JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről július

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-25-36/ Témaszám: 734. Vizsgálat-azonosító szám: V0184 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Makkai Mária főcsoportfőnökhelyettes Az ellenőrzést végezték: Lucza Anikó számvevő Tornai József tanácsadó Massányi Tibor számvevő Kovácsy Tamás külső munkatárs Németh Béláné főtanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzéséhez fűződő állami érdekek érvényesülése a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tevékenységén keresztül című vizsgálatról sorszáma 0013 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 V-25-36/ TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Biztosító feladata, működésének szabályozottsága és szervezete A Biztosító feladata és működésének szabályozottsága A Biztosító szervezete, döntési és irányítási tevékenységének szabályozottsága A tulajdonosi irányítás és a vezető testületek működése A tulajdonosi jogok gyakorlójának részvétele a Biztosító irányításában A vezető testületek működése A Biztosító középtávú stratégiája és éves üzleti tervei A stratégiai célok és az üzleti tervek meghatározása A középtávú stratégiai célkitűzések és az üzleti tervek végrehajtása A nem-piacképes biztosítási tevékenység értékelése A jogszabályi előírások érvényesítése, belső szabályozottság Az éves fedezetbevételek és a biztosítási állomány alakulása A Biztosító kockázatelbírálási és kockázatkezelési tevékenysége A díjpolitika és a nem-piacképes biztosításokból származó díjbevételek A céltartalék-képzés elszámolása A biztosító kárkezelési tevékenysége A piacképes biztosítási tevékenység értékelése A piacképes biztosítások fedezetbevételének, díjbevételének alakulása A kockázatelbírálási tevékenység A díjszámítási rendszer A biztosítástechnikai tartalékok A kárkezelési és kárbehajtási tevékenység A viszontbiztosítás A gazdálkodás értékelése Az eredmény alakulása, az eredményre ható tényezők Az üzletágak jövedelmezőségének alakulása A befektetési tevékenység értékelése 49 1

4 6.4. A költséggazdálkodás értékelése 51 MELLÉKLETEK 1/a sz. A pénzügyminiszter észrevétele 1/b sz. A gazdasági és közlekedési miniszter észrevétele 2. sz. A befektetések bevételei és ráfordításai 3. sz. A számviteli törvény szerinti bérköltség bemutatása sz. Kritériumok a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működését ellenőrző vizsgálathoz 5. sz. Strukturált kérdések a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének teljesítmény-ellenőrzéséhez FÜGGELÉK A korábbi ÁSZ ellenőrzésben a Mehib Rt. ügyvezetése számára megfogalmazott ajánlások végrehajtása 2

5 V-25-36/ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. ÁKK ÁPV Rt. (vagy Tulajdonos) ÁSZ Bit. Etv. Eximbank Rt. FÁK FB Gt. KEHI Mehib Rt., Biztosító MFB Rt. npk. (táblázatokban) évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Államadósság Kezelő Központ Rt. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Állami Számvevőszék évi XCVI. törvény és évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról Magyar Export-Import Bank Rt. Független Államok Közössége Felügyelő Bizottság évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Magyar Exporthitel Biztosító Rt. Magyar Fejlesztési Bank Rt. nem-piacképes biztosítások/üzletág OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) pk. (táblázatokban) piacképes biztosítások/üzletág PM Pénzügyminisztérium Priv. tv évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Ptk évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Sztv évi C. törvény a számvitelről WTO World Trade Organisation (Világkereskedelmi Szervezet) 3

6

7 V-25-36/ ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Biztosított nem-piacképes biztosításoknál Biztosított piacképes biztosításoknál ECA Fedezetbevétel Globállimit Kárhányad mutató Szállítói-hitel biztosítás Vevőhitel biztosítás Viszontbiztosítás A külkereskedelmi tevékenységet folytató vagy a vele közvetlen jogviszonyban álló belföldi gazdálkodó szervezet, a külföldön közvetlen vállalkozásba befektető belföldi gazdálkodó szervezet, valamint az exportcélú külkereskedelmi szerződéshez kapcsolódóan pénzügyi szolgáltatást (hitelezés, lízing, kezesség és bankgarancia vállalása) nyújtó pénzügyi intézmény. Egyes esetekben az a külföldi székhelyű hitelbiztosító, aki által magyar exporthoz nyújtott biztosítást a Mehib Rt. viszontbiztosítja. Belföldi gazdálkodó szervezet; belföldi hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás; belföldi székhelyű, Magyarországra történő utaztatási tevékenységet végző, utazásszervezési szolgáltatást nyújtó vállalkozás. Export Credit Agency (hitelezéssel, garancianyújtással, exporthitel biztosítással foglalkozó intézmény) A biztosítás egyes módozatok szerinti tárgyára vonatkozó nyilvántartásba vétel a biztosítási szerződés szerinti kockázatviselés megkezdése, illetve díjszámlázás céljából, azaz a kiszállítás vagy gyártás azon tényleges értéke, amelyre a Mehib Rt. kockázatot vállal. Az éves költségvetési törvényben a Mehib Rt. által a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nempiacképes kockázatú biztosítások összegének felső határa. A tárgyévi kárfelhasználás és a tárgyévi díjak hányadosa. Annak a(z export)hitelnek a biztosítása, amelyet a(z exportőr mint) szállító nyújt a vevőjének a (kül)kereskedelmi szerződésben a halasztott fizetési megállapodással. Annak az exporthitelnek a biztosítása, amelyet egy bank közvetlenül az áru- vagy szolgáltatásvásárlás finanszírozására a vevőnek vagy a vevő bankjának nyújt. A biztosító által vállalt kockázat egy részének vagy egészének szerződésben meghatározott feltételek alapján, díjfizetés ellenében más biztosító által történő átvállalása. 5

8

9 JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Magyar Exporthitel Biztosító Rt.-t (továbbiakban: Mehib Rt., vagy Biztosító) a Magyar Állam az évi XLII. törvény (továbbiakban: Etv.) alapján alapította az Eximbank Rt.-vel egyidőben. A két intézmény működtetésének célja a magyar export növekedésének és versenyképességének elősegítése, a pénzügyi kockázatok megosztása és a költségvetési háttérből eredő előnyök kihasználása révén. A Mehib Rt. a hitelezés, kezesség és különböző pénzügyi veszteségek biztosítását exportirányú külkereskedelmi ügyletekhez, nemzetközi segélyügyletekhez, külföldi befektetésekhez és belföldi értékesítéshez kapcsolódóan jogosult végezni. A Biztosító két üzletága a nem-piacképes, valamint a piacképes kockázatok biztosítása. Nem-piacképes kockázatúnak minősül az a biztosítás, amely piaci feltételekkel nem biztosítható és nem viszontbiztosítható. A Magyar Állam a központi költségvetés terhére készfizető kezesként felel a Biztosító által a 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően vállalt nem-piacképes biztosításokból eredő fizetési kötelezettségek (kárfizetések) teljesítéséért. A piacképes biztosítások kárfizetéseit a Mehib Rt. saját üzleti bevételéből fedezi. A nem-piacképes kockázatok biztosításának feltételrendszerét, illetve költségvetési forrásokból való támogathatóságát több EU rendelkezés és tanácsi határozat, valamint az OECD irányelvei szabályozzák. A Biztosító működésére vonatkozó nemzetközi előírások a hazai jogszabályokba beépültek. A piacképes biztosításokat számviteli és egyéb nyilvántartásaiban elkülönítetten vezeti a Biztosító az EU támogatáspolitikai elveit követve. Az exporthitel-biztosítás állami támogatása uniós és tengerentúli gyakorlaton alapul. A piaci alapon működő hitelbiztosítók egyes országokban, régiókban nem vállalják az exportkárok fedezését a gyakori piaci anomáliák, a lehetséges válságok, háborúk, terrorveszély stb. miatt, ezért a fokozott kockázatú országokba irányuló export kockázatainak enyhítéséhez az állam nyújt segítséget a nemzeti költségvetés terhére. A fejlett országok exportösztönző intézményrendszereinek kiépítése több évtizedes múltra tekint vissza. Az exporthitel-biztosítás a gazdaságpolitikai és kormányzati célok megvalósulását szolgáló exportösztönzési eszközök egyike. A nemzetközi normák szerint működtetett és államilag támogatott exporttámogatási rendszerek keretében ezek az intézmények elősegítik a nemzeti áruk, 7

10 BEVEZETÉS szolgáltatások exportját és a külföldi beruházásokat. A nyugat-európai ECA-k (Export Credit Agencies), azaz a hitelezéssel, garancianyújtással, exporthitel biztosítással foglalkozó intézmények az export támogatásával a foglalkoztatottságot és a gazdaság növekedését segítik elő. Ma már nemcsak az áruk és szolgáltatások, hanem a kormányzatok exportösztönző intézményei és tevékenységei is versenyeznek egymással. A korszerű szakmai háttér és kapacitás rendelkezésre állásából adódóan az ECA-k többségénél fix költséghányad áll szemben a jóval ingadozóbb forgalmú bevételi oldallal, így a nyereséges működés általában nem fogalmazódik meg követelményként, hanem a hosszú távon nem veszteséges tevékenység jelenik meg elvárásként. Az állami támogatást közvetítő intézmények egy része állami tulajdonban, egy része magántulajdonban áll. A hitelbiztosító 100%-os állami tulajdonban áll pl. Nagy- Britanniában, Belgiumban, Norvégiában, Svájcban és Csehországban, ugyanakkor pl. Németország, Franciaország, Hollandia és Ausztria hitelbiztosítója esetében nincs állami tulajdon, ezekben az országokban az ECA az állam ügynökeként a költségvetés közvetlen kötelezettségvállalása mellett lép fel. A Biztosító tevékenysége megalakuláskor az ún. nem-piacképes (politikai) kockázatú biztosításra korlátozódott oly módon, hogy a vállalható kötelezettségekre a Kormány a költségvetési törvényben meghatározott keretek között készfizető kezességet vállalt. A nem-piacképes üzletág tekintetében a Biztosító az alapítói szándékkal és a nemzetközi szabályokkal összhangban tevékenységét nem klasszikus piaci szereplőként végzi, nincs üzleti riválisa, a pénzügyi rendszeren belül a piaci szereplők kiegészítő intézménye. Az EU nem tiltja a piacképes üzletág állami tulajdonban lévő biztosító általi végzését, azt azonban előírja, hogy az üzletág művelését piaci alapon, versenyképes módon kell végezni, s azt az állam nem támogathatja. A Mehib Rt május 1-jéig csak a vámszabad területen kívüli, nem multinacionális vállalatok által bonyolított exportot támogatta biztosítási tevékenységével, ezáltal a magyar export 43-45%-a képezte évek között az exportösztönzés lehetőségét. A közötti időszakban a fejlett országokon kívülre irányuló export 43%-kal nőtt, miközben a Mehib Rt.-nél a fedezetbe (kockázatba) vett exportcélú biztosítási állomány ennél kedvezőbben, 60%-kal bővült, ezáltal tevékenységének exportlefedettsége javult. A Biztosító mindkét üzletágát jellemzi a magas koncentráció. A nem-piacképes területen ez folyamatosan fennáll (a lehetséges ügyfélszám viszonylag alacsony, kb. 30), míg a piacképes üzletág koncentrációja 2001-től fokozatosan csökken. A Mehib Rt. működését az Etv., a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény (továbbiakban: Gt.), a piacképes üzletág tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (továbbiakban: Bit.) szabályozza (ezt megelőzően az évi XCVI. tv. volt hatályban). A nem-piacképes üzletág esetében a mindenkori költségvetési törvények az irányadóak. A Mehib Rt júniusáig az Etv. által deklaráltan a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában állt. A tulajdonosi jogokat január 18-tól az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (továbbiakban: ÁPV Rt. vagy Tulajdonos) gyakorolta. A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi XLVIII. törvény alapján december 15-től a közvet- 8

11 BEVEZETÉS len állami tulajdon megszűnt, mivel az ÁPV Rt. térítés ellenében értékesítette a Biztosító 75%-1 szavazatot megtestesítő részvénycsomagját a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (továbbiakban: MFB Rt.) részére, így ez a hányad közvetett állami tulajdonba került. A Mehib Rt. tőkeellátottsága a fejlett európai régió exporthitel-biztosítóinak átlagához viszonyítva alacsony, kevesebb, mint annak egytizede ben a Biztosító mérlegfőösszege 8269 millió Ft volt, amely 2004-re 9551 millió Ft-ra növekedett. A jegyzett tőke a vizsgált időszakban változatlanul 4250 millió Ft volt. A saját tőke 5943 millió Ft-ról 6331 millió Ft-ra emelkedett. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: KEHI) minden évben ellenőrizte a Mehib Rt. központi költségvetéshez kapcsolódó elszámolásait és a törvényben előírt limit betartását. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) 2002-ben átfogó ellenőrzést végzett a piacképes biztosítások tekintetében ben tartott utóellenőrzése alapján a PSZÁF megállapította, hogy a Biztosító a korábbi PSZÁF határozatban foglalt kötelezettségeit teljesítette, azonban a vezetői levélben foglaltaknak csak részben tett eleget. Ezt követően 2004-ben is végzett a PSZÁF átfogó vizsgálatot, amelynek eredményeként felügyeleti intézkedés nem vált szükségessé. Az ÁSZ a Mehib Rt.-nél 1999-ben átfogó vizsgálatot végzett. A jelentésben foglalt javaslatokat a Biztosító többségében teljesítette. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséhez kapcsolódó éves ÁSZ vizsgálatok jelentős hibát nem tártak fel. A évi zárszámadás ellenőrzéséről készített jelentés egyik javaslatának megfelelően a Mehib Rt től a december 31-i biztosítási állományról szóló, Pénzügyminisztérium (továbbiakban: PM) részére készített adatszolgáltatását az auditált beszámoló alapján is teljesíti. A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Biztosító működése, biztosítási tevékenysége megfelelt-e a törvényben és egyéb jogszabályokban előírtaknak, az állam tulajdonosi elvárásainak; az általa vállalt nem-piacképes kockázatok biztosítása összhangban volt-e a költségvetési törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírásaival, a piacképes tevékenységet pedig a Bit. szabályait betartva folytatta-e; illetve szabályszerűen, célszerűen és eredményesen gazdálkodott-e. Az ellenőrzés a Biztosító évi tevékenységére irányult, de figyelemmel kísérte és értékelte a helyszíni vizsgálat végéig terjedő időszak adatait is. (A jelentésben 2004-re vonatkozóan még nem auditált adatok szerepelnek.) Az ÁSZ előző átfogó ellenőrzése során megfogalmazott ajánlások megvalósításával kapcsolatos megállapításokat a függelék tartalmazza. Az ellenőrzés alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (6) bekezdése képezte. 9

12 BEVEZETÉS A jelentést egyeztetésre megküldtük a pénzügyminiszternek és a gazdasági és közlekedési miniszternek. Válaszleveleik másolatát a 1/a-b sz. mellékletek tartalmazzák. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Mehib Rt. a vizsgált időszakban ( között) 353 milliárd Ft export realizálódását segítette elő azáltal, hogy a biztosítást igénylő magyar vállalkozások külpiaci kereskedelmi és politikai kockázatait részben átvállalta. A fejlett országokon kívüli exportra vetítve a Biztosító tevékenysége (piacképes és nem-piacképes ágazat együtt) évben az export 5,4%-át fedte le, ami nem jelentett lényeges változást 2000-hez képest, amikor ez a mutató 4,6% volt. Az export-hitelbiztosítás nagyobb mértékben azért nem volt bővíthető, mert egyrészt az export jelentős hányada multinacionális vállalatokon belül realizálódik, illetve a biztosítást a külföldi tulajdonossal hagyományos kapcsolatban álló biztosítók bonyolítják, másrészt a Biztosító tájékoztatása szerint a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások a jelenlegi díjmértékek mellett nem igénylik a hitelbiztosítást. A Biztosító a vizsgált időszakban hatályos költségvetési törvények által a nempiacképes biztosításokra 250 milliárd Ft-ban meghatározott állományi korlátot átlagosan 30%-ban használta ki, ez az arány 2004-ben 25,5% volt. (A limitet terhelő biztosítások megfeleltek a belső összetételre meghatározott kormányelvárásoknak.) A biztosítások globállimithez viszonyított alacsony aránya a szóba jöhető vállalkozások által magasnak ítélt díjakon túl a biztosítható exportügyletek hiányára vezethető vissza, amelyre a Biztosítónak nincs ráhatása. A Biztosító aktív promóciós tevékenysége ellenére (termékbemutató körutak, ügyfélmegkeresések, együttműködés az Ipari és Kereskedelmi Kamarával) sem tudta nem-piacképes kapacitásainak kihasználtságát növelni. A Mehib Rt.-nél január 1-jéig a belföldi hitelbiztosítások állománya az Etv. előírása szerint nem haladhatta meg az összes exportcélú kockázatvállalást. Ezen túl csak az köthetett hitelbiztosítást, aki exportcélú biztosítási szerződéssel is rendelkezett, ez a szabály január 1-jéig volt érvényben. A korlátozások feloldásának eredményeképpen a belföldi hitelbiztosítás jelentősége megnőtt, 2004-ben a teljes biztosítási forgalmon belül 61%-ot ért el aránya, ami 26% ponttal magasabb a évinél. Ennek következtében a Biztosító tevékenységén belül az exportot elősegítő biztosítási forgalom csökkent között a Mehib Rt. stratégiája a Kormány által háromévente meghatározott gazdaságpolitikai elvárásokra épült ben a Kormány értékelte a korábbi elvárások teljesítését, és megállapította, hogy a Biztosító aktivitását fokozni kell. A évekre szóló célkitűzések az üzleti aktivitás fokozásának konkrét formáira is ajánlásokat tettek (új termékek kidolgozása, együttműködés az Eximbank Rt.-vel, viszonylati súlypontok). A kitűzött célok csak részben teljesültek. Az irányelveknek megfelelően továbbra is kiemelt viszonylatot képeztek csökkenő mértékben az orosz és FÁK-állambeli piacok, azonban a termékpolitikai célok nem teljesültek a kereslet és az értékesítési lehetőségek hiánya miatt. A évekre szóló kormányzati elvárások teljesítését sem a Kormány, sem a tulajdonosi joggyakorló ÁPV Rt. nem értékelte. Ez azt jelenti, hogy a Kormány tudomásul vette az Etv.-ben alapküldetésként 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK meghatározott exportösztönző feladat teljesítése mellett a belföldi biztosítások súlyának növelését. A Biztosító 2004-től érvényes stratégiájához a Kormány elvárásokat nem fogalmazott meg. A piacon más szervezet által nem vállalt, azaz a nem-piacképes kockázatokból adódó kárfizetésekre meghatározott költségvetési keret kihasználtsága az évek során csökkenő tendenciájú volt: a kifizetések 2000-ben az éves keret 48%-át, 2004-ben 0%-át tették ki amellett, hogy maga a keret is alacsonyabb volt. A csökkenő kárfizetési igény a biztosított exportviszonylatokat jellemző, korábbiakhoz képest kiegyensúlyozott politikai és gazdasági viszonyok következménye, de szerepet játszott ebben a Biztosító kármegelőzési tevékenysége is. A közötti kárkifizetések 95%-a a 2000 előtt lezajlott orosz gazdasági válság és a jugoszláviai háború következménye volt, illetve a kármegtérülések közel 100%-a származott a 2000 előtti káreseményekből. A károk 5%-át okozták a közötti káresemények, ezért a nem-piacképes terület kockázatelbírálása a megjelölt időszakban eredményesnek tekinthető. A kármegtérülések és a kárkifizetések egyenlegeként a vizsgált időszakban a Biztosító üzleti tevékenysége minimális befizetést eredményezett a költségvetésnek. Az Etv. szerint a Biztosító feladata egyrészt a saját ügyleteiből származó, másrészt az átvett követelések behajtása, amelyet az Áht. előírásainak figyelembevételével kell ellátnia. A két törvény rendelkezései nem egyértelműek a tekintetben, hogy a követelések behajtása mely szervezet feladata. Az Áht. alapján a követelések leírása, értékesítése a jóváhagyás kivételével a kincstár hatáskörébe tartozik, ennek ellenére azokat a Mehib Rt. látta el. A kialakult gyakorlat célszerűsége nem vitatható, de egyértelműen nem feleltethető meg az Áht.-ban foglaltaknak. A követelések értékesítését, leírását a Biztosító a jogszabályi előírásoknak megfelelően a pénzügyminiszternek, illetve 2002-ig a Tárcaközi Bizottságnak terjesztette fel. A követelések aktuális állományáról a Biztosító a jogszabályokban rögzített módon negyedévente tájékoztatja a PM-et. A Biztosítónál nyilvántartott követelések állományát, összetételét a jogelődtől átvett követelések kivételével nem tüntették fel a vonatkozó éves zárszámadásban az Áht. előírásai ellenére. A Biztosító szervezete, irányítása koordinált, a vezetők és a beosztott dolgozók aránya megfelelő januárjától a nemzetközi és banki gyakorlat figyelembevételével az üzletkötési, a kockázatelbírálási és a kárrendezési területeket egymástól elkülönítették, a felelősök egyértelmű kijelölésével a kialakított szervezeti struktúra lehetővé teszi a számonkérést. A Mehib Rt. tevékenységét a jogszabályok lefedik. A nem-piacképes biztosítások feltételeit tartalmazó 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet céltartalékképzésre vonatkozó előírásai azonban ellentmondásosak. A kárral nem érintett ügyleteknél a céltartalékot a mérlegforduló és a lejárat időpontja közötti időszakra jutó díj mértékéig (számított díj) kell megképeznie a Biztosítónak, azaz a céltartalék állománya független bármilyen költségtől. Ugyanakkor a céltartalék a jövőbeni várható költségek és díjvisszatérítések fedezetére szolgál, ugyanezen rendelet szerint. A kormányrendelet a várható költségek körét nem nevesíti és nem ad felhatalmazást az igazgatási költségek elszámolására sem. A Biztosító céltartalék-elszámolási szabályzata szerint csak a kárkezelési költségeket szá- 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK molja el a céltartalék terhére. A jogszabályban kötelezővé tett mérték miatt a képzés többszöröse (6-17-szerese) a Biztosító által figyelembe vett kárkezelési költségeknek. A jogszabályi ellentmondások következtében a Biztosító céltartalék-elszámolási gyakorlata valójában díjelhatárolást jelent. Az üzleti és az irányítási/szervezési tevékenység szabályozott, azonban a évi szervezeti változást követően az eljárási rendeket és ügyrendeket, a vezérigazgatói utasításokat nem teljes körűen aktualizálták. A szabályzatok összhangban állnak a jogszabályi háttérrel. Az igazgatóság működése megfelelt a Gt.-ben és az ügyrendjében foglalt előírásoknak. A testület a tulajdonosi joggyakorló felé teljesítette jelentéstételi és javaslattételi kötelezettségét. A felügyelő bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Biztosító üzletpolitikai tevékenységét, az ügyvezetés teljesítményét. A belső ellenőr feletti felügyeleti funkcióját, a közvetett tulajdonosi kontrollt azonban csak részben gyakorolta, mivel a belső ellenőri jelentések tartalmát a év kivételével év közben az ügyrend előírásaival ellentétben nem tárgyalta meg és a vizsgálatok alapján indokolt ajánlásokat a vezérigazgató fogalmazta meg a felügyelő bizottság helyett. A belső ellenőr a felügyelő bizottság által elfogadott munkaterv alapján látta el feladatait és ellenőrizte a korábbi ajánlások végrehajtását. A kormányzati elvárások szerint a Mehib Rt. működése nem lehet veszteséges. A Biztosító eredménye ennek megfelelt, a években a gazdálkodását változó mértékű nyereséggel zárta. Az adózás előtti eredményen belül az üzleti tevékenység folyamatosan veszteséges volt és ezt a tőke, valamint a tartalékok befektetéséből származó eredmény egyenlítette ki. Az EU követelményeinek, a kormányzati és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a Biztosító 2000-től kezdődően a bevételeket és a ráfordításokat, valamint az eszközöket és a forrásokat elkülönítetten tartja nyilván a két üzletág tekintetében év elejétől az alaptőke felosztását a piacképes üzletág javára változtatták meg, amivel a saját tőke, valamint a befektetett eszközök aránya is megfordult, a piacképes üzletág részesedése a befektetési eredményből javult. Az elszámolás pontosítása és a tőkemegosztás realitásának javítása céljából hozott döntések indokoltak voltak. A piacképes tevékenységnél a belső szabályzatok szerint az EU követelményeivel összhangban alapkövetelmény a nyereségesség. Ezzel szemben az üzletág minden évben veszteséges volt, még a befektetésből származó hozamok elszámolása után is, amit alapvetően a díjtarifákból adott kedvezmények okoztak, amelyek alkalmazása a Biztosítónál kiterjedt gyakorlat. A veszteség kialakulásában január 1-jéig szerepet játszott az is, hogy a belföldi hitelbiztosítási tevékenység művelését jogszabály korlátozta. A veszteséget nem tudta ellensúlyozni a fedezetbevétel (tényleges biztosítás) volumennövekedése sem, pedig a bővülés olyan mértékű volt, hogy 2004-ben a Biztosító elérte a 2006-ra prognosztizált fedezetbevételi teljesítmény 102%-át. A kárfizetés a piacképes ügyleteknél minden évben nőtt a forgalom növekedésével párhuzamosan. A nettó (viszontbiztosítás hatását kiszűrő) kárhányad 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK mutató 2004-ben 70,7%-os volt. A várható megtérülés piacképes ügyletek esetében minimális volt, mivel megnőtt a felszámolás miatti kárfizetések aránya, ahol a Biztosító kárenyhítési lehetőségei korlátozottak. A kockázatok megosztásában szerepet vállaló viszontbiztosítók igénybevétele a év végéig elért állomány mellett drága, azonban a viszontbiztosított állomány csökkentése a Biztosító kockázatát, ráfordításait növelné. A nem-piacképes biztosítási üzletág a Kormány előírásai alapján nem lehetett veszteséges. Ez a követelmény teljesült, de csak a befektetésekből származó hozamokat is tartalmazó eredmény szintjén, ugyanis a fedezetbevétel, ezáltal a díjbevétel is az egyes években hektikusan alakult. A nem-piacképes fedezetbevétel összes fedezetbevételen belüli aránya 9-30% volt, azonban 2004-ben a teljes forgalomnak csak 4%-át érte el. Az eredmény alakulásában szerepet játszott az is, hogy az OECD előírásai értelmében a Biztosító nem alkalmazhat az OECD minimális díjtétel előírásainál kedvezőbb díjakat. A Biztosító az üzleti tevékenység méretéhez, bevételtermelő képességéhez viszonyítva magas (a tartalékok elszámolásának hatását kiszűrő biztosítástechnikai bevétel %-át elérő) igazgatási költséghányaddal dolgozik. A keresetszabályozásra vonatkozó tulajdonosi döntéseket végrehajtották, a jövedelem növekedése az engedélyezett mértéken belül maradt. A premizálás terén nincsenek írásban rögzített, személyre szóló feladatok, mérhető követelmények, így a bérezésnek ez az eleme ténylegesen jutalomnak tekinthető. 1 A Biztosító az ÁPV Rt. tulajdonosi joggyakorlása alatt egyszemélyes állami tulajdonú részvénytársaságként működött december 15-ig. Az ÁPV Rt. értékesítette az MFB Rt. részére a részvények 75%-1 szavazatot megtestesítő részvénycsomagját. A Mehib Rt. így közvetetten 100%-ban állami tulajdonban áll. A törvénymódosítás indoklása szerint a tulajdonosváltás elősegíti a kölcsönös szinergiák kihasználást, amelyeket azonban nem nevesítettek. A társaságok közötti egyeztetések eredményeként 2005-ben elfogadták a csoportszintű adatszolgáltatási- és kockázatvállalási szabályzatot, illetve az MFB Rt. tervei szerint az együttműködéssel közös termékfejlesztés, ügyfélszerzés és marketingkommunikáció teremthető meg. A tulajdonosváltás során a Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. tőkehelyzetének rendezéséről és privatizációjáról szóló júliusi kormányhatározatban foglaltakat hajtották végre, amelynek szövege szerint a Bábolna Rt. privatizációja összekapcsolódik a Mehib Rt. és az Eximbank Rt. részvényeinek adásvételével. A tulajdonosváltást követően a Biztosító fölött a tulajdonosi jogokat két társaság gyakorolja, amelyek más-más miniszter felügyelete alá tartoznak. A kormány-előterjesztés tartalmazta a Bábolna Rt. tőkehelyzetének rendezését és annak alternatíváit, de az MFB Rt., az Eximbank Rt., illetve a MEHIB Rt. helyzetének értékelésével nem foglalkozott. A kormányzat nem indokolta miért e két társaságot vonta be a tranzakció megvalósításába és azt sem, hogy az exportösztönzés hatékonyságát hogyan segíti a tulajdonosváltás. Az ÁSZ a Magyar Export-Import Bank Rt. működésének el- 1 A Biztosító április 14-én kelt levele szerint az egyéni teljesítményeket szóban értékelik és az alapján történik a premizálás. A jövőben az ÁSZ észrevétele szerint átalakítják gyakorlatukat. 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK lenőrzéséről készített jelentésében szereplő, a tulajdonosváltással kapcsolatos megállapítások a Mehib Rt. vonatkozásában is érvényesek. 2 Az előző ÁSZ vizsgálat ajánlásait a Biztosító részben hajtotta végre, mivel nem fordított kellő gondot az ügyrendi szabályzatok folyamatos karbantartására. A részletes megállapítások hasznosításán túl javasoltuk: a tulajdonos MFB Rt.-nek és az állam nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV Rt.-nek, hogy: kísérjék figyelemmel a Biztosító igazgatóságának tett ajánlások megvalósulását; követeljék meg a felügyelő bizottságtól a belső ellenőri jelentések megtárgyalását és azok alapján a javaslatok kidolgozását; a Biztosító igazgatóságának, hogy: biztosítsa, hogy a különféle eljárási rendek mindenkor szabályzatokban jelenjenek meg; vizsgálja felül a piacképes biztosítások díjszámítási rendszerét és intézkedjen az üzletág veszteségének mielőbbi megszüntetése érdekében; intézkedjen annak érdekében, hogy a prémiumok kifizetése mérhető követelmények teljesítéséhez kapcsolódjon; tekintse át azokat a lehetőségeket, amely a jelenlegi viszontbiztosítási konstrukció eredményességét javítja; követelje meg a belső utasítások aktualizálását. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak 1. Határozza meg a külgazdasági stratégián belül a Biztosítóval szembeni jövőbeni elvárásokat, a Mehib Rt. szerepét az exportösztönzésben. Ennek keretében vizsgálja meg az exportösztönzésre kialakult intézményi struktúra hosszabb távú fenntartásának célszerűségét. 2 A jelentés megállapítja, hogy A Bank jövőbeni működésére hatástanulmányt nem készítettek, az új tulajdonosi struktúrával összefüggésben nem határozták meg a Bank tevékenységének stratégiai irányvonalát, azokat a prioritásokat (export piacok megtartásának, új piacok felé nyitásnak stb. elősegítése), amelyek megvalósításában a Bank közreműködik. Ennek hiányában a Bank működése és a kormányzati elvárások közötti összhang esetleges, miközben közvetetten 100%-os állami tulajdonban maradt a Bank. A tulajdonos változás megvalósulásával a tulajdonosi jogokat két társaság gyakorolja (ÁPV Rt. és MFB Rt.), amelyeket más-más miniszter felügyel, nem rendezték ugyanakkor, hogy az export ösztönzéshez kapcsolódó állami érdekeket hogyan közvetítsék a Bank felé. Mindebből az következik, hogy az exportösztönzés oldaláról a törvénymódosítások nem voltak megalapozva, és nem kapcsolódtak a Bank Etv. szerinti feladataihoz. 15

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. Határozza meg az exportösztönzéshez kapcsolódó állami érdekek közvetítésének formáját, tekintettel arra, hogy a Biztosító tulajdonosainak felügyeletét két miniszter látja el. 3. Kezdeményezze az Áht. módosítását annak érdekében, hogy az Áht. is egyértelműen tartalmazza a Mehib Rt. felhatalmazását a külföldi követelések kezelésére. 4. Vizsgálja felül és szükség szerint módosítsa a 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet céltartalék-képzésére vonatkozó előírásait a képzés és a felhasználás közötti ellentmondás megszüntetése érdekében. a gazdasági és közlekedési miniszternek, valamint a pénzügyminiszternek Számoltassák be a tulajdonos MFB Rt.-t és az állam nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV Rt.-t a Biztosító igazgatóságának tett ajánlások megvalósításáról. a pénzügyminiszternek Gondoskodjon róla, hogy a mindenkori zárszámadási törvény tartalmazza az átvett követelések mellett a Mehib Rt. összes követelésének bemutatását az Áht. 108/A. (7) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően. 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A BIZTOSÍTÓ FELADATA, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZOTTSÁGA ÉS SZERVEZETE 1.1. A Biztosító feladata és működésének szabályozottsága A Mehib Rt.-t az Etv. alapján a Magyar Állam alapította 1994-ben. Az alapítás célja az volt, hogy a Biztosító ösztönözze és segítse a külgazdasági kapcsolatokat, megossza az export hagyományos piaci eszközökkel nem biztosítható pénzügyi kockázatait és az, hogy piacgazdasági eszközökkel, valamint a nemzetközi normákkal összhangban fejlessze az exporthitel-biztosítás rendszerét. A Mehib Rt. tevékenysége az exporthoz nyújtott bankhitelek, kezességvállalások, valamint a különböző pénzügyi veszteségek biztosítására terjed ki, amelyet exportirányú külkereskedelemhez, nemzetközi segélyügyletekhez, külföldi befektetésekhez és belföldi értékesítéshez kapcsolódóan jogosult végezni. A Biztosító tevékenységét két üzletágban végzi. A piacképes biztosításokat a Biztosító saját kockázatára, viszontbiztosítói háttérrel megosztva végzi, amely évtől kibővült a korlátozások nélküli belföldi hitelbiztosításokkal. A piacképes biztosítások vállalására a Bit. rendelkezései vonatkoznak. A nem-piacképes biztosítások magas kockázatuk miatt a biztosítási piacokon nem biztosíthatók, illetve nem viszontbiztosíthatók. Ezt a biztosítási tevékenységét a Mehib Rt. a Kormány készfizető kezességvállalása mellett végzi, azaz a nem-piacképes kockázatú ügyletek kárfizetéseit a költségvetés fedezi. A nem-piacképes biztosítás védelmet nyújt a politikai (pl. háború, zavargások, államhatalmi és adminisztratív jellegű intézkedések az importőr országban), a kereskedelmi (fizetésképtelenség, nem fizetés stb.), valamint az egyéb kockázatokra, amelyek azért nem viszontbiztosíthatók, mert az importőr ország joga szerint a vevő államinak, közületinek, önkormányzatinak minősül. A Mehib Rt december 15-ig 100%-os állami tulajdonú egyszemélyes részvénytársaság volt, amelyben a tulajdonosi jogokat az ÁPV Rt. gyakorolta. Az MFB Rt.-ről szóló évi XX. tv június 10-ei módosításai alapján az MFB Rt. tulajdont szerzett a Mehib Rt.-ben és december 15-én 75%-1 szavazatnak megfelelő tulajdoni hányaddal bejegyezték a Biztosító részvénykönyvébe. A vizsgálat befejezéséig az MFB Rt. ezen jogait nem gyakorolta, mivel az alapító okiratot február 15-én fogadták el a tulajdonosok, akik ez alapján a közgyűlésen gyakorolják tulajdonosi jogaikat. A Mehib Rt. jogállását és tevékenységének speciális szabályait több törvény, kormányrendelet, PM rendelet és kormányhatározat tartalmazza. A Biztosító feladatait, működésének alapvető szabályait az Etv. határozza meg. Működését befolyásolják a Ptk.-ban, az Áht.-ban, a Bit.-ben, a Priv. törvényben, 17

20 a Gt.-ben és az Sztv.-ben, valamint a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságáról szóló kormányrendeletben foglalt előírások is. A nem-piacképes kockázatok elleni biztosítások állományának felső határát és a biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettségek keretszámait a mindenkori költségvetési törvény rögzíti. A 16/1998. (V. 20.) PM rendelet az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. központi költségvetéssel történő részletes elszámolását, a 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatok vállalásának feltételeit szabályozta évek között a 3060/2001. (IX. 4.), az évekre pedig a 3030/1998. (V. 14.) Korm. határozat rögzítette az intézmények feladatait, a kormányzat elvárásait. A Biztosító munkáját a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködésből adódó kötelezettségek is befolyásolják, így az OECD Megállapodás -ban és az EU Direktívákban, illetve tanácsi határozatokban foglalt előírásokat is figyelembe kell vennie. A nemzetközi normák átvétele a nemzeti jogszabályokban (Etv., 312/2001. (XII. 28.) és 232/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet) megtörtént. Az EU csatlakozást követően a hazai felügyeleti szerveken kívül a tagországok és az Unió illetékes szervei számára is átláthatóvá kellett tenni a Biztosító költségvetési forrásokat közvetítő tevékenységét. Ennek keretében a nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés (OECD, Berni Unió, Prágai Klub) és az EU hivatalos fórumai és tagállamai részére több mint harmincféle rendszeres jelentést és eseti jelentést, illetve információszolgáltatást teljesít a Biztosító. A magyar exporthitelezési intézményrendszert a PHARE szakértők év óta többször vizsgálták. Megállapításaik szerint a Biztosító piacképes és nempiacképes biztosításának szabályozottsága összhangban van az uniós normákkal és támogatáspolitikai előírásokkal. A piacképes üzletág működését a Biztosító az uniós követelményekhez igazította azáltal, hogy transzparens módon elkülönítette az állami finanszírozási hátterű (nem-piacképes) tevékenységétől. Jelenleg eltérés az EU-s követelményektől abban van, hogy a piacképes kockázatok biztosítása nem jövedelmező tevékenység. A Mehib Rt. középtávú tervében évre irányozta elő a minimális nyereség elérését. A 232/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet szabályozta a kötött segélyhitelezés feltételeit. A program célja a kockázatos, biztosítást igénylő régiók (délkelet-európai térség, CEFTA országok, egyes FÁK országok és fejlődő országok) piacainak megtartása, valamint Magyarország, mint uniós tagállam bekapcsolódása a nemzetközi fejlesztési együttműködésbe a kereskedelemhez kötött segélyezés formájában decemberig a magyar kormány két segélyhitelről döntött A Biztosító szervezete, döntési és irányítási tevékenységének szabályozottsága A Mehib Rt. irányítási rendje az egyszemélyi felelősség, valamint az egyeneságú fölé- és alárendeltségi kapcsolatok elvére épül, a szervezet irányítá- 18

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége 0013 Jelentés a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzéséhez fűződő állami érdekek érvényesülése a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tevékenységén keresztül

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A 20 éves exportfinanszírozás eredményei és jelenlegi buktatói

A 20 éves exportfinanszírozás eredményei és jelenlegi buktatói A 20 éves exportfinanszírozás eredményei és jelenlegi buktatói Nátrán Roland vezérigazgató Eximbank-MEHIB Eger, 2012. szeptember 28. 1 Állami exportösztönzés területei Komplex tevékenységi kör: Külgazdaság-politikai

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

T/6951. számú törvényjavaslat

T/6951. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6951. számú törvényjavaslat a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon

A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon A külgazdasági politika intézményrendszere Magyarországon Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Intézményrendszer madártávlatból Kormányzat Miniszterelnökség Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Hivatal

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Eximbank a magyar exportőrök bankja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolnok, 2012. április 5.

Eximbank a magyar exportőrök bankja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolnok, 2012. április 5. Eximbank a magyar exportőrök bankja Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolnok, 2012. április 5. Finanszírozási igények és megoldási lehetőségek Szántó Ildikó vezető szakértő 2012.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. március 16-tól TARTALOM I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A MEHIB Zrt. jogállása 3 2. A társaság jogszabályok által előírt

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT A FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003. 12.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től

Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Export elő és utófinanszírozás, exportbiztosítás, garanciavállalás az EXIM től Labancz Margit, igazgató Német-Magyar Üzleti Fórum Budapest, 2013. április 4. Állami exportösztönzés Exporthitel ügynökség,

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban Dr. Pál Tibor Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban (Miről lesz szó?) Hazai számvitel környezete

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak.

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak. Ikt.szám: V-3018-46/2010. L-1031 Tisztelt Országgyűlési Képviselő! Az Állami Számvevőszék befejezte, a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzését, amelynek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-i rendes ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ NKft. számvevőszéki vizsgálatával kapcsolatos

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor Általános adatok Alapítás: 1994. Tulajdonos a Magyar Állam 75% MFB Zrt.,25% MNV Zrt. MEHIB -re vonatkozó speciális szabályok: 1994. évi XLII. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-8366-2/2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Hogyan segítheti elő az Eximbank és a MEHIB a kis- és középvállalatok exportját?

Hogyan segítheti elő az Eximbank és a MEHIB a kis- és középvállalatok exportját? Hogyan segítheti elő az Eximbank és a MEHIB a kis- és középvállalatok exportját? Dr. Nagy Viktor, vezérigazgató-helyettes Fókuszban a nemzeti érdek Kitörési pontok a magyar vállalkozások számára Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Exportfinanszírozás az EXIM-mel

Exportfinanszírozás az EXIM-mel Exportfinanszírozás az EXIM-mel Lengyel László, igazgató, nemzetközi kapcsolatok Budapest, 2013. 11.12. Középtávú stratégia Az EXIM stratégiai célja az üzleti aktivitásának jelentős bővítése. Üzleti aktivitás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéséről szóló jelentés utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéséről szóló jelentés utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéséről szóló jelentés utóellenőrzése 2016. 16045 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: BÖRÖCZ IMRE felügyeleti vezető AZ ELLENŐRZÉST

Részletesebben

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. 17014 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR. NÉMETH ERZSÉBET felügyeleti vezető AZ ELLENŐRZÉST

Részletesebben

felügyelôbizottságként jár el.

felügyelôbizottságként jár el. Éves Jelentés 2010 B e v e z e tô A MEHIB tevékenységének fô célja volt és a jövôben is erre törekszik, hogy elôsegítse a magyar vállalatok piacra jutását, a magyar exportot ösztönözze és hozzájáruljon

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. március 16-tól 2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. Az Eximbank Zrt. jogállása... 3 2. A Társaság jogszabályok által

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank ) a 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben