26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet"

Átírás

1 1 6/007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 16/006. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: A támogatás célja 1. A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése a mezőgazdasági gépállomány korösszetételének javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. Fogalmak. Az e rendeletben szereplő fogalmakra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 3/007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. -a irányadó. A támogatott célterületek, a támogatás jellege 3. (1) Támogatás vehető igénybe a. és 3. számú mellékletekben meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógusi kódok alá tartozó mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére. () E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a gépkatalógusban szereplő, és az e rendelet tekintetében kiemelten támogatott gépek listáját. A támogatás igénybevételének feltételei 4. Támogatás igénybevételére jogosult a) a mezőgazdasági termelő, b) a TÉSZ, c) a termelői csoport [az a)-c) pontok a továbbiakban együtt: ügyfél]. 5. (1) Mezőgazdasági termelő - további jogosultsági feltételként - a támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 Európai Mértékegységet (EUME). () Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem vonatkoznak az induló vállalkozásra. Ha a mezőgazdasági termelő induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben meg fog felelni az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem vonatkoznak TÉSZ-ekre és a termelői csoportokra. 6. (1) A Vhr. 17. (4) bekezdésétől eltérően a művelet a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, de legkorábban 009. január 1-jétől az ügyfél saját felelősségére megkezdhető. () A Vhr. 5. -ának () bekezdésétől eltérően a 009. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján a műveletet úgy kell megvalósítani, hogy az a 10. () bekezdése szerint kifizetési kérelemmel elszámolható legyen. A támogatási kérelem benyújtása 7. (1) A támogatási kérelmet 009. június 15. és július 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes megyei kirendeltségéhez. () A támogatási kérelemhez csatolni kell:

2 a) b) amennyiben az ügyfél a zöldség-gyümölcs ágazat szereplője, úgy a nyilatkozatát arról, hogy az e rendelet alapján támogatással megvásárolni kívánt, illetve már megvásárolt géphez nem vesz vagy nem vett igénybe más európai uniós vagy nemzeti támogatást; c) az értékelési szempontokhoz az 1. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat. (3) A Vhr. 7. (1) bekezdésének e)-f) pontjaitól eltérve az ott meghatározott összeghatártól függetlenül kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt benyújtani. A Vhr. 7. -ának (3) bekezdését e jogcím tekintetében nem kell alkalmazni. (4) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett időpontját és tárolásának helyét. (5) (6) Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be. (7) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban részben vagy egészben visszavonható, a 007. évi XVII. törvény 43. (1) bekezdésének figyelembevételével. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag gépre, a hozzá kapcsolódó darabszámra, illetve összegre vonatkozhat. A támogatás mértéke 8. (1) Az ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeg lehet. () A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 5%-a, a kiemelten támogatott gépek esetén 35%-a. (3) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplő referenciaárat. A támogatási kérelem elbírálása 9. (1) A támogatási kérelmeket az MVH a Tv. 3. (1) bekezdésének a) pontja szerint rangsor állításával bírálja el az 1. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével. () A Vhr. 9. (3) bekezdés b) pontja nem vonatkozik a jelen rendeletben szabályozott támogatási kérelem elbírálására. Kifizetési kérelem 10. (1) A kifizetési kérelmet a) a 007. évben október 1.-november 1., b) a 008. évtől kezdődően évente, ba) január 1-31., bb) április 1-30., bc) július 1-31., bd) október között lehet benyújtani. () Az (1) bekezdéstől eltérően, a 009-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén a kifizetési kérelmet kizárólag 009. szeptember 1. és október 31. között lehet benyújtani. Jogkövetkezmények 11. (1) Amennyiben a mezőgazdasági üzem a benyújtás évétől számított 4. évben művelt területe 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt területtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. () (3) Amennyiben a termelői csoport vagy TÉSZ által a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt árbevétel a 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. (4) Amennyiben a termelői csoport vagy TÉSZ által a benyújtást követő három évben realizált árbevétel növekményének összege, a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás esetén százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. (5) Ha az ügyfél a 4. () bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 4. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni. (6) Amennyiben a pontozó táblában nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

3 3 Záró rendelkezés 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Az Európai Unió jogának való megfelelés 13. Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 005. szeptember 0-i 1698/005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 1. számú melléklet a 6/007. (IV. 17.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Pontszám Szakmai szempontok Csatolni kell a termelői csoport, Az ügyfél termelői csoport, TÉSZ igazolását arról, hogy az15 TÉSZ vagy annak tagja ügyfél a csoport tagja Csatolni kell a hatósági Az ügyfél állattenyésztési vagy állatorvos igazolását az állattartó vegyes gazdálkodási telep nyilvántartásáról és az10 tevékenységet végez Az ügyfél növénytermesztési és/vagy kertészeti tevékenységet végez A beruházás keretében megvásárolni kívánt gépek 1-es korszerűségi mutatóval állattartó tevékenység végzéséről Nyilatkozat 7 Katalógusban megjelölt gép 10 szerepelnek a gépkatalógusban Összesen: max. 35 Horizontális szempontok A kérelem benyújtását megelőző 1 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő) A kérelem benyújtását megelőző 1 hónap átlag létszámához Igényelt támogatás összege/új képest a foglalkoztatottak ek száma számának bővítése a fejlesztés hatására Ft/új Ft/új Ft/új Ft/új Ft/új Ft/új 6 8

4 Ft/új Ft/új felett Az ügyfél részt vesz az agrárkörnyezetgazdálkodási programban A megvalósítás helye hátrányos helyzetű térségben van 6 Pénzügyi terv em termelői csoport/tész esetén A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Befektetett eszközök változása 1 Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt 1 Értékcsökkenés változása Saját tőke változása a működtetési időszak alatt Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referenciaadatokkal Termelési érték Adózás előtti eredmény Termelési értékarányos jövedelmezőség Pénzügyi terv valóságtartalompénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a működtetés vizsgálata alatt Termelési érték 1 Adózás előtti eredmény 1 Termelési értékarányos 1 Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Termelői csoport, TÉSZ esetében A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Vállalatértékelés jövedelmezőség Az üzem által a bázisévhez képest a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont Befektetett eszközök változása Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt Értékcsökkenés változása Saját tőke változása a működtetési időszak alatt A vállalkozás bázis évében azinduló TCS esetében a 4 7 5

5 5 Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata számítást a pályázat és az azt egy tagra jutó árbevétel értéke követő év tervadatai alapján meghaladja a kell elvégezni 16 millió forintot 6 1 millió forintot 3 8 millió forintot A vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a benyújtás évétőlinduló termelői csoport számított 4. évre nézve aesetében, ha az 1 tagra jutó benyújtás évéhez képest több, árbevétel eléri a mint 0%-kal bővül 9,6 millió forintot 10%-kal bővül 8,8 millió forintot 1 Ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázisév) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,4-szeresét 4 1,-szeresét Ha az ügyfél nem természetes személy A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást Nyilatkozat 3 Nők foglalkoztatása A foglalkoztatottak számának Nyilatkozat több, mint 50%-a nő 3 A foglalkoztatottak számának Nyilatkozat 0-50%-a nő A foglalkoztatottak számának Nyilatkozat kevesebb, mint 0%-a nő 1 Csökkent munkaképességű foglalkoztatása Nyilatkozat Ha az ügyfél természetes személy Az ügyfél nő 3 Az ügyfél roma származású Nyilatkozat 3 Az ügyfél csökkent Nyilatkozat munkaképességű Összesen: max. 65 Mindösszesen: max számú melléklet a 6/007. (IV. 17.) FVM rendelethez 5%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések

6 6 (A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számot és megnevezést tartalmazza.) 1111 Kerekes traktorok 111 Lánctalpas traktorok 1113 Gumihevederes traktorok 111 Eszközhordozók 11 Hidastraktorok 119 Egyéb különleges traktorok 111 Arató-cséplőgépek 11 Kukoricabetakarítók 113 Cukorrépa-betakarítók 114 Szálastakarmány-kaszálók 115 Szecskázó gépek 119 Egyéb szántóföldi növényeket betakarító gépek - kivéve dohánybetakarítók 199 Egyéb betakarítók 1911 Homlokrakodók 191 Forgórakodók 1913 Teleszkópos rakodók 1919 Egyéb rakodók 1991 Földmunkagépek 199 Permetezők 1994 Tápanyag kijuttatók, injektálók 1999 Egyéb magajáró gépek 111 Ágyekék 11 Váltva forgató ekék 119 Mélyforgató és egyéb ekék 11 Fogasboronák 1 Rotációs boronák 13 Rétboronák, láncos boronák 19 Fésűs, gyomirtó és egyéb boronák 131 Sima hengerek 13 Gyűrűs hengerek 133 Rögtörő hengerek 139 Hengerboronák, pálcás és egyéb hengerek 141 Tárcsás boronák 14 Egyirányú tárcsák 143 Ásóboronák 149 Egyéb tárcsás művelők 151 Szántóföldi kultivátorok 15 Sorközművelő kultivátorok 159 Egyéb kultivátorok 161 Magágykészítők 16 Magágykészítők adapterei 171 Középmélylazítók 17 Mélylazítók 179 Egyéb kombinált talajlazítók 181 Simítók 18 Szántáselmunkálók 184 Ásógépek 189 Küllős kapák és egyéb talajművelő gépek 191 Tereprendezők, talajegyengetők 19 Tolólapok, vonólapok 193 Gödörfúrók 194 Árokásók és -karbantartók 199 Egyéb földmunkagépek 11 Kalászosgabona-vető gépek 1 Kukoricavető gépek 13 Cukorrépavető gépek 19 Egyéb vetőgépek 1 Burgonyaültető gépek 9 Egyéb ültetőgépek 91 Vetőadapterek

7 9 Vetőmagfeltöltők 99 Egyéb vetéssel és ültetéssel kapcsolatos gépek 311 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. gépek 31 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. cserélhető felépítmények, adapterek, tartozékok 313 Permetező szivattyúk 31 Műtrágyaszóró gépek 3 Műtrágyaszóró cserélhető felépítmények, adapterek 331 Szilárd szervestrágya-szórók 33 Szilárd szervestrágya-szórók adapterei 341 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók 34 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók adapterei, tartozékai, kiegészítői 411 Vágóasztalok 41 Szalmaszecskázók 419 Egyéb kalászos gabona betakarító gépek, adapterek 41 Vontatott és rászerelt kukoricacső-törő gépek 4 Kukoricacső-törő adapterek 45 Szárzúzók, mulcsozók 49 Egyéb kukoricabetakarító gépek, adapterek 431 Cukorrépa-fejezők, -kiszedők, -felszedők 43 Egymenetes cukorrépa-betakarítók 439 Egyéb cukorrépa-betakarítók 441 Burgonyakiszedők 44 Burgonyafelszedők, -kocsirakók 443 Egymenetes burgonyabetakarítók 449 Egyéb burgonyabetakarító gépek 451 Fűkaszák (alternáló, rotációs, szársértős stb.) 45 Rendre aratók 453 Rendsodrók, rendkezelők, rendterítők, rendképzők, rendlazítók, rendforgatók 454 Rendfelszedő adapterek 455 Rendfelszedő pótkocsik 456 Bálázók (kisbálázók, hengeres bálázók, szögletes nagybálázók) 457 Bálacsomagolók 458 Bálafelszedő és beszállító kocsik 459 Gereblyék és egyéb szálastakarmány-betakarító gépek 461 Napraforgó-betakarító gépek, adapterek 46 Borsó-, szója-, repceadapterek, vágóasztal-toldatok 499 Egyéb betakarítógépek 511 Vontatott és rászerelt rakodógépek 51 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei 513 Szállítóládák, szállítótartályok, konténerek 514 Tehergépkocsi- és pótkocsi szállítófelépítmények 51 Víz-, hígtrágya- stb. szivattyúk, hígtrágyakeverők 5 Takarmánykeverők, darálók, morzsolók 591 Permetlékeverők, keverőfeltöltők 59 Komposztálók, zúzók 593 Seprűk, csörlők, emelők, ároktisztítók és egyéb majori gépek 611 Két- és többtengelyes fixplatós vontatott járművek 61 Két- és többtengelyes billenőszekrényes vontatott járművek 613 Két- és többtengelyes speciális felépítményű vontatott járművek 61 Egytengelyes és tandemrendszerű fixplatós vontatott járművek 6 Egytengelyes és tandemrendszerű billenőszekrényes vontatott járművek 63 Egytengelyes és tandemrendszerű speciális felépítményű vontatott járművek 691 Adapter- és gépszállító kocsik 699 Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek 3111 Öntözőcsövek, csőhálózatok 311 Csőszerelvények 3113 Szórófejek 3114 Öntözőkonzolok 311 Csévélhető öntözőgépek és tömlős öntözőberendezések 31 Lineár és körforgó öntözőberendezések 313 Öntöző szivattyúk 314 Szivattyús aggregátok 7

8 3191 Szűrők, víztisztítók 319 Műtrágya, növényvédő szer stb. adagolók 3193 Vízmérők 3194 Öntözőberendezés részegységek 3199 Egyéb öntözőberendezési tartozékok 311 Szállítószalagok 31 Láncos szállítók 313 Szállítócsigák 314 Serleges felhordók 315 Beépített fogadógaratok 316 Mobil fogadógaratok 317 Anyagmozgatók kiegészítő egységei 319 Egyéb szállítóberendezések 31 Mechanikus üzemű raktári felszedő- és rakodógépek 3 Pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek 39 Egyéb felszedők, rakodók 3311 Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók 331 Finomtisztítók, vetőmag-osztályozók 3313 Hengerrosták 3314 Triőrök 3315 Szeparátorok 3319 Egyéb magtisztítók és tartozékaik 331 Burgonya tisztító, osztályozó és feldolgozó gépek 339 Egyéb termények tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek 3911 Szemestermény-tárolók és berendezései 391 Szálastakarmány-tárolók és berendezései 3913 Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései kivéve zöldség- és gyümölcstároló létesítmények gépei, berendezései 3914 Tranzittartályok, tartálycsaládok 3919 Egyéb, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos tartályok, tároló létesítmények 3991 Műtrágya és növényvédőszer kezelő, ill. keverő gépek 399 Csávázógépek 3999 Növénytermelés egyéb stabil- és kézi gépei, berendezései 5111 Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.) 511 Szennyvízszivattyúk 5119 Egyéb szivattyúk, szivattyú részegységek 511 Hideg- és melegvizes mosók, gőzborotvák 51 Seprűgépek, porszívók 519 Egyéb tisztítók, fertőtlenítők 5131 Ventilátorok 513 Zsaluk, kürtők, légbeejtők 5139 Egyéb légszabályozó berendezések 5141 Kazánok (nem biomassza tüzelésre) 514 Hőlégfúvók, léghevítők 5143 Gáz infrasugárzók 5149 Egyéb (nem biomassza) tüzelőberendezések, léghevítők 5151 Hídmérlegek, járműmérlegek 515 Magtári, raktári általános mérlegek 5159 Egyéb mérlegek 5911 Üzemanyag-tárolás, -kiadás gépei, berendezései 591 Műhelyberendezések (gépkarbantartás és javítás gépei, berendezései) 5991 Műszerek, laboratóriumi berendezések 5999 Majori egyéb gépek, berendezések 6133 Vadgazdálkodás gépei, berendezései 615 Biodízel-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései 616 Bioetanol-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései 617 Biogáz-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései 61 Napenergia-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései 6 Szélenergia-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései 63 Vízenergia-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései 64 Geotermikus-energia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései 6311 Étolaj-előállítás gépei 8

9 Bor- és pezsgőkészítés gépei 6314 Bor és pezsgő tárolók (hordók, tartályok, erjesztőtartályok) 6315 Tej- és tejtermék-feldolgozás gépei 6316 Vágóállat- és húsfeldolgozás gépei 6317 Mézfeldolgozás gépei 6319 Egyéb speciális élelmiszeripari tevékenységek gépei, berendezései 631 Élelmiszeripari tárolótartályok 63 Élelmiszeripari anyagmozgatás gépei, berendezései, tartozékai (csigák, szerelvények, szalagok stb.) 633 Élelmiszeripari osztályozás, feldolgozás, csomagolás, kiszerelés gépei, berendezései 634 Hűtőtárolók gépei, berendezései 639 Egyéb általános élelmiszeripari gépek, berendezések, 3. számú melléklet a 6/007. (IV. 17.) FVM rendelethez 35%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések (A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számot és megnevezést tartalmazza.) 116 Paradicsombetakarítók 117 Zöldborsó- és zöldbab-betakarítók 118 Egyéb zöldségbetakarítók 119 Dohánybetakarítók 191 Gyümölcsbetakarítók 19 Szőlőbetakarítók 1993 Takarmánykeverő-kiosztók, silómaró-kiosztók 153 Ültetvénykultivátorok 183 Talajmarók 185 Bakhátkészítők, ágyáskészítők, burgonyatöltögetők 14 Zöldség- és aprómagvető gépek Palántázógépek 3 Csemeteültető gépek 93 Fóliafektetők, fólia alagútkészítők, fólia begyűjtők 43 Járva szecskázók 44 Silózó adapterek 463 Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító gépek, adapterek 464 Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek 465 Hagymabetakarító gépek 466 Gyökérzöldség-betakarító gépek 467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek 469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei 491 Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyűjtőernyők 49 Szőlőbetakarító gépek 531 Törzstisztítók 53 Metszők, szőlőcsonkázók, -levéltépők, -kötözők 533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák 539 Oszlopnyomók és egyéb szőlő-, gyümölcsápolási gépek 541 Silótöltő présgépek 54 Bálabontók, -aprítók, -terítők 543 Silóvágók, blokkvágók 544 Takarmánykeverő,-kiosztó pótkocsik 549 Egyéb takarmányozással, almozással összefüggő gépek 3115 Csepegtető öntözőberendezések 334 Szőlőfeldolgozás gépei 3331 Szemestermény-szárítók 333 Szálastakarmány-szárítók 3333 Burgonya-, zöldség- és gyümölcsszárítók kivéve zöldség-gyümölcsszárítókat 3334 Dohányszárítók 3335 Fűszer- és gyógynövényszárítók 3339 Egyéb terményszárítók 391 Darálók, roppantók, terményaprítók

10 39 Keverők, prések, takarmányhűtők, morzsázók 399 Egyéb takarmány-előkészítő és -feldolgozó gépek 3993 Ködképző gépek 4111 Itatóberendezések 411 Takarmányozás gépei, berendezései 411 Kisüzemi fejőberendezések 41 Nagyüzemi fejőberendezések, fejőházak 413 Tejtartályok 414 Tejszivattyúk 415 Fölöző és pasztőröző gépek 416 Tejhűtők, hűtőtárolók 419 Fejés és tejkezelés egyéb gépei, készülékei 4191 Trágyakezelés gépei 419 Állásszerkezetek és kiegészítők 4199 Egyéb szarvasmarhatartási gépek 411 Itatóberendezések 41 Takarmányozás gépei, berendezései 491 Trágyakezelés gépei, hígtrágyaszivattyúk 49 Kutricák, rekeszek, padozatok 499 Egyéb sertéstartási gépek 4311 Itatóberendezések 431 Takarmányozás gépei 4391 Keltető- és bújtatóberendezések, műanyák 439 Ketrecek (brojler, tojó stb.) 4399 Egyéb baromfitartási gépek, berendezések 4411 Nyúltartás gépei, berendezései 441 Juh- és kecsketartás gépei, berendezései 4491 Méhészet gépei, berendezései 449 Villanypásztorok 4499 Egyéb állattartási gépek, berendezések 5133 Istálló hűtés berendezései 611 Erőgépek (magajáró betakarítók, aprítók) 61 Erőgépek munkagépei (a magajáró betakarítók, aprítók munkagépei) 613 Biomassza hőtermelő berendezések és ezek kiegészítői 614 Egyéb stabil feldolgozó gépek, berendezések 619 Egyéb bioenergia-előállítás és -hasznosítás gépei, berendezései 10

25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések

25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések 2. számú melléklet a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések (A felsorolás a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító számot és megnevezést

Részletesebben

Kertészeti gépek - Tartalomjegyzék

Kertészeti gépek - Tartalomjegyzék Kertészeti gépek - Tartalomjegyzék Gép főcsoport Megnevezés Oldal szám 1111 Kerekes traktorok 1 1112 Lánctalpas traktorok 71 1113 Gumikerekes traktorok 74 1121 Eszközhordók 74 1122 Hidas traktorok 77 1129

Részletesebben

1 ERŐGÉPEK 11 Traktorok 111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok 1111 Kerekes traktorok 1112 Lánctalpas traktorok 1113 Gumihevederes

1 ERŐGÉPEK 11 Traktorok 111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok 1111 Kerekes traktorok 1112 Lánctalpas traktorok 1113 Gumihevederes 1 ERŐGÉPEK 11 Traktorok 111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok 1111 Kerekes traktorok 1112 Lánctalpas traktorok 1113 Gumihevederes traktorok 112 Különleges traktorok 1121 Eszközhordozók 1122

Részletesebben

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak. A támogatott célterületek, a támogatás jellege. A támogatás igénybevételének feltételei

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak. A támogatott célterületek, a támogatás jellege. A támogatás igénybevételének feltételei 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó

Részletesebben

1. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

1. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez 1. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez 1. Szakmai szempontok Értékelési szempontok A B C 2 Az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport,

Részletesebben

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak. A támogatott célterületek, a támogatás jellege. A támogatás igénybevételének feltételei

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak. A támogatott célterületek, a támogatás jellege. A támogatás igénybevételének feltételei 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Mezőgazdasági gépkatalógus

Mezőgazdasági gépkatalógus Mezőgazdasági gépkatalógus 1 ERŐGÉPEK 11 Traktorok 111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok 1111 Kerekes traktorok 1112 Lánctalpas traktorok 1113 Gumihevederes traktorok 112 Különleges traktorok

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a MEZŐGAZDASÁGI GÉPKATALÓGUS adatok megküldéséhez

Kitöltési útmutató. a MEZŐGAZDASÁGI GÉPKATALÓGUS adatok megküldéséhez Kitöltési útmutató a MEZŐGAZDASÁGI GÉPKATALÓGUS adatok megküldéséhez FONTOS: A visszaküldendő táblázat makrókat (rögzített szerkesztési elemeket) tartalmaz, ezeket minden esetben engedélyezni kell (szerkesztés

Részletesebben

25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések

25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések 2. számú melléklet a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések (A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számot és megnevezést

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Értékelés. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Pontszám Szakmai szempontok Az ügyfél termelői csoport,

Értékelés. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Pontszám Szakmai szempontok Az ügyfél termelői csoport, 1. számú melléklet a 6/007. (IV. 17.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Pontszám Szakmai szempontok Az ügyfél termelői csoport, Csatolni kell a termelői

Részletesebben

A 31/2008. (III.31.)MVH Közlemény módosított 12.melléklete

A 31/2008. (III.31.)MVH Közlemény módosított 12.melléklete A 31/2008. (III.31.)MVH Közlemény módosított 12.melléklete (12.melléklet: A támogatási rendelet 2. és 3. számú melléklete) A támogatási rendelet 2. számú melléklete A rendelet alapján támogatható gépváltozatok

Részletesebben

Kódjegyzék szerinti követelmények és azok igazolására szolgáló dokumentumok Mezőgazdasági gépkatalógus

Kódjegyzék szerinti követelmények és azok igazolására szolgáló dokumentumok Mezőgazdasági gépkatalógus Kódjegyzék szerinti követelmények és azok igazolására szolgáló dokumentumok Mezőgazdasági gépkatalógus Kód, megnevezés 1 ERŐGÉPEK 11 Traktorok 111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok 1111 Kerekes

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Gépkatalógus kódjegyzék

Gépkatalógus kódjegyzék Mezőgazdasági gépkatalógus 1 ERŐGÉPEK Gépkatalógus kódjegyzék 11 Traktorok 111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok 1111 Kerekes traktorok 1112 Lánctalpas traktorok 1113 Gumihevederes traktorok

Részletesebben

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal, összesen: 9 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok 1. számú melléklet a 35/2009. (IV.2.) FVM rendelethez 2. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez A rendelet alapján támogatható gépváltozatok (A felsorolás a gépkatalógusban található gépváltozat

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok. (A felsorolás a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító számot és megnevezést tartalmazza.

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok. (A felsorolás a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító számot és megnevezést tartalmazza. A támogatási rendelet 2. számú melléklete A rendelet alapján támogatható gépváltozatok (A felsorolás a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító számot és megnevezést tartalmazza.) 1111 Kerekes traktorok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 D0061-03 Gépkatalógus felvételi/módosítási

Részletesebben

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében 1. számú melléklet a 144/008. (XI. 7.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szem megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális szám Szakmai szemok Az erdőgazdálkodó vagy az felsőfokú Bizonyítvány másolat

Részletesebben

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15/009. (IX. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐESZKÖZ KERESKEDELMI SZERVEZETEK FORGALMA A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKBŐL ÉV

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐESZKÖZ KERESKEDELMI SZERVEZETEK FORGALMA A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKBŐL ÉV A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐESZKÖZ KERESKEDELMI SZERVEZETEK FORGALMA A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKBŐL 2009. ÉV A mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelmi szervezetek forgalma a főbb mezőgazdasági gépekből TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XXIV. évfolyam, II. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA I. negyedév

XXIV. évfolyam, II. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA I. negyedév XXIV. évfolyam, II. szám, 2015 Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA 2015. Főbb mezőgazdasági gépek forgalma Főbb mezőgazdasági gépek forgalma XXIV. évfolyam, II. szám, 2015 Megjelenik negyedévente

Részletesebben

XXIV. évfolyam, III. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA I. félév

XXIV. évfolyam, III. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA I. félév XXIV. évfolyam, III. szám, 2015 Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA 2015. Mezőgazdasági gépek forgalma Mezőgazdasági gépek forgalma XXIV. évfolyam, III. szám, 2015 Megjelenik negyedévente

Részletesebben

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2012.07.28 -

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2012.07.28 - 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2012.07.28-125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA I-III.

FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA I-III. FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA 2011. év Főbb mezőgazdasági gépek forgalma Készítette: Boldog Valéria boldog.valeria@aki.gov.hu TARTALOMJEGYZÉK Mezőgép forgalmazásunk piaci helyzete...3 Főbb mezőgazdasági

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 77. szám 16899

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 77. szám 16899 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 77. szám 16899 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 69/2010. (V. 13.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelete. 2007/101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7565

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelete. 2007/101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7565 2007/101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági energiafelhasználás

Részletesebben

XXIII. évfolyam, III. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA I. félév

XXIII. évfolyam, III. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA I. félév XXIII. évfolyam, III. szám, 2014 Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA 2014. Mezőgazdasági gépek forgalma Mezőgazdasági gépek forgalma XXIII. évfolyam, III. szám, 2014 Megjelenik negyedévente

Részletesebben

Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 részének 9. sora helyébe a következő szövegrész lép: Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 2. Az

Részletesebben

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

XXIII. évfolyam, I. szám, Statisztikai Jelentések FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA év

XXIII. évfolyam, I. szám, Statisztikai Jelentések FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA év XXIII. évfolyam, I. szám, 2013 Statisztikai Jelentések FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA 2012. év Főbb mezőgazdasági gépek forgalma Főbb mezőgazdasági gépek forgalma XXIII. évfolyam, I. szám, 2013 Megjelenik

Részletesebben

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 1. oldal, összesen: 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások

Részletesebben

XXIV. évfolyam, V. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA év

XXIV. évfolyam, V. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA év XXIV. évfolyam, V. szám, 2014 Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA 2014. év Mezőgazdasági gépek forgalma Mezőgazdasági gépek forgalma XXIV. évfolyam, V. szám, 2014 Megjelenik negyedévente

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok 1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 2. Abaúj Leader

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 906 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 906 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:26 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 2 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd Ft Egyéni beruházás

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM

67/2007. (VII. 26.) FVM 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM

136/2008. (X. 18.) FVM 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. október 16.-i állapot) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 130. szám 32173 A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd

Részletesebben

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9363 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Ha az árbevétel arányos adózás elõtti eredmény (az adózás elõtti eredmény és az árbevétel hányadosa)

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9643 66. UTIRO Leader Egyesület Értékelõ táblázat I. Szakmai szempontok 2 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM

67/2007. (VII. 26.) FVM 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM

47/2008. (IV. 17.) FVM 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2012. január 1-én hatályos A mezőgazdasági,

Részletesebben

Kötelező termesztésben tartási idő

Kötelező termesztésben tartási idő 1. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez Támogatásban részesíthető ültetvény fajok Faj Maximális fajlagos telepítési költségek (ezer

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 12. szám június 3.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 12. szám június 3. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 12. szám 2008. június 3. Tartalomjegyzék A halászati rendszerek építésének és korszerűsítésének támogatása (AVOP)...2 Lezárult támogatási

Részletesebben

alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 35/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2548 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám

alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 35/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2548 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám 548 MAGYAR KÖZLÖNY 008/51. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 35/008. (III. 7.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 296. sorszámú Mezőgazdasági gépész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 08 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

44/2009. (IV. 11.) FVM

44/2009. (IV. 11.) FVM 44/009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 63. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben