Kísérlet a középkori kárpát-medencei magyar növényismeret rekonstruálására (Adatok Magyarország középkori növényföldrajzához) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérlet a középkori kárpát-medencei magyar növényismeret rekonstruálására (Adatok Magyarország középkori növényföldrajzához) 1"

Átírás

1 KÁZMÉR MIKLÓS (szerk.): Környezettörténet 2 Hantken Kiadó Környezeti események a honfoglalástól napjainking történeti és természettudományi források tükrében Budapest, 2011 Kísérlet a középkori kárpát-medencei magyar növényismeret rekonstruálására (Adatok Magyarország középkori növényföldrajzához) 1 GRYNAEUS András & GRYNAEUS Tamás Magyar Dendrokronológiai Laboratórium 1021 Budapest, Széher út 76/a A régi magyar növényismeretet Melius Juhász Péter Herbariumáig (Kolozsvár, 1578) ill. Carolus Clusius Stirpium nomenclator pannonicus-áig (Németújvár, 1583) szokták visszavezetni. Ezeknél korábbi, lehetőség szerint megbízhatóan azonosítható adatokat az illusztrált ún. Casanate corvina és a korai füveskönyvek (Ortus sanitatis, Herbolarium, L. Fuchsius, Dorstenius, stb.) glosszált példányaiból nyerhetünk. 2 Ezeknél is korábbi, de már csak a név alapján, bizonytalanul azonosítható növényneveket találunk a korai szójegyzékek bőséges növénynév-anyagában 1 A kutatásainkról elsőként egy rövid, előzetes összefoglalás jelent meg, mely a kutatási módszer ismertetésére szorítkozott, néhány addigra feldolgozott vármegye (Abaúj, Borsod, Gömör-Kishont, Heves és Hont) adatai alapján: Grynaeus András Grynaeus Tamás: Kísérlet a középkori Kárpát-medencei növényföldrajz rekonstruálására. Botanikai Közlemények (2000), Ennek a nyomán és megjelenése után született a zömében külföldi szakmai olvasóközönséget megcélzó angol nyelvű tanulmányunk, mely a kremsi Gesellsaft zur Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters Medieum Aevum Quotidianum kiadványsorozat 44. kötetében jelent meg 2001-ben ( oldal) The Geobotany of Medieval Hungary: a Preliminary Report címmel. Az alább újraközölt szöveg az eredeti kézirat leporolt változata. Szerkesztői kérésre az eredeti szöveg magyar nyelvű változatát közöljük, minimális változtatással. Ez utóbbit az tette szükségessé, hogy dolgozatunk érthető módon egy-két hazai vonatkozás kihagyásával, lerövidítésével, illetve történelmi eseményeink minimális magyarázatával kibővítve jelenhetett meg 2001-ben. Most az eredeti magyar nyelvű kéziratot használtuk fel, és csupán ott változtattuk meg a szöveget, ahol az angol fordítás készítése közben érdemi módosulások születtek. Ezért nem került sor az újabb szakirodalom beépítésére sem. Erre, reményeink szerint, a teljes adatbázis feldolgozása után kerül majd sor. A tanulmány megjelenését az OTKA K67583 projektje támogatta. 2 Grynaeus Papp, 1977

2 26 Környezettörténet 2 (Besztercei Szószedet, 1395 körül; Schlägli Szójegyzék, 1405 körül; Soproni Szójegyzék, 1435 körül, stb), és a korai magyarnyelvű glosszákban. 3 Mindezeknél sokkal korábbi, nagyobb számú és gazdagabb növénynév-kincset találunk okleveleinkben. Szamota 4 a Tihanyi Alapítólevél (1055) berkenye, füzegy, kőris, körtvély, mogyoró, nyír, som, szil szavait dolgozta föl tanulmányában. Míg azonban az Oklevélszótár 5 adatai eredet (hely-) megjelölés nélküliek, addig a régibb oklevél-gyűjtemények anyagát feldolgozó és újakkal kiegészítő művekben (pl. Ila Bálint, Györffy György, Bakács István 6 ) közölt adatok helyhez köthetők, tehát nemcsak a növényismeret gazdag forrásai lehetnek, hanem növényföldrajzi következtetéseket is lehetővé tesznek. (További oklevélgyűjtemények pl. Tagányi 7, ZsigmOkl 8 átnézésével az adatsorok még tovább bővíthetők, gazdagíthatók.) Kristó Gyula írta:..."számos ponton hiányoznak a megfelelő alapossággal elkészített, egyes részletkérdéseket aprólékosan megvilágító feldolgozások" 9 munkánkkal ezt a hiányt szeretnénk mérsékelni. A számos, a példaképpen csatolt táblázatban fölsorolt, fás- és lágyszárú növény korai magyar neve ékesszólóan bizonyítja a korai, gazdag, nem "felülről alászállt" növényismeretet 10. Jelen munkánkban a növényföldrajzi rekonstrukcióra helyezzük a hangsúlyt. Eddigi munkálatok A korábbi növényföldrajzi rekonstrukciók nagy része abban a hibában szenved, hogy a mai növényföldrajzi képet vetítik vissza mintegy ezer évvel ezelőttre 11, vagy a mai éghajlattani adatokból próbálnak visszafelé következtetni. Pedig már Prinz-Teleki munkája 12 többször is utal arra, hogy a történelmi időkben a Kárpát-medencei erdőhatár fokozatosan mind följebb szorult, s a tarvágások miatt a várak és városok környezetében nagymérvű erdőpusztulás következett be. Moór Elemér 13 a dél-orosz 3 Ezeket összefoglalóan lásd Berrár Károly, 1984, vagy az egyes forrásokat külön bemutató tanulmányokat, mint pl. Toldy Szamota 1895, Szamota Zolnai Ila , Győrffy , Bakács Tagányi Zsigmon-kori oklevéltár 9 Kristó 1976, 5 10 Grynaeus Ugyanez az Achillés sarka sok nyelvészeti-őstörténeti munkának is pl. Veres 1990, kivétel: László Gy Prinz-Teleki (1938) , térkép: 72. old. 13 Moór 1951, 38 skk.

3 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 27 füves-, és ligetes steppe, valamint a vegyes lomberdő övezetének növényföldrajzi térképét közli egyes, nyelvészeti szempontból fontos fa-, és bokorféleségek (éger, tölgy, szil, nyír, kökény) elterjedési határával, de ez esetben sem tudjuk, vajon nem a mai állapotok visszavetítéséről van-e szó? Somogyi Sándor előbb a Hajdú Kristó Róna- Tas féle mű III. kötetében 14, majd a Magyarország Története I. kötetében 15 fejtette ki véleményét és közölte talajtani, növényföldrajzi és vízrajzi térképeit. Ez utóbbit Lászlóffy Valdemár munkája 16 nyomán az ármentesítés előtti állapotból próbálja rekonstruálni, az előbbit pedig a klimazonális adottságok és a talajtani kép együttes figyelembevételével (Prinz Teleki-hez hasonlóan). Itt azonban az a kérdéses, vajon a honfoglalás korában, azt megelőzően, s azt követően, a Kárpát-medence klimatikus viszonyai (megközelítőleg) azonosak voltak-e a maiakkal? Györffy Zólyomi tanulmánya 17 ugyanis éppen ebben az időszakban mutat ki jelentős klimatikus változásokat (a VIII-XII. században melegebb éghajlatot, majd a XII. századtól kezdve újra hűvösebb, csapadékosabb időszakot) s evvel magyaráznak értelmeznek eddig megoldatlan kérdéseket (pl. az avarok pusztulása ). Tanulmányukból nem derül ki, hogy növényföldrajzi térképük valójában minek az alapján készült. Szellemes bizonyító eljárásuk egyrészt szintén visszavetítés (XVIII- XIX. századi adatokból), másrészt távoli analógiák alapján történt. Az általuk idézett klimatikus viszonyokat izlandi kikötők befagyása, grönlandi csapadékmennyiség a Golf-áramlat nagymértékben befolyásolja. A Kárpát-medencében viszont ennek hatása nem érvényesül. Ugyanakkor Rácz Lajos kutatásai 18 kimutatták, hogy vannak a középkor idején és értelemszerűen az ezt megelőző időszakokban is olyan klímaváltozások, melyek hatását nem hagyhatjuk figyelmen kívül egy növényföldrajzi rekonstrukció készítése során. Györffy György Árpád-kori történeti földrajzának 19 az egyes fejezetekhez a vármegyékhez írott bevezetőiben sok helyen utal a gazdaság-, és növényföldrajzi összefüggésekre, azonban a gazdag adattárában rejlő lehetőségeket távolról sem használta ki, nyilván ez nem is volt, lehetett, célja. Munkánkhoz azon vármegyék okleveles adatait dolgoztuk föl, melyek már megtalálhatók az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza eddig megjelent (I-IV.) köteteiben, és ezeket egészítették ki a más forrásmunkákban (pl. Ila, Bakács említett munkái) talált adatok, valamint az egyre nagyobb számú régészeti feltárások adatai. Munkánkkal a választott módszer használhatóságát szeretnénk bemutatni, és csak a helyhez és időhöz köthető adatokat dolgoztuk föl. Az egész Kárpát-medence földolgozásával a Györffy-féle mű még hiányzó köteteinek közreadását mindenképpen 14 Somogyi 1984, Hajdú Kristó Róna Tass Somogyi Lászlóffy Györffy Zólyomi 1994, Rácz 1986 és Györffy

4 28 Környezettörténet 2 célszerű lenne megvárni. Ezen túlmenően az OklSz, NytSz és a glossza-szótárak helyhez nem köthető adatai a korszak növényismeretének jellemzésére még kitűnően hasznosíthatók! Az adatok típusai a., Növénynévből képzett helynevek....kétségtelenül a legrégibb réteghez a természetes (vagy természeti) nevek tartoznak, a térszín-forma, a vízrajzi és növényzeti nevek írja Kristó 20. Ezek előnye, hogy rendszerint bőségesen adatoltak, s így hosszú időszakon át figyelemmel kísérhetjük változásukat vagy állandóságukat. Fölmerül viszont az a kérdés, hogy az eredeti névadás indítéka elhalványodtával, megszűntével a név szükségképpen megszűnik-e, vagy elképzelhető-e hosszabbrövidebb túlélése is? b., Határjárások, dézsmajegyzékek növény-adatai. Ezek a legfontosabbak és biztosan, pontosan helyhez köthetők. További előnyük, hogy itt többnyire a növény köznyelvi megnevezése is (vulgo, vulgariter...dicitur) szerepel. E két csoportba tartozó növénynevek esetében ritka kivételtől eltekintve pontos fajmeghatározás nem lehetséges (pedig pl. a különböző tölgyfajok igen eltérő növénytársulásokban szerepelnek). További nehézséget okozhatnak a magyar, ill. latin szinonímák, ha azok valóban szinonímák, és nem eltérő fajtákat jeleznek, mint pl. tölgy, haraszt 21, mogol; quercus, ilex. E megnevezések azonossága, vagy következetes megkülönböztetése kétséges, ezért esetleg megkérdőjelezhetően összevontuk őket. Néhány adatot kivéve nem választhatók szét a nyár fajok sem (Populus alba, P. tremula stb.). Mindenesetre a táblázatokban közölt, előfordult név alapján ezek bármikor szétválogathatók, ha sikerül ehhez megfelelő szempontokat, kritériumokat találni. c., Jól keltezhető régészeti leletek meghatározható növényi anyagai (fa- 22, magvak 23, pollen 24, rostnövények 25, növényi festőanyagok 26 ) igen értékes adatok, már csak azért is, mert gondos vizsgálat és elemzés esetén pontos species meghatározás is lehetséges. (Ezért szerepel ilyen esetekben a táblázat B oszlopában a mai botanikai név és ugyanitt a lelet jellege: mag, termés, gerenda, deszka, stb.). Ez esetekben azonban hallgatólag, vagy kimondottan avval az előzetes föltételezéssel dolgozunk, hogy a szóban forgó növény a helyszínen, vagy annak közelében termett, azaz a természetes 20 Kristó 1976, Reuter lásd Greguss Pál, illetve újabban Grynaeus András dendrokronológiai elemzésekhez kapcsolódó vizsgálatait 23 P. Hartyányi Nováki Patay 1967/68 és P. Hartyányi Nováki 1973/74, Skolflek 1984/1985, Facsar 1973, Füzes 1963 és 1964, Füzes Sági ld. pl. Gulyás l971, ld. pl. Knotik ld. pl. Gulyás S. 1971, 116

5 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 29 vagy kultúrflórára jellemzőnek tekinthető, tekintendő. A régészeti föltáráskor előkerült növényi maradvány azonban nem jelenti minden esetben, szükségképpen a szóban forgó növény ismeretét (pl. a szőregi és vác-kavicsbányai avar temetőben (Pest m.), valamint káli (Heves m.) honfoglalás kori sírban Convolvulus arvensis terméseket találtak 27, ami a környező, korabeli gyom-flórából is odakerülhetett). Régészeti leletek további hátránya az, hogy nem tudjuk, vajon a fölhasznált növényi anyagot, növényrészt akkor, ott miként nevez(het)ték? Itt és így egészíti ki egymást a nyelvi adat és a régészeti lelet: előbbinél a régi magyar növénynév a biztos, utóbbinál a fajmeghatározás. d., Növénynévből képzett személy (család-) nevek figyelembe vétele esetén tekintettel kell lenni a (korai) névadás megállapított törvényszerűségeire 28. Állandósult családnevek flóra-meghatározó értéke az állandósult helynevekhez hasonlóan már kétséges. Még azonban ekkor is jelezheti a kérdéses növény ismeretét (a fogalom meglétét, használatát ott, akkor), vele való bánást ill. vele valamiféle kapcsolatba kerülést. Nehézséget okozhat, ill. óvatos megítélést tesz szükségessé az az eset, amikor növénynév személynév helynév alakulással állunk szemben. Láthatjuk, hogy az a d., pontban fölsorolt forrásadatok nem egyenlő értékűek, legnagyobb súlyuk a régészeti adatoknak van, de egyúttal ezek a legkisebb számúak is. A különféle eredetű adatok viszont egymást kedvezően kiegészíthetik, ill. megerősíthetik. Az anyag korszak-beosztásának haszna és nehézségei Vizsgált korszakunkat az állandóság ill. változások, és újabb fejlemények bemutatására, s nem utolsósorban következtetéseink finomítására századok szerint tovább bontottuk. Bár mint a közölt táblázatból látható fölhasznált adataink nagy része pontosabb keltezést is lehetővé tenne és a századok szerinti korszakolás kicsit merev, mert távolról sem követi a történeti-gazdasági-népmozgalmi stb. események meghatározta több-kevesebb önkényességgel megállapított korszakokat, mégis emellett döntöttünk. Eljárásunkat az alábbi megfontolásokkal indokoljuk: 1. A konvencióknak így felel meg leginkább. 2. Egyes adatok kora nem határozható meg ennél pontosabban, s így ezeket nem tudnók hová illeszteni. 27 ld. még Gyulai F.: A Kárpát-medence haszonnövényei In: Kovács L. szerk. Honfoglalás és régészet 1994, Pais 1966, Benkő 1950, Berrár 1952, Fehértói 1983

6 30 Környezettörténet 2 1. ábra. A feldolgozott vármegyék elhelyezkedése 3. A helynevek följegyzése jóval korábbi időpontra-állapotra is utalhat a följegyzés késése, esetlegessége miatt. A nehézség abban mutatkozik, hogy egy-egy helynév általában nem keletkezése pillanatában bukkan fel, hanem olykor csak hosszabb idő, évtizedek vagy évszázadok elteltével általában akkor, amikor a helynév földrajzi környezetében oklevélbe kívánkozó jogi esemény, vagy joghelyzetbeli változás történt között, tehát több mint egy évszázad alatt egyetlen Kárpátmedencei helynevet sem ismerünk... s a XI XII. sz.-ra vonatkozó ismereteink is korlátozottak a forrásanyag köztudott szegényessége következtében. 29 (Itt meg kell jegyeznünk, hogy Makkay Melich nyomán pl. a Körös, Gyertyámos, Kökényér helyneveket 895 előtti, későavar-kori átvételnek mondja 30 ). Ez így nem vonatkozik a határjárások növényeire, bár egy-egy idősebb határ-, vagy hagyásfa évvel korábbi megléte könnyen elképzelhető. 29 Kristó 1976, 5 és 7 30 Makkay 1993, 64

7 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz ábra. Szőlő adatok, XI-XV. század

8 32 Környezettörténet 2 3. ábra. Szőlő adatok, XI. század 4. ábra. Szőlő adatok, XII. század

9 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz ábra. Szőlő adatok, XIII. század 6. ábra. Szőlő adatok, XIV. század

10 34 Környezettörténet 2 7. ábra. Tölgy adatok, XI-XV. század A feldolgozás módszere A forrásmunkák adatait Györffy beosztása szerint vármegyénként, s azon belül települések abc sorrendjében, táblázatokban rögzítettük Windows-Excel program segítségével. Ezekből az adatsorokból AutoCAD és az ELTE Régészeti Intézetében kifejlesztett program segítségével 31 szintén megyénként, majd az összefüggő területrészt egyesítve századonként és növényfajonként térképeket készítettünk. Végül az egész vizsgált korszak (16. sz. vége) egy-egy növényre vonatkozó adatait egy térképen is egyesítettük. 32 A fajok szerinti térképeken a különböző eredetű (és, mint láttuk, súlyú) adatokat megkülönböztettük: helynévi adat köznyelvi adat (pl. határjárás) species szerint azonosított régészeti lelet személynév. 31 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Holl Balázs nélkülözhetetlen segítségéért. 32 Komoly segítséget kaptunk Dénes Józseftől is, akinek ezúton mondunk köszönetet.

11 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 35 Ugyanarról a helyről egymás után következő századokból származó adatokat figyelembe vettünk. Megjegyzendő azonban, hogy egy adat előfordulása egy adott időpontban nem jelenti azt, hogy ez előtt és ez után is ne lehetett volna ott honos a kérdéses növény. Megfordítva is igaz: egy növény-adat hiánya tekintettel a följegyzés ill., az ásatás esetlegességeire sem jelentheti azt, hogy a vizsgált időszakban ott ne fordulhatott volna elő. Más szóval: vissza-, és előreható, pozitív ill. negatív kizárólagos bizonyítékként az adatok nem értékesíthetők. Következtetések Jelen munkánk elkészítéséhez közel 3680 adatot tudtunk fölhasználni, mely 188 eltérő növénynevet tartalmaz. Ez statisztikai szempontból elég nagy tömeg ahhoz, hogy óvatos következtetéseket tehessünk a növényismereti szempontokat most itt mellőzve vizsgált területünk középkori növényföldrajzi viszonyaira. E következtetések közül hármat emelünk ki: Szőlő Égető Melinda 1980-ban megjelent tanulmányában szőlőre vonatkozó adat alapján vont le következtetéseit. A mi, a Kárpát-medence teljes területét jelenleg még lefedni nem tudó gyűjtésünkben 405 szőlő adat szerepel. A munka későbbi folytatása során tudjuk majd az olyan nagy és klasszikus szőlőtermesztő megyék, várhatóan nagy számú adatát feldolgozni, mint Veszprém és Zala megye területe. Az eddigi adataink cáfolni látszanak azt a Prinz Gyula és Teleki Pál munkája nyomán toposszá merevedett megállapítást, mely szerint a szőlőtermesztés határa fokozatosan észak felé húzódott. A nem túl nagy számú XI. századi adatunk révén ugyanaz a határvonal rajzolódik ki, mely a XIII. századtól a szőlőművelésbe vont terület északi határt képezi. A különbség az egyes századokban csak a szőlőterület nagyságában észlelhető, amit például a Hernád völgy adatai szépen szemléltetnek. A teljes adatbázis birtokában vélhetően eldönthető lesz a Belényessy Márta 34 és Égető Melinda közötti vita is. Égető Melinda szerint ugyanis a korai időkben a szőlőtermesztés szigorúan a folyóközeli területekre terjed ki, és hegyvidéki, illetve hegyek lábánál elhelyezkedő területeket csak lényegesen később vonták be a szőlőművelésbe. 33 Égető Belényesi 1955

12 36 Környezettörténet 2 8. ábra. Bükk adatok, XI-XV. század Tölgy A 477 feldolgozott tölgyadat alapján megállapíthatjuk, hogy az e néven/neveken emlegetett növény az egész Kárpát-medencében ismert és elterjedt volt. A különféle névváltozatok, illetve a növény azonosításához (erről bővebben lásd Reuter Camillo munkáját 35 ) új szempontokat sikerült adnunk: az ilex néven említett növény ha nem is kizárólagosan, de nagyon sok esetben folyók közelében, vagy nedves élőhelyeken fordul elő a haraszt, melyet sok kutató tölgyfélének tart, elterjedése nem tér el a különféle tölgyek földrajzi elterjedésétől. Bükk A bükkösök alsó határát Somogyi, valamint Györffy-Zólyomi sokkal északabbra helyezik, mint ahogy azt adataink (81 lokalizált adat) és Zólyomi korábbi (1936) recens vegetációtérképe 36 mutatják. Sőt, a növénynév-adatok alapján meglepő módon nem csak Borsod megye Tiszához közeli részén (Nemesbikk, Palkonya) találtunk egy 'bükk' foltot, hanem az Alföld déli részén is. Amennyiben a forrásokba előforduló bükk elnevezést a Fagus silvatica növénnyel azonosítjuk, magyarázatra szorul ez a 35 Reuter 1965, 1969, Soó Hargitai Keresztes 1944.

13 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 37 megfigyelés, mert míg a Börzsöny magosabb területén az adataink kirajzolta bükkterület és a bükk recens előfordulása 37 hozzávetőlegesen megegyezik, addig az Alföldön ma nem található meg e fafaj, Borsod megye térségében pedig a bükk mai elterjedési határa a Mátra gerince közelében fut. * * * Utolsó megállapításunkkal eljutottunk ahhoz a problémához, melyet KRISTÓ Gyula is hangsúlyozott 1976-ban megjelent munkájában 38 : a névélettani és a történeti megközelítés tipológia között nem mindig vonható éles határ. Jelen munkánk inkább az utóbbihoz áll közelebb s célja éppen a növényföldrajzi viszonyok rekonstruálása volt, meghatározott korszak(ok)ban, és a Kárpát-medencében. Dolgozatunkban tudatosan próbáltuk kikerülni a sokat tárgyalt és vitatott jelentéstani, azonosítási kérdéskört. 39 Az írott adatoknál ugyanis ritka kivételes esetektől eltekintve nincs lehetőség a régi magyar növénynév vitathatatlan és egyértelmű botanikai azonosítására, megfeleltetésére. Viszont az írott adatok, az ábrázolások és a régészeti feltárásokon előkerülő maradványok együttes vizsgálata eredményre vezethet. Dolgozatunkat ezen az úton az első lépésnek szántuk, és reméljük, hogy idővel a további lépésekre is sor kerülhet, és ezzel gazdagíthatjuk a múltunkról alkotott képet. 40 Irodalom Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt Budapest 1971 Belényesi Márta: Szőlő és gyümölcstermesztésünk a XIV. században. Néprajzi Értesítő 37 (1955), Benkő Lóránd: Árpádkori személyneveink Magyar Nyelvőr 74 (1950), 18 Berrár Jolán: Női neveink 1400-ig. Magyar Nyelvtudományi Társulat Kiadványai 80. (1952) 1-63 Berrár Jolán Károly Sándor szerk.: Régi magyar glosszárium. Budapest 1984 Boros Ádám: Az Ecsedi-láp lecsapolás előtti növényvilága és az alföldi reliktumok Botanikai Közlemények 49 (1962), Hortobágyi Tibor Kristó 1976, 3 39 Erről bővebben lásd: Grynaeus Papp A megkezdett kutatás folytatásának érdemi peremfeltétele Györffy György torzóban maradt monumentális munkájának a befejezése, az általa összegyűjtött anyag sajtó alá rendezése és közlése, illetve a halála miatt befejezni nem tudott munkafázisok elvégzése. Csak remélni tudjuk, hogy ezzel az adóssággal valamikor, reményeink szerint belátható időn belül, megbirkózik majd a szakma!

14 38 Környezettörténet 2 Égető Melinda: Középkori szőlőművelésünk kérdéséhez. Ethnographia 91 (1980) Facsar, G.: Agricultural-botanical analysis of the Medieval grape seeds from the Buda Castle Hill. Mitt. Arch. Inst. ung. Akad. Wiss. 4 (1973), Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár Budapest 1983 Frech Miklós: Les restes de bois recueillis au cimetiere de Bashalom Acta Arch.Hung. 7 (1956), Füzes F. Miklós: A vörsi langobard temető növényleletei Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei I. (1963), Füzes F. Miklós: A jutasi és ösküi avarkori temetők növényleletei Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei II. (1964), Füzes F. Miklós Sági Károly: A balatoni szőlőkultúra pannon gyökerei Filológiai Közlemények 3/4 (1968), Greguss Pál: Szeged környéki régészeti leletek xylotomiai vizsgálata. Botanikai Közlemények (1938), 36 Grynaeus András: Dendrokronológiai kutatások Magyarországon. Kandidátusi értekezés 1997 Grynaeus Tamás Papp József: Régi magyar (gyógy)növénynevek, század Comm.Hist.Art.Med. Suppl (1977) Mutatója uo. 86 (1979), Grynaeus Tamás: (Gyógy)növényismeretünk a reneszánsz és a reformáció korában Comm.Hist.Art.Med. 109/112 (1985), Grynaeus Tamás: A honfoglalás-, és Árpád-kori magyarság növényei (Növényismeret, növényfelhasználás és növényföldrajz) In: Pócs Éva Voigt Vilmos szerk.: Ősök, táltosok, szentek (Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából). Budapest 1996 Gulyás Sándor: A szabadkígyós-pálligeti táblában feltárt X. századi sírok leleteinek botanikai elemzése. Békés Megyei Múzeumok Közleményei 1. (1971), Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapest, II. Budapest, 1987, III. Budapest, 1987, IV: Budapest, 1998 Györffy György Zólyomi Bálint: A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred előtt In: Kovács László szerk.: Honfoglalás és régészet. Budapest 1994, Gyulai Ferenc: Történeti ökologiai vizsgálatok egy késő népvándorlás kori településen. (Fonyód-Bélatelep rekonstrukciója a növényleletek alapján). Kandidátusi értekezés (Kézirat), Gyulai Ferenc: A Kárpát medence haszonnövényei a században In: Kovács László szerk. Honfoglalás és régészet. Budapest 1994, Hajdú Péter Kristó Gyula Róna-Tas András szerk.: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba I-II. Budapest P.Hartyányi Borbála Nováki Gyula Patay Árpád: Növényi mag- és termésleletek Magyarországon az újkőkortól a XVIII. századig Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1967/68, 5-84 P.Hartyányi Borbála Nováki Gyula: Növényi mag- és termésleletek Magyarországon az újkőkortól a XVIII. századig. II. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1973/74, Hortobágyi Tibor Tibor Simon: Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Budapest 1991 Horváth Géza: A honfoglaló magyarok természetrajzi ismeretei Term.Tud.Közl. 28 (1896), 326, 514. Horváth Géza: A magyar állat-, és növénynevek bizonyító ereje Term.Tud.Közl. 28 (1896),

15 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 39 Ila Bálint: Gömör megye I-III., 1941, IV T.Knotik Márta: A szabadkígyósi X. századi sírok textil-maradványainak vizsgálata Békés Megyei Muzeumok Közleményei 1. (1971), Kristó Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipologiájához Acta Univ. Szegediensis de Attila József nominata, Acta Historica tom. LV. Szeged, l01. László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai (A finnugor őstörténet régészeti emlékei a Szovjetföldön) Lászlóffy Valdemár szerk.: Magyarország vízborította és árvízjárta területei az ármentesítés és lecsapoló munkálatok megkezdése előtt. Budapest 1938 Makkay János: A magyarság keltezése, Budapest 1993 Moór Elemér: Néhány fanevünkről Magyar Nyelv 43 (1947), Moór Elemér: A magyar őstörténet főproblémái. Szeged 1943 Moór Elemér Studien zur Früh-, und Urgeschichte des ungarischen Volkes. Acta Ethnographica II/1.-4. (1951), Pais Dezső: Régi személyneveink jelentéstana Magyar Nytudományi Társaság Kiadványai Prinz Gyula gr. Teleki Pál: Magyar földrajz (A magyar munka földrajza). Bp. én. (1938) (Magyar föld, magyar faj II.) Rácz Lajos: Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében között. AETAS-ACTA IUVENEM 1986, Rácz Lajos: A középkor és a kora újkor éghajlattörténetéről. Agrártörténeti Közlemények 31 (1989) Reuter Camillo: Tölgy és haraszt. Magyar Nyelv (1965), 61, Reuter Camillo: Haraszttöl és tölharaszt. Magyar Nyelv 65 (1969), Reuter Camillo: Adatok a régi magyar fa- és erdőnevek ismeretéhez. In: Kolossvary Szabolcsné szerk.: Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. Budapest 1975, Skoflek István: Mag- és termésleletek Sümeg-Sarvalyról a XVI. századból. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1984/1985, Somogyi Sándor: A Kárpát-medence természeti képe a honfoglalás idején In: Székely György szerk.: Magyarország Története, Budapest 1984, I. kötet 61-72, b. Soó Rezső: A magyar puszta fejlődéstörténetének problémája Földrajzi Közlemények 59 (1931), 1-46 Soó Rezső: Floren-, und Vegetationskarte des historischen Ungarns. A debreceni Tisza István Tudományos Társaság Honismertető bizottságának kiadványai, VIII. kötet, , 30. füzet (1933), berei Soó Rezső Hagitai Zoltán Keresztes Kálmán: Europa flóra és vegetációtérképe (Kisérlet Europa természetes növénytakarójának (klimaterületeinek) ábrázolására) Acta Sci. Mathem. Natural. Univ. Francisco-Josephina, Kolozsvár No.22 (1944), 1-15 Szamota István: A tihanyi apátság 1055-iki alapítólevele. Nyelvtudományi Közleméynek 25 (1895), 129 Szamota István Zolnai Gyula szerk.: Magyar oklevél-szótár. Budapest 1984 (reprint) Szily Kálmán: Magyar fa-nevek az Árpádházi királyok korából Term.Tud.Közl. 10 (1878), Szily Kálmán: A honfoglaló magyarok természetrajzi ismereteiről Term.Tud.Közl. 28 (1896), Tagányi Károly szerk.: Magyar Erdészeti Oklevéltár I-III. Budapest, 1896

16 40 Környezettörténet 2 Toldy Ferenc: Egy XVI. századbeli növénytani névtár. (Dorstenius glosszák). MTA. Ért. Ny. és Széptud. köréből II./7 (1871), Tuzson János: Adatok a délorosz puszták összehasonlító flórájához. Botanikai Közlemények 5/6 (1913), Tuzson János: Útazásom az orosz pusztákon Term.Tud.Közl. 45 (1913/b), Veres Péter: Tanulmányúton az őshaza nyomában a Szovjetunió földjén In: Történelem és kultúra 5. Etnologiai tanulmányok. MTA Orientalisztikai munkaközössége Budapest 1990, Vida Tivadar: A Pray-kódex orvostörténeti vonatkozásai Magyar Könyvszemle 91 (1975), Vida Tivadar Grynaeus András: Frühmittelalterliche scheiben-, und kugelförmige Amulettkapseln zwischen Kaukasus, Kastilien und Picardie. Berichte d. römischgermanischen Kommission No.76 (1995), Zsigmond-kori oklevéltár I-VI. Budapest táblázat. Részlet az adatbázisból. Előfordult növénynév, NÖVÉNY helynév, személynév sz. ante quem post quem HELYSÉG MEGYE K.hossz. frajzi É.szél. frajzi K.hossz. EOTR É.sz. EOTR FORRÁS alma pomerium Bárca Abauj 21,320 48,670 Gyö.I.66 éger Egruspotoka hn Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 fűz salix Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 tölgy a-es que vulgo dicuntur tulgfa Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 platán platanum Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 alma pomerium Bocsárd Abauj 21,220 48,580 Gyö.I.69 komló Kumlospathaka hn Bózsva Abauj , ,394 Gyö.I.71 éger lacus Egrys hn Bölzse Abauj 21,250 48,570 Gyö.I.72 som Somosi szn Bölzse Abauj 21,250 48,570 Gyö.I.72 szeder rubus Bölzse Abauj 21,250 48,570 Gyö.I.73 qu. a. quercina Buzita Abauj 21,060 48,530 Gyö.I.73 szil a. silicis in vulgarico zilfa vocata Buzita Abauj 21,060 48,530 Gyö.I.74 éger a. egerfa Buzita Abauj 21,060 48,530 Gyö.I.74 fűz rubum salicis Bűd Abauj , ,010 Gyö.I.74 körte pirum Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 éger a. egur Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 kökény vulgo kuken dicitur Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 nyár a. populea Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 alma pomum Csany Abauj 21,310 48,610 Gyö.I.75 rózsa Rusa szn Dobsza Abauj , ,320 Gyö.I.78 éger Egruspotoka hn Enyicke Abauj 21,250 48,610 Gyö.I.78 szőlő vinea Forró Abauj , ,570 Gyö.I.81

17 GRYNAEUS A. & GRYNAEUS T.: Középkori növényföldrajz 41 Előfordult növénynév, helynév, személynév ante quem post quem HELYSÉG MEGYE K.hossz. frajzi É.szél. frajzi K.hossz. EOTR É.sz. EOTR NÖVÉNY sz. FORRÁS Fygudy szn., füge terra Fyged Fügöd Abauj , ,270 Gyö.I.81 csipke chipkebokor Fügöd Abauj , ,270 Gyö.I.82 nyár a.nigra qui populus nominatur Fügöd Abauj , ,270 Gyö.I.82 fűz Fizer hn Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.82 bükk Bykfew,-potok hn,sil. bykerdev Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.82,83 komló t. Kumlovs hn Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.83 moha Muhuspotok hn Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.83 vadalma a. pomi silvestris Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.83 il. ilex Füzér Abauj , ,440 Gyö.I.83 szőlő vinea Gadna Abauj , ,830 Gyö.I.83 tölgy a. magyalpha Gadna Abauj , ,830 Gyö.I.83 tölgy a. kercy Gadna Abauj , ,830 Gyö.I.83 mogyoró Monyorosberek hn Gadna Abauj , ,830 Gyö.I.83

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 valamint Cserny Tibor 4, Fábián Szilvia 2, Fórizs István 1, Schöll- Barna Gabriella

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából*

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* 288 TUZSON JÁNOS Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* (V. tábla, térkép.) Az elbb közzétett, S i m o n k a i L. tudományos munkálkodásáról szóló megemlékezésben röviden ki

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA. Molnár Marianna Témavezetők: Dr. Medzihradszky Zsófia Dr. Horváth Erzsébet

A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA. Molnár Marianna Témavezetők: Dr. Medzihradszky Zsófia Dr. Horváth Erzsébet A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA Molnár Marianna Témavezetők: Dr. Medzihradszky Zsófia Dr. Horváth Erzsébet Vázlat Kutatás célja Sárrét kutatása Mintavétel Kutatási eredmények Korábbi eredményekkel

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA Tanuló neve: Alföldi Bence Tanuló osztálya: 5.B Tanuló oktatási azonosítója: 70000000002 Tanuló neve: Balatoni Márton Tanuló osztálya: 5.B Tanuló oktatási azonosítója: 70000000019 Tanuló neve: Bicskei

Részletesebben

A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ

A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ Bencsik Péter Borbély László A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ Litér-Gödöllő, 2014. Bevezetés A Magyar Íj szimbólum! Elválaszthatatlanul kötődik a Kárpát-medencében letelepedett elődeink életmódjához. Mindezt

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 26.) Békéscsaba, 2004 1 Medgyesi Pál:

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE MÓDSZEREK KÖZVETLEN Régészet Térképészet Térképészet 1526 előtt 1526 után ELŐTTE KEZDETLEGES TÉRKÉPEK Lázár deák Térképezési munkálatok Mikoviny Sámuel (1700-1750) legelső

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány -A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében A magyarországi vörösiszap-tározók környezetföldrajzi vizsgálata Magyarország védett árterei árvízvédelmi biztonságának

Részletesebben

(A településről készült katonai felmérés1785-ből)

(A településről készült katonai felmérés1785-ből) (A településről készült katonai felmérés1785-ből) Egercsehi község településrendezési tervéhez készült Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 2007. Dokumentáció: (településismertetés, régészeti érintettség,

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.) ÖSSZEFOGLALÓ a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM miniszteri rendelettervezethez a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Az Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 9. kötetében megjelent tanulmányok címei és kivonatai

Az Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 9. kötetében megjelent tanulmányok címei és kivonatai 207 Az Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 9. kötetében megjelent tanulmányok címei és kivonatai Az Erdészettudományi Közlemények és az Acta Silvatica & Lignaria Hungaria (ASLH) kölcsönösen közlik a másik

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon*

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* TANULMÁNYOK DR. ENYEDI GYÖRGY A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* A magyar területfejlesztési politikának egyik sarkalatos célja az ország különböző területein élő népesség életkörülményeinek

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe NYME BDPK TTI Történelemtudományi Intézeti Tanszék Agócs Nándor Forrástípusok A forrás (kútfő) a történelmi megismerés

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA. Molnár Marianna ELTE TTK Őslénytani Tanszék gmail. com 2011.

A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA. Molnár Marianna ELTE TTK Őslénytani Tanszék gmail. com 2011. A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA Molnár Marianna ELTE TTK Őslénytani Tanszék marianna.molnar84@ gmail. com 2011. Vázlat Bevezető Miért jó a pollenanalízis? Leülepedés Sárrét kutatása Mintavétel

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? PLIHÁL KATALIN MI A TÉRKÉP A KÉSZÍTŐ SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE? EGY OLYAN KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ESZKÖZ, AMELLYEL A TÉRBELI VALÓSÁGOT TRANSZFORMÁLVA, GENERALIZÁLVA ÉS GRAFIKUS

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális együttműködésben létrejött publikációinak megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Móricz Kálmán: Nagydobrony. Jegyzetek

[Erdélyi Magyar Adatbank] Móricz Kálmán: Nagydobrony. Jegyzetek Jegyzetek 1. Jankovich, 1931, 50. old. 2. Archeológiai Értesítő, 1871., 5. évf. 8. szám, 209. old. (Itt és a továbbiakban a nyomtatott forrásműveket betűhíven közlöm, az idézett kéziratos vagy gépelt szövegekben

Részletesebben

CSALÁDI KUTYA PROGRAM

CSALÁDI KUTYA PROGRAM CSALÁDI KUTYA PROGRAM HÍRLEVÉL - JÚNIUS Szerkesztette: Szánthó Flóra és Kovács Krisztina TARTALOM 1 2 3 Tanszéki események Do as I do szeminárium 52. Animal Behaviour Society konferencia, Alaszka SPARCS

Részletesebben

A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában.

A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában. A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában. A The Genographic Project 2005-2012 próbálja összehangolni a genetikusok munkáját. A közölt eredmények sok helyen meglepték a tudósokat,

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A évi pollenszezon áttekintése

A évi pollenszezon áttekintése 2016. október ALLERGOLÓGIA 17 A 2016. évi pollenszezon áttekintése Udvardy Orsolya, Kajtor-Apatini Dóra, Mányoki Gergely Józsa Edit, dr. Magyar Donát Országos Közegészségügyi Központ, Országos Környezetegészségügyi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben