Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE DECEMBER 12-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetési tervkoncepciójának módosításáról 4. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról évi nyersanyagnorma megállapításáról 6. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatóhelyettes pályázatának támogatásáról 7. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti Pegagógiai Szakszolgálat működtetéséről szóló megállapodás felbontása 8. V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet Törökszentmiklós támogatásáról 9. Fogászati Rendelő fogászati magánrendelés céljára történő bérbeadásáról 10.Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról 11.Fegyverneki 0321/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 12. Fegyverneki 0242/32 és a 0311/15 hrsz-ú ingatlanból történő ajándék elfogadásáról 13.Fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról 14.Intézmények Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosításáról 15.Folyószámla- és munkabérhitel igénybevételéről Előadó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 2., 3. napirendekhez meghívott: Valamennyi intézményvezető 4. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 6. napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatója Fegyvernek, december 6. Tatár László polgármester

2 F e g yv e r n e k V á r o s P o l g á r m e s t e r e Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 12-ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: December 1-én Adventi ünnepségre került sor a Szent Imre téren. December 3-án Kistérségi Társulási ülésen vettünk részt Törökszentmiklóson. December 4-én fogadónapot tartottam. December 5-én egyeztetésekre került sor a Horgász Egyesületekkel a évi törvényi változásokról, a horgászrendről, illetve a horgász engedélyek díjáról. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: november hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 1 - köztemetés - - átállási támogatás - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - rendkívüli gyvt. Elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: Felhasználható: ,- Ft III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft és az feletti támogatások november hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: évre tervezett ,- Ft Ebből: november 15-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, december 06. Tatár László polgármester

3 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének /2013.(.) rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) rendeletének módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1)bekezdése és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (4) bek. b) pontja alapján a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a tábla hatályát veszti és helyébe az alábbi tábla lép: Összes előirányzat (eft) bevétel főösszegét működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel finanszírozási célú bevételeit működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel kiadás főösszegét működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás Költségvetési egyenleg 0 a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege működtetés felhalmozás a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi

4 műveletek működtetés felhalmozás 2.. A rendelet 1.. (1) bekezdésének a) pontjának első mondata hatályát veszti. 3.. A rendelet 1.. (2) bekezdés a) pontjában a tábla hatályát veszti, helyébe az alábbi tábla lép. Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Bevételek Működési bevételek intézményi működési bevétel önk.sajátos működési bevétel költségvetési támogatások felhalmozási és tőke jellegű bevétel támogatás értékű bevétel véglegesen átvett pénzeszköz működési célú hitel fejlesztési célú hitel működési célú pénzmaradvány fejlesztési c. pénzmaradvány kölcsönök visszatérülése A rendelet 1.. (2).bekezdésének b) pontjában a tábla hatályát veszti, helyébe az alábbi tábla lép: Kötelező Önként vállalt Állami Összesen

5 KIADÁSOK ÖSSZESEN feladat feladat feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások Ellátottak juttatásai Támogatás kiadások Felhalmozási kiadások pénzbeli értékű célú Felújítások kiadásai Működési tartalék Fejlesztési tartalék célú célú Adott kölcsönök Működési kiadásai Fejlesztési kiadásai hitelek hitelek A rendelet 1..(2) bekezdésének c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép: 5.. Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat (fő) Összesen Létszámkeret (álláshely): 478,45 21,20 6,13 505,78 ebből közfoglalkoztatás: 342, ,08 I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 11,29 0, ,66 41,21 6, ,54

6 III. Művelődési Ház és Könyvtár 5,86 0,50 0 6,36 IV. Önkormányzat =ebből közc. foglalkoztatás 354,84 342,08 5, ,84 342,08 V. Polgármesteri Hivatal 13,50 0 6,13 19,63 A) Gyermekélelmezési Konyha 18, ,75 B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 23,25 9, ,25 C) Orvosi Rendelő 9, , A rendelet 6.. (1) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi tábla lép: eft A költségvetési tartalék összege: Működési tartalék összege: polgármesteri keret /2002.(VI.01.) sz. rendelet alapján Fejlesztési célú tartalék összege: 500 Közművelődési pályázat önerő A rendelet 15. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: (6) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében kezdeményezi a számlavezető banknál ,-Ft folyószámlahitel és ,-Ft munkabérhitel keret nyitását január 1-től. 8.. E rendelet december 16-án lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) polgármester jegyző

7 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CIXV. tv (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról ( meghatározott kivétellel )a képviselő-testület dönt. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete március 13-i ülésén a 8/2013.(III.14.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését eft főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét két alkalommal módosította a Képviselő-testület. A költségvetés módosított főösszege jelenleg e Ft. A jelenleg előterjesztett költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé: Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt eft (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), Ezen kívül beemelésre kerülnek a START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások és bevételek, a Szennyvízhálózat építés évre ütemezett kiadásai bevételei.( kiadási oldalon eft, bevételi oldalon eft) Az állami támogatások előirányzatainak rendezése, normatíva lemondás, szerkezetátalakítási tartalékból támogatás beemelése, ÖNHIKI támogatási összeg beemelése. Hitel előirányzatok rendezése valamint az intézményi változások szintén indokolják a költségvetés módosítását. A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-ra módosul. A módosítási javaslatok összességében azt eredményezik, hogy a rövid lejáratú likvid hitel előirányzata eft-ról 0 eft-ra csökken, míg a testület döntése alapján a hosszú lejáratú működési hitel felvétele eft-ra nő. A tételes módosító javaslatok az alábbiak: I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A bevételi előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: e Ft Működési bevétel 65 e Ft Fegyvernek: Óvodák - E-ON kötbérből származó bevétel 60 e Ft - dolgozó egyéb térítése 5 e Ft

8 2 Intézményfinanszírozás e Ft Fegyvernek: Óvodák - Pedagógiai munkát segítők bértámogatása csökkenés 6,5főx1632eFtx4/12-ed e Ft - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - csökkenés rehabilitációs hozzájárulás maradványa -204 e Ft - átcsoportosítás bölcsődéhez rehabilitációs hozzájárulásra -12 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 408/2012.(XII.28.) sz. Korm.rend.alapján bérkompenzációra ( ig) 623 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - rehabilitációs hozzájárulás kiadási többlete miatt 12 e Ft Kuncsorba: - Energia kiadási előirányzat átadás csökkenése miatt az átadott finaszírozási előirányzat csökkenése (előirányzat visszavétel, pénzügyileg elszámolt tétel) 218 e Ft A kiadási előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani e Ft Személyi juttatások : e Ft A bért javaslom módosítani e Ft Fegyvernek:: Óvodák - 6,5 fő (1fő dajka, 3fő takarító, 1fő ped.assz., 1fő rendszergazda, 0,5fő pszichol.) bér csökkenése jogszabályi változás miatt (Köznevelési tv.) e Ft - 408/2012.(XII.28.) sz. Korm.rend.alapján bérkompenzációra ( ig) 491 e Ft Járulékok: -620 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Fegyvernek: Óvodák - 6,5 fő létszámcsökkenéshez kapcsolódó bér járuléka -752 e Ft - 408/2012.(XII.28.) sz. Korm.rend. alapján bérkompenzáció járuléka 132 e Ft Dologi kiadások: 79 e Ft Fegyvernek óvodák - Energia kiadásokra saját bevétel növekedésből 60 e Ft - rehabilitációs kiadások csökkenése miatt -204 e Ft - egyéb dologi kiadás átcsoportosítása bölcsődéhez -12 e Ft - egyéb dologi kiadásra saját bevétel növekedésből 5 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde - rehabilitációs hozzájárulás kiadásaira 12 e Ft Kuncsorba: - Energia kiadásokra (átadott előirányzatból visszavétel) 218 e Ft Létszám módosítás: Fegyvernek óvodák - pedagógiai asszisztens - 1 fő (óvodai csoportszám csökkenés miatt) -1 fő - dajka -1fő (óvodai csoportszám csökkenés miatt) -1 fő - takarító -3fő (jogszabályi változás miatt) -3 fő - rendszergazda -1fő (jogszabályi változás miatt) -1 fő - pszichológus -0,5fő (jogszabályi változás miatt) -0,5 fő

9 3 III. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint e Ft Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni 900 eft -a kávéház várható bevétele miatt 284 e Ft -terembérleti dij, az oktatások miatt 600 e Ft -postaköltség térítés,késedelmi díj 16 e Ft A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni 119 e Ft -pályázati támogatás ( Kulturális szakemberek képzése ) Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni 371 e Ft A támogatások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: A 2013 évi bér komp. fedezete bér és járulék, szept-dec.hó. hó Az önkormányzati kieg. I. előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: Karácsonyi készülődésre 159 e Ft 212 e Ft A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint e Ft A személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni 244 e Ft A bér előirányzatát javaslom növelni 125 e Ft 2013 évi bér kompenzáció 408/2012(XII.28.) k.rend.szerint Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni 119 e Ft Pályázati támogatás ( Kulturális szakemberek képzése ) A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni 34 e Ft A bér kompenzáció járuléka 34 e Ft A dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: Karácsonyi készülődésre Saját bevételből, megtakarításból rendezvényekre, felújításra e Ft e Ft 212 e Ft 700 e Ft A kévéházi árukészlet előirányzatát javaslom növelni Fedezete a kávéházi bevétel 200 e Ft

10 4 IV. ÖNKORMÁNYZAT SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) Szennyvízártalmatlanítás(49) KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek szennyvízártalmatlanítás díja (51.) 2. Talaj és talajvíz szenny. Mentesítés -161 KIADÁSOK Dologi kiadások 161 =egyéb dologi kiadások 161 -időjárás jelző állomás beszerzése (31 eft+9 eft Áfa) -meterológiai adatszolgáltatás díja(95 eft+áfa) BEVÉTELEK KEOP / (52) KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =Beruházás Szennyvízhálózat építése Dologi kiadások Áfa befizetés BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek Áfa visszatérülések műkódéshez kapcs. Áfa visszatérülések felhalmozáshoz kapcs Ford adózás alá eső Áfa Támogatás értékű bevételek =Felhalmozási célú tám. Ért. Bev KEOP támogatás Kiskereskedelem-Húsértékesítés(01) -50 KIADÁSOK Személyi juttatások 38

11 5 =Bér 38 -kompenzáció havi 38 -közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka közalkalmazottak alapilletménye 269 -közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai -kereset kiegészítés fedezete Járulék 10 -kompenzációhoz kapcsolódó havi 3. Dologi kiadások 2 -irodaszer nyomtatvány beszerzés 2 BEVÉTELEK (06.) 5. Kölcsönzés operatív lízing -59 KIADÁSOK Dologi kiadás 59 -Áfa befizetés 59 BEVÉTELEK Önk. Igazgatás-Fegyvernek KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 50 =Pénzügyi befektetés kiadásai 50 -tartós hit. Visz. Megtestesítő értékpapír vásárlás Fegyvernek Kavicsos részjegy 2. Véglegesen átadott pénzeszközök 64 =Működési célú 64 K -Kavicsos alapítási ktg Támogatás értékű kiadások =Működési c. tám. értékű kiadások Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp. Működési ktg hozzájárulás Személyi juttatások 420 =Bér 420 részmunkaidős diákmunkások bére(100%-ban támogatott kiadás 5. Járulékok 273 részmunkaidős diákmunkások béréhez kapcs. járulék kiadás (szocho) 6. Dologi kiadások

12 6 Ö -Irodaszer nyomtatvány 10 -könyvbeszerzés 4 -egyéb készletbeszerzés (koszorú, mécses, szaloncukor, ) 665 -városnapi élelmezés villamosenergia 30 -Egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai(ügyvédi díj, könyvkötés ) -ÁFA (K 450eFt, Ö 112 eft, Áfa befiz 358 eft) Adott kölcsönök =Működési célú K -háztartásnak nyújtott Ö -háztartásnak nyújtott K -Non profit szervezetnek Ö -Non profit szervezetnek Tartalékok 843 =polgármesteri keret 843 -segély kifizetés kamatmentes kölcsön egyéb önk. Eseti pénzbeni ell. Ei. Átcsoportosítás -visszatérülések Felhalmozási kiadások 432 =Beruházás 432 -EPER könyvelő prg. +oktatással 432 BEVÉTELEK Véglegesen átvett pénzeszközök 67 =garancia és kezességvállalás 67 -kezességvállalásból befolyt összeg Működési bevételek 751 =Intézményi működési bevételek 751 -igazgatási szolgáltatási díjbevétlek 96 -Kormányhivatal működési hj., inf. Eszköz üzemeltetése hirdetési díjak 343 -kerekítési különbözet 70 -bérleti díj, jogtalanul felvett ellátás megtérülése K ÁFA Kölcsönök visszatérülése =Működési c. kölcsönök Ö -Háztartásnak nyújtott kölcsönből K -Non profit szervezettől Ö -Non profit szervezettől

13 7 5. Felhalmozási bevételek 107 =Tárgyi eszköz imm.javak értékesítés K föld értékesítés bevétele 107 K ingatlan értékesítés Ö ingatlan értékesítés Város és községgazdálkodás (11) KIADÁSOK Személyi juttatások 83 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős közalkalmazottak havi bérkompenzáció rész munkaidős közalkalmazottak -kereset kiegészítés fedezete Közalkalmazottak jutalma Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó teljes munkaidős közalkalmazottak havi bérkompenzációhoz kapcsolódó rész munkaidős közalkalmazottak 3. Felhalmozási kiadások 38 =Tartós részesedés 38 TRV részesedés Dologi kiadások K -irodaszer nyomtatvány beszerzés 6 K -könyv beszerzése 2 K -munkaruha védőruha beszerzés 105 K -egyéb készlet beszerzés (karácsonyi díszkivilágítás, izzó, stb) 318 -egyéb üzemeltetés fennt.kiadásai (előadóművészeti szolgáltatás 500 -vásárolt term szolg. Áfa 23 -kiszámlázott term szolg Áfa befizetése 760 -számviteli oktatás 5 fő 175 -munkahelyi akcióterv miatti befizetés 50 -Munkáltatói Szja 24 BEVÉTELEK Működési bevételek =Int. Műk. Bev. 706

14 8 -térkő értékesítés 45 -bérleti díj 5 -Áfa Felhalmozási és tőke bevételek =tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése beépítetlen terület értékesítése Mezei őrszolgálat (02) -292 KIADÁSOK Személyi juttatások 79 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős közalkalmazottak 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó teljes munkaidős közalkalmazottak 3. Dologi kiadások 292 egyéb folyó dologi kiadások munkahelyvédelmi akcióterv egyéb díjak befizetések 9 BEVÉTELEK Véglegesen átveztt pénzeszközök 100 =Működési célú 81 -mezőőri járulék bevétele Működési bevételek =Intézményi működési célú 19 dolgozói befizetés Önk. Elszámolásai (9) KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Működési bevételek 1801 =Intézményi működési magánszemélyek kom. Adó bev pótlékok 365 -helyszíni és szabálysértési bírság 246 -kötbér, kártérítés 7 2. Állami támogatások =Működési kv. Támogatás ÖNHIKI szerkezet átalakítási támogatás (beszámítás visszapótlására) 7 939

15 9 Óvoda normatíva lemondás bérkompenzáció támogatása hónap Önk. Elszámolásai költségvetési szerveikkel BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Intézményfinanszírozás =Intézményfinanszírozás működésre KÖTELEZŐ FELADATRA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATRA -560 ÁLLAMI FELADATRA 0 K Ö K Ö K Ö -Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolg Kp KÖTELEZŐ -Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolg Kp ÖNKÉNT VÁLLALT -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde KÖTELEZŐ -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ÖNKÉNT VÁLLALT -Művelődési Ház és Könyvtár KÖTELEZŐ -Művelődési Ház és Könyvtár ÖNKÉNTVÁLLALT K -Polgármesteri Hivatal KÖTELEZŐ Ö K Ö K Ö K Ö -Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT VÁLLALT -Polgármesteri Hivatal ÁLLAMI 0 -Gyermekélelmezési Konyha KÖTELEZŐ 976 -Gyermekélelmezési Konyha ÖNKÉNTVÁLLALT 0 -Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény KÖTELEZŐ 967 -Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ÖNKÉNT VÁLLALT Fegyverneki Orvosi Rendelő KÖTELEZŐ Fegyverneki Orvosi Rendelő ÖNKÉNT VÁLLALT 0 0 0

16 Ár és belvízvédekezés (53) -250 KIADÁSOK Dologi kiadások 250 =egyéb dologi kiadások (Áfás) 250 belvízvédekezés kiadásai 250 BEVÉTELEK Oktatást kieg. Tevékenység (55) -92 KIADÁSOK Személyi juttatások 73 =bér 73 -kazánfűtő megbízási díja Járulékok 19 -kazánfűtő megbízási díjához kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK Átmeneti segély(16) -220 KIADÁSOK Egyéb támogatások 220 K Átmeneti segély 20 Ö Átmeneti segély -600 Ö Saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás BEVÉTELEK Temestési segély () 200 KIADÁSOK Egyéb támogatások -200 K -Temetési pénzbeni segély 600 Ö -Temetési pénzbeni segély -800 BEVÉTELEK Eseti segély () 500 KIADÁSOK Egyéb támogatások átcsoportosítás polgármesteri keretre BEVÉTELEK Civil szerv. És program támogatása KIADÁSOK Ö Véglegesen átadott pénzeszköz 2064 =Működési célú végl. Pe. Átadás

17 11 -polgármesteri keretből 2064 BEVÉTELEK FHT áthúzódó (31.) KIADÁSOK Személyi juttatások 762 K =Bér 762 -teljes munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére 747 -jutalom Járulékok 103 munkabérekhez kapcsolódó járulékok Dologi kiadások 5 -Áfa kiadások 5 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek =Működési célú Támogatás Működési bevételek 194 =Intézményi működési bevételek 194 -készletértékesítés 153 -Áfa bevételek áthúzódó egyéb (38) 300 KIADÁSOK Személyi juttatások kiadásai 41 =Bér 41 -sajátos juttaások 41 -teljes munkaidős fogl. Rendszeres személyi juttatása -részmunkaidős fogl. Rendszeres személyi juttatása BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek 341 =Működési célú 341 -Támogatás START MG. Utak (32) -331 KIADÁSOK Dologi kiadások 335 -dologi kiadások hajtó és kenőanyag 335 BEVÉTELEK 4 2. Működési bevételek

18 12 =Intézményi működési bevételek 4 -kamatbevétel START MG. Utak (39) KIADÁSOK Személyi juttatások K =Bér teljes munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére sajátos juttatások Járulékok 265 munkabérekhez kapcsolódó járulékok Dologi kiadások 69 -dologi kiadások hajtó és kenőanyag 36 -munkaruha 31 -Áfa 2 BEVÉTELEK 1 1. Működési bevételek 1 =Intézményi működési bevételek 1 -kamatbevétel START Belvízelvezetés (33) -909 KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 910 =beruházás 910 -gépek, beszerzése 910 BEVÉTELEK 1 1. Működési bevételek 1 =Intézményi működési bevételek 1 -kamatbevétel START Belvízelvezetés (40) -303 KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 303 =beruházás 303 -gépek, beszerzése 303 BEVÉTELEK START Közúthálózat jav.(fht) (34) -312 KIADÁSOK Dologi kiadások dologi kiadások készletbeszerzések dologi kiadások szolgáltatások 535 -különféle dologi kiadások (Áfa) 4 995

19 13 -egyéb folyó kiadfások Felhalmozási kiadások =beruházás épület vásárlás, létesítés 746 -gépek, beszerzése BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek készletértékesítés bevétele Áfa bevétel START Közúthálózat (egyéb) (41) KIADÁSOK Dologi kiadások dologi kiadások készletbeszerzések dologi kiadások szolgáltatások 220 -dologi kiadások (Áfa) dologi kiadások egyéb folyó Felhalmozási kiadások =beruházás épület beruházás 305 -gépek, beszerzése BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek készletértékesítés kötbér, kártérítés 41 -Áfa START Mezőgazdaság.(FHT) (35) KIADÁSOK Dologi kiadások dologi kiadások készletbeszerzések dologi kiadások szolgáltatások 957 -dologi kiadások (Áfa) dologi kiadások egyéb folyó kiadások 102 BEVÉTELEK Működési bevételek =Intézményi működési bevételek készletértékesítés kamatbevétel START Mezőgazdaság.(egyéb) (42) KIADÁSOK

20 14 3. Dologi kiadások dologi kiadások készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások (Áfa) BEVÉTELEK Működési bevételek 5 =Intézményi működési bevételek 5 -kötbér, kártérítés 3 -kamatbevétel 2 Támogatás értékű bevételek =Működési célú támogatás START Téli ért, teremtő (FHT) (36) -116 KIADÁSOK Dologi kiadások 116 -dologi kiadások készletbeszerzések 8 -szolgáltatások 37 -Áfa 71 BEVÉTELEK START Téli ért, teremtő (egyéb) 30. (43) -50 KIADÁSOK Dologi kiadások 50 -dologi kiadások készletbeszerzések 13 -dologi kiadások szolgáltatások 26 -Áfa 11 BEVÉTELEK START hosszabb idejű kf. (fht) (37) -107 KIADÁSOK Személyi juttatások 357 K =Bér 357 -rész munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére Járulékok 50 munkabérekhez kapcsolódó járulékok 50 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek 300 =Működési célú 300 -Támogatás (44) START hosszabb idejű kf. (egyéb) -19

21 15 KIADÁSOK Személyi juttatások 281 K =Bér 281 -rész munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére Járulékok 38 munkabérekhez kapcsolódó járulékok 38 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek 300 =Működési célú 300 -Támogatás Téli Start közfoglalkoztatás KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek =Működési célú Támogatás Egyéb társadalmi tev. Sos (45) -9 KIADÁSOK 9 3. Dologi kiadások 9 -dologi kiadások 9 BEVÉTELEK Finanszírozás KIADÁSOK Hitelek 1196 =Működési hitelek hosszú lejáratú hitel törlesztése 1196 BEVÉTELEK Hitelek =Működési célú hitelfelvétel rövid lejáratú hitel felvétel hosszú lejáratú hitelfelvétel KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

22 16 SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) Önk. Jogalkotás-Fegyvernek -38 KIADÁSOK Személyi juttatások 10 =Bér 10 K havi bérkompenzáció 10 K Á K Á K Á K Á -köztisztviselők alapilletménye kötelező feladat -köztisztviselők alapilletménye államigazgatási feladat -köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka kötelező feladat -köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka államigazgatási feladat =Egyéb 0 -köztisztviselők jubileumi jutalma kötelező -köztisztviselők jubileumi jutalma államigazgatási -köztisztviselők egyéb ktgtérítése kötelező feladat -köztisztviselők egyéb ktgtérítése állami feladat Járulékok 3 K havi bérkompenzáció hoz kapcs. Járulék K -szociális hozzájárulási adó kötelező feladat Ö -szociális hozzájárulási adó önkéntvállalt feladat Á -szociális hozzájárulási adó államigazgatási feladat Dologi kiadások 25 K -folyóirat beszerzés kötelező feladat 960 Á -folyóirat beszerzés államigazgatási feladat -960 K Á Vásárolt term szolg. Áfa kiadása kötelező feladat 68 Vásárolt term szolg. Áfa kiadása államig. feladat -48 3

23 17 -belföldi kiküldetés kiadásai kötelező K feladat 5 BEVÉTELEK Önk. Igazgatás-Fegyvernek KIADÁSOK Személyi juttatások =Bér K K K Á K havi bérkompenzáció teljes munkaidős havi bérkompenzáció részmunkaidős -köztisztviselők alapilletménye kötelező feladat -köztisztviselők alapilletménye állami feladat -köztisztviselők nyelvpótléka kötelező feladat K -megbízási díjak ( levélkihordók díja ) 900 =Egyéb 0 -részmunkaidős köztisztviselők ktg. Térítése kötelező feladat -részmunkaidős köztisztviselők ktg. Térítése államig. Feladat 2. Járulékok 120 K Á havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok teljes munkaidős havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok részmunkaidős -szociális hozzájárulási adó kötelező feladat -szociális hozzájárulási adó állami feladat Dologi kiadások 551 K Á K K -irodaszer nyomtatvány kiadásai kötelező feladat 532 -irodaszer nyomtatvány kiadásai állami feladat folyóirat beszerzés (Magyar Közlöny, Új Néplap, HVG különszám 210 eft+11 eft Áfa) 221 -jegyzőkódex online (60 eft+16 eft Áfa ) 76

24 18 K K Á -hajtó és kenőanyag beszerzés (50 eft+14 eft Áfa) 64 -egyéb kommunikációs szolgáltatások 835 -egyéb kommunikációs szolgáltatások belföldi kiküldetés kiadásai 50 -egyéb befizetési kötelezettség (jogtalanul felvett ellátás visszafizetése) 140 BEVÉTELEK Működési bevételek 789 K =Intézményi működési bevételek 789 -CANON TONER 7 -anyakönyvi esemény, fénymásolás 139 -kártérítés (jogalap nélkül felvett ellátás visszífizetése) -továbbszámlázott szolgáltatás bevétele Adó illeték kiszabása, beszedése- Fegyvernek -206 KIADÁSOK Személyi juttatások 27 =Bér havi bérkompenzáció teljes munkaidős 2. Járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok teljes munkaidős 3. Felhalmozási kiadások 172 =Beruházás 172 -EPSON FX 2190 nyomtató 172 BEVÉTELEK Közgyógyellátás -223 KIADÁSOK Egyéb támogatások 223 -helyben megállapított közgyógyellátások 223 BEVÉTELEK 0 Finanszírozási szakfeladat KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. DECEMBER 17-ÉN

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. MÁJUS 28-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. JANUÁR 28-ÁN

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁJUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére Sümegprága Települési Önkormányzat Polgármestere 8351 Sümegprága, Rákóczi u.17. T/FAX:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 29-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanáskozó

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben