A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.289/12/2012. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a Csömöldér Kft. (7621 Pécs, Várady A. u. 5., képviseli: Dr. Zoric Ildikó ügyvéd, 7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A., a továbbiakban: kérelmező) által a Szigetvár Város Önkormányzata (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., képviseli: Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda, Dr. Komlódi András ügyvéd, 7621 Pécs, Felsőmalom u.18., a továbbiakban: ajánlatkérő) Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja DDOP-4.1.1/A-2f azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Zrínyi tér és környezete közterületi felújítása tárgyú közbeszerzési eljárása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelmet elutasítja, illetve ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárást megszünteti. A felek az eljárás során felmerült költségeiket maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel lehet kérni. A külön jogorvoslati kérelmet, illetve a keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem, az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának iratai, valamint a felek szóbeli és írásbeli nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.

2 2 Ajánlatkérő a december 30-án feladott és a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-33983/2011 számon január 6-án közzétett ajánlattételi felhívásával a Kbt. VI. fejezet szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában. Az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő a részajánlat tételt, illetve az alternatív ajánlat tételének lehetőségét kizárta. A felhívás II.2.1) pontja szerint a teljes mennyiség: Oroszlán-szív: Szigetvár város történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja tárgyú pályázat keretében a Zrínyi tér és környezete közterületi felújítása a rendelkezésre álló kiviteli tervek, jogerős útépítési és vízjogi létesítési engedélyek, kiegészítő műszaki leírás és árazatlan költségvetés alapján. I. Zrínyi tér és környéke közterületi munkái/ pályázati forrásból megvalósuló: 1. Közműfejlesztés - közmű felújítási munkák - Közműfejlesztés - ivóvíz és szennyvíz felújítási munkái (792 fm) - Közműfejlesztés - csapadékcsatorna építési munkái (88,5 fm) 2. Burkolatépítési munkák: - Oroszlán étterem melletti parkoló burkolat építése (1054 m 2 ) - Városháza mögötti parkoló burkolat építése (541 m 2 ) - Zrínyi M. tér burkolat építési munkái (2566 m 2 ) - József A. u sz. térkő burkolat (1633 m 2 ) - Széchenyi u.1-6. sz. aszfaltburkolat (286 m 2 ) - Széchenyi u.1-6. sz. díszburkolat építés (66,5 m 2 ) - Széchenyi u.1-6. sz. térkő burkolat építési munkák (354 m 2 ) - Zrínyi M. tér útfelújítás (aszfalt burkolat 556 m2, térkőburkolat 66 m 2 ) 3. Kertészeti munkák: - Oroszlán parkoló (868 m 2 ) - Díszburkolat (448 m 2 ) - Önkormányzati parkoló (218 m 2 ) - Zrínyi tér déli út (36 m 2 ) - Széchenyi u.1-6. sz. (233 m 2 ) 4. Utcabútorok, szerelvények (falikarok, lámpatestek, kandeláberek, felszerelések) - Zrínyi M. téri szerelvények - utcabútorok szerelvényei - utcabútorok 5. Közvilágítási munkák - Közvilágítás Oroszlán Szálló melletti parkoló.

3 3 II. Egyéb tervezési területen kívüli munkák:/nem pályázati forrásból megvalósuló - 1. József A. u sz. aszfaltburkolat (385 m 2 ) - 2. Széchenyi u. 10/7. hrsz. Közterületi térkő (187 m 2 ) - 3. Széchenyi u sz. térkő járda (107 m 2 ) - 4. Zrínyi tér DNy aszfaltburkolat (221 m 2 ). A megvalósítandó feladatok a Sziget-Víz Kft. által üzemeltetett víz-szennyvíz vezetékeket is érintik, a megvalósítás során kivitelezőnek az üzemeltetővel szorosan együttműködve, fokozott figyelemmel kell a munkavégzés menetrendjét meghatározni. A víz- és csatornahálózat rekonstrukciós munkálatainak ideje alatt a hálózattal ellátott területeken a szolgáltatás folyamatosságát biztosítani szükséges. A Sziget-Víz Kft., mint a víz és szennyvíz csatornahálózat üzemeltetője az ivóvíz és szennyvíz csatornahálózat felújítási munkákkal egy időben, további víz és szennyvíz csatorna szakaszok felújítását végzi a munkaterületen, a kivitelezővel egyeztetett módon és időben, mely munkavégzést kivitelező tűrni köteles. A folytonos szolgáltatás érdekében szükséges beavatkozások a hálózat kezelői feladatokat üzemeltető szervezet (Sziget-Víz Kft Szigetvár, Gyár u. 1.) feladata. A kivitelezés során különös gondot kell fordítani a területen lévő közművek védelmére, esetleges meghibásodás esetén a hibaelhárítást az üzemeltető szervezet bevonásával haladéktalanul el kell végezni. Kivitelezőnek a közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani, a közműegyeztetések, szolgáltatói közmű szakfelügyelet, régészeti szakfelügyelet biztosítása, valamint a járdaszerkezetben található mikro kábellel kapcsolatos egyeztetés, áthelyezés, helyreállítás kivitelező feladata. A felhívás II.3) pontja szerint a teljesítés határideje november 15. A felhívás III.1.1) pontjában a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a III.1.2) pontban a Fő finanszírozási és fizetési feltételek, a III.2.1) pontban az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatokat (kizáró okok) és igazolási módot határozta meg ajánlatkérő. A felhívás III.2.2) pontjában a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok között az alábbiak is előírásra kerültek: Ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak alkalmassága igazolására csatolnia kell: P.3) felelősségbiztosítás meglétét igazoló okirat (kötvény) egyszerű másolata [Kbt. 66. (1) bekezdés d) pont]. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A

4 4 rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő illetve a 10 % feletti alvállalkozó, ha: P.3) együttesen nem rendelkeznek 10 M Ft/kár, 50 M Ft/év összegű határú felelősségbiztosítással. A felhívás III.2.3) pontja a műszaki, illetve szakmai alkalmasság és az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módját írta elő. A felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A felhívás IV.3.4) pontja szerint az ajánlattételi határidő február óra. A felhívás V.2) pontja szerint a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos, hivatkozási alap: DDOP-4.1.1/A-2f A felhívás V.3.1) pontja szerint az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja március 14. A felhívás V.3.2) pontja szerint a szerződéskötés tervezett időpontja március 26. A felhívás V.7) pontjában az egyéb információk között az alábbiak is közlésre kerültek: Fedezet: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás pályázati forrásból valósul meg és a pályázatban rendelkezésre álló fedezet: nettó HUF, valamint felhívjuk a figyelmet a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdésére. A felhívás V.7) 3. pontja szerint ajánlatkérő a Kbt a szerint biztosítja a hiánypótlást.

5 5 A felhívás V.7) 8. pontja szerint szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot, részletes költségvetést kell csatolnia a dokumentációban meghatározott tartalommal, - Időütemezéssel ellátott sávos műszaki ütemterv - Organizációs terv (időbeli és térbeli organizáció). Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az egyik konzorciumi tag) által kidolgozott organizációs terv nem felel meg az ajánlatkérési dokumentációban előírt követelményeknek. - Pénzügyi ajánlat: árazott költségvetés, pénzügyi ütemterv. A felhívás V.7) 10. pontja szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 91. (2) bekezdése szerinti esetben - amennyiben azt ilyen minőségben az eredményhirdetésen megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést. Ajánlatkérő dokumentációt készített, melynek releváns részei az alábbiak: 1. Eljárási útmutató 2. Szerződéstervezet 3. Iratminták 4. Műszaki leírás, árazatlan költségvetés, tervek 5. Ajánlattételi felhívás 1. Útmutató az ajánlattevők részére 12. Az ajánlati ár Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az átadott engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, kivétel amelyeket ajánlatkérő (megrendelő) biztosít. Bármilyen mulasztás, melyet az ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információkat az építés helyszínéről, az előzményekről, a

6 6 létesítmények terv szerint megvalósítandó mennyiségi adatairól vagy olyan egyéb ügyekről, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, befejezését és állagmegóvását, a mennyiség - kimutatás vagy a szerződés cikkelyeinek betartását, nem menti fel az ajánlattevőt amennyiben az ajánlat elfogadást nyert azok alól a kockázatok, kötelességek és felelősség alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a munkák befejezése és átadása tekintetében. Nem vehető figyelembe semmi olyan, az ajánlat megváltoztatására irányuló kérelem azon a címen, hogy ajánlattevő elmulasztott pontos információkat beszerezni vagy ajánlatkérő szolgáltatott pontatlan információkat, kivéve, ha az ajánlatkérő írásban erősítette meg ezen értelmezést vagy információt minden ajánlattevő részére. Az árajánlatot tárgyi munkára a kiviteli tervben szereplő mennyiségekre kell megtenni, függetlenül attól, hogy a költségvetési kiírás tételei tartalmazzák-e vagy sem, azt az árazatlan költségvetés kiírt tételeiben az egységár kialakítása során kell szerepeltetni, figyelembe véve a támogató szervezet fent részletezett határozatát. Ajánlattevőnek teljességi nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatában, amely tartalmazza, hogy az ajánlati ár magában foglalja az összes, kiviteli tervdokumentációban és jogerős engedélyekben foglalt feladatot. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, tehát a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, összes költséget, az adót és illetéket, járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a hibajavítás költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, vagyis a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását, azaz a létesítmények kulcsrakész megvalósításának teljes díját. 25. Pénzügyi, műszaki ajánlat Ajánlattevő által kötelezően benyújtandó dokumentumok: a) Árajánlattal megegyező végösszegű költségösszesítő; b) Árazott költségvetés, pontos gyártmány és típus megjelölésekkel; c) Pénzügyi - műszaki ütemterv; d) Organizációs terv; e) Nyilatkozat arra nézve, hogy ajánlattevő kizárólag új anyagokat, berendezéseket fog beépíteni. f) Teljességi nyilatkozat.

7 7 Ajánlattevő a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést köteles kitölteni. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetés és a tervdokumentáció gondos átvizsgálását követően azok tartalma között ellentmondást, eltérést fedez fel, az eltérés tisztázása érdekében az ajánlatkérőtől kérjen kiegészítő információt. Amennyiben ajánlatkérő ennek során megállapítja, hogy a kiadott költségvetés az ajánlati dokumentáció módosítását nem jelentő pontosításra szorul, a pontosításról valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja, ez esetben a költségvetést a pontosításnak megfelelően kell beárazni. Ajánlattevő csak új anyagokat, berendezéseket jogosult beárazni és beépíteni, ezen előírás elfogadására köteles eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban a d) pont szerinti dokumentumot az ajánlathoz csatolni. A vállalkozási szerződés átalányáras, többletmunka és a megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el, így az ajánlatadás időszakában nem jelzett költségvetés és az üzemszerű használatra alkalmas műszaki állapot elkészítése közötti esetleges eltérés kockázata az ajánlattevőt terheli. A dokumentáció 2. pontja tartalmazta a Szerződéstervezetet, amely az alábbiakat is tartalmazta: 3.2 Jelen szerződésben meghatározott beruházás részletes műszaki tartalmát a megrendelő által biztosított kiviteli terv, műszaki leírás, jogerős útépítési és vízjogi létesítési engedélyek, a kiviteli terv alapján a vállalkozó által elkészített, 2. számú mellékletet képező árazott költségvetés tartalmazza A szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, együttesen alkotják a felek között az e tárgyban létrejött teljes szerződést, mely felváltja a felek minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely megbeszélését. A szerződésbe foglalt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. sz. melléklet: Közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja 2. sz. melléklet: Jóváhagyott pénzügyi-műszaki ütemterv, árazott költségvetés 3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 4. sz. melléklet: Létesítési engedélyek. A dokumentáció 4. pontja tartalmazta a Műszaki leírást, az árazatlan költségvetést és a terveket. Ezen belül a 65. oldal kiegészítő műszaki leírás az alábbiakat tartalmazta: A műszaki leírásban esetleges konkrét márka megjelölés alatt vagy azzal egyenértékűt kell érteni, a konkrét márka meghatározása, egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevők feladatát képezi (Kbt. 58. (4) bekezdés alapján). Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott [gyártmányú- eredetű-, típusú-] dologra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének

8 8 egyértelmű meghatározása érdekében történt, és azzal egyenértékű vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező megoldás megajánlható. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőknek magyar nyelvű dokumentumokkal kell igazolnia. A vízjogi létesítési engedélyben, illetve az útépítési engedélyben foglalt előírások maradéktalan betartása kivitelező feladata. A tervezett útépítés az alábbi közműveket érinti: - Sziget-Víz Kft. által üzemeltetett víz-szennyvíz vezetékeket, - E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó hálózatot, - E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő 1 kv-os földkábelt (nyilatkozat kiadása folyamatban van), - Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú és fenntartású távközlési földkábelt, - Kisváros Nonprofit Kft. csapadékvíz hálózatát, - INVITEL Zrt. mikró kábel hálózatát. A kivitelezés során az ajánlatkérési dokumentációhoz csatolt, ismételten megkért közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat kivitelezőnek be kell tartani. Utcabútorok fajtája: Az utcabútorok tekintetében ajánlatkérő a dokumentáció mellékleteként csatolja Szigetvár Város vizuális arculati tervét, mely alapján az utcabútorok stílusát illetően a klasszikus, hagyományos jellegű megoldást preferálja, mely bútorok kapcsán a terv főbb stílusjegyeket, formai elemeket tartalmazó képeket, méreteket tartalmaz, azonban a konkrét típus meghatározása (pontos méretekkel és fénykép dokumentációval) ajánlattevő feladata. A munkavégzés kezdete előtt kivitelező kötelezettségét és költségét képezik az elvégzendő közműegyeztetések, igény esetén a szolgáltatói közmű felügyelet. A költségvetésben szerepeltetni kell a közműkiváltások során az érintett közmű üzemeltetők (pl.: gáz, villany, kábel TV, telefon stb.) szakfelügyeleti díjait. Ugyancsak kivitelező feladatát és költségét képezi a műemléki felügyelőség által előírt régészeti szerződés megkötése, szakfelügyelet biztosítása. Felhívjuk leendő kivitelező figyelmét, amennyiben a földmunkák során feltárt árokban régészeti lelet kerül elő, úgy arról az illetékes szakhatóságot azonnal értesíteni, annak kiérkezéséig a leletet biztonságba helyezni szükséges. Vízjogi létesítés engedély pontja értelmében a kivitelezési munkát a kivitelező a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Pécsi Szakmérnökségén megrendelt felügyelet mellett végezheti.

9 9 A járda szerkezetben található mikró kábellel kapcsolatos egyeztetés szükséges az INVITEL Zrt.-vel, mely egyeztetés kivitelező feladatát képezi. (Önkormányzat részéről a tervegyeztetés folyamatban van.) Az egyeztetés alapján kivitelező feladatát képezi a kábel áthelyezése, helyreállítása. A Sziget-Víz Kft., mint víz és szennyvíz csatornahálózat üzemeltetője az ivóvíz és szennyvíz csatornahálózat felújítási munkákkal egy időben, további víz és szennyvíz csatorna szakaszok felújítását végzi a munkaterületen, a kivitelezővel egyeztetett módon és időben, mely munkavégzést kivitelező tűrni köteles. Kivitelezőnek a közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani, a közműegyeztetések, szolgáltatói közmű szakfelügyelet, régészeti szakfelügyelet biztosítása, valamint a járdaszerkezetben található mikro kábellel kapcsolatos egyeztetés, áthelyezés, helyreállítás kivitelező feladata. A víz- és csatornahálózat rekonstrukciós munkálatainak ideje alatt a hálózattal ellátott területeken a szolgáltatás folyamatosságát biztosítani szükséges. A folytonos szolgáltatás érdekében szükséges beavatkozások a hálózat kezelői feladatait ellátó kezelő és üzemeltető szervezet (Sziget-Víz Kft.) feladata. A vízszennyvíz kiváltási munkákat egyeztetni szükséges az üzemeltető Sziget-Víz Kft.-vel. Az ajánlatban az üzemeltető által megadott ideiglenes ellátási, kiváltási, meglévő hálózatra történő csatlakozási és szakfelügyeleti költségeket, díjakat kell szerepeltetni. A fenti munkálatokkal kapcsolatban információt szolgáltat: Sziget-Víz Kft. (7900 Szigetvár, Gyár u. 1., Mátyás Gergő ügyvezető, tel.: , A kivitelezés során különös gondot kell fordítani a területen lévő közművek védelmére, esetleges meghibásodás esetén a hibaelhárítást az üzemeltető szervezet bevonásával haladéktalanul el kell végezni. A közterületi burkolatok munkáinak kivitelezése alatt az érintett ingatlanok használati, lakhatási feltételeit lehetőség szerint folyamatosan kell biztosítani. Az ingatlanok esetleges közműszolgáltatásokból és közlekedésből történő lehető legrövidebb idejű kizárásáról a használókat előzetesen kell tájékoztatni. A munkálatok beárazását, a költségek összesítését az ajánlati dokumentációban szereplő árazatlan költségvetés, illetve mellékelt főösszesítő kitöltésével, a műszaki leírásban és kiegészítésben foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni. Ajánlatkérő CD-n az alábbiak szerint adta ki az árazatlan költségvetési főösszesítőt:

10 10 Árajánlati főösszesítő Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja kivitelezői munkáira Megnevezés Nettó Bruttó I. Zrínyi tér és környéke közterületi munkái/pályázati forrásból megvalósuló Burkolatépítési munkák 1. Oroszlán étterem melletti parkoló burkolat építése (1054 m2) 2. Városháza mögötti parkoló burkolat építése (541 m2) 3. Zrínyi M. tér burkolat építési munkái (2566 m2) 4. József A. utca sz. térkő burkolat (1633 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. aszfaltburkolat (286 m2) 6. Széchenyi u.1-6. sz. díszburkolat építés (66,5 m2) 7. Széchenyi u.1-6. sz. térkő burkolat építési munkák (354 m2) 8. Zrínyi M. tér útfelújítás (aszfalt burkolat 556 m2, térkőburkolat 66 m2) Kertészeti munkák 1. Oroszlán parkoló (868 m2) 2. Díszburkolat (448 m2) 3. Önkormányzati parkoló (218 m2) 4. Zrínyi tér déli út (36 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. (233 m2) Utcabútorok, szerelvények 1. Zrínyi M. téri szerelvények 2. utcabútorok szerelvényei 3. utcabútorok Közműfejlesztés - közmű felújítási munkák 1. Közműfejlesztés - ivóvíz és szennyvíz felújítási munkái 2. Közműfejlesztés - csapadékcsatorna építési munkái Közvilágítási munkák 1. Közvilágítás Oroszlán Szálló melletti parkoló II. Egyéb tervezési területen kívüli munkák:/nem pályázati forrásból megvalósuló Egyéb 1. József A. u sz. aszfaltburkolat (385 m2) 2. Széchenyi u. 10/7. hrsz. Közterületi térkő (187 m2) 3. Széchenyi u sz. térkő járda (107 m2) 4. Zrínyi tér DNy aszfaltburkolat (221 m2) I. + II. Zrínyi tér közterületi pályázati és nem pályázati forrásból megvalósuló munkák Ajánlatkérő az ajánlattevők kérdéseire többek között az alábbi kiegészítő tájékoztatásokat adta: január 31-i 20. kérdés-válasz: Az INVITEL Technocom Kft.-től a közmű nyilatkozatuknak megfelelően árajánlatot kértünk a részünkre, mely nettó Ft tervezési díjat tartalmaz, nettó kb. 14 M Ft, szakfelügyeletet melynek díja nettó Ft/óra. A kiváltás összköltsége nettó kb Ft. Jelen kiváltási becsült költséget a költségvetés nem tartalmazza. Kérjük, jelezzék, hogy hol szerepeltessük ezen kiváltás költségeit.

11 11 Válasz: Az ajánlattételi felhívás, illetve a kiegészítő műszaki leírás értelmében az Invitel Zrt.-vel történő egyeztetés, illetve az egyeztetés alapján kábel áthelyezése - távközlési hálózat kiváltása - a kivitelező feladatát, költségét képezi. A távközlési hálózat kiváltásának költségét a pályázatban külön költségsoron kérjük szerepeltetni február 6-i 1. kérdés-válasz: Szigetvár városközpont funkcióbővítő rehabilitációjával érintett Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő hírközlési létesítmények áthelyezésére, kiváltására terv nélkül nem tud árat adni a Magyar Telekom Nyrt. (A terv elkészítésének időtartama: cca. 1 hónap, előzetes költségbecslés alapján a tervezés költsége Ft + ÁFA). A kivitelezés várható, becsült költsége: Ft + ÁFA. Kérjük meghatározni, hogy fenti tétellel kapcsolatban mekkora költséget és mely soron szerepeltessünk. Válasz: Az ajánlattételi felhívás, illetve a kiegészítő műszaki leírás értelmében a Magyar Telekom Nyrt.-vel történő egyeztetés, illetve az egyeztetés alapján a hírközlési létesítmény áthelyezése, kiváltása a kivitelező feladatát, költségét képezi. A hírközlési létesítmény áthelyezésének, kiváltásának költségét, amely tartalmazza a tervezési költséget is a pályázatban külön költségsoron kérjük szerepeltetni február 6-ai 8. kérdés-válasz: A költségvetésből kimaradt, illetve mennyiségi többleteket milyen formában költségeljük? Válasz: Külön tételsoron szerepeltetve február 15-ei 7. kérdés-válasz: Az építési engedélyben és a vízjogi létesítési engedélyben a szakhatóságok (szolgáltatók szakfelügyeletei, régészeti szakfelügyelet, környezetvédelmi szakfelügyelet) mind előírták a szakfelügyeletet. Amennyiben kivitelező feladata ennek megrendelése és leszerződése kérjük, megadni ajánlattevők hol szerepeltethetik ennek költségét? Válasz: A kiegészítő műszaki leírás értelmében kivitelező feladatát és költségét képezi a szakfelügyeletek biztosítása. Ezen költség megrendelő felé külön nem számolható el, azaz ajánlattevő külön tételsoron nem költségelheti február 15-ei 8. kérdés-válasz: Van-e rá mód, hogy a fent említett összes szakfelügyeletek (szolgáltatók szakfelügyeletei, régészeti szakfelügyelet, környezetvédelmi felügyelőség szakfelügyelete) díj költségeit, az esélyegyenlőség érdekében, az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 20. kérdésre adott válaszhoz hasonló módon, ajánlatkérő egységesen megadná ajánlattevők részére?

12 12 Válasz: A 7. pont alapján kivitelező feladatát és költségét képezi a szakfelügyelet biztosítása. Az egyes szakfelügyeletek óradíja szolgáltatóktól, hatóságoktól lekérdezhető, de kivitelező munkavégzésének időtartamától, ütemezésétől függ, hogy egyes szakfelügyeletet milyen időszakra vesz igénybe február 15-ei 21. kérdés-válasz: A dokumentáció részeként kiadott arculati terv alapján kérjük pontosan meghatározni, hogy mely utcabútorokra kell ajánlatot adni. Válasz: A villamos kiviteli terveken szereplő közvilágítási lámpatest típussal megegyező stílusú és színű (fekete) utcabútorokra kérünk árajánlatot adni. Az ajánlatkérési dokumentáció 65. oldalán Ajánlatkérő előírta, hogy az utcabútorok tekintetében ajánlatkérő a dokumentáció mellékleteként csatolt Szigetvár Város vizuális arculati terv alapján az utcabútorok stílusát illetően a klasszikus, hagyományos jellegű megoldást preferálja. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt február 8-án február 20-ra hosszabbította meg február 20-ai bontási jegyzőkönyv szerint az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra: Csömöldér Kft Ft + ÁFA, Wolfbau Team Kft Ft + ÁFA, Mecseki Magasépítők Kft Ft + ÁFA, Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft Ft + ÁFA, Bern Építő Zrt Ft + ÁFA. A Wolfbau Team Kft. ajánlat oldalán csatolta az Allianz Hungária Zrt július 28-án kiállított Gazdálkodó szervezetek tűz és elemi kár biztosítása megnevezésű, számú kötvényt (Kockázatviselés helye: 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 20.) a következők szerint: Általános felelősségbiztosítás: Kártérítési határ/év e Ft, Kártérítési határ/kár e Ft. Általános felelősségbiztosítás Biztosított tevékenységek: közmű- vezetéképítés, elsősorban víz- és szennyvíz. Zöldmezős beruházás, kisebb mértékben rekonstrukció és hibaelhárítás. Területi hatály: Magyarország Összevont limit a J56, J57, I58 kockázatokra: e/kár/év, J56: a fedezet kiterjesztése gépjármű munkagépként való használata során keletkezett károkra, J57: a fedezet kiterjesztése az álló járműre fel-, illetve lerakodás során keletkezett károkra, I58: a fedezet kiterjesztése az úthibák okozta károkra.

13 13 Fizetendő díj Ft, ezen belül az általános felelősségbiztosítás díja Ft. A Wolfbau Team Kft. ajánlata 125. oldalán az alábbi Költségvetési főösszesítő található: Árajánlati főösszesítő Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja kivitelezői munkáira I. Zrínyi tér és környéke közterületi munkái/ pályázati forrásból megvalósuló Burkolatépítési munkák 1. Oroszlán étterem melletti parkoló burkolat építése (1054 m2) 2. Városháza mögötti parkoló burkolat építése (541 m2) 3. Zrínyi M. tér burkolat építési munkái (2566 m2) 4. József A. utca sz. térkő burkolat (1633 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. aszfaltburkolat (286 m2) 6. Széchenyi u.1-6. sz. díszburkolat építés (66,5 m2) 7. Széchenyi u.1-6. sz. térkő burkolatépítési munkák (354 m2) 8. Zrínyi M. tér útfelújítás (aszfalt burk., 556 m2, térkőburk. 66 m2) Kertészeti munkák 1. Oroszlán parkoló (868 m2) 2. Díszburkolat (448 m2) 3. Önkormányzati parkoló (218 m2) 4. Zrínyi tér déli út (36 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. (233 m2) Utcabútorok, szerelvények Megnevezés Nettó Bruttó 1. Zrínyi M. téri szerelvények utcabútorok szerelvényei utcabútorok Közműfejlesztés - közmű felújítási munkák 1. Közműfejlesztés - ivóvíz és szennyvíz felújítási unkái 2. Közműfejlesztés - csapadékcsatorna építési munkái Közvilágítási munkák 1. Közvilágítás Oroszlán Szálló melletti parkoló Invitel kiváltás, átépítés, szakfelügyelet M Telekom Nyrt. kiváltás, átépítés, szakfelügyelet II. Egyéb tervezési területen kívüli munkák:/nem pályázati forrásból megvalósuló Egyéb 1. József A. u sz. aszfaltburkolat (385 m2) 2. Széchenyi u. 10/7. hrsz. Közterületi térkő (187 m2) 3. Széchenyi u sz. térkő járda (107 m2) 4. Zrínyi tér DNy aszfaltburkolat (221 m2) Oroszlán étterem mögötti parkolóban aszfaltburkolat készítése (65 m2) I. + II. Zrínyi tér közterületi pályázati és nem pályázati forrásból megvalósuló munkák Kérelmező ajánlatának a 133. oldalán található a Költségvetési főösszesítő az alábbi releváns tartalommal:

14 14 Árajánlati főösszesítő Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja kivitelezői munkáira I. Zrínyi tér és környéke közterületi munkái/ pályázati forrásból megvalósuló Burkolatépítési munkák 1. Oroszlán étterem melletti parkoló burkolat építése (1054 m2) 2. Városháza mögötti parkoló burkolat építése (541 m2) 3. Zrínyi M. tér burkolat építési munkái (2566 m2) 4. József A. utca sz. térkő burkolat (1633 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. aszfaltburkolat (286 m2) 6. Széchenyi u.1-6. sz. díszburkolat építés (66,5 m2) 7. Széchenyi u.1-6. sz. térkő burkolatépítési munkák (354 m2) 8. Zrínyi M. tér útfelújítás (aszfalt burk., 556 m2, térkőburk. 66 m2) Kertészeti munkák 1. Oroszlán parkoló (868 m2) 2. Díszburkolat (448 m2) 3. Önkormányzati parkoló (218 m2) 4. Zrínyi tér déli út (36 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. (233 m2) Utcabútorok, szerelvények Megnevezés Nettó Bruttó 1. Zrínyi M. téri szerelvények utcabútorok szerelvényei utcabútorok Közműfejlesztés - közmű felújítási munkák 1. Közműfejlesztés - ivóvíz és szennyvíz felújítási munkái 2. Közműfejlesztés - csapadékcsatorna építési munkái Közvilágítási munkák 1. Közvilágítás Oroszlán Szálló melletti parkoló Kiegészítő költségvetés II. Egyéb tervezési területen kívüli munkák:/nem pályázati forrásból megvalósuló Egyéb 1. József A. u sz. aszfaltburkolat (385 m2) 2. Széchenyi u. 10/7. hrsz. Közterületi térkő (187 m2) 3. Széchenyi u sz. térkő járda (107 m2) 4. Zrínyi tér DNy aszfaltburkolat (221 m2) Kiegészítő költségvetés I. + II. Zrínyi tér közterületi pályázati és nem pályázati forrásból megvalósuló munkák Kérelmező ajánlata 191. oldalán az alábbi táblázat található: I. Észrevételek sorszám tételszám tétel részletezése egység mennyiség egység anyag egység díj egységár A+D össz anyag+díj 1 K Mikrokábel hálózat kiváltása klt Kérelmező ajánlata oldalán csatolta az erőforrást nyújtó kötelezettségvállaló nyilatkozatot a felelősségbiztosításra vonatkozóan, mely szerint az O és R Kft.-vel, mint erőforrást nyújtó szervezettel kívánta a III.2.2) P.3. pontja szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazolni. Becsatolta az

15 15 Allianz Építésbiztosítás/szerelésbiztosítás megnevezésű számú kötvényt. Biztosított adatai a 78. oldalon az alábbiak: O és R Ép. Ker. és Szolg. Kft. Változó Előzetes bejelentés alapján 7960 Kockázat leírás: Létesítmény összesen Bizt. összesen: e Ft Fel.lim.dol.: e Ft/kár/év Fel.lim.szem.: 10 M Ft/kár Fel.lim.szem.: 20 M Ft/év. Az ajánlatban a oldalig került becsatolásra az Allianz Hungária Biztosítási kötvény keret építésbiztosításhoz, melynek kötvényszáma: Ezen belül a 80. oldalon a 4. biztosítási összeg pont az alábbiakat tartalmazza: 4.1. Az I. fejezet szerinti dologi károkra a) CAR és az EAR I./ : a biztosítási összeg minden esetben a kivitelezésre kerülő építési, szerelési munka, szerződés szerinti, ÁFA nélküli ellenértéke, de maximum 250 millió Ft káreseményenként b) CAR és az EAR I./4. 1.2: maximum 25 millió Ft káreseményenként és projektenként összesen c) CAR és az EAR I./4.3. maximum 25 millió Ft káreseményenként és projektenként összesen A CAR és az EAR II. fejezet szerinti felelősségi károkra 50 millió Ft. Ezen belül: - dologi károkra káreseményenként 50 millió Ft évente összesen 50 millió Ft - személysérüléses károkra káreseményenként 10 millió Ft évente összesen 20 millió Ft. Éves biztosítási díj: Ft. Ajánlatkérő március 5-én hiánypótlási felszólítást (7) és felvilágosítás kérést (10-11) küldött ajánlattevőknek. Többek között kérelmezőre vonatkozóan: 7. Az ajánlathoz nem csatolta az ajánlatkérési dokumentáció 65. oldalán található utcabútorokra vonatkozó pontos méreteket és fénykép dokumentációt tartalmazó leírást. 10. Az ajánlat 133. oldalán található főösszesítő, valamint 191. oldalán található Észrevételek között szereplő Mikró kábel hálózat kiváltása tételsoron szereplő összeg jelentősen eltér az ajánlatkérő által ismert

16 16 költségektől. Kérjük, szíveskedjenek felvilágosítást adni a költségsoron szereplő összegről, szükség esetén ajánlattevő csatolhatja az azt alátámasztó árajánlatot. 11. A tételes költségvetésben nem található az ajánlatkérési dokumentáció 65. oldalán, valamint a 2. számú kiegészítő tájékoztatás 1. számú kérdésre adott válaszban rögzített előírt hírközlő létesítmények kiváltásának költsége. Kérjük szíveskedjenek felvilágosítást adni, hogy ajánlatukban hol szerepel (hányadik oldalon) az előírt költség. A kérelmező a március 6-án kelt hiánypótlásának 7. pontjában közölte, hogy az utcabútorok Tungsram Schréder termékek. A pontra vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot tette: Az észrevételi költségvetés Mikro kábel hálózat kiváltása tételsor komplexen integráltan tartalmazza valamennyi vonalas hírközlési létesítmény és távközlési hálózat kapcsán felmerülő összes költséget, ide értve a tervezési és kiviteli költségeket is. A tétel fedezetet nyújt a fenti kategóriák bármely a közterületi felújítás kapcsán felmerülő munkáira, annak szabályszerű és szabványos megoldására. A kalkuláció során a felszín megbontását, a szükséges földmunkákat, a visszatöltés és helyreállítás költségeit saját kivitelezésben kalkuláltuk a szolgáltatók szakfelügyeleti díjainak figyelembe vétele mellett. Az árképzésben a szolgáltatóknak pusztán a speciálisan az ő vagy minősített alvállalkozói körébe sorolható feladatait vettük számításba, úgy mint például kábelfektetés, kötések stb. Ajánlatkérő a Mecseki Magasépítők Kft., Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft., Bern Építő Zrt., Wolfbau Team Kft. ajánlatában számítási hibát észlelt, március 7-én megküldte ezek javítását. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével március 29-én tájékoztatta az ajánlattevőket. Az Összegezés szerint érvényes ajánlatot tett a Wolfbau Team Kft. A többi ajánlattevő ajánlatát ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánította. A kérelmező ajánlata érvénytelenségének indoka az alábbiak voltak: Ajánlattevő ajánlata a 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - Ajánlattevő ajánlata nem a műszaki leírásban foglalt összes feladat ellátásának költségét tartalmazza (nem tett eleget ajánlatadási kötelezettségének), azaz a 2. számú kiegészítő tájékoztatás 1. számú kérdésében szereplő hírközlő létesítmények áthelyezésének, kiváltásának költségét külön tételsoron, illetve az 1. számú kiegészítő tájékoztatás 20. számú kérdésében szereplő távközlési hálózat kiváltása költségét külön tételsoron.

17 17 - Ajánlattevő ajánlatának 191. oldalán szereplő mikró kábel hálózat kiváltása kiegészítő tételből nem állapítható meg, hogy mely közműkiváltási feladat megvalósítására vonatkozik. Ajánlatkérő felvilágosítás-kérésére adott válasza a fentiek szerinti relevanciával bíró tájékoztatást nem tartalmaz, ajánlattevő nem csatolt semmilyen, a nyilatkozatukban hivatkozott kalkulációt (és ajánlati elemet) alátámasztó számítást, költségbontást, alvállalkozói ajánlatot, vagy a közműszolgáltatók, illetve azok minősített alvállalkozóinak nyilatkozatát. - A hiánypótlási dokumentum 44. oldalán található iratban szereplő komplexen, integráltan tartalmazza ajánlattevői nyilatkozat pedig egyértelműen alátámasztja, hogy az ajánlat nem felel meg a dokumentációban, illetve kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak. Nyertes ajánlattevő a Wolfbau Team Kft. lett, Ft + ÁFA ajánlati árral. Kérelmező az Összegezésben foglaltakra tekintettel iratbetekintést kezdeményezett, melyre március 30-án, pénteken került sor. Az iratbetekintésen megismert adatokra, információkra tekintettel április 2-án hétfőn kérelmező előzetes vitarendezést kezdeményezett a Wolfbau Team Kft. és a saját ajánlata vonatkozásában. A Wolfbau Team Kft. ajánlatával kapcsolatban kifogásolta azt, hogy felelősségbiztosítása nem felelt meg a felhívás III.2.2) P. 3. pontjában előírt követelményeknek, mivel a biztosító helytállási kötelezettsége több káreseményre nem terjed ki, pl. az ún. kontraktuális kárfelelősségre sem; az árazott költségvetés több tétel esetében sem tartalmazza a pontos gyártmány és típusmegnevezéseket; a megajánlott utcabútorokra vonatkozó típus meghatározás és fénykép dokumentáció az ajánlat oldalán szerepel, de az ajánlatból hiányzik az egyenértékűség igazolása, pedig az ezekre megadott ár irreálisan alacsony; a szakfelügyeletre annak ellenére, hogy a szakfelügyelet nem számolható el a megrendelő felé, az ajánlat 125. oldalán az Invitel és a Magyar Telekom kiváltásra vonatkozó szakfelügyeleti költségek kerültek feltüntetésre. Ajánlatkérő április 5-én megküldte az előzetes vitarendezési kérelemre adott álláspontját, melyben részletes indokolással elutasította a kérelmező saját ajánlatának érvénytelenségével kapcsolatos kifogásait. Ajánlatkérő a vitarendezési kérelemben foglaltakra tekintettel, az abban jelzett jogsértések részbeni orvoslására vonatkozóan a Kbt. 83. alapján hiánypótlást, a 85. alapján felvilágosítást kért a felelősségbiztosítás vonatkozásában mind a nyertes, mind kérelmező ajánlatával kapcsolatban. A kérelmezőtől a oldalon becsatolt kötvénnyel kapcsolatban kért felvilágosítást arról, hogy miképp kíván megfelelni a 10 M Ft/kár, 50 M Ft/év összegű valamennyi felmerülő dologi és személyi felelősségű kárra, kérte az erre vonatkozó iratok csatolását hiánypótlás

18 18 keretében. Ajánlatkérő a 87. (1) bekezdése szerint indokolást kért kérelmezőtől a hírközlési és távközlési hálózat adott áron való teljesíthetőségének objektív igazolására. A válaszadási határidő április :30 óra volt. Wolfbau Team Kft. hiánypótlása 4. oldalán csatolta az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Vállalati Értékesítési Igazgatóság fejlécű igazolását, mely szerint: Kérésére igazoljuk, hogy társaságunknál a kötvényszámon érvényes Általános Felelősségbiztosítása módozatú biztosítással rendelkezik. Kockázatviselés kezdete: január 1. Biztosítási összeg: Ft/biztosítási esemény, Ft/biztosítási időszak. Az igazolást a W.E.SZ. Consulting Kft., SZ.Á. VIP üzletkötő, az Allianz Hungária Biztosító Zrt. képviselője állította ki. A hiánypótlás 5-8. oldaláig terjedően az Allianz Hungária Biztosító Zrt. vállalati Értékesítési Igazgatóság fejlécű nyilatkozata található, melyben igazolják, hogy a Wolfbau Team Kft. AHB kötvényszámon érvényes építés-szerelés módozatú biztosítással rendelkezik. A kiállítás dátuma április 11., amely időpont megegyezik a kockázatviselés kezdetével. I. fejezet vagyonbiztosítás, biztosítási összeg: e Ft kártérítési limit e Ft/káresemény, II. fejezet felelősségbiztosítás kártérítési limit e Ft/káresemény és e Ft/év. Belső limit: projektenként maximum a beruházás összegének (ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés) 50 %-a. A kártérítési limit a felelősségfedezetre, valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes. Wolfbau Team Kft. hiánypótlásában a 21. oldaltól a gyártmány és típus megjelöléseket - üzleti titokként elkülönítve jelölte meg. A kérelmező hiánypótlásában a felelősségbiztosítására vonatkozóan öt oldalas indokolással kívánta igazolni azt, hogy az erőforrást nyújtó szervezete felelősségbiztosítása és saját árazott költségvetése megfelelő. Az árazott költségvetésre vonatkozóan II. pontban indokolást adott, mely szerint az INVITEL Zrt.-nél Ft tervezési és Ft munkadíjjal számolt, Magyar Telekom Nyrt.-nél Ft tervezési és Ft munkadíjjal számolt, továbbá Ft vállalkozói haszonnal. A kérelmező hiánypótlása ezt követően a oldalakon az Allianz Biztosító Zrt. Ügyfél - tájékoztató anyagait tartalmazta. A hiánypótlás oldalain az Invitel Kft április 6-án kelt nyilatkozata található, mely szerint a kérelmező megkeresésére a tervezési díjra Ft + ÁFA, a kivitelezés várható költségére Ft + ÁFA összeget ajánl meg, amely ajánlat 30 napig érvényes.

19 19 A kérelmező hiánypótlásába a 94. oldalon becsatolásra került a Magyar Telekom Nyrt. ajánlata, amely Ft + ÁFA tervezési és Ft + ÁFA kivitelezési költséggel kalkulál. Kérelmező április 16-án ajánlatkérőhöz fordult, mert a április 2-án benyújtott vitarendezési kérelemre a Kbt. 96/A. (3) bekezdésében - a köztes hiánypótlásra és indokolás kérésre is tekintettel - a válaszadásra meghatározott 7 munkanapos határidő április 12-én lejárt, de ajánlatkérő nem küldte meg válaszát. Ajánlatkérő április 17-én küldte meg módosított összegezését és egyben a vitarendezési kérelemre adott végső válaszát. Csömöldér Kft. Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek: - Ajánlatkérő a 2. sz. hiánypótlásban foglalt ajánlattevői értelmezést és a csatolt általános szerződéses feltételeket megvizsgálta és megállapította, hogy ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott iratok alapján nem állapítható meg ajánlattevő alkalmassága az ajánlattételi felhívás III.2.2) P.3. pontjában írt gazdasági pénzügyi alkalmassági feltétellel kapcsolatban. Ajánlatkérőnek a felhívás III.2.2) P.3. pontjában írt gazdasági pénzügyi alkalmassági feltétel, vagyis a szakmai felelősségbiztosítás igazolására vonatkozó feltétel meghatározásával az volt a szándéka, hogy a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezés, a nyertes ajánlattevő által végzett tevékenység során a szerződésen kívül, harmadik személynek okozott károk fedezete biztosítva legyen. Ajánlatkérő nem írta elő a biztosítási piacon építési biztosítás, szerelési biztosítás, vagy a kettő kombinációjaként is jelenlévő építési-, szerelési biztosítás igazolását. Ajánlatkérő továbbá vagyonbiztosítás megkötését sem írta elő. Az alkalmassági feltételeként előírt felelősségbiztosítási szerződés tekintetében - eltérő ajánlatkérői kikötés hiányában - az általános polgári jogi szabályok alkalmazandóak, tehát az alkalmasság igazolásához olyan szerződés meglétét kellett ajánlattevőknek igazolni, amely teljes körűen megfelel az általános felelősségvállalási feltételeknek, mégpedig azzal, hogy a felelősségbiztosítási kártérítési limit káronként 10 millió és évente legalább 50 millió forint.

20 20 A Ptk (1) bekezdése szerint: Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. Álláspontunk szerint a Csömöldér Kft. ajánlattevő által csatolt építési-, szerelési biztosításának felelősségbiztosítási része a benne fellelhető egyértelmű biztosítási összeg limit korlátozás miatt nem felel meg az ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek. Csömöldér Kft. ajánlatának 80. oldalán szerepel az a korlátozás, mely ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét okozza. A kötvény ezen rendelkezése szerint ajánlattevő felelősségbiztosítása a személysérüléses károkra vonatkozóan káreseményenként 10 M Ft, évente összesen 20 M Ft összegig térít. Ezen rendelkezés egyértelműen nem felel meg ajánlatkérő által előírt feltételnek. Ajánlattevő felvilágosítás során, a 2. sz. hiánypótlásában tett érvelése valójában arra irányult, hogy az ajánlatának 81. oldalán lévő, biztosítási kötvénybe foglalt táblázatban szereplő keresztfelelősség 50 M Ft/év kitétel és a 2. sz. hiánypótlás 59. oldalán lévő keresztfelelősség záradék együttes értelmezése megfelel ajánlatkérő felelősségbiztosításra vonatkozó elvárásának a biztosítási éves limit vonatkozásában (50 M Ft/év). Álláspontunk szerint ajánlattevő tévesen értelmezi a felelősségbiztosítás és a keresztfelelősségi záradék tartalmát. A felelősségbiztosítás alapján a biztosított által végzett tevékenység során a szerződésen kívül, biztosítottnak nem minősülő harmadik személynek okozott károk fedezete van biztosítva. A jogi személyeknél biztosított fogalmába tartoznak (tehát biztosítottak) a jogi személy alkalmazottai, megbízottai is. A fentebb már részletezett, általános felelősségi alakzattól azonban élesen el kell választani - az ajánlatkérő által az ajánlatkérése vonatkozásában egyébként teljes mértékben irrelevánsnak tartott - a biztosított által a saját maga alkalmazottainak okozott káraira, illetve a biztosítottak (alkalmazottak, megbízottak) egymásnak okozott káraira vonatkozó felelősséget. Főszabály szerint ugyanis ezekre az esetekre nem terjed ki a C.A.R. biztosítás, csak a külön díj ellenében ún. keresztfelelősségi záradék (Cross Liability) által. Tehát ajánlattevőnek olyan keresztfelelősségi klauzulája áll fenn a felelősségbiztosítása keretében, mely a biztosítottaknak egymás közt (és nem a szerződésen kívül, biztosítottnak nem minősülő harmadik személyeknek) okozott károk vonatkozásában eredményez kockázatvállalást 50 M Ft/év limittel a biztosító részéről, az ajánlatkérőnek lényegi szempontot képező általános felelősségbiztosítási alakzatra (a személysérüléses károkra vonatkozóan) azonban 20 M Ft/év a limit. A Ptk (1) bekezdése szerint az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát biztosítási kötvény (igazolójegy, biztosítási bélyeg) kiállítása pótolja. Ha a kötvény tartalma a fél ajánlatától eltér, és az eltérést a fél tizenöt napon belül nem kifogásolja, a szerződés a kötvény tartalma

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.509/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.337/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.513/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.794/

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 800/ 16 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.473/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum SZÉCHENYI TERV KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Főtér II. Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben