A MAGYAR KULTÚRA SELYEMÖVEZETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KULTÚRA SELYEMÖVEZETEI"

Átírás

1 ZELNIK JÓZSEF A MAGYAR KULTÚRA SELYEMÖVEZETEI Ökotáj könyvek ZELNIK JÓZSEF A MAGYAR KULTÚRA SELYEMÖVEZETEI Ökotáj Budapest, 1998

2 Provocatio Szüleim emlékének Ökotáj, 1998 Zelnik József, 1998 Elôzô könyveim szerkesztése közben mindig szembe találtam magam azzal a nehézséggel, hogy a könyv kitalált szerkezeti keretébe jó néhány írásom nem fért be. Így most elhatároztam, összegyûjtve közreadom az elmúlt húsz év olyan írásait, melyek a közmûvelôdéssel, a magyar kultúra folyamatosságát biztosító forrásokkal, erekkel, selyemfinom övezetekkel foglalkoznak. A közlés másik oka, hogy az ember ötvenéves kora felé közeledve végig szokta gondolni, eddig mit tett jól és mit balgán. Szembenéz magával, s felméri, mennyi árulás és mennyi vigasztalás barázdálja az arcát. Az arcot, amely egy folyton változó nap-madár-arc. Így nevezte egy barátom e kötet fejlécében látható szimbólumokat akkor, amikor még bele mert nézni a napba, mint ama festô. Mi mindent hordott a hátán az eltelt negyed század? Olyan ez az elmúlt idô, mint Freud lakásmúzeuma a bécsi Berggasse 19-ben, tele van furcsa szorongásokkal s némi erotikus és másféle felszabadulással. Itt kavarognak ebben az idôben tékozló fiúk és tékozló apák, nomád nemzedékes nagy hitek és Szeged alatt várakozó Szapolya János-os gyaurságok, szent lôdörgések a magyar kultúra selyemövezeteiben és ördögûzô elszánt csaták. Közben a dolgok fájdalmas természete szerint sorra süllyedtek nagy, vagy nagynak vélt ügyeink, s emelkedtek fel kiszámíthatatlan új jelenségek, melyeket csak 7

3 bámulni tudunk megcsontosodott kulturális életünk szellemi fosszíliái közül. Le kell zárnunk ezt a korszakot, mert jön egy új ezredév kiszámíthatatlanul és kihívóan. Politikai és szellemi birodalmak tûnnek el és villannak elô. Talán fölsejlenek a magyarság valódi történetei s jövôjét formáló lehetôségei. Talán föltárulnak a rákent hazugságok gyökerei s önnön szent és balga tévedései is. Az új írásoknak már majd ezekrôl kell szólniuk. Végül tudom, hogy egy ilyen könyv a mai kulturális szalonmágiák és szövegszélhámosságok valamint egy szellemi túltermelési válság közepette csekély hatókörû. Sejtem, ez a könyv sem érdekel senki mást, csak barátaimat és ellenfeleimet. A kulturális parlagfûvédôket és a tüsszögôket, magyarokat és magyaurokat. Nekik ajánlom. ARCOK, ARCÉLEK Berci táncol Budapest, május 1. Lehet, hogy megtaláljuk a Boldog Szigeteket és találkozunk a nagy Akhillésszel, akit ismertünk Homérosz Száz év múlva, ezer év múlva vajon ki igazodik el itt a Duna mentén ezen a tíz évvel ezelôtti fényképen? Most vagyunk-e távolabb ettôl a fotótól vagy száz év múlva leszünk? A ma oly divatossá vált közvéleménykutatás milyen eredményt hozna? Hányan tudnak értelmezni ma Magyarországon egy ilyen képet? Érthetô-e az, hogy a ház nem díszlet, és nem egy népszínmû tanúi vagyunk? 1981 júliusában jelent meg Nomád nemzedék címmel az a kötet, amelyben ez a fénykép található. A kötet alcíme Ifjúság és népmûvészet találkozása 8 11

4 A kötet szerkesztôje, Bodor Ferenc akkor így reménykedett: egy tudatosabb, átgondoltabb, kézmûves népmûvészet-szemléletet láthatunk a fiataloktól. S ha tíz év múlva újból mód nyílna egy összegzésre, szeretnénk ennek a megvalósulásáról beszámolni. A tíz év eltelt, de nem egyszerû a beszámoló. Közben olyan történelmi idôutazásban vettünk részt, amely az álom törvényei szerint mûködik, csodák és borzalmak váltogatják benne egymást. Ha ismernénk az idôutazók tudati állapotát, talán csak akkor értenénk meg, miért nem vagyunk képesek áttekinteni és értékelni a történteket, helyreállítani életünk biztonságát. A mából visszatekintve a 70-es években még minden olyan egyszerû volt. Egyszerû volt? Gondoljuk el, hogy a lenacionalistázott, rendôrileg zaklatott népmûvészeti mozgalom még a szamizdatosok elôtt volt ellenzéki mozgás. Többszörösen is, mert például az akkor születô ellenzék polgári része a modernséget kérte számon rajta. Tényleg, közben a modernség talán már a posztmodernség is észrevétlenül elavult. Ki vagy mi állítja meg ezt a felgyorsult idôt? Vagy semmi baj, csak belôlünk tûnt el az a tisztaság, nyugodtság és derû, ami képes saját élete urává tenni az embert. Állítsuk most néhány pillanatra három képre egyszerre élesre és áttûnôre lelki diaporámánkat ben jelent meg az a Régi és új formák címû kötet, amely összefoglalta a 70-es évek elejének népmûvészethez kapcsolódó eszmeáramlatait. Különös idôpont volt ez az egyébként lefojtott magyar kulturális életben. Kirobbant egy gyilkos, úgynevezett népi-urbánus vita a paksi tulipános házak ürügyén. Azért pontos az ürügy szó, mert az építészeti stílusvitának indult dialógus gyorsan elmérgesedett. Pillanatok alatt olyan mély sebek szakadtak föl, hogy Nagy László emlékezetes Szólítlak hattyú címû versében az Úristen, én nem vagyok itthon reménytelen felkiáltással összegezte a helyzetet. Az otthontalanságnak ezzel a létélményével szálltak szembe azok, akik a 70-es évek elején újból népmûvészeti hagyományhoz, a belôle az európai magas kultúra mellé emelhetô értékekhez fellebbeztek. Ennek az eszmélésnek a fô áramlatát képezték Csoóri Sándor filozofikus esszéi a hagyományról és a modernségrôl, mint az élet mûködésének pilléreirôl, a szintézis egyenrangú elemeirôl. Az ipari forradalmak képzettársító hatására elém rajzolódott írja Csoóri az a néprajzi forradalom, amely legalább hetven éve robbantja ki a maga kis helyi háborúit a kultúrában és a mûvészetben világszerte. Akkor úgy tûnt, hogy ez a néprajzi forradalom a magyar kulturális életben is új horizontokat rajzol. Életre hív olyan kulturális mozgásokat, amelyek túl tudnak lépni az ország politikai kiszolgáltatottságán. Andrásfalvy Bertalan a Régi és új formák címû kötetben A népmûvészet helyes szemlélete címmel jelentetett meg egy írást. Mindjárt az elsô mondatban leszögezte: a népmûvészet iránti érdeklôdés nagy, európai eszmeáramlat. Andrásfalvy ebben a cikkében az újsütetû népmûvészeti érdeklôdést óvja a sekélyességtôl, a túldíszítettség imádatától, a népies magatartástól. Jogos volt ez a félelem, mert minden divathoz, így a népmûvészeti divathoz is sok felületesség és póz tapadt. S az elmúlt száz év újra meg újra megjelenô népmûvészeti mozgalmainak kapcsán visszatérô vitaelem a népmûvészet helyes szemlélete. Alois Riegl, a múlt század végének egyik legjelentôsebb mûvészetteoretikusa és kollégája, Jacob Falke, valamint a magyarok: Rómer Flóris, Pulszky Károly, Herich Károly, Huszka József és mások, akik részt vettek az 1870-es, 1880-as évek népmûvészet-, háziipar-, iparmûvészet-vitáiban, még nem sejtették, hogy ebben a kérdésben az eljövendô száz év sem hoz igazi tisztázást. Ezt nem a tisztánlátó emberek hiánya okozta, hanem a közben kétszer is háborúba ájult Európa kulturális zavarai. Száz év eltelt lassan már szakmai körökben sem emlékeznek a jó öreg császári és királyi tudományos lapra, a Mittheilungenre, amelyben a fentebb említett urak elôrelátó pontossággal, s fôleg irigylendô tájékozottsággal és szakmai tudással fogalmazták meg tételeiket a népmûvészethez tartozó területek helyzetérôl, továbbalakulásának lehetôségeirôl. Milyen erô munkál ebben a történelmi fel-le, oda-vissza liftezésben; egyszer a népmûvészet iránti lángoló érdeklôdés, majd az azt szétverô érdektelenség? A Nomád nemzedék címû kötet címlapján színpompás virágos mezôben fehér ingruhában, hosszú, barna hajában virágkoszorúval egy fiatal lány jön felénk. Idôtlen ez a közeledés, nem engedi magát idôhöz rögzíteni, még a fényképezôéhez sem. Vannak, kell, hogy legyenek ebben az ámokfutóvá gyorsult történelemben ilyen idôtlen vonulások. Vonulások, melyek az állandó közeledés jegyében élnek, jegyesei a mindenség megfejthetetlen, az idôt megtréfáló rejtett tereink. Valami ilyen érzést sugall ez a kötet, benne rengeteg idôtlen fotóval, mind megannyi üzenet a jövôbôl. Nem lehet múlt, mert majd mindegyiknél ezt érezzük az oly szép, hogy nem is lehet igaz ismert képzetével. Pedig állítólag ebben a kötetben a múlt van jelen. Fiatalok, akik szövetséget kötöttek a múlttal, a hagyománnyal, elmúlt korok, elmúlt embereinek kultúrájával, a népmûvészettel. Ahogy nézem a képeket, egyre inkább úgy tûnik: egy kulturális ûrutazás dokumentumait lapozom. Most egy pillanatra megállok, megtaláltam a képet. Fiatalok gyûrûjében Andrásfalvy Bertalan táncol rajta. Az aláírás: Berci táncol. Vajon az ûrutazás melyik pillanata ez: tôlünk a cél felé vagy a céltól hazafelé. Szabad-e az idôt a kultúrában tetten érni, szabad-e rögzíteni? Vagy ez az analitikus rögzítéskényszer már maga a halálkoreográfia. Ez már egymás alá-fölé rendel kulturális jelenségeket, kultúrákat. Talán így kerül szembe egy elferdült ízlésvilágban Mozart Palatka zenéjével. Népmûvészeti mozgalom fotóit lapozzuk ebben a könyvben. Éltünk a mozgalomban, mégsem tudtuk feldolgozni az élményt. Mintha az ilyen mozgalmaknak az lenne a lényegük, hogy eleve kivonják magukat az analitikus tudat által szigorúan ellenôrzött mezôkrôl. Bár nem ártott volna megtanulnunk úgy írni néprajzot, mint ahogy Hamvas Béla írt a borról ha már bennünk a vágyakozás, hogy mindent leírjunk, mindent értelmezzünk. De mégis, még egyszer tegyük fel a kérdést: kell-e, lehet-e szavak fölöslegébe vonni egy olyan csodálatos jelenséget, mint a tánc? Ezért szerencsésebb ilyenkor a fotó, ezért emelkedik jelentôségében ez a kötet, mert a benne lévô szavakat, elméleteket fölmorzsolja az idô, de a képekkel nem bír. Ezek a képek hadat üzennek, párbajra hívják ki az idôt. Állandóan változnak, de a változásuk egy olyan egységes külsô térben zajlik, ahol ôk határozzák meg az idôt, és nem az ôket

5 Aki fiatal férfiként itt táncol ezen a fotón, soha nem lesz hatvanéves, soha nem lesz öreg. Megóvja ettôl a fotón csapdába ejtett fény és tánc, ez a két ôselem. UTÓIRAT Mondd, Berci, nézzünk-e úgy magunkra ezeken a képeken, mint aki tudja, hogy a mi életünk is (már) a Duna menti népek hagyományos mûveltségéhez tartozik? Hogy háborúkon, trianonokon és analíziseken át-át tör egy olyan folyamatosság, amely nem engedi magát szigorúan múltra és jelenre szakítani. Hiába fontoskodnak az elortutaysodott néprajzkutatók, s keresik rajtunk a bôgatyát, némi hungaricus relikviát, vagy egy radikálisabb antropológia nyakon csípi bennünk a politikát, vagy egy marxo-szocio-politológus a nacionalistát. Adja meg az Úr mindenkinek a saját játékát. Nekünk és utódainknak marad ez a kép, s lehet, hogy minden tanulmánynál többet elmond már holnap is, de ezer év múlva biztosan arról, hogy itt, a Duna mentén, egy nép milyen volt. (1991) Az Isten céltábláján Kormos István, Nagy László, Kiss Ferenc Három férfi áll vakító napsütésben egy körösfôi ház verandáján. Szalmakalaposan, derûsen, vagabund mosollyal néznek szembe a fényképezôgéppel. Az expozíció pillanatában nem lehet tudni, hogy ez a kép már az Isten céltáblája; bár melyik kép nem az, amin emberek vannak. Nem lehet még tudni, hogy Nagy László és Kormos István három éven belül meghal, és késôbb Kiss Ferenc is belezuhan egy tragikusan szent hallgatásba. Szerencsére, mint ahogy ebben a világban semmi, így ez a hallgatás sem tökéletes. Naplók kerülnek elô, ismert és ismeretlen fotók provokálják az embert, kísértenek engem is, hogy ne hagyjak méltatlanul elsüllyedni az idôben olyan kedvesen furcsa, emberi történést, mint egy nagy utazás. Nagy azért, mert az elmúlt idôszak magyar irodalmi életének három kiemelkedô egyénisége vett rajta részt. S talán nem utolsósorban még azért is, mert Erdély volt az utazás célja, az elrabolt Tündérkert, ami nekünk a Kert szimbóluma, s ami valahol mélyen magában hordozza a magyarság eszázadi kiûzetését élete kertjébôl. Nem tudom pontosan, mikor vetôdött föl az utazás terve, de az biztos, hogy Kiss Ferenc ötlete volt. Ferenc nagy szervezô, összehozó emberként ôszinte örömét lelte abban, ha barátainak valamilyen exkluzív ajándékkal kedveskedhet. Így kitalálta, hogy vigyük ki Nagy Lászlót és Kormos Istvánt Erdélybe. Elképzelésében, utólag úgy vélem, benne volt a szorgos kisgazda-szántóvetô tudata is arról, hogy az utazás, az erdélyi élmények olyan verseket ihletnek, mint amilyennel Kormos jött haza egy elôzô, s azt hiszem, talán addigi egyetlen erdélyi utazásáról. Így született Kormos egyik legszebb verse, az Ágborisrét. Késôbb mindkét utazásunk zarándokhelye volt az a tisztás, Háromszék, Csík fölött Megálltunk a szélénél, Kormos kiszállt, tett néhány lépést a réten. Volt ebben valami furcsa áhítat, mint minden találkozásban régi szerelmeinkkel. Vélem, számára ez a pazarlóan virágzó májusi rét testesítette meg az összes szerelmet, amit egy nôben talán soha nem, de egy nônemû rétben örökké szerethetünk. Utólag belegondolva, az is igazolja Ferenc verstermeltetô szándékát, hogy mikor megérkeztünk Farkaslakára, a Szervátiuszok által kôbe faragott Tamási-emlékmûhöz, felkapta a magnetofont, és szaladt a két költô után, hogy megörökítse az elsô, várhatóan döbbent szavakat, amiket a hatalmas, cizellált kô láttán mondanak. Ez a két gascogne-i azonban fütyült az ihletre, és semmit sem mondott, látszólag észre sem véve a nagy pillanatot. Azt hiszem, számukra az ihlet és a vers egyszerre sokkal profánabb és szentebb vállalkozás volt. Magamban akkor fiatalos rátartisággal egy kicsit mosolyogtam is Ferencen, és csak mikor késôbb többször kezembe került az a kép, amely ezt a helyzetet örökítette meg, vettem észre az arcán valamit a ferencesek odaadó, elszántan alázatos, üdvözült mosolyából. Hogy a farkaslaki szoborlátogatás alkalmával mi játszódott le Nagy Lászlóban, az a Hitelben közölt naplójából derült ki: Áron a földben, sírni kezd az ég, majdnem én is. Az utazás teljesen váratlanul tört rám. Hirtelen döntés volt, örültem, hogy mehettem velük, jó csavargásnak ígérkezett. Mire az elsô elhatározó döntés után fölocsúdtunk, Kiss Ferenc jelentette (mennyire kifejezô és meghatározó mondat ez az ô életébôl: jelentem, ez el van intézve ), hogy mindenkivel mindent levélben egyeztetett, van szállás, ellátás, viszünk bort, lesznek víg barátok, még nôk is, bár azt intézzen mindenki magának, mert ô már intézett egyet. Az biztos, hogy ilyen módszeresen, pontosan egyeztetett utazáson, utazásokon, azóta sem vettem részt, s talán a mostanában nálunk is elszabadult kapitalizmus ördöge súgja most nekem, hogy ha egészséggel bírná Ferenc, ebben a megbolydult, mindenkit vállalkozásra szorító világban, ô lenne a legjobb utazási vállalkozó. Ô tudná, hogyan kell az ember szellemi, testi épülésére összekapcsolni a kultúrát és az utazást. És itt természetesen az utazásra gondolok, amirôl a turizmusba ájult világban is mindnyájunknak van élményünk,

6 ha máshonnan nem, a gyermekkori nagy csavargásokból erdôn, mezôn s ama szép ligetekben, vagy a külváros piszkos, de mégis izgalmas sikátoraiban, rejtett zugaiban. Az ilyen utazási vállalkozástól Kiss Ferencet azonban nemcsak a betegsége zárta el, hanem megmentette volna a politika is, hiszen az 1991-ben alakuló MDF-es kormányban, gondolom, ô lett volna a kulturális miniszter. S ha ezt most leírom, hozzá kell tennem, urbánus barátaink körében akkor ez a döntés nagy riadalmat keltett volna. Azonban az elmúlt három év eseményei más fénybe helyezik az akkori elôítéleteket, s ma már az a két fél alighanem megbecsülne egy Nagy Lászlótól Nemes Nagy Ágnesig, Örkényig terjedô, értéktisztelô akaratot május 19-én léptük át a román határt. Nem a magyar turisták megszokott, Kolozsvár felé tartó útvonalán haladtunk, hanem északnak fordultunk, az úticél a mikolai remete, Gellért Sándor volt. Nagy László és Kormos is hosszú strófákat tudott szavalni Gellért Sándor régi költeményeibôl. Emlékszem, mennyire meghökkentem ezen a rendkívüli versemlékezô tehetségen, ami nem volt magyarázható azzal, hogy hivatásukból adódóan állandóan verseket olvasnak. Ráadásul a köznapi emlékezetük ugyanolyan kihagyásos, sokszor kínosan kihagyásos volt, mint bármelyikünknek. Valahol, lehet, hogy a jobb agyféltekében, ahol a költôi gondolkodás mûködik, ott munkál egy külön költôi emlékezet, amely a világ költô számára legfontosabb dolgait, a verseket érzékeny, pontos kegyelettel ôrzi. Ez biztosan így lehet, mert nemcsak a jó versekre emlékeztek kitûnôen amire minden eminens diák képes, hanem a rosszakra is. Amíg szorgalmasan gyûrtük a kilométereket Mikola felé, egy különös szellemi, lelki készülôdés zajlott a kocsiban. Nem csupán Gellért Sándor 1945 elôtti pályaíve került szóba, a legtágabb környezet is: Sinka, Erdélyi és az irredenta költôk. Hosszabb irodalomtörténeti eszmefuttatásra Kiss Ferenc fájdalmára nem nagyon került sor, mert Kormosnak eszébe jutott, hogyan járt kisiskolás korában az irredenta költészettel. Az egyik, akkor leghíresebb költô, Sajó Sándor versét kellett volna neki egy iskolai ünnepségen elszavalnia. Kiállt a pódiumra, s talán a lámpaláz, talán a rímelés erôszakossága vagy mindkettô hatására így kezdte: Sajó a hajó. A fölsorakoztatott nebulókból kitört a közröhej, s amint mondta, ôt pedig levették a mûsorról. De hogy jelezze, neki sem akkor, sem most nincs az emlékezetével hiba, elkezdte skandálni a verset végig, majd a következôt, és így tovább a végtelenségig. Ha megállt levegôt venni, Nagy László kezdte rá, s mondta ô is kifogyhatatlanul. Kormost egyben nem lehetett megverni, a dilettáns költôk verseinek a szavalásában. Nem úsztuk meg, egymás után sorolta a Kós Hutás Gergely, Szittya Attila Bendegúz és a többiek csodálatosabbnál csodálatosabb leleményeit:,, talpra magyarok, hí a hazátok, itt az idôtök, most vagy sohátok. És nagyokat kacagott, közben kommentálva: azt mondja, hogy sohátok. Nagy László, érezve, hogy ebben a versenyben ô már végképp alulmarad, nem szívelve ezt a csibészséget, belekezdett egy paraszti történetbe egy disznóról, amely László anyjának legnagyobb fájdalmára hízás helyett búgni kezdett, s így nem akarta elérni a leadáshoz szükséges kilencvenhat kilót. A két fiú kénytelen volt egy gumicsôvel lelocsolni a felhevült sertést, miközben Nagy néni kétségbeesetten sürgölôdött körülöttük, rettegve attól, hogy a Mátis szomszédék meglátják, mit csinálnak Nagy Béláék a disznóval. Délután 4 5 óra között értünk Mikolára. Egy kis kertes családi házból egy obsitos jött felénk Fazekas Mihály világából, Gellért Sándor. Úgy rémlik, szinte már a kertben elkezdte szavalni verseit, s ha néha megszakította a szavalást, akkor is csak azért, hogy finnugor nyelvhasonító elképzeléseit elôadja. A fiúk végtelen türelemmel, ráhagyó megértéssel hallgatták, én pedig benjáminként és sofôrként nem is szólhattam volna semmit. Magyarországon akkor élte reneszánszát a délibábosnak nevezett nyelvészkedés. Harminc év hallgatás után egyre több könyv került be az emigrációból, s ezek fôleg a sumer magyar nyelvrokonságot bizonyították. Be kell vallanom, hogy az ELTE-n kötelezôen elolvastatott hatalmas finnugorista szakirodalom után én is a krimi- és a sci-fi-kedvelôk lendületével búvároltam Badiny Jós, Zajti Ferenc és a többiek furcsa, sokszor csodálatos, máskor naiv álmait egy létezhetôen létezhetetlen magyar múltról. Az akkori viták hatására ki is alakult bennem az a vélemény, hogy a nyelvtudomány a legbizonytalanabb, sôt irracionális tudományfaj, s így nem is igazi tudomány. Azóta rájöttem, fôleg itt, Kelet-Európában rá kellett jönnünk, hogy a közgazdaság-tudomány még irracionálisabb. Nem véletlen, hogy komolyabb országokban nem is engednek a kormányrúd közelébe elméleti közgazdászokat. Szóval Gellért Sándor finnugorista volt, elszántan-délibábosan. Talán ô volt az egyetlen délibábos finnugrász. Mindenesetre nagyszerû jelenség volt az öreg obsitos, s hiába zúdította a nyakunkba Gyula fiamhoz címû hôskölteményének több ezer sorát, éreztük, mivel lesz szegényebb az a kor, amibôl kipusztulnak az ilyen emberek, amibôl a ma délibábosait kirostálják a jövô délibábosai. A következô napok állandó találkozások és búcsúzások jegyében teltek. Esténként vacsorák, borok, politika, irodalom, napközben varázslatos tájak, ebéd vízparton, vadlóhere bársonyán, amint Nagy László naplója ôrzi. S közben ugratások, vidám történetek, jókedv, amit azért mindig beárnyékolt az erdélyi magyarság sorsa. Akkor már nem lehetett magánházaknál megszállni, csak szállodában. Az utunk is hol észrevehetetlenül profi, hol amatôr ügyetlenségû ôrzés alatt zajlott. Marosvásárhelyen, a Sütô Andrásnál való látogatás pontosan jelzi a helyzetet. Az üdvözlés arany-petôfis hangulatú szertartásán átesve a verandán foglaltunk helyet. Ott volt még velünk Gálfalvi Gyuri és az ilyen beszélgetésekrôl elmaradhatatlan Hajdú Gyôzô. Tudjuk, hogyan kell társalognunk, de ha Zelnik József, Sütô András, Nagy László, Sütô Andrásné, Hajdú Gyôzô, Kormos István, Kiss Ferenc

7 nem tudnánk is, Nagy László az asztal alatt figyelmeztetésül meg-megrúg bennünket. Búcsúzás elôtt a kertben fotó készül, egyszerre ôrzi az örömöt és a lélekhasadást. Másnap reggel állunk a szálloda teraszán, látjuk barátainkat, ahogy jönnek át a napos, sietô emberekkel teli téren. Kormos megszólal: mi lenne, ha lekiáltanánk nekik: fiúk, ne vacakoljatok, biztosítsátok ki a kézigránátot! Ezt a viccet ben és azóta sem lehet Erdélyben elsütni. Széket, a magyar táncházmozgalom révén elhíresült mezôségi nagyközséget megfélemlítetett állapotban találtuk. A máskor oly vendégszeretô barátainkon látható volt a félelem, a feszültség. Az elmúlt héten is több ezer lej büntetést róttak ki valakire, akinél magyarországiak szálltak meg. Megnyugtatjuk ôket, hogy eszünk ágában sincs ott megszállni, bajt hozni rájuk. Kényszeredetten sajnálkoznak. Bennünk kimondatlan düh, szomorúság amiatt, hogy a magát humanistának becézô huszadik század végi Európában ilyen fondorlatosan, ilyen mélyen bele lehet metszeni emberi kapcsolatokba. Márton bácsi, széki vendéglátónk próbálja oldani a helyzetet, bár ô is fáradtabb a szokásosnál, mert már neki is megszûnt a jó állása az irodán, s el kell járnia Szamosújvárra fizikai munkára. Mondja, hogy ôt nem kell félteni semmilyen változástól, s ebben van is igazság. Tíz székely góbéval felér az ô csavaros esze. Ha az ember végigmegy vele a széki utcákon, az valóságos falusi kabaré. Mindenkit megszólít, mindenkihez van egy-két ugrató-csipkelôdô, kedves mondata. Mégsem gugyerákos, ott van valahol a nyírôi, tamási képlet között; természetesebb, mint Nyírô figurái, és oldottabb, mint Tamási méltóságos székely góbéi. Meglepnem nekem is csak egyszer sikerült, amikor egyszerre két lánnyal állítottam be hozzá. Vakarta erôsen a fejét arról gondolkodván, hogyan lesz most a szállás. Megoldódott; a fiatalság szabadabb tere és ideje feloldja az ilyen feszültségeket. Az ember csak azt sajnálja, hogy nincs több élete több nagyszerû lány s asszony számára, s hogy felszabadult könnyedséggel mondhassa megoldhatatlannak rémlô feladatok láttán: nem kell mindent ebben az életben elintézni. Este, amikor átballagtunk a táncházba, szinte egy csapásra megváltozott a kedvünk. Az eleven zene, a szalmakalapos fiúk és fekete-vörös ruhás lányok forgataga nem abban a Romániában volt, amibôl mi érkeztünk ide, az ünnepnek a hétköznapi életbôl felemelkedett terébe. S amikor a prímás hatalmas testû gardonozó felesége, Lenuca elkezdett táncolni, megsejtettünk valamit az apokrif iratok ama Krisztusnak tulajdonított sorából, hogy táncot lejt a kellem. Amit ezen a szürreális éjszakán láttunk, ahhoz képest egyszerû képlet, ha egy tündöklô, karcsú lány táncol. Lenuca tánca a reinkarnálódott willendorfi Vénusz tánca volt. Talán Gaia, Földédesanyánk kezdett ilyen táncba a mindenség táncházában, az idôk teljességében, amikor meg akart termékenyülni az emberrel. Fülünkben a széki lassú szomorúságával vágtunk bele az éjszakába szállást keresni, s ha a táncház a mennyország ünnepi hangulatát idézte, akkor a szálláskeresés a poklot. Elôször Szamosújváron szédültünk be egy szállodának nevezett akolba. Olyan terembe invitáltak bennünket, ahol már vagy húszan aludtak a hirtelen összeszaladtak betlehemi, garnizonos kuszaságában. Fáradtan, rémülten futottunk tovább Kolozsvár felé. A pásztorok, Kormos és Kiss Ferenc, a kocsi hátsó ülésén aludtak. Elöl viszont Nagy László tartotta bennem a lelket. Közben látomásaink voltak a sötét éjszakából, az ablakon bebámuló útmenti fehér lovakról. Kolozsváron a szállodákban nem adtak szállást. A hazautazás elôtti hajnalban a város melletti hegyen egy piszkos, fûtetlen kabánában kötöttünk ki. A saját mennybeli magaslataival és pokolbeli mélységeivel így volt teljes az utazás. Egy ilyen emlékezésben mindig nagy gond, hogy mirôl érdemes, mirôl lehet és mirôl nem lehet beszélni. Szerencsésebb sorsú népek fiai csak gáláns magánügyeikrôl, nôkrôl, szerelmes viszonyokról hallgatnak. Így bár nem a szerencsésebb sors, de az úri diszkréció miatt hallgatok én is az erdélyi nôk tündéri rajzásáról. Hallgatok ott élô barátainknak a mieinkhez hasonlóan furcsa és sokszor még kuszábbnak tûnô szerelmi viszonyairól. Maradjanak meg az erdélyi éjszakák titkai a Nagy László és Kormos elkeresztelte ôzikelányokról, tordai hasadékokról, akikkel néha testközelben, néha lélekközelben hermészi értelemben is teljessé vált ez az utazás. Szerencsésebb sorsú népek fiaival ellentétben nekünk a szerelmes viszonyok mellett másról is hallgatnunk kell. Még mindig hallgatnunk kell arról, mit gondolunk Erdélyrôl. Ha az utazás közben elô-elôjött ez a téma, minden érdemi végiggondolást megbénított az akkor még létezô (most milyen jó ezt a mondatot így leírni) szovjet birodalom monolit, kikezdhetetlennek tetszô jellege. A gondolkodás nem pálmatermészetû, nem nô a súly alatt, hanem lustul. Lehet, ezért nem tudunk még ma sem érdemben ocsúdni az elmúlt fél évszázad gondolati ájultságából, s amíg nem tudunk, hallgatni kellene. Hallgatni, amíg nincs kitalálva a dolog. De meddig engedhetjük meg magunknak, hogy ne találjuk ki? Nemcsak halandó földi emberek, hanem népek, nagy sorsú népek is ott vannak az Isten céltábláján. (1993)

8 Budapest Nagykávéháztól Budapest kispresszóig Nagyon régóta figyelek egy férfit. Lehet már úgy húsz éve is, hogy felfigyeltem rá, pedig akkor még ifjúkori, kamaszos hevületemben érthetôen sokkal élénkebben érdeklôdtem a nônemû lények iránt. De nem tudtam úgy megjelenni a pesti éjszakában (és újra blúzosan: a pesti ééjjszakhában), hogy ne találkozzam ezzel az óriás szakállas manóval. A legmegdöbbentôbb az volt, hogy az éjszaka minden oldalán jelen volt, a perifériákon is, az éjszaka akkor szélsôségesnek mondott minden szerelmetes zugában. Ott volt a hetvenes évek Fiatal Mûvészek Klubjának minden fontos rendezvényén, ahol a KISZ védnöksége alatt bátorkodtak a biedermeyer ifjak, a budai snobisme szocialistásodott kései utódai. Ôk különben mostanában bokrosodnak vissza eredeti hamvasan lila lényegükhöz. Ott volt a KEX együttes dunakeszi koncertjén. Természetesen a Lupa-sziget felôl jött, mert honnan lehetne stílusosabban érkezni Dunakeszire. Mikor megláttam, egy pillanatra úgy rémlett, hogy társaságában van a hatvanas években Amerikába tántorgott gyerekkori barátom, Hatvany Kari, Hatvany Lajos unokája. Vélhettem, mert a Lupa-szigeti nyaralások örökre ôrzik a kissrác-barátot és a mama, a gondoskodó, gyönyörû szôke asszony emlékét. És ott volt minden táncházban, az elsôben is a Liszt Ferenc téren. Sokszoknyás néniket kísérgetett a városban, s közben próbálta meggyôzni ôket, hogy ne cseréljék el gyönyörû szôtteseiket plüss garnitúrára. Fiatal népdalénekesnôket cipelt fel a lakására, hogy riportot készíthessen velük a Lányok-asszonyok évkönyvébe. Kézmûves táborokba járt, hogy csodálatos diaképekkel döbbentse rá a magyar népmûvészetbe szerelmesedett ifjú népmûvészeket: ez a mozgalom világjelenség. És hozta is barátait, a dán, holland, német ifjú szakikat. Majd mikor látta, hogy egy kicsit túlfontoskodja magát a mozgalom, ilyen történetekkel korholta a túlbuzgókat: képzeljétek, hogy egy széki bácsi UHER magnóval este vacsora közben beállít hozzátok, és jópofáskodva megkér benneteket, hogy énekeljetek valami jó nótát. Szerintem a Fekete Lyuk címû földalatti zenei élvezdét is ô fedezte fel. Lehet, hogy ô is találta ki, poénkodva, ötleteket elhintve szokásos szatírkodó helyén az Iparmûvészeti Fôiskola könyvtárában. Megjelent mostanában egy remek könyv Pesti presszók címmel, és azokon a kitûnô fotókon, amelyeket Drégely Imre, Frankl Aliona, Lugosi Lugó László, Mokány István és Szatmári Gergely készített, ott ül ez a szakállas alak, és Bodor Ferencnek hívják. Ezek szerint ez a figura itt Pesten és Budán, különbözô kispresszókban átsziesztázta az elmúlt negyven évet. Lehet, hogy ô volt itt az egyetlen ellenálló. Közben módszeres kutatói áhítattal, vénasszonyos csemcsegéssel vizsgálta a sütik állagát, hogy letörlik-e az asztalt minden vendég után, hideg-e a sör, eltörlik-e a poharakat, köszönnek-e a vendégnek. Presszó-Pimpernelként ôrködött akkor burzsoá csökevénynek nevezett polgári értékek felett. Közben lírai-szociográfiai szösszenetekben rögzített sok mindent, ami emberi vagy embertelen megjelent a létezô szocializmusból a presszókba menekült világban. Pesti presszók címû kötetében teljes körkép bontakozik ki arról a gasztronómiai drámáról, amelyben Budapest Nagykávéházból az elmúlt évszázadban Budapest kispresszóvá szocialistásodtunk, s majd most tovább bigmekeskedünk, mert nincs olyan lent, aminél ne lehetne lejjebb csúszni, ahogy ezt már egy Piszok Alfréd nevû úr is megállapította. A kötetbe belelapozva érdemes néhány gondolatot olvasáskedvcsinálásként is aláhúzni abból, amire felfigyelt ez a presszóalvilágba menekült ellenálló. A rejtezkedôk kifinomult érzékenységével észrevette, hogy a Krisztina téren, a Déryné cukrászdában a függönyök mögötti szögletekben ottfelejtett, elhagyott lányanyák, csalódott aktivisták rejtôznek. A Szent István körúton, a Bon-Bonban a pamlag ölébe lesüpped a vendég, némelyik oly észrevétlenül, hogy csak a reggeli porszívó szippantja ki a szöszmöszökkel együtt. A Pasarétiben annak idején ápolt kert volt, összecsukható székekkel, asztalkákkal, magányos, öregedô reakciósokkal. A pultnál lecsúszott úriasszonyok koptak fakóvá az ötvenes évek párájától. A Nagymezô utcai Operettben egy szívküldi-szívnek-szívesen asztaltársaság fonnyadt mjuzikel-nyitányok, savnya visszaemlékezések közepette múlatja az idôt. Csöndesen megállapítja, hogy a Váci utcai Anna még roncsaiban is finom hely, csak az a kár, hogy a régi jampik eltûntek, szétszóródtak, a maradék pedig a kényszernyugdíjazás ügyeit intézi. De vannak még helyek ebben az elhamburgeresedett városban, ahol az ember nem csalódik. Ilyen a Telepes utcai Györgyike eszpresszó, ahová a belvárosi és körúti vendéglátós neoragacs még nem folyik ki. Ezen túl és elsôsorban ilyen még minden presszó, ahol Olgi ott van, mert Olga mindig jókedvû, és tudja meg az utókor, hogy volt egyszer egy pincérlány a presszópusztulás kellôs közepén, aki egy személyben volt mozgásmûvész, párductestû mosolycsekk, sugárúti kávék és nem vizezett célzóvizek jókedvû angyala. Aki pedig a VÁROS ezen emberszabású zugait elmekdonaldosítaná, annak tûz égesse meg a kezét és örökkétig hamburgert egyen. Ebbôl a kicsi presszó-szerelmes könyvbôl végezetül az is kiderül, hogy a huszadik század elzagyvult második felében is volt Budapestnek cukrászdáit, Duna-parti sétányait, ferencvárosi belsô udvarait, a nagyvárosi létezés intim formáit csinnadratta nélkül óvó, figyelô, átmentô (hát nem ez a valódi átmentés) igazi vôlegénye

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim...

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim... www.gyongyos.ofm.hu Karács on y XVI. évf. 3. szám 2011. december Az élet öröme Cserkészavatás Régi és új kincsek Katekumenjeink Lássátok meg testvéreim... K ö s z ö n t ő Már többször nekiugrottam a köszöntőnek,

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Ez a lap a szellemi öszszefogás

Ez a lap a szellemi öszszefogás STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap I. évf. 1. szám 2012. július Ratkó József: Tánc (Fábry Zoltánnak) Magyarország temetőföld posztumusz humusz. Történelme soha el nem évülő priusz. Magyar,

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

napló Télapó és Paprikajancsi karácsonya magyar

napló Télapó és Paprikajancsi karácsonya magyar magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusztáv, Csontos János, Horváth Antal, Ka lász Már ton, Kő Pál, Nemes Attila, Salamon

Részletesebben

Both Gábor Hülye magyarok

Both Gábor Hülye magyarok 2 3 Both Gábor Hülye magyarok Második kiadás Magánkiadás Budapest, 2008. március 15. 4 Both Gábor, 2007. Minden jog fenntartva! Borítóterv: Both Gábor 2007. www.bg71.hu 5 Szidinek Wass Albert emlékének

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

1 VI. évfolyam, 54. szám www.irodalmijelen.hu 2 (20 000) lej 258 Ft; 1,20 Lapszámunkat Raffaele Gargiuolo Budapesten élõ és alkotó olasz festõ mûveivel illusztráltuk. A mûvész bemutatása a 31. oldalon

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben

TARTALOM. POMOGÁTS Béla: A szárszói beszéd... 63 VARGA István: Természete az élet igenlése... 67. LÕRINCZ Sándor: Író és orvos...

TARTALOM. POMOGÁTS Béla: A szárszói beszéd... 63 VARGA István: Természete az élet igenlése... 67. LÕRINCZ Sándor: Író és orvos... TARTALOM TIHANYI EKHÓ POMOGÁTS Béla: Tihany visszhangja költészetünkben... 3 NÉMETH István Péter: A csönd visszhangjai... 6 KORZENSZKY Richárd: Naplójegyzetek... 11 FAZEKAS István: A tihanyi szõlõhegyen,

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Amilyen az adventi várakozásod, olyan lesz a karácsonyod Meghallgattál engem! Christine Frederiksen és Balázs Ferenc Egy teológiai

Részletesebben

Szerkesztői levél. Start oldal 2

Szerkesztői levél. Start oldal 2 Tartalom Start oldal 2 S.M.S. 3 Ötvös Károly és Lilla üzenetei Tudtad-e... 3, 5, 9, 13 Eklézsiakövetés Bűn és büntetés a 17. században Kálvin szigora Dekéri Kata esete (L)élek és irodalom 4 Egy mély sóhajtás

Részletesebben

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2003. ÁPRILIS 3. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Fesztivál ante portas Kertész Ákos SZOT-díjam története Tarján Tamás Szeggel szeget Sári László Az ifjú Lin-csi

Részletesebben

Erdélyi Toll. Erdélyi toll

Erdélyi Toll. Erdélyi toll Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen II. évfolyam 2010 3. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDÖN Megvívjuk mi a magunk harcát. Válogatott levelek

Részletesebben

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő:

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő: AGRIA Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente Főszerkesztő: Főmunkatársak: Nyelvi lektor: Szerkesztőségi titkár: Tipográfiai szerkesztő: Arculattervező és képszerkesztő: Elektronikus

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános A világegyházban Papság évét ünnepeljük, míg a szatmári egyházmegyében a Hivatások évét. Másrészt Húsvét csodálatos mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a Szent Három napnak. Mostani

Részletesebben

Aki nem teszi le a lantot

Aki nem teszi le a lantot Honlapunkról ajánljuk Tõzsér Árpád Soha már Temetõben olvasgattam, ültem, s elmerültem Kantban, sír süppedezett alattam. Egyszer hallom: lent zár kattan. Kattan egyet, kattan hármat, tán az alvilági árnyak

Részletesebben

És fáradhatatlan munkával szolgálva a gyarapodását tehetjük hozzá hálás szívvel, Borbándi Gyula hűséges életének összegzéseként.

És fáradhatatlan munkával szolgálva a gyarapodását tehetjük hozzá hálás szívvel, Borbándi Gyula hűséges életének összegzéseként. A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062 Bp., Bajza u. 18. Telefon/fax: 413-6672, 413-6673 Szerkesztőségi mobil:

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2009. Boldogasszony / Böjtelő hava. 1,32 EUR / 40, Sk

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2009. Boldogasszony / Böjtelő hava. 1,32 EUR / 40, Sk NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 5. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2009. Boldogasszony / Böjtelő hava 1,32 EUR / 40, Sk Lapzártakor még tündér arcát mutatta a tél, de búcsuztatása már elkezdődött. Íme, farsangi maskarák

Részletesebben

Letette az esküt az új testület

Letette az esküt az új testület Letette az esküt az új testület Az öt évre megválasztott testület október 22-én tartotta alakuló ülését. Kovács Zsolt Vilmos polgármester, aki második ciklusát kezdi, és a megválasztott képviselők - Módenszieder

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben