AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: április 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22."

Átírás

1 AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

2 Tartalomjegyzék A. Fedezet nélküli konstrukciók 3 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 3 2. Személyi kölcsön 5 B. Fedezettel biztosított hitelek 9 1. Felhasználási célhoz nem kötött jelzáloghitel 9 2. Lakáscélú jelzáloghitel /2009. (VI.23.) Korm. rend. szerinti Kiegészítı kamattámogatásos lakáscélú hitelek Társasház és lakásszövetkezetek felújítási hitel Felhasználási célhoz nem kötött deviza alapú jelzáloghitel Lakáscélú deviza alapú jelzáloghitel Állami támogatások 33 2

3 A. Fedezet nélküli konstrukciók 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret Hitel célja: Havi rendszeres kiadások finanszírozása. Hitel összege: Minimális összege: Ft, maximum összege: Ft. Hitelösszeg feltétele: minimum Ft rendszeres jóváírás a fizetési számlán. 3 havi Takarékszövetkezeti számlavezetést követıen, a rendszeres jóváírások átlagának 100%-a. 6 havi Takarékszövetkezeti számlavezetést követıen a rendszeres jóváírások átlagának 200%-a. Más hitelintézettıl akvirált ügyfél esetén az ottani 3 havi jóváírás átlagának 100%-a. Hitel futamideje: A hitelkeret szerzıdés egy éves határozott idıtartamra szól. Egy év problémamentes hitelkapcsolat, illetve a szerzıdéses feltételek teljesítése esetén a Takarékszövetkezet felülvizsgálatot követıen automatikusan (külön értesítés nélkül) meghosszabbítja újabb egy évre. Az igénylés minimális feltételei: Az igénylı devizabelföldi, 18. életévét betöltött természetes személy, Amennyiben az igénylı életkora igényléskor meghaladja a 70 évet, a Takarékszövetkezet további adóstárs, illetve készfizetı kezes bevonását kéri, Magyarországi állandó lakhely, vagy tartózkodási engedély A Takarékszövetkezet által elfogadhatónak minısülı jóváírás a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlájára A Takarékszövetkezet a hitel bírálata során hitelképesnek minısíti A folyószámlahitel kizárólag forintban nyújtható Elfogadható jóváírások: Kizárólag a számlatulajdonos (ok) bankszámlára érkezı saját munkabér és/vagy nyugdíj jóváírásai (pénztári tranzakció nem fogadható el). Kamat, díjak, jutalékok: A kamat- és a tıketartozás megfizetése lakossági bankszámláról történik az ügyfél külön rendelkezése nélkül. Az érvényben lévı kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. Igénybevétel: A kölcsön igénybevételére a a mindenkori rendelkezésre álló hitelkeret erejéig automatikusan kerül sor. Törlesztés: Az igénybe vett kölcsön törlesztése (feltöltése) a bankszámlára érkezı jóváírások erejéig és azok idıpontjában, automatikusan történik. Az igénybevett kölcsönösszegek lejáratának idıpontja, a hitelkeret szerzıdés megszőnésének napja. Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok: Érvényes személyi igazolvány/új kártyaformátumú vezetıi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány, Készfizetı kezes bevonása esetén 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, illetve 2 havi bankszámla kivonat Amennyiben az ügyfél igazolni kívánja korábbi (más pénzintézetnél nyilvántartott) folyószámlahitelét, akkor az igénylést megelızı 3 havi bankszámlakivonat pénzintézet által igazoltan. Bankváltás esetén, azt igazoló dokumentum. Több számlatulajdonos esetén, bármelyik igényelheti a hitelt, a szerzıdés megkötésére azonban, csak együttesen jogosultak. 3

4 Kondíciók Kamat évi % THM % 21 24,42 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében a THM értéke ,-Ft-ra és 1 éves futamidıre vonatkozik. Kapcsolódó költségek: Megnevezés Díj és költség tétel Hitel elıkészítési/felülvizsgálati díj 2.500,- A szerzıdésben, ill. Hirdetményben meghatározott százalékos mértékben, vagy konkrét összegben meghatározott díj, melynek megfizetése a folyósítással egyidejőleg esedékes, az adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájának megterhelésével. Késedelmi kamat 6% Rendelkezésre tartási jutalék 0% A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybe nem vett része után felszámított díj Felmondó levél díja 1.000,-Ft Felmerüléskor Felszólító levél díja 260,-Ft/levél Hó végi zárlatot követıen 4

5 2. Személyi kölcsön Hitel célja: A kölcsön szabad felhasználású, célja a devizabelföldi természetes személyek olyan jellegő kiadásainak finanszírozása, melyekre célhitelt nem tudnak, vagy nem kívánnak megjelölni. Kizárólag forintban nyújtható. Hitel összege: HUF Hitel futamideje: Hitelösszegtıl függıen hó A kölcsönigénylés minimális feltételei: Az igénylı devizabelföldi természetes személy, amennyiben az igénylı életkora az igényléskor nem éri el a 21 évet és a kölcsön lejáratakor meghaladja a 70 évet, a Takarékszövetkezet további adóstárs, illetve készfizetı kezes bevonását kéri, vezetékes munkahelyi, és saját névre szóló vezetékes, vagy mobil telefon, Magyarországon szerzett jövedelem Magyarországi állandó lakhely, vagy tartózkodási engedély 6 hónapos folyamatos, határozatlan idejő munkaviszony az igényléskori munkahelyen, ill. 12 hónapos, legfeljebb két munkahelyen eltöltött folyamatos munkaviszony, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások esetén 12 hónapos folyamatos gazdasági tevékenység, Határozott idejő munkaviszony esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszony lejáratától számított 12 hónapot. (A Takarékszövetkezet jogosult APEH-jövedelemigazolás bekérésével is a jövedelem igazolás megerısítését kérni.) Külföldi munkavállalás esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számított 6 hónapot (amennyiben a munkavállalási engedély nem elıírás az érintett országban, akkor a munkáltatói jövedelemigazoláson feltüntetett munkaviszony lejáratának idıpontját kell figyelembe venni); továbbá szükséges Magyarországon szerzett jövedelemmel rendelkezı adóstárs, vagy kezes bevonása Legalább két havi aktív, lakossági bankszámla múlt a hitelbírálat során hitelképesnek minısül. Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok (adós, adóstárs, kezes): 5

6 Minden igénylı esetén: Érvényes személyi igazolvány/új kártyaformátumú vezetıi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány, Utolsó havi állandó, vagy bejelentett ideiglenes lakcímre szóló vezetékes telefon számla, vagy elıfizetéses mobil telefon számla, amely az ügyfél nevére, vagy lakcímére szól. Ennek hiányában elızı havi villanyszámla, amely az ügyfél nevére, ill. állandó vagy ideiglenes lakcímére szól, valamint a befizetés igazolása. Amennyiben nem takarékszövetkezeti bankszámlára érkezik a jövedelem, utolsó két havi bankszámlakivonat arról a bankszámláról, amelyre jövedelme érkezik. Alkalmazott esetén: 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás 30 napnál nem régebbi APEH jövedelemigazolás, amennyiben a munkáltatói igazolás kiállítója egyéni vállalkozó, Bt. vagy Kkt.-(ügyfél vagy hozzátartozója) elızı évre vonatkozó igazolás Nyugdíjas igénylı Nyugdíjas törzskártya (igazolvány) Év elejei nyugdíjközlı irat, vagy évközi nyugdíjba vonulás esetén nyugdíj megállapítási határozat, utolsó havi nyugdíjszelvény (postai szelvény), vagy utolsó havi bankszámlakivonat, amennyiben nem takarékszövetkezeti bankszámlára érkezik. Rokkantsági nyugdíj esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet igazolása a munkaképesség csökkenésérıl, illetve egészségkárosodást szenvedett személlyé válásról és annak várható idıtartamáról. Amennyiben az igénylı vállalkozás tulajdonosa: az utolsó lezárt évre 30 napnál nem régebbi APEH jövedelem igazolás 30 napnál nem régebbi nullás igazolás a cége köztartozásairól EVA alá tartozók esetén eredeti NYENYI lap, Egyéni vállalkozó/ıstermelı esetén: egyéni vállalkozói igazolvány, vagy a vállalkozói tevékenység végzésére kiadott engedély,/ıstermelıi igazolvány Egyszemélyes ügyvédi iroda esetén: Kamarai tagságot igazoló dokumentum Igénylés: A Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén, az igénylılap és szükséges dokumentumok benyújtását és elbírálását követıen, kerül sor szerzıdéskötésre. Folyósítás - Törlesztés: A folyósítás a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlára történı jóváírással történik és a törlesztés havonta, az Ügyfél külön erre vonatkozó rendelkezése nélkül a bankszámla megterhelésével valósul meg. Közjegyzıi okirat: forintot elérı kölcsönösszeg igénylése esetén, a kölcsön folyósításának feltétele a szerzıdés közjegyzıi okiratba történı foglalása. A közjegyzıi díj összege az Ügyfelet terheli. Kamat, díjak, jutalékok: Az érvényben lévı kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza Kondíciók Hitel összege Kamat évi % Hitelelıkészítési díj Hitelbírálati díj THM % Ft Ft 18% 1-3% 1.500,- Ft 21,78% - 23,67% 6

7 Kedvezmény: 2%-os hitel elıkészítési díjkedvezmény: 2 évet meghaladó aktív problémamentes számlavezetési kapcsolat (minimum 2 megbízás csoportos, ill. tartós megbízás) megléte 1%-os hitel elıkészítési díjkedvezmény: rendszeres jövedelmet fogadó fizetési számlára csoportos beszedési, ill. állandó átutalási megbízással rendelkezik, vagy a kölcsönkérelem benyújtásával egyidejőleg ezekre vonatkozó rendelkezési megbízást ad. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A személyi kölcsön esetében a THM értéke ,-Ft-ra és 3 éves futamidıre vonatkozik. A THM minden esetben tartalmazza az éves számlavezetési díjat. Kapcsolódó költségek: Megnevezés Díj és költség tétel Hitel elıkészítési díj 1-3% Hitelbírálati díj 1.500,- Ft Késedelmi kamat 6% Szerzıdésmódosítási kérelem díja Szerzıdésmódosítási díj Igazolás díja Közokiratba foglalás költsége 3.000,-Ft/kérelem 1%, min: 3.000,- Ft, max: ,- Ft 1.000,- Ft Felmondó levél díja 1.000,-Ft Felmerüléskor Felszólító levél díja 260,-Ft/levél Hó végi zárlatot követıen Monitoring díja Számlavezetési díj 1.500,-Ft 350,-Ft/hó A szerzıdésben, ill. Hirdetményben meghatározott százalékos mértékben, vagy konkrét összegben meghatározott díj, melynek megfizetése a folyósítással egyidejőleg esedékes, az adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájának megterhelésével. Az ügyfél pénzügyi helyzetének feltárása érdekében végzett tevékenység díja, mely a hitelkérelem benyújtásakor esedékes. Minden a kölcsön futamideje alatt az ügyfél által kezdeményezett, a szerzıdésmódosítási kérelem benyújtásával egy idıben esedékes díj. Amennyiben a szerzıdésmódosítás nem jön létre nem kerül visszafizetésre. A kölcsönszerzıdés megkötését követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés bármely feltételét, és/vagy idıtartamát érintı változás esetén a Takarékszövetkezet által felszámított díj (pl.:prolongálás). Értéke a módosítás (megállapodás) aláírásával egy idıben esedékes százalékos, vagy konkrét összegben meghatározott díj, és az adós a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájának megterhelésével kerül megfizetésre. Az igazolás Takarékszövetkezet általi megkérésével egy idıben. Az adós kérésére. Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzıi okiratba foglalásának díja és költsége, a közjegyzıi díjszabásról szóló jogszabály alapján, ügyértéktıl és közjegyzıtıl, közjegyzıi irodától függıen változhat. 90 napi késedelmet meghaladó tartozás esetén kerül felszámításra, havonta a tartozás folyamatos kezelésért (telefonos megkeresések, személyes megkeresés, levelezés, stb.). A lakossági fizetési számlák fenntartásáért, vezetésért felszámolt díj, amennyiben az ügyfél nem rendelkezik a hitel igénylésekor fizetési számlával 7

8 KHR ügyfél tudakozvány Elıtörlesztési díj 3.000,- Ft - az elıtörlesztett összeg 0,5%-a: ha az elıtörlesztés idıpontja és a hitel hitelszerzıdés szerinti lejárata közötti idıtartam az 1 évet nem haladja meg, - az elıtörlesztett összeg 1%-a: ha az 1 évet meghaladja Az ügyféltudakozvány lekérés évente egy alkalommal díjtalan. A díj felszámításra kerül, ha a szolgáltatást adott évben már igénybe vették. Az elıtörlesztett összegre vetítve, az elıtörlesztés napján kerül terhelésre az adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláján. Az adós által megtérítendı költségek nem haladhatják meg az elıtörlesztés idıpontja és a kölcsön szerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartamra, az adós által fizetendı ügyleti kamat összegét, az elıtörlesztés idıpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. 8

9 B. Fedezettel biztosított hitelek 1. Felhasználási célhoz nem kötött jelzáloghitel Hitel célja: A kölcsön szabad felhasználású, célja a devizabelföldi természetes személyek olyan jellegő kiadásainak finanszírozása, melyekre célhitelt nem tudnak, vagy nem kívánnak megjelölni. Hitel összege: HUF A hiteligény és a fedezetül szolgáló ingatlan (ok) hitelbiztosítéki értéke és az Adós háztartásának fizetıképessége határozza meg. A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg a fedezetül szolgáló ingatlan forgalmi értékének 75%-át. Hitel futamideje: hó Türelmi idı igényelhetı: minimum 1, maximum 3 év lehet úgy, hogy a hitel teljes futamideje nem lehet kevesebb 15 évnél. A kölcsönigénylés minimális feltételei: Az igénylı devizabelföldi természetes személy, Amennyiben az igénylı életkora az igényléskor nem éri el a 21 évet és a kölcsön lejáratakor meghaladja a 70 évet, a Takarékszövetkezet további adóstárs, illetve készfizetı kezes bevonását kéri, Vezetékes munkahelyi, és saját névre szóló vezetékes, vagy mobil telefon, Magyarországon szerzett jövedelem Magyarországi állandó lakhely, vagy tartózkodási engedély 6 hónapos folyamatos, határozatlan idejő munkaviszony az igényléskori munkahelyen, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások esetén 12 hónapos folyamatos gazdasági tevékenység, Határozott idejő munkaviszony esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszony lejáratától számított 12 hónapot. (A Takarékszövetkezet jogosult APEH-jövedelemigazolás bekérésével is a jövedelem igazolás megerısítését kérni.) Külföldi munkavállalás esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számított 6 hónapot (amennyiben a munkavállalási engedély nem elıírás az érintett országban, akkor a munkáltatói jövedelemigazoláson feltüntetett munkaviszony lejáratának idıpontját kell figyelembe venni); Legalább két havi aktív, lakossági bankszámla múlt A hitelbírálat során hitelképesnek minısül. Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok (adós, adóstárs, kezes): 9

10 Minden igénylı esetén: Érvényes személyi igazolvány/új kártyaformátumú vezetıi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány, Utolsó havi állandó, vagy bejelentett ideiglenes lakcímre szóló vezetékes telefon számla, vagy elıfizetéses mobil telefon számla, amely az ügyfél nevére, vagy lakcímére szól. Ennek hiányában elızı havi villanyszámla, amely az ügyfél nevére, ill. állandó vagy ideiglenes lakcímére szól, valamint a befizetés igazolása. Amennyiben nem takarékszövetkezeti bankszámlára érkezik a jövedelem, utolsó két havi bankszámlakivonat arról a bankszámláról, amelyre jövedelme érkezik. A felajánlott ingatlan (ok)ra vonatkozó értékbecslés. A Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslı, az ingatlan tulajdonosával történı egyeztetést követıen végzi el a felajánlott ingatlan (ok) helyszíni értékelését. Az értékbecslés díját az értékbecslı közvetlenül az Ügyfélnek számlázza. Alkalmazott esetén: 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás 30 napnál nem régebbi APEH jövedelemigazolás, amennyiben a munkáltatói igazolás kiállítója egyéni vállalkozó, Bt. vagy Kkt.-(ügyfél vagy hozzátartozója) elızı évre vonatkozó igazolás Nyugdíjas igénylı Nyugdíjas törzskártya (igazolvány) Év elejei nyugdíjközlı irat, vagy évközi nyugdíjba vonulás esetén nyugdíj megállapítási határozat, utolsó havi nyugdíjszelvény (postai szelvény), vagy utolsó havi bankszámlakivonat, amennyiben nem takarékszövetkezeti bankszámlára érkezik. Rokkantsági nyugdíj esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet igazolása a munkaképesség csökkenésérıl, illetve egészségkárosodást szenvedett személlyé válásról és annak várható idıtartamáról. Amennyiben az igénylı vállalkozás tulajdonosa: az utolsó lezárt évre 30 napnál nem régebbi APEH jövedelem igazolás 30 napnál nem régebbi nullás igazolás a cége köztartozásairól EVA alá tartozók esetén eredeti NYENYI lap, Egyéni vállalkozó/ıstermelı esetén: egyéni vállalkozói igazolvány, vagy a vállalkozói tevékenység végzésére kiadott engedély,/ıstermelıi igazolvány Egyszemélyes ügyvédi iroda esetén: Kamarai tagságot igazoló dokumentum Fedezetként elfogadható ingatlanok: A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén levı per-, teher- és igénymentes, valamint önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat. A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylı rokoni hovatartozását illetıen nincs korlátozása. Az alábbi ingatlanok fogadhatók el fedezetként: lakás, családi ház; sorház, ikerház, üdülı, hétvégi ház. Igénylés: Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén, az igénylılap és szükséges dokumentumok benyújtását és elbírálását követıen, kerül sor szerzıdéskötésre. Folyósítás - Törlesztés: A folyósítás a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlára történı jóváírással történik és a törlesztés, a szerzıdésben rögzített módon, az Ügyfél külön erre vonatkozó rendelkezése nélkül a bankszámla megterhelésével valósul meg. A hitel folyósításának feltételei: a szerzıdés közjegyzıi okiratba történı foglalása (A közjegyzıi díj összege az Ügyfelet terheli.) az ingatlan nyilvántartásban a Takarékszövetkezet javára szóló jelzálogjog legalább széljegyként történı bejegyzése (A bejegyzés díja az ügyfelet terheli) a fedezetként szolgáló ingatlanra teljes körő vagyonbiztosítás megkötése és Takarékszövetkezetre történı engedményezése. Közjegyzıi okirat: forintot elérı, vagy meghaladó kölcsönösszeg igénylése esetén, a kölcsön folyósításának feltétele a szerzıdés közjegyzıi okiratba történı foglalása. 10

11 Kamat, díjak, jutalékok: Az érvényben lévı kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Kondíciók április június 30. Hitelösszeg Referenciakamat évi mértéke (6 havi BUBOR) Kamatfelár évi % Hitelelıkészítési díj Hitelbírálati díj THM % Ft Ft 5,5% 7,34% Ft Ft 5% 2,00%, min: ,-Ft 2,00%, max: ,-Ft 1.200,- Ft 14,38% 13,8% július december 31. Hitelösszeg Referenciakamat évi mértéke (6 havi BUBOR) Kamatfelár évi % Hitelelıkészítési díj Hitelbírálati díj THM % Ft Ft 5,5% 7,29% Ft Ft 5% 2,00%, min: ,-Ft 2,00%, max: ,-Ft 1.200,- Ft 14,32% 13,74% január 1. - tıl Hitelösszeg Referenciakamat évi mértéke (6 havi BUBOR) Kamatfelár évi % Hitelelıkészítési díj Hitelbírálati díj THM % Ft Ft 5,5% 5,74% Ft Ft 5% 2,00%, min: ,-Ft 2,00%, max: ,-Ft 1.200,- Ft 12,53% 11,95% Kamatperiódus: naptári félév A 6 havi BUBOR mértéke a naptári félév 1. munkanapját megelızı 2. banki munkanapon jegyzett 6 havi BUBOR alapján kerül megállapításra. Az ügyleti kamat mértéke kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referenciakamat változásából eredıen, azzal azonos mértékben változik. A referenciakamat (6 havi BUBOR) aktuális mértékét a Takarékszövetkezet Hirdetményben és honlapján teszi 11

12 közzé. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A felhasználási célhoz nem kötött jelzáloghitel esetében a THM értéke ,-Ft-ra és 20 éves futamidıre vonatkozik. A THM minden esetben tartalmazza az éves számlavezetési díjat, 1 db értékbecslés díját ,- Ft összegben és a jelzálog bejegyzés díját egy ingatlan tekintetében. Tájékoztatjuk, hogy a hitelkamat változása a törlesztı részletek növekedését vagy csökkenését okozzák. A hitelkamat változását referenciakamathoz kötött ügyletek esetén a referenciakamatnak, illetve a kamatfelárnak a változása okozhatja. Kapcsolódó költségek: Megnevezés Díj és költség tétel Hitel elıkészítési díj 2% Hitelbírálati díj 1.200,- Ft Késedelmi kamat 6% Szerzıdésmódosítási kérelem díja Szerzıdésmódosítási díj 3.000,-Ft/kérelem ,-Ft A szerzıdésben, ill. Hirdetményben meghatározott százalékos mértékben, vagy konkrét összegben meghatározott díj, melynek megfizetése a folyósítással egyidejőleg esedékes, az adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájának megterhelésével. Az ügyfél pénzügyi helyzetének feltárása érdekében végzett tevékenység díja, mely a hitelkérelem benyújtásakor esedékes. Minden a kölcsön futamideje alatt az ügyfél által kezdeményezett, a szerzıdésmódosítási kérelem benyújtásával egy idıben esedékes díj. Amennyiben a szerzıdésmódosítás nem jön létre nem kerül visszafizetésre. A kölcsönszerzıdés megkötését követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés bármely feltételét, és/vagy idıtartamát érintı változás esetén a Takarékszövetkezet által felszámított díj (pl.:prolongálás). Értéke a módosítás (megállapodás) aláírásával egy idıben esedékes százalékos, vagy konkrét összegben meghatározott díj, és az adós a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájának megterhelésével kerül megfizetésre. Egyedileg megállapított, az értékbecslınek fizetett díj. Értékbecslési díj Igazolás díja 1.000,- Ft Az igazolás Takarékszövetkezet általi megkérésével egy idıben. Az adós kérésére ,-Ft feletti hitelösszegnél kötelezı. Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzıi okiratba Közokiratba foglalás foglalásának díja és költsége, a közjegyzıi díjszabásról szóló költsége jogszabály alapján, ügyértéktıl és közjegyzıtıl, közjegyzıi irodától függıen változhat. Felmondó levél díja 1.000,-Ft Felmerüléskor Felszólító levél díja 260,-Ft/levél Hó végi zárlatot követıen Monitoring díja Számlavezetési díj Jelzálog bejegyzés és opció bejegyzés igazgatás szolgáltatási díja 1.500,-Ft 350,-Ft/hó ,-Ft 90 napi késedelmet meghaladó tartozás esetén kerül felszámításra, havonta a tartozás folyamatos kezelésért (telefonos megkeresések, személyes megkeresés, levelezés, stb.). A lakossági fizetési számlák fenntartásáért, vezetésért felszámolt díj, amennyiben az ügyfél nem rendelkezik a hitel igénylésekor fizetési számlával Földhivatalnak fizetendı 12

13 Jelzálog és opció törlés igazgatás szolgáltatási díja Fedezet felülvizsgálati díj 6.600,-Ft ,-Ft/alkalom Elıtörlesztési díj * 2% KHR ügyfél tudakozvány Fedezet biztosítás TAKARNET rendszeren keresztül történı lekérdezés díja 3.000,- Ft Az ügyfél által választott biztosítás díjszabása alapján megállapított összeg ,-Ft 4.500,-Ft Földhivatalnak fizetendı A Takarékszövetkezet fedezetértékelési szabályzatában meghatározott idıszakonként elvégzett felülvizsgálati díj. A díj összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett számla kerül megterhelésre, melyrıl a kölcsön törlesztése megvalósul. Az elıtörlesztett összegre vetítve, az elıtörlesztés napján kerül terhelésre az adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláján. Az ügyféltudakozvány lekérés évente egy alkalommal díjtalan. A díj felszámításra kerül, ha a szolgáltatást adott évben már igénybe vették. A fedezetként szolgáló ingatlanra vonatkozó tőz- és elemi kár kockázatokra vonatkozó biztosítás díja. A hitel folyósítása elıtt a TakarNet rendszerbıl lekért tulajdoni lap(ok)ért tételenként/fedezetül felajánlott ingatlanonként felszámított díj amennyiben az ügyfél nem nyújt be földhivatal által kiállított hiteles tulajdoni lap másolat(ok)at. Lekérdezésenként, azzal egy idıben esedékes. A hitel folyósítása elıtt a TakarNet rendszerbıl lekért térkép másolatok)ért tételenként/fedezetül felajánlott ingatlanonként felszámított díj amennyiben az ügyfél nem nyújt be földhivatal által kiállított hiteles térkép másolat(ok)at. Lekérdezésenként, azzal egy idıben esedékes. * Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet az elıtörlesztési díj a fogyasztó részleges vagy teljes elıtörlesztése (végtörlesztés) esetén, ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egy millió forintot és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített. 13

14 2. Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja: Lakásépítés: lakó- és üdülıingatlan építésének finanszírozása Építési körbe tartozik a saját kivitelezésben, illetve a megbízás alapján történı lakásépítés is. Lakásvásárlás: használt, valamint új építéső lakó- vagy üdülıingatlan, továbbá lakó-, vagy üdülıtelek megvásárlásának finanszírozása. Lakásfelújítás, bıvítés: lakó- és üdülıingatlan felújításának, bıvítésének finanszírozása. Ezen tevékenységek lehetnek építési vagy szakhatósági engedélyhez, vagy azokhoz nem kötött munkálatok. A lakásfelújítás fogalomkörbe tartozik a korszerősítés is. Hitelkiváltás: az ügyfél részére korábban nyújtott támogatott vagy piaci kamatozású lakáscélú kölcsön piaci kamatozású lakáscélú hitellel történı kiváltása. A kiváltásra nyújtott hitel után adókedvezmény nem érvényesíthetı. Bıvítés: Hitel összege: HUF A hiteligény és a fedezetül szolgáló ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értéke és az Adós háztartásának fizetıképessége határozza meg. A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg a fedezetül szolgáló ingatlan forgalmi értékének 75%-át. Hitel futamideje: hó Türelmi idı igényelhetı: minimum 1, maximum 3 év lehet úgy, hogy a hitel teljes futamideje nem lehet kevesebb 15 évnél. A kölcsönigénylés minimális feltételei: Az igénylı devizabelföldi természetes személy, Amennyiben az igénylı életkora az igényléskor nem éri el a 21 évet és a kölcsön lejáratakor meghaladja a 70 évet, a Takarékszövetkezet további adóstárs, illetve készfizetı kezes bevonását kéri, Vezetékes munkahelyi, és saját névre szóló vezetékes, vagy mobil telefon, Magyarországon szerzett jövedelem Magyarországi állandó lakhely, vagy tartózkodási engedély 6 hónapos folyamatos, határozatlan idejő munkaviszony az igényléskori munkahelyen, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások esetén 12 hónapos folyamatos gazdasági tevékenység, Határozott idejő munkaviszony esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszony lejáratától számított 12 hónapot. (A Takarékszövetkezet jogosult APEH-jövedelemigazolás bekérésével is a jövedelem igazolás megerısítését kérni.) Külföldi munkavállalás esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számított 6 hónapot (amennyiben a munkavállalási engedély nem elıírás az érintett országban, akkor a munkáltatói jövedelemigazoláson feltüntetett munkaviszony lejáratának idıpontját kell figyelembe venni); Legalább két havi aktív, lakossági bankszámla múlt A hitelbírálat során hitelképesnek minısül. Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok (adós, adóstárs, kezes): 14

15 Minden igénylı esetén: Érvényes személyi igazolvány/új kártyaformátumú vezetıi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány, Utolsó havi állandó, vagy bejelentett ideiglenes lakcímre szóló vezetékes telefon számla, vagy elıfizetéses mobil telefon számla, amely az ügyfél nevére, vagy lakcímére szól. Ennek hiányában elızı havi villanyszámla, amely az ügyfél nevére, ill. állandó vagy ideiglenes lakcímére szól, valamint a befizetés igazolása. Amennyiben nem takarékszövetkezeti bankszámlára érkezik a jövedelem, utolsó két havi bankszámlakivonat arról a bankszámláról, amelyre jövedelme érkezik. A felajánlott ingatlan (ok)ra vonatkozó értékbecslés. A Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslı, az ingatlan tulajdonosával történı egyeztetést követıen végzi el a felajánlott ingatlan (ok) helyszíni értékelését. Az értékbecslés díját az értékbecslı közvetlenül az Ügyfélnek számlázza. Ingatlan vásárlás esetén Adásvételi szerzıdés Építési engedélyhez kötött tevékenység esetén az Építési engedély Építés, felújítás, korszerősítés esetén az építési munkálatokról készült költségvetés Alkalmazott esetén: 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás 30 napnál nem régebbi APEH jövedelemigazolás, amennyiben a munkáltatói igazolás kiállítója egyéni vállalkozó, Bt. vagy Kkt.-(ügyfél vagy hozzátartozója) elızı évre vonatkozó igazolás Nyugdíjas igénylı Nyugdíjas törzskártya (igazolvány) Év elejei nyugdíjközlı irat, vagy évközi nyugdíjba vonulás esetén nyugdíj megállapítási határozat, utolsó havi nyugdíjszelvény (postai szelvény), vagy utolsó havi bankszámlakivonat, amennyiben nem takarékszövetkezeti bankszámlára érkezik. Rokkantsági nyugdíj esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet igazolása a munkaképesség csökkenésérıl, illetve egészségkárosodást szenvedett személlyé válásról és annak várható idıtartamáról. Amennyiben az igénylı vállalkozás tulajdonosa: az utolsó lezárt évre 30 napnál nem régebbi APEH jövedelem igazolás 30 napnál nem régebbi nullás igazolás a cége köztartozásairól EVA alá tartozók esetén eredeti NYENYI lap, Egyéni vállalkozó/ıstermelı esetén: egyéni vállalkozói igazolvány, vagy a vállalkozói tevékenység végzésére kiadott engedély,/ıstermelıi igazolvány Egyszemélyes ügyvédi iroda esetén: Kamarai tagságot igazoló dokumentum Fedezetként elfogadható ingatlanok: A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén levı per-, teher- és igénymentes, valamint önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat. A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylı rokoni hovatartozását illetıen nincs korlátozása. Az alábbi ingatlanok fogadhatók el fedezetként: lakás, családi ház; sorház, ikerház, üdülı, hétvégi ház. Szükséges és elfogadható sajáterı: Készpénz, betét; Elkészült munka értéke; Helyszínen tárolt, még be nem épített építési anyag; Lakástakarék-pénztári szerzıdés alapján folyósított szerzıdéses összeg; Munkáltatói kölcsön/támogatás összege Önkormányzati kölcsön/támogatás összege. Igénylés: A Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén, az igénylılap és szükséges dokumentumok benyújtását és elbírálását követıen, kerül sor szerzıdéskötésre. 15

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31.

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2012. január 01. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI DEVIZÁRA VÁLTOZTATHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELİNYEI A forintban felvett kölcsönt bármikor, külön költségek nélkül változtathatja át deviza alapú hitellé. A felajánlott ingatlanfedezethez

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. augusztus 01. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 19. napján jelen Hirdetményben

Részletesebben

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2009. december 11-tıl Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető

Részletesebben

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI A Deviza alapú ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI Hatályos: 2008. február 2-tıl Tartalomjegyzék I. Bevezetı rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Deviza Alapú JOLLY JOKER Kölcsön... 3 II.1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. május 20. I. Betétbiztosítási feltételek A fentiekben felsorolt, 1993. június 30-át megelızıen

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: a Takarék Személyi Kölcsön és a Takarék Folyószámlahitel hirdetmények közzététele A 44/2015. számú EFB határozattal elfogadva, érvényes

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31)

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet akciós kondíciók mellet nyújt hitelt jelzálog

Részletesebben

Érvényes: 2012.október 1-től

Érvényes: 2012.október 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2010. május 1-től A változások a szövegben dőlten

Részletesebben

Terméktájékoztató. Piaci kamatozású lakáscélú hitel

Terméktájékoztató. Piaci kamatozású lakáscélú hitel Terméktájékoztató A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről Érvényes: 2015. augusztus 1. 1 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%)

Részletesebben