ZALAEGERSZEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17 2008 ZALAEGERSZEG"

Átírás

1

2

3

4

5 ZALAEGERSZEG

6 Közlemények Zala megye múzeumaiból Mitteilungen der Museen des Komitates Zala Publications of the museums of Zala County Szerkesztőbizottság: HORVÁTH LÁSZLÓ, MÜLLER RÓBERT, NÉMETH JÓZSEF, VÁNDOR LÁSZLÓ Kötetszerkesztő: FRANKOVICS TIBOR Lektorok: BÉRES KATALIN HORVÁTH LÁSZLÓ KALICZ NÁNDOR KVASSAY JUDIT V. SZABÓ GÁBOR Idegen nyelvi lektorok: KAVAS BOLDIZSÁR KÓNYA BENCE KVASSAY JUDIT Nyomdai előkészítés: BICSKEI JÓZSEF, TÖRÖKNÉ MIHÁLYFI IZABELLA Címlap és belső borítók: BICSKEI JÓZSEF, FRANKOVICS TIBOR KÉSZÜLT A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL Kiadja a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, H-8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. Telefon: 36 (92) Felelős kiadó: Vándor László HU-ISSN

7 TARTALOMJEGYZÉK: NÉMETH JÓZSEF: Köszöntő Vándor László régész publikációi BÁNFFY ESZTER RÉTI ZSOLT: TOKAI ZITA MÁRIA: BONDÁR MÁRIA: CSONGRÁDINÉ BALOGH ÉVA: SZÁRAZ CSILLA: FULLÁR ZOLTÁN: HAVASI BÁLINT BUSZNYÁK JÁNOS: HORVÁTH LÁSZLÓ: KREITER ATTILA: EKE ISTVÁN: MÜLLER RÓBERT: BASTICZ ZOLTÁN: STRAUB PÉTER: SZŐKE BÉLA MIKLÓS: RITOÓK ÁGNES: VALTER ILONA: KVASSAY JUDIT MÉSZÁROS MELINDA: Az újkőkori építészet legkorábbi emlékei Zala megyében a Szentgyörgyvölgy-pityerdombi házak rekonstrukciója The earliest neolithic architecture in County Zala a reconstruction of the homesteads at Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb A lengyeli kultúra egy újabb állatábrázolása Nagybakónakról A new animal representation of the Lengyel culture from Nagybakónak Késő rézkori település Nagyrécse határában Late Copper Age settlement in the surroundings of Nagyrécse Késő rézkori kőeszközök Nagyrécsén Late Copper Age stone tools from Nagyrécse Késő bronzkori urnasírok Galambok Hársas-erdő lelőhelyen Late Bronze Age urn graves at Galambok Hársas-erdő Az urnamezős kultúra települése Nagyrécse Baráka-dűlőben The settlement of the Urnfield culture at Nagyrécse Baráka-dűlő A zalaszántói őskori tumulusok felmérésének legújabb eredményei The most recent results of the measuring of the prehistoric tumuli at Zalaszántó Kelta pszeudo-kantharos Zalakomárból (Zala m.) Celtic pseudo-cantharus from Zalakomár (Hungary, Zala county) A Celtic pottery kiln and ceramic technological study from Zalakomár Alsó Csalit (S-W Hungary) Kelta edényégető kemence és kerámia technológiai megfigyelések Zalakomár Alsó Csalit lelőhelyről A Szegvár Kontra-parti késővaskori telep Late Iron age settlement from Szegvár Kontra-part A Zalaegerszeg, Nekeresd majori római kori tumulusok Die römischen tumuli bei dem Meierhof Nekeresd in Zalaegerszeg Római kori vaseszközök Eszteregnye Ojtó-dűlő lelőhelyről Roman Age iron tools from Eszteregnye Ojtó-dűlő Adalékok a Balaton környéki 5. századi temetők Felső-Duna vidéki kapcsolatához Angaben zu den Beziehungen zwischen den Nekropolen des 5. Jahrhunderts in der Balaton-Region und im oberen Donaugebiet Kora avar kori veremház Balatonmagyaród Hidvégpusztán Ein frühawarenzeitliches Halbgrubenhaus in Balatonmagyaród Hidvégpuszta Zalavár Vársziget Árpád-kori tornya A towerlike building of Zalavár Vársziget A vasboldogasszonyi r.k. templom kutatása Die Forschungsarbeiten an der röm. kath. Kirche von Vasboldogasszony Ung falu Árpád-kori temploma és középkori településrészlete Dióskál határában Árpádian Age church and remains of the Medieval village of Ung at Dióskál

8 4 Tartalomjegyzék MEGYERI ANNA: BÉRES KATALIN: MOLNÁR LÁSZLÓ: SRÁGLI LAJOS: MARX MÁRIA: NÉMETH JÓZSEF: KOVÁCS ZSUZSA: KOSTYÁL LÁSZLÓ: A Kaszter gyógyszerész család Zalaegerszegen a században The Kaszters A pharmacist family in Zalaegerszeg in the th centuries Színikerületi társulatok Zalaegerszegen az as években Hazatér(het)tek Az olajipar Zalában az ötvenes évek első felében Die Ölindustrie im Komitat Zala in der ersten Hälfte der fünfziger Jahren A szövés Göcsejben Zebecke és környéke A Göcseji Falumúzeum létrehozása A Göcseji Falumúzeum és a magyarországi skanzen mozgalom The Göcsej Open Air Museum and the Hungarian Skansen Movement Kisfaludi Strobl Zsigmond és a szabadkőművesség

9 ZALAI MÚZEUM Köszöntő A Zalai Múzeum e darabja ártatlan remélhetőleg sikeres összeesküvés eredményeként Vándor Lászlót üdvözli. Az elismert régész-történész 1992 óta a Zala Megyei Múzeumi Szervezet irányítója, egyúttal e könyvsorozat kiadója. Mivel hamarosan betölti 60. esztendejét, (ráadásul immár ötunokás büszke nagyapa is) bízvást így is említhetem: alapító atyja. Ezért jelen gyűjtemény gondozói, munkatársai titokőrzést fogadva készítették elő a sorozat 17. darabját. Az első számban, 1987-ben az olvasót üdvözlendő azt írtam: Aggodalmas reménységgel ajánlom az Ön jó szándékú figyelmébe a Zalai Múzeum első kötetét. Örülök, hogy akkori kételyem fokozatosan eloszlott, bizodalmam valóra vált. A két évtized alatt megjelent 16 kötet sikert aratott, tartalmával rangot szerezett, kül - ső formájában is egyre szebb, igényesebb, tetszetősebb. Útnak indítója, Vándor László Nagykanizsán szüle - tett január 17-én. Ugyanott, a Mező Ferenc Gim - náziumban érettségizett, a budapesti egyetemen ben kapta kézhez régész történelem szakos tanári diplomáját. Tanulmányait munka mellett is folytatta, öt év múlva elvégezte a Műszaki Egyetem műemlékvédelmi szakmérnöki szakát, 1982-ben régészetből egyetemi doktori fokozatot szerzett ban a történelemtudományok kandidátusaként üdvözölhettük. 36 éve, augusztus 1. óta dolgozik a Göcseji Múzeumban. Közvetlen elődje nem volt. Valter Ilona, majd Müller Róbert pár évvel korábban ugyan itt kezdte pályáját, a mostoha személyi és tárgyi feltéte - lek miatt azonban mindketten munkájukat jobban segítő intézményt választottak. Vándornak is sok optimizmusra volt szüksége. A Takarékpénztár céljára épült, a Városi Tanács által elhagyott, rozzant épületet ekkor alakították át a múzeum otthonává. Bejárati lépcső ül egy ingatag palló szolgált, déli traktusán még födém sem volt. A régészeti gyűjtemény elfért néhány dobozban, kiállítás sehol, tudományos segéderő is alig. Két hétig még igazgató sem: magam csak augusztus 15-én kerültem oda. Nagy elhatározásokkal, de múzeumi gyakorlat nélkül. Vándor későbbi sorait idézve: Mi ketten voltunk a nagy üres épületben a szakma Együtt építettük a polcokat, cipeltük a raktárakba a régészeti, néprajzi, történeti és képzőművészeti anyagokat. Egyszóval elkezdtünk múzeumot csinálni. Öt hónappal később, január 27-én már fűteni is tudtunk. Laci ekkoriban vetette fel: menjünk el az Egye temre, mert megbeszélte Mócsy András profesz - szor ral, hogy Zalalövőn nyaranként tanszéki ásatás - ként megkezdenék Salla föld alatt rejtőző maradvá - nyai nak feltárását. (Hivatalos teendőink végeztével Laci bemutatott egy kedves bölcsész kisasszonynak, akit pár hónapig még Végh Klotildnak hívtak. 35 éve már Vándor Lászlóné tanárnőként ismerik Egerszegen.) Zalalövő feltárása 1973-ban megkezdődött, a korán meghalt Mócsy akadémikus munkáját Redő Ferenc folytatta től Szőke Béla Miklós, a MTA Régé - szeti Intézetének munkatársa jár vissza minden évben: Pusztaszentlászlón, Zalakomárban, a Kis-Balaton terü le tén, Kehidán, Söjtörön és Zalaváron vallatja a zalai földet, utóbbi helyszínen másfél évtizede Ritoók Ágnessel, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársával ben Horváth László a kanizsai múzeum régésze lett, 1979-ben Keszthely visszatértével Müller Róbert is a megyei szervezet tudományos erejét növelte. Az Országos Műemléki Felügyelőség osztályvezetője, Valter Ilona sem vált hűtlenné kedves zalai középkori templomaihoz. Az 1980-as évektől egészen máig korábban soha sem remélt nagyságrendű archeológiai kutatások színhelye lett Zala megye. Feladatot és lehetőséget hozott előbb a Kis-Balaton rekonstrukcióját megelőző ásatás sorozat, majd a Hahóti medencében végzett

10 6 Köszöntő munka, ezt követően az autópálya, az elkerülő utak, a vasút nyomvonalán folyó kutatások. Utóbbiak már a következő régész-generáció számára is esélyt jelentet - tek, velük is gyarapodott a zalai létszám. Hogy több - nyire szerencsésen, azt igazolja: Kvassay Juditot régóta zalai archeológusként tartja számon a szakma. Néhány éve kezdte meg régész pályafutását Tokai Zita Mária, Mészáros Melinda, Straub Péter, Kreiter Attila, Eke István, Basticz Zoltán és Fullár Zoltán. Száraz Csilla a kanizsai, Havasi Bálint a keszthelyi intézményt vezeti. Az állandóságot jelzi, hogy periodikánk gondozója, a jelen kötetet is szerkesztő Frankovics Tibor közel három évtizede Vándor László közvetlen munkatársa. Bondár Mária, Bánffy Eszter is több mint negyedszázada járnak Zalába kutatni. Az említettek mindegyike közreműködője, tanulmány-szerzője kötetünknek. Vándor László már szakdolgozatát is zalai témából írta, 1972 őszétől ismét az itteni terepen jár. Saját munkája elsősorban a megye középkorának kutatásával kapcsolatos. Tiszteletre méltó, hogy Zala milyen sok területén vallatta a földben rejtőző múltat. Csak emlékezetemre támaszkodva sorolom a településeket, ahol láttam Laci ásatásait: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Türje, Lenti, Zalaszabar, Zalaszentgrót, Zalakomár, Pókaszepetk, Kehida, Kallósd, Puszta - szentlászló, Zalaszentgyörgy, Karmacs, Keszthely, Zalaszántó-Tátika, Rezi, Vaspör-Csatár, Bajcsa, Egervár, Szécsisziget-Mároki kápolna, Hahót, Nagy - ka por nak, Csatár, Miklósfa, Újudvar, Balaton magya - ród stb. A megyén kívül Sümegre, Szentpéter fára, a határon túl Alsólendvára és egy NDK-ban végzett ásatására emlékezem. Tudományos-feldolgozó termését a következő publikációs jegyzék pontosan foglalja össze. Magam annak idején nagy örömmel olvastam Szőke Bélával közösen írt monográfiájukat a pusztaszentlászlói temető feltárásáról, Szentgrót, Lenti vára ásatásáról, a csácsbozsoki templomról, a ference sek zalai építészeti emlékeiről. Ő dolgozta fel mindmáig leg alaposabban a kanizsai vár históriáját, amely a Kanizsa-monográfia terjedelemre nézve is jelentős része. Több művelődéstörténeti tanulmányomhoz, elő - adásomhoz ma is gyakran lapozom hasznos forrásul. A Zala Megyei Múzeumi Szervezet története jó szakaszának élén áll Vándor László. Nemcsak a sokszorosára nőtt régészeti tevékenység jellemzi a másfél évtizedes időszakot ben megvalósult 15 éve dé - delgetett álmom, a Göcseji Múzeum tetőterének beép í - tése, az épület részleges felújítása ben megnyílt a Központok a Zala mentén című állandó kiállítás, nagyon alapos katalógussal kísérve. A Göcseji Falumúzeum fogadóépülettel, foglalkoztató házzal gyarapodott, a zalacsébi fatemplom másolatával gazda godott óta pályázati pénzekből lehetővé Zalaegerszeg, november 5. váltak a nagyobb érdeklődést kiváltó rendezvények is. (Egerszegi Búcsú, Országos Fazekas Találkozó, Kenyér fesztivál, Márton-napi Vigasságok, Zalai Disznó toros stb.) Az általa irányított munkatársi gárda kezenyomát viseli többek közt a zalavári történelmi emlékhely, a kehidai és a söjtöri Deák kiállítás, a Salla múltját felidéző zalalövői kis múzeum is. A nagykanizsai kollégák is sokkal jobb körülmények közé költözhettek. Az intézmény számottevő nemzetközi kapcsolatokat is ápol osztrák, szlovén, horvát, lengyel társ - intézményekkel, újabban Zalaegerszeg testvérvárosainak hasonló szervezeteivel. Ez az összefogás térben is távolra nyúlik: az ázsiai Szurgutig. Utóbbi a Finnugor Néprajzi Park létrehozásában testesül meg. A feszített munka, a gyakran változó körülmények persze itt is borzolják a kedélyeket. Szerencsére, a disputa nem a munka helyett, hanem dologtevés közben zajlik. A hazai szakmai vélekedés gárdánkat az alkotóbb, nyugalmasabb műhelyek közt emlegeti. A szívós, összehangolt igyekezet méltánylását jelezte, hogy a Göcseji Múzeum 2003-ban Az év múzeuma szövegű táblát erősíthette falára. Nem kevés szerepe van ebben Kostyál László művészettörténész-igazga - tó helyettesnek, Béres Katalin és Megyeri Anna történészeknek, Marx Mária etnográfusnak is. Néhány éve került múzeumunkba Kovács Zsuzsa etnográfus, im má - ron ő is a zalai muzeológiát erősíti. Mind az öten szerzői jelen kötetnek, ugyanúgy, mint a hajdani kollé gák és barátok, Molnár László és Srágli Lajos történészek. Vándor László ma a magyar tudományos élet aktív résztvevője. Elnöke a Megyei Múzeumok Igazga tó - ságai Szövetségének és a Pécsi Akadémiai Bizottság Régészeti Munkabizottságának. Fiókjában őrizheti egyebek mellett a Kulturális Minisztérium Nívódíját, a Műemlékvédelemért Emlékérmet, Zala Megye Alko - tói Díját, a Schönvisner István Emlékérmet. Hivatali kapcsolatunk többször változott. A hiera r - chiá ban előbb helyet cseréltünk, majd azon kívülre öregedtem. Úgy érzem, emberi kapcsolatunkat mindez nem módosította. Neki is, volt kollégáimnak is köszö nöm, hogy máig otthon érezhetem magam a régi épületben. Zalaiként örülök, hogy Laci ellenállt a más városba, talán nagyobb rangúnak tartott teendőkre invitáló felkéréseknek, s hűséges maradt szülőmegyéjéhez. Szükség van rá. 35 évnyi kutató munkája eredményéből sokat feldolgozott, még több közzétételére eddig nem volt módja, ideje. Szerencsére dolga is, terve is van bőven. Megvalósításukra ideje is, hiszen dr. Vándor László még csak 60 éves. Ad multos annos! Németh József

11 ZALAI MÚZEUM Vándor László régész publikációi 1. A csácsbozsoki r.k. templom kutatása. Erforschung der röm.kath. Kirche in Csácsbozsok. Zalai Gyűjtemény 6 (1976) Pusztaszentlászló XI. századi temetője (Előzetes jelentés). Begräbnisstätte aus dem 11. Jahrhundert in Pusztaszentlászló (Vorläufiger Bericht). (Társszerző: Szőke Béla Miklós) Zalai Gyűjtemény 6 (1976) Das Gräberfeld von Pusztaszentlászló aus dem 11. Jahrhundert. (Társszerő: Szőke Béla Miklós) MittArchInst 6 (1976) Ismeretlen Árpád-kori templomok Zala megyében. Unbekannte árpádenzeitlichen Kirchen in Komitat Zala. Műemlékvédelem 20 (1976) Szentgrót vára. Kutatások a zalaszentgróti volt Batthyány-kastély területén. Die Burg von Zalaszentgrót. Forschungen im Gebiet des ehemaligen Batthyány-Schlosses in Zalaszentgrót. Zalai Gyűjtemény 8 (1978) Középkori építészeti kutatások Zala megyében. Studium Historium Simigiense 1 (1978) 7. Római-kori tumulusok Pördeföldén. Tumuli aus der Römerzeit in Pördefölde. (Társszerző: L. Szabó Klára) Zalai Gyűjtemény 12 (1979) A lenti vár évi ásatásának eredményei. Ergebnisse von Ausgrabungen der Burg von Lenti in den Jahren Zalai Gyűjtemény 12 (1979) Az egervári vár története. (Társszerző: Degré Alajos, Gergelyffy András, Valter Ilona) Zalaegerszeg Zala megye története (A Göcseji Múzeum állandó kiállításának vezetője). (Társszerző: Bencze Géza, Horváth László, Winkler Ferenc) Szerk.: Németh József. Zalaegerszeg A pókaszepetki kemence. The kiln in Pókaszepetk. In: Iparrégészeti kutatások Magyar orszá - gon. Szerk.: Gömöri János. Veszprém 1981, századi birituális temető Zalakomár határában. Ein birituelles Gräberfeld aus dem Jahrhundert von Zalakomár (Komitat Zala) in SW-Ungarn. (Társszerző: Szőke Béla Miklós) Zalai Gyűjtemény 18 ( ) 1983, A pákai Várhelyi domb területén végzett kutatásokról. Über die im Gebiet des Burgort Hügels in Páka vorgenommene Forschung. (Társszerző: Molnár László) Zalai Gyűjtemény 18 ( ) 1983, Die Siedlungen des Jahrhundert im südlichen Teil des Kisbalatons (Klein-Plattensee). In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im Jahrhundert. Red.: Chropovskỳ, B. Nitra 1984, Későgótikus építőműhely Egerváron és környékén. Spätgotische Bauwerkstatt in Egervár und in seiner Umgebung. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Szerk.: Fodor István Selmeczi László. Budapest 1985, Neue Ergebnisse der Ausgrabungen im Kis- Balatons Gebiet. (Társszerző: Szőke Béla Miklós) In: Die Bayern und ihre Nachbarn II. Hrsg.: Herwig Friesinger Falko Daim. Wien, 1985, A ferencesek építészeti emlékei Zala megyében. Die mittelalterlichen Baudenkmäler der Franziskaner im Komitat Zala. Zalai Gyűjtemény 25 (1986) Régészeti kutatások a Kis-Balaton térségében (Az Alsó-Zalavölgy régészeti emlékei. Tájékoztató az évi kutatások eredményeiről). (Társszerző: Cs. Sós Ágnes, Horváth László, Müller Róbert, Szőke Béla Miklós, Virág Zsuzsa). Szerk.: Vándor László. Zalaegerszeg Kísérlet egy táji egység településtörténeti rekonstrukciójára (A Kis-Balaton programot kísérő régészeti leletmentő ásatások tapasztalatai, ). Versuch einer siedlungsgeschichtlichen Rekonstruktion einer Region (Erfahrungen aus den das Programm Klein-Balaton begleitenden archäologischen Rettungsgrabungen, ). (Társszerző: Szőke Béla Miklós) Zalai Gyűjtemény 26 (1987)

12 8 Vándor László régész publikációi 20. Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője. Arpadenzeitliches Gräberfeld von Pusztaszentlászló. (Társszerző: Szőke Béla Miklós) Budapest Nagykanizsa története a honfoglalástól 1690-ig. Nagykanizsa A 700 éves Egervár ( ). Szerk.: Srágli Lajos. Zalaegerszeg Das siedlungsgeschichtliche Bild des südwestlichen Teils Transdanubiens (IX XIII. Jh.). In: Trudi V. meždunarodnogo kongressa archeologov-slavistov 2. Kiev 1988, A Hahót nemzetség korai központjai (Adatok a zalai várépítészet kezdeteihez). Frühe Zentren des Hahót-Geschlechts. Angaben zur Anfängen des Bergbaues im Komitat Zala. In: A Dunántúl tele - püléstörténete. Szerk.: Somfai Balázs. Veszprém 1989, éve szabadult fel Kanizsa a török elnyomás alól. In: Kanizsai Almanach évre. Szerk.: Horváth Krisztina. Nagykanizsa 1989, A várépítészet kezdetei Zala megyében. Die Anfänge des Burgenbaues auf dem Gebiet des Komitates Zala. Castrum Bene 1 (1989) 1990, Mittelalter. In: Sieben Jahrtausende am Balaton. Von der Ur- und Frühgeschichte bis zum Ende der Türkenkriege (Ausstellungskatalog). Red.: Müller Róbert Mannheim 1989, Mezővárosok Zala megyében. Dunántúli Dolgozatok 1991, A Romlott vár. Élet és Tudomány 46:44 (1991) A szentgyörgyvári várkastély (Csontváz a kútban). Élet és Tudomány 46:46 (1991) Kehidakustány (Műemlékek). Budapest Szentgyörgyvölgy (Műemlékek). Budapest Sedem tisocletij ob Blatnem Jezeru. Murska Sobota A kanizsai vár építési idejének és topográfiájának kérdései. Die Fragen der Bauzeit und der Topographie der Burg von Kanizsa. Castrum Bene 2 (1990) 1992, Zalai castellumok kutatásának eredményei. Die archäologische Untersuchung der castella im Komitat Zala. Castrum Bene 2 (1990) 1992, Zrínyi-Újvár helyének kérdése régészeti- és törté - neti dokumentumok alapján. Somogy 20:5 (1992) A kanizsai vár építési korszakainak kérdései. Zalai Múzeum 4 (1992) Katalog der Gräber von Garabonc-Újfalu I-II. (Társszerző: Szőke Béla Miklós) Antaeus 21 (1992) A botszentgyörgyi castellum. Henszlmann Lapok 3 (1992) Ein birituelles Gräberfeld aus dem Jh. von Zalakomár (Komitat Zala). In: Südwestungarn cetvertu mezsdunaroden kongresz ho szlavjanszka archeologija. Sofia 1992, Újudvar története a honfoglalástól 1700-ig. Újudvari Füzetek 1 (1993) Egervár gótikus temploma. Értékmentő 3:5 (1993) Kanizsa története a honfoglalástól a város török alóli felszabadulásáig. Geschichte der Stadt Nagykanizsa von der Landnahme bis zur Befreigung der Stadt von den Türken. In: Nagykanizsa. Városi monográfia I. Szerk.: Béli József Rózsa Miklós Rózsáné L. Anna. Nagykanizsa 1994, Középkor. In: Nagy utazás Kultúrák határán. Településtörténeti kutatások a Szévíz és a Principális völgyében (Kiállítási katalógus). Szerk.: Vándor László Szőke Béla Miklós. Zalaegerszeg 1994, A Hahót-Buzád nemzetség birtokközpontjainak kialakulása Zala vármegyében (Az alsólendvai vár keletkezésének körülményei). In: Tanulmányok Lendva történelméből Lendava 1994, Botszentgyörgy vára (az ún. Romlott-vár kutatásának eredményeiből). Nagykanizsa A Zala megyei ferences kolostorok kutatása. Die Erforschung der Franziskanerklöster im Komitat Zala. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Szerk.: Haris Andrea. Budapest 1994, Áttekintés a Zala megyei múzeumi szervezetben folyó tudományos kutatómunkáról. In: A tudományos munka helyzete és lehetőségei a régió közgyűjteményeiben. Veszprém, 1995, Boldog Buzád (Gondolatok középkorkutatásunkról, kulturális emlékeinkről az egyetlen és méltatlanul elfeledett középkori zalai szent kapcsán). Pannon Tükör 1:1 (1996) A királyi hadiút mentén. In: Évezredek üzenete a láp világból (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén ). Szerk.: Költő László Vándor László. Kaposvár Zalaegerszeg, 1996,

13 Vándor László régész publikációi A honfoglalás kora. Az államalapítástól az Árpád-ház kihalásáig. Károly Róberttől Mohácsig. A török birodalom határán. In: Képek 1100 esztendő zalai történéseiből. Szerk.: Vándor László. Zalaegerszeg, 1996, Csesztreg és környékének középkori történeti topográfiája (A Felső-Kerka völgy zalai szakasza). In: Fejezetek Csesztreg történetéből. Szerk.: Vándor László. Zalaegerszeg 1996, Miért 750 éves Nagykanizsa? In: Kanizsai Almanach 1995-ről. Szerk.: Czupi Gyula. Nagykanizsa 1996, Gondolatok egy kiállítás születéséről. In: Kanizsai Almanach 1995-ről. Szerk.: Czupi Gyula. Nagykanizsa 1996, Archälogische Forschungen in den mittelalterlichen weltlichen und kirchlichen Zentren des Hahót- Buzád Geschlechts. Antaeus 23 (1996) A Hahót-Buzád nemzetség birtokközpontjai. The Seats of the Hahót-Buzád Family. In: Népek a Mura mentén 1. Red.: Janez Balažic Vándor László. Murska Sobota Zalaegerszeg 1996, Adatok Egerszeg középkori topográfiájához. Contribution to Medieval Topography of Egerszeg. In: Zalaegerszeg évszázadai. Szerk.: Kapiller Imre. Zalaegerszeg 1997, Zala megye középkori falusi építészetéről. Die mittelalterliche Architektur in den Dörfern im Komitat Zala. In: Nyugat-Dunántúl népi építészete. Szerk.: Cseri Miklós. Szentendre Velem 1996, Ötszáz esztendő földben rejtőző emlékeiről (Zala megye középkori régészeti kutatásából). In: Zalai Kalendárium az 1998-as esztendőre. Szerk.: Győrffy István. Zalaegerszeg 1997, Középkori szócikkek. In: Zalai életrajzi kislexikon. Szerk.: Gyimesi Endre. Zalaegerszeg A türjei középkori premontrei kolostor kutatásának évi eredményeiről. In: Türjei kalendárium. Szerk.: Zirik Emese. Türje 1998, Bajcsa vára (Egy rövid életű vár Kanizsa határában). Zalai Múzeum 7 (1997) Egervár műemlékei. Budapest A bajcsai vár feltárásáról ( évi eredmények). Die Freilegung der Festung Bajcsa. In: Népek a Mura mentén 2. Szerk.: H. Simon Katalin. Zalaegerszeg 1998, Szócikkek. In: Zala Megye Kézikönyve. Főszerk.: Hóbor József. Szekszárd Az évi kutatások eredményei Türjén a kö - zépkori premontrei kolostor területén. In: Türjei kalendárium. Szerk.: Szabó Brigitta. Türje 1999, Szócikkek. In: Kanizsa enciklopédia. Szerk.: Rikli Ferenc. Nagykanizsa Az őskori kőeszközökhöz fűződő népi babonákról. Honismeret 27:3 (1999) Municipium Aelium Salla A római város kutatásának eredményei és a környék idegenforgalmi nevezetességei. Municipium Aelium Salla Ergebnisse der Forschung in der römischen Stadt und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. In: A borostyánkő út tájai és emlékei. Szerk.: Gömöri János. Sopron 1999, Wächter und Schützer an den Toren zum Westen. Das Prunkschwert von István Széchenyi. (Társszerző: Béres Katalin) In: Raritäten, kostbare Altertümer. Museale Schätze der ungarischen Komitate und der Hauptstadt im Festetics-Schloss in Keszthely. Hrsg.: Czoma László. Keszthely 1999, Falumúzeumok és helytörténeti gyűjtemények Zala megyében. Honismeret 28:2 (2000) Zalakaros és környékének története az ősidőktől a törökkor végéig. In: Zalakaros. Szerk.: Halász Imre. Zalakaros 2000, Egervár. (Társszerző: Srágli Lajos) Szerk.: Srágli Lajos. Budapest A középkori várépítészet Zalában. In: Zala megye ezer éve (Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére). Főszerk.: Vándor László. Zalaegerszeg 2001, A zalai végvárrendszer a században. In: Zala megye ezer éve (Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére). Főszerk.: Vándor László. Zalaegerszeg 2001, A zalaegerszegi Finnugor Néprajzi Park. Magyar Múzeumok 7:2 (2001) A Magyar Millennium zalai múzeumi eseményei. Magyar Múzeumok 7:4 (2001) Vaspör-Pusztacsatár, római katolikus templom. Műemlékvédelmi Szemle 11:1 2 (2001) A régészeti és az írott források összevetésének lehetőségeiről: a bajcsai vár ( ) kutatásának újabb eredményei. Archäologische und schriftliche Quellen im Vergleich: neuere Ergebnisse der Erforschung der Grenzburg Weitschawar/Bajcsavár

14 10 Vándor László régész publikációi ( ). (Társszerző: Kovács Gyöngyi, Pálffy Géza) Archaeologiai Értesítő 125 ( ) 2001, Szócikkek. In: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Hrsg.: Szentpéteri József. Budapest Megjegyzések a török kori kisebb palánkvárak régészeti kutatásához. Bajcsavár, a királyi végvárrendszer új erőssége. (Társszerző: Kovács Gyöngyi) Opuscula Hungarica 3 (2002) Zalavár a királyi vármegye központja. In: Központok a Zala mentén (A Göcseji Múzeum állandó kiállítása. Katalógus). Főszerk.: Vándor László. Zalaegerszeg 2002, , , Bajcsavár régészeti kutatása. (Társzerző: Kovács Gyöngyi) In: Weitschawar/Bajcsa-vár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében (Kiállítási katalógus). Szerk.: Kovács Gyöngyi. Zalaegerszeg 2002, A bajcsai vár fém-, fa- és csonttárgyai. A bajcsai ásatás leletei (tárgyleírások). In: Weitschawar/Bajcsavár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében (Kiállítási katalógus). Szerk.: Kovács Gyöngyi. Zalaegerszeg 2002, 73 82, Bajcsa vára az ásatástól a kiállításig. The Fortress in Bajcsa from Excavations to Exhibition. Magyar Múzeumok 9:4 (2003) Egy 18. századi fatemplom rekonstrukciója. Pannon Tükör 2004:1, Szócikkek. In: Zalaegerszegi kistérség. Szerk.: Horváth Sándor. Budapest Die archäologische Erforschung von Weitschawar/Bajcsavár. (Társszerző: Kovács Gyöngyi) In: Auf Sand gebaut Weitschawar/Bajcsavár. Eine steirische Festung in Ungarn. Hrsg.: Kovács Gyöngyi. Graz 2005, Die Metall-, Holz- und Knochengegenstände von Weitschawar. In: Auf Sand gebaut Weitschawar/Bajcsavár. Eine steirische Festung in Ungarn. Hrsg.: Kovács Gyöngyi. Graz 2005, A megyei múzeumok működése, helyzete, finanszírozása a 21. század elején. In: Múzeumok az európai térben. Szerk.: Huszár Zoltán. Pécs 2005, The Kerka Valley in the Middle Ages. Antaeus 28 (2005) Medieval Fortification at Resznek. Antaeus 28 (2005) Újabb adatok az egerszegi várról és a városról a legutóbbi régészeti kutatások alapján. Zalai Gyűjtemény 61 (2006) Bajcsa Štajerska utvrda u Madarskoj (Kiállításvezető). Csáktornya Stratégia és valóság. Múzeumi Közlemények 2006:1, Képek Zalaegerszeg történetéből. In: Zala - egerszegi Kalendárium Szerk.: Zsupanek Péter. Zalaegerszeg 2006, Föld alatt rejtőző dicsőség amit a zalaegerszegi várról tudnunk kell. In: Zalaegerszegi Kalendárium Szerk.: Zsupanek Péter. Zalaegerszeg 2006, Fenékpuszta története a középkorban. Die Geschichte der Fenékpuszta im Mittelalter. In: Fenékpuszta (Keszthely). Szerk.: Czoma László. Keszthely 2006, 32 41, Újabb kutatások a becsehely-polai római katolikus templomnál. Műemlékvédelem 51:1 (2007) Régészeti feltárások az M7 M70-es autópálya zalai szakaszán. Arcaeological Uncovering Along the Zala County Section of the M7 M70 Motorways. Magyar Múzeumok 13:1 (2007) Szócikkek. In: A Balaton és környéke. Szerk.: Méhes László. Miskolc Városépítészet és környezet. In: Zalaegerszegi ér - ték őrző. Szerk.: Óvári Miklós. Zalaegerszeg 2007, Zala Európában. Zala in Europa. Zalaegerszeg Rezi vára. Várak, kastélyok, templomok 2007:5, Tátika vára. Várak, kastélyok, templomok 2008:6 (s.a.)

15 ZALAI MÚZEUM Bánffy Eszter Réti Zsolt Az újkőkori építészet legkorábbi emlékei Zala megyében a Szentgyörgyvölgy-pityerdombi házak rekonstrukciója 1995-től 1998-ig a szlovén határ közelében mikrorégiós kutatásokat végzett Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága és az MTA Régészeti Intézet sorrendben már a harmadikat a Kis-Balaton és a Hahótvölgy után (BÁNFFY ed. 2006). Ennek keretein belül végeztem feltárásokat Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb újkőkori lelőhelyén, ahol a legkorábbi dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájának kis települése került napvilágra. Mikor Vándor László egy alkalommal meglátogatott, a különleges, korábban nem azonosított edény töredékek láttán megjegyezte: no, majd ez lesz a pityerdombi csoport! A tréfán jót nevettünk. Azóta a nemzetközi régészeti szakirodalomban a lelőhely úgy szerepel, mint a közép-európai letelepedett életmódú közösségek legkorábbi, átmeneti fázisát képviselő telepe. A pityerdombi lakóépületek rekonstrukciójának kísérlete Réti Zsolt grafikus kollégámmal együtt született, hosszú közös gondolkodás és számítgatások ered - ményeképpen. Erről és a házépítés feltételezett mene - téről szóló kis tanulmánnyal szeretném köszön teni régi barátomat, kollégámat, Lacit, 60. születésnapján. A szentgyörgyvölgy-pityerdombi településen két lakóépületet és a hozzájuk tartozó gazdasági udvar emlékeit tudtuk feltárni. Az egész lelőhely ebből a két egymástól mintegy harminc méteres távolságban lévő tanyából állt (BÁNFFY 2004). Mindkét épületet hosszanti árok, Längsgrube hatá rolta, amelyek a falakon kívül húzódtak. A hosszan ti árkok iránya pontosan északi, így a házakat északi tájolásúnak kell tartanunk. A falak cölöpszerkezetének nyomait nem találtuk meg, a belső, tetőt tartó cölöpök közül is csak néhány - nak a helye volt megállapítható. E cölöphelyek az első ház esetében azonban a bejárat fölötti szelementartó oszlopok helyei voltak. Különös módon, a bejárat helyén egy sekélyebb gödörből indultak a cölöplyukak, amelyek a letaposásnyomok és a leletek alapján nem voltak feltöltve. Ennek a jelentését a rekon strukciós kísérlet során értettük meg. A tető geren dái ugyanis a fal tetején húzódó gerendára támaszkodtak, a fal azonban nem lehetett túlságosan magas. Így a homlokzati keresztgerenda túlságosan alacsonyan húzódott a bejárat fölött, ezért annak pad - lóját mélyítették le kissé. A második ház közepén előkerült egy mély cölöpgödör, a cölöp szerepe a szele - mengerenda hátulsó végének megtartása lehetett. A kevés belső cölöplyuk nem egyedülálló jelenség a legkorábbi vonaldíszes épületek esetében (LICHTER 1993; HAMPEL 1992, 128; LENNEIS 1989, 9. kép). A későbbi, hármas vagy többes, egymás mellett álló cölöpsorral megtámasztott tetőszerkezet nagyon masszív tetőt feltételez a vonaldíszes épületeken. A korai épületen esetében gyakran megfigyelték a belső cölöplyukak részleges vagy teljes hiányát, azért kell önhordó fedélszéket feltételeznünk. A cölöpszerkezetre utaló nyomok csekély mennyisége azt sem engedi meg, hogy a korai épületek tetejére magas szögű tetőszerkezetet rekonstruáljunk. A háztető kisebb dőlésszöge ezért született. Meg kell jegyezni, hogy a délkelet-európai mintára képzelt lapos tető, amelyhez tehát nem szükséges a belső cölöpszerkezet, elképzelhetetlen lenne a Nyugat- Dunántúl nedves, alpok-aljai éghajlatában. A nedvesség itt nyáron tartós esőzéseket, télen több havat jelent. A víz csak akkor nem okoz kárt az épületben, ha a tető dőlésszöge magas, H. Luley számítása szerint legalább fokos (LULEY 1992, 62 63). Hozzá - tehető, hogy e tetőszerkezetnek jóval a falakon kívülre kell nyúlnia, hogy a víznek egyáltalán nem ellenálló paticsfalat megvédje. Az 1. ház esetében a hosszú gödörben eresztartónak értelmezett kis, ferdén ásott cölöplyukak is ennek a falakon jóval túlnyúló tetőnek a bizonyítékai lehetnek. A tetőgerendák anyagára van adatunk. A Bécsbe leadott radiokarbon-meghatározásra küldött faszénminták vizsgálatából kiderült, hogy 10 esetben tölgy,

Az újkőkori építészet legkorábbi emlékei Zala megyében

Az újkőkori építészet legkorábbi emlékei Zala megyében 2008 Z A L A I M Ú Z E U M 17 Bánffy Eszter - Réti Zsolt Az újkőkori építészet legkorábbi emlékei Zala megyében - a Szentgyörgy völgy-pityerdombi házak rekonstrukciója 1995-től 1998-ig a szlovén határ

Részletesebben

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető dr. Kvassay Judit Feldolgozási osztályvezető Régész, főmuzeológus Elérhetőségek MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Feldolgozási Osztály, Raktár-Laborépület, Északi szárny, fszt. 60/A. szoba H-1113 Budapest,

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Kisfaludi Strobl Zsigmond és a szabadkőművesség

Kisfaludi Strobl Zsigmond és a szabadkőművesség ZALAI MÚZEUM 17 2008 357 Kostyál László Kisfaludi Strobl Zsigmond és a szabadkőművesség A múzeumokban őrzött művészeti alkotások számos olyan kódolt információt őriznek, amelyek megfejtését más irányú

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető

Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető Tanulmányok 1. Avar kori tegezdíszítő csontlemezek. Motívumtipológia és kronológia. Awarenzeitliche Beinplatten als Verzierungen von Köchern. Typologie

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 165 178 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról SOMOGYI KRISZTINA

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A Csongrád megyei Szegváron (1. kép 1 2) 1980 tavaszán homokbányászás közben sírok és telepobjektumok kerültek elő.

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Ásatásvezető: Straub Péter (Göcseji Múzeum) Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches

Részletesebben

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 07.45-08.45 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 09.00-10.00 74 sz. főút, 7/600 kmsz. 10.10-10.50 7-es sz. főút

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

2015. május 1. 2015. május 2.

2015. május 1. 2015. május 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Söjtör, Deák út 80. 10.15-11.45 75-ös főút 29+600 kmsz 13.15-14.45 76-os főút 47+225 kmsz. 15.00-16.30 Zalaegerszeg,

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 1. 08.30-10.00 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 97. 10.30-11.40 Sárhida, Kossuth u. 2. 13.15-14.45 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. 15.05-16.45

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK)

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK) 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pacsa, Csányi út 41. (GK) 10.30-11.45 75-ös főút 16+680 kmsz (GK) 13.15-14.45 75-ös főút 29+600

Részletesebben

Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen

Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen 2008 Z A L A I M Ú Z E U M 17 65 Száraz Csilla Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen A publikáció leletközlés, a G a l a m b o k - H á r s a s - e r d ő l e l ő h e l y e n folytatott

Részletesebben

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. kaptafa alakú balta Bakonynána Csiszolt kőeszközök 1. Deposit

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.35-08.35 71-es főút, 106 km 900 m 08.50-10.50 Alsópáhok, Dózsa György út 11.00-12.30 Felsőpáhok,

Részletesebben

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker.

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 15.00-16.30

Részletesebben

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok:

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok: Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek BSc alapok: http://www.ace.hu/curric/eltearcheometria/2010-03-30.pdf Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.20-09.20 Zeg.Göcseji út 09.30-10.30 Zeg. Köztársaság út 10.40-11.40 Zeg. Göcseji út 13.00-14.00 Zeg. Zrínyi

Részletesebben

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok 3. melléklet a 8/2008. ( 29.) rendelethez A B C D 1 KÖH azonosító Lelőhely neve Helyrajziszám Lelőhely jellege - kora 2 27425 Kőeszköz, őskor

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 179 184 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról A 36. számú lelõhely Kaposvár és Taszár

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1.

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. 09.00-12.00 Nagylengyel belterülete 13.15-16.35 Bak belterülete 16.45-19.00 Zalatárnok belterülete 8.30-10.00 Keszthely, Georgikon út 10.10-11.30

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Misefa, Ország út 11. 15.00-16.30

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Vandálok a Hernád völgyében

Vandálok a Hernád völgyében Vandálok a Hernád völgyében Garadna-elkerülő út, 1. lelőhely települése Csengeri Piroska dr. Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum Előadásként elhangzott a Barbarikum peremvidékein c. konferencián, Miskolc,

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

2015. február 2. 2015. február 3.

2015. február 2. 2015. február 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.00-09.30 Keszthely, Csapás út 09.40-11.10 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 11.20-12.00 Vonyarcvashegy Fő utca 12.50-14.30

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén 2009. május 11. és 2009. május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti kar Kertm vészeti tanszéke szisztematikus

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

2015. január 2. 2015. január 3.

2015. január 2. 2015. január 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 16.25-17.00 M7 jobb pálya 190+100 kmsz. 08.40-09.50 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 10.00-11.00 7-es sz. főút 201/500 kmsz.

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TAVASZ

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TAVASZ MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TAVASZ www.magyarregeszet.hu PERKÁTA, EGY NEM SZOKVÁNYOS KÖZÉPKORI LELŐHELY Kovács Loránd Olivér 2009 és 2011 között útépítést megelőző régészeti feltárások folytak

Részletesebben

f. ~G? ... -,- ~~~ MUZEUM KELEMÉR-MOHOSV ÁR ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI Herman Ottó Múzeum Miskolc 2002.

f. ~G? ... -,- ~~~ MUZEUM KELEMÉR-MOHOSV ÁR ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI Herman Ottó Múzeum Miskolc 2002. f. ~G? ~~~ HERMAN MUZEUM /... -,- OTTO KELEMÉR-MOHOSV ÁR 2002. ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI A FELTÁRAsON KÉSZÜLT FOTÓK LEÍRAsA Ásatásvezető: Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum Miskolc 2002. 1 3. A munkateület

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Török erődítések régészeti kutatástörténete Magyarországon

Török erődítések régészeti kutatástörténete Magyarországon Török erődítések régészeti kutatástörténete Magyarországon A régészeti korszakok közül a török kort sokáig mostohagyerekként kezelték, hiszen azokban az időkben, amikor megindult az emberek érdeklődése

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

A 2013. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE

A 2013. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE százalék 70 60 50 40 30 20 10 63 48 0 2010 2011 2012 2013 év 9. ábra. A kísérleti feladatok megoldásának eredményessége az egyes években. táblázatba foglalni, és az adatok alapján a számításokat elvégezni,

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 229 235. A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ BERÉNYI ISTVÁN JAZYGIA AS A CULTURAL LANDSCAPE Abstract The paper summarises the history and development of the cultural landscape

Részletesebben

Középső rézkori kerámialeletek Zalavár-Basaszigetről

Középső rézkori kerámialeletek Zalavár-Basaszigetről ZALAI MÚZEUM 14 2005 M. Virág Zsuzsanna Középső rézkori kerámialeletek Zalavár-Basaszigetről (A Balaton-Lasinja kultúra tipológiájának és belső kronológiájának kérdéseiről) A Zalavári-hát keleti peremén

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

LAPIDARIUM HUNGARICUM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

LAPIDARIUM HUNGARICUM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE LAPIDARIUM HUNGARICUM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kutatási Osztályán a türjei premontrei prépostsági templom tudományos feldolgozásához kapcsolódó, a magyarországi premontrei

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

Az ókori Savaria történetével kapcsolatos

Az ókori Savaria történetével kapcsolatos Hódi Attila (1976) régésztechnikus, az Iseum Savariense segédmuzeológusa. Kutatási területe az Isis-szentély építési fázisainak régészeti vizsgálata. 2002 óta vesz részt a savariai Iseum kutatásában. Legutóbbi

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra F b S v S G b E y Emb j B R - y y vv b m F Ku ó A Fó um m j Mi végre a tudomány? m v -. 1 A y u m y v m ó um - m v. A v bó u ó m v m m m v - m. A y y m u v ju u m - m j, m y ü b u m y v v yu v, m y v ü

Részletesebben

Zalai kézműves értékek zalai viseletek

Zalai kézműves értékek zalai viseletek Zalakomári népviselet Zalai kézműves értékek zalai viseletek A zalakomári népviselet darabjait a Keszthelyi Balatoni Múzeum gyűjteményében, és a Nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzi gyűjteményében

Részletesebben

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA . BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA különös tekintettel a mállási jelenségek kimutatására Készítette: Király Csilla: Környezettudomány MSc. I. évf. Mácsai Cecília:

Részletesebben

II. A székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatása.

II. A székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatása. II. A székely Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatása. Komolló község Háromszék vármegye déli részében, Sepsiszentgyörgytől 10 km.-re a Feketeagy jobb partján terül el. A Feketeügy másik partján húzódik a komollói

Részletesebben

A badeni kultúra épületei Balatonőszöd-Temetői-dűlő lelőhelyen

A badeni kultúra épületei Balatonőszöd-Temetői-dűlő lelőhelyen A badeni kultúra épületei Balatonőszöd-Temetői-dűlő lelőhelyen A folyó sátra szétszakadt, utolsó levél-ujjak Mélyednek be a nedves partba. Szél fut A barna földön nesztelen. Elköltöztek a nimfák. (T. S.

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 valamint Cserny Tibor 4, Fábián Szilvia 2, Fórizs István 1, Schöll- Barna Gabriella

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

NÉMETH JÓZSEF 70 ÉVES 2004 ZALAEGERSZEG

NÉMETH JÓZSEF 70 ÉVES 2004 ZALAEGERSZEG NÉMETH JÓZSEF 70 ÉVES 13 2004 ZALAEGERSZEG 13 2004 ZALAEGERSZEG Közlemények Zala megye múzeumaiból Mitteilungen der Museen des Komitates Zala Publications of the museums of Zala County Szerkesztõbizottság:

Részletesebben

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges.

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges. 2. sz. melléklet AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME A.) MŰEMLÉKEK, ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK törzsszám azonosító cím név védelem 1852 17433 1851 26961 8150 26962 9852 26963 30474 1851 5333 1852 5334 8150 5335

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY 2015. ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL 6. Kőkor Kerekasztal 2015. december 11. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, Pannon-tenger Múzeum Zandler Krisztián

Részletesebben

15 2006 ZALAEGERSZEG

15 2006 ZALAEGERSZEG 15 2006 ZALAEGERSZEG Közlemények Zala megye múzeumaiból Mitteilungen der Museen des Komitates Zala Publications of the museums of Zala County Szerkesztõbizottság: HORVÁTH LÁSZLÓ, MÜLLER RÓBERT, NÉMETH

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben