A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.289/12/2012. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a Csömöldér Kft. (7621 Pécs, Várady A. u. 5., képviseli: Dr. Zoric Ildikó ügyvéd, 7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A., a továbbiakban: kérelmező) által a Szigetvár Város Önkormányzata (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., képviseli: Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda, Dr. Komlódi András ügyvéd, 7621 Pécs, Felsőmalom u.18., a továbbiakban: ajánlatkérő) Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja DDOP-4.1.1/A-2f azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Zrínyi tér és környezete közterületi felújítása tárgyú közbeszerzési eljárása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelmet elutasítja, illetve ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárást megszünteti. A felek az eljárás során felmerült költségeiket maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel lehet kérni. A külön jogorvoslati kérelmet, illetve a keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem, az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának iratai, valamint a felek szóbeli és írásbeli nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.

2 2 Ajánlatkérő a december 30-án feladott és a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-33983/2011 számon január 6-án közzétett ajánlattételi felhívásával a Kbt. VI. fejezet szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában. Az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő a részajánlat tételt, illetve az alternatív ajánlat tételének lehetőségét kizárta. A felhívás II.2.1) pontja szerint a teljes mennyiség: Oroszlán-szív: Szigetvár város történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja tárgyú pályázat keretében a Zrínyi tér és környezete közterületi felújítása a rendelkezésre álló kiviteli tervek, jogerős útépítési és vízjogi létesítési engedélyek, kiegészítő műszaki leírás és árazatlan költségvetés alapján. I. Zrínyi tér és környéke közterületi munkái/ pályázati forrásból megvalósuló: 1. Közműfejlesztés - közmű felújítási munkák - Közműfejlesztés - ivóvíz és szennyvíz felújítási munkái (792 fm) - Közműfejlesztés - csapadékcsatorna építési munkái (88,5 fm) 2. Burkolatépítési munkák: - Oroszlán étterem melletti parkoló burkolat építése (1054 m 2 ) - Városháza mögötti parkoló burkolat építése (541 m 2 ) - Zrínyi M. tér burkolat építési munkái (2566 m 2 ) - József A. u sz. térkő burkolat (1633 m 2 ) - Széchenyi u.1-6. sz. aszfaltburkolat (286 m 2 ) - Széchenyi u.1-6. sz. díszburkolat építés (66,5 m 2 ) - Széchenyi u.1-6. sz. térkő burkolat építési munkák (354 m 2 ) - Zrínyi M. tér útfelújítás (aszfalt burkolat 556 m2, térkőburkolat 66 m 2 ) 3. Kertészeti munkák: - Oroszlán parkoló (868 m 2 ) - Díszburkolat (448 m 2 ) - Önkormányzati parkoló (218 m 2 ) - Zrínyi tér déli út (36 m 2 ) - Széchenyi u.1-6. sz. (233 m 2 ) 4. Utcabútorok, szerelvények (falikarok, lámpatestek, kandeláberek, felszerelések) - Zrínyi M. téri szerelvények - utcabútorok szerelvényei - utcabútorok 5. Közvilágítási munkák - Közvilágítás Oroszlán Szálló melletti parkoló.

3 3 II. Egyéb tervezési területen kívüli munkák:/nem pályázati forrásból megvalósuló - 1. József A. u sz. aszfaltburkolat (385 m 2 ) - 2. Széchenyi u. 10/7. hrsz. Közterületi térkő (187 m 2 ) - 3. Széchenyi u sz. térkő járda (107 m 2 ) - 4. Zrínyi tér DNy aszfaltburkolat (221 m 2 ). A megvalósítandó feladatok a Sziget-Víz Kft. által üzemeltetett víz-szennyvíz vezetékeket is érintik, a megvalósítás során kivitelezőnek az üzemeltetővel szorosan együttműködve, fokozott figyelemmel kell a munkavégzés menetrendjét meghatározni. A víz- és csatornahálózat rekonstrukciós munkálatainak ideje alatt a hálózattal ellátott területeken a szolgáltatás folyamatosságát biztosítani szükséges. A Sziget-Víz Kft., mint a víz és szennyvíz csatornahálózat üzemeltetője az ivóvíz és szennyvíz csatornahálózat felújítási munkákkal egy időben, további víz és szennyvíz csatorna szakaszok felújítását végzi a munkaterületen, a kivitelezővel egyeztetett módon és időben, mely munkavégzést kivitelező tűrni köteles. A folytonos szolgáltatás érdekében szükséges beavatkozások a hálózat kezelői feladatokat üzemeltető szervezet (Sziget-Víz Kft Szigetvár, Gyár u. 1.) feladata. A kivitelezés során különös gondot kell fordítani a területen lévő közművek védelmére, esetleges meghibásodás esetén a hibaelhárítást az üzemeltető szervezet bevonásával haladéktalanul el kell végezni. Kivitelezőnek a közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani, a közműegyeztetések, szolgáltatói közmű szakfelügyelet, régészeti szakfelügyelet biztosítása, valamint a járdaszerkezetben található mikro kábellel kapcsolatos egyeztetés, áthelyezés, helyreállítás kivitelező feladata. A felhívás II.3) pontja szerint a teljesítés határideje november 15. A felhívás III.1.1) pontjában a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a III.1.2) pontban a Fő finanszírozási és fizetési feltételek, a III.2.1) pontban az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatokat (kizáró okok) és igazolási módot határozta meg ajánlatkérő. A felhívás III.2.2) pontjában a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok között az alábbiak is előírásra kerültek: Ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak alkalmassága igazolására csatolnia kell: P.3) felelősségbiztosítás meglétét igazoló okirat (kötvény) egyszerű másolata [Kbt. 66. (1) bekezdés d) pont]. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A

4 4 rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő illetve a 10 % feletti alvállalkozó, ha: P.3) együttesen nem rendelkeznek 10 M Ft/kár, 50 M Ft/év összegű határú felelősségbiztosítással. A felhívás III.2.3) pontja a műszaki, illetve szakmai alkalmasság és az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módját írta elő. A felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A felhívás IV.3.4) pontja szerint az ajánlattételi határidő február óra. A felhívás V.2) pontja szerint a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos, hivatkozási alap: DDOP-4.1.1/A-2f A felhívás V.3.1) pontja szerint az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja március 14. A felhívás V.3.2) pontja szerint a szerződéskötés tervezett időpontja március 26. A felhívás V.7) pontjában az egyéb információk között az alábbiak is közlésre kerültek: Fedezet: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás pályázati forrásból valósul meg és a pályázatban rendelkezésre álló fedezet: nettó HUF, valamint felhívjuk a figyelmet a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdésére. A felhívás V.7) 3. pontja szerint ajánlatkérő a Kbt a szerint biztosítja a hiánypótlást.

5 5 A felhívás V.7) 8. pontja szerint szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot, részletes költségvetést kell csatolnia a dokumentációban meghatározott tartalommal, - Időütemezéssel ellátott sávos műszaki ütemterv - Organizációs terv (időbeli és térbeli organizáció). Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az egyik konzorciumi tag) által kidolgozott organizációs terv nem felel meg az ajánlatkérési dokumentációban előírt követelményeknek. - Pénzügyi ajánlat: árazott költségvetés, pénzügyi ütemterv. A felhívás V.7) 10. pontja szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 91. (2) bekezdése szerinti esetben - amennyiben azt ilyen minőségben az eredményhirdetésen megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést. Ajánlatkérő dokumentációt készített, melynek releváns részei az alábbiak: 1. Eljárási útmutató 2. Szerződéstervezet 3. Iratminták 4. Műszaki leírás, árazatlan költségvetés, tervek 5. Ajánlattételi felhívás 1. Útmutató az ajánlattevők részére 12. Az ajánlati ár Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az átadott engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, kivétel amelyeket ajánlatkérő (megrendelő) biztosít. Bármilyen mulasztás, melyet az ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információkat az építés helyszínéről, az előzményekről, a

6 6 létesítmények terv szerint megvalósítandó mennyiségi adatairól vagy olyan egyéb ügyekről, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, befejezését és állagmegóvását, a mennyiség - kimutatás vagy a szerződés cikkelyeinek betartását, nem menti fel az ajánlattevőt amennyiben az ajánlat elfogadást nyert azok alól a kockázatok, kötelességek és felelősség alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a munkák befejezése és átadása tekintetében. Nem vehető figyelembe semmi olyan, az ajánlat megváltoztatására irányuló kérelem azon a címen, hogy ajánlattevő elmulasztott pontos információkat beszerezni vagy ajánlatkérő szolgáltatott pontatlan információkat, kivéve, ha az ajánlatkérő írásban erősítette meg ezen értelmezést vagy információt minden ajánlattevő részére. Az árajánlatot tárgyi munkára a kiviteli tervben szereplő mennyiségekre kell megtenni, függetlenül attól, hogy a költségvetési kiírás tételei tartalmazzák-e vagy sem, azt az árazatlan költségvetés kiírt tételeiben az egységár kialakítása során kell szerepeltetni, figyelembe véve a támogató szervezet fent részletezett határozatát. Ajánlattevőnek teljességi nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatában, amely tartalmazza, hogy az ajánlati ár magában foglalja az összes, kiviteli tervdokumentációban és jogerős engedélyekben foglalt feladatot. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, tehát a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, összes költséget, az adót és illetéket, járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a hibajavítás költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, vagyis a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását, azaz a létesítmények kulcsrakész megvalósításának teljes díját. 25. Pénzügyi, műszaki ajánlat Ajánlattevő által kötelezően benyújtandó dokumentumok: a) Árajánlattal megegyező végösszegű költségösszesítő; b) Árazott költségvetés, pontos gyártmány és típus megjelölésekkel; c) Pénzügyi - műszaki ütemterv; d) Organizációs terv; e) Nyilatkozat arra nézve, hogy ajánlattevő kizárólag új anyagokat, berendezéseket fog beépíteni. f) Teljességi nyilatkozat.

7 7 Ajánlattevő a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést köteles kitölteni. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetés és a tervdokumentáció gondos átvizsgálását követően azok tartalma között ellentmondást, eltérést fedez fel, az eltérés tisztázása érdekében az ajánlatkérőtől kérjen kiegészítő információt. Amennyiben ajánlatkérő ennek során megállapítja, hogy a kiadott költségvetés az ajánlati dokumentáció módosítását nem jelentő pontosításra szorul, a pontosításról valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja, ez esetben a költségvetést a pontosításnak megfelelően kell beárazni. Ajánlattevő csak új anyagokat, berendezéseket jogosult beárazni és beépíteni, ezen előírás elfogadására köteles eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban a d) pont szerinti dokumentumot az ajánlathoz csatolni. A vállalkozási szerződés átalányáras, többletmunka és a megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el, így az ajánlatadás időszakában nem jelzett költségvetés és az üzemszerű használatra alkalmas műszaki állapot elkészítése közötti esetleges eltérés kockázata az ajánlattevőt terheli. A dokumentáció 2. pontja tartalmazta a Szerződéstervezetet, amely az alábbiakat is tartalmazta: 3.2 Jelen szerződésben meghatározott beruházás részletes műszaki tartalmát a megrendelő által biztosított kiviteli terv, műszaki leírás, jogerős útépítési és vízjogi létesítési engedélyek, a kiviteli terv alapján a vállalkozó által elkészített, 2. számú mellékletet képező árazott költségvetés tartalmazza A szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, együttesen alkotják a felek között az e tárgyban létrejött teljes szerződést, mely felváltja a felek minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely megbeszélését. A szerződésbe foglalt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. sz. melléklet: Közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja 2. sz. melléklet: Jóváhagyott pénzügyi-műszaki ütemterv, árazott költségvetés 3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 4. sz. melléklet: Létesítési engedélyek. A dokumentáció 4. pontja tartalmazta a Műszaki leírást, az árazatlan költségvetést és a terveket. Ezen belül a 65. oldal kiegészítő műszaki leírás az alábbiakat tartalmazta: A műszaki leírásban esetleges konkrét márka megjelölés alatt vagy azzal egyenértékűt kell érteni, a konkrét márka meghatározása, egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevők feladatát képezi (Kbt. 58. (4) bekezdés alapján). Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott [gyártmányú- eredetű-, típusú-] dologra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének

8 8 egyértelmű meghatározása érdekében történt, és azzal egyenértékű vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező megoldás megajánlható. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőknek magyar nyelvű dokumentumokkal kell igazolnia. A vízjogi létesítési engedélyben, illetve az útépítési engedélyben foglalt előírások maradéktalan betartása kivitelező feladata. A tervezett útépítés az alábbi közműveket érinti: - Sziget-Víz Kft. által üzemeltetett víz-szennyvíz vezetékeket, - E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó hálózatot, - E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő 1 kv-os földkábelt (nyilatkozat kiadása folyamatban van), - Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú és fenntartású távközlési földkábelt, - Kisváros Nonprofit Kft. csapadékvíz hálózatát, - INVITEL Zrt. mikró kábel hálózatát. A kivitelezés során az ajánlatkérési dokumentációhoz csatolt, ismételten megkért közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat kivitelezőnek be kell tartani. Utcabútorok fajtája: Az utcabútorok tekintetében ajánlatkérő a dokumentáció mellékleteként csatolja Szigetvár Város vizuális arculati tervét, mely alapján az utcabútorok stílusát illetően a klasszikus, hagyományos jellegű megoldást preferálja, mely bútorok kapcsán a terv főbb stílusjegyeket, formai elemeket tartalmazó képeket, méreteket tartalmaz, azonban a konkrét típus meghatározása (pontos méretekkel és fénykép dokumentációval) ajánlattevő feladata. A munkavégzés kezdete előtt kivitelező kötelezettségét és költségét képezik az elvégzendő közműegyeztetések, igény esetén a szolgáltatói közmű felügyelet. A költségvetésben szerepeltetni kell a közműkiváltások során az érintett közmű üzemeltetők (pl.: gáz, villany, kábel TV, telefon stb.) szakfelügyeleti díjait. Ugyancsak kivitelező feladatát és költségét képezi a műemléki felügyelőség által előírt régészeti szerződés megkötése, szakfelügyelet biztosítása. Felhívjuk leendő kivitelező figyelmét, amennyiben a földmunkák során feltárt árokban régészeti lelet kerül elő, úgy arról az illetékes szakhatóságot azonnal értesíteni, annak kiérkezéséig a leletet biztonságba helyezni szükséges. Vízjogi létesítés engedély pontja értelmében a kivitelezési munkát a kivitelező a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Pécsi Szakmérnökségén megrendelt felügyelet mellett végezheti.

9 9 A járda szerkezetben található mikró kábellel kapcsolatos egyeztetés szükséges az INVITEL Zrt.-vel, mely egyeztetés kivitelező feladatát képezi. (Önkormányzat részéről a tervegyeztetés folyamatban van.) Az egyeztetés alapján kivitelező feladatát képezi a kábel áthelyezése, helyreállítása. A Sziget-Víz Kft., mint víz és szennyvíz csatornahálózat üzemeltetője az ivóvíz és szennyvíz csatornahálózat felújítási munkákkal egy időben, további víz és szennyvíz csatorna szakaszok felújítását végzi a munkaterületen, a kivitelezővel egyeztetett módon és időben, mely munkavégzést kivitelező tűrni köteles. Kivitelezőnek a közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani, a közműegyeztetések, szolgáltatói közmű szakfelügyelet, régészeti szakfelügyelet biztosítása, valamint a járdaszerkezetben található mikro kábellel kapcsolatos egyeztetés, áthelyezés, helyreállítás kivitelező feladata. A víz- és csatornahálózat rekonstrukciós munkálatainak ideje alatt a hálózattal ellátott területeken a szolgáltatás folyamatosságát biztosítani szükséges. A folytonos szolgáltatás érdekében szükséges beavatkozások a hálózat kezelői feladatait ellátó kezelő és üzemeltető szervezet (Sziget-Víz Kft.) feladata. A vízszennyvíz kiváltási munkákat egyeztetni szükséges az üzemeltető Sziget-Víz Kft.-vel. Az ajánlatban az üzemeltető által megadott ideiglenes ellátási, kiváltási, meglévő hálózatra történő csatlakozási és szakfelügyeleti költségeket, díjakat kell szerepeltetni. A fenti munkálatokkal kapcsolatban információt szolgáltat: Sziget-Víz Kft. (7900 Szigetvár, Gyár u. 1., Mátyás Gergő ügyvezető, tel.: , A kivitelezés során különös gondot kell fordítani a területen lévő közművek védelmére, esetleges meghibásodás esetén a hibaelhárítást az üzemeltető szervezet bevonásával haladéktalanul el kell végezni. A közterületi burkolatok munkáinak kivitelezése alatt az érintett ingatlanok használati, lakhatási feltételeit lehetőség szerint folyamatosan kell biztosítani. Az ingatlanok esetleges közműszolgáltatásokból és közlekedésből történő lehető legrövidebb idejű kizárásáról a használókat előzetesen kell tájékoztatni. A munkálatok beárazását, a költségek összesítését az ajánlati dokumentációban szereplő árazatlan költségvetés, illetve mellékelt főösszesítő kitöltésével, a műszaki leírásban és kiegészítésben foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni. Ajánlatkérő CD-n az alábbiak szerint adta ki az árazatlan költségvetési főösszesítőt:

10 10 Árajánlati főösszesítő Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja kivitelezői munkáira Megnevezés Nettó Bruttó I. Zrínyi tér és környéke közterületi munkái/pályázati forrásból megvalósuló Burkolatépítési munkák 1. Oroszlán étterem melletti parkoló burkolat építése (1054 m2) 2. Városháza mögötti parkoló burkolat építése (541 m2) 3. Zrínyi M. tér burkolat építési munkái (2566 m2) 4. József A. utca sz. térkő burkolat (1633 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. aszfaltburkolat (286 m2) 6. Széchenyi u.1-6. sz. díszburkolat építés (66,5 m2) 7. Széchenyi u.1-6. sz. térkő burkolat építési munkák (354 m2) 8. Zrínyi M. tér útfelújítás (aszfalt burkolat 556 m2, térkőburkolat 66 m2) Kertészeti munkák 1. Oroszlán parkoló (868 m2) 2. Díszburkolat (448 m2) 3. Önkormányzati parkoló (218 m2) 4. Zrínyi tér déli út (36 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. (233 m2) Utcabútorok, szerelvények 1. Zrínyi M. téri szerelvények 2. utcabútorok szerelvényei 3. utcabútorok Közműfejlesztés - közmű felújítási munkák 1. Közműfejlesztés - ivóvíz és szennyvíz felújítási munkái 2. Közműfejlesztés - csapadékcsatorna építési munkái Közvilágítási munkák 1. Közvilágítás Oroszlán Szálló melletti parkoló II. Egyéb tervezési területen kívüli munkák:/nem pályázati forrásból megvalósuló Egyéb 1. József A. u sz. aszfaltburkolat (385 m2) 2. Széchenyi u. 10/7. hrsz. Közterületi térkő (187 m2) 3. Széchenyi u sz. térkő járda (107 m2) 4. Zrínyi tér DNy aszfaltburkolat (221 m2) I. + II. Zrínyi tér közterületi pályázati és nem pályázati forrásból megvalósuló munkák Ajánlatkérő az ajánlattevők kérdéseire többek között az alábbi kiegészítő tájékoztatásokat adta: január 31-i 20. kérdés-válasz: Az INVITEL Technocom Kft.-től a közmű nyilatkozatuknak megfelelően árajánlatot kértünk a részünkre, mely nettó Ft tervezési díjat tartalmaz, nettó kb. 14 M Ft, szakfelügyeletet melynek díja nettó Ft/óra. A kiváltás összköltsége nettó kb Ft. Jelen kiváltási becsült költséget a költségvetés nem tartalmazza. Kérjük, jelezzék, hogy hol szerepeltessük ezen kiváltás költségeit.

11 11 Válasz: Az ajánlattételi felhívás, illetve a kiegészítő műszaki leírás értelmében az Invitel Zrt.-vel történő egyeztetés, illetve az egyeztetés alapján kábel áthelyezése - távközlési hálózat kiváltása - a kivitelező feladatát, költségét képezi. A távközlési hálózat kiváltásának költségét a pályázatban külön költségsoron kérjük szerepeltetni február 6-i 1. kérdés-válasz: Szigetvár városközpont funkcióbővítő rehabilitációjával érintett Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő hírközlési létesítmények áthelyezésére, kiváltására terv nélkül nem tud árat adni a Magyar Telekom Nyrt. (A terv elkészítésének időtartama: cca. 1 hónap, előzetes költségbecslés alapján a tervezés költsége Ft + ÁFA). A kivitelezés várható, becsült költsége: Ft + ÁFA. Kérjük meghatározni, hogy fenti tétellel kapcsolatban mekkora költséget és mely soron szerepeltessünk. Válasz: Az ajánlattételi felhívás, illetve a kiegészítő műszaki leírás értelmében a Magyar Telekom Nyrt.-vel történő egyeztetés, illetve az egyeztetés alapján a hírközlési létesítmény áthelyezése, kiváltása a kivitelező feladatát, költségét képezi. A hírközlési létesítmény áthelyezésének, kiváltásának költségét, amely tartalmazza a tervezési költséget is a pályázatban külön költségsoron kérjük szerepeltetni február 6-ai 8. kérdés-válasz: A költségvetésből kimaradt, illetve mennyiségi többleteket milyen formában költségeljük? Válasz: Külön tételsoron szerepeltetve február 15-ei 7. kérdés-válasz: Az építési engedélyben és a vízjogi létesítési engedélyben a szakhatóságok (szolgáltatók szakfelügyeletei, régészeti szakfelügyelet, környezetvédelmi szakfelügyelet) mind előírták a szakfelügyeletet. Amennyiben kivitelező feladata ennek megrendelése és leszerződése kérjük, megadni ajánlattevők hol szerepeltethetik ennek költségét? Válasz: A kiegészítő műszaki leírás értelmében kivitelező feladatát és költségét képezi a szakfelügyeletek biztosítása. Ezen költség megrendelő felé külön nem számolható el, azaz ajánlattevő külön tételsoron nem költségelheti február 15-ei 8. kérdés-válasz: Van-e rá mód, hogy a fent említett összes szakfelügyeletek (szolgáltatók szakfelügyeletei, régészeti szakfelügyelet, környezetvédelmi felügyelőség szakfelügyelete) díj költségeit, az esélyegyenlőség érdekében, az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 20. kérdésre adott válaszhoz hasonló módon, ajánlatkérő egységesen megadná ajánlattevők részére?

12 12 Válasz: A 7. pont alapján kivitelező feladatát és költségét képezi a szakfelügyelet biztosítása. Az egyes szakfelügyeletek óradíja szolgáltatóktól, hatóságoktól lekérdezhető, de kivitelező munkavégzésének időtartamától, ütemezésétől függ, hogy egyes szakfelügyeletet milyen időszakra vesz igénybe február 15-ei 21. kérdés-válasz: A dokumentáció részeként kiadott arculati terv alapján kérjük pontosan meghatározni, hogy mely utcabútorokra kell ajánlatot adni. Válasz: A villamos kiviteli terveken szereplő közvilágítási lámpatest típussal megegyező stílusú és színű (fekete) utcabútorokra kérünk árajánlatot adni. Az ajánlatkérési dokumentáció 65. oldalán Ajánlatkérő előírta, hogy az utcabútorok tekintetében ajánlatkérő a dokumentáció mellékleteként csatolt Szigetvár Város vizuális arculati terv alapján az utcabútorok stílusát illetően a klasszikus, hagyományos jellegű megoldást preferálja. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt február 8-án február 20-ra hosszabbította meg február 20-ai bontási jegyzőkönyv szerint az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra: Csömöldér Kft Ft + ÁFA, Wolfbau Team Kft Ft + ÁFA, Mecseki Magasépítők Kft Ft + ÁFA, Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft Ft + ÁFA, Bern Építő Zrt Ft + ÁFA. A Wolfbau Team Kft. ajánlat oldalán csatolta az Allianz Hungária Zrt július 28-án kiállított Gazdálkodó szervezetek tűz és elemi kár biztosítása megnevezésű, számú kötvényt (Kockázatviselés helye: 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 20.) a következők szerint: Általános felelősségbiztosítás: Kártérítési határ/év e Ft, Kártérítési határ/kár e Ft. Általános felelősségbiztosítás Biztosított tevékenységek: közmű- vezetéképítés, elsősorban víz- és szennyvíz. Zöldmezős beruházás, kisebb mértékben rekonstrukció és hibaelhárítás. Területi hatály: Magyarország Összevont limit a J56, J57, I58 kockázatokra: e/kár/év, J56: a fedezet kiterjesztése gépjármű munkagépként való használata során keletkezett károkra, J57: a fedezet kiterjesztése az álló járműre fel-, illetve lerakodás során keletkezett károkra, I58: a fedezet kiterjesztése az úthibák okozta károkra.

13 13 Fizetendő díj Ft, ezen belül az általános felelősségbiztosítás díja Ft. A Wolfbau Team Kft. ajánlata 125. oldalán az alábbi Költségvetési főösszesítő található: Árajánlati főösszesítő Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja kivitelezői munkáira I. Zrínyi tér és környéke közterületi munkái/ pályázati forrásból megvalósuló Burkolatépítési munkák 1. Oroszlán étterem melletti parkoló burkolat építése (1054 m2) 2. Városháza mögötti parkoló burkolat építése (541 m2) 3. Zrínyi M. tér burkolat építési munkái (2566 m2) 4. József A. utca sz. térkő burkolat (1633 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. aszfaltburkolat (286 m2) 6. Széchenyi u.1-6. sz. díszburkolat építés (66,5 m2) 7. Széchenyi u.1-6. sz. térkő burkolatépítési munkák (354 m2) 8. Zrínyi M. tér útfelújítás (aszfalt burk., 556 m2, térkőburk. 66 m2) Kertészeti munkák 1. Oroszlán parkoló (868 m2) 2. Díszburkolat (448 m2) 3. Önkormányzati parkoló (218 m2) 4. Zrínyi tér déli út (36 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. (233 m2) Utcabútorok, szerelvények Megnevezés Nettó Bruttó 1. Zrínyi M. téri szerelvények utcabútorok szerelvényei utcabútorok Közműfejlesztés - közmű felújítási munkák 1. Közműfejlesztés - ivóvíz és szennyvíz felújítási unkái 2. Közműfejlesztés - csapadékcsatorna építési munkái Közvilágítási munkák 1. Közvilágítás Oroszlán Szálló melletti parkoló Invitel kiváltás, átépítés, szakfelügyelet M Telekom Nyrt. kiváltás, átépítés, szakfelügyelet II. Egyéb tervezési területen kívüli munkák:/nem pályázati forrásból megvalósuló Egyéb 1. József A. u sz. aszfaltburkolat (385 m2) 2. Széchenyi u. 10/7. hrsz. Közterületi térkő (187 m2) 3. Széchenyi u sz. térkő járda (107 m2) 4. Zrínyi tér DNy aszfaltburkolat (221 m2) Oroszlán étterem mögötti parkolóban aszfaltburkolat készítése (65 m2) I. + II. Zrínyi tér közterületi pályázati és nem pályázati forrásból megvalósuló munkák Kérelmező ajánlatának a 133. oldalán található a Költségvetési főösszesítő az alábbi releváns tartalommal:

14 14 Árajánlati főösszesítő Oroszlán-szív: Szigetvár történelmi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja kivitelezői munkáira I. Zrínyi tér és környéke közterületi munkái/ pályázati forrásból megvalósuló Burkolatépítési munkák 1. Oroszlán étterem melletti parkoló burkolat építése (1054 m2) 2. Városháza mögötti parkoló burkolat építése (541 m2) 3. Zrínyi M. tér burkolat építési munkái (2566 m2) 4. József A. utca sz. térkő burkolat (1633 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. aszfaltburkolat (286 m2) 6. Széchenyi u.1-6. sz. díszburkolat építés (66,5 m2) 7. Széchenyi u.1-6. sz. térkő burkolatépítési munkák (354 m2) 8. Zrínyi M. tér útfelújítás (aszfalt burk., 556 m2, térkőburk. 66 m2) Kertészeti munkák 1. Oroszlán parkoló (868 m2) 2. Díszburkolat (448 m2) 3. Önkormányzati parkoló (218 m2) 4. Zrínyi tér déli út (36 m2) 5. Széchenyi u.1-6. sz. (233 m2) Utcabútorok, szerelvények Megnevezés Nettó Bruttó 1. Zrínyi M. téri szerelvények utcabútorok szerelvényei utcabútorok Közműfejlesztés - közmű felújítási munkák 1. Közműfejlesztés - ivóvíz és szennyvíz felújítási munkái 2. Közműfejlesztés - csapadékcsatorna építési munkái Közvilágítási munkák 1. Közvilágítás Oroszlán Szálló melletti parkoló Kiegészítő költségvetés II. Egyéb tervezési területen kívüli munkák:/nem pályázati forrásból megvalósuló Egyéb 1. József A. u sz. aszfaltburkolat (385 m2) 2. Széchenyi u. 10/7. hrsz. Közterületi térkő (187 m2) 3. Széchenyi u sz. térkő járda (107 m2) 4. Zrínyi tér DNy aszfaltburkolat (221 m2) Kiegészítő költségvetés I. + II. Zrínyi tér közterületi pályázati és nem pályázati forrásból megvalósuló munkák Kérelmező ajánlata 191. oldalán az alábbi táblázat található: I. Észrevételek sorszám tételszám tétel részletezése egység mennyiség egység anyag egység díj egységár A+D össz anyag+díj 1 K Mikrokábel hálózat kiváltása klt Kérelmező ajánlata oldalán csatolta az erőforrást nyújtó kötelezettségvállaló nyilatkozatot a felelősségbiztosításra vonatkozóan, mely szerint az O és R Kft.-vel, mint erőforrást nyújtó szervezettel kívánta a III.2.2) P.3. pontja szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazolni. Becsatolta az

15 15 Allianz Építésbiztosítás/szerelésbiztosítás megnevezésű számú kötvényt. Biztosított adatai a 78. oldalon az alábbiak: O és R Ép. Ker. és Szolg. Kft. Változó Előzetes bejelentés alapján 7960 Kockázat leírás: Létesítmény összesen Bizt. összesen: e Ft Fel.lim.dol.: e Ft/kár/év Fel.lim.szem.: 10 M Ft/kár Fel.lim.szem.: 20 M Ft/év. Az ajánlatban a oldalig került becsatolásra az Allianz Hungária Biztosítási kötvény keret építésbiztosításhoz, melynek kötvényszáma: Ezen belül a 80. oldalon a 4. biztosítási összeg pont az alábbiakat tartalmazza: 4.1. Az I. fejezet szerinti dologi károkra a) CAR és az EAR I./ : a biztosítási összeg minden esetben a kivitelezésre kerülő építési, szerelési munka, szerződés szerinti, ÁFA nélküli ellenértéke, de maximum 250 millió Ft káreseményenként b) CAR és az EAR I./4. 1.2: maximum 25 millió Ft káreseményenként és projektenként összesen c) CAR és az EAR I./4.3. maximum 25 millió Ft káreseményenként és projektenként összesen A CAR és az EAR II. fejezet szerinti felelősségi károkra 50 millió Ft. Ezen belül: - dologi károkra káreseményenként 50 millió Ft évente összesen 50 millió Ft - személysérüléses károkra káreseményenként 10 millió Ft évente összesen 20 millió Ft. Éves biztosítási díj: Ft. Ajánlatkérő március 5-én hiánypótlási felszólítást (7) és felvilágosítás kérést (10-11) küldött ajánlattevőknek. Többek között kérelmezőre vonatkozóan: 7. Az ajánlathoz nem csatolta az ajánlatkérési dokumentáció 65. oldalán található utcabútorokra vonatkozó pontos méreteket és fénykép dokumentációt tartalmazó leírást. 10. Az ajánlat 133. oldalán található főösszesítő, valamint 191. oldalán található Észrevételek között szereplő Mikró kábel hálózat kiváltása tételsoron szereplő összeg jelentősen eltér az ajánlatkérő által ismert

16 16 költségektől. Kérjük, szíveskedjenek felvilágosítást adni a költségsoron szereplő összegről, szükség esetén ajánlattevő csatolhatja az azt alátámasztó árajánlatot. 11. A tételes költségvetésben nem található az ajánlatkérési dokumentáció 65. oldalán, valamint a 2. számú kiegészítő tájékoztatás 1. számú kérdésre adott válaszban rögzített előírt hírközlő létesítmények kiváltásának költsége. Kérjük szíveskedjenek felvilágosítást adni, hogy ajánlatukban hol szerepel (hányadik oldalon) az előírt költség. A kérelmező a március 6-án kelt hiánypótlásának 7. pontjában közölte, hogy az utcabútorok Tungsram Schréder termékek. A pontra vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot tette: Az észrevételi költségvetés Mikro kábel hálózat kiváltása tételsor komplexen integráltan tartalmazza valamennyi vonalas hírközlési létesítmény és távközlési hálózat kapcsán felmerülő összes költséget, ide értve a tervezési és kiviteli költségeket is. A tétel fedezetet nyújt a fenti kategóriák bármely a közterületi felújítás kapcsán felmerülő munkáira, annak szabályszerű és szabványos megoldására. A kalkuláció során a felszín megbontását, a szükséges földmunkákat, a visszatöltés és helyreállítás költségeit saját kivitelezésben kalkuláltuk a szolgáltatók szakfelügyeleti díjainak figyelembe vétele mellett. Az árképzésben a szolgáltatóknak pusztán a speciálisan az ő vagy minősített alvállalkozói körébe sorolható feladatait vettük számításba, úgy mint például kábelfektetés, kötések stb. Ajánlatkérő a Mecseki Magasépítők Kft., Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft., Bern Építő Zrt., Wolfbau Team Kft. ajánlatában számítási hibát észlelt, március 7-én megküldte ezek javítását. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével március 29-én tájékoztatta az ajánlattevőket. Az Összegezés szerint érvényes ajánlatot tett a Wolfbau Team Kft. A többi ajánlattevő ajánlatát ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánította. A kérelmező ajánlata érvénytelenségének indoka az alábbiak voltak: Ajánlattevő ajánlata a 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - Ajánlattevő ajánlata nem a műszaki leírásban foglalt összes feladat ellátásának költségét tartalmazza (nem tett eleget ajánlatadási kötelezettségének), azaz a 2. számú kiegészítő tájékoztatás 1. számú kérdésében szereplő hírközlő létesítmények áthelyezésének, kiváltásának költségét külön tételsoron, illetve az 1. számú kiegészítő tájékoztatás 20. számú kérdésében szereplő távközlési hálózat kiváltása költségét külön tételsoron.

17 17 - Ajánlattevő ajánlatának 191. oldalán szereplő mikró kábel hálózat kiváltása kiegészítő tételből nem állapítható meg, hogy mely közműkiváltási feladat megvalósítására vonatkozik. Ajánlatkérő felvilágosítás-kérésére adott válasza a fentiek szerinti relevanciával bíró tájékoztatást nem tartalmaz, ajánlattevő nem csatolt semmilyen, a nyilatkozatukban hivatkozott kalkulációt (és ajánlati elemet) alátámasztó számítást, költségbontást, alvállalkozói ajánlatot, vagy a közműszolgáltatók, illetve azok minősített alvállalkozóinak nyilatkozatát. - A hiánypótlási dokumentum 44. oldalán található iratban szereplő komplexen, integráltan tartalmazza ajánlattevői nyilatkozat pedig egyértelműen alátámasztja, hogy az ajánlat nem felel meg a dokumentációban, illetve kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak. Nyertes ajánlattevő a Wolfbau Team Kft. lett, Ft + ÁFA ajánlati árral. Kérelmező az Összegezésben foglaltakra tekintettel iratbetekintést kezdeményezett, melyre március 30-án, pénteken került sor. Az iratbetekintésen megismert adatokra, információkra tekintettel április 2-án hétfőn kérelmező előzetes vitarendezést kezdeményezett a Wolfbau Team Kft. és a saját ajánlata vonatkozásában. A Wolfbau Team Kft. ajánlatával kapcsolatban kifogásolta azt, hogy felelősségbiztosítása nem felelt meg a felhívás III.2.2) P. 3. pontjában előírt követelményeknek, mivel a biztosító helytállási kötelezettsége több káreseményre nem terjed ki, pl. az ún. kontraktuális kárfelelősségre sem; az árazott költségvetés több tétel esetében sem tartalmazza a pontos gyártmány és típusmegnevezéseket; a megajánlott utcabútorokra vonatkozó típus meghatározás és fénykép dokumentáció az ajánlat oldalán szerepel, de az ajánlatból hiányzik az egyenértékűség igazolása, pedig az ezekre megadott ár irreálisan alacsony; a szakfelügyeletre annak ellenére, hogy a szakfelügyelet nem számolható el a megrendelő felé, az ajánlat 125. oldalán az Invitel és a Magyar Telekom kiváltásra vonatkozó szakfelügyeleti költségek kerültek feltüntetésre. Ajánlatkérő április 5-én megküldte az előzetes vitarendezési kérelemre adott álláspontját, melyben részletes indokolással elutasította a kérelmező saját ajánlatának érvénytelenségével kapcsolatos kifogásait. Ajánlatkérő a vitarendezési kérelemben foglaltakra tekintettel, az abban jelzett jogsértések részbeni orvoslására vonatkozóan a Kbt. 83. alapján hiánypótlást, a 85. alapján felvilágosítást kért a felelősségbiztosítás vonatkozásában mind a nyertes, mind kérelmező ajánlatával kapcsolatban. A kérelmezőtől a oldalon becsatolt kötvénnyel kapcsolatban kért felvilágosítást arról, hogy miképp kíván megfelelni a 10 M Ft/kár, 50 M Ft/év összegű valamennyi felmerülő dologi és személyi felelősségű kárra, kérte az erre vonatkozó iratok csatolását hiánypótlás

18 18 keretében. Ajánlatkérő a 87. (1) bekezdése szerint indokolást kért kérelmezőtől a hírközlési és távközlési hálózat adott áron való teljesíthetőségének objektív igazolására. A válaszadási határidő április :30 óra volt. Wolfbau Team Kft. hiánypótlása 4. oldalán csatolta az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Vállalati Értékesítési Igazgatóság fejlécű igazolását, mely szerint: Kérésére igazoljuk, hogy társaságunknál a kötvényszámon érvényes Általános Felelősségbiztosítása módozatú biztosítással rendelkezik. Kockázatviselés kezdete: január 1. Biztosítási összeg: Ft/biztosítási esemény, Ft/biztosítási időszak. Az igazolást a W.E.SZ. Consulting Kft., SZ.Á. VIP üzletkötő, az Allianz Hungária Biztosító Zrt. képviselője állította ki. A hiánypótlás 5-8. oldaláig terjedően az Allianz Hungária Biztosító Zrt. vállalati Értékesítési Igazgatóság fejlécű nyilatkozata található, melyben igazolják, hogy a Wolfbau Team Kft. AHB kötvényszámon érvényes építés-szerelés módozatú biztosítással rendelkezik. A kiállítás dátuma április 11., amely időpont megegyezik a kockázatviselés kezdetével. I. fejezet vagyonbiztosítás, biztosítási összeg: e Ft kártérítési limit e Ft/káresemény, II. fejezet felelősségbiztosítás kártérítési limit e Ft/káresemény és e Ft/év. Belső limit: projektenként maximum a beruházás összegének (ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés) 50 %-a. A kártérítési limit a felelősségfedezetre, valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes. Wolfbau Team Kft. hiánypótlásában a 21. oldaltól a gyártmány és típus megjelöléseket - üzleti titokként elkülönítve jelölte meg. A kérelmező hiánypótlásában a felelősségbiztosítására vonatkozóan öt oldalas indokolással kívánta igazolni azt, hogy az erőforrást nyújtó szervezete felelősségbiztosítása és saját árazott költségvetése megfelelő. Az árazott költségvetésre vonatkozóan II. pontban indokolást adott, mely szerint az INVITEL Zrt.-nél Ft tervezési és Ft munkadíjjal számolt, Magyar Telekom Nyrt.-nél Ft tervezési és Ft munkadíjjal számolt, továbbá Ft vállalkozói haszonnal. A kérelmező hiánypótlása ezt követően a oldalakon az Allianz Biztosító Zrt. Ügyfél - tájékoztató anyagait tartalmazta. A hiánypótlás oldalain az Invitel Kft április 6-án kelt nyilatkozata található, mely szerint a kérelmező megkeresésére a tervezési díjra Ft + ÁFA, a kivitelezés várható költségére Ft + ÁFA összeget ajánl meg, amely ajánlat 30 napig érvényes.

19 19 A kérelmező hiánypótlásába a 94. oldalon becsatolásra került a Magyar Telekom Nyrt. ajánlata, amely Ft + ÁFA tervezési és Ft + ÁFA kivitelezési költséggel kalkulál. Kérelmező április 16-án ajánlatkérőhöz fordult, mert a április 2-án benyújtott vitarendezési kérelemre a Kbt. 96/A. (3) bekezdésében - a köztes hiánypótlásra és indokolás kérésre is tekintettel - a válaszadásra meghatározott 7 munkanapos határidő április 12-én lejárt, de ajánlatkérő nem küldte meg válaszát. Ajánlatkérő április 17-én küldte meg módosított összegezését és egyben a vitarendezési kérelemre adott végső válaszát. Csömöldér Kft. Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek: - Ajánlatkérő a 2. sz. hiánypótlásban foglalt ajánlattevői értelmezést és a csatolt általános szerződéses feltételeket megvizsgálta és megállapította, hogy ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott iratok alapján nem állapítható meg ajánlattevő alkalmassága az ajánlattételi felhívás III.2.2) P.3. pontjában írt gazdasági pénzügyi alkalmassági feltétellel kapcsolatban. Ajánlatkérőnek a felhívás III.2.2) P.3. pontjában írt gazdasági pénzügyi alkalmassági feltétel, vagyis a szakmai felelősségbiztosítás igazolására vonatkozó feltétel meghatározásával az volt a szándéka, hogy a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezés, a nyertes ajánlattevő által végzett tevékenység során a szerződésen kívül, harmadik személynek okozott károk fedezete biztosítva legyen. Ajánlatkérő nem írta elő a biztosítási piacon építési biztosítás, szerelési biztosítás, vagy a kettő kombinációjaként is jelenlévő építési-, szerelési biztosítás igazolását. Ajánlatkérő továbbá vagyonbiztosítás megkötését sem írta elő. Az alkalmassági feltételeként előírt felelősségbiztosítási szerződés tekintetében - eltérő ajánlatkérői kikötés hiányában - az általános polgári jogi szabályok alkalmazandóak, tehát az alkalmasság igazolásához olyan szerződés meglétét kellett ajánlattevőknek igazolni, amely teljes körűen megfelel az általános felelősségvállalási feltételeknek, mégpedig azzal, hogy a felelősségbiztosítási kártérítési limit káronként 10 millió és évente legalább 50 millió forint.

20 20 A Ptk (1) bekezdése szerint: Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. Álláspontunk szerint a Csömöldér Kft. ajánlattevő által csatolt építési-, szerelési biztosításának felelősségbiztosítási része a benne fellelhető egyértelmű biztosítási összeg limit korlátozás miatt nem felel meg az ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek. Csömöldér Kft. ajánlatának 80. oldalán szerepel az a korlátozás, mely ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét okozza. A kötvény ezen rendelkezése szerint ajánlattevő felelősségbiztosítása a személysérüléses károkra vonatkozóan káreseményenként 10 M Ft, évente összesen 20 M Ft összegig térít. Ezen rendelkezés egyértelműen nem felel meg ajánlatkérő által előírt feltételnek. Ajánlattevő felvilágosítás során, a 2. sz. hiánypótlásában tett érvelése valójában arra irányult, hogy az ajánlatának 81. oldalán lévő, biztosítási kötvénybe foglalt táblázatban szereplő keresztfelelősség 50 M Ft/év kitétel és a 2. sz. hiánypótlás 59. oldalán lévő keresztfelelősség záradék együttes értelmezése megfelel ajánlatkérő felelősségbiztosításra vonatkozó elvárásának a biztosítási éves limit vonatkozásában (50 M Ft/év). Álláspontunk szerint ajánlattevő tévesen értelmezi a felelősségbiztosítás és a keresztfelelősségi záradék tartalmát. A felelősségbiztosítás alapján a biztosított által végzett tevékenység során a szerződésen kívül, biztosítottnak nem minősülő harmadik személynek okozott károk fedezete van biztosítva. A jogi személyeknél biztosított fogalmába tartoznak (tehát biztosítottak) a jogi személy alkalmazottai, megbízottai is. A fentebb már részletezett, általános felelősségi alakzattól azonban élesen el kell választani - az ajánlatkérő által az ajánlatkérése vonatkozásában egyébként teljes mértékben irrelevánsnak tartott - a biztosított által a saját maga alkalmazottainak okozott káraira, illetve a biztosítottak (alkalmazottak, megbízottak) egymásnak okozott káraira vonatkozó felelősséget. Főszabály szerint ugyanis ezekre az esetekre nem terjed ki a C.A.R. biztosítás, csak a külön díj ellenében ún. keresztfelelősségi záradék (Cross Liability) által. Tehát ajánlattevőnek olyan keresztfelelősségi klauzulája áll fenn a felelősségbiztosítása keretében, mely a biztosítottaknak egymás közt (és nem a szerződésen kívül, biztosítottnak nem minősülő harmadik személyeknek) okozott károk vonatkozásában eredményez kockázatvállalást 50 M Ft/év limittel a biztosító részéről, az ajánlatkérőnek lényegi szempontot képező általános felelősségbiztosítási alakzatra (a személysérüléses károkra vonatkozóan) azonban 20 M Ft/év a limit. A Ptk (1) bekezdése szerint az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát biztosítási kötvény (igazolójegy, biztosítási bélyeg) kiállítása pótolja. Ha a kötvény tartalma a fél ajánlatától eltér, és az eltérést a fél tizenöt napon belül nem kifogásolja, a szerződés a kötvény tartalma

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Komló

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés BUS-OXY Egészségügyi Gázforgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Budapest Iktatószám: K-2013/08-0002202/130 Kanyargó utca 25. Kelt: 2013. augusztus 23. 1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA CÍMZETT: ABC Group Kft. ajánlattevő 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. és Fazakas Építésziroda Kft. 1051 Budapest, Sas utca

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő:

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő: 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza.

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza. 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2011. (08.25.) Öh. sz.

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási keretszerződés catering és rendezvényszervezés

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.)

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés Miskolc,

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés HP, Canon, Lexmark, valamint OKI gyártmányú nyomtatókra 4 részteljesítésben, tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/41 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 oldal

1. oldal, összesen: 6 oldal 1. oldal, összesen: 6 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Funkcióbővítő közlekedés pótmunka szerződés módosítás

Funkcióbővítő közlekedés pótmunka szerződés módosítás Funkcióbővítő közlekedés pótmunka szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban Formaruha beszerzése kiszolgálással (eljárás száma: T-337/13.) 1. Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós

Részletesebben