nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos"

Átírás

1 KÜM/ /2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban Megrendeő; másrészrő a MEGA - LOGISTIC Beruházási és Üzemetetési Zrt (székheye: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19, cégjegyzékszáma: , adószáma: , számavezető bank: CIB Bank Zrt, számaszám (IBAN): HU , SWIFT: CIBHHUHB) képvisei: Tamás Attia vezérigazgató; mint váakozó - a továbbiakban Váakozó; a továbbiakban együttesen: Szerződő Feek között auírott heyen és időben, az aábbi fetéteek szerint: Preambuum Szerződő Feek rögzítik, hogy közöttük,,küképviseeti ingatanon szükségessé váó nagykarbantartási és épüetfeújítási feadatok eátása" tárgyában, keretmegáapodásos ejárás eső szakaszában indított hirdetmény közzéétee néküi tárgyaásos közbeszerzési ejárás eső része eredményeképpen KÜM/ /2011/ADM azonosítási számú keretmegáapodás jött étre (továbbiakban: KM) A szerződés tárgya 11 A jeen szerződés a keretmegáapodásos ejárás második része keretében a Megrendeőnek - a hivatkozott KM tárgyára vonatkozó - beszerzési igénye megvaósítására a Kbt 136/B (3) bekezdés b) pontja aapján jött étre A jeen szerződés aapján Megrendeő megrendei, a Váakozó pedig eváaja a moszkvai nagykövetség hivataán, rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátását a jeen szerződés eváaszthatatan meéketét képező, a szerződés 12 pontjában meghatározott és részetezett dokumentumok szerint 12 A váakozási feadatot részeteiben a jeen szerződés eváaszthatatan meéketét képező műszaki dokumentáció és a Váakozó 2012 május 07-én ket ajánata határozza meg 2 A Váakozó köteezettségei, a váakozói díj tartama 21 Szerződő Feek megáapodnak abban, hogy Váakozó az 11 pontban nevezett munkáatokat a műszaki dokumentációnak, vaamint az 12 pontban meghatározott napon ket ajánatában részetezett műszaki tartaomnak megfeeően kötees tejesíteni 22 Váakozó a jeen Szerződés aáírásáva egyidejűeg nyiatkozik arró, hogy a műszaki dokumentáció! átvizsgáta, eenőrizte, és a jeen szerződésben fogat feadatok evégzésére akamasnak taáta 23 Váakozó a munkavégzés során a zaj, rezgés, por, stb szennyezésekre vonatkozó a tejesítés heyén hatáyos eőírásokat betartja, a munkaterüetrő az okozott szennyezést foyamatosan etávoítja Amennyiben Váakozó e köteezettségét feszóítás eenére sem tejesíti, Megrendeő jogosut e munkákat a Váakozó kötségére evégeztetni

2 Váakozási szerződés "a maszkvoi nagykövetség hivata/án, rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában 24 A kiviteezés során Váakozó csak a hatáyos építési eőírások és szabványok szerinti minősítésse, megfeeő tanúsítvánnya rendekező anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket hasznáhatja fe, ezek akamasságát Váakozó szavatoj a Amennyiben a magyar és a tejesítés heyén érvényes eőírások etérnek egymástó, a Váakozó a szigorúbb eőírást kötees akamazni 25 Váakozó köteezettsége az építési napó foyamatos vezetése, meyben minden oyan fetéte és áapot rőgzítésre kerü, mey a étesítmény megvaósításáva kapcsoatos Az építési napót hozzáférhető heyen, a heyszínen ke tartani 26 Váakozó kötees a szabványok áta eőírt eenőrzéseket foyamatosan evégezni, a megáapított hibákat és hiányosságokat haadéktaanu megszüntetni, az intézkedéseket az építési napóban rögzíteni 27 Az eitakarásra kerüő munkarészrő, az eitakarást megeőző 7 nappa Váakozó kötees értesíteni a Megrendeő!, ietve a müszaki eenőrt, megjeöve az etakarás időpontját Váakozó az etakart munkarészekért is tejes feeősségge tartozik 28 Amennyiben a kiviteezés során, i a garanciáis időszakban oyan hiányosságok derünek ki, ameyek szakszerüten munkavégzésre, vagy csökkent értékü anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket a Váakozó feszóításra, azonna, térítésmentesen és egészében kötees megszűntetni Amennyiben Váakozó a megadott határidőre nem tesz eeget a feszóításnak, Megrendeőnek joga van a munkát Váakozó kötségére evégeztetni 29 Szerződő Feek a Szerződés tárgyát képező munkák eenértékét az aábbiak szerint határozzák meg: Váakozói díj: ,27,- EUR (azaz Ötszáznegyvenhétezer-háromszázötvenkettő egész huszonhét század euro) Az átaános forgami adóró szóó 2007 évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Áfatv) aapján a jeen szogátatásnyújtás nem tartozik a magyar Áfatv hatáya aá 210 A szerződés 29 pontjában rögzített váakozói díj tejes körüen fedezetet nyújt a jeen szerződésben meghatározott munkáatok tejesítésére, így küönösen az építési munkáatok evégzésére, gyártmánytervek ekészítése meett a dokumentációban meghatározott termékek/berendezések szakszerü beszerzésére, a minőség megőrzését biztosító csomagoásra (nemzetközi száítási követeményeknek megfeeően), a csomagoásokon az áru azonosítását ehetövé tevő kódok, jeöések eheyezésére, a tejesítés heyszínére történő száításra, összeszereésre, üzembe heyezésre a jeen szerződés 3 sz meéketét képező Tejességi nyiatkozat szerint 211 Feek rögzítik, hogy a 29 pontban meghatározott váakozói díj kötött, semmiyen jogcímen nem vátoztatható 3 Tejesítés 31 A tejesítés heye: Magyar Köztársaság Moszkvai Nagykövetség Hivataa, rezidenciája és a garázs épüete (Moszfimoszkaja u 62, Moszkva) 32 A végtejesítés határideje: a munkaterüet átadásátó számított 100 nap 4 A köcsönös együttműködés fetéteei 41 A munkaterüetet munkavégzésre akamas áapotban a Megrendeő adja át a szerződéskötést követő O napon beü Az átadás tényét és fetéteeit munkaterüet átadás-átvétei jegyzőkönyvben ke rögzíteni Váakozó feeős a munkaterüet áagának megóvásáért, továbbá a munka- és tűzvédemi eőírások betartásáért (L\ v/ir 2/88

3 Vá!<Jikozási szerződés Na moszkvai nagykövetség hivotaánj rezidenciáján és garázs épüetén evcgzendő nagykarbantartási, feiújitási feadatok eátása" tárgyában 42 Megrendeő - a Váakozóva együttműködve - úgy szervezi és kiviteezi a jeen szerződés körén kívü eső, de a étesítmény rendetetésszerű hasznáatba hozataához szükséges munkáit, hogy ezze ne akadáyozza Váakozót a feadatai tejesítésében 43 A Váakozó tevékenységéve összefiiggő, a szerződés időtartama aatt keetkező károkért Megrendeő nem váa feeősséget Az eseteges károk ehárításáraváakozó saját nevére szóó, a jeen szerződés tárgyát képező szogátatásra feeősségbiztosítást köt, az eredeti feeősségbiztosítási kötvényt Váakozó kötees egkésőbb a szerződés aáírását követő O naptári napon beü Megrendeő részére bemutatni A feeősségbiztosítási kötvény (vagy annak Megrendeő áta készített másoati pédánya) annak bemutatását követően a szerződéshez csatojásra kerű utóag, a jeen szerződés 5 számú meéketeként 44 Megrendeő a beső munkáatok evégzése közben (a szerkezeti eemek etakarása eőtt), és a küső munkáatok evégzését követően is műszaki eenőrzést végez Kiviteező a műszaki eenőrzés időpontját 7 munkanappa a fent eírt munkáatok eőtt egyezteti a MegrendeőveL 5 Átadás-átvéte 51 Váakozó kötees a jeen Szerződésben fogat szogátatásokat a műszaki dokumentációban meghatározott, a rendetetésszerű hasznáatot biztosító, tejes körű, biztonságos hasznáatra akamas áapotban és az érvényben evő szabványok szerinti egmagasabb minőségben határidőre tejesíteni Egyes szakhatósági kikötések magukka vonhatják a heyi szabványok akamazásának szükségességét is 52 Az átadás-átvétei ejárás megkezdésérő Váakozó a Megrendeőt kötees írásban, az átadás-átvéte esedékes időpontja eőtt egkésőbb IS naptári nappa értesíteni (készre jeentés), azza, hogy Váakozó a nevezett időpontot a jeen Szerződés tejesítési határidejét megeőzően kötees kitűzni Váakozó az átadás-átvétei ejárás során Megrendeő rendekezésére bocsátja az átadás-átvétee kapcsoatos átadási dokumentáció! 2 pédányban nyomtatásban és CDn (megvaósuási tervek AutoCad 2008 áta értemezhető DWG fájformátumban is, jótáási jegyek, minőségi bizonyatok, megfeeőségi tanúsítványok, mérési-, oktatási jegyzőkönyvek stb) 53 Az átadás-átvétei ejárás csak a műszaki eenőr hiánymentességet igazoó nyiatkozata birtokában zárható e (A nyiatkozat és az átadás-átvétei jegyzőkönyv a szakmai tejesítés igazoása) 6 Számázás, fizetési fetéteek 61 Megrendeő részérő az átadás-átvétei jegyzőkönyv (tejesítés igazoás) aáírására Létesítménygazdákodási Főosztáy mindenkori vezetője jogosut Feek rögzítik, hogy amennyiben a Váakozó írásbei értesítésére (készre jeentés) a szerződés 52 pontjában meghatározott határidőt követő IS napon beü nem kezdi meg az átadás-átvétei ejárást, vagy megkezdi, de egfejebb 25 nap aatt nem fejezi be, a Váakozó írásbei kérésére kötees a tejesítésigazoást kiadni 62 Az eenszogátatás kifizetése a KM 64 pontjában meghatározottak szerint történik 63 Megrendeő késedemes fizetése esetén Váakozó a KM 66 pontjában meghatározott kamatra jogosut 64 Megrendeő biztosítja 3 részszáma és végszáma benyújtását az aábbi fetéteek \\ meett: 3/88

4 Váakozási szerződés "a maszkvoi nagykövetség hivata/án, rezidenciáján és garázs épwetén evégzendő nagykarban tartási, fe/újitási feadatok eátása" tárgyában I részszáma kiáítása: a 29 pont szerinti összeg 25%- ának kifizetése 30%-os készütségi foknái II részszáma kiáítása: a 29 pont szerinti összeg további 25%- ának fizetés a 60%-os készütségi foknái III részszáma kiáítása: a 29 pont szerinti összeg további 25%- ának fizetés a 85%-os készütségi foknái Végszáma kiáítása: a 29 pont szerinti összeg fennmaradó 25%-ának kifizetése a tejes műszaki tartaom megvaósitását követően 7 A szerződést biztosító meéköteezettségek 7 Váakozó szerződésszegése esetén Megrendeő késedemi, hibás tejesítési, ietve meghiúsuási kötbérre jogosut a KM pontjában fogatak szerint 72 A Váakozónak az átaa fehasznát anyagokért és az átaa végzett munkáért vaó szavatassági feeősségére a hatáyos jogszabáyok rendekezései az irányadóak 73 Váakozó 24 hónap, a kiviteezés heyszínén tejesítendő, tejes körű jótáást váa A garanciáis javításokka kapcsoatos kötségek Váakozót terheik 74 Jótejesítési biztosíték: 7 41 A jótáási időszakban a femerüő eseteges hibák ehárításának fedezeteként Váakozó a tejes váakozói díj 5 %-ának megfeeő összegű jótejesítési biztosítékot bocsát Megrendeő rendekezésére 7 42 A jótejesítési biztosíték- Kbt 53 (6) bekezdése a) pontja szerint- nyújtható a az eőírt pénzösszegnek a Magyar Köztársaság Küügyminisztériuma áta az MKB Bank Zrt-né vezetett IBAN: HU (SWIFT: MKKBHUHB) számára történő befizetésse, vagy b bankgarancia biztosításáva, amey bankgaranciában a Magyar Köztársaság Küügyminisztériuma áta a Magyar Áamkincstárná vezetett az MKB Bank Zrt-né vezetett IBAN: HU (SWIFT: MKKBHUHB) számájára történő utaás van megjeöve, vagy c biztosítási szerződés aapján kiáított - készfizető kezességváaást tartamazó köteezvénnye, amey köteezvényben a Magyar Köztársaság Küügyminisztériuma áta az MKB Bank Zrt-né vezetett IBAN: HU (SWIFT: MKKBHUHB) szám ú számájára történő utaás van megjeöve 743 A jótejesítési biztosíték a jótáási idő ejártát követő 30 napig á fenn 8 Megrendeő köteezettségei 81 A Megrendeő kötees a Váakozó számára a munkák e végzéséhez, ietve az átaa váat egyéb szogátatások tejesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, feviágosítást megadni 82 Megrendeő a műszaki eenőrzést a munkáatok megkezdésétő azok befejezésig biztosítja 83 Megrendeő kijeenti, hogy a váakozói díj összege rendekezésre á 84 A Megrendeő a munkát és a fehasznáásra kerüő anyago! eenőrizheti, a szerződésben, ietőeg jogszabáyban meghatározott esetben pedig eenőrizni kötees Nem mentesü a Váakozó a feeősség aó, ha a Megrendeő az emuasztotta, vagy nem megfeeően végezte e eenőrzést 4/88

5 Váakozási szcrződés "a moszkvai nagykövetség hivata/án, rezideneíáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbontartásí, feújításí feadatok eátása" tárgyában 9 Vegyes rendekezések 91 Jeen szerződés mindkét Fé részérő megtörtént aáírás napján ép hatáyba (Ha a feek nem egy napon írják aá a szerződést, akkor a későbbi aáírás dátum a szerződés hatáyba épésének napja) 92 Jeen szerződés módosítása a Kbt 303 -ban meghatározott fetéteek fennáása esetén, kizáróag a Szerződő Feek közös megáapodása aapján, írásban történhet 93 Jeen szerződésben nem szabáyozott kérdésekben, vaamint bármey, a tejesítéssei kapcsoatos eentmondás esetén a KM, ietve annak meéketei, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatáyos jogszabáyai irányadók 94 Jeen szerződés a keretmegáapodásban meghatározottakka eentétes rendekezéseket nem tartamazhat 95 Jeen szerződés eváaszthatatan részét képezi az aábbi meéketek: számú meéket: dokumentáció műszaki eírása 2 számú meéket: váakozó műszaki/szakmai ajánata, árazott kötségvetése 3 számú meéket: tejességi nyiatkozat 4 számú meéket: Megrendeőnek a Kbt 305 (4) bekezdése szerinti fetéteek tejesüésének tejesítésére esetére szóó, a akamazandó Megrendeő beszedési részérő a megbízás pénzforgami szogátatójának adott hozzájáruása, fehatamazó nyiatkozata; 5 számú meéket: feeősségbiztosítási kötvény másoata Jeen szerződést - azok eváaszthatatan részét képező meéketeive együtt - a Feek áttanumányozás után, mint szándékukka és ügyjeti akaratukka mindenben megegyező!, az aábbi heyen és időben 5 eredeti pédányban aáírták Budapest, 2012 június J_ Budapest, 2012 június t -? ifi Mega-Logisti c ZR Cé8JeYzékszám: ú JQ T Adoszám: J3J 1 ],f, cg székhye; Bud: st n<jza Bába Iván Tamás Attia közigazgatási áamtitkár vezérigazgató Magyarország Küügyminisztériuma MEGA- LOGISTIC Beruházási és Üzemetetési Zrt képviseetében képviseetében Magyarország Küügyminisztériuma részérő szakmaiag eenjegyzem: pénzügyieg eenjegyzem: Budapest, 2012 Budapest, 2012 <!:?; 0{ rj{ Szendrei Tibor Csaba Misovicz Tibor főosztáyvezető heyettes áamtitkár 1\ 2 jj u jogiag eenjegyzem: Budapest, 2012 r::sf Mh főosztáyvezető 5/88 (L) 17 19

6

7 Vá!1kozási szerződés "a rnoszkvai nagykövetség hivotaánj rezidencíáján és garázs épiíetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában 1 SZÁMÚ MELLÉKLET MÜSZAKI LEfRÁS 6/88

8

9 Váakozási szerződés "o moszkvai nagykövetség hivataián, rezidencíáján és garázs épüetén evégzendő nogykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában MŰSZAKI LEÍRÁS " A moszkvai nagykövetség hivataán, rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása " tárgyában ekészített műszaki eírás Ajánatkérő 2011 december 29-én ajánattétei fehívás megküdéséve ajánattétere szóította fe a keretmegáapodásos ejárás résztvevőit a moszkvai nagykövetség karbantartási munkáinak evégzésére A heyszíni bejárás tapasztaatai, vaamint az ajánattevők áta fetett kérdések következtében ajánatkérő a műszaki tartaom módosítása meett döntött Ajánatkérő ezúton bocsátja rendekezésre a munkáatok módosított tartamát rögzítő műszaki eírást, továbbá árazatan kötségvetési kiírást Ajánatkérő ezze párhuzamosan megváaszoja az ajánattevők áta írásban már fetett kérdéseket is, ameyeket szintén szűkséges az ajánattéte során figyeembe venni Ajánatkérő további dokumentumokat ad át az ajánattevöknek az ajánattéte eősegítése érdekében, azonban a korábban átadot! tervek, fényképek stb is érteemszerűen, a módosított műszaki tartaomra is tekintette kezeendők és figyeembe veendők az ajánattéte során Ajánatkérő a 2012 március 29-én megküdött dokumentáció! ismét módosítja, mert áttekintette a kötségvetést, vaamint a kérdéseket, váaszokat és egyéb észrevéteeket, ameyek aapján tovább kivánja egyérteműsíteni a beszerzés tárgyát képező feadatokat, ennek érdekében pedig módosítaní szükséges az árazstan kötségvetés bizonyos téteeit ) Bevezetés A közbeszerzési ejárás tárgya: A moszkvai nagykövetség hivataán, rezidenciáján és garázs épüetén szükségessé váó nagykarbantartási és épüet feújítási munkáatok evégzése a közbeszerzési ejárás eső szakaszában kötött keret-megáapodásban rögzítettek szerint Ajánatot adni, váakozni kizáróag a műszaki eírásban Cárazatan kötségvetésben) meghatározott munkák tejes körű megvaósítására ehet (az OTÉK, az MSz-EN, a hatósági eőírások és a hatáyos jogszabáyok, vaamint az ajánatkérőre vonatkozó jogszabáyok betartásáva, ietve jeen műszaki eírás figyeembe véteéve), beeértve az esetegesen szükségessé váó engedéyek beszerzését is Ajánattevőnek köteessége megbizonyosodni ajánatának benyújtásáig arró, hogy a megvaósítandó műszaki feadathoz szükséges minden információ rendekezésére á, és nyertessége eseén képes a feadat tejeskörű megvaósítására a megkötött szerzödésben szerepő fetéteek meett Ennek eősegítését szogája a heyszíni bejárás és az ajánattevői kérdések fetevésének ehetősége Ajánattevő ajánatának beadásáva egyben eismeri, hogy minden - a megvaósításhoz szűkséges - információ rendekezésére át, a dokumentáció! műszaki kompetenciája birtokában megvizsgáta és megvaósításra akamasnak taáta Az ajánatot az ajánatkérő áta kiadott dokumentáció a kötségvetési kiírásban szerepő adatok aapján ke ekészíteni A szerződés tejesítése során mennyiségi kifogást, többet-, ietve pótkötségigényt az ajánatkérő nem fogad e Minden, ajánattevő áta írásban az ajánattétei szakaszban nem észrevéteezett, a dokumentációban esetegesen eőforduó pontatanságbó, vagy annak hibája miatt femerüő műszaki szükségességbő <::)-\ v/ir 7/88

10 Váakozási szerződés "a maszkvoi nagykövetség hivat"aán, rezdencíáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában adódó műszaki többetfeadat evégzésének kötsége ajánattevőt terhei, ezen többetkötségei ajánatkérő áta történő megtérítésére nem tarthat igényt 2) A feadatta kapcsoatos eőírások A feadat magába fogaja a moszkvai nagykövetség hivataán, rezidenciáján és garázs épüetén (Moszfimovszkaja u 62, Moszkva ) esedékes homokzat-feújítási munkákat a küsö nyíászárók cserejéve együtt, a garázs vizesedésének megszűntetését a kapcsoódó szakértői, tervezési engedéyezési feadatokka együtt, vaamint egyéb karbantartó jeegű szakipari feadatokat A nagykövetségi épüet hasznos aapterüete: 4712 m2 A garázs épüet hasznos aapterüete: 470m2 A munkáatok műszaki eírását, a tervdokumentációt és az árazaan kötségvetést Ajánatkérő az Ajánattevők rendekezésére bocsátja nyomtatásban és eektronikus formában is A feadat műszaki részeteinek megismerése céjábó Ajánatkérő heyszíni bejárást tartott a feújítandó objektumban, meyre minden ajánattevőt meghívott A heyszíni bejárás időpontja: 2012 február 16-a vot, 1000 óra, taákozás a moszkvai nagykövetség épüete eőtt A heyszíni bejárás kötségei az Ajánattevőt terheték A heyszíni bejárást követően a rendekezésre áó műszaki tartaom meett kiegészítések kerütek megfogamazásra a műszaki eírást ietően: az aábbi módosítások, A beruházás ütemezése: I ütem: hivatai épüet feújítása II ütem: garázs épüet feújítása II ütem: terasz feújítása A hivatai épüet nyíászáró cseréje két ütemben vaósu meg: ütem: feső szint és a rezidencia nyíászáró cseréi II ütem: asó szint irodái + födszinti heyiségek nyíászáró cseréi A hivatai épüetné a nyíászárók cseréjéné a következő méretű nyíászárok kerünek ebontásra: Összesen: 280/ 273 cm néveges méret: 73 (abakok) 280/ 273 cm néveges méret: 4 (abak+teraszajtó egybeépítve) 1 37/263 cm néveges méret: 2 (abak) 1 27/273 cm néveges méret: (abak) 1 3 5/95 cm néveges méret (abak) 140/273 cm néveges méret: (abak) 1 3 8/261 cm néveges méret: (abak) 1 20/259 cm néveges méret: 2 (teraszajtó) A beépítésre kerüö új nyíászárók ütemezése: Nyíászárók cseréje: eső ütem - feső szint és a rezidencia 2800/ mm néveges méret: 46 (abakok) \\ k 8/88

11 Vá!akozJsi szerződés "a moszkvai nagykövetség hivata/án, rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában 280/ 2730 mm néveges méret 4 (abak+teraszajtó egybeépítve 1 370/1830 mm néveges méret: (abak) 1270/1830 mm néveges méret: (abak) 1 400/1830 mm néveges méret (abak) /1830 mm néveges méret (abak) 1 200/2590 néveges méret: 2 (teraszajtój : második ütem - asó szint irodái + födszinti heyiségek 2800/ mm néveges méret: 8 (abakok) - födszint 1 3 5/950 mm néveges méret: (abak)- födszint!370/!830 mm néveges méret (abak)- I em 2800/!830 mm néveges méret!9 (abakok) -I em Megjegyzés: Az itt megadott abak,- és ajtó típus- a Megrendeőve és tervezőve történő, eőzetes egyeztetés - az árajánat megtétee eőtt és azok hozzájáruása aapján, - kizáróag minden tekintetben azonos követeményszintű szerkezettípussa heyettesíthető A SCHÜCO típusú nyíászárók ajánata ajánott a gyártón keresztü vaó beszerzése A szerkezetek gyártását csak a kiviteező áta evégzett, részetes heyszíni femérés aapján szabad megkezdeni A szerkezetek gyártási és (műhey) terveit a gyártás megkezdése eőtt a tervezőnek be ke mutatni Az aumínium profiok feüetkezeése: eoáás (anódos oidáás, csiszot, kefézett feüeten, E4 jeű ejárás) natúr (EV!) színben Aumínium szerkezetű homokzati abak heyszínen két részbő összeszerejt abakmező SCHÜCO ROYAL S 70 1 típusú hőszigetet (hőhídmegszakításos) tok-, és szárny profiokbó, egy- egy fi üvegezésű mezőve és egy- egy befeé nyíó- bukó szárnnya Vasaat SCHÜCO típus, nyíó- bukó, váasztott kiviteben Eheyezés: heyszínen egy- egy 2800*1 830 mm NM tükörképes abakeem soroó profiokka összeépítve, vasbeton szerkezethez csavarozott kapcsoatokka, és idomacé profiok segítségéve rögzítve Üvegezés: 2 rétegű hőszigetet üvegezésű üvegtábákka, meyekné K= 1,1 W/m2K, küső odaon tömítő profiha, beső odaon üvegszorító profia beépítve A hivatai épüeten minden abiakba nyitásérzékeő és az abakokra átátás eeni védeem, beátásgátó fóia szükséges Aumínium szerkezetű küső bejárati ajtóeem: SCH ÜCO ROYAL S 701 típusú hőszigetet (hőhídmegszakításos) profiokbó ájon, egyszárnyú befeé nyíó típus Abban az esetben, amikor abak+teraszajtó van egybeépítve: ajtóméret 900/2730 mm Ajtószárny: 2 rétegű hőszigetet üvegezésű üvegtábákka, küső odaon tömítő profia, beső odaon üvegszorító profia beépítve A hivatai épüeten minden ajtóra nyitásérzékeő és az ajtókra átátás eeni védeem, beátásgátó fóia szükséges Vasaat kiincs, kiincscím váasztott kiviteben Eheyezés: vasbeton és faazott szerkezetekbez csavarozott kapcsoatokka, idomacé profiok segitségéve rögzítve Nyitási irány: a heyszínen eenőrizendő Könyökő: etrudát aumínium párkányfedő (vízvető) profi két végén facsatakozó peremezésse, abakok asó tokszárához csavarozássa rögzítve Beső könyökő: anyaga L osztáyú borovi fenyő, gyaut kiviteben, 21 mm vastagságban, 9/88

12 Váakozási szerződés,a maszkvoi nagykövetség hivata/án, rezidenciáján és garázs épüetén efvf}gzendő nagykarbantartási, feújitási feadatok eátása" tárgyában aapkezeéssei és feüeti mázoássa eátva natúr színben, 22 cm széességig Eső ütem - feső színt és rezidencia: 144,20 m Második ütem - asó szint irodái + fódszinti heyiségek: fódszint: 24,20 m L emeet: 55,60 m Szemödökburkoat: 2 mm vastag aumínium emezbő hajított L szevény, csavarozássa rögzítve, abak és bejárati ajtóeemeknél Abeépítésre kerüő új, aumínium profiú nyíászárók méreteit az árazatan kötségvetés tartamazza A parapet fa építése POROTHERM 20 N+F faazóbiokka készü A faburkoat mészhomok tégjábó készü, méyitett fugáva, 12 cm vastagságban A faburkoat és a parapetfa közé kerü eheyezésre az AUSTROTHERM XPS R hőszigeteés v 8 cm vastagságban A nyíászárók cseréjéné a jeenegi áapot heyreáítását ke figyeembe venni A heyiségek beső festését, mázoását ietve tapétázását a Nagykövetség saját hatáskörben intézi A tapétázás! a heyreáítás mértékéig árazza be az Ajánattevő, csak a heyreáítási munka- és anyagdíjáva ke számoni A tárgyi munka a megévő kíma berendezések bontását, új kímarendszer kiépítését is tartamazza A munka során sor kerü: - az átaános épüetgépészeti szereésre, - az épüetgépészeti csővezeték szereésre és - a égkondicionáó berendezések beszereésére Az építési beruházás során az evégzendő munkákat, azok mennyiségét esődegesen az árazstan kötségvetési kiírás tartamazza, jeen dokumentáció műszaki eírása, ietve az ajánattevői kérdésekre adott váaszok a kötségvetési téteek tartamát segitenek értemezni, pontosítani Az ajánattevöknek esődegesen tehát az árazstan kötségvetés ekészítéséve ke megtenni szakmai ajánatokat Az árazatan kötségvetés ekészítésének koncepciója az vot, hogy aapvetően a megévő radiátorokat szükséges visszaheyezni Ezt a munkát jeöi az árazatan kötségvetés "főösszesítő aap" és "nyíászáró aap" munkaapja Ehhez képest opcionáis jeegge femerüt annak az igénye, hogy ajánatkérő a megévő radiátorokat új acéemez kompakt apradiátorra cseréi Ezt a mnnkát jeöi "főösszesítő opciós" és "nyíászáró opciós" munkaapja A garázzsa és a burkoássa kapcsoatos feadatok a radiátorokka kapcsoatos munkáktó függetenü, tartamiag ugyanazok, ezért nem készüt esetukben aap és opciós kötségvetés Ajánatkérő a küönbözeti kötségvetésben a kiegészítő tájékoztatás során adott információk és az ajánattevő áta tett kiegészítő észrevéteek fetüntetésé! kérte Az eddig kiadott kiegészítő tájékoztatások átvezetésre kerütek a küönbözeti kötségvetésben Ide kerütek bee továbbá azok a téteek is, ameyeket ajánatkérő opciós jeegge kér megajánani, mert megrendeésuk a pénzügyi ehetőségek f"tiggyénye Ezen opciós téteek a következők: - tűzjező rendszer - viámvédemi rendszer as ragasztott üvegezés - betéri ajtók {minden egyes tétee opciós, azaz megrendehető önmagában p az I emeeti foyosó ajtaja) - kötéri ajtók {minden egyes tétee opciós, azaz megrendehető önmagában p a kazánházi ajtó) 10/88

13 Váakozási szerződés,_a maszkvoi nagykövetség hivata/án, rezidencíáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, [eúiitási feadatak eátása" tárgyában Ezeket a téteeket tehát szükséges beárazni azonban a főösszesítőkben a "Küönbözeti kötségvetés összesen" sorban ezen opciós téteek árát nem ke figyeembe venni Módosítások a 2012 március 19-én kiadott ietve a 2012 ápriis 13-án kiegészítő tájékoztatás keretében megküdött, az ajánattevő észrevéteeit tartamazó kötségvetéshez képest: - a "főösszesítő aan" és "főösszesítő opciós" munkaapokon a Küönbözeti kötségvetés összesen" sor tartama pontosításra kerüt a fentiek aapján; - a "nyíászáró aap" és "nyíászáró opciós" munkaapokon a kondenzvíz evezetésse kapcsoatos munkák eőírásra kerütek, ezeket piros színne jeötük Ugyanezen munkaapokon az új fa és új aumínium ajtókra vonatkozó téteek törésre kerütek (ezeket áthúzássa jeötük) és a biztonsági ajtókra vonatkozó eőírások a "küönbözeti kötségyetés"-ben kerütek rögzítésre; - a nyíászáró opciós" munkaapon az acéemez kompakt apradiátor mérete módosításra kerüt, a régi méretet áthúzás az új méretet pedig piros szinű bejegyzés jeöi; - a burkoás" munkaapon törésre kerüt a közös étkező padóburkoatának készítése (piros áthúzás jeöi), továbbá rögzítésre kerütek a medence burkoásáva kapcsoatos munkáatok; - a "küönbözeti kötségvetésben" szerepeinek a kiegészítő tájékoztatás következében figyeembe veendő téteek, továbbá opciós eemként megjeent a fentiekben fesorot öt téte A fűtésszereési munkákná ajánatkérő opciós műszaki tartamat is meghatározott az aábbiak szerint: Ajánatkérő aapvetően a megévő öntöttvas tagos radiátorok visszaheyezését kéri azok eszereése után (parapetfa megépítését követően) A munka tartamazza: - épüetgépészeti csővezeték szereését és - épüetgépészeti szerevények és berendezések szereését Enné a ehetőségné az Ajánatkérő nem számo az újonnan visszaheyezett, fehér színne mázot radiátorok etakarására, burkoására Ajánatkérő opcionáis ajánatot kér új acéemez kompakt apradiátor eheyezésére A munka során sor kerü: - épüetgépészeti csővezeték szereésére és - épüetgépészeti szerevények és berendezések szereésére Az árazatan kötségvetés nem tartamazza a tartószerkezet építését és az eektromos szereési munkákat (heyszíntő függ) Ajánatkérő kéri az opció beárazását, mert az ajánati árak függvényében dönt arró, hogy a nyertes ajánattevőtő megrendei-e az opciós munkát A garázs épüet feújítása A garázs épüet feújításáná sor kerü a régi, aza tető és a szigeteő réteg ebontására, a kopoit üveg kibontására, törmeékként vaó eszáítására Sor kerü a korrodát fódémpaneok javítására és az új attikafa kiaakitására A statikai szakvéemény eőírja a 20*20 cm keresztmetszetű monoit vasbeton tehereosztó gerendák, koszorúgerendák, piérek kiaakítását és méreteit vaamint a betonacé szükségetét öt áószékes csüngő szaruvéges tetőszerkezet készü hajópadó burkoatú ereszképzésse és oromdeszkázattal A beépített faanyagok gomba- és rovarkártevő eeni védeemme esznek eátva, vaamint a faanyag ángmentesítése is evárás az Ajánatkérő POROTHERM 30 N+F ( részérő Az oromfa faazása osztáyú minőségben) tégjábó faazóhabarccsa faazva készü Az oromfa v#r burkoása hajópadó A fa burkoat, az ereszképzés és az oromdeszkázat feüetképzése Xyamon aapozóva és Xyadecor impregnáó anyagga esz feüetkezeve (\ /88

14 Váakozási szerződés " a moszkvai nagykövetség hivata/án, rezidencíáján és garázs épüfeén evégzendő nagykarbantartási, fe!újitási feadatok eótása " tárgyában A tetőfedés anyaga LINDAB tiopine LPA tégavörös cserepesemez 1100 mm fedőszéességű eemekbő egyszerű nyereg tetőn A műanyag nyíászárók beépítése a statikai terv figyeembevéteéve történik, piér közönként 2 140/80 cm- es néveges mérette Nyitásirányuk: bukó-nyíó, kettő egyben, sorova összeszereve Jeenegi káva és párkány kiaakítássa vakova Távnyitó nem szükséges Vasaat: SCHÜCO típusvasaat A nyíászárók nyitásirányát a Megrendeöve a szerzödés megkötése után egyeztetni ke A homokzati vakoás után (egyeneten feüet kiegyenítése céjábó) kerü sor a garázs épüet szigeteésére A homokzati fa hang- és hőszigeteése 80 mm vastagságú ROCKWOOL vakoható közegyapot hőszigeteő emezze készü, dörzsöt feüette, törtfehér színne Az épüetábazat höszigeteése 60 mm etrudát poisztirohab emezze készü Erre kerü fe sziikát ábazati vakoat feüeti rétegként, szürke színben A bádogozási munka tartamazza a függőereszcsatorna és efoyócsatorna piros eoát aumínium emezbő vaó szereését, vaamint a emezszegések kiaakítását Hivatai épüetné a terasz közösségi étkező és medence burkoatfeújítása A burkoásra kerüő teraszná az újonnan készüő régrendet ke figyeembe venni Nem szükséges a terasz jeenegi burkoatának ebontása A teraszon kenhető szigeteés készü A burkoat anyaga feibiis ragasztó és csúszásmentes fagyáó kerámia ap A foyókák nem kerünek ebontásra Téte: Kerámia ap padóburkoat készítése, csúszásmentes feüetű mázatan kerámia apokbó, néveges apméret 300*300 mm Gyártmány: Granitogres Sand Stone, szín: GRIGIO, feüet: matt (enyhén érdes), a apok vastagsága 8,5 mm, V keménységű fokozat, dietáció képzéséve, meynek mennyisége 287,00 m2 A burkoóapokat háóban ke fektetni, a apok közötti hézag széessége egaább3,00 mm A padóburkoatot az épüettő határoó faszerkezetektő mindenütt tágujási hézagga ke eváasztani A dietációs hézagokba rozsdamentes fémemez tágujási profiokat ke beépíteni A padóburkoó apok ágyazásához, ragasztásához és hézagoásához az aábbi anyagok akamazhatóak: Műanyag adaékos rugamas fagyáó ragasztóhabarcs Kerafoor (MAPE), műanyag adaékka javított fagyáó fugázóhabarcs Keracoor (MAP E!), egykomponensű sziikonbázisú fagyáó fugatömítő Mapesi AC (MAPEI) Készüjön továbbá 15 cm szées fedap eoát aumíniumbó, meynek mennyisége 64,4 m A medence burkoat feújításáná az Ajánatkérő csak a munkadíjat kéri figyeembe venni, mert a burkoat rendekezésre á A közösségi étkezőve kapcsoatosan az ajánattevőnek feadata nincs Az anyagok kiszáításához a Nagykövetség biztosít kamionokat Árajánatot az Ajánattevő készítsen e fuvar-, üzemanyag-, autópáyadíjra stb Ezt a kötséget az Ajánattevő a járuékos kötségek között jeenítse meg Normá nyomású vezetékes víz véteezhető a Követség terüetérő A viamos szekrényben 3*80 A áramerősségű biztosítékok vannak A Nagykövetség biztosítani tud 3*63 A- t a foyamatos munkavégzéshez A Nagykövetségge egyezteve az anyagok deponáása történhet a garázs meetti parkoóná, ietve a terasz aatti fedett részné oy módon, hogy az épüetek megközeíthetőségét ne zavarja Szükség esetén a feső gépkocsi parkoó is igénybe vehető A Kiviteező épüetben történő mozgására küön eőírás kerü kidogozásra Az ömesztett anyagok szerezhetők be heyben, mint p cement, sóder Homok Téga már nem - a hivatai épüethez A garázs épüethez a faanyag a heyszínen beszerezhető \\ v1fr 12/88

15 Váakozási szerződés 110 moszkvaí nagykövetség hivata/án rezidencíáján és garázs épüetén evégzend6 nagykarbantartásí, feújítási feadatok eátása" targyában Az organizációs terüet a baesetveszéyt ekerüendő jó átható szaagga egyen körbekerítve Éjszakára az ideigenes körbekerítés egyen megodva A fevonuási és ideigenes meékétesítmények küön téteként egyen szerepetetve Részszáma kiáítására ehetőség van az aábbiak szerint (4 részetben): L részszáma kiáítása: A váat összeg 25%- ának kifizetése 30%- os készüiségi foknál II részszáma kiáítása: 25%- os fizetés a 60%- os készüiségi foknál III részszáma kiáítása: 25%- os fizetés a 85%- os készütségi foknál IV Végszáma kiáítása és a hátraévő, esedékes összeg kifizetése az evégzett munka után 3) Az ajánat tartama Ajánattevőnek a dokumentáció 4 számú meékete szerínti kötségvetéseket ke ekészíteni (a második szakaszban az anyagárak is az értékeés részét képezik) Az egységre vetített munkadíjak nem haadhatják meg az eső szakaszban megadott értékeket Az árazott kötségvetés ekészítéséve kapcsoatos további eőírások: Az ajánattevő áta megajánott váajási ár a Váakozó részérő jeen közbeszerzés tárgyának megvaósításához kapcsoódóan femerüő összes kötségre fedezetet nyújt, a váajási áron feüi kötségtérítésre ajánattevő nem tarthat igényt Ajánattevőnek a dokumentáció meéketét képező árazatan kötségvetések kitötéséve ke ajánatát részeteznie, meyet ajánatában kinyomtatva, ietve eektronikusan is csatonia ke Etérés esetén a nyomtatott vátozat az irányadó Amennyiben az ajánatkérő az ajánatok értékeése során, az ajánat számszaki eemeinek eenőrzésekor nyivánvaó számítási-, számszaki hibát taá az ajánatban, akkor a Kbt 84 -a szerint fog ejárni A közbeszerzési (Döntőbizottsági) gyakorat aapján azonban ebben a körben kizáróag azok a hibák kerühetnek javításra, ameyek hibás matematikai műveetekbő (összeadási, szorzási hibák) erednek, és nyivánvaóan szembeötök Nem kerühetnek javításra e körben a kirássa eentétes, vagy hiányos árképzésre visszavezethető hibák, hiányosságok, az ajánatkérő nem képezhet "új" áreemeket, nem pótohat ajánattétei hiányosságokat, nem javíthat hibás számítási módokat Az árazatan kötségvetést ajánattevő szakmai kompetenciája birtokában kötees feüvizsgáni és szükség esetén "küönbözeti kötségvetés " formájában kiegészíteni, ietve az ajánattétei szakaszban az árazatan kötségvetéssei kapcsoatos kérdéseit, észrevéteeit ajánatkérő részére megküdeni Az ajánatkérő áta adott kiegészítéseket, pontosításokat és követeményeket szintén a küönbözeti kötségvetésben ke szerepetetni, amey érteemszerűen "anyag" és "díj", vaamint "összesen" oszopokra tagoódik (ugyanoyan szerkezetben ke ekészíteni, mint a többit) Az ajánatkérő áta kiadott árazaan kötségvetés egyeten tétee sem módosítható, vaamennyi etérés a küönbözeti kötségvetésben szerepetetendő A küönbözeti kötségvetésben szerepő összeg is az eenszogátatás részét képezi (kivéve az ott opciós jeegge fetüntetett munkák eenértékét ame/v opciós téteeket a küönbözeti kötségvetés főösszesítőjében nem ke hozzászámítani) ezért értékeésre kerü az ajánati ár bíráatakor; Amennyiben az árazatan kötségvetés és a tervek/műszaki eírás tanumányozása során ajánattevő etérést észe egy adott téte esetében, azt kiegészítő tájékoztatás keretében jeeznie ke az ajánatkérő feé Ajánatkérő átaános kérdésre nem tud váaszt adni, a kérdést a téte egyértemű beazonosításáva ke megfogamazni Nem tekinthető műszakiag aátámasztható kiegészítésnek, így nem is akamazható egyösszegű tartaékkeret, egyösszegű árengedmény, áthárított közvetett kötség, (\ v/fr 13/88

16 Váakozási szerződés "a maszkvoi nagykövetség hivata/án, rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbontartósi, feújítási feadatok eátása" tárgyában mive ezek a kötségek nem rendehetők közvetenü műszaki tartamat rögzítő kötségvetési!étehez Természetesen ez nem jeenti azt, hogy ezen kötségek nem érvényesíthetők az ajánatban, de ezeket kizáróag az egyes műszaki téteek egységáraiba beépítve ke és ehet érvényesíteni az ajánatban, küőn téteként nem A szükséges feüvizsgáat emaradása, és vaamey téte ajánati árazott kötségvetési kiírásbó emiatt történő kimaradása nem mentesíti a nyertes ajánattevőt a tervben (kötségvetésben) egyébként szerepő műszaki tartaom megvaósítása aó, meyet saját kötségén kötees evégezni Minden, ajánattevő áta írásban az ajánattétei szakaszban nem észrevéteezett, a dokumentációban esetegesen eőforduó pontatanságbó, vagy annak hibája miatt femerüő műszaki szükségességbő adódó műszaki többetfeadat evégzésének kötsége ajánattevőt terhei, ezen többetkötségei ajánatkérő áta történő megtérítésére nem tarthat igényt Amennyiben a feújítássa érintett műszaki tartaom funkcionáis működéséhez, vagy mérési eredménnye igazoható működőképességéhez oyan műszaki tartaom megvaósítása is szükséges, amey az árazott kötségvetésben nem szerepe, de megvaósítása szükséges és a kötségvetés ezze kapcsoatos hiányossága ajánattevő szakmai kompetenciája birtokában evégzett feüvizsgáata aapján az ajánattétei szakaszban észrevéteezhető ett vona, úgy ajánattevő ezeket a műszaki tartamakat a többetkötségei érvényesíthetősége nékü kötees megvaósítani Ajánatkérő hangsúyozza, hogy aho a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra vaó hivatkozás taáható, ez csak a tárgy jeegének, minőségének egyértemű meghatározása érdekében történt; ajánattevő ajánatában bármey más oyan eszközt szerepetethet, amey az adott funkciónak, minőségnek megfee, és a megnevezette egyenértékű Ugyanakkor az ajánatkérő igényi, hogy a kötségvetésben szerepő vaamennyi megadott gyártótó vagy típustó vaó etérést - a kitötött árazott kötségvetés meett - küön nyiatkozatban is szerepetessék, hogy azok minöségi és műszaki paramétereinek megfeeőségét eenőrizni ehessen Ennek emaradása esetén ajánatkérő az ajánatot az árazatan kötségvetésben megjeöt típusra vonatkozó ajánatnak tekinti és ennek megvaósitását kéri tejesíteni a váajási ár eenében Ajánatkérő a feújítás műszaki tartamát műszaki eírás és árazatan kötségvetési kiírás segítségéve definiája Fehívjuk azonban ajánattevők figyemét, hogy ajánattevőnek köteessége megbizonyosodni ajánatának benyújtásáig arró, hogy a megvaósítandó műszaki feadathoz szükséges minden információ rendekezésére á, és nyertessége esetén képes a feadat tejeskörű megvaósítására a megkötött szerződésben szerepö fetéteek meett Ez részetezve az aábbi ényeges - és a étrejövő szerződés aapján is érvényesüő - következményekke jár: Ajánattevő ajánatának beadásáva egyben eismeri, hogy minden - a megvaósításhoz szükséges - információ rendekezésére át, a dokumentáció! műszaki kompetenciája birtokában megvizsgáta és megvaósításra akamasnak taáta Az ajánatot az ajánatkérő áta kiadott, a dokumentáció részét képező tervek és a kötségvetési kiírásában szerepő adatok aapján ke ekészíteni A szerződés tejesítése során mennyiségi kifogást, többet-, ietve pótkötség-igényt az ajánatkérő nem fogad e Ajánattevőnek a kötségvetés ekészítése során két tizedesjegy pontosságig ke megadnia az ajánati árat vaamennyi kötségvetési sor és összesítő sor tekintetében A beárazott kötségvetésen túmenően meg ke adni a femerüő járuékos kötségeket is (napidíj, biztosítás, száás, szeméyszáítás, anyagigazgatási kötségek, bruttó fedezet, egyéb femerüő kötségek- terűetfogaás, fevonuás, munkavédeem, őrzés, építés-szereés biztosítás stb) a dokumentáció 6 számú meékete szerint 14/88

17 Váakozási szerződés "a moszkvaí nagykövetség hivata/án) rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújitási feadatok eátása" targyában Küfódi munkavégzés során az ÁFA O%, azza kakuáni nem ke A fentieken tú a feadat evégzése során akamazott szakmák rezsióradíját küön is meg ke jeöni a dokumentáció 7 számú meékete szerint A rezsióradíjak nem haadhaiják meg az eső szakaszban megadott értékeket Ezen túmenően e ke készíteni a munkáatok organizációs tervét is a dokumentáció 8 számú meékete szerint Az ajánatnak ki ke terjednie a kiviteezési határidőre is, meyet a feovasóapon ke szerepetetni (ásd 2 számú meéket) A kiviteezési véghatáridő nem ehet később, mint 2012 október 31-e A küfódi munkavégzés során betartandó küöneges fetéteeket az aábbiakban közöjük AZ ELJÁRÁS SORÁN FIGYELEMBE VEENDŐ BIZTONSÁGI SZEMPONTOK A küképviseet a egmagasabb biztonsági kockázatú besoroásba tartozik Az építkezés ideje aatt a biztonsági eőírásokat tejes egészében, kiemeit figyeemme ke betartani 2 A kiviteező csak a BIT ÁF áta eenőrzött magyar áampogárságú szeméyeket akamazhat 3 A kiviteező munkatársainak jó azonosítható kitüzöt ke viseniük 4 A kiviteező a heyszínen csak ömesztett építöanyagot (homok, sóder, cement, stb) szerezhet be a hivatai épüet munkáihoz A garázsépüet anyagai a heyszínen is beszerezhetök 5 Gondoskodni ke arró, hogy a Magyarországró kiszáításra kerüö anyagokhoz ietékteenek ne férhessenek hozzá azok beépítéséig A nagykövetség áta kijeöésre kerüö terüeten az anyagokat körbe ke keríteni, a kerítést meg ke viágitani és ideigenes kamerákat ke teepiteni egy mozgásérzékeésre beprogramozott digitáis videomagnóval 6 Az építkezés során sötétedés idejére nem maradhat kibontott fanyíás Csak annyi nyíászáró bontható ki, amennyinek a heyére az új nyíászáró sötétedésig beépíthető 7 A gépkocsi behajtóná és a hátsó épcsőházná év ö ajtót O perces biztonsági ajtóra keene cseréni, mey csak beürő nyitható kuccsa (fees zárbetét) 8 A biztonsági terüetek mostani biztonsági rácsait az átépítés során e ke cseréni A VKH szobában a mostani rács megfeeő méretre aakításáva és újra festéséve a rácsozás megtartható A többi biztonsági terüeten 7070 mm osztású beső, nyitható rácsot ke az összes abakra feszereni 9 A biztonsági terüetekre történő beépéshez küön nemzetbiztonsági eenőrzés és engedéy szükséges, 15/88

18

19 Váakozási szerződés "a maszkvoi nagykövetség hivata/án rezidencíáján és garázs épwetén evégzendő nagykarbantartási, feújitási feadatok eátása" tárgyában 2 SZAMú MELLKLET VALLALKOZÓ ARAZOTT KÖLTSÉGVETÉSE S MŰSZAKI/SZAKMAI AANLAT A 16/88

20

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészról Magyarország Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp. 47.), képviseli: Bába Iván közigazgatási államtitkár, rnint megrendel() - a továbbiakban Megrendelő;

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

!fj g. számú előterjesztés

!fj g. számú előterjesztés !fj g. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az "Átaános fehasznáású viamos energia érté{esítése Budapest

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

É íú ó É á ö ő í í ű á Í Ó á í á í í á í á í í ó á í 2 ráns,,t sná z earíró orm,rr I. Átaános rendekezések I. z ingatan-nyivántartísba a Fővarosi Kenietek Födhivataéná 26320 hrsz. aatt fevett, a Budapest,

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására

Minta árajánlat FluctuVent intelligens hővisszanyerős szellőzés kialakítására Minta árajánat FuctuVent inteigens hővisszanyerős szeőzés kiaakítására Építt Heyszín Te E-mai Építész tervező Te E-mai Építő váakozó Te E-mai Tisztet Érdekődő! Debrecen 3 június 7 Árajánatunk a megkapott

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer:

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer: ázi főezárók Kivite 2600 gömbgrfitos / emezgrfitos öntvény, mindkét odon ISO tok PE sőhöz 20 poietá, mindkét odon ISO tokk, PE sőhöz hideg rendeésre ½" Méret / ázi főezárók Ieszkedő kézikerék: Ieszkedő

Részletesebben

tfg. számú előterjesztés

tfg. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere tfg. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú

Részletesebben