amelynél a munkahelyek azonos feladatai (a sorozatok) rendszeresen. periódikusan ismétlődnek. A definícióból kitűnik, hogy állandósult

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "amelynél a munkahelyek azonos feladatai (a sorozatok) rendszeresen. periódikusan ismétlődnek. A definícióból kitűnik, hogy állandósult"

Átírás

1 NEHEZIPARI MUSZAKI EGYETEM * á l ü # _ IPARGAZDASÁGTANI TANSZEK NÉHÁNY ÚJ SZEMPONT A PERIÓDUSIDÖTARTAM ÉS A SOROZATNAGYSAG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Dr SUSÁNSZKY JÁNOS egyetemi adjunktus A gyártási folyamat kapcsolódó szakaszait minden összetett gyártásnál szigorú koordinálásnak kell alávetnünk Ez a szabályozás annak megállapítására irányul, hogy a technológiai sorrendben következő az egyenletes, állandó munkaellátás érdekében gyártási fázis számára mely időpontban, milyen mennyiségű félkészterméket kell bizto A hazai sorozatjellegü gépgyártásnak komoly problémája a forsítani is gácsolóüzemek és szereldék időrendi és mennyiségi összehangolása Tanulmányomnak a célja, hogy a felvetett kérdést állandósult az rozatgyártás feltételei között vizsgálja Állandósult sorozatgyártáson értjük azt a gyártási folyamatot, amelynél a munkahelyek azonos feladatai (a sorozatok) rendszeresen periódikusan ismétlődnek A definícióból kitűnik, hogy állandósult az sorozatgyártás jellemzői a sorozatnagyság és a periodicitás A továbbiakban röviden összefoglaljuk a sorozatnagyság és periodicitás a gazdasági és gyártásszervezési kihatásait, számítási módszereit majd az ismétlődési periódus, a sorozatnagyság és az átfutási időtartam összefüggéseiből néhány elhanyagolt, ill fel nem ismert következtetést vonunk le a forgácsoló és szerelőüzemek munkájának összehangolására vonatkozóan A sorozatnagyság művelettel terhelve, hanem egyegy munkahelyen különböző müveleteket nos (alkatrészeket) felváltva gyártunk; időnként tehát berende a Zés átállítására van szükség Ezért felmerül az a kérdés, hogy a termékek váltakozása milyen időközökben történjék, vagyis milyen mennyiségűek legyenek azok tételek (sorozatnagyság), amelyeket megszakítás a nélkül az előkészületi befejezési müveletrészek egyszeri fel és mellett használása gyártunk Ennek eldöntésénél is a gazdaságosságra való törekvés elve legnagyobb eredményt a legkisebb áldozattal irányadó lx* n

2 I '" költsége/r esa" alkatrészre Egy A gazdasági gondolkodás mindig mérlegelés, költségekben való gondolkodás és számítás A legkedvezőbb sorozatnagyság meghatározásakor azt mérlegeljük, miképpen viselkednek a költségek a sorozatnagyság változásától függően, hogy állandó, vagy változó jellegük miként jelentkezik a gyártmány egységköltségében 2 Adott sorozat elkészítésének költ kennek, ill növekednek (l l ábrát) A sorozatnagyságtól független költségek szorosan követik a terme lés mennyiségi változásait, ezért gyártmányegységre átszámítva egyen lőekl maradnak Ide soroljuk darabbért (az átállítási bérek nélkül), a a közvetlen anyagköltséget, valamint a sorozatnagyságtól független közvetett (regie) költségeket (pl sűrített levegő felhasználás a kovácsüzemben, formahomok az fogyasztása öntődében) sorozatnagyságtól függő költségek A része arányos egy egyenesen a tételnagysággal, másik része viszont a sorozat darabszámának függvényében hiperbolikus görbével ábrázolható A sorozatnagyság emelése meghosszabbítja az átfutási időt, ezáltal felduzzad a befejezetlen termékállomány s növekszik (Ft X nap) a gyártási folyamat által lekötött forgóeszközök okozta veszteség és a tárolási költség Ebből a szempontból A sorozatnagyság legkedvezőbb értékének megválasztása tehát önköltségcsökkenésre egyébként változatlan technológiai feltételek mellett vezet Amennyiben az említett adatok ismeretesek, matemati 1 Az egyenlőség itt nem szigorú matematika értelemben vett' exakt mert fogalom a gyakorlatban a legtöbb vproporcionálisu költség csak megközelítéssel mondható ' 81193? Igy a bérköltség csökkenhet a darabszám emelkedésével, az anyagköltséget is befolyást? hatja a leszabási hulladékon keresztül a gyártandó mennyiség, stb S c h u l zm e hrl n" Z eidle r bizonyos mértékig már az elméleti viszonyok elemzésekor is figyelembe veszik e gyakorlati eltéréseket; 1 ábránktól eltérően a közvetett költségeket is degresszívnekfogják fel Industrielles Rechnungswesen (II rész, 4 füzet) 1934 Z VDI Verlag, a tábla 272

3 kai '' az JA úton megállapítható az a sorozatnagyság amelynél a költségek és veszteségek egy alkatrészre eső értéke ugyanakkor az alkatrész önköltsége is a legkisebb A periodicitás A sorozatgyártás ismétlődésének gyakoriságát az az időtartam hátározza meg, amely két egymást követő sorozat gyártásbaadása között eltelik Ez az időtartam sorozatgyártás ismétlődési periódusa a Az ismétlődési periódusnak komoly szerepe van az egyenletes rendszeres munkamenet biztosításában Nem szinkronizált sorozatgyártásban gyártási ütem (vonalütem) műveletek és munkahelyek számának a a aránya következtében teljesen elveszti jelentőségét, viszont a periódusidőtartam szem tartásával megközelíthetjük gyártási előtt a folyamatnak azt az állandó rendszerességét, amelyet ütemazonos gyártásoknál az irányító vonalütem által érhetünk el A gyártás periódusa egy alatt a gépkiszolgálás rendje egyszer lefolyik és megismétlődése következik Ezáltal eltérő műveleti idők esetén is rendszeres ismétlődéssel számolhatunk: egy periódus alatt adott munkahely (üzem) minden műveletéből darabszámot gyárt le Indokolt tehát, hogy azonos a legnagyobb figyelemmel fordulunk sorozatgyártásnak azon jellegzetessége a felé, amelynek felismerésével és hasznosításával biztosíthatjuk e tömegszerűségnél az elérhető maximális ütemességet Az ismétlődési periódus számításának tényezői: a) a teljes termelési feladat s a sorozatnagyság; b) a rendelkezésre álló idő s a kibocsátandó sorozatok száma; c) a sorozatnagyság s a napi szerelési szükséglet 2 A feladat megoldására szolgáló eljárások lehetővé teszik hogy aránylag könnyen ltrcgyszerűsitett képletekkel megtaláljuk a görbe minimumpontját Nem célom e tanulínánybán a gazdaságos sorzatnagyság hatalmas irodalmi anyagából a számítási módszereket ismertetni szükségesnek tartom azonban azoknak az alapvető, jellemző eljárásoknak megemlítését, amelyekre a legtöbb számítás visszavezethető a) A z A n d 1 e rl é l e e 1 j á r á s szabatos és közelítő vegképleteket ad nagysorozatgyártáshoz a kamatlábat veszi figyelembe (F Henzel: Die Wechselxzvirkungen zwischen Materialfluss und Wertbewegung Industrielle Organisation : b) D e min M Sz ké p l e t e a termelőberendezés beállításainak és a sorozat előkészítésének költségeivel ill a forgóalap lekötéséből származó veszteségekkel (bankhitel kamatláb) dolgozik V G B a n y k o v s z k íj nagyjából azonos képlete a forgóeszközlekötöttséget a felhalmozás évi közepes üteméből számítja Akkor alkalmazhatók, ha az anyagköltség a darab összköltségéhez viszonyítva jelentős (G V Tye p l 0 v : Gépgyárak gazdasági tervezése Tankönyvkiadó 1951): c) A D ü r rf é l e e lj á r á s 0 a 'ár adottságaihoz (kapacitás) is igazodik (D ürr: Die Bemessung der Auflage ín dér Sercin fabrikation Bern Arethusa 1952): d) E i c h e n w a 1 d" m ó d s z e r e a közvetett koltségeket (szerszámgép üzembentartási költségek) egy alaptípusra, munkaóráia szeimítja más típusokra pedig vgépí együtthatókwatt állapít meg: e) C H S t a u új proygrammösszevonási számítása eredményesen alkalmazható a hazai iparban uí az egyedi és kissorozatgyártás áperiodikusan ismétlődő gyártmányai (alkatrészei) tekintetében határozza meg a raktárragyártás (sorozatösszevonás) gazdaságos mértékét (Werkstattstechnik und Masclunenbasu, ): l) A m a x i m á l í s s o r o z á t n a g y s á g számítási eljárás alapgondolata az hogy az egy sorozatban gyártott darabok számának nem szabad nagyobbnak lennie mint amit a forgóeszközök forgásának tervezett sebessége enged (Sors: A gazdaságos rzorozatnagyság megállapítása Fejezet az Altalános programmüzás C NIM taltlfolyamal Jegyzetben 1950/51) g) A m i n i m á l i s s o r o z a t n a g y s á g számítási módszer a tétel csökkenthetőségének azt az alsó határát keresi, amely a berendezés kihasznalasa (elokeszuleti és hasznos idők aránya) szempontjából még számbajöhot; h) A_z_ 0 P t) m a 11_5,_ t e t e l" n a g y ság n a k nevezett számítási módszer a tárgyalt görbe Iminímumat az idoalap, a zltállitási költségek, az önköltség a munkaigényesséaaz arjyasertek 135, gyartasl "Rmfm összefüggéséből keresi (A két utóbbi eljárást lásd: 15 Gepípári izrtcíkippsedga kqtet Nebezm: kiadó 1953); i) A z u t o" k a l k u l á c i ó s a l ap o n torteno számításhoz három elozeádes gyártás adataira van szükség A gyártási koltseget a darabszarty tuggvenbtbefl Vlczlsga s a darabönköltség minimumát ott mutatja ki, ahol a tuggveny elso differencialihanyahosla O Helyes meggondolások utáni végképlete azonban a gyakorlat szamara KISSL ne ez es (Lásd: S o r s idézett tanulmányát) is 272

4 ' = ismertebb ' H 50,! s * = ' I b" ' Ha adott a vizsgálati időszak alatt előállítandó gyártmánymennyiség (O) és ismert a sorozatnagyság (n) is, akkor az ismétlődési periódus (PH) a következő: Pa Z (l) Tételezzük fel, hogy a vizsgálati időszak egy év, s ezalatt előállítandóil 750 db gyártmány, a sorozatnagyság pedig 50 db Tehát: PA, : : ev % nap Ha a rendelkezésünkre álló naptári idő (T) ismert és adott a gyártandó sorozatok száma (S,, O/n), akkor az ismétlődési periódus a = folyamatos gyártás vonalüteméhez hasonló módon számítható ki: P, N) b ; példánk adataival P_, = C/ í? 36' R 25 nap (2) A napi átlagkibocsátás (N O/T) = és a sorozatnagyság viszonya is termelendő mennyiségre figyelemmel adja a sorozatok szükséges a ismétlődési időtartamát: H, = " N az előbbi értékekkel P, 50 9/ _, b I 22 NC) 5 97 "U (3) Következtetések a sorozatnagyság, az ismétlődési periódus és az átfutási idő összefüggéseiből A periodicitás megállapításának előbb ismertetett módszereiből kitűnik, az ismétlődési időköz sorozatnagyság között szoros Öszszefüggés hogy és a Feltételezve, hogy ismétlődési periódus értéke valamely az van gyártásban meghatározott, akkor az (1), ill (3) képleteinkből sz kifejezve adottnak tekintendő a sorozatnagyság: níepd vagy n=npd (5) Ez azt jelenti, hogy az ismétlődési periódus és a sorozatnagyság összehangolása az átfutási tervek készítésének egyik legfontosabb fa 3 A tanulmány előző részében a gyártmány önköltségének alakulását a sorozat dara_0' számától függően vizsgáltuk Az előállítandó összmennyiségnek (q) is vannak olyan költsegkihatásai, amelyek befolyásolják a gyártmány egységköltségét A ÍOK foglalkoztatottsági problémakörének amelyet véleményem szerint a hazai irodalom és gyakorlat indokolatlanul elhanyagol publikálói K M e 1 e r o w i c z (Allgemeine Betriebwirtschafts lehre, Gönschen, 1932) és W P rion (Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb, Berlin, 1936) 874 elemzik, hogy a költségek miképpen viselkednek az üzem foglalkoztatási mértékének (kap? citáskihasználás) változása során 274

5 zisa, amelynek során kialakulnak a végleges sorozatnagyságok, ill B w " * "r" " '" w a a végleges periódusidőtartamok A gyártási program e két tényezőjének egymástól független megállapítása feltétlenül hibákra vezet A periódus rés a sorozatnagyság összehangolása nélkül a gyakorlatban vagy a periodicitás borul fel, vagy a sorozatok kerülnek bontásra Innen ered soro zatjellegű szerszámgépgyártásunknak az a gyakori problémája, hogy egyes alkatrészekből a szereldei igény megfelelő kapacitáshelyzet ellenére is csak vontatottan, sorozatbontásokkal elégíthető többékevésbé előforduló sorozatbontások ki Az pedig nemcsak termelékeny ségcsökkentő hatásúak, hanem a periodicitást is felborítják és egyenetlenné, kapkodóvá teszik a folyamatot E tanulmányban ezért fenti a gyakorlatban eddig elhanyagolt Összefüggés tárgyalását tűztem ki Napok célul Nézzük a kérdést közelebbről 75 a) eset A 2 ábrán, (ún Gantt Cl C H" " * ábrán) miután a periódusidő az = = n OPJ, ill n N Pn egyenletek ál tal megkívánt viszonyban van a so zsúr P 5,, c," 1 rozatnagysággal P_ Mint kitűnik I normális lefo 35,, Cz; Cm lyású gyártást látunk az egyes forgácsolási sorozatok átfu 6,740 nap n=50db tásának (CH) befejező pontja egybe %=25nap 0=150db esik előző szerelési sorozat átfutá Cislszsm" az sának (Cm) befejező pontjával Ez te aíátáeset: "ú?" vagy MME hát a két gyártási fázis összehangolá 2 ábra sának helyes esete, mert üzemközi tartalékkészletet is feltételezve bizonyosra vehető, hogy a szereldét alkatrészhiány nem fogja gátolni és á) gyártmány a rendelkezésre álló idő alatt kibocsátható? B) eset A 2 ábra adatai közül Pj = 25 értéket a 3 ábrán Pá = 40 napra növelve, a többi tényezőt változatlanul hagyva, előállnak II í (JP; ill n (r: N P; (4) és (5) egyenleteinktől eltérő arányok sz lefutásától Ez az eltérés azt eredményezi, hogy az első sorozat eltekintve a szerelde minden sorozat befejezése után 15 munkanapot miatt szünetelni kénytelen (A gyakorlat egyes eseteiben alkatrészhiány a szerelde teljesen nem áll le, mert a vontatott alkatrészellátás meg hosszabbítja átfutás (CM) tervezett időtartamát) szemlélteti 3 az a ezt A B ábrán az és pontok közötti távolság A szerelőüzem pl a 75ik napon fejezi be az első sorozat szerelését, azonban a forgácsolóüzem a helytelenül nagy periódusidőtartam miatt csak a 90ik napon bocsátja ki a második sorozatot A gyártási folyamat időrendi tervezésének e hibája szükségképpen kényszeríti a forgácsolóüzemet, hogy arra pontok közötti távolság csökentése érdekében sorozatbontásokat az A végezzen Ennek az eljárásnak költséges és a folyamat periódikus rendszerességet felborító hatása közismert s a hibák hatványozó 4 Az előretartás kérdésére részletesen nem térünk ki, de xnegemlitjükhhotgy vizsgálati időszak előtt kell a gyártást indítanunk, ha ) "(ln P" Az eloretartas szukseges merteke Et Cil" pav m 21 un

6 " 2 5 Napok B tsarlc" Cm A, , ísor P sa 7: aa ma zs sa 75 dásához vezet, mert) a sorozatok bontásából következő átfutáscsökkenés csak látszólagos Az előkészületi és befejezési időknek az át Cir 4' Cgu B" futás összidejében való aránya nal c" T_c'" gyobb, tartama így a forgácsolási még hosszabb átfutás lesz, az 3 J Í _,,%' l A fokozatosan növekszik Fá'=40nan ért Peseh/HNG VawNGB, Milyen miatt okok állhatnak 3_ ábra elő az n (Í Opu viszony hibái a gyakorlatban? a) Programkészítési hiba következtében ha a periódusidőtartam és a sorozatnagyság közötti matematikai kapcsolatot szem elől tévesztjük ti n (Í: Opa fennállása esetén tervezett időszak alatt G mennyiség a nem bocsátható ki b) A műszaki előkészítés, vagy a termelésirányítás hibái miatt, ha a tervezett átfutási időt meghosszabbítják Lehetséges ugyanis, ezek hogy a sorozatnagyság kívánt viszonyban áll periódusidőtartammal, a a forgácsolási átfutás azonban hosszabb lesz a tervezettnél és emiatt a kényszerül időnként üzemszünetre a szerelde c) Kissorozatgyártásban előfordulhat, hogy a periódusidőtartam és a sorozatnagyság nem alakítható ki az (l) és (3) formulák szerint Elkeriilhetetlenül előáll ez a helyzet, ha nem állapítható meg olyan szereldei sorozatnagyság, amelynek átfutási időtartama egyenlő a forgácsolás ismétlődési időtartamával és P CM Ilyen esetben a 3 ábrán látható a szerelés munkáját gátló forgácsolási késések (A B távolságok) mennyiségű előre számbáveendők, s a szerelés csak a szükséges készlet gyártása után kezdhető meg Másként: a szerelés nem indítható az első forgácsolási sorozat előállítása után azonnal, hanem csak bizonyos biztonsági időtartammal (T) későbben: T : (SI! 1) (Pa cisz) J?" Cíl (6) A feltöltési készlet képzésének hiánya a szerelés állandó alkatrészellátását gátolja meg A 4 ábra magyarázza eljárásunkat A T előretartási a idő alatt létrehozzuk feltöltési (forgó) készlet maximumát (Bmx), a ekkor indul szerelés és megszakítás nélkül folyik Megjegyzendő, a 62 mennyiség gyártási időtartama nem hosszabb, mint a 3 ábra szerinti gazdaságtalan ütemezésnél d) Ugyanehhez a hibához jutunk, ha az ismétlődési periódus sorozatnagyság egyébként helyes viszonyának megállapításakor a figyelmen kívül hagyjuk a kapacitáshelyzetet Minél rövidebb a termelési feladatból (69 ill N tényezők) következő an szükséges periodicitás, nál több az átfedve, egyidőben gyártandó sorozatok száma Ezt a kapacitáshelyzetnek el kell bírnia, mert ellenkező esetben a tervezett periodusidőtartamot a forgácsolóüzem nem tudja betartani és előáll a 3 ábrán látható n (íj GPL arány A szerelde foglalkoztatottsága, ezért a gyártmánykibocsátás is ingadozó lesz 27!)

7 azonban ' (4) DE =Cisz75 4 ábra,,,, í e ' ' I I Á l i n75 C,r=50nap, n=50a'b, f5=40nap G) db Cf5z=25nUp, 800 _ n12 sool l; 1 n8 400 s i ni: 200 Ü s 2 Hl!dal l 100 2'oo 3aa' 400 sbo s ol 700 nap T Clsza Útra Í Hl = Ü) Czra 5n Clf'(5n'7)/Czr'/3) g Cisza sn cisz * G 0 írgax"e; J = y) eset: Ha 2 ábránk adatai közül az n 50 db értéket n' 75 emeljük és feltételezzük, hogy Cif= 50 nap ennek megfelelően dbra Cí; =75 napra, CM pedig 40 napra változik, akkor előállanak n' n' ) CH ill i) NPH arányok Mint ábra avizsgált az 5 mutatja, tényezők e viszonyának fenn forgása a szerelde folyamatos alkatrészellátását nem zavarja Találkozunk egy újabb hibával, a felesleges forgóeszközlekötéssel Ábránkon látható, hogy az első szerelési sorozat átfutása az időskála 115ik napján ér véget, viszontía második forgácsolási sorozat megmunkálása már a 100ik napon befejeződik A két időpont (CD) közötti távolság alatt feleslegesen csökkentettük Napok 75 1oo forgóeszközök forgási sebessél l g gét, pusztán azáltal, hogy a pe f riódusidőtartamot, s a sorozat 1 j j jmí Czr Cm nagyságot nem hangoltuk Össze C C D lcu j " Az elmondottakból kitűnik, hogy a sorozatnagyság elsősor 6,, 10 C/sz ban gazdasági kérdés és meg 17 fődla 45" állapítása legkedvezőbb költ a nu75db,c,=75nap,csz'*0""p segpont kutatasara lranyulo esethwüíé Vagy "' HVG gazdasági szamitassal tortenhet A költségekre való kis 5 ábra m ez

8 törekvés a sorozatjellegű üzemektől folytonos értékelést, mérlegelést követel meg ebben a problémakörben is Azonban az optimális sorozatnagysággal elérhető gazdasági eredmények csak akkor realizálhatók, ha tervezettnél nagyobb költségek nem merülnek fel A többletköltségek fellépésének a hazai iparban egyik gyakori forrása a kellő koordinálás hiánya a kapcsolódó gyártási szakaszok között Ez a körülmény szükségessé teszi a gazdaságos sorozatdarabszám, a periodicitás és az átfutási idő közötti összhang kialakítását A bemutatott példákból az alábbi következtetéseket vonhatjuk le, A forgácsolási és szerelési fázisokra önállóan kiszámított sorozatnagyságokat minden egyes alkatrészre vonatkozóan Összhangba kell hozni a periodicitással Az egymással összefüggő gyártási szakaszok helyes időbeli koordinálása megköveteli, hogy az ismétlődési időtartamot és a sorozatnagyságot ne egymástól függetlenül határozzuk meg és mindkettő számításánál a vizsgálati időszak teljes termelési feladatából induljunk ki A sorozatnagyság tervezése alapvető kérdés, mert ettől függ a gyártás egész rendje: az átfutási idő, a periodicitás, a befejezetlen termelés mértéke, a forgóeszközlekötöttség és a gépátállítások gyakorisága Ezért a gazdaságosság szempontjából jelentős tényezőnek, a sorozatnagyságnak számítását kell elsődlegesnek tekintenünk és ebből kiindulva kell megállapítanunk a megfelelő periódust Ennek a gyakorlatban való felismerése különösen akkor jelentős, ha a forgóeszközök lekötöttségéből eredő veszteségek magasak, tehát az anyagköltség a gyártmány (munkadarab) összköltségéhez viszonyítva nagy és hosszú a gyártás átfutási időtartama Gyakori eset, hogy a sorozatnagyságot a célszerű periodicitás miatt helyesbítenünk kell Ezt a gazdaságosság rovása nélkül végrehajthatjuk Az 1 ábrán ugyanis a költségek összegét szemléltető görbe három szakaszra bontható, amelyek elemzése a következőket mutatja Az első sza kaszban a görbe lefelé tartó ága arra késztet, hogy a kis darabszámú sorozatokat kerüljük, mert a költségek magasak, az alkatrészegységre eső megtakarítás növekedése itt gyors ütemű A második szakaszban, a minimum közelében a költségek ingadozása kismértékű, így a legelőnyösebb darabszám körzetében fel vagy lefelé való eltérés nem okoz nagy különbséget, a célszerű ismétlődési idő tehát a végleges sorozatnagyság kialakításakor figyelembe vehető A harmadik szakaszban az emelkedés sokkal enyhébb, mint az elsőben, ami azt jelentighogy a sorozatnagyság növelésének kedvezőtlen költségkihatásai lassúbb ütemben érvényesülnek, mint csökkentésének káros hatásai Ezért a korrekció szükségességekor a sorozat darabszámát felfelé kell módosítanunk A felvetett kérdés a gyakorlatban nem jelentkezik olyan egyszerű formában, ahogy azt bemutattuk A a leegyszerűsítésnél korlátozott terjedelem és az a cél vezetett, hogy az összehangolásnál szerepet játszó tényezőket kellően kiemeljük Ez a tanulmány távolról sem öleli fel ennek a szerteágazó anyagnak minden részletét, a felvetett gondolatok azonban olyan elhanyagoltkérdésre igyekeznek a figyelmet irányítani, amely jelentőségénél fogva igényt az tarthat érdeklődésre 278

9 [1] IRODALOM: [2] [3] [4] [5] [6] 17] AlfordBangs: Production Handbook NewYork, Donald, 1951, Bálint: Fejlettebb gyártási rendszerek megtervezésének irányelvei Bp Mérnöki Továbbképző Intézet, 1953 Fáth: Az önköltség számítása, tervezése Bp Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1954 Juhász: Gyárüzemi munkaszervezés és költségszámítás Egyetemi Nyomda, Bp 1945 Morva: Termelési ütem, periódus és sorozatnagyságszámítás gépipari vállalatoknál Bp Ménnöki Továbbképző Intézet, 1953 Vagamv: A gépműhelyek munkájának megszervezése grafikon segítségével (Nyersfordítás) Weinberg: TerminGrobplanung Industrielle Organisation, évi, 9

10

11 NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A k; E I KÖTET AZ 1956 JÚNIUS 89ÉN RENDEZETT U KIÉRNÖKNAP ELHANGZOTT PJL(ÉADAÁSAI SAJTÓ ALÁ laennezte Dr TERPLÁN ZÉNÓ REKTOIÍHELYEITES MISKOLC I9ST

12 E KÖZLEMÉNYEK I KÖTETE A MÜVELÖDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM MISKOLC VÁROS TANÁCSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL JELENT MEG lufim; m5 r; mama mzmsíekw" JJZÍÉSE

13 GÉPÉSZMÉBNÖKI KAR

14

15 TARTALOMJEGYZÉK I lx?u Előszó C/J KOHÓMÉRNÖKI KAR: ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK: Dr Bognár János: Fémionok ultramikroanalitikai rozása katalízis segítségével kimutatása és meghatá ÁLTALÁNOS KÉMIAI TANSZÉK: "Horváth Aurél: A savas Martinacélgyártás fizikai kémiaija ÁSVÁNY ÉS KÖZETTANI TANSZÉK: Pojják Tibor: Sajóvelezd; Uppony és Nagybarcakörnyéki Dr vulkáni tufák ásványkőzettani vizsgálata FEMKOHASZATTANI TANSZÉK: Dr Horváth Zoltán: Az urkúti mangánérc dúsítása kémiai úton Wéber József: A magnéziumoxigénrendszer egyensúlyi viszonyai Burnóczky Lajos: Hazai mangánércek kezelése kéndioxidos Wieder Nándor: Vasban és kovasavban dús bauxitjaink gazdaságos feldolgozásának lehetőségei és az erre irányuló tanszéki kísérletek GEODÉZIAI TANSZÉK: Dr Milasovszky Béla: Az órajárás kérdése csillagászati hosszúság meghatározásánál 79 KOHÁSZATI KÉMIAI TANSZÉK: Dr Mika József: A kolorimetrikus titrálások mikrokémiai alkalmazása KOHÓGÉPTANI ÉS KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSTANI TANSZÉK: Dr Geleji Sándor: A műszaki egyetemeken folyó kutatómunka jelentősége Kiss Ervin: Lemezhengerek domborítása METALLOGRÁFIAI TANSZÉK: Dr Verő József: A moszkvai kohómérnöki főiskolák szervezete és működése Dr Hajtó Nándor: Beszámoló a takaréköntöttvaskutatás jelenlegi állásáról TÜZELÉSTANI TANSZEK: Dr Diószeghy Dániel: Az ózon szerepe az égési folyamatoknál VASKOHÁSZATTANI TANSZÉK: Szele Mihály: A vaskohászat fejlődése az 1955 évben Simon Sándor: Az oxigén befúvatás hatása a fémnek gázfázis útján történő kéntelenítési folyamatára

16 _ Somodi GEPÜZEMTANI TANSZÉK: Lancsarics Alajos: Jármű dieselmotorok dugattyúfelületein fellépő hőmérsékleteloszlás mérése GÉPÉSZMÉRNÖKI u,, r, KAR: ÁBRAZOLO GEOMETRIAI TANSZÉK: Dr Petrich Géza: Három kitérő tengely legrövidebb egyenesvonalú összekötésének grafikus megoldása ELEKTROTECHNIKAI TANSZÉK: Uray VilmosDr Geleji Sándor: Fémfóliahengermű hajtása kaszkádkapcsolású aszinkronmotorokkal Lányi Andor: Feszültségviszonyok javítása különböző áttételű transzformátorok párhuzamos kapcsolásával GEPELEMEK 'I*ANSZÉKE: Az AjtayKorbulyféle Dr Terplán Zénó: kaparólánchajtómű hatásfokvizsgálata Varga Gábor: A Gépelemek tanszékének ipari, mérő és tervezői tevékenysége ban GézaOlasz József: Esztergapad főorsójának ellenőrzése Nagy Herczeg István: fogdeformációk mérésének egyik módszere A Lévai Imre: Ellipszis gördülőhengerű fogaskerekek elmélete és gyártása Tar Sándor: Gépelemek korszerű méretezésének rövid összefoglalása Lendvay Nomogramm készítése fogkihegyesedés adatainak Pál: meghatározására Szaladnya Sándor: Hidraulikus másolóberendezés pontosságvizsgálata Szombathy Emil: Méretellenőrzések pneumatikus módszerrel " 215 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK: élgeometriája Kordoss József: Az esztergakés Bálint Lajos: A megmunkálási változatok kiválasztásának kritériuma; a méretóontosság és a felületi símaság összefüggése József: Szerszámkutató laboratórium tervezésének irányelve IPARGAZDASAGTANI TANSZÉK: Dr Susánszky János: Néhány új szempont a periódus időtartam és a sorozatnagyság megállapításához TANSZÉK: MATEMATIKAI Dr Gáspár Gyula: A determinánselmélet axiomatikus megalapozása Raisz Iván: Interpolációs polinomok Huszthy László: Forgó tömegek minimális felgyorsitási idejének meghatározása Hosszú Miklós: Néhány többváltozós függvényegyenlet közös általánosítása Dr Nikodémusz Antal: Parciális differenciálegyenletek grafikus megoldásáról Vincze Endre: A monotonsorozat fogalmának egyik általánosítása TANSZEK: MECHANIKAI Sályi István: Dr Csillapított rendszerek gerjesztett lengései Huszár István: Optikai feszültségvizsgálat a tudományos kutatás és az ipar szolgálatában MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK: Zorkóczy Béla: A felrakó hegesztéssel készült takarékos egyélű gyorsacélforgácsoló szerszámok egyszerű kikeményítése Pazár Béla: Gyorsacélvizsgálat Dénes Miklós: Erőmű kazánforrcsövek meghibásodási okának felderítése metallográfiai módszerrel Kóródy László: Pontos ipari hőmérsékletmérés )

17 TPYIIH MHIIIKOJILIICKOPO IIOJIIZITEXHHHECHOPO nouon uerauon c uouomuo xarunan, B nonurexuuqecxux BHCIIIBX yqeónux zaanenexmax mreű lux qyryuoa IIp Ilaunaxb lxzocem: POJlb ossza s npoueccax ropennx HHCTZTYTA THJREJIOÜ IIPOMLIIIJIIEHHOCTH (BEHPPHA) COEEPJRAHI/IE METAJIJIYPPHHECKHÜI (IJAKYJIBTET : Kadmnpn upnxpannoü xunnu: lip Huom Boruap: Ynmpauunpoanuurmqeccoe Hnxomneune u onpenexeuue Kadmxpa oómeü xmmu: Aypexb Xopsar: (Iaasuxoxnunx nucxom uapreuuacnoro npouecca Kncbenpa IHHBPEIOPBH n nerporpupnu: IIp Tuóop Ilona: MunepaJenwpoppaclxuqecxnü summa Bywmann1ecxuxc ryqyoa n paüoue Illaenexaana, Yunoumx u Hanbóapua Raqyazxpa Ixseínoü Merauyprnn: _ IIp Boxrau Xopsu: Oóoraruenue xuuuuecnnu nytem uaprauueanx pyzn xp Ypxcyr (Beurpna) I/Ioüxeq) Beóep ycnoann pnnnonecua OIGTBMLLMGPHIÍÜEBCIOPOJI nayoxncmo cepxo Jhüom Bypnonxn: Oópaóowxn oweqecmenunx nsprannenux pyn Hanzxop Bmnep: Boauomnocm penraöexbnoü oópaóorxn oorarux azonoson n gnyoxucsxo xpexnum oreqecraeaunx óoxcuronu ouuru npn Eaqmxpe 1xoarolreme ívül oouw uuwru I '_u Knqxenpa reonesnn: IIp Bana Mulamoacxu: llpodnema xozm qacon npu oupenexeunu acrponounqecxoü noxrom Haqwenpa uerauyprnqecxoü xuunu: JIp Éomed) Mama: IIpnMeHenne xoxopnmerynaqecnoro B rnrronnxnx uuxpoxuunn Eaqmenpn merauyprnxecnnx Hamm! n nnacrnqnoü oópaóomn MBTBHIOB: lip Alexcaunp Feneu: Bnnqeune nccnenoaaranbcxoü paónu Bmnoxuaeuoü Bpsnn Iíuux: Heuzóponxa aucronpoxzrruux Bankon Kacbenpa uetalxorpatbun: ZIp Éomeq) Bepe: Oprauuaannx u paóora nocxoscmx Mewauyprntxecxnq By3"os ZIp HaHnop Xajro: Omer o nonomemm a oóxacrz nccnenosanua sauehntexeü Katbenpa neveik n Tonxnua;

18 _ Katbenpn qepnoü uernuypruu: Teopua m Maremamxn:, ' _, : ' "Mnxaü Cexa: Paanume qepnoü a menxuypmn 1955 r Inauaop Hlmaou Bnusuue xncaoponuoro nyrbs H! upouecc neayxmbnponnuuz MGTBIIII nocpencmou rasonoü (pasa MAIIIIZIHOCTPOHTEZIBHHÜI CDAKYJITET: Karpenpa Hauoprarenmxoü reomerpun: _1Ip Pasa Ilerpux Ppadmqecxoo naaxomncnne xpaxqaürueü npnuoü, nopecexummeü rpn cxpemna IOIIIBXCIAH npxmux Kaqyenpa sxexrporeqnnxn: Bubuom Ypau ZIp Anexcnunp Pausz: [Ipuvon ronxonucronux upoxamux cmuon IHIGKBIIHBMH acunxponnuuu aanrarennmn Annop Mann: Ynyumenne pemmia uanpnmennü nyreu IIBDIJHIOJIMIOFO coenunenne rpaucdxopmaropos c paannqnum xoaqnbzuueumom mamdmpuaquu Iímbenpa aneuenron Mamun: JIp Beno TepuJLH: Hccnezxonanno Knzx npua zxa c óaarrepuuun nemmu cucreuu Aürau n Kopdyü Faóop Baprav Paóma Eaqmapu axemenron MBIIIBH H oónarm npouumneuuocra, xmuepaunü u npoemnposanan n rr l'un Hanw a omeq) Onac; Hponepsa rnnnoro mnuunenx Toxapuoro cranxa Hmrnan Pepuor Onuu na cnocoóon nauepennx nedaopmönau ayűben n uarotoaxonne axnenumqecxnx ayóqacrux xonec Kupa JIeaan Ulaunop Tap Kptmuaü oóaop cospenouuoro pacqera anemenroa uaman Hm LiIerumau Gocranxeuno mmorpaumh nm onpenexeuua nammx aaocrpeuua 3y6=en Hlauzzop Canmua: Hccxenosanue roquocm padon: runpannnqecxoro mnnponaxbuoro yc poücraa Bumm Couóam Eomponb paanepou nnesuawnqecxum cuocoóou ] Eadmnpn rexnonornu Mamnuocrpoeana: ÉlomenpKopaom: Peomempmu pemymeü IIPDMKB Toxapuoro pesxn Jlaüom Bannnr: Kpmopun nuóopa Bana oópaóoxu aaaucumonm Memuy Tor; eocnu pasmepoa n xawxecreou (ópaóonn noaepxnocm I/Iomeq) IIIoMonn Hpnunuuu npaexmponau a naóopnropuu ro uccneaosaunm a upoexmponaunm nncroyuenron F3 LI Kacbenpa axcnnoataunn manimx: Anaüom Hanqapuq: I/Ismepenue pacnpenenenna Temneparyp Ha nposepxnocm nopmneü Tpancnoprnmx JIHBBIIIJMOTOPOB 259 Kacbenpa oprauusaunn npouaaoncrsa: Hp Huom Ulymancxu: Hexoropbxe uoabxe npnnunnbx onpenenennx HPOLIOJDKHTGJIBHOCTH nepuona u pazmepos cepnu Kacbenpa lip Ilbxona Faumap: Axcxtomuan ocuona TEOPHH netepmnhanros I/Inan Pauc: Honnuomu nhrepnonsiunu Munnmanbuoto JIacno Xycm: Onpezxeneune apemenn ycxopenn apamalomuxcn Macc _ Muxnom Xoccy: Oőmee oőoőmenne uexoropbxx cbyhknnoha/xbbxx ypasneuuü c HGCKOCbKHMB nepenenuunn _ IIp Anna/x Hnxonenyc: O rpaqynqecxom pemeuun napuuanbubix nmbcbepeunuanhnux ypanueuuh 3H11pe Buuue: Onno Ha oöoőmennü nonsrms MOHOTOHHOIO pyma

19 Kaqaenpa ' ' MexaHHKu: Ilp I/Imraan Hlan: Boaőyxneunme xoneöanna aaryxaromux cncrem I/Imraau Xycnp: Orrruqecxoe Ha namepenue Hanpaxenuü cnyxőe uayqnonccnenoaarencxoü paöoru n nponumenennocru ycrauosox Merannorpamuqecxum cnocoőom Koponu: Toqnoe usmepenue Temneparyp Hacno a npouaaoncrne " 3819

20

21 PUBLICATIONS OF THE UNIVERSITY OF THE HEAVY INDUSTRIES, MISKOLC (HUNGARY) INDEX METALLURGICAL ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF APPLIED CHEMISTRY: Bognár: Ultramícroanalytíc demonstration Dr J and determination of metal ions by catalysis DEPARTMENT OF GENERAL CHEMITSRY: A Horváth: Physical chemistry of the acid open hearth process 13 DEPARTMENT OF MINERALOGY AND PETROLOGY: Dr T Pojják: Mineralogic and petrologic investigation of volcanic tuffs around Sajóvelezd, Uppony and Nagybarca 25 DEPARTMENT OF NONFERROUS METALLURGY: Dr Z Horváth: Chemical enrichment of manganese ore J Webet: Equilibrium conditions of the magnesiumoxygen system L Burnóczky: Treating of home manganese ores by sulphur dioxyde N Wieder: Possibilitíes of economic processing of highiron and silica bauxites and Experiments of the University Department theoreon DEPARTMENT OF GEODESI: Dr B, Milasovszky: The problem of chronometer motion in the nation of astronomic longitude 79 DEPARTMENT OF METALLURGICAL CHEMISTRY: Dr J, Mika: Microchemical application of colorimetric titrations DEPARTMENT METALLURGICAL ENGINEERING FOR AND OF PLASTIC WORKING OF METALS: Geleji: Importance of research work the technical universities E Kiss: Convex forming of sheet rolls DEPARTMENT OF METALLOGRAPHY: Dr J Verő: The organasation and working of metallurgical engineeríng high schools in Moscow Hajtó: Report on the Dr N present state of research on economy cast íron DEPARTMENT FOR THE SCIENCE OF HEATING: Dr D Diószeghy: The role of ozone ín combustion processes 117 DEPARTMENT 01" FERROUS METALLURGY: M Szele: Development of ferrous metallurgy in 1955 S Simon! The effect 0_f Oxygen enriched blast on the desulphurization DFOCESS Of metals m gaseous phases

ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Francsovics Anna Controlling

ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Francsovics Anna Controlling ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Francsovics Anna Controlling elektronikus jegyzet Budapest, 2011 Lektorálta: Dr. Bencsik Mária Francsovics Anna 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 6 1. A CONTROLLING

Részletesebben

XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár

XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár Egy tudományos szervezet tevékenységében a szakmai találkozók a létjogosultságot és a kitűzött célok eléréséhez vezető utat jelentik. Ugyanez a helyzet

Részletesebben

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó 141. évfolyam 2008/2. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Részletesebben

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLVII. évfolyam 4. szám (148.) Kézirat lezárva: 2007. december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztõbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztõbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

Optimális erőforrás-tervezés

Optimális erőforrás-tervezés Kosztyán Zsolt Tibor Optimális erőforrás-tervezés DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr. Bencsik Andrea... Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Veszprém 2005 OPTIMÁLIS ERŐFORRÁS-TERVEZÉS

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Kiterjesztett újságárus modell alkalmazása az igény szerinti tömeggyártás készletgazdálkodási problémáiban PhD értekezés Készítette: Mileff Péter okleveles

Részletesebben

1lehetőség 19815754-2-42. százalék. 2011/03 www.mee.hu. 104. évfolyam

1lehetőség 19815754-2-42. százalék. 2011/03 www.mee.hu. 104. évfolyam A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Rendszerszintű tartalék teljesítőképesség tervezése Markov-modell alkalmazásával 2. rész 19815754-2-42 1lehetőség közös százalék cél 1%1

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Agrár-gazdaságtan 6.

Agrár-gazdaságtan 6. Agrár-gazdaságtan 6. A mezőgazdasági termelés gazdasági Dr. Székely, Csaba Agrár-gazdaságtan 6.: A mezőgazdasági termelés gazdasági Dr. Székely, Csaba Lektor: dr. Takácsné dr. György, Katalin Ez a modul

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszerminőség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

MŰSZAKI PHD SZEKCIÓ 169

MŰSZAKI PHD SZEKCIÓ 169 MŰSZAKI PHD SZEKCIÓ 169 170 A Megamater III Otto-motor hengerfej belső áramlási tulajdonságainak optimalizálása végeselemes módszer támogatásával Fodor Antal Járműtechnológia tanszék, Kecskeméti Főiskola/GAMF

Részletesebben

A KARBANTARTÁS MINT A TERMELÉSMENEDZSMENT TÁMOGATÓJA

A KARBANTARTÁS MINT A TERMELÉSMENEDZSMENT TÁMOGATÓJA Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 55-68. A KARBANTARTÁS MINT A TERMELÉSMENEDZSMENT TÁMOGATÓJA Vermes Pál főiskolai tanár Szolnoki Főiskola, Műszaki és Agrárgazdálkodási

Részletesebben

Vezetési és Szervezési Intézet. Témavezető: Dr. Dobák Miklós. dr. Francsovics Anna

Vezetési és Szervezési Intézet. Témavezető: Dr. Dobák Miklós. dr. Francsovics Anna DR. FRANCSOVICS ANNA A CONTROLLING FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI Vezetési és Szervezési Intézet Témavezető: Dr. Dobák Miklós dr. Francsovics Anna Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program A

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2000. március 24-25. HNGRS CSIGAKRKK FOGAZÁSA SZABÓ ATTILA A kitérő tengelyek közötti teljesítmény-, illetve mozgásátvitelre alkalmazott csigahajtópárok egy

Részletesebben

AGRÁRÖKONÓMIA II. (FARM ECONOMICS) Dr. Podmaniczky László PhD., egyetemi docens. Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani Tanszék

AGRÁRÖKONÓMIA II. (FARM ECONOMICS) Dr. Podmaniczky László PhD., egyetemi docens. Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani Tanszék AGRÁRÖKONÓMIA II. (FARM ECONOMICS) Dr. Podmaniczky László PhD., egyetemi docens Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani Tanszék Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA...

TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI CÉLJA... 2 1.1. VÁLLALKOZÓI TŐKE... 2 1.2. MŰKÖDŐ TŐKE... 5 1.3. MENNYI PÉNZT FEKTESSÜNK KÉSZLETEKBE?... 7 2. KINNLEVŐSÉGEK... 10 2.1 VEVŐKNEK NYÚJTOTT HITEL...

Részletesebben

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908 Napelemes rendszerek HYPE jelentés Megújuló energiatermelés fejlődési

Részletesebben

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel?

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel? TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A Lean Hat Szigma Dr. Aschner Gábor A megfelelőségértékelés testületei és szabványai Földesi Tamás Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2005/2 Soulaby-dob rögzítése merevkerettel

Részletesebben

Tudományos Bizottság. Elnök: Gyenge Csaba

Tudományos Bizottság. Elnök: Gyenge Csaba Tudományos Bizottság lnök: Gyenge Csaba Alpek Ferenc Bíró Károly Csibi Vencel Csizmadia Béla Danyi József Dudás Illés Gribovszki László Hollanda Dénes Horváth átyás Jodál ndre Kerekes László Kodácsi János

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

Dr. Dudás Katalin Dr. Viszló László Dr. Fodor T. Gábor Dr. Varga Marianna: Munkaidő és pihenőidő

Dr. Dudás Katalin Dr. Viszló László Dr. Fodor T. Gábor Dr. Varga Marianna: Munkaidő és pihenőidő Dr. Dudás Katalin Dr. Viszló László Dr. Fodor T. Gábor Dr. Varga Marianna: Munkaidő és pihenőidő Szakszervezeti kiskönyvtár XXVI. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko Dr. Sándor Péter Az ISD Dunaferr vállalatcsoport

Részletesebben

2011 11. november ÓBUDAI EGYETEM ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Tudományért és a jövőért Pro Scientia et Futuro

2011 11. november ÓBUDAI EGYETEM ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Tudományért és a jövőért Pro Scientia et Futuro 20 ÉVES a Tudományért és a jövőért Pro Scientia et Futuro ÓBUDAI EGYETEM ELEKTRONIKUS KIADVÁNY XX. évfolyam 11. szám, 2011 11. november Óbudai Egyetem - A tudományért és a jövőért Dr. Gáti József Folyamatfejlesztés

Részletesebben

A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA

A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 305-316. A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA Hadházy Péter BSc hallgató, Miskolci Egyetem,

Részletesebben

Technológiai fejlesztés Csak komplexen

Technológiai fejlesztés Csak komplexen A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja AlApítvA: 1908 Technológiai fejlesztés Csak komplexen Kézben tartjuk az energiát GA Magyarország Kft. Telefon: +36 23 501 100 www.ga.hu MEBIR 28001 KÖF

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben