PROKUM PRO PASZTA RÁGCSÁLÓIRTÓSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROKUM PRO PASZTA RÁGCSÁLÓIRTÓSZER"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP II. kiadás /5 PROKUM PRO PASZTA RÁGCSÁLÓIRTÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény megnevezése: PROKUM PRO PASZTA rágcsálóirtószer HU-2014-MA engedélyszámmal Az anyag vagy készítmény azonosítása: - rágcsálóirtó csalétek, paszta - pép 10 g-os filterpapir tasakokban, 5 Kg-os, 10 Kg-os, 20 Kg-os kiszerelésben. A készítmény típusa: felhasználásra kész, kumarin tartalmú, véralvadásgátló rágcsálóirtó csalétek professzionális felhasználók részére Gyártó és forgalmazó: A PelGar International Ltd hatóanyagának felhasználásával gyártja és forgalmazza: PROMEDIVET Kft. Cím: SZOVÁTA, Hosszú utca 46/G szám. ROMÁNIA Tel/Fax.: Vészhelyzet információ: Tel: ( ) , munkaidőben 2. A VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 2.1. A keverék osztályba sorolása az 1999/45/EK irányelv alapján Nem veszélyes 2.2. Cimkézési elemek: S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó. S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S49 Csak az eredeti edényzetben tárolható. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. P102 Gyerekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.p280 Védőkesztyű használata kötelező. P404 Zárt edényben tárolandó. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően. P301+P310 Lenyelés esetén azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. A környezetre nem veszélyes készítmény.

2 3. ÖSSZETÉTEL Információk a hatóanyagokról: 2/5 Összetevő anyagok % EK szám CAS szám Brodifacum 0, /548/ EGK irányelv szerinti osztályozás A veszély jelzése T+; T; N R27/28 R48/24/25 R50/ /2008/EK rendelet szerinti osztályozás R mondatok Veszélyességi osztály és kategoriakód Akut toxicitás 1. kat STOT EXP. ISMET. 1Kat. Vizi tox. Akut 1 Vizi tox. Kronikus 1 Figyelmeztető mondatok kódjai 300, H310 H372 H400, H ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS FIGYELMEZTETÉS: Az irtószer zár alatt tárolandó, úgy kell kihelyezni, illetve tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek (gyermekek és haszonállatok ) ne férhessenek hozzá. Az irtás után a csomagolóanyagot, illetve az irtószer maradékot össze kell szedni és el kell égetni, illetve elásni. Esetleges mérgezés, vagy annak gyanúja esetén, azonnal orvoshoz kell fordulni. Belélegzés: A termék belélegzésre nem mérgező. Bőrrel való érintkezés esetén: Vegyük le a beszennyeződött ruhát és cipőt. Mossunk kezet bő, meleg vízzel és szappannal. A bőrrel való érintkezés nem jelent veszélyt a szervezet számára. Szembe kerülés esetén: öblögessük a szemünket 15 percen keresztül bő vízzel. Kontaktlencse esetén a kontaktlencsét először eltávolitjuk. Szükség esetén forduljunk orvoshoz. Lenyelés esetén: Keserű ize miatt a lenyelés nem valószinű, ha mégis megtörténik, nagyobb mennyiség lenyelése akut mérgezést okoz. Öblítsük ki a szánkat bő vízzel. Ne hánytassuk a beteget. A sérültet ne etessük és ne itassuk. A sérültnek biztosítsuk a nyugalmat és tartsuk melegen. Sűrgősen forduljunk orvoshoz, ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Ismételten nagyobb mennyiségű orvosi szenet itathatunk vizben feloldva. ELLENSZERE: K1-vitamin (a K3 vitamin hatástalan) injekció, napi adagja 40 mg felnőtnek és 20 mk gyereknek, több részre osztva. A protrombin-szint valamint a véralvadás idejének a normalizálódása után még 2 hétig kell folytatni a kezelést. Az akut mérgezés tünetei: - a véralvadási idő meghosszabbodása, orr és ínyvérzés valamint a vér jelenléte a vizeletben. Később a vérömlenyek megjelenése, alhasi fájdalom, levertség és sokkos állapot. 5. TŰZVÉSZÉLYESSÉG Alkalmas oltóanyagok: száraz por, vízpermet, CO2 és hab Veszélyek: mérgező és irritatív füstök keletkezhetnek az égés során Védőfelszerelés: védőöltözék és önvédő készülék a tűzoltoknak kötelező. Egyéb óvintézkedések: távolítsuk el a helyszínről a tároló konténereket. Akadályozzuk meg a szennyezett víz környezetbe jutását. Ne lélegezzük be az égés során keletkező mérgező gázokat.

3 6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN Személyi védelem: - bőrrel való érintkezés kerülendő - kerülni kell a szembejutást Személyi védőfelszerelés: - védőkesztyű, védőkötény használata javasolt Környezetvédelmi óvintézkedések: - a szennyező anyagot seperjük fel és tároljuk vagy elássuk. - a szennyezett területet bő vízzel mossuk fel. - vízbe, csatornába kerülést meg kell akadályozni. 3/5 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés: - munka közben tilos enni, inni, dohányozni. - Személyi védőfelszerelés használata. - munka után alaposan kezet kell mosni bő vizzel és szappannal Tárolás: - eredeti csomagolásban, zár alatt, gyerekektől és haszonállatoktól távol tároljuk - hűvös, száraz és jól szellőző helyen, C fok között - hőtől, gyújtóforrástól és közvetlen sugárzástól tartsuk távol - tartsuk távol élelmiszertől és állateledeltől - a kiürült tároló edényt ne használjuk fel újra 8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTEŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI Személyi védelem nagy mennyiség kezelése esetén: - Szem: esetleg védőszemüveg - Kéz: védőkesztyű - Bőr: védőöltözék A termék cimkéjén lévő figyelmeztetéseket kötelező betartani. A figyelmeztetések elmúlasztásából adódó balesetekért a felelőség a termék felhasználóját terheli. A csalétek közelében tartózkodó személyeket kötelezően feliratokkal figyelmeztetjük, jól látható helyen, hogy a termék mérgező és a termékhez érni tilos. Az irtószert úgy kell kihelyezni, hogy ahhoz illetéktelenek (gyermekek és haszonállatok ) ne férhessenek hozzá. Az irtás után a csomagolóanyagot, illetve az irtószer maradékot össze kell szedni és el kell égetni. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenés: piros szinű pép (massza). Szag: jellegzetes Szín: piros A termék Bitrex-el (denatónium benzoát-tal) védve, ezáltal erőssen keserű. Nem tűzveszélyes, nem robbanásveszélyes. 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolható. Égése során szén-monoxid keletkezik, nincs gyúladásveszély. Veszélyes bomlástermék, reakció nem ismert. Szobahőmérsékleten és légköri nyomás alatt stabil.

4 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK A hatóanyag akut toxicitása: - Lenyelés /patkány/ LD50: mg/kg - Bőr /nyúl/: LD50: mg/kg - Inhalálás /patkány/: LD50: > mg/mc Lenyelve: mérgező Bőrrel való érintkezés: nem irritál Szenzibilizációs hatás: nem szenzibilizál 4/5 12. ÖKOTOXICITÁS A PROKUM PRO PASZTA rágcsálóirtó nem veszélyes a környezetre. A hatóanyag ökotoxicitása: LC50: (pisztráng) 96 h = 0,04 ppm LC50: (Daphnia magna) 48 h= 0,06 ppm Óvintézkedések: akadályozzuk meg a csatornába és az élővizekbe való kerülését. A hatóanyag bomlása a földben: DT50 = 1,8-7,4 nap 13. HULLLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS Elhelyezés: a hulladékkal történő környezetszennyezést meg kell akadályozni. Ártalmatlanítás: a helyi hatóság szabályozásának megfelelően. Az irtószer maradékot össze kell szedni és el kell ásni. Doboz elhelyezése: a csomagolóanyagokat és az üres dobozokat nem szabad felhasználni, el kell égetni. 14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Közúti és vasúti szállitás ADR/RID: Veszélyességi osztály: ONU szám: Csomagolási coport: - 3 Termék leirása: PROKUM PRO PASZTA kumarin tartalmú peszticid, szilárd, nem veszélyes árú. Vizi és légi szállitás IMDG/ICAO-IATA: Veszélyességi osztály: ONU szám: Csomagolási coport: - 3 Termék leirása: PROKUM PRO PASZTA kumarin tartalmú peszticid, szilárd, nem veszélyes árú.

5 5/5 15. AZ ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előirások/jogszabályok: Európai Parlament és Tanács1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékesitéséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH). 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes r. a biocid termékek előállitásának és forgalomba hozatalának feltételeiről. 16. EGYÉB ADATOK A II. kiadás helyettesiti az elsőt ( ), mivel az utobbi adatlap az Európai Komiszió Szabályzatának megfelelően van kiadva, betartva az 1907/2006 REACH-t, Art. 31, II-es Melékletet.

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/1 BIZTONSÁGI ADATLAP. RODENTOX rágcsálóirtószer Kiadás dátuma: 2012. 12. 01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó szer A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG- ÉS KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG- ÉS KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG- ÉS KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL 2012. 08.02. 1. Verzió 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 Az anyag

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH Pissoir szagtalanító kő. Készítés dátuma: 2012.12.01.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH Pissoir szagtalanító kő. Készítés dátuma: 2012.12.01. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH Pissoir szagtalanító kő Készítés dátuma: 2012.12.01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátron vízüveg (Nátrium-szilikát vizes oldata) Márkanév:

Részletesebben

Bradoclean Felületfertőtlenítő koncentrátum Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008 EK rendelet szerint

Bradoclean Felületfertőtlenítő koncentrátum Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1/6. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

1/6. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/6 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Gazelle 20 SG 1.2. Azonosított

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

BIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: UNITOX légy- és szúnyogirtó aerosol légy- és szúnyogirtó aerosol Florin Vegyipari

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Anyag neve: HÁZTARTÁSI HYPO Az anyag egyéb azonosító kódja: EK-szám: 231-668-3 /

Részletesebben