SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak"

Átírás

1 SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató szakiskoláknak 1

2 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült. SZAKMAI VEZETÕK PÁLA KÁROLY SZAKMAI IGAZGATÓ PUSKÁS AURÉL FEJLESZTÉSI IGAZGATÓHELYETTES RÁPLI GYÖRGYI A PROGRAMFEJLESZTÉSI KÖZPONT VEZETŐ JE FEJLESZTÉSI PROGRAMVEZETŐ KORÁNYI MARGIT VEZETŐ FEJLESZTŐ K ARATÓ LÁSZLÓ KÁLMÁN LÁSZLÓ SZAKMAI BIZOTTSÁG BÓKAY ANTAL ELNÖK BÁNRÉTI ZOLTÁN CSERHALMI ZSUZSA GYÕRI JÁNOS SCHEIN GÁBOR ALKOTÓSZERKESZTÕ FENYŐ D. GYÖRGY SZAKMAI LEKTOROK A SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAI PETHŐ NÉ NAGY CSILLA SCHLEICHER IMRÉNÉ TRENCSÉNYI BORBÁLA FELELÕS SZERKESZTÕ NAGY MILÁN TIPOGRÁFIA BÁRD JOHANNA SULINOVA KHT. FENYŐ D. GYÖRGY A KIADVÁNY INGYENES, KIZÁRÓLAG ZÁRT KÖRBEN, KÍSÉRLETI-TESZTELÉSI CÉLLAL HASZNÁLHATÓ. KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM KERÜLHET. KIADJA A SULINOVA KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KHT BUDAPEST, VÁCI ÚT 37. A KIADÁSÉRT FELEL: PÁLA KÁROLY ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ MÁSOLÁSA, TERJESZTÉSE SZIGORÚAN TILOS! NYOMDAI MUNKÁK: PÁTRIA NYOMDA 7 ZRT., 2007

3 MAI MAGYARORSZÁG MAI MAGYAR IRODALOM Tanári útmutató szakiskoláknak Fejlesztő Fenyő D. György

4 TARTALOM 5 NÉVJEGY 6 MAI MAGYARORSZÁG MAI MAGYAR IRODALOM

5 NÉVJEGY KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FÓKUSZOK AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK MODULOK (A FEJEZET RÉSZEGYSÉGEI, A MODULOK FELDOLGOZÁSI SORRENDJE) ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK (KÉPESSÉGFÓKUSZ-VÁLTÁS) KÖVETELMÉNYEK Cím Mai Magyarország mai magyar irodalom Ajánlott óraszám 10 Tematikus fókusz Poétikai fókusz Szövegértési fókusz Szövegalkotási fókusz A közelmúlt és a jelen társadalmi és szellemi problémái, jelenségei; a mai magyar demokrácia; a posztmodern világ A mai irodalom nyelvi jelenségei, a nyelvi rétegek összecsúszása; fikciós és nem fikciós szövegek A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek felismerése; jogi, nem fikciós narratív és irodalmi szövegek; a szövegekben kifejezett értékek és magatartásformák felismerése és reflektálása Kreatív szövegalkotási feladatok; elbeszélő és polemizáló szövegek alkotása Szövegelemzés, beszélgetés, vita, társadalmi jelenségek megfigyelése, problémák leírása és azonosítása Művek, szövegek: Tar Sándor: Boldog karácsonyt Parti Nagy Lajos: Fröcskös Interjúk roma értelmiségiekkel Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata A Magyar Köztársaság alkotmánya Kányádi Sándor: Vannak vidékek (Előhang) Petri György: Mosoly Tartalmak, fogalmak: Posztmodern világ, posztmodern jelenségek Demokrácia, demokratikus intézmények, lehetőségek, korlátok Nyitott társadalom Társadalom, szociokultúrák Cím Ajánlott óraszám Kapcsolódó kereszttantervi modulok Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek 1. A posztmodern világ posztmodern művészet 2. A mai magyar társadalom, a nyitott társadalom 3. A társadalom szegényei, társadalmi feszültségek 4. Az egyéniség korunkban Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Társadalomismeret: jelenismeret Kritikai gondolkodás; előítéletek felismerése, azonosítása; problémafelismerés

6 RÁHANGOLÓDÁS T/1. 5. oldal 10 PERC Tervezett idő: A feladat előzetes megbeszélése, kiosztása: 10 perc, utólagos megbeszélése: 15 perc Tanári instrukciók: Arra törekedjünk a feladattal, hogy a diákok nyitott szemmel járjanak az utcán, hogy vegyenek észre mai társadalmi, kulturális stb. jelenségeket, és jöjjenek rá arra, hogy az ő világuk/a mi világunk is, minden szokásunk, tárgyunk, eljárásunk, rituálénk történeti képződmény. Vélhetően sok olyant fognak felsorolni, amit mások nem ismernek, talán a tanár sem, de ez nem baj. A jelenségek felsorolásakor megbeszélhetjük, értelmezhetjük együtt ezeket a jelenségeket. Kiemelt képességek, készségek: Megfigyelőkészség, a leírás, a problémák és jelenségek azonosításának és megnevezésének képessége. Célcsoport / differenciálás: az egész osztály M u n k a f o r m a : egyéni munka, frontális megbeszélés Módszerek, eljárások: gyűjtés, összehasonlítás, szülőkkel való beszélgetés, mérlegelés 1. Nézzünk körül! Először gyűjtsünk olyan jelenségeket, tárgyakat, szokásokat, amelyek nagyon a mi korunkra jellemzőek. Nézzetek körül a környezetetekben, az utcán, az interneten, az iskolában, a munkahelyeken, a bevásárlóhelyeken, a szórakozóhelyeken stb.! Milyen új, nagyon új és egészen új jelenségekkel találkoztok? Soroljatok föl olyan technikai tárgyakat, szokásokat, szórakozási formákat, szavakat, nyelvi jelenségeket, műfajokat stb., amelyekről azt sejtitek, hogy 1, 5, 10 vagy 15 éve még nem léteztek. A feladat megoldásához hívjátok segítségül szüleiteket vagy más idősebb embereket! Feljegyzések, gondolatok, ötletek:

7 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M 7 JELENTÉSTEREMTÉS Posztmodern jelenségek T/2. 6. oldal 30 PERC Csoportmunka 15 perc, megbeszélés 15 perc T a n á r i i n s t r u k c i ó k : A feladat célja, hogy olyan jelenségekre, amelyekkel esetleg nap mint nap találkoznak a diákok, felfigyeljenek, értelmezzék azokat. Alkossanak a diákok érdeklődés szerinti 4 fős csoportokat. Minden csoport válasszon ki két olyan jelenséget vagy fogalmat, amelyik érdekli, amelyiket ismer. Törekedjünk arra, hogy minden fogalmat, jelenséget vagy épületet legalább egy csoport megkapjon. A megbeszélés során egészítsük ki mindazt, amit a diákok összeraktak. Kiemelt képességek, készségek: Kulturális tájékozódás, lényegkiemelés, pontos, rövid fogalmazás, kulturális emlékezet előhívása. Célcsoport / differenciálás: az egész osztály M u n k a f o r m a : csoportos, utána frontális megbeszélés M ó d s z e r e k, e l j á r á s o k : feladatok megoldása E s z k ö z ö k : Javasolhatjuk a számítógép, internetes csatlakozás használatát, de nem elengedhetetlen. 2. Posztmodern jelenségek Nézzetek utána a következő jelenségeknek, épületeknek, tárgyaknak! Mi az, milyen az? Ismeritek-e, használtátok-e már a Wikipédiát? Mi az, milyen az? Mi az újdonság az MP3-ban? Mitől más az, mint a CD? Mi az, milyen az?

8 8 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M Láttátok-e már Budapesten a Millenáris Parkot/A Jövő Házát? Mi az, milyen az? Mi az a blog? Ki írhat blogot, ki olvashatja el az ember blogját? Mi az, milyen az? Láttátok-e már Budapesten az ING Bank épületét a Dózsa György úton? Mi az, milyen az?

9 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M Mit jelent a világzene? Mitől más az, mint a népzene? Mi az, milyen az? Hallottátok-e már a kifejezést: globalizáció? Mi az, mit jelent, milyen az? MEGOLDÁSI JAVASL AT: A fogalmakról alább olvasható egy-egy rövid, egymondatos meghatározás, majd egy magyarázó leírás. Wikipédia A Wikipédia egy szabadon szerkesztett internetes lexikon, amelynek írásában, szerkesztésében bárki részt vehet. Az egyes szócikkeket bárki írhatja, és a kész szócikkekhez is bárki hozzászólhat, vitathatja a leírtakat, hozzátehet a leírtakhoz stb. A Wikipédia az egyik legjobb többnyelvű, nyílt tartalmú, közösség által fejlesztett lexikon (kalendárium és napi hírek jellegű információkkal kiegészítve), amelyet a nonprofit Wikimedia Foundation üzemeltet. A Magyar Wikipédia az eredeti közös munkaterv (project) nemzeti nyelvű része. Az angol rész november végén érte el a 1,5 milliós szócikkszámot, a nemzeti nyelvű részekben pedig több mint 4,2 millió szócikk olvasható és szerkeszthető. Az angol nyelvű projekt január 15-én indult, a magyar változat pedig július 8-án látta meg a napvilágot. Forrás: 9

10 10 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M MP3 A számítógép hangkártyáján lejátszható fájlformátumot hívják MP3-nak. Zenei értelemben ez az eszköz lehetővé teszi, hogy mindenki nagyon sok zenét töltsön le magának, és tetszőleges sorrendben játssza le. Vagyis nemcsak többet tárol, de már nem az alkotó által megszabott rendben tárolja a zenéket, hanem a befogadó döntése szerint. A számítógép hangkártyáján keresztül lejátszható és egyre inkább elterjedőben lévő fájlformátumot hívják MP3-nak. Az eredeti elnevezés mpeg layer 3 ami lényegében egy tömörítési eljárás. Ahogy a digitalizált képek között is sokféle van (bmp, tif, gif, jpeg stb.), úgy a digitalizált hanghullámok adatait is sokféle formátumban lehet rögzíteni. A hangok esetében a leginkább elterjedt a wav, más néven a wave, amely teljesen azonos a CD minőségével, amennyiben 16 bites felbontást és 44,1 khz mintavételezési frekvenciát használunk. Ezt a wav file-t az MP3-készítő program átszámolja, tömöríti, így jön létre az MP3-fájl. Az MP3 minősége nem teljesen azonos az eredeti wav file (CD) minőségével, mivel a tömörítési folyamat adatvesztéssel jár. Az MP3 minősége ugyanakkor még mindig elég jó, az internetes adatátvitel sebessége még nem a leggyorsabb, ezért elengedhetetlen a fájlok méretének csökkentése, és az MP3 itt egy egészséges kompromisszumnak tűnik. Arra mindenképp jó, hogy a zenéket az ember ingyen meghallgathassa, és aztán ami nagyon tetszik, azt megveheti CD-n. Ez azért is jó, mert a CD-t bármilyen CD-játszóval lehet használni, míg az MP3-at számítógépen vagy hordozható MP3 lejátszón lehet lejátszani. Forrás: Az MP3 megjelenése óta forgalomba került az mp4 is, amely képek lejátszására is alkalmas eszköz. Ez gondolatmenetünket nem tette érvénytelenné, inkább bővítette azt a kört, amelyre a befogadó szabad beavatkozása, szerkesztése kiterjed. Millenáris Park/A Jövő Háza Olyan közpark Budapesten, a volt Ganz-gyár területén, amelyben a terület felhasználása megváltozott: egy gyártelepből sokfunkciójú szórakoztató és szabadidőcentrum vált úgy, hogy az eredeti épületeket és formákat az áttervezés során sok elemükben a tervezők megtartották. Millenáris Park a volt Ganz-gyár átépítése Eddig leginkább családok: gyerekek, szülők, nagyszülők vették birtokukba a parkot, amely remélhetőleg sokáig kedvelt pihenő- és szórakozóhelye marad a főváros lakóinak. A hely varázsát komplexitása és újszerű kialakítása adja. Az új részek kiválóan kapcsolódnak a régi épületekhez, melyek közül van, amelyik teljesen, van, amelyik csak részben őrizte meg eredeti formáját. A létesítmény környezete is egészen más formát mutat, mint amit korábban itthon látni lehetett: a parkban játékos-mesés játszótér van, vízfelületek és sok szabad tér, melyet a környék megszokott, városi hangulata tesz otthonossá. A Millenáris Park szolgáltatásainak rendszere kiérlelt koncepcióra utal. A fogadócsarnok, a színház, a hatalmas kiállítóterek a külső oldal felől is jól megközelíthetőek. A színházépülethez hangulatos szabadtéri színpad csatlakozik, amely, ha nincs előadás, a park szerves része. A földalatti parkoló pedig megoldja a vendégek járműveinek elhelyezését. Az elárvult, magára hagyott ipari tájból szinte varázsütésre bontakozott ki egy egészen új világ. Forrás: Blog A blog a világhálón, a weben vezetett személyes napló. A magánszöveg a nyilvánosság előtt formálódik, bárki elolvashatja, sőt a blogot írónak, a bloggernek célja is, hogy mások olvassák a bejegyzéseit.

11 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M 11 A weblog, web log, webnapló vagy egyszerűen blog egy webes alkalmazás, amely időponttal ellátott bejegyzéseket tárol egy nyilvános weboldalon (illetve magát ezt a weboldalt is szokás weblognak nevezni). A bejegyzések leggyakrabban de nem szükségszerűen fordított időrendi sorrendben vannak. Egy ilyen weblap jellemzően bármely www-felhasználó számára elérhető, olvasható, sőt bizonyos mértékben néha szerkeszthető is (pl. hozzászólások). A weblog a web és a log szóösszetételből származik. A blog kifejezést a server log-gal való összekeverhetőség miatt, ennek elkerülésére kezdték alkalmazni, és hamar elterjedtté vált. A weblogot író célja általában az önkifejezés, gondolatai közreadása és az általa képviselt vélemények terjesztése. Témája sokrétű: lehet egyszerűen egy interneten közzétett személyes, egyéni napló, de lehet egyéni vagy csoportos politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti jellegű kommunikáció eszköze is, és lehetségesek tematikus blogok is (pl. kifejezetten csak az irodalommal foglalkozóak); ennek megfelelően a webnaplót vezetők köre az alkalmi szerzőktől a nagy írói közösségekig, sőt vállalatokig terjed. Sok weblog teszi lehetővé a látogatóknak nyilvános megjegyzések írását, ami közösségek kialakulásához vezethet. A weblogok vagy bloggal kapcsolatos oldalak összességét blogtérnek (blogsphere) is nevezik. Az egyéni weblog-bejegyzések szinte mindegyike dátummal és időbélyeggel van ellátva, a legújabb bejegyzésekkel a legtetején. Mivel a hivatkozások nagyon fontosak a weblogokban, a legtöbb blog támogatja a régebbi bejegyzések archiválását és statikus linkek generálását. Forrás: ING-irodaház Dózsa György út (2004), építész: Erick van Egeraat A banképület két módon is illeszkedik a környezetéhez, ugyanakkor egészen új látványt és hangulatot teremt. Szemben áll a Városligettel, ezért hajló beton- és fémpillérei felidézik a szemben lévő parkot. Mellette a volt szakszervezeti székház áll, annak oszlopos megoldásaira is emlékeztet. Játékos, humoros épület, ugyanakkor felhívja magára a figyelmet, a bank komolyságát is kifejezi. A szimbólum lényegéhez tartozik, hogy eredeti, könnyen megjegyezhető és kifejező. Valami olyan, mint a holland Erick van Egeraat töredezett üvegépülete, amelynek a tervezettsége és esetlegessége, rendezettsége és kuszasága, posztmodernsége és simulékonysága közti feszültség szinte többet árul el a magyar jelenről és közelmúltról, mint akár a beázott időkerék az út túloldalán. Egeraat szimbóluma ráadásul a Kelet-Európán túl elterülő vidékeken is érthető és élvezhető. Forrás: Világzene A világzene a különböző népzenéken alapul, de azokat nem külön-külön, mint csak az adott nemzet zenei kincsét kezeli, hanem mint közös, összemberi értéket. A világzenében ezért keverednek a különféle népek zenéi, a különböző hangszerek és zenei megoldások. Nem zárkóznak el a világzene művelői a dzsessz, a komolyzenei és rockzenei megoldások felhasználásától sem. A világzene gyűjtőnév azokra a zenei stílusokra jellemző, amelyek sem a klasszikus zenébe, sem a világ nagy részén elterjedt könnyűzenébe nem illeszthetőek be, és gyakran népzenei eredetűek. Leggyakrabban a szó szorosabb értelmében vett nyugati kultúrkörön kívül eső országok zenéjét nevezik így. A világzenei művekre jellemzőek az adott kultúrkör hagyományos, megkülönböztető elemei, illetve a jellegzetes hangszerek használata (pl. szitár). Maga a világzene elnevezés az 1980-as években terjedt el. Bár a világzene kifejezést elsődlegesen népzenére használják, idetartoznak még a nyugati kultúrkörön kívüli kultúrák popzene jellegű számai is, valamint az

12 12 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M olyan, nem európai eredetű zenei stílusok, amelyekre a harmadik világ zenéje is hatással volt (pl. afrokubai zene). Forrás: Globalizáció A globalizáció annak a folyamatnak a neve, amelynek során a Föld mind több és több pontja egyazon rendszer részévé válik a legkülönfélébb területeken: a gazdaságban, az információáramlásban, a közlekedésben, az értékek, a gondolatok és a kultúra világában. A globalizáció a modern világ népeinek növekvő kapcsolatrendszere és kölcsönös függése. Az áruk, a tőke, az emberek és az információ áramlását a technológiai fejlődés gyorsítja. A globalizáció következtében egymástól igen távol élő emberek, közösségek is kapcsolatba kerülnek egymással. A gazdaság terén a globalizáció egyik látványos jele, hogy a világ minden nagyvárosában egyforma szupermarketekben kaphatóak egyforma áruk. Megjelentek a globális társadalom csírái is: paradox módon a világszerte terjedő globalizációellenes mozgalom éppen ennek a jelenségnek a megnyilvánulása. Baloldali szervezetek aktivistái, környezetvédők a szolidaritás értékeire hivatkozva mutatnak rá, hogy a szegény országok részesedésének aránya a világon megtermelt javakból folyamatosan csökken, miközben természeti környezetük egyre pusztul. Érvelésükkel számos ponton egybecseng jobboldali hangadók álláspontja, akik a nemzeti eszme jegyében bírálják a globális monopóliumokat. A gazdasági folyamatok alapos elemzése azonban azt mutatja, hogy a világnak éppen azok a népei a legszegényebbek, amelyek kimaradtak a globalizáció folyamatából. Közben töretlenül növekedett mindazon államok nemzeti jövedelme, amelyek részt kértek a nemzetközi munkamegosztásból. Minthogy közöttük van a világ két legnépesebb országa, Kína és India, a globalizáció ténylegesen a korábbinál magasabb életszínvonalhoz segítette a világ szegényeinek többségét. Alkotás és kutatás T/ oldal 10 PERC A feladat megbeszélése: 10 perc; munkaidő kb. 10 nap két hét; prezentációk, megbeszélés, művek bemutatása 45 perc Tanári instrukciók: Ezzel a feladattal többek között arra törekszünk, hogy a diákok tudják használni napjaink eszközeit, hogy felismerjék napjaink sok jelenségét, és hogy a használat előtt gondolják végig ezeket. Vélhetően sok olyant fognak találni, felsorolni vagy készíteni, amit mások nem ismernek, esetleg a tanár sem. De ez sem baj: a jelenségek felsorolásakor megbeszélhetjük, együtt értelmezhetjük ezeket a jelenségeket. Az internetes feladatok elvégzéséhez hívjuk segítségül az informatikatanárt. Segítsünk a diákoknak abban, hogy átgondoljuk velük az internethasználat jogi, erkölcsi, nyelvi, emberi vonatkozásait! Dolgozhatnak a diákok egyénileg is, de támogassuk, ösztönözzük a kiscsoportos munkát!

13 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M 13 Kiemelt képességek, készségek: Megfigyelőkészség, nagyobb munka eltervezése és megszervezése, anyaggyűjtés, az internet minden értelemben kulturált használata. Célcsoport / differenciálás: az egész osztály M u n k a f o r m a : egyéni vagy kiscsoportos munka, frontális megbeszélés, prezentációk Módszerek, eljárások: gyűjtés, fogalmazás, szerkesztés, internetes tervezés 3. Alkotás és kutatás Olyan, hosszabb időszak alatt elvégezhető feladat következik, amelyre minden bizonnyal kell is, érdemes is több időt, 10 napot, két hetet fordítani. Önálló vagy párosan elvégezhető kutatómunkát kell végezned. A végeredményéről be kell majd számolnod vagy el kell helyezned a munkádat a portfólióban! Válassz egyet az alábbi feladatok közül! Az elkészült alkotást ha nyomtatott formátumba hozható helyezd el a portfóliódban! a) Keress lakóhelyeden, településeden, városodban olyan épületeket, amelyek az elmúlt kb. húsz évben épültek! Keress olyanokat, amelyek az elmúlt öt évben épültek! Deríts ki róluk minél többet (például: mi a funkciójuk, ki tervezte őket, hogy használják azokat az épületeket, mit írtak róluk, szeretik-e őket a tulajdonosaik vagy a használóik stb.)! Vannak-e köztük posztmodern épületek? Melyek azok, és miért nevezhetjük posztmodernnek őket? b) Készíts néhány osztálytársaddal osztályhonlapot! Ehhez gondoljatok végig sok mindent: Milyen technikai feltételek mellett tudtok honlapot működtetni? Kinek milyen beleszólása van abba, hogy mi kerüljön föl a honlapra? Kinek milyen jogai vannak? Ki szedhet le onnan anyagokat? Milyen erkölcsi feltételeknek kell megfelelnie a honlapnak? (Például: Kiről és milyen kép kerülhet föl? Milyen titkokra kell tekintettel lenni? Hogyan védhetők meg az osztálytársak és a tanárok személyiségi jogai? és így tovább.) Milyen jogi problémákat vet föl a honlap? (Például: Milyen anyagokat, szövegeket, zenéket rakhattok föl rá jogtisztán, vagyis úgy, hogy a felrakónak/letöltőnek joga legyen felrakni/letölteni? Hogyan érvényesíthetőek a szerzői jogok, vagyis mit kell tenni, hogy a fényképészek, írók, zeneszerzők, festők stb. jogai ne sérüljenek és így tovább.) Milyen rovatokat, témákat szeretnétek? Milyen legyen a honlap szerkezete? Milyen interaktív felületeket tudtok nyitni: chat, levelezőrendszer, fórum stb.? Milyen stílust választotok? Milyen nyelvhasználat fogadható el a honlapon, milyen nem? A honlap elkészítése előtt lehetőleg kérd ki a számítástechnika-tanárod és az osztályfőnököd véleményét! c) Készíts saját internetes naplót, blogot! A blog elkészítésekor vedd figyelembe ugyanazokat a szempontokat, amelyeket a b) pontban a honlap készítéséhez megfogalmaztunk! d) Készíts internetes szócikket a Wikipédiába az iskoládról vagy a lakóhelyedről, ha még nincs! Vagy ha egy olyan téma, hobbi, probléma érdekel, amelyről még nem találsz szócikket a Wikipédiában, készítsd el azt! Törekedj arra, hogy megbízható információkat adj közre! Küldd el az elkészült szócikket az internetes lexikonnak!

14 14 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M e) Válassz ki néhány érdekes, tartalmas blogot, és írj róluk összefoglalót és kritikát! Elemezd a blogokat: milyen a stílusuk, milyen témákat dolgoznak fel, hogyan közelítik meg a témákat, milyen személyiség rajzolódik ki a blogok olvasásakor? f) Nézz utána: milyen a posztmodern film? Milyen filmeket szoktál nézni? Láttál-e már olyan műveket (bizonyára láttál!), amelyek posztmodernnek nevezhetők? Bármelyik témát választod, először készíts tervet, hogy fogsz dolgozni, aztán készíts feljegyzéseket, mi mindenre kell gondolnod, és csak azt követően kezdj hozzá a megvalósításhoz! Lehetséges lépések: a téma kiválasztása ötletek, előzetes elvárások; ötletroham hol kell, hol érdemes utánanézni keresés átolvasás, átgondolás válogatás a vázlat elkészítése szerkesztés megformázás újraolvasás, visszaolvasás, ellenőrzés külső szem: más ember véleményének meghallgatása javítás (korrekció), módosítás, véglegesítés Tervek, gondolatok, feljegyzések, ötletek: MEGOLDÁSOK: Jogi-erkölcsi kérdések: Hívjuk föl a figyelmet, hogy a szerzők, a felhasználók és a cikkekben-képekben érintettek, szereplők jogait egyszerre kell védenie egy szabályozásnak. Hívjuk föl arra is a figyelmet, hogy minden jogi szabályozás hatékony működésének előfeltétele, hogy a használók egyetértsenek a szabályozás szükségességével, és elfogadják a legáltalánosabb normákat. Arról is beszélhetünk, hogy az életnek ez a nagyon új területe természetesen előrébb jár annál, semmint hogy az ott helyes viselkedésnek, és illemnek évszázados hagyományai lennének. De arra is érdemes fölhívni a diákok figyelmét, hogy az Internet csak egy eszköz, egy lehetőség, és rajtunk, használókon, embereken múlik, mire és hogyan használjuk föl. Két ajánlott cikk a jogi-erkölcsi vonatkozásokhoz: (Vállas Péter) (Miavecz Jenő) A posztmodern Valószínűleg a posztmodern fogalma is sok kérdést vet föl. Ezért itt közlünk egy lehetséges posztmodern-értelmezést.

15 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M 15 A posztmodern gondolkodásmód az 1970-es években formálódott, körülbelül 1980-tól beszélhetünk posztmodern korszakról. A posztmodern elsősorban az őt megelőző korszakkal, a modernséggel szemben határozza meg önmagát. Már a korszak neve is erre utal: a modernség utáni kor. De nemcsak mint a modernség utáni, hanem mint azzal ellentétes korszakról is beszélhetünk a posztmodernről. A modernitás hitt a nagy elbeszélésekben, az átfogó világmagyarázatokban, vagy ha nem talált ilyen világmagyarázatot, akkor nagyon fájdalmasan igényelte azt, felpanaszolta a hiányát: a posztmodern nem hisz ezekben. A modern világ akkor kezdett kiformálódni, amikor a francia felvilágosodás hívei azt gondolták, hogy az emberi világ, a társadalom jóra formálható, s ehhez az állam berendezkedését, a hatalmat, a tulajdonviszonyokat, a hatalmi struktúrát kell megváltoztatni. A modern ember nemcsak a társadalom, de az ember megváltoztathatóságában is hitt, azt gondolta, átformálható, és így boldoggá tehető az ember. A posztmodern kor nem bízik abban, hogy a társadalmat és az államot az ember formálja. Nem hisz sem forradalmakban, sem a nemzetállamokat létrehozó nacionalizmusban, sem a kommunizmust létrehozó egyenlőség gondolatában, sem a fasizmust eredményező fajelméletben. Nem véletlen, hogy a posztmodern a kelet-európai szocializmusok megroppanásával egy időben vált korszakká (1980 körül). A posztmodern erősen összefügg a globalizációval és az információs társadalmak kialakulásával. A klasszicizmus univerzális eszmékben hitt, a romantika a helyi és nemzeti jegyekben, a modern a tudományosban és a tervezhetőben. A posztmodern a világok és kultúrák, nyelvek és stílusok keveredését hirdeti. Az internet, annak szabadsága, nyitottsága, nemzetekhez, sőt földrészekhez nem kötött mivolta, ellenőrizetlen (vagy kevéssé ellenőrzött) információáramlása igazi posztmodern jelenség. A ma társadalmát nem a fogyasztás határozza meg, nem is a termelés, hanem az információs robbanás. Ez azzal is jár, hogy az államilag ellenőrzött információáramlás átadta-átadja a helyét az információk szabad áramlásának. A nagy állami nyilvántartó rendszerek (személyi számok, egységes telefonszám-rendszer stb.) átadják a helyüket a sokféle nyilvántartásnak és a párhuzamos rendszereknek. Az állami tervezésben és gondoskodásban bízott a modern kor a posztmodern az állam ellenőrzésében és alternatív rendszerekben bízik. A modern kor az építészetben a funkciót állította a középpontba. Úgy vélte, hogy az épület formáinak minél inkább ki kell fejezniük azt, hogy mire szolgál az épület, és minél takarékosabban kell bánni a térrel és az anyagokkal. A modern kor hozta létre a bérházakat, a lakás funkciójára redukált épületeket, sőt ennek túlhajtásaként a lakótelepeket is. A posztmodern nemcsak a funkcióból indul ki, hanem a formákból. Élményt akar adni, éppen ezért keveri a színeket, formákat, látványokat. A meglepetésre és az ötletre épít, nem tudja elképzelni, hogy típustervek szülessenek. A posztmodern épület színes és feltűnő. A modern ház alapja a szerkezet, a konstrukció volt, a posztmodern ház alapja a forma és a látvány. A modern várostervezés át akarta formálni a városok arculatát, új településeket hozott létre, a régi településeket átformálta. A posztmodern sokkal inkább együtt akar élni a régivel, a maga teljesen új módján, de folytatni akarja a városok már meglévő szövetét. A posztmodern erős, feltűnő gesztusokkal dolgozik, meghagyja a régit, de nem akar belesimulni. A posztmodern képzőművészetben felszívódott az autonóm és nem autonóm (alkalmazott) művészet határa, és felszívódtak az egyes képzőművészeti ágak határai is. A film, a videó és a DVD, a számítógép, a televízió, az animáció bekerült a képzőművészetbe. A posztmodern művészet (és nemcsak a képzőművészet) bekapcsolja a befogadót a műalkotásba, számol vele,

16 16 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M figyelembe veszi, hogy a befogadóban válik teljessé a mű. Az irodalomban a posztmodern legfőbb tulajdonságai a korábbi kultúra nyelvként történő felfogása, az idézés és hivatkozás; a beszélő, az én megsokszorozódása és kérdésessé válása; a kultúrák, hangnemek és műfajok, stílusok és kulturális rétegek keveredése, az irodalom nyelviségének előtérbe kerülése; az erőteljes, feltűnő gesztusok szeretete, a hagyományból való önkényes, inkoherens és személyes válogatás. A 20. század állította a középpontba azt a gondolatot, hogy a kultúra a nyelvben létezik, tehát minden gondolat és megfigyelés, tapasztalat és érzékelés nyelvileg meghatározott. Ezért a nyelv került a posztmodern irodalom centrumába, a művek nyelvisége, az a tény, hogy a nyelv által determináltak az ember élményei és tapasztalatai is. Ezt a nyelvi megelőzöttség tapasztalatának nevezik, tehát hogy az egyént, az egyéni gondolkodást, a mű megalkotását megelőzi a készen kapott nyelv, a korábbi művek által formált nyelv. A posztmodern irodalom nyelvnek tekinti az összes többi, korábban keletkezett művet, ezért gyakran idéz más művekből, rájátszik egyes szavaikra, megoldásaikra, soraikra. Az idézet, evokáció, rájátszás, parafrázis, a posztmodern kifejezésével az intertextualitás a posztmodern művek legfontosabb és legláthatóbb jegye. A modern világ embere az egységes személyiség volt: személyiséggel, határozott énnel, kauzális (ok-okozati) motivációval (legyen az a motiváció biológiai vagy mélylélektani, látható vagy rejtett). A posztmodern nem látja a személyiség egységét: élményekben és tapasztalatokban létezik az emberi személyiség, töredezett, fragmentált. Éppen ezért a művek középpontjában áll az a probléma, hogy ki beszél a műben. A szerepjátszásnak, a választott beszélőnek, a fiktív énnek a korábbi irodalomban is nagy volt a szerepe, de arról nem volt szó, hogy minden egyes műben maga a mű provokálja ki a kérdést: ki beszél benne? A válaszadást pedig a mű tudatosan megnehezíti, az olvasót elbizonytalanítja. S ha sikerül is azonosítanunk a beszélőt, korántsem biztos, hogy a beszélő mindvégig ugyanaz, hogy nem ölt újabb meg újabb alakokat, maszkokat, szerepeket magára. A posztmodern vers általában szerepvers, a posztmodern regény elbeszélője általában a regény szereplője. A posztmodern műben keverednek a különféle kulturális rétegek: slágerszövegek és képregényszövegek éppúgy bekerülnek szépirodalmi alkotásokba, mint Dante vagy Homérosz szövegei. Keverednek a kulturális hagyományok, a műfajok és a hangnemek is. A posztmodern mű gyakran nagyon különféle, széttartó elemekből építkezik. A posztmodern irodalom alkotásai éppen ezért mind egy-egy jelentős, feltűnő, a mű értelmezéséhez, sőt már olvasásához is kihagyhatatlan, megkerülhetetlen gesztusra épülnek. Egy határozott, a mű egészét meghatározó gesztus, mondhatnánk azt is, egy poén, amely a mű alapjává, fundamentumává válik, ami nélkül nem létezik a mű. Nézzünk néhány példát erre napjaink irodalmából! Borges a Pierre Menard, a Don Quijote szerzője című elbeszélése feltételezi, hogy nem Cervantes a Don Quijote szerzője. Umberto Eco: A rózsa neve a szöveg az idős Melki Adso apát visszaemlékezése ifjúkora meghatározó élményére. Esterházy Péter Harmonia caelestisének kulcsgesztusa, hogy az első rész minden külön bekezdése mindig egy-egy édesapám -ról szól. A Termelési regény műfaja termelési regény; az Egy nő papírtekercsre készült, és minden szövege ugyanazzal a mondattal vagy annak egy variánsával kezdődik. Parti Nagy Lajos A test angyala című művének alapgesztusa, hogy egy nőíró, Sárbogárdi Jolán a fikcionált szerző. Temesi Ferenc Por című regényéről mint szótárregényről kell

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Bevezető Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság,

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez KOMPASZ Szerzők: Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková Alessio Surian Olena Suslova A rajzokat készítette:

Részletesebben

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10.

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10. 2013 Új Pedagógiai Szemle az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata Szakmai közreműködő: Magyar Pedagógiai Társaság Főszerkesztő Takács Géza Munkatársak Bozsik Viola szerkesztő

Részletesebben

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető Elméleti bevezető Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető A multikulturális kifejezés kulturális vagy nemzeti sokszínűséget jelent. Azokat a társadalmakat nevezzük multikulturális társadalmaknak,

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA Menedék Migránsokat Segítõ Egyesület Budapest, 2009 A projekt címe: Migráns gyerekekrõl pedagógusoknak A program az Európai Unió Európai Integrációs

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu Erkölcstan KÉPZÉSI

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ SZEMÉLYEK JOGAI

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ SZEMÉLYEK JOGAI Use the bookmarks! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK IX. DISABILITY STUDIES FT DS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ SZEMÉLYEK JOGAI A legfontosabb nemzetközi egyezmények Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

A kiadványt Wootsch Péter készítette

A kiadványt Wootsch Péter készítette A kiadványt Wootsch Péter készítette Mobilitás Országos I úsági Szolgálat, Budapest, 2009. Tartalomjegyzék Előszó egy kirakóhoz... 5 1. fejezet: A település, ahol élünk... 11 1.1. A település, ahol lakunk.

Részletesebben

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar INTERNETES KÖZÖSSÉGEK Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Konzulens: Borsi Csaba Készítette: Tóth Szilvia Művelődésszervező szak 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.)

GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.) GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.) A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely szakirodalmi tájékoztatója Szerkesztő: Oláh Rozália GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007.

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához irodalom_6_kk.indd 1 2014.05.30. 11:41 Szerző Radóczné Bálint Ildikó Szerkesztette Füzesiné Széll Szilvia Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

BEFOGADÓ EGÉSZSÉGÜGY I. INTEGRATIVE HEALTHCARE SECTOR IN HUNGARY I.

BEFOGADÓ EGÉSZSÉGÜGY I. INTEGRATIVE HEALTHCARE SECTOR IN HUNGARY I. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET BEFOGADÓ EGÉSZSÉGÜGY I. INTEGRATIVE HEALTHCARE SECTOR IN HUNGARY I. 8 11 15 ELKERÜLHETŐ ÜTKÖZÉSEK MESTERSÉGEM CÍMERE VÁNDOROK A PARAGRAFUSOK

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára TANÍTÁSI DRÁMA a drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének szolgálatában segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA KÉSZÜLT A

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A fiatalok álmodják mindig az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg. Garas Dezső ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A Foglalkoztatás-Esélyegyenlőség-Versenyképesség

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben