Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint. Forsan. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint. Forsan. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4. Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete. SZKSZ: z anyakeverék a váaat/váakozás azosítása. Terékazosító. z anya vay keverék efee azosított feasznáása, ietve eenjavat feasznáása z anya vay keverék efee azosított feasznáása: Súroószer Feasznáási áazat [SU]: SU - Ipari feasznáások: önaukban vay kzítényekben év anyaok ipari étesítényekben vaó feasznáása SU - Kzítények eáítása [kevere] /vay átcsoaoása (az ötvözetek kivéteéve) SU - Foakozásszerű feasznáások : Lakossái feasznáás (köziazatás, oktatás, szórakoztatás, szoátatások, kézűvesek) Veyi terékkateória [PC]: PC - Laboratóriui veyszerek PC5 - Mosó- tisztítószerek (ideértve az odószer aapú terékeket) Ejárás-kateória [PRC]: PRC 5 - Kzítények árucikkek eáításának szakaszos (több fázisú, ietve jeents érintkezse eyütt járó) ejárása során vébeen kever, eeyít PRC 7 - Ipari porasztás PRC a - nya vay kzítény edényekbe / edényekb, nay tartáyokba / tartáyokbó vaó továbbítása (fetöt / eürít) ne kijeöt étesítényekben PRC b - nya vay kzítény edényekbe / edényekb, nay tartáyokba / tartáyokbó vaó továbbítása (fetöt / eürít) kijeöt étesítényekben PRC 9 - nya vay kzítény kis tartáyokba vaó továbbítása (kijeöt tötsor, a éri szakassza eyütt) PRC - Hene vay ecsette vaó fevite PRC - e ipari peretszórás PRC9 - Kézi kever közei érintkezse, kizáróa szeéyi védeszköz rendekezre áása eett Környezeti kibocsátási kateória [ERC]: ERC - Kzítények eáítása ERC 4 - Árucikkek rzévé ne váó seédanyaok ipari feasznáása ejárásokban vay terékekben ERC a - Seédanyaok nyitott rendszerekben vaó széeskörű, szórt betéri feasznáása ERC d - Seédanyaok nyitott rendszerekben vaó széeskörű, szórt kütéri feasznáása Ietve eenjavat feasznáása: Jeene ne á rendekezre inforáció.. biztsái adatap száítójának adatai Dr. Scne Ceie GbH, Taunusstr. 9, D -7 Müncen Teef 9/5-, Teefax 9/5-47 szakért szeéy e-ai cíe: Sürsséi teefszá Tanácsadás érezi tünetek esetén: z Ezséüyi Toxikoóiai Tájékoztató Szoáat (ETTSZ), 9 Budapest, ayvárad tér, Te: (díjentesen ívató zöd szá), Te: (éjje-nappa ívató) társasá seéyívó száa: Te.: +49 () 7 / 4 (DSC). SZKSZ: veszéy eatározása. z anya vay keverék osztáyozása.. sztáyozás 7/ (EK) Rendeet (CLP).. sztáyozás 97/ (EK) Rendeet (RECH) kzítény az 999/45/EK érteében ne veszéyes besoroást kapott.. Cíkézi eeek.. Cíkéz 7/ (EK) Rendeet (CLP).. Cíkéz 97/ (EK) Rendeet (RECH) Kennzeicnun nac östeiciscen Vorscriften (Ceikaienesetz/Ce V) Veszéyesséi szibóuok: e akaazató Veszéyessé enevezek: --- R-datok: S-datok: Kiezítek: Foakozásszerű feasznáók kérükre biztsái adatapot kapnak.. Eyéb veszéyek keverék ne tartaaz vpvb-anyaot (vpvb = ersen perzisztens, ersen bioakkuuatív) i. ne vatkozik rá az (EK) 97/ rendeet XIII. eékete. keverék ne tartaaz PBT-anyaot (PBT = perzisztens, bioakkuuatív, toxikus) i. ne vatkozik rá az (EK) 97/ rendeet XIII. eékete. 4/4 sz. rendeet (EK) 5 % vay enné több, de 5 %-ná kevesebb ne ios feüetaktív anyaok 5%-ná kevesebb foszfátok iatanyaok BEZYL LCHL

2 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4.. SZKSZ: Összetéte vay az összetevkre vatkozó adatok. nya. Keverék átriu-p-kuo-szufát Reisztrációs szá (RECH) -- Index --- EIS, ICS, LP CS CS % tarto -< sztáyozás a 7/54/EGK. Irritatív, Xi, R sztáyozás a (EK) 7/ Eye Irrit., H9 (CLP) sz. rendeet aapján Etano Reisztrációs szá (RECH) -- Index ---5 EIS, ICS, LP -57- CS CS % tarto - sztáyozás a 7/54/EGK. sztáyozás a (EK) 7/ (CLP) sz. rendeet aapján Tűzveszéyes, F, R Fa. Liq., H5 Eye Irrit., H9 z R-datok / H-datok a rövidítek osztáyozását ásd. szakasz. 4. SZKSZ: Esseéynyújtás 4. z esseéy-nyújtási intézkedek isertete Beéez z érintettet e ke távoítani a veszéyes zónábó. z érintettet friss evere ke vinni a tünetekt füen orvosoz ke forduni. z adatap indi kézné ke eyen. B vaó érintkez aposan e ke osni b vízze, az anyaa átitatott, szennyezett ruát azna e ke venni, brirritáció esetén (brpír stb.), orvosoz ke forduni. Szebekerü ktaktencséket e ke távoítani. Perceken keresztü aaposan ki ke öbíteni b vízze, a szüksées, orvosoz ke forduni. z adatap indi kézné ke eyen. Lenye szájat aaposan ki ke öbíteni vízze. e szabad tatni, azna orvosoz ke forduni. z adatap indi kézné ke eyen. 4. eftosabb - akut ketetett - tünetek dott esetben az idetoódássa feép tünetek a. fejezetben taáatók i. a fevétei utak aatt, a 4. fejezetben. Feépet: Izató atás a szere Hosszabb érintkez után brizató atású eet. 4. szüksées aznai orvosi eátás küönees eátás jeze n.e. 5. SZKSZ: Tűzvédei intézkedek 5. tóanya efee otóanya Vízperet kooáó ab Porotószer z akaatan otóanya Ers vízsuár 5. z anyabó vay a keverékb szárazó küönees veszéyek Tűz esetén keetkezetnek: Szénoxidok Foszforoxidok Kénoxidok Mérez ázok 5. Tűzotóknak szóó javasat Robbanás /vay tűz esetén a keetkez ázokat ne szabad beéeezni. kerintetett evet fü ézvéd. ktainát otóvíz ivataos eírások i eseisíte. SZKSZ: Intézkedek véetenszerű expozícióná. Szeéyi óvintézkedek, eyéni védeszközök vzeyzeti ejárások yújtóforrást e ke távoítani, doozni tios. Gdoskodni ke efee szezr. Szebe b ne kerüjön, ne éeezze be.. Környezetvédei óvintézkedek Ha nayobb ennyiséek iannak e, e ke fékezni a foyaatot. Ha baeset során a csatornába kerüne, tájékoztatni ke az ietékes atósáokat. e szabad íítatanu a csatornába enedni.. terüeti eatároás a szennyezentesít ódszerei anyaai Foyadékeköt anyaa (p. univerzáis kötanya) ke feszedni, a. szakasznak efeeen ke ártaatanítani. Vízze íítató. aradékot b vízze fe ke osni..4 Hivatkozás ás szakaszokra Szeéyes védfeszere ásd. szakasz, az ártaatanításra vatkozó utasításokat ásd a. szakaszban. 7. SZKSZ: Keze tároás z ebben a szakaszban közöt inforáción tú a. szakaszban. is taáató vatkozó tájékoztatás. 7. biztsáos kezere iruó óvintézkedek 7.. Átaános javasatok Gdoskodni ke a eyisé efee szezér. Gyújtóforrástó távo tartandó - doozni tios. unkaeyen tios az ev, az ivás, a dozás éeiszerek tároása. Üyeni ke a cíkén a asznáati utasításban fetüntetett utasításokra.

3 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua: unkaeyi iiéniai intézkedeket iet ejeyzek veyszerek kezeére vatkozó átaános iiéniai intézkedeket ke akaazni. Szünetek ett, vaaint a unka befejezekor kezet ke osni. Éeiszert, itató takartó távo tartandó. z étkezeyekre vaó beép ett e ke venni a szennyezett ruát védfeszeret. 7. biztsáos tároás fetéteei, az esetees összeféretetensée eyütt terék ne tároandó foyosón épcsázban. terék csak az eredeti csoaoásban zárva tároandó. apfényt atástó védve tartandó. 7. Meatározott véfeasznáás (véfeasznáások) Jeene ne á rendekezre inforáció.. SZKSZ: z expozíció eenrze/eyéni védee. Eenrzi paraéterek Kéiai enevezé s K-érték: 9 CK-érték: 7 BEM: --- Eyéb adatok: IV. Ce. Etano Bezeicnun MK-Tw / TRK-Tw: pp (9 ) MK-Kzw / TRK-Kzw: pp ( ) ( x in. (Mow)) %Be reic :- Etano % tarto án y:- MK-érték: --- MK- Mow: --- BGW: --- Sstie naben: - -- ÁK-érték = Meenedett átaos kcentráció-érték, resp = respirábiis por CK-érték = Meenedett csúcskcentrációérték MK-érték = Maxiáis kcentráció-érték BEM = Bioóiai expozíciós utató. Mintavéte ideje:.u. = űszak után, n.k. = ne kritikus, v. = unkaét véén, köv..e. = következ űszak ett Eyéb adatok: b = brön át is feszívódik, i = iner anya, k = rákket, = aró atású anya, sz = túérzékenyséet okozó (szenzibiizáó) tuajdsáú anya. I., II.,III.,IV.,V.,VI. = csúcskcentráció - Kateória jee. ** = Ezen anya atárértékét a TRGS 9 (éetorszá) januárjában átdoozás céjábó eeete. MK-Tw / TRK-Tw = Maxiae rbeitspatzkzentrati - Taesittewert / Tecnisce Rictkzentrati - Taesittewert, = aveoenänie Frakti, E = einatebare Frakti. MK-Kzw / TRK-Kzw = Maxiae rbeitspatzkzentrati - Kurzzeitwert / Tecnisce Rictkzentrati - Kurzzeitwert, = aveoenänie Frakti, E = einatebare Frakti, Miw = as Mittewert über den Beurteiunzeitrau. MK-Mow = Maxiae rbeitspatzkzentrati - Moentanwert BGW = Biooiscer Grenzwert. VGÜ = Verordnun des Bundesinisters für rbeit und Soziaes über die Gesundeitsüberwacun a rbeitspatz Sstie naben: H = besdere Gefar der Hautresorpti, S = rbeitsstoff öst in weit überdurcscnittice Maß aer. Reaktien aus, Sa/S/Sa = Gefar d. Sensibiisierun d. tewee/d. Haut/d. tew.+haut, SP = Gefar d. Potosensibiisierun, / = Eindeuti as krebserzeuend ausewiesene rbeitsstoffe, B = Stoffe it beründete Verdact auf krebserzeuendes Potentia, C = Krebserzeuende Stoffruppen und Stoffeisce, F = Kann die Fructbarkeit beeinträctien, f = Kann verutic die Fructbarkeit beeinträctien, D = Kann das Kind i Muttereib scädien, d = Kann verutic das Kind i Muttereib scädien, L = Kann Säuine über die Mutteric scädien. Etano kaazás i terüet Munkavéz Munkavéz Munkavéz Expozíciós út / környezeti terüet Eber - beéz Eber - beéz Eber brön keresztü Foyasztói Eber - beéz Foyasztói Eber brön keresztü Foyasztói Eber - beéz Foyasztói Eber száj keresztü z re yakoro t atás Rövidtáv ú, eyi Rövidtáv ú, eyi Rövidtáv ú, eyi Des zkri pto r Ér té k Ey sé bw/ d 7 Me je yz

4 4 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4. Foyasztói Eber brön keresztü édesvíz tenervíz víz, eszórtan történ (idszakos) feszabadu ás szennyvízk eze berendez üedék, édesvíz taaj oráis (táp) átriu-p-kuo-szufát kaazás i terüet Munkavéz Munkavéz Expozíciós út / környezeti terüet Eber brön keresztü Eber - beéz z re yakoro t atás Des zkri pto r, 9, 79, 75 5,,, 7 Ér té k 7, 5, bw/ d dry wei t dry wei t fee d Ey sé bw/ day Me je yz Foyasztói Eber brön keresztü Foyasztói Eber - beéz Foyasztói Eber száj keresztü édesvíz eszórtan történ (idszakos) feszabadu ás szennyvízk eze berendez Propán-,-dio kaazás Expozíciós i terüet út / környezeti terüet Munkavéz Munkavéz Eber - beéz Eber - beéz Foyasztói Eber brön keresztü Foyasztói Eber - beéz z re yakoro t atás vú, eyi Des zkri pto r,,,,, Ér té k bw/ day bw/ day Ey sé 5 Me je yz

5 5 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4. Foyasztói Eber száj keresztü Foyasztói Eber - beéz édesvíz tenervíz szennyvízk eze berendez üedék, édesvíz üedék, tenervíz taaj víz, eszórtan történ (idszakos) feszabadu ás vú, eyi , 5. z expozíció eenrze.. Eyéni óvintézkedek, pédáu eyéni védeszközök Gdoskodni ke efee szeztetr, ey éeszívássa vay átaános szeztetse történet. ennyiben a szeztet ne eeend a kcentráció K-, CK-, MK-, GW-érték aatt tartásáoz, efee ézvéd visee szüksées. Csak akkor érvényes, a itt expozíciós atárértékek szerepenek... Eyéni óvintézkedek, pédáu eyéni védeszközök veyszerek kezeére vatkozó átaános iiéniai intézkedeket ke akaazni. Szünetek ett, vaaint a unka befejezekor kezet ke osni. Éeiszert, itató takartó távo tartandó. z étkezeyekre vaó beép ett e ke venni a szennyezett ruát védfeszeret. Sze-/arcvédee: jánott Szorosan záró, odaró is véd védszeüve (E ). Brvédee - Kézvédee: Rövid idei tartó érintkez esetén: jánott Guikesztyű (E 74). jánatos kézvéd kré asznáata. Brvédee - Eyéb: Munkavédei rua (p. biztsái cip E IS 45, osszú ujjú unkarua) Léutak védee: z K-, CK-, MK-érték túépe esetén. Szűr (E 47), eküönböztet szín barna Fiyeebe ke venni a ézvéd visei idtartaát korátozó eírást. Hveszéy: e akaazató Kiezít inforációk a kézvédeeez - e történt teszte. keverékek esetén a váoatás a ejobb tudásunk az összetevkr vaó inforációk aapján történt. z anyaok kiváasztása a kesztyű yártójának adatai aapján történt. kesztyű anyaának véees kiváasztása a szakadási id, az átereszt értéke a deradáció fiyeebevéteéve történjen! efee kesztyű kiváasztása ne csak az anyató, ane eyéb inséi jeezkt is fü, yártónként küönbözik. keverékek esetén ne atározató e ezetesen a kesztyu anyaának az áóképessée ezért ezt a asznáat ett eenrizni ke. kesztyűanya eszakadásának ptos idejét a védkesztyű yártójátó ke eérdekdni, ajd ezt be ke tartani... Környezeti expozíció-eenrzek Jeene ne á rendekezre inforáció. 9. SZKSZ: Fizikai kéiai tuajdsáok 9. z aapvet fizikai kéiai tuajdsáokra vatkozó inforáció Haazáapot: Foyéky Szín: Sára Sza: Jeez Szaküszöbérték: ph-érték:,5 vadáspt/fayáspt: Kezdeti forráspt forráspttarto: >9 C Lobbanáspt: C Pároási sebessé: Tűzveszéyessé (sziárd, ázaazáapot): só robbanási atár: Fes robbanási atár: Gznyoás: Gzsűrűsé (eve = ): Sűrűsé: Haazsűrűsé: dékysá (odékysáok): Vízben vaó odatósá: Meoszási ados (noktano/víz): Önyuadási érséket: Boási érséket: Viszkozitás: Robbanásveszéyes tuajdsáok: xidáó tuajdsáok: 9. Eyéb inforációk Keveretsé: Zsírodatósá / dószer:,5 Vo-% (Etano) 5 Vo-% (Etano),-, dató

6 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4. Vezetképessé: Feüeti feszütsé: dószer tartao:. SZKSZ: Stabiitás reakciókzsé. Reakciókzsé teréket ne vizsáták be.. Kéiai stabiitás Szakszerű tároás keze esetén stabi.. veszéyes reakciók eetsée Veszéyes reakciók ne iseretesek..4 Kerüend körüények Lásd a 7. szakaszt is. Feevü, nyít án, yújtóforrások.5 e összeféret anyaok Lásd a 7. szakaszt is. Veszéyes reakciók ne iseretesek. E ke kerüni az érintkezt ers oxidáó szerekke. E ke kerüni az érintkezt ers úokka.. Veszéyes boásterékek Lásd a 5. szakaszt is. Rendetetszerű asznáat esetén ne történik boás. Toxicitás/Ha tás. SZKSZ: Toxikoóiai adatok Vé p t Ért ék E y sé ra niz us Eenrz ódszer Mejeyz Eyeten expozíció utáni czervi toxicitás (STT-SE): Isétd expozíció utáni czervi toxicitás (STT-RE): spirációs veszéy: Irritáció, Léutak: Isétet dózisú toxicitás: Tünetek: Eyéb toxikoóiai adatok: átriu-p-kuo-szufát Toxicitás/Ha Ért tás ék kut száj át: kut brön keresztüi: Brkorrózió/b rirritáció: Súyos szekárosod ás/szeirritá ció: Lézszervi vay brszenzibiiz áció: kut száj át: kut brön keresztüi: kut beéez útján: Brkorrózió/b rirritáció: Súyos szekárosod ás/szeirritá ció: Lézszervi vay brszenzibiiz áció: Csírasejtutaenitás: Rákket atás: Reprodukció s toxicitás: Csírasejtutaenitás: Vé p t L D 5 L D 5 > > E y sé ra niz us Házi nyú Házi nyú Házi nyú Ten eri aa c Sa e a typi uri u Eenrz ódszer 4 (cute ra Toxicity) 44 (cute Dera Irritati/ Corrosio n) 45 (cute Eye Irritati/ Corrosio n) 4 (Skin Sensitisa ti) 47 (Bacteria Reverse Mutati Besoroás száítási ejárás aapján. Mejeyz e izató atású Irritatív e szenzibiiz á eatív

7 7 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4. Rákket atás: Reprodukció s toxicitás: Isétet dózisú toxicitás: Isétet dózisú toxicitás: Teratoén atás: Etano Toxicitás/Ha tás kut száj át: kut brön keresztüi: Vé p t L D 5 L D 5 > >44 >9 Ért ék 4 7 > E y sé Eér ra niz us Házi nyú 474 (Maa ian Erytrocy te Micruc eus 45 (Cobin ed Cric Toxicity/ Carcino enicity Studies) 4 (Repeate d Dose 9-Day ra Toxicity Study in Rodents) 4 (Subcro nic Dera Toxicity - 9-day Study) Eenrz ódszer 4 (cute ra Toxicity) 4 (cute Dera Toxicity) eatív eatív Mejeyz kut beéez útján: Brkorrózió/b rirritáció: Súyos szekárosod ás/szeirritá ció: Lézszervi vay brszenzibiiz áció: Csírasejtutaenitás: Csírasejtutaenitás: Csírasejtutaenitás: Csírasejtutaenitás: Csírasejtutaenitás: Csírasejtutaenitás: Rákket atás: L C > /4 Házi nyú Házi nyú Eér Sa e a typi uri u Eér 4 (cute Inaatio n Toxicity) 44 (cute Dera Irritati/ Corrosio n) 45 (cute Eye Irritati/ Corrosio n) 49 (Skin Sensitisa ti - Loca Lyp ode ssay) 47 (Bacteria Reverse Mutati 475 (Maa ian Be Marrow Croos oe berratio n 47 (In Vitro Maai an Ce Gene Mutati 47 (In Vitro Maai an Croos oe berratio n 47 (Bacteria Reverse Mutati 45 (Carcino enicity Studies) e izató atású Enyén izató atású e szenzibiiz á eatív eatív eatív eatív eatív 4

8 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4. Reprodukció s toxicitás: Isétd expozíció utáni czervi toxicitás (STT-RE): Isétd expozíció utáni czervi toxicitás (STT-RE): spirációs veszéy: Tünetek: Teratoén atás: L 5 b w/ d > 7 /d Eb er 4 (cute Inaatio n Toxicity) 4 (Repeate d Dose 9-Day ra Toxicity Study in Rodents) í nstény e uta sei iyen atásra. zoj, kábutsá, eszéetv eszt, vérnyoá scsökkené s, ás, köö, fejfájás, bóduat, áossá, nyákaárt yairritáció, szédü, rosszuét eatív Eberen szerzett tapasztaat: Toxicitás /Hatás a: Dapnia: aa:. SZKSZ: Ökoóiai inforációk Vé p t Id É rt é k E y sé rani zus Een rz óds zer incs arra utaó je, oy ez a szindróa brön keresztüi vay beéez se történ fevéte esetén is feép., teressé aatti túzott akoofo yasztás a azati akooszi ndróát idézi e (aacsy szüeti testsúy, testi szeei zavarok). Mejeyz

9 9 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4. Perziszte ncia ebtat ósá: Bioakku uációs képessé: taajban vaó obiitás: PBT a vpvbértéke eredény ei: Eyéb káros : átriu-p-kuo-szufát Toxicitás Id /Hatás Vé p t É rt é k E y sé rani zus Een rz óds zer jeen keverékbe n év tenzid(ek) efee(n ek) a (EK) 4/4 száú, deterens ekr szóó rendeetbe n foat bioóiai eépítet sé fetéteeine k., z ezt aátáaszt ó adatok indenkor a Taáao k ietékes szerveinek a rendekez ére ának, közveten kérükre vay a tisztítószer yártó kérére etekint etk. Mejeyz a: Dapnia: aa: Perziszte ncia ebtat ósá: Bioakku uációs képessé: Baktériu toxicitás: Etano Toxicitás /Hatás a: LC5 5 5 Lo Po w 5 Vé p t LC d Id 9 > > > > -, > É rt é k (Cyprin us caprio) (Dapn ia ana ) (Des odes us subspi catus) (Fis, cute Toxicit y (Dap nia sp. cute Iob iisatio n (a, Growt Inibiti % B (Read y Biode rada biity - Co Evouti E y sé (activat ed sude) rani zus (ncor yncu s ykiss ) 9 (ctiva ted Sud e, Respir ati Inibiti Test (Carbo n and o niu xidat i)) Een rz óds zer (Fis, cute Toxicit y Bioóiaia könnyen ebtató Bioakku uáció ne várató (LoPow < ). Mejeyz

10 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4. Dapnia: aa: aa: Perziszte ncia ebtat ósá: Bioakku uációs képessé: Bioakku uációs képessé: taajban vaó obiitás: PBT a vpvbértéke eredény ei: Eyéb ökotoxiko óiai adatok: Eyéb ökotoxiko óiai adatok: LC5 5 5 BC F Lo Po w H (He nry) C D B D , -,,, 9 (Dapn ia ana ) (Seen astru caprico rnutu ) (Core a vuari s) (a, Growt Inibiti (a, Growt Inibiti % B (Read y Biode rada biity - Co Evouti e PBTanya, e vpvbanya. SZKSZ: Ártaatanítási szeptok. Huadékkezei ódszerek z anyara / keverékre / aradék anyaennyisére EK uadék azosító szá: enevezett uadék azosító száok ajánások a terék ereátató asznáata esetére. speciáis asznáattó a feasznáóná adott ártaatanítási eetséekt füen bizyos körüények között a terékez ás uadék azosító száok is rendeetk. (//EK, /9/EK, /57/EK) 9 veszéyes anyaokat tartaazó osószerek osószerek, aeyek küönböznek a 9- t jánás: Veye fiyeebe a eyi atósái eírásokat! Pédáu akaas éet-berendez. Pédáu arra akaas eyen tároandó. szennyezdött csoaoóanya tekintetében Veye fiyeebe a eyi atósái eírásokat! jánás: Tisztított csoaoások: duáis rendszeren keresztü ke etávoítani. 4. SZKSZ: Száításra vatkozó inforációk Átaános adatok U-szá: Közúti / vasúti száítás (DR/RID) z ESZ i efee száítási enevez: Száítási veszéyesséi osztáy(ok): Csoaoási csoport: sztáyozási kód: LQ (DR ): LQ (DR 9): Környezeti veszéyek: Tunne restricti code: Teneri száítás (IMDG-szá) z ESZ i efee száítási enevez: Száítási veszéyesséi osztáy(ok): Csoaoási csoport: Teneri szennyez anya (Marine Poutant): Környezeti veszéyek: e akaazató Száítás repüépen (IT) z ESZ i efee száítási enevez: Száítási veszéyesséi osztáy(ok): Csoaoási csoport: Környezeti veszéyek: e akaazató e akaazató feasznáót érint küönees óvintézkedek Ha nincs ásként eadva, a biztsáos száításra vatkozó átaános ejárásokat ke fiyeebe venni. MRPL 7/7 II. eékete az IBC kódex i öesztett száítás fent ivatkozott rendekez aapján ne veszéyes anya. 5. SZKSZ: Szabáyozássa kapcsoatos inforációk

11 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua: z adott anyaa vay keverékke kapcsoatos biztsái, üyi környezetvédei eírások/joszabáyok sztáyozás cíkéz ásd. szakasz. Korátozásokat veye fiyeebe: VC 999// < % VbF (): B II 5. Kéiai biztsái értéke keverékek biztsáának eítée ne tervezett.. SZKSZ: Eyéb inforációk Jeen adatok a terék kiszáítási áapotára vatkoznak. Átdoozott szakaszok:,,. évi XXV. sz. törvény 44/. (XII. 7.) EüM. sz. rendeet vatkozó ódosításai 99. évi XCIII. törvény vatkozó ódosításai rendeetei 5/. (IX..) EüM-SZCSM eyüttes rendeet. évi XLIII. törvény, 9/ (VI.5.) Kor. rendeet, /.(VII..) KöM rendeet /.(II..) KöM rendeet, 5/4.(IV.) KvVM. rendeet. 4/4/EK (4. árcius.) rendeet /.(VII.7.) ESZCSM-FVM/-KvVM eyüttes rendeet /. (IX. ) EüM rendeet /. (I..) BM rendeet vatkozó kiezítei 4/5.(VI..) GKM rendeet /99.(II.4.) IKIM rendeet /. (X..) Kor. rendeet, 4/. (X..) Kor. rendeet Tisztító- ápoószerek terékkódja: GU 5 következ datok a kiírt R-datokat / H-datokat a (. szakaszban enevezett) összetevk rövidíteinek osztáyozását (GHS/CLP) ábrázoják. Szeizató atású. Tűzveszéyes. H5 Fokozottan tűzveszéyes foyadék z. H9 Súyos szeirritációt okoz. Eye Irrit.-Szeirritáció Fa. Liq.-Tűzveszéyes foyadékok jeen dokuentuban eseteesen eforduó rövidítek ozaikszavak: C rtice Cateories (= Árucikk-kateória) CGIHerican Cference of Governenta Industria Hyienists DR ccord européen reatif au transport internatia des arcandises Danereuses par Route K-, CK-, MK-érték ÁK-érték = Meenedett átaos kcentráció-érték, CK-érték = Meenedett csúcskcentrációérték, MK-érték = Maxiáis kcentráció-érték (5/7. (XII..) EüM-SZMM) cceptabe perator Exposure Leve X dsorbabe oranic aoen copounds (= dszorbeáató szerves aoénezett veyüetek) TE cute Toxicity Estiate (= becsüt akut toxicitási érték) a (EK) r. 7/ (CLP) sz. rendeet aapján BM Bundesanstat für Materiaforscun und -prüfun (Szövetséi nyakutató -vizsáó Intézet, éetorszá) Bu Bundesanstat für rbeitsscutz und rbeitsedizin (éetorszá) BCF Bioccentrati factor (= biokcentrációs tényez) BEM Bioóiai expozíciós (atás) utatók (Mayarorszá) (5/7. (XII..) EüM-SZMM) BHT Butyydroxytouo (=,-di-t-buti-4-eti-feno) BD Bioceica oxyen deand (= Biokéiai oxiéniény) BSEF Broine Science and Envirenta Foru bw body weit CS Ceica bstracts Service CESI Coité Européen des ents de Surface et de eurs Interédiaires raniques CIPC Coaborative Internatia Pesticides naytica Counci CLP Cassificati, Labein and Packain (7//EK REDETE az anyaok keverékek osztáyozásáró, cíkézér csoaoásáró) CMR carcinoenic, utaenic, reproductive toxic (rákket, utaén, reprodukciót károsító) CD Ceica oxyen deand (= Kéiai oxiéniény) CTF Cosetic, Toietry, and Frarance ssociati DM Derived Miniu Effect Leve Derived o Effect Leve (= száraztatott atásentes szint) DC Dissoved oranic carb (= dott szerves szén) DT5 Dwe Tie - 5% reducti of start ccentrati dw dry weit H European Ceicas ency (= Európai Veyianyaüynöksé) EGK Európai Gazdasái Közössé EGT Európai Gazdasái Térsé EIS European Inventory of Existin Coercia Ceica Substances EK Európai Közössé ICS European List of otified Ceica Substances EP United States Envirenta Protecti ency (United States of erica) ERC Envirenta Reease Cateories (= Környezeti kibocsátási kateória) EU Európai Unió Fax. Fax száa GHS Gobay Harized Syste of Cassificati and Labein of Ceicas (= Veyi anyaok osztáyozásának cíkézének obáisan arizát rendszere) GWP Goba warin potentia (= Üveáz potenciá) HET-CM Hen's E Test - Coriaantoic Mebrane HGWP Haocarb Goba Warin Potentia IRC Internatia ency for Researc Cancer (= Rákkutatás ezetközi Üynöksée) IT Internatia ir Transport ssociati (= ezetközi Léi Száítási Szövetsé) IBC Interediate Buk Ctainer IBC (Code) Internatia Buk Ceica (Code) i. ietve IMDG-szá Internatia Maritie Code for Danerous Goods (IMDG-code) IUCLIDInternatia Unifor CeicaL Inforati Database kb. körübeü LQ Liited Quantities ne akaazató n.e. ne eenrzött n.. ne ozzáféret nincs efee adat ISHatia Institute of ccupatia Safety and Heat (United States of erica) DP ze Depeti Potentia (= Ózebtó potenciá)

12 / oda Biztsái adatap az 97//EK rendeet II. eékete Átdoozva / Vátozat száa:.4. / Ezáta érvényteenné vát vátozat / Vátozat száa:.. / Érvényessé kezdete:.4. PDF nyotatási dátua:.4. ranisati for Ecoic Co-operati and Deveopent PH poycycic aroatic ydrocarb (= poicikikus aroatikus szénidroének) PBT persistent, bioaccuuative and toxic (= perzisztens, bioakkuuatív, toxikus) PC Ceica product cateory (= Veyi terékkateória) PE Poi-etién p. pédáu Predicted o Effect Ccentrati (= becsüt atásentes kcentráció) PRC Process cateory (= Ejárás-kateória) PTFE Poitetrafuoretién RECH Reistrati, Evauati, utorisati and Restricti of Ceicas (97//EK REDETE a veyi anyaok reisztráásáró, értékeéro, enedéyezéro korátozásáró) RECH-IT List-o. 9xx-xxx-x o. is autoaticay assined, e.. to pre-reistratis witout a CS o. or oter nuerica identifier. List ubers do not ave any ea sinificance, rater tey are purey tecnica identifiers for processin a subissi via RECH-IT. RID Rčeent ccernant e transport Internatia ferroviaire de arcandises Danereuses SDT Sef-cceeratin Decopositi Teperature stb. satöbbi, a többi, íy tovább SU Sector of use (= Feasznáási áazat) SVHC Substances of Very Hi Ccern Te. Teef TD Teoretica oxyen deand (= Eéeti oxiéniény) TC Tota oranic carb (= Összes szerves szén) VbF Verordnun über brennbare Füssikeiten (= Rendekez Gyúéky Foyadékokró (usztria)) VC Voatie oranic copounds (= iéky szerves veyüetek) vpvb very persistent and very bioaccuuative (= ersen perzisztens, ersen bioakkuuatív) wwt wet weit fenti adatok a terék/kzítény köteez biztsái eírásainak efee eírására szoának, jeenei isereteinken aapunak, céjuk ne az eyes tuajdsáok arantáása. Kiáította: Ceica Ceck GbH, Wöbbeer Straße -4, D- 9 Steinei, Te.: , Fax: by Ceica Ceck GbH Gefarstoffberatun. Jeen dokuentu evátoztatása vay sokszorosítása csak a Ceica Ceck GbH Gefarstoffberatun kifejezett beeeyezéve történet.

Alkil-poliglikosid CAS. veszélyjeleknek Veszélyességi. Beta-alanin. EINECS, ELINCS 298-632-7 CAS CAS 93820-52-1 % tartomány 1-5 Szimbólum

Alkil-poliglikosid CAS. veszélyjeleknek Veszélyességi. Beta-alanin. EINECS, ELINCS 298-632-7 CAS CAS 93820-52-1 % tartomány 1-5 Szimbólum 1 / 6 oldal Bizonsái adalap az 1907/2006/K rendele II. melléklee 1. SZAKASZ: Az anya/keverék a vállala/vállalkozás azonosíása 1.1 Termékazonosíó 1.2 Az anya vay keverék mefelel azonosío felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 18 oldal Biztonsái adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anya/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító VÉDÖVIASZ ÁTLÁTSZÓ 400 ml Art.: 42910

Részletesebben

Cikkszám 30 91 4738, 30 92 9738

Cikkszám 30 91 4738, 30 92 9738 Nyomtatás dátuma 10.07.2014, Felülvizsgálva 13.02.2014 Oldal 1 / 8 1 SZAKASZ: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 1.2.1 Releváns felhasználások 1.2.2 Nem tanácsolt

Részletesebben

Kunststoffpflegetücher

Kunststoffpflegetücher Készült: 24.01.2013, Felülvizsgálva 24.01.2013 Version 01 Oldal 1 / 8 1 SZAKASZ: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 1.2.1 Releváns felhasználások 1.2.2 Nem

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

10/22/2015. Kit Components. Tris Base, 500g. Components:

10/22/2015. Kit Components. Tris Base, 500g. Components: 10/22/2015 Kit Components Product code H5131 Components: H513 Description Tris Base, 500g Tris Base oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 8 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása PAOIL68 PLUS UV (PL68) 500 ml Art.

Részletesebben

Kit Components. 250mg. Components: CellTiter 96 AQueous MTS Reagent Powder

Kit Components. 250mg. Components: CellTiter 96 AQueous MTS Reagent Powder 01/22/2016 Kit Components Product code G1112 Components: G111 Description CellTiter 96 AQueous MTS Reagent Powder 250mg CellTiter 96 AQueous MTS Reagent Powder oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Kit Components. Anti-Foam Reagent, 300ul

Kit Components. Anti-Foam Reagent, 300ul 01/22/2016 Kit Components Product code MD1431 Components: MD143 Description Anti-Foam Reagent, 300ul Anti-Foam Reagent oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 9701068, 10040561 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1 / 5 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 12 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint. Melitta, Tisztítótabletta teljesen automata és egyadagos kávéfőzőkhöz

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint. Melitta, Tisztítótabletta teljesen automata és egyadagos kávéfőzőkhöz 1 / 6 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/10 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Soap. Létrehozás dátuma: 2003.11.08. Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.01. Verziószám: 8.

Biztonsági adatlap. Penta Soap. Létrehozás dátuma: 2003.11.08. Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.01. Verziószám: 8. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 2006. Felülvizsgálat dátuma: 2014-01-30 Változat száma: 3. 1. SZAKASZ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító A keverék

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 02. 27. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 02. 27. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Edző kétkomponensű

Részletesebben

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Termék és cég azonosítás: A termék neve: Termék kód: nedves törl kendk (üveg törl kend) Termék használata tisztítás Szállító információ: A cég neve: Cím: Telefonszám: Fax: Mszaki informáació: Anyag adat

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000740 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 1999 Felülvizsgálat dátuma: 2012-11-14. Változat száma: 5 1./ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító A keverék megnevezése:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 9 oldal 1.1 Termékazonosító PAG olaj - adagoló 8887200010 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.2 Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2009. 09. 16. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 05. 07. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2009. 09. 16. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 05. 07. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: 767, 766, 764 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 0786 110 1110 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/10 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint HU 1/9 Nyomtatás dátuma: 2014.02.12. kiadás dátuma: 2014.02.12. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1 Termékazonosító Kémiai termék típusa: Készítmény Hőjelző kréta Cikkszám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Kit Components. 5000119 RC DC Protein Assay Kit 5000119EDU

Kit Components. 5000119 RC DC Protein Assay Kit 5000119EDU 07/09/2015 Product code Kit Components Description 5000119 RC DC Protein Assay Kit 5000119EDU Components: 5000117 RC Reagent I 5000118 RC Reagent II oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint BONDERITE C-MC 11110 known as Porodox Fluessig oldal 1 / 9 BA száma : 48410 Felülvizsgálat ideje: 21.05.2015 Nyomtatás ideje: 08.07.2015 Előző verzió kiadása:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 04.12.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám 6300 Regisztációs szám (REACH) 1.3

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 26.11.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Etídium-bromid Cikk szám 7870 Regisztációs

Részletesebben

: Sika Level-01 Primer

: Sika Level-01 Primer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása A termék

Részletesebben

01/22/2016. Kit Components. Components: X-Gal 5-bromo-4-chloro-3-indoyl-beta-D-galactoside

01/22/2016. Kit Components. Components: X-Gal 5-bromo-4-chloro-3-indoyl-beta-D-galactoside 01/22/2016 Kit Components Product code V3941 Components: V394 Description X-Gal, 100mg X-Gal 5-bromo-4-chloro-3-indoyl-beta-D-galactoside oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FLOORTOP

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FLOORTOP Oldal 1 -tól/-től 10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 09.12.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám 0165 Regisztációs szám (REACH) 1.3

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 17.09.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám 6750 Regisztációs szám (REACH) 1.3

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 03. 13. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 03. 30. Verziószám: 3

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 03. 13. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 03. 30. Verziószám: 3 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Kültéri glett

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint C 4. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint C 4. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása / 8 oldal Bizsái adalap az 7/6/K rendele II. elléklee Ádolozva / Váloza száa:.. / zálal érvényelenné vál váloza / Váloza száa:.6.8 / 8 Érvényes kezdee:.. A PDF nyoaási dáua: 3.3. Bizsái adalap az 7/6/K

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 91/155/EGK EK-szabványnak megfelelően

Biztonsági adatlap Az 91/155/EGK EK-szabványnak megfelelően 1 / 5 HU Az anyag / készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása WC- és fürdőszobatisztító Tisztítószer minden vízálló felületre Biztonsági adatlap Az 91/155/EGK EK-szabványnak megfelelően

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Lux Floor. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Lux Floor. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1 / 6 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Ritchie High Vacuum Pump Oil 1.000

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2011. 02. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 09. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2011. 02. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 09. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Vízkőtelenítő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 13.11.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám Regisztációs szám (REACH) 1.3 A biztonsági

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása További

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 10.11.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám Regisztációs szám (REACH) 1.3 A biztonsági

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 15 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 1610120, 1610123, 1610123EDU, 10040494 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2010. 04. 23. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 10. 29. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2010. 04. 23. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 10. 29. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Ragasztó lakossági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerű felhasználásra.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 04.12.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám 4439 Regisztációs szám (REACH) 1.3

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 17.03.2016 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Termék szám Regisztációs szám (REACH) 1.3 A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2010. 10. 19. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 10. 20. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2011. 02. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 09. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2011. 02. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 09. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Tejtermék tisztító,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 08.09.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 08.09.2015. Sika Lightcrete-02

Felülvizsgálat dátuma 08.09.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 08.09.2015. Sika Lightcrete-02 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 1.3 A

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 04.11.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám Regisztációs szám (REACH) 1.3 A biztonsági

Részletesebben

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000094600 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 03.03.2016 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Termék szám 5139 Regisztációs szám (REACH)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2016. január 28. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2016. január 28. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Homlokzati hőszigetelőlap

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, 3 1 c i k k s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, 3 1 c i k k s z e r i n t 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, 1 c i k k s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 114 1.2 Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint / ISO 11014

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint / ISO 11014 oldalszám: 1/5 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Seat Cleaner alkoholos WC-ülőke tisztító. 1. szakasz Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Seat Cleaner alkoholos WC-ülőke tisztító. 1. szakasz Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. szakasz Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerű felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1 / 7 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2009. 11. 10. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 11. 25. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2009. 11. 10. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 11. 25. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Felületfertőtlenítőszer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2013. 05. 28. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 12. 14. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2013. 05. 28. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 12. 14. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Növény- és talajkondicionáló

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Calgonit MC 942. Létrehozás dátuma: 2014.03.04. Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.01 Verziószám: 2.

Biztonsági adatlap. Calgonit MC 942. Létrehozás dátuma: 2014.03.04. Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.01 Verziószám: 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: CIP tisztítás. Ellenjavallt felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 14 oldal Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Szervízspray PTFE 400 ml Art.: 14780

Részletesebben

Biztonsági adatlap Készült a 2015/830/EU bizottsági rendeletnek megfelelően. *Felülvizsgálat: 2015.11.24. 3. verzió. Kék csoda lefolyó tisztító

Biztonsági adatlap Készült a 2015/830/EU bizottsági rendeletnek megfelelően. *Felülvizsgálat: 2015.11.24. 3. verzió. Kék csoda lefolyó tisztító Biztonsági adatlap Készült a 2015/830/EU bizottsági rendeletnek megfelelően. *Felülvizsgálat: 2015.11.24. 3. verzió Kék csoda lefolyó tisztító *1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Kiadás dátuma: 2014.04.21 Felülvizsgálat dátuma/verziószám 2015.09.08/1-1/HU 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: 1 / 10 Termék kód: 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Kit Components. Terminal Transferase Buffer Pack. Terminal Transferase 5X Buffer

Kit Components. Terminal Transferase Buffer Pack. Terminal Transferase 5X Buffer 01/22/2016 Kit Components Product code M1893 Components: M189 Description Terminal Transferase Buffer Pack Terminal Transferase 5X Buffer oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 9702003 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: A2163 CAS-szám: 146-14-5 EK-szám: 282-733-8 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-0000 68551-12-2. %-os arány 5-10. < 5 polimer 1387-28-5 237-623-4 < 5

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-0000 68551-12-2. %-os arány 5-10. < 5 polimer 1387-28-5 237-623-4 < 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Volánpack Csomagoló és Szolgáltató ZRt. 1108 Budapest, Kozma u. 4. Tel.: +36 1 4316218 Fax: +36 1 4316260 Oldalszám: 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS

Részletesebben

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz. Elkészítés dátuma: 2001.05.30. Felülvizsgálva: 2013.07.18. Verziószám: 4. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag és a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Művész terpentin Termék cikkszáma:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 15 oldal Biztonsái adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anya/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Féktisztító 500 ml Art.: 147961 1.2

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 03.03.2016 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Részletesebben

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Adatlap száma: NEOSIL-01 Oldalszám: 1 / 11 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/9 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000722 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 03. 17. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 03. 30. Verziószám: 3

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. 03. 17. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 03. 30. Verziószám: 3 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Javító vakolat.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Akril primer

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 30192 CAS-szám: 15244-10-7 EK-szám: 233-072-9 Indexszám: - Regisztrációs szám - 1.2 Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján)

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: CHEMITÄT VÍZKŐOLDÓ Egyéb azonosító kód: 5997473342728

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Calgonit GXS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Calgonit GXS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Üvegpalackok, serpenyık, centrifugák,

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1272/2008/EK rendelet szerint) BIANCA Kiadás időpontja: 2004 Felülvizsgálat dátuma: 2015-05-29 Változat száma: 7. Verzió száma: 1.0 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben