Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁPRILIS 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 3. Az önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 4. Beszámoló a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évben végzett tevékenységéről 5. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról 6. Önkormányzati rendeletek módosításáról 7. A évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 8. SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet módosításáról 9. Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról 10.Közterületek és középületek fellobogózásáról Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr 2. napirendhez meghívott: Czibulkáné dr. Németh Emília független könyvvizsgáló 2., 3. napirendhez meghívott: intézményvezetők 4. napirendhez meghívott: Rácz Péter Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetője 8. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 9. napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő intézményvezetője Fegyvernek, április 19. Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Fels zabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület április 26- ai ülésére a két ülés közötti esem ényekr ől, intézkedésekr ől. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Április 2-án kistérségi pénzügyi bizottsági ülésén vettem részt Örményesen. Április 3-án Kisújszállás Tűzoltó Köztestület ülésén vettem részt. 4-én kistérségi ülésre került sor Törökszentmiklóson. 4-én fogadónapot tartottam. 11-én Könyvtárban a fegyverneki Irodalmi kör vers és novellaírói bemutat kozó el őadást tartottak. 12-én egyeztetést folytattunk a Fegyverneken megrendezésre kerülő Vándorló Bográcsok Tal álkozójának megrendezésér ől. 14-én a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület versenyén vettem r észt. 19-én a Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba háziorvosaival fol ytatt am tárg yalást a hét végi or vosi üg yelettel kapcsolatban. 22-én a Fegyverneki Horgász Egyesület által szervezett versenyen vettem r észt március közepétől április 1-ig folyamatosan 60 db SOS segél yhí vó készül ékből 50 db-ot kötöt tünk be, a fennmar adt 10 db nem volt működőképes, mel yet visszajuttattunk a Saturnus Inform atikai Kft-hez, a készülékek kicser élése miatt. 50 fővel április 01-től működik a rendszer, az intézmény elkészítette a nyilvántartásokat, megkötötte az igénybevevőkkel a megállapodásokat. Az intézmény mint Központ és a Polgárőrség között kialakult az együttműködés. Egy esetben történt indokolt segélyhívás, melyet 10 percen belül sikerült megoldani. Az intézmény a rendelet szerint szedte be a szolgáltatási díjat. Jelenleg a felmérésben szereplő többi igénylő adatfelvételét végzi a Központ, a soron következő Hírmondóban tájékoztatjuk a lakosságot és folyamatosan rögzíti az intézmény az igénylőket. Rendőrségtől kapot t tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra Március I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: március hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 4 - köztemetés -

3 - átállási támogatás - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 4 - átmeneti segély elut. 3 - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön 1 - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: évre tervezett: ,- Ft Március 31-ig felhaszn ,- Ft Felhasználható: ,- Ft III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: évben felhasználható: ,- Ft Március 31-ig felhaszn.: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok : évi XXVI. törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. tv. módosításáról évi XXVIII. törvény A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. módosításáról évi XXIX. törvény A helyi adókról szóló évi C. tv. módosításáról évi XXXIV. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. tv., valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. módosításáról. Fegyvernek, április 19. Tatár László polgármester

4 1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének április 26-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 88.. (1) és 89. -a, 91.. (1)- (3) bekezdése, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24) számú Kormány rendelet 6.. és 10.. (7) bekezdése alapján, évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni-, pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 92/A..(2) bekezdése alapján, mivel az Önkormányzat évi teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik a 19/1995.(XII.14.) számú határozattal megbízott könyvvizsgáló által felülvizsgált beszámolót és rendelet tervezetet terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé. Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítését. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú kormányrendelet 2.. és 40.. (11) bekezdése, valamint a számvitelről szóló évi C. tv (8) a )és b) pontjaiban foglalt előírások szerint ha az Önkormányzatnál a könyvvizsgálat kötelező, akkor erre a kötelezettségre a beszámoló kiegészítő mellékletében kiemelten és egyértelműen utalni kell, továbbá a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve. A Képviselőtestület által elfogadott, könyvvizsgáló által felülvizsgált egyszerűsített beszámolót a Számvevőszéknek meg kell küldeni és a korábbi évekhez hasonlóan a Belügyi és Cégközlönyben közzé kell tenni. A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A Költségvetési címek szerinti értékelés A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel: 1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. számú mell. A évi felújítások részletezése 3. számú mell. A évi beruházások teljesítése 4. számú mell. A évi pénzmaradvány levezetése 5. számú mell. Az Önkormányzat évi vagyon kimutatása 6. számú mell. Az önkormányzat egyszerűsített beszámolója 6/a számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg

5 2 6/b számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 6/c számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített eredmény kimutatása 6/d számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 7. számú mell. Az Önkormányzat évi teljesített feladatmutatóinak állománya 8. számú mell. A évi pénzmaradvány felhasználása 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban 10. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 11. számú mell. Az Önkormányzatnak nyújtott hitelállomány lejárat, hitelezők és fedezetük szerinti bontásban én 12. számú mell. A FRNÖK 4/2012.(IV.2.) számú határozata a TCKÖK évi költségvetésének végrehajtásáról Önálló előterjesztésben a évi pénzmaradvány jóváhagyása. ( a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelet tervezet 6. - ában szerepel.) Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be: Könyvvizsgálatot végezte Könyvvizsgálói szolgáltatások megnevezése Könyvvizsgálói díj összege NC&C Könyvszakértő, az Önkormányzat évi költségvetésének ,-Ft Vállalkozásszervező és teljesítéséről szóló beszámoló könyvvizsgálata Kereskedelmi Kft Budapest, Margit krt II. em. 11/b. Összesen: ,-Ft 1.) A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A 11/2011.(III.1.) számú önkormányzati rendelettel megállapított évi költségvetés eredeti előirányzata eft volt. Év közben 6 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan eft-tal nőtt a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások és bevételek ( pályázati összegek, saját forrás) a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, évi bérkompenzáció beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), lakossági közműfejlesztés befizetései, szennyvízhálózat közműfejlesztésekvisszafizetése befizetők részére, saját bevételek növekedése, valamint az év végi folyószámlahitel (likvid hitel) felvétele indokolta. Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege eft-ra módosult. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület. A Testület egy előző (2012. február 24-i ) ülésén rendeletet alkotott a évi költségvetés előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók. Általánosan elmondható, hogy a 2011-es évben az előző évekhez viszonyítva tovább romlott az önkormányzatok pénzügyi helyzete (kintlévőségek növekedése, állami támogatások csökkenése, infláció növekedése). Fegyvernek Önkormányzat a évi költségvetésében szereplő kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította.

6 3 Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe. A fejlesztéseket hitelfelvétele nélkül valósította meg az Önkormányzat. A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk: -az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében, -ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás; -az intézmények minimális pótigényt nyújtottak be; A költségvetési hiány alakulását befolyásolta az a folyószámla hitel csökkentésére kapott az Önkormányzat eft központi támogatás. melyet a -mindezek eredményeként az önkormányzat eft likvid hitel állománya év végére efttal eft-ra csökkent. Az önkormányzat költségvetése év végére a tervezett keretek között maradt, a csökkenő finanszírozás és a növekvő infláció mellett biztosította az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését, mind e mellett számos egyéb kiadást is teljesített. (önként vállalt feladatok, fejlesztések) évben benyújtott pályázatok: 1. Komposztálás népszerűsítése a településen a beszámoló készítésének időpontjáig nem született döntés 2. Dózsa Gy. út 2. szám alatti épület felújítása és évben megvalósult nyílászárók cseréje(orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ épülete) 3. Szennyvízhálózat építés II. ütem március 29-én a támogatási szerződés aláírásra került évben zárult pályázati forrásból megvalósult fejlesztések: 1. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (2010. évről) 2. Település Központ rehabilitáció II. ütem 3. TIOP Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ infrastruktúra fejlesztése évre áthúzódó fejlesztések: 1. Szennyvízhálózat kiépítése a településen 2. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TÁMOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP ( A fejlesztési feladatok bemutatása és értékelése az előterjesztés végén külön kiemelve, részletesen megtalálható. ) Fegyvernek Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke december 31-én eft, a forgóeszközök értéke eft, a befektetett eszközök értéke e Ft-tal nőtt a évi záró eszközértékhez képest (a megvalósított beruházásoknak köszönhetően nőtt, azonban a selejtezések és értékcsökkenés elszámolásával csökkent.) A forgó eszközök értéke eft-tal csökkent a évi záró adatokhoz viszonyítva a pénzeszközök csökkenése miatt. Összességében megállapítható, hogy a évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott: 1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeretből, illetve a munkabérhitel felvétellel

7 4 2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani. 3. A beszámolási időszakban az önkormányzatnak volt 30 napot meghaladó tartozása. 4. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából az adóbevételek tervezetten felül realizálódtak. 5. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több hazai és uniós támogatással megvalósuló projektet valósítottak meg sikeresen. Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú mellékletének 31. oldalán) A bevételek önkormányzati szintű teljesítése eft 103,03%-os. A kiemelt előirányzatok közül: a működési bevételek teljesítése 99,14%-os, ezen belül az intézményi működési bevételek 0,86 %-os bevételi lemaradást mutatnak (7.151 eft), mely a Polgármesteri Hivatal bevételi lemaradásából adódik (a folyékony hulladék szállítására szolgáló közmű építéséhez kapcsolódó Áfa bevétel elmaradása miatt). A sajátos működési bevételekre tervezett bevételek (helyi adók, átengedett központi adók, egyéb sajátos bevételek) 100 %-os teljesítést mutatnak. A tervezett támogatásokból mindösszesen eft folyt be, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A normatívákból és egyéb támogatásokból a tervadatoknak megfelelően egyaránt 100% folyt be. A központosított előirányzatból, kötött felhasználású támogatásokból szintén az előirányzat 100,00% - a teljesült. A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,19 %-os a teljesítés. A bevételi lemaradás 988 eft egy része a lakásértékesítés bevételi elmaradásából adódik (122 eft), másrészt a szippantó autók bérleti díjának elmaradásából adódik. A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, 82,67 %-ra. A bevételi lemaradás eft. Ezen belül az OEP-től kapott pénzeszközök a tervezett összeg 100,00 %-ában realizálódtak. Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételek előirányzaton belül realizálódtak 90,54 %-ban, a kistérségi társulástól és a társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközök a tervezettől eltérőn eft-os lemaradást mutatnak. A megállapodásnak megfelelően a rendőrségen foglalkoztatott adminisztratív dolgozó béréhez vállalt hozzájárulást csak részben utalták az önkormányzatok. A fejlesztési célú támogatás értékű bevételeknél a teljesítés 66,02%-os. A eft-os bevételi lemaradás oka, hogy a költségvetésben szereplő komposztálás népszerűsítése a településen pályázat még nem került bírálatra, Települési szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó támogatás tervezett összege nem realizálódott évben. ( A évben várható bevételeket és átütemezett kiadásokat a tárgyévi költségvetésben szerepeltetjük. ) A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek teljesítése összességében 92,01%-os. Ezen belül a működési célú véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése 87,14 %-os a felhalmozási célú pénzeszköz átvételeké 100,00 %-os. A működési célú pénzeszköz átvételek bevételi előirányzatából a Virágzó Tisza Napjának Leader támogatás összege átadásra került a lebonyolító Baldácsy Művészeti Egyesület részére. A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 98,02 %-os. A kölcsönök törlesztése a vártnak megfelelően alakult. A bevételi lemaradás minimális összegű, 95 eft. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében év folyamán 12 alkalommal összesen eft munkabérhitelre

8 5 volt szükség. Ezen felül az Önkormányzat a földalapú támogatás megelőlegezésére eft működési hitelt vett fel december 31-én a folyószámla hitel eft volt. A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi pénzmaradvány felhasználás eft-tal eltér az előirányzattól, mely összeg nem lett felhasználva évben. (340 eft környezetvédelmi alap, eft örményesi vízmű tartalék, lakásalapok 447 eft) II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú mellékletének oldalán ) A kiadások teljesítése eft. A teljesítés 102,46 %-os a módosított előirányzathoz képest eft kiadási túllépést mutat. A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 98,78 %(ezen belül a bérjellegű kiadások és az egyéb személyi juttatások kifizetései is előirányzaton belül teljesültek a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten eft. A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. Az önkormányzati szintű eft kiadás a tervezett 99,10%- a. A kiadási megtakarítás eft. A dologi kiadások teljesítése 96,13 %. A tervezett előirányzat 3,87%-a, eft kiadási megtakarításként mutatkozik, melyből eft a Polgármesteri Hivatalnál, 18 eft a az önnállóan működő intézményeknél, a fennmaradó összeg eft az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél keletkezett. A dologi kiadásokon belül kiemelt energi előirányzat és a vásárolt élelmezés előirányzata is 100 %-ban felhasználásra került. A megtakarítások a kötött dologi, rehabilitációs hozzájárulás és egyéb dologi kiadások előirányzat maradványai. Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 99,51 % -ra teljesültek, előirányzaton belül. A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata ezen belül 100%-ban felhasználásra került, a 140 eft előirányzat maradvány a felhalmozási célú pénzeszközátadásoknál van. Egyéb támogatásoknál a teljesítés 100,00 %, a tervezettnek megfelőlen alakult.. Azt ellátottak pénzbeni juttatásának teljesítése szintén 95,89 %-os. A 440 eft-os kiadási megtakarítás az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál keletkezett. A felhalmozási kiadások 68,94 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 100%- os, a beruházások 65,26%-a valósult meg. Az előterjesztés további részében részletesen bemutatjuk a évi felhalmozási kiadások alakulását (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint ) Hitel törlesztés alakulása évben eft munkabérhitel került visszafizetésre, fejlesztési hitel törlesztésre eft-ot fizetett az Önkormányzat terv szerinti ütemezésben. Ezen felül a évi földalapú támogatás megelőlegező hitelből eft került visszafizetésre. Az adott kölcsönöknél a teljesítés 9,49 %-os, a tervezettől való eltérést az okozza, hogy a dolgozói lakásvásárlási és építési, valamint az önkormányzati lakás vásárlási és építési kölcsönre tervezett összegből évben nem került felhasználásra. A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 100 %- os évben a kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése évben 97,1 %-os teljesítést mutat, ami 343,08 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés -10,57 fő. Az eltérés összetétele: (fő) Saját fogl. Közcélú fogl. Összesen Ssz. I. II. Intézmény megnevezése ei. telj. ei. telj. ei. telj. Eltérés Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp 21,10 21,10 4,96 4,96 26,06 26,06 0,00 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 51,52 51,52 4,24 4,24 55,76 55,76 0,00

9 6 III. Orczy Anna Általánios Iskola és EPSZ 110,25 109,75 13,26 13,26 123,51 123,01 0,50 Művelődési Ház és IV. Könyvtár 5,86 5,09 3,09 2,47 8,95 7,56 1,39 V. Polgármesteri Hivatal 42,05 39,16 6,43 7,00 48,48 46,16 2,32 Fegyvernek 36,05 33,99 6,43 7,00 42,48 40,99 1,49 Igazgatás 26,05 23,99 26,05 23,99 2,06 Jogalkotás 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 Adó illeték beszedés 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Közterület rendj 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 Hús és hentesáru kisker. 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Közfoglalkoztatás-Rövid 3,47 4,20 3,47 4,20-0,73 Közfoglalkoztatás- Hosszú 1,96 1,97 1,96 1,97-0,01 Egyéb közfoglalkoztatás 1,00 0,83 1,00 0,83 0,17 Örményes 6,00 5,17 0,00 0,00 6,00 5,17 0,83 Igazgatás 4,00 3,17 4,00 3,17 0,83 Jogalkotás 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Adó illeték beszedés 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 A) Gyermekélelmezési Konyha 18,00 17,65 1,83 2,35 19,83 20,00-0,17 Fegyverneki Vízmű és B) Községgazdálkodási Intézmény 42,45 41,28 16,33 13,40 58,78 54,68 4,10 C) Orvosi rendelő 10,78 8,60 1,50 1,25 12,28 9,85 2,43 Foglalkozatott összesen: 302,01 294,15 51,64 48,93 353,65 343,08 10,57 (rendelet tervezet 1. számú melléklet 33. oldal) 2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés I. CSORBA MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (1. számú melléklet 1. oldal) Az intézmény a hatályban levő jogszabályok figyelembe vételével állította össze és készítette el a évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolóját. 1./ Az intézmény által ellátottak száma, összesen ellátott főbb csoportjainak változása /tervezett és tényleges létszám / Tervezett össz. létszám: Fegyvernek 220 fő ebből étkezők: 97 fő Örményes 54 fő 15 fő Kuncsorba 72 fő 19 fő Összesen: 346 fő 131 fő Tényleges össz. létszám: Fegyvernek Örményes 57 fő 38 fő Kuncsorba 94 fő 56 fő Összesen: 384 fő 258 fő 233 fő ebből étkezők: 164 fő

10 7 Az ellátást igénybevevők főbb csoportok szerinti megosztása: Házisegítségnyújt Étkeztetés Nappali ellátás. Fegyvernek Tervez. Tényleg. Tervez. Tervez. Tényleges fő fő Tényleg Összesen fő fő. klub elvit. kiszáll. össz. fő fő fő fő fő fő I.sz.Idősek Klub II.szIdősek Klub III.sz.Idősek Klub Összesen Örményes Kuncsorba Mindösszesen Összintézményi szinten az ellátottak száma a tervezettnek megfelelően alakult. Étkeztetés esetében a ténylegesnél kimutatott számok halmozottan jelennek meg, mivel 2011-ben az étkeztetésnél kell a klubban étkezőket és a házi segítségnyújtásban étkeztetettek számolni, így egy-egy fő a klubnál is és a házi segítségnyújtásnál is jelen van. Szolgáltatásként elemezve az idősek klubjainak a száma a tervezettnek megfelelően alakult. Házi segítségnyújtásnál Fegyverneken az év végén szociális otthoni elhelyezés és elhalálozás miatt csökkent, de az engedélyezett létszámnál még így is több, Örményesen és Kuncsorbán viszont a tervezettnél többen igényelték ezt az ellátási formát. A szombati étkezést igénybevevők létszáma: A tervezettnél többen igényelték a hétvégi étkeztetést. Mindhárom településen az össz étkeztetést igénylők 50%-a igényelte a szombati meleg ebédet. Tervezett Tényleges Különbség Fegyvernek: 52 fő 59 fő + 7 fő Örményes: 20 fő 20 fő + 0 fő Kuncsorba: 30 fő 30 fő 0 fő Összesen: 102 fő 113 fő + 8 fő Fegyverneken a vasárnapi és ünnepi étkeztetést, 2 adagot szombaton 12 fő kérte. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés: Igénybe vevők száma ebből új igénybevevő: szoc. mentális esetkezelés (esetszám) Fegyvernek: 509 fő 111fő 2938 Örményes: 166 fő 26 fő 657 Kuncsorba: 62 fő 8 fő 114 Fegyverneken elsősorban ügyintézéshez, információnyújtáshoz, családi és anyagi problémák miatt valamint foglalkoztatással, munkalehetőségekkel kapcsolatban kérték a családgondozók segítségét.

11 8 Örményesen: ügyintézés, információkérés anyagi és családi problémákkal kapcsolatos segítségkérés a domináns. Kuncsorba: Foglalkoztatással, ügyintézéssel kapcsolatban, valamint anyagi problémák miatt keresik fel a családgondozót. Gyermekjóléti szolgálat: 0-17 éves korú gyermekek száma: Fegyvernek: 1506 fő, ebből 1300 esetben 390 gyermeknek, Örményes: 200 fő, ebből 183 esetben 53 gyermeknek, Kuncsorba: 110 fő, ebből 212 esetben 95 gyermeknek nyújtottak segítséget a családgondozók. Jelentősen növekedett mindhárom településen a segítségre szoruló gyermekek száma. 2./ A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlag létszáma: Dolgozók január dec. 31. létszáma statisztikai foglalkoztatott statisztikai foglalkoztatott Fegyvernek 13,815 fő 18 fő 13,815 fő 18 fő Örményes 3,125 fő 4 fő 3,125 fő 4 fő Kuncsorba 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő Összsesn: 20,94 fő 26 fő 20,94 fő 26 fő Közfoglalkoztatás: 1 fő 8 órában 34 fő 4 órában Éves szinten 2 havi, 4 havi váltásokban 35 főt foglalkoztatott az intézmény kisegítői, karbantartói, adminisztratív munkakörben, ebből 3 főt örményesi telephelyen kisegítői munkakörben segítette az intézmény munkáját dec. 31-én foglalkoztatottak (fő és részmunkaidős) Teljes munkaidős Részmunkaidős Fegyvernek 2 fő 16 fő Örményes - 4 fő Kuncsorba 4 fő - - Foglalkoztatottak az intézményre jellemző szakfeladatonként: Intézmény dolgozói létszámának összetétele a december 31.-i állapot szerint (Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba)

12 9 Kat. A B Telephely Fegyv Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Igazgató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Telph.vez Vez. csg csládgond Szoc.segítő Klubvez. Idősellátás Klubgond. gondozó házigond Ügyviteli csoport C Fegyv 0,87 2 0,75 3,625 Örm 0,75 0,75 Kuncs D Fegyv 1,75 2,5 0,94 0,5 5,69 Örm 0,75 0,75 1,5 Kuncs 1 1 E Fegyv 0,938 0,875 0,25 2,063 Örm Kuncs 1 1 F Fegyv 1,438 1,438 Örm Kuncs G Fegyv 1 1 Örm 0,875 0,875 Kuncs Össz.(Fő) 1 1,875 3,126 0,875 4, ,25 0,94 0,5 20,94 gazdvez pénzt Adm Össz (Fő) 3.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátásra: Főépület Melléképület Összesen Fegyvernek I. sz. Klub 325 m2 Felszabadulás út m2 II. sz. Klub 212,5 m2 Felszabadulás út ,5 m2 III. sz. Klub Ady 200 m2 Endre út m2 215 m2 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 110 m2 110 m2 Felszabadulás út 173. Összesen 847,5 m2 15 m2 862,5 m2 Örményes 87 m2 87 m2 Kuncsorba 112 m2 112 m2 Int. össz. 1046,5 m2 15 m2 1061,5 m2 Az immateriális javak nyitó bruttó értéke 130 e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 130 e Ft. Záró nettó érték 0 Ft.

13 10 Az ingatlanok nyitó bruttó értéke e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés e Ft volt. Záró nettó érték e Ft. A gépek, berendezések nyitó bruttó értéke e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés és selejtezés eft. Záró nettó érték 351 eft. 4./ Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának rövid értékelése: Szakmai feladatok: ÉTKEZTETÉS: Fegyvernek: től étkeztetettnek számítanak a klub és házi étkezők is. Szolgáltatásonként elemezve, a csak étkeztetést igénybevevők száma nem mutat jelentősebb csökkenést. 110 fő, viszont a napi nyilvántartás szerinti adagszám csökkent. Szombatonként átlagosan 59 fő vette igénybe ezt a szolgáltatási formát. Vasárnapi és ünnepi étkeztetést (2 adagokat szombatonként) átlagosan 12 fő kérte. Házhozszállítást jogosan 50 fő igényelt, részükre 6 fő tiszteletdíjas gondozónő szállította ki az ebédet. Örményes: A tervezettnél többen igényeltek étkeztetést, a szombati étkezés a tervezett szerint alakult. Házhoz a 11 fő részére 1 fő közfoglalkoztatott vitte ki a meleg ebédet. Kuncsorba: Az étkeztetésnél az igénylők száma csökkent, viszont 50%-a kéri a szombatonként az ebédet. Házhozszállítást 10 fő kért, részükre 1 fő közfoglalkoztatásban részesülő szállította a meleg ebédet. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Fegyvernek: Az előző évhez viszonyítva csökkent a házi segítségnyújtást igénylők száma, szoc. otthoni elhelyezés, elhalálozás miatt, de még így is magasabb az engedélyezett létszámnál. Éves szinten átlagban 30 főt látott el 4 gondozónő (1 fő 8 órában, 3 fő 6 órában) hétfőtől-péntekig. Napi 1-2 órás gondozási tevékenységgel 9 főt kellett ellátni. Karácsonyra 278 fő 80 éven felüli idősnek juttattuk el az Önkormányzat ajándékcsomagját és jókívánságait. Örményes: 1 fő 6 órában foglalkoztatott gondozónő napi bontásban 6-7 főt keres fel. A házi segítségnyújtás feladata megegyezik a Fegyverneknél leírtakkal. Karácsonyra fő kapott önkormányzati ajándékcsomagot. Kuncsorba: A házi segítségnyújtást igénylők száma növekedett a településen, amely a lakosság elidősödésének a következménye. Az előző évekhez viszonyítva több ápolási igényt kellett teljesíteni, amely leterhelte az intézmény dolgozóit. Ennek következtében az Idősek Klubjában foglalkoztatott gondozónőt munkaidejének felében a házi segítségnyújtásban kellett foglalkoztatni. Ezáltal a 14 fő gondozottat 1 fő 8 órás és részben a klubgondozó látta el. NAPPALI ELLÁTÁS: A programok a Szakmai programok alapján és a tervezettnek megfelelően alakultak. Mindhárom településen a klubvezetők nagy hangsúlyt fektetnek az Idősek Klubjainak programjaira, szolgáltatásaira. A Klubok ellátotti létszáma nem csökkent, mindhárom településen az engedélyezett férőhelyszám szerint alakult. Fegyvernek: összesen 6 fő 3 fő 7 órás klubvezetők 2 fő 6 órás gondozónőkkel 1 fő 4 órás gondozónővel látták el a feladatot Kiemelkedőbb szabadidős programok, rendezvények:

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁJUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. JANUÁR 28-ÁN

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. DECEMBER 17-ÉN

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 17 intézményével, részben

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. MÁJUS 28-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása A polgármesternek a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell előterjesztenie a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben