Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Áldott Karácsonyt! Szemléletváltás az egészségpolitikában II. rész Dr. Mikola István 3 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról III. rész Dr. Mikola Bálint 5 Új törvény születik T Dr. Mikola Bálint 10 Tanulmány Kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói programjaink Dr. Samu Antal 12 Metabolikus szindróma protokoll II. rész MOSZinfo 15 Aktuális Erôs professzor 70 éves MOSZinfo 17 Szakmapolitikai Fórum Zsóryfürdôn MOSZinfo 18 Beszámoló A 2010.év Patikája MOSZinfo 19 MOSZ Ifjúsági Fórum II.rész Szerkesztôség 21 Úti célunk Devecser Dr. Birinyi Péter 24 A kozmetikus tanácsolja Az érintés csodája Barabás Éva 25 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Dr. Horváth Csaba Dr. Pintér László 26 Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 1

2 Áldott Karácsonyt! A Karácsony az újjászületés, a kereszténység meghatározó ünnepe. Vajon fel tudjuk e fogni, vagy megértjük-e hogy miért az általunk ismert idôpontban, Kará csony kor küldte a földre Isten Jézust, egy szülött fiát. Hihetetlenül sok idô telt el ugyan is a teremtést követôen addig, amíg Isten megnyilatkozott Ábrahámnak, s választotta ki Izrael népét. Ugyancsak évezredek után küldött Meg váltót az emberiségnek. Azt tudjuk, hogy a Messiás csakis a választott népbôl és annak földjére érkezhetett, s tette ezt az utolsó órában, hiszen Jeruzsálem temploma rövid idôvel ezután megsemmisült, s a kiválasztott nép szétszóródott a világban. Vagy éppen azért szóródott szét, hogy terjessze az igét? A hódító birodalom, az erkölcsöt nem ismerô Róma, maga lett a világ. Figye lem - reméltó, hogy mégis az isteneit elvesztô és a Messiás földjét elpusztító, népét szétzavaró Örök Róma kôszikláján született meg a ke - resztény egyház bástyája, s vált a földi hely - tartó székhelyévé. A barbárok által körülvett Róma kereszténnyé válását követôen Jézus ta nítása innen kisugározva hozta létre a po - gány törzsekbôl a civilizáció sejtjeit, amelyek alap jain létrejôve a nemzetállamok kezdték el felépíteni Európát. Az építkezés még ma is fo lyik. Ismét eltelt kétezer év. Most merre is tovább? Sok minden változott azóta. Kitágult és összement a világ. Szövetségek születtek, majd váltak semmivé. Ideológiák, eszmék, társa - dalmak polarizálódtak, küzdöttek, kompromisszumokat kötöttek, majd megbékéltek. Súlypontok változtak az egyén, család, társadalom, nemzet és gazdaság bonyolult viszonyrendszerében. Vegyük észre, hogy a lényeg nem változott. A változás bennünk van. Hogy hogyan hozzuk a változást harmóniába a változatlannal, az a mi igazi felelôsségünk. Dr. Mikola Bálint Szemléletváltás az egészségpolitikában Dr. Mikola István, a Magyar Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága elnöke október 9-én. Siófokon, a GYOK XX. Jubileumi Kongresszusán elmondott elôadása II. befejezô rész A gyógyszerügyrôl. Már sok év óta itt vagyok a Gyógyszerészek Országos Kongresszusán és bár még messze nem tanultam meg a szakmát, arra gondoltam, hogy már lassan engem is tiszteletbeli gyógyszerésszé lehet avatni, annyira ismerem az Önök gondolatvilágát. Látok itt is komoly aggodalmakat, jövôért való aggo - dalmat, adósságok miatti problémákat. Mivel vészhelyzet van, január 1-tôl új törvényi szabályozásra van szükség a gyógyszer - ellátás területén. A szakmájukon belüli viták is tetten érhetôek, így valahol állást kell foglalnunk a fô irányokban. Az egészségpolitikának alapvetô érdeke az, hogy a lakóhely kö - zeli egészségügyi definitív irányultságú ellátás megvalósuljon. Ez azt jelenti, hogy abban a helyzetben, ahol egyre kevesebb a háziorvos, prak tikusan nincs háziorvos rezidens, a háziorvosok jelentôs része nyugdíjas korú, vagy közel van a nyugdíjhoz, nagyon nagy gond van az alapellátásban. Olyan konstrukciót kell kitalálni, amelyben minél több beteget a lakó helye közelében, befejezetten meggyógyí tanak. Lehetôleg ne zúduljanak rá tömegek indokolatlanul az egészségügyi ellátás magas, drága, prog - resszív és veszélyes szintjeire. Ennek érdekében a térségekben csoportpraxisokat kell képeznünk. Nem új a gondolat, de most nagyon élessé vált. A háziorvos mellé oda kell vinni a definitív ellátás szempontjából nélkülözhetetlen tömeges ellátási igényû járóbeteg szakellá tás praxist, melléjük kell tenni a nép egészségügyi szakembert, a pszicho lógust, és kérem szépen ide kell vin - ni, ide kell láncolni a gyógyszerészt. Ha a gyógyszerellátás nem a gyógyító ellátó rendszerhez tartozik, ha pusztán kereskedelmi egység, akkor nagyon nagy bajban leszünk. Mi nagy tisztelôi vagyunk a gyógyszergyártóknak, a gyógy szer-nagykereskedôknek, de mélyen nem értünk egyet az - zal a tôkekoncentrációval, ami áthatja a gyógyszerellátást, vagyis a patikák rendszerét. Tudom, hogy e tekintetben nagyon sok gazdasági, egzisztenciális és egyéb kérdés is felmerül. Hiába beszélgetünk, gondolkodunk kollegákkal, gyártókkal, nagykereskedôkkel, mindegyik szervezet képviselôi megtiszteltek azzal, hogy bejöttek a Parlamentbe, tárgyaltunk velük, nem tudunk attól a gondolattól elszabadulni, hogy a magyar egész - ség ügy számára a lakóhely közeli végleges gyógyító eljárásnak a felépítése nélkül nem lehet az egészségügyi ellátó rendszert megújítani. Ehhez a gyógyszerellátást és a gyógyszerészt meg kell erôsíteni. Illúzió az, hogyha átrendezzük most a kórházi struktúrát, és a nagy kórházak mûködni fognak, azokra telepítjük rá a betegeket. Illúzió, és a beteg számára veszélyes is. Van egy levél nálam most. A kedves beteg írja fölháborodottan, hogy fájt a feje, megkereste az orvosát. Elindult, nem mondom a részleteket, majd kikötött valamelyik idegsebészeten, ahol MRI vizsgálatot végeztek, majd CT-t, agytumor markert, és a végén kiderült, hogy anemiája van. Nem volt orvos, aki alapo san megvizsgálja, és az elsô pillanatban eligazítsa, hogy mi a baj. Ha az ember kiszámítja, hogy ez mibe kerül, hogy milyen kálváriát járt a beteg, hogy milyen ve - szélyeknek tette ki magát, mert azért az egészségügyben mi tudjuk, hogy a kórház agyon sikált folyosóján elesni az halálos veszély, döbbenetes a kö - vet keztetés. Ez így to vább nem mehet. A kórház egy veszélyes üzem. Ha le - nyúztam a térdemet, a flaszteron nem akkora a gond, a kórház folyosóján sokkal nagyobb. Ott van nak a rezisztens kórokozók. Mi most is azt mondjuk, hogy a gyógyszertárat a gyógyszerésznek kell vezetni. A menedzsment jogokat akkor tud - juk garantálni, hogyha ô a többségi tulajdonos a gyógyszertárat mûködtetô vállalkozásban. Ha ez megvalósul ak - kor ez azt jelenti, hogy talán elôbb utóbb béke lesz a gyógyszer piacon is. Hiszen a gyártó, a nagykereskedô is tudomásul veszi, hogy van egy olyan partnere, aki közvetlen a gyógyítás területérôl tud visszajelezni neki. Ebben még az a lehetôség is benne van, hogy a termékszerkezet, a gyógyszerpaletta is megváltozhat, hiszen az sem normális ma, hogy végsô soron a nyereségérdekeltség vezérli a piacokat. Így megetetik velünk azokat a gyógyszereket, amelyek profitábilisak, és nem etetik meg azt, amelyik nem profitábilis. A szakma pedig áll, és nézi mindezt. Az OGYI közzé teszi a compliance vizsgálatokat, amibôl kiderül, hogy a gyógyszerek jelentôs részét kidobták, bizonyos gyógyszereknek közel a felét kidobják. Szóval ez nem egy normális dolog. Mindenkinek az lenne a jó, ha a szakma definiálná, mire van szüksége a betegnek, és ehhez igazodna a gyártói, 2 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 3

3 nagykereskedôi vonal is. Persze tudom, hogy ez egy nagyon hosszú távú program. Ha sonló a helyzet az élelmiszerbiztonsággal is. Ha nincs élelmiszer tudatosság a lakosságban, ha ezt a felelôs szakemberek nem építik ki, nem segítik elô, akkor megesszük az aflatoxinos pepszint, vagy paprikát. Ha szakmai és hatékonysági alapon felépítjük a rendszert, és tudjuk, hogy mire van szüksége a betegnek a gyógyuláshoz, akkor azt fogják gyártani. Amit le sem veszek polcról, azt nem fogják gyártani. Amikor a gyógyszerpiacon óriási ki hívások jelennek meg (mint pl. a biológiai készítmények) akkor a szak mának óriási felelôssége van a gyógyszeres terápia hatékonysága felügyeletében. A németek gôzerôvel csinálják már a protokollokat, mi ebben is le vagyunk maradva. Az egészségpolitika tehát arra törekszik, hogy lakóhely közeli, minél nagyobb tömegeket érintô definitív ellátást tudjunk biztosítani a betegnek. Ebben feltétlenül ott kell lennie a gyógyszerekhez értô szakembernek, a gyógyszerésznek. Azt már csak ráadásként jegyzem meg, hogy évek óta beszélünk a gyógyszerészi gondozásról. Tu dom, hogy elindult. Évek óta beszélünk arról, hogy a nagy nép egészségügyi problémákban, tehertételekben, mint amilyenek az anyagcsere betegségek, a diabetes, a hypertonia és má sok, a gyógy szerész aktív népegészségügyi szerepet vállal a térség ben. Erre a jövôben is nagyon számítunk, ki kell alakítanunk a feltételeit. Még egy gondolat, és befejezem, mert hosszabb voltam, mint amennyi idôm volt. Az ágazatot konszolidálni kell. Ez megint egy új, harmadik nagy téma. Konszolidálni kell, fel kell tôkésíteni, és ne féljünk ezt kimondani. Engem is bántanak emiatt, hogy már megint a föltôkésítés, meg magánforrás bevonás, mindegyikre szükségünk van. Ha nem tudjuk konszolidálni az ágazatot, vagy - is beletenni azt a tôke hányadot, amelyik biztosítja az amortizációt, eszköz visszapótlást, a tôke használati díj elszámolást, akkor nem lehet fenntartható módon mûködtetni az egészségügyet. Mit jelent a fenntartható mûködés? Azt jelenti, hogyha nekem van egy UH berendezésem, valahányszor vizsgálatot végzek vele, minden vizsgálat során egy kis eszköz visszapótlási hányadnak kellene képzôdnie. És amikor megcsináltam mondjuk a háromezredik vizsgálatot, és elhasználódott a mûszerem, akkor a háromezer eszköz visszapótlási kis hányadnak ki kell adnia az új berendezés árát. Ma nincs ilyen az egészségügyben. Ilyenkor aztán elmegy az ember kunyerálni az önkormányzathoz, meg lobbizni, meg kijárni, meg pénzt összeszedni, meg alapítványt csinálni. Ezek általában elkötelezettséggel járnak. Ráadásul, ha fenntartható fejlôdést szeretnék az ágazatban látni, akkor visszatérve ehhez a példához, minden kis eszköz visszapótlási hányadnak, amelyik vizsgálatonként képzôdik, tartalmaznia kellene egy kis fejlesztési részt is, amivel én mindig egy kicsit jobb mûszert tudok vásárolni, mint ami elhasználódott. Ez jelentené az európai elvárásnak megfelelô fenntartható fejlôdésnek a pályáját. Ez nincs meg ma a rendszerben, ezért konszolidálni kell. Tudom, hogy Önök is tartoznak, patikusok a nagykereskedôknek. A nagykereskedôk természetesen ezt látják. Nem bonyolódok eb - be most bele, mert ez már egy nehéz téma, de beszélgetniük kell róla. Tudom, hogy van készletezés, vannak rabattok, vannak költség elszámolási rendszerek. Most, amikor a kormányzat a konszolidáció kérdésével foglalkozik, lépten-nyomon felveti ezeket a nagy kérdéseket. Hogyan lehet az, hogy egyes patikaláncokban 180 napos készletfeltöltés van, másokat néhány hét után megterhelnek? Hogyan vannak ezek a tartozás fejében való tulajdonba vételek? Hogyan vannak ezek a patikaláncok? Hogyan lehet az, hogyha három receptet bevált valaki, akkor kap egy ilyen meg olyan utalványt, lisztet, zsírt, vagy bármit? Ezeket most nagyon gyorsan végig kell gondolni, mert rossz hangulatot keltenek a törvényhozásban. Azt mondja a törvényhozó, hogy hogyan konszolidáljam ezt az ágazatot, hiszen nem ismerem, nem látom a belsô folyamatokat. Ezeket a kérdéseket a MOSZ, a Gyógy - szerész Kamara föl kell, hogy vesse, mert egyébként nagyon nehéz lesz mire alapozni egy konszolidációs programot. Hallom a Parlamentben a képviselôket, hogy Te, tönkre ment nálunk ez a patika, hogy van ez? Hát ugyan olyan forgalma van, mint a másiknak. A másiknál ott nincsenek likviditási gondok, itt meg sok milliós hiány van ebben a gyógyszertárban. Vannak kérdések, amiket meg kell válaszolni. A válaszokat nyilván a szakmának kell megadni. Én azt javaslom Önöknek, hogy olyan beszélgetéseket kezdeményezzenek, aminek kapcsán a törvényhozó is látja, hogy milyen az a helyzet, amin konszolidálni kell. A törvényhozóval láttatni kell ezeket a dolgokat, mert a politikus az egy különleges fajta. Ezzel összefüggésben had idézzem Önök - nek, hogy öreg tanárom mondott nekem. Bimmler tanár úrral egy kongresszuson voltunk Londonban. Az elôadó egy nagy marhaságot mondott, én pedig tettem egy csúnya megjegyzést: Professzor Úr, hát milyen hülyeségeket beszél ez itt?. Akkor feddôleg rám nézett a Professzor Úr, rám tette a karját, és azt mondta: Fiam, ne csodálkozz rajta, hiszen mélyen szántó szakmai ismeretek nem korlátozzák véleménye megformálásában. Kérem, hogy tartsák szem elôtt ezt a mondatot. A politikai bátorság az segíthet, de csak akkor, ha megértetjük vele, hogy mirôl szól a történet, és mi az a nagy kérdés, amiben neki, mint döntéshozónak valamiféle pozitív szerepet lehet vállalni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak! Beszámoló a GYOK XX. programjairól III. rész A hagyományokhoz híven a kongresszus szombati napja az egészségpolitika és a szakmapolitikai aktualitások bemutatása, a gyógyszerészettel szorosan összefüggô kérdések áttekintése célját szolgálta. A délelôtti nagy ívû expozékat délután, egyre szûkülô optikával, egészen az operatív szintû kérdések felvetése és megtárgyalásuk fóruma követte. Elsôként a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság részérôl Prof. Dr. Botz Lajos elnök a ha zai gyógyszerészet terén tapasztalható fontos kérdésekkel foglalkozott. Gondolatvezetésében ismertette a gyógy szerellátás liberalizációs környezete által okozott károkat, jelezte a veszélyforrásokat. A gyógyszerbiztonság fellazulásának egyes jól érzékelhetô jelei bemutatása során kitért a hamis gyógyszer, a ha - mis forgalmazás, a hamis gyógyszerészi diploma megjelenésére, a széleskörû szakmaiatlanság térhódítására. Törnek be az ablakok, rendezetlen a környezet és egy egyre sebezhetôbbé teszi a hivatást. Meg - állj-t kell parancsolni, szorosabbra fûzni a szakmai kapcsolatokat, szélesíteni a kapcsolatrendszereket ahhoz, hogy ezt a rendkívül kedvezôtlen irányt megfordítsuk. Fel kell tárni a problémagócokat és közös megoldásokat találni a gyógyszerészi hivatás megmentéséhez. Dr. Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke expozéjában ismertette a hazai patikák számának alakulását, beszélt a tisztázatlan felelôsségi viszonyokkal rendelkezô gyógyszertárakról, illetve azokról a minôségi problémákról, melyeket a szakemberek hiánya okoz. Síkra szállt a gyógyszertár alapítás és mûködtetés állami kontrollja helyreállítása mellett, kifejtette a betegérdekek érvényesítése, a mûködôképesség garanciája fontosságát. Felhívta a figyelmet a veszteséges gyógyszertárak, az eladósodás problémáira, a kiegyensúlyozott mûködtetés, az ágazati konszolidáció és a patikalétesítés újraszabályozása kiemelt jelentôségére. Egyre több gyógyszertár kerül külföldi tulajdonba, növekvô súlyú etikai problémák jelentkeznek. A gyógyszertárak nemzeti érdekkörben tartása, a gyógyszerészi többségi tulajdon megteremtése alapvetô szakmai érdek. Dr. Kiss Sándor, a parlament egyetlen gyógyszerész képviselôje arról beszélt, hogy a gyógyszerész szakma legfontosabb vezérfonala a betegek érdeke kell, hogy legyen. A szakismeret hiánya és az információs asszimetria okán kifejtette, hogy a betegtôl nem várható el, hogy értsen a gyógyszerekhez, ame lyektôl gyógyulást vár. Ezért a gyógyszerész legfontosabb szerepe, hogy a gyógyszeralkalmazást kellô szakértelemmel segítse. Véleménye szerint a törvényalkotó politikus akkor jár el helyesen, ha a gyógy szerészt ebben a tevékenységében támogatja. Olyan jogkörnyezetet kell tehát kialakítani, ahol a gyógy szerész gyógyító munkában való szerepvállalása akadálytalan és megkérdôjelezhetetlen. A politikus kérte a gyógyszerész kollégákat az aktív közéleti szerepvállalásra, hogy ne nyerhessenek teret azok, akik a jelenlegi helyzetbe juttatták ôket. Fontosnak találta az értelmiség elitjéhez tartozó gyógyszerésztársadalom hatékonyabb törekvését a törvényjavaslatok benyújtásával összefüggô kérdésekben is. Dr. Buzás László a MAGYOSZ igazgatója a hazai gyógyszergyártás aktualitásairól tájékoztatta a hallgatóságot. A gyógyszeripar fontos része a gazdaságnak és az egészségügyi ellátásnak egyaránt szögezte le az igazgató, bemutatva a év fôbb gazdasági mutatóit. A hazai gyártók gyógyszerellátásban tanúsított súlyával összefüggésben, az ada - tok bemutatásával illusztrálva ismertette a befolyás egyértelmû csökkenését. Mind értékben, mind dobozszámban igen jelentôs térvesztés tapasztalható. Az ár és támogatás problémakörére kitérve jelentôsen erôsödô kormányzati befolyásról számolt be Buzás doktor. A korábbi, eseti gyártói költségvetési befizetéseket 2007-tôl törvényben szabályozta az állam, és mértékük az utóbbi években többszörösére növekedett. Bemutatva a gyógyszeripar szabályozását néhány európai országban érzékeltette, hogy Ma - gyarországon a legszigorúbb az állami beavatkozás. A tervekrôl szólva kiemelte a Gyógyszeripari és Biotechnológiai Akcióterv jelentôségét. Az Új Széchenyi Terv szektorra vonatkozó ismertetése kapcsán kifejtette, hogy a magyar gyógyszeripar versenyképességének megôrzése kiemelkedô fontosságú az egész nemzetgazdaság számára. Kormányzati szinten átgondolt, az ipar képviselôivel egyeztetett jogszabály-változásokra van szükség, mely a teljes iparághoz való nemzetgazdasági hozzájárulásának egészét veszi figyelembe és ezt az óriási hozzáadott értéket állítja szembe az Egészségügyi Alap fiskális céljaival. Kiszámíthatóságot biztosító jogszabályokat várnak, 4 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 5

4 Beszámoló a GYOK XX. programjairól III. rész Beszámoló a GYOK XX. programjairól III. rész amelyek ösztönzik a hazai K+F tevékenységet, hiszen ki - emelkedôen innovatív húzóágazatról van szó. Jogszabálymódosítás nélkül az ipar lehanyatlik, vagyis degradálódna egy innovatív szektor, aminek súlyos kihatása lenne a nemzetgazdaság egészére is. Dr. Dávid Tamás az Innovatív Gyógyszer gyár - tók Egyesülete képviseletében a megoldásra váró feladatokra koncentrált elôadásában. Kiemelten fontosnak tartotta a Forráskivonás megállítását. Meg kell tervezni a 2007-ben átmeneti jelleggel bevezetet gyógyszeripart sújtó extra adók (12%, orvoslátogatói díj, sávos visszafizetési kötelezettség) fokozatos csökkentésének és kivezetésének az ütemezését, illetve addig is a befolyt adókat vissza kell forgatni a gyógyszerkasszába és/vagy egyéb egészségügyi fejlesztésekbe. Véleménye szerint nélkülözhetetlen az innováció elismerése, amelynek eredménye hozzáadott értéket teremt, és a gyakorlatban is alkalmazható. Meg kell teremteni a feltételeket az innovatív cégek magyarországi K+F fenntartásához/fokozásához. A befogadási rendszer nem transzparens, a feladatok, jogkörök, és határidôk nem egyértelmûek, ebbôl adódóan hosszúak az eljárási idôk, és esetenként megkérdôjelezhetôek a döntések. Vissza kell állítani a fellebbezés lehetôségét és az iparág által befizetett extra adók felhasználását átláthatóvá kell tenni- fejtette ki az elôadó. A patikák nyereségességének stabilizálása szükséges a rendszer hosszú távú mûködôképessége szempontjából. Nô a generikumok száma, új készletezési stratégia indokolt, a piaci trendek nem javítják a patikák helyzetét. A jelenlegi feszültségek megoldása egy rendszerszemléletû struktúra átalakítás lehet. Dr. Küttel Sándor Gyógyszernagykereskedôk Szövetsége elnöke bevezetésként ismertette a gyógyszerforgalom, a dobozforgalom, a gyógyszerárak és támogatások évek közötti alakulását. A problémák gyökerét boncolgatva egyértelmû, hogy a évi gyógyszer-gazdaságossági törvény hatályba lépését követôen jelentkeznek a legnagyobb gondok mind a gyógyszertárak, mind a nagykereskedelem vonatkozásában. Ezzel összefüggésben az elôadó bemutatta a gyógyszertárak számának félév közötti idôszakban történt változásait, majd a gyógyszertár-mûködtetés kizárólagos forrása az átlagos kiskereskedelmi árrés, az árréstömeg és az ennél is tragikusabb mutató, az egy gyógyszertárra jutó árréstömeg alakulásának kedvezôtlen jelenségeire fókuszált. A gyógyszergazdaságossági törvény gyógyszertárakra vonatkozó hatásait összefoglalva leszögezte, hogy a patikák szá - ma az említett idôszakban 21%-kal nôtt, míg a láncokhoz tartozó patikák száma is 20-25%-al növekedett. Az egyes gyógyszertárak forgalma és árrés-tömege visszaesett, jövedelmezôségük drámaian romlott, mi - közben készleteiket jelentôsen leépítették. A nagykereskedôk számára a legfontosabb változások, hogy a doboz/tételszám jelentôsen csökkent, sok fontos indexszám romló tendenciát mutat. A készletezés terhe nagymértékben a nagykereskedôkre tevôdött át, ennek okán költségeik (finanszírozás, logisztika) megnôttek, míg a határidôn túli kintlévôségeik megnégyszerezôdtek. Jó lenne egy olyan törvényi szabályozás Magyaror szá - gon, amelyik hosszú távon megfelelô a gyógyszerel látás valamennyi szereplôjének, amelyik biztosítja a betegek számára a megfelelô gyógyszerhez jutást a legmagasabb szolgáltatási színvonalon állapította meg Küttel doktor. A forrásokkal, a finanszírozással összefüggésben elemezte az árrés-környezetet, a be ígért, de elmaradt valorizációt. A jövedelmezôséget javítandó ugyancsak idôszerûnek ítélte a kognitív szolgáltatások és a generikus helyettesítés díjazása érdemi megte remtését. A marketing kérdésében az átlátható, világos, egyértelmû törvényi szabályozás igényét fogalmazta meg. Véleménye szerint a színvonalas ellátáshoz kell bizonyos mértékû verseny. A patikatulajdonlás várható változásaival összefüggô kérdésekben aggodalmát fejezte ki néhány pozícióban. Véleménye szerint a szakmai befektetôk kizárása kiszolgáltatottá teszi azokat, mert a meglévô finanszírozási hiány teljesen rájuk hárul. 16,4 Mrd Forint már hiányzik a rendszerbôl. Új patika feltöltésekor a legnagyobb súlyú biztosíték kiesik, míg a tôkeerôs potenciális vásárlók kizárása tulajdonosváltás esetén csökkenti a gyógyszertár értékét. Határozott véleménye, hogy a patikaalapítás korlátozása önmagában nem fogja megoldani a rendszer problémáit, különösen a finanszírozási gondokat. Dr. Schlégelné Dr. Békefi Csilla MOSZ alelnök elôadását, a Gyógyszertár októberi számában teljes terjedelemben közöltük! (szerk.) Dr. Csáky András egészségpolitikus mint a rendezvény korábbi rendszeres résztvevôje köszöntötte a Gyógyszerészek XX. Országos Kongresszusát. Gondolatvezetésében kifejtette, hogy az elmúlt évekhez képest talán most nem annyira rosszak a hazai gyógyszerészet kilátásai. Úgy érzi, hogy végre megvan a szándék a szakma segítésére. Ismeri a gyógyszerészet, a gyógyszerellátás problémáit, hiszen aktív politikusként maga is próbálta a helyes irányba terelni a korábbi kormányzati folyamatokat. Úgy tûnik a több éves érvelés most talált termékeny talajra, hiszen az érvrendszer nem, de a fogadókészség alapvetôen megváltozott a választásokat követôen. Beszélt továbbá az Európai Bíróság szakterületet érintô, valamint az új kormány kapcsolódó döntéseirôl, amelyek véleménye szerint újra lehetôséghez juttat - ják a gyógyszerész társadalmat. Dr. Schvarcz Tibor egészségpolitikus az egészségügy összetett válságához vezetô folyamatot, illetve az ehhez köthetô okokat vette számba. Az egészségügyi válság összetevôit anyagi-, morális-, népegészségügyi-, politikai és humánerôforrás tekintetében egyaránt tetten érhetônek tartja. A népegészségügy kérdésében lemaradásunk fô okát bizonyos betegségcsoportokban betöltött elôkelô helyünkben, a születések alacsony számában, a várható alacsony élettartamban, a prevenció helyzetében és a kedvezôtlen életmódban látja. Az egészségügy kedvezôtlen helyzetéhez nagyban hozzájárult a túlzott átpolitizáltság, a szakmai és politikai konszenzus hiánya, a rossz politikai döntések sorozata, a szétszedett törekvések és a piacgazdaság/költségvetési szemlélet is. A gyógyszerészettel kapcsolatos legfontosabb teendôk közé sorolta a gyógyszerészi gondozás kiterjesztését, a gyógyszeres terápia menedzsment programjának szélesítését. Kiemelt jelentôséget tulajdonít a személyi jog és a menedzsment jog közelítésének. A vitaindítókat követôen aktív beszélgetés alakult ki a kongresszusi résztvevôk és az elôadók között a zsúfolt elôadóban. Az esti órákba nyúló konzultáción természetesen primátust kapott a gyógyszerellátás helyzetét alap vetôen befolyásoló gyógyszer-gazdaságossági törvény módosításának kérdése, a javaslatok és vélemények további részletezése, finomítása. GYOK XX. Vasárnap A Gyógyszerészek XX. Országos Kongresszusa vasárnap reggeli prog - ramját ismét egy jubileum szolgáltatta. Ötödik éves a Magán gyógy - szerészek Országos Szövetsége és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány együttmûködése. A megnyitót stílusosan Erôs Antónia médiasztár tartotta, aki üdvözölte az egybegyûlteket, s megköszönve a gyógyszerészek segítségét, tájékoztatót tartott az alapítvány célkitûzéseivel és az utóbbi években elért eredményekkel összefüggô kérdésekrôl. A programot Dr. Kékes Ede az IMS Hypertonia Központ Pro - fesszora elôadása folytatta, aki a hypertonia kezelési és gondozási irányelveit a MHT 2009 állásfoglalása alapján mutatta be a hallgatóságnak ben volt az utolsó teljes értékû európai hypertonia kezelési állásfoglalás, 2009-ben Európai Hypertonia Társaság módosítási javaslatokat fogalmazott meg, 2009 ben a MHT új irányelveket adott ki. A hypertonia betegségben érvényesülô kardiovasculáris rizikófaktorok újjáértékelése megtörtént. A betegség okozta szervkárosodásokat felmérve, az elemzések révén a cardiovascularis rizikó egy magasabb értékû pozícióba került, függetlenül az aktuális vérnyomás értéktôl. A fehérje ürítés mérése, beleértve a mikroalbuminuria ellenôrzését is fontos, másrészt az olyan egyszerû vizsgálat mint 6 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 7

5 Beszámoló a GYOK XX. programjairól III. rész Beszámoló a GYOK XX. programjairól III. rész az EKG nem hagyható ki. Megállapítást nyert, hogy elemezni kell a subklinikus szervkárosodásokat, mert azok hozzátartoznak a globális cardiovascularis rizikó fogalmához és igen gyakori ak hypertonia betegségben. A subklinikus szerv károsodásokat nemcsak szûréskor kell vizsgálni, hanem a kezelés folyamán is, hogy ellenôrizni tudjuk a javulást, vagy éppen a progressziót- szögezte le Kékes professzor. Alaptétel, hogy minden hypertoniás beteg esetében 140/90 Hgmm alá kell vinni a vérnyomást. Ez érvényes az idôs betegekre is. A terápiás stratégia lényege, hogy az 5 fô gyógyszercsoport mindegyike adható indításkor, beleértve a bétablokkolókat és a diuretikumokat is. Nagyon fontosak a gyógyszerek metabolikus mellékhatásai. A közepes és nagy rizikójú hypertoniás egyéneknél, metabolikus szindrómában, diabetes mellitusban szenvedôknél új kezelési stratégiát kell alkalmazni. A gyógyszer-kombinációkkal összefüggésben az elôadó leszögezte, hogy érdemes elôtérbe helyezni a fix kombinációkat. Ezek ma elég széles választási lehetôséget adnak, nem támogatják viszont a bétablokkoló-diuretikum kombinációt. Szóba jöhet a polipill stratégia elsôsorban antihypertenziv + antilipid kezelés vonatkozásában. Elengedhetetlen a hypertonia folyamatos felkutatása. Minden elsô orvosbeteg találkozó alkalmával kötelezô a vérnyomás mérés. Fontos az évente kétszeri vérnyomásmérés, vagy önmérésre ösztönzés, a kockázati tényezôk felkutatása, 3 vagy több rizikófaktor esetében évente kétszeri mérés, még akkor is ha az elsônél normális volt a vérnyomás. Metabolikus szindrómában, vagy diabetesnél kötelezô az évente kétszeri mérés. A hy - pertonia betegség kezelése ellenôrzése során kitüntetett módon kell figyelnünk a következôkre: Nem elegendô a vérnyomás csökkentése, a célvérnyomás elérése, az összes cardiovascularis rizikófaktor ellen is küzdeni kell. Az életmód, életvitel ellenôrzése és befolyásolása (só), a testsúly csökkentése, a kedvezôtlen lipid profil befo lyásolása, a gyulladásos faktorok elleni küzdelem és a szénhidrát anyagcsere zavar ellenôrzése egyaránt igen fontosak. A gyakorlat területén adott hasznos muníciót a gyógyszerészek számára Páros Viola a Roche elôadója 360 view, átfogó vércukorszint-ér - té kelô rendszer címû prezentációja. Az elôadó részleteiben ismertette a betegségek társadalmi terhének mutatóit, így a halálozás, a korai halálozás (elvesztett életévek), a várható egészség, az életminôség csökkenés, és a gazdasági terhek egyes eseteit, valamint a 2-es típusú diabetes kardiovaszkuláris és microangiopathiás szövôdmények diagnózisa megállapításakor elôforduló kórképek %-os megoszlását és azok kezelésének költségeit. Így minden 4-ik 2TDM esetben az alsó végtag-amputált, az 5-ik eset akut miokardiális infarktussal, a 6-ik végstádiumú veseelégtelenséggel, a 7-ik angina pectorissal és stroke-al jár. Cukorbetegek egészségügyi kiadásai 2008-ban Magyar or szá - gon (orális antidiabetikum, inzulin, egyéb gyógyszer, aktív fekvôbeteg-ellátás, krónikus fekvôbeteg-ellátás, házi szakápolás, járóbeteg-szakellátás, la - borvizsgálatok, CT és MRI, mûvese-kezelés, vese-transzplantáció, gyógyászati segédeszköz) 175 Mrd Ft-ot emésztettek fel. Ugyanebben az idôszakban ebbôl a gyógyszerköltségek 93 Mrd Ft-ra rúgtak. A következôkben a költ ségek részletes elemzését mutatta be az elôadó. Mindezek mellett a be - tegek számára természetesen kiemelt jelentôségû az életminôség csökkenés, amelynek okai maga a betegség és szövôdményei, a diagnosztikus és terápiás beavatkozások, az életmódváltás szükségessége (frusztráció), a psyc hoszociális problémák és nem kis mértékben az ezekkel összefüggô anyagi terhek. Alapfeladat, tehát, hogy minden eszközzel törekedjünk arra, hogy a szív-érrendszeri, valamint vese-, és idegrendszeri szövôdmények kialakulását késleltessük, illetve megelôzzük- szögezte le Budai doktor. Elôadása második részében tematikusan ismertette a 360 view önellenôrzés módszert amely könnyen érthetô, papíron vezethetô vércukor ellenôrzési szisztéma, amely segíti a kezelôorvosokat a kezelés értékelésében és módosításában, és nem inzulinnal kezelt betegeket önmaguk gondozásában. Segítségével láthatóvá tehetô a teljes cukoranyagcsere, az éhgyomri, étkezés elôtti és étkezés utáni vércukorértékek. A kezelôorvos számára segít vizuálisan megmutatni a teljes cukoranyagcserét, beleértve az éhgyomri, preprandiális és posztprandiális vércukorszinteket is, segít megmutatni a teljes vércukorprofilt és minden eddiginél hatékonyabb, személyre szabott ta - nács adást tesz lehetôvé. Egyben könnyen beilleszthetô a diabétesz gondozás hagyományos rendszerébe. Zárásként az elôadó ugyancsak ismertette a módszer egészségügyi finanszírozó és a betegek számára nyújtott szubjektív és objektív hasznait. Dr. Klukovits Anna a Szegedi Tudomány egye tem adjunctusa prezentációjában a dyslipidaemia aktualitásairól tájékoztatta az érdeklôdô hallgatóságot. A dyslipidaemia gyakran együtt jár egyéb metabolikus zavarokkal (diabétesz, köszvény, magas homocisztein szint), növekszik a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, a gyakori elhízás miatt izületi problémák jelentkeznek és növekszik az oszteoporózis kockázata is. A diszlipidémia részben genetikai eredetû, részben életmód probléma. A továbbiakban a fruktóz (gyümülcscukor) elhízásban betöltött kedvezôtlen szerepét vizsgálva ismertette, hogy a méz 31%-a glükóz, 38%-a fruktóz, a fennmaradó 10%-a egyéb cukormolekulák, mellette víz és egyéb szénhidrát. A háztartási cukor (szacharóz) 50-50% glükózt ill. fruktózt tartalmaz. A fruktóz biológiai hatásait elemezve, elôsegíti a májban a zsírok felépülését, gyorsabban lebontja a máj, így metabolitjai hamarabb hozzáférhetôk a felépítô folyamatokhoz. Direkt módon nem fokozza az inzulin felszabadulást, nem vált ki teltségérzetet. Egyéb molekuláris hatásait tekintve, a gyulladásos folyamatokat elôsegíti és fokozza a szabadgyök képzést. A magas fruktóztartalmú étrend a máj elzsírosodását, testsúly növekedést, inzulin rezisztenciát, illetve metabolikus szindrómát okoz- szögezte le az elôadó. A magnézium hiány szerepével összefüggésben megállapította, hogy a metabolikus szindróma kialakulását elôsegítô gyulladásos folyamatokban is szerepe van a Mg hiánynak. Rontja a stressztûrô képességet, ingerlékenységet okoz. A stressz viszont aktiválja a renin-angiotenzin-aldoszteront, fokozza a szimpatikus aktivitást, emeli a vérnyomást, a vércukorszintet, inzulin rezisztenciát okoz, miközben a májban fokozott triglicerid képzést indukál. A szelén szerepét vizsgálva Klukovits doktornô leszögezte, hogy lévén az antioxidáns enzimek alkotórésze, szerepe van a koleszterin oxidációjának gátlásában, így csökkenti az arterioszklerózis kockázatát. A szelénhiány kardiovaszkuláris betegségeket, hipotireózist, izületi betegségeket okozhat, csökkenti az immunrendszer mûködését. Felvetették rákmegelôzô szerepét is. Újabb ta - nulmányok szerint viszont a szelén túlzott bevitele fokozza a koleszterinszintet, ezzel növeli a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát. A továbbiakban az alacsony szénhidrát tartalmú diéta szerepét, majd az arterioszklerózis következményeinek gyógyítására szolgáló új gyógyszereket és kombinációkat mutatta be. Összegezve megállapította, hogy a diszlipidémia korai (familiáris) felismerése igen fontos a szövôdmények megelôzése érdekében. Gyakran nem önálló anyagcsere betegség képében jelentkezik, hanem más elváltozásokhoz társul. Elhízással és inzulin rezisztenciával, valamint magas vérnyomással való együttes elôfordulása a metabolikus szindróma, mely fokozottan hajlamosít a kardiovaszkuláris megbetegedésekre. A diszlipidémia, a vele társult betegségek és szövôdmények kezelése életmód változtatással és modern gyógyszeres terápiával, valamint rendszeres ellenôrzéssel kell történjen. Rövid szünet után a jogi és számviteli aktualitások kapták a fôszerepet, Dr. Borsy János és Dr. Szmicsek Sándor tolmácsolásában (Az prezentációkat a Gyógyszertár novemberi számában teljes terjedelemben közöltük! (szerk.)). A két elôadást követôen a hallgatóság részérôl több kérdés is megfogalmazódott, elsôsorban a moratórium és az ügyeleti szolgálat témájában. Ezekre reagálva az elôadók igyekeztek pontos és hasznos válaszokkal szolgálni, ami a gyógyszerészeknek igen hasznos muníciót jelentett. Az október, november és decemberi összeállításokat készítette: Dr. Mikola Bálint 8 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 9

6 T 1668., avagy új gyógyszertári törvény születik A következô összeállítás idôrendben az egyes egészségügyi tárgyú törvények, különös figyelemmel a Gyftv. módosításával összefüggô, a közelmúltban realizált egyeztetéseket mutatja be. A Magyar Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága október 19-én tárgyalta a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetésérôl szóló tájékoztatót. A MOSZ részérôl az ülésen részt vett Mikola Bálint elnök és Samu Antal alelnök. A kormányzat részérôl az elôterjesztô Cserháti Péter helyettes államtitkár volt. Az Egészségügyi Bizottság a vélemények és a vita elhangzá - sát követôen egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta az elôterjesztést. A joganyag szakmai véleményezésére a MOSZ kezdeményezésére és székházában két alkalommal került sor a MGYT, MGYK, GYTE, Gysznagyker. Szöv. és a HGYSZ részvételével. A NEFMI Egészségügyi Államtitkársága november 10-én egyez te - tést tartott a gyógyszerellátásban érdekelt szervezetek képviselôi - vel, létrejött a Gyógyszerügyi Egyeztetô Tanács. A késô esti órákba nyúló megbeszélés kiemelt témája a gyógyszertár létesítés és mûködtetés terén tervezett változtatások voltak. A felek teljes mértékben egyetértettek abban, hogy a gyógyszerellátás rendszere az elmúlt évek káros hatásainak következtében jelentôs átalakításra szorul, amely a beteg valódi érdekét, az átláthatóságot, a gyógy - szertárak egészségügybe való visszaintegrálását és a kormány - program elveinek megvalósulását kell, hogy szolgálja. Az Egész ség - ügyért Felelôs Államtitkárság felkérte a gyógyszerész szakmai szervezeteket, hogy az elôzôekben felsorolt elvek figyelembe vételével egy héten belül egy olyan kompromisszumos megoldást dolgozzanak ki, amelynek elemei a törvényjavaslatban fognak megfogalmazódni. A Kormány november 12-én T számon benyújtotta az or - szággyûlésnek az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatot (amelynek része a Gyftv. mód.) és kérte annak sürgôsségi tárgyalását. Az Egészségügyért Felelôs Államtitkár felhatalmazást kapott, hogy képviselôi módosító indítványok for má jában terjessze be a Gyógyszerügyi Egyeztetô Tanács esetleges ké sôbbi javaslatait. A Magyar Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága november 17-én Szócska Miklós Egészségügyért Felelôs Államtitkár és Cserháti Péter helyettes államtitkár elôterjesztésében elsô helyen ki - jelölt bizottságként tárgyalta a T sz. törvényjavaslatot, majd vitát folytatott a joganyagról. A MOSZ részérôl az ülésen részt vett Mikola Bálint. Az eredeti és lényegi alapelemeiben korábban a MOSZ tagság számára a Gyógyszertár hasábjain és a MOSZ Honlapján közzétett, valamint az októberi MOSZ közgyûlés elnöki expozéjában részleteiben bemutatott elôterjesztéshez képest érdemi változást a bizottság nem észrevételezett, az elôterjesztést a parla - ment számára általános vitára alkalmasnak találta. A Magyar Or - szág gyûlés a törvényjavaslatot november 24-re napirendezte. Szócska Miklós a Gyógyszerügyi Egyeztetô Tanács november 10-i, alakuló ülésén kérte a részt vevô Magángyógyszerészek Országos Szövetségét (MOSZ, képviselte Mikola Bálint), a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságot (MGYT, képviselte Botz Lajos) és a Magyar Gyógyszerészi Kamarát (MGYK, képviselte Horváth Tamás), a Gyógyszer-nagykereskedôk Szövetségét (GYNSZ, képvisel te Küttel Sándor), a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségét (HGYSZ, képviselte Korodi Karola), hogy az elkövetkezô egy hétben a konszen zuskeresés jegyében és a kormányprogram figye - lembe vételével a konszolidáció eszköztáráról, a tulajdonosi arányról és kialakításának sebességérôl, valamint a történelmi hálózatok fennmaradása feltételrendszerérôl folytassanak egyeztetéseket. A szervezetek november 12-én pénteken, november 15-én hétfôn és november 16-án kedden folytattak megbeszéléseket. A MOSZ az MGYK, a GYNSZ, és a HGYSZ valamennyi megbeszélésen részt vett. A november 12-i megbeszélésen megjelent Mráz Ágoston Sámuel a Nézôpont Intézet igazgatója, a november 16-i megbeszélés elsô részében Beneda Attila NEFMin. kabinetfônök. Az alábbi pontokban külön is jelezzük azokat a szabályozás szempontjából lényeges kérdéseket, melyekben a felkérésben foglaltakat tágan értelmezve a megbeszéléseken részt vevô szervezetek kialakították és megvitatták álláspontjukat. 1. Valamennyi szervezet elfogadja az újonnan alapí - tott gyógyszertáraknál az 51%-os gyógyszerészi tu - laj don elôírását január 1-tôl. 2. Valamennyi szervezet elfogadja, hogy a jelenlegi lán - cok nem bôvülnek tovább. A HGYSZ és a GYNSZ azt tartja elfogadhatónak, ha a jelen - legi láncok januártól további gyógyszertárakban nem szerezhetnek sem közvetett, sem közvetlen irányítást és a nagykereskedôk sem szerezhetnek a január 1-i állapothoz képest több gyógyszertárban irányítást. Az MGYK, az MGYT és a MOSZ azt tartja elfogadha tónak, ha a jelenlegi láncok januártól nem szerezhetnek sem közvetlenül, sem közvetett mó - don semmilyen mértékû (az irányításhoz nem ele - gendô további kisebbségi) tulajdont, beleértve a nagykereskedôk érdekkörébe tartozó gyógyszer - tári hálózatokat is. 3. Valamennyi szervezet elfogadja a marketing-tevékeny - ség szabályozását, ellenôrzését és szankcionálását. 4. Valamennyi szervezet elfogadja a szabályozott szakmai tevékenység ellenôrzését, szankcionálását, a mûködési engedély felfüggesztését. 5. Valamennyi szervezet elfogadja, hogy az a gyógyszerész, aki súlyosan vétett a szakmai és gazdasági tevékenységben, 5 évig ne kaphasson személyi jogot. 6. Valamennyi szervezet javasolja, hogy az off-shore cégek közvetlen és közvetett tulajdonlását a törvény a lehetô legrövidebb határidôvel (30 nap) tiltsa meg. 7. Valamennyi szervezet elfogadja, hogy a történelmi hálózatok jelenlegi patikahálózatukkal idôkorlátozás nélkül mûködjenek to - vább, beleértve a gyógyszer-nagykereskedôk patika-tulajdonlását is, azzal, hogy az MGYK, az MGYT és a MOSZ a parlament elôtt lévô tervezet javaslatával egyetértve szükségesnek tartja, hogy a törvénymódosítás ha - tály ba lépése elôtt mûködési engedéllyel rendelkezô valamennyi gyógyszertár esetén beleértve a mûködô hálózatok gyógyszertárait is a többségi gyógyszerészi tulajdon határidôhöz kötve (2014. január 1.) kerüljön elôírásra. Álláspontjuk szerint ez biztosítja a gyógyszertárak nemzeti érdekkörben tartását és az Európai Közösség Bíróságának ítéleteiben foglalt irányok tartását. A HGYSZ és a GYNSZ a jelenleg mûködô gyógyszertárak esetén a tulajdonjog korlátozását alkotmányellenesnek és a gazdasági racionalitással ellentétesnek tartja. A 25%-os gyógyszerészi tulajdon elôírá sát azonban el tudja fogadni január 1-i határidôvel. Hozzá - járulnak továbbá ahhoz, hogy január 1. után, határidô megkötése nélkül, ha a gyógyszertárat mûködtetô társaság többségi tulajdona kerül értékesítésre, akkor meg kell felelni azon szabálynak, mely szerint a gyógyszerész(ek)nek többségi tulajdoni (51%) részesedése legyen a gyógyszertárat mûködtetô társaságban. Ezzel kizárásra kerülhetne a gyógyszertárak jövôbeni spekulációs átruházása, mely szintén lényeges kormányzati cél. A HGYSZ és a GYNSZ elfogadhatónak tartja, hogy a gyártók közvetlen patikatulajdonlását, irányítását zárják ki. 8. A személyi joghoz tartozó menedzsment kötelességek vonatkozásában az MGYK, az MGYT és a MOSZ a tör - vénytervezet jelenlegi szövegezésével egyetért, mert az az alapvetô szakmai biztonsági elemeket szavatoló mûködtetés irányába mutat. A HGYSZ és a GYNSZ kifogásolja, hogy ezek a jogok kiterjednek a beszerzésre, gazdálkodásra és munkaügyi kérdésekre, továbbá a menedzsment jogokkal érintett területeken a személyi jogos ügyvezetôként való képviseleti jogára. 9. A HGYSZ és a GYNSZ azt a felajánlást tette, hogy amennyiben a tulajdonlás és a személyi jogosnak részére adni tervezett menedzsment-, illetve vétójogok korlátozása kérdésében a felek között megállapodás születik a gyógyszertár-láncok 10 gyógy - szertáranként 1 fiókgyógyszertár mûködtetését vállalják. Az MGYK, az MGYT és a MOSZ ezzel abban az esetben ért egyet, ha az a jelenlegi tervezet szabályozási elveibe integrálva történik. A feltételként szabott kérdésekben azonban nem született megállapodás. 10. A HGYSZ és a GYNSZ javasolja, hogy a személyi jog átruházásához az ÁNTSZ mellett a gazdasági társaság jóváhagyása is kelljen, hiszen az a mûködtetô társaság részére kiadott mûködési engedéllyel gazdasági egységet képez. A mûködtetô társaság hozzájárulása nélküli személyi jog átruházás a gyógyszertári társaságot ellehetetlenítheti, és annak jelentôs kárt okozhat. Az MGYK, az MGYT és a MOSZ a törvényter vezet jelenlegi szövegezésével egyetért. 11. A konszolidáció kérdéskörét mindegyik szervezet fontosnak tart - ja, azonban az erre vonatkozó egyeztetésekre a rendelkezésre álló határidô nem volt elegendô. Mindhárom megbeszélésrôl emlékeztetô készült, melyet a résztvevôk jóváhagytak. A végleges, minden tárgyaló fél által aláírt dokumentumot a döntéshozatal részére az aláírók továbbították. Budapest, november 18. Dr. Mikola Bálint 10 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 11

7 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói programjaink I. rész Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány 6. ábra 8. ábra 1. ábra a szemben és a vesében is súlyos elváltozásokat okoz. A lipid anyagcsere zavara elsôsorban a koszorú erek elváltozásához ve - zet. Mivel kardiovaszkuláris megbetegedések jelentôs részében a kóros metabolikus anyagcsere folyamatok is felelôssé tehetôk az érrendszer belhártyájának károsodásáért, az azt követô zsírlerakódásért, érelmeszesedésért, ezért az utóbbi idôben a metabolikus helyett a szélesebb körben értelmezett kardiometabolikus kockázat fogalma terjedt el. 7. ábra 9. ábra Hazánk felnôtt lakosságának több mint egyharmada szenved az el - hízás, cukorbetegség, a magas vérnyomás és zsíranyagcsere (mik - roalbuminuria, hiperkoagualabilitás, fokozott gyulladásos folyamat és oxidatív stressz ) együttes zavarával jellemzett metabolikus szindrómában. Az elhízás a vese- és a szív-, míg a magas vérnyomás elsôdlegesen a koszorú- és agyi erekre jelent veszélyt. A cukorbetegség a szív- és perifériás vérellátást biztosító ereket károsítja, de 2. ábra 3 ábra A szív- és érrendszeri megbetegedések és a velük szoros kapcsolatban lévô anyagcsere betegségek, mint a metabolikus szindróma morbiditási és mortalitási mutatói is jelzik kiemelt népegészségügyi problémát jelentenek. Magyarországon minden második haláleset mögött a kardiovaszkuláris problémák állnak és ez a vonatkozó statisztikák tanúsága szerint 45%-al nagyobb az EU (25 tagország) átlagánál. A magas kockázati kategóriába tartozók kiszûrése, azo - nosítása, minél korábbi diagnosztizálása és kezelése össztársadalmi érdek. A megbetegedések kockázatának csökkentése, az eredményes megelôzés, felismerés, célértékre történô hatékony gyógyszeres és életviteli terápia beállítása, a betegek rehabilitálása, gondozása alapvetô fontosságú. Az eredményes prevenció biztosítása érdekében evidencia ahogy az egyéb krónikus megbetegedési kategóriák- 4. ábra 5. ábra ban általában a minél korábbi stádiumban történô hatékony be - avatkozás. Sajnálatos tény viszont, hogy a nem diagnosztizált, nem kezelt betegek jelentôs populációt érintenek és a páciensek nagy részénél a kórosan emelkedett paraméterek akár éveken keresztül sem okoznak panaszt. A probléma egyrészt az, hogy a tünet-együttessel rendelkezôk egynegyede semmilyen kezelésben nem részesül, másrészt a diagnosztizált betegeknél is csak 50%-os az alkalmazott terápia eredményessége, pedig a kardiometabolikus szindróma idôben történô felismerésével, kezelésével a betegek életkilátásai jelentôsen javíthatóak lennének. A gyógyszerészeknek közösség közeli pozíciójuk folytán a lakosság széles rétegeiben van lehetôségük az életvitellel kapcsolatos információszerzésre, véletlenszerû és célzott rizikók felismerésére, szûrôvizsgálatok elvégzésére és az egészségfejlesztést, prevenciót célzó befolyásolásra. Így a gyógyszerészek gondozói munkája a farmakoterápia menedzselésén kívül kiegészül elsôsorban a je - lentôs betegpopulációt érintô területeken (diabetes, hipertónia, me - tabolikus szindróma, stb.) a népegészségügyi, egészségnevelési, betegoktatási és az egészségtudatos életvitelt elôsegítô felvilágosítás feladataival. A magyarországi gyógyszerészi gondozási koncepció megvalósítása egy több éves egymásra épülô folyamat eredménye (1.ábra). A megvalósítás során jól elkülönül egymástól az általános (minden gyógyszertárban végezhetô) és a betegség specifikus (engedélyhez-, protokollhoz-, megfelelô tárgyi és személyi feltételek teljesüléséhez kötött) gyógyszerészi gondozási gyakorlat. A nemzetközi gyógyszerészi gondozói programokat (1990-es évek) kis fáziskéséssel követte a magyarországi gyakorlat. Az 1990-es évek végén a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége szervezésében indultak el az elsô diabetes, hipertónia, COPD, asztma, mozgásszervi, stb. továbbképzések. A kardiometabolikus területhez köthetô kognitív szolgáltatások magyarországi protokolljainak elkészítése során a preventív medicina elveit és a vonatkozó nemzetközi (WHO, EuroPharm Forum, FIP, PCNE. stb.) gyógyszerészi gondozói ajánlásokat-, irányelveket-, tapasztalatokat vettük át, illetve adaptáltuk a hazai viszonyokra. A program(ok) kialakítása so - rán figyelembe vettük, hogy a gyógyszerészeknek a jövôt illetôen az egészségügyi ellátó rendszer más tagjaival egy interdiszciplináris team tagjaiként egyre inkább aktív szerepet kell vállalniuk az egyénre szabott, dokumentált és minôségbiztosított gyógyszeres terápia menedzsmentjében, valamint a népegészségügyi feladatok ellátásában. Az elsô gyakorlati lépést a Magán gyógy szeré - szek Országos Szövetsége tette meg. Az Egy csepp figyelem Alapítvánnyal közösen (2005. november 14.-én) 55 gyógyszertár részvételével indította el Gyógyszerészi Diabetes Prevenció prog - ramját. Az elsô évben az idôközben több mint 400-ra emelkedett résztvevô gyógyszertárak száma és ezek közel 100 ezer vércukor ellenôrzô mérést végeztek. A programban résztvevô páciensek kö - zel 20%-át referáló levéllel orvoshoz irányították (2-4.ábra). Követ - kezô lépésként (2006) a Magyar Gyógyszerészi Kamara a Ma - gyar Hypertonia Társasággal közösen indította el magas vérnyomás (un.: PIPACH study) programját. A vizsgálat bebizonyította, hogy a kontroll csoporthoz képest az intervenciós csoportban a betegek vérnyomás értékei szignifikánsan javultak és a betegelégedettség is nôtt. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság az 10. ábra 12 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 13

8 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány 11. ábra 13. ábra Metabolikus szindróma protokoll II. rész 12. ábra öngyógyítás-öngyógyszerelés fejfájás, napozás, napégés, stb. területén (2007) több gyógyszertár bevonásával indított programot. A döntéstámogató szakmai irányelvet alkalmazó gyógyszerészek a konzultációt követôen a betegek felének nem a kért készítményt expediálták és 25 százalékukat orvoshoz irányították márciusában a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a DEOEC Gyógyszerésztudományi Karával közösen, a Magyar Gyógysze ré - szi Kamara és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság bevonásával, a Tennessee Egyetem Gyógyszerészeti Karának oktatói bázisán elindította Gyógyszerészi Diszlipidaemia Programját. Ezt követôen (2007. augusztus) a három gyógyszerészszakmai szerve - zet (MOSZ, MGYK, MGYT) közös elhatározásával létrejött a Gyógy - szerészi Gondozás Szakmai Bizottsága. A Bizottság céljai, célkitûzései és a program szervezeti felépítését az 5-7. ábrák tartalmazzák. A GYGSZB 2008-ban a MOTESZ-el és a Magyar Hypertonia Társasággal együttmûködve elkészítette a Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozás Protokollját, amely azóta nemzetközi vi - szonylatban az EuroPharm Forum, idehaza pedig a Gyógy szer - ellátási Szakmai Kollégium által jegyzett elsô (Hivatalos Értesítô évi 92. szám) gyógyszerészi gondozói, minta értékû protokoll. A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programmal kapcsolatos eredményekrôl, fejleményekrôl a hazai és nemzetközi szaklapokban, szakmai és tudományos rendezvényeken (MOSZ, MGYK, MGYT, PCNE, EuroPharm Forum, FIP, Tenessee Egyetem) folyamatosan beszámoltunk. A Bizottság aktív szerepet vállalt a gyógyszerészi gondozás törvényi és rendeleti szintû szabályozásának elkészítésében is. A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában meghatározó sze repet játszanak a rizikófaktorok. Megjelenésük általában megelôzik a betegség kialakulását és befolyásolásuk összehangolt, egységes irányelvek alapján kell, hogy megtörténjen. Az érintett betegeket/szûrésre jelentkezetteket kockázati kategóriákba sorol - ják. Az amerikai Framingham pontrendszer (coronary risk chart) alapján nagy kockázatú csoportba soroljuk azokat a betegeket, akiknél valamely akut szív- és érrendszeri esemény 10 éven belüli bekövetkeztének kockázata 20% fölötti. Közepes a kockázat, ha az 10-20% közötti, és alacsony, ha 10% alatti. Az európai SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) rizikóbecslés alapján nagy kockázatú csoportban a 10 éven belüli akut szív- érrendszeri halálozás 5% fölötti, közepesnél 4-5% közötti, alacsony 4% alatti halálozási esélyrôl beszélünk. Az eredményes kardiovaszkuláris prevenció, a népegészségügyi feladataink lehetô legeredményesebb ellátása érdekében 2009 ôszén a Magyar Hypertonia Társaság és a MOTESZ ajánlásával, a GYGSZB 27 gyógyszertár bevonásával pilot vizsgálatba kezdett. A pilot célja a kampány jellegû szûréseken már jól bevált, un.: SZÉP (Szív- és Érrendszeri) rizikóbecslô, személyi számítógépre kidolgozott (a Framinhgam, SCORE, és a hazai konszenzus konferencia ajánlásainak figyelembe vételével) 14. ábra kardiovaszkuláris kockázatbecslésre alkalmas a metabolikus szind - róma gyógyszerészi gondozási programunkhoz is jól alkalmazható) program gyógyszertári szintû felhasználhatóságának, adaptációjának vizsgálata (8-9. ábra). A SZÉP programot elôször a es Gyógyszerterápi Menedzsment Konferencián a résztvevô kollégák (N=52) szûrése során alkalmaztuk ( ábra). A mért eredményeket kockázati tényezôk gyakoriságát összehasonlítottuk egy pedagógus csoport (N=40) eredményeivel (12. ábra). Amint látható a két csoport értékei között érdemi eltérést nem tapasztaltunk. Ezt követôen került sor 68 páciens bevonásával a gyógyszertári szintû kipróbálásra (13.ábra). A SZÉP Program pilottal kapcsolatos nagyon korai és kezdeti tapasztalatokat a 14. ábrán foglaltuk össze. Az elért eredmények elôsegítik és erôsítik a gyógyszerészek népegészségügyi programokba történô dokumentált integrálódását és a közvetlen lakossági gyógyszerellátás egészségügyi, szolgáltató jellegét. Dr. Samu Antal Folytatjuk! 2. Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program 2.1. A program szervezeti felépítése, személyi, tárgyi és egyéb feltételei A program szervezeti felépítése Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság (GYGSZB) A GYGSZB a program operatív irányítója, szakmai koordinátora, elôkészítô, lebonyolító, értékelô és ellenôrzô testülete. Feladata a program folyamatainak megszervezése, a felvetôdô problémák megoldása, a résztvevôk továbbképzésének, betegoktatási és információs anyagok biztosítása. A prog - ram eredményeinek folyamatos kiértékelését a beérkezett dokumentumok alapján a Bizottság végzi Szakmai és civil szervezetek A program a hazai gyógyszerészi és orvosi szervezetek (Magyar Gyógyszerészi Ka ma - ra, Magyar Gyógyszerésztudományi Tár sa - ság, Magángyógyszerészek Orszá gos Szö - vetsége, a Magyar Hypertonia Társaság, Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége) szakmai támogatásával valósul meg. A program kapcsolódik a Szív és Érrendszeri Nemzeti programhoz A program eszköze A nemzetközi és hazai szakmai irányelvek alapján készített, az elôzetes magyarországi programok eredményei alapján módosított, 2.2. fejezetben szereplô protokoll. Az egyes területekhez (diabetes, hypertonia, dyslipidaemia, obesitas) kapcsolódó protokoll elemek külön-külön is alkalmazhatóak, azonban a cél, az hogy a metabolikus szin - dróma minden egyes területének gyógy - szerészi gondozását együttesen végezzék a gyógyszerészek A program személyi feltételei A gyógyszerésszel szemben támasztott feltételek Gyógyszerészi gondozási tevékenységet Gyógy szerészi diplomával rendelkezô, a gyógyszerészek mûködési nyilvántartásában szereplô, az adott gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévô gyógyszerész végezhet. A gyógyszerész a gyógyszerészi gondozási tevékenységet csak a gyógyszerészi gondozásra vonatkozó jogszabályok, valamint az adott protokoll elôírásai szerint végezheti. Gyógyszerészi gondozási tevékenységet végzô gyógyszerész köteles a gyógyszerészi gondozási tevékenységet a jogszabályok, szakmai elôírások és etikai normák betartásával, beleértve az adatvédelmi és titoktartási szabályokat, a beteg érdekeinek szem elôtt tartásával, napra készen tartott ismeretekkel, végezni. Továbbá a Gyógyszerészi Gondozás Szak - mai Bizottság metabolikus szindróma gyógy - szerészi gondozási programhoz tartozó, valamint gyógyszerész-képzô egyetem által akkreditált elméleti és gyakorlati továbbképzést sikeresen elvégezte Háziorvos A programba a gyógyszerész akkor vehet részt, ha a dokumentáltan van bevont gyóg y - szertár körzetében legalább egy praktizáló, a programban a gyógyszerésszel együttmûködô orvos. Ez az orvos tudomásul veszi a gyógyszerész tevékenységét és együttmûködik vele. A szekunder és a tercier prevenció keretében hozzá irányított beteget a szakmai protokollok alapján kezeli és az elvégzett vizsgálatok kimenetelérôl tájékoztatja a gyógyszerészt. A gyógyszerésznek a program indítása elôtt ajánlatos a körzetében praktizáló többi háziorvost is tájékoztatni. Ehhez a GYGSZB a megfelelô tá - jékoztató levelet a gyógyszerészek rendelkezésére bocsátja Beteg A programban az egészségügyrôl szóló évi CLIV. sz. törvény értelemében az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevô személyt függetlenül annak egészségi ál - la potától a megnevezés szerint betegnek tekintjük. Az elsô szint (primer prevenció) esetén: a gyógyszertárat felkeresô (a programban résztvevô) beteg. A második (szekunder prevenció) szint esetén: a gyógyszertárat felkeresô, anyagcsere paramétereinek önellenôrzését kérô, és vagy meghatározott kockázati faktorokkal rendelkezô beteg Harmadik szint (tercier prevenció) esetén: a gyógyszertárat felkeresô már diagnosz - tizált, hypertoniás, cukorbeteg, dys li pi d - a emias, (hypercholesterinaemia, hy per - trigliceridaemia) és/vagy elhízott beteg A program tárgyi feltételei A gyógyszerész megfelelô munkakörülményeinek biztosítását, beleértve a gyógyszerész gyógyszerészi gondozási tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységének önállóságát és szakmai dön téseinek függetlenségét, az adatvédelmi jogszabályok betartásának elôírásait, a munka törvénykönyvének elôírásait. A metabolikus szindróma gyógyszerészi gon dozási tevékenység akkor végezhetô, ha az officina alapterülete minimum 25 nm, vagy a gyógyszerészi gondozási tevékenységre elkülönített helyiség áll rendelkezésre. Az officinában végzett betegség-specifikus gyógyszerészi gondozási tevékenység so - rán a tevékenységeket az officinában történô egyéb szakmai tevékenységektôl elkülönítetten kell végezni. További tárgyi feltételek: Elsô szint: strukturált kérdôív, formanyomtatvány a témában írott, szakmailag elfogadott minôségû betegtájékoztató anyagok. (pl. A Gyógyszerészi Gondozás Szak mai Bi - zottság betegtájékoztató kiadványai.) Második szint: az elsô szintnél megköveteltek, továbbá a Módszertani levélben rögzített szakmai szempontoknak megfelelô: vércukor; koleszterinszint-triglicerid szint mérô készülék; vérnyomás mérô készülék; testzsír meghatározó készülék; lépésszámláló készülék. olyan elhatárolható hely az officinában, vagy a gyógyszertár egyéb, elhatárolha - tó területén ahol a mérôhely kialakítható a módszertani levelekben rögzítettek szerint az önellenôrzés biztonsági intézkedései feleljenek meg a módszertani levélben rögzített elôírásoknak mérleg, magasság mérô, nomogram tábla 14 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 15

9 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Harmadik szint Az elôzô szinteken megköveteltek, to vábbá a gyógyszerterápiás problémák ki - értékeléséhez használt dokumentációs anyagok. A szolgáltatás nyújtásánál elérhetô hivatalosan használható számítógépes prog ram. A programban használható készülékekkel szemben támasztott követelmények különböznek a beteg által otthon önellenôrzésre használható készülékek követelményeitôl. Ez utóbbiak megfelelôségi kritériumairól a protokoll nem rendelkezik. A beteg kérésre esetén errôl a gyógyszerész tájékoztatást ad Továbbképzési kötelezettség A program végzésének személyi feltétele a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizott - ság metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programhoz tartozó akkreditált elméleti és gyakorlati továbbképzés elvégzése. Ennek a tematikája a következô: Metabolikus szindróma; Hypertonia; Diabetes mellitus; Elhízás és Dyslipidaemia klinikuma, terápiája Gyógyszerterápiás menedzsment alapjai Metabolikus szindróma gyógyszeres ke - zelése Metabolikus szindróma nem gyógyszeres kezelése Kommunikációs ismeretek A felkészülést segítô ajánlott irodalom: Diabetes mellitus, a gyógyszerészi gondozás alapelvei. Budapest, Galenus kiadó, Soós Gyöngyvér. Gyógyszerészi Gondozás. Budapest, Magyar Gyógyszerésztudományi Tár saság, Dobson Szabolcs. A magas vérnyomás gyógyszerészi gondozása. Budapest, Magyar Gyógyszerészi Kamara, Vonatkozó szakmai irányelvek, IV. Magyar Konszenzus Konferencia ajánlása. A szakmai irányelvek, és a Konszenzus Konferencia ajánlásai, valamint további a szakmai felkészülést támogató anyagok elérhetôek a Gyógysze - részi Gondozás Szakmai Bizottság honlapján (www.gyogygond.hu) Adatvédelmi és etikai normák A gyógyszerészi gondozási tevékenységben résztvevô gyógyszerész az egészségügyi és személyes adatok védelmérôl rendelkezô jogszabályokat, az egészségügyi és a gyógyszertörvény betegjogi, etikai sza bá - lyait, a rendtartásban és a Magyar Gyógy - szerészi Kamara etikai kódexében foglaltakat kötelesek betartani. A gyógyszerészi gondozási tevékenység során a vonatkozó jogszabályokban elôírt személyes és egészségügyi adatok gyógyszertári adatkezeléséhez a beteg beleegyezését külön nem kell kérni. Amennyiben to - vábbi adatkezelésre kerül sor, úgy az adott gyógyszerészi gondozási protokoll adatkezelési szabályainak megfelelôen kell eljárni. A közremûködô orvosok és gyógyszerészek szakmájuk etikai szabályait kötelesek betartani. A gyógyszerésznek és a többi egész - ségügyi szakembernek egymás iránti bizalommal együtt kell mûködnie az összes probléma megoldása és a betegek szükségleteinek figyelemmel kísérése érdekében Bejelentési kötelezettségek, ellenôrzés A gyógyszerészi gondozási tevékenység az 56/2009. EüM rendelet szerint a gyógyszertár mûködtetôjének és személyi jogos gyógyszerészének, illetve intézeti fôgyógyszerészének a területileg illetékes regionális tisztifõgyógyszerészhez intézett együttes elôzetes bejelentése alapján folytatható. En - nek tartalmaznia kell a gyógyszerészi gondozásban résztvevô gyógyszerészek nevét, továbbá a gyógyszertár mûködtetôjének és személyi jogos gyógyszerészének, illetve intézeti fôgyógyszerészének nyilatkozatát a jogszabályban és a közzétett szakmai protokollokban elôírt tárgyi feltételek meglétérõl, továbbá arról, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítja. Amennyiben a személyi és tárgyi feltételek körében változás áll be, azt a gyógyszertár mûködtetôje és a személyi jogos gyógyszerész haladéktalanul köteles jelenteni az illetékes regionális tisztifõgyógy szerésznek (1. melléklet) Program protokollja A program protokollját a Gyógyszerészi Gondozási Szakmai Bizottság az érintett orvos szakmai kollégiumokkal egyeztetve nyújtotta be a Gyógyszerellátási Szakmai Kollégiumnak. A Kollégium ez alapján a jog - szabályban foglaltaknak megfelelôn jár el A program protokollja Az egészséges életmód promóciója a metabolikus szindróma betegség megelôzése érdekében (primer prevenció) Célkitûzés Cél, hogy a metabolikus szindróma (hypertonia, diabetes, dyslipidaemia, elhízás) ki - alakulásának kockázati tényezôivel rendelkezô személyek tájékoztatást és tanácsokat kapjanak kockázati tényezôikrôl és arról, hogy miként változtathatnak az életmódjukon annak érdekében, hogy megelôzhetô vagy késleltethetô legyen a metabolikus szindró mához tartozó betegségek kialakulása A célpopuláció kiválasztása A gyógyszerész a gyógyszertárba belépô betegnél célirányos kérdéseivel, illetve ki - váltott gyógyszerei alapján az alábbi betegeknél kezdi meg a prevenciós folyamatot: kardiovaszkuláris kockázatnak kitettek 45 év feletti férfi, 55 év feletti nô Túlsúlyosak, elhízottak (BMI>25kg/m 2 ) Fizikailag inaktívak Hetente kevesebb mint 5 alkalommal végez legalább 30 perc idôtartamú közepes intenzitású, vagy 3 alkalommal legalább 20 percig nagy intenzitású mozgást? Családi kardiovaszkuláris rizikóval ren delkezôk? Elsô fokú hozzátartozók között 2-es típusú cukorbetegség, stroke, szívinfarktus, angina férfiak esetében 55 éves, nôk esetében 65 éves kor elôtt? Dohányos. A gyógyszerész a beteg hozzájárulása esetén felveszi a beteg és háziorvosának ál - talános adatait, továbbá az általános kockázati tényezôit a metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós adatlap (2. melléklet; továbbiakban prevenciós adatlap) szerint Betegoktatás, egészségpromóció A gyógyszerész azon betegeket, akinek leg - alább 1 általános kockázati tényezôje van az alábbiakról tájékoztatja: A fennálló kockázati tényezôk. Metabolikus szindróma és annak szövôdményei Az egészséges életmód elônyei, a kockázati tényezôk csökkentése érdekében. A testsúlycsökkentô lehetôségek, a fizikai aktivitás növelésének elônyei, diéta. Az anyagcsere betegség progresszióját fokozó tényezôk (dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás) csökkentése. Az életmód változatásra vonatkozó tájékoz - tatás fôbb szakmai elemeit a 3. melléklet foglalja össze. A beteg ellátása írott kiadványokkal. A gyógyszerész átadja a GYGSZB és a to - vábbi releváns betegtájékoztató kiadványokat. Az információs kiadványok az alábbi témaköröket foglalják magukban: Ismertetô a fizikai aktivitás fokozásának lehetôségeirôl. Egészséges táplálkozással kapcsolatos ajánlás. Ismertetô a BMI érték csökkentésének le - hetôségeirôl. Ismertetô a metabolikus szindróma be - teg ségrôl és szövôdményeirôl. Az ajánlott betegtájékoztató anyagot a 4. melléket tartalmazza. A beteg további tájékoztatása A gyógyszerész a betegnek minden esetben köteles felajánlani a további tájékoztatás lehetôségét. MOSZinfo A szegedi gyógyszerészképzés egyik legis - mertebb személyisége Erôs István profes z- szor úr 70 éves. Emlékszem arra a be szél - getésünkre, amikor azt fejtegette (a nagy múltú, egykori Kedvessy, Selmeczi irodában), hogy milyen jó lesz végre mindazt végiggondolni, mindazt megírni, amit egy teljes egyetemi oktatói pályafutás során él - ményként szerzett. Hiszen Neki élmény volt az oktatás, a fiatalokkal való foglalatosko - dás, a nevelés, a kutatás és a tudomány egyaránt. Sok közös államvizsgáztatás gyô zött meg ennek komoly valóságtartalmáról. Emlékszem arra is, hogy kicsit irigyeltem ezért ben kapott gyógyszerész oklevelet, majd rövid idô elteltével felszínre került a gyógyszertechnológiához való elkötelezettsége, így lett 1972-ben a Galenusi la bora tórium vezetô gyógyszerésze ben PROGRAM január 29. (szombat) Regisztráció Dr. Márkus Rita, gyermekgyógyász, gyógyszerész Gyógy - szerészi szerepvállalás a gyermekbetegségek kezelésében Dr. Madarasi Anna PhD, gyermekgyógyász, pulmonológus, osztályvezetô fôorvos (Fôvárosi Önk. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, Gyermekosztály) A gyógyszerész lehetôsége a légúti betegségek tüneti kezelésében Szünet Dr. Trethon András, gyermekgyógyász, infektológus, osztályvezetô fôorvos (Fôvárosi Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Gyermekosztály) Mikor adjunk antibiotiku - mot a gyermeknek? Dr. Noll Judit, gyermekgyógyász, bôrgyógyász (Fôvárosi Önk. Heim Pál Gyermekkórház, Gyermekbôrgyógyászati Osz - tály) Gyermekbôrgyógyászati kórképek a gyógyszertári gyakorlatban Erôs István professzor 70 egyetemi doktori címet szerzett, majd évben szakvizsgázott. A gyors szakmai elômenetelt fémjelzi az 1976-os kandidá - tusi védés, amely után az MTA doktori cí - met is megszerezte. Munkája mindvégig az egyetemhez kötötte, végigjárva a ta - nársegéd-, adjunctus-, docens ranglétrát, 1995-ben vette át a tanszéket egyetemi tanári minôségben. Az egyetemi közéletbôl is kivette részét, hiszen dékánhelyettesként, majd dékánként vezette a Kart, tagja az Egyetemi tanácsnak és hosszú évekig vezette a Szakképzési és Tovább - képzési Tagozatot. Számos kitüntetett hall - gató, ma már elismert szakember, oktató került ki kezei közül és jelzi oktató munká - ja eredményességét. Kutatási területéhez tartozik az új gyógyszerformák tervezése, szerkezetük, stabilitásuk és hatóanyagle - adásuk vizsgálata, amely munkásságát szá - mos publikáció jelez, és számos rendez - v ényen, így a Gyógyszerészek Országos Kongresszusain is több alkalommal volt szerencsénk megismerni Ebédszünet A tudományos életben is szerepet vállalva évtizedes munkát végzett a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságban, amelynek végül elnöke volt. Jelenleg is aktívan dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia szakterületi osztályain. Mindig szoros volt a kötôdése a gyógyszertári practicumhoz, az utánpótlás neveléséhez. Folyamatos figyelemmel kísérte a gyógyszerészet, a gyógyszerellátás utóbbi két évtizedes át - alakulását, s igen hasznos segítôje volt a gyakorló gyógyszerészek közösségének. Ezzel is összefüggésben ítélte meg számára a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 2000-ben a legmagasabb el is - merést, a Gyógyszerészetért Életmûdí jat. Más szakmai elismerései mellett 2007-ben a Batthyányi Strattmann László emlékérmet is elnyerte. Tisztelt Tanár Úr! Közösségünk, a Magán - gyógyszerészek Országos Szövetsége meg ôrzi a közös emlékeket, nem felejti el a Tôled kapott segítséget. Számítunk Rád a jövôben is. Isten éltessen sokáig! Dr. Mikola Bálint A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége akkreditált gyógyszerész továbbképzése Gyógyszerészi szerepvállalás a gyermekgyógyászatban január 29. Budapest Dr. Márkus Rita, gyermekgyógyász, bôrgyógyász Gyer - mek kori betegségekhez igazodó táplálás Dr. Luczay Andrea PhD, gyermekgyógyász, endokrinológus, osztályvezetô fôorvos (Semmelweis Egyetem II. sz. Gyer mekgyógyászati Klinika) Gyermekkorban alkalmazott hor mo - nok a gyógyszertárban Szünet éves Dr. Kalmár Ágnes, az orvostudományok kandidátusa, gyer - mekgyógyász, allergológus, immunológus (Fôvárosi Önk. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, Gyermekosztály) Hogyan kezeljük a gyermekkori széna - náthát? Dr. Márkus Rita, gyermekgyógyász, gyógyszerész Összefoglalás, Gyógy szerészi gondozási lehetôségek a gyermekgyógyszerelésben Tesztírás (akkreditált 16 pont, jellege: szabadon választható) 16 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 17

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Szakmapolitikai Fórum Zsóryfürdôn Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Év Patikája A Magángyógyszerészek Országos Szö - vet sége november 6-án Szakma po - litikai Fórumot tartott Zsóryfürdôn. Az összejö vetel aktualitását az adta, hogy az or - szág nak ebbôl a térségébôl, Borsod-, Haj - dú-, Szabolcs- és Heves megyékbôl, a távolság miatt sokan nem tudtak részt venni az ôszi MOSZ Kongresszuson, így nem ismerték a gyógyszerellátás területét alapvetôen befolyásoló törvény elôkészítésének menetét. Ezzel összefüggésben a MOSZ három vezetôje, Dr. Mikola Bálint elnök, Dr. Samu Antal alelnök és Dr. doc. Simon Kis Gábor az Országos Elnöksége tagja vitaindítóban mutatták be az aktuális kérdéseket, amelyeket a jelenlévôknek volt alkalma tanulmányozni, megvitatni és a továbblépés útjait közösen kialakítani. A MOSZ Országos Elnöksége még május végén megfogalmazta azokat az alaptételeket, amelyeket kitüntetetten fontosnak tartott az új, a moratóriumot kö - vetô idôszak érdekérvényesítô gyakorlatában, és azt eljuttatta a jogszabály elôkészítésében szerepet vállaló szervekhez. A meghosszabbított parlamenti nyári ülésszak és az azt követô döntéshozatali és államigazgatási konzultációk során kristályosított gyógyszerészi álláspontot a MOSZ vezetô testületei több alkalommal egyeztették. Az októberi közgyûlésen elhangzott elnöki tájékoztató részleteiben tartalmazta azokat a sarokpontokat, amelyek megjelenítésre kerültek a döntéshozói és államigazgatási anyagokban, illetve azokat is, amelyek további egyeztetésre várnak. Ezek közül a leglényegesebbek a gyógyszertár közegészségügyi intézmény és egészségügyi szolgáltató jellegének erôsítésére, a gyógyszertárak létesítésére vonatkozó törvényi elôírások határozott rögzítése, a mûködési engedélyek kiadásának változtatása. Meghatározóan fontos a gyógyszer - tárat mûködtetô gazdasági társaságokban a gyógyszerész többségi tulajdoni részesedése kötelezô biztosítása, a szakmai (nagykereskedô, gyártó, orvos) befektetôk gyógyszertár-mûködtetésbôl való kizárása, valamint a fúziótilalom. Meg kell erôsíteni a személyes gyógyszertár-mûködtetési jogo - sítványt és törvényben ke rül je nek megszüntetésre a gyógy szer fogyasztásra ösztön zô ke res kedelmi és marketingfogások. A Magyar Országgyûlés Egész - ségügyi Bizottsága ok - tóber 19-én tárgyalta a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak öszszevetésérôl szóló tájékoztatót. A MOSZ elnöke részt vett az elôterjesztés elôkészítésében. A joganyag szakmai véleményezésére a MOSZ kezdeményezésére és székházában két al kalommal került sor a Magyar Gyógy sze rész tudományi Társaság, a Ma - gyar Gyógy sze részi Kamara, a Gyógy szer - tár Tu laj do no sok Egyesülete, a Gyógy szernagykereskedôk Szö vetsége és a Hálózati Gyógy szer tárak Szö vetsége vezetôinek részvételével. Eze ken a fôs megbeszé léseken a konszenzusteremtés igényével egyeztettük azokat a kér déseket, amelyekben egyetértés mutatható fel, ahol érdemes keresni a kompromisszumot és ahol markáns külön érdekek a meghatározóak. Az egyeztetés során rendre kitértünk a jelentôsen felhalmozódó gyógyszertári tartozásállomány rendezésének, és a láncpatikákban való gyógyszerészi többségi tulajdon megszerzésének lehetôségeire egyaránt. A Zsóryfürdôi szakmai egyeztetés különös fontosságát adta, hogy a NEFMI Egész - ségügyi Államtitkársága a fórumot követô héten, november 10-ére egyeztetést hívott össze a gyógyszerellátásban érdekelt szervezetek képviselôivel, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításával összefüggô kormány elôterjesztés alapkérdéseinek megvitatására. Így az alapkérdéseken túlmenôen a Gyógyszerügyi Egyeztetô Ta - nácsban már azokat a véleményeket is meg tudtuk jeleníteni, amire a Szakmapolitikai Fórum súlyozottan felhívta a figyelmet. MOSZinfo Nyíregyházán, forgalmas út mentén igényesen bútorozott gyógyszertár bérbe kiadó, vagy a bútor eladó. Telefon: A Szent Margit Gyógyszertárat az egész - ségügyben szerzett hétéves tapasztalat után 16 éve alapítottam a Jászság északi csücskében fekvô kisvárosban, Jászárok szál lá - son. A kilencezres lélekszámú kisváros már rendelkezett egy központi fekvésû gyógyszer tárral, így nagy feladatot jelentett a be - tegkör kialakítása. Gyógyszertárunk központi fekvése nem jelenthetett elônyt, hiszen a be - járatott, mindig is mûködô meglévô gyógyszertár szintén a város központi helyén, a piactéren helyezkedik el. Így lábunkat megvetni csak úgy tudtuk, ha mást is kínálunk a gyógyszereken kívül. Vezérelvünk, hogy a gyógyszertár nem termékeket árul, hanem egészséget nyújt. Ez azt jelenti, hogy amikor a magyarországi gyógyszerpiacról be - szélünk, akkor valójában Magyarország egészségi állapotáról van szó. Ebbôl következik, hogy a gyógyszertár csak úgy lehet sikeres, ha képviselni tudja a gyógyszerészi hivatásból fakadó küldetést. Az ide betérôk ugyanis a számukra legfontosabb kérdésben, egészségük helyreállításában vagy meg ôr zé - sében keresnek megoldásokat. Elképzelésünk szerint gyógyszertárunknak családi patikává kellett válnia. Ezt a kü - lön leges szerepet a dolgozók segítségével sikerült megteremteni. A patika alkalmazott - jai a városban élô, a helyi lakosokat jól is - merô szakemberek. Életkoruk szerint különbözô korosztályhoz tartoznak, így széles ismeretségi körük is különbözô korosztályt hoz be a patikába. Elônyként értékelem a helyi adottságok kiaknázását, a munkatársak személyes kapcsolatrendszerét valamint A megváltozott gazdasági körülményekhez alkalmazkodva a betegkör megtartására irányuló etikus lehetôségek, megoldások a jászárokszállási Szent Margit Gyógyszertárban. azt, hogy az utóbbi években szilárd bizalom mutatkozott meg a patikánk iránt, családi patikává váltunk, vevôink ismerôsként jönnek be a patikába. Jó a hírünk a városban. Az alkalmazottak erôssége a csapatmunka. A közös munka, a gyógyszertár lé - téért érzett felelôsség összetartó erôt képez a kollégák között. Ennek a közösségnek az ereje a patika legnagyobb erôssége, hosszú távon sikerre ké - szülünk, mert a bizalmi tôke, amit felépítettünk, meghozza gyümölcsét. Munkaadó ként igyekszem szakmai területen biztosítani a dol gozók önállóságát, a rugalmas munka idô lehetôsége kedvezô a családos, kisgyer me - kes munkatársaknak, ezenkívül üdülési csek - kel támogatom munka utáni pihenésüket. A munkatársak feladatait a pontos munka kö - ri leírás tartalmazza. Az egészséget nyúj tó gyógyszertárunkban minden szakfeladatot el - lá tó dolgozó kiemelt feladata: a be tegek egészségügyi felvilágosítása, a gyógy termékek is - me rete, azok hatásainak ismertetése. A jászárokszállási gyógyszertár mellett vál - lalkozásunk fontos szerepet vállal a Felsô- Jászság egészségmegôrzésében és beteg - ellátásában. Mûködtetünk egy fiókgyógyszertárat a szomszédos településen, Jász dó zsán. Jászágóra, a másik szomszédos te lepülésre segítôszolgálatot üzemeltetünk, ez azt je - lenti, hogy ÁNTSZ-engedéllyel szál lítást vállalunk. Gyógyszertáraink nyitva tartása mind - két helyen a háziorvosi rendeléshez igazodik. külsô és belsô környezet Patikánk egy régi építésû családi házból igényesen átalakított gyógyszertár. Tiszta, rendezett környezet fogadja a betegeket kívül és belül. A mozgásukban akadályo - zott betegek külön csengôn jelezhetnek, ek - kor egy munkatársunk segít. Az épület belsô kialakítása szakszerû. A 100 négyzetméteres belsô térbôl 30 négyzetmétert foglal el az officina helyiség, ennek elôtere, 5 négyzetmétert az elôtér és az ebbôl függönnyel elválasztott intim sarok, ahol a gyógyszerészi gondozás folyik. A belsô tér színei megnyugtatóak, nem harsányak, jelzik a patika légkörének intimitását. Az expediáló helyi - ségben a gyógyszerek rendje jó tájékozódást biztosít, az üvegfal mögött található, vény nélkül kapható gyógyszerek átláthatók, feliratuk mindig jelzi, mire valók, árukat a csomagoláson pontosan jelezzük. Itt található az édes élet -sarok, ahol méhészeti termékeket és propolisz alapú kozmetikumokat kínálunk (nappali, éjszakai, hidratáló krémek, sarok-, popsi-, kézkenôcsök, testápolók) vevôinknek. A méhészeti termékek saját vállalkozásból, férjem, dr. Dobos József méhészetébôl származnak. A propolisz alapú készítményeket saját receptúra alapján készítem a gyógyszertárban. A termékekrôl teljes körû leírást adunk. a gyógyszertár dolgozói Gyógyszertárunk arculatának meghatározó tényezôi a dolgozók. Nélkülük nem válhatott volna a gyógyszertár elismert patikává. Hitvallásuk, hogy a jó élményekkel távozó ügyfelek a zálogai a sikeres patikának. Min - den lépésünkkel ezt szolgáljuk, legyen az hétköznapi expediálás vagy egész napos nyitott program. Nem hagyhattuk figyelmen kívül, hogy nyitásunkkor már volt egy jól be - vezetett régóta mûködô, ezáltal stabil betegkörrel bíró gyógyszertár városunkban. Csak a sikeres kommunikációval érhetô el patikánk hosszú távú mûködése. Egyre nagyobb versenyhelyzethez kell majd alkalmazkodnunk. Sikerünkhöz tudatosan kell megtartani a hûséges vásárlóközösséget, és sok új vá - sárlót megnyerni családi patikánknak. gyógyszertári kommunikáció A mögöttünk álló évek tapasztalata megmutatta, hogy ebben a gyógyszertári kommunikáció legalább annyira fontos, mint a gyógyítási folyamat végeredménye. A betegek napjainkban elvárják, hogy gyorsan, szövôdménymentesen gyógyuljanak, és ha - mar vissza tudjanak térni a munka világába. A gyógyulási folyamatra már nem emlékeznek, de az érzelem teli gyógyszertári kommunikáció megmaradt bennük. Elköte - lezettség csak akkor alakul ki, ha érzik, a mi patikánk több, mint gyógyszerkiváltó hely, amit kijelöltek a gyógyszerek kiadására. Munkatársaink, a patika dolgozói rég kimozdultak a kiszolgáló szerepbôl, így el - érhettük, hogy a betegek gondolkodásában ôk összekapcsolódnak a gyógyulási folyamattal. Így ha valamilyen tünetük lesz, újra tôlünk várnak tanácsot, segítséget. 18 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 19

11 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló vásárlói bizalom A gyógyszertári fogadás és kapcsolatterem - tés képes kialakítani a bizalmat. A betegek általában nem szívesen osztják meg betegségüket idegenekkel. Azonban ha tudják, hogy felelôsséggel jó gyógyszert ajánlunk, megnyílnak, maguk kérdeznek, vagy nyitottak lesznek a mi kérdéseinkre, és már el is kerültük az idegenség érzését. Az expediálás során ügyelünk a célirányos kérdésekre, felhívjuk figyelmüket aktuális programokra. Jól megfogalmazott segítô kérdéseinkkel elér - hetjük, hogy megtudjuk, a beteg mennyire tájékozott a betegségérôl, a kiegészítô kezelések, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök felhasználásának lehetôségérôl. Ha jól kérdezünk, akkor megismerhetjük eddigi tapasztalatait. Megtudhatjuk, milyen szereket részesít elônyben (gyógyteák, kenôcsök, tabletták, cseppek stb.). A kiegészítô, nem vényköteles termékek ajánlása fontos a bizalmi index növelése szempontjából is, hiszen sok termék adjuváns szerként erôsíti a gyógyszeres terápiát, a betegek hamarabb gyógyulnak, esetleg nem alakulnak ki mellékhatások, erre azonban a házi és szakorvosok talán idôhiány miatt nem mindig hívják fel a figyelmet. Munkatársaim bemutatják az ajánlás során a két vagy több szer kölcsönhatását, hogy azok milyen logika szerint mû - ködnek. Sokan úgy térnek be hozzánk, hogy reklámokból ismerik a termék nevét, de keve - set vagy semmit nem tudnak a hatásmechaniz - musáról. Ilyenkor is nekünk kell ezt megismertetni a vevôkkel, világosan és számukra is érthetôen, és ajánlatot tenni esetleg más hasonló termékre. Ha a mi általunk ajánlott termék si ke - resen beválik, az fontos sikerkritérium: to vább erôsíti a betegek bizalmát. Már úgy számolhatnak be az ajánlott szer pozitív hatásáról, hogy esetleg azt is megemlítik, hol ajánlották. az egészségvédelem üzenete A vény nélküli készítmények fontos csoport - ját képezik azok a szerek, amelyeket nem be tegség miatt keresnek, hanem az egész - ségmegôrzés céljából. Ha tudatosul a be - tegben, hogy a patikus az egészség védelmét is számon tartja, és nem a beteget, ha - nem a tudatos vásárlót látja benne, bizalma tovább nôhet, hiszen ez a bizalom egyben kitüntetés, elismerés is. A kiegészítô termékek száma igen magas, ez a tájékozódást a be - tegek számára gyakran nehézzé teszi. Fon - tos a korrekt információ, ami legyen naprakész és pontos. Mindig egészítse ki a szakmából fakadó tudás, tapasztalat, hogy hitelesebbek legyünk, elkerüljük a kereskedelmi ajánlást, hiszen számunkra az egészségvé - delem és a gyógyítás fontos, nem elsôdleges az, hogy fogyjon az áru. Vevôkörünk többsége számára fontos döntési tényezô lehet a termék ára, így már az ajánláskor elmond juk ezt. Ha jelzi, hogy ez számára túl drá ga, megpróbálunk olcsóbbat ajánlani. Ennek ki - védésére jól jöhetnek a gyógyszertárunk hû - ségkártyáján összegyûlt pontok, amelyek nem vényköteles termékre beválthatók. kedvezmények, ajándékok A törzsvásárlói programot 2009 szeptembe - rétôl vezettük be. Törzskártyával vásárlóink a Szent Margit Gyógyszertárban kaphatnak hûségpontokat, majd ezeken nem vény kö te - les gyógyszereket vagy gyógyászati ké szít - ményeket vehetnek. Az elônykártyát pedig 2009 decembere óta igényelhetnek nálunk ügyfeleink, ezzel azonnali 5%-os kedvezményt kaphatnak nem támogatott gyógyszerekre. Az egészségmegôrzésére képesek az emberek vagyonokat költeni, de a be - teg ségre kiadott pénz fájdíthatja a szívüket, hiszen azt gondolhatják, ha nem lennék beteg, most ez a pénzem megmaradna. Ezt a negatív élményt csökkentjük kisebb ajándékokkal, amelyek minden esetben egész - ségmegôrzô készítmények. Többször elô fordul, hogy a vevôk választhatnak is az ajándékba kapható termékekbôl. Így az utolsó pillanatokban, a fizetés közben ill. után az ingyenesen kapott célirányos ajándék ma - rad meg emlékként. Ha aztán az ajándékba kapott szert is elkezdi használni, és az be vá - lik, még nagyobb lesz a bizalom irántunk. nyitott kapuk, nyitott patika Patikánk az egészség támogatását helyezi a középpontba. Ez az a terület, ahol kereskedelmi harcok nélkül, lépésrôl lépésre meg - vethetjük lábunkat. Szeretnénk, ha az a kép alakulna ki rólunk, hogy a patikánkban folyó munka nem a betegségrôl, hanem az egész - ség megôrzésérôl is szól. Ehhez több rendezvényt szerveztünk, ahol tudatosítottuk ezt a szerepet. Ilyen az évrôl évre megrendezésre kerülô országos Patika Nap ban a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Galenus Kiadó V. Országos Patika Nap pályázatán az I. helyezést értük el. Egy-egy ilyen rendezvény csak csapatmunkában szer vezhetô meg és bonyolítható le. Fontos volt, hogy a vendégek fogadására, kalauzolására, a vizsgálatok lebonyolítására legyen elegendô személyzet. A helyi középiskola, a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanulóinak ad - tunk projektfeladatot azzal, hogy bekapcsolódhattak a rendezvény elôkészítésébe és lebonyolításába. Az alapötletet a középis - kola 10. B osztályának osztályfônöke, gyógyszertárunk rendszeres látogatója adta, aki a 2008-as Patika Napon is részt vett. Osztálya a 2007/08-as évben egy nyelvi-kommunikációs elôkészítô éven esett át, aminek jó gyakorlati folytatása lehetett ennek a feladatnak a megoldása. Mi örömmel vettük ezt a lehetôséget, a diákokkal megbeszéltük a rendezvény lényegét, az ehhez kapcsolódó felada - tokat, ôk pedig csapatmunkában felosztották egymás között, hogy ki miért felelôs. Úgy gondoljuk, ez a munkamegosztás mindkét fél számára hasznot hozott: a gyógyszertárnak sikerült szorosabb kapcsolatot kialakítani a helyi középiskolával, a diákok bevonásával a suttogó propaganda is nôtt, így például megnôtt a rendezvényen részt vevô, az egészségügyi mérést kérô fiatalok száma. Az egészségtámogatás élethosszig tartó fo - lyamatát érzékeltetjük, mikor általános iskolai osztályok, középiskolai korosztály, a fiatal felnôttek, a középkorúak és az idôsebb korosztály összetalálkozik rendezvényünkön, és mindegyiket meg tudjuk szólítani. Gyógyszertárunk lehetôséget biztosít gyógyszerészhallgatóknak és asszisztensképzésben részt vevôknek a gyakorlat megszerzésére. Így lányom, Dobos Bernadett másodéves egyetemista 2010 júliusában itt végezte nyári gyakorlatát. külsô kapcsolatok oktatási intézményekkel és civilszervezetekkel Munkánk fontos része az egészségnevelés júniusában a helyi Deák Ferenc Gim - názium és Közgazdasági Szakközépiskola Egészségnapi rendezvényén elôadást tartot - tam, elôadásom témája a metabolikus szin - dróma volt. Elôadásomhoz azok a diá kok készítették a fiatalos, felhívó, a korosztályt megszólító diasorozatot, akik a Patika Nap lebonyolításában is részt vállaltak. Külsôs tevékenységünk kiterjed a betegeknek, rokkantaknak nyújtott szolgáltatásokra, állandó kapcsolatot tartunk a város civil szervezeteivel. Részt veszünk rendezvényeiken,ahol az egészséges életmódhoz kapcsolódó reformkonyhai versenyeken zsûrizünk, gyógyszerész ként felvilágosító, tájékoztató jellegû elôadásokat tartok aktuális témákban. Partnereink: Cukorbetegek Klubja Jászárok - szállás, Nyugdíjasok Egyesülete Jászárok - szál lás,, Mozgáskorlátozottak Országos Szövetségének Jászárokszállási Szerve ze - te, Honismereti Szakkör Jászdózsa, Ágóiak Baráti Köre Jászágó. Felkérésre elôadást tartottam a következô témákban: metabolikus szindróma, az influenza elleni védelem ak tu - ális kérdései, vitaminok szerepe az egész - ség megôrzésében, a cukorbetegség szövôdményei, a magas vérnyomás veszélyei, homeopatiáról általában. a patika képe a sajtóban, rek - lám anyagokon A rendezvényekrôl megjelenô hírek, tudósítások, újságcikkek a helyi sajtóban (Jász vi - dék) és a kábeltévében tovább népszerûsíthetik a gyógyszertárunkban folyó munkát. Szent Margit Gyógyszertár, ahol egészségre talál. Dr. Dobos Józsefné, dr. László Erika szakgyógyszerész a Szent Margit Patika vezetôje MOSZ Ifjúsági Fórum Dr. Szádvári Enikô Gyógyszerreklámok és gyógyszerhamisítás jelentôsége Magyarországon Elôször szeretném definiálni a reklám fogalmát: a reklám olyan kommunikáció, amely valamely áru vagy szolgáltatás megvételére ösztönöz. A reklám és a marketing szorosan összekapcsolódó fo - galmak, ám egymással mégsem ekvivalensek. Ugyanis a reklám: az a marketing kom - munikáció, amelynek cél ja egy üzenet eljuttatása. Ezzel szemben a marketing mindazon tevékenységek összessége, amely a terméket próbálja vonzóbbá tenni, így ide sorolhatjuk a termék csomagolását, az árkalkulációt, a márkát vagy a különbözô akciókat. A reklámok beépültek a mindennapokba, s nagyon fontos gazdasági szereppel bírnak. Fô céljuk, hogy informálják a fogyasztót, s egyúttal befo - lyásolják. Jó esetben ez meggyôzést jelent arról, hogy a vevô az adott terméket válassza, rosszabb esetben a reklám lehet manipulatív is. Utóbbi elkerülése miatt nagyon fontos a reklámtevékenység megfelelô szabályozása (törvényekkel, rendeletekkel) továbbá ki - emelkedô a szakmai önszabályozás szerepe különösen gyógyszerek esetén, a különleges áru státuszból adódóan. A 11/2007 EüM rendelettel bevezettek egy új gyûjtôfogalmat: ke - reskedelmi gyakorlat néven, amely magába foglalja a gyógyszerismertetést és a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök reklám - ját. Azonban a fogyasztóknak szóló reklámozásra, valamint az egészségügyi szakembereknek szóló ismertetésre vonatkozó elôírá - sok továbbra is elválnak egymástól. A továbbiakban a fogyasztóknak, avagy a betegeknek történô rek lá - mozás szabályait szeretném részletezni, hiszen ez a célcsoport nem rendelkezik olyan szakmai tudással, amely alapján saját véleményt formálhatna, így a számukra történô reklámozás kiemelten fontos. TILOS a vényköteles gyógyszerek fogyasztói reklámja. Nem megenge dett: hatóanyag reklámozása abban az esetben, ha csupán egy forga lomban lévô készítmény tartalmazza. A reklámok nem tartalmazhatják ismert személyiségek vagy egészségügyi szakemberek ajánlását. Tilos az olyan reklám, amely félelemérzetet kelt, vagy azt a képzetet kelti, hogy a gyógyszer vagy gyógyászati se - géd eszköz alkalma zása nélkül az ember egészsége károsul. Ma - gyar országon nem for galmazható gyógyszer vagy gyógyászati se gédeszköz továbbá kábí tószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszer fogyasztói rek lámja szigorúan tilos. Vizsgálati készítmény reklámozása sem megengedett. Vény nélkül is kiadható gyógyszerek, valamint támogatással nem rendelhetô gyógyászati segédeszközök reklámozása megengedett, bizonyos feltételek mellett. Fontos, hogy a reklám a termék rendeltetésszerû használatára ösztönözzön, az alkalmazási elôírás illetve betegtájékoztató alapján a jogszabályban rögzített tájékoztatást kapja a beteg, továbbá hogy a kötelezô figyelmeztetô szöveg el - hangozzon a reklám végén. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet a gyógyszerreklámokra vo - nat kozó speciális jogszabályok alapján szakhatóságként, szakér - tôként, illetve hatósági ellenôrzési jogkörével élve ôrködik a gyógyszer-információ szakszerûsége, szabályossága és hitelessége felett. Sajnos a megfelelô szabályozás és ellenôrzés ellenére is akadnak problémák. Az internet olyan felület, amely rendkívül gyorsan változik és nehezen követhetô nyomon egy-egy weblap létrehozója, üzemeltetôje, így az internetezôkhöz könnyen eljuthatnak a szabálytalan reklámok, amelyek gyakran hamis gyógyszert reklámoznak a WHO felmérése szerint az interneten vásárolt gyógyszerek közel fele hamisított. Magam is találtam olyan magyar nyelvû honlapot, ahol Viagra és Cialis rendelésére is van lehetôség, sôt ingyenes termék minta is igényelhetô! Nagy megdöbbenésemre azonban a honlapon nem csak a gyógyszerek teljes mellékhatás profilját illetve interakciók listáját találtam meg, hanem a gyakran ismételt kérdések között, arra a kérdésre is választ kaptam, hogy a termékek miért nem re cept kö - telesek. Ezek ugyanis olyan általános gyártók modernebb készítményei, amelyek patikában nem, kizárólag interneten rendelhetôek. Sajnos a honlap külön felhívja a vásárló figyelmét, a gyógy szer - hamisítás veszélyeire telefonos rendelés, utcán való vásárlás így aki nincs tisztában a gyógyszerek kereskedelmére vonatkozó jogszabályokkal, az könnyen azt hiheti, hogy legálisan jut a gyógyszerekhez. A hamis gyógyszereknek ugyanis négy csoportja van, így az eredeti termék is minôsülhet hamisnak, ha azt: 1. törvénytelen ellátási láncon keresztül hozták forgalomba, 2. hamisított külsô és/vagy belsô csomagolásban árusítják, 3. ha lejárt vagy rossz kémiai pa - raméterekkel rendelkezik és csupán a 4. csoport az, amely esetén teljesen hamisított termékrôl van szó. Magyarországon szerencsére a hamis gyógyszerek kereskedelme csekély, mivel nagyon szigorú a gyógyszerellátási lánc ellenôrzése és legálisan csak megbízható, jó minôségû készítmények vásárolhatók. Ugyanakkor a határok nélküli belsô piacon számolni kell az - zal, hogy az Európai Unió területén már forgalomba hozott hamis termékek utat találnak hazánkba is. Jelenleg Magyarországon a gyógyszerhamisítás mértékét a teljes forgalom 3-5 százalékára becs lik (HENT 2009-es felmérés) Egyes gyógyszerek (potencianövelôk, növekedési hormonkészítmények, izomtömeg növelô szteroidok, nyugtatók) esetében azonban a nem eredeti készítmények aránya ennél jóval magasabb. 20 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 21

12 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A gyógyszerhamisítás okai lehetnek a következôk: nincs a gyógyszerhamisítást tiltó jogszabály, továbbá nincs bûntetô szankció sem. Elôfordulhat, hogy a nemzeti hatóság gyenge illetve a gyógyszer el - osztás nem megfelelô ez hazánkban nem jellemzô. A súlyos gyógyszer hiányra visszavezethetô ok ázsiai országokra jellemzô, kiemelten Indiára. Továbbá mivel a gyógyszerárak különbözôek a világban, ezért az export gyógyszer ellenôrzés hiánya is fontos tényezô. A hamis gyógyszerek kereskedelme ellen már van nemzetközi tö - rek vés: az IMPACT (International Medical Product Anti Counter - feiting Taskforce), amely az ENSZ és a WHO által létrehozott fó - rum, amely ajánlások formájában fogalmaz meg bizonyos célokat. Jelenleg a kitûzött célok: a nemzetközi együttmûködés erôsítése, a jogszabályi háttér megteremtése, az információáramlás támogatása technikai és adminisztratív segítségnyújtással, valamint munkacsoportok mûködtetése. Hazánkban több intézet és szervezet feladata, hogy megelôzze a hamis gyógyszerek kereskedelmét: az Országos Gyógyszerészeti Intézet a hatósági engedélyek kiadásával biztosítja a gyógyszer kereskedelmi lánc zártságát, azaz a legális gyógyszerforgalmazást. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a kiskereskedelmet, azaz a patikákat ellenôrzi, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület lát még el kiemelkedô feladatokat. Továbbá a Vám- és Pénzügyôrség Országos Parancsnoksága az áruforgalom ellenôrzésé - vel kapcsolódik be a munkába, míg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladata a reklámok ellenôrzése. A gyógyszerhamisítás elleni legfontosabb eszközök a következôk: hatékony ellenôrzés, együttmûködés és kommunikáció három szinten. A lakosság felé a kommunikáció azért fontos, hogy tisztában legyenek a problémával, a nemzeti és nemzetközi szinten történô kommunikáció és együttmûködés pedig csak együttesen lehet hatékony. Lehetséges megoldás a gyógyszerhamisítás ellen az olyan cso magolástechnika alkalmazása, amellyel a termék útja végig nyo - mon követhetô (pl.: egyedi vonalkód, mikrochip vagy rádiófrekvenciás azonosítás). Továbbá fontos a jogszabályi háttér megteremtése és kiemelkedô szerepe van a beteg tudatosságának növelésének. Az egyik legjelentôsebb tudatformáló hatással a média rendelkezik. Így tehát a gyógyszerhamisítás kapcsán a legnagyobb nehézsé - get a webes felületek ellenôrzése jelenti, ugyanakkor az interne - tezôk fi gyelmét egy-egy jól szerkesztett honlappal felhívhatjuk a hamis gyógy szerek veszélyeire. Például már létezô honlap a amely számos fontos kérdésre ad vá - laszt (Mi is a hamis gyógyszer? Miért veszélyes? Hogyan lehet felismerni?), továbbá folyamatosan frissülô híreket olvashatunk, illetve szakemberekkel készült interjúkat is találunk a honlapon. Az idei évben számos más weblapon olvasható cikk foglalkozott a gyógyszerhamisítással. Ezek közül kiemelném azt, amely arról számol be, hogy idén az OGYI honlapja egyedülálló szolgáltatással bôvült, ugyanis a gyógyszerek illetve gyógytermékek fotó adatbázisát hozták létre. Elôfordul, hogy egy-egy termék csomagolása megváltozik, ilyenkor a betegek gyakran megijednek, hogy másik gyógyszert kaptak. Így azonban ellenôrizhetôvé válik, hogy valóban az eredeti termék új csomagolásáról vagy hamis csomagolásban árusított gyógyszerrôl van-e szó. Szintén webes felületen olvastam azt a cikket, amely szerint novemberre tervezik a gyógyszerhamisítást tiltó jogszabály bevezetését, sajnos legfrissebb hírek szerint a direktíva aláírását halasztották, így decemberben lesz esedékes. A Pfizer cég honlapján is olvashatunk a gyógyszerhamisításról, külön rész található a Viagra terméket hirdetô spameknek. A Ha - misítás Elleni Nemzeti Testület honlapján találtam egy cikket, amely arról számol be, hogy a Pfizer és a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) közös nemzetközi felmérése alapján aggódnak a patikusok a gyógyszerhamisítás miatt, ugyanakkor a 2000 megkérdezett gyógyszerész 90 százaléka úgy látja, kulcsszerepük van a betegek gyógyulásában és egészségük megôrzésében. Így tehát láthatjuk, hogy a gyógyszerhamisítás egy valóban nagyon aktuális probléma és megelôzésével foglalkoznunk kell. A beteggel való személyes találkozás alkalmával nagyon fontos a tudatformálás lehetôsége. A már kialakult bizalmi kapcsolat tovább mélyítése kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a beteg mindig a patikába jöjjön be a gyógyszeréért, érezze azt, hogy a megfelelô szakmai tanácsokat, csakis a gyógyszerészétôl kaphatja meg. Ezen bizalmi kapcsolat ápolására további lehetôséget jelent a gyógyszerészi gondozás is. Ezen túlmenôen, ha mégis olyan termékkel találkozunk, amely gyaníthatóan hamis, akkor mindenképp fontos jelezni az OGYI (www.ogyi.hu/gyogyszerhamisitas) felé. 1. ábra. Alapvetôen a gyógyászati segédeszközöknek három típusa van: Az egyedi méretvétel alapján készülô gyógyászati segédeszköz a beteg számára készült és az ô kizárólagos használatára szánt egyedi tervezésû eszköz. Az adaptív gyógyászati segédeszköz olyan sorozatgyártásban készülô segédeszköz, melyet a használathoz külön eszköz se - gít ségével méretre igazítanak, illetve illesztenek. Sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz minden olyan eszköz, amely az elôbbi két csoportba nem sorolható be. Az egyedi méretvétel alapján készülô és az adaptív segédeszközök csak gyógyászati segédeszköz forgalmazói szakképesítés bir - tokában forgalmazhatóak. Sorozatgyártású segédeszközöket bármely gyógyszertár forgalmazhat. Több ponton a forgalmazásra és társadalombiztosításba történô befogadásra vonatkozó szabályok nagyon hasonlóak, egyes esetekben meg is egyeznek a gyógyszerekre vonatkozó szabályokkal. (Például a referencia gyógyszerekhez hasonlóan léteznek referencia gyógyászati segédeszközök is.) Minket azonban jobban foglalkoztatnak az eltérések. A gyógyászati segédeszközök alapvetôen nem vénykötelesek, bár - ki által szabadon megvásárolhatóak. Ha azonban a beteg a segéd - eszközt társadalombiztosítási támogatással kívánja megvásárolni, akkor már vényre kell felíratnia azt. A gyógyszerekhez hasonlóan a segédeszközök orvos által történô rendelésének is megvannak a felírási szabályai. belül a funkcionálisan egyenértékû gyógyászati segédeszközök azok az eszközök, melyek használati értéke megegyezik a támogatott gyógyászati segédeszközével, sem funkcióban, sem kihordási idôben nem nyújtanak sem több, sem kevesebb szolgáltatást. Helyettesítés esetén a segédeszközhöz nyújtható támogatási összeg nem haladhatja meg az orvos által eredetileg rendelt se - géd eszköz támogatását. És hogy mindez hogyan néz ki a gyakorlatban? Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) közleményben teszi közzé az aktuális Publikus Gyógyászati Segédeszköz Törzset (PUPHAG), me - lyet a gyógyszertári elszámoló programokat üzemeltetô rendszergazdákon keresztül juttat el a gyógyszertárakba. Ez a törzs több információt is tartalmaz. Egyrészt a gyógyászati segédeszközök azonosításához szükséges adatokat (megnevezés, ISO kód, kiszerelés, indikáció), másrészt a társadalombiztosítási támogatáshoz szükséges információkat (ár, támogatás, rendelhetôség, kihordási idô, felírható mennyiség, stb.). Viszont nem tartalmaz két nagyon fontos információt. Az eszközök termékleírását, és a használati útmutatóját. Ennek a hiánynak a pótlására hozta létre az OEP az Online SEgédeszköz Jegyzéket (SEJK). Ez az internetes honlap bárki számára elérhetô a sejk.oep.hu internetes címen. A SEJK egy olyan adatbázis, mely a társadalombiztosítással rendelkezô segéd - eszközökrôl tartalmaz információkat. Az adatállománya két részbôl áll: a már korábban is említett OEP által szolgáltatott adatokból, valamint a forgalmazók által biztosított termékinformációkból. Az oldalon található segédeszköz katalógusban a termékek ISO besorolás szerint vannak csoportosítva. Kereshetünk az adatbázisban név alapján, illetve ISO-kód alapján is. (2. ábra) A katalógus 2. ábra. Dr. Marjai Tamás A gyógyászati segédeszközök A gyógyászati segédeszköz ellátás ugyanolyan fontos ré - sze a betegellátásnak, mint a gyógyszerellátás. A segéd - eszközök nélkülözhetetlenek a gyógyításban és a rehabilitációban is. A gyógyászati segédeszközök és a gyógyszerek forgalmazásának szabályai alapvetôen hasonlóak, azonban vannak jelentôs eltérések is a két terület között, melyeket érdemes közelebbrôl is szemügyre venni. A gyógyászati segédeszközök gyógyszertárakban történô forgalma - zását alapvetôen két jogszabály határozza meg. Az egyik a biz - tonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény, a másik pedig a 14./2007. (III. 14.) egészségügyi miniszteri rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történô befogadásáról, támogatással történô rendelésérôl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérôl. A gyógyászati segédeszközök definícióját az elôbb említett törvény határozza meg. Eszerint a gyógyászati segédeszköz olyan átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élô ember személyes használatába adott orvostechnikai eszköz, vagy orvostechnikai eszköznek nem minôsülô ápolási technikai eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítés - sel rendelkezô személy folyamatos jelenlétét. Az orvostechnikai esz közök közé soroljuk az önellenôrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai eszközöket is. (1. ábra) Személyes használatnak minô - sül az eszköz természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkezô testüregben, vagy testen történô viselése, alkalmazása, valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló esz - köz igénybevétele diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal. A gyógyászati segédeszközök esetén az egy receptre maximálisan kiadható mennyiséget a kihordási idô határozza meg. Adott kihordási idôre meghatározott mennyiségû eszközt lehet társadalombiztosítási támogatással kiváltani. A beteg az orvos elôtt a vény hátoldalán írásban nyilatkozik arról, hogy a segédeszköz kihordási ide - jén belül részére azonos rendeltetésû gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki. A nyilatkozatot a gyógyszerész a vény kiváltásakor ellenôrzi. Lényeges különbség továbbá az is, hogy gyógyászati segédeszköz esetén a felírt vény csak egy hónapig érvényes. Ez leginkább akkor jelent prob - lémát, ha a betegek a gyógyszerekhez hasonlóan a receptjeiket a gyógyászati segédeszközök esetében is több hónap után próbálják beváltani. A gyógyszerész tájékoztatási kötelezettsége gyógyászati segédeszközök esetén is fennáll. A recept kiváltásakor a beteget tájékoztatni kell az eszköz használatáról, illetve fel kell ajánlani számára az olcsóbb helyettesítô gyógyászati segédeszközt. Két gyógyászati segédeszköz akkor helyettesíthetô egymással, ha azok funkcionálisan egyenértékûek. A jogszabályok elôírása alapján egy funkcionális csoportot képeznek az azonos rendeltetésû eszközök. Ezen belül egy alcsoportot képeznek az azonos indikációjú segédeszközök. Az alcsoporton nagy elônye, hogy a funkcionálisan egyenértékû gyógyászati se - géd eszközök egymás mellett jelennek meg, ezáltal könnyen be - azonosíthatóak. Egy gyógyászati segédeszközt kikeresve könnyen és egyszerûen megtalálhatjuk a támogatásra vonatkozó információ - kat. Emellett az adatbázis tartalmazhat még termékinformációkat, forgalmazási adatokat és véleményeket is. Sajnos sok esetben még csak az OEP által szolgáltatott adatokat találjuk meg, a forgalmazók még nem töltötték fel az adataikat. Ha nem is találunk meg minden információt amit keresünk ezen az oldalon, a forgalmazók elérhetôségeinél megtalálhatjuk azok honlapjának címét is, ahol tovább folytathatjuk a kutatást. A gyógyászati segédeszközök támogatása többször is változott az elmúlt idôszakban, ami ráirányította a figyelmet erre az egyébként elhanyagolt területre. A segédeszközökkel kapcsolatos ismereteink és a róluk szóló adatbázisok sajnos sokszor hiányosak, de az On - line SEgédeszköz Jegyzék egy jó lehetôség ad arra, hogy a gyógyszerészek mindennapi munkáját segítse. 22 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 23

13 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Úti célunk: Devecser Az Ajkai kistérséget október 4-én súlyos, emberéleteket követelô tragédia érte. Az ipari szerencsétlenség és a környezetkárosító ka - taszt rófa felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozott. Úgy gondoltam, hogy lehetôségeimhez mérten segítenem kell a bajba jutott lakosságon. Hiszen magyar emberként és gyógyszerészként ezt kötelességnek éreztem. A segítségnyújtást elsôsorban a biztonságos gyógyszer - ellátás támogatásában láttam. Így ebben az irány ban indultam el. Miután a devecseri gyógy szerész és orvos kollégákkal egyeztettem, hogy mely medicinákra és milyen menynyiségben van leginkább szükség, felvettem a kapcsolatot több gyógyszergyártó céggel. Ezen vállalatok közül a legnagyobb segítséget és a legnagyobb gyógyszeradományt a Rich ter Gedeon Vegyészeti Nyrt.-tôl kaptam. A gyógy - szergyártó cég támogatásával néhány napon belül több raklapnyi gyógyszer gyûlt össze. A gyógyszerek között szerepelt antibiotikum, sebkezelô gél és vitamin tartalmú készítmény is. De felmerült bennem a kérdés: Hogy visszük el ezt a rengeteg gyógyszert Devecserre? Honnan szerzek ekkora kisbuszt, amelybe min den bele fér? Ekkor kollégámnak Szilágyi Anikó gyógyszerésznônek köszönhetôen megismerkedtem Bocz Imrével a hajdúnánási Bocz-N Kft. igen nagylelkû cégvezetôjével, aki vállalta, hogy a devecseri gyógyszeradományok szállításában segít. Ezen túlmenôen a hajdúnánási üzletember több száz kilogrammnyi hentes árut ajánlott fel a rászorulóknak. Utunk tehát Hajdú-Bihar megyébôl, a Debre - centôl 40 kilométerre található Hajdúnánásról indult. Miután a friss húsokat, a tepertôt, a hur - kát, a kolbászt, a zsírt és a friss savanyúságot felpakoltuk a kisbusz hatalmas rakterébe út nak indultunk, Budapest irányába. Expedí ci ónk elsô állomása a Józsefvárosi Mikszáth Kálmán tér volt, ahol a Mikszáth Gyógyszer tár ban összegyûjtött több ezer doboznyi gyógy szer ado - mányt rakodtuk fel jármûvünk cso mag terébe. Ezenkívül a Mikszáth Gyógyszertár felajánlásának köszön hetôen vittünk magunk kal idôsek részére ké szített mul - tivitamint, vér nyo más - mérôt és vér cu kor mérô készülékeket is. Majd találkoz tunk Rochlitz Mik lós néval, Edinával a Jezsuita rend szeretetszolgálatá nak vezetôjével. Edina, aki szintén gyógyszerész át - adta nekünk a Hívek által a devecseri lako - sok számára összegyûjtött adományokat (ruhákat, tisztálkodó szereket). A nagylelkû felajánlásokat megköszönve újra útnak indultunk. A szinte teljesen megpakolt kis buszunkkal Budapestet elhagyva, a 8-as fô - út irányába, Devecser felé haladtunk. Kora délután érkeztünk meg Devecser határá - ba. Az elkeseredettség és a kilátástalanság érzése szinte valamennyi ember arcára láthatóan kiült. Gyászolt a város, gyászoltak az emberek. A vörös szín uralta a tájat. Az iszap szinte mindent megfestett: a házak falát, az autókat, a földet, a fákat. Amerre csak néztünk minden vörös volt. Az egykoron szép kisváros, Devecser élôvilága teljesen kipusztult. A levegô fojtogató volt, a szemünket a szálló por csípte. Mindannyian együtt éreztünk a kis város lakóival, de egyben jó érzéssel töltött el bennünket az a tudat is, hogy itt lehetünk és segíthetünk. Devecseri utunk soron következô állomása a Belladonna Gyógyszertár volt. A gyógyszertárvezetô kolléga nagy örömmel fogadott bennünket. Tudtuk, hogy a felajánlott gyógyszerek jó helyre kerülnek és azt is, hogy sok be - teg emberen fognak segíteni. A vérnyomás és a vércukormérôknek különösen örült a gyógyszerész kolléga. Elmondása szerint többen elvesztették a katasztrófa során készülékeiket. A gyógyszertárat elhagyva a devecseri általános iskolába mentünk. Itt a honvédség képvise lôjével egyeztetve átadtuk a hentes áru nagy részét. A katonák örömmel fogadták a finom falatokat, bízva abban, hogy akár már holnap hurkát vagy kolbászt reggelizhetnek. A honvédség lelkes katonáitól búcsút véve utunk a katolikus plébániára vezetet. Itt rendezte be a Magyar Katolikus Caritas a fôhadiszállá - sát. A Jezsuita Rend ruha adományait átadva, Kolontár felé vettük az irányt. Úgy gondoltuk, hogy a devecseri pusztításnál nagyobb tragédiát aznap már nem fogunk látni. Tévedtünk. Kolontár felé haladva láttuk, hogy a vörös iszap, mint a természet mérge hogy irtotta ki a növényzetet és az állatvilágot. A pusztítás mérhetetlenül nagy és felfoghatatlan volt. Halott volt a természet és vele együtt halt meg az emberek kolontári jövôje is. Csendben haladtunk a vörös úton, nem volt kedvünk beszélgetni. A pusztítás látványa öszszeszorította szívünket. Lelkünkben éreztük a helyiek fájdalmát. A kolontári általános iskolába érkezvén átadtuk a nekik szánt adományokat. Boldogok voltunk, hogy örültek nekünk és annak is, hogy szívesen vették a felajánlást. Láttuk, hogy hozzánk hasonlóan sokan jártak a faluban és na - gyon sok hasznos adományt hoztak. Az is kola tornaterme szinte úgy megtelt tartós és száraz élelmiszerekkel, hogy egy nagyobb multi be vásárló központ is megirigyelhetné. Vigasztalt az a tudat, hogy a katasztrófa sújtotta települések nem maradtak magukra, nem maradtak egyedül. Segített rajtuk a magyar állam és segített rajtuk valamennyi magyar ember is. Úgy éreztem, hogy hozzánk hasonlóan egy kicsit mindenki letett valamit Kolontár és Devecser üres asztalára. Megosztottuk ja - va inkat honfitársainkkal, mert tudtuk, hogy se - gít ségre szorulnak. Összefogtunk, hiszen közös volt a cél! Segítettünk, mert magyar testvéreink bajba kerültek. Úgy érzem, hogy az összefogás amit Devecseren és Kolontáron láttam az példa értékû volt. Úgy gondolom, hogy ha mi magyar emberek összefogunk nincs oly katasztrófa, nincs oly gazdasági válság, mely úrrá tudna lenni rajtunk. Ha összefogunk lesz jövônk! Ha összefogunk lesz jövôje Kolon tár - nak és Devecsernek is! A lenyugvó nap búcsúzó sugara lassan kö szönt el a vöröslô tájtól. Hosszú utunk Veszp rém megyében ezennel véget ért. Kolontárról kifordulva haza felé, Budapest és Hajdúnánás irányába vettük utunkat. Az iszaptól vörös kisbuszunkkal csendben, szótlanul haladunk keresztül a szürkületbe burkolózó néma tájon. Dr. Birinyi Péter szakgyógyszerész Mikszáth Gyógyszertár vezetôje 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán. tér 4. Az érintés csodája Gyermekkorunkban természetesen és ösztönösen érintünk meg mindent, egyrészt keressük a biztonságot, fogjuk a szüleink kezét, másrészt hajt a kíváncsiság és meg akarjuk ismerni a minket körülvevô világot. Ahogy felnövünk, egyre ritkábban érintjük meg egymást, nem azért mert már nincs rá szükségünk, hanem azért mert nem tanul - juk meg, annak fontosságát és milyenségét. Móricz Zsigmond is azt mondja: Akit nem simogatnak, annak kiszárad a lelke. A mi szakmánkban az érintésnek különö - sen fontos szerepe van. A vendégek a kozmetikus keze által szépülnek, így nagyon meghatározó, hogy az érintése, milyen érzést vált ki belôlük. A masszázs, mely az egyik legkifejezôbb érintés, hatással van a bôrre és a lélekre. Egy kellemes maszszázzsal felüdíthetjük a testet és a lelket. Pongrácz Árpád vegyészmérnök a Koz me - tikusok kézikönyve c. tankönyvben a következôket írja: A kozmetikai masszázs célja, egyrészt a bôr és a felszínen fekvô izmok petyhüdtségének megakadályozása, másrészt a már keletkezett, idô elôtti ráncok eltüntetése a lehetôségekhez ké - pest. Az izmok tónusának emelése, a bôr és a szövetek életerejének fokozása, ru - galmasságuk visszaadása. E célokat a masszázs a bôr és a szövetek élettani funkcióinak felpezsdítésével éri el. A kozmetikai gyakorlatban többféle célú arcmasszázst alkalmazunk, a bôr állapotának és igényeinek megfelelôen. Az általános arcmasszázs bôrre gyakorolt hatásai a következôk: javítja az arcizmok oxigén- és tápanyagellátását, felgyorsítja a szarusejtek leválását, fokozza a faggyú kiürülését, csökkenti a komedó képzôdést, segíti a kollagén és elasztin rostok hidratációját, javítja a passzív vérbôségre hajlamos bôr állapotát, késlelteti az öregedést, az érzôidegeken keresztül az egész szer vezetre nyugtató hatással van. Az arc masszírozásához számos ható - anyag áll a rendelkezésünkre: bôrazonos hyaluronsav, kollagén tartalmú olaj, vagy szérum, különféle organikus olaj, mint például a marokkói argánolaj, oxigénnel dúsított speciális matrigél, aloe vera tartalmú tápláló krém, A,-C,-E-vitamin tartalmú krémek. Az arcmasszázst végezhetjük felmelegített láva, illetve féldrága kövekkel, melyek so - káig megtartják a meleget és a masszázshoz használt aromaolajak jótékony hatása is fokozódik. Ezek a speciális masszázsok elôsegítik a nyirokáramlást, a méregtelenítést és kellemesen ellazítják az izmokat. Számos masszázsfajta létezik, felsorolni szinte lehetetlen, de pozitív hatását senki sem vitatja. Az év vége felé a sok teendô mellett szakítsunk egy kis idôt a kozmetikusra, az érintés szakemberére. A minap azt hallottam, hogy a túléléshez napi négy ölelésre van szükségünk, akkor mennyi kell a boldogsághoz?! Minden Kedves Olvasónak Szeretetteljes és Örömteli Karácsonyi Ünnepeket Kí vánok! Barabás Éva 24 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 25

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Nyitott szemmel! Mikola: Nincs helye kalandor akciónak Mikola István szerint az egészségügy es pénzügyi kondíciói egy fenntartható túlélést jelentenek, két kritikus területet is lát azonban: a gyógyszerkasszát és a járóbeteg-szakellátást. A gyógyszerkassza szerinte nagyon szûkre szabott, nem lehet belôle kijönni, a járóbeteg-szakellátásnál pedig szavai szerint nagyon komoly gondok lesznek. Úgy vélte: talán ben lesz meg az a lehetôség, hogy az egészségügy nagyobb mozgásteret kapjon az alapvetô átalakításokra. Addig a túlélés és a kiigazítás lehetôsége lesz meg. Forrás: Magyar Nemzet Gyenes: mennyit várjunk még? Mennyi idôre van még szüksége a kormányzatnak ahhoz, hogy elkészüljön az alapellátás megerôsítésének idôbeni és forrásoldali ütemezésével? ezt a kérdést nyújtotta be Dr. Gyenes Géza a parlamentben Réthelyi Miklós miniszterhez. Válaszában kérem ne hagy ja figyelmen kívül annak, az alapellátók körében zajló felmérésnek az eredményeit, amely szerint, az elmúlt fél év eseménytelensége, kormányzati cselekvéshiánya miatt, az alapellátók közel 40%-a nyugdíjba menetel, külföldi munkavállalás és pályaváltás formájában el szándékoznak hagyni a praxisaikat. Forrás: FAKOOSZ Idén az orvosokhoz, gyógyszerészekhez és intézményvezetôkhöz szól a felhívás. Az orvosokhoz, gyógyszerészekhez és intézményvezetôkhöz szólnak az idei kampány felhívásai az antibiotikum rezisztencia növekedése elleni küzdelemre. Az Európai Antibiotikum Tudatosság Napjának üzeneteirôl szóló, az ÁNTSZ honlapján is elérhetô összeállításban, az antibiotikum terápiát ellenôrzô segédanyagok mellett elérhetô Szócska Miklós a kórházvezetôkhöz írott levele is, valamint a témában tartandó tudományos ülés programja. Forrás: Weborvos Hárommillió cukros országa Óriási szükség lenne egy nemzeti diabétesz-program beindítására, ám ehhez nem elég, ha csak a betegek akarják. Járványszerû népbetegség a cukorbaj, derült ki szombaton a kaposvári sportcsarnokban a Diabétesz Világnap országos rendezvényén. Az idén kezdôdött, s 2020-ig tartó program célja az egészségmegôrzés és a megelôzés. Kincses János, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének elnöke elmondta, óriási szükség lenne egy nemzeti diabétesz-program beindítására, ám ehhez nem elég, ha csak a be tegek akarják, a politikai elit és a társadalom támogatására is szükség lenne. Mindenképpen szemléletváltásra lenne szükség tette hozzá Winkler Gábor, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, hogy nem csak egy nap ügyeljenek a cukorbetegekre, hanem a mindennapokba kerüljön be a diabétesz. Magyarországon naponta két cukorbeteg veszíti el a látását, míg hétnek amputálják valamelyik végtagját. Évente 2500 láblevágás és kilencszáz vakság oka a diabétesz, a betegek nyolcada valamilyen szívelégtelen - ségben szenved: a cukrosok között négyszer gyakoribb az infarktus. A legfontosabb dolog a megelôzés, a kockázati tényezôk tu datosítása. Forrás: Somogyi Hírlap Gyorsult a fiatal orvosok elvándorlása Rendkívüli módon felgyorsult az idén a fiatal orvosok kivándorlása, pályaelhagyása. A 2010-ben meghirdetett 781 rezidensi helybôl ugyanis mindössze 377-et sikerült betölteni Korábban ez a szám szinte mindig 700 körül mozgott. Még a szakemberek is meglepôdtek azon, hogy az idén ilyen kevesen léptek be a szakképzésbe. Persze ez még mindig jobb arány, mint amire akkor lehetett volna számítani, ha érvényben marad a korábbi szocialista egészségügyi miniszter, Székely Tamás idején hozott röghöz-kötöttség, amely ki - lenc évre Magyarországhoz láncolta volna a fiatal orvosokat. Forrás: Magyar Nemzet Az amerikai államnak sokba kerülnek a kövér emberek A kövérséggel kapcsolatos betegségek kezelésére az Egyesült Álla - mokban évente mintegy 168 milliárd dollárt fordítanak, az egész - ségügyi költségvetés 17 százalékát. (Az egy évvel korábbi adatok szerint ez az összeg még 147 milliárd dollár volt, az akkori egészségügyi költségvetés kilenc százaléka.) A számítások szerint a kö - vérek egészségügyi ellátása 2800 dollárral haladja meg a normál testsúlyú amerikaiakét. (A tavalyi adatok azt mutatják, hogy ez az összeg még csak 1500 dollár volt.) A kiadások legnagyobb részét a gyógyszerköltségek jelentik. A normál súlyú amerikaiak átlag 700 dollárt költenek patikaszerre, a túlsúlyosak 1300 dollárt, ami 80 százalékkal több. Az állami egészségbiztosítás szempont jából ez csak a receptköteles gyógyszerek csoportjából 72 százalékos növekedést jelent. A National Bureau of Economic Research gazdaságkutató által közzétett vizsgálat eredménye csaknem felnôtt adatainak földolgozásán alapult. John Cawley és Chad Meyerhoefer, a vizsgálat vezetôi még a megkérdezett szemé - lyek családtagjainak testsúlyát is megmérték, hogy kiderítsék a súlytöbblet családi jelenség, vagy egyedi tulajdonság-e. Az elhízás a koszorúér-betegség, a cukorbaj és a rosszindulatú daganatok fon- Nyíregyházán gyógyszertár saját ingatlanban (lakás + kert) eladó. Telefon: Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô tos kockázati tényezôje mutattak rá a kutatók. Az elhízás és ez zel együtt járó a cukorbetegség az az egészségügyi probléma, amely a legnagyobb mértékben és igen gyors tempóban romlik az Egyesült Államok területén hívta fel a figyelmet Thomas R. Frieden, az amerikai betegségellenôrzési és -megelôzési központot (CDC) vezetôje. Forrás: Info Rádió Elherdált patikai közpénzek Visszakapnák szakmai kompetenciáikat a gyógyszerészek, s az sem utolsó szempont, hogy nemzeti hatáskörben maradnának a patikák. Ezek mûködését a gyógyszerész személyes felelôsségvállalására kell alapozni, s be kell kapcsolódniuk az egészséges életmód népszerûsítésébe, a kidolgozandó szakmai protokollok mentén közre kell mûködniük a betegek gyógyításában. a 2400-ra bôvült patikakör negyede veszteségessé vált, hiszen az árréstömeg ez a gyógyszertárak bevétele ugyanakkora maradt, így csökkent az egy patikára esô rész. Ennek is következménye, hogy több száz gyógyszertár vált veszteségessé, ami sok településen már az ellátás biztonságát veszélyezteti. A gyógyszertárak ugyan a receptek kiszolgálásakor megkapják a betegektôl a térítési díjat, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz beküldött receptek után a gyógyszerek árához nyújtott tb-támogatást is, így kötelességük az zal megfelelôen gazdálkodni, kifizetni a nagykereskedôknek a tôlük megrendelt készítmények árát. A veszteséget felhalmozók azon ban nem a rendeltetésüknek megfelelôen használják föl a köz - pénzeket. Ennek az a következménye, hogy a százmilliós adósságot felhalmozott gyógyszertár vagy a nagykereskedô tulajdonába, vagy offshore céghez kerül. A patikalétesítés szabályainak szigorodásával mindez elkerülhetô. A tervek szerint 2014-tôl a patikákban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie a gyógyszerésznek. Forrás: Világgazdaság Nem szûnik meg az OEP, de... A közigazgatás átalakítása után is megmarad az OEP, de januártól megszûnnek a regionális pénztárak, s a pénzbeli ellátásokat a megyei kormányhivatalok intézik. Egyben marad az Egészségügyi Alap költségvetése, de a táppénz, a gyes, a gyed ügyintézése és az azt végzô közel 1900 dolgozó a megyei kormányhivatalokhoz kerül, a többi 1500 a biztosítónál marad. Lazul a kórházi teljesítménykorlátozás (a tervek szerint a kórházaknál 10, a járóbetegellátásban 20 százalékos túllépést engedélyez az OEP), s 150 ezer forintra nôhet a gyógyítási alapdíj mondta a vele készült interjúban Sélleiné Márki Mária, az OEP új fôigazgatója. Napirenden van az alapellátás megerôsítése, s ösztönözni kívánja a kormány a lakosság közeli járóbeteg-szakellátást, valamint az egynapos be - avatkozásokat. Az OEP fôigazgatója közölte, a gyógyszerek árához nyújtandó támogatás mértéke nem változik, viszont olyan tá - mo gatási rendszert szeretnének kidolgozni a gyógyszerpiaci szerep lôkkel, amely egyfajta kompromisszumot is feltételez. Forrás: Világgazdaság A multik találták meg a hamisított verziót A fülöp-szigeteki nyomozóiroda munkatársai összesen mintegy 25 millió peso (USD 568 ezer) értékû hamis gyógyszert foglaltak le egy razzia során, továbbá ôrizetbe vettek egy, a gyógyszerek ter - jesztésével gyanúsított személyt. A hatósági akcióra az Astra-Zene - ca, a Pfizer és a Novartis gyógyszergyárak panasza alapján került sor. A fülöp-szigeteki minisztérium becslése szerint az országban Budapesti gyógyszertár, 16 MFt havi forgalommal eladó. Érdeklôdni lehet: 06 (20) tízbôl egy forgalomba került gyógyszer hamisítvány. A valós piaci arány azonban ennél magasabb is lehet, mivel a becslés alapját a gyógyszerügyi hivatalnál bejelentett hamisítási esetek képezik. Forrás: HENT Hírlevél Letartóztattak két, pénzért rokkantosító orvost Vizsgálatot kezdeményezett Réthelyi Miklós miniszter és Soltész Miklós szo ciális ügyekért felelôs államtitkár az ORSZI-nál (Orszá - gos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi Intézet). Tegnap ugyanis két egri orvost tartóztatott le a rendôrség, amely titkosszolgálati eszközökkel derítette ki, hogy pénzt kérnek a rokkantosításért. Az ORSZI fôigazgatója által irányított vizsgálatnak a két gyanúsított orvos által eddig kiadott szakvéleményekre kell kiterjednie, a dokumentumokat évekre visszamenôleg ellenôrizni fogják. Forrás: Weborvos Világszerte több a krónikus megbetegedés A lakosság jónak ítéli egészségi állapotát, a WHO szerint viszont hazánk az EU egyik legegészségtelenebb országa. Negyven év múlva a fejlett országok lakosságának 50 százaléka krónikus be - tegségben szenved, így megugrik az igény az egészségügyi ellátá - sok iránt mondta a napokban tartott egészségügyi fórumon Erôss György, a Philips Magyarország egészségügyi üzletágának vezetôje. A szakemberek attól tartanak, a növekvô igényekkel az orvo - sok és ápolók száma nem tud majd lépést tartani, ugyanakkor az emelkedô költségek is szinte megoldhatatlan problémát jelentenek majd. Ezért fontos, hogy tudatosan törôdjünk az egészségünkkel, hagyjuk el a betegségek kockázatát jelentôsen befolyásoló élvezeti cikkek fogyasztását, étkezzünk tudatosan. Hiszen például az elhízás jelentôs kockázata a szív és daganatos megbetegedéseknek. Forrás: Világgazdaság Az összeállítást készítették: Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba 26 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám Gyógyszertár IX. évf. 12. szám 27

15 Világjárók rejtvénye A világ csodálatos városai X. Elérkeztünk A világ csodálatos városai sorozatunk tízedik, egyben befe je zô részéhez. Az újság következô számában már egy új témakörben hasznosíthatják lexikális tudásukat. Ezúttal keresztrejtvényünk újabb négy helyszínen, az érintett országok, vá ro sok nevezetességeivel, látványosságaival várja a megfejtôket. Elsô helyszínünk Tallinn, Észt - ország fôvárosa a Balti-tenger egyik legfontosabb kereskedelmi központja. A tallinni székesegyházat hordozó hegy évszázadok óta messzirôl észlelhetô partjele a hajósoknak. Tiszta idôben jól látható onnan a Finn-öböl túlsó oldalán elterülô Helsinki. A finn fô - városból naponta 20 komphajó hozza a turistákat Tallinnba bevásárló turizmus ez a javából, még ha sokan szívesen idôznek is az ódon város középkori fala között. A tallinni vár régi helyiségeit a második világháború pusztításai után gondosan restaurálták, és a kormány rendelkezésére bocsátották. A Felsôváros több régi házába, palotájába követségek költöztek. Észtország legrégebbi temploma egy evangélikus székesegyház, melynek nevét a vízszintes 1-es sorban találják. Innen egy ugrással máris az angliai Oxfordban vagyunk, mely ke - resztrejtvényünk második helyszíne. Oxford a hagyománytiszteletérôl, szellemi szabadságáról és sajátos életstílusáról ismert város. Oxford színpadképe világhírû: az egykori várfalak a New College kertjében, a csipkés oromzatok és tor - nyok, kupolák és oszlopok a kö - zépkor megannyi tanúja. (Az új idôk szele, hogy már misztikus bûnügyi regények színhelyeként is szerepelnek a repkénnyel befutott ódon épületek ). Oxford fô látványosságai a kollégiumok, melyeknek mind sajátos egyedi arculata van. A legszebbek közül való egy a 15. száza di épületeirôl ismert tanintézet, melynek nevét a függôleges 5-ös sor tartalmazza. Stockholm a szigetekre épült város, a csatornák és hidak városa. A Mälar-tó és a Baltitenger közötti 14 szigetre épült város a víz és a fény szimfóniája. Nyáron, amikor észak vakító napsütése viszszatükrözôdik a svéd fôváros hatalmas vízfelületein, Stock - holm szinte mediterrán képet nyújt, életformája mégis nyugodt és kényelmes. Az embe - rek élvezik a fényt, a napsütést, kiülnek a kávéházak teraszaira, a terekre és a parkokba, játszanak vagy zenét hallgatnak. A város története a történelem elôtti idôk homályába nyúlik vissza. Az elsô írásos emlék egy 1252-bôl származó krónika, mely szerint Birger Jarl svéd uralkodó a Mälar-tó és környékének védelmére erôdített várost építtetett a mai Stockholm helyén, a függôleges 16-os sorban leírt helyen. Utolsó helyszínünk a bolíviai La Paz, a színpompás piacok városa. A metropolis jellegét az indián népesség adja meg. A tengerszint fölött mintegy négy kilométer magasságban, több mint 1000 ki - lométerre Dél-Perutól egészen Bolívia legdélebbi sarkáig nyújtózik az andok óriási kiterjedésû fen nsíkja, az Altiplano. Délke let re, nem messze a Titicaca-tótól a La Paz folyó 400 méter mély kanyonja, a Choqueyapu vágódik bele az Altiplanóba. A város melletti hegyek egyik 6402 méter magas tagjának nevét a függôleges 4-es sorban találják meg. Vízszintes 1. Megfejtés 13. Idegen nôi név 14. Barát visszafelé népiesen 15. Benzint kimérô ember 17. Vasúti kocsi névelôvel 20. Becézett spanyol férfinév 21. Juttat 23. Daru betûi keverve 24. Kopasz 26. Toldalék 27. Harapd meg! 28. Fejfedô 30. RY 31. Azonos betûk 32. Eszkimó kunyhó 35. Köztársaság Közép-Afrika területén 37. Tepsi is lehet ilyen a sütés elôtt 39. Keveré 40. ST 42. Az aranycsapat tagja volt 43. Akaratlan izomrángás, bizarr mozgá - sok az arc-, a kar- és a váll izmaiban 44. Íróeszköz 46. Idegen autó 49. Ôszibarack más néven 51. Informatikai egység 53. Be - cézett idegen férfinév 55. Nikkel vegyjele 56. Hazai olajtársaság 57. Szanszkrit nyelvû indiai eposz 59. A learatott gabonának, vagy a lekaszált más növénynek a földben visszamaradt csonka szára 61. Ragadozó madarak fegyvere 62. ZÜ 64. Arne, norvég filozófus 66. ROG 67. Helyhatározó rag 68. Ez évi 70. Angol gyógyszer betûi keverve 72. Üt 73. A német így mondja: tovább 74. Egyenletes felület Függôleges 2. ZE 3. Adózási forma 4. Megfejtés 5. Megfejtés 6. A sze - relem istene a római mitológiában 7. Angol férfinév 8. Igerag 9. Saját kezûleg 10. Tréfásan így hívják a 7UP üdítôt 11. Altató folyadék 12. Körömmel vakargat 16. Megfejtés 18. Az arany vegyjele 19. Melléktermék neve is lehet 22. Nóta 24. Valamely szervezethez tartozik 25. Marokkó fôvárosa 29. Giuseppe olasz popénekes 33. GKA 34. Nem kelti fel az érdeklôdést 36. NAC 38. Ilyen a német gól! 41. A Muppet Show ismert mackója 45. LR 47. Kisvártatva 48. Francia filmek utolsó felirata 50. Hazánkban is ismert francia áruházlánc 51. Tesz 52. Ez a folyó Magyarország és Románia egyik határfolyója 53. Lekvár 54. Nevéhez egy forradalmian új nyelvtanulási módszer fûzôdik 58. Felhatalmazás 60. Régies 63. Friss, harmatos 65. Népies sarok 67. Ismert angol zenekar 69. Kedves földönkívüli 71. Szol - mizációs hang 72. Római hatos A helyes megfejtést beküldôk között könyvajándékot sorsoljuk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese az eddigiektôl eltérô módon egy olyan kedves olvasónk, aki hosszú ideje, minden alkalommal el küldi a rejtvények megfejtését és mindig helyesen. Kedves GRÚBER ATTILÁNÉ! Köszönjük, hogy ilyen hûséges olvasója a Gyógyszertár újságnak és ilyen szorgalommal fejti rejtvényeinket. Szeretettel küldjük tehát az e havi esedékes nyereményt és egyben kívánunk Önnek és minden kedves Olvasónknak Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Esztendôt! 28 Gyógyszertár IX. évf. 12. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IX. évf. 12. szám december

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN Kolarovszki Erzsébet Sándor Attiláné Varga Tünde Emese Dr. Fehér Zsuzsánna XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat A 2-ES TÍPUSÚCUKORBETEGSÉG

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Dr. Samu Antal Marketing, public relations és reklám az egészségügyben Budapest, 2012.02.16. Ébresztő! Még következik egy előadás. Történelmi előzm

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban. Dr. Papp Renáta (Országos Alapellátási Intézet)

Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban. Dr. Papp Renáta (Országos Alapellátási Intézet) Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban. Dr. Papp Renáta (Országos Alapellátási Intézet) Háttér Hazánkban a születéskor várható élettartam bár 6,05 évvel (férfiak), illetve

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Készítette: Tóth Enikő

Készítette: Tóth Enikő Készítette: Tóth Enikő A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 53. világkongresszus témája GPP (Helyes Gyógyszertári Gyakorlat) Új gyógyszerészi tevékenység: GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS Gyógyszerterápia menedzsment

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén A cukorbetegség exponenciálisan növekvő előfordulású, az érintettek számát tekintve népbetegség, gyakoriságából, fennállásának

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

együtt erősebbek vagyunk program

együtt erősebbek vagyunk program Ko Zvetlen lakossági kommunikáció tudomány kiadó együtt erősebbek vagyunk program - 120 - Mi a program célja? Az Együtt erősebbek vagyunk program célja, hogy felhívja a diabéteszgondozásban résztvevők

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Modellezett orvosszakmai protokollok, folyamatvezérelt páciens életút

Modellezett orvosszakmai protokollok, folyamatvezérelt páciens életút Modellezett orvosszakmai protokollok, folyamatvezérelt páciens életút Daiki Tennó Sendorfin Kft. 2012.4.13. NJSzT Orvos-biológiai Szakosztály Egészségügyi életút támogatáshoz megvalósított rendszerünk

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

oktatásuk jelentősége és

oktatásuk jelentősége és Cukorbetegek állapotfelmérése, oktatásuk jelentősége és eredményessége az intézeti kardiológiai rehabilitáció során Simon Éva 1, Huszáros Bernadatt 1, Simon Attila 2, Veress Gábor2, Bálint Beatrix 3, Kóródi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

A Nemzeti Betegfórum. kommunikációja

A Nemzeti Betegfórum. kommunikációja ,,Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVII. Országos Konferencia A Nemzeti Betegfórum kommunikációja Budapest, 2014. február 20. Betegjogok Európában - 2010 Betegjogok Európában - 2011

Részletesebben

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON DR. TURBUCZ PIROSKA NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2015 A SZERVEZETI EGYSÉG BEMUTATÁSA PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ I.BELGYÓGYÁSZAT

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér 2012. április Új válságkezelési rendszer szükségessége A globális pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi szektorban a válságkezelési

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT. A Gyógyszerészi Hírlap a Magyar Gyógyszerészi Kamara hivatalos lapja TÉNYEK. 5000 gyógyszerész kapja névre szólóan havonta

MÉDIAAJÁNLAT. A Gyógyszerészi Hírlap a Magyar Gyógyszerészi Kamara hivatalos lapja TÉNYEK. 5000 gyógyszerész kapja névre szólóan havonta MÉDIAAJÁNLAT A Gyógyszerészi Hírlap a Magyar Gyógyszerészi Kamara hivatalos lapja TÉNYEK 5000 gyógyszerész kapja névre szólóan havonta A GYÓYGSZERÉSZI HÍRLAP ELÔNYEI, SIKERE A Magyar Gyógyszerészi Kamara

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Pap Endre 70 éves............................................. 2 Aktuális Miniszteri meghallgatás a Parlamentben.............................. 4 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben