Kísérlet a középkori kárpát-medencei magyar növényismeret rekonstruálására (Adatok Magyarország középkori növényföldrajzához) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérlet a középkori kárpát-medencei magyar növényismeret rekonstruálására (Adatok Magyarország középkori növényföldrajzához) 1"

Átírás

1 KÁZMÉR MIKLÓS (szerk.): Környezettörténet 2 Hantken Kiadó Környezeti események a honfoglalástól napjainking történeti és természettudományi források tükrében Budapest, 2011 Kísérlet a középkori kárpát-medencei magyar növényismeret rekonstruálására (Adatok Magyarország középkori növényföldrajzához) 1 GRYNAEUS András & GRYNAEUS Tamás Magyar Dendrokronológiai Laboratórium 1021 Budapest, Széher út 76/a A régi magyar növényismeretet Melius Juhász Péter Herbariumáig (Kolozsvár, 1578) ill. Carolus Clusius Stirpium nomenclator pannonicus-áig (Németújvár, 1583) szokták visszavezetni. Ezeknél korábbi, lehetőség szerint megbízhatóan azonosítható adatokat az illusztrált ún. Casanate corvina és a korai füveskönyvek (Ortus sanitatis, Herbolarium, L. Fuchsius, Dorstenius, stb.) glosszált példányaiból nyerhetünk. 2 Ezeknél is korábbi, de már csak a név alapján, bizonytalanul azonosítható növényneveket találunk a korai szójegyzékek bőséges növénynév-anyagában 1 A kutatásainkról elsőként egy rövid, előzetes összefoglalás jelent meg, mely a kutatási módszer ismertetésére szorítkozott, néhány addigra feldolgozott vármegye (Abaúj, Borsod, Gömör-Kishont, Heves és Hont) adatai alapján: Grynaeus András Grynaeus Tamás: Kísérlet a középkori Kárpát-medencei növényföldrajz rekonstruálására. Botanikai Közlemények (2000), Ennek a nyomán és megjelenése után született a zömében külföldi szakmai olvasóközönséget megcélzó angol nyelvű tanulmányunk, mely a kremsi Gesellsaft zur Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters Medieum Aevum Quotidianum kiadványsorozat 44. kötetében jelent meg 2001-ben ( oldal) The Geobotany of Medieval Hungary: a Preliminary Report címmel. Az alább újraközölt szöveg az eredeti kézirat leporolt változata. Szerkesztői kérésre az eredeti szöveg magyar nyelvű változatát közöljük, minimális változtatással. Ez utóbbit az tette szükségessé, hogy dolgozatunk érthető módon egy-két hazai vonatkozás kihagyásával, lerövidítésével, illetve történelmi eseményeink minimális magyarázatával kibővítve jelenhetett meg 2001-ben. Most az eredeti magyar nyelvű kéziratot használtuk fel, és csupán ott változtattuk meg a szöveget, ahol az angol fordítás készítése közben érdemi módosulások születtek. Ezért nem került sor az újabb szakirodalom beépítésére sem. Erre, reményeink szerint, a teljes adatbázis feldolgozása után kerül majd sor. A tanulmány megjelenését az OTKA K67583 projektje támogatta. 2 Grynaeus Papp, 1977

2 26 Környezettörténet 2 (Besztercei Szószedet, 1395 körül; Schlägli Szójegyzék, 1405 körül; Soproni Szójegyzék, 1435 körül, stb), és a korai magyarnyelvű glosszákban. 3 Mindezeknél sokkal korábbi, nagyobb számú és gazdagabb növénynév-kincset találunk okleveleinkben. Szamota 4 a Tihanyi Alapítólevél (1055) berkenye, füzegy, kőris, körtvély, mogyoró, nyír, som, szil szavait dolgozta föl tanulmányában. Míg azonban az Oklevélszótár 5 adatai eredet (hely-) megjelölés nélküliek, addig a régibb oklevél-gyűjtemények anyagát feldolgozó és újakkal kiegészítő művekben (pl. Ila Bálint, Györffy György, Bakács István 6 ) közölt adatok helyhez köthetők, tehát nemcsak a növényismeret gazdag forrásai lehetnek, hanem növényföldrajzi következtetéseket is lehetővé tesznek. (További oklevélgyűjtemények pl. Tagányi 7, ZsigmOkl 8 átnézésével az adatsorok még tovább bővíthetők, gazdagíthatók.) Kristó Gyula írta:..."számos ponton hiányoznak a megfelelő alapossággal elkészített, egyes részletkérdéseket aprólékosan megvilágító feldolgozások" 9 munkánkkal ezt a hiányt szeretnénk mérsékelni. A számos, a példaképpen csatolt táblázatban fölsorolt, fás- és lágyszárú növény korai magyar neve ékesszólóan bizonyítja a korai, gazdag, nem "felülről alászállt" növényismeretet 10. Jelen munkánkban a növényföldrajzi rekonstrukcióra helyezzük a hangsúlyt. Eddigi munkálatok A korábbi növényföldrajzi rekonstrukciók nagy része abban a hibában szenved, hogy a mai növényföldrajzi képet vetítik vissza mintegy ezer évvel ezelőttre 11, vagy a mai éghajlattani adatokból próbálnak visszafelé következtetni. Pedig már Prinz-Teleki munkája 12 többször is utal arra, hogy a történelmi időkben a Kárpát-medencei erdőhatár fokozatosan mind följebb szorult, s a tarvágások miatt a várak és városok környezetében nagymérvű erdőpusztulás következett be. Moór Elemér 13 a dél-orosz 3 Ezeket összefoglalóan lásd Berrár Károly, 1984, vagy az egyes forrásokat külön bemutató tanulmányokat, mint pl. Toldy Szamota 1895, Szamota Zolnai Ila , Győrffy , Bakács Tagányi Zsigmon-kori oklevéltár 9 Kristó 1976, 5 10 Grynaeus Ugyanez az Achillés sarka sok nyelvészeti-őstörténeti munkának is pl. Veres 1990, kivétel: László Gy Prinz-Teleki (1938) , térkép: 72. old. 13 Moór 1951, 38 skk.

3 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 27 füves-, és ligetes steppe, valamint a vegyes lomberdő övezetének növényföldrajzi térképét közli egyes, nyelvészeti szempontból fontos fa-, és bokorféleségek (éger, tölgy, szil, nyír, kökény) elterjedési határával, de ez esetben sem tudjuk, vajon nem a mai állapotok visszavetítéséről van-e szó? Somogyi Sándor előbb a Hajdú Kristó Róna- Tas féle mű III. kötetében 14, majd a Magyarország Története I. kötetében 15 fejtette ki véleményét és közölte talajtani, növényföldrajzi és vízrajzi térképeit. Ez utóbbit Lászlóffy Valdemár munkája 16 nyomán az ármentesítés előtti állapotból próbálja rekonstruálni, az előbbit pedig a klimazonális adottságok és a talajtani kép együttes figyelembevételével (Prinz Teleki-hez hasonlóan). Itt azonban az a kérdéses, vajon a honfoglalás korában, azt megelőzően, s azt követően, a Kárpát-medence klimatikus viszonyai (megközelítőleg) azonosak voltak-e a maiakkal? Györffy Zólyomi tanulmánya 17 ugyanis éppen ebben az időszakban mutat ki jelentős klimatikus változásokat (a VIII-XII. században melegebb éghajlatot, majd a XII. századtól kezdve újra hűvösebb, csapadékosabb időszakot) s evvel magyaráznak értelmeznek eddig megoldatlan kérdéseket (pl. az avarok pusztulása ). Tanulmányukból nem derül ki, hogy növényföldrajzi térképük valójában minek az alapján készült. Szellemes bizonyító eljárásuk egyrészt szintén visszavetítés (XVIII- XIX. századi adatokból), másrészt távoli analógiák alapján történt. Az általuk idézett klimatikus viszonyokat izlandi kikötők befagyása, grönlandi csapadékmennyiség a Golf-áramlat nagymértékben befolyásolja. A Kárpát-medencében viszont ennek hatása nem érvényesül. Ugyanakkor Rácz Lajos kutatásai 18 kimutatták, hogy vannak a középkor idején és értelemszerűen az ezt megelőző időszakokban is olyan klímaváltozások, melyek hatását nem hagyhatjuk figyelmen kívül egy növényföldrajzi rekonstrukció készítése során. Györffy György Árpád-kori történeti földrajzának 19 az egyes fejezetekhez a vármegyékhez írott bevezetőiben sok helyen utal a gazdaság-, és növényföldrajzi összefüggésekre, azonban a gazdag adattárában rejlő lehetőségeket távolról sem használta ki, nyilván ez nem is volt, lehetett, célja. Munkánkhoz azon vármegyék okleveles adatait dolgoztuk föl, melyek már megtalálhatók az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza eddig megjelent (I-IV.) köteteiben, és ezeket egészítették ki a más forrásmunkákban (pl. Ila, Bakács említett munkái) talált adatok, valamint az egyre nagyobb számú régészeti feltárások adatai. Munkánkkal a választott módszer használhatóságát szeretnénk bemutatni, és csak a helyhez és időhöz köthető adatokat dolgoztuk föl. Az egész Kárpát-medence földolgozásával a Györffy-féle mű még hiányzó köteteinek közreadását mindenképpen 14 Somogyi 1984, Hajdú Kristó Róna Tass Somogyi Lászlóffy Györffy Zólyomi 1994, Rácz 1986 és Györffy

4 28 Környezettörténet 2 célszerű lenne megvárni. Ezen túlmenően az OklSz, NytSz és a glossza-szótárak helyhez nem köthető adatai a korszak növényismeretének jellemzésére még kitűnően hasznosíthatók! Az adatok típusai a., Növénynévből képzett helynevek....kétségtelenül a legrégibb réteghez a természetes (vagy természeti) nevek tartoznak, a térszín-forma, a vízrajzi és növényzeti nevek írja Kristó 20. Ezek előnye, hogy rendszerint bőségesen adatoltak, s így hosszú időszakon át figyelemmel kísérhetjük változásukat vagy állandóságukat. Fölmerül viszont az a kérdés, hogy az eredeti névadás indítéka elhalványodtával, megszűntével a név szükségképpen megszűnik-e, vagy elképzelhető-e hosszabbrövidebb túlélése is? b., Határjárások, dézsmajegyzékek növény-adatai. Ezek a legfontosabbak és biztosan, pontosan helyhez köthetők. További előnyük, hogy itt többnyire a növény köznyelvi megnevezése is (vulgo, vulgariter...dicitur) szerepel. E két csoportba tartozó növénynevek esetében ritka kivételtől eltekintve pontos fajmeghatározás nem lehetséges (pedig pl. a különböző tölgyfajok igen eltérő növénytársulásokban szerepelnek). További nehézséget okozhatnak a magyar, ill. latin szinonímák, ha azok valóban szinonímák, és nem eltérő fajtákat jeleznek, mint pl. tölgy, haraszt 21, mogol; quercus, ilex. E megnevezések azonossága, vagy következetes megkülönböztetése kétséges, ezért esetleg megkérdőjelezhetően összevontuk őket. Néhány adatot kivéve nem választhatók szét a nyár fajok sem (Populus alba, P. tremula stb.). Mindenesetre a táblázatokban közölt, előfordult név alapján ezek bármikor szétválogathatók, ha sikerül ehhez megfelelő szempontokat, kritériumokat találni. c., Jól keltezhető régészeti leletek meghatározható növényi anyagai (fa- 22, magvak 23, pollen 24, rostnövények 25, növényi festőanyagok 26 ) igen értékes adatok, már csak azért is, mert gondos vizsgálat és elemzés esetén pontos species meghatározás is lehetséges. (Ezért szerepel ilyen esetekben a táblázat B oszlopában a mai botanikai név és ugyanitt a lelet jellege: mag, termés, gerenda, deszka, stb.). Ez esetekben azonban hallgatólag, vagy kimondottan avval az előzetes föltételezéssel dolgozunk, hogy a szóban forgó növény a helyszínen, vagy annak közelében termett, azaz a természetes 20 Kristó 1976, Reuter lásd Greguss Pál, illetve újabban Grynaeus András dendrokronológiai elemzésekhez kapcsolódó vizsgálatait 23 P. Hartyányi Nováki Patay 1967/68 és P. Hartyányi Nováki 1973/74, Skolflek 1984/1985, Facsar 1973, Füzes 1963 és 1964, Füzes Sági ld. pl. Gulyás l971, ld. pl. Knotik ld. pl. Gulyás S. 1971, 116

5 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 29 vagy kultúrflórára jellemzőnek tekinthető, tekintendő. A régészeti föltáráskor előkerült növényi maradvány azonban nem jelenti minden esetben, szükségképpen a szóban forgó növény ismeretét (pl. a szőregi és vác-kavicsbányai avar temetőben (Pest m.), valamint káli (Heves m.) honfoglalás kori sírban Convolvulus arvensis terméseket találtak 27, ami a környező, korabeli gyom-flórából is odakerülhetett). Régészeti leletek további hátránya az, hogy nem tudjuk, vajon a fölhasznált növényi anyagot, növényrészt akkor, ott miként nevez(het)ték? Itt és így egészíti ki egymást a nyelvi adat és a régészeti lelet: előbbinél a régi magyar növénynév a biztos, utóbbinál a fajmeghatározás. d., Növénynévből képzett személy (család-) nevek figyelembe vétele esetén tekintettel kell lenni a (korai) névadás megállapított törvényszerűségeire 28. Állandósult családnevek flóra-meghatározó értéke az állandósult helynevekhez hasonlóan már kétséges. Még azonban ekkor is jelezheti a kérdéses növény ismeretét (a fogalom meglétét, használatát ott, akkor), vele való bánást ill. vele valamiféle kapcsolatba kerülést. Nehézséget okozhat, ill. óvatos megítélést tesz szükségessé az az eset, amikor növénynév személynév helynév alakulással állunk szemben. Láthatjuk, hogy az a d., pontban fölsorolt forrásadatok nem egyenlő értékűek, legnagyobb súlyuk a régészeti adatoknak van, de egyúttal ezek a legkisebb számúak is. A különféle eredetű adatok viszont egymást kedvezően kiegészíthetik, ill. megerősíthetik. Az anyag korszak-beosztásának haszna és nehézségei Vizsgált korszakunkat az állandóság ill. változások, és újabb fejlemények bemutatására, s nem utolsósorban következtetéseink finomítására századok szerint tovább bontottuk. Bár mint a közölt táblázatból látható fölhasznált adataink nagy része pontosabb keltezést is lehetővé tenne és a századok szerinti korszakolás kicsit merev, mert távolról sem követi a történeti-gazdasági-népmozgalmi stb. események meghatározta több-kevesebb önkényességgel megállapított korszakokat, mégis emellett döntöttünk. Eljárásunkat az alábbi megfontolásokkal indokoljuk: 1. A konvencióknak így felel meg leginkább. 2. Egyes adatok kora nem határozható meg ennél pontosabban, s így ezeket nem tudnók hová illeszteni. 27 ld. még Gyulai F.: A Kárpát-medence haszonnövényei In: Kovács L. szerk. Honfoglalás és régészet 1994, Pais 1966, Benkő 1950, Berrár 1952, Fehértói 1983

6 30 Környezettörténet 2 1. ábra. A feldolgozott vármegyék elhelyezkedése 3. A helynevek följegyzése jóval korábbi időpontra-állapotra is utalhat a följegyzés késése, esetlegessége miatt. A nehézség abban mutatkozik, hogy egy-egy helynév általában nem keletkezése pillanatában bukkan fel, hanem olykor csak hosszabb idő, évtizedek vagy évszázadok elteltével általában akkor, amikor a helynév földrajzi környezetében oklevélbe kívánkozó jogi esemény, vagy joghelyzetbeli változás történt között, tehát több mint egy évszázad alatt egyetlen Kárpátmedencei helynevet sem ismerünk... s a XI XII. sz.-ra vonatkozó ismereteink is korlátozottak a forrásanyag köztudott szegényessége következtében. 29 (Itt meg kell jegyeznünk, hogy Makkay Melich nyomán pl. a Körös, Gyertyámos, Kökényér helyneveket 895 előtti, későavar-kori átvételnek mondja 30 ). Ez így nem vonatkozik a határjárások növényeire, bár egy-egy idősebb határ-, vagy hagyásfa évvel korábbi megléte könnyen elképzelhető. 29 Kristó 1976, 5 és 7 30 Makkay 1993, 64

7 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz ábra. Szőlő adatok, XI-XV. század

8 32 Környezettörténet 2 3. ábra. Szőlő adatok, XI. század 4. ábra. Szőlő adatok, XII. század

9 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz ábra. Szőlő adatok, XIII. század 6. ábra. Szőlő adatok, XIV. század

10 34 Környezettörténet 2 7. ábra. Tölgy adatok, XI-XV. század A feldolgozás módszere A forrásmunkák adatait Györffy beosztása szerint vármegyénként, s azon belül települések abc sorrendjében, táblázatokban rögzítettük Windows-Excel program segítségével. Ezekből az adatsorokból AutoCAD és az ELTE Régészeti Intézetében kifejlesztett program segítségével 31 szintén megyénként, majd az összefüggő területrészt egyesítve századonként és növényfajonként térképeket készítettünk. Végül az egész vizsgált korszak (16. sz. vége) egy-egy növényre vonatkozó adatait egy térképen is egyesítettük. 32 A fajok szerinti térképeken a különböző eredetű (és, mint láttuk, súlyú) adatokat megkülönböztettük: helynévi adat köznyelvi adat (pl. határjárás) species szerint azonosított régészeti lelet személynév. 31 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Holl Balázs nélkülözhetetlen segítségéért. 32 Komoly segítséget kaptunk Dénes Józseftől is, akinek ezúton mondunk köszönetet.

11 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 35 Ugyanarról a helyről egymás után következő századokból származó adatokat figyelembe vettünk. Megjegyzendő azonban, hogy egy adat előfordulása egy adott időpontban nem jelenti azt, hogy ez előtt és ez után is ne lehetett volna ott honos a kérdéses növény. Megfordítva is igaz: egy növény-adat hiánya tekintettel a följegyzés ill., az ásatás esetlegességeire sem jelentheti azt, hogy a vizsgált időszakban ott ne fordulhatott volna elő. Más szóval: vissza-, és előreható, pozitív ill. negatív kizárólagos bizonyítékként az adatok nem értékesíthetők. Következtetések Jelen munkánk elkészítéséhez közel 3680 adatot tudtunk fölhasználni, mely 188 eltérő növénynevet tartalmaz. Ez statisztikai szempontból elég nagy tömeg ahhoz, hogy óvatos következtetéseket tehessünk a növényismereti szempontokat most itt mellőzve vizsgált területünk középkori növényföldrajzi viszonyaira. E következtetések közül hármat emelünk ki: Szőlő Égető Melinda 1980-ban megjelent tanulmányában szőlőre vonatkozó adat alapján vont le következtetéseit. A mi, a Kárpát-medence teljes területét jelenleg még lefedni nem tudó gyűjtésünkben 405 szőlő adat szerepel. A munka későbbi folytatása során tudjuk majd az olyan nagy és klasszikus szőlőtermesztő megyék, várhatóan nagy számú adatát feldolgozni, mint Veszprém és Zala megye területe. Az eddigi adataink cáfolni látszanak azt a Prinz Gyula és Teleki Pál munkája nyomán toposszá merevedett megállapítást, mely szerint a szőlőtermesztés határa fokozatosan észak felé húzódott. A nem túl nagy számú XI. századi adatunk révén ugyanaz a határvonal rajzolódik ki, mely a XIII. századtól a szőlőművelésbe vont terület északi határt képezi. A különbség az egyes századokban csak a szőlőterület nagyságában észlelhető, amit például a Hernád völgy adatai szépen szemléltetnek. A teljes adatbázis birtokában vélhetően eldönthető lesz a Belényessy Márta 34 és Égető Melinda közötti vita is. Égető Melinda szerint ugyanis a korai időkben a szőlőtermesztés szigorúan a folyóközeli területekre terjed ki, és hegyvidéki, illetve hegyek lábánál elhelyezkedő területeket csak lényegesen később vonták be a szőlőművelésbe. 33 Égető Belényesi 1955

12 36 Környezettörténet 2 8. ábra. Bükk adatok, XI-XV. század Tölgy A 477 feldolgozott tölgyadat alapján megállapíthatjuk, hogy az e néven/neveken emlegetett növény az egész Kárpát-medencében ismert és elterjedt volt. A különféle névváltozatok, illetve a növény azonosításához (erről bővebben lásd Reuter Camillo munkáját 35 ) új szempontokat sikerült adnunk: az ilex néven említett növény ha nem is kizárólagosan, de nagyon sok esetben folyók közelében, vagy nedves élőhelyeken fordul elő a haraszt, melyet sok kutató tölgyfélének tart, elterjedése nem tér el a különféle tölgyek földrajzi elterjedésétől. Bükk A bükkösök alsó határát Somogyi, valamint Györffy-Zólyomi sokkal északabbra helyezik, mint ahogy azt adataink (81 lokalizált adat) és Zólyomi korábbi (1936) recens vegetációtérképe 36 mutatják. Sőt, a növénynév-adatok alapján meglepő módon nem csak Borsod megye Tiszához közeli részén (Nemesbikk, Palkonya) találtunk egy 'bükk' foltot, hanem az Alföld déli részén is. Amennyiben a forrásokba előforduló bükk elnevezést a Fagus silvatica növénnyel azonosítjuk, magyarázatra szorul ez a 35 Reuter 1965, 1969, Soó Hargitai Keresztes 1944.

13 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 37 megfigyelés, mert míg a Börzsöny magosabb területén az adataink kirajzolta bükkterület és a bükk recens előfordulása 37 hozzávetőlegesen megegyezik, addig az Alföldön ma nem található meg e fafaj, Borsod megye térségében pedig a bükk mai elterjedési határa a Mátra gerince közelében fut. * * * Utolsó megállapításunkkal eljutottunk ahhoz a problémához, melyet KRISTÓ Gyula is hangsúlyozott 1976-ban megjelent munkájában 38 : a névélettani és a történeti megközelítés tipológia között nem mindig vonható éles határ. Jelen munkánk inkább az utóbbihoz áll közelebb s célja éppen a növényföldrajzi viszonyok rekonstruálása volt, meghatározott korszak(ok)ban, és a Kárpát-medencében. Dolgozatunkban tudatosan próbáltuk kikerülni a sokat tárgyalt és vitatott jelentéstani, azonosítási kérdéskört. 39 Az írott adatoknál ugyanis ritka kivételes esetektől eltekintve nincs lehetőség a régi magyar növénynév vitathatatlan és egyértelmű botanikai azonosítására, megfeleltetésére. Viszont az írott adatok, az ábrázolások és a régészeti feltárásokon előkerülő maradványok együttes vizsgálata eredményre vezethet. Dolgozatunkat ezen az úton az első lépésnek szántuk, és reméljük, hogy idővel a további lépésekre is sor kerülhet, és ezzel gazdagíthatjuk a múltunkról alkotott képet. 40 Irodalom Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt Budapest 1971 Belényesi Márta: Szőlő és gyümölcstermesztésünk a XIV. században. Néprajzi Értesítő 37 (1955), Benkő Lóránd: Árpádkori személyneveink Magyar Nyelvőr 74 (1950), 18 Berrár Jolán: Női neveink 1400-ig. Magyar Nyelvtudományi Társulat Kiadványai 80. (1952) 1-63 Berrár Jolán Károly Sándor szerk.: Régi magyar glosszárium. Budapest 1984 Boros Ádám: Az Ecsedi-láp lecsapolás előtti növényvilága és az alföldi reliktumok Botanikai Közlemények 49 (1962), Hortobágyi Tibor Kristó 1976, 3 39 Erről bővebben lásd: Grynaeus Papp A megkezdett kutatás folytatásának érdemi peremfeltétele Györffy György torzóban maradt monumentális munkájának a befejezése, az általa összegyűjtött anyag sajtó alá rendezése és közlése, illetve a halála miatt befejezni nem tudott munkafázisok elvégzése. Csak remélni tudjuk, hogy ezzel az adóssággal valamikor, reményeink szerint belátható időn belül, megbirkózik majd a szakma!

14 38 Környezettörténet 2 Égető Melinda: Középkori szőlőművelésünk kérdéséhez. Ethnographia 91 (1980) Facsar, G.: Agricultural-botanical analysis of the Medieval grape seeds from the Buda Castle Hill. Mitt. Arch. Inst. ung. Akad. Wiss. 4 (1973), Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár Budapest 1983 Frech Miklós: Les restes de bois recueillis au cimetiere de Bashalom Acta Arch.Hung. 7 (1956), Füzes F. Miklós: A vörsi langobard temető növényleletei Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei I. (1963), Füzes F. Miklós: A jutasi és ösküi avarkori temetők növényleletei Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei II. (1964), Füzes F. Miklós Sági Károly: A balatoni szőlőkultúra pannon gyökerei Filológiai Közlemények 3/4 (1968), Greguss Pál: Szeged környéki régészeti leletek xylotomiai vizsgálata. Botanikai Közlemények (1938), 36 Grynaeus András: Dendrokronológiai kutatások Magyarországon. Kandidátusi értekezés 1997 Grynaeus Tamás Papp József: Régi magyar (gyógy)növénynevek, század Comm.Hist.Art.Med. Suppl (1977) Mutatója uo. 86 (1979), Grynaeus Tamás: (Gyógy)növényismeretünk a reneszánsz és a reformáció korában Comm.Hist.Art.Med. 109/112 (1985), Grynaeus Tamás: A honfoglalás-, és Árpád-kori magyarság növényei (Növényismeret, növényfelhasználás és növényföldrajz) In: Pócs Éva Voigt Vilmos szerk.: Ősök, táltosok, szentek (Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából). Budapest 1996 Gulyás Sándor: A szabadkígyós-pálligeti táblában feltárt X. századi sírok leleteinek botanikai elemzése. Békés Megyei Múzeumok Közleményei 1. (1971), Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapest, II. Budapest, 1987, III. Budapest, 1987, IV: Budapest, 1998 Györffy György Zólyomi Bálint: A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred előtt In: Kovács László szerk.: Honfoglalás és régészet. Budapest 1994, Gyulai Ferenc: Történeti ökologiai vizsgálatok egy késő népvándorlás kori településen. (Fonyód-Bélatelep rekonstrukciója a növényleletek alapján). Kandidátusi értekezés (Kézirat), Gyulai Ferenc: A Kárpát medence haszonnövényei a században In: Kovács László szerk. Honfoglalás és régészet. Budapest 1994, Hajdú Péter Kristó Gyula Róna-Tas András szerk.: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba I-II. Budapest P.Hartyányi Borbála Nováki Gyula Patay Árpád: Növényi mag- és termésleletek Magyarországon az újkőkortól a XVIII. századig Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1967/68, 5-84 P.Hartyányi Borbála Nováki Gyula: Növényi mag- és termésleletek Magyarországon az újkőkortól a XVIII. századig. II. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1973/74, Hortobágyi Tibor Tibor Simon: Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Budapest 1991 Horváth Géza: A honfoglaló magyarok természetrajzi ismeretei Term.Tud.Közl. 28 (1896), 326, 514. Horváth Géza: A magyar állat-, és növénynevek bizonyító ereje Term.Tud.Közl. 28 (1896),

15 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 39 Ila Bálint: Gömör megye I-III., 1941, IV T.Knotik Márta: A szabadkígyósi X. századi sírok textil-maradványainak vizsgálata Békés Megyei Muzeumok Közleményei 1. (1971), Kristó Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipologiájához Acta Univ. Szegediensis de Attila József nominata, Acta Historica tom. LV. Szeged, l01. László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai (A finnugor őstörténet régészeti emlékei a Szovjetföldön) Lászlóffy Valdemár szerk.: Magyarország vízborította és árvízjárta területei az ármentesítés és lecsapoló munkálatok megkezdése előtt. Budapest 1938 Makkay János: A magyarság keltezése, Budapest 1993 Moór Elemér: Néhány fanevünkről Magyar Nyelv 43 (1947), Moór Elemér: A magyar őstörténet főproblémái. Szeged 1943 Moór Elemér Studien zur Früh-, und Urgeschichte des ungarischen Volkes. Acta Ethnographica II/1.-4. (1951), Pais Dezső: Régi személyneveink jelentéstana Magyar Nytudományi Társaság Kiadványai Prinz Gyula gr. Teleki Pál: Magyar földrajz (A magyar munka földrajza). Bp. én. (1938) (Magyar föld, magyar faj II.) Rácz Lajos: Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében között. AETAS-ACTA IUVENEM 1986, Rácz Lajos: A középkor és a kora újkor éghajlattörténetéről. Agrártörténeti Közlemények 31 (1989) Reuter Camillo: Tölgy és haraszt. Magyar Nyelv (1965), 61, Reuter Camillo: Haraszttöl és tölharaszt. Magyar Nyelv 65 (1969), Reuter Camillo: Adatok a régi magyar fa- és erdőnevek ismeretéhez. In: Kolossvary Szabolcsné szerk.: Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. Budapest 1975, Skoflek István: Mag- és termésleletek Sümeg-Sarvalyról a XVI. századból. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1984/1985, Somogyi Sándor: A Kárpát-medence természeti képe a honfoglalás idején In: Székely György szerk.: Magyarország Története, Budapest 1984, I. kötet 61-72, b. Soó Rezső: A magyar puszta fejlődéstörténetének problémája Földrajzi Közlemények 59 (1931), 1-46 Soó Rezső: Floren-, und Vegetationskarte des historischen Ungarns. A debreceni Tisza István Tudományos Társaság Honismertető bizottságának kiadványai, VIII. kötet, , 30. füzet (1933), berei Soó Rezső Hagitai Zoltán Keresztes Kálmán: Europa flóra és vegetációtérképe (Kisérlet Europa természetes növénytakarójának (klimaterületeinek) ábrázolására) Acta Sci. Mathem. Natural. Univ. Francisco-Josephina, Kolozsvár No.22 (1944), 1-15 Szamota István: A tihanyi apátság 1055-iki alapítólevele. Nyelvtudományi Közleméynek 25 (1895), 129 Szamota István Zolnai Gyula szerk.: Magyar oklevél-szótár. Budapest 1984 (reprint) Szily Kálmán: Magyar fa-nevek az Árpádházi királyok korából Term.Tud.Közl. 10 (1878), Szily Kálmán: A honfoglaló magyarok természetrajzi ismereteiről Term.Tud.Közl. 28 (1896), Tagányi Károly szerk.: Magyar Erdészeti Oklevéltár I-III. Budapest, 1896

16 40 Környezettörténet 2 Toldy Ferenc: Egy XVI. századbeli növénytani névtár. (Dorstenius glosszák). MTA. Ért. Ny. és Széptud. köréből II./7 (1871), Tuzson János: Adatok a délorosz puszták összehasonlító flórájához. Botanikai Közlemények 5/6 (1913), Tuzson János: Útazásom az orosz pusztákon Term.Tud.Közl. 45 (1913/b), Veres Péter: Tanulmányúton az őshaza nyomában a Szovjetunió földjén In: Történelem és kultúra 5. Etnologiai tanulmányok. MTA Orientalisztikai munkaközössége Budapest 1990, Vida Tivadar: A Pray-kódex orvostörténeti vonatkozásai Magyar Könyvszemle 91 (1975), Vida Tivadar Grynaeus András: Frühmittelalterliche scheiben-, und kugelförmige Amulettkapseln zwischen Kaukasus, Kastilien und Picardie. Berichte d. römischgermanischen Kommission No.76 (1995), Zsigmond-kori oklevéltár I-VI. Budapest táblázat. Részlet az adatbázisból. Előfordult növénynév, NÖVÉNY helynév, személynév sz. ante quem post quem HELYSÉG MEGYE K.hossz. frajzi É.szél. frajzi K.hossz. EOTR É.sz. EOTR FORRÁS alma pomerium Bárca Abauj 21,320 48,670 Gyö.I.66 éger Egruspotoka hn Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 fűz salix Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 tölgy a-es que vulgo dicuntur tulgfa Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 platán platanum Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 alma pomerium Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 komló Kumlospathaka hn Bózsva Abauj , ,394 Gyö.I.71 éger lacus Egrys hn Bölzse Abauj 21,250 48,570 Gyö.I.72 som Somosi szn Bölzse Abauj 21,250 48,570 Gyö.I.72 szeder rubus Bölzse Abauj 21,250 48,570 Gyö.I.73 qu. a. quercina Buzita Abauj 21,060 48,530 Gyö.I.73 szil a. silicis in vulgarico zilfa vocata Buzita Abauj 21,060 48,530 Gyö.I.74 éger a. egerfa Buzita Abauj 21,060 48,530 Gyö.I.74 fűz rubum salicis Bűd Abauj , ,010 Gyö.I.74 körte pirum Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 éger a. egur Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 kökény vulgo kuken dicitur Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 nyár a. populea Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 alma pomum Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 rózsa Rusa szn Dobsza Abauj , ,320 Gyö.I.78 éger Egruspotoka hn Enyicke Abauj 21,250 48,610 Gyö.I.78 szőlő vinea Forró Abauj , ,570 Gyö.I.81

17 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 41 Előfordult növénynév, helynév, személynév ante quem post quem HELYSÉG MEGYE K.hossz. frajzi É.szél. frajzi K.hossz. EOTR É.sz. EOTR NÖVÉNY sz. FORRÁS Fygudy szn., füge terra Fyged Fügöd Abauj , ,270 Gyö.I.81 csipke chipkebokor Fügöd Abauj , ,270 Gyö.I.82 nyár a.nigra qui populus nominatur Fügöd Abauj , ,270 Gyö.I.82 fűz Fizer hn Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.82 bükk Bykfew,-potok hn,sil. bykerdev Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.82,83 komló t. Kumlovs hn Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.83 moha Muhuspotok hn Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.83 vadalma a. pomi silvestris Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.83 il. ilex Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.83 szőlő vinea Gadna Abauj , ,830 Gyö.I.83 tölgy a. magyalpha Gadna Abauj , ,830 Gyö.I.83 tölgy a. kercy Gadna Abauj , ,830 Gyö.I.83 mogyoró Monyorosberek hn Gadna Abauj , ,830 Gyö.I.83

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem I. Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A. Magyar Károly A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Történettudományi

Részletesebben

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Sófalvi András SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Sófalvi András Sóvidék a középkorban Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Székelyudvarhely, 2005 Múzeumi Füzetek

Részletesebben

Névföldrajz és etimológia

Névföldrajz és etimológia N. Fodor János: Névföldrajz és etimológia 451 Névföldrajz és etimológia Mutatvány a Történeti magyar családnévatlasz lexikális térképlapjaiból 1 1. A családnevekhez kapcsolódó névföldrajzi kutatások terén

Részletesebben

II. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE

II. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE II. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE Környezetrégészet egy új tudományág születése 39 KÖRNYEZETRÉGÉSZET EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG SZÜLETÉSE Jerem Erzsébet Napjainkban a régészet egyik leggyorsabban fejlõdõ ága a paleoökológia

Részletesebben

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben*

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* 1. A népnévi lexémák jól körülhatárolható csoportját adják a magyar szókincsnek: bizonyos meghatározható tulajdonságokkal bíró embercsoportnak,

Részletesebben

Kiss Andrea Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato lacu

Kiss Andrea Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato lacu Kiss Andrea Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato lacu Fok, Sár, Foksár A középkor folyamán a Sió felső szakaszát részben délebbi folyásának nevétől elkülönülve több névvel is illették: Foknak

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET. TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Vezető: dr.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET. TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Vezető: dr. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Vezető: dr. Gergely Jenő RÉGÉSZETI DOKTORI PROGRAM Vezető dr. Szabó Miklós M. ARADI CSILLA

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről Még egyszer a -d helynévképzőről 1. Míg a helynevekben szereplő -i, -s képzők esetében a szerzők legtöbbnyire nem használják a funkció megjelölésére a helynévképző kifejezést, hanem valamilyen egyéb, nem

Részletesebben

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 33. REDIGIT: BARNA GÁBOR MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport A vallási

Részletesebben

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT AZ MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 5 HNM NCHPC Popular Science Booklets 5 Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT régészeti lelőhely-azonosítás,

Részletesebben

Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről

Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről Crisicum 6. pp. 7-31. Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről Bede Ádám Csanád megyének területe oly sík, mint a tekeasztal, csak egyes halmok [ ] szakitják meg azt. (Gaál Jenő, 1892) Abstract Account

Részletesebben

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. Ké t s z á z h ú s z ével ezelôtt indította el Bécsben m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t Sz a c s v a y Sá n

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3

ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3 ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3 Településtörténeti kutatások Solt Tételhegy Kiskunfélegyháza, Amler-bánya Kecskemét 2014 ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3 Településtörténeti kutatások Solt Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya

Részletesebben

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN 3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN A TELEPÜLÉSSZERKEZET, MINT GÉNBANK Eger példáján Körmendy Imre tudományos munkatárs, Corvinus Egyetem Elöljáróban érdemes néhány alapfogalmat

Részletesebben

Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978 963 05 8796 9 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE BABAI DÁNIEL Pécsi Tudományegyetem BEVEZETŐ Előszó A tavak sorsa sokáig az volt, hogy eltűnjenek. Hogy örökre lehunyják égre tekintő tükrös szemeiket.

Részletesebben

FEJEZETEK A TÖRÖK KORI SZOLNOK KUTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ ÉS EGY ÚJABB AZONOSÍTOTT OBJEKTUM: A VESZTŐHELY 2

FEJEZETEK A TÖRÖK KORI SZOLNOK KUTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ ÉS EGY ÚJABB AZONOSÍTOTT OBJEKTUM: A VESZTŐHELY 2 Kertész Róbert 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 FEJEZETEK A TÖRÖK KORI SZOLNOK KUTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ ÉS EGY ÚJABB AZONOSÍTOTT OBJEKTUM: A VESZTŐHELY 2 [ Remélem lesz egy nyugodtabb idő,

Részletesebben

igyair Őstörténeti alálkozó Előadásai és Iratai

igyair Őstörténeti alálkozó Előadásai és Iratai A ZÜRICHI MAGVAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA igyair Őstörténeti alálkozó Előadásai és Iratai ÍÖRT^ 4+ Ungarisch Historischer Vérein Zürich Budapest Zürich, 1999 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

Részletesebben

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Czók Anna magyar néprajz

Részletesebben

PREDIKTÍV RÉGÉSZETI MODELLEK ÉS A MAGYAR

PREDIKTÍV RÉGÉSZETI MODELLEK ÉS A MAGYAR On-line megjelenés: 2011. szeptember www.mnm-nok.gov.hu/kiadvanyok PREDIKTÍV RÉGÉSZETI MODELLEK ÉS A MAGYAR ÖRÖKSÉGVÉDELEM MESTERHÁZY GÁBOR STIBRÁNYI MÁTÉ 1 Absztrakt: A régészeti örökségvédelem első és

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon)

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon) FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon) A tihanyi apátság birtokösszeíró levele, 1211 (Pannonhalmi Bencés

Részletesebben

Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban

Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban KÁZMÉR Miklós (szerk.): Környezettörténet. Hantken Kiadó Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében Budapest, 2009 Az Alföld erdei a folyószabályozások és az

Részletesebben

A Boldogasszony országa

A Boldogasszony országa Mesterházy Zsolt A Boldogasszony országa A magyar újkőkor ( 35000 év helybeli műveltségének összegzője és lendítője ) A magyar ókort a szellem ereje hozta létre a helyben kialakult ősnép segítségével.

Részletesebben

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc Gyökerek Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei származásáról. Cser Ferenc Melbourne 2000 Cser Ferenc, 2000 A borító terve: Fodor Sándor, Melbourne Az első borítón: a székely rovásírás (e)gy

Részletesebben

A nyelvtudomány műhelyéből

A nyelvtudomány műhelyéből A nyelvtudomány műhelyéből A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A földrajzi nevek iránti érdeklődés nemcsak a nagyközönség körében,

Részletesebben

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu ISSN 1419-0222 (Nyomtatott) ISSN 2064-5929 (Online)

Részletesebben

Szleng és lexikográfia

Szleng és lexikográfia Szleng és lexikográfia Szlengkutatás 8. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról) 4. A

Részletesebben