Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai,"

Átírás

1 A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések Témák WISC-IV legfontosabb jellemzői az értelmezést érintő elmélet változások A WISC-IV értékelési rendszerének használata Mészáros Andrea ELTE GYFK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet ELTE GYOSZI Szakértői és Rehabilitációs Bizottság WISC-IV felhasználói tanfolyam, november 28. A WISC-IV IV eredményeinek megjelenítése a az írásos véleményekben WISC-IV profil néhány jellegzetes klinikai csoportnál (amerikai bemérés adatai) A WISC-IV szerkezetefőskálák és szubtesztek WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással Verbális megértés Index Közös jelentés Szókincs Általános megértés Általános ismeretek Szótalálás Perceptuális következtetés Index Mozaik-próba Képi fogalomalkotás Mátrix-következtetés Képkiegészítés A kognitív funkciók szűkebb tartományát megragadó indexek tisztább mutatók (az emlékezet és gyorsasági komponens különválasztása) az elnevezések jobban tükrözik az egyes indexek tartalmát Munkamemória Index Számterjedelem Betű-szám szekvencia Számolás Teljes teszt IQ Feldolgozási sebesség Index Kódolás Szimbólumkeresés Törlés De a Wechsler-féle felfogásmód megmarad: a cél az De a Wechsler-féle felfogásmód megmarad: a cél az átfogó működés megragadása többféle feladattípuson keresztül (összetett képességek) Az egyes szubtesztek és az indexek nem egyedi képességek, kognitív folyamatok vagy konstruktumok mérésére szolgálnak! 1

2 WISC-IV és az információfeldolgozási modell (IF) Megszűnt a VQ-PQ dichotómia, de teljesítmény elemzésekor a verbális/performációs feladattípusok továbbra is elkülöníthetők Verbális feladatok: VmI és a MmI feladatai Nonverbális feladatok: Mozaik-próba, Mátrix-következtetés, FsI feladatai Vegyes feladatok: Képi fogalomalkotás, Képkiegészítés A modell négy összetevőből áll: 1. Bemenet 2. Integráció 3. Tárolás 4. Kimenet Ez a modell a vizsgáló számára egyfajta fogalmi keretet kínál az IQ, az Indexek és az értékpontok értelmezéséhez. Az információfeldolgozási modell (IF) Bemenet: ingerek felvétele Integráció: értelmezés és feldolgozás Tárolás: az információk megőrzése a későbbi előhíváshoz Wechsler és az IF modell Bemenet: ahogy az információk az érzékszervekből rv kből az agyba eljutnak Általában: a VmI és az MmI szubtesztek auditívak a PkI és az FsI szubtesztek vizuálisak, de van auditív feldolgozási igényük is (instrukciók) Kimenet: az információk kifejezése, válasz 2

3 A 4 WISC faktor és az IF modell VmI és PkI: kognitív faktorok és leginkább az integráció mértékének mutatói FsI: leginkább a kimenet mutatója MmI: interpretáció függvénye (?) Az IF modellben az intelligenciát jellemzően az integráció/feldolgozás összetevőkben kifejezve értékelik Természetesen a be-és kimenet is fontos Verbális/performációs teljesítmények A verbális és performációs skálák a bemenet és a kimenet tekintetében különböznek leginkább Verbális: bemenet/kimenet auditív-vokális Performációs: bemenet/kimenet vizuálismotoros A mentális feldolgozás és a tárolási szükségletek tekintetében inkább hasonlóak. A WISC-IV újításai (2.) Első generációs hibrid teszt: a hagyományos Wechsler-féle megközelítés és a Cattel-Horn- Carroll (CHC)- elmélet ötvözete Fluid intelligencia/kristályos intelligencia Hierarchikus modell: g-faktor CHC-elmélet és a WISC-IV képességfaktorok (Kő & Rózsa,2008) Rövid távú memória (Számterjedelem, Betű-szám szekvencia) Kristályos intelligencia (Közös jelentés, Szókincs, Általános megértés, Általános ismeretek, Szótalálás) WISC-IV Vizuális feldolgozás (Képkiegészítés, Mozaik) Átfogó képesség Átfogó képességek Átfogó képesség Speciális részképesség Feldolgozási sebesség (Kódolás,Szimbólumkeresés, Törlés) Fluid intelligencia (Képi fogalomalkotás, Mátrix-következtetés, Számolás) 3

4 A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek A Verbális megértés Index (VmI) a verbális fogalomalkotás lk és gondolkodás, dá ill. a környezetből való információszerzés mutatója. Az indexben korábbiakhoz képest csökkent az megszerzett tudás (Általános ismeretek kiegészítő szubteszt) nagyobb hangsúlyt kap a következtetés és az értelmezés képessége (új szubteszt a Szótalálás) a verbális anyagokkal történő gondolkodás persze mindig tartalmaz bizonyos szintű kristályos tudást VmI szubtesztek Szóban bemutatott verbális feladatok figyelemmel kísérése, feldolgozása, értelmezése A válaszok verbális megfogalmazása Verbális megértés Index szubtesztjei Szókincs: az elsajátított szavak jelentésének az előhívása és koherens kifejezése Alapvetően kristályos intelligencia, a tudásbázis fokmérője (szófelismerés, szemantikai feldolgozás, emlékezet, előhívás a HTM-ból, kifejező nyelvi készség) A legnagyobb faktorsúlyt adja a g -vel, az általános IQ egyik legjobb előrejelzője Lehetséges magyarázatok: A magas szintű gondolkodás megkívánja, hogy a kapcsolódó információk több darabját összefüggő egészként tömbösítsük a gyorsabb feldolgozás érdekében. A nagyobb szókincs lehetővé teszi tágabb fogalmak egyetlen szóba történő sűrítését. Választékos szókincs használata feltételezi a szituációk közötti finom eltérések pontos megértését, a tudás adekvát felhasználását. Szókincs, Általános ismeretek Közös: információk előhívása a HTM-ből, a gondolkodáson dás n felül az ismeretek hangsúlya Különbség - hangsúlyeltolódás: Szókincs: jó kifejezőkészség, egy adott szó jelentésének a leírásához, a szókészlet megválasztása kötetlenebb (sok jó válasz lehetséges) Általános ismeretek: rövidebb, de kötöttebb és specifikusabb verbális válaszok 4

5 Közös jelentés, Általános megértés, Szótalálás Közös: nagyobb a szerepe az újszerű verbális tartalmak generálásának, mint a már tárolt információk előhívásának a szemantikus emlékezetből lehívott tartalmakon magas szintű gondolkodási műveleteket kell végrehajtani Érintett: kristályos IQ / korábban elsajátított ismeretek HTM történő előhívása Megfelelő: verbális gondolkodás, következtetés Érintett: absztrakt verbális fogalmak magas szintű osztályozása + + Megfelelő: tudásalap és annak hozzáférhetősége Különbség - hangsúlyeltolódás: Közös jelentés: különböző újszerű tartalmak generálása, á induktív analízis segítségével, mindvégig egy asszociatív készleten belül mozogva Szókincs, Általános ismeretek < Közös jelentés, Általános megértés, Szótalálás Közös jelentés, Általános megértés, Szótalálás < Szókincs, Általános lá ismeretek Általános megértés: az ötletgenerálás sokszínűsége, minden feladat új problémahelyzetet jelent, a korábbi válaszok fejben tartásával Közös jelentés «=» Képi fogalomalkotás A WISC-IV használata nyelvfejlődési zavar esetén A receptív érintettség okozta hátrányok csökkentése: minden szubtesztben példa- vagy gyakorlófeladatok, ill. tanító itemek a feladat megértését ellenőrző rákérdezések, azonnali visszajelzések, félrehallás esetén a kérdés megismétlése Szókincs próbában szókártyák Az expresszív érintettség okozta hátrányok csökkentése: az artikulációs hibákból származó eltérések nem számítanak a nyelvileg kevéssé kidolgozott, de tartalmilag adekvát válaszok értékelhetőek alacsonyabb pontszámot kapnak Pl. tehén az emberek kinyomják a tejet az expresszív terhelés a helyettesítő szubtesztek révén csökkenthető Szókincs (rövid kérdés komplex válasz) helyett a Szótalálás (komplex kérdés rövid válasz) A feladatok jellege spontán, ösztönös nyelvi produkciót indukál, ami segíti a nyelvi eltérések felszínre kerülését. a vsz. egy számára újszerű, érdekes és kognitív szempontból kihívást jelentő probléma megoldására, s nem annyira a nyelvi teljesítmény kontrolljára koncentrál A válaszok rögzítése és minőségi elemzése segíti a jellegzetes hibatípusok felismerését, a nyelvi zavar tüneteinek objektivizálását. pl. Miben hasonlít egymáshoz a HARAG és az ÖRÖM? csilingel pl. Sorold föl a 4 évszakot! Hol?... Öt. pl. Az égen van és csak este látható. Látható(?) pl. Miért fontos, hogy a rendőrök egyenruhát viseljenek? Megismerjük közülük. 5

6 A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (2.) Mennyire tekinthető egy egységes indikátornak? k? A VmI szubtesztek átlagát összehasonlítjuk az idetartozó egyes szubtesztek értékpontjával (B.5. táblázat) A Perceptuális következtetés Index (PkI) a nonverbális fluid gondolkodás, a perceptuális következtetés és szervezés mutatója vizuálisan bemutatott nonverbális ingeranyagon. Elsődlegesen a fluid gondolkodás mutatója (Mátrixkövetkeztetés, Képi fogalomalkotás) A perceptuális szervezés, a téri-vizuális képességek szerepe csökkent (Képrendezés, Összeillesztés kimaradt, Képkiegészítés kiegészítő szubteszt) Csökkent a motoros komponens és a gyorsaság szerepe PkI szubtesztek információfeldolgozás folyamata Bemenet: Közös: vizuális percepció, p szervezés és diszkrimináció Hangsúlyeltolódások: Konkrét, értelmes/tartalmas inger: Képi fogalomalkotás, Képkiegészítés Absztrakt inger: Mozaik-próba, Mátrix-következtetés Integráció, tárolás: Közös: értékelés, vizuális feldolgozás, fliud gondolkodás Hangsúlyeltolódások: Munkamemória: Mátrix-következtetés következtetés, Képi fogalomalkotás Vizuális emlékezet: Képkiegészítés Verbális mediáció: Képkiegészítés Perceptuális következtetés Index szubtesztjei Mozaik-próba Vizuális észlelés és diszkrimináció (vö. többi PkI szubteszt) Vizuális információkkal való gondolkodás Exekutív kontrollfolyamatok Motoros ügyesség Pszichomotoros tempó Kimenet: Exekutív kontroll, motoros válasz: Mozaik-próba 6

7 Mozaik-próba: minőségi elemzés Perceptuális torzítás, lokális feldolgozás konfigurális hibák Kramer, Kaplan, Share & Huckeba (1999): hatnál több megszakítás a kirakás folyamatában, ill. egynél több széttöredezett alakzat vizuospaciális képességek érintettsége Gyorsaság - folyamatpontok: a teljesítményben feldolgozási sebesség és a gondolkodási képesség elkülönítése Mozaik-próba pluszponttal (Mp) és pluszpont nélkül (Mpn) között csak a minta kevesebb mint 10%-nál van különbség Pl. 14 éves nem az összes mintát teljesíti, de nem kap többletpontot Mp: 10 < Mpn:14 jó problémamegoldás, de lassabb tempó Pl. 14 éves sok többletpontot szerez a gyorsaságért, de az utolsó 2 mintát nem tudja Mp: 10 = Mpn:10 Exekutív kontroll folyamatelemzés Az értékpont az összteljesítmény jellemzi az életkori normák alapján Pl. könnyebb mintákban részlethibák, komplexebb alakzatok jók magas szintű problémamegoldó kapacitás, a részletekre irányuló figyelem hullámzása és/vagy a megoldás ellenőrzésének hibája Motoros ügyesség kockák kezelésmódja Kockák elejtése, fokozott nyomaték hatására a már elhelyezett elemek kiugrása, a kockák összeütközése következtében pontatlan illeszkedés, feltűnő fogástechnika, a kezek szokatlan elhelyezése Képkiegészítés A vizuális észlelésen, ill. a részletekre irányuló figyelmen felül jelentős szerep jut a vizuális ismeretek a HTM-ből történő ő előhívásának á a vizuális tudásbázisból származó képzetek manipulációjának a hiányzó részletek kigondolásához szükséges következtetési folyamatnak Vizuális diszkriminációt igénylő itemek (a rajz maga tartalmazza a hiány felismeréséhez éh szükséges jelzéseket) Könnyebb: külső kontúr mentén elhelyezkedő hiányok Pl. kabát, róka Nehezebb: beágyazott hiányok Pl. biciklilánc, lugas, család Előzetes ismeretekre / következtetési folyamatokra épülő itemek Pl. harang, tükör, fürdőkád, malac, híd Mennyire tekinthető egy egységes indikátornak? k? A PkI szubtesztek átlagát összehasonlítjuk az idetartozó egyes szubtesztek értékpontjával (B.5. táblázat) 7

8 A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (3.) A Munkamemória Index (MmI): verbális anyagokra irányuló figyelem, koncentráció és a rövid távú, ill. munkaemlékezet mutatója A figyelem fenntartása, koncentráció, mentális kontroll gyakorlása Több mutató, több minőségi elemzési lehetőség Számterjedelmi feladat előre és fordított sorrendben külön is értékelhető Az egyes életkorokban a terjedelem gyakorisági értékének megállapíthatósága Szubtesztek közötti különbség összehasonlítása Számterjedelem (Szter) Az információk kezdeti regisztrálása (felvétel és fenntartás) a közvetlen emlékezetben Számterjedelem előre (SzterE) A feladatban, a sorozatok növekedésével é az életkor és képességszint függvényében változik az auditív ingerek passzív regisztrálása és az aktív fenntartó stratégiák használata (pl. a válaszban megjelenik a tömbösítés) RTM, memóriaterjedelem (poszterior területek) Aktív mentális manipuláció Számterjedelem fordított sorrendben (SzterF) Idősebb, ill. kimagasló képességű gyerekeknél csak a hosszabb sorozatok veszik nagyobb mértékbe igénybe a munkamemóriaforrásokat Lsd. B.7 és B.8. táblázatok százalékos arányok életkorok szerint (RTM «=» MM) MM (frontális területek) Betű-szám szekvencia (Bsz) 1-3 blokk: az ingersorozat egyszerű utánzása á 6-7 éves korban, ill. alacsony szinten teljesítő gyerekeknél a kezdeti regisztrációt méri (STM) 4. blokktól: szekvenciális rendezés 8-16 éves kor között aktív manipulációs feladat, erős mutatója a munkamemóriának MmI - Számterjedelem és Betűszám szekvencia Egy faktorba tartoznak Közepes szinten korrelálnak k egymással ( 0,49) Ha a 2 szubteszt között 5 pont vagy annál nagyobb a különbség (<10%), akkor ezeket egymástól függetlenül ül kell értelmezni a MmI két eltérő képesség átlaga, így az értelme csekély 8

9 Számolás szubteszt - mit is mér? (Keith, 2006) Jó mutatója az IQ-nak (magas g faktorsúly) Komplex feladat (fluid intelligencia, verbális megértés, munkamemória, mennyiségi gondolkodás, számítási algoritmusokra vonatkozó ismeretek előhívása a HTM-ből) Matematikai problémák életszerű helyzetekbe ágyazva A feladatban elért alacsony ypontszám értelmezése a klinikai kontextus függvénye A Számolás szubteszt elsődlegesen fliud intelligenciát mér. Ha eredménye nagyon eltér a Mátrix-következtetés és a Képi fogalomalkotás eredményétől, akkor inkább a munkamemória és a kristályos intelligencia mutatójaként kell értelmezni. A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (4.) A Feldolgozási sebesség Index (FsI): a mentális és grafomotoros folyamatok sebességének mutatója egyszerű információk esetében Vizuális pásztázáson és szekvenciális követésen alapuló feladatok A teljesítményre hatást gyakorol a rövid távú vizuális emlékezet, a figyelem és vizuomotoros koordináció FsI - Kódolás és Szimbólumkeresés Egy faktorba tartoznak Közepes szinten korrelálnak k egymással ( 0,53) Ha a 2 szubteszt között 4-5 pont vagy annál nagyobb a különbség (<10%), akkor ezeket egymástól függetlenül ül kell értelmezni a FsI nem értelmezhető egyetlen konstruktumként Törlés (T) A vizuális szelektív figyelem, vizuális keresési mintázatok szervezettsége, vizuális neglekt, válaszgátlás és motoros perszeveráció mérésére Döntéshozatal: adott vizuális inger a Döntéshozatal adott vizuális inger a célkategóriába tartozik-e az ingerek közötti diszkriminációhoz vizuális-lexikális asszociációk is felhasználhatóak 9

10 A keresési stratégia jellemzése A) végig organizált aránya nő az életkorral B) szervezetten indul, majd szervezetlenné válik C) szervezetlenül indul, majd szervezetté válik ez a legáltalánosabb mintázat D) végig szervezetlen aránya csökken az életkorral Az ingerek elrendezésének szerepe folyamatpontok összevetése Törlés véletlenszerű elrendezés (TörV) Törlés strukturált elrendezés (TörS) TörV < TörS a gyerek hasznosította a strukturált bemutatási formát (pl. ADHD) TörV > TörS a gyerek nem tudja hasznosítani a strukturált bemutatási formát (pl. értelmi fogyatékos vsz.) TörV = TörS a feltételtől független hatékony stratégia (pl. tehetséges gyr.) FsI szubtesztek összevetése Kódolás Szimbólumkeresés Törlés motoros összetevő jelentős; többszörös feladatvégzés /a szám-szimbólum kapcsolat (megtanulása) és alkalmazása, gyors grafomotoros koordináció és kivitelezés/; egyszerű ismétlődő művelet csekély grafomotoros követelmény; fokozott vizuális diszkriminációs összehasonlítás; az egyes itemeknél egymástól függetlenül kell figyelmesen a vizuális diszkriminációt elvégezni kisebb a vizuális diszkriminációs terhelés; a keresési stratégiához az önszabályozás nagyobb exekutív kontrollja szükséges Hibatípus és -gyakoriság Lassú, de pontos válaszadó = lassú feldolgozás FsI feladatokban ritka a hibázás Klinikai szempontból jelentős, ha egy szubteszten belül 1-2 hibánál több fordul elő Hibatípus: Elkövetési hiba (téves megjelölés) vizuális diszkrimináció, impulzivitás Kihagyási hiba (téves elutasítás) a keresési mező szélén figyelmetlenség, neglekt A helyes válaszokhoz viszonyított magas hibaarány véletlenszerű, látszatmegoldást jelez (a vsz. vaktában dolgozik) érvénytelenné teszi a szubteszt felvételének eredményét Pl. Szimbólumkeresés 4 értékpont (40%-os hiba), Kódolás és Törlés 9 értékpont 10

11 MmI és FsI értelmezése Az ide sorolt szubteszteknek kisebb a g töltete, mint a VmI és a PkI szubteszteknek Olyan képességet reprezentálnak, amelyek az általános intellektuális működés szempontjából kritikusak: Új tartalmak elsajátítása Kódolt ismeretek hasznosítása a problémamegoldás számára FsI és MmI < VmI, PkI: tanulási zavarok, ADHD MmI: (a VmI után) az olvasás, írás és számolás tantárgytesztek varianciájának magyarázatában második erősen korrelál az olvasásértéssel FsI: neurológiai zavarokra érzékeny (traumatikus agykárosodás, epilepszia) Feldolgozási sebesség, munkamemória, fluid intelligencia Fry & Hale (1996) 7 és 19 év között felvett mutatók Az életkorfüggő javulás a feldolgozási sebességben összefüggött a a munkamemória-kapacitás növekedésével A munkamemória növekedése összefüggött a fluid gondolkodás magasabb pontértékeivel Úgy tűnik, ű hogy a normál fejlődés során a gyorsabb információfeldolgozás a munkamemória hatékonyabb használatához vezet, ami viszont a gondolkodási feladatokban fokozza a teljesítményt A WISC-IV értékelési rendszere A WISC pontrendszere Deviációs IQ (4 Index és TtIQ) M= 100 SD = 15 Szubtesztek értékpontjai (0-19) M = 10 SD = 3 Az IQ 10 szubtesztből számítódik IQ-érték tartománya: Nem számítható tó index vagy TtIQ: Ha a nyerspont nulla a 3 VmI vagy PkI szubtesztből kettőben Ha a nyerspont nulla mindkét MmI vagy FsI szubtesztben 11

12 Szubtesztek helyettesítése A 10 alapszubteszt felvétele az alap, a többi szubtesztet a komplexebb profil céljából érdemes felvenni Helyettesítő szubtesztek használata: Klinikai indikáció Pl. motoros érintettség esetén A Kódolás helyettesítése a Törléssel Mozaik-próba helyettesítése a Képkiegészítéssel Érvénytelen szubteszt (felvételi hiba, váratlan zavaró körülmény) De: egy indexben csak 1 csere lehet, az egész tesztben összesen kettő. A tesztértelmezés lépései 1) Teljes teszt IQ 2) Indexek kiszámítása á 3) Az indexeken belüli szubteszt-deviációk vizsgálata 4) A szubtesztek értékpontja interindividuális összehasonlítás 5) A szubtesztek értékpontjai intraindividuális összehasonlítás 6) Minőségi elemzés IQ és Indexek IQ és Összesített csoportpontok kiszámítása 95% konfindenciaintervallum (A2-A6 A6 táblázat) Százalékrangérték (A2-A6 táblázat) Osztályozás (minősítés): Nagyon magas: > 130 Átlag feletti: Magas átlagos: Átlagos: Alacsony átlagos: Határövezet: Enyhe értelmi fogyatékosság: Középsúlyos értelmi fogyatékosság: TtIQ - intervallum A korábban alkalmazott eljárások esetében is az IQ-pontszámnál számításban kellett venni (mérési hiba átlagosan ± 3-4 pont) A WISC-IV-ben a TtIQ-hoz tartozó intervallum 9-10 pont l Pl. TtIQ: 70, interv.: Indexek összevetése (VmI, PkI «=» MmI, FsI) Komplex esetelemzés (életkor, adaptív viselkedés, eddigi pedagógiai intézkedések) 12

13 TtIQ interpretálhatóságának mérlegelése (1.) Nincs-e szokatlan mértékű szóródás a TtIQ-t alkotó 10 szubteszt értékpontjai ék között (ld. B6. táblázat) Küszöb: legmagasabb legalacsonyabb értékpont 10 pont Ha a válasz igen, akkor TtIQ helyett az Indexeket kell értelmezni! TtIQ interpretálhatóságának mérlegelése (2.) Nincs-e szokatlan mértékű különbség a TtIQ-t alkotó 4 Index között Küszöb: legmagasabb legalacsonyabb Index 23 pont Ha a válasz igen, g akkor TtIQ helyett a (VmI+PkI alapján) GAI (General Ability Index)? DWI-1 (Dumon-Willis Index-1) Az Indexek interpretálhatóságának mérlegelése A) Abnormális mértékű a szóródás a VmI szubtesztjei között? Küszöb: 6 értékpont 3 vagy 4 szubtesztnél; 7 értékpont 5 szubtesztnél B) Abnormális mértékű a szóródás a PkI szubtesztjei között? Küszöb: 7 értékpont 3 szubtesztnél; 8 pont 4 szubtesztnél Ha a válasz igen, akkor az indexeket és az azok közötti diszkrepanciákat óvatosan szabad értelmezni! C) Szignifikáns-e a különbség a MmI szubtesztjei között (Szter, Bsz)? Küszöb: 5 pont eltérés szokatlan MmI nem interpretálható D) Szignifikáns-e a különbség a FsI szubtesztjei között (K, Szk)? Küszöb: 4 pont ha K<Szk; 5 pont ha K>Szk FsI nem interpretálható 13

14 Az Indexek összevetése A) Van-e bármelyik Index között lényeges különbség (B1. és B2. táblázat)? Szignifikáns különbségek: jobban/kevésbé fejlett területek Pl. VmI PkI >11 pont Pl. János sikeresebb szóbeli válaszadást nem igénylő feladatokban, mint nyelvhez kötött gondolkodási feladatokban. Általában a gyermekek körében az ilyen típusú eltérések nem szokatlanok. B) Van-e az Indexek között szélsőségesen nagy, szokatlan különbség (<10%)? Szokatlan és ritka különbségek: erősség/gyengeség Pl. VmI PkI > 19 pont Pl. MmI < PkI A munkaemlékezet számottevő gyengesége következtében Mártonnak több idő szükséges az összetett információk feldolgozásához, az azonos életkorú gyerekekhez képest a mentális energiái hamarabb kimerülnek, amely számos tanulási helyzetben magasabb hibaszámhoz vezet. Szubtesztértékpont: interindividuális összehasonlítás Szubteszt értékpont Minősítés Százalékrang 1-4 Messze az átlag 1-2% alatti / igen gyenge 5-7 Átlag alatti / 5-16% gyenge 8-12 Átlagos 25-75% (10) (átlag) (50%) Átlag feletti / erős 84-95% Életkor-ekvivalensek A szubtesztkorok kiszámíthatóak (A9. táblázat). Ezáltal a vsz. mentális kora megbecsülhető Más koregyenértékkel dolgozó tesztekkel összehasonlítható (pl. PPVT) Kiváló 98-99% 14

15 Intraindividuális összevetés Ipszatív elemzés Meghatározzuk a 10 szubteszt átlagát és ehhez viszonyítjuk az egyes szuteszteket Ha VmI-PkI különbsége szignifikáns,, akkor a VmI és a PkI átlagokhoz hasonítjuk a szubteszteket Folyamatelemzés LSzterE, ill. LSzterF nyerspont gyakorisági éték érték Kumultív százalékos arány az az érdekes, ha alacsony gyakoriságot mérünk Tehát ez a teljesítmény adott életkorban szokatlanul jó! Magas gyakoriság (50%-tól): ezt már sokan tudják a korcsoportban LSzterE LSzterF különbség összehasonlítása van-e szokatlan mértékű különbség, ami magyarázatra szorul A WISC-IV számítógépes kiértékelő rutin Ron Dumont és John Willis amerikai professzorok készítették A kiértékelő rutin magyar változatát a hazai adaptálást végző munkacsoport készítette Támpont a leíráshoz, de nem váltja ki az egyedi elemezést! Komplex vizsgálati keret Megfigyelés A vizsgálati személy / vizsgálati szituáció alapadatai Tesztmagatartás, a viselkedés célirányos megfigyelése A teszteredmények megbízhatósága és érvényessége, ill. a minőségi elemzés szempontjából fontos információk rögzítése 15

16 A WISC-IV eredményeinek megjelenítése a véleményekben Ajánlások az amerikai protokoll alapján (LONGMAN, R.S., 2005; BRAATEN, E., 2007) Az eredmények leírása a szakvéleményekben teszt bemutatása Az általános fejlettségi szint megállapítására összetett képességvizsgáló é eljárást, á a WISC IV IV Gyermekintelligenciatesztet alkalmaztuk. A WISC-IV feladattípusból áll, amelyek segítségével az értelmi képességekben az erősségek és a gyengeségek megragadhatók, ill. az általános intellektuális működés felmérhető. Az eljárásban egyes feladatok (5-8), szóbeli választ igényelnek, másokban (5-7 feladat) a gyermeknek a kezével kell valamit csinálnia. Különböző feladatcsoportok alapján Teljes teszt IQ, Verbális megértés Index, Perceptuális következtetés Index, Munkamemória Index és Feldolgozási sebesség Index számítható. Ezek olyan összesített mutatók, amelyeknél a pont közötti értékek tekinthetők átlagosnak. Az eredmények leírása a szakvéleményekben a TtIQ Az értelmi képességek felmérése a 10 alapszubteszt eredményén alapul. Az intellektuális képességek standardizált mérőeszköze szerint (WISC IV) Dániel a kortársakkal való összehasonlítás alapján aktuálisan az alacsony átlagos övezetbe eső intelligenciaszinten funkcionál. Az általános intelligencia működését jelző mérőszám, a Teljes teszt IQ: 84, amelyhez tartozó konfidencia-intervallum alapján 95%-os biztonsággal megállapítható, hogy gyermek IQ-ja közé esik. Dániel az azonos életkorú személyek 14%-ánál ért el jobb teljesítményt. Az eredmények leírása a szakvéleményekben Indexek Verbális megértés Index az összetett szóbeli információk értelmezését és a nyelvi képességek használatát méri újszerű problémák megoldásában. Perceptuális következtetés Index képi anyagok elemzésének és problémák nem szóbeli megoldásának képességét méri. Munkamemória Index a figyelem, a koncentráció, a munkamemória és a mentális éberség mutatója. Feldolgozási sebesség Index egyszerű vagy ismétlődő információk hiba nélküli, gyors feldolgozásának képességét méri, amelyhez rugalmasság, gyors pszichomotoros tempó és vizuális szelektív figyelem szükséges. 16

17 Az eredmények leírása a szakvéleményekben Szubtesztek 1. A Mozaik-próba a képi információk szervezését és a részegész téri viszonyok elemzését méri. 2. A Közös jelentés szóban elhangzó anyagoknál a jelentésteli fogalmak és kapcsolatuk elvonatkoztatásának képességét méri. 3. A Számterjedelem a közvetlen hallási emlékezet és sorrendezés mutatója. 4. A Képi fogalomalkotás a jelentéstulajdonítás, kapcsolatképzés és az észlelés szervezettségének mutatója. 5. A Kódolás a képi-mozgásos összerendezettség, a gyorsaság és a koncentráció mérésére szolgál. Az eredmények leírása a szakvéleményekben Szubtesztek 6. A Szókincs a szavak ismeretét, a nyelvi megértést, a jelentésteli fogalmak szavakba foglalásának képességét és a hosszú távú emlékezetet méri. 7. A Betű-szám szekvencia a rövid távú emlékezetet, a figyelmet és a koncentrációt méri. 8. A Mátrix-következtetés a nem nyelvi problémamegoldó képességet, az induktív következtetést és a képi feldolgozást méri. 9. Az Általános megértés a nyelvi gondolkodás fejlettségét, a szociális helyzetek megértésének é é képességét é é és a társadalmi nézetek, vélemények és a szociális viselkedés hagyományos előírásainak ismeretét méri föl. 10. A Szimbólumkeresés egyszerű képi információk megkülönböztetését, gyors pásztázásának és sorrendezett követésének képességét méri számottevő mozgásos terhelés nélkül. Az eredmények leírása a szakvéleményekben Szubtesztek 11. A Képkiegészítés képeken a fontos részletek felismerésének, ill. a lényeges-lényegtelen részek megkülönböztetésnek képességét méri. 12. A Törlés a képi ingereknél az éberséget és pásztázás képességét méri. 13. Az Általános ismeretek a hosszú távú emlékezetből a tanult, tényszerű ismeretek előhívásának képességét méri. 14. A Számolás a számokhoz kapcsolódó pontosság és gondolkodás, a fejben számolás mutatója. 15. A Szótalálás a gyermek nyelvi megértéséről és általános gondolkodási képességeiről, ill. különböző típusú ismeretek összekapcsolásának képességéről szolgáltat információkat. Erősségek-gyengeségek Nóra saját átlagához képest számottevően ő jobban teljesített a Képi fogalomalkotás szubtesztben, amely a jelentéstulajdonítás és a kapcsolatképzés képességét, ill. és az észlelés szervezettségét méri. Ebben a feladatban nyelvi fogalmak is felidéződnek, de a válaszadás nem igényel szóbeli megfogalmazást. 17

18 A WISC-IV profil néhány klinikai csoportnál Speciális csoportokkal végzett vizsgálatok USA-ban (Technikai és értelmező kézikönyv adatai alapján) Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekek csoportátlaga - Indexek ,1 65,5 66, ,5 0 Vmi PkI MmI FsI TtIQ Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek 7 Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek csoportátlaga - Indexek ,3 52, , M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt 0 Vmi PkI MmI FsI TtIQ 18

19 Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek 5 Olvasási zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Indexek ,9 94, ,5 89, M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt Vmi PkI MmI FsI TtIQ Olvasási zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek Számolási zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Indexek M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt ,2 92,9 90,6 87,7 88,7 Vmi PkI MmI FsI TtIQ 19

20 Számolási zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek ADHD-s gyerekek csoportátlaga - Indexek M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt ,1 96,1 97,6 93,4 Vmi PkI MmI FsI TtIQ ADHD-s gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek Autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Indexek ,2 85,7 76,9 70,2 76, M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt 50 Vmi PkI MmI FsI TtIQ 20

21 Autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek Mozgássérült gyerekek csoportátlaga - Indexek ,5 83, ,2 85, M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt Vmi PkI MmI FsI TtIQ Mozgássérült gyerekek csoportátlaga - Szubtesztek Zárt koponyatraumával diagnosztizált gyerekek csoportátlaga - Indexek ,6 95, M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt 50 Vmi PkI MmI FsI TtIQ 21

22 Zárt koponyatraumával diagnosztizált gyerekek csoportátlaga - Indexek M Kj Szter Kf K Szki Bsz Mx Ám Szk Kk Tör Ái Sz Szt BASS L., KŐ N., KUNCZ E., LÁNYINÉ ENGELMAYER Á., MÉSZÁROS Á., MLINKÓ R., NAGYNÉ RÉZ I., RÓZSA S. (2008) Tapasztalatok a WISC-IV gyermek-intelligenciateszt magyarországi standardizálásáról. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Budapest, letölthető: nu=137 Köszönöm a figyelmet! 22

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2012.03.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2012.03.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések Témák WISC-IV legfontosabb jellemzői az értelmezést érintő elmélet változások A WISC-IV értékelési rendszerének használata

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

FSIQ PIQ PIQ VIQ VIQ FSI VMI PKI VMI FSI PKI MMI. Verbális Képességek. Index. Perceptuális Képességek Index. Munkamemória. Index

FSIQ PIQ PIQ VIQ VIQ FSI VMI PKI VMI FSI PKI MMI. Verbális Képességek. Index. Perceptuális Képességek Index. Munkamemória. Index A WAIS-III III A WAIS-III története Az intelligencia az egyéneknek az az összetett és globális képessége, amellyel képesek célszerűen cselekedni, ésszerűen gondolkodni és a környezethez hatékonyan alkalmazkodni.

Részletesebben

Kővári Magdolna, Baginé Trombitás Mariann: Fejlesztési javaslat gyűjtemény - Pszichológiai vizsgálat alapján

Kővári Magdolna, Baginé Trombitás Mariann: Fejlesztési javaslat gyűjtemény - Pszichológiai vizsgálat alapján Kővári Magdolna, Baginé Trombitás Mariann: Fejlesztési javaslat gyűjtemény - Pszichológiai vizsgálat alapján Viselkedésterápia. Szociális és kommunikációs készségek Együttműködési készség erősítése. Egyértelmű,

Részletesebben

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Pilot kutatás 2016 Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Faragó Boglárka Kovács Kristóf Sarkadi-Nagy Szilvia 2016. június 14. Az előadás céljai A Kognitos Kft.

Részletesebben

Értelmezési szempontok

Értelmezési szempontok Értelmezési szempontok Értelmezési szempontok (Technikai és értelmező kézikönyv, 3. old.) Alapelv: a WSC-V fontos kvalitatív és kvantitatív információval szolgál a vsz. kognitív funkcióiról, ezek önmagukban

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA.

ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. A TELJESÍTMÉNYZAVAROK PSZICHODIAGNOSZTIKÁJA GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORBAN. AZ ÉRTELMI FEJLŐDÉS ZAVARAINAK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA. PROFIL-ELEMZÉS A HAWIK, MAWGYI-R ÉS WISC-IV TESZTEKBEN.

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az OKM tartalmi keret Célja: definiálja azokat a tényezőket és szempontrendszereket, amelyek

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Specifikus tanulási zavarok Specifikus olvasászavar (diszlexia) Specifikus helyesírási

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája. Asperger syndroma: A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az érdeklődésük-aktivitásuk

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

Gondolkodás, problémamegoldás

Gondolkodás, problémamegoldás A megismerési folyamatok rendszere Gondolkodás, problémamegoldás Gondolkodás - elsajátított megoldásmódok, következtetések, problémamegoldás Képzelet - információ módosítása, átalakítása, alkotása Tanulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tanulásfejlesztési tréning. Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D006

TÁJÉKOZTATÓ. Tanulásfejlesztési tréning. Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D006 TÁJÉKOZTATÓ Tanulásfejlesztési tréning /D006 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret: ismeri és meg tudja nevezni az élethosszig tartó tanulás szükségszerűségét, a tanulás

Részletesebben

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Póta Mária 2009. 0 1 i e π 1 A matematikai eszköztudás kompetencia alapú mérése Méréssorozat első fázisa, melynek a hozzáadott értéket

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja:

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja: Név: A kliens kódja: Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: év hó nap A kérdez súlyosság-értékelése 0-1 Valódi probléma nem áll fenn /nincs szükség segítségre 2-3 Kevésbé súlyos

Részletesebben

II/3. Alapítványi isk. 10,8 24,89 6,7074 9,89 3,0822 0,5023 Normál iskola 9,4 25,00 6,8034 9,83 3,0777 0,5463

II/3. Alapítványi isk. 10,8 24,89 6,7074 9,89 3,0822 0,5023 Normál iskola 9,4 25,00 6,8034 9,83 3,0777 0,5463 1. számú melléklet Figura teszt - figurális absztrakciós képesség I/1 II/3 Mátrixok hiányzó elemét kell megtalálnia a vizsgálati személynek. Rövid, 18 elemből álló feladat, amelyet a hiperaktív,?? figyelemzavarokkal

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola K O M P E T E N C I A M É R É S 2013

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola K O M P E T E N C I A M É R É S 2013 Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola K O M P E T E N C I A M É R É S 2013 Kompetenciamérés célja: Hatékony eszköz az intézményi önértékelés elősegítéséhez visszajelzés,

Részletesebben

Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai megsegítés

Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai megsegítés Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai megsegítés Általános irányelvek A gyógypedagógiai fejlesztés komplex fejlesztés amely a gyermek vagy fiatal erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezése

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002 FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a

Részletesebben

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata Feladatok és kérdıívek jellemzıi Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére 2010. december 9. Vígh Tibor SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai 1. Az afázia fogalma Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

TÖRÖK JÓZSEF. Az idegen nyelvi longitudinális mérés tapasztalatai

TÖRÖK JÓZSEF. Az idegen nyelvi longitudinális mérés tapasztalatai TÖRÖK JÓZSEF Az idegen nyelvi longitudinális mérés tapasztalatai 2007/2008. tanév bemenet 2008/2009. tanév követés A vizsgált időszak A longitudinális vizsgálat célja bemeneti mérés 9. évfolyam kezdetén

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Szeged 2007. November

Szeged 2007. November A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Fejlesztés 3.5.1.Tanártovábbképzés Az előzetesen megszerzett tudás mérése és beszámítása c. alprogramja Szeged 2007. November Mindenki számára lehetővé kell tenni,

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében Sarvajcz Kinga, Lakatos Katalin Ph.D BHRG Alapítvány Vázlat 1. A szenzomotoros terápiák indikációja

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Statisztika 3. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Koncentráció mérése Koncentráció általában a jelenségek tömörülését, összpontosulását értjük. Koncentráció meglétéről gyorsan tájékozódhatunk, ha sokaságot

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola """Magyar-kút"" ÁMK Etyek, Német Nemzetiségi Általános Iskolája, Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Könyvtár-közművelődés" 2091 Etyek,

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

Egyszerű programozási tételek

Egyszerű programozási tételek Egyszerű programozási tételek 2. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. szeptember 15. Sergyán (OE NIK) AAO 02 2011. szeptember 15.

Részletesebben