Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai,"

Átírás

1 A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések Témák WISC-IV legfontosabb jellemzői az értelmezést érintő elmélet változások A WISC-IV értékelési rendszerének használata Mészáros Andrea ELTE GYFK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet ELTE GYOSZI Szakértői és Rehabilitációs Bizottság WISC-IV felhasználói tanfolyam, november 28. A WISC-IV IV eredményeinek megjelenítése a az írásos véleményekben WISC-IV profil néhány jellegzetes klinikai csoportnál (amerikai bemérés adatai) A WISC-IV szerkezetefőskálák és szubtesztek WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással Verbális megértés Index Közös jelentés Szókincs Általános megértés Általános ismeretek Szótalálás Perceptuális következtetés Index Mozaik-próba Képi fogalomalkotás Mátrix-következtetés Képkiegészítés A kognitív funkciók szűkebb tartományát megragadó indexek tisztább mutatók (az emlékezet és gyorsasági komponens különválasztása) az elnevezések jobban tükrözik az egyes indexek tartalmát Munkamemória Index Számterjedelem Betű-szám szekvencia Számolás Teljes teszt IQ Feldolgozási sebesség Index Kódolás Szimbólumkeresés Törlés De a Wechsler-féle felfogásmód megmarad: a cél az De a Wechsler-féle felfogásmód megmarad: a cél az átfogó működés megragadása többféle feladattípuson keresztül (összetett képességek) Az egyes szubtesztek és az indexek nem egyedi képességek, kognitív folyamatok vagy konstruktumok mérésére szolgálnak! 1

2 WISC-IV és az információfeldolgozási modell (IF) Megszűnt a VQ-PQ dichotómia, de teljesítmény elemzésekor a verbális/performációs feladattípusok továbbra is elkülöníthetők Verbális feladatok: VmI és a MmI feladatai Nonverbális feladatok: Mozaik-próba, Mátrix-következtetés, FsI feladatai Vegyes feladatok: Képi fogalomalkotás, Képkiegészítés A modell négy összetevőből áll: 1. Bemenet 2. Integráció 3. Tárolás 4. Kimenet Ez a modell a vizsgáló számára egyfajta fogalmi keretet kínál az IQ, az Indexek és az értékpontok értelmezéséhez. Az információfeldolgozási modell (IF) Bemenet: ingerek felvétele Integráció: értelmezés és feldolgozás Tárolás: az információk megőrzése a későbbi előhíváshoz Wechsler és az IF modell Bemenet: ahogy az információk az érzékszervekből rv kből az agyba eljutnak Általában: a VmI és az MmI szubtesztek auditívak a PkI és az FsI szubtesztek vizuálisak, de van auditív feldolgozási igényük is (instrukciók) Kimenet: az információk kifejezése, válasz 2

3 A 4 WISC faktor és az IF modell VmI és PkI: kognitív faktorok és leginkább az integráció mértékének mutatói FsI: leginkább a kimenet mutatója MmI: interpretáció függvénye (?) Az IF modellben az intelligenciát jellemzően az integráció/feldolgozás összetevőkben kifejezve értékelik Természetesen a be-és kimenet is fontos Verbális/performációs teljesítmények A verbális és performációs skálák a bemenet és a kimenet tekintetében különböznek leginkább Verbális: bemenet/kimenet auditív-vokális Performációs: bemenet/kimenet vizuálismotoros A mentális feldolgozás és a tárolási szükségletek tekintetében inkább hasonlóak. A WISC-IV újításai (2.) Első generációs hibrid teszt: a hagyományos Wechsler-féle megközelítés és a Cattel-Horn- Carroll (CHC)- elmélet ötvözete Fluid intelligencia/kristályos intelligencia Hierarchikus modell: g-faktor CHC-elmélet és a WISC-IV képességfaktorok (Kő & Rózsa,2008) Rövid távú memória (Számterjedelem, Betű-szám szekvencia) Kristályos intelligencia (Közös jelentés, Szókincs, Általános megértés, Általános ismeretek, Szótalálás) WISC-IV Vizuális feldolgozás (Képkiegészítés, Mozaik) Átfogó képesség Átfogó képességek Átfogó képesség Speciális részképesség Feldolgozási sebesség (Kódolás,Szimbólumkeresés, Törlés) Fluid intelligencia (Képi fogalomalkotás, Mátrix-következtetés, Számolás) 3

4 A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek A Verbális megértés Index (VmI) a verbális fogalomalkotás lk és gondolkodás, dá ill. a környezetből való információszerzés mutatója. Az indexben korábbiakhoz képest csökkent az megszerzett tudás (Általános ismeretek kiegészítő szubteszt) nagyobb hangsúlyt kap a következtetés és az értelmezés képessége (új szubteszt a Szótalálás) a verbális anyagokkal történő gondolkodás persze mindig tartalmaz bizonyos szintű kristályos tudást VmI szubtesztek Szóban bemutatott verbális feladatok figyelemmel kísérése, feldolgozása, értelmezése A válaszok verbális megfogalmazása Verbális megértés Index szubtesztjei Szókincs: az elsajátított szavak jelentésének az előhívása és koherens kifejezése Alapvetően kristályos intelligencia, a tudásbázis fokmérője (szófelismerés, szemantikai feldolgozás, emlékezet, előhívás a HTM-ból, kifejező nyelvi készség) A legnagyobb faktorsúlyt adja a g -vel, az általános IQ egyik legjobb előrejelzője Lehetséges magyarázatok: A magas szintű gondolkodás megkívánja, hogy a kapcsolódó információk több darabját összefüggő egészként tömbösítsük a gyorsabb feldolgozás érdekében. A nagyobb szókincs lehetővé teszi tágabb fogalmak egyetlen szóba történő sűrítését. Választékos szókincs használata feltételezi a szituációk közötti finom eltérések pontos megértését, a tudás adekvát felhasználását. Szókincs, Általános ismeretek Közös: információk előhívása a HTM-ből, a gondolkodáson dás n felül az ismeretek hangsúlya Különbség - hangsúlyeltolódás: Szókincs: jó kifejezőkészség, egy adott szó jelentésének a leírásához, a szókészlet megválasztása kötetlenebb (sok jó válasz lehetséges) Általános ismeretek: rövidebb, de kötöttebb és specifikusabb verbális válaszok 4

5 Közös jelentés, Általános megértés, Szótalálás Közös: nagyobb a szerepe az újszerű verbális tartalmak generálásának, mint a már tárolt információk előhívásának a szemantikus emlékezetből lehívott tartalmakon magas szintű gondolkodási műveleteket kell végrehajtani Érintett: kristályos IQ / korábban elsajátított ismeretek HTM történő előhívása Megfelelő: verbális gondolkodás, következtetés Érintett: absztrakt verbális fogalmak magas szintű osztályozása + + Megfelelő: tudásalap és annak hozzáférhetősége Különbség - hangsúlyeltolódás: Közös jelentés: különböző újszerű tartalmak generálása, á induktív analízis segítségével, mindvégig egy asszociatív készleten belül mozogva Szókincs, Általános ismeretek < Közös jelentés, Általános megértés, Szótalálás Közös jelentés, Általános megértés, Szótalálás < Szókincs, Általános lá ismeretek Általános megértés: az ötletgenerálás sokszínűsége, minden feladat új problémahelyzetet jelent, a korábbi válaszok fejben tartásával Közös jelentés «=» Képi fogalomalkotás A WISC-IV használata nyelvfejlődési zavar esetén A receptív érintettség okozta hátrányok csökkentése: minden szubtesztben példa- vagy gyakorlófeladatok, ill. tanító itemek a feladat megértését ellenőrző rákérdezések, azonnali visszajelzések, félrehallás esetén a kérdés megismétlése Szókincs próbában szókártyák Az expresszív érintettség okozta hátrányok csökkentése: az artikulációs hibákból származó eltérések nem számítanak a nyelvileg kevéssé kidolgozott, de tartalmilag adekvát válaszok értékelhetőek alacsonyabb pontszámot kapnak Pl. tehén az emberek kinyomják a tejet az expresszív terhelés a helyettesítő szubtesztek révén csökkenthető Szókincs (rövid kérdés komplex válasz) helyett a Szótalálás (komplex kérdés rövid válasz) A feladatok jellege spontán, ösztönös nyelvi produkciót indukál, ami segíti a nyelvi eltérések felszínre kerülését. a vsz. egy számára újszerű, érdekes és kognitív szempontból kihívást jelentő probléma megoldására, s nem annyira a nyelvi teljesítmény kontrolljára koncentrál A válaszok rögzítése és minőségi elemzése segíti a jellegzetes hibatípusok felismerését, a nyelvi zavar tüneteinek objektivizálását. pl. Miben hasonlít egymáshoz a HARAG és az ÖRÖM? csilingel pl. Sorold föl a 4 évszakot! Hol?... Öt. pl. Az égen van és csak este látható. Látható(?) pl. Miért fontos, hogy a rendőrök egyenruhát viseljenek? Megismerjük közülük. 5

6 A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (2.) Mennyire tekinthető egy egységes indikátornak? k? A VmI szubtesztek átlagát összehasonlítjuk az idetartozó egyes szubtesztek értékpontjával (B.5. táblázat) A Perceptuális következtetés Index (PkI) a nonverbális fluid gondolkodás, a perceptuális következtetés és szervezés mutatója vizuálisan bemutatott nonverbális ingeranyagon. Elsődlegesen a fluid gondolkodás mutatója (Mátrixkövetkeztetés, Képi fogalomalkotás) A perceptuális szervezés, a téri-vizuális képességek szerepe csökkent (Képrendezés, Összeillesztés kimaradt, Képkiegészítés kiegészítő szubteszt) Csökkent a motoros komponens és a gyorsaság szerepe PkI szubtesztek információfeldolgozás folyamata Bemenet: Közös: vizuális percepció, p szervezés és diszkrimináció Hangsúlyeltolódások: Konkrét, értelmes/tartalmas inger: Képi fogalomalkotás, Képkiegészítés Absztrakt inger: Mozaik-próba, Mátrix-következtetés Integráció, tárolás: Közös: értékelés, vizuális feldolgozás, fliud gondolkodás Hangsúlyeltolódások: Munkamemória: Mátrix-következtetés következtetés, Képi fogalomalkotás Vizuális emlékezet: Képkiegészítés Verbális mediáció: Képkiegészítés Perceptuális következtetés Index szubtesztjei Mozaik-próba Vizuális észlelés és diszkrimináció (vö. többi PkI szubteszt) Vizuális információkkal való gondolkodás Exekutív kontrollfolyamatok Motoros ügyesség Pszichomotoros tempó Kimenet: Exekutív kontroll, motoros válasz: Mozaik-próba 6

7 Mozaik-próba: minőségi elemzés Perceptuális torzítás, lokális feldolgozás konfigurális hibák Kramer, Kaplan, Share & Huckeba (1999): hatnál több megszakítás a kirakás folyamatában, ill. egynél több széttöredezett alakzat vizuospaciális képességek érintettsége Gyorsaság - folyamatpontok: a teljesítményben feldolgozási sebesség és a gondolkodási képesség elkülönítése Mozaik-próba pluszponttal (Mp) és pluszpont nélkül (Mpn) között csak a minta kevesebb mint 10%-nál van különbség Pl. 14 éves nem az összes mintát teljesíti, de nem kap többletpontot Mp: 10 < Mpn:14 jó problémamegoldás, de lassabb tempó Pl. 14 éves sok többletpontot szerez a gyorsaságért, de az utolsó 2 mintát nem tudja Mp: 10 = Mpn:10 Exekutív kontroll folyamatelemzés Az értékpont az összteljesítmény jellemzi az életkori normák alapján Pl. könnyebb mintákban részlethibák, komplexebb alakzatok jók magas szintű problémamegoldó kapacitás, a részletekre irányuló figyelem hullámzása és/vagy a megoldás ellenőrzésének hibája Motoros ügyesség kockák kezelésmódja Kockák elejtése, fokozott nyomaték hatására a már elhelyezett elemek kiugrása, a kockák összeütközése következtében pontatlan illeszkedés, feltűnő fogástechnika, a kezek szokatlan elhelyezése Képkiegészítés A vizuális észlelésen, ill. a részletekre irányuló figyelmen felül jelentős szerep jut a vizuális ismeretek a HTM-ből történő ő előhívásának á a vizuális tudásbázisból származó képzetek manipulációjának a hiányzó részletek kigondolásához szükséges következtetési folyamatnak Vizuális diszkriminációt igénylő itemek (a rajz maga tartalmazza a hiány felismeréséhez éh szükséges jelzéseket) Könnyebb: külső kontúr mentén elhelyezkedő hiányok Pl. kabát, róka Nehezebb: beágyazott hiányok Pl. biciklilánc, lugas, család Előzetes ismeretekre / következtetési folyamatokra épülő itemek Pl. harang, tükör, fürdőkád, malac, híd Mennyire tekinthető egy egységes indikátornak? k? A PkI szubtesztek átlagát összehasonlítjuk az idetartozó egyes szubtesztek értékpontjával (B.5. táblázat) 7

8 A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (3.) A Munkamemória Index (MmI): verbális anyagokra irányuló figyelem, koncentráció és a rövid távú, ill. munkaemlékezet mutatója A figyelem fenntartása, koncentráció, mentális kontroll gyakorlása Több mutató, több minőségi elemzési lehetőség Számterjedelmi feladat előre és fordított sorrendben külön is értékelhető Az egyes életkorokban a terjedelem gyakorisági értékének megállapíthatósága Szubtesztek közötti különbség összehasonlítása Számterjedelem (Szter) Az információk kezdeti regisztrálása (felvétel és fenntartás) a közvetlen emlékezetben Számterjedelem előre (SzterE) A feladatban, a sorozatok növekedésével é az életkor és képességszint függvényében változik az auditív ingerek passzív regisztrálása és az aktív fenntartó stratégiák használata (pl. a válaszban megjelenik a tömbösítés) RTM, memóriaterjedelem (poszterior területek) Aktív mentális manipuláció Számterjedelem fordított sorrendben (SzterF) Idősebb, ill. kimagasló képességű gyerekeknél csak a hosszabb sorozatok veszik nagyobb mértékbe igénybe a munkamemóriaforrásokat Lsd. B.7 és B.8. táblázatok százalékos arányok életkorok szerint (RTM «=» MM) MM (frontális területek) Betű-szám szekvencia (Bsz) 1-3 blokk: az ingersorozat egyszerű utánzása á 6-7 éves korban, ill. alacsony szinten teljesítő gyerekeknél a kezdeti regisztrációt méri (STM) 4. blokktól: szekvenciális rendezés 8-16 éves kor között aktív manipulációs feladat, erős mutatója a munkamemóriának MmI - Számterjedelem és Betűszám szekvencia Egy faktorba tartoznak Közepes szinten korrelálnak k egymással ( 0,49) Ha a 2 szubteszt között 5 pont vagy annál nagyobb a különbség (<10%), akkor ezeket egymástól függetlenül ül kell értelmezni a MmI két eltérő képesség átlaga, így az értelme csekély 8

9 Számolás szubteszt - mit is mér? (Keith, 2006) Jó mutatója az IQ-nak (magas g faktorsúly) Komplex feladat (fluid intelligencia, verbális megértés, munkamemória, mennyiségi gondolkodás, számítási algoritmusokra vonatkozó ismeretek előhívása a HTM-ből) Matematikai problémák életszerű helyzetekbe ágyazva A feladatban elért alacsony ypontszám értelmezése a klinikai kontextus függvénye A Számolás szubteszt elsődlegesen fliud intelligenciát mér. Ha eredménye nagyon eltér a Mátrix-következtetés és a Képi fogalomalkotás eredményétől, akkor inkább a munkamemória és a kristályos intelligencia mutatójaként kell értelmezni. A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (4.) A Feldolgozási sebesség Index (FsI): a mentális és grafomotoros folyamatok sebességének mutatója egyszerű információk esetében Vizuális pásztázáson és szekvenciális követésen alapuló feladatok A teljesítményre hatást gyakorol a rövid távú vizuális emlékezet, a figyelem és vizuomotoros koordináció FsI - Kódolás és Szimbólumkeresés Egy faktorba tartoznak Közepes szinten korrelálnak k egymással ( 0,53) Ha a 2 szubteszt között 4-5 pont vagy annál nagyobb a különbség (<10%), akkor ezeket egymástól függetlenül ül kell értelmezni a FsI nem értelmezhető egyetlen konstruktumként Törlés (T) A vizuális szelektív figyelem, vizuális keresési mintázatok szervezettsége, vizuális neglekt, válaszgátlás és motoros perszeveráció mérésére Döntéshozatal: adott vizuális inger a Döntéshozatal adott vizuális inger a célkategóriába tartozik-e az ingerek közötti diszkriminációhoz vizuális-lexikális asszociációk is felhasználhatóak 9

10 A keresési stratégia jellemzése A) végig organizált aránya nő az életkorral B) szervezetten indul, majd szervezetlenné válik C) szervezetlenül indul, majd szervezetté válik ez a legáltalánosabb mintázat D) végig szervezetlen aránya csökken az életkorral Az ingerek elrendezésének szerepe folyamatpontok összevetése Törlés véletlenszerű elrendezés (TörV) Törlés strukturált elrendezés (TörS) TörV < TörS a gyerek hasznosította a strukturált bemutatási formát (pl. ADHD) TörV > TörS a gyerek nem tudja hasznosítani a strukturált bemutatási formát (pl. értelmi fogyatékos vsz.) TörV = TörS a feltételtől független hatékony stratégia (pl. tehetséges gyr.) FsI szubtesztek összevetése Kódolás Szimbólumkeresés Törlés motoros összetevő jelentős; többszörös feladatvégzés /a szám-szimbólum kapcsolat (megtanulása) és alkalmazása, gyors grafomotoros koordináció és kivitelezés/; egyszerű ismétlődő művelet csekély grafomotoros követelmény; fokozott vizuális diszkriminációs összehasonlítás; az egyes itemeknél egymástól függetlenül kell figyelmesen a vizuális diszkriminációt elvégezni kisebb a vizuális diszkriminációs terhelés; a keresési stratégiához az önszabályozás nagyobb exekutív kontrollja szükséges Hibatípus és -gyakoriság Lassú, de pontos válaszadó = lassú feldolgozás FsI feladatokban ritka a hibázás Klinikai szempontból jelentős, ha egy szubteszten belül 1-2 hibánál több fordul elő Hibatípus: Elkövetési hiba (téves megjelölés) vizuális diszkrimináció, impulzivitás Kihagyási hiba (téves elutasítás) a keresési mező szélén figyelmetlenség, neglekt A helyes válaszokhoz viszonyított magas hibaarány véletlenszerű, látszatmegoldást jelez (a vsz. vaktában dolgozik) érvénytelenné teszi a szubteszt felvételének eredményét Pl. Szimbólumkeresés 4 értékpont (40%-os hiba), Kódolás és Törlés 9 értékpont 10

11 MmI és FsI értelmezése Az ide sorolt szubteszteknek kisebb a g töltete, mint a VmI és a PkI szubteszteknek Olyan képességet reprezentálnak, amelyek az általános intellektuális működés szempontjából kritikusak: Új tartalmak elsajátítása Kódolt ismeretek hasznosítása a problémamegoldás számára FsI és MmI < VmI, PkI: tanulási zavarok, ADHD MmI: (a VmI után) az olvasás, írás és számolás tantárgytesztek varianciájának magyarázatában második erősen korrelál az olvasásértéssel FsI: neurológiai zavarokra érzékeny (traumatikus agykárosodás, epilepszia) Feldolgozási sebesség, munkamemória, fluid intelligencia Fry & Hale (1996) 7 és 19 év között felvett mutatók Az életkorfüggő javulás a feldolgozási sebességben összefüggött a a munkamemória-kapacitás növekedésével A munkamemória növekedése összefüggött a fluid gondolkodás magasabb pontértékeivel Úgy tűnik, ű hogy a normál fejlődés során a gyorsabb információfeldolgozás a munkamemória hatékonyabb használatához vezet, ami viszont a gondolkodási feladatokban fokozza a teljesítményt A WISC-IV értékelési rendszere A WISC pontrendszere Deviációs IQ (4 Index és TtIQ) M= 100 SD = 15 Szubtesztek értékpontjai (0-19) M = 10 SD = 3 Az IQ 10 szubtesztből számítódik IQ-érték tartománya: Nem számítható tó index vagy TtIQ: Ha a nyerspont nulla a 3 VmI vagy PkI szubtesztből kettőben Ha a nyerspont nulla mindkét MmI vagy FsI szubtesztben 11

12 Szubtesztek helyettesítése A 10 alapszubteszt felvétele az alap, a többi szubtesztet a komplexebb profil céljából érdemes felvenni Helyettesítő szubtesztek használata: Klinikai indikáció Pl. motoros érintettség esetén A Kódolás helyettesítése a Törléssel Mozaik-próba helyettesítése a Képkiegészítéssel Érvénytelen szubteszt (felvételi hiba, váratlan zavaró körülmény) De: egy indexben csak 1 csere lehet, az egész tesztben összesen kettő. A tesztértelmezés lépései 1) Teljes teszt IQ 2) Indexek kiszámítása á 3) Az indexeken belüli szubteszt-deviációk vizsgálata 4) A szubtesztek értékpontja interindividuális összehasonlítás 5) A szubtesztek értékpontjai intraindividuális összehasonlítás 6) Minőségi elemzés IQ és Indexek IQ és Összesített csoportpontok kiszámítása 95% konfindenciaintervallum (A2-A6 A6 táblázat) Százalékrangérték (A2-A6 táblázat) Osztályozás (minősítés): Nagyon magas: > 130 Átlag feletti: Magas átlagos: Átlagos: Alacsony átlagos: Határövezet: Enyhe értelmi fogyatékosság: Középsúlyos értelmi fogyatékosság: TtIQ - intervallum A korábban alkalmazott eljárások esetében is az IQ-pontszámnál számításban kellett venni (mérési hiba átlagosan ± 3-4 pont) A WISC-IV-ben a TtIQ-hoz tartozó intervallum 9-10 pont l Pl. TtIQ: 70, interv.: Indexek összevetése (VmI, PkI «=» MmI, FsI) Komplex esetelemzés (életkor, adaptív viselkedés, eddigi pedagógiai intézkedések) 12

13 TtIQ interpretálhatóságának mérlegelése (1.) Nincs-e szokatlan mértékű szóródás a TtIQ-t alkotó 10 szubteszt értékpontjai ék között (ld. B6. táblázat) Küszöb: legmagasabb legalacsonyabb értékpont 10 pont Ha a válasz igen, akkor TtIQ helyett az Indexeket kell értelmezni! TtIQ interpretálhatóságának mérlegelése (2.) Nincs-e szokatlan mértékű különbség a TtIQ-t alkotó 4 Index között Küszöb: legmagasabb legalacsonyabb Index 23 pont Ha a válasz igen, g akkor TtIQ helyett a (VmI+PkI alapján) GAI (General Ability Index)? DWI-1 (Dumon-Willis Index-1) Az Indexek interpretálhatóságának mérlegelése A) Abnormális mértékű a szóródás a VmI szubtesztjei között? Küszöb: 6 értékpont 3 vagy 4 szubtesztnél; 7 értékpont 5 szubtesztnél B) Abnormális mértékű a szóródás a PkI szubtesztjei között? Küszöb: 7 értékpont 3 szubtesztnél; 8 pont 4 szubtesztnél Ha a válasz igen, akkor az indexeket és az azok közötti diszkrepanciákat óvatosan szabad értelmezni! C) Szignifikáns-e a különbség a MmI szubtesztjei között (Szter, Bsz)? Küszöb: 5 pont eltérés szokatlan MmI nem interpretálható D) Szignifikáns-e a különbség a FsI szubtesztjei között (K, Szk)? Küszöb: 4 pont ha K<Szk; 5 pont ha K>Szk FsI nem interpretálható 13

14 Az Indexek összevetése A) Van-e bármelyik Index között lényeges különbség (B1. és B2. táblázat)? Szignifikáns különbségek: jobban/kevésbé fejlett területek Pl. VmI PkI >11 pont Pl. János sikeresebb szóbeli válaszadást nem igénylő feladatokban, mint nyelvhez kötött gondolkodási feladatokban. Általában a gyermekek körében az ilyen típusú eltérések nem szokatlanok. B) Van-e az Indexek között szélsőségesen nagy, szokatlan különbség (<10%)? Szokatlan és ritka különbségek: erősség/gyengeség Pl. VmI PkI > 19 pont Pl. MmI < PkI A munkaemlékezet számottevő gyengesége következtében Mártonnak több idő szükséges az összetett információk feldolgozásához, az azonos életkorú gyerekekhez képest a mentális energiái hamarabb kimerülnek, amely számos tanulási helyzetben magasabb hibaszámhoz vezet. Szubtesztértékpont: interindividuális összehasonlítás Szubteszt értékpont Minősítés Százalékrang 1-4 Messze az átlag 1-2% alatti / igen gyenge 5-7 Átlag alatti / 5-16% gyenge 8-12 Átlagos 25-75% (10) (átlag) (50%) Átlag feletti / erős 84-95% Életkor-ekvivalensek A szubtesztkorok kiszámíthatóak (A9. táblázat). Ezáltal a vsz. mentális kora megbecsülhető Más koregyenértékkel dolgozó tesztekkel összehasonlítható (pl. PPVT) Kiváló 98-99% 14

15 Intraindividuális összevetés Ipszatív elemzés Meghatározzuk a 10 szubteszt átlagát és ehhez viszonyítjuk az egyes szuteszteket Ha VmI-PkI különbsége szignifikáns,, akkor a VmI és a PkI átlagokhoz hasonítjuk a szubteszteket Folyamatelemzés LSzterE, ill. LSzterF nyerspont gyakorisági éték érték Kumultív százalékos arány az az érdekes, ha alacsony gyakoriságot mérünk Tehát ez a teljesítmény adott életkorban szokatlanul jó! Magas gyakoriság (50%-tól): ezt már sokan tudják a korcsoportban LSzterE LSzterF különbség összehasonlítása van-e szokatlan mértékű különbség, ami magyarázatra szorul A WISC-IV számítógépes kiértékelő rutin Ron Dumont és John Willis amerikai professzorok készítették A kiértékelő rutin magyar változatát a hazai adaptálást végző munkacsoport készítette Támpont a leíráshoz, de nem váltja ki az egyedi elemezést! Komplex vizsgálati keret Megfigyelés A vizsgálati személy / vizsgálati szituáció alapadatai Tesztmagatartás, a viselkedés célirányos megfigyelése A teszteredmények megbízhatósága és érvényessége, ill. a minőségi elemzés szempontjából fontos információk rögzítése 15

16 A WISC-IV eredményeinek megjelenítése a véleményekben Ajánlások az amerikai protokoll alapján (LONGMAN, R.S., 2005; BRAATEN, E., 2007) Az eredmények leírása a szakvéleményekben teszt bemutatása Az általános fejlettségi szint megállapítására összetett képességvizsgáló é eljárást, á a WISC IV IV Gyermekintelligenciatesztet alkalmaztuk. A WISC-IV feladattípusból áll, amelyek segítségével az értelmi képességekben az erősségek és a gyengeségek megragadhatók, ill. az általános intellektuális működés felmérhető. Az eljárásban egyes feladatok (5-8), szóbeli választ igényelnek, másokban (5-7 feladat) a gyermeknek a kezével kell valamit csinálnia. Különböző feladatcsoportok alapján Teljes teszt IQ, Verbális megértés Index, Perceptuális következtetés Index, Munkamemória Index és Feldolgozási sebesség Index számítható. Ezek olyan összesített mutatók, amelyeknél a pont közötti értékek tekinthetők átlagosnak. Az eredmények leírása a szakvéleményekben a TtIQ Az értelmi képességek felmérése a 10 alapszubteszt eredményén alapul. Az intellektuális képességek standardizált mérőeszköze szerint (WISC IV) Dániel a kortársakkal való összehasonlítás alapján aktuálisan az alacsony átlagos övezetbe eső intelligenciaszinten funkcionál. Az általános intelligencia működését jelző mérőszám, a Teljes teszt IQ: 84, amelyhez tartozó konfidencia-intervallum alapján 95%-os biztonsággal megállapítható, hogy gyermek IQ-ja közé esik. Dániel az azonos életkorú személyek 14%-ánál ért el jobb teljesítményt. Az eredmények leírása a szakvéleményekben Indexek Verbális megértés Index az összetett szóbeli információk értelmezését és a nyelvi képességek használatát méri újszerű problémák megoldásában. Perceptuális következtetés Index képi anyagok elemzésének és problémák nem szóbeli megoldásának képességét méri. Munkamemória Index a figyelem, a koncentráció, a munkamemória és a mentális éberség mutatója. Feldolgozási sebesség Index egyszerű vagy ismétlődő információk hiba nélküli, gyors feldolgozásának képességét méri, amelyhez rugalmasság, gyors pszichomotoros tempó és vizuális szelektív figyelem szükséges. 16

17 Az eredmények leírása a szakvéleményekben Szubtesztek 1. A Mozaik-próba a képi információk szervezését és a részegész téri viszonyok elemzését méri. 2. A Közös jelentés szóban elhangzó anyagoknál a jelentésteli fogalmak és kapcsolatuk elvonatkoztatásának képességét méri. 3. A Számterjedelem a közvetlen hallási emlékezet és sorrendezés mutatója. 4. A Képi fogalomalkotás a jelentéstulajdonítás, kapcsolatképzés és az észlelés szervezettségének mutatója. 5. A Kódolás a képi-mozgásos összerendezettség, a gyorsaság és a koncentráció mérésére szolgál. Az eredmények leírása a szakvéleményekben Szubtesztek 6. A Szókincs a szavak ismeretét, a nyelvi megértést, a jelentésteli fogalmak szavakba foglalásának képességét és a hosszú távú emlékezetet méri. 7. A Betű-szám szekvencia a rövid távú emlékezetet, a figyelmet és a koncentrációt méri. 8. A Mátrix-következtetés a nem nyelvi problémamegoldó képességet, az induktív következtetést és a képi feldolgozást méri. 9. Az Általános megértés a nyelvi gondolkodás fejlettségét, a szociális helyzetek megértésének é é képességét é é és a társadalmi nézetek, vélemények és a szociális viselkedés hagyományos előírásainak ismeretét méri föl. 10. A Szimbólumkeresés egyszerű képi információk megkülönböztetését, gyors pásztázásának és sorrendezett követésének képességét méri számottevő mozgásos terhelés nélkül. Az eredmények leírása a szakvéleményekben Szubtesztek 11. A Képkiegészítés képeken a fontos részletek felismerésének, ill. a lényeges-lényegtelen részek megkülönböztetésnek képességét méri. 12. A Törlés a képi ingereknél az éberséget és pásztázás képességét méri. 13. Az Általános ismeretek a hosszú távú emlékezetből a tanult, tényszerű ismeretek előhívásának képességét méri. 14. A Számolás a számokhoz kapcsolódó pontosság és gondolkodás, a fejben számolás mutatója. 15. A Szótalálás a gyermek nyelvi megértéséről és általános gondolkodási képességeiről, ill. különböző típusú ismeretek összekapcsolásának képességéről szolgáltat információkat. Erősségek-gyengeségek Nóra saját átlagához képest számottevően ő jobban teljesített a Képi fogalomalkotás szubtesztben, amely a jelentéstulajdonítás és a kapcsolatképzés képességét, ill. és az észlelés szervezettségét méri. Ebben a feladatban nyelvi fogalmak is felidéződnek, de a válaszadás nem igényel szóbeli megfogalmazást. 17

18 A WISC-IV profil néhány klinikai csoportnál Speciális csoportokkal végzett vizsgálatok USA-ban (Technikai és értelmező kézikönyv adatai alapján) Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekek csoportátlaga - Indexek ,1 65,5 66, ,5 0 Vmi PkI MmI FsI TtIQ Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek 7 Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek csoportátlaga - Indexek ,3 52, , M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt 0 Vmi PkI MmI FsI TtIQ 18

19 Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek 5 Olvasási zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Indexek ,9 94, ,5 89, M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt Vmi PkI MmI FsI TtIQ Olvasási zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek Számolási zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Indexek M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt ,2 92,9 90,6 87,7 88,7 Vmi PkI MmI FsI TtIQ 19

20 Számolási zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek ADHD-s gyerekek csoportátlaga - Indexek M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt ,1 96,1 97,6 93,4 Vmi PkI MmI FsI TtIQ ADHD-s gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek Autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Indexek ,2 85,7 76,9 70,2 76, M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt 50 Vmi PkI MmI FsI TtIQ 20

21 Autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek Mozgássérült gyerekek csoportátlaga - Indexek ,5 83, ,2 85, M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt Vmi PkI MmI FsI TtIQ Mozgássérült gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek Zárt koponyatraumával diagnosztizált gyerekek csoportátlaga - Indexek ,6 95, M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt 50 Vmi PkI MmI FsI TtIQ 21

22 Zárt koponyatraumával diagnosztizált gyerekek csoportátlaga - Indexek M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt BASS L., KŐ N., KUNCZ E., LÁNYINÉ ENGELMAYER Á., MÉSZÁROS Á., MLINKÓ R., NAGYNÉ RÉZ I., RÓZSA S. (2008) Tapasztalatok a WISC-IV gyermek-intelligenciateszt magyarországi standardizálásáról. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Budapest, letölthető: nu=137 Köszönöm a figyelmet! 22

ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA.

ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. A TELJESÍTMÉNYZAVAROK PSZICHODIAGNOSZTIKÁJA GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORBAN. AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. PROFIL-ELEMZÉS A HAWIK, MAWGYI-R ÉS WISC-IV TESZTEKBEN.

Részletesebben

Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea 01. rész. A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója

Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea 01. rész. A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója 01. rész Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója Készült a Koncepció kialakítása a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK FODORNÉ FÖLDI RITA Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája neuropszichológiai eljárások II Készítette: Lektor: Felelõs

Részletesebben

09. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, rész

09. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, rész 09. rész Dékány Judit Mohai Katalin Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Specifikus tanulási zavarok (írott nyelvhasználat zavarai,

Részletesebben

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Eszterházy Károly Főiskola, Eger Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Készítette: Tóth Sándor IV. évf. lev. szociálpedagógia szak

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2009 XXXVII. évfolyam 5 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok diagnosztikája Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok - határterület Gyógypedagógia Képességstruktúrát néz Teljesítmény-eltérést vizsgál

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető...0

Tartalomjegyzék. Bevezető...0 Tartalomjegyzék Bevezető...0 1. A protokoll fogalma, célja, jelentősége, szerepe, alkalmazása...0 1.1 A szűken értelmezett protokoll leírásának célja...0 1.2 A protokoll jelentősége...0 1.3 A protokoll

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata !!!"#$ GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Ez a szám az Oktatási Minisztérium támogatásával készült Fõszerkesztõ: Olvasószerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szaktanácsadók:

Részletesebben

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam Gyógypedagógiai Szemle A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Gordosné

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154.

Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154. Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154. IQ és tehetség Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai Kutatóintézet E-mail: gyarme@mtapi.hu

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

EGYENETLEN KÉPESSÉGEK. Esettanulmány egy 11 éves Williams-Beuren szindrómás gyermek fejlődéséről

EGYENETLEN KÉPESSÉGEK. Esettanulmány egy 11 éves Williams-Beuren szindrómás gyermek fejlődéséről EGYENETLEN KÉPESSÉGEK Esettanulmány egy 11 éves Williams-Beuren szindrómás gyermek fejlődéséről SZILÁGYI BEÁTA egyetemi hallgató ELTE PPK, Pszichológiai Intézet, Budapest Absztrakt Jelen tanulmány a Williams-szindrómára

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK GARAI DÓRA Organikus és neurotikus hátterû IQ romlással együtt járó teljesítményzavarok differenciáldiagnosztikai feldolgozása két eset tükrében V Készítette: Lektor: Felelõs szerkesztõ:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás 01. rész Szabó Csilla Vámos Éva Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás Készült a Koncepció kialakítása

Részletesebben

A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása

A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

PSZICHOLoGIAi KATALoGUSA. www.oshungary.hu

PSZICHOLoGIAi KATALoGUSA. www.oshungary.hu PSZICHOLoGIAi MeRoESZKoZoK KATALoGUSA www.oshungary.hu tartalom TISZTELT PARTNEREINK! Az elmúlt időszakban számos olyan teszt adaptációjára és forgalmazására kötöttünk szerződést a mérőeszközök külföldi

Részletesebben

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Felhasznált jogforrások: 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

A sajátos nevelési igényről

A sajátos nevelési igényről A sajátos nevelési igényről Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Készítette: Iván

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

A valóság objektív (ezért mérhető). Több, egymástól független változó

A valóság objektív (ezért mérhető). Több, egymástól független változó 1. FEJEZET: A PEDAGÓGIAI KUTATÁS METODOLÓGIAI KÉRDÉSEI 1.1 A PEDAGÓGIAI KUTATÁS CÉLJA, TÁRGYA CÉLJA: Új ismeretek feltárásával, pontosabbá tételével, elmélyítésével hozzájáruljon az oktatás-nevelés eredményességéhez.

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata impresszum_2010_1.qxp 2010.02.23. 20:48 Page 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság:

Részletesebben