4. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI"

Átírás

1 ADSL Alapú Internet Hozzáférés Elöfizetöi Szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl PUHASOFT KFT. (székhely: 2030 Érd, Talabor u. 53.), a továbbiakban Viszontszolgáltató, valamint az (székhely: ), a továbbiakban Végfelhasználó (közösen a "Felek") között köttetett az alábbi feltételek szerint: 1. MEGHATÁROZÁSOK Szolgáltatás: A Szolgáltatónak a 2. számú mellékletében meghatározott ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatása. A Szolgáltatás igénybevételének mûszaki feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. Internet: Nyílt architektúrájú, TCP/IP alapú nemzetközi adatátviteli hálózat és a hálózaton elérhetõ tartalom együttesen. Egyéni Végfelhasználó: Bármely természetes személy, aki az ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatást saját felhasználás céljából igénybe veszi, de semmilyen formában nem értékesíti tovább. Üzleti Végfelhasználó: Jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki az ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatást saját felhasználás céljából igénybe veszi, de semmilyen formában nem értékesíti tovább. Végfelhasználó: Egyéni Végfelhasználó és Üzleti Végfelhasználó együttesen Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont: A távközlési hálózat azon pontja, amely a Szolgáltatás rendeltetésszerû igénybevételét biztosító Végfelhasználói berendezések csatlakoztatására szolgál (az ADSL modem ügyfél oldali interfésze). Létesítési hely: Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítési helyéül szolgáló ingatlan azon helyisége, ahova az ADSL hálózati végberendezés a Végfelhasználó kijelölése alapján üzembe helyezésre kerül. Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés: Privát ADSL alapú internet hozzáférés és Irodai és Üzleti ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatás esetén a Megrendelõlapon Viszontszolgáltató által tett szerzõdési ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával és aláírásával létrejött szerzõdés. Elõfizetõi szerzõdés: A Viszontszolgáltató és a Végfelhasználó között létrejött szerzõdés 2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA Szolgáltató a jelen szerzõdésben meghatározott feltételekkel ADSL alapú internet szolgáltatást nyújt végfelhasználó számára. 3. VÉGFELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 3.1. Végfelhasználó vállalja, hogy a szolgáltatást december 31-ig nem bontja fel. Amennyiben ez idö lejárta elött meg kívánja szüntetni a szerzödést, köteles a hátralevö idöre jutó havidíjakat egy összegben 8 napon belül Szolgáltató számlája ellenében megfizetni Végfelhasználó a Szolgáltatás igénybevételéért egyszeri díjat és havidíjat köteles fizetni Szolgáltatónak. Az Elöfizetöi szerzõdés megkötésének idõpontjában hatályos díjszabást és díjtételeket a 3. számú melléklet tartalmazza. 1/10 oldal

2 3.3. Végfelhasználó a Szolgáltatás egyszeri díját a jelen szerzõdés megkötését követõen Szolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán meghatározott határidõn belül köteles megfizetni. A havi elõfizetési díj a Szolgáltatás létesítését követõen a tárgyhónapban esedékes. Ezekután a havidíjak elöre fizetendöek, Szolgáltató által kiállított számla alapján A számlát Szolgáltató úgy köteles a Végfelhasználó részére megküldeni, hogy azt a befizetési határidõ elõtt 8 nappal megkapja. Késedelmes fizetés esetén szolgáltató késedelmi kamatot számol fel, ami a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Végfelhasználót terheli az a felelõsség, hogy a szolgáltatás hozzáférési-ponthoz csatlakozó Végfelhasználó tulajdonában és fenntartásában lévõ végberendezés (PC) mûszaki és megbízhatósági paraméterei a mûködtetés során teljesítsék a hatósági elõírásokat és a 2. számú mellékletben meghatározott feltételeket Végfelhasználó felel a saját tulajdonában vagy fenntartásában lévõ vezetékszakasz vagy hálózat és távközlési végberendezés meghibásodásából, a nem engedélyezett berendezés csatlakoztatásából, a berendezések ellenõrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelelõ biztosításából eredõen a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott kárért Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételéhez a jelen szerzõdés 4. számú mellékletében meghatározott berendezéseket ad át használatra a Végfelhasználónak. Végfelhasználó a berendezések teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeltetésszerû használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért felróhatóságtól függetlenül teljes anyagi felelõsséggel tartozik. 4. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4.1. Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel a jelen szerzõdésben és a 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek Szolgáltató jogosult a Végfelhasználó Egyedi Szolgáltatás megrendelését semmisnek tekinteni, amennyiben a Távközlési Szolgáltató az adott Szolgáltatáshoz szükséges ADSL hozzáférést nem tudja kiépíteni A Szolgáltató felelõssége a Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a Szolgáltató a vállalt mûszaki paramétereket teljesíteni. 5. HIBAFELVÉTEL, HIBAELHÁRÍTÁS 5.1. Szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást. A hibabehatárolás eredményérõl tájékoztatja a Végfelhasználót. A Szolgáltató a saját érdekkörében felmerült hibát annak bejelentésétõl számított 48 órán belül, a hibák 80%-ában 24 óra alatt hárítja el. A hiba elhárításáról Végfelhasználót értesíti. 6. LESZERELÉS 6.1. Szolgáltató a Végfelhasználóval az ADSL alapú internet szolgáltatásra kötött szolgáltatási szerzõdés megszûnését követõen a szolgáltatás hozzáférési pontot leszerelteti Amennyiben a leszerelési értesítés kézhezvételétõl számított 30 naptári napon belül a Végfelhasználó érdekkörébe esõ okok következtében a Szolgáltató igazolt többszöri próbálkozása ellenére sem tud hozzáférni a Létesítési helyhez a Szolgáltató által a Szolgáltatáshoz biztosított berendezések és eszközök leszerelése és elszállítása érdekében, úgy a 30. naptári napot követõen a Szolgáltató kiszámlázza a Végfelhasználónak a Végfelhasználónál lévõ berendezések értékét (ADSL modem, splitter). 2/10 oldal

3 7. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI 7.1. Szünetel a szolgáltatás, ha a szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik. A Szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti a hálózat felújítása, cseréje, karbantartása, átalakítása, bõvítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység elvégzése céljából (7.3. pont) Szolgáltató a szolgáltatás szünetelésérõl legalább 8 naptári nappal elõbb ban értesíti Végfelhasználót. A szünetelés idõtartama alkalmanként nem haladhatja meg az 5 munkanapot. A szüneteltetés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A Szolgáltató érdekkörében felmerülõ szüneteltetés idõtartamára Végfelhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli Tervezett üzemfenntartási munkának minõsül minden olyan tevékenység, amely a szolgáltatás megszakadását, illetve minõségének romlását okozza, vagy okozhatja. A tervezett üzemszünetet eredményezõ tevékenységek kategóriái: normál üzemeltetéssel kpcsolatos tevékenység beruhárási és fejlesztési tevékenység szolgáltatás bevezetésével, bõvítésével kapcsolatos tevékenység szükséghelyzet miatt történõ helyreállítás Az ADSL hozzáférés szolgáltatását érintõ esetek: elõfizetõi végpont végponti eszköz (splitter, ADSL modem) karbantartás végponti eszköz (splitter, ADSL modem) csere DSLAM szoftver frissítés, szoftver csere adatbázis karbantartás átterhelés, bõvítés, csere bõvítés csere ATM, SSG, LAN-FLEX karbantartási, hálózatbõvítési, beruházási, fejlesztési tevékenységek 8. VÉGFELHASZNÁLÓI SZOLGÁLTATÁS-HOZZÁFÉRÉSI PONT ÁTHELYEZÉSE 8.1. Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdésben szereplõ Végfelhasználó változhat, azonban ez a változás nem módosítja az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés egyéb jellemzõit Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdésben meghatározott szolgáltatástípusról való áttérésnél új szerzõdés megkötésére vonatkozó szabályok az irányadók (A Szolgáltató az egyik szolgáltatásról másik szolgáltatásra történõ áttérést szerzõdésmódosítás keretében nem biztosítja.). 9. AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS FELMONDÁSA 9.1. A szolgáltatás kiépítéséig bármely fél jogosult a szerzödést felmondani indoklás nélkül. A felmondás mindkét fél részéröl jogkövetkezmények nélküli Végfelhasználó jogosult a határozatlan idõre kötött Egyedi Szolgáltatási Szerzõdést indokolás nélkül 15 napos felmondási idõvel írásban felmondani. Ha ezt a szolgálatás indítása után egy éven belül teszi, érvénybe lép a szerzödés 3.1. pontja. 3/10 oldal

4 9.3. Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés megszûnéséig felmerülõ havi díjat a Végfelhasználó köteles megfizetni. Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés megszûnése esetén a Szolgáltató az egyszeri díjat nem fizeti vissza, kivéve, ha a szerzõdés megszûnésére a Szolgáltató súlyos szerzõdésszegése miatt került sor Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés megszûnése nem mentesíti Végfelhasználót a megszûnõ Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés jogviszonyából eredõ esetleges tartozásai kiegyenlítése alól Szolgáltató rendes felmondással és azonnali hatályú felmondással jogosult az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdést megszüntetni. Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdést azonnali hatállyal a Szolgáltató írásban, a Végfelhasználó súlyos szerzõdésszegõ magatartása esetén mondhatja Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül különösen, ha a Végfelhasználó vagy a Végfelhasználó érdekkörébe esõ személy a szolgáltatáshoz használt berendezést, a Szolgáltató hálózatát a szerzõdésben foglaltaktól eltérõen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, a szolgáltatáshoz használt berendezéseinek szerzõdés szerint kikötött ellenõrzését akadályozza A Szolgáltató - díjfizetés elmulasztása esetén - a távközlési törvény 12. -ának (4) bekezdésében rögzítettek szerint az eredménytelen fizetési felszólítást követõ 30 nap elteltével a jelen szerzõdést 15 napos felmondási idõvel mondhatja fel A Szolgáltató rendes felmondás esetén a határozott és a határozatlan idejû Egyedi Szolgáltatási Szerzõdést írásban 60 napos felmondási idõvel mondhatja fel. A Szolgáltató a rendes felmondást nem köteles indokolni. 10. TITOKTARTÁS, ADATKEZELÉS Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szerzõdés teljesítése során közlés, vagy személyes adat jutott tudomására, azok tartalmát harmadik személyekkel nem közölheti, kivéve a Szolgáltató alkalmazottait, alvállalkozóit, akik a szerzõdés teljesítése érdekében kerülnek alkalmazásra. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek adat-és titokvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetõleg sérülés, megsemmisülés ellen Szolgáltató a Szolgáltatás keretében a hálózatán továbbított adatok, információk tartalmáért semmilyen felelõsséget nem vállal. 11. REKLAMÁCIÓK ÉS VITÁK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT Végfelhasználó számlareklamációt írásban nyújthat be a Szolgáltatóhoz. A kifogásnak tartalmaznia kell a számla számát, a kifogás jellegét és tárgyát. Amennyiben a Szolgáltató a Végfelhasználó számlareklamációjával nem ért egyet, a Szolgáltató a felülvizsgált számla kézhezvételét követõ 15 napon belül számlaegyeztetést kezdeményez A Szolgáltatóhoz a Szolgáltatással kapcsolatosan a Végfelhasználó által írásban eljuttatottészrevételeket, reklamációkat kivizsgálja, és ezek eredményérõl az észrevétel vagy reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Végfelhasználót. 4/10 oldal

5 11.3. Amennyiben Végfelhasználó a hibás teljesítéssel kapcsolatos Szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a területileg illetékes hírközlési hatóságtól kérheti, hogy nyilatkozzék a Szolgáltató által végzett hibamegállapítás és hibakijavítás megfelelõségérõl Abban az esetben, ha a Végfelhasználó által bejelentett hibát a Szolgáltató határidõn belül elhárította, vagy a szükséges értesítést megadta, de Végfelhasználó továbbra is ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt vizsgálatot igényli a Szolgáltatótól, úgy a Szolgáltató jogosult az újabb vizsgálatot az illetékes hatósággal közösen elvégezni. Amennyiben ezen újabb vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit a Szolgáltató jogosult a Végfelhasználóra áthárítani. 12. ELÉVÜLÉS A jelen szerzõdéses jogviszonyból eredõ igények egy év alatt elévülnek. 13. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatás leírása 2. számú melléklet: Az ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatás igénybevételének mûszaki feltételei 3. melléklet: ADSL hozzáférés szolgáltatás díjai 4. számú melléklet: Végberendezések Viszontszolgáltató kijelenti, hogy a jelen Viszontszolgáltatói Szerzõdést, valamint mellékleteinek tartalmát teljes körûen megismerte és tudomásul vette. Érd, hó.. nap.. Végfelhasználó.. Szolgáltató 5/10 oldal

6 1. számú melléklet Az ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatás leírása A Elender Üzleti Kommunikáció Rt. ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatása a távközlési szolgáltatók ADSL és ATM technológiáin alapuló, gyors Internet hozzáférés céljára kifejlesztett szélessávú elõfizetõi hozzáférés szolgáltatásaira épülõ Internet szolgáltatás. A szolgáltatás a meglévõ, a közcélú távbeszélõ elõfizetõi hálózatba telepített sodrott rézvezetõt felhasználva a hagyományos távbeszélõ szolgáltatás felett nagysebességû, aszimmetrikus adatátviteli képességet biztosít Internet elérése céljából. A hagyományos telefon szolgáltatás és a vele párhuzamosan ugyanazon a vonalon élõ nagysebességû ADSL technológiát is alkalmazó adatkapcsolat egyidejû zavarmentes nyújtása érdekében mind a végfelhasználói oldalon, mind pedig a helyi központban (vagy kihelyezett fokozatban) hozzáférésenként egy-egy leválasztó szûrõre van szükség. Az adatátviteli csatornák nagy sebességû ATM összeköttetéseken keresztül kerülnek továbbításra a Elender Üzleti Kommunikáció Rt. Internet hálózatához. ADSL hozzáféréssel elérhetõ maximális sebességek: ADSL hozzáférés I. 384/64k ADSL hozzáférés II. 768k/128k ADSL hozzáférés III. 1500k/384k Sebesség Min. Max. Min. Max. Min. Max. (Kbps) Up Down PC-k száma (db) A Végfelhasználók számára a minimális átviteli sebesség a hálózatban mindig rendelkezésére áll. A Végfelhasználói hozzáféréseken elérhetõ aktuális sebességértékeket az ATM adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg. 6/10 oldal

7 2. számú melléklet Az ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatás igénybevételének mûszaki feltételei Mûszaki feltételek Végfelhasználói oldalon A Végfelhasználói kör részére a szolgáltatás átadási pont (UNI) interfész 10BaseT Ethernet interfész, aminek sebessége illeszkedik a szolgáltatásnál alkalmazott technológia által kínált elérési sebességekhez. A Végfelhasználó az Internet szolgáltató (ISP) felé PPPoE protokollal építi fel a kapcsolatot, melyet vagy a Végfelhasználó számítógépére telepített, vagy a Végfelhasználónál üzemeltetett ADSL routerben lévõ kliens program biztosít. A kliens programmal a Végfelhasználó ki tudja választani a tartalomszolgáltatót (SSG funkció), a Végfelhasználó azonosítását az ISP végzi. A PPPoE kliens programot Viszontszolgáltató biztosítjaaz Egyéni Végfelhasználói részére. A végfelhasználóknak a minimális sávszélesség mindig rendelkezésükre áll, az elérhetõ aktuális sebességértékeket az ATM adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg. Behívás ppp-vel (point to point protocol) Az Egyéni Végfelhasználó az Internet szolgáltatóhoz PPPoE (ppp over Ethernet) protokollal hív be, melyet a Végfelhasználó számítógépén futó kliens program biztosít. A kliens programot a Viszontszolgáltató biztosítja. A behívásnál a Végfelhasználó a hagyományos behívó/tárcsázó modult használja (Windows-nál) azzal a módosítással, hogy a felhasználói név után jellel elválasztva meg kell adni annak az Internet szolgáltatónak a nevét, akihez kapcsolódni akar. Ezt a nevet az SSG-ben be kell jegyezni, mert az SSG ez alapján fogja a megfelelõ Internet szolgáltató irányába a hívást irányítani. Felhasználói név: jelszó: Password A Végfelhasználó jogosultságának ellenõrzését (authentikáció), dinamikus vagy fix IP cím kiosztást stb. a Szolgáltató végzi. A Végfelhasználó egy ADSL hozzáférési szolgáltatáson keresztül egyidõben csak egy Internet szolgáltató hálózatához csatlakozhat. A ppp alapú behíváshoz a végfelhasználó berendezésnek támogatnia kell az alábbi protokollokat: UNI típusa Protokoll Hivatkozás Megjegyzés 10 BaseT Ethernet PppoE RFC 2516 Egyedi kliens program A Végfelhasználói interfészek leírása A Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont ADSL hálózati végberendezésének (ANT) Végfelhasználó oldali, a Végfelhasználó végberendezéseinek fizikai csatlakoztatását biztosító felülete (interfész). 7/10 oldal

8 UNI Interfész típus Hivatkozási szám 10 BaseT Ethernet IEEE A szolgáltatás igénybevételéhez a Végfelhasználói végberendezésben speciális ATM szintû konfiguráció (pl. VPI/VCI azonosítók) megadása nem szükséges. A Végfelhasználói végberendezést az UNI-hoz fizikailag egy RJ 45-ös csatlakozón keresztül kategória 5- ös UTP vezetéket egyenes bekötéssel lehet csatlakoztatni. Minimális hardware feltételek: P1/100 vagy annál nagyobb telejesítményu proc. 32 MB RAM Winchester (az op. rendszer mellett legalább 50 Mbyte szabad területtel) SVGA, min. 1MB RAM Ethernet 10BaseT interfész kártya 8x CD meghajtó 1.44 floppy drive Minimális szoftver feltételek: Windows 95/98, vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer PPPoE kliens program ( Viszontszolgáltató biztosítja) A szolgáltatás igénybevételének korlátai A Viszontszolgáltató a Szolgáltatás létesítését olyan helyre kérheti (Végfelhasználó számára), ahol a Végfelhasználó helyi központba vagy kihelyezett fokozatba közvetlenül sodrott rézérpáron van bekötve és az adott helyi központ, kihelyezett fokozat a Távközlési szolgáltató ADSL hozzáférés szolgáltatás lefedettségi területén belül helyezkedik el. A rendszer hatótávolsága ideális hálózati körülmények és környezeti feltételek mellett kb. 4.5 km (megegyezik az ISDN2-vel), de ez függhet az érátmérõtõl, érátmérõ változástól, külsõ zavaroktól stb. Az átviteli rendszer a maximális teljesítményét 2 km-ig tudja biztosítani. Az ADSL hozzáférés olyan vonal igénybevételével telepíthetõ, mely alkalmas ISDN2 telepítésére. Amennyiben a Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont 2 km-nél távolabb van a helyi távbeszélõ központtól, vonalfelmérés szükséges. Az átvitel-technikai rendszerrel fizikailag elérhetõ legnagyobb sebesség ennek függvényében határozható meg. A Szolgáltatás használatához szükséges eszközök közül az ANT (ADSL Network Termination Unit/ADSL hálózatvégzõdtetõ egység) és az elválasztó szûrõ a Viszontszolgáltató által megjelölt Létesítési helyre kerül telepítésére. Az ANT és az elválasztó szûrõ a Távközlési szolgáltató tulajdona és azt a Szolgáltató megrendelésére a Távközlési szolgáltató szereli fel a Létesítési helyen.. Az ANT és az elválasztó szûrõ részére szükséges helyet valamint az ANT mûködéséhez szükséges szünetmentes 230Vos táplálást a Viszontszolgáltató érdekkörében kell rendezni. A Szolgáltató a szünetmentes táplálást nem vállalja. Az elválasztó szûrõ egy passzív eszköz, így ez tápellátást nem igényel. Az elválasztó szûrõ biztosítja, hogy táplálás kimaradáskor is rendelkezésre álljon a távbeszélõ szolgáltatás. 8/10 oldal

9 3. számú melléklet A PUHASOFT ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatásainak díjai Érvényes: tõl, ig kötött szerzödésekre. Privát 384 Privát 512 Privát 768 Üzleti 384 Üzleti 512 Üzleti 768 Üzleti 1500 Egyszeri díjak Havidíj A táblázatban szereplõ árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az egyes hozzáférés szolgáltatások jellemzõi: Hozzáférés Megszakításmentes FIX IP cím Mail backup Router bérlet Cstlakoztaható PC-k száma Ajándék DIAL UP Privát 384/64 Nem Nem Nem Nem 2 3 Privát 512/128 Nem Nem Nem Nem 2 3 Privát 768/128 Nem Nem Nem Nem 5 3 Üzleti ADSL Igen Rendelhetö Igen Igen k/64 k Üzleti ADSL Igen Rendelhetö Igen Opcionális k/128k Üzleti ADSL Igen Rendelhetö Igen Opcionális k/128k Üzleti ADSL 1500k/384k Igen Rendelhetö Igen Opcionális 10 5 A fix IP díja: Ft+ÁFA/hó (Üzleti csomagokkal) Router bérlet díja: Ft+ÁFA/hó tól. Egyéni ADSL hozzáféréshez semmilyen módon nem rendelhetõ fix IP cím! Más sávszélességre töténö átérés esetén az aktuális átállítási díjat kell kifizetni. 9/10 oldal

10 4. számú melléklet VÉGBERENDEZÉSEK Megnevezés Típus Egységár Hálózat végzõdtetõ berendezés (ADSL eszköz) 11NT Boksz Ft Hálózati leválasztó szûrõ (splitter) Splitter Ft RJ11-RJ11 kábel Ft RJ45-RJ45 kábel Ft Összesen: Ft Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az egységárak tájékoztató jellegûek, változhatnak. 10/10 oldal

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 2. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározása 3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevétele 4. Hozzáférés létesítése 5. A szolgáltatás minősége és megfelelőssége

Részletesebben

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2010. június 1.-től 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 5 1.1 Szolgáltató adatai 5

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Általános szerződési feltételei Internet szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételei Internet szolgáltatás igénybevételére BNetwork Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Általános szerződési feltételei Internet szolgáltatás igénybevételére Kelt:2011-06-14 Módosítva: 2012.02.27 2014.07.25 1 Tartalomjegyzék: Bevezetés...3

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2006. Január 20. Módosítva: 2007.04.01 Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2006. Január 20. Vállalkozó Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Fogalmak...3 1. A szolgáltató

Részletesebben

KeviWLAN Informatikai Kft.

KeviWLAN Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS KeviWLAN Informatikai Kft. Hatályos: 2014. 08. 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 4 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye 4

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

KeviWLAN Informatikai Kft.

KeviWLAN Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS KeviWLAN Informatikai Kft. Hatályos: 2015. 04. 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 4 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye 4

Részletesebben

MIKRO PS PAPP SOFT KFT

MIKRO PS PAPP SOFT KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKRO PS PAPP SOFT KFT Érvényes: 2009.március 01-től Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató Kft 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. 1.oldal BEVEZETÉS A Mikro

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS :2011.07.01. -TŐL Kelt: 2003. november 17. Módosítva: 2005. November

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8. Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl készült: 2010. július 26. 1/38 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. A D A T H Á L Ó Z A T I T Á V K Ö Z L É S I S Z O L G Á L T A T Á S Á N A K ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÜLT: 2003. NOVEMBER UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 20 10. MÁRCIUS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE DÁTUM: HAVIDÍJ:,- év Szolgáltatás: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE /.../ 2014 sz. Szerződés amely az alábbi megjelölt időpontban jött létre az LH COM Kommunikációs

Részletesebben

PC Host - AeroNet Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

PC Host - AeroNet Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei PC Host - AeroNet Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei 1, A szolgáltató neve és címe, a szolgáltatás megnevezése Név: PC Host Kft. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 22. Cím: 3530

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek A Microsystem-Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférés és ellátás szolgáltatásra Hatályos 2012 április 05 1 Érvényes 2012 április 5-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2009. július 25. Utolsó módosítás: 2009. július 25. Hatályos: 2009. augusztus 25-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben