A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.305/27/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság az EnerGas Kft. (2318 Szigetszentmárton, Vasút u. 1., képviseli: BP-i 230. sz. Ügyvédi Iroda, Dr. Sarnyai Sándor ügyvéd 1114 Budapest, Fadrusz u. 18. III/5., a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmének, amelyet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviseli: Nagymihály Ügyvédi Iroda, Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd 6722 Szeged, Gogol u. 6. I/2., a továbbiakban: ajánlatkérő) Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában projekthez kapcsolódó építési munkák generál kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, részben helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. (1) és (2) bekezdését és a Kbt. 86. (2) bekezdését. A Döntőbizottság a kiegészítő jogorvoslati kérelem tekintetében a jogorvoslati eljárást megszünteti. Kötelezi a Döntőbizottság ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a kérelmezőnek Ft, azaz százhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg. Ezt meghaladó költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat jogorvoslati eljárást megszüntető rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthető elő, melyet a végzés ellen külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás

2 2 tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás, a jogorvoslati eljárás iratai, valamint a felek nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg. Ajánlatkérő én feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S számon án közzétett ajánlati felhívásával a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában. Az ajánlati felhívás szerint az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt és az alternatív ajánlat adást nem tette lehetővé. Az ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazta a közbeszerzés teljes mennyiségét az alábbiak szerint: Az építési terület a Szeged Kálvária sugárút-jósika utca-gogol utca-londoni körút által határolt tömbbelső, helyrajzi szám: 3300/2. (korábban telephelyként funkcionált, irodákkal, raktárhelyiségekkel), mely a jelenlegi Jósika utcai bejárat mellett a Kálvária sugárút és a Gogol utca felől is feltárásra kerül. A területen található épületek nagy részét el kell bontani, helyükön épül az új közművelődési intézmény épülete, a megmaradó épületek felújításra kerülnek. Műszaki adatok: Telek területe: m². Beépített bruttó alapterület: m². Bontandó létesítmények bruttó alapterülete: m². Bontandó felvonó: 1 db hidraulikus teherfelvonó. Meglévő épület felújítással érintett nettó alapterülete: 201 m². Új térburkolat alapterülete: 2 838,7 m². Térszinti új zöldterület nagysága: m². Parkolók száma, fedett: 37 db, nyitott: 41 db. Új épület (főépület): - építmény magassága: 12,48 m (80,00 mbf-hez viszonyítva), - nettó alapterülete: Földszint: 2 448,4 m²., I. emelet: 1 660,2 m², II. emelet: 1 513,6 m², III. emelet: 1 129,0 m², Összesen: 6 751,2 m². - zöldtető kialakítás: 915 m², - geotermikus talajszonda fúrás (hőszivattyús fűtési rendszerhez): 49 db 100 m mélységben, - napelemek telepítése: 92,2 m² / 72 db, - napkollektor telepítése: 46 m² / 23 db,

3 3 - felvonók: 2 db 630 kg-os (8 személyes) személylift, 1 db kg-os (26 személyes) személy/teherlift, - közműellátás: víz, csatorna, gáz, 10kV középfeszültség (transzformátor állomással) és gyengeáramú hálózat kiépítése szükséges. Pályázati források: TIOP nettó HUF. KEOP 4.2.0/B - nettó HUF. KEOP nettó HUF. Ajánlatkérő a felhívás III.1.1) pontjában meghatározta a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a III.1.2) pontban a fő finanszírozási és fizetési feltételek, a III.2.1) pontban az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), a III.2.2) pontban a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, a III.2.3) pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit. A felhívás IV.2.1) pontjában rögzítette bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontját. A IV.3.4) pontban az ajánlattételi határidőt , 11:00 órában adta meg. Az ajánlati felhívás VI.3) pontjában - egyebek mellett - a következő további információkat közölte az ajánlatkérő: 1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: (11:00). 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az ajánlatokat 1 eredeti és 4 másolati példányban kell elkészíteni és a 5 példányt egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevő köteles xls és pdf formában CD-re írva a beárazott költségvetést benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: 6.1. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. 7. Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 14. Ajánlattevőnek nyertessége esetén rendelkeznie kell a dokumentációban előírt tartalmú felelősségbiztosítással, amelynek részletes követelményeit a dokumentáció tartalmazza, amelybe díjmentesen, akár elektronikus úton is betekintést enged az ajánlatkérő. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő és a biztosító nyilatkozzon arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az Ajánlati Dokumentációban előírt tartalmú - a Kbt (2) bekezdésének megfelelő felelősségbiztosítási fedezetet is magában foglaló - biztosítási szerződést adott munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul megköti vagy amennyiben az Ajánlati Dokumentációban előírt tartalmú biztosítással rendelkezik, azt nyertessége

4 4 esetén tárgyi munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul kiterjeszti. Ajánlatkérő dokumentációt készített, melynek 16. oldalán a 6.2.f) pontja a teljes körű építési-szerelési biztosítás tartalmi követelményei között az alábbi rendelkezéseket tartalmazta: Biztosítottak köre:11) - műszaki ellenőr Biztosítási fedezet: a) Dologi károk fedezete (C.A.R.I. fejezet) biztosítási összeg: - tartalékkerettel növelt vállalási összeg b) Felelősségi károk fedezete (C.A.R.II. fejezet) - kártérítési limit, személyi sérüléses és dologi károkra összevontan: minimum 200 millió Ft/kár Záradékok: 004. kártérítési limit és önrész az a) pont szerint 006. kártérítési limit és önrész az a) pont szerint 115. kártérítési limit 20 millió Ft/kár/időszak kártérítési limit: részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítmények, létesítményrészek fedezete, az átadott beruházás szakasz arányában - önrész az a) pont szerint. ( ,-Ft/káresemény) 119.: kártérítési limit 100 millió Ft/kár/időszak. 120.: kártérítési limit 100 millió Ft/kár/időszak. A dokumentáció h) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazta: Az ajánlattevőnek a CD-n is kiadott árazatlan költségvetést - módosítás nélkül - kell beárazva benyújtania és CD-n, xls és pdf formában egy példányban ajánlatához csatolni. A költségvetéssel kapcsolatos esetleges észrevételeit a költségvetés végén, elkülönítetten kell szerepeltetnie. A dokumentáció 17. oldalán a kötelező alaki kellékeket határozta meg ajánlatkérő Az ajánlatok példányszáma: l eredeti és 4 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó). Az ajánlattevő köteles xls és pdf formában CD-re írva a beárazott költségvetést benyújtani. Ajánlatkérő én helyszíni bejárást tartott. Ajánlatkérő 4 alkalommal kiegészítő tájékoztatást adott, a 3. kiegészítő tájékoztatásban új ajánlattételi határidőt határozott meg a Kbt. 56. (3) bekezdése szerint, melynek időpontja , 10 óra volt.

5 5 A bontási jegyzőkönyv szerint az ajánlattételi határidőre 12 ajánlat érkezett, amelyek az alábbi nettó vállalkozói díjakat tartalmazták: EnerGas Kft. (kérelmező) KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Ferroép Zrt. STRABAG-MML Kft., Délút Kft. H&H Konzorcium (H-VILL Kft.,HÉROSZ Zrt.) K-Art Építő Zrt. MERKBAU Kft. ALPINE Hungária Építő Kft. HUNÉP Zrt., HUNÉP Kft. közös ajánlattevők Market Építő Zrt. ARCADOM Építőipari Zrt. Bodrogi Bau Kft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kérelmező ajánlatában nem csatolta az árazott költségvetést. Az ajánlat oldalain szerepeltek a biztosító társaságok előzetes díjajánlatai. Az ajánlat oldalán került csatolásra a Groupama Garancia Biztosító Zrt. által aláírt építés- és szerelésbiztosítás előzetes díjajánlat. A díjajánlatban megjelölt biztosítottak köre nem tartalmazta a műszaki ellenőrt. A II. fejezet, felelősségbiztosítás: - a II. fejezeten belül, a dologi károkra a becsatolt dokumentumban meghatározott kártérítési limit 100 millió Ft/ kár és 200 millió Ft/időszak volt. - a személyi sérüléses károk esetében 25 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak kártérítési limit szerepelt. A 004. záradék: 10 millió Ft/kár/időszak kártérítési limitet alkalmazott záradék az ajánlatban nem szerepelt. A 115. záradék 5 millió Ft/kár és 10 millió Ft/időszak kártérítési limitet határozott meg. A 119. záradék 10 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak kártérítési limitről rendelkezett. A 120. záradék 10 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak limitet alkalmazott. Az ajánlat tartalmazott egy olyan szövegezésű záradékot, amely szerint a biztosító nem vállal fedezetet a bontási munkák során keletkező vagy arra visszavezethető károkra. A 147. oldalon csatolta a kérelmező az AEGON biztosító előzetes díjajánlatát, amely a biztosító által alá volt írva, azonban nem tartalmazta a C.A.R záradékot.

6 6 A további díjajánlatok vagy nem voltak a biztosító társaságok által aláírtak, vagy nem tartalmazták a C.A.R záradékot. Az ajánlat 491. oldalán a számlázási ütemtervben a TIOP pályázati forrásra az összesen nettó vállalási ár Ft volt, a KEOP 4.2.0/B pályázati forrásra az összesen nettó vállalási ár Ft volt, a KEOP pályázati forrásra az összesen nettó vállalási ár Ft volt, az összesen nettó vállalási ár Ft volt. Ezzel egyezően csatolta a kérelmező a műszaki vonalas és pénzügyi ütemtervet is az ajánlat 492. oldalán. Kérelmező án önkéntes hiánypótlás keretében árazott költségvetést nyújtott be CD-n és nyomtatott formában. A költségvetési főösszesítő táblázatban az alábbi összesítés szerepelt pályázati forrásonként: Összesítés pályázati forrásonként A (Ft) D (Ft) A+D (Ft) Tartalékker et 5% (Ft) Tartalékkerettel növelt nettó vállalási ár (Ft) TIOP KEOP /B. KEOP Összesen Ajánlatkérő én közölte az ajánlattevőkkel, hogy a Kbt. 94. (2) bekezdése alapján az eredményhirdetést legfeljebb 30 napra elhalasztja. Ajánlatkérő án hiánypótlási felhívást küldött ajánlattevőknek, kérelmezőnek - többek között - az alábbiakra vonatkozóan: Ajánlata oldalain becsatolt, biztosítóktól származó iratok előzetes díj ajánlatok, illetve a 147. oldalon csatolt díjajánlat nem tartalmazza a C.A.R záradékot, vagy nincs a biztosító által aláírva. Ajánlattevő 4 db előzetes biztosítási díj ajánlatot, illetve keret biztosítási szerződés tervezetet csatolt ajánlatához. Ezek, mint elnevezésükből is kiderül, nem minősülnek - sem tartalmi, sem formai szempontból - a biztosító által kiadott szándéknyilatkozatnak, illetve fedezetigazolásnak. Ezen kívül a 4 dokumentum (különböző biztosítóktól) csatolása az ajánlatban eleve értelmezhetetlen, hiszen nem dönthető el melyik biztosító nyújtaná a fedezetet. Mivel a C.A.R. biztosítási módozat vagyonbiztosításnak minősül, egyazon projektre több biztosítás nem létesíthető, csak az első, időben legkorábban megkötésre kerülő szerződés lenne érvényes, minden további szerződés pedig semmisnek tekinthető (többszörös

7 7 biztosítás tilalma!) Pótolja a hiányt a Dokumentáció 6.2.f) pontja szerinti összes formai és tartalmi követelmény szerinti igazolás benyújtásával. Kérelmező án a felhívásra hiánypótlást nyújtott be. A hiánypótlás 47. oldalán csatolta a Groupama Garancia Biztosító Zrt. által kiállított szándéknyilatkozatot, mely szerint a biztosító társaság ajánlattevő nyertessége esetén a csatolt díjajánlatban foglaltaknak megfelelően a biztosítási szerződést megköti. A oldalakon került csatolásra az előzetes díjajánlat az ajánlatban benyújtott díjajánlattal megegyező tartalommal. Kérelmező én jelezte, hogy számítási hibát észlelt a beadott költségvetésében. Közölte, hogy A főösszesítő oszlopait átadva azonban a helyes adatok az alábbiak : Összesen Közölte, hogy a számítása szerint a vállalási ára Ft (A+D) helyett Ft. A tartalékkeret helyesen Ft. A tartalékkerettel növelt nettó vállalási ár helyesen: Ft. Ajánlatkérő án i határidővel hiánypótlási felhívást és nyilatkozattételre felhívást küldött kérelmezőnek az alábbiakra vonatkozóan: Az EnerGas Kft. a teljes költségvetését a főösszesítővel együtt a bontást követően önkéntes hiánypótlásban adta be, az előírt CD melléklettel együtt. Ezt követően küldött levelében maga jelezte, hogy a főösszesítő soraiban számítási hibát vétett, így az eredeti nettó Ft vállalási díj helyett Ft vállalási díjra tett ajánlatot. Az önkéntes hiánypótlás értékelésével kapcsolatban az ajánlatkérőnek az alábbiak szerint kell eljárni: Kbt. 83. (7) bekezdés: Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat nem módosult-e a (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütközően. A (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütköző módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. A fentiek alapján az önkéntes hiánypótlásban benyújtott költségvetés nem vehető figyelembe, hiszen az módosítaná az elbírálásra kerülő vállalási árat. Ennek megfelelően az ajánlatában nem csatolt be a felolvasólapján szereplő vállalási díj alapjául szolgáló költségvetést és főösszesítőt sem papír alapon, sem CD-n, pótolja a hiányt a teljes körű költségvetés és főösszesítő benyújtásával az előírt formai és tartalmi követelmény szerint.

8 8 Nyilatkozattételre felhívás: Az ajánlatkérő a Kbt. 86. (2) bekezdés c) pontja szerint megállapította a jelen eljárásban benyújtott ajánlati árak számtani átlagát, amelytől a megjelölt ajánlattevő nettó Ft összegű ajánlata 15%-ot meghaladó mértékben negatív irányban eltér (becsült érték nettó Ft). Erre tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt, hogy adjon indokolást az ajánlati elem megalapozottságára! Indokolásban térjenek ki különösen a Kbt. 86. (4) és (6) bekezdésében rögzített azon körülményekre, amely a gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőség szempontjából az ajánlatkérő számára megfelelő magyarázattal szolgálnak és az ajánlati ára - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - fedezetet nyújt az előírt munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Kérelmező án előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyben arra hivatkozott, hogy a hiánypótlás sérti a Kbt. 3. -át, továbbá 83. (8) bekezdését, a 84. -át és a 86. rendelkezéseit. Előadta, hogy a Kbt. 3. -a alapján a Kbt. mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben kötött. Ez azt jelenti, hogy az ajánlatkérő az abban foglalt rendelkezéseket köteles alkalmazni és figyelembe venni mind döntései, mind az egyes intézkedései során. Ajánlatkérő a kérelmező ajánlatával kapcsolatban hiánypótlást rendelt el, melynek azonban nem volt része a költségvetés és annak elektronikus változata. Ajánlattevő ajánlatának saját hatáskörben végrehajtott ismételt ellenőrzése során ezt észlelte és erre tekintettel a költségvetés tekintetében önkéntes hiánypótlást teljesített. A Kbt. 3. rendelkezéseire tekintettel - mivel ajánlattevő a hiánypótlást önként teljesítette -, így e körben ajánlatkérő már újabb hiánypótlást nem rendelhet el. Ajánlatkérő tévesen hivatkozik a Kbt. 83. (7) bekezdésének alkalmazási körére. Álláspontja szerint a Kbt szeptember 15-én bekövetkezett módosítása és az ahhoz fűzött miniszteri indokolás egyértelműen rögzíti, hogy ha az ajánlattevő saját maga hívja fel a számítási hibára az ajánlattevő figyelmét, az soha nem eredményezi az ajánlat módosítását. A jogalkotó ezt a tényt, a miniszteri indokolásban megfogalmazott konkrét célok elérése érdekében a Kbt. kógens rendelkezései között maga is deklarálja, amiről a Kbt. 83. (8) bekezdése rendelkezik. Ebben az esetben tehát ajánlatkérőnek mérlegelési lehetősége sincs, mert a Kbt. 84. rendelkezései alapján kell eljárnia. Jelen esetben tehát - lex specialis derogat lex generalis - elv alapján, a speciális rendelkezést, azaz a Kbt. 83. (8) bekezdését kell alkalmazni és nem a Kbt. ajánlatkérő által hivatkozott 83. (7) bekezdését. Ajánlattevő a számítási hibát saját maga észlelte, saját hatáskörben, erre felhívta az ajánlatkérő figyelmét, illetve megjelölte eljárási cselekménye jogalapját is. Ajánlatkérő ebben az esetben nem tehet mást, mint, hogy a számítási hibát

9 9 elbírálja, megvizsgálja, és a Kbt. 84. rendelkezései alapján eljárva, arról valamennyi ajánlattevőt értesíti. A Kbt. és a miniszteri indokolás szövege egyértelmű, félreérthetetlen, maga a Kbt. rendelkezik úgy, hogy a fenti eljárás soha nem eredményezi az ajánlat módosítását, így ajánlatkérő megállapítása nyilvánvalóan teljességgel ellentmond a Kbt. kógens rendelkezéseinek, így nyilvánvalóan jogsértő. Kérte a költségvetési főösszesítő adatainak a Kbt. 83. (8) bekezdésére tekintettel való ellenőrizését, és a Kbt. 84. rendelkezései szerint a számítási hibáról a többi ajánlattevő tájékoztatását. Felhívta az ajánlatkérő figyelmét, hogy a hiánypótlás nem teljesítése nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. Álláspontja szerint ajánlatkérőnek a számítási hiba alapján megállapításra kerülő végleges ajánlati árat kell figyelembe vennie az elbírálás során, így ajánlata e körben nem minősül kirívóan alacsony ellenszolgáltatásnak. Indítványozta: 1. Ajánlatkérő vonja vissza újabb hiánypótlását, tekintettel arra, hogy e körben a Kbt. 3. -a és 83. -a alapján nem volt jogalapja ismételt hiánypótlást elrendelni a költségvetéssel kapcsolatban. 2. Vonja vissza azon megállapítását, mely szerint ajánlatkérőnek a benyújtott, az önkéntes számítási hiba javítását célzó dokumentumot a Kbt. 83. (7) bekezdése alapján úgy értékelte, hogy ajánlattevő az ajánlatát módosította, annak ellenére, hogy a Kbt. 83. (8) bekezdése szó szerint úgy rendelkezik, hogy ez semmilyen körülmények között nem jelenti az ajánlat módosítását. 3. Intézkedjen a Kbt a alapján a számítási hiba javításáról és arról értesítse az ajánlattevőket. 4. Vonja vissza a kirívóan alacsony ellenszolgáltatásra vonatkozó indokolás kérését, mert annak megállapítása keretében, nem a számítási hibával javítandó ajánlati árra vette figyelembe, illetve így a felhívás nem felel meg a Kbt. 86. (l)-(2) bekezdés előírásainak sem. Ajánlatkérő én válaszolt az előzetes vitarendezési kérelemre. Leszögezte, hogy a kérelmező az önkéntes hiánypótlás keretében becsatolt, tehát a benyújtott ajánlatban be sem nyújtott tételes költségvetés alapján kiszámított összesített ellenérték jelentős mértékben eltért az ajánlatban megadott vállalástól, csaknem 180 millió forinttal magasabb árat tartalmazott, azonban még így is biztosítva az ajánlattevő ajánlati árának legalacsonyabb mértékét, de még a Kbt. 86. szerinti 15%-os eltérésen belül. A hiánypótlással, illetve az önkéntes hiánypótlás benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő az elbírálás alapjául szolgáló, a Kbt. 81. (4) bekezdése szerinti vállalási díj alapadatait, azaz a benyújtott költségvetést a Kbt. 83. (7) bekezdése szerint vizsgálta meg.

10 10 Az ajánlatkérőnek először a hiánypótlást kell értékelnie, amely körében a 83. (7) bekezdése alapján köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat nem módosult-e a (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütközően. Ehhez a beadott költségvetést ellenőrzi az ajánlatkérő, megnézi a költségvetés tételeinek műszaki tartalmát, összeadja az egyes tételeket, de amennyiben azok módosítják az elbírálásra kerülő elemet, akkor nem fogja az ajánlatkérő megfelelőnek értékelni a hiánypótlást, hiszen az ajánlat a hiánypótlást követően a Kbt. 83. (2) a) pontjába ütköző módon módosult. Mivel a hiánypótlást az ajánlattevő nem megfelelően teljesítette, ezért a Kbt. 83. (7) bekezdés alapján az nem is vehető figyelembe, azaz ez nem lesz az ajánlat része, az értékelésbe nem vonható be. Amennyiben az ajánlatkérő csak a hiánypótlás során szerez olyan információt, ami tekintetében felmerül a számítási hiba alkalmazhatósága, úgy előbb a hiánypótlást kell értékelnie, meg kell állapítania, hogy a hiánypótlás megfelelő volt-e. Amennyiben a hiánypótlás módosítja az elbírálásra kerülő adatot, akkor a Kbt. 83. (2) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdés értelmében nem is veheti figyelembe a hiánypótlással benyújtott tartalmat. A Kbt. fent hivatkozott rendelkezése alapján ilyen esetben pedig kizárólag azt az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során, amelyben nincs számítási hiba. Mindezekre tekintettel az ajánlattevő önkéntes hiánypótlása a Kbt. 83. (7) bekezdésére tekintettel nem vehető figyelembe. Ettől eltérő értelmezés azt eredményezné, hogy az ajánlattevőknek biztosított lenne annak a lehetősége, hogy az ajánlatban nem megadott ajánlati elemekkel, azoknak hiánypótlás keretében való megadásával módosíthassák/módosíttathassák az ajánlat értékelésre kerülő elemeit. A Kbt. 83. (8) bekezdése szerinti hiánypótlás értelmezése vonatkozásában arra hivatkozott, hogy a jogszabályhely arról rendelkezik, hogy önmagában az a tájékoztatás, amellyel az ajánlattevő felhívja az ajánlatkérő figyelmét a számítási hibára, az nem minősül módosításnak, nem ütközik abba a rendelkezésbe, mely szerint a számítási hiba kezelése az ajánlatkérő feladata. Maga az indokolás is arról a hiánypótlásról szól, amely az ajánlatban meglévő számítási hibára hívja fel a figyelmet. Jelen esetben azonban nem erről van szó, egyrészt, mert a számítási hiba nem az ajánlatban volt, másrészt mert nem az ajánlattevő ezen levele, hanem a hiánypótlás keretében becsatolt költségvetés eredményezte az ajánlat módosítását. A (8) bekezdés csak a hiánypótlásnak: egy különös esete, amikor nem az ajánlatból hiányzó elemet pótol az ajánlattevő, hanem egy iratot nyújt be, amely azonban a Kbt. zárt rendszerében csak hiánypótlásként értelmezhető, hiszen nincs más módja az eljárás ezen szakaszában az ajánlattevői kommunikációnak. E körben egyébként az ajánlatkérő a kérelmező által leírtaknak megfelelően járt el, hiszen az ajánlattevő ezen levelét - a Kbt. előírásainak megfelelően - nem vette figyelembe, azt nem tekintette módosításnak, szemben az ezt megelőzően,

11 11 önkéntes hiánypótlás keretében benyújtott árazott költségvetéssel, amelyet a hiánypótlásra vonatkozó, a fentiekben idézett rendelkezések szerint értékelt. A kérelmező két hiánypótlást csatolt be lényegében egymástól függetlenül. A költségvetés benyújtása is külön értékelendő és a számítási hibáról való tájékoztatás is külön értékelendő. Előbbit az ajánlatkérő a 83. (7) bekezdése szerint értékeli, az utóbbit a 83. (8) bekezdése szerint. Ennek megfelelően a költségvetés a Kbt. 83. (2) bekezdés a) pontjába ütköző, így azt nem lehet figyelembe venni. A számítási hiba javítása vonatkozásában arra hivatkozott, hogy csak olyan adatok esetében lehetséges, amelyek az ajánlatában szerepelnek, amelyek az ajánlatkérő rendelkezésére állnak. Jelen esetben a figyelembe nem vett hiánypótlás miatt nem része az ajánlatnak a költségvetés. A benyújtott hiánypótlást az ajánlatkérőnek értékelnie kell, hiszen a hiánypótlás teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése határozza meg azt, hogy a hiánypótlással módosított ajánlatot kell-e értékelni, vagy ennek figyelmen kívül hagyásával az alapajánlatot értékeli az ajánlatkérő. Ha a Kbt. alapelvi és tételes rendelkezései ellenére a hiánypótlásban benyújtott, azaz az ajánlatban korábban nem szereplő költségvetéssel úgy lenne módosítható az ajánlat, hogy az megváltoztassa az ajánlati árat, akkor megteremtődne a joggal való visszaélés és a manipuláció lehetősége, sérülne az esélyegyenlőség és az ajánlati kötöttség előírása válna képlékennyé. A fentiekben kifejtett indokok alapján azonban a Kbt. 84. alkalmazására, az egyébként nem az ajánlatban lévő számítási hiba javítására nincs lehetőség. Az ismételt hiánypótlás kiadása vonatkozásában arra utalt, hogy a költségvetést a bontás után két nappal - az ajánlati árak ismeretében, de még az első hiánypótlási felhívás kiadását megelőzően - csatolta a kérelmező. Ezt követően, nyilván egy újabb önellenőrzés eredményeként észlelte a számítási hibát is, amelyet rögtön jelzett is az ajánlatkérő felé, rögzítve egyúttal, hogy álláspontja szerint miért nem lehet módosításnak tekinteni az utólagosan beadott anyagait. A Kbt. 83. (4) rendelkezései az irányadók, mely nem a korábbi hiánypótlásról, hanem a korábbi hiánypótlási felhívásról szól, az abban megjelölt hiányosságok tekintetében tiltja, hogy ismételt hiánypótlást adjon ki az ajánlatkérő, így az önkéntes hiánypótlás hiányosságaira adható ki hiánypótlási felhívás, hiszen ilyenkor a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányosságról van szó. Maga a kérelmező is kiemelte, hogy az első hiánypótlási felhívásban nem szerepelt a költségvetés pótoltatása. Megjegyezte, hogy amennyiben a kérelmező álláspontja szerint járt volna el és az önkéntes hiánypótlást el kellett volna fogadni, amire további hiánypótlást nem lehet kiadni, úgy az a kérelmező ajánlata érvénytelenségét jelentené, hiszen az így beadott költségvetésben a,,főépület és egyéb építmények építése, portorony és szomszédos épületek homlokzatfelújítása, meglévő építmények

12 12 bontása (TIOP) c. költségvetési fejezetből hiányzik a helyszíni beton és vb. munkák tételes költségvetése, továbbá a CD-n beadott költségvetés nem tartalmaz pdf formátumot, pedig ez is kötelező előírás volt. Ajánlatkérő án tájékoztatást küldött az érvénytelen ajánlatot tevőknek, így a kérelmezőnek is, akire vonatkozóan az alábbi indokokat közölte: 1. Az ajánlatok jogi-közbeszerzési és műszaki-szakmai vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt a fentiekben részletezett tartalommal. Az ajánlattevő a 2. hiánypótlásra és nyilatkozattételre kiadott felhívásban rögzített hiányosságot nem pótolta, illetve a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás körében kért indokolást nem adta meg. Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívás kiadását követően megküldött előzetes vitarendezési kérelmében jelezte, hogy a hiánypótlást és az indokoláskérést jogellenesnek tartja, kérte azok visszavonását. Az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltak megalapozatlanságára tekintettel a hiánypótlási felhívás és az indokoláskérés nem került visszavonásra, így mivel az abban megjelölt határidőre az ajánlattevő sem a hiánypótlást, sem a felvilágosítás adást nem teljesítette, megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 2. Az ajánlatkérő a fentiekben részletezett hiánypótlási felhívásban jelezte, hogy az ajánlattevő által a biztosítás körében becsatolt dokumentumok nem felelnek meg a kiírásban előírtaknak és kérte, hogy csatoljon a Dokumentáció 6.2. f) pontja szerinti összes formai és tartalmi követelmény szerinti igazolást. Az ajánlattevő által a hiánypótlás keretében becsatolt biztosítói szándéknyilatkozat az alábbiak miatt nem felel meg az ajánlatkérő által kiírt feltételeknek: Biztosítottak köre: - műszaki ellenőr nem szerepel a biztosítottak között II. fejezet, felelősségbiztosítás: - a II. fejezeten belül, a dologi károkra a becsatolt dokumentumban meghatározott kártérítési limit 100 millió Ft/ kár és 200 millió Ft/időszak. A káreseményenkénti limit nem felel meg az előírásnak (200 millió Ft/kár). - a személyi sérüléses károk esetében 25 millió Ft/kár és 50 millió Ft/időszak kártérítési limitet alkalmaz a biztosító. Ez nem felel meg a követelménynek, ugyanis az ilyen típusú károkra is vonatkoznia kell a 200 millió Ft/ kár és 200 millió Ft/időszak összegű limitnek. Záradékok: 004.: 10 millió Ft/kár/időszak szublimitet alkalmaz a biztosító, ami nem megfelelő, hiszen az 1. fejezet szerinti teljes építési teljesítésre (tartalékkerettel növelt vállalási összeg) kellene a fedezetnek vonatkoznia. 006.: nincs ilyen kiegészítő fedezet a becsatolt dokumentumban.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.513/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.337/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 800/ 16 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.509/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.473/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.794/

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2009. NOVEMBER 1 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.443/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.340/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.789/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TERVEZÉSI FELADATOK A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. RÉSZÉRE - 2011/I. 31. RÉSZBEN tárgyú, gyorsított meghívásos, közösségi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.316/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 2. A közbeszerzés

Részletesebben