4. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI"

Átírás

1 ADSL Alapú Internet Hozzáférés Elöfizetöi Szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl PUHASOFT KFT. (székhely: 2030 Érd, Talabor u. 53.), a továbbiakban Viszontszolgáltató, valamint az (székhely: ), a továbbiakban Végfelhasználó (közösen a "Felek") között köttetett az alábbi feltételek szerint: 1. MEGHATÁROZÁSOK Szolgáltatás: A Szolgáltatónak a 2. számú mellékletében meghatározott ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatása. A Szolgáltatás igénybevételének mûszaki feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. Internet: Nyílt architektúrájú, TCP/IP alapú nemzetközi adatátviteli hálózat és a hálózaton elérhetõ tartalom együttesen. Egyéni Végfelhasználó: Bármely természetes személy, aki az ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatást saját felhasználás céljából igénybe veszi, de semmilyen formában nem értékesíti tovább. Üzleti Végfelhasználó: Jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki az ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatást saját felhasználás céljából igénybe veszi, de semmilyen formában nem értékesíti tovább. Végfelhasználó: Egyéni Végfelhasználó és Üzleti Végfelhasználó együttesen Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont: A távközlési hálózat azon pontja, amely a Szolgáltatás rendeltetésszerû igénybevételét biztosító Végfelhasználói berendezések csatlakoztatására szolgál (az ADSL modem ügyfél oldali interfésze). Létesítési hely: Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítési helyéül szolgáló ingatlan azon helyisége, ahova az ADSL hálózati végberendezés a Végfelhasználó kijelölése alapján üzembe helyezésre kerül. Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés: Privát ADSL alapú internet hozzáférés és Irodai és Üzleti ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatás esetén a Megrendelõlapon Viszontszolgáltató által tett szerzõdési ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával és aláírásával létrejött szerzõdés. Elõfizetõi szerzõdés: A Viszontszolgáltató és a Végfelhasználó között létrejött szerzõdés 2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA Szolgáltató a jelen szerzõdésben meghatározott feltételekkel ADSL alapú internet szolgáltatást nyújt végfelhasználó számára. 3. VÉGFELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 3.1. Végfelhasználó vállalja, hogy a szolgáltatást december 31-ig nem bontja fel. Amennyiben ez idö lejárta elött meg kívánja szüntetni a szerzödést, köteles a hátralevö idöre jutó havidíjakat egy összegben 8 napon belül Szolgáltató számlája ellenében megfizetni Végfelhasználó a Szolgáltatás igénybevételéért egyszeri díjat és havidíjat köteles fizetni Szolgáltatónak. Az Elöfizetöi szerzõdés megkötésének idõpontjában hatályos díjszabást és díjtételeket a 3. számú melléklet tartalmazza. 1/10 oldal

2 3.3. Végfelhasználó a Szolgáltatás egyszeri díját a jelen szerzõdés megkötését követõen Szolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán meghatározott határidõn belül köteles megfizetni. A havi elõfizetési díj a Szolgáltatás létesítését követõen a tárgyhónapban esedékes. Ezekután a havidíjak elöre fizetendöek, Szolgáltató által kiállított számla alapján A számlát Szolgáltató úgy köteles a Végfelhasználó részére megküldeni, hogy azt a befizetési határidõ elõtt 8 nappal megkapja. Késedelmes fizetés esetén szolgáltató késedelmi kamatot számol fel, ami a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Végfelhasználót terheli az a felelõsség, hogy a szolgáltatás hozzáférési-ponthoz csatlakozó Végfelhasználó tulajdonában és fenntartásában lévõ végberendezés (PC) mûszaki és megbízhatósági paraméterei a mûködtetés során teljesítsék a hatósági elõírásokat és a 2. számú mellékletben meghatározott feltételeket Végfelhasználó felel a saját tulajdonában vagy fenntartásában lévõ vezetékszakasz vagy hálózat és távközlési végberendezés meghibásodásából, a nem engedélyezett berendezés csatlakoztatásából, a berendezések ellenõrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelelõ biztosításából eredõen a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott kárért Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételéhez a jelen szerzõdés 4. számú mellékletében meghatározott berendezéseket ad át használatra a Végfelhasználónak. Végfelhasználó a berendezések teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeltetésszerû használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért felróhatóságtól függetlenül teljes anyagi felelõsséggel tartozik. 4. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4.1. Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel a jelen szerzõdésben és a 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek Szolgáltató jogosult a Végfelhasználó Egyedi Szolgáltatás megrendelését semmisnek tekinteni, amennyiben a Távközlési Szolgáltató az adott Szolgáltatáshoz szükséges ADSL hozzáférést nem tudja kiépíteni A Szolgáltató felelõssége a Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a Szolgáltató a vállalt mûszaki paramétereket teljesíteni. 5. HIBAFELVÉTEL, HIBAELHÁRÍTÁS 5.1. Szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást. A hibabehatárolás eredményérõl tájékoztatja a Végfelhasználót. A Szolgáltató a saját érdekkörében felmerült hibát annak bejelentésétõl számított 48 órán belül, a hibák 80%-ában 24 óra alatt hárítja el. A hiba elhárításáról Végfelhasználót értesíti. 6. LESZERELÉS 6.1. Szolgáltató a Végfelhasználóval az ADSL alapú internet szolgáltatásra kötött szolgáltatási szerzõdés megszûnését követõen a szolgáltatás hozzáférési pontot leszerelteti Amennyiben a leszerelési értesítés kézhezvételétõl számított 30 naptári napon belül a Végfelhasználó érdekkörébe esõ okok következtében a Szolgáltató igazolt többszöri próbálkozása ellenére sem tud hozzáférni a Létesítési helyhez a Szolgáltató által a Szolgáltatáshoz biztosított berendezések és eszközök leszerelése és elszállítása érdekében, úgy a 30. naptári napot követõen a Szolgáltató kiszámlázza a Végfelhasználónak a Végfelhasználónál lévõ berendezések értékét (ADSL modem, splitter). 2/10 oldal

3 7. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI 7.1. Szünetel a szolgáltatás, ha a szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik. A Szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti a hálózat felújítása, cseréje, karbantartása, átalakítása, bõvítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység elvégzése céljából (7.3. pont) Szolgáltató a szolgáltatás szünetelésérõl legalább 8 naptári nappal elõbb ban értesíti Végfelhasználót. A szünetelés idõtartama alkalmanként nem haladhatja meg az 5 munkanapot. A szüneteltetés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A Szolgáltató érdekkörében felmerülõ szüneteltetés idõtartamára Végfelhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli Tervezett üzemfenntartási munkának minõsül minden olyan tevékenység, amely a szolgáltatás megszakadását, illetve minõségének romlását okozza, vagy okozhatja. A tervezett üzemszünetet eredményezõ tevékenységek kategóriái: normál üzemeltetéssel kpcsolatos tevékenység beruhárási és fejlesztési tevékenység szolgáltatás bevezetésével, bõvítésével kapcsolatos tevékenység szükséghelyzet miatt történõ helyreállítás Az ADSL hozzáférés szolgáltatását érintõ esetek: elõfizetõi végpont végponti eszköz (splitter, ADSL modem) karbantartás végponti eszköz (splitter, ADSL modem) csere DSLAM szoftver frissítés, szoftver csere adatbázis karbantartás átterhelés, bõvítés, csere bõvítés csere ATM, SSG, LAN-FLEX karbantartási, hálózatbõvítési, beruházási, fejlesztési tevékenységek 8. VÉGFELHASZNÁLÓI SZOLGÁLTATÁS-HOZZÁFÉRÉSI PONT ÁTHELYEZÉSE 8.1. Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdésben szereplõ Végfelhasználó változhat, azonban ez a változás nem módosítja az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés egyéb jellemzõit Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdésben meghatározott szolgáltatástípusról való áttérésnél új szerzõdés megkötésére vonatkozó szabályok az irányadók (A Szolgáltató az egyik szolgáltatásról másik szolgáltatásra történõ áttérést szerzõdésmódosítás keretében nem biztosítja.). 9. AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS FELMONDÁSA 9.1. A szolgáltatás kiépítéséig bármely fél jogosult a szerzödést felmondani indoklás nélkül. A felmondás mindkét fél részéröl jogkövetkezmények nélküli Végfelhasználó jogosult a határozatlan idõre kötött Egyedi Szolgáltatási Szerzõdést indokolás nélkül 15 napos felmondási idõvel írásban felmondani. Ha ezt a szolgálatás indítása után egy éven belül teszi, érvénybe lép a szerzödés 3.1. pontja. 3/10 oldal

4 9.3. Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés megszûnéséig felmerülõ havi díjat a Végfelhasználó köteles megfizetni. Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés megszûnése esetén a Szolgáltató az egyszeri díjat nem fizeti vissza, kivéve, ha a szerzõdés megszûnésére a Szolgáltató súlyos szerzõdésszegése miatt került sor Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés megszûnése nem mentesíti Végfelhasználót a megszûnõ Egyedi Szolgáltatási Szerzõdés jogviszonyából eredõ esetleges tartozásai kiegyenlítése alól Szolgáltató rendes felmondással és azonnali hatályú felmondással jogosult az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdést megszüntetni. Az Egyedi Szolgáltatási Szerzõdést azonnali hatállyal a Szolgáltató írásban, a Végfelhasználó súlyos szerzõdésszegõ magatartása esetén mondhatja Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül különösen, ha a Végfelhasználó vagy a Végfelhasználó érdekkörébe esõ személy a szolgáltatáshoz használt berendezést, a Szolgáltató hálózatát a szerzõdésben foglaltaktól eltérõen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, a szolgáltatáshoz használt berendezéseinek szerzõdés szerint kikötött ellenõrzését akadályozza A Szolgáltató - díjfizetés elmulasztása esetén - a távközlési törvény 12. -ának (4) bekezdésében rögzítettek szerint az eredménytelen fizetési felszólítást követõ 30 nap elteltével a jelen szerzõdést 15 napos felmondási idõvel mondhatja fel A Szolgáltató rendes felmondás esetén a határozott és a határozatlan idejû Egyedi Szolgáltatási Szerzõdést írásban 60 napos felmondási idõvel mondhatja fel. A Szolgáltató a rendes felmondást nem köteles indokolni. 10. TITOKTARTÁS, ADATKEZELÉS Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szerzõdés teljesítése során közlés, vagy személyes adat jutott tudomására, azok tartalmát harmadik személyekkel nem közölheti, kivéve a Szolgáltató alkalmazottait, alvállalkozóit, akik a szerzõdés teljesítése érdekében kerülnek alkalmazásra. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek adat-és titokvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetõleg sérülés, megsemmisülés ellen Szolgáltató a Szolgáltatás keretében a hálózatán továbbított adatok, információk tartalmáért semmilyen felelõsséget nem vállal. 11. REKLAMÁCIÓK ÉS VITÁK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT Végfelhasználó számlareklamációt írásban nyújthat be a Szolgáltatóhoz. A kifogásnak tartalmaznia kell a számla számát, a kifogás jellegét és tárgyát. Amennyiben a Szolgáltató a Végfelhasználó számlareklamációjával nem ért egyet, a Szolgáltató a felülvizsgált számla kézhezvételét követõ 15 napon belül számlaegyeztetést kezdeményez A Szolgáltatóhoz a Szolgáltatással kapcsolatosan a Végfelhasználó által írásban eljuttatottészrevételeket, reklamációkat kivizsgálja, és ezek eredményérõl az észrevétel vagy reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Végfelhasználót. 4/10 oldal

5 11.3. Amennyiben Végfelhasználó a hibás teljesítéssel kapcsolatos Szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a területileg illetékes hírközlési hatóságtól kérheti, hogy nyilatkozzék a Szolgáltató által végzett hibamegállapítás és hibakijavítás megfelelõségérõl Abban az esetben, ha a Végfelhasználó által bejelentett hibát a Szolgáltató határidõn belül elhárította, vagy a szükséges értesítést megadta, de Végfelhasználó továbbra is ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt vizsgálatot igényli a Szolgáltatótól, úgy a Szolgáltató jogosult az újabb vizsgálatot az illetékes hatósággal közösen elvégezni. Amennyiben ezen újabb vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit a Szolgáltató jogosult a Végfelhasználóra áthárítani. 12. ELÉVÜLÉS A jelen szerzõdéses jogviszonyból eredõ igények egy év alatt elévülnek. 13. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatás leírása 2. számú melléklet: Az ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatás igénybevételének mûszaki feltételei 3. melléklet: ADSL hozzáférés szolgáltatás díjai 4. számú melléklet: Végberendezések Viszontszolgáltató kijelenti, hogy a jelen Viszontszolgáltatói Szerzõdést, valamint mellékleteinek tartalmát teljes körûen megismerte és tudomásul vette. Érd, hó.. nap.. Végfelhasználó.. Szolgáltató 5/10 oldal

6 1. számú melléklet Az ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatás leírása A Elender Üzleti Kommunikáció Rt. ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatása a távközlési szolgáltatók ADSL és ATM technológiáin alapuló, gyors Internet hozzáférés céljára kifejlesztett szélessávú elõfizetõi hozzáférés szolgáltatásaira épülõ Internet szolgáltatás. A szolgáltatás a meglévõ, a közcélú távbeszélõ elõfizetõi hálózatba telepített sodrott rézvezetõt felhasználva a hagyományos távbeszélõ szolgáltatás felett nagysebességû, aszimmetrikus adatátviteli képességet biztosít Internet elérése céljából. A hagyományos telefon szolgáltatás és a vele párhuzamosan ugyanazon a vonalon élõ nagysebességû ADSL technológiát is alkalmazó adatkapcsolat egyidejû zavarmentes nyújtása érdekében mind a végfelhasználói oldalon, mind pedig a helyi központban (vagy kihelyezett fokozatban) hozzáférésenként egy-egy leválasztó szûrõre van szükség. Az adatátviteli csatornák nagy sebességû ATM összeköttetéseken keresztül kerülnek továbbításra a Elender Üzleti Kommunikáció Rt. Internet hálózatához. ADSL hozzáféréssel elérhetõ maximális sebességek: ADSL hozzáférés I. 384/64k ADSL hozzáférés II. 768k/128k ADSL hozzáférés III. 1500k/384k Sebesség Min. Max. Min. Max. Min. Max. (Kbps) Up Down PC-k száma (db) A Végfelhasználók számára a minimális átviteli sebesség a hálózatban mindig rendelkezésére áll. A Végfelhasználói hozzáféréseken elérhetõ aktuális sebességértékeket az ATM adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg. 6/10 oldal

7 2. számú melléklet Az ADSL alapú internet hozzáférés szolgáltatás igénybevételének mûszaki feltételei Mûszaki feltételek Végfelhasználói oldalon A Végfelhasználói kör részére a szolgáltatás átadási pont (UNI) interfész 10BaseT Ethernet interfész, aminek sebessége illeszkedik a szolgáltatásnál alkalmazott technológia által kínált elérési sebességekhez. A Végfelhasználó az Internet szolgáltató (ISP) felé PPPoE protokollal építi fel a kapcsolatot, melyet vagy a Végfelhasználó számítógépére telepített, vagy a Végfelhasználónál üzemeltetett ADSL routerben lévõ kliens program biztosít. A kliens programmal a Végfelhasználó ki tudja választani a tartalomszolgáltatót (SSG funkció), a Végfelhasználó azonosítását az ISP végzi. A PPPoE kliens programot Viszontszolgáltató biztosítjaaz Egyéni Végfelhasználói részére. A végfelhasználóknak a minimális sávszélesség mindig rendelkezésükre áll, az elérhetõ aktuális sebességértékeket az ATM adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg. Behívás ppp-vel (point to point protocol) Az Egyéni Végfelhasználó az Internet szolgáltatóhoz PPPoE (ppp over Ethernet) protokollal hív be, melyet a Végfelhasználó számítógépén futó kliens program biztosít. A kliens programot a Viszontszolgáltató biztosítja. A behívásnál a Végfelhasználó a hagyományos behívó/tárcsázó modult használja (Windows-nál) azzal a módosítással, hogy a felhasználói név után jellel elválasztva meg kell adni annak az Internet szolgáltatónak a nevét, akihez kapcsolódni akar. Ezt a nevet az SSG-ben be kell jegyezni, mert az SSG ez alapján fogja a megfelelõ Internet szolgáltató irányába a hívást irányítani. Felhasználói név: jelszó: Password A Végfelhasználó jogosultságának ellenõrzését (authentikáció), dinamikus vagy fix IP cím kiosztást stb. a Szolgáltató végzi. A Végfelhasználó egy ADSL hozzáférési szolgáltatáson keresztül egyidõben csak egy Internet szolgáltató hálózatához csatlakozhat. A ppp alapú behíváshoz a végfelhasználó berendezésnek támogatnia kell az alábbi protokollokat: UNI típusa Protokoll Hivatkozás Megjegyzés 10 BaseT Ethernet PppoE RFC 2516 Egyedi kliens program A Végfelhasználói interfészek leírása A Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont ADSL hálózati végberendezésének (ANT) Végfelhasználó oldali, a Végfelhasználó végberendezéseinek fizikai csatlakoztatását biztosító felülete (interfész). 7/10 oldal

8 UNI Interfész típus Hivatkozási szám 10 BaseT Ethernet IEEE A szolgáltatás igénybevételéhez a Végfelhasználói végberendezésben speciális ATM szintû konfiguráció (pl. VPI/VCI azonosítók) megadása nem szükséges. A Végfelhasználói végberendezést az UNI-hoz fizikailag egy RJ 45-ös csatlakozón keresztül kategória 5- ös UTP vezetéket egyenes bekötéssel lehet csatlakoztatni. Minimális hardware feltételek: P1/100 vagy annál nagyobb telejesítményu proc. 32 MB RAM Winchester (az op. rendszer mellett legalább 50 Mbyte szabad területtel) SVGA, min. 1MB RAM Ethernet 10BaseT interfész kártya 8x CD meghajtó 1.44 floppy drive Minimális szoftver feltételek: Windows 95/98, vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer PPPoE kliens program ( Viszontszolgáltató biztosítja) A szolgáltatás igénybevételének korlátai A Viszontszolgáltató a Szolgáltatás létesítését olyan helyre kérheti (Végfelhasználó számára), ahol a Végfelhasználó helyi központba vagy kihelyezett fokozatba közvetlenül sodrott rézérpáron van bekötve és az adott helyi központ, kihelyezett fokozat a Távközlési szolgáltató ADSL hozzáférés szolgáltatás lefedettségi területén belül helyezkedik el. A rendszer hatótávolsága ideális hálózati körülmények és környezeti feltételek mellett kb. 4.5 km (megegyezik az ISDN2-vel), de ez függhet az érátmérõtõl, érátmérõ változástól, külsõ zavaroktól stb. Az átviteli rendszer a maximális teljesítményét 2 km-ig tudja biztosítani. Az ADSL hozzáférés olyan vonal igénybevételével telepíthetõ, mely alkalmas ISDN2 telepítésére. Amennyiben a Végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pont 2 km-nél távolabb van a helyi távbeszélõ központtól, vonalfelmérés szükséges. Az átvitel-technikai rendszerrel fizikailag elérhetõ legnagyobb sebesség ennek függvényében határozható meg. A Szolgáltatás használatához szükséges eszközök közül az ANT (ADSL Network Termination Unit/ADSL hálózatvégzõdtetõ egység) és az elválasztó szûrõ a Viszontszolgáltató által megjelölt Létesítési helyre kerül telepítésére. Az ANT és az elválasztó szûrõ a Távközlési szolgáltató tulajdona és azt a Szolgáltató megrendelésére a Távközlési szolgáltató szereli fel a Létesítési helyen.. Az ANT és az elválasztó szûrõ részére szükséges helyet valamint az ANT mûködéséhez szükséges szünetmentes 230Vos táplálást a Viszontszolgáltató érdekkörében kell rendezni. A Szolgáltató a szünetmentes táplálást nem vállalja. Az elválasztó szûrõ egy passzív eszköz, így ez tápellátást nem igényel. Az elválasztó szûrõ biztosítja, hogy táplálás kimaradáskor is rendelkezésre álljon a távbeszélõ szolgáltatás. 8/10 oldal

9 3. számú melléklet A PUHASOFT ADSL alapú Internet hozzáférés szolgáltatásainak díjai Érvényes: tõl, ig kötött szerzödésekre. Privát 384 Privát 512 Privát 768 Üzleti 384 Üzleti 512 Üzleti 768 Üzleti 1500 Egyszeri díjak Havidíj A táblázatban szereplõ árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az egyes hozzáférés szolgáltatások jellemzõi: Hozzáférés Megszakításmentes FIX IP cím Mail backup Router bérlet Cstlakoztaható PC-k száma Ajándék DIAL UP Privát 384/64 Nem Nem Nem Nem 2 3 Privát 512/128 Nem Nem Nem Nem 2 3 Privát 768/128 Nem Nem Nem Nem 5 3 Üzleti ADSL Igen Rendelhetö Igen Igen k/64 k Üzleti ADSL Igen Rendelhetö Igen Opcionális k/128k Üzleti ADSL Igen Rendelhetö Igen Opcionális k/128k Üzleti ADSL 1500k/384k Igen Rendelhetö Igen Opcionális 10 5 A fix IP díja: Ft+ÁFA/hó (Üzleti csomagokkal) Router bérlet díja: Ft+ÁFA/hó tól. Egyéni ADSL hozzáféréshez semmilyen módon nem rendelhetõ fix IP cím! Más sávszélességre töténö átérés esetén az aktuális átállítási díjat kell kifizetni. 9/10 oldal

10 4. számú melléklet VÉGBERENDEZÉSEK Megnevezés Típus Egységár Hálózat végzõdtetõ berendezés (ADSL eszköz) 11NT Boksz Ft Hálózati leválasztó szûrõ (splitter) Splitter Ft RJ11-RJ11 kábel Ft RJ45-RJ45 kábel Ft Összesen: Ft Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az egységárak tájékoztató jellegûek, változhatnak. 10/10 oldal

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel.

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. EnterNet ADSL Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. ADSL csomagok csak Magánszemélyek részére EnterNet - Privát forgalmi

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ NIIF ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE. /2007 sz. Szerződés

SZERZŐDÉS AZ NIIF ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE. /2007 sz. Szerződés B1003/2 SZERZŐDÉS AZ NIIF ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE /2007 sz. Szerződés amely az alább megjelölt időpontban jött létre az NIIF Intézet (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Adószám: 15329389-2-1,

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internet szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői

A helyhez kötött (vezetékes) internet szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/C Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internet szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék 1. EGYÉNI INTERNETSZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, EGYES TÍPUSOK...

Részletesebben

Az INVITEL Zrt. Nagykereskedelmi szélessávú országos bitfolyam. hozzáférés szolgáltatása. Általános Szerződési Feltételei. 2. sz.

Az INVITEL Zrt. Nagykereskedelmi szélessávú országos bitfolyam. hozzáférés szolgáltatása. Általános Szerződési Feltételei. 2. sz. Az INVITEL Zrt. Nagykereskedelmi szélessávú országos bitfolyam hozzáférés szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei 2. sz. melléklete Műszaki melléklet és Függelékei 2012. január 1. 1 1. A Kötelezett

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457 Vizsgálati terv Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szerencs 2008.01.04 Kunder Péter Ügyvezető 1. oldal, összesen:

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

Egyedi Elôfizetôi Szerzôdés Privát ADSL Flotta szolgáltatás igénybevételére

Egyedi Elôfizetôi Szerzôdés Privát ADSL Flotta szolgáltatás igénybevételére Egyedi i Szerzôdés Privát ADSL Flotta szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 8 1. Fogalmak, definíciók : 1161 Budapest, Rózsa u. 34/a. Tel/fax: 06-1-405-6000 : A szolgáltatás megrendelôje, aki

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 2012. 11.01. napjától hatályos szöveg Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 1. Ügyfélkapcsolati helyek... 2 1.1. Magyar Telekom Vezetékes nagykereskedelemi értékesítés

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA/ 2012.01.01. 1 3. sz. melléklet MDSL - OTTHON: (KORLÁTLAN INTERNET, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK)

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internet szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői

A helyhez kötött (vezetékes) internet szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/C Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internet szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék 1. EGYÉNI INTERNETSZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, EGYES TÍPUSOK...

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2015. október 7-ei hatállyal módosítja Általános Szerződési Feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 4 1.1.1 Szolgáltatás várható kiépítési ideje... 4 1.1.2 Szolgáltatás tényleges kiépítési ideje... 5 1.1.3 Szolgáltatás

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Windows XP SP2, Mac OS X operációs rendszer (saját telepítés esetén Linux)

Windows XP SP2, Mac OS X operációs rendszer (saját telepítés esetén Linux) 1. számú melléklet: Szolgáltatás leírása NETRA Panelnet internet szolgáltatási csomagok tartalma: Ethernet hálózaton nyújtott internet hozzáférés Üzleti vagy háztartáson kívüli LAN hálózaton történő megosztás,

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés ügyfélszáma: Egyedi i Szerződés TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely létrejött az ELŐFIZETŐ ADATAI táblázatban meghatározott, és a BorsodWeb Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1.) mint Szolgáltató

Részletesebben

4.A MELLÉKLET: HELYI HUROK TELJES ÁTENGEDÉSE ÉS KÁBELKIFEJTÉSI ELEMEK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.A MELLÉKLET: HELYI HUROK TELJES ÁTENGEDÉSE ÉS KÁBELKIFEJTÉSI ELEMEK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.A MELLÉKLET: HELYI HUROK TELJES ÁTENGEDÉSE ÉS KÁBELKIFEJTÉSI ELEMEK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A szolgáltatás leírása... 2 2. A szolgáltatás elemei... 3 2.1 A Helyi Hurok Teljes Átengedés szolgáltatás

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 1.sz. melléklet Szolgáltatások leírása egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31. Az utolsó

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. március 12. napján kezdeményezett, 2014.

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

Igénybe vehető előfizetői szolgáltatások és díjszabásuk

Igénybe vehető előfizetői szolgáltatások és díjszabásuk Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklet Igénybe vehető előfizetői szolgáltatások és díjszabásuk IT Holding Hungária Kft. Nagykáta 2014. január 1. Érvényes: 2014. február 1 IT Holding Hungária

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 1. Kábelmodemes internet-szolgáltatás 1.1. Egyszeri díjak 1.1.1 A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai

Részletesebben

Szolgáltatások leírása - lakossági

Szolgáltatások leírása - lakossági 1. sz. melléklet Szolgáltatások leírása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access... 3 1.5 GTS IP Hosting... 3 1.6 GTS IP

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

INVITEL Zrt. Nagykereskedelmi szélessávú országos bitfolyam hozzáférés szolgáltatás Hálózati szerződés MINTASZERZŐDÉS A INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT.

INVITEL Zrt. Nagykereskedelmi szélessávú országos bitfolyam hozzáférés szolgáltatás Hálózati szerződés MINTASZERZŐDÉS A INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. MINTASZERZŐDÉS A INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT H Á L Ó Z A T I S Z E R Z Ő D É S E NAGYKERESKEDELMI SZÉLESSÁVÚ ORSZÁGOS BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE TÁRGYÁBAN Az NMHH Elnöke HF/56-12/2011

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata.

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevolker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevolker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Marospart HSZ:

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben