A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 973/2013. (VI.5.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 973/2013. (VI.5.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/9702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: I., és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 973/2013. (VI.5.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az INFORÁDIÓ Kft.- vel (1033 Budapest, Polgár u ; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás március 1-7. közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Inforádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás március 1-7. közötti működése során összesen hét alkalommal megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezést, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz négyszáznegyvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Inforádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás március 1-7. közötti működése során nem sértette meg a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi követelményt. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Inforádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának március 1-7. között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés h) pontjában, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. Az Smtv. 20. (3) bekezdése szerint: A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), c,) j) és l) pontjában foglalt hatáskörében április 25-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 716/2013. (IV.25.) számú, MN/9702-4/2013. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten vélelmezhetően megsértette az 1491/2012. (VIII. 15.) számú médiatanácsi határozattal létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) rögzített, az ismétlések maximális arányára, valamint a zenei műsorszámok minimális arányára vonatkozó követelményeket, továbbá a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi követelményt, valamint a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezést. A Médiatanács egyúttal a hatósági eljárás megindításáról szóló végzésében nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte a Médiaszolgáltatót a tekintetben, hogy a március 1-7. között sugárzott, a végzés elválaszthatatlan részét képező II. számú mellékletben ismeretlen zene jelzéssel feltüntetett zeneművek magyar zeneműnek minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint május 6-án vette át, nyilatkozata május 14-én, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában megfelelően igazolt jogi képviselője útján előadta, hogy az eljárást megindító végzés II. számú mellékletében ismeretlen zene" jelzéssel feltüntetett zeneművek kivétel nélkül Király Péter magyar zeneszerző által a Médiaszolgáltató számára írt zeneművek voltak, amelyek kizárólag a Médiaszolgáltató műsorában kerültek és kerülnek sugárzásra, ezért magyar zenei műnek minősülnek. A vállalt műsorszerkezeti követelményektől való eltérések kapcsán előadta továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a hatósági szerződésben vállaltaknál nagyobb mértékben biztosította a szöveges médiatartalmak megjelenítését, továbbá a helyi közélettel foglalkozó műsorelemek és híradások közzétételét, valamint a közszolgálati műsoridejének aránya is kiugróan magasabb volt a vállaltaknál. Ezzel összefüggésben a speciális karakterisztika vállalást is ugyanennyivel túlteljesítette, továbbá az ismétlések aránya mind a teljes műsoridőre vetítve, mind az éjszakai órák nélküli műsoridőben átlagosan több mint 20%-kal maradt el a hatósági szerződés szerinti lehetséges maximumtól. Álláspontja szerint tehát a közösségi karakterisztika paramétereit messze túlteljesítette, figyelemmel ugyanakkor ezen speciális karakterisztika iparági sajátosságaira mivel a hír- és közélethez aktuális, időszerű információk szükségesek - ezek híján 2

3 objektíve nem befolyásolható körülmények okán nem tudott előállítani ilyen eredeti műsorelemeket. Mindez pedig befolyásolta az érintett műsorelemek időbeni elhelyezkedését is. Ennek figyelembe vételét kérte a hatósági eljárás során. A burkolt kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos vélelmezett megállapításokra vonatkozóan előadta, hogy Az Üzleti reggeli című műsorszám esetében technikai hiba történt, ugyanis kitörlődött a műsorelem támogató megjelenéstől mentes köztes szignálja, amely helyett az Smtv. 20. (8) bekezdés szerinti szignál került sugárzásra. A Toyota megjelenésével érintett támogatói műsorelemek vonatkozásában azonban álláspontja szerint az Mttv. szerinti korlátozás nem áll fenn. E körben utalt arra, hogy az Smtv. 20. (9) bekezdése értelmében maga a támogatott médiatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére, vagy szolgáltatásának igénybevételére", azonban a támogatói megnevezés a támogatott műsorszámtól jogilag élesen elkülönülő önálló műsorelem. Az Smtv. szerinti tilalom kizárólag a támogatott műsorszámra vonatkozik, ezért véleménye szerint a támogatói üzenet tekintetében nem tiltott az Smtv. 20. (9) bekezdése szerinti ösztönzés, felhívás. Álláspontja szerint az Smtv. 20. (3) bekezdése jelen ügyre nem alkalmazható, mivel az Smtv. 20. (3) és a 20. (8) - (9) bekezdése, illetve az utóbbira kifejezetten hivatkozó Mttv a egymással az általános-speciális viszonyában állnak. Tehát amíg az Smtv. 20. (3) bekezdése általában ír elő a burkolt kereskedelmi közleményre vonatkozó tilalmat a médiaszolgáltatás tekintetében, addig a 20. (8) bekezdése a támogatói együttműködés esetén kifejezetten kötelezővé teszi a médiatámogató népszerűsítését, amely a Mttv ának rendelkezése szerinti módon kötelező. Az Smtv. 20. (9) bekezdése a támogatói megjelenési rendelkezések körében rögzít speciális korlátozást, és véleménye szerint az Smtv. 20. (8) bekezdése egy kivételt fogalmaz meg az Smtv. 20. (3) bekezdés szerinti tilalom alól. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a Szerződésben körzeti közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Budapest 88,1 MHz frekvencia tekintetében. A Szerződésben a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi A speciális karakterisztikának megfelelő műsorszámok, műsorelemek 70,7% 70,7% Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 70,7% 70,7% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 30,61% 30,61% Zenei művek 10% 10% Szöveg 83,33% 83,33% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 24,24% A magyar zenei művek minimális aránya 100% 100% Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 37,9% 37,9% Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi A speciális karakterisztikának megfelelő műsorszámok, műsorelemek 74,46% 71,64% Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 74,46% 71,64% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 35,71% 21,20% Zenei művek 5,46% 5,46% Szöveg aránya 83,33% 83,33% Napi rendszeres híradás - 26,85% Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 29,26% 29,26% 3

4 Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. 1. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiak miatt: március 2-án és 3-án az ismétléseknek a teljes műsoridőre vetített napi maximális 37,9%-os arányára vonatkozó vállalásánál több ismétlést tett közzé, ugyanis ezeken a napokon a teljes műsoridő 53,3 és 68,1%-os arányában sugárzott ismételt műsorszámokat. Ugyanezen a napokon az éjszakai órák nélkül mért időintervallumban a napi 29,26%-os vállalását szintén megsértette, mivel a teljesítés március 2-án 45,7%-ot, március 3-án pedig 67,1%-ot tett ki, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 7. pontjai szerint. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten jelentősen alulteljesítette a zenei műsorszámok sugárzására vonatkozó, a teljes műsoridő napi és heti minimum 10%-os, az éjszakai órák nélküli periódusban 5,46%-os arányú vállalásait, mivel a zene aránya heti szinten csupán a teljes műsoridő 3,1%-át, illetve napi 1,9-4,3%-ot tett ki, míg az éjszakai órák nélküli időszak tekintetében heti 1,8%-ot, naponta pedig csak 0,8-3,5%-ot ért el, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 3. pontjai szerint. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, tehát a Médiatanács nem vehette figyelembe, hogy a Médiaszolgáltató egyébként bizonyos vállalásait túlteljesítette, továbbá, hogy az ismétlésekre tett vállalásait objektív körülmények miatt nem tudta teljesíteni, ám erre a jogkövetkezmény mértékének megállapítása során tekintettel volt. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra, miszerint az ismétlések aránya a teljes műsoridőre vetítve átlagosan több mint 20%-kal maradt el a Szerződésben rögzített maximális értéktől, megjegyzi, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a heti vállalásait valóban teljesítette, ám a napi vállalásait az említett két napon nem. A Médiatanács elfogadta a Médiaszolgáltató nyilatkozatában a magyar zenei művek arányára vonatkozóan előadottakat, miszerint a vizsgált adáshéten közreadott valamennyi zenemű magyar zenei műnek minősült, ennek okán megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt alábbi rendelkezést: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. 4

5 2. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt, a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezést is, az alábbiak miatt: A.) március 1-jén a 07:13:48-kor, 07:44:17-kor, 08:13:38-kor, 08:45:22-kor, 16:00:43-kor és 17:00:53-kor kezdődött közlekedési hírek előtt az alábbi támogatói üzenet jelent meg: Márkakereskedéseinkben a forgalom zavartalan. Különösen az Auris nyílt hétvége alatt, március 1-3 között. A közlekedési híreket az új Toyota Auris forgalmazója, a Toyota Motor Hungary Kft. támogatta. Az Smtv pontja és az Mttv pontja szerint: Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. Az Smtv pontja, valamint az Mttv pontja szerint: Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A reklám fogalmát az Smtv pontja és az Mttv pontja határozza meg: Reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Az Smtv. 20. (3) bekezdése szerint: A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. Burkolt kereskedelmi közleménynek olyan kereskedelmi közlemény tekintendő, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Megtévesztő a kereskedelmi közlemény, amely olyan szövegkörnyezetben, egyéb kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi természetét képtelen felismerni, azaz kereskedelmi üzenetet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan vállalná. A támogatás fogalmát az Mttv pontja határozza meg, amely szerint: Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt valamely médiaszolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit. A támogatás célja a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának, tevékenységének vagy termékeinek népszerűsítése. Az Mttv. 26. (2) bekezdése kiemeli, hogy a támogatott médiaszolgáltatás vagy műsorszám esetén a támogató megnevezése történhet a támogató vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a támogatóra vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója közzétételével, illetve feltüntetésével. A támogatás célja tehát valóban a népszerűsítés, valamint az, hogy a köztudatba bekerüljön és megragadjon a támogató neve, védjegye, logója, jelszava, arculata (terméke, szolgáltatása) stb., azonban a támogató megjelenítése, adott esetben a támogatói üzenet nem lépheti túl a népszerűsítés azon mértékét, amellyel már a reklám jegyeit hordozza. Vékony a határmezsgye a támogatás és a reklám között, a különbségtétel számos esetben nehézséget okozhat, hiszen mindkettő a kereskedelmi közlemény 5

6 fajtája, a kereskedelmi közlemény alapvető célja pedig áru, szolgáltatás vagy arculat közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. A reklámban azonban már olyan többletinformációk is megjelennek, amelyek vásárlásra ösztönözhetik a közönséget vagy szolgáltatás igénybevételének előmozdítására alkalmasak. A reklám tehát az egyszerű népszerűsítésen túl olyan elemeket hordoz, amelyek üzleti érdekeket jelenítenek meg azáltal, hogy a közönség a plusz információnak köszönhetően kedvet kap a vásárláshoz, a szolgáltatás igénybevételéhez. A reklámban látottak, elhangzottak azt az érzetet kelthetik, hogy előnyösebb, kedvezőbb feltételekkel lehet a termékhez hozzájutni vagy a szolgáltatást igénybe venni, illetve olyan befolyásoló erővel rendelkeznek, amelyek vásárlásra ösztönözhetik a közönséget. A fentebb idézett támogatói üzenettel a Médiaszolgáltató a kereskedelmi közlemény, ezen belül a kereskedelmi reklám céljait szolgáló információt tett közzé, mivel az abban foglalt kereskedelmi többletinformációval ( különösen az Auris nyílt hétvége alatt, március 1-3 között. ) a támogatói üzenet túllépte a támogatás közzétételének, megjelenítésének törvényben előírt feltételeit, és alkalmas lehetett az üzenetben nevezett vállalkozás (Toyota Motor Hungary Kft.) népszerűsítésére, termékei megvásárlásának előmozdítására. Az elhangzott többletinformáció a támogató cég egy kedvező szolgáltatását (nyílt hétvége) hangsúlyozta ki, amely a cég termékeinek választására, vásárlására ösztönözhette a közönséget. (Erre az értelmezésre világított rá a Fővárosi Törvényszék 23.K /2011/4. számú ítélete is, amely szerint: a kifogásolt mondatrészlet egy többletinformáció, amely a támogató gazdasági érdekét szolgálta, és vásárlásra ösztönözhette a hallgatókat.) A támogatói üzenet tehát burkolt reklámnak minősül, hiszen az abba ágyazott reklámértékű információ révén, természetét tekintve megtévesztethette a közönséget, a hallgatók ugyanis nem a tartalmának megfelelő megjelölés (reklám) útján találkoztak a kereskedelmi célokat szolgáló üzenettel. Ezzel a megoldással a közönség a támogatói üzenet részének tekinthette a kifogásolt információt, azaz nem tudatosult benne annak reklámértékű tartalma. A bírói gyakorlat szerint az ösztönző hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, ugyanis az tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az olyan információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra megjegyzi, hogy az Smtv. 20. (8) és (9) bekezdése a kereskedelmi közlemény egy fajtájára, a támogatásra (azaz a támogató megnevezésének módjára, valamint a támogatott médiatartalomra) vonatkozóan tartalmaz speciális előírásokat, ebből azonban nem következik (és minden alapot nélkülöz a feltételezés), hogy az Smtv. 20. (8) bekezdése kivételt képezne az Smtv. 20. (3) bekezdése szerinti tilalom alól. Az Smtv. 20. (3) bekezdése általános érvényű, minden médiatartalomra vonatkozó követelmény. A Médiaszolgáltató tehát a tárgyi támogatói üzenettel hat alkalommal burkolt reklámot adott közre. B.) A március 1-jén és 4-7. között délelőttönként jelentkező Üzleti reggeli című műsorszám támogatói a PwC Magyarország és az Erste Bank voltak. A műsorszámban az alábbi támogatói üzenet jelent meg: Az Üzleti reggeli az Inforádió üzleti-pénzügyi magazinja. A műsor támogatója a PwC 1 Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője: és az Erste Bank. Számít, kit választ!" A támogatói üzenet megjelenési időpontjai a következők: nap kezdete vége időtartama :59:47 09:00:04 00:00: :04:45 09:05:00 00:00:15 1 A PwC kifejezés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-re és a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-re utal. 6

7 :12:01 09:12:19 00:00: :15:24 09:15:41 00:00: :17:03 09:17:19 00:00: :17:47 09:18:03 00:00: :21:05 09:21:22 00:00: :25:54 09:26:10 00:00: :27:38 09:27:55 00:00: :59:54 09:00:08 00:00: :05:04 09:05:20 00:00: :16:04 09:16:20 00:00: :17:30 09:17:46 00:00: :18:14 09:18:30 00:00: :20:58 09:21:13 00:00: :22:44 09:23:00 00:00: :26:15 09:26:31 00:00: :28:30 09:28:46 00:00: :59:54 09:00:09 00:00: :05:16 09:05:32 00:00: :10:59 09:11:15 00:00: :14:57 09:15:13 00:00: :16:22 09:16:38 00:00: :17:03 09:17:19 00:00: :18:58 09:19:14 00:00: :25:23 09:25:39 00:00: :27:39 09:27:56 00:00: :59:54 09:00:09 00:00: :05:04 09:05:19 00:00: :15:46 09:16:02 00:00: :17:19 09:17:35 00:00: :17:55 09:18:11 00:00: :21:46 09:22:01 00:00: :23:48 09:24:03 00:00: :26:12 09:26:28 00:00: :28:11 09:28:29 00:00: :59:55 09:00:11 00:00: :04:51 09:05:08 00:00: :10:51 09:11:06 00:00: :15:01 09:15:17 00:00: :16:29 09:16:45 00:00: :17:09 09:17:25 00:00: :25:05 09:25:21 00:00: :27:19 09:27:37 00:00:18 Az Mttv. 26. (2) bekezdése szerint: A támogatott médiaszolgáltatás vagy műsorszám esetén a támogató - az Smtv. 20. (8) bekezdés alapján történő - megnevezése történhet a támogató vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a támogatóra vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója közzétételével, illetve feltüntetésével. Az Mttv. 26. (3) bekezdése szerint: A (2) bekezdés szerinti közzététel a támogatott műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon a műsorszámmal egyidejűleg, a műsorszámot megelőzően és a végét követően történhet. Az Mttv. 26. (3) bekezdése értelmében a támogató neve a műsorszám előtt és után, valamint azzal egyidejűleg is megjelenthet, továbbá a rendelkezés szövege szerint nem kizárt akár az 7

8 egyetlen műsorszámon belüli többszöri megjelenés sem. A Médiatanács álláspontja szerint azonban a támogatói üzenetnek az egy műsorszámon belüli túlzóan gyakori közreadásával a Médiaszolgáltató burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé. Jelen esetben ugyanis a mintegy félórás időtartamú Üzleti reggeli című műsorszámban a Médiaszolgáltató az átlagosan 16 másodperces támogatói üzenetet március 1-jén, 4-én, 5-én és 6-án kilenc alkalommal, március 7-én pedig nyolc alkalommal, átlagosan három percenként sugározta. A támogatói üzenet túlzóan gyakori közzététele túlmutatott annak célján, és a nevezett pénzügyi vállalkozások népszerűsítésére irányulhatott, előmozdítva azok szolgáltatásainak igénybevételét, tehát a Médiaszolgáltató burkolt reklámot adott közre. A Médiatanács álláspontja szerint arra való tekintettel, hogy a jogsértés a támogatói üzenet egyazon műsorszámon belüli túlzóan gyakori (átlagosan három percenkénti) történt közreadásával valósult meg a Médiaszolgáltató az Üzleti reggeli című műsorszámban műsorszámonként egy alkalommal tehát mivel a műsorszámot a vizsgált adáshéten öt alkalommal sugározta összesen öt alkalommal sértette meg az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést. A Médiatanács megjegyzi, hogy a Médiaszolgáltatónak az Mttv. 3. -ában megfogalmazott objektív felelőssége miatt nem volt tekintettel arra, hogy az Üzleti reggeli című műsorszám esetében technikai hiba (téves szignál) vezetett az Smtv. 20. (3) bekezdésének megsértéséhez, ám erre a jogkövetkezmény mértékének megállapítása során figyelemmel volt. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat az I. számú melléklet A. és B. táblázatai tartalmazzák, a vizsgált adáshét műsorát pedig a II. számú melléklet (a hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai) rögzíti. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. 8

9 Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A.) A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését megvalósító, fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését, a jogsértések együttes súlyára figyelemmel nem alkalmazta az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. B.) A Médiatanács a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését jelen határozat meghozataláig az alábbi esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben: a Médiatanács határozatának száma 1159/2011. (IX.1.) 1564/2012. (VIII.29.) 1852/2012. (X.17.) jogsértés Smtv. 20. (3) Smtv. 20. (3) Smtv. 20. (3) a jogsértés elkövetésének időpontja III. (1 alkalom) V. (20 alkalom) VI. (1 alkalom) az alkalmazott jogkövetkezmény Mttv (1) Mttv (3) b) Ft Mttv (3) b) Ft A Médiatanács január 1. óta az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését három alkalommal állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben. Az 1159/2011. (IX.1.) számú határozatában az Mttv (1) bekezdésében meghatározott felhívás jogkövetkezményét alkalmazta, majd az 1564/2012. (VIII.29.) számú határozatában (az összesen húsz alkalommal elkövetett jogsértés miatt) Ft bírságot, az 1852/2012. (X.17.) számú határozatában (az egy alkalommal elkövetett jogsértés miatt) Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Fentiekre tekintettel fennáll tehát az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség, mivel a Médiaszolgáltató az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését háromszázhatvanöt napon belül kétszer már megvalósította, mely jogsértéseket a Médiatanács az 1564/2012. (VIII.29.) és 1852/2012. (X.17.) számú jogerős határozataiban megállapította. Erre való figyelemmel - továbbá mivel az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés összesen tizenegy alkalommal történt megsértését nem értékelhette csekély súlyúként a Médiatanács - ez esetben is kizárt volt az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezmény alkalmazása. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, 9

10 illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésének megsértése körében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések együttes súlyán kívül a zenei művek tekintetében figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató az erre vonatkozó napi vállalásait a vizsgált adáshét valamennyi napján alulteljesítette. A Médiatanács az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése tekintetében a jogsértések súlyán kívül figyelembe vette azok ismételtségét is. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,08 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot, míg az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés összesen hét alkalommal történt megsértése miatt a maximálisan kiszabható bírság 0,88 %-ának megfelelő összegű, azaz összesen Ft (esetenként Ft) bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), c,) j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, június 5. A Médiatanács nevében dr. Kollarik Tamás soros elnöki tisztséget ellátó tag dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. személyes adat I. számú melléklet a Médiatanács 973/2013. (VI.5.) számú határozatához 10

11 A hatósági ellenőrzés megállapításai A. táblázat A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, a teljes műsoridőre vetítve: Inforádió, március 1-7. Időtartam március 1. március 2. március 3. március 4. március 5. március 6. március 7. Összes Vállalás (perc) péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 98,1% 96,2% 95,7% 97,3% 97,6% 96,7% 96,6% 96,9% 83,33% 83,33% 3.Zene időtartama Zene (%) 1,9% 3,8% 4,3% 2,7% 2,4% 3,3% 3,4% 3,1% 10% 10% Magyar zenei művek % 4.Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok időtartama Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok (%) ,3% 65,6% 63,8% 79,7% 83,6% 82,6% 78,8% 76,8% 30,61% 30,61% 5.Híradás időtartama Híradás (%) 91,9% 75% 78,4% 85,9% 89,5% 90,1% 89,2% 24,24% - 6.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) ,9% 95,3% 94,7% 94,4% 94,3% 93,4% 93,1% 94,3% 70,7% 70,7% 7.Ismétlések időtartama Ismétlések (%) ,9% 53,3% 68,1% 19,2% 17,6% 17,7% 16,9% 30,7% max. 37,9% max. 37,9% 8.Speciális karakterisztika Speciális karakterisztika (%) ,9% 95,3% 94,7% 94,4% 94,3% 93,4% 93,1% 94,3% 70,7% 70,7% 11

12 B. táblázat A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, az éjszakai órák (23:00-05:00) nélkül számított műsoridőben: Inforádió, március 1-7. Időtartam március 1. március 2. március 3. március 4. március 5. március 6. március 7. Összes Vállalás (perc) péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök nap hét 1.Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 99,2% 96,5% 96,7% 98,5% 98,9% 98,4% 98,9% 98,2% 83,33% 83,33% 3.Zene időtartama Zene (%) 0,8% 3,5% 3,3% 1,5% 1,1% 1,6% 1,1% 1,8% 5,46% 5,46% 4.Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok időtartama Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok (%) ,6% 72,6% 72,3% 95,8% 92,2% 91,3% 93,7% 86,9% 21,20% 35,71% 5.Híradás időtartama Híradás (%) 90,6% 72,1% 79,4% 91,9% 90,2% 89,5% 89,2% 26,85% - 6.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) ,5% 95,1% 95,3% 97,3% 97,1% 96,6% 96,9% 96,1% 71,64% 74,46% 7.Ismétlések ,6% 45,7% 67,1% 4,6% 4,5% 4,4% 4,5% 19,4% max. Ismétlések (%) 29,26% max. 29,26% 8.Speciális karakterisztika Speciális karakterisztika (%) ,5% 95,1% 95,3% 97,3% 97,1% 96,6% 96,9% 96,1% 71,64% 74,46% Budapest, június 5. A Médiatanács nevében dr. Kollarik Tamás soros elnöki tisztséget ellátó tag dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 12

13 II. számú melléklet a Médiatanács 973/2013. (VI.5.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai Inforádió :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene (magyar) ism. dátum BBC Világhíradó - Élő hírműsor Londonból 00:00:00 00:58:55 00:58:55 00:58:55 00:00: időkitöltő zene 00:58:55 01:00:09 00:01:14 00:00:00 00:01: Vállalatok és piacok - gazdasági magazin (uniós fejlesztések nyílt napja; kamarai regisztráció; kényszer értékesítési kvóta; gazdasági 01:00:09 01:20:36 00:20:27 00:20:27 00:00:00 ism hírek) Áttekintő (MAL Zrt., nőtt a Magyar Telekom bevétele) 01:20:36 01:25:55 00:05:19 00:05:19 00:00: időkitöltő zene 01:25:55 01:30:09 00:04:14 00:00:00 00:04: Paragrafus - jogi magazin (tanúvédelmi szabályozás; hagyatéki hitelező) 01:30:09 01:50:57 00:20:48 00:20:48 00:00:00 ism Áttekintő (ombudsman véleménye a 4. alaptörvény módosításról; szervátültetett emberek kérelme, hogy a fogyatékossági csoportba 01:50:57 01:58:30 00:07:33 00:07:33 00:00: kerüljenek; felújítják a Kéktúra útvonalát) időkitöltő zene 01:58:30 02:00:10 00:01:40 00:00:00 00:01: Katedra - oktatási magazin (kötelező nyugdíjazás; nemzeti stratégia az iskolai agresszió visszaszorítására; Felsőoktatási felvételi tájékoztató; középiskolai felvételi eredmények; diákigazolvány; határokon átnyúló 02:00:10 02:21:54 00:21:44 00:21:44 00:00:00 ism Rákóczi Szövetség; Budapest Open) Áttekintő (állami vagyonfelügyelő veszi át MAL Zrt. irányítását, nőtt a Magyar Telekom bevétele) 02:21:54 02:27:12 00:05:18 00:05:18 00:00:00 ism időkitöltő zene 02:27:12 02:27:27 00:00:15 00:00:00 00:00: Áttekintő (ombudsman véleménye a 4. alaptörvény módosításról; szervátültetett emberek kérelme, hogy a fogyatékossági csoportba 02:27:27 02:35:00 00:07:33 00:07:33 00:00:00 ism kerüljenek; felújítják a Kéktúra útvonalát) Aréna (beszélgetés Klinghammer István felsőoktatási államtitkárral) 02:35:00 03:25:00 00:50:00 00:50:00 00:00:00 ism Áttekintő (MAL Zrt., nőtt a Magyar Telekom bevétele) 03:25:00 03:30:19 00:05:19 00:05:19 00:00:00 ism időkitöltő zene 03:30:19 03:30:34 00:00:15 00:00:00 00:00: Vállalatok és piacok - gazdasági magazin (uniós fejlesztések nyílt napja; kamarai regisztráció; kényszer értékesítési kvóta; gazdasági 03:30:34 03:51:00 00:20:26 00:20:26 00:00:00 ism hírek) Áttekintő (ombudsman véleménye a 4. alaptörvény módosításról; szervátültetett emberek kérelme, hogy a fogyatékossági csoportba 03:51:00 03:58:33 00:07:33 00:07:33 00:00:00 ism kerüljenek; felújítják a Kéktúra útvonalát) időkitöltő zene 03:58:33 04:00:09 00:01:36 00:00:00 00:01: Paragrafus - jogi magazin (tanúvédelmi szabályozás; hagyatéki hitelező) 04:00:09 04:20:57 00:20:48 00:20:48 00:00:00 ism Áttekintő (MAL Zrt., nőtt a Magyar Telekom bevétele) 04:20:57 04:26:16 00:05:19 00:05:19 00:00:00 ism időkitöltő zene 04:26:16 04:26:30 00:00:14 00:00:00 00:00: Brüsszeli Hét (kikerülhetünk a deficit eljárás alól; olasz választások hatásai) 04:26:30 04:49:28 00:22:58 00:22:58 00:00:00 ism Áttekintő (ombudsman véleménye a 4. alaptörvény módosításról; szervátültetett emberek kérelme, hogy a fogyatékossági csoportba 04:49:28 04:57:00 00:07:32 00:07:32 00:00:00 ism kerüljenek; felújítják a Kéktúra útvonalát) időkitöltő zene 04:57:00 04:59:56 00:02:56 00:00:00 00:02: Hírek 04:59:56 05:00:00 00:00:04 00:03:23 00:00: Hírek 05:00:00 05:03:19 00:00:04 00:03:23 00:00: Aréna (beszélgetés Klinghammer István felsőoktatási államtitkárral) 05:03:19 05:29:37 00:26:18 00:26:18 00:00:00 ism reklám 05:29:37 05:30:03 00:00:26 00:00:26 00:00: Hírek 05:30:03 05:30:30 00:00:27 00:00:27 00:00: időjárás 05:30:30 05:30:55 00:00:25 00:00:25 00:00: főváros adósságállományának átvállalása 05:30:55 05:31:15 00:00:20 00:00:20 00:00: Hírek 05:31:15 05:34:05 00:02:50 00:02:50 00:00: Aréna (beszélgetés Klinghammer István felsőoktatási államtitkárral) 05:34:05 05:57:36 00:23:31 00:23:31 00:00:00 ism reklám 05:57:36 05:58:21 00:00:45 00:00:45 00:00: időkitöltő zene 05:58:21 05:59:52 00:01:31 00:00:00 00:01: Hírek 05:59:52 06:00:53 00:01:01 00:01:01 00:00:

14 időjárás, közlekedés 06:00:53 06:01:14 00:00:21 00:00:21 00:00: Hírek 06:01:14 06:03:04 00:01:50 00:01:50 00:00: Corvinus Egyetem költségvetése 06:03:04 06:04:09 00:01:05 00:01:05 00:00: Hírek 06:04:09 06:06:00 00:01:51 00:01:51 00:00: adósságátvállalás 06:06:00 06:09:06 00:03:06 00:03:06 00:00: Hírek 06:09:06 06:12:22 00:03:16 00:03:16 00:00: sporthírek 06:12:22 06:13:26 00:01:04 00:01:04 00:00: közlekedés 06:13:26 06:14:00 00:00:34 00:00:34 00:00: időjárás 06:14:00 06:14:39 00:00:39 00:00:39 00:00: Hírek 06:14:39 06:15:30 00:00:51 00:00:51 00:00: lapszemle (Dunakeszi időközi önkormányzati választás, Kossuth tér átépítése, Zugló) 06:15:30 06:17:00 00:01:30 00:01:30 00:00: Hírek 06:17:00 06:18:44 00:01:44 00:01:44 00:00: orvosmeteorológia 06:18:44 06:21:11 00:02:27 00:02:27 00:00: időjárás 06:21:11 06:22:15 00:01:04 00:01:04 00:00: közlekedés 06:22:15 06:24:14 00:01:59 00:01:59 00:00: időjárás 06:24:14 06:24:52 00:00:38 00:00:38 00:00: Széchenyi Pihenőkártya 06:24:52 06:25:46 00:00:54 00:00:54 00:00: bp-i Vivó Világbajnokság támogatása; szakmai nap a Károli Egyetemen; Erkel Színház 06:25:46 06:27:54 00:02:08 00:02:08 00:00: kulturális programajánló 06:27:54 06:29:51 00:01:57 00:01:57 00:00: Hírek 06:29:51 06:30:52 00:01:01 00:01:01 00:00: időjárás, közlekedés 06:30:52 06:31:14 00:00:22 00:00:22 00:00: Hírek 06:31:14 06:33:05 00:01:51 00:01:51 00:00: élőlánccal tiltakoztak a Corvinus Egyetem diákjai 06:33:05 06:34:58 00:01:53 00:01:53 00:00: Hírek 06:34:58 06:43:14 00:08:16 00:08:16 00:00: sporthírek 06:43:14 06:44:10 00:00:56 00:00:56 00:00: közlekedés 06:44:10 06:44:46 00:00:36 00:00:36 00:00: időjárás 06:44:46 06:45:26 00:00:40 00:00:40 00:00: Corvinus Egyetem, főváros adóssága; Erkel Színház 06:45:26 06:46:26 00:01:00 00:01:00 00:00: lapszemle (békemenet; lebontják a GM épületét) 06:46:26 06:47:41 00:01:15 00:01:15 00:00: Hírek 06:47:41 06:50:21 00:02:40 00:02:40 00:00: Gazdasági Lapszemle 06:50:21 06:51:41 00:01:20 00:01:20 00:00: Hírek 06:51:41 06:52:34 00:00:53 00:00:53 00:00: közlekedés 06:52:34 06:53:18 00:00:44 00:00:44 00:00: időjárás 06:53:18 06:53:57 00:00:39 00:00:39 00:00: Hírek 06:53:57 06:55:42 00:01:45 00:01:45 00:00: sporthírek 06:55:42 06:58:03 00:02:21 00:02:21 00:00: reklám 06:58:03 06:58:27 00:00:24 00:00:24 00:00: műsorajánló 06:58:27 06:59:50 00:01:23 00:01:23 00:00: Hírek 06:59:50 07:00:53 00:01:03 00:01:03 00:00: időjárás, közlekedés 07:00:53 07:01:18 00:00:25 00:00:25 00:00: Hírek 07:01:18 07:03:06 00:01:48 00:01:48 00:00: Corvinus Egyetem költségvetése 07:03:06 07:04:16 00:01:10 00:01:10 00:00: Hírek 07:04:16 07:06:04 00:01:48 00:01:48 00:00: önkormányzatok adósságátvállalása 07:06:04 07:08:10 00:02:06 00:02:06 00:00: Hírek 07:08:10 07:12:45 00:04:35 00:04:35 00:00: sporthírek 07:12:45 07:13:48 00:01:03 00:01:03 00:00: közlekedés 07:13:48 07:14:44 00:00:56 00:00:56 00:00: időjárás 07:14:44 07:15:20 00:00:36 00:00:36 00:00: Hírek 07:15:20 07:16:10 00:00:50 00:00:50 00:00: lapszemle (Dunakeszi időközi önkormányzati választás, Kossuth tér átépítése, Zugló) 07:16:10 07:17:37 00:01:27 00:01:27 00:00: Hírek 07:17:37 07:19:22 00:01:45 00:01:45 00:00: orvosmeteorológia 07:19:22 07:21:49 00:02:27 00:02:27 00:00: időjárás 07:21:49 07:22:52 00:01:03 00:01:03 00:00: közlekedés 07:22:52 07:24:38 00:01:46 00:01:46 00:00:

15 időjárás 07:24:38 07:25:25 00:00:47 00:00:47 00:00: Kulturális Percek 07:25:25 07:27:37 00:02:12 00:02:12 00:00: reklám 07:27:37 07:28:25 00:00:48 00:00:48 00:00: műsorajánló 07:28:25 07:29:53 00:01:28 00:01:28 00:00: Hírek 07:29:53 07:30:53 00:01:00 00:01:00 00:00: időjárás, közlekedés 07:30:53 07:31:15 00:00:22 00:00:22 00:00: Hírek 07:31:15 07:33:03 00:01:48 00:01:48 00:00: élőlánccal tiltakoztak a Corvinus Egyetem diákjai 07:33:03 07:34:57 00:01:54 00:01:54 00:00: Hírek 07:34:57 07:43:21 00:08:24 00:08:24 00:00: sporthírek 07:43:21 07:44:17 00:00:56 00:00:56 00:00: közlekedés 07:44:17 07:45:22 00:01:05 00:01:05 00:00: időjárás 07:45:22 07:45:58 00:00:36 00:00:36 00:00: Hírek 07:45:58 07:46:57 00:00:59 00:00:59 00:00: főváros adósságállományának átvállalása; megújult az Erkel Színház 07:46:57 07:47:22 00:00:25 00:00:25 00:00: lapszemle (békemenet; lebontják a GM épületét) 07:47:22 07:48:34 00:01:12 00:01:12 00:00: Hírek 07:48:34 07:53:08 00:04:34 00:04:34 00:00: Gazdasági Lapszemle 07:53:08 07:54:28 00:01:20 00:01:20 00:00: Hírek 07:54:28 07:55:09 00:00:41 00:00:41 00:00: közlekedés 07:55:09 07:56:16 00:01:07 00:01:07 00:00: időjárás 07:56:16 07:56:55 00:00:39 00:00:39 00:00: reklám 07:56:55 07:58:35 00:01:40 00:01:40 00:00: műsorajánló 07:58:35 07:59:52 00:01:17 00:01:17 00:00: Hírek 07:59:52 08:00:45 00:00:53 00:00:53 00:00: időjárás, közlekedés 08:00:45 08:01:11 00:00:26 00:00:26 00:00: Hírek 08:01:11 08:12:21 00:11:10 00:11:10 00:00: sporthírek 08:12:21 08:13:38 00:01:17 00:01:17 00:00: közlekedés 08:13:38 08:14:35 00:00:57 00:00:57 00:00: időjárás 08:14:35 08:15:06 00:00:31 00:00:31 00:00: Hírek 08:15:06 08:16:02 00:00:56 00:00:56 00:00: lapszemle (Dunakeszi időközi önkormányzati választás, Kossuth tér átépítése, Zugló) 08:16:02 08:17:29 00:01:27 00:01:27 00:00: Tőzsde hírek 08:17:29 08:19:31 00:02:02 00:02:02 00:00: Hírek 08:19:31 08:20:53 00:01:22 00:01:22 00:00: orvosmeteorológia 08:20:53 08:23:19 00:02:26 00:02:26 00:00: Hírek 08:23:19 08:25:24 00:02:05 00:02:05 00:00: közlekedés 08:25:24 08:26:11 00:00:47 00:00:47 00:00: időjárás 08:26:11 08:26:43 00:00:32 00:00:32 00:00: program 08:26:43 08:28:36 00:01:53 00:01:53 00:00: Társadalmi célú hirdetés (Csányi Alapítvány) 08:28:36 08:29:06 00:00:30 00:00:30 00:00: műsorajánló 08:29:06 08:29:47 00:00:41 00:00:41 00:00: Hírek 08:29:47 08:30:46 00:00:59 00:00:59 00:00: időjárás, közlekedés 08:30:46 08:31:12 00:00:26 00:00:26 00:00: Hírek 08:31:12 08:44:31 00:13:19 00:13:19 00:00: sporthírek 08:44:31 08:45:22 00:00:51 00:00:51 00:00: közlekedés 08:45:22 08:46:11 00:00:49 00:00:49 00:00: időjárás 08:46:11 08:46:42 00:00:31 00:00:31 00:00: Hírek 08:46:42 08:47:05 00:00:23 00:00:23 00:00: megújult az Erkel Színház, bp-i Vivó VB 08:47:05 08:47:26 00:00:21 00:00:21 00:00: lapszemle (békemenet; lebontják a GM épületét) 08:47:26 08:48:38 00:01:12 00:01:12 00:00: Tőzsde Nyitás 08:48:38 08:50:48 00:02:10 00:02:10 00:00: Gazdasági Lapszemle 08:50:48 08:52:04 00:01:16 00:01:16 00:00: Hírek 08:52:04 08:53:54 00:01:50 00:01:50 00:00: közlekedés 08:53:54 08:54:29 00:00:35 00:00:35 00:00: időjárás 08:54:29 08:55:02 00:00:33 00:00:33 00:00: sporthírek 08:55:02 08:56:09 00:01:07 00:01:07 00:00: reklám 08:56:09 08:58:43 00:02:34 00:02:34 00:00: műsorajánló 08:58:43 08:59:47 00:01:04 00:01:04 00:00:

16 Üzleti Reggeli - gazdasági magazin 08:59:47 09:27: előzetes 08:59:47 09:00:36 00:00:49 00:00:49 00:00: közlekedés 09:00:36 09:01:30 00:00:54 00:00:54 00:00: időjárás 09:01:30 09:02:19 00:00:49 00:00:49 00:00: pénzügyi, gazdasági hírek 09:02:19 09:27:58 00:25:39 00:25:39 00:00: reklám 09:27:58 09:28:24 00:00:26 00:00:26 00:00: műsorajánló 09:28:24 09:29:51 00:01:27 00:01:27 00:00: Hírek 09:29:51 09:30:29 00:00:38 00:00:38 00:00: közlekedés 09:30:29 09:31:13 00:00:44 00:00:44 00:00: időjárás 09:31:13 09:32:02 00:00:49 00:00:49 00:00: Hírek 09:32:02 09:34:28 00:02:26 00:02:26 00:00: balett esttel nyit a megújult Erkel Színház 09:34:28 09:35:06 00:00:38 00:00:38 00:00: Hírek 09:35:06 09:46:05 00:10:59 00:10:59 00:00: Délelőtti Mérleg - vállalati hírek, befektetési tanácsok, adóügyek 09:46:05 09:55:51 00:09:46 00:09:46 00:00: közlekedés 09:55:51 09:57:03 00:01:12 00:01:12 00:00: műsorelőzetes 09:57:03 09:58:24 00:01:21 00:01:21 00:00: reklám 09:58:24 09:59:36 00:01:12 00:01:12 00:00: műsorajánló 09:59:36 10:00:06 00:00:30 00:00:30 00:00: Hírek 10:00:06 10:00:42 00:00:36 00:00:36 00:00: közlekedés 10:00:42 10:01:25 00:00:43 00:00:43 00:00: időjárás 10:01:25 10:02:15 00:00:50 00:00:50 00:00: Hírek 10:02:15 10:27:34 00:25:19 00:25:19 00:00: közlekedés 10:27:34 10:28:47 00:01:13 00:01:13 00:00: műsorajánló 10:28:47 10:29:28 00:00:41 00:00:41 00:00: időkitöltő zene 10:29:28 10:29:52 00:00:24 00:00:00 00:00: Hírek 10:29:52 10:30:33 00:00:41 00:00:41 00:00: közlekedés 10:30:33 10:31:04 00:00:31 00:00:31 00:00: időjárás 10:31:04 10:31:53 00:00:49 00:00:49 00:00: Hírek 10:31:53 10:46:08 00:14:15 00:14:15 00:00: közlekedés (autópálya) 10:46:08 10:47:06 00:00:58 00:00:58 00:00: Vállalati percek (MVM, dohányboltok koncessziós pályázata) 10:47:06 10:48:03 00:00:57 00:00:57 00:00: Hírek 10:48:03 10:57:21 00:09:18 00:09:18 00:00: Hungarian Showcase színházi szemle Budapesten 10:57:21 11:00:10 00:02:49 00:02:49 00:00: műsorajánló 11:00:10 11:00:39 00:00:29 00:00:29 00:00: Hírek 11:00:39 11:01:16 00:00:37 00:00:37 00:00: közlekedés 11:01:16 11:01:47 00:00:31 00:00:31 00:00: időjárás 11:01:47 11:02:35 00:00:48 00:00:48 00:00: Hírek 11:02:35 11:28:15 00:25:40 00:25:40 00:00: reklám 11:28:15 11:28:41 00:00:26 00:00:26 00:00: műsorajánló 11:28:41 11:29:50 00:01:09 00:01:09 00:00: Hírek 11:29:50 11:30:36 00:00:46 00:00:46 00:00: közlekedés 11:30:36 11:31:22 00:00:46 00:00:46 00:00: időjárás 11:31:22 11:32:10 00:00:48 00:00:48 00:00: Hírek 11:32:10 11:43:06 00:10:56 00:10:56 00:00: Heti Lapszemle 11:43:06 11:45:11 00:02:05 00:02:05 00:00: Hírek 11:45:11 11:49:22 00:04:11 00:04:11 00:00: új gorilla a Fővárosi Állatkertben 11:49:22 11:52:14 00:02:52 00:02:52 00:00: Kitekintő - nemzetközi hírek 11:52:14 11:55:09 00:02:55 00:02:55 00:00: Erkel Színház; beszélgetés Ókovács Szilveszterrel, az Operaház Főigazgatójával 11:55:09 11:58:11 00:03:02 00:03:02 00:00: reklám 11:58:11 11:59:06 00:00:55 00:00:55 00:00: műsorajánló 11:59:06 12:00:08 00:01:02 00:01:02 00:00: Hírek 12:00:08 12:00:45 00:00:37 00:00:37 00:00: közlekedés 12:00:45 12:01:30 00:00:45 00:00:45 00:00: időjárás 12:01:30 12:02:22 00:00:52 00:00:52 00:00: Hírek 12:02:22 12:05:54 00:03:32 00:03:32 00:00: balett esttel nyit a megújult Erkel Színház 12:05:54 12:06:34 00:00:40 00:00:40 00:00:

17 sporthírek 12:06:34 12:07:47 00:01:13 00:01:13 00:00: Hírek 12:07:47 12:19:03 00:11:16 00:11:16 00:00: Piaci Percek - vállalati hírek, tőzsdei helyzetjelentés 12:19:03 12:19:43 00:00:40 00:00:40 00:00: Hírek 12:19:43 12:27:23 00:07:40 00:07:40 00:00: reklám 12:27:23 12:28:12 00:00:49 00:00:49 00:00: Műsor címe 12:28:12 12:29:30 00:01:18 00:01:18 00:00: időkitöltő zene 12:29:30 12:29:52 00:00:22 00:00:00 00:00: Hírek 12:29:52 12:30:36 00:00:44 00:00:44 00:00: közlekedés 12:30:36 12:31:19 00:00:43 00:00:43 00:00: időjárás 12:31:19 12:32:10 00:00:51 00:00:51 00:00: Hírek 12:32:10 12:44:01 00:11:51 00:11:51 00:00: Piaci Percek - vállalati hírek, tőzsdei helyzetjelentés 12:44:01 12:44:58 00:00:57 00:00:57 00:00: Hírek 12:44:58 12:55:45 00:10:47 00:10:47 00:00: közlekedés 12:55:45 12:57:00 00:01:15 00:01:15 00:00: sporthírek 12:57:00 12:59:45 00:02:45 00:02:45 00:00: reklám 12:59:45 13:00:27 00:00:42 00:00:42 00:00: Hírek 13:00:27 13:00:50 00:00:23 00:00:23 00:00: közlekedés 13:00:50 13:01:33 00:00:43 00:00:43 00:00: időjárás 13:01:33 13:02:24 00:00:51 00:00:51 00:00: Hírek 13:02:24 13:29:25 00:27:01 00:27:01 00:00: reklám 13:29:25 13:29:50 00:00:25 00:00:25 00:00: műsorajánló 13:29:50 13:30:22 00:00:32 00:00:32 00:00: Hírek 13:30:22 13:30:59 00:00:37 00:00:37 00:00: közlekedés 13:30:59 13:31:42 00:00:43 00:00:43 00:00: időjárás 13:31:42 13:32:33 00:00:51 00:00:51 00:00: Hírek 13:32:33 13:35:33 00:03:00 00:03:00 00:00: új gorilla a Fővárosi Állatkertben 13:35:33 13:36:07 00:00:34 00:00:34 00:00: Hírek 13:36:07 13:56:20 00:20:13 00:20:13 00:00: sporthírek 13:56:20 13:58:55 00:02:35 00:02:35 00:00: műsorajánló 13:58:55 14:00:04 00:01:09 00:01:09 00:00: Hírek 14:00:04 14:00:53 00:00:49 00:00:49 00:00: közlekedés 14:00:53 14:01:37 00:00:44 00:00:44 00:00: időjárás 14:01:37 14:02:27 00:00:50 00:00:50 00:00: Hírek 14:02:27 14:18:25 00:15:58 00:15:58 00:00: közlekedés (autópálya) 14:18:25 14:19:14 00:00:49 00:00:49 00:00: Hírek 14:19:14 14:25:11 00:05:57 00:05:57 00:00: átadták a felújított Csepeli Strandot 14:25:11 14:28:01 00:02:50 00:02:50 00:00: sporthírek 14:28:01 14:29:42 00:01:41 00:01:41 00:00: műsorajánló 14:29:42 14:30:12 00:00:30 00:00:30 00:00: Hírek 14:30:12 14:30:54 00:00:42 00:00:42 00:00: közlekedés 14:30:54 14:31:20 00:00:26 00:00:26 00:00: időjárás 14:31:20 14:32:10 00:00:50 00:00:50 00:00: Hírek 14:32:10 14:35:06 00:02:56 00:02:56 00:00: balett esttel nyit a megújult Erkel Színház 14:35:06 14:35:41 00:00:35 00:00:35 00:00: Hírek 14:35:41 14:54:30 00:18:49 00:18:49 00:00: szimfonikus koncertet ad Budapesten a Deep Forest 14:54:30 14:57:11 00:02:41 00:02:41 00:00: sporthírek 14:57:11 15:00:17 00:03:06 00:03:06 00:00: Hírek 15:00:17 15:01:06 00:00:49 00:00:49 00:00: közlekedés 15:01:06 15:01:32 00:00:26 00:00:26 00:00: időjárás 15:01:32 15:02:23 00:00:51 00:00:51 00:00: Hírek 15:02:23 15:17:17 00:14:54 00:14:54 00:00: Délutáni mérleg - vállalati hírek, befektetési tanácsok, adóügyek 15:17:17 15:25:12 00:07:55 00:07:55 00:00: átadták a felújított Csepeli Strandot 15:25:12 15:28:08 00:02:56 00:02:56 00:00: reklám 15:28:08 15:28:35 00:00:27 00:00:27 00:00: műsorajánló 15:28:35 15:29:52 00:01:17 00:01:17 00:00: Hírek 15:29:52 15:30:36 00:00:44 00:00:44 00:00:

18 közlekedés 15:30:36 15:31:13 00:00:37 00:00:37 00:00: időjárás 15:31:13 15:32:04 00:00:51 00:00:51 00:00: Hírek 15:32:04 15:35:45 00:03:41 00:03:41 00:00: Könyvpercek - Baráth Magdolna és Feidl István: Lehallgatott kihallgatások 15:35:45 15:38:57 00:03:12 00:03:12 00:00: Hírek 15:38:57 15:58:14 00:19:17 00:19:17 00:00: reklám 15:58:14 15:58:37 00:00:23 00:00:23 00:00: műsorajánló 15:58:37 15:59:51 00:01:14 00:01:14 00:00: Hírek 15:59:51 16:00:43 00:00:52 00:00:52 00:00: közlekedés 16:00:43 16:01:34 00:00:51 00:00:51 00:00: időjárás 16:01:34 16:02:14 00:00:40 00:00:40 00:00: Hírek 16:02:14 16:06:47 00:04:33 00:04:33 00:00: sporthírek 16:06:47 16:08:15 00:01:28 00:01:28 00:00: Hírek 16:08:15 16:15:50 00:07:35 00:07:35 00:00: orvosmeteorológia 16:15:50 16:17:26 00:01:36 00:01:36 00:00: gyerekfejlesztő központot adnak át Budapesten 16:17:26 16:19:51 00:02:25 00:02:25 00:00: Hírek 16:19:51 16:25:28 00:05:37 00:05:37 00:00: sporthírek 16:25:28 16:28:06 00:02:38 00:02:38 00:00: reklám 16:28:06 16:28:57 00:00:51 00:00:51 00:00: műsorajánló 16:28:57 16:30:24 00:01:27 00:01:27 00:00: Hírek 16:30:24 16:31:10 00:00:46 00:00:46 00:00: közlekedés 16:31:10 16:31:49 00:00:39 00:00:39 00:00: időjárás 16:31:49 16:32:37 00:00:48 00:00:48 00:00: Hírek 16:32:37 16:42:45 00:10:08 00:10:08 00:00: közlekedés (autópálya) 16:42:45 16:43:24 00:00:39 00:00:39 00:00: Világszám műsorelőzetes 16:43:24 16:44:46 00:01:22 00:01:22 00:00: Hírek 16:44:46 16:51:15 00:06:29 00:06:29 00:00: közlekedés (autópálya) 16:51:15 16:52:00 00:00:45 00:00:45 00:00: Kitekintő - nemzetközi hírek 16:52:00 16:56:27 00:04:27 00:04:27 00:00: sporthírek 16:56:27 16:58:12 00:01:45 00:01:45 00:00: reklám 16:58:12 16:59:08 00:00:56 00:00:56 00:00: műsorajánló 16:59:08 17:00:09 00:01:01 00:01:01 00:00: Hírek 17:00:09 17:00:53 00:00:44 00:00:44 00:00: közlekedés 17:00:53 17:01:48 00:00:55 00:00:55 00:00: időjárás 17:01:48 17:02:36 00:00:48 00:00:48 00:00: Hírek 17:02:36 17:06:03 00:03:27 00:03:27 00:00: sporthírek 17:06:03 17:07:27 00:01:24 00:01:24 00:00: Hírek 17:07:27 17:14:12 00:06:45 00:06:45 00:00: közlekedés (autópálya) 17:14:12 17:14:56 00:00:44 00:00:44 00:00: Hírek 17:14:56 17:16:31 00:01:35 00:01:35 00:00: Tőzsde Zárás 17:16:31 17:18:58 00:02:27 00:02:27 00:00: orvosmeteorológia 17:18:58 17:20:33 00:01:35 00:01:35 00:00: gyerekfejlesztő központot adnak át Budapesten 17:20:33 17:23:00 00:02:27 00:02:27 00:00: új gorilla a Fővárosi Állatkertben 17:23:00 17:25:58 00:02:58 00:02:58 00:00: Hírek 17:25:58 17:27:39 00:01:41 00:01:41 00:00: reklám 17:27:39 17:28:48 00:01:09 00:01:09 00:00: műsorajánló 17:28:48 17:29:55 00:01:07 00:01:07 00:00: Hírek 17:29:55 17:30:37 00:00:42 00:00:42 00:00: közlekedés 17:30:37 17:31:16 00:00:39 00:00:39 00:00: időjárás 17:31:16 17:31:54 00:00:38 00:00:38 00:00: Hírek 17:31:54 17:35:20 00:03:26 00:03:26 00:00: Közszolgálati percek (kormányablakok; járműnyilvántartás) 17:35:20 17:39:41 00:04:21 00:04:21 00:00: Hírek 17:39:41 17:46:59 00:07:18 00:07:18 00:00: Esti Mérleg - gazdasági hírek, vállalati és tőzsdei információk 17:46:59 17:51:53 00:04:54 00:04:54 00:00: Hírek 17:51:53 17:54:30 00:02:37 00:02:37 00:00: sporthírek 17:54:30 17:57:36 00:03:06 00:03:06 00:00: reklám 17:57:36 17:58:23 00:00:47 00:00:47 00:00:

19 műsorajánló 17:58:23 17:59:52 00:01:29 00:01:29 00:00: Hírek 17:59:52 18:00:43 00:00:51 00:00:51 00:00: közlekedés 18:00:43 18:01:34 00:00:51 00:00:51 00:00: időjárás 18:01:34 18:02:10 00:00:36 00:00:36 00:00: Hírek 18:02:10 18:05:23 00:03:13 00:03:13 00:00: sporthírek 18:05:23 18:06:30 00:01:07 00:01:07 00:00: Aréna Különkiadás (beszélgetés az új MNB elnökről és Nemzetgazdasági miniszterről, gazdasági lehetőségekről) 18:06:30 18:28:48 00:22:18 00:22:18 00:00: reklám 18:28:48 18:29:20 00:00:32 00:00:32 00:00: műsorajánló 18:29:20 18:30:44 00:01:24 00:01:24 00:00: Hírek 18:30:44 18:31:15 00:00:31 00:00:31 00:00: közlekedés 18:31:15 18:31:47 00:00:32 00:00:32 00:00: időjárás 18:31:47 18:32:24 00:00:37 00:00:37 00:00: Hírek 18:32:24 18:35:44 00:03:20 00:03:20 00:00: Aréna Különkiadás (beszélgetés az új MNB elnökről és Nemzetgazdasági miniszterről, gazdasági lehetőségekről) 18:35:44 18:59:49 00:24:05 00:24:05 00:00: reklám 18:59:49 19:00:39 00:00:50 00:00:50 00:00: műsorajánló 19:00:39 19:01:40 00:01:01 00:01:01 00:00: Hírek 19:01:40 19:02:11 00:00:31 00:00:31 00:00: közlekedés 19:02:11 19:02:49 00:00:38 00:00:38 00:00: időjárás 19:02:49 19:03:24 00:00:35 00:00:35 00:00: Hírek 19:03:24 19:05:40 00:02:16 00:02:16 00:00: Aréna (beszélgetés Ókovács Szilveszterrel, az Operaház főigazgatójával az Erkel Színház újra nyitásáról és főigazgatói terveiről 19:05:40 19:31:20 00:25:40 00:25:40 00:00: Hírek 19:31:20 19:31:48 00:00:28 00:00:28 00:00: közlekedés 19:31:48 19:32:40 00:00:52 00:00:52 00:00: időjárás 19:32:40 19:33:01 00:00:21 00:00:21 00:00: Hírek 19:33:01 19:35:56 00:02:55 00:02:55 00:00: Aréna (beszélgetés Ókovács Szilveszterrel, az Operaház főigazgatójával az Erkel Színház újra nyitásáról és főigazgatói terveiről 19:35:56 19:59:20 00:23:24 00:23:24 00:00: időkitöltő zene 19:59:20 19:59:50 00:00:30 00:00:00 00:00: Hírek 19:59:50 20:00:32 00:00:42 00:00:42 00:00: közlekedés 20:00:32 20:01:08 00:00:36 00:00:36 00:00: időjárás 20:01:08 20:01:44 00:00:36 00:00:36 00:00: Hírek 20:01:44 20:05:22 00:03:38 00:03:38 00:00: Világszám (Dubai látványosságai) 20:05:22 20:15:07 00:09:45 00:09:45 00:00: Hírek 20:15:07 20:16:43 00:01:36 00:01:36 00:00: időjárás 20:16:43 20:17:02 00:00:19 00:00:19 00:00: Világszám (Dubai látványosságai) 20:17:02 20:29:20 00:12:18 00:12:18 00:00: reklám 20:29:20 20:30:05 00:00:45 00:00:45 00:00: Hírek 20:30:05 20:30:42 00:00:37 00:00:37 00:00: időjárás 20:30:42 20:31:02 00:00:20 00:00:20 00:00: Hírek 20:31:02 20:54:22 00:23:20 00:23:20 00:00: sporthírek 20:54:22 20:57:16 00:02:54 00:02:54 00:00: reklám 20:57:16 20:57:39 00:00:23 00:00:23 00:00: időkitöltő zene 20:57:39 20:59:51 00:02:12 00:00:00 00:02: Hírek 20:59:51 21:00:28 00:00:37 00:00:37 00:00: közlekedés 21:00:28 21:01:05 00:00:37 00:00:37 00:00: időjárás 21:01:05 21:01:42 00:00:37 00:00:37 00:00: Hírek 21:01:42 21:06:12 00:04:30 00:04:30 00:00: sporthírek 21:06:12 21:07:52 00:01:40 00:01:40 00:00: Hírek 21:07:52 21:26:48 00:18:56 00:18:56 00:00: sporthírek 21:26:48 21:29:27 00:02:39 00:02:39 00:00: Hírek 21:29:27 21:29:56 00:00:29 00:00:29 00:00: időjárás 21:29:56 21:30:20 00:00:24 00:00:24 00:00: Hírek 21:30:20 21:33:11 00:02:51 00:02:51 00:00: megújult Erkel Színház 21:33:11 21:34:20 00:01:09 00:01:09 00:00: Hírek 21:34:20 21:48:54 00:14:34 00:14:34 00:00:

20 Heti Lapszemle 21:48:54 21:50:58 00:02:04 00:02:04 00:00: vívó VB Budapesten 21:50:58 21:53:44 00:02:46 00:02:46 00:00: sporthírek 21:53:44 21:57:06 00:03:22 00:03:22 00:00: időkitöltő zene 21:57:06 21:59:50 00:02:44 00:00:00 00:02: Hírek 21:59:50 22:00:31 00:00:41 00:00:41 00:00: közlekedés 22:00:31 22:01:08 00:00:37 00:00:37 00:00: időjárás 22:01:08 22:01:45 00:00:37 00:00:37 00:00: Hírek 22:01:45 22:05:33 00:03:48 00:03:48 00:00: sporthírek 22:05:33 22:07:14 00:01:41 00:01:41 00:00: Hírek 22:07:14 22:17:22 00:10:08 00:10:08 00:00: Tőzsde Zárás 22:17:22 22:19:43 00:02:21 00:02:21 00:00: Hírek 22:19:43 22:31:04 00:11:21 00:11:21 00:00: időjárás 22:31:04 22:31:25 00:00:21 00:00:21 00:00: Hírek 22:31:25 22:54:47 00:23:22 00:23:22 00:00: sporthírek 22:54:47 22:57:41 00:02:54 00:02:54 00:00: időkitöltő zene 22:57:41 22:59:52 00:02:11 00:00:00 00:02: Hírek 22:59:52 23:00:00 00:00:08 00:00:29 00:00: Hírek 23:00:00 23:00:21 00:00:21 00:00:29 00:00: időjárás 23:00:21 23:00:44 00:00:23 00:00:23 00:00: Hírek 23:00:44 23:04:17 00:03:33 00:03:33 00:00: megújult Erkel Színház 23:04:17 23:05:27 00:01:10 00:01:10 00:00: Aréna (beszélgetés Ókovács Szilveszterrel, az Operaház főigazgatójával az Erkel Színház újra nyitásáról és főigazgatói terveiről 23:05:27 23:31:11 00:25:44 00:25:44 00:00:00 ism időkitöltő zene 23:31:11 23:31:27 00:00:16 00:00:00 00:00: Aréna (beszélgetés Ókovács Szilveszterrel, az Operaház főigazgatójával az Erkel Színház újra nyitásáról és főigazgatói terveiről 23:31:27 23:54:50 00:23:23 00:23:23 00:00:00 ism időkitöltő zene 23:54:50 00:00:00 00:05:10 00:00:00 00:05: BBC Világhíradó - Élő hírműsor Londonból 00:00:00 00:58:56 00:58:56 00:58:56 00:00: időkitöltő zene 00:58:56 01:00:10 00:01:14 00:00:00 00:01: Világszám (Dubai látványosságai) 01:00:10 01:22:09 00:21:59 00:21:59 00:00:00 ism Áttekintő (Matolcsi György és Varga Mihály kinevezése) 01:22:09 01:27:23 00:05:14 00:05:14 00:00: időkitöltő zene 01:27:23 01:30:10 00:02:47 00:00:00 00:02: Paragrafus - jogi magazin (tanúvédelmi szabályozás; hagyatéki hitelező) 01:30:10 01:50:58 00:20:48 00:20:48 00:00:00 ism Áttekintő (magyar kormány libanoni megállapodásai; Obama az azonos neműek házassága mellett; Real-Barcelona szuper kupa mérkőzés) 01:50:58 01:58:25 00:07:27 00:07:27 00:00: időkitöltő zene 01:58:25 02:00:10 00:01:45 00:00:00 00:01: Vállalatok és piacok - gazdasági magazin (uniós fejlesztések nyílt napja; kamarai regisztráció; kényszer értékesítési kvóta; gazdasági 02:00:10 02:20:37 00:20:27 00:20:27 00:00:00 ism hírek) Áttekintő (Matolcsi György és Varga Mihály kinevezése) 02:20:37 02:25:50 00:05:13 00:05:13 00:00:00 ism időkitöltő zene 02:25:50 02:26:04 00:00:14 00:00:00 00:00: Áttekintő (magyar kormány libanoni megállapodásai; Obama az azonos neműek házassága mellett; Real-Barcelona szuper kupa mérkőzés) 02:26:04 02:33:32 00:07:28 00:07:28 00:00:00 ism Aréna Különkiadás (beszélgetés az új MNB elnökről és Nemzetgazdasági miniszterről, gazdasági lehetőségekről) 02:33:32 02:56:02 00:22:30 00:22:30 00:00:00 ism időkitöltő zene 02:56:02 03:00:10 00:04:08 00:00:00 00:04: Aréna Különkiadás (beszélgetés az új MNB elnökről és Nemzetgazdasági miniszterről, gazdasági lehetőségekről) 03:00:10 03:24:28 00:24:18 00:24:18 00:00:00 ism Áttekintő (Matolcsi György és Varga Mihály kinevezése) 03:24:28 03:29:42 00:05:14 00:05:14 00:00:00 ism időkitöltő zene 03:29:42 03:29:56 00:00:14 00:00:00 00:00: Áttekintő (magyar kormány libanoni megállapodásai; Obama az azonos neműek házassága mellett; Real-Barcelona szuper kupa mérkőzés) 03:29:56 03:37:24 00:07:28 00:07:28 00:00:00 ism Világszám (Dubai látványosságai) 03:37:24 03:59:23 00:21:59 00:21:59 00:00:00 ism időkitöltő zene 03:59:23 04:00:10 00:00:47 00:00:00 00:00: Katedra - oktatási magazin (kötelező nyugdíjazás; nemzeti stratégia az iskolai agresszió visszaszorítására; Felsőoktatási felvételi tájékoztató; középiskolai felvételi eredmények; diákigazolvány; határokon átnyúló 04:00:10 04:21:54 00:21:44 00:21:44 00:00:00 ism Rákóczi Szövetség; Budapest Open) Áttekintő (Matolcsi György és Varga Mihály kinevezése) 04:21:54 04:27:07 00:05:13 00:05:13 00:00:00 ism

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5630-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25382-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben