A birodalom rémálmai: Nyugat-Afrika és a dögletes lég a brit közgondolkodásban,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A birodalom rémálmai: Nyugat-Afrika és a dögletes lég a brit közgondolkodásban, 1840-1874"

Átírás

1 A birodalom rémálmai: Nyugat-Afrika és a dögletes lég a brit közgondolkodásban, Máthé László Az európai gondolkodásban már a felvilágosodás időszakától kezdődően jelen volt az a gondolat, hogy az éghajlat hatással van az emberi létezésre, azt alakítja, az emberi kultúrákat és civilizációt formálja. 1 A gondolatkör, az éghajlat befolyásoló tényezője a 19. században is jelen volt a tudományos gondolkodás egyes területein. Ezek közül a jelen tanulmány szempontjából legfontosabb terület az orvoslás tudománya, illetve egy kicsit áttételesen, a tudományágak között éles határvonalat nem húzva, a földrajztudomány területe is. Az orvosi topográfia műfaja egyes területek leírását kísérelte meg, külön kitérve a kultúra alakulására és fejlődésére, az emberi jellemfejlődésre. A korabeli földrajzi útleírásokban, és az orvosi szakkönyvekben egyaránt megjelent az éghajlat kiemelkedően fontos szerepe egy-egy térség fejlődésének alakulásában. Az alábbi cikk megkísérli felvázolni azt, hogy az európai, ezen belül is a brit közgondolkodás miként alakult a nyugat-afrikai térségről, illetve, hogy ebben milyen szerepet játszott az éghajlat korabeli értelmezése. A vizsgált időszak 1841 és 1874 közöttre tevődik. Amint az majd nyilvánvalóvá válik, az éghajlat korabeli értelmezésekor a kortárs szerzők egyöntetűen orvosi megközelítéseket is alkalmaztak, ami miatt a jelen írás egyik leglényegesebb kérdése, hogy a trópusi betegségek miként formálták a térségről kialakított elképzelést. A nyugat-afrikai térség irányába folytatott 19. századi brit politika a trópusi területekre irányuló európai imperializmus egyik legjobban dokumentált fejezete. 2 Az írott források viszonylagos bősége egyaránt vonatkozik a hivatalos dokumentumokra, és a személyes, vagy magán narratívákra. Ez utóbbi megítélésünk szerint kifejezetten fontos eleme a közvélemény vélekedésének alakításában és az ennek nyomán kialakuló közképzet létrejöttében. Mindezek alapján vélelmezhetjük, hogy létezett egyfajta hivatalos elképzelés a régióról, ahogyan volt valamilyen szintű, érdemi tartalommal bíró közvélekedés is. Ez többnyire a rabszolgákról és halálos betegségekről szólt. A 19. század első felére vonatkozóan a betegségek és a közvélekedés közötti kapcsolatról már több szerző is értekezetett. 3 Ez a cikk a 19. század négy évtizedét felölelő időtartamról szól. 4 A nyugat-afrikai régió irányába folytatott 19. századi brit politika három jól elkülöníthető korszakra osztható. Az első időszak a 18. század utolsó éveitől tartott az es tragikus sorsú Niger-expedícióig, s alapvető jellemzője a rabszolgakereskedelem, majd a rabszolgaság elleni brit fellépés volt. A második korszak közel 35 évig tartott, és 1874, az ashanti háborúig. Ennek jellemzője alapvetően az afrikai kontinensre történő korai európai behatolás, illetve ennek a befolyás növekedésének alakulása volt, annak minden nehézségével, bizonytalanságával és korántsem irányított vagy tervezett jellegével. Az utolsó, harmadik fejezet az 1874-es ashanti háborúval 290

2 kezdődött, amely valójában tekinthető az egyik legelső, immáron a tudatos európai imperialista hódítás első elemének. Az afrikai kontinens megszerzéséért folytatott európai ún. versenyfutást közvetlenül megelőző évek és évtizedek az 1840-es évektől kezdődően egészen az 1874-es ashanti háborúig jellemzője volt, hogy a brit politika egyre kisebb érdeklődést tanúsított Nyugat-Afrika irányába. 5 Az es Niger-expedíció és az 1874-es ashanti háború egy olyan korszakot határol be, amikor a brit külpolitika talán az egész 19. század során a legkevesebb érdeklődést mutatta a térség irányába. Másfelől, a két esemény önmagában is korszakalkotónak, szimbolikusnak tekinthető, hiszen a Nigerfolyó expedíciója a század hosszú folyamatának, a rabszolgakereskedelem, illetve a rabszolgaság elleni küzdelemnek volt az utolsó ha mégoly tragikus állomása. Az 1874-es ashanti háború az első olyan fegyveres konfliktusnak tekinthető, amely egy afrikai állam és egy európai állam között zajlott le, pusztán azzal a céllal, hogy az utóbbi megtörje a helyi államalakulat hegemóniáját és utat nyisson a további politikai és gazdasági hódításoknak. Mindkét esemény fontos jelleggel bír a trópusi orvoslás történetében: közös bennük, hogy mindkettő történeti jelentőségét közvetve a trópusi betegségek, ezen belül is leginkább a malária adta. Míg az expedíció tragikus vége a hirtelen jött és váratlan halálozás miatt következett be, addig a hadjárat pont a betegségek felett aratott orvosi sikernek köszönhette tényleges eredményét, mivel a korabeli brit hadsereg szervezettségében és felszereltségében értelemszerűen felette állt az ashanti hadseregnek, azt csak a betegségek győzhették volna le. Mivel ez nem történt meg, s az akkori megelőző orvoslás, felhasználva a korszak tudományos és empirikus eredményeit ha nem is teljes egészében tudatosan és szándékosan sikerrel vette fel a küzdelmet a malária ellen, legyőzve a kortárs szemlélők számára annyira misztikus afrikai lázat. Vizsgált korszakunkban hatalmas fejlődés zajlott le a trópusi betegségek orvoslása területén. Ez különösképpen igaz az 1860-as és 1870-es évekre, amikor a mai értelemben vett malária értelmezésének első lépései megtörténtek. A nyugat-afrikai régióról alkotott kép, illetve a betegség értelmezése ugyanakkor keveset változott ebben az időszakban. Az is felvethető, hogy ez a kép egészen a 19. század végi európai hódításig nem változott meg érdemben. A közvélekedés már amennyire ez létezőnek tekinthető, a brit politika, illetve az orvostudomány közötti kapcsolat nem volt elegendő ahhoz, hogy a gyorsan változó események során megjelenhessen az, amit a kortárs szereplők már kész tényként, illetve ismeretként kezeltek. Röviden összefoglalva, habár az afrikai lázak már többek számára nyilvánvalóan csak betegséget jelentettek, hiszen kezelhetőek, illetve megelőzhetőek voltak, addig a róluk meglévő kép nem ezt tükrözte, azok a vélekedés szerint továbbra is alapvető jellemzői és formálói voltak a nyugat-afrikai régiónak. Ezt támaszthatja alá az a tény, hogy 1874 és 1885 között a nyugat-afrikai régió az európai imperialista hódítás szempontjából nyugalmas, jószerivel eseménytelen helynek számított. Mivel az akkoriban újságokból és nyomtatott útleírásokból, illetve előadásokból tájékozódó kortárs közvélemény nem kapott érdemi híreket innen, így kevés esély volt arra, hogy komolyabb változások következhessenek be. A M A L Á R I A 1 9. S Z Á Z A D I É R T E L M E Z É S E A L Á Z T Ó L A M A L Á R I Á I G Maláriáról szólni a 19. századi kontextusban problematikus, hiszen a betegség teljes patológiája, illetve fertőzési láncolata egészen a 20. század elejéig nem volt teljes egészében ismert. Ennélfogva a korabeli leírásokban, illetve orvosi szakirodalomban a maláriáról, mint napjainkban ismert önálló betegségről nem található utalás. Vélelmezhető, hogy a malária, illetve a hasonló tüneteket produkáló sárgaláz eredményezte a britek (és más európaiak) nyugat-afrikai halálozását. Különböző lázleírásokat 291

3 tanulmányozva ugyanakkor legalább részben rekonstruálható a betegség alakulása, annak hatása, illetve társadalmi leképeződése, annak ellenére, hogy az európai orvosi szakirodalomban az as éveket megelőzően még említés szintjén sem jelent meg. A Nyugat-Afrikába látogató európaiak igen magas halálozási arányából arra következtethetünk, hogy a betegség nagyon komoly szerepet játszott a korszakban. Mivel nem volt ismert a malária pontos fertőződése, illetve lefolyása, emiatt a hatékony megelőzés, illetve gyógyítás sem volt lehetséges. Az európaiak számára a 19. század utolsó harmadáig az egyik fontosabb probléma maradt Nyugat-Afrikában. Annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassunk az orvoslás helyzetéről Nyugat-Afrikában a 19. század második felében, érdemes röviden áttekinteni a korabeli európai orvosi szaktudást és szakismeretek alapjait a trópusi betegségekről, illetve a trópusok betegségeiről. Ezt a különbséget meg kell tenni, hiszen a két meghatározás pontosítja, hogy egyes létező betegségekről gondolkodtak trópusi környezetben, vagy specifikusan trópusi betegségekről gondolkodtak (ami részben a mai értelmezésnek felel meg). Ennek szellemében az elkövetkező néhány bekezdésben a malária, illetve a maláriás megbetegedések 19. századi brit értelmezését mutatjuk be. A malária elnevezés olasz eredetű, pontos, szó szerinti jelentése rossz levegő. Angol nyelven először valószínűleg az 1740-es években jelent meg, amikor Horace Walpole olasz utazó Róma környéki utazásairól szólva a város környéki lázas megbetegedéseket írta le. 6 A mocsaras területek és a lázas megbetegedések közötti kapcsolatot már a legkorábbi időszaktól megfigyelték. Az állóvizes vidékek és mocsarak hagyományosan a lázak helyszínei voltak. Az afrikai lázas megbetegedésekre az 1840-es évektől kezdődően használták a malária kifejezést, ami valamilyen elméleti összefüggést feltételez az európai és az afrikai megbetegedések leírásában. 7 A kifejezés használata rávilágít arra, hogy a korabeli orvosi értelmezés legalább a fertőzés módját azonosnak tekintette, amennyiben a megbetegedést lokalizálta a mocsaras, állóvizes területekre. A tényleges fertőző közegnek ekkoriban a levegőt tekintették, pontosabban a fertőzött levegőben lévő méreganyagot, a miazmákat. Az elgondolás szerint a meleg levegőben, a mocsaras, vizes területeken lassan lebomló növények és más szerves anyagok bocsátottak ki mérgező miazmákat, amelyek az emberi szervezetbe jutva okozták a megbetegedést. A tényleges megbetegedés mérgezésen alapult, ami felborította a szervezetben meglévő négy őselem (a föld, a víz, a levegő és a tűz) egyensúlyát. A mérgezés a szervezet folyékony részét fertőzte meg. A 19. század korai időszakában a lázakat azok periodicitása alapján osztályozták. Azok egyes földrajzi eredete egészen az 1830-as évek végéig nem játszott szerepet, azaz ugyanúgy tekintettek európai és afrikai lázakra, egyenlőként kezelve az adott földrajzi közeget is. 8 Ez alapján háromnapos és négynapos lázakat különítettek el, amelyekről ma már tudjuk, hogy vélhetően a malária különböző stádiumát jelentették. Jelenthettek egyúttal különböző maláriás megbetegedéseket, úgy is, mint a trópusi vidékeken honos falciparum vagy a Földközi-tenger környékén honos vivax maláriát. A korai időszak általános megjelölése az afrikai láz volt. James Boyle munkássága, illetve a brit parlament által rendelt statisztikai felmérések mind a század közepén elterjedő empirikus megközelítést jelenítették meg. 9 Már ezek a kezdeti adatok is segítettek a korabeli halandóság csökkentésében. Boyle munkája a régió-specifikus betegségeket, míg az ún. Tulloch-jelentés a legveszélyesebb sarkait a Földnek azonosította be. Ezek együttes alkalmazása érdemben csökkentette a halandóságot a britek körében Nyugat-Afrikában. 10 Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy az indiai brit orvosi szakma nem kötötte a lázas, maláriás megbetegedéseket az afrikai lázakhoz. Emiatt egységes megelőzés nem jött létre, a trópusok különálló egységet alkottak az orvosi szakmán belül. Az afrikai trópusi megbetegedések és az indiai trópusi megbetegedések közötti esetleges kapcsolat csak az 1860-as években merül fel, ami például brit India esetében a meglévő tudás hatékony alkalmazását késleltette

4 Az 1840-es évek erjedéses (zymotikus) lázértelmezése szerint (ld. előbb a mocsarak kipárolgása) a mocsárláz emberről emberre nem volt fertőző. Ennek különböző vállfajai voltak ismertek, és főként egyes régiókról kapták elnevezésüket. Így voltak bizonyos területeken angliai, honos lázak, ahogyan volt Niger-parti láz is. Az 1850-es években egyes elméletek a földből eredeztették a lázakat, így felmerült a gombás, spórás fertőzés lehetősége is. Az 1860-as években újból fellángolt a vita a malária levegőben történő terjedésének lehetőségéről, ami visszautalt a miazma elméletre. Ezt az elméletet fejlesztette tovább az Indiai Orvosi Szolgálat (Indian Medical Service) egyik tagja, C.F. Oldham, aki szerint a helyváltozás miatt bekövetkezett hőmérséklet ingadozásban keresendő az egyensúlyfelbomlás, aminek a kiegyensúlyozására törnek elő a hirtelen lázak. Amennyiben a korábbi évtizedek az empirikus gondolkodásnak adtak teret, annyiban az 1860-as évek visszakanyarodtak az ókori orvostudomány alapjait adó négy alapelem egyensúlyának gondolatához ben jelent meg egy amerikai utazó tollából egy útleírás, ahol a szerző hosszan elemezte az afrikai betegségek és ezen belül is a lázak lefolyását, illetve eredetét. Felvetése szerint a szervezetbe bekerülő méreganyag okozza a lázat, ami valójában a megsemmisülő szervezet reakciója. Habár ez Reade magánvéleményeként jelent meg, jól összefoglalja a korszak alapgondolatát a lázakról. 12 A szerző leírása szerint a méreg, azaz a malária bekerül a szervezetbe, ahol összekeveredik a vérrel ; ezt követi egy lappangási időszak, majd a lázas állapot, amikor a szervezet felveszi a harcot a méreggel. Az eredetre több lehetőség kínálkozott: lehetséges, hogy a méreg a levegőből, a földből vagy vízből és ételből kerül be a szervezetbe. Mivel egy egyszerűbb, átlagosnak tekinthető útleírásról volt szó, a korszakhoz képest majdhogynem forradalmi értekezés egy laikustól nem került be a korabeli orvosi gondolkodásba, ahogyan az nem éreztette hatását más utazók életén sem. Reade laikus gondolatai részben előlegeztek egy olyan felfedezését, amelyre alapozva végül a modern orvostudomány egyik legfontosabb ága épült fel. Ez az 1870-es években megjelent baciluselmélet volt ben a francia Laveran, aki katonaorvos volt Algériában, elkülönítette a maláriaparazitát. Hosszú éveken keresztül ezt követően ismert volt, hogy a megbetegedés okozója ez a parazita. A fertőződés teljes ciklusát ugyanakkor még hosszú évekig nem értették meg, arról csak találgatások folytak. A szúnyogelmélet felfedezése Patrick Manson és Ronald Ross nevéhez kötődött, akik bebizonyították, hogy az anopheles szúnyogok a malária emberre történő fertőzésének hordozói. Ezt követően olasz orvosok igazolták, hogy a szúnyogok valóban terjesztik az emberre a maláriát. A maláriáról szóló tudás fejlődésében forradalmi lépés történt meg, hiszen a tényleges és teljes lefolyás ismeretében a gyógyítást felválthatta a megelőzés. Az elkövetkezendő években különböző preventív megoldások követték egymást, amelyek közös jellemzője volt függetlenül azok földrajzi helyétől hogy tényleges, adott helyhez köthető terepmunka alapján zajlottak le. Ezek mindegyike a maláriás fertőzési láncolat megszakítását célozta, valamelyik elemnél, lettlégyen az az ember vagy a szúnyog. A szúnyog, mint hordozó megcélzása azt jelentette, hogy a rovarok kiirtása megszakíthatja a fertőzés láncolatát. Az emberek kezelése lényegében gyógyszeres kezelés volt, ami Robert Koch német orvos Pápua Új-Guinea-i pozitív tapasztalatira alapozódott. A megelőzésre egy ideig úgy is tekintettek, mint egy társadalmi jelenségre vagy kísérletre. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy valóban vagy csak vélelmezetten fertőzött egyéneket elkülönítették a még nem fertőzöttektől, így próbálva megszakítani a maláriás fertőzési láncolatot. Ez volt az ún. egészségügyi szegregáció a 20. század elején. A trópusokon honos betegségek orvos-topográfiai értelmezése, ahogyan azt David Arnold felvázolta 14, alapvetően járult ahhoz hozzá, hogy a trópusok a betegségekhez kötődjenek, azzal közeli kapcsolatot feltételezzenek. Annak ellenére, hogy a tünetek hasonlóak voltak, maguk a betegségek sokáig nem rögzültek azonosnak. Ennek kapcsán két problémakörre érdemes figyelni. Elsőként is a kommunikáció átjárhatatlanságára, illetve a brit birodalmon belüli tudományos, orvosi, és áttételesen 293

5 politikai fragmentációra. Rámutat ez egyúttal arra is, hogy a kortárs orvosi szakma lényegében nem az összegzett tudásra alapozódott, hanem kiszolgálója volt egyes területeknek (pl. brit India) vagy éppen szervezeteknek (Gyarmatügyi Hivatal). A másik problémakör a trópusokkal kapcsolatos előítéletek és téves képzetek kialakulásával kapcsolatos. A L Á Z A K É S A M A L Á R I A K E Z E L É S E Az európaiak többek között a lázas megbetegedésektől szenvedtek a trópusi területeken. A fekete himlővel ellentétben ezekkel kapcsolatban nem állt rendelkezésre olyan tudás az őslakosok között, amelyet az európai orvoslás fel tudott volna használni, illetve tovább tudott volna fejleszteni. A lázak korabeli önálló kórtana, illetve a lázakkal foglalkozó orvosok nem tudtak más tudást felhasználni, mint az európait. Egészen az 1840-es évekig a maláriát nem tudták megelőzni, csak és ez hangsúlyozandó a korabeli értelmezése alapján kezelni. Az alábbi sorokban röviden áttekintjük a lázak kezelésének történetét a 19. században, egészen az 1841-es Niger-expedícióig. A lázak kezelésének alapgondolata a négy őselem egyensúlyának megbomlásához vezethető vissza. Az alkalmazott kezelés az egyensúly helyreállítását célozta. Ez elsősorban az érvágást, az izzasztást, illetve egyéb olyan módszerek alkalmazását jelentette, ahol a fertőzött folyadék el tudott távozni a szervezetből. A megtisztításra különböző szereket alkalmaztak, de a legelterjedtebbek a különböző higanykészítmények, illetve a higanyszaruérc (merkuroklorid) használata volt. 15 Ezekről napjainkra már tudjuk, hogy önmagukban mérgezők. Az 1860-as évekre egyre több szerző hangoztatta kétségét a higanyos tisztítás hasznosságával kapcsolatban. 16 Ezek alapján valószínű, hogy mérgező anyagok alkalmazása az egyik alapvető oka volt az igen magas arányú halandóságnak az európaiak, és a britek körében a 19. század első két harmadában. 17 Az érvágás egy maláriás betegen tovább rontja az amúgy is csökkenő esélyét a természetes túlélésre. Nem zárható ki az sem, hogy az alkalmazott gyógykezelések hiányában sokkal többen élték volna túl a maláriás fertőzést. Talán éppen ennek köszönheti sok egyéni utazó azt, hogy szervezetük sikerrel vette fel a küzdelmet a lázrohamok ellen. Mungo Park első útján talán éppen emiatt élte túl delíriumos lázálmát. Más gyógyhatású készítményeket kevéssé használtak, habár a kininről már a korai időszakban, évszázadokkal korábban ismert volt lázcsillapító hatása. A kínafa (lat. Cinchona) kérgének használatának gyakoriságát azonban mindenképpen csökkentette, hogy önmagában szinte ehetetlenül keserű volt. A Királyi Haditengerészet a 19. század folyamán végig használta a kínafa kérgének kivonatát, de kizárólagosan lázcsillapítóként, nem pedig megelőző orvosságként. Ennek felismerésére csak az 1840-es években került sor. A megelőzés ekkor még azonban a levegő megtisztítását célozta, ami egyértelmű utalás a miazma-elmélet jelenlétére. 18 A levegő folyamatos cseréje, illetve az óvatosan fenntartott egyensúly mind azt sugallták, hogy a legveszélyesebb elem az ismeretlen összetételű levegő. Itt ki kellett szűrni a mocsarak káros mérgeit. Ettől eltekintve a személyes, egyéni étrend, illetve a megfelelő öltözködés volt előtérben. Érdekességként itt megemlíthető az ún. gerincpárna, amelyet a felsőruházathoz rögzítve hordtak, a gerinc és környéke folyamatos melegen tartása végett, amitől a test hőmérsékletének egyensúlyát remélték fenntartani. Elképzelhető, hogy milyen kellemetlen és kényelmetlen dolog lehetett egy gerincpárnával felszerelkezve Nyugat-Afrikában európainak lenni a 19. század első felében. 294

6 A B R I T E K É S N Y U G A T - A F R I K A A D Ö G L E T E S L É G : A N Y U G A T - A F R I K Á R Ó L K I A L A K U L T B R I T K É P A 1 9. S Z Á Z A D M Á S O D I K F E L É B E N Az alábbi néhány bekezdés célja, hogy áttekintést adjon a Nyugat-Afrikáról a 19. század második felében kialakult brit képről, illetve elképzelésekről. Abból a feltevésből indulunk ki, hogy ez a kép rekonstruálható a korabeli nyomtatott írásokból, ezen belül is elsősorban sajtótermékekből és útleírásokból. Nyugat-Afrika ezeken a forrásokon keresztül úgy jelenik meg, mint egy idegen, barátságtalan kontinens. A feltevésünk, hogy ez a kép nagyon nagy mértékben a tévesen értelmezett betegségképből indult ki. 19 További feltevésünk, hogy a 19. század első felében felhalmozott tapasztalatokból kiindulva, az 1840-es évek és a századforduló között a nyugat-afrikai régió a brit gondolkodásban a barbarizmus és az ellenséges közeg képzeteként jelent meg. A Nyugat-Afrikáról a 19. század második felében kialakult hivatalos és nem hivatalos gondolkodást két kifejezés írja talán le a legjobban: az egyik a fehér ember temetője, 20 míg a másik a dögletes lég. 21 A valóságban az es Niger-expedíció időszakában a britek által valamelyest ismert nyugat-afrikai közeg a partmenti kereskedőtelepekre, a városokra, és az aranyparti erődökre koncentrálódott. Az afrikai trópusi tér leképezése olyan helyeken keresztül történt meg, mint Freetown, Bathurst vagy Szt. Mária sziget városi közegei. Ez a helyzet érdemben akkor sem változott meg, amikor a belsőbb területekről elvétve információk jutottak el a szélesebb olvasóközönség vagy a politikusi, parlamenti szakértők elé. Az így kialakult vélekedés alapvetően határozta meg a térség felé formálandó hivatalos politikát, ami magában foglalta a kereskedelmi jelenlét támogatását vagy a katonai expedíciók elindítását. 22 Az európai imperialista hódítás 1870-es években történő megindulásáig ez a kép szinte nem változott meg. A tényleges hódítás legfontosabb akadálya mind a valóságban, mind pedig a térségről alkotott gondolkodásban a betegségek voltak. A 19. század utolsó évtizedeinek orvosi felfedezéseit megelőzően az afrikai lázakat amelyek elsősorban maláriát és sárgalázat foglaltak magukba nem lehetett semmilyen mértékben hatékonyan kezelni vagy megelőzni. Az 1840-es és 1850-es években ez megváltozott. Az empirikus orvoslás és a statisztikai adatok nyomán megállapított relokációs ráta 23 hozzájárult ahhoz, hogy a britek legalább rövid ideig túléljék a térséget. A közvélekedés alakulására az orvostudomány változásai gyakorlatilag nem voltak hatással. Philip Curtin mai napig mérvadó, 1965-ös alapmunkájában azt bizonyította be, hogy a térség irányába a brit politikai folyamatosan csökkenő érdeklődést mutatott a 19. század első felében. 24 A korszakot lezáró, legutolsó esemény a tragikus kimenetelű es Niger-expedíció volt. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Hargreaves is, aki ezt a visszavonulást az egész nyugatafrikai térségre kiterjesztette. 25 Az expedíció a korszak közvéleményét lázban tartotta, rengeteg cikk, és könyv jelent meg róla. A brit közvélemény legközelebb több, mint 30 év múlva tudott arról, hogy Nyugat-Afrika létezik, amikor az 1874-es ashanti háborúban az aranyparti erődök mögött elterülő afrikai államot a brit hadsereg, nagyon nagy részben azok orvosai révén megverte. Az időközben eltelt időszakban az orvostudomány fejlődött, a régióról kialakult kép azonban alig változott: ben Nyugat-Afrika még mindig a barbár, élhetetlen temető volt, ahol a levegő is ölt. Az 1874-es hadjáratot követően az események felgyorsultak: London részben akarata ellenére belekavarodott az európai hatalmak közötti versengésbe Nyugat-Afrikában, ahogyan a kontinensen máshol is. Az ös Berlini Konferenciától kezdődően a térség az európai hatalmi politika játszóterévé vált. A kapcsolat amennyiben a katonai hódítást az emberi kapcsolatrendszer részének tekintjük az afrikai kontinenssel elsősorban a hadseregeken keresztül történt meg. Mindeddig soha nem látott létszámú európai találkozott afrikaiakkal, igaz, katonákként és ellenségként. A trópusokon 295

7 alkalmazott orvoslás elsősorban, sőt ekkoriban szinte kizárólagosan az európai katonák életének a megőrzését szolgálta. 26 A hódítás utolsó esztendei egy új évszázad kezdetét jelezték. A gyarmati időszak első, korai szakasza 1905 és 1914 közé tehető. Az Indiai Orvosi Szolgálat mintájára ekkor, sietve és kapkodva szervezték meg a nyugat-afrikai gyarmati orvosi szolgálatot. 27 A világháborút követő időszak bebizonyította, hogy a trópusi betegségek, illetve az orvoslás volt az egyik legfontosabb kérdése és problémája a korabeli gyarmati közigazgatásnak. 28 A N Y U G A T - A F R I K A I T R Ó P U S I K Ö Z E G A 1 9. S Z Á Z A D K Ö Z E P É N A nyugat-afrikai térség hivatalosnak tekinthető megjelenítését a brit parlament alsóházának utasítására felállított különbizottságok munkáján keresztül lehet feltérképezni. Ezek a bizottságok elsősorban a brit költségvetést ellenőrző, illetve lehetséges túlzott kiadásokat felderítő célzattal jöttek létre, eseti alapon. Vizsgált időszakunkban két ilyen bizottság létezett, az ún. Madden-bizottság, ben, illetve az Ord-bizottság, 1865-ben. 29 Egy ilyen különbizottság működése hosszú hónapokig is eltartott, és alapvetően az adott térséggel kapcsolatbak került személyek meghallgatására alapozódott. Ezek az interjúk előre kialakított kérdésrendszerre épültek fel. A meghallgatottak között kereskedők, katonák, tengerészek, gyarmati tisztviselők vagy misszionáriusok szerepeltek. Ritkább esetben előfordult, hogy szakembereket, mint például orvosokat vagy felcsereket hívtak meg. A bizottság előtt megjelentek között a két alkalommal egy afrikai, nevezetesen egy kru tengerész jelent meg, tehát bizton állíthatjuk, hogy kellőképpen elfogult, egyértelműen az európaiak meglátásait és vélekedését megjelenítő információbázissal van dolguk. A meghallgatott szemtanúk által elmondott információk alapján rekonstruálhatjuk a trópusi közeg korabeli brit értelmezését, azaz, hogy valójában mire is alapozódott London Nyugat-Afrika képe. Személyes életutak természetesen komoly szerepet játszottak a bizottság véleményének alakulásában. Erre példa George Maclean, aki a Cape Coast-i erőd kormányzója volt, s aki saját, személyes elkötelezettsége és szándéka alapján kiterjesztette a brit fennhatóságot az erőd környéki területekre, annak ellenére, hogy ez London, azaz a Gyarmatügyi Hivatal érdekei és céljai ellen volt. 30 Miután adott helyzet jött létre, ahonnan nem tudott a korona kihátrálni, kényszeredetten Londonban is elfogadták Maclean tevékenységét. Személyében egy olyan európaival van dolgunk, aki szerencsésen túlélte a maláriát, és érdemi szinten gondolkodhatott el az európai jelenlét lehetséges szerepéről. Ennek ellenpéldája Ord kapitány, aki az 1865-ös jelentésben szerepel, s aki kifejezett ellenszenvvel viseltetett az afrikai területek, illetve azok lakossága iránt. Röviden, az es, ún. Madden-jelentés a folyamatosan terjeszkedő jogi fennhatóságról szólt, míg az ös, Ord-jelentésként is ismert összegzés arra következtetésre jutott, hogy Nagy-Britanniának nem érdeke hosszú távon a nyugat-afrikai jelenlét. 31 A rengeteg meghallgatott személy által elmondott információ ellenére annak jellege alapvetően korlátozott jellegű. London számára Nyugat-Afrika az 1840-es évektől az 1874-es hadjáratig a partmenti erődöket és kereskedelmi lerakatokat, illetve kisebb városokat jelentette. A belsőbb területekről szinte alig jelent meg valami érdemi információ, akár hivatalos csatornákon, akár utazók tollából. Egy kivétel volt, amikor Winniet kormányzó ellátogatott Dahomey államba ben. Ahogyan azt majd később látni fogjuk, Dahomey és az ashanti állam ugyanakkor a rendelkezésre álló információk ritka mivolta miatt teljesen más elbírálás alá esett, mint a partmenti területek közege. 296

8 A jelentésekben megjelenő Nyugat-Afrika nem kizárólagosan úgy jelenik meg, mint csupán a brit kereskedelmi vagy politikai érdekek színtere. Azokat olvasva megrajzolható a nyugat-afrikai trópusi közeg korabeli percepciója. A korabeli politikai szereplők ezekből, míg a közvélemény különböző nyomtatott könyvekből értesülhettek, és alakíthatták ki véleményüket. Ezeknek a jelentéseknek nem az volt az elsődleges célja, hogy a trópusokról szóljanak. A pálmaolaj kereskedelem, vagy a lehetséges gyapot-termelés feltérképezése ellenére egy ilyen trópusi közeg és környezet mégis létrejött, megjelent a jelentést olvasók számára. Az alábbi bekezdésekben ezt a 19. század közepi brit trópusképet próbáljuk megrajzolni. A két jelentés között komoly különbségek vannak. Míg a korábbi Madden-jelentés rengeteg adatot tartalmaz az időjárásról, a betegségekről, a klímáról, és az afrikaiakról, addig az 1865-ös Ord-jelentés alig tér ki a tényleges fizikai környezetre, annak elsődleges fókusza a kereskedelmi és politikai érdekek megállapítása. Az es jelentés elsősorban a nyugat-afrikai brit területek állapotát kívánat felmérni, annak érdekében, hogy javaslatot tudjon tenni a Maclean kormányzó által kifejtett tevékenység nyomán kialakult helyzetre. Az 1865-ös célok inkább a lehető legteljesebb visszavonulás lehetőségeit próbálták meghatározni. Az es dokumentumban két helyen jelenik meg Nyugat-Afrika, mint földrajzi egység. Az egyik kérdéscsoport az erődök és környékük állapotát mérte fel, míg a másik az éghajlatot vizsgálta. Az első kategória alatt olyan kérdések szerepelnek, mint az igazgatás, a jogrend, a kereszténység helyzete és elterjedtsége, iskolák és a misszionáriusok tevékenysége. A második kategória azt vizsgálja, hogy az éghajlat milyen hatással van vagy lehet az ott élő európaiakra. Az afrikaiakról szóló információk kizárólagosan az első szekcióban jelennek meg. A betegségek esetében két csoportról van szó, ahol az egyikben a kolera, a szifilisz, a tífusz és a fekete himlő, míg a másikban az afrikai lázak jelennek meg. Minden egyes területtel Gambia, Sierra Leone, az Aranypart és az Öblök, azaz a Niger-delta vidéke külön fejezet foglalkozik. Itt külön alfejezet foglalkozik az időjárással (eső, évszakok, csapadék mennyisége, talaj összetétele) és az ottlakókkal. Az általános állapotokat felmérő kérdéskör, illetve a kapott válaszok egyértelműen meghatározzák, hogy mit is értett a kortárs politikus, vagy éppen kereskedő a nyugat-afrikai közegen Gambiában vagy éppen Freetownban, ahol például Sierra Leone szinte egyet jelentett a várossal. A szövegben megjelenő afrikaiak elsősorban a kereszténységre való áttérés, illetve a megvilágosodás lehetőségének szempontjából említődnek. A legtöbb információ az Iskolák és keresztény missziók alfejezet alatt jelenik meg. A kérdések elsősorban az emberáldozatokról, a kannibalizmusról és a megtérés mértékéről érdeklődnek. A helyi varázslók, a női és férfi körülmetélés, illetve a többnejűség szintén olyan területek, ahol az afrikaiakról információkat akarnak a kérdezők. A meghallgatottakat megkérték arra, hogy becsüljék meg az afrikaiak szellemi képességeit is. A válaszok természetesen egyénektől függően különböztek. A kérdések összeállítása azonban már rengeteget elárul arról, hogy milyen alapszempontok szerint értékelték a korabeli politikusok a nyugat-afrikai társadalmakat. Míg egy külön alfejezet itt foglalkozott a térség honos betegségeivel, úgy mint szifilisz, kolera vagy himlő, addig az afrikai lázakról az éghajlatról szóló fejezet értekezik. 32 Itt találkozunk a visszatérő és az állandó lázakkal, és a sárgalázzal. Olvasható a korszakra jellemző alaptudás ezekkel kapcsolatban. Az egyetlen összehasonlítás az egyes területekkel a Karib-térség szigeteivel történik. Az éghajlat nagyon fontos szereplőként jelenik meg, hiszen az afrikaiak erkölcsi és szellemi fejlődését alapvetően meghatározza. 33 Érdemes elidőznünk a felosztásnál, illetve a kérdések szerkesztésénél. Az éghajlat, illetve a brit települések külön kategóriát képeznek. Ez utóbbi részét képezik az olyan betegségek, amelyekről a korabeli orvostudomány több-kevesebb bizonyossággal tudott nyilatkozni (szifilisz, kolera és a 297

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája *

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * 66 Vadas András Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * Környezettörténet katasztrófatörténet A környezettörténet a 20. század második felének egyik leggyorsabban fejlődő történettudományi

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Nyelvi, És akkor valóban megérkeztek a nagy. esők, olyan zuhogó és tartós esők, hogy. még a falusi esőcsináló sem bizonygatta

Nyelvi, És akkor valóban megérkeztek a nagy. esők, olyan zuhogó és tartós esők, hogy. még a falusi esőcsináló sem bizonygatta 4 És akkor valóban megérkeztek a nagy esők, olyan zuhogó és tartós esők, hogy még a falusi esőcsináló sem bizonygatta többé, hogy bele tud avatkozni. Most nem tudta elállítani az esőt, éppúgy, mint ahogy

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Gáspár,

Részletesebben

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN Írta: Harsányi László Kovács Róbert Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN NONPROFIT KUTATÓCSOPORT BUDAPEST, 2002 A kutatásnak

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) Könnyű

Részletesebben

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka SALAMON JUDIT PAPP ZSOLT Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0002 Tisztelt Olvasó! A TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI STRATÉGIÁINAK ESÉLYEI MAGYARORSZÁGON

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI STRATÉGIÁINAK ESÉLYEI MAGYARORSZÁGON DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGELMÉLETI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori

Részletesebben

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia

Részletesebben

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Buda Béla Az öngyilkosság Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Második, bõvített kiadás 2001 Buda Béla dr. 2001 ANIMULA KIADÓ Honlap: www.animula.hu Szerkesztõség és könyvesbolt: 1026 Budapest, Bimbó

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4.

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4. Munkahelyi egészségfejlesztés a CSR tükrében Fenntarthatósági Füzetek 4. Az adatgyűjtést és elemzést Horváth-Szalai Zsófia készítette, a 4. Fenntarthatósági Füzet szakdolgozatának feldolgozásával készült.

Részletesebben

Nyugat-afrikai hajónaplók és a malária

Nyugat-afrikai hajónaplók és a malária 2011. február GYÓGYSZERÉSZET 87 Gyógyszerészet 55. 87-98. 2011. Nyugat-afrikai hajónaplók és a malária Kiss Árpád Történeti előzmények A 19. század elejétől növekedett az európai jelenlét Nyugat-Afrikában.

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai

A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai MTA Doktori Értekezés A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai Dr. Bándi Gyula 2013. február hó Mottó: Gerhard megfigyelése: Fejlődünk! A dolgok már valamivel lassabban rosszabbodnak! *

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

Miért beteg a magyar büntetés-végrehajtási nevelés?

Miért beteg a magyar büntetés-végrehajtási nevelés? Forgács Judit Miért beteg a magyar büntetés-végrehajtási nevelés? A börtönben zajló reintegrációs folyamat értelmezésekor megállapítható, hogy azon módszerek összességét azonosítjuk nevelésként, melyek

Részletesebben

A koszovói válság magyarországi sajtóvisszhangja

A koszovói válság magyarországi sajtóvisszhangja NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Szak Andrea A koszovói válság magyarországi sajtóvisszhangja Témavezető: Prof. Dr. Harai Dénes egyetemi tanár

Részletesebben