket harmóniát sugárzó színek, formák és természetes anyagok veszik körül, ahol a gyermekek jó hangulatban töltik az egész napjukat..4. Pénzügyi feltételek Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az óvodavezetı közremőködésével a Polgármesteri Hivatal szakemberei végzik. Az óvoda mőködési feltételit az éves költségvetés biztosítja, ami az elmúlt évekhez képest csökkenı tendenciájú. A tanév második félévétıl (januártól) kötelezı megtakarításként 3 %-os alapilletmény és 33 %-os dologi elvonással kellett számolnunk, ami nagy odafigyelést kívánt a mőködtetésben március -tıl intézményünk önálló számlaszámmal rendelkezik. A pénzügyi feladatellátás többletmunkát jelent számunkra. A költségvetésünket kiegészítette: az integrációs kiegészítı támogatás összesen: Ft I. félévben: Ft II. félévben: Ft integrációs pótlék összesen: Ft I. félévben: Ft II. félévben: Ft gyermek rajzpályázat: Ft Bozsik program: Ft az intézmény alapítványa szülıi adományok. Folyamatosan keressük az új pénzforrási lehetıségeket. Pl: Génius tehetségpont bekapcsolódásával, Jó gyakorlatokkal, mőhelymunkákkal. Jelenleg két pályázaton dolgozunk /a TÁMOP 3..-2/2, TÁMOP 6..2.//./. 2. A nevelımunka eredményessége. A gyermekek közel 95 %-a 2,5 éves korban megkezdte a rendszeres óvodába járást. Minimalizáltuk a hiányzásokat. A gyermekek szívesen jártak óvodába. Ezt mutatják a szülıi visszajelzések. A szokások és szabályok helyesen alakultak minden gyermekcsoportban. Kiegyensúlyozottan és egészségesen fejlıdtek a gyermekek, ebben nagy segítségünkre volt a tejprogram, ami öt hónapon keresztül heti háromszori alkalommal biztosította minden gyermek számára az egészséges táplálkozást. A HH-s és a HHH-s gyermekek komplex fejlesztése hatékonyan mőködött a külsı szakemberek közremőködésével. Az integrált nevelés hagyományszerően folyt az egyes gyermekcsoportokban az esélyegyenlıség biztosításával. 7

8 20. november 30-án elnyertük a Tehetségpont címet. A szakmai munkakapcsolatunkat folyamatosan bıvítettük A tehetséges gyermekek fejlesztése tudatos formában, mőhelyekben megtörtént. Tíz mőhelyben segítjük a nagycsoportosok tehetséggondozását. Az iskolába menı gyermekek 94 %-ban 7 éves korig elkezdte tanulmányait. Az óvodai gyermekcsoportok megfelelı színterei voltak a közösségi magatartásformák és viselkedés kultúra alakulásának, edzésének. Minden gyermekcsoport életét tudatosan és következetesen gondolkodó és fejlesztı, egymást jól kiegészítı pedagógus páros irányította. Jól mőködı szakmai közösségek tevékenykedtek. Munkánkat a Minıségirányítási Program szerint végeztük, eredményeinket minden közvetlen partnerünk pozitívnak ítélte. Szakmai napok, jó gyakorlatok színterévé vált óvodánk az IPR keretein belül négy alkalommal. Lehetıségünk volt bemutatni az új óvodát és szakmai munkánkat több óvodai nevelıtestületnek a Tehetség munkaközösségen belül, és mi is viszont látogathattunk szakmai eszmecserére: Józsa, Téglás, Hajdúböszörmény, Püspökladány, Debrecen: Szabadság telepi óvoda, Szivárvány úti óvoda. Közvetlen partnereinkkel jól kiépített a kapcsolatunk. Rendezvényeink színvonalasak, látogatottak (Farsang, Ballagó, Tök jó nap, Családi nap, Anyák napja, nyílt napok). Sikeres eredményt ért el a felnıtt bábcsoportunk, szakmai elismerésben részesültek a Budapesti Pedagógus Bábfórumon. A tanév során részt vettek helyi és megyei rendezvényeken, gyermekcsoportokban, iskolai rendezvényeken. Sikeresen szerepeltek gyermekeink a Megyei Bábfórumon, ahol a létai és a vértesi báb és drámajáték csoport arany minısítésben részesült. (A Csillagszemek létai csoport a különdíjat is elnyerte.) Eredményesek voltak a gyermekeink rajzpályázaton, ahol Ft értékő eszközvásárlást nyertek. Óvodapedagógusaink szívesen vettek részt továbbképzéseken. A pályázati pénzek jól és tudatosan hasznosultak a nevelımunkában. Megszerveztük, lebonyolítottuk a nyári tábort. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak. A programok színesítése partnerek bevonásával történt. 3. Szervezetfejlesztés mőködés. Vezetésemmel már második évben folyik a nevelımunka az óvodában, ami kisebb-nagyobb nehézségek ellenére is jól mőködik. Ezt a partnerek visszajelzései is igazolják. Igyekeztünk a törvényi elıírásoknak, helyi szabályoknak maximálisan eleget tenni. Az új vezetést az alkalmazotti kör elfogadta, mindenki fontosnak érzi magát a maga posztján, igyekszik feladatát a legjobb színvonalon végezni. /Minden dolgozó kiváló minısítést kapott./ Ebben a tanévben is feladatunk volt a dokumentumok átdolgozása /a szervezeti változás, illetve a dokumentumok egységesítése miatt/, ami sok munkát és idıt kívánt. Mindezek a dokumentumok azonban szükségesek az intézmény eredményes mőködtetéséhez. A tanügy igazgatási feladatokat az IPR területet is átfogó csapattal kibıvített vezetıi együttes látta el folyamatában értékelve, ellenırizve. 8

9 A felelısi rendszerek egységenként jól mőködtek. Az információáramlás biztosított volt. A csapatszellemet összetartották az egész nevelıtestületet mozgató továbbképzések, tréningek, értekezletek az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók részére. Intézmény egységenként jól összeszokott csapat tevékenykedett. Két intézmény egységben dolgozunk, de nevelési alapelveink, kiindulási pontjaink és nevelés filozófiánk azonosak voltak. 4. Külsı kapcsolatok. Az óvoda és a szülıi ház kapcsolata: Éves nevelési és SzMK munkatervében rögzítettek értelmében zajlott. Az integrációs munkából eredıen újabb alapokra tevıdött: azon családokkal vált rendszeresebbé, hatékonyabbá, akikkel eddig gond volt. Ezek a szülık félévente szóbeli és írásos tájékoztatást kapnak gyermekeik fejlıdésérıl. A szülık klubját és az ovi-újságot ez évben is mőködtettük, ahol hasznos tanácsokat és segítséget kaptak gyermekneveléshez logopédiai és pszichológia területén. A szülık erre pozitív visszajelzést adtak, ezért a jövıben is folytatni kívánjuk a klub mőködtetését. Két alkalommal egészség hetet szerveztünk, amikor gyümölcsöt, zöldséget fogyaszthattak nagyobb mennyiségben a gyermekek. Fogadó órák, nyílt napok, munkadélutánok, ünnepségek segítették a jó partneri kapcsolat kialakítását, megtartását. A szülıi választmány tagjainak alkalomszerően megbeszéléseket tartottunk. Az SzMK vezetıi jól képviselték az óvodát a fórumokon, közvetítve a szülık kéréseit, igényeit. A szülık körében évente egy alkalommal elégedettséget mérünk. A kérdıívek mintegy 80 %-ban visszaérkeztek, amiben pozitívan értékelték nevelımunkánkat. Az óvoda-iskola kapcsolata hatékonynak mondható. Több alkalommal találkozunk: óvodai és iskolai ünnepségeken. Kicseréljük tapasztalatainkat nyílt napokon, bemutatkozókon. Az óvoda átadó-lapot készített a tanító néniknek a gyermekek fejlettségérıl, a kimeneti DIFER mérés eredményeivel kiegészítve. Úgy véljük, hogy az iskolákkal a kapcsolatunk napi szintő, közös alapokon nyugvó és egyre eredményesebb az integráció jegyében is. Elismerjük egymás munkáját, ami a partneri elégedettség mérésben is megmutatkozik. A vezetık közötti kapcsolat kölcsönös segítségnyújtáson, érdeklıdésen, elismerésen alapul. Az óvoda és az önkormányzat kapcsolata: Mőködésünkhöz szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat biztosítja. Közös munkálkodásunk eredményességét jelzi az óvoda zökkenımentes mőködése. Segítséget nyújtanak az integrációs pályázat sikeres megvalósításában. A fenntartó képviselıi és az intézményvezetı kapcsolata napi szintő, kölcsönös bizalomra épül. 9

10 Az óvoda és a Szakszolgálat kapcsolata: Egész évben tartalmas, gyermek és felnıtt központú, rendszeres és hatékony volt. A középsı csoportos gyermekek év végi mérése nagymértékben hozzájárul az objektív fejlesztési irányok megjelöléséhez nagycsoportban. Nagycsoportban a fejlesztı munkájuk nagyban hozzájárul a gyermekek sikeres iskolakezdéséhez. Kapcsolatunk a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal: Rendszeres az egyéni problémák és az esetmegbeszélések kapcsán, melyben összekötı kapocs a gyermekvédelmi felelısünk. Tevékenyen segítették a Családi napunk sikerét. Kapcsolatunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal: Alkalomszerő, az óvodai beíratáskor a gyermekek felkutatásában nyújtottak segítséget. A jövıben még tartalmasabbá és hatékonyabbá kell tenni az együttmőködést. Kapcsolatunk az egészségügyi szervekkel: Rendszeresen: havonta és alkalomszerően látogatta a védını az óvodásainkat. Segítette a beóvodázást a gyermekek adatainak egyeztetésével. Néhány gyermek fejtetvessége gyakori látogatást kívánt a védınıtıl. A Járóbeteg Szakrendelı munkatársai a Családi napon szőrı vizsgálatot végeztek /vérnyomás cukorszint mérés/. Kapcsolatunk a kultúrát képviselı intézményekkel: Rendszeres és hatékony. Az évzáró ünnepségünkben tevékenyen részt vettek, hozzásegítettek bennünket a Családi nap sikeréhez. Különbözı gyermekmősorokat szerveztek számunkra. Kapcsolatunk a sportot képviselı intézménnyel: Nagyon örülünk, hogy a Debreceni u..sz. alatti új óvoda a Sport telep szomszédságában épült meg, így egész évben igénybe vehetjük az adottságait. Kiváló lehetıséget biztosít az ünnepségeink, rendezvényeink lebonyolításához. /Farsang, Családi nap/ Kapcsolatunk más intézményekkel: Püspökladányi óvoda, Derecske Mese-vár Óvoda, Józsa Kerekerdı Óvoda, Debrecen Szabadságtelepi Óvoda, Téglás Szívárvány Óvoda Hajdúböszörmény óvoda Egyházak. 5. Az esélyegyenlıségi program teljesülése. A létai részen az új óvoda minden gyermek számára azonos feltételeket biztosított. A beíratott 2,5 éves korú gyermeket felvettük. A hátrányos helyzető gyermekeket felkutattuk a CKÖ elnök, védınık segítségével. A gyermekeket integrált nevelésben részesítettük. A csoportok kialakításánál a HHH-s gyermekek arányát az IPR feltétel rendszerének megfelelıen alakítottuk. IPR-es pályázatot nyújtottunk be. A sikeres pályázaton nyert összeget hatékonyan használtuk fel a gyermekek esélyteremtése érdekében. A gyermekeket egyéni képességeikhez mérten fejlesztettük, évente kétszer értékeltük és tájékoztattuk a szülıket az eredményrıl. 0

11 A gyermekvédelmi felelıs egész évben figyelemmel kísérte a védelembe vett gyermekeket, szükség esetén megtette a megfelelı intézkedést. A tehetségígérető gyermekek fejlesztését kiemelt feladatnak tartottuk. Minden nagycsoportos gyermek részt vett ebben. Az esélyegyenlıséggel kapcsolatos feladatok ellátását, dokumentálását megfelelınek ítélte az IPR folyamat tanácsadó asszony. 6. Összegzés feladatok. Minden óvodás korú gyermek rendszeres óvodába járásának biztosítása. Integrált nevelés biztosítása az arányok betartásával. Az integrációs feladatok éves szinten történı elosztása, teljesítése. Útkeresés az SNI-s gyermekek fejlesztéséhez. A munkacsoportok munkájának összehangolása, munkatervek alapján. Szabadjáték feltételeinek biztosítása. Takarékos költségvetés összeállítása. Új pénzforrási lehetıségek keresése pályázatok útján. Az IMIP felülvizsgálata, kiegészítése a teljesítményértékeléssel az IPR vonatkozásában. A mérés-értékelés-látogatás minısítés egész évre. A dokumentációs rendszer egyszerősítése, egységesítése. A továbbképzési tervnek megfelelı nevelıtestületi képzések realizálása. Az alkalmazottak teljesítmény elismeréséhez járuló pályázati lehetıségek keresése. A tehetségponthoz való bekapcsolódás után mőhelymunkák beindítása a nagycsoportban a gyermekek tehetségígéretének megfelelıen. Tehetséggondozás biztosítása minden nagycsoportos gyermeknél. Az óvodapedagógusok szakirányú továbbképzésének segítése a tehetséggondozás területén. Tréningek szervezése az alkalmazotti kör részére. A szülıi klubok kiegyensúlyozott mőködtetése. Ovi-újság rendszeres megjelentetése. A teljesítményértékelés-minısítés összegzése. Az udvari játékok felülvizsgálata. A pályázatok benyújtása. A nyári nagytakarítás megszervezése, lebonyolítása. A nyári táborok tapasztalatainak összegyőjtése, elemzése, újratervezése. Összegzés Intézményünk dolgozói közössége és közvetlen partnerei eredményesnek ítélte meg ez évi nevelımunkánkat. Bízom abban, hogy a Tisztelt Képviselıtestület is hasonlóan vélekedik errıl. Köszönöm, hogy az eltelt idıben segítették munkámat a közös célunk elérése érdekében. A kisgyermek olyan, mint egy kisvirág, bárhol is van szépül tıle a világ. /Dankó László/

12 Mellékletek Ennyiben kívántam összegezni a 20-2-es tanév történéseit. Kérem a beszámoló megvitatását, illetve elfogadását. Létavértes, 202. július 5. A nevelıtestület nevében: Kántor Lászlóné óvodavezetı 2

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 2010/2011-es nevelési évrıl

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. 2011 Szabó Lırinc: Kicsi vagyok én (részlet) Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2007/2008-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Gyızı igazgató Újszász, 2008. november

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-i ülésére 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2014. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2014. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézményének 2013-2014. nevelési év értékelése

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézményének 2013-2014. nevelési év értékelése Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézményének 2013-2014. nevelési év értékelése 1. Személyi, tárgyi feltételek, csoportlétszámok alakulása 2. Kiemelt nevelési területek

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Óvodavezetıi programja - Óvodavezetıi pályázat

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Óvodavezetıi programja - Óvodavezetıi pályázat Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Óvodavezetıi programja - Óvodavezetıi pályázat Készítette: Pályáztató: Görögné Pichner Bernadett Bánd Község Önkormányzata Beosztása: Óvodavezetı Cím: Bánd, Petıfi S. u. 19.

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben