SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató szakiskoláknak"

Átírás

1 SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató szakiskoláknak 1

2 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült. SZAKMAI VEZETÕK PÁLA KÁROLY SZAKMAI IGAZGATÓ PUSKÁS AURÉL FEJLESZTÉSI IGAZGATÓHELYETTES RÁPLI GYÖRGYI A PROGRAMFEJLESZTÉSI KÖZPONT VEZETŐ JE FEJLESZTÉSI PROGRAMVEZETŐ KORÁNYI MARGIT VEZETŐ FEJLESZTŐ K ARATÓ LÁSZLÓ KÁLMÁN LÁSZLÓ SZAKMAI BIZOTTSÁG BÓKAY ANTAL ELNÖK BÁNRÉTI ZOLTÁN CSERHALMI ZSUZSA GYÕRI JÁNOS SCHEIN GÁBOR ALKOTÓSZERKESZTÕ FENYŐ D. GYÖRGY SZAKMAI LEKTOROK A SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAI PETHŐ NÉ NAGY CSILLA SCHLEICHER IMRÉNÉ TRENCSÉNYI BORBÁLA FELELÕS SZERKESZTÕ NAGY MILÁN TIPOGRÁFIA BÁRD JOHANNA SULINOVA KHT. FENYŐ D. GYÖRGY A KIADVÁNY INGYENES, KIZÁRÓLAG ZÁRT KÖRBEN, KÍSÉRLETI-TESZTELÉSI CÉLLAL HASZNÁLHATÓ. KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM KERÜLHET. KIADJA A SULINOVA KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KHT BUDAPEST, VÁCI ÚT 37. A KIADÁSÉRT FELEL: PÁLA KÁROLY ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ MÁSOLÁSA, TERJESZTÉSE SZIGORÚAN TILOS! NYOMDAI MUNKÁK: PÁTRIA NYOMDA 7 ZRT., 2007

3 MAI MAGYARORSZÁG MAI MAGYAR IRODALOM Tanári útmutató szakiskoláknak Fejlesztő Fenyő D. György

4 TARTALOM 5 NÉVJEGY 6 MAI MAGYARORSZÁG MAI MAGYAR IRODALOM

5 NÉVJEGY KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FÓKUSZOK AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK ISMERETEK, TANANYAGTARTALMAK MODULOK (A FEJEZET RÉSZEGYSÉGEI, A MODULOK FELDOLGOZÁSI SORRENDJE) ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK (KÉPESSÉGFÓKUSZ-VÁLTÁS) KÖVETELMÉNYEK Cím Mai Magyarország mai magyar irodalom Ajánlott óraszám 10 Tematikus fókusz Poétikai fókusz Szövegértési fókusz Szövegalkotási fókusz A közelmúlt és a jelen társadalmi és szellemi problémái, jelenségei; a mai magyar demokrácia; a posztmodern világ A mai irodalom nyelvi jelenségei, a nyelvi rétegek összecsúszása; fikciós és nem fikciós szövegek A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek felismerése; jogi, nem fikciós narratív és irodalmi szövegek; a szövegekben kifejezett értékek és magatartásformák felismerése és reflektálása Kreatív szövegalkotási feladatok; elbeszélő és polemizáló szövegek alkotása Szövegelemzés, beszélgetés, vita, társadalmi jelenségek megfigyelése, problémák leírása és azonosítása Művek, szövegek: Tar Sándor: Boldog karácsonyt Parti Nagy Lajos: Fröcskös Interjúk roma értelmiségiekkel Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata A Magyar Köztársaság alkotmánya Kányádi Sándor: Vannak vidékek (Előhang) Petri György: Mosoly Tartalmak, fogalmak: Posztmodern világ, posztmodern jelenségek Demokrácia, demokratikus intézmények, lehetőségek, korlátok Nyitott társadalom Társadalom, szociokultúrák Cím Ajánlott óraszám Kapcsolódó kereszttantervi modulok Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek 1. A posztmodern világ posztmodern művészet 2. A mai magyar társadalom, a nyitott társadalom 3. A társadalom szegényei, társadalmi feszültségek 4. Az egyéniség korunkban Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Társadalomismeret: jelenismeret Kritikai gondolkodás; előítéletek felismerése, azonosítása; problémafelismerés

6 RÁHANGOLÓDÁS T/1. 5. oldal 10 PERC Tervezett idő: A feladat előzetes megbeszélése, kiosztása: 10 perc, utólagos megbeszélése: 15 perc Tanári instrukciók: Arra törekedjünk a feladattal, hogy a diákok nyitott szemmel járjanak az utcán, hogy vegyenek észre mai társadalmi, kulturális stb. jelenségeket, és jöjjenek rá arra, hogy az ő világuk/a mi világunk is, minden szokásunk, tárgyunk, eljárásunk, rituálénk történeti képződmény. Vélhetően sok olyant fognak felsorolni, amit mások nem ismernek, talán a tanár sem, de ez nem baj. A jelenségek felsorolásakor megbeszélhetjük, értelmezhetjük együtt ezeket a jelenségeket. Kiemelt képességek, készségek: Megfigyelőkészség, a leírás, a problémák és jelenségek azonosításának és megnevezésének képessége. Célcsoport / differenciálás: az egész osztály M u n k a f o r m a : egyéni munka, frontális megbeszélés Módszerek, eljárások: gyűjtés, összehasonlítás, szülőkkel való beszélgetés, mérlegelés 1. Nézzünk körül! Először gyűjtsünk olyan jelenségeket, tárgyakat, szokásokat, amelyek nagyon a mi korunkra jellemzőek. Nézzetek körül a környezetetekben, az utcán, az interneten, az iskolában, a munkahelyeken, a bevásárlóhelyeken, a szórakozóhelyeken stb.! Milyen új, nagyon új és egészen új jelenségekkel találkoztok? Soroljatok föl olyan technikai tárgyakat, szokásokat, szórakozási formákat, szavakat, nyelvi jelenségeket, műfajokat stb., amelyekről azt sejtitek, hogy 1, 5, 10 vagy 15 éve még nem léteztek. A feladat megoldásához hívjátok segítségül szüleiteket vagy más idősebb embereket! Feljegyzések, gondolatok, ötletek:

7 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M 7 JELENTÉSTEREMTÉS Posztmodern jelenségek T/2. 6. oldal 30 PERC Csoportmunka 15 perc, megbeszélés 15 perc T a n á r i i n s t r u k c i ó k : A feladat célja, hogy olyan jelenségekre, amelyekkel esetleg nap mint nap találkoznak a diákok, felfigyeljenek, értelmezzék azokat. Alkossanak a diákok érdeklődés szerinti 4 fős csoportokat. Minden csoport válasszon ki két olyan jelenséget vagy fogalmat, amelyik érdekli, amelyiket ismer. Törekedjünk arra, hogy minden fogalmat, jelenséget vagy épületet legalább egy csoport megkapjon. A megbeszélés során egészítsük ki mindazt, amit a diákok összeraktak. Kiemelt képességek, készségek: Kulturális tájékozódás, lényegkiemelés, pontos, rövid fogalmazás, kulturális emlékezet előhívása. Célcsoport / differenciálás: az egész osztály M u n k a f o r m a : csoportos, utána frontális megbeszélés M ó d s z e r e k, e l j á r á s o k : feladatok megoldása E s z k ö z ö k : Javasolhatjuk a számítógép, internetes csatlakozás használatát, de nem elengedhetetlen. 2. Posztmodern jelenségek Nézzetek utána a következő jelenségeknek, épületeknek, tárgyaknak! Mi az, milyen az? Ismeritek-e, használtátok-e már a Wikipédiát? Mi az, milyen az? Mi az újdonság az MP3-ban? Mitől más az, mint a CD? Mi az, milyen az?

8 8 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M Láttátok-e már Budapesten a Millenáris Parkot/A Jövő Házát? Mi az, milyen az? Mi az a blog? Ki írhat blogot, ki olvashatja el az ember blogját? Mi az, milyen az? Láttátok-e már Budapesten az ING Bank épületét a Dózsa György úton? Mi az, milyen az?

9 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M Mit jelent a világzene? Mitől más az, mint a népzene? Mi az, milyen az? Hallottátok-e már a kifejezést: globalizáció? Mi az, mit jelent, milyen az? MEGOLDÁSI JAVASL AT: A fogalmakról alább olvasható egy-egy rövid, egymondatos meghatározás, majd egy magyarázó leírás. Wikipédia A Wikipédia egy szabadon szerkesztett internetes lexikon, amelynek írásában, szerkesztésében bárki részt vehet. Az egyes szócikkeket bárki írhatja, és a kész szócikkekhez is bárki hozzászólhat, vitathatja a leírtakat, hozzátehet a leírtakhoz stb. A Wikipédia az egyik legjobb többnyelvű, nyílt tartalmú, közösség által fejlesztett lexikon (kalendárium és napi hírek jellegű információkkal kiegészítve), amelyet a nonprofit Wikimedia Foundation üzemeltet. A Magyar Wikipédia az eredeti közös munkaterv (project) nemzeti nyelvű része. Az angol rész november végén érte el a 1,5 milliós szócikkszámot, a nemzeti nyelvű részekben pedig több mint 4,2 millió szócikk olvasható és szerkeszthető. Az angol nyelvű projekt január 15-én indult, a magyar változat pedig július 8-án látta meg a napvilágot. Forrás: 9

10 10 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M MP3 A számítógép hangkártyáján lejátszható fájlformátumot hívják MP3-nak. Zenei értelemben ez az eszköz lehetővé teszi, hogy mindenki nagyon sok zenét töltsön le magának, és tetszőleges sorrendben játssza le. Vagyis nemcsak többet tárol, de már nem az alkotó által megszabott rendben tárolja a zenéket, hanem a befogadó döntése szerint. A számítógép hangkártyáján keresztül lejátszható és egyre inkább elterjedőben lévő fájlformátumot hívják MP3-nak. Az eredeti elnevezés mpeg layer 3 ami lényegében egy tömörítési eljárás. Ahogy a digitalizált képek között is sokféle van (bmp, tif, gif, jpeg stb.), úgy a digitalizált hanghullámok adatait is sokféle formátumban lehet rögzíteni. A hangok esetében a leginkább elterjedt a wav, más néven a wave, amely teljesen azonos a CD minőségével, amennyiben 16 bites felbontást és 44,1 khz mintavételezési frekvenciát használunk. Ezt a wav file-t az MP3-készítő program átszámolja, tömöríti, így jön létre az MP3-fájl. Az MP3 minősége nem teljesen azonos az eredeti wav file (CD) minőségével, mivel a tömörítési folyamat adatvesztéssel jár. Az MP3 minősége ugyanakkor még mindig elég jó, az internetes adatátvitel sebessége még nem a leggyorsabb, ezért elengedhetetlen a fájlok méretének csökkentése, és az MP3 itt egy egészséges kompromisszumnak tűnik. Arra mindenképp jó, hogy a zenéket az ember ingyen meghallgathassa, és aztán ami nagyon tetszik, azt megveheti CD-n. Ez azért is jó, mert a CD-t bármilyen CD-játszóval lehet használni, míg az MP3-at számítógépen vagy hordozható MP3 lejátszón lehet lejátszani. Forrás: Az MP3 megjelenése óta forgalomba került az mp4 is, amely képek lejátszására is alkalmas eszköz. Ez gondolatmenetünket nem tette érvénytelenné, inkább bővítette azt a kört, amelyre a befogadó szabad beavatkozása, szerkesztése kiterjed. Millenáris Park/A Jövő Háza Olyan közpark Budapesten, a volt Ganz-gyár területén, amelyben a terület felhasználása megváltozott: egy gyártelepből sokfunkciójú szórakoztató és szabadidőcentrum vált úgy, hogy az eredeti épületeket és formákat az áttervezés során sok elemükben a tervezők megtartották. Millenáris Park a volt Ganz-gyár átépítése Eddig leginkább családok: gyerekek, szülők, nagyszülők vették birtokukba a parkot, amely remélhetőleg sokáig kedvelt pihenő- és szórakozóhelye marad a főváros lakóinak. A hely varázsát komplexitása és újszerű kialakítása adja. Az új részek kiválóan kapcsolódnak a régi épületekhez, melyek közül van, amelyik teljesen, van, amelyik csak részben őrizte meg eredeti formáját. A létesítmény környezete is egészen más formát mutat, mint amit korábban itthon látni lehetett: a parkban játékos-mesés játszótér van, vízfelületek és sok szabad tér, melyet a környék megszokott, városi hangulata tesz otthonossá. A Millenáris Park szolgáltatásainak rendszere kiérlelt koncepcióra utal. A fogadócsarnok, a színház, a hatalmas kiállítóterek a külső oldal felől is jól megközelíthetőek. A színházépülethez hangulatos szabadtéri színpad csatlakozik, amely, ha nincs előadás, a park szerves része. A földalatti parkoló pedig megoldja a vendégek járműveinek elhelyezését. Az elárvult, magára hagyott ipari tájból szinte varázsütésre bontakozott ki egy egészen új világ. Forrás: Blog A blog a világhálón, a weben vezetett személyes napló. A magánszöveg a nyilvánosság előtt formálódik, bárki elolvashatja, sőt a blogot írónak, a bloggernek célja is, hogy mások olvassák a bejegyzéseit.

11 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M 11 A weblog, web log, webnapló vagy egyszerűen blog egy webes alkalmazás, amely időponttal ellátott bejegyzéseket tárol egy nyilvános weboldalon (illetve magát ezt a weboldalt is szokás weblognak nevezni). A bejegyzések leggyakrabban de nem szükségszerűen fordított időrendi sorrendben vannak. Egy ilyen weblap jellemzően bármely www-felhasználó számára elérhető, olvasható, sőt bizonyos mértékben néha szerkeszthető is (pl. hozzászólások). A weblog a web és a log szóösszetételből származik. A blog kifejezést a server log-gal való összekeverhetőség miatt, ennek elkerülésére kezdték alkalmazni, és hamar elterjedtté vált. A weblogot író célja általában az önkifejezés, gondolatai közreadása és az általa képviselt vélemények terjesztése. Témája sokrétű: lehet egyszerűen egy interneten közzétett személyes, egyéni napló, de lehet egyéni vagy csoportos politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti jellegű kommunikáció eszköze is, és lehetségesek tematikus blogok is (pl. kifejezetten csak az irodalommal foglalkozóak); ennek megfelelően a webnaplót vezetők köre az alkalmi szerzőktől a nagy írói közösségekig, sőt vállalatokig terjed. Sok weblog teszi lehetővé a látogatóknak nyilvános megjegyzések írását, ami közösségek kialakulásához vezethet. A weblogok vagy bloggal kapcsolatos oldalak összességét blogtérnek (blogsphere) is nevezik. Az egyéni weblog-bejegyzések szinte mindegyike dátummal és időbélyeggel van ellátva, a legújabb bejegyzésekkel a legtetején. Mivel a hivatkozások nagyon fontosak a weblogokban, a legtöbb blog támogatja a régebbi bejegyzések archiválását és statikus linkek generálását. Forrás: ING-irodaház Dózsa György út (2004), építész: Erick van Egeraat A banképület két módon is illeszkedik a környezetéhez, ugyanakkor egészen új látványt és hangulatot teremt. Szemben áll a Városligettel, ezért hajló beton- és fémpillérei felidézik a szemben lévő parkot. Mellette a volt szakszervezeti székház áll, annak oszlopos megoldásaira is emlékeztet. Játékos, humoros épület, ugyanakkor felhívja magára a figyelmet, a bank komolyságát is kifejezi. A szimbólum lényegéhez tartozik, hogy eredeti, könnyen megjegyezhető és kifejező. Valami olyan, mint a holland Erick van Egeraat töredezett üvegépülete, amelynek a tervezettsége és esetlegessége, rendezettsége és kuszasága, posztmodernsége és simulékonysága közti feszültség szinte többet árul el a magyar jelenről és közelmúltról, mint akár a beázott időkerék az út túloldalán. Egeraat szimbóluma ráadásul a Kelet-Európán túl elterülő vidékeken is érthető és élvezhető. Forrás: Világzene A világzene a különböző népzenéken alapul, de azokat nem külön-külön, mint csak az adott nemzet zenei kincsét kezeli, hanem mint közös, összemberi értéket. A világzenében ezért keverednek a különféle népek zenéi, a különböző hangszerek és zenei megoldások. Nem zárkóznak el a világzene művelői a dzsessz, a komolyzenei és rockzenei megoldások felhasználásától sem. A világzene gyűjtőnév azokra a zenei stílusokra jellemző, amelyek sem a klasszikus zenébe, sem a világ nagy részén elterjedt könnyűzenébe nem illeszthetőek be, és gyakran népzenei eredetűek. Leggyakrabban a szó szorosabb értelmében vett nyugati kultúrkörön kívül eső országok zenéjét nevezik így. A világzenei művekre jellemzőek az adott kultúrkör hagyományos, megkülönböztető elemei, illetve a jellegzetes hangszerek használata (pl. szitár). Maga a világzene elnevezés az 1980-as években terjedt el. Bár a világzene kifejezést elsődlegesen népzenére használják, idetartoznak még a nyugati kultúrkörön kívüli kultúrák popzene jellegű számai is, valamint az

12 12 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M olyan, nem európai eredetű zenei stílusok, amelyekre a harmadik világ zenéje is hatással volt (pl. afrokubai zene). Forrás: Globalizáció A globalizáció annak a folyamatnak a neve, amelynek során a Föld mind több és több pontja egyazon rendszer részévé válik a legkülönfélébb területeken: a gazdaságban, az információáramlásban, a közlekedésben, az értékek, a gondolatok és a kultúra világában. A globalizáció a modern világ népeinek növekvő kapcsolatrendszere és kölcsönös függése. Az áruk, a tőke, az emberek és az információ áramlását a technológiai fejlődés gyorsítja. A globalizáció következtében egymástól igen távol élő emberek, közösségek is kapcsolatba kerülnek egymással. A gazdaság terén a globalizáció egyik látványos jele, hogy a világ minden nagyvárosában egyforma szupermarketekben kaphatóak egyforma áruk. Megjelentek a globális társadalom csírái is: paradox módon a világszerte terjedő globalizációellenes mozgalom éppen ennek a jelenségnek a megnyilvánulása. Baloldali szervezetek aktivistái, környezetvédők a szolidaritás értékeire hivatkozva mutatnak rá, hogy a szegény országok részesedésének aránya a világon megtermelt javakból folyamatosan csökken, miközben természeti környezetük egyre pusztul. Érvelésükkel számos ponton egybecseng jobboldali hangadók álláspontja, akik a nemzeti eszme jegyében bírálják a globális monopóliumokat. A gazdasági folyamatok alapos elemzése azonban azt mutatja, hogy a világnak éppen azok a népei a legszegényebbek, amelyek kimaradtak a globalizáció folyamatából. Közben töretlenül növekedett mindazon államok nemzeti jövedelme, amelyek részt kértek a nemzetközi munkamegosztásból. Minthogy közöttük van a világ két legnépesebb országa, Kína és India, a globalizáció ténylegesen a korábbinál magasabb életszínvonalhoz segítette a világ szegényeinek többségét. Alkotás és kutatás T/ oldal 10 PERC A feladat megbeszélése: 10 perc; munkaidő kb. 10 nap két hét; prezentációk, megbeszélés, művek bemutatása 45 perc Tanári instrukciók: Ezzel a feladattal többek között arra törekszünk, hogy a diákok tudják használni napjaink eszközeit, hogy felismerjék napjaink sok jelenségét, és hogy a használat előtt gondolják végig ezeket. Vélhetően sok olyant fognak találni, felsorolni vagy készíteni, amit mások nem ismernek, esetleg a tanár sem. De ez sem baj: a jelenségek felsorolásakor megbeszélhetjük, együtt értelmezhetjük ezeket a jelenségeket. Az internetes feladatok elvégzéséhez hívjuk segítségül az informatikatanárt. Segítsünk a diákoknak abban, hogy átgondoljuk velük az internethasználat jogi, erkölcsi, nyelvi, emberi vonatkozásait! Dolgozhatnak a diákok egyénileg is, de támogassuk, ösztönözzük a kiscsoportos munkát!

13 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M 13 Kiemelt képességek, készségek: Megfigyelőkészség, nagyobb munka eltervezése és megszervezése, anyaggyűjtés, az internet minden értelemben kulturált használata. Célcsoport / differenciálás: az egész osztály M u n k a f o r m a : egyéni vagy kiscsoportos munka, frontális megbeszélés, prezentációk Módszerek, eljárások: gyűjtés, fogalmazás, szerkesztés, internetes tervezés 3. Alkotás és kutatás Olyan, hosszabb időszak alatt elvégezhető feladat következik, amelyre minden bizonnyal kell is, érdemes is több időt, 10 napot, két hetet fordítani. Önálló vagy párosan elvégezhető kutatómunkát kell végezned. A végeredményéről be kell majd számolnod vagy el kell helyezned a munkádat a portfólióban! Válassz egyet az alábbi feladatok közül! Az elkészült alkotást ha nyomtatott formátumba hozható helyezd el a portfóliódban! a) Keress lakóhelyeden, településeden, városodban olyan épületeket, amelyek az elmúlt kb. húsz évben épültek! Keress olyanokat, amelyek az elmúlt öt évben épültek! Deríts ki róluk minél többet (például: mi a funkciójuk, ki tervezte őket, hogy használják azokat az épületeket, mit írtak róluk, szeretik-e őket a tulajdonosaik vagy a használóik stb.)! Vannak-e köztük posztmodern épületek? Melyek azok, és miért nevezhetjük posztmodernnek őket? b) Készíts néhány osztálytársaddal osztályhonlapot! Ehhez gondoljatok végig sok mindent: Milyen technikai feltételek mellett tudtok honlapot működtetni? Kinek milyen beleszólása van abba, hogy mi kerüljön föl a honlapra? Kinek milyen jogai vannak? Ki szedhet le onnan anyagokat? Milyen erkölcsi feltételeknek kell megfelelnie a honlapnak? (Például: Kiről és milyen kép kerülhet föl? Milyen titkokra kell tekintettel lenni? Hogyan védhetők meg az osztálytársak és a tanárok személyiségi jogai? és így tovább.) Milyen jogi problémákat vet föl a honlap? (Például: Milyen anyagokat, szövegeket, zenéket rakhattok föl rá jogtisztán, vagyis úgy, hogy a felrakónak/letöltőnek joga legyen felrakni/letölteni? Hogyan érvényesíthetőek a szerzői jogok, vagyis mit kell tenni, hogy a fényképészek, írók, zeneszerzők, festők stb. jogai ne sérüljenek és így tovább.) Milyen rovatokat, témákat szeretnétek? Milyen legyen a honlap szerkezete? Milyen interaktív felületeket tudtok nyitni: chat, levelezőrendszer, fórum stb.? Milyen stílust választotok? Milyen nyelvhasználat fogadható el a honlapon, milyen nem? A honlap elkészítése előtt lehetőleg kérd ki a számítástechnika-tanárod és az osztályfőnököd véleményét! c) Készíts saját internetes naplót, blogot! A blog elkészítésekor vedd figyelembe ugyanazokat a szempontokat, amelyeket a b) pontban a honlap készítéséhez megfogalmaztunk! d) Készíts internetes szócikket a Wikipédiába az iskoládról vagy a lakóhelyedről, ha még nincs! Vagy ha egy olyan téma, hobbi, probléma érdekel, amelyről még nem találsz szócikket a Wikipédiában, készítsd el azt! Törekedj arra, hogy megbízható információkat adj közre! Küldd el az elkészült szócikket az internetes lexikonnak!

14 14 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M e) Válassz ki néhány érdekes, tartalmas blogot, és írj róluk összefoglalót és kritikát! Elemezd a blogokat: milyen a stílusuk, milyen témákat dolgoznak fel, hogyan közelítik meg a témákat, milyen személyiség rajzolódik ki a blogok olvasásakor? f) Nézz utána: milyen a posztmodern film? Milyen filmeket szoktál nézni? Láttál-e már olyan műveket (bizonyára láttál!), amelyek posztmodernnek nevezhetők? Bármelyik témát választod, először készíts tervet, hogy fogsz dolgozni, aztán készíts feljegyzéseket, mi mindenre kell gondolnod, és csak azt követően kezdj hozzá a megvalósításhoz! Lehetséges lépések: a téma kiválasztása ötletek, előzetes elvárások; ötletroham hol kell, hol érdemes utánanézni keresés átolvasás, átgondolás válogatás a vázlat elkészítése szerkesztés megformázás újraolvasás, visszaolvasás, ellenőrzés külső szem: más ember véleményének meghallgatása javítás (korrekció), módosítás, véglegesítés Tervek, gondolatok, feljegyzések, ötletek: MEGOLDÁSOK: Jogi-erkölcsi kérdések: Hívjuk föl a figyelmet, hogy a szerzők, a felhasználók és a cikkekben-képekben érintettek, szereplők jogait egyszerre kell védenie egy szabályozásnak. Hívjuk föl arra is a figyelmet, hogy minden jogi szabályozás hatékony működésének előfeltétele, hogy a használók egyetértsenek a szabályozás szükségességével, és elfogadják a legáltalánosabb normákat. Arról is beszélhetünk, hogy az életnek ez a nagyon új területe természetesen előrébb jár annál, semmint hogy az ott helyes viselkedésnek, és illemnek évszázados hagyományai lennének. De arra is érdemes fölhívni a diákok figyelmét, hogy az Internet csak egy eszköz, egy lehetőség, és rajtunk, használókon, embereken múlik, mire és hogyan használjuk föl. Két ajánlott cikk a jogi-erkölcsi vonatkozásokhoz: (Vállas Péter) (Miavecz Jenő) A posztmodern Valószínűleg a posztmodern fogalma is sok kérdést vet föl. Ezért itt közlünk egy lehetséges posztmodern-értelmezést.

15 M A I M A G Y A R O R S Z Á G M A I M A G Y A R I R O D A L O M 15 A posztmodern gondolkodásmód az 1970-es években formálódott, körülbelül 1980-tól beszélhetünk posztmodern korszakról. A posztmodern elsősorban az őt megelőző korszakkal, a modernséggel szemben határozza meg önmagát. Már a korszak neve is erre utal: a modernség utáni kor. De nemcsak mint a modernség utáni, hanem mint azzal ellentétes korszakról is beszélhetünk a posztmodernről. A modernitás hitt a nagy elbeszélésekben, az átfogó világmagyarázatokban, vagy ha nem talált ilyen világmagyarázatot, akkor nagyon fájdalmasan igényelte azt, felpanaszolta a hiányát: a posztmodern nem hisz ezekben. A modern világ akkor kezdett kiformálódni, amikor a francia felvilágosodás hívei azt gondolták, hogy az emberi világ, a társadalom jóra formálható, s ehhez az állam berendezkedését, a hatalmat, a tulajdonviszonyokat, a hatalmi struktúrát kell megváltoztatni. A modern ember nemcsak a társadalom, de az ember megváltoztathatóságában is hitt, azt gondolta, átformálható, és így boldoggá tehető az ember. A posztmodern kor nem bízik abban, hogy a társadalmat és az államot az ember formálja. Nem hisz sem forradalmakban, sem a nemzetállamokat létrehozó nacionalizmusban, sem a kommunizmust létrehozó egyenlőség gondolatában, sem a fasizmust eredményező fajelméletben. Nem véletlen, hogy a posztmodern a kelet-európai szocializmusok megroppanásával egy időben vált korszakká (1980 körül). A posztmodern erősen összefügg a globalizációval és az információs társadalmak kialakulásával. A klasszicizmus univerzális eszmékben hitt, a romantika a helyi és nemzeti jegyekben, a modern a tudományosban és a tervezhetőben. A posztmodern a világok és kultúrák, nyelvek és stílusok keveredését hirdeti. Az internet, annak szabadsága, nyitottsága, nemzetekhez, sőt földrészekhez nem kötött mivolta, ellenőrizetlen (vagy kevéssé ellenőrzött) információáramlása igazi posztmodern jelenség. A ma társadalmát nem a fogyasztás határozza meg, nem is a termelés, hanem az információs robbanás. Ez azzal is jár, hogy az államilag ellenőrzött információáramlás átadta-átadja a helyét az információk szabad áramlásának. A nagy állami nyilvántartó rendszerek (személyi számok, egységes telefonszám-rendszer stb.) átadják a helyüket a sokféle nyilvántartásnak és a párhuzamos rendszereknek. Az állami tervezésben és gondoskodásban bízott a modern kor a posztmodern az állam ellenőrzésében és alternatív rendszerekben bízik. A modern kor az építészetben a funkciót állította a középpontba. Úgy vélte, hogy az épület formáinak minél inkább ki kell fejezniük azt, hogy mire szolgál az épület, és minél takarékosabban kell bánni a térrel és az anyagokkal. A modern kor hozta létre a bérházakat, a lakás funkciójára redukált épületeket, sőt ennek túlhajtásaként a lakótelepeket is. A posztmodern nemcsak a funkcióból indul ki, hanem a formákból. Élményt akar adni, éppen ezért keveri a színeket, formákat, látványokat. A meglepetésre és az ötletre épít, nem tudja elképzelni, hogy típustervek szülessenek. A posztmodern épület színes és feltűnő. A modern ház alapja a szerkezet, a konstrukció volt, a posztmodern ház alapja a forma és a látvány. A modern várostervezés át akarta formálni a városok arculatát, új településeket hozott létre, a régi településeket átformálta. A posztmodern sokkal inkább együtt akar élni a régivel, a maga teljesen új módján, de folytatni akarja a városok már meglévő szövetét. A posztmodern erős, feltűnő gesztusokkal dolgozik, meghagyja a régit, de nem akar belesimulni. A posztmodern képzőművészetben felszívódott az autonóm és nem autonóm (alkalmazott) művészet határa, és felszívódtak az egyes képzőművészeti ágak határai is. A film, a videó és a DVD, a számítógép, a televízió, az animáció bekerült a képzőművészetbe. A posztmodern művészet (és nemcsak a képzőművészet) bekapcsolja a befogadót a műalkotásba, számol vele,

16 16 S Z Ö V E G É R T É S S Z Ö V E G A L K O T Á S 1 0. É V F O L Y A M figyelembe veszi, hogy a befogadóban válik teljessé a mű. Az irodalomban a posztmodern legfőbb tulajdonságai a korábbi kultúra nyelvként történő felfogása, az idézés és hivatkozás; a beszélő, az én megsokszorozódása és kérdésessé válása; a kultúrák, hangnemek és műfajok, stílusok és kulturális rétegek keveredése, az irodalom nyelviségének előtérbe kerülése; az erőteljes, feltűnő gesztusok szeretete, a hagyományból való önkényes, inkoherens és személyes válogatás. A 20. század állította a középpontba azt a gondolatot, hogy a kultúra a nyelvben létezik, tehát minden gondolat és megfigyelés, tapasztalat és érzékelés nyelvileg meghatározott. Ezért a nyelv került a posztmodern irodalom centrumába, a művek nyelvisége, az a tény, hogy a nyelv által determináltak az ember élményei és tapasztalatai is. Ezt a nyelvi megelőzöttség tapasztalatának nevezik, tehát hogy az egyént, az egyéni gondolkodást, a mű megalkotását megelőzi a készen kapott nyelv, a korábbi művek által formált nyelv. A posztmodern irodalom nyelvnek tekinti az összes többi, korábban keletkezett művet, ezért gyakran idéz más művekből, rájátszik egyes szavaikra, megoldásaikra, soraikra. Az idézet, evokáció, rájátszás, parafrázis, a posztmodern kifejezésével az intertextualitás a posztmodern művek legfontosabb és legláthatóbb jegye. A modern világ embere az egységes személyiség volt: személyiséggel, határozott énnel, kauzális (ok-okozati) motivációval (legyen az a motiváció biológiai vagy mélylélektani, látható vagy rejtett). A posztmodern nem látja a személyiség egységét: élményekben és tapasztalatokban létezik az emberi személyiség, töredezett, fragmentált. Éppen ezért a művek középpontjában áll az a probléma, hogy ki beszél a műben. A szerepjátszásnak, a választott beszélőnek, a fiktív énnek a korábbi irodalomban is nagy volt a szerepe, de arról nem volt szó, hogy minden egyes műben maga a mű provokálja ki a kérdést: ki beszél benne? A válaszadást pedig a mű tudatosan megnehezíti, az olvasót elbizonytalanítja. S ha sikerül is azonosítanunk a beszélőt, korántsem biztos, hogy a beszélő mindvégig ugyanaz, hogy nem ölt újabb meg újabb alakokat, maszkokat, szerepeket magára. A posztmodern vers általában szerepvers, a posztmodern regény elbeszélője általában a regény szereplője. A posztmodern műben keverednek a különféle kulturális rétegek: slágerszövegek és képregényszövegek éppúgy bekerülnek szépirodalmi alkotásokba, mint Dante vagy Homérosz szövegei. Keverednek a kulturális hagyományok, a műfajok és a hangnemek is. A posztmodern mű gyakran nagyon különféle, széttartó elemekből építkezik. A posztmodern irodalom alkotásai éppen ezért mind egy-egy jelentős, feltűnő, a mű értelmezéséhez, sőt már olvasásához is kihagyhatatlan, megkerülhetetlen gesztusra épülnek. Egy határozott, a mű egészét meghatározó gesztus, mondhatnánk azt is, egy poén, amely a mű alapjává, fundamentumává válik, ami nélkül nem létezik a mű. Nézzünk néhány példát erre napjaink irodalmából! Borges a Pierre Menard, a Don Quijote szerzője című elbeszélése feltételezi, hogy nem Cervantes a Don Quijote szerzője. Umberto Eco: A rózsa neve a szöveg az idős Melki Adso apát visszaemlékezése ifjúkora meghatározó élményére. Esterházy Péter Harmonia caelestisének kulcsgesztusa, hogy az első rész minden külön bekezdése mindig egy-egy édesapám -ról szól. A Termelési regény műfaja termelési regény; az Egy nő papírtekercsre készült, és minden szövege ugyanazzal a mondattal vagy annak egy variánsával kezdődik. Parti Nagy Lajos A test angyala című művének alapgesztusa, hogy egy nőíró, Sárbogárdi Jolán a fikcionált szerző. Temesi Ferenc Por című regényéről mint szótárregényről kell

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Bevezető Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Első szex Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység Tanulói

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv szakiskolásoknak

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv szakiskolásoknak SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanulói munkatankönyv szakiskolásoknak 1 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vargáné Subicz Beáta. Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vargáné Subicz Beáta. Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában. A követelménymodul megnevezése: Vargáné Subicz Beáta Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira:

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira: Tüskevár nap Hamarosan vetítik a mozikban Fekete István örökbecsű történetét, a Tüskevárt. Újjáéledt nemzeti kincsünk hiánypótló alkotás. Az új feldolgozás friss képekben mesél a természet szeretetéről

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Amai kort a digitalizáció korának is nevezik. Nap mint nap szerzői művek tömegével találkozunk a televízión, rádión és interneten keresztül.

Amai kort a digitalizáció korának is nevezik. Nap mint nap szerzői művek tömegével találkozunk a televízión, rádión és interneten keresztül. Szerzői jog Amai kort a digitalizáció korának is nevezik. Nap mint nap szerzői művek tömegével találkozunk a televízión, rádión és interneten keresztül. Gyakran nem is tudatosul a fogyasztókban, hogy mi

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

ember helye ebben az Univerzumban

ember helye ebben az Univerzumban szka105_23 É N É S A V I L Á G Helyünk az Univerzumban Az Univerzum felépítésének lényege, s az ember helye ebben az Univerzumban Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1.

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. www.doyouspeakenglish.hu Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. MEGOLDÁS a sikeresebb angol tanuláshoz azoknak, akik már tanultak angolul, de abbahagyták, és azoknak, akik jelenleg is tanulnak angolul,

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

K&H gyógyvarázs mesedoktorok a weben. küldj egy mesét ajándékba!

K&H gyógyvarázs mesedoktorok a weben. küldj egy mesét ajándékba! K&H gyógyvarázs a K&H Csoport és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány gyermek-egészségügyi támogatási programja 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50. Információs vonal: (06 1) 350-7390/130 (06 30) 462-1309

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben