nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos"

Átírás

1 KÜM/ /2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban Megrendeő; másrészrő a MEGA - LOGISTIC Beruházási és Üzemetetési Zrt (székheye: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19, cégjegyzékszáma: , adószáma: , számavezető bank: CIB Bank Zrt, számaszám (IBAN): HU , SWIFT: CIBHHUHB) képvisei: Tamás Attia vezérigazgató; mint váakozó - a továbbiakban Váakozó; a továbbiakban együttesen: Szerződő Feek között auírott heyen és időben, az aábbi fetéteek szerint: Preambuum Szerződő Feek rögzítik, hogy közöttük,,küképviseeti ingatanon szükségessé váó nagykarbantartási és épüetfeújítási feadatok eátása" tárgyában, keretmegáapodásos ejárás eső szakaszában indított hirdetmény közzéétee néküi tárgyaásos közbeszerzési ejárás eső része eredményeképpen KÜM/ /2011/ADM azonosítási számú keretmegáapodás jött étre (továbbiakban: KM) A szerződés tárgya 11 A jeen szerződés a keretmegáapodásos ejárás második része keretében a Megrendeőnek - a hivatkozott KM tárgyára vonatkozó - beszerzési igénye megvaósítására a Kbt 136/B (3) bekezdés b) pontja aapján jött étre A jeen szerződés aapján Megrendeő megrendei, a Váakozó pedig eváaja a moszkvai nagykövetség hivataán, rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátását a jeen szerződés eváaszthatatan meéketét képező, a szerződés 12 pontjában meghatározott és részetezett dokumentumok szerint 12 A váakozási feadatot részeteiben a jeen szerződés eváaszthatatan meéketét képező műszaki dokumentáció és a Váakozó 2012 május 07-én ket ajánata határozza meg 2 A Váakozó köteezettségei, a váakozói díj tartama 21 Szerződő Feek megáapodnak abban, hogy Váakozó az 11 pontban nevezett munkáatokat a műszaki dokumentációnak, vaamint az 12 pontban meghatározott napon ket ajánatában részetezett műszaki tartaomnak megfeeően kötees tejesíteni 22 Váakozó a jeen Szerződés aáírásáva egyidejűeg nyiatkozik arró, hogy a műszaki dokumentáció! átvizsgáta, eenőrizte, és a jeen szerződésben fogat feadatok evégzésére akamasnak taáta 23 Váakozó a munkavégzés során a zaj, rezgés, por, stb szennyezésekre vonatkozó a tejesítés heyén hatáyos eőírásokat betartja, a munkaterüetrő az okozott szennyezést foyamatosan etávoítja Amennyiben Váakozó e köteezettségét feszóítás eenére sem tejesíti, Megrendeő jogosut e munkákat a Váakozó kötségére evégeztetni

2 Váakozási szerződés "a maszkvoi nagykövetség hivata/án, rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában 24 A kiviteezés során Váakozó csak a hatáyos építési eőírások és szabványok szerinti minősítésse, megfeeő tanúsítvánnya rendekező anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket hasznáhatja fe, ezek akamasságát Váakozó szavatoj a Amennyiben a magyar és a tejesítés heyén érvényes eőírások etérnek egymástó, a Váakozó a szigorúbb eőírást kötees akamazni 25 Váakozó köteezettsége az építési napó foyamatos vezetése, meyben minden oyan fetéte és áapot rőgzítésre kerü, mey a étesítmény megvaósításáva kapcsoatos Az építési napót hozzáférhető heyen, a heyszínen ke tartani 26 Váakozó kötees a szabványok áta eőírt eenőrzéseket foyamatosan evégezni, a megáapított hibákat és hiányosságokat haadéktaanu megszüntetni, az intézkedéseket az építési napóban rögzíteni 27 Az eitakarásra kerüő munkarészrő, az eitakarást megeőző 7 nappa Váakozó kötees értesíteni a Megrendeő!, ietve a müszaki eenőrt, megjeöve az etakarás időpontját Váakozó az etakart munkarészekért is tejes feeősségge tartozik 28 Amennyiben a kiviteezés során, i a garanciáis időszakban oyan hiányosságok derünek ki, ameyek szakszerüten munkavégzésre, vagy csökkent értékü anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket a Váakozó feszóításra, azonna, térítésmentesen és egészében kötees megszűntetni Amennyiben Váakozó a megadott határidőre nem tesz eeget a feszóításnak, Megrendeőnek joga van a munkát Váakozó kötségére evégeztetni 29 Szerződő Feek a Szerződés tárgyát képező munkák eenértékét az aábbiak szerint határozzák meg: Váakozói díj: ,27,- EUR (azaz Ötszáznegyvenhétezer-háromszázötvenkettő egész huszonhét század euro) Az átaános forgami adóró szóó 2007 évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Áfatv) aapján a jeen szogátatásnyújtás nem tartozik a magyar Áfatv hatáya aá 210 A szerződés 29 pontjában rögzített váakozói díj tejes körüen fedezetet nyújt a jeen szerződésben meghatározott munkáatok tejesítésére, így küönösen az építési munkáatok evégzésére, gyártmánytervek ekészítése meett a dokumentációban meghatározott termékek/berendezések szakszerü beszerzésére, a minőség megőrzését biztosító csomagoásra (nemzetközi száítási követeményeknek megfeeően), a csomagoásokon az áru azonosítását ehetövé tevő kódok, jeöések eheyezésére, a tejesítés heyszínére történő száításra, összeszereésre, üzembe heyezésre a jeen szerződés 3 sz meéketét képező Tejességi nyiatkozat szerint 211 Feek rögzítik, hogy a 29 pontban meghatározott váakozói díj kötött, semmiyen jogcímen nem vátoztatható 3 Tejesítés 31 A tejesítés heye: Magyar Köztársaság Moszkvai Nagykövetség Hivataa, rezidenciája és a garázs épüete (Moszfimoszkaja u 62, Moszkva) 32 A végtejesítés határideje: a munkaterüet átadásátó számított 100 nap 4 A köcsönös együttműködés fetéteei 41 A munkaterüetet munkavégzésre akamas áapotban a Megrendeő adja át a szerződéskötést követő O napon beü Az átadás tényét és fetéteeit munkaterüet átadás-átvétei jegyzőkönyvben ke rögzíteni Váakozó feeős a munkaterüet áagának megóvásáért, továbbá a munka- és tűzvédemi eőírások betartásáért (L\ v/ir 2/88

3 Vá!<Jikozási szerződés Na moszkvai nagykövetség hivotaánj rezidenciáján és garázs épüetén evcgzendő nagykarbantartási, feiújitási feadatok eátása" tárgyában 42 Megrendeő - a Váakozóva együttműködve - úgy szervezi és kiviteezi a jeen szerződés körén kívü eső, de a étesítmény rendetetésszerű hasznáatba hozataához szükséges munkáit, hogy ezze ne akadáyozza Váakozót a feadatai tejesítésében 43 A Váakozó tevékenységéve összefiiggő, a szerződés időtartama aatt keetkező károkért Megrendeő nem váa feeősséget Az eseteges károk ehárításáraváakozó saját nevére szóó, a jeen szerződés tárgyát képező szogátatásra feeősségbiztosítást köt, az eredeti feeősségbiztosítási kötvényt Váakozó kötees egkésőbb a szerződés aáírását követő O naptári napon beü Megrendeő részére bemutatni A feeősségbiztosítási kötvény (vagy annak Megrendeő áta készített másoati pédánya) annak bemutatását követően a szerződéshez csatojásra kerű utóag, a jeen szerződés 5 számú meéketeként 44 Megrendeő a beső munkáatok evégzése közben (a szerkezeti eemek etakarása eőtt), és a küső munkáatok evégzését követően is műszaki eenőrzést végez Kiviteező a műszaki eenőrzés időpontját 7 munkanappa a fent eírt munkáatok eőtt egyezteti a MegrendeőveL 5 Átadás-átvéte 51 Váakozó kötees a jeen Szerződésben fogat szogátatásokat a műszaki dokumentációban meghatározott, a rendetetésszerű hasznáatot biztosító, tejes körű, biztonságos hasznáatra akamas áapotban és az érvényben evő szabványok szerinti egmagasabb minőségben határidőre tejesíteni Egyes szakhatósági kikötések magukka vonhatják a heyi szabványok akamazásának szükségességét is 52 Az átadás-átvétei ejárás megkezdésérő Váakozó a Megrendeőt kötees írásban, az átadás-átvéte esedékes időpontja eőtt egkésőbb IS naptári nappa értesíteni (készre jeentés), azza, hogy Váakozó a nevezett időpontot a jeen Szerződés tejesítési határidejét megeőzően kötees kitűzni Váakozó az átadás-átvétei ejárás során Megrendeő rendekezésére bocsátja az átadás-átvétee kapcsoatos átadási dokumentáció! 2 pédányban nyomtatásban és CDn (megvaósuási tervek AutoCad 2008 áta értemezhető DWG fájformátumban is, jótáási jegyek, minőségi bizonyatok, megfeeőségi tanúsítványok, mérési-, oktatási jegyzőkönyvek stb) 53 Az átadás-átvétei ejárás csak a műszaki eenőr hiánymentességet igazoó nyiatkozata birtokában zárható e (A nyiatkozat és az átadás-átvétei jegyzőkönyv a szakmai tejesítés igazoása) 6 Számázás, fizetési fetéteek 61 Megrendeő részérő az átadás-átvétei jegyzőkönyv (tejesítés igazoás) aáírására Létesítménygazdákodási Főosztáy mindenkori vezetője jogosut Feek rögzítik, hogy amennyiben a Váakozó írásbei értesítésére (készre jeentés) a szerződés 52 pontjában meghatározott határidőt követő IS napon beü nem kezdi meg az átadás-átvétei ejárást, vagy megkezdi, de egfejebb 25 nap aatt nem fejezi be, a Váakozó írásbei kérésére kötees a tejesítésigazoást kiadni 62 Az eenszogátatás kifizetése a KM 64 pontjában meghatározottak szerint történik 63 Megrendeő késedemes fizetése esetén Váakozó a KM 66 pontjában meghatározott kamatra jogosut 64 Megrendeő biztosítja 3 részszáma és végszáma benyújtását az aábbi fetéteek \\ meett: 3/88

4 Váakozási szerződés "a maszkvoi nagykövetség hivata/án, rezidenciáján és garázs épwetén evégzendő nagykarban tartási, fe/újitási feadatok eátása" tárgyában I részszáma kiáítása: a 29 pont szerinti összeg 25%- ának kifizetése 30%-os készütségi foknái II részszáma kiáítása: a 29 pont szerinti összeg további 25%- ának fizetés a 60%-os készütségi foknái III részszáma kiáítása: a 29 pont szerinti összeg további 25%- ának fizetés a 85%-os készütségi foknái Végszáma kiáítása: a 29 pont szerinti összeg fennmaradó 25%-ának kifizetése a tejes műszaki tartaom megvaósitását követően 7 A szerződést biztosító meéköteezettségek 7 Váakozó szerződésszegése esetén Megrendeő késedemi, hibás tejesítési, ietve meghiúsuási kötbérre jogosut a KM pontjában fogatak szerint 72 A Váakozónak az átaa fehasznát anyagokért és az átaa végzett munkáért vaó szavatassági feeősségére a hatáyos jogszabáyok rendekezései az irányadóak 73 Váakozó 24 hónap, a kiviteezés heyszínén tejesítendő, tejes körű jótáást váa A garanciáis javításokka kapcsoatos kötségek Váakozót terheik 74 Jótejesítési biztosíték: 7 41 A jótáási időszakban a femerüő eseteges hibák ehárításának fedezeteként Váakozó a tejes váakozói díj 5 %-ának megfeeő összegű jótejesítési biztosítékot bocsát Megrendeő rendekezésére 7 42 A jótejesítési biztosíték- Kbt 53 (6) bekezdése a) pontja szerint- nyújtható a az eőírt pénzösszegnek a Magyar Köztársaság Küügyminisztériuma áta az MKB Bank Zrt-né vezetett IBAN: HU (SWIFT: MKKBHUHB) számára történő befizetésse, vagy b bankgarancia biztosításáva, amey bankgaranciában a Magyar Köztársaság Küügyminisztériuma áta a Magyar Áamkincstárná vezetett az MKB Bank Zrt-né vezetett IBAN: HU (SWIFT: MKKBHUHB) számájára történő utaás van megjeöve, vagy c biztosítási szerződés aapján kiáított - készfizető kezességváaást tartamazó köteezvénnye, amey köteezvényben a Magyar Köztársaság Küügyminisztériuma áta az MKB Bank Zrt-né vezetett IBAN: HU (SWIFT: MKKBHUHB) szám ú számájára történő utaás van megjeöve 743 A jótejesítési biztosíték a jótáási idő ejártát követő 30 napig á fenn 8 Megrendeő köteezettségei 81 A Megrendeő kötees a Váakozó számára a munkák e végzéséhez, ietve az átaa váat egyéb szogátatások tejesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, feviágosítást megadni 82 Megrendeő a műszaki eenőrzést a munkáatok megkezdésétő azok befejezésig biztosítja 83 Megrendeő kijeenti, hogy a váakozói díj összege rendekezésre á 84 A Megrendeő a munkát és a fehasznáásra kerüő anyago! eenőrizheti, a szerződésben, ietőeg jogszabáyban meghatározott esetben pedig eenőrizni kötees Nem mentesü a Váakozó a feeősség aó, ha a Megrendeő az emuasztotta, vagy nem megfeeően végezte e eenőrzést 4/88

5 Váakozási szcrződés "a moszkvai nagykövetség hivata/án, rezideneíáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbontartásí, feújításí feadatok eátása" tárgyában 9 Vegyes rendekezések 91 Jeen szerződés mindkét Fé részérő megtörtént aáírás napján ép hatáyba (Ha a feek nem egy napon írják aá a szerződést, akkor a későbbi aáírás dátum a szerződés hatáyba épésének napja) 92 Jeen szerződés módosítása a Kbt 303 -ban meghatározott fetéteek fennáása esetén, kizáróag a Szerződő Feek közös megáapodása aapján, írásban történhet 93 Jeen szerződésben nem szabáyozott kérdésekben, vaamint bármey, a tejesítéssei kapcsoatos eentmondás esetén a KM, ietve annak meéketei, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatáyos jogszabáyai irányadók 94 Jeen szerződés a keretmegáapodásban meghatározottakka eentétes rendekezéseket nem tartamazhat 95 Jeen szerződés eváaszthatatan részét képezi az aábbi meéketek: számú meéket: dokumentáció műszaki eírása 2 számú meéket: váakozó műszaki/szakmai ajánata, árazott kötségvetése 3 számú meéket: tejességi nyiatkozat 4 számú meéket: Megrendeőnek a Kbt 305 (4) bekezdése szerinti fetéteek tejesüésének tejesítésére esetére szóó, a akamazandó Megrendeő beszedési részérő a megbízás pénzforgami szogátatójának adott hozzájáruása, fehatamazó nyiatkozata; 5 számú meéket: feeősségbiztosítási kötvény másoata Jeen szerződést - azok eváaszthatatan részét képező meéketeive együtt - a Feek áttanumányozás után, mint szándékukka és ügyjeti akaratukka mindenben megegyező!, az aábbi heyen és időben 5 eredeti pédányban aáírták Budapest, 2012 június J_ Budapest, 2012 június t -? ifi Mega-Logisti c ZR Cé8JeYzékszám: ú JQ T Adoszám: J3J 1 ],f, cg székhye; Bud: st n<jza Bába Iván Tamás Attia közigazgatási áamtitkár vezérigazgató Magyarország Küügyminisztériuma MEGA- LOGISTIC Beruházási és Üzemetetési Zrt képviseetében képviseetében Magyarország Küügyminisztériuma részérő szakmaiag eenjegyzem: pénzügyieg eenjegyzem: Budapest, 2012 Budapest, 2012 <!:?; 0{ rj{ Szendrei Tibor Csaba Misovicz Tibor főosztáyvezető heyettes áamtitkár 1\ 2 jj u jogiag eenjegyzem: Budapest, 2012 r::sf Mh főosztáyvezető 5/88 (L) 17 19

6

7 Vá!1kozási szerződés "a rnoszkvai nagykövetség hivotaánj rezidencíáján és garázs épiíetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában 1 SZÁMÚ MELLÉKLET MÜSZAKI LEfRÁS 6/88

8

9 Váakozási szerződés "o moszkvai nagykövetség hivataián, rezidencíáján és garázs épüetén evégzendő nogykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában MŰSZAKI LEÍRÁS " A moszkvai nagykövetség hivataán, rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása " tárgyában ekészített műszaki eírás Ajánatkérő 2011 december 29-én ajánattétei fehívás megküdéséve ajánattétere szóította fe a keretmegáapodásos ejárás résztvevőit a moszkvai nagykövetség karbantartási munkáinak evégzésére A heyszíni bejárás tapasztaatai, vaamint az ajánattevők áta fetett kérdések következtében ajánatkérő a műszaki tartaom módosítása meett döntött Ajánatkérő ezúton bocsátja rendekezésre a munkáatok módosított tartamát rögzítő műszaki eírást, továbbá árazatan kötségvetési kiírást Ajánatkérő ezze párhuzamosan megváaszoja az ajánattevők áta írásban már fetett kérdéseket is, ameyeket szintén szűkséges az ajánattéte során figyeembe venni Ajánatkérő további dokumentumokat ad át az ajánattevöknek az ajánattéte eősegítése érdekében, azonban a korábban átadot! tervek, fényképek stb is érteemszerűen, a módosított műszaki tartaomra is tekintette kezeendők és figyeembe veendők az ajánattéte során Ajánatkérő a 2012 március 29-én megküdött dokumentáció! ismét módosítja, mert áttekintette a kötségvetést, vaamint a kérdéseket, váaszokat és egyéb észrevéteeket, ameyek aapján tovább kivánja egyérteműsíteni a beszerzés tárgyát képező feadatokat, ennek érdekében pedig módosítaní szükséges az árazstan kötségvetés bizonyos téteeit ) Bevezetés A közbeszerzési ejárás tárgya: A moszkvai nagykövetség hivataán, rezidenciáján és garázs épüetén szükségessé váó nagykarbantartási és épüet feújítási munkáatok evégzése a közbeszerzési ejárás eső szakaszában kötött keret-megáapodásban rögzítettek szerint Ajánatot adni, váakozni kizáróag a műszaki eírásban Cárazatan kötségvetésben) meghatározott munkák tejes körű megvaósítására ehet (az OTÉK, az MSz-EN, a hatósági eőírások és a hatáyos jogszabáyok, vaamint az ajánatkérőre vonatkozó jogszabáyok betartásáva, ietve jeen műszaki eírás figyeembe véteéve), beeértve az esetegesen szükségessé váó engedéyek beszerzését is Ajánattevőnek köteessége megbizonyosodni ajánatának benyújtásáig arró, hogy a megvaósítandó műszaki feadathoz szükséges minden információ rendekezésére á, és nyertessége eseén képes a feadat tejeskörű megvaósítására a megkötött szerzödésben szerepő fetéteek meett Ennek eősegítését szogája a heyszíni bejárás és az ajánattevői kérdések fetevésének ehetősége Ajánattevő ajánatának beadásáva egyben eismeri, hogy minden - a megvaósításhoz szűkséges - információ rendekezésére át, a dokumentáció! műszaki kompetenciája birtokában megvizsgáta és megvaósításra akamasnak taáta Az ajánatot az ajánatkérő áta kiadott dokumentáció a kötségvetési kiírásban szerepő adatok aapján ke ekészíteni A szerződés tejesítése során mennyiségi kifogást, többet-, ietve pótkötségigényt az ajánatkérő nem fogad e Minden, ajánattevő áta írásban az ajánattétei szakaszban nem észrevéteezett, a dokumentációban esetegesen eőforduó pontatanságbó, vagy annak hibája miatt femerüő műszaki szükségességbő <::)-\ v/ir 7/88

10 Váakozási szerződés "a maszkvoi nagykövetség hivat"aán, rezdencíáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában adódó műszaki többetfeadat evégzésének kötsége ajánattevőt terhei, ezen többetkötségei ajánatkérő áta történő megtérítésére nem tarthat igényt 2) A feadatta kapcsoatos eőírások A feadat magába fogaja a moszkvai nagykövetség hivataán, rezidenciáján és garázs épüetén (Moszfimovszkaja u 62, Moszkva ) esedékes homokzat-feújítási munkákat a küsö nyíászárók cserejéve együtt, a garázs vizesedésének megszűntetését a kapcsoódó szakértői, tervezési engedéyezési feadatokka együtt, vaamint egyéb karbantartó jeegű szakipari feadatokat A nagykövetségi épüet hasznos aapterüete: 4712 m2 A garázs épüet hasznos aapterüete: 470m2 A munkáatok műszaki eírását, a tervdokumentációt és az árazaan kötségvetést Ajánatkérő az Ajánattevők rendekezésére bocsátja nyomtatásban és eektronikus formában is A feadat műszaki részeteinek megismerése céjábó Ajánatkérő heyszíni bejárást tartott a feújítandó objektumban, meyre minden ajánattevőt meghívott A heyszíni bejárás időpontja: 2012 február 16-a vot, 1000 óra, taákozás a moszkvai nagykövetség épüete eőtt A heyszíni bejárás kötségei az Ajánattevőt terheték A heyszíni bejárást követően a rendekezésre áó műszaki tartaom meett kiegészítések kerütek megfogamazásra a műszaki eírást ietően: az aábbi módosítások, A beruházás ütemezése: I ütem: hivatai épüet feújítása II ütem: garázs épüet feújítása II ütem: terasz feújítása A hivatai épüet nyíászáró cseréje két ütemben vaósu meg: ütem: feső szint és a rezidencia nyíászáró cseréi II ütem: asó szint irodái + födszinti heyiségek nyíászáró cseréi A hivatai épüetné a nyíászárók cseréjéné a következő méretű nyíászárok kerünek ebontásra: Összesen: 280/ 273 cm néveges méret: 73 (abakok) 280/ 273 cm néveges méret: 4 (abak+teraszajtó egybeépítve) 1 37/263 cm néveges méret: 2 (abak) 1 27/273 cm néveges méret: (abak) 1 3 5/95 cm néveges méret (abak) 140/273 cm néveges méret: (abak) 1 3 8/261 cm néveges méret: (abak) 1 20/259 cm néveges méret: 2 (teraszajtó) A beépítésre kerüö új nyíászárók ütemezése: Nyíászárók cseréje: eső ütem - feső szint és a rezidencia 2800/ mm néveges méret: 46 (abakok) \\ k 8/88

11 Vá!akozJsi szerződés "a moszkvai nagykövetség hivata/án, rezidenciáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, feújítási feadatok eátása" tárgyában 280/ 2730 mm néveges méret 4 (abak+teraszajtó egybeépítve 1 370/1830 mm néveges méret: (abak) 1270/1830 mm néveges méret: (abak) 1 400/1830 mm néveges méret (abak) /1830 mm néveges méret (abak) 1 200/2590 néveges méret: 2 (teraszajtój : második ütem - asó szint irodái + födszinti heyiségek 2800/ mm néveges méret: 8 (abakok) - födszint 1 3 5/950 mm néveges méret: (abak)- födszint!370/!830 mm néveges méret (abak)- I em 2800/!830 mm néveges méret!9 (abakok) -I em Megjegyzés: Az itt megadott abak,- és ajtó típus- a Megrendeőve és tervezőve történő, eőzetes egyeztetés - az árajánat megtétee eőtt és azok hozzájáruása aapján, - kizáróag minden tekintetben azonos követeményszintű szerkezettípussa heyettesíthető A SCHÜCO típusú nyíászárók ajánata ajánott a gyártón keresztü vaó beszerzése A szerkezetek gyártását csak a kiviteező áta evégzett, részetes heyszíni femérés aapján szabad megkezdeni A szerkezetek gyártási és (műhey) terveit a gyártás megkezdése eőtt a tervezőnek be ke mutatni Az aumínium profiok feüetkezeése: eoáás (anódos oidáás, csiszot, kefézett feüeten, E4 jeű ejárás) natúr (EV!) színben Aumínium szerkezetű homokzati abak heyszínen két részbő összeszerejt abakmező SCHÜCO ROYAL S 70 1 típusú hőszigetet (hőhídmegszakításos) tok-, és szárny profiokbó, egy- egy fi üvegezésű mezőve és egy- egy befeé nyíó- bukó szárnnya Vasaat SCHÜCO típus, nyíó- bukó, váasztott kiviteben Eheyezés: heyszínen egy- egy 2800*1 830 mm NM tükörképes abakeem soroó profiokka összeépítve, vasbeton szerkezethez csavarozott kapcsoatokka, és idomacé profiok segítségéve rögzítve Üvegezés: 2 rétegű hőszigetet üvegezésű üvegtábákka, meyekné K= 1,1 W/m2K, küső odaon tömítő profiha, beső odaon üvegszorító profia beépítve A hivatai épüeten minden abiakba nyitásérzékeő és az abakokra átátás eeni védeem, beátásgátó fóia szükséges Aumínium szerkezetű küső bejárati ajtóeem: SCH ÜCO ROYAL S 701 típusú hőszigetet (hőhídmegszakításos) profiokbó ájon, egyszárnyú befeé nyíó típus Abban az esetben, amikor abak+teraszajtó van egybeépítve: ajtóméret 900/2730 mm Ajtószárny: 2 rétegű hőszigetet üvegezésű üvegtábákka, küső odaon tömítő profia, beső odaon üvegszorító profia beépítve A hivatai épüeten minden ajtóra nyitásérzékeő és az ajtókra átátás eeni védeem, beátásgátó fóia szükséges Vasaat kiincs, kiincscím váasztott kiviteben Eheyezés: vasbeton és faazott szerkezetekbez csavarozott kapcsoatokka, idomacé profiok segitségéve rögzítve Nyitási irány: a heyszínen eenőrizendő Könyökő: etrudát aumínium párkányfedő (vízvető) profi két végén facsatakozó peremezésse, abakok asó tokszárához csavarozássa rögzítve Beső könyökő: anyaga L osztáyú borovi fenyő, gyaut kiviteben, 21 mm vastagságban, 9/88

12 Váakozási szerződés,a maszkvoi nagykövetség hivata/án, rezidenciáján és garázs épüetén efvf}gzendő nagykarbantartási, feújitási feadatok eátása" tárgyában aapkezeéssei és feüeti mázoássa eátva natúr színben, 22 cm széességig Eső ütem - feső színt és rezidencia: 144,20 m Második ütem - asó szint irodái + fódszinti heyiségek: fódszint: 24,20 m L emeet: 55,60 m Szemödökburkoat: 2 mm vastag aumínium emezbő hajított L szevény, csavarozássa rögzítve, abak és bejárati ajtóeemeknél Abeépítésre kerüő új, aumínium profiú nyíászárók méreteit az árazatan kötségvetés tartamazza A parapet fa építése POROTHERM 20 N+F faazóbiokka készü A faburkoat mészhomok tégjábó készü, méyitett fugáva, 12 cm vastagságban A faburkoat és a parapetfa közé kerü eheyezésre az AUSTROTHERM XPS R hőszigeteés v 8 cm vastagságban A nyíászárók cseréjéné a jeenegi áapot heyreáítását ke figyeembe venni A heyiségek beső festését, mázoását ietve tapétázását a Nagykövetség saját hatáskörben intézi A tapétázás! a heyreáítás mértékéig árazza be az Ajánattevő, csak a heyreáítási munka- és anyagdíjáva ke számoni A tárgyi munka a megévő kíma berendezések bontását, új kímarendszer kiépítését is tartamazza A munka során sor kerü: - az átaános épüetgépészeti szereésre, - az épüetgépészeti csővezeték szereésre és - a égkondicionáó berendezések beszereésére Az építési beruházás során az evégzendő munkákat, azok mennyiségét esődegesen az árazstan kötségvetési kiírás tartamazza, jeen dokumentáció műszaki eírása, ietve az ajánattevői kérdésekre adott váaszok a kötségvetési téteek tartamát segitenek értemezni, pontosítani Az ajánattevöknek esődegesen tehát az árazstan kötségvetés ekészítéséve ke megtenni szakmai ajánatokat Az árazatan kötségvetés ekészítésének koncepciója az vot, hogy aapvetően a megévő radiátorokat szükséges visszaheyezni Ezt a munkát jeöi az árazatan kötségvetés "főösszesítő aap" és "nyíászáró aap" munkaapja Ehhez képest opcionáis jeegge femerüt annak az igénye, hogy ajánatkérő a megévő radiátorokat új acéemez kompakt apradiátorra cseréi Ezt a mnnkát jeöi "főösszesítő opciós" és "nyíászáró opciós" munkaapja A garázzsa és a burkoássa kapcsoatos feadatok a radiátorokka kapcsoatos munkáktó függetenü, tartamiag ugyanazok, ezért nem készüt esetukben aap és opciós kötségvetés Ajánatkérő a küönbözeti kötségvetésben a kiegészítő tájékoztatás során adott információk és az ajánattevő áta tett kiegészítő észrevéteek fetüntetésé! kérte Az eddig kiadott kiegészítő tájékoztatások átvezetésre kerütek a küönbözeti kötségvetésben Ide kerütek bee továbbá azok a téteek is, ameyeket ajánatkérő opciós jeegge kér megajánani, mert megrendeésuk a pénzügyi ehetőségek f"tiggyénye Ezen opciós téteek a következők: - tűzjező rendszer - viámvédemi rendszer as ragasztott üvegezés - betéri ajtók {minden egyes tétee opciós, azaz megrendehető önmagában p az I emeeti foyosó ajtaja) - kötéri ajtók {minden egyes tétee opciós, azaz megrendehető önmagában p a kazánházi ajtó) 10/88

13 Váakozási szerződés,_a maszkvoi nagykövetség hivata/án, rezidencíáján és garázs épüetén evégzendő nagykarbantartási, [eúiitási feadatak eátása" tárgyában Ezeket a téteeket tehát szükséges beárazni azonban a főösszesítőkben a "Küönbözeti kötségvetés összesen" sorban ezen opciós téteek árát nem ke figyeembe venni Módosítások a 2012 március 19-én kiadott ietve a 2012 ápriis 13-án kiegészítő tájékoztatás keretében megküdött, az ajánattevő észrevéteeit tartamazó kötségvetéshez képest: - a "főösszesítő aan" és "főösszesítő opciós" munkaapokon a Küönbözeti kötségvetés összesen" sor tartama pontosításra kerüt a fentiek aapján; - a "nyíászáró aap" és "nyíászáró opciós" munkaapokon a kondenzvíz evezetésse kapcsoatos munkák eőírásra kerütek, ezeket piros színne jeötük Ugyanezen munkaapokon az új fa és új aumínium ajtókra vonatkozó téteek törésre kerütek (ezeket áthúzássa jeötük) és a biztonsági ajtókra vonatkozó eőírások a "küönbözeti kötségyetés"-ben kerütek rögzítésre; - a nyíászáró opciós" munkaapon az acéemez kompakt apradiátor mérete módosításra kerüt, a régi méretet áthúzás az új méretet pedig piros szinű bejegyzés jeöi; - a burkoás" munkaapon törésre kerüt a közös étkező padóburkoatának készítése (piros áthúzás jeöi), továbbá rögzítésre kerütek a medence burkoásáva kapcsoatos munkáatok; - a "küönbözeti kötségvetésben" szerepeinek a kiegészítő tájékoztatás következében figyeembe veendő téteek, továbbá opciós eemként megjeent a fentiekben fesorot öt téte A fűtésszereési munkákná ajánatkérő opciós műszaki tartamat is meghatározott az aábbiak szerint: Ajánatkérő aapvetően a megévő öntöttvas tagos radiátorok visszaheyezését kéri azok eszereése után (parapetfa megépítését követően) A munka tartamazza: - épüetgépészeti csővezeték szereését és - épüetgépészeti szerevények és berendezések szereését Enné a ehetőségné az Ajánatkérő nem számo az újonnan visszaheyezett, fehér színne mázot radiátorok etakarására, burkoására Ajánatkérő opcionáis ajánatot kér új acéemez kompakt apradiátor eheyezésére A munka során sor kerü: - épüetgépészeti csővezeték szereésére és - épüetgépészeti szerevények és berendezések szereésére Az árazatan kötségvetés nem tartamazza a tartószerkezet építését és az eektromos szereési munkákat (heyszíntő függ) Ajánatkérő kéri az opció beárazását, mert az ajánati árak függvényében dönt arró, hogy a nyertes ajánattevőtő megrendei-e az opciós munkát A garázs épüet feújítása A garázs épüet feújításáná sor kerü a régi, aza tető és a szigeteő réteg ebontására, a kopoit üveg kibontására, törmeékként vaó eszáítására Sor kerü a korrodát fódémpaneok javítására és az új attikafa kiaakitására A statikai szakvéemény eőírja a 20*20 cm keresztmetszetű monoit vasbeton tehereosztó gerendák, koszorúgerendák, piérek kiaakítását és méreteit vaamint a betonacé szükségetét öt áószékes csüngő szaruvéges tetőszerkezet készü hajópadó burkoatú ereszképzésse és oromdeszkázattal A beépített faanyagok gomba- és rovarkártevő eeni védeemme esznek eátva, vaamint a faanyag ángmentesítése is evárás az Ajánatkérő POROTHERM 30 N+F ( részérő Az oromfa faazása osztáyú minőségben) tégjábó faazóhabarccsa faazva készü Az oromfa v#r burkoása hajópadó A fa burkoat, az ereszképzés és az oromdeszkázat feüetképzése Xyamon aapozóva és Xyadecor impregnáó anyagga esz feüetkezeve (\ /88

14 Váakozási szerződés " a moszkvai nagykövetség hivata/án, rezidencíáján és garázs épüfeén evégzendő nagykarbantartási, fe!újitási feadatok eótása " tárgyában A tetőfedés anyaga LINDAB tiopine LPA tégavörös cserepesemez 1100 mm fedőszéességű eemekbő egyszerű nyereg tetőn A műanyag nyíászárók beépítése a statikai terv figyeembevéteéve történik, piér közönként 2 140/80 cm- es néveges mérette Nyitásirányuk: bukó-nyíó, kettő egyben, sorova összeszereve Jeenegi káva és párkány kiaakítássa vakova Távnyitó nem szükséges Vasaat: SCHÜCO típusvasaat A nyíászárók nyitásirányát a Megrendeöve a szerzödés megkötése után egyeztetni ke A homokzati vakoás után (egyeneten feüet kiegyenítése céjábó) kerü sor a garázs épüet szigeteésére A homokzati fa hang- és hőszigeteése 80 mm vastagságú ROCKWOOL vakoható közegyapot hőszigeteő emezze készü, dörzsöt feüette, törtfehér színne Az épüetábazat höszigeteése 60 mm etrudát poisztirohab emezze készü Erre kerü fe sziikát ábazati vakoat feüeti rétegként, szürke színben A bádogozási munka tartamazza a függőereszcsatorna és efoyócsatorna piros eoát aumínium emezbő vaó szereését, vaamint a emezszegések kiaakítását Hivatai épüetné a terasz közösségi étkező és medence burkoatfeújítása A burkoásra kerüő teraszná az újonnan készüő régrendet ke figyeembe venni Nem szükséges a terasz jeenegi burkoatának ebontása A teraszon kenhető szigeteés készü A burkoat anyaga feibiis ragasztó és csúszásmentes fagyáó kerámia ap A foyókák nem kerünek ebontásra Téte: Kerámia ap padóburkoat készítése, csúszásmentes feüetű mázatan kerámia apokbó, néveges apméret 300*300 mm Gyártmány: Granitogres Sand Stone, szín: GRIGIO, feüet: matt (enyhén érdes), a apok vastagsága 8,5 mm, V keménységű fokozat, dietáció képzéséve, meynek mennyisége 287,00 m2 A burkoóapokat háóban ke fektetni, a apok közötti hézag széessége egaább3,00 mm A padóburkoatot az épüettő határoó faszerkezetektő mindenütt tágujási hézagga ke eváasztani A dietációs hézagokba rozsdamentes fémemez tágujási profiokat ke beépíteni A padóburkoó apok ágyazásához, ragasztásához és hézagoásához az aábbi anyagok akamazhatóak: Műanyag adaékos rugamas fagyáó ragasztóhabarcs Kerafoor (MAPE), műanyag adaékka javított fagyáó fugázóhabarcs Keracoor (MAP E!), egykomponensű sziikonbázisú fagyáó fugatömítő Mapesi AC (MAPEI) Készüjön továbbá 15 cm szées fedap eoát aumíniumbó, meynek mennyisége 64,4 m A medence burkoat feújításáná az Ajánatkérő csak a munkadíjat kéri figyeembe venni, mert a burkoat rendekezésre á A közösségi étkezőve kapcsoatosan az ajánattevőnek feadata nincs Az anyagok kiszáításához a Nagykövetség biztosít kamionokat Árajánatot az Ajánattevő készítsen e fuvar-, üzemanyag-, autópáyadíjra stb Ezt a kötséget az Ajánattevő a járuékos kötségek között jeenítse meg Normá nyomású vezetékes víz véteezhető a Követség terüetérő A viamos szekrényben 3*80 A áramerősségű biztosítékok vannak A Nagykövetség biztosítani tud 3*63 A- t a foyamatos munkavégzéshez A Nagykövetségge egyezteve az anyagok deponáása történhet a garázs meetti parkoóná, ietve a terasz aatti fedett részné oy módon, hogy az épüetek megközeíthetőségét ne zavarja Szükség esetén a feső gépkocsi parkoó is igénybe vehető A Kiviteező épüetben történő mozgására küön eőírás kerü kidogozásra Az ömesztett anyagok szerezhetők be heyben, mint p cement, sóder Homok Téga már nem - a hivatai épüethez A garázs épüethez a faanyag a heyszínen beszerezhető \\ v1fr 12/88

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név : cím : cégjegyzékszám : adószám : számlavezetö: bankszámlaszáma: Projekt 18 Kft. 1181 Budapest, Kondor Béla st ny. 16. 01-09-896405 14269677-2-43 OTP

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben