E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28-án tartandó ülésének 5. számú Tom-Terv Kft-vel kötendő megbízási szerződés véleményezése tárgyú napirendi pontjához Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző, Dr. Balogh Judit jogász Véleményezte: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Ezt a napirendet már a március 11-i testületi ülésen is szerepeltettük a meghívóban és a napirendi pontok között, de mivel nem kellően megalapozott volt az akkori anyag, ezért a döntést a szerződés jóváhagyásáról elhalasztottuk. Időközben a mezőgazdasági projektet előkészítő Tom-Terv Kft is pontosította a megbízási díj mértékét (A mellékelt forrásigény táblázat 7.1. pontjának adatai alapján Ft + ÁFA, vagyis Ft összegre módosult.) A korábbi megbízási díj összege ÁFA-val Ft volt. Miután az ügyben érintett minden potenciális szerv, cég ezt a költségtáblázatot kapta, ezért ez az összeg a jó. Mindkét szám olyan óriási összeg, amelyre saját költségvetésünk terhére nem vállalhatunk kötelezettséget. Így az Önkormányzat számára garancia kell (forrás megjelölés) arra a szerencsés esetre nézve, ha révbe ér ez a nagyszabású terv és tényleges fizetési kötelezettségünk keletkezik. A szerződés megszűnését is be kell építeni a tervezetbe, ugyanis ha belátható időn belül (kb. 2-3 év) nem történik érdemi elmozdulás a projekt ügyében, nincs értelme tovább hatályban tartani ezt a megállapodást. Erre utal a Dr. Balogh Judit által tett III.1. pontban szereplő kiegészítés. (szerződés teljesítését véghatáridejét a felek 20 napjában határozzák meg.) Az előterjesztéshez kiküldjük az EREDETI és a jogászunk által javasolt tervezetet is. Kérem, hogy a megbízási szerződés tervezetet az Önök által javasolt, illetve a jogászunk által javasolt kiegészítések beépítésével hagyjuk jóvá. Tiszalök, március 22. Gömze Sándor polgármester

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.28.) számú határozat-tervezete Megbízási szerződésről a Tom-Terv Kft-vel A képviselő-testület A) A Tom-Terv Kft-vel megkötésre kerülő megállapodást a Dr. Balogh Judit jogász által tett kiegészítésekkel hagyja jóvá. B) A jogász által tett kiegészítéseken túl az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá. C) Nem fogadja el. 2

3 E R E D E T I M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről: Tiszalök Város Önkormányzata Cím: 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. Adószám: Számlavezető bank neve: Bankszámla száma: Képviselő: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző A továbbiakban, mint Megbízó, valamint Tom Terv Kft Cím: 2890 Tata, Faller Jenő u. 2. Adószám: Számlavezető bank neve: MKB Bank Bankszámla száma: Képviselő: Csöndör Róbert ügyvezető igazgató A továbbiakban, mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: I.1. A megbízás tárgya I. ALAPADATOK Megbízási szerződés az alábbi feladat ellátására: Tiszalöki Önkormányzati Mezőgazdasági Kombinát megvalósításával kapcsolatos előkészítés a szerződés II.1.2. pontjában részletezett feladat-meghatározás szerint. II. A SZERZŐDÉS TARTALMA II.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei II.1.1. Megbízott a jelen szerződésbeli tevékenységét a Megbízó írásbeli utasításai alapján és érdekeinek megfelelően látja el. Megbízott a feladatokat köteles a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel, gondossággal, szakszerűen és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni. 3

4 II.1.2. Megbízott a feladatok megvalósítása érdekében a szakembertől elvárható gondossággal, az alábbiakat köteles ellátni: 1. A projekt megvalósítási tanulmányának elkészítése. 2. A projekt megvalósítás ütemezésének összeállítása. Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása. 3. Vázlattervek elkészítése. 4. Piackutatás. 5. Hitellehetőségek felkutatása. A szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések elősegítése. 6. Finanszírozó bankkal (bankokkal) való kapcsolattartás. A projekt képviselete a támogatást nyújtó közreműködő szervezet felé, valamint a közreműködő partnerek felé. Ehhez kapcsolódó kommunikációs rendszer kialakítása. 7. Közreműködik a hitelfelvételhez szükséges dokumentumok (állami támogató levelek ) beszerzésében. 8. Finanszírozói szerződés előkészítése 9. Közreműködés a projekt megvalósításához szükséges finanszírozói szerződés megkötésében. 10. A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok koordinálása (Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése). II.1.3. A Megbízott a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez, a feladatok végrehajtásához (az ajánlatában megjelölt) alvállalkozót/alvállalkozókat igénybe vehet, amely alvállalkozókért a tevékenység ellátása során teljes körűen felel. II.1.4. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglaltak elvégzéséhez a szükséges engedélyekkel és jogosultsággal rendelkezik. II.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei II.2.1. Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat a Megbízott felkérése alapján rendelkezésre bocsátani. III. IDŐBELI HATÁLY A jelen megbízási szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a szerződés a Zárójelentés elfogadásával, valamint a bankkal (bankokkal) kötött finanszírozói szerződés létrejöttével teljesül. Meghiúsulás esetén a Megbízónak semmilyen fizetési kötelezettsége nincs a Megbízott felé. IV. MEGBÍZÁSI DÍJ IV.1. A megbízás teljesítéséért a Megbízottat, díjazás illeti meg. Szerződő felek a megbízási díjat a következők szerint állapítják meg: 4

5 A megbízási díj mértéke a Megbízott által októberében elkészített és az Megbízónak átadott, jelen szerződés mellékletét képező Üzleti terv 36.-ig oldalán található, A projekt megvalósításához szükséges tevékenységenkénti forrásigény című fejezet 7.1. pontjában előirányzott ,- A megbízási díj (szerződéses összeg): ,- + Áfa azaz Százhárommillió-hatszázhétezer 00/100 Forint + Áfa IV.2. A Megbízási díjnak fedeznie kell a teljesítés időtartama alatt valamennyi feladat elvégzését. A Megbízó az itt megjelölt összegen felül kifizetést nem eszközöl. IV.3. Fizetési feltételek A Megbízó előleget nem fizet. A munkák ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, számla alapján, 15 napos átutalással kerül kiegyenlítésre. Az szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). V.1. A felek kapcsolattartói: Megbízó részéről: Megbízott részéről: V. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK V.2. Megbízott és Megbízó a szerződés időtartama alatt kötelesek együttműködni. V.3. Felek a felmondás jogát a következők szerint szabályozzák: A jelen szerződés teljesítése folyamatos megbízási jogviszonynak minősül. Bármelyik szerződő fél súlyos kötelezettség szegése esetén a másik fél 30 napos felmondási idő mellett mondhatja fel a szerződést. V.4. Felek kijelentik, hogy szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges vitáikat tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, eredménytelenség esetén, pertárgyértéktől függően, alávetik magukat a. hatáskörének és kizárólagos illetékességének. V.5. Jelen szerződés külön nem szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek. V.6. Érintettek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használják fel, azokat 3. személy részére, a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházzák át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket. A Megbízott a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adhatja át. 5

6 A Szerződést aláírásukkal jegyzők kötelezettséget vállalnak arra, hogy alkalmazottaik, illetve megbízottaik felé az információközlés bizalmasan, kizárólag a szerződés teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges mértékben történik. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Megbízott köteles minden segítséget Megbízó részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megbízó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. V.7. Megbízott szavatolja, hogy a teljesítendő szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szerzői és szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak birtokában van, a megbízói kör érintett tagja jelen szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban. Megbízó Megbízott Tiszalök Város Önkormányzata Tom Terv Kft Képviseletében: Gömze Sándor képviseletében: Csöndör Róbert polgármester ügyvezető igazgató Tiszalök,. Tata, Ellenjegyezte: jegyző 6

7 Kivonat a jelen szerződés mellékletét képező Üzleti terv -ből A projekt megvalósításához szükséges tevékenységenkénti forrásigény. (ezer Forintban) MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyévet követő évek ÖSSZESEN Telek Közműfejlesztés Engedélyek Építési költség (generálkiv. szerződés) Bontás Építés Épületgépészet Berendezések Telepi utak,- térburkolatok Egyéb a telep kialakításával kapcs. Költségek Gépek, berendezések Üzemi technológiai berendezések Telepi gépek,- berendezések Irodatechnika,- számítástechnika Egyéb technológiai kiegészítők Immateriális javak 0 7. Egyéb beruházási (aktiválható) költség Előkészítő tervezés Engedélyes tervek elkészítése Kiviteli tervek elkészítése Beruházás bonyolítói díj Műszaki ellenőrzés Független tervellenőrzés Független banki szakértői díj Jogi szakértői díj (banki) Projektvizsgálati díj (banki) Szerződéskötési díj Folyósítási Jutalék Kezelési költség Építési szerelési biztosítás Projekt/Ingatlan Biztosítási díj Know-How vásárlás Próbaüzem költsége Marketing Egyéb 0 8. Nettó beruházási költség 1 (1-7) Tartalék (fizikai- és ártartalék) Nettó beruházási költség 2 (8-9) Visszaigényelhető ÁFA (beruházás) Beruházás összes pénzigénye (11-12) Forgóeszközigény Visszaigényelhető ÁFA (forgóeszköz) Fejlesztés összes pénzigénye (13-15) D r. B a l o g h J u d i t á l t a l m ó d o s í t o t t 7

8 M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről: Tiszalök Város Önkormányzata Cím: 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. Adószám: Számlavezető bank neve: Bankszámla száma: Képviselő: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző A továbbiakban, mint Megbízó, valamint Tom Terv Kft Cím: 2890 Tata, Faller Jenő u. 2. Adószám: Számlavezető bank neve: MKB Bank Bankszámla száma: Képviselő: Csöndör Róbert ügyvezető igazgató A továbbiakban, mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: I.1. A megbízás tárgya VI. ALAPADATOK Megbízási szerződés az alábbi feladat ellátására: Tiszalöki Önkormányzati Mezőgazdasági Kombinát megvalósításával kapcsolatos teljeskörű projektelőkészítés és menedzsment a szerződés II.1.2. pontjában részletezett feladat-meghatározás szerint. II.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei VII. A SZERZŐDÉS TARTALMA II.1.1. Megbízott a jelen szerződésbeli tevékenységét a Megbízó írásbeli utasításai alapján és érdekeinek megfelelően látja el. Megbízott a feladatokat köteles a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel, gondossággal, szakszerűen és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni. II.1.2. Megbízott a feladatok megvalósítása érdekében a szakembertől elvárható gondossággal, a projekt megvalósításával kapcsolatos valamennyi tervezési és szervezési feladatot köteles ellátni. A Megbízott feladatát képezik különösen az alábbiak: 8

9 11. A projekt megvalósítási tanulmányának elkészítése. 12. A projekt megvalósítás ütemezésének összeállítása. Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása. 13. Vázlattervek elkészítése. 14. Piackutatás. 15. Hitellehetőségek felkutatása. A szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések elősegítése. 16. Finanszírozó bankkal (bankokkal) való kapcsolattartás. A projekt képviselete a támogatást nyújtó közreműködő szervezet felé, valamint a közreműködő partnerek felé. Ehhez kapcsolódó kommunikációs rendszer kialakítása. 17. Közreműködik a hitelfelvételhez szükséges dokumentumok (állami támogató levelek, stb.) beszerzésében. 18. Finanszírozói szerződés előkészítése 19. Közreműködés a projekt megvalósításához szükséges finanszírozói szerződés megkötésében. 20. A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok koordinálása (Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése). A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges valamennyi tervezési, szervezési és projektmenedzsment feladatot a támogatási szerződésekben, esetleges pályázati kiírásokban foglaltnak megfelelően készít és lát el. Amennyiben nem így jár el, az ebből eredő esetleges károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. II.1.3. A Megbízott a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez, a feladatok végrehajtásához (az ajánlatában megjelölt) alvállalkozót/alvállalkozókat igénybe vehet, amely alvállalkozókért a tevékenység ellátása során teljes körűen felel. II.1.4. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglaltak elvégzéséhez a szükséges engedélyekkel és jogosultsággal rendelkezik. II.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei II.2.1. Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat a Megbízott felkérése alapján rendelkezésre bocsátani. II.2.2. A Megbízott a számára a jelen szerződésből eredő feladatainak teljesítéséhez szükséges adatot, információt, dokumentumot, stb. írásban köteles a Megbízótól megkérni, megjelölve a megküldés határidejét is, amely nem lehet irreálisan rövid. A Megbízott felel azért, ha az adatokat, iratokat, stb. hiányosan kérte, és a Megbízó csak azt teljesíti, de nem felel azokért a károkért, amelyek esetlegesen abból származnak, hogy a Megbízó nem adta meg a Megbízott részére a szükséges adatot, információt. II.2.3. A Megbízott az ekként rendelkezésére bocsátott adatokat, iratokat, információkat titokként köteles kezelni és megőrizni. VIII. IDŐBELI HATÁLY 9

10 III.1. A jelen megbízási szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a szerződés a Zárójelentés elfogadásával, valamint a bankkal (bankokkal) kötött finanszírozói szerződés létrejöttével teljesül. (?????? Szerintem a szerződés lezárása akkor történhet meg, ha a projekt megvalósult és a létesítményeket a leírásnak megfelelően átadták!) A szerződés teljesítésének véghatáridejét a felek 20 napjában határozzák meg. III.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés határozott tartama ellenére jelen szerződésüket a határozott idő eltelte előtt is jogosult a Megbízó egyoldalúan, írásban felmondani, amennyiben szerződéses érdeke megszűnik, a projekt megvalósítására belátható időn belül (ezt pontosítani lehetne, ha a T. Képviselő-testület tudna időt meghatározni!) nem nyílik lehetőség, vagy a Megbízott a jelen szerződésből származó feladatait nem, ill. nem kellő hatékonysággal látja el. Ebben az esetben a jelen szerződés további pontjainak megfelelően, a Megbízott tevékenysége alapján megszerzett támogatás szerződéseibe a jelen szerződéses tartalomra beépített, és a Megbízóhoz ilyenként ténylegesen beérkezett ellenértékkel arányosan elszámolásnak van helye. Amennyiben a szerződés megszüntetésére azt megelőzően kerülne sor, hogy az I.1. pontban megjelölt cél megvalósításához a Megbízott tevékenysége alapján bármilyen forrás beérkezett volna, a Megbízót fizetési kötelezettség nem terheli, a Megbízott által ténylegesen elvégzett munka elszámolására sem köteles. III.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés meghiúsulása esetén (azaz amennyiben a jelen szerződés teljesítése bármilyen objektív okból lehetetlenné válik, a Megbízó a szerződéstől eláll vagy a Megbízott azt saját működési körében felmerült okból nem tudja teljesíteni) a Megbízónak semmilyen fizetési kötelezettsége nincs a Megbízott felé. IX. MEGBÍZÁSI DÍJ IV.1. A megbízás teljesítéséért a Megbízottat az alább részletezettek szerint díjazás illeti meg. Szerződő felek a megbízási díjat a következők szerint állapítják meg: A megbízási díj mértéke a Megbízott által októberében elkészített és az Megbízónak átadott, jelen szerződés mellékletét képező Üzleti terv 36.-ig oldalán található, A projekt megvalósításához szükséges tevékenységenkénti forrásigény című fejezet 7.1. pontjában előirányzott összeg, azaz: A megbízási díj (szerződéses összeg): ,- + Áfa azaz Százhárommillió-hatszázhétezer 00/100 Forint + Áfa IV.2. A Megbízási díjnak fedeznie kell a teljesítés időtartama alatt valamennyi feladat elvégzését. A Megbízó az itt megjelölt összegen felül kifizetést nem eszközöl. IV.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt megbízási díj csak akkor illeti meg, ha a projekt megvalósítása során ennek forrását kifejezetten a projekt előkészítésére és a projektmenedzsment feladatokra az általa megszerzendő támogatási forrásokba beépíti és az ténylegesen a Megbízóhoz e címen befolyik. A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy tudomásul veszik, hogy a Megbízó a jelen szerződésben vállalt feladatok finanszírozására saját erőből semmilyen fizetési kötelezettséget nem tud vállalni és ilyet nem fog teljesíteni. 10

11 IV.4. Fizetési feltételek IV.4.1. A Megbízó előleget nem fizet. IV.4.2. A Megbízott a teljesítésről jogosult részszámlát kiállítani. A részszámla kiállítására akkor nyílik lehetőség, ha a Megbízott jelen szerződés alapján történő eljárása folytán a Megbízott feladataira vonatkozóan (projekt előkészítése, tervezés, projektmenedzsment) támogatási szerződésben rögzített, és a Megbízóhoz ténylegesen befolyt fedezet áll rendelkezésre. A részszámla a Megbízott által ténylegesen elvégzett és a megbízó által igazolt munkára szólhat. IV.4.3. A munkák ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, számla alapján, 15 napos átutalással kerül kiegyenlítésre. Az szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). V.1. A felek kapcsolattartói: Megbízó részéről: Megbízott részéről: X. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK V.2. Megbízott és Megbízó a szerződés időtartama alatt kötelesek együttműködni. V.3. Felek a felmondás jogát a következők szerint szabályozzák: A jelen szerződés teljesítése folyamatos megbízási jogviszonynak minősül. Bármelyik szerződő fél súlyos kötelezettség szegése esetén a másik fél 30 napos felmondási idő mellett mondhatja fel a szerződést. V.4. Felek kijelentik, hogy szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges vitáikat tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, eredménytelenség esetén, pertárgyértéktől függően, alávetik magukat a Nyíregyházi Járásbíróság / Nyíregyházi Törvényszék hatáskörének és kizárólagos illetékességének. V.5. Jelen szerződés külön nem szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek. V.6. Érintettek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használják fel, azokat 3. személy részére, a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházzák át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket. A Megbízott a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adhatja át. 11

12 A Szerződést aláírásukkal jegyzők kötelezettséget vállalnak arra, hogy alkalmazottaik, illetve megbízottaik felé az információközlés bizalmasan, kizárólag a szerződés teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges mértékben történik. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Megbízott köteles minden segítséget Megbízó részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megbízó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. V.7. Megbízott szavatolja, hogy a teljesítendő szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szerzői és szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak birtokában van, a megbízói kör érintett tagja jelen szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban. Megbízó Megbízott Tiszalök Város Önkormányzata Tom Terv Kft Képviseletében: Gömze Sándor képviseletében: Csöndör Róbert polgármester ügyvezető igazgató Tiszalök,. Tata, Ellenjegyezte: jegyző 12

13 Kivonat a jelen szerződés mellékletét képező Üzleti terv -ből A projekt megvalósításához szükséges tevékenységenkénti forrásigény. (ezer Forintban) MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyévet követő évek ÖSSZESEN Telek Közműfejlesztés Engedélyek Építési költség (generálkiv. szerződés) Bontás Építés Épületgépészet Berendezések Telepi utak,- térburkolatok Egyéb a telep kialakításával kapcs. Költségek Gépek, berendezések Üzemi technológiai berendezések Telepi gépek,- berendezések Irodatechnika,- számítástechnika Egyéb technológiai kiegészítők Immateriális javak 0 7. Egyéb beruházási (aktiválható) költség Előkészítő tervezés Engedélyes tervek elkészítése Kiviteli tervek elkészítése Beruházás bonyolítói díj Műszaki ellenőrzés Független tervellenőrzés Független banki szakértői díj Jogi szakértői díj (banki) Projektvizsgálati díj (banki) Szerződéskötési díj Folyósítási Jutalék Kezelési költség Építési szerelési biztosítás Projekt/Ingatlan Biztosítási díj Know-How vásárlás Próbaüzem költsége Marketing Egyéb 0 8. Nettó beruházási költség 1 (1-7) Tartalék (fizikai- és ártartalék) Nettó beruházási költség 2 (8-9) Visszaigényelhető ÁFA (beruházás) Beruházás összes pénzigénye (11-12) Forgóeszközigény Visszaigényelhető ÁFA (forgóeszköz) Fejlesztés összes pénzigénye (13-15) Észrevételek a Tom Terv Kft által megküldött Megbízási szerződéshez 13

14 Előrebocsátom, hogy a véleményezéshez mindössze a megbízási szerződés áll rendelkezésemre, a mögötte álló teljesítést ténylegesen rögzítő projektet nem ismerem. Ez lényegesen megnehezíti a jogi tartalom értékelését a pénzügyi vonzat megítélését pedig teljesen lehetetlenné teszi (bár annak megítélése, hogy a szerződésben szereplő megbízási díj mérték eltúlzott-e, nem jogi kérdés). 1) A szerződés tartalma tekintetében a konkrét feladatoknak a megvalósítandó projekthez, illetve a megbízott által benyújtandó pályázathoz kell igazodnia. Tekintettel arra, hogy ezeket nem ismerem, a megbízott kötelezettségeinek körülírásáról nem áll módomban véleményt mondani. Az azonban megjegyzendő, hogy az ilyen típusú szerződéseknél célszerű kikötni, hogy a megbízott kötelezettséget vállal a kiírásnak megfelelő pályázati dokumentáció elkészítésére, és amennyiben nem így jár el, az ebből eredő esetleges károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 2) A szerződés II.2.1. pontja nem kellően precíz. Itt ugyanis célszerű volna meghatározni, hogy mennyi időn belül kell rendelkezésre bocsátanunk a szükséges adatokat, meddig mienk érte a felelősség (pl. ha ő hiányosan kéri, és mi csak azt teljesítjük, akkor az övé a felelősség), valamint azt is, hogy írásban kérje az adatokat ez minket véd, hiszen bizonyítható, hogy kérte-e vagy nem az adott, esetleg vitás adatot/iratot. 3) A szerződés III. pontjának utolsó mondata túlzottan leegyszerűsítő. A megbízási szerződés megszűnésére a Polgári törvénykönyv számos rendelkezést tartalmaz, amelynek a hatása az, hogy az elvégzett munka tekintetében a megszűnéskor a feleknek egymással el kell számolniuk. A megküldött szerződésben szereplő meghiúsulás pedig bekövetkezhet az egész munka megkezdése előtt, közben és után, valamint a megbízó vagy a megbízott hibájából ill. objektív okokból egyaránt. Azt azért célszerű volna rögzíteni, hogy a szerződő felek mit értenek meghiúsulás alatt (meghiúsul a szerződés, ha a projekt nem készül el, ha pályázatot nem írnak ki záros időn belül, ha nem nyer a pályázat, stb. A lényeg az, hogy ne legyünk határidő nélkül kötve a szerződéshez.). 4) A szerződés IV. pontja a megbízási díj megfizetéséről szól. Figyelemmel arra, hogy a pályázati kiírás nincs a birtokomban és a szerződés sem utal egy meghatározott típusú (GOP, TIOP, TÁMOP, stb.) pályázatra, a legalapvetőbb kérdés az, hogy ez a megbízási díj beépíthető-e a pályázatba. Mivel nem tudjuk, hogy pontosan milyen pályázattal lesz finanszírozható a projekt, ebben a szerződésben fontos volna azt rögzíteni, hogy ez a megbízási díj csak akkor illeti meg a megbízottat, ha azt a pályázatba beépíti, az Önkormányzat ugyanis saját erőből semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal. Hasonlóképp a IV.3. pontban bizonytalan a szerződésszerű teljesítés fogalma. Ez az elszámolás befejezését, a teljes projekt lezárását jelenti? (Nem gondolom, hogy a megbízott erre gondolt volna.) 5) Az alávetéses illetékesség ki van pontozva, itt (pertárgyértéktől függően) a Nyíregyházi Járásbíróság ill. Törvényszék kikötését javaslom, így minimalizálhatók az esetleges ezzel kapcsolatos költségek. 14

15 Tiszalök, március 8. Dr. Balogh Judit ügyvéd 15

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában Budapest, 2011. május 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

1. Általános értelmező rendelkezések... 4

1. Általános értelmező rendelkezések... 4 Tartalomjegyzék I. A Danubia IP Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság mindenkori szolgáltatási portfóliójába tartozó összes szolgáltatásai tárgyában egyöntetűen alkalmazandó általános szerződési

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre)

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) KIVITELI SZERZŐDÉS Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről Név: Jánoshalma Város Önkormányzata Székhely: 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Adószáma: 15338954-2-03

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság V~~~4 (alcrá. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: igazgató mint Megbízó a továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK V IC- 11 1J l ) Ul(~ (L ( ~ 3 f )_ G/ J Of 1/111 amely létrejött egyrészről a TERVEZÉSISZERZŐDÉS ( IKT-::_T ÁS R A ATV f' \7--, f. ' -...~--... - -- - ; Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben