amelynél a munkahelyek azonos feladatai (a sorozatok) rendszeresen. periódikusan ismétlődnek. A definícióból kitűnik, hogy állandósult

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "amelynél a munkahelyek azonos feladatai (a sorozatok) rendszeresen. periódikusan ismétlődnek. A definícióból kitűnik, hogy állandósult"

Átírás

1 NEHEZIPARI MUSZAKI EGYETEM * á l ü # _ IPARGAZDASÁGTANI TANSZEK NÉHÁNY ÚJ SZEMPONT A PERIÓDUSIDÖTARTAM ÉS A SOROZATNAGYSAG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Dr SUSÁNSZKY JÁNOS egyetemi adjunktus A gyártási folyamat kapcsolódó szakaszait minden összetett gyártásnál szigorú koordinálásnak kell alávetnünk Ez a szabályozás annak megállapítására irányul, hogy a technológiai sorrendben következő az egyenletes, állandó munkaellátás érdekében gyártási fázis számára mely időpontban, milyen mennyiségű félkészterméket kell bizto A hazai sorozatjellegü gépgyártásnak komoly problémája a forsítani is gácsolóüzemek és szereldék időrendi és mennyiségi összehangolása Tanulmányomnak a célja, hogy a felvetett kérdést állandósult az rozatgyártás feltételei között vizsgálja Állandósult sorozatgyártáson értjük azt a gyártási folyamatot, amelynél a munkahelyek azonos feladatai (a sorozatok) rendszeresen periódikusan ismétlődnek A definícióból kitűnik, hogy állandósult az sorozatgyártás jellemzői a sorozatnagyság és a periodicitás A továbbiakban röviden összefoglaljuk a sorozatnagyság és periodicitás a gazdasági és gyártásszervezési kihatásait, számítási módszereit majd az ismétlődési periódus, a sorozatnagyság és az átfutási időtartam összefüggéseiből néhány elhanyagolt, ill fel nem ismert következtetést vonunk le a forgácsoló és szerelőüzemek munkájának összehangolására vonatkozóan A sorozatnagyság művelettel terhelve, hanem egyegy munkahelyen különböző müveleteket nos (alkatrészeket) felváltva gyártunk; időnként tehát berende a Zés átállítására van szükség Ezért felmerül az a kérdés, hogy a termékek váltakozása milyen időközökben történjék, vagyis milyen mennyiségűek legyenek azok tételek (sorozatnagyság), amelyeket megszakítás a nélkül az előkészületi befejezési müveletrészek egyszeri fel és mellett használása gyártunk Ennek eldöntésénél is a gazdaságosságra való törekvés elve legnagyobb eredményt a legkisebb áldozattal irányadó lx* n

2 I '" költsége/r esa" alkatrészre Egy A gazdasági gondolkodás mindig mérlegelés, költségekben való gondolkodás és számítás A legkedvezőbb sorozatnagyság meghatározásakor azt mérlegeljük, miképpen viselkednek a költségek a sorozatnagyság változásától függően, hogy állandó, vagy változó jellegük miként jelentkezik a gyártmány egységköltségében 2 Adott sorozat elkészítésének költ kennek, ill növekednek (l l ábrát) A sorozatnagyságtól független költségek szorosan követik a terme lés mennyiségi változásait, ezért gyártmányegységre átszámítva egyen lőekl maradnak Ide soroljuk darabbért (az átállítási bérek nélkül), a a közvetlen anyagköltséget, valamint a sorozatnagyságtól független közvetett (regie) költségeket (pl sűrített levegő felhasználás a kovácsüzemben, formahomok az fogyasztása öntődében) sorozatnagyságtól függő költségek A része arányos egy egyenesen a tételnagysággal, másik része viszont a sorozat darabszámának függvényében hiperbolikus görbével ábrázolható A sorozatnagyság emelése meghosszabbítja az átfutási időt, ezáltal felduzzad a befejezetlen termékállomány s növekszik (Ft X nap) a gyártási folyamat által lekötött forgóeszközök okozta veszteség és a tárolási költség Ebből a szempontból A sorozatnagyság legkedvezőbb értékének megválasztása tehát önköltségcsökkenésre egyébként változatlan technológiai feltételek mellett vezet Amennyiben az említett adatok ismeretesek, matemati 1 Az egyenlőség itt nem szigorú matematika értelemben vett' exakt mert fogalom a gyakorlatban a legtöbb vproporcionálisu költség csak megközelítéssel mondható ' 81193? Igy a bérköltség csökkenhet a darabszám emelkedésével, az anyagköltséget is befolyást? hatja a leszabási hulladékon keresztül a gyártandó mennyiség, stb S c h u l zm e hrl n" Z eidle r bizonyos mértékig már az elméleti viszonyok elemzésekor is figyelembe veszik e gyakorlati eltéréseket; 1 ábránktól eltérően a közvetett költségeket is degresszívnekfogják fel Industrielles Rechnungswesen (II rész, 4 füzet) 1934 Z VDI Verlag, a tábla 272

3 kai '' az JA úton megállapítható az a sorozatnagyság amelynél a költségek és veszteségek egy alkatrészre eső értéke ugyanakkor az alkatrész önköltsége is a legkisebb A periodicitás A sorozatgyártás ismétlődésének gyakoriságát az az időtartam hátározza meg, amely két egymást követő sorozat gyártásbaadása között eltelik Ez az időtartam sorozatgyártás ismétlődési periódusa a Az ismétlődési periódusnak komoly szerepe van az egyenletes rendszeres munkamenet biztosításában Nem szinkronizált sorozatgyártásban gyártási ütem (vonalütem) műveletek és munkahelyek számának a a aránya következtében teljesen elveszti jelentőségét, viszont a periódusidőtartam szem tartásával megközelíthetjük gyártási előtt a folyamatnak azt az állandó rendszerességét, amelyet ütemazonos gyártásoknál az irányító vonalütem által érhetünk el A gyártás periódusa egy alatt a gépkiszolgálás rendje egyszer lefolyik és megismétlődése következik Ezáltal eltérő műveleti idők esetén is rendszeres ismétlődéssel számolhatunk: egy periódus alatt adott munkahely (üzem) minden műveletéből darabszámot gyárt le Indokolt tehát, hogy azonos a legnagyobb figyelemmel fordulunk sorozatgyártásnak azon jellegzetessége a felé, amelynek felismerésével és hasznosításával biztosíthatjuk e tömegszerűségnél az elérhető maximális ütemességet Az ismétlődési periódus számításának tényezői: a) a teljes termelési feladat s a sorozatnagyság; b) a rendelkezésre álló idő s a kibocsátandó sorozatok száma; c) a sorozatnagyság s a napi szerelési szükséglet 2 A feladat megoldására szolgáló eljárások lehetővé teszik hogy aránylag könnyen ltrcgyszerűsitett képletekkel megtaláljuk a görbe minimumpontját Nem célom e tanulínánybán a gazdaságos sorzatnagyság hatalmas irodalmi anyagából a számítási módszereket ismertetni szükségesnek tartom azonban azoknak az alapvető, jellemző eljárásoknak megemlítését, amelyekre a legtöbb számítás visszavezethető a) A z A n d 1 e rl é l e e 1 j á r á s szabatos és közelítő vegképleteket ad nagysorozatgyártáshoz a kamatlábat veszi figyelembe (F Henzel: Die Wechselxzvirkungen zwischen Materialfluss und Wertbewegung Industrielle Organisation : b) D e min M Sz ké p l e t e a termelőberendezés beállításainak és a sorozat előkészítésének költségeivel ill a forgóalap lekötéséből származó veszteségekkel (bankhitel kamatláb) dolgozik V G B a n y k o v s z k íj nagyjából azonos képlete a forgóeszközlekötöttséget a felhalmozás évi közepes üteméből számítja Akkor alkalmazhatók, ha az anyagköltség a darab összköltségéhez viszonyítva jelentős (G V Tye p l 0 v : Gépgyárak gazdasági tervezése Tankönyvkiadó 1951): c) A D ü r rf é l e e lj á r á s 0 a 'ár adottságaihoz (kapacitás) is igazodik (D ürr: Die Bemessung der Auflage ín dér Sercin fabrikation Bern Arethusa 1952): d) E i c h e n w a 1 d" m ó d s z e r e a közvetett koltségeket (szerszámgép üzembentartási költségek) egy alaptípusra, munkaóráia szeimítja más típusokra pedig vgépí együtthatókwatt állapít meg: e) C H S t a u új proygrammösszevonási számítása eredményesen alkalmazható a hazai iparban uí az egyedi és kissorozatgyártás áperiodikusan ismétlődő gyártmányai (alkatrészei) tekintetében határozza meg a raktárragyártás (sorozatösszevonás) gazdaságos mértékét (Werkstattstechnik und Masclunenbasu, ): l) A m a x i m á l í s s o r o z á t n a g y s á g számítási eljárás alapgondolata az hogy az egy sorozatban gyártott darabok számának nem szabad nagyobbnak lennie mint amit a forgóeszközök forgásának tervezett sebessége enged (Sors: A gazdaságos rzorozatnagyság megállapítása Fejezet az Altalános programmüzás C NIM taltlfolyamal Jegyzetben 1950/51) g) A m i n i m á l i s s o r o z a t n a g y s á g számítási módszer a tétel csökkenthetőségének azt az alsó határát keresi, amely a berendezés kihasznalasa (elokeszuleti és hasznos idők aránya) szempontjából még számbajöhot; h) A_z_ 0 P t) m a 11_5,_ t e t e l" n a g y ság n a k nevezett számítási módszer a tárgyalt görbe Iminímumat az idoalap, a zltállitási költségek, az önköltség a munkaigényesséaaz arjyasertek 135, gyartasl "Rmfm összefüggéséből keresi (A két utóbbi eljárást lásd: 15 Gepípári izrtcíkippsedga kqtet Nebezm: kiadó 1953); i) A z u t o" k a l k u l á c i ó s a l ap o n torteno számításhoz három elozeádes gyártás adataira van szükség A gyártási koltseget a darabszarty tuggvenbtbefl Vlczlsga s a darabönköltség minimumát ott mutatja ki, ahol a tuggveny elso differencialihanyahosla O Helyes meggondolások utáni végképlete azonban a gyakorlat szamara KISSL ne ez es (Lásd: S o r s idézett tanulmányát) is 272

4 ' = ismertebb ' H 50,! s * = ' I b" ' Ha adott a vizsgálati időszak alatt előállítandó gyártmánymennyiség (O) és ismert a sorozatnagyság (n) is, akkor az ismétlődési periódus (PH) a következő: Pa Z (l) Tételezzük fel, hogy a vizsgálati időszak egy év, s ezalatt előállítandóil 750 db gyártmány, a sorozatnagyság pedig 50 db Tehát: PA, : : ev % nap Ha a rendelkezésünkre álló naptári idő (T) ismert és adott a gyártandó sorozatok száma (S,, O/n), akkor az ismétlődési periódus a = folyamatos gyártás vonalüteméhez hasonló módon számítható ki: P, N) b ; példánk adataival P_, = C/ í? 36' R 25 nap (2) A napi átlagkibocsátás (N O/T) = és a sorozatnagyság viszonya is termelendő mennyiségre figyelemmel adja a sorozatok szükséges a ismétlődési időtartamát: H, = " N az előbbi értékekkel P, 50 9/ _, b I 22 NC) 5 97 "U (3) Következtetések a sorozatnagyság, az ismétlődési periódus és az átfutási idő összefüggéseiből A periodicitás megállapításának előbb ismertetett módszereiből kitűnik, az ismétlődési időköz sorozatnagyság között szoros Öszszefüggés hogy és a Feltételezve, hogy ismétlődési periódus értéke valamely az van gyártásban meghatározott, akkor az (1), ill (3) képleteinkből sz kifejezve adottnak tekintendő a sorozatnagyság: níepd vagy n=npd (5) Ez azt jelenti, hogy az ismétlődési periódus és a sorozatnagyság összehangolása az átfutási tervek készítésének egyik legfontosabb fa 3 A tanulmány előző részében a gyártmány önköltségének alakulását a sorozat dara_0' számától függően vizsgáltuk Az előállítandó összmennyiségnek (q) is vannak olyan költsegkihatásai, amelyek befolyásolják a gyártmány egységköltségét A ÍOK foglalkoztatottsági problémakörének amelyet véleményem szerint a hazai irodalom és gyakorlat indokolatlanul elhanyagol publikálói K M e 1 e r o w i c z (Allgemeine Betriebwirtschafts lehre, Gönschen, 1932) és W P rion (Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb, Berlin, 1936) 874 elemzik, hogy a költségek miképpen viselkednek az üzem foglalkoztatási mértékének (kap? citáskihasználás) változása során 274

5 zisa, amelynek során kialakulnak a végleges sorozatnagyságok, ill B w " * "r" " '" w a a végleges periódusidőtartamok A gyártási program e két tényezőjének egymástól független megállapítása feltétlenül hibákra vezet A periódus rés a sorozatnagyság összehangolása nélkül a gyakorlatban vagy a periodicitás borul fel, vagy a sorozatok kerülnek bontásra Innen ered soro zatjellegű szerszámgépgyártásunknak az a gyakori problémája, hogy egyes alkatrészekből a szereldei igény megfelelő kapacitáshelyzet ellenére is csak vontatottan, sorozatbontásokkal elégíthető többékevésbé előforduló sorozatbontások ki Az pedig nemcsak termelékeny ségcsökkentő hatásúak, hanem a periodicitást is felborítják és egyenetlenné, kapkodóvá teszik a folyamatot E tanulmányban ezért fenti a gyakorlatban eddig elhanyagolt Összefüggés tárgyalását tűztem ki Napok célul Nézzük a kérdést közelebbről 75 a) eset A 2 ábrán, (ún Gantt Cl C H" " * ábrán) miután a periódusidő az = = n OPJ, ill n N Pn egyenletek ál tal megkívánt viszonyban van a so zsúr P 5,, c," 1 rozatnagysággal P_ Mint kitűnik I normális lefo 35,, Cz; Cm lyású gyártást látunk az egyes forgácsolási sorozatok átfu 6,740 nap n=50db tásának (CH) befejező pontja egybe %=25nap 0=150db esik előző szerelési sorozat átfutá Cislszsm" az sának (Cm) befejező pontjával Ez te aíátáeset: "ú?" vagy MME hát a két gyártási fázis összehangolá 2 ábra sának helyes esete, mert üzemközi tartalékkészletet is feltételezve bizonyosra vehető, hogy a szereldét alkatrészhiány nem fogja gátolni és á) gyártmány a rendelkezésre álló idő alatt kibocsátható? B) eset A 2 ábra adatai közül Pj = 25 értéket a 3 ábrán Pá = 40 napra növelve, a többi tényezőt változatlanul hagyva, előállnak II í (JP; ill n (r: N P; (4) és (5) egyenleteinktől eltérő arányok sz lefutásától Ez az eltérés azt eredményezi, hogy az első sorozat eltekintve a szerelde minden sorozat befejezése után 15 munkanapot miatt szünetelni kénytelen (A gyakorlat egyes eseteiben alkatrészhiány a szerelde teljesen nem áll le, mert a vontatott alkatrészellátás meg hosszabbítja átfutás (CM) tervezett időtartamát) szemlélteti 3 az a ezt A B ábrán az és pontok közötti távolság A szerelőüzem pl a 75ik napon fejezi be az első sorozat szerelését, azonban a forgácsolóüzem a helytelenül nagy periódusidőtartam miatt csak a 90ik napon bocsátja ki a második sorozatot A gyártási folyamat időrendi tervezésének e hibája szükségképpen kényszeríti a forgácsolóüzemet, hogy arra pontok közötti távolság csökentése érdekében sorozatbontásokat az A végezzen Ennek az eljárásnak költséges és a folyamat periódikus rendszerességet felborító hatása közismert s a hibák hatványozó 4 Az előretartás kérdésére részletesen nem térünk ki, de xnegemlitjükhhotgy vizsgálati időszak előtt kell a gyártást indítanunk, ha ) "(ln P" Az eloretartas szukseges merteke Et Cil" pav m 21 un

6 " 2 5 Napok B tsarlc" Cm A, , ísor P sa 7: aa ma zs sa 75 dásához vezet, mert) a sorozatok bontásából következő átfutáscsökkenés csak látszólagos Az előkészületi és befejezési időknek az át Cir 4' Cgu B" futás összidejében való aránya nal c" T_c'" gyobb, tartama így a forgácsolási még hosszabb átfutás lesz, az 3 J Í _,,%' l A fokozatosan növekszik Fá'=40nan ért Peseh/HNG VawNGB, Milyen miatt okok állhatnak 3_ ábra elő az n (Í Opu viszony hibái a gyakorlatban? a) Programkészítési hiba következtében ha a periódusidőtartam és a sorozatnagyság közötti matematikai kapcsolatot szem elől tévesztjük ti n (Í: Opa fennállása esetén tervezett időszak alatt G mennyiség a nem bocsátható ki b) A műszaki előkészítés, vagy a termelésirányítás hibái miatt, ha a tervezett átfutási időt meghosszabbítják Lehetséges ugyanis, ezek hogy a sorozatnagyság kívánt viszonyban áll periódusidőtartammal, a a forgácsolási átfutás azonban hosszabb lesz a tervezettnél és emiatt a kényszerül időnként üzemszünetre a szerelde c) Kissorozatgyártásban előfordulhat, hogy a periódusidőtartam és a sorozatnagyság nem alakítható ki az (l) és (3) formulák szerint Elkeriilhetetlenül előáll ez a helyzet, ha nem állapítható meg olyan szereldei sorozatnagyság, amelynek átfutási időtartama egyenlő a forgácsolás ismétlődési időtartamával és P CM Ilyen esetben a 3 ábrán látható a szerelés munkáját gátló forgácsolási késések (A B távolságok) mennyiségű előre számbáveendők, s a szerelés csak a szükséges készlet gyártása után kezdhető meg Másként: a szerelés nem indítható az első forgácsolási sorozat előállítása után azonnal, hanem csak bizonyos biztonsági időtartammal (T) későbben: T : (SI! 1) (Pa cisz) J?" Cíl (6) A feltöltési készlet képzésének hiánya a szerelés állandó alkatrészellátását gátolja meg A 4 ábra magyarázza eljárásunkat A T előretartási a idő alatt létrehozzuk feltöltési (forgó) készlet maximumát (Bmx), a ekkor indul szerelés és megszakítás nélkül folyik Megjegyzendő, a 62 mennyiség gyártási időtartama nem hosszabb, mint a 3 ábra szerinti gazdaságtalan ütemezésnél d) Ugyanehhez a hibához jutunk, ha az ismétlődési periódus sorozatnagyság egyébként helyes viszonyának megállapításakor a figyelmen kívül hagyjuk a kapacitáshelyzetet Minél rövidebb a termelési feladatból (69 ill N tényezők) következő an szükséges periodicitás, nál több az átfedve, egyidőben gyártandó sorozatok száma Ezt a kapacitáshelyzetnek el kell bírnia, mert ellenkező esetben a tervezett periodusidőtartamot a forgácsolóüzem nem tudja betartani és előáll a 3 ábrán látható n (íj GPL arány A szerelde foglalkoztatottsága, ezért a gyártmánykibocsátás is ingadozó lesz 27!)

7 azonban ' (4) DE =Cisz75 4 ábra,,,, í e ' ' I I Á l i n75 C,r=50nap, n=50a'b, f5=40nap G) db Cf5z=25nUp, 800 _ n12 sool l; 1 n8 400 s i ni: 200 Ü s 2 Hl!dal l 100 2'oo 3aa' 400 sbo s ol 700 nap T Clsza Útra Í Hl = Ü) Czra 5n Clf'(5n'7)/Czr'/3) g Cisza sn cisz * G 0 írgax"e; J = y) eset: Ha 2 ábránk adatai közül az n 50 db értéket n' 75 emeljük és feltételezzük, hogy Cif= 50 nap ennek megfelelően dbra Cí; =75 napra, CM pedig 40 napra változik, akkor előállanak n' n' ) CH ill i) NPH arányok Mint ábra avizsgált az 5 mutatja, tényezők e viszonyának fenn forgása a szerelde folyamatos alkatrészellátását nem zavarja Találkozunk egy újabb hibával, a felesleges forgóeszközlekötéssel Ábránkon látható, hogy az első szerelési sorozat átfutása az időskála 115ik napján ér véget, viszontía második forgácsolási sorozat megmunkálása már a 100ik napon befejeződik A két időpont (CD) közötti távolság alatt feleslegesen csökkentettük Napok 75 1oo forgóeszközök forgási sebessél l g gét, pusztán azáltal, hogy a pe f riódusidőtartamot, s a sorozat 1 j j jmí Czr Cm nagyságot nem hangoltuk Össze C C D lcu j " Az elmondottakból kitűnik, hogy a sorozatnagyság elsősor 6,, 10 C/sz ban gazdasági kérdés és meg 17 fődla 45" állapítása legkedvezőbb költ a nu75db,c,=75nap,csz'*0""p segpont kutatasara lranyulo esethwüíé Vagy "' HVG gazdasági szamitassal tortenhet A költségekre való kis 5 ábra m ez

8 törekvés a sorozatjellegű üzemektől folytonos értékelést, mérlegelést követel meg ebben a problémakörben is Azonban az optimális sorozatnagysággal elérhető gazdasági eredmények csak akkor realizálhatók, ha tervezettnél nagyobb költségek nem merülnek fel A többletköltségek fellépésének a hazai iparban egyik gyakori forrása a kellő koordinálás hiánya a kapcsolódó gyártási szakaszok között Ez a körülmény szükségessé teszi a gazdaságos sorozatdarabszám, a periodicitás és az átfutási idő közötti összhang kialakítását A bemutatott példákból az alábbi következtetéseket vonhatjuk le, A forgácsolási és szerelési fázisokra önállóan kiszámított sorozatnagyságokat minden egyes alkatrészre vonatkozóan Összhangba kell hozni a periodicitással Az egymással összefüggő gyártási szakaszok helyes időbeli koordinálása megköveteli, hogy az ismétlődési időtartamot és a sorozatnagyságot ne egymástól függetlenül határozzuk meg és mindkettő számításánál a vizsgálati időszak teljes termelési feladatából induljunk ki A sorozatnagyság tervezése alapvető kérdés, mert ettől függ a gyártás egész rendje: az átfutási idő, a periodicitás, a befejezetlen termelés mértéke, a forgóeszközlekötöttség és a gépátállítások gyakorisága Ezért a gazdaságosság szempontjából jelentős tényezőnek, a sorozatnagyságnak számítását kell elsődlegesnek tekintenünk és ebből kiindulva kell megállapítanunk a megfelelő periódust Ennek a gyakorlatban való felismerése különösen akkor jelentős, ha a forgóeszközök lekötöttségéből eredő veszteségek magasak, tehát az anyagköltség a gyártmány (munkadarab) összköltségéhez viszonyítva nagy és hosszú a gyártás átfutási időtartama Gyakori eset, hogy a sorozatnagyságot a célszerű periodicitás miatt helyesbítenünk kell Ezt a gazdaságosság rovása nélkül végrehajthatjuk Az 1 ábrán ugyanis a költségek összegét szemléltető görbe három szakaszra bontható, amelyek elemzése a következőket mutatja Az első sza kaszban a görbe lefelé tartó ága arra késztet, hogy a kis darabszámú sorozatokat kerüljük, mert a költségek magasak, az alkatrészegységre eső megtakarítás növekedése itt gyors ütemű A második szakaszban, a minimum közelében a költségek ingadozása kismértékű, így a legelőnyösebb darabszám körzetében fel vagy lefelé való eltérés nem okoz nagy különbséget, a célszerű ismétlődési idő tehát a végleges sorozatnagyság kialakításakor figyelembe vehető A harmadik szakaszban az emelkedés sokkal enyhébb, mint az elsőben, ami azt jelentighogy a sorozatnagyság növelésének kedvezőtlen költségkihatásai lassúbb ütemben érvényesülnek, mint csökkentésének káros hatásai Ezért a korrekció szükségességekor a sorozat darabszámát felfelé kell módosítanunk A felvetett kérdés a gyakorlatban nem jelentkezik olyan egyszerű formában, ahogy azt bemutattuk A a leegyszerűsítésnél korlátozott terjedelem és az a cél vezetett, hogy az összehangolásnál szerepet játszó tényezőket kellően kiemeljük Ez a tanulmány távolról sem öleli fel ennek a szerteágazó anyagnak minden részletét, a felvetett gondolatok azonban olyan elhanyagoltkérdésre igyekeznek a figyelmet irányítani, amely jelentőségénél fogva igényt az tarthat érdeklődésre 278

9 [1] IRODALOM: [2] [3] [4] [5] [6] 17] AlfordBangs: Production Handbook NewYork, Donald, 1951, Bálint: Fejlettebb gyártási rendszerek megtervezésének irányelvei Bp Mérnöki Továbbképző Intézet, 1953 Fáth: Az önköltség számítása, tervezése Bp Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1954 Juhász: Gyárüzemi munkaszervezés és költségszámítás Egyetemi Nyomda, Bp 1945 Morva: Termelési ütem, periódus és sorozatnagyságszámítás gépipari vállalatoknál Bp Ménnöki Továbbképző Intézet, 1953 Vagamv: A gépműhelyek munkájának megszervezése grafikon segítségével (Nyersfordítás) Weinberg: TerminGrobplanung Industrielle Organisation, évi, 9

10

11 NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A k; E I KÖTET AZ 1956 JÚNIUS 89ÉN RENDEZETT U KIÉRNÖKNAP ELHANGZOTT PJL(ÉADAÁSAI SAJTÓ ALÁ laennezte Dr TERPLÁN ZÉNÓ REKTOIÍHELYEITES MISKOLC I9ST

12 E KÖZLEMÉNYEK I KÖTETE A MÜVELÖDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM MISKOLC VÁROS TANÁCSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL JELENT MEG lufim; m5 r; mama mzmsíekw" JJZÍÉSE

13 GÉPÉSZMÉBNÖKI KAR

14

15 TARTALOMJEGYZÉK I lx?u Előszó C/J KOHÓMÉRNÖKI KAR: ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK: Dr Bognár János: Fémionok ultramikroanalitikai rozása katalízis segítségével kimutatása és meghatá ÁLTALÁNOS KÉMIAI TANSZÉK: "Horváth Aurél: A savas Martinacélgyártás fizikai kémiaija ÁSVÁNY ÉS KÖZETTANI TANSZÉK: Pojják Tibor: Sajóvelezd; Uppony és Nagybarcakörnyéki Dr vulkáni tufák ásványkőzettani vizsgálata FEMKOHASZATTANI TANSZÉK: Dr Horváth Zoltán: Az urkúti mangánérc dúsítása kémiai úton Wéber József: A magnéziumoxigénrendszer egyensúlyi viszonyai Burnóczky Lajos: Hazai mangánércek kezelése kéndioxidos Wieder Nándor: Vasban és kovasavban dús bauxitjaink gazdaságos feldolgozásának lehetőségei és az erre irányuló tanszéki kísérletek GEODÉZIAI TANSZÉK: Dr Milasovszky Béla: Az órajárás kérdése csillagászati hosszúság meghatározásánál 79 KOHÁSZATI KÉMIAI TANSZÉK: Dr Mika József: A kolorimetrikus titrálások mikrokémiai alkalmazása KOHÓGÉPTANI ÉS KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSTANI TANSZÉK: Dr Geleji Sándor: A műszaki egyetemeken folyó kutatómunka jelentősége Kiss Ervin: Lemezhengerek domborítása METALLOGRÁFIAI TANSZÉK: Dr Verő József: A moszkvai kohómérnöki főiskolák szervezete és működése Dr Hajtó Nándor: Beszámoló a takaréköntöttvaskutatás jelenlegi állásáról TÜZELÉSTANI TANSZEK: Dr Diószeghy Dániel: Az ózon szerepe az égési folyamatoknál VASKOHÁSZATTANI TANSZÉK: Szele Mihály: A vaskohászat fejlődése az 1955 évben Simon Sándor: Az oxigén befúvatás hatása a fémnek gázfázis útján történő kéntelenítési folyamatára

16 _ Somodi GEPÜZEMTANI TANSZÉK: Lancsarics Alajos: Jármű dieselmotorok dugattyúfelületein fellépő hőmérsékleteloszlás mérése GÉPÉSZMÉRNÖKI u,, r, KAR: ÁBRAZOLO GEOMETRIAI TANSZÉK: Dr Petrich Géza: Három kitérő tengely legrövidebb egyenesvonalú összekötésének grafikus megoldása ELEKTROTECHNIKAI TANSZÉK: Uray VilmosDr Geleji Sándor: Fémfóliahengermű hajtása kaszkádkapcsolású aszinkronmotorokkal Lányi Andor: Feszültségviszonyok javítása különböző áttételű transzformátorok párhuzamos kapcsolásával GEPELEMEK 'I*ANSZÉKE: Az AjtayKorbulyféle Dr Terplán Zénó: kaparólánchajtómű hatásfokvizsgálata Varga Gábor: A Gépelemek tanszékének ipari, mérő és tervezői tevékenysége ban GézaOlasz József: Esztergapad főorsójának ellenőrzése Nagy Herczeg István: fogdeformációk mérésének egyik módszere A Lévai Imre: Ellipszis gördülőhengerű fogaskerekek elmélete és gyártása Tar Sándor: Gépelemek korszerű méretezésének rövid összefoglalása Lendvay Nomogramm készítése fogkihegyesedés adatainak Pál: meghatározására Szaladnya Sándor: Hidraulikus másolóberendezés pontosságvizsgálata Szombathy Emil: Méretellenőrzések pneumatikus módszerrel " 215 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK: élgeometriája Kordoss József: Az esztergakés Bálint Lajos: A megmunkálási változatok kiválasztásának kritériuma; a méretóontosság és a felületi símaság összefüggése József: Szerszámkutató laboratórium tervezésének irányelve IPARGAZDASAGTANI TANSZÉK: Dr Susánszky János: Néhány új szempont a periódus időtartam és a sorozatnagyság megállapításához TANSZÉK: MATEMATIKAI Dr Gáspár Gyula: A determinánselmélet axiomatikus megalapozása Raisz Iván: Interpolációs polinomok Huszthy László: Forgó tömegek minimális felgyorsitási idejének meghatározása Hosszú Miklós: Néhány többváltozós függvényegyenlet közös általánosítása Dr Nikodémusz Antal: Parciális differenciálegyenletek grafikus megoldásáról Vincze Endre: A monotonsorozat fogalmának egyik általánosítása TANSZEK: MECHANIKAI Sályi István: Dr Csillapított rendszerek gerjesztett lengései Huszár István: Optikai feszültségvizsgálat a tudományos kutatás és az ipar szolgálatában MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK: Zorkóczy Béla: A felrakó hegesztéssel készült takarékos egyélű gyorsacélforgácsoló szerszámok egyszerű kikeményítése Pazár Béla: Gyorsacélvizsgálat Dénes Miklós: Erőmű kazánforrcsövek meghibásodási okának felderítése metallográfiai módszerrel Kóródy László: Pontos ipari hőmérsékletmérés )

17 TPYIIH MHIIIKOJILIICKOPO IIOJIIZITEXHHHECHOPO nouon uerauon c uouomuo xarunan, B nonurexuuqecxux BHCIIIBX yqeónux zaanenexmax mreű lux qyryuoa IIp Ilaunaxb lxzocem: POJlb ossza s npoueccax ropennx HHCTZTYTA THJREJIOÜ IIPOMLIIIJIIEHHOCTH (BEHPPHA) COEEPJRAHI/IE METAJIJIYPPHHECKHÜI (IJAKYJIBTET : Kadmnpn upnxpannoü xunnu: lip Huom Boruap: Ynmpauunpoanuurmqeccoe Hnxomneune u onpenexeuue Kadmxpa oómeü xmmu: Aypexb Xopsar: (Iaasuxoxnunx nucxom uapreuuacnoro npouecca Kncbenpa IHHBPEIOPBH n nerporpupnu: IIp Tuóop Ilona: MunepaJenwpoppaclxuqecxnü summa Bywmann1ecxuxc ryqyoa n paüoue Illaenexaana, Yunoumx u Hanbóapua Raqyazxpa Ixseínoü Merauyprnn: _ IIp Boxrau Xopsu: Oóoraruenue xuuuuecnnu nytem uaprauueanx pyzn xp Ypxcyr (Beurpna) I/Ioüxeq) Beóep ycnoann pnnnonecua OIGTBMLLMGPHIÍÜEBCIOPOJI nayoxncmo cepxo Jhüom Bypnonxn: Oópaóowxn oweqecmenunx nsprannenux pyn Hanzxop Bmnep: Boauomnocm penraöexbnoü oópaóorxn oorarux azonoson n gnyoxucsxo xpexnum oreqecraeaunx óoxcuronu ouuru npn Eaqmxpe 1xoarolreme ívül oouw uuwru I '_u Knqxenpa reonesnn: IIp Bana Mulamoacxu: llpodnema xozm qacon npu oupenexeunu acrponounqecxoü noxrom Haqwenpa uerauyprnqecxoü xuunu: JIp Éomed) Mama: IIpnMeHenne xoxopnmerynaqecnoro B rnrronnxnx uuxpoxuunn Eaqmenpn merauyprnxecnnx Hamm! n nnacrnqnoü oópaóomn MBTBHIOB: lip Alexcaunp Feneu: Bnnqeune nccnenoaaranbcxoü paónu Bmnoxuaeuoü Bpsnn Iíuux: Heuzóponxa aucronpoxzrruux Bankon Kacbenpa uetalxorpatbun: ZIp Éomeq) Bepe: Oprauuaannx u paóora nocxoscmx Mewauyprntxecxnq By3"os ZIp HaHnop Xajro: Omer o nonomemm a oóxacrz nccnenosanua sauehntexeü Katbenpa neveik n Tonxnua;

18 _ Katbenpn qepnoü uernuypruu: Teopua m Maremamxn:, ' _, : ' "Mnxaü Cexa: Paanume qepnoü a menxuypmn 1955 r Inauaop Hlmaou Bnusuue xncaoponuoro nyrbs H! upouecc neayxmbnponnuuz MGTBIIII nocpencmou rasonoü (pasa MAIIIIZIHOCTPOHTEZIBHHÜI CDAKYJITET: Karpenpa Hauoprarenmxoü reomerpun: _1Ip Pasa Ilerpux Ppadmqecxoo naaxomncnne xpaxqaürueü npnuoü, nopecexummeü rpn cxpemna IOIIIBXCIAH npxmux Kaqyenpa sxexrporeqnnxn: Bubuom Ypau ZIp Anexcnunp Pausz: [Ipuvon ronxonucronux upoxamux cmuon IHIGKBIIHBMH acunxponnuuu aanrarennmn Annop Mann: Ynyumenne pemmia uanpnmennü nyreu IIBDIJHIOJIMIOFO coenunenne rpaucdxopmaropos c paannqnum xoaqnbzuueumom mamdmpuaquu Iímbenpa aneuenron Mamun: JIp Beno TepuJLH: Hccnezxonanno Knzx npua zxa c óaarrepuuun nemmu cucreuu Aürau n Kopdyü Faóop Baprav Paóma Eaqmapu axemenron MBIIIBH H oónarm npouumneuuocra, xmuepaunü u npoemnposanan n rr l'un Hanw a omeq) Onac; Hponepsa rnnnoro mnuunenx Toxapuoro cranxa Hmrnan Pepuor Onuu na cnocoóon nauepennx nedaopmönau ayűben n uarotoaxonne axnenumqecxnx ayóqacrux xonec Kupa JIeaan Ulaunop Tap Kptmuaü oóaop cospenouuoro pacqera anemenroa uaman Hm LiIerumau Gocranxeuno mmorpaumh nm onpenexeuua nammx aaocrpeuua 3y6=en Hlauzzop Canmua: Hccxenosanue roquocm padon: runpannnqecxoro mnnponaxbuoro yc poücraa Bumm Couóam Eomponb paanepou nnesuawnqecxum cuocoóou ] Eadmnpn rexnonornu Mamnuocrpoeana: ÉlomenpKopaom: Peomempmu pemymeü IIPDMKB Toxapuoro pesxn Jlaüom Bannnr: Kpmopun nuóopa Bana oópaóoxu aaaucumonm Memuy Tor; eocnu pasmepoa n xawxecreou (ópaóonn noaepxnocm I/Iomeq) IIIoMonn Hpnunuuu npaexmponau a naóopnropuu ro uccneaosaunm a upoexmponaunm nncroyuenron F3 LI Kacbenpa axcnnoataunn manimx: Anaüom Hanqapuq: I/Ismepenue pacnpenenenna Temneparyp Ha nposepxnocm nopmneü Tpancnoprnmx JIHBBIIIJMOTOPOB 259 Kacbenpa oprauusaunn npouaaoncrsa: Hp Huom Ulymancxu: Hexoropbxe uoabxe npnnunnbx onpenenennx HPOLIOJDKHTGJIBHOCTH nepuona u pazmepos cepnu Kacbenpa lip Ilbxona Faumap: Axcxtomuan ocuona TEOPHH netepmnhanros I/Inan Pauc: Honnuomu nhrepnonsiunu Munnmanbuoto JIacno Xycm: Onpezxeneune apemenn ycxopenn apamalomuxcn Macc _ Muxnom Xoccy: Oőmee oőoőmenne uexoropbxx cbyhknnoha/xbbxx ypasneuuü c HGCKOCbKHMB nepenenuunn _ IIp Anna/x Hnxonenyc: O rpaqynqecxom pemeuun napuuanbubix nmbcbepeunuanhnux ypanueuuh 3H11pe Buuue: Onno Ha oöoőmennü nonsrms MOHOTOHHOIO pyma

19 Kaqaenpa ' ' MexaHHKu: Ilp I/Imraan Hlan: Boaőyxneunme xoneöanna aaryxaromux cncrem I/Imraau Xycnp: Orrruqecxoe Ha namepenue Hanpaxenuü cnyxőe uayqnonccnenoaarencxoü paöoru n nponumenennocru ycrauosox Merannorpamuqecxum cnocoőom Koponu: Toqnoe usmepenue Temneparyp Hacno a npouaaoncrne " 3819

20

21 PUBLICATIONS OF THE UNIVERSITY OF THE HEAVY INDUSTRIES, MISKOLC (HUNGARY) INDEX METALLURGICAL ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF APPLIED CHEMISTRY: Bognár: Ultramícroanalytíc demonstration Dr J and determination of metal ions by catalysis DEPARTMENT OF GENERAL CHEMITSRY: A Horváth: Physical chemistry of the acid open hearth process 13 DEPARTMENT OF MINERALOGY AND PETROLOGY: Dr T Pojják: Mineralogic and petrologic investigation of volcanic tuffs around Sajóvelezd, Uppony and Nagybarca 25 DEPARTMENT OF NONFERROUS METALLURGY: Dr Z Horváth: Chemical enrichment of manganese ore J Webet: Equilibrium conditions of the magnesiumoxygen system L Burnóczky: Treating of home manganese ores by sulphur dioxyde N Wieder: Possibilitíes of economic processing of highiron and silica bauxites and Experiments of the University Department theoreon DEPARTMENT OF GEODESI: Dr B, Milasovszky: The problem of chronometer motion in the nation of astronomic longitude 79 DEPARTMENT OF METALLURGICAL CHEMISTRY: Dr J, Mika: Microchemical application of colorimetric titrations DEPARTMENT METALLURGICAL ENGINEERING FOR AND OF PLASTIC WORKING OF METALS: Geleji: Importance of research work the technical universities E Kiss: Convex forming of sheet rolls DEPARTMENT OF METALLOGRAPHY: Dr J Verő: The organasation and working of metallurgical engineeríng high schools in Moscow Hajtó: Report on the Dr N present state of research on economy cast íron DEPARTMENT FOR THE SCIENCE OF HEATING: Dr D Diószeghy: The role of ozone ín combustion processes 117 DEPARTMENT 01" FERROUS METALLURGY: M Szele: Development of ferrous metallurgy in 1955 S Simon! The effect 0_f Oxygen enriched blast on the desulphurization DFOCESS Of metals m gaseous phases

jóindulatú és jókedvű orosz vköznépa képviselőit. 1910. táján Oroszországban folyt valamennyi állam között a legnagyobb területen a búza,

jóindulatú és jókedvű orosz vköznépa képviselőit. 1910. táján Oroszországban folyt valamennyi állam között a legnagyobb területen a búza, NEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - METALLOGRÁFIAI TANSZÉK A MOSZKVAI KOHÓMÉRNÖKI FŐISKOLÁK SZERVEZETE ÉS MÜKÖDÉSE Dr VERŐ JÓZSEF egyetemi tanár, akadémikus A cári Oroszország közismerten mezőgazdasági ország

Részletesebben

Vílágviszonylatban is jelentős az urkúti díoxídos magánérclelőhely, ferromangán előállítására használnak fel. Dr.

Vílágviszonylatban is jelentős az urkúti díoxídos magánérclelőhely, ferromangán előállítására használnak fel. Dr. NEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - FÉMKOHÁSZATTANI TANSZÉK HAZAI MANGÁNÉRCEK KÉNDIOXIDOS KEZELÉSE BURNÓCZKY LAJOS egyetemi tamársegéd Hazánk mangánércben európai viszonylatban gazdagnak mondható, érceink világ

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan 4. ZH - számolós feladatok Tartalomjegyzék 1. Készletgazdálkodás 2 1.1. Egy keresked az új................................... 2 1.2. Egy üzem egyik terméke................................

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time)

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA. IDŐPONT: 2009. június 8.

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA. IDŐPONT: 2009. június 8. EURÓPAI ÉRETTSÉGI 2009 MATEMATIKA HETI 5 ÓRA IDŐPONT: 2009. június 8. A VIZSGA IDŐTARTAMA: 4 óra (240 perc) ENGEDÉLYEZETT SEGÉDESZKÖZÖK : Európai képletgyűjtemény Nem programozható, nem grafikus kalkulátor

Részletesebben

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN Készítette: Dr. Horváth János Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem Veszprém 2013 I. Bevezetés és

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

DIFFERENCIAEGYENLETEK, MINT A MODELLEZÉS ESZKÖZEI AZ ISKOLAI MATEMATIKÁBAN

DIFFERENCIAEGYENLETEK, MINT A MODELLEZÉS ESZKÖZEI AZ ISKOLAI MATEMATIKÁBAN DIFFERENCIAEGYENLETEK, MINT A MODELLEZÉS ESZKÖZEI AZ ISKOLAI MATEMATIKÁBAN KOVÁCS ZOLTÁN 1. Bevezetés A természeti jelenségeket sokszor differenciálegyenletekkel lehet leírni: a vizsgált mennyiség például

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon Számviteli és közgazdasági költségkategóriák. A költségek csoportosítása a termeléssel való viszony alapján. Rövid távú költség-függvények. Határköltség

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

KECSKEMÉT COLLEGE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION BROCHURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS

KECSKEMÉT COLLEGE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION BROCHURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS KECSKEMÉT COLLEGE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION BROCHURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS Academic Year 2009/2010 2 LIST OF SUBJECTS Department of Automation and Applied Informatics Name of

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

Végeselem módszer 5. gyakorlat (kidolgozta: Dr. Pere Balázs) Feladat: Forgásszimmetrikus test elmozdulás- és feszültség állapotának vizsgálata

Végeselem módszer 5. gyakorlat (kidolgozta: Dr. Pere Balázs) Feladat: Forgásszimmetrikus test elmozdulás- és feszültség állapotának vizsgálata SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Végeselem módszer 5. gyakorlat (kidolgozta: Dr. Pere Balázs) Feladat: Forgásszimmetrikus test elmozdulás- és feszültség állapotának vizsgálata Adottak

Részletesebben

Vegyipari folyamatok mechanikai tömítései

Vegyipari folyamatok mechanikai tömítései JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTERÜLETEK 1.02 5.17 5.33 Vegyipari folyamatok mechanikai tömítései Tárgyszavak: tömítés; tömítőanyag; tömítőelem; tömítetlenség; szivárgás; szivattyú. A vegyipari

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

szám Carsharing rendszerek szolgáltatási

szám Carsharing rendszerek szolgáltatási Carsharing rendszerek szolgáltatási minôségét elemzô és értékelô módszer 2. rész: A módszer lépései és alkalmazása A carsharing szolgáltatás sikerességének feltétele a magas szolgáltatási minőség megfelelő

Részletesebben

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP Anagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 309 319. HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP PÁLINKÁS SÁNDOR Miskolci

Részletesebben

Méretlánc átrendezés a gyakorlatban

Méretlánc átrendezés a gyakorlatban Méretlánc átrendezés a gyakorlatban 1. Méretlánc átrendezésének okai Méretlánc átrendezésével csak akkor foglalkozunk, ha szükséges, ezek az esetek általában a következők: Koordináta rendszerhez igazodó

Részletesebben

Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása

Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása http://www.lib.uni-miskolc.hu/digital/

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Végeselem módszer 3. gyakorlat

Végeselem módszer 3. gyakorlat b SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Végeselem módszer 3. gyakorlat (kidolgozta: Dr.Molnár Zoltán egyetemi adjunktus,szüle Veronika egyetemi tanársegéd) Feladat: Saját síkjában terhelt

Részletesebben

MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800

MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800 HU MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800 Alkalmazások 3-tengely MIKRON HSM 400, 600, 800 Grafit elektróda Óra alkatrészek MIKRON HSM 400 Különbözõ anyagok Óraipar/ mikromechanika Nagy kontúr- és pozícionálási

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása Jelenlegi koncepció Tervezett / jövőbeni koncepció Alapkeret Standard Betét 2x Motorspecifikus Motorspecifikus Tartalma: 1 db

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. GÁZEMISSZIÓS KÖRNYEZETTERHELÉS MÉRÉSE ISTÁLLÓKBAN Pazsiczki Imre, FVMMI Summary: In a research task started in 2000 we aimed at quantifying

Részletesebben

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Keszenheimer Attila Direct line Kft vendégkutató BME PhD hallgató Felület integritás

Részletesebben

Vasúti szállítás és infrastruktúra I.

Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszék Arató Károly Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Győr, 2009. Tartalomjegyzék A./ VASÚTI TEHERKOCSIK IDŐFELHASZNÁLÁSAI 7 1. Kereskedelmi

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság

Részletesebben

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5.

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. A mikroklíma jellemzői és tehénre gyakorolt élettani hatásai A környezeti levegő hőmérséklete, relatív páratartalma,

Részletesebben

A feszültséginverterek kommutálóképességénék javítása a kommutálókondenzátor vezérelt utántöltésével

A feszültséginverterek kommutálóképességénék javítása a kommutálókondenzátor vezérelt utántöltésével Büttner, J.; Gens, Wolfgang : A feszültséginverterek kommutálóképességénék javítása a kommutálókondenzátor vezérelt utántöltésével Zuerst erschienen in: Elektrotechnika / a Magyar Elektrotechnikai Egyesület.

Részletesebben

7. Koordináta méréstechnika

7. Koordináta méréstechnika 7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK, EWE GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 67

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 67 Rózsavölgyi Zsolt** Kulcsszavak: szerkezet épsége (integritása), kazánüzemi károsodások, állapotellenőrzés Keywords: structure integrity, failures of boiler service, condition control There are short revue

Részletesebben

XII. MAGYAR MECHANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 2015 Miskolc, 2015. augusztus 25-27. SZÁN SZABÁLYOZÁSÁNAK HATÁSA AZ ESZTERGÁLÁS REGENERATÍV REZGÉSEIRE

XII. MAGYAR MECHANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 2015 Miskolc, 2015. augusztus 25-27. SZÁN SZABÁLYOZÁSÁNAK HATÁSA AZ ESZTERGÁLÁS REGENERATÍV REZGÉSEIRE XII. MAGYAR MECANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 205 Miskolc, 205. augusztus 25-27. SZÁN SZABÁLYOZÁSÁNAK ATÁSA AZ ESZTERGÁLÁS REGENERATÍV REZGÉSEIRE Lehotzky Dávid, Insperger Tamás 2 és Stépán Gábor 3,2,3 Budapesti

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

HORVÁTHJÁNOS s AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK. Krivojvrogi vörösv

HORVÁTHJÁNOS s AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK. Krivojvrogi vörösv erős AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK HORVÁTHJÁNOS s ZIPSZER KONRÁD A dolgozat részletesen foglalkozik a Krivojvrogi vörösv vasérc dúsítási technológiájának kialakításával, figyelembe véve a dúsítandó

Részletesebben

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 7 18. KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE INVESTIGATION AND FINITE ELEMENT MODELLING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF CLINCHED

Részletesebben

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártási folyamatok tervezése Gyártási folyamatok tervezése Dr. Kardos Károly, Jósvai János 2006. március 28. 2 Tartalomjegyzék 1. Gyártási folyamatok, bevezetés 9 1.1. Gyártó vállalatok modellezése.................. 9 1.1.1. Számítógéppel

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

A HIBRID LINEÁRIS LÉPTET MOTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSI MÓDOZATAIRÓL

A HIBRID LINEÁRIS LÉPTET MOTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSI MÓDOZATAIRÓL A HIBRID LINEÁRIS LÉPTET MOTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSI MÓDOZATAIRÓL Szabó Loránd - Ioan-Adrian Viorel - Józsa János Kolozsvári M szaki Egyetem, Villamos Gépek Tanszék 3400 Kolozsvár, Pf. 358. e-mail:

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) -

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utnév(ek) Dr. Dr.Hc. DSc. Farkas Ott Cím(ek) 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - E-mail(ek) drfarkas.otto@chello.hu

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki

Részletesebben

AZ APERIODIKUSAN ALKALMAZOTT KATONAI BERENDEZÉSEK ELLENŐRZŐ TESZTJEINEK HATÁSA A MEGBÍZHATÓSÁG ÁLLAPOTVEKTORRA

AZ APERIODIKUSAN ALKALMAZOTT KATONAI BERENDEZÉSEK ELLENŐRZŐ TESZTJEINEK HATÁSA A MEGBÍZHATÓSÁG ÁLLAPOTVEKTORRA V. Évfolyam. szám - 010. június Neszveda József neszveda.jozsef@bmf.kvk.hu AZ APERIODIKUAN ALKALMAZOTT KATONAI BERENDEZÉEK ELLENŐRZŐ TEZTJEINEK HATÁA A MEGBÍZHATÓÁG ÁLLAPOTVEKTORRA Absztrakt Az aperiodikusan

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben

Prof. Dr. DUDÁS ILLÉS. D.Sc.

Prof. Dr. DUDÁS ILLÉS. D.Sc. Általános matematikai modell felületek, hajtópárok gyártásgeometriai elemzésére, tervezésére és gyártására (ProMAT) General Mathematical Modell for Production Geometric Analysis, Designing and Production

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr. A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás 2012/13 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás Forgácsolás Forgácsoláskor

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

MEGBÍZHATÓSÁGA KONVERTER IRÁNYITÓBERENDEZÉSEK. csoportosítása. Statikus modell visszacsatolás nélkül, közvetlen,

MEGBÍZHATÓSÁGA KONVERTER IRÁNYITÓBERENDEZÉSEK. csoportosítása. Statikus modell visszacsatolás nélkül, közvetlen, KONVERTER IRÁNYITÓBERENDEZÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGA PÁSZTOR GEDEON A konverteres acélgyártás folyamatvezérlő eljárásainak csoportosítása. Statikus modell visszacsatolás nélkül, közvetlen, ill. közvetett visszacsatolással.

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2003. március 21-22. RÉSZECSKE ELRENDEZŐDÉS JELLEMZÉSE AL/SIC KOMPOZITBAN Kovács Jenő - Gácsi Zoltán Abstract The mechanical properties of the ceramic particle-reinforced

Részletesebben

Fából készített vízerőmű-csövek.

Fából készített vízerőmű-csövek. 179- nünk, mert számunkra még- az is, ami előttük esetleg csak rosszul záródott, csenevész állomány, nagy eredmény lehet, amelyet állandóan küzködve kellett a természettől kierőszakolnunk. * Anmerkungen

Részletesebben

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI

KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÍRTA: SZABÓ LAJOS OKLEVELES IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖK KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI MÉRÉSTECHNIKÁK CÍMŰ TÉMAKÖRBŐL, AMELLYEL

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MŰSZAKI FOLYÓIRATA 2009/4 5. 128 oldal LX. évfolyam

A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MŰSZAKI FOLYÓIRATA 2009/4 5. 128 oldal LX. évfolyam A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MŰSZAKI FOLYÓIRATA 2009/4 5. 128 oldal LX. évfolyam GÉP A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET műszaki, vállalkozási, befektetési, értékesítési, kutatás-fejlesztési, piaci információs

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

PARASITOLOGY HUNGARICA

PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA 8. kötet Tomus 8. Szerkeszti Dr. KASSAI Tibor és Dr. MURAI Éva A Magyar P a r a z i t o l ó g u s o k Társasága és a Természettudományi M ú z e u m folyóirata

Részletesebben

REZGÉSVIZSGÁLAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLŐCSAPATAINÁL

REZGÉSVIZSGÁLAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLŐCSAPATAINÁL REZGÉSVIZSGÁLAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLŐCSAPATAINÁL Szaniszló Zsolt hallgató Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Repülő sárkány-hajtómű

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)!

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)! 2 1. a) Ismertesse a csavarkötéseket és a csavarbiztosításokat (kötő- és mozgatócsavarok, csavaranyák, méretek, kiválasztás táblázatból, különféle csavarbiztosítások, jelölések)! b) Határozza meg a forgácsolás

Részletesebben

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013 City Exhibition Name Cycle Proch. date Armenia Armenia Yerevan INDUSTRIAL ARMENIA EXPO once a year 13.09-15.09 2013 Industrial Fair of Armenia Austria Austria Dornbirn INTERTECH BODENSEE every 2 years

Részletesebben

PNEU- HIDRO 2007 MISKOLC-EGER

PNEU- HIDRO 2007 MISKOLC-EGER PNEU- HIDRO 2007 MISKOLC-EGER XII. NEMZETKÖZI PNEUMATIKA-HIDRAULIKA KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS XII. INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON PNEUMATICS AND HYDRAULICS 2007. szeptember 17-18. ELŐADÁSOK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIII. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2008. március 14-15. FLÜLTN BVONT SZRSZÁOK ALKALAZÁSA A KÉPLÉKNYALAKÍTÁSBAN Végvári Ferenc Abstract Surface coating technologies of tools were characterised

Részletesebben

Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Érvényes a 2010/11. tanévtől

Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Érvényes a 2010/11. tanévtől Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Érvényes a 2010/11. tanévtől 1 2 3 4 5 6 7 Σ NEPTUN kód Tantárgy e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK. UI-fertőtlenítés költségei vízművekben. Tárgyszavak: ivóvíz; UI-fertőtlenítés; vízmű; költségbecslés.

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK. UI-fertőtlenítés költségei vízművekben. Tárgyszavak: ivóvíz; UI-fertőtlenítés; vízmű; költségbecslés. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.5 UI-fertőtlenítés költségei vízművekben Tárgyszavak: ivóvíz; UI-fertőtlenítés; vízmű; költségbecslés. Elsőként 1910-ben, Marseille-ben alkalmaztak UI-fényt fertőtlenítésre

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata

ANYAGTECHNOLÓGIA. Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata ANYAGTECHNOLÓGIA Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata Mucsi Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet ejtmucsi@uni-miskolc.hu Grindability test

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Irányító Hatóság Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Beosztás Dátum Aláírás tanszékvezető főiskolai docens 2009. április 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ

Részletesebben

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL KS - 303.150.10 24 ÓRÁS, FOLYAMATOS ÜZEMŰ NAGYTÉRFOGATÁRAMÚ AEROSZOL, SZÁLLÓPOR MINTAVEVŐ KÉSZÜLÉK IMMISSZIÓS, MUNKAHELYI ÉS HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉGI VIZSGÁLATOKRA HORDOZHATÓ KIVITEL 1. Rendeltetés A KS-303.150.10

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MECHANIKAI TANSZÉK PhD Tézisfüzet GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA Szerző MAGYAR Bálint Témavezető Dr. STÉPÁN Gábor Budapest,

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Optimális rendelési tételnagyság

Optimális rendelési tételnagyság Készletgazdálkodás Optimális rendelési tételnagyság A készletek mennyiségének OPTIMÁLIS szinten tartása fontos gazdálkodási feladat HIÁNY: a fogyasztó :(értékesítési lehetőség ) elvesztése A MAGAS KÉSZLET

Részletesebben