Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 67. -a alapján címet alkot. (2) Az önkormányzat Képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 3. A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer Forintban, b.) bevételi főösszegét ezer Forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szervének, a Polgármesteri Hivatalnak a évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) A Balatonakali Önkormányzatot évben megillető normatív állami hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású támogatások, személyi jövedelemadó, a bérkiadások kiegészítő támogatását, az Önkormányzatok jövedelem differenciálását mérséklő kiegészítését, illetve a beszámításáról, valamint az államháztartás tartalékáról jogcímek szerinti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza

2 II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Megnevezése: - Működési kiadások a összesen: eft Ebből: - személyi jellegű kiadások: eft - munkaadókat terhelő járulékok: eft - dologi jellegű kiadások: eft - speciális célú támogatások: eft (2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt onként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer Forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások a: ezer Forint, - a felújítások a: ezer Forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer Forint - támogatások a: 400 ezer Forint. 6. (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, a felújítási kiadásait az 5. számú melléklet, a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerve és az alcímek kiadási ait, kiemelt jogcímenkénti részletezéssel a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve az átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 16. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését 17. számú melléklet tartalmazza. (3) A feladatmutatók állományát a 18. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak ait a 7. számú melléklet tartalmazza

3 9. (1) Az önkormányzati hivatal költségvetését kiemelt onként a 8. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: ezer Forint. Ebből ezer Forint az általános tartalék, ezer Forint céltartalék. A céltartalék jogcímeit a 9. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. 10. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. számú melléklet adja meg. 11. Az önkormányzat költségvetési szerve - szakfeladatonként - összes bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 12. (1) Az Önkormányzat évi -felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat a évekre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza. 13. Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 4.000,- Ft/óra összegben határozza meg. 14. Az Önkormányzat közkútjainak vízhasználati díját 7.500,-Ft ban határozza meg. Kizárólag magáncélú vízvitelt engedélyez a kútról, napi egy alkalommal, maximum 1 m 3 mennyiségben. A kereskedelmi célú vízvétel lehetőségét az Önkormányzat megtiltja. IV. A költségvetési létszámkeret 15. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat létszám-át: - 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 22 fő az év utolsó napján határozatlan idejű foglalkoztatotti záró-létszámban állapítja meg

4 (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-át a Képviselőtestület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 16. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási ai év közben megváltoztathatóak. 17. (1) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A pótról a polgármester a Képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt okon belül a részoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - -módosítás nélkül is eltérhet. 18. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben módosítást hajthat végre. Az -módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részait. (3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében meghatározott tartalékok át összesen 50 ezer Forintig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az módosításról csak a Képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. 19. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselőtestület 500 ezer Forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer Forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg

5 (4) A polgármester 50 ezer Forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat a költségvetés terhére, erről a következő testületi ülésen beszámol. 20. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad. 21. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot ,-Ft-ban határozza meg A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 103. (6) bekezdése alapján. Záró és egyéb rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Kemendy Miklós polgármester Dr. Szabó Sándor jegyző A rendelet kihirdetve: Balatonakali, február 16. Dr. Szabó Sándor jegyző - 5 -

6 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. -ához megfelelően, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, 2/a. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat évi tervezett bevételeiről forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti évi tervezett bevételeiről forrásonként, 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti évi tervezett működési kiadásairól és létszámáról, 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti évi tervezett felújítási kiadásait célonként, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez, az önkormányzat és költségvetési szervei évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához, az önkormányzat évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban, 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. (1) bekezdéséhez a évi költségvetés kiemelt onként és címenként, 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. (2) bekezdésének megfelelően a évi céltartalék megnevezéseit tartalmazza. 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. ához a költségvetési szerv összes bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel szakfeladatonként, 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. (1) bekezdéséhez, a évi felhasználási ütemtervről, 12. számú melléklet az Önkormányzat évi közvetett támogatásai a 12. (2) bekezdésének megfelelően, 13. számú melléklet az Önkormányzat hitelállománya 12. (3) bekezdésének megfelelően, 14. számú melléklet az Önkormányzat évekre vonatkozó bevételei és kiadásai 12. (4) bekezdésének megfelelően, 15. számú melléklet a Balatonakali Önkormányzat állami támogatásai 4. (3) bekezdésének megfelelően, - 6 -

7 16. számú melléklet az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek kimutatása 7. (1) bekezdése szerint, 17. számú melléklet az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 7. (2) bekezdés szerint, 18. számú melléklet mutatószámok állománya 7. (3) bekezdése szerint

8 1. számú melléklet A 2/2009. (II.16.) költségvetési rendelete 2. -ához címrend Cím száma és neve Alcím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal I. Önkormányzati igazgatási tevékenység. 2. Önkormányzat II. Önkormányzat - 8 -

9 2. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi mérlege Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tőke jelleű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. IV. Nyújtott kölcsönök Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Kiadások mindösszesen

10 2/a. számú melléklet az 2/2009. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi bevételei Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 3.2. Központosított ok 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 9. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 10. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 11. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

11 3/a. számú melléklet az 2/2009. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi működési célú bevételei Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 3.2. Központosított ok 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

12 3/b. számú melléklet az 2/2009 ( II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések Folyamatban lévő beruházások címzett és 10. céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célból várható felhalmozási 12. célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen

13 3/c. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009 évi bevételi forrásonként Sorsz. Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított ok 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

14 Sorsz. 4. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi működési célú kiadásai Megnevezés Előző évi 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások Általános tartalék Céltartalék 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen

15 4./a számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi kiadásáinak a és teljesítése Sorszám Megnevezés Gazdálkodási jogkör Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt ok szerint) Előző évi Tárgy évi 1 Igazgatási tevékenység önálló Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Átadott pe Mindösszesen Létszám (fő) Önkormányzat önálló Kisegítő mezőgazdasági szolg. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Beruházás 500 Mindösszesen Létszám (fő) Helyi utak Felújítás Mindösszesen Közutak, hidak üzemeltetése Dologi kiadások Felújítás Mindösszesen Saját v. bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások Beruházás Mindösszesen Máshová nem sorolható szer. Átadott pénzeszköz Mindösszesen Tűzvédelem és katasztrófa Átadott pénzeszköz Mindösszesen Város és községgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT kivülre Beruházás Mindösszesen Létszám (fő) Köztemető fenntartási feladatok Személyi juttatás Munkaadókat terh. járulékok

16 Dologi kiadások Beruházás Minösszesen Közvilágítási feladatok Beruházás Dologi kiadások Mindösszesen Óvodai nevelés iskolai előkész. Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Mindösszesen Létszám (fő) Nappali rendszerű oktatás Átadott pénzeszköz Mindösszesen Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT kivülre Mindösszesen Fogorvosi szolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Mindösszesen Védőnői szolgálat Pénzeszköz átadás AHT belülre 50 Mindösszesen Családsegítés Személyi juttatás Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Mindösszesen Kisegítő alapellátás Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Mindösszesen Rendszeres szociális pénzb.ell Munkaadókat terh. járulékok Ápolási dij normatív Ápolási dij Mindösszesen Rendszeres gyermekvéd.pénz Átementi segélyek Rászorultságtól függő Átadott pénzeszközök Mindösszesen Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek ell Mindösszesen Eseti pénzb. szoc. ellátások Étkeztetés

17 Segély Mindösszesen Eseti pénzb. gyermv. ellátások Átmeneti segély Mindösszesen Szennyvíz elvezetés és kezelés Dologi kiadások Felhalmozási célú hitel Beruházás Mindösszesen Települési hulladékok kezelése Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Mindösszesen Egyéb szórakoztatási és kult tev. Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Beruházás Mindösszesen Létszám (fő) Közművelődési könyvtár Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok 96 Dologi kiadás Átadott pénzeszköz 160 Beruházás 389 Mindösszesen Sportcélok és feladatok Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadás 172 Átadott pénzeszköz Mindösszesen Fürdő és strand szolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terh. Járulékok Átadott pénzeszköz 70 Dologi kiadások Beruházás Mindösszesen Létszám (fő)

18 5. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként Felújítási kiadást nem tervez. Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi. évi számított. évi számított = Kossuth tér

19 6. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi 2010 évi számított 2011 évi számított = I. Beruházások Közvilágítás Hóvirág utca járda Ravatalozó előtető Telek közművesítése Strandra lépcső belépő 800 Akadálymentesítés Strandi villamosítás 800 II. Nem beruházási kiadások Lakásépítés támogatása BAHART részvény III. Hiteltörlesztések Szennyvízcsatornázás Kossuth u. 45. ingatlan Fejlesztési kiadások összesen

20 7. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak a éves bontásban Az Önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladatai Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi évi számított ) Felújítási feladatok (5. sz. melléklet szerint) 2) Fejlesztési kiadások Szennyvízcsatornázás Kossuth u. 45. ingatlan

21 Sorsz. az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi kiadásai Megnevezés Előző évi 8. számú melléket 2009 évi terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret

22 8 számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkrományzat Polgármesteri Hivatala 2009 évi kiadásainak a Sorsz. Intézmény / szakfeladat Ebből Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év összege %-a összege %-a összege %-a Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen (1-4) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)

23 8 számú melléklet folytatása az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009 évi kiadásainak a és teljesítése Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/Előző év Előző év Tervezett Terv/Előző év összege %-a összege %- a összege %- a össuege %-a össuege %-a

24 8 számú melléklet folytatása az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009 évi kiadásainak a és teljesítése Egyéb kiadás Ebből Létszám Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett összege %-a Terv/előző év

25 9. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. kötlségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi céltartaléka Sorsz. Feladat/cél 2009 évi Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1. Szennyvízelvezetés hitel fedezet Képviselőtestület Összesen

26 Az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez önkormányzati hivatal költségvetése (szak) feladatonként 10. számú melléklet Sorszám Szakfeladat Bevétel Előző év Bevétel Terv év Kiadás Előző év Kiadás Terv év 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgálat Helyi utak fenntartása Közutak fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznos Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tűzvédelem és katasztrófa elhárítás Polgári védelem Máshová nem sorolható tevékenységek Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartása Közvilágítási feladatok Finanszírozási műveletek 13. Önkorm. Feln. N. terv. elsz Óvodai nevelés isk. előkészítés Nappali rendszerű oktatás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Családsegítés Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés kezelés Települési hulladékok kezelése Egyéb szórakoztató tevékenység Közművelődési könyvtár 30. Közművelődési könyvtári tevékenység Sportcélok és feladatok Fürdő és strand szolg Összesen: Általános tartalék Céltartalék Összesen:

27 11. számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat 2009 évi -felhasználási ütemterv Sorsz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek Átvett pénzeszközök Támogatás Hitel 5. Előző havi záró pénzállomány Bevételek összesen (1-5) Kiadások 7. Működési kiadások Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása 12. Kiadások összesen (7-11) Egyenleg (havi záró 13. pénzállomány és 12 különbsége)

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének /200 (II.7.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről Várdomb község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről (a 15/2011.(IV.19.) számú, a 16/2011.(VI.27.) számú, a 19/2011.(IX.01.)

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben