E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28-án tartandó ülésének 5. számú Tom-Terv Kft-vel kötendő megbízási szerződés véleményezése tárgyú napirendi pontjához Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző, Dr. Balogh Judit jogász Véleményezte: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Ezt a napirendet már a március 11-i testületi ülésen is szerepeltettük a meghívóban és a napirendi pontok között, de mivel nem kellően megalapozott volt az akkori anyag, ezért a döntést a szerződés jóváhagyásáról elhalasztottuk. Időközben a mezőgazdasági projektet előkészítő Tom-Terv Kft is pontosította a megbízási díj mértékét (A mellékelt forrásigény táblázat 7.1. pontjának adatai alapján Ft + ÁFA, vagyis Ft összegre módosult.) A korábbi megbízási díj összege ÁFA-val Ft volt. Miután az ügyben érintett minden potenciális szerv, cég ezt a költségtáblázatot kapta, ezért ez az összeg a jó. Mindkét szám olyan óriási összeg, amelyre saját költségvetésünk terhére nem vállalhatunk kötelezettséget. Így az Önkormányzat számára garancia kell (forrás megjelölés) arra a szerencsés esetre nézve, ha révbe ér ez a nagyszabású terv és tényleges fizetési kötelezettségünk keletkezik. A szerződés megszűnését is be kell építeni a tervezetbe, ugyanis ha belátható időn belül (kb. 2-3 év) nem történik érdemi elmozdulás a projekt ügyében, nincs értelme tovább hatályban tartani ezt a megállapodást. Erre utal a Dr. Balogh Judit által tett III.1. pontban szereplő kiegészítés. (szerződés teljesítését véghatáridejét a felek 20 napjában határozzák meg.) Az előterjesztéshez kiküldjük az EREDETI és a jogászunk által javasolt tervezetet is. Kérem, hogy a megbízási szerződés tervezetet az Önök által javasolt, illetve a jogászunk által javasolt kiegészítések beépítésével hagyjuk jóvá. Tiszalök, március 22. Gömze Sándor polgármester

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.28.) számú határozat-tervezete Megbízási szerződésről a Tom-Terv Kft-vel A képviselő-testület A) A Tom-Terv Kft-vel megkötésre kerülő megállapodást a Dr. Balogh Judit jogász által tett kiegészítésekkel hagyja jóvá. B) A jogász által tett kiegészítéseken túl az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá. C) Nem fogadja el. 2

3 E R E D E T I M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről: Tiszalök Város Önkormányzata Cím: 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. Adószám: Számlavezető bank neve: Bankszámla száma: Képviselő: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző A továbbiakban, mint Megbízó, valamint Tom Terv Kft Cím: 2890 Tata, Faller Jenő u. 2. Adószám: Számlavezető bank neve: MKB Bank Bankszámla száma: Képviselő: Csöndör Róbert ügyvezető igazgató A továbbiakban, mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: I.1. A megbízás tárgya I. ALAPADATOK Megbízási szerződés az alábbi feladat ellátására: Tiszalöki Önkormányzati Mezőgazdasági Kombinát megvalósításával kapcsolatos előkészítés a szerződés II.1.2. pontjában részletezett feladat-meghatározás szerint. II. A SZERZŐDÉS TARTALMA II.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei II.1.1. Megbízott a jelen szerződésbeli tevékenységét a Megbízó írásbeli utasításai alapján és érdekeinek megfelelően látja el. Megbízott a feladatokat köteles a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel, gondossággal, szakszerűen és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni. 3

4 II.1.2. Megbízott a feladatok megvalósítása érdekében a szakembertől elvárható gondossággal, az alábbiakat köteles ellátni: 1. A projekt megvalósítási tanulmányának elkészítése. 2. A projekt megvalósítás ütemezésének összeállítása. Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása. 3. Vázlattervek elkészítése. 4. Piackutatás. 5. Hitellehetőségek felkutatása. A szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések elősegítése. 6. Finanszírozó bankkal (bankokkal) való kapcsolattartás. A projekt képviselete a támogatást nyújtó közreműködő szervezet felé, valamint a közreműködő partnerek felé. Ehhez kapcsolódó kommunikációs rendszer kialakítása. 7. Közreműködik a hitelfelvételhez szükséges dokumentumok (állami támogató levelek ) beszerzésében. 8. Finanszírozói szerződés előkészítése 9. Közreműködés a projekt megvalósításához szükséges finanszírozói szerződés megkötésében. 10. A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok koordinálása (Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése). II.1.3. A Megbízott a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez, a feladatok végrehajtásához (az ajánlatában megjelölt) alvállalkozót/alvállalkozókat igénybe vehet, amely alvállalkozókért a tevékenység ellátása során teljes körűen felel. II.1.4. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglaltak elvégzéséhez a szükséges engedélyekkel és jogosultsággal rendelkezik. II.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei II.2.1. Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat a Megbízott felkérése alapján rendelkezésre bocsátani. III. IDŐBELI HATÁLY A jelen megbízási szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a szerződés a Zárójelentés elfogadásával, valamint a bankkal (bankokkal) kötött finanszírozói szerződés létrejöttével teljesül. Meghiúsulás esetén a Megbízónak semmilyen fizetési kötelezettsége nincs a Megbízott felé. IV. MEGBÍZÁSI DÍJ IV.1. A megbízás teljesítéséért a Megbízottat, díjazás illeti meg. Szerződő felek a megbízási díjat a következők szerint állapítják meg: 4

5 A megbízási díj mértéke a Megbízott által októberében elkészített és az Megbízónak átadott, jelen szerződés mellékletét képező Üzleti terv 36.-ig oldalán található, A projekt megvalósításához szükséges tevékenységenkénti forrásigény című fejezet 7.1. pontjában előirányzott ,- A megbízási díj (szerződéses összeg): ,- + Áfa azaz Százhárommillió-hatszázhétezer 00/100 Forint + Áfa IV.2. A Megbízási díjnak fedeznie kell a teljesítés időtartama alatt valamennyi feladat elvégzését. A Megbízó az itt megjelölt összegen felül kifizetést nem eszközöl. IV.3. Fizetési feltételek A Megbízó előleget nem fizet. A munkák ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, számla alapján, 15 napos átutalással kerül kiegyenlítésre. Az szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). V.1. A felek kapcsolattartói: Megbízó részéről: Megbízott részéről: V. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK V.2. Megbízott és Megbízó a szerződés időtartama alatt kötelesek együttműködni. V.3. Felek a felmondás jogát a következők szerint szabályozzák: A jelen szerződés teljesítése folyamatos megbízási jogviszonynak minősül. Bármelyik szerződő fél súlyos kötelezettség szegése esetén a másik fél 30 napos felmondási idő mellett mondhatja fel a szerződést. V.4. Felek kijelentik, hogy szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges vitáikat tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, eredménytelenség esetén, pertárgyértéktől függően, alávetik magukat a. hatáskörének és kizárólagos illetékességének. V.5. Jelen szerződés külön nem szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek. V.6. Érintettek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használják fel, azokat 3. személy részére, a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházzák át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket. A Megbízott a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adhatja át. 5

6 A Szerződést aláírásukkal jegyzők kötelezettséget vállalnak arra, hogy alkalmazottaik, illetve megbízottaik felé az információközlés bizalmasan, kizárólag a szerződés teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges mértékben történik. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Megbízott köteles minden segítséget Megbízó részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megbízó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. V.7. Megbízott szavatolja, hogy a teljesítendő szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szerzői és szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak birtokában van, a megbízói kör érintett tagja jelen szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban. Megbízó Megbízott Tiszalök Város Önkormányzata Tom Terv Kft Képviseletében: Gömze Sándor képviseletében: Csöndör Róbert polgármester ügyvezető igazgató Tiszalök,. Tata, Ellenjegyezte: jegyző 6

7 Kivonat a jelen szerződés mellékletét képező Üzleti terv -ből A projekt megvalósításához szükséges tevékenységenkénti forrásigény. (ezer Forintban) MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyévet követő évek ÖSSZESEN Telek Közműfejlesztés Engedélyek Építési költség (generálkiv. szerződés) Bontás Építés Épületgépészet Berendezések Telepi utak,- térburkolatok Egyéb a telep kialakításával kapcs. Költségek Gépek, berendezések Üzemi technológiai berendezések Telepi gépek,- berendezések Irodatechnika,- számítástechnika Egyéb technológiai kiegészítők Immateriális javak 0 7. Egyéb beruházási (aktiválható) költség Előkészítő tervezés Engedélyes tervek elkészítése Kiviteli tervek elkészítése Beruházás bonyolítói díj Műszaki ellenőrzés Független tervellenőrzés Független banki szakértői díj Jogi szakértői díj (banki) Projektvizsgálati díj (banki) Szerződéskötési díj Folyósítási Jutalék Kezelési költség Építési szerelési biztosítás Projekt/Ingatlan Biztosítási díj Know-How vásárlás Próbaüzem költsége Marketing Egyéb 0 8. Nettó beruházási költség 1 (1-7) Tartalék (fizikai- és ártartalék) Nettó beruházási költség 2 (8-9) Visszaigényelhető ÁFA (beruházás) Beruházás összes pénzigénye (11-12) Forgóeszközigény Visszaigényelhető ÁFA (forgóeszköz) Fejlesztés összes pénzigénye (13-15) D r. B a l o g h J u d i t á l t a l m ó d o s í t o t t 7

8 M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről: Tiszalök Város Önkormányzata Cím: 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. Adószám: Számlavezető bank neve: Bankszámla száma: Képviselő: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző A továbbiakban, mint Megbízó, valamint Tom Terv Kft Cím: 2890 Tata, Faller Jenő u. 2. Adószám: Számlavezető bank neve: MKB Bank Bankszámla száma: Képviselő: Csöndör Róbert ügyvezető igazgató A továbbiakban, mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: I.1. A megbízás tárgya VI. ALAPADATOK Megbízási szerződés az alábbi feladat ellátására: Tiszalöki Önkormányzati Mezőgazdasági Kombinát megvalósításával kapcsolatos teljeskörű projektelőkészítés és menedzsment a szerződés II.1.2. pontjában részletezett feladat-meghatározás szerint. II.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei VII. A SZERZŐDÉS TARTALMA II.1.1. Megbízott a jelen szerződésbeli tevékenységét a Megbízó írásbeli utasításai alapján és érdekeinek megfelelően látja el. Megbízott a feladatokat köteles a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel, gondossággal, szakszerűen és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni. II.1.2. Megbízott a feladatok megvalósítása érdekében a szakembertől elvárható gondossággal, a projekt megvalósításával kapcsolatos valamennyi tervezési és szervezési feladatot köteles ellátni. A Megbízott feladatát képezik különösen az alábbiak: 8

9 11. A projekt megvalósítási tanulmányának elkészítése. 12. A projekt megvalósítás ütemezésének összeállítása. Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása. 13. Vázlattervek elkészítése. 14. Piackutatás. 15. Hitellehetőségek felkutatása. A szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések elősegítése. 16. Finanszírozó bankkal (bankokkal) való kapcsolattartás. A projekt képviselete a támogatást nyújtó közreműködő szervezet felé, valamint a közreműködő partnerek felé. Ehhez kapcsolódó kommunikációs rendszer kialakítása. 17. Közreműködik a hitelfelvételhez szükséges dokumentumok (állami támogató levelek, stb.) beszerzésében. 18. Finanszírozói szerződés előkészítése 19. Közreműködés a projekt megvalósításához szükséges finanszírozói szerződés megkötésében. 20. A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok koordinálása (Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése). A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges valamennyi tervezési, szervezési és projektmenedzsment feladatot a támogatási szerződésekben, esetleges pályázati kiírásokban foglaltnak megfelelően készít és lát el. Amennyiben nem így jár el, az ebből eredő esetleges károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. II.1.3. A Megbízott a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez, a feladatok végrehajtásához (az ajánlatában megjelölt) alvállalkozót/alvállalkozókat igénybe vehet, amely alvállalkozókért a tevékenység ellátása során teljes körűen felel. II.1.4. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglaltak elvégzéséhez a szükséges engedélyekkel és jogosultsággal rendelkezik. II.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei II.2.1. Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat a Megbízott felkérése alapján rendelkezésre bocsátani. II.2.2. A Megbízott a számára a jelen szerződésből eredő feladatainak teljesítéséhez szükséges adatot, információt, dokumentumot, stb. írásban köteles a Megbízótól megkérni, megjelölve a megküldés határidejét is, amely nem lehet irreálisan rövid. A Megbízott felel azért, ha az adatokat, iratokat, stb. hiányosan kérte, és a Megbízó csak azt teljesíti, de nem felel azokért a károkért, amelyek esetlegesen abból származnak, hogy a Megbízó nem adta meg a Megbízott részére a szükséges adatot, információt. II.2.3. A Megbízott az ekként rendelkezésére bocsátott adatokat, iratokat, információkat titokként köteles kezelni és megőrizni. VIII. IDŐBELI HATÁLY 9

10 III.1. A jelen megbízási szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a szerződés a Zárójelentés elfogadásával, valamint a bankkal (bankokkal) kötött finanszírozói szerződés létrejöttével teljesül. (?????? Szerintem a szerződés lezárása akkor történhet meg, ha a projekt megvalósult és a létesítményeket a leírásnak megfelelően átadták!) A szerződés teljesítésének véghatáridejét a felek 20 napjában határozzák meg. III.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés határozott tartama ellenére jelen szerződésüket a határozott idő eltelte előtt is jogosult a Megbízó egyoldalúan, írásban felmondani, amennyiben szerződéses érdeke megszűnik, a projekt megvalósítására belátható időn belül (ezt pontosítani lehetne, ha a T. Képviselő-testület tudna időt meghatározni!) nem nyílik lehetőség, vagy a Megbízott a jelen szerződésből származó feladatait nem, ill. nem kellő hatékonysággal látja el. Ebben az esetben a jelen szerződés további pontjainak megfelelően, a Megbízott tevékenysége alapján megszerzett támogatás szerződéseibe a jelen szerződéses tartalomra beépített, és a Megbízóhoz ilyenként ténylegesen beérkezett ellenértékkel arányosan elszámolásnak van helye. Amennyiben a szerződés megszüntetésére azt megelőzően kerülne sor, hogy az I.1. pontban megjelölt cél megvalósításához a Megbízott tevékenysége alapján bármilyen forrás beérkezett volna, a Megbízót fizetési kötelezettség nem terheli, a Megbízott által ténylegesen elvégzett munka elszámolására sem köteles. III.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés meghiúsulása esetén (azaz amennyiben a jelen szerződés teljesítése bármilyen objektív okból lehetetlenné válik, a Megbízó a szerződéstől eláll vagy a Megbízott azt saját működési körében felmerült okból nem tudja teljesíteni) a Megbízónak semmilyen fizetési kötelezettsége nincs a Megbízott felé. IX. MEGBÍZÁSI DÍJ IV.1. A megbízás teljesítéséért a Megbízottat az alább részletezettek szerint díjazás illeti meg. Szerződő felek a megbízási díjat a következők szerint állapítják meg: A megbízási díj mértéke a Megbízott által októberében elkészített és az Megbízónak átadott, jelen szerződés mellékletét képező Üzleti terv 36.-ig oldalán található, A projekt megvalósításához szükséges tevékenységenkénti forrásigény című fejezet 7.1. pontjában előirányzott összeg, azaz: A megbízási díj (szerződéses összeg): ,- + Áfa azaz Százhárommillió-hatszázhétezer 00/100 Forint + Áfa IV.2. A Megbízási díjnak fedeznie kell a teljesítés időtartama alatt valamennyi feladat elvégzését. A Megbízó az itt megjelölt összegen felül kifizetést nem eszközöl. IV.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt megbízási díj csak akkor illeti meg, ha a projekt megvalósítása során ennek forrását kifejezetten a projekt előkészítésére és a projektmenedzsment feladatokra az általa megszerzendő támogatási forrásokba beépíti és az ténylegesen a Megbízóhoz e címen befolyik. A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy tudomásul veszik, hogy a Megbízó a jelen szerződésben vállalt feladatok finanszírozására saját erőből semmilyen fizetési kötelezettséget nem tud vállalni és ilyet nem fog teljesíteni. 10

11 IV.4. Fizetési feltételek IV.4.1. A Megbízó előleget nem fizet. IV.4.2. A Megbízott a teljesítésről jogosult részszámlát kiállítani. A részszámla kiállítására akkor nyílik lehetőség, ha a Megbízott jelen szerződés alapján történő eljárása folytán a Megbízott feladataira vonatkozóan (projekt előkészítése, tervezés, projektmenedzsment) támogatási szerződésben rögzített, és a Megbízóhoz ténylegesen befolyt fedezet áll rendelkezésre. A részszámla a Megbízott által ténylegesen elvégzett és a megbízó által igazolt munkára szólhat. IV.4.3. A munkák ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, számla alapján, 15 napos átutalással kerül kiegyenlítésre. Az szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). V.1. A felek kapcsolattartói: Megbízó részéről: Megbízott részéről: X. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK V.2. Megbízott és Megbízó a szerződés időtartama alatt kötelesek együttműködni. V.3. Felek a felmondás jogát a következők szerint szabályozzák: A jelen szerződés teljesítése folyamatos megbízási jogviszonynak minősül. Bármelyik szerződő fél súlyos kötelezettség szegése esetén a másik fél 30 napos felmondási idő mellett mondhatja fel a szerződést. V.4. Felek kijelentik, hogy szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges vitáikat tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, eredménytelenség esetén, pertárgyértéktől függően, alávetik magukat a Nyíregyházi Járásbíróság / Nyíregyházi Törvényszék hatáskörének és kizárólagos illetékességének. V.5. Jelen szerződés külön nem szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek. V.6. Érintettek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használják fel, azokat 3. személy részére, a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházzák át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket. A Megbízott a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adhatja át. 11

12 A Szerződést aláírásukkal jegyzők kötelezettséget vállalnak arra, hogy alkalmazottaik, illetve megbízottaik felé az információközlés bizalmasan, kizárólag a szerződés teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges mértékben történik. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Megbízott köteles minden segítséget Megbízó részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megbízó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. V.7. Megbízott szavatolja, hogy a teljesítendő szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szerzői és szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak birtokában van, a megbízói kör érintett tagja jelen szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban. Megbízó Megbízott Tiszalök Város Önkormányzata Tom Terv Kft Képviseletében: Gömze Sándor képviseletében: Csöndör Róbert polgármester ügyvezető igazgató Tiszalök,. Tata, Ellenjegyezte: jegyző 12

13 Kivonat a jelen szerződés mellékletét képező Üzleti terv -ből A projekt megvalósításához szükséges tevékenységenkénti forrásigény. (ezer Forintban) MEGNEVEZÉS Tárgyév Tárgyévet követő évek ÖSSZESEN Telek Közműfejlesztés Engedélyek Építési költség (generálkiv. szerződés) Bontás Építés Épületgépészet Berendezések Telepi utak,- térburkolatok Egyéb a telep kialakításával kapcs. Költségek Gépek, berendezések Üzemi technológiai berendezések Telepi gépek,- berendezések Irodatechnika,- számítástechnika Egyéb technológiai kiegészítők Immateriális javak 0 7. Egyéb beruházási (aktiválható) költség Előkészítő tervezés Engedélyes tervek elkészítése Kiviteli tervek elkészítése Beruházás bonyolítói díj Műszaki ellenőrzés Független tervellenőrzés Független banki szakértői díj Jogi szakértői díj (banki) Projektvizsgálati díj (banki) Szerződéskötési díj Folyósítási Jutalék Kezelési költség Építési szerelési biztosítás Projekt/Ingatlan Biztosítási díj Know-How vásárlás Próbaüzem költsége Marketing Egyéb 0 8. Nettó beruházási költség 1 (1-7) Tartalék (fizikai- és ártartalék) Nettó beruházási költség 2 (8-9) Visszaigényelhető ÁFA (beruházás) Beruházás összes pénzigénye (11-12) Forgóeszközigény Visszaigényelhető ÁFA (forgóeszköz) Fejlesztés összes pénzigénye (13-15) Észrevételek a Tom Terv Kft által megküldött Megbízási szerződéshez 13

14 Előrebocsátom, hogy a véleményezéshez mindössze a megbízási szerződés áll rendelkezésemre, a mögötte álló teljesítést ténylegesen rögzítő projektet nem ismerem. Ez lényegesen megnehezíti a jogi tartalom értékelését a pénzügyi vonzat megítélését pedig teljesen lehetetlenné teszi (bár annak megítélése, hogy a szerződésben szereplő megbízási díj mérték eltúlzott-e, nem jogi kérdés). 1) A szerződés tartalma tekintetében a konkrét feladatoknak a megvalósítandó projekthez, illetve a megbízott által benyújtandó pályázathoz kell igazodnia. Tekintettel arra, hogy ezeket nem ismerem, a megbízott kötelezettségeinek körülírásáról nem áll módomban véleményt mondani. Az azonban megjegyzendő, hogy az ilyen típusú szerződéseknél célszerű kikötni, hogy a megbízott kötelezettséget vállal a kiírásnak megfelelő pályázati dokumentáció elkészítésére, és amennyiben nem így jár el, az ebből eredő esetleges károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 2) A szerződés II.2.1. pontja nem kellően precíz. Itt ugyanis célszerű volna meghatározni, hogy mennyi időn belül kell rendelkezésre bocsátanunk a szükséges adatokat, meddig mienk érte a felelősség (pl. ha ő hiányosan kéri, és mi csak azt teljesítjük, akkor az övé a felelősség), valamint azt is, hogy írásban kérje az adatokat ez minket véd, hiszen bizonyítható, hogy kérte-e vagy nem az adott, esetleg vitás adatot/iratot. 3) A szerződés III. pontjának utolsó mondata túlzottan leegyszerűsítő. A megbízási szerződés megszűnésére a Polgári törvénykönyv számos rendelkezést tartalmaz, amelynek a hatása az, hogy az elvégzett munka tekintetében a megszűnéskor a feleknek egymással el kell számolniuk. A megküldött szerződésben szereplő meghiúsulás pedig bekövetkezhet az egész munka megkezdése előtt, közben és után, valamint a megbízó vagy a megbízott hibájából ill. objektív okokból egyaránt. Azt azért célszerű volna rögzíteni, hogy a szerződő felek mit értenek meghiúsulás alatt (meghiúsul a szerződés, ha a projekt nem készül el, ha pályázatot nem írnak ki záros időn belül, ha nem nyer a pályázat, stb. A lényeg az, hogy ne legyünk határidő nélkül kötve a szerződéshez.). 4) A szerződés IV. pontja a megbízási díj megfizetéséről szól. Figyelemmel arra, hogy a pályázati kiírás nincs a birtokomban és a szerződés sem utal egy meghatározott típusú (GOP, TIOP, TÁMOP, stb.) pályázatra, a legalapvetőbb kérdés az, hogy ez a megbízási díj beépíthető-e a pályázatba. Mivel nem tudjuk, hogy pontosan milyen pályázattal lesz finanszírozható a projekt, ebben a szerződésben fontos volna azt rögzíteni, hogy ez a megbízási díj csak akkor illeti meg a megbízottat, ha azt a pályázatba beépíti, az Önkormányzat ugyanis saját erőből semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal. Hasonlóképp a IV.3. pontban bizonytalan a szerződésszerű teljesítés fogalma. Ez az elszámolás befejezését, a teljes projekt lezárását jelenti? (Nem gondolom, hogy a megbízott erre gondolt volna.) 5) Az alávetéses illetékesség ki van pontozva, itt (pertárgyértéktől függően) a Nyíregyházi Járásbíróság ill. Törvényszék kikötését javaslom, így minimalizálhatók az esetleges ezzel kapcsolatos költségek. 14

15 Tiszalök, március 8. Dr. Balogh Judit ügyvéd 15

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 3721/2015. Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság szerkesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Feladatellátási szerződés kötése a Dombóvár-Tamási (Pári)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére Tárgy: Új Ferencváros Kártya Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 282/1997.(XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 282/1997.(XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 282/1997.(XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park elõkészítõ és a Parkba történõ befektetés-szervezõ munkákra szóló szerzõdések megtárgyalására

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 10. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: 15735722-2-43;

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. adószám: 15390723 213 képviseli: Fazekas László polgármester, (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet mely létrejött egyrészről Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsszáma: 330002000, Adószáma: 15330004202 Bankszámla száma:117310001-15330004 Képviseli:

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST. 3. sz. melléklet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE: ADÓSZÁMA:. STAT. SZÁMJELE:.. KÉPVISELŐJE: TURAI ISTVÁN POLGÁRMESTER BANKSZÁMLA SZÁMA: - MINT

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben