amelynél a munkahelyek azonos feladatai (a sorozatok) rendszeresen. periódikusan ismétlődnek. A definícióból kitűnik, hogy állandósult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "amelynél a munkahelyek azonos feladatai (a sorozatok) rendszeresen. periódikusan ismétlődnek. A definícióból kitűnik, hogy állandósult"

Átírás

1 NEHEZIPARI MUSZAKI EGYETEM * á l ü # _ IPARGAZDASÁGTANI TANSZEK NÉHÁNY ÚJ SZEMPONT A PERIÓDUSIDÖTARTAM ÉS A SOROZATNAGYSAG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Dr SUSÁNSZKY JÁNOS egyetemi adjunktus A gyártási folyamat kapcsolódó szakaszait minden összetett gyártásnál szigorú koordinálásnak kell alávetnünk Ez a szabályozás annak megállapítására irányul, hogy a technológiai sorrendben következő az egyenletes, állandó munkaellátás érdekében gyártási fázis számára mely időpontban, milyen mennyiségű félkészterméket kell bizto A hazai sorozatjellegü gépgyártásnak komoly problémája a forsítani is gácsolóüzemek és szereldék időrendi és mennyiségi összehangolása Tanulmányomnak a célja, hogy a felvetett kérdést állandósult az rozatgyártás feltételei között vizsgálja Állandósult sorozatgyártáson értjük azt a gyártási folyamatot, amelynél a munkahelyek azonos feladatai (a sorozatok) rendszeresen periódikusan ismétlődnek A definícióból kitűnik, hogy állandósult az sorozatgyártás jellemzői a sorozatnagyság és a periodicitás A továbbiakban röviden összefoglaljuk a sorozatnagyság és periodicitás a gazdasági és gyártásszervezési kihatásait, számítási módszereit majd az ismétlődési periódus, a sorozatnagyság és az átfutási időtartam összefüggéseiből néhány elhanyagolt, ill fel nem ismert következtetést vonunk le a forgácsoló és szerelőüzemek munkájának összehangolására vonatkozóan A sorozatnagyság művelettel terhelve, hanem egyegy munkahelyen különböző müveleteket nos (alkatrészeket) felváltva gyártunk; időnként tehát berende a Zés átállítására van szükség Ezért felmerül az a kérdés, hogy a termékek váltakozása milyen időközökben történjék, vagyis milyen mennyiségűek legyenek azok tételek (sorozatnagyság), amelyeket megszakítás a nélkül az előkészületi befejezési müveletrészek egyszeri fel és mellett használása gyártunk Ennek eldöntésénél is a gazdaságosságra való törekvés elve legnagyobb eredményt a legkisebb áldozattal irányadó lx* n

2 I '" költsége/r esa" alkatrészre Egy A gazdasági gondolkodás mindig mérlegelés, költségekben való gondolkodás és számítás A legkedvezőbb sorozatnagyság meghatározásakor azt mérlegeljük, miképpen viselkednek a költségek a sorozatnagyság változásától függően, hogy állandó, vagy változó jellegük miként jelentkezik a gyártmány egységköltségében 2 Adott sorozat elkészítésének költ kennek, ill növekednek (l l ábrát) A sorozatnagyságtól független költségek szorosan követik a terme lés mennyiségi változásait, ezért gyártmányegységre átszámítva egyen lőekl maradnak Ide soroljuk darabbért (az átállítási bérek nélkül), a a közvetlen anyagköltséget, valamint a sorozatnagyságtól független közvetett (regie) költségeket (pl sűrített levegő felhasználás a kovácsüzemben, formahomok az fogyasztása öntődében) sorozatnagyságtól függő költségek A része arányos egy egyenesen a tételnagysággal, másik része viszont a sorozat darabszámának függvényében hiperbolikus görbével ábrázolható A sorozatnagyság emelése meghosszabbítja az átfutási időt, ezáltal felduzzad a befejezetlen termékállomány s növekszik (Ft X nap) a gyártási folyamat által lekötött forgóeszközök okozta veszteség és a tárolási költség Ebből a szempontból A sorozatnagyság legkedvezőbb értékének megválasztása tehát önköltségcsökkenésre egyébként változatlan technológiai feltételek mellett vezet Amennyiben az említett adatok ismeretesek, matemati 1 Az egyenlőség itt nem szigorú matematika értelemben vett' exakt mert fogalom a gyakorlatban a legtöbb vproporcionálisu költség csak megközelítéssel mondható ' 81193? Igy a bérköltség csökkenhet a darabszám emelkedésével, az anyagköltséget is befolyást? hatja a leszabási hulladékon keresztül a gyártandó mennyiség, stb S c h u l zm e hrl n" Z eidle r bizonyos mértékig már az elméleti viszonyok elemzésekor is figyelembe veszik e gyakorlati eltéréseket; 1 ábránktól eltérően a közvetett költségeket is degresszívnekfogják fel Industrielles Rechnungswesen (II rész, 4 füzet) 1934 Z VDI Verlag, a tábla 272

3 kai '' az JA úton megállapítható az a sorozatnagyság amelynél a költségek és veszteségek egy alkatrészre eső értéke ugyanakkor az alkatrész önköltsége is a legkisebb A periodicitás A sorozatgyártás ismétlődésének gyakoriságát az az időtartam hátározza meg, amely két egymást követő sorozat gyártásbaadása között eltelik Ez az időtartam sorozatgyártás ismétlődési periódusa a Az ismétlődési periódusnak komoly szerepe van az egyenletes rendszeres munkamenet biztosításában Nem szinkronizált sorozatgyártásban gyártási ütem (vonalütem) műveletek és munkahelyek számának a a aránya következtében teljesen elveszti jelentőségét, viszont a periódusidőtartam szem tartásával megközelíthetjük gyártási előtt a folyamatnak azt az állandó rendszerességét, amelyet ütemazonos gyártásoknál az irányító vonalütem által érhetünk el A gyártás periódusa egy alatt a gépkiszolgálás rendje egyszer lefolyik és megismétlődése következik Ezáltal eltérő műveleti idők esetén is rendszeres ismétlődéssel számolhatunk: egy periódus alatt adott munkahely (üzem) minden műveletéből darabszámot gyárt le Indokolt tehát, hogy azonos a legnagyobb figyelemmel fordulunk sorozatgyártásnak azon jellegzetessége a felé, amelynek felismerésével és hasznosításával biztosíthatjuk e tömegszerűségnél az elérhető maximális ütemességet Az ismétlődési periódus számításának tényezői: a) a teljes termelési feladat s a sorozatnagyság; b) a rendelkezésre álló idő s a kibocsátandó sorozatok száma; c) a sorozatnagyság s a napi szerelési szükséglet 2 A feladat megoldására szolgáló eljárások lehetővé teszik hogy aránylag könnyen ltrcgyszerűsitett képletekkel megtaláljuk a görbe minimumpontját Nem célom e tanulínánybán a gazdaságos sorzatnagyság hatalmas irodalmi anyagából a számítási módszereket ismertetni szükségesnek tartom azonban azoknak az alapvető, jellemző eljárásoknak megemlítését, amelyekre a legtöbb számítás visszavezethető a) A z A n d 1 e rl é l e e 1 j á r á s szabatos és közelítő vegképleteket ad nagysorozatgyártáshoz a kamatlábat veszi figyelembe (F Henzel: Die Wechselxzvirkungen zwischen Materialfluss und Wertbewegung Industrielle Organisation : b) D e min M Sz ké p l e t e a termelőberendezés beállításainak és a sorozat előkészítésének költségeivel ill a forgóalap lekötéséből származó veszteségekkel (bankhitel kamatláb) dolgozik V G B a n y k o v s z k íj nagyjából azonos képlete a forgóeszközlekötöttséget a felhalmozás évi közepes üteméből számítja Akkor alkalmazhatók, ha az anyagköltség a darab összköltségéhez viszonyítva jelentős (G V Tye p l 0 v : Gépgyárak gazdasági tervezése Tankönyvkiadó 1951): c) A D ü r rf é l e e lj á r á s 0 a 'ár adottságaihoz (kapacitás) is igazodik (D ürr: Die Bemessung der Auflage ín dér Sercin fabrikation Bern Arethusa 1952): d) E i c h e n w a 1 d" m ó d s z e r e a közvetett koltségeket (szerszámgép üzembentartási költségek) egy alaptípusra, munkaóráia szeimítja más típusokra pedig vgépí együtthatókwatt állapít meg: e) C H S t a u új proygrammösszevonási számítása eredményesen alkalmazható a hazai iparban uí az egyedi és kissorozatgyártás áperiodikusan ismétlődő gyártmányai (alkatrészei) tekintetében határozza meg a raktárragyártás (sorozatösszevonás) gazdaságos mértékét (Werkstattstechnik und Masclunenbasu, ): l) A m a x i m á l í s s o r o z á t n a g y s á g számítási eljárás alapgondolata az hogy az egy sorozatban gyártott darabok számának nem szabad nagyobbnak lennie mint amit a forgóeszközök forgásának tervezett sebessége enged (Sors: A gazdaságos rzorozatnagyság megállapítása Fejezet az Altalános programmüzás C NIM taltlfolyamal Jegyzetben 1950/51) g) A m i n i m á l i s s o r o z a t n a g y s á g számítási módszer a tétel csökkenthetőségének azt az alsó határát keresi, amely a berendezés kihasznalasa (elokeszuleti és hasznos idők aránya) szempontjából még számbajöhot; h) A_z_ 0 P t) m a 11_5,_ t e t e l" n a g y ság n a k nevezett számítási módszer a tárgyalt görbe Iminímumat az idoalap, a zltállitási költségek, az önköltség a munkaigényesséaaz arjyasertek 135, gyartasl "Rmfm összefüggéséből keresi (A két utóbbi eljárást lásd: 15 Gepípári izrtcíkippsedga kqtet Nebezm: kiadó 1953); i) A z u t o" k a l k u l á c i ó s a l ap o n torteno számításhoz három elozeádes gyártás adataira van szükség A gyártási koltseget a darabszarty tuggvenbtbefl Vlczlsga s a darabönköltség minimumát ott mutatja ki, ahol a tuggveny elso differencialihanyahosla O Helyes meggondolások utáni végképlete azonban a gyakorlat szamara KISSL ne ez es (Lásd: S o r s idézett tanulmányát) is 272

4 ' = ismertebb ' H 50,! s * = ' I b" ' Ha adott a vizsgálati időszak alatt előállítandó gyártmánymennyiség (O) és ismert a sorozatnagyság (n) is, akkor az ismétlődési periódus (PH) a következő: Pa Z (l) Tételezzük fel, hogy a vizsgálati időszak egy év, s ezalatt előállítandóil 750 db gyártmány, a sorozatnagyság pedig 50 db Tehát: PA, : : ev % nap Ha a rendelkezésünkre álló naptári idő (T) ismert és adott a gyártandó sorozatok száma (S,, O/n), akkor az ismétlődési periódus a = folyamatos gyártás vonalüteméhez hasonló módon számítható ki: P, N) b ; példánk adataival P_, = C/ í? 36' R 25 nap (2) A napi átlagkibocsátás (N O/T) = és a sorozatnagyság viszonya is termelendő mennyiségre figyelemmel adja a sorozatok szükséges a ismétlődési időtartamát: H, = " N az előbbi értékekkel P, 50 9/ _, b I 22 NC) 5 97 "U (3) Következtetések a sorozatnagyság, az ismétlődési periódus és az átfutási idő összefüggéseiből A periodicitás megállapításának előbb ismertetett módszereiből kitűnik, az ismétlődési időköz sorozatnagyság között szoros Öszszefüggés hogy és a Feltételezve, hogy ismétlődési periódus értéke valamely az van gyártásban meghatározott, akkor az (1), ill (3) képleteinkből sz kifejezve adottnak tekintendő a sorozatnagyság: níepd vagy n=npd (5) Ez azt jelenti, hogy az ismétlődési periódus és a sorozatnagyság összehangolása az átfutási tervek készítésének egyik legfontosabb fa 3 A tanulmány előző részében a gyártmány önköltségének alakulását a sorozat dara_0' számától függően vizsgáltuk Az előállítandó összmennyiségnek (q) is vannak olyan költsegkihatásai, amelyek befolyásolják a gyártmány egységköltségét A ÍOK foglalkoztatottsági problémakörének amelyet véleményem szerint a hazai irodalom és gyakorlat indokolatlanul elhanyagol publikálói K M e 1 e r o w i c z (Allgemeine Betriebwirtschafts lehre, Gönschen, 1932) és W P rion (Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb, Berlin, 1936) 874 elemzik, hogy a költségek miképpen viselkednek az üzem foglalkoztatási mértékének (kap? citáskihasználás) változása során 274

5 zisa, amelynek során kialakulnak a végleges sorozatnagyságok, ill B w " * "r" " '" w a a végleges periódusidőtartamok A gyártási program e két tényezőjének egymástól független megállapítása feltétlenül hibákra vezet A periódus rés a sorozatnagyság összehangolása nélkül a gyakorlatban vagy a periodicitás borul fel, vagy a sorozatok kerülnek bontásra Innen ered soro zatjellegű szerszámgépgyártásunknak az a gyakori problémája, hogy egyes alkatrészekből a szereldei igény megfelelő kapacitáshelyzet ellenére is csak vontatottan, sorozatbontásokkal elégíthető többékevésbé előforduló sorozatbontások ki Az pedig nemcsak termelékeny ségcsökkentő hatásúak, hanem a periodicitást is felborítják és egyenetlenné, kapkodóvá teszik a folyamatot E tanulmányban ezért fenti a gyakorlatban eddig elhanyagolt Összefüggés tárgyalását tűztem ki Napok célul Nézzük a kérdést közelebbről 75 a) eset A 2 ábrán, (ún Gantt Cl C H" " * ábrán) miután a periódusidő az = = n OPJ, ill n N Pn egyenletek ál tal megkívánt viszonyban van a so zsúr P 5,, c," 1 rozatnagysággal P_ Mint kitűnik I normális lefo 35,, Cz; Cm lyású gyártást látunk az egyes forgácsolási sorozatok átfu 6,740 nap n=50db tásának (CH) befejező pontja egybe %=25nap 0=150db esik előző szerelési sorozat átfutá Cislszsm" az sának (Cm) befejező pontjával Ez te aíátáeset: "ú?" vagy MME hát a két gyártási fázis összehangolá 2 ábra sának helyes esete, mert üzemközi tartalékkészletet is feltételezve bizonyosra vehető, hogy a szereldét alkatrészhiány nem fogja gátolni és á) gyártmány a rendelkezésre álló idő alatt kibocsátható? B) eset A 2 ábra adatai közül Pj = 25 értéket a 3 ábrán Pá = 40 napra növelve, a többi tényezőt változatlanul hagyva, előállnak II í (JP; ill n (r: N P; (4) és (5) egyenleteinktől eltérő arányok sz lefutásától Ez az eltérés azt eredményezi, hogy az első sorozat eltekintve a szerelde minden sorozat befejezése után 15 munkanapot miatt szünetelni kénytelen (A gyakorlat egyes eseteiben alkatrészhiány a szerelde teljesen nem áll le, mert a vontatott alkatrészellátás meg hosszabbítja átfutás (CM) tervezett időtartamát) szemlélteti 3 az a ezt A B ábrán az és pontok közötti távolság A szerelőüzem pl a 75ik napon fejezi be az első sorozat szerelését, azonban a forgácsolóüzem a helytelenül nagy periódusidőtartam miatt csak a 90ik napon bocsátja ki a második sorozatot A gyártási folyamat időrendi tervezésének e hibája szükségképpen kényszeríti a forgácsolóüzemet, hogy arra pontok közötti távolság csökentése érdekében sorozatbontásokat az A végezzen Ennek az eljárásnak költséges és a folyamat periódikus rendszerességet felborító hatása közismert s a hibák hatványozó 4 Az előretartás kérdésére részletesen nem térünk ki, de xnegemlitjükhhotgy vizsgálati időszak előtt kell a gyártást indítanunk, ha ) "(ln P" Az eloretartas szukseges merteke Et Cil" pav m 21 un

6 " 2 5 Napok B tsarlc" Cm A, , ísor P sa 7: aa ma zs sa 75 dásához vezet, mert) a sorozatok bontásából következő átfutáscsökkenés csak látszólagos Az előkészületi és befejezési időknek az át Cir 4' Cgu B" futás összidejében való aránya nal c" T_c'" gyobb, tartama így a forgácsolási még hosszabb átfutás lesz, az 3 J Í _,,%' l A fokozatosan növekszik Fá'=40nan ért Peseh/HNG VawNGB, Milyen miatt okok állhatnak 3_ ábra elő az n (Í Opu viszony hibái a gyakorlatban? a) Programkészítési hiba következtében ha a periódusidőtartam és a sorozatnagyság közötti matematikai kapcsolatot szem elől tévesztjük ti n (Í: Opa fennállása esetén tervezett időszak alatt G mennyiség a nem bocsátható ki b) A műszaki előkészítés, vagy a termelésirányítás hibái miatt, ha a tervezett átfutási időt meghosszabbítják Lehetséges ugyanis, ezek hogy a sorozatnagyság kívánt viszonyban áll periódusidőtartammal, a a forgácsolási átfutás azonban hosszabb lesz a tervezettnél és emiatt a kényszerül időnként üzemszünetre a szerelde c) Kissorozatgyártásban előfordulhat, hogy a periódusidőtartam és a sorozatnagyság nem alakítható ki az (l) és (3) formulák szerint Elkeriilhetetlenül előáll ez a helyzet, ha nem állapítható meg olyan szereldei sorozatnagyság, amelynek átfutási időtartama egyenlő a forgácsolás ismétlődési időtartamával és P CM Ilyen esetben a 3 ábrán látható a szerelés munkáját gátló forgácsolási késések (A B távolságok) mennyiségű előre számbáveendők, s a szerelés csak a szükséges készlet gyártása után kezdhető meg Másként: a szerelés nem indítható az első forgácsolási sorozat előállítása után azonnal, hanem csak bizonyos biztonsági időtartammal (T) későbben: T : (SI! 1) (Pa cisz) J?" Cíl (6) A feltöltési készlet képzésének hiánya a szerelés állandó alkatrészellátását gátolja meg A 4 ábra magyarázza eljárásunkat A T előretartási a idő alatt létrehozzuk feltöltési (forgó) készlet maximumát (Bmx), a ekkor indul szerelés és megszakítás nélkül folyik Megjegyzendő, a 62 mennyiség gyártási időtartama nem hosszabb, mint a 3 ábra szerinti gazdaságtalan ütemezésnél d) Ugyanehhez a hibához jutunk, ha az ismétlődési periódus sorozatnagyság egyébként helyes viszonyának megállapításakor a figyelmen kívül hagyjuk a kapacitáshelyzetet Minél rövidebb a termelési feladatból (69 ill N tényezők) következő an szükséges periodicitás, nál több az átfedve, egyidőben gyártandó sorozatok száma Ezt a kapacitáshelyzetnek el kell bírnia, mert ellenkező esetben a tervezett periodusidőtartamot a forgácsolóüzem nem tudja betartani és előáll a 3 ábrán látható n (íj GPL arány A szerelde foglalkoztatottsága, ezért a gyártmánykibocsátás is ingadozó lesz 27!)

7 azonban ' (4) DE =Cisz75 4 ábra,,,, í e ' ' I I Á l i n75 C,r=50nap, n=50a'b, f5=40nap G) db Cf5z=25nUp, 800 _ n12 sool l; 1 n8 400 s i ni: 200 Ü s 2 Hl!dal l 100 2'oo 3aa' 400 sbo s ol 700 nap T Clsza Útra Í Hl = Ü) Czra 5n Clf'(5n'7)/Czr'/3) g Cisza sn cisz * G 0 írgax"e; J = y) eset: Ha 2 ábránk adatai közül az n 50 db értéket n' 75 emeljük és feltételezzük, hogy Cif= 50 nap ennek megfelelően dbra Cí; =75 napra, CM pedig 40 napra változik, akkor előállanak n' n' ) CH ill i) NPH arányok Mint ábra avizsgált az 5 mutatja, tényezők e viszonyának fenn forgása a szerelde folyamatos alkatrészellátását nem zavarja Találkozunk egy újabb hibával, a felesleges forgóeszközlekötéssel Ábránkon látható, hogy az első szerelési sorozat átfutása az időskála 115ik napján ér véget, viszontía második forgácsolási sorozat megmunkálása már a 100ik napon befejeződik A két időpont (CD) közötti távolság alatt feleslegesen csökkentettük Napok 75 1oo forgóeszközök forgási sebessél l g gét, pusztán azáltal, hogy a pe f riódusidőtartamot, s a sorozat 1 j j jmí Czr Cm nagyságot nem hangoltuk Össze C C D lcu j " Az elmondottakból kitűnik, hogy a sorozatnagyság elsősor 6,, 10 C/sz ban gazdasági kérdés és meg 17 fődla 45" állapítása legkedvezőbb költ a nu75db,c,=75nap,csz'*0""p segpont kutatasara lranyulo esethwüíé Vagy "' HVG gazdasági szamitassal tortenhet A költségekre való kis 5 ábra m ez

8 törekvés a sorozatjellegű üzemektől folytonos értékelést, mérlegelést követel meg ebben a problémakörben is Azonban az optimális sorozatnagysággal elérhető gazdasági eredmények csak akkor realizálhatók, ha tervezettnél nagyobb költségek nem merülnek fel A többletköltségek fellépésének a hazai iparban egyik gyakori forrása a kellő koordinálás hiánya a kapcsolódó gyártási szakaszok között Ez a körülmény szükségessé teszi a gazdaságos sorozatdarabszám, a periodicitás és az átfutási idő közötti összhang kialakítását A bemutatott példákból az alábbi következtetéseket vonhatjuk le, A forgácsolási és szerelési fázisokra önállóan kiszámított sorozatnagyságokat minden egyes alkatrészre vonatkozóan Összhangba kell hozni a periodicitással Az egymással összefüggő gyártási szakaszok helyes időbeli koordinálása megköveteli, hogy az ismétlődési időtartamot és a sorozatnagyságot ne egymástól függetlenül határozzuk meg és mindkettő számításánál a vizsgálati időszak teljes termelési feladatából induljunk ki A sorozatnagyság tervezése alapvető kérdés, mert ettől függ a gyártás egész rendje: az átfutási idő, a periodicitás, a befejezetlen termelés mértéke, a forgóeszközlekötöttség és a gépátállítások gyakorisága Ezért a gazdaságosság szempontjából jelentős tényezőnek, a sorozatnagyságnak számítását kell elsődlegesnek tekintenünk és ebből kiindulva kell megállapítanunk a megfelelő periódust Ennek a gyakorlatban való felismerése különösen akkor jelentős, ha a forgóeszközök lekötöttségéből eredő veszteségek magasak, tehát az anyagköltség a gyártmány (munkadarab) összköltségéhez viszonyítva nagy és hosszú a gyártás átfutási időtartama Gyakori eset, hogy a sorozatnagyságot a célszerű periodicitás miatt helyesbítenünk kell Ezt a gazdaságosság rovása nélkül végrehajthatjuk Az 1 ábrán ugyanis a költségek összegét szemléltető görbe három szakaszra bontható, amelyek elemzése a következőket mutatja Az első sza kaszban a görbe lefelé tartó ága arra késztet, hogy a kis darabszámú sorozatokat kerüljük, mert a költségek magasak, az alkatrészegységre eső megtakarítás növekedése itt gyors ütemű A második szakaszban, a minimum közelében a költségek ingadozása kismértékű, így a legelőnyösebb darabszám körzetében fel vagy lefelé való eltérés nem okoz nagy különbséget, a célszerű ismétlődési idő tehát a végleges sorozatnagyság kialakításakor figyelembe vehető A harmadik szakaszban az emelkedés sokkal enyhébb, mint az elsőben, ami azt jelentighogy a sorozatnagyság növelésének kedvezőtlen költségkihatásai lassúbb ütemben érvényesülnek, mint csökkentésének káros hatásai Ezért a korrekció szükségességekor a sorozat darabszámát felfelé kell módosítanunk A felvetett kérdés a gyakorlatban nem jelentkezik olyan egyszerű formában, ahogy azt bemutattuk A a leegyszerűsítésnél korlátozott terjedelem és az a cél vezetett, hogy az összehangolásnál szerepet játszó tényezőket kellően kiemeljük Ez a tanulmány távolról sem öleli fel ennek a szerteágazó anyagnak minden részletét, a felvetett gondolatok azonban olyan elhanyagoltkérdésre igyekeznek a figyelmet irányítani, amely jelentőségénél fogva igényt az tarthat érdeklődésre 278

9 [1] IRODALOM: [2] [3] [4] [5] [6] 17] AlfordBangs: Production Handbook NewYork, Donald, 1951, Bálint: Fejlettebb gyártási rendszerek megtervezésének irányelvei Bp Mérnöki Továbbképző Intézet, 1953 Fáth: Az önköltség számítása, tervezése Bp Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1954 Juhász: Gyárüzemi munkaszervezés és költségszámítás Egyetemi Nyomda, Bp 1945 Morva: Termelési ütem, periódus és sorozatnagyságszámítás gépipari vállalatoknál Bp Ménnöki Továbbképző Intézet, 1953 Vagamv: A gépműhelyek munkájának megszervezése grafikon segítségével (Nyersfordítás) Weinberg: TerminGrobplanung Industrielle Organisation, évi, 9

10

11 NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A k; E I KÖTET AZ 1956 JÚNIUS 89ÉN RENDEZETT U KIÉRNÖKNAP ELHANGZOTT PJL(ÉADAÁSAI SAJTÓ ALÁ laennezte Dr TERPLÁN ZÉNÓ REKTOIÍHELYEITES MISKOLC I9ST

12 E KÖZLEMÉNYEK I KÖTETE A MÜVELÖDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM MISKOLC VÁROS TANÁCSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL JELENT MEG lufim; m5 r; mama mzmsíekw" JJZÍÉSE

13 GÉPÉSZMÉBNÖKI KAR

14

15 TARTALOMJEGYZÉK I lx?u Előszó C/J KOHÓMÉRNÖKI KAR: ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK: Dr Bognár János: Fémionok ultramikroanalitikai rozása katalízis segítségével kimutatása és meghatá ÁLTALÁNOS KÉMIAI TANSZÉK: "Horváth Aurél: A savas Martinacélgyártás fizikai kémiaija ÁSVÁNY ÉS KÖZETTANI TANSZÉK: Pojják Tibor: Sajóvelezd; Uppony és Nagybarcakörnyéki Dr vulkáni tufák ásványkőzettani vizsgálata FEMKOHASZATTANI TANSZÉK: Dr Horváth Zoltán: Az urkúti mangánérc dúsítása kémiai úton Wéber József: A magnéziumoxigénrendszer egyensúlyi viszonyai Burnóczky Lajos: Hazai mangánércek kezelése kéndioxidos Wieder Nándor: Vasban és kovasavban dús bauxitjaink gazdaságos feldolgozásának lehetőségei és az erre irányuló tanszéki kísérletek GEODÉZIAI TANSZÉK: Dr Milasovszky Béla: Az órajárás kérdése csillagászati hosszúság meghatározásánál 79 KOHÁSZATI KÉMIAI TANSZÉK: Dr Mika József: A kolorimetrikus titrálások mikrokémiai alkalmazása KOHÓGÉPTANI ÉS KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSTANI TANSZÉK: Dr Geleji Sándor: A műszaki egyetemeken folyó kutatómunka jelentősége Kiss Ervin: Lemezhengerek domborítása METALLOGRÁFIAI TANSZÉK: Dr Verő József: A moszkvai kohómérnöki főiskolák szervezete és működése Dr Hajtó Nándor: Beszámoló a takaréköntöttvaskutatás jelenlegi állásáról TÜZELÉSTANI TANSZEK: Dr Diószeghy Dániel: Az ózon szerepe az égési folyamatoknál VASKOHÁSZATTANI TANSZÉK: Szele Mihály: A vaskohászat fejlődése az 1955 évben Simon Sándor: Az oxigén befúvatás hatása a fémnek gázfázis útján történő kéntelenítési folyamatára

16 _ Somodi GEPÜZEMTANI TANSZÉK: Lancsarics Alajos: Jármű dieselmotorok dugattyúfelületein fellépő hőmérsékleteloszlás mérése GÉPÉSZMÉRNÖKI u,, r, KAR: ÁBRAZOLO GEOMETRIAI TANSZÉK: Dr Petrich Géza: Három kitérő tengely legrövidebb egyenesvonalú összekötésének grafikus megoldása ELEKTROTECHNIKAI TANSZÉK: Uray VilmosDr Geleji Sándor: Fémfóliahengermű hajtása kaszkádkapcsolású aszinkronmotorokkal Lányi Andor: Feszültségviszonyok javítása különböző áttételű transzformátorok párhuzamos kapcsolásával GEPELEMEK 'I*ANSZÉKE: Az AjtayKorbulyféle Dr Terplán Zénó: kaparólánchajtómű hatásfokvizsgálata Varga Gábor: A Gépelemek tanszékének ipari, mérő és tervezői tevékenysége ban GézaOlasz József: Esztergapad főorsójának ellenőrzése Nagy Herczeg István: fogdeformációk mérésének egyik módszere A Lévai Imre: Ellipszis gördülőhengerű fogaskerekek elmélete és gyártása Tar Sándor: Gépelemek korszerű méretezésének rövid összefoglalása Lendvay Nomogramm készítése fogkihegyesedés adatainak Pál: meghatározására Szaladnya Sándor: Hidraulikus másolóberendezés pontosságvizsgálata Szombathy Emil: Méretellenőrzések pneumatikus módszerrel " 215 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK: élgeometriája Kordoss József: Az esztergakés Bálint Lajos: A megmunkálási változatok kiválasztásának kritériuma; a méretóontosság és a felületi símaság összefüggése József: Szerszámkutató laboratórium tervezésének irányelve IPARGAZDASAGTANI TANSZÉK: Dr Susánszky János: Néhány új szempont a periódus időtartam és a sorozatnagyság megállapításához TANSZÉK: MATEMATIKAI Dr Gáspár Gyula: A determinánselmélet axiomatikus megalapozása Raisz Iván: Interpolációs polinomok Huszthy László: Forgó tömegek minimális felgyorsitási idejének meghatározása Hosszú Miklós: Néhány többváltozós függvényegyenlet közös általánosítása Dr Nikodémusz Antal: Parciális differenciálegyenletek grafikus megoldásáról Vincze Endre: A monotonsorozat fogalmának egyik általánosítása TANSZEK: MECHANIKAI Sályi István: Dr Csillapított rendszerek gerjesztett lengései Huszár István: Optikai feszültségvizsgálat a tudományos kutatás és az ipar szolgálatában MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK: Zorkóczy Béla: A felrakó hegesztéssel készült takarékos egyélű gyorsacélforgácsoló szerszámok egyszerű kikeményítése Pazár Béla: Gyorsacélvizsgálat Dénes Miklós: Erőmű kazánforrcsövek meghibásodási okának felderítése metallográfiai módszerrel Kóródy László: Pontos ipari hőmérsékletmérés )

17 TPYIIH MHIIIKOJILIICKOPO IIOJIIZITEXHHHECHOPO nouon uerauon c uouomuo xarunan, B nonurexuuqecxux BHCIIIBX yqeónux zaanenexmax mreű lux qyryuoa IIp Ilaunaxb lxzocem: POJlb ossza s npoueccax ropennx HHCTZTYTA THJREJIOÜ IIPOMLIIIJIIEHHOCTH (BEHPPHA) COEEPJRAHI/IE METAJIJIYPPHHECKHÜI (IJAKYJIBTET : Kadmnpn upnxpannoü xunnu: lip Huom Boruap: Ynmpauunpoanuurmqeccoe Hnxomneune u onpenexeuue Kadmxpa oómeü xmmu: Aypexb Xopsar: (Iaasuxoxnunx nucxom uapreuuacnoro npouecca Kncbenpa IHHBPEIOPBH n nerporpupnu: IIp Tuóop Ilona: MunepaJenwpoppaclxuqecxnü summa Bywmann1ecxuxc ryqyoa n paüoue Illaenexaana, Yunoumx u Hanbóapua Raqyazxpa Ixseínoü Merauyprnn: _ IIp Boxrau Xopsu: Oóoraruenue xuuuuecnnu nytem uaprauueanx pyzn xp Ypxcyr (Beurpna) I/Ioüxeq) Beóep ycnoann pnnnonecua OIGTBMLLMGPHIÍÜEBCIOPOJI nayoxncmo cepxo Jhüom Bypnonxn: Oópaóowxn oweqecmenunx nsprannenux pyn Hanzxop Bmnep: Boauomnocm penraöexbnoü oópaóorxn oorarux azonoson n gnyoxucsxo xpexnum oreqecraeaunx óoxcuronu ouuru npn Eaqmxpe 1xoarolreme ívül oouw uuwru I '_u Knqxenpa reonesnn: IIp Bana Mulamoacxu: llpodnema xozm qacon npu oupenexeunu acrponounqecxoü noxrom Haqwenpa uerauyprnqecxoü xuunu: JIp Éomed) Mama: IIpnMeHenne xoxopnmerynaqecnoro B rnrronnxnx uuxpoxuunn Eaqmenpn merauyprnxecnnx Hamm! n nnacrnqnoü oópaóomn MBTBHIOB: lip Alexcaunp Feneu: Bnnqeune nccnenoaaranbcxoü paónu Bmnoxuaeuoü Bpsnn Iíuux: Heuzóponxa aucronpoxzrruux Bankon Kacbenpa uetalxorpatbun: ZIp Éomeq) Bepe: Oprauuaannx u paóora nocxoscmx Mewauyprntxecxnq By3"os ZIp HaHnop Xajro: Omer o nonomemm a oóxacrz nccnenosanua sauehntexeü Katbenpa neveik n Tonxnua;

18 _ Katbenpn qepnoü uernuypruu: Teopua m Maremamxn:, ' _, : ' "Mnxaü Cexa: Paanume qepnoü a menxuypmn 1955 r Inauaop Hlmaou Bnusuue xncaoponuoro nyrbs H! upouecc neayxmbnponnuuz MGTBIIII nocpencmou rasonoü (pasa MAIIIIZIHOCTPOHTEZIBHHÜI CDAKYJITET: Karpenpa Hauoprarenmxoü reomerpun: _1Ip Pasa Ilerpux Ppadmqecxoo naaxomncnne xpaxqaürueü npnuoü, nopecexummeü rpn cxpemna IOIIIBXCIAH npxmux Kaqyenpa sxexrporeqnnxn: Bubuom Ypau ZIp Anexcnunp Pausz: [Ipuvon ronxonucronux upoxamux cmuon IHIGKBIIHBMH acunxponnuuu aanrarennmn Annop Mann: Ynyumenne pemmia uanpnmennü nyreu IIBDIJHIOJIMIOFO coenunenne rpaucdxopmaropos c paannqnum xoaqnbzuueumom mamdmpuaquu Iímbenpa aneuenron Mamun: JIp Beno TepuJLH: Hccnezxonanno Knzx npua zxa c óaarrepuuun nemmu cucreuu Aürau n Kopdyü Faóop Baprav Paóma Eaqmapu axemenron MBIIIBH H oónarm npouumneuuocra, xmuepaunü u npoemnposanan n rr l'un Hanw a omeq) Onac; Hponepsa rnnnoro mnuunenx Toxapuoro cranxa Hmrnan Pepuor Onuu na cnocoóon nauepennx nedaopmönau ayűben n uarotoaxonne axnenumqecxnx ayóqacrux xonec Kupa JIeaan Ulaunop Tap Kptmuaü oóaop cospenouuoro pacqera anemenroa uaman Hm LiIerumau Gocranxeuno mmorpaumh nm onpenexeuua nammx aaocrpeuua 3y6=en Hlauzzop Canmua: Hccxenosanue roquocm padon: runpannnqecxoro mnnponaxbuoro yc poücraa Bumm Couóam Eomponb paanepou nnesuawnqecxum cuocoóou ] Eadmnpn rexnonornu Mamnuocrpoeana: ÉlomenpKopaom: Peomempmu pemymeü IIPDMKB Toxapuoro pesxn Jlaüom Bannnr: Kpmopun nuóopa Bana oópaóoxu aaaucumonm Memuy Tor; eocnu pasmepoa n xawxecreou (ópaóonn noaepxnocm I/Iomeq) IIIoMonn Hpnunuuu npaexmponau a naóopnropuu ro uccneaosaunm a upoexmponaunm nncroyuenron F3 LI Kacbenpa axcnnoataunn manimx: Anaüom Hanqapuq: I/Ismepenue pacnpenenenna Temneparyp Ha nposepxnocm nopmneü Tpancnoprnmx JIHBBIIIJMOTOPOB 259 Kacbenpa oprauusaunn npouaaoncrsa: Hp Huom Ulymancxu: Hexoropbxe uoabxe npnnunnbx onpenenennx HPOLIOJDKHTGJIBHOCTH nepuona u pazmepos cepnu Kacbenpa lip Ilbxona Faumap: Axcxtomuan ocuona TEOPHH netepmnhanros I/Inan Pauc: Honnuomu nhrepnonsiunu Munnmanbuoto JIacno Xycm: Onpezxeneune apemenn ycxopenn apamalomuxcn Macc _ Muxnom Xoccy: Oőmee oőoőmenne uexoropbxx cbyhknnoha/xbbxx ypasneuuü c HGCKOCbKHMB nepenenuunn _ IIp Anna/x Hnxonenyc: O rpaqynqecxom pemeuun napuuanbubix nmbcbepeunuanhnux ypanueuuh 3H11pe Buuue: Onno Ha oöoőmennü nonsrms MOHOTOHHOIO pyma

19 Kaqaenpa ' ' MexaHHKu: Ilp I/Imraan Hlan: Boaőyxneunme xoneöanna aaryxaromux cncrem I/Imraau Xycnp: Orrruqecxoe Ha namepenue Hanpaxenuü cnyxőe uayqnonccnenoaarencxoü paöoru n nponumenennocru ycrauosox Merannorpamuqecxum cnocoőom Koponu: Toqnoe usmepenue Temneparyp Hacno a npouaaoncrne " 3819

20

21 PUBLICATIONS OF THE UNIVERSITY OF THE HEAVY INDUSTRIES, MISKOLC (HUNGARY) INDEX METALLURGICAL ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF APPLIED CHEMISTRY: Bognár: Ultramícroanalytíc demonstration Dr J and determination of metal ions by catalysis DEPARTMENT OF GENERAL CHEMITSRY: A Horváth: Physical chemistry of the acid open hearth process 13 DEPARTMENT OF MINERALOGY AND PETROLOGY: Dr T Pojják: Mineralogic and petrologic investigation of volcanic tuffs around Sajóvelezd, Uppony and Nagybarca 25 DEPARTMENT OF NONFERROUS METALLURGY: Dr Z Horváth: Chemical enrichment of manganese ore J Webet: Equilibrium conditions of the magnesiumoxygen system L Burnóczky: Treating of home manganese ores by sulphur dioxyde N Wieder: Possibilitíes of economic processing of highiron and silica bauxites and Experiments of the University Department theoreon DEPARTMENT OF GEODESI: Dr B, Milasovszky: The problem of chronometer motion in the nation of astronomic longitude 79 DEPARTMENT OF METALLURGICAL CHEMISTRY: Dr J, Mika: Microchemical application of colorimetric titrations DEPARTMENT METALLURGICAL ENGINEERING FOR AND OF PLASTIC WORKING OF METALS: Geleji: Importance of research work the technical universities E Kiss: Convex forming of sheet rolls DEPARTMENT OF METALLOGRAPHY: Dr J Verő: The organasation and working of metallurgical engineeríng high schools in Moscow Hajtó: Report on the Dr N present state of research on economy cast íron DEPARTMENT FOR THE SCIENCE OF HEATING: Dr D Diószeghy: The role of ozone ín combustion processes 117 DEPARTMENT 01" FERROUS METALLURGY: M Szele: Development of ferrous metallurgy in 1955 S Simon! The effect 0_f Oxygen enriched blast on the desulphurization DFOCESS Of metals m gaseous phases

jóindulatú és jókedvű orosz vköznépa képviselőit. 1910. táján Oroszországban folyt valamennyi állam között a legnagyobb területen a búza,

jóindulatú és jókedvű orosz vköznépa képviselőit. 1910. táján Oroszországban folyt valamennyi állam között a legnagyobb területen a búza, NEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - METALLOGRÁFIAI TANSZÉK A MOSZKVAI KOHÓMÉRNÖKI FŐISKOLÁK SZERVEZETE ÉS MÜKÖDÉSE Dr VERŐ JÓZSEF egyetemi tanár, akadémikus A cári Oroszország közismerten mezőgazdasági ország

Részletesebben

Vílágviszonylatban is jelentős az urkúti díoxídos magánérclelőhely, ferromangán előállítására használnak fel. Dr.

Vílágviszonylatban is jelentős az urkúti díoxídos magánérclelőhely, ferromangán előállítására használnak fel. Dr. NEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - FÉMKOHÁSZATTANI TANSZÉK HAZAI MANGÁNÉRCEK KÉNDIOXIDOS KEZELÉSE BURNÓCZKY LAJOS egyetemi tamársegéd Hazánk mangánércben európai viszonylatban gazdagnak mondható, érceink világ

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése) Mechatronikai mérnöki (BSc) alapszak nappali tagozat (BMR) / BSc in Mechatronics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan 4. ZH - számolós feladatok Tartalomjegyzék 1. Készletgazdálkodás 2 1.1. Egy keresked az új................................... 2 1.2. Egy üzem egyik terméke................................

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time)

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Vállalatirányítás HÁLÓTERVEZÉS. Tevékenység Jel Kódjel megelőző követő tevékenység jele. A - C 6 Munkaerő-szükséglet 2. B - F 8 műszaki tervezése 3.

Vállalatirányítás HÁLÓTERVEZÉS. Tevékenység Jel Kódjel megelőző követő tevékenység jele. A - C 6 Munkaerő-szükséglet 2. B - F 8 műszaki tervezése 3. HÁLÓTERVEZÉS 1. Egy hálótervről az alábbi adatok ismertek: Közvetlenül Tevékenység Jel Kódjel megelőző követő tevékenység jele 1. Generálterv kidolgozása A - C 6 Munkaerő-szükséglet. meghatározása és gyári

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell Vállalatgazdaságtan Minden, amit a Vállalatról tudni kell 1 Termelési rendszer vizsgálata 2 képzeljük el az alábbi helyzetet örököltünk egy gyárat mit csináljunk vele? működtessük de hogyan? Hogyan működik

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BS) / BSc in Logistics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-B

Részletesebben

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time)

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) A képzés közös része (specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-1

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

Előadó: Dr. Kertész Krisztián

Előadó: Dr. Kertész Krisztián Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu A termelés költségei függenek a technológiától, az inputtényezők árától és a termelés mennyiségétől, de a továbbiakban a technológiának és az inputtényezők

Részletesebben

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling 19 November 0, Budapest Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling Balázs MIKÓ Óbuda University 1 Abstract Effect of the different parameters to the surface

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Mérnöki alapok 4. előadás

Mérnöki alapok 4. előadás Mérnöki alapok 4. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80

Részletesebben

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN Készítette: Dr. Horváth János Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem Veszprém 2013 I. Bevezetés és

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Elektrotechnika - Bemutatkozás

Elektrotechnika - Bemutatkozás Elektrotechnika - Bemutatkozás Előadások a VIK Villamosmérnöki szak alapképzéses hallgatói számára Dr Vajda István egyetemi tanár Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Készletgazdálkodás. 1. Előadás. K i e z? K i e z? Gépészmérnök (BME), Gazdasági mérnök (Németo.) Magyar Projektmenedzsment Szövetség.

Készletgazdálkodás. 1. Előadás. K i e z? K i e z? Gépészmérnök (BME), Gazdasági mérnök (Németo.) Magyar Projektmenedzsment Szövetség. Készletgazdálkodás 1. Előadás K i e z? Kelemen Tamás BME Gépészmérnök (BME), Gazdasági mérnök (Németo.) Magyar Projektmenedzsment Szövetség K i e z? Kelemen Tamás Elérhetőség T. II. 4. Tel: 463-3775 Fax:

Részletesebben

DIFFERENCIAEGYENLETEK, MINT A MODELLEZÉS ESZKÖZEI AZ ISKOLAI MATEMATIKÁBAN

DIFFERENCIAEGYENLETEK, MINT A MODELLEZÉS ESZKÖZEI AZ ISKOLAI MATEMATIKÁBAN DIFFERENCIAEGYENLETEK, MINT A MODELLEZÉS ESZKÖZEI AZ ISKOLAI MATEMATIKÁBAN KOVÁCS ZOLTÁN 1. Bevezetés A természeti jelenségeket sokszor differenciálegyenletekkel lehet leírni: a vizsgált mennyiség például

Részletesebben

Végeselem módszer 5. gyakorlat (kidolgozta: Dr. Pere Balázs) Feladat: Forgásszimmetrikus test elmozdulás- és feszültség állapotának vizsgálata

Végeselem módszer 5. gyakorlat (kidolgozta: Dr. Pere Balázs) Feladat: Forgásszimmetrikus test elmozdulás- és feszültség állapotának vizsgálata SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Végeselem módszer 5. gyakorlat (kidolgozta: Dr. Pere Balázs) Feladat: Forgásszimmetrikus test elmozdulás- és feszültség állapotának vizsgálata Adottak

Részletesebben

Levelező tagozatos Gépészmérnöki mesterszak (GE-MGL) mintatanterve/ MSc in Mechanical Engineering, part time programme

Levelező tagozatos Gépészmérnöki mesterszak (GE-MGL) mintatanterve/ MSc in Mechanical Engineering, part time programme Levelező tagozatos Gépészmérnöki mesterszak (GE-MGL) mintatanterve/ MSc in Mechanical Engineering, part time programme Őszi kezdés 1. ősz 2. tav. 3. ősz 4. tav. ö k kr ö k kr ö k kr ö k kr 16 gy 3 4 Tárgynév

Részletesebben

Dinamikus programozás - Szerelőszalag ütemezése

Dinamikus programozás - Szerelőszalag ütemezése Dinamikus programozás - Szerelőszalag ütemezése A dinamikus programozás minden egyes részfeladatot és annak minden részfeladatát pontosan egyszer oldja meg, az eredményt egy táblázatban tárolja, és ezáltal

Részletesebben

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA. IDŐPONT: 2009. június 8.

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA. IDŐPONT: 2009. június 8. EURÓPAI ÉRETTSÉGI 2009 MATEMATIKA HETI 5 ÓRA IDŐPONT: 2009. június 8. A VIZSGA IDŐTARTAMA: 4 óra (240 perc) ENGEDÉLYEZETT SEGÉDESZKÖZÖK : Európai képletgyűjtemény Nem programozható, nem grafikus kalkulátor

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat 2 pont (Feleletválasztás) Témakör: Közlekedési ismeretek Húzza alá a helyes választ, vagy karikázza be annak betűjelét!

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián k.krisztian@efp.hu A TERMELÉS KÖLTSÉGEI ÁRBEVÉTEL A termelés gazdasági költsége Gazdasági Explicit költség profit Gazdasági profit Számviteli költség Implicit

Részletesebben

KECSKEMÉT COLLEGE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION BROCHURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS

KECSKEMÉT COLLEGE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION BROCHURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS KECSKEMÉT COLLEGE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION BROCHURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS Academic Year 2009/2010 2 LIST OF SUBJECTS Department of Automation and Applied Informatics Name of

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

Géprajz - gépelemek. Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár. Belső használatú jegyzet 2

Géprajz - gépelemek. Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár. Belső használatú jegyzet  2 Géprajz - gépelemek FELÜLETI ÉRDESSÉG Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár Belső használatú jegyzet http://gepesz-learning.shp.hu 1 Felületi érdesség Az alkatrészek elkészítéséhez a rajznak tartalmaznia

Részletesebben

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása

Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása http://www.lib.uni-miskolc.hu/digital/

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 5. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

GÉPE_LEMEKTAyszÉKÉNEx

GÉPE_LEMEKTAyszÉKÉNEx * NEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - * C- a Borsodi Műszaki Élet 1956 3-4 sz-ban megjelent cikkben, GÉPELEMEK TANSZÉKE GÉPE_LEMEKTAyszÉKÉNEx A IPARI MÉRŐ ES TERVEZOI TEVÉKENYSÉGE 1950-1956-BAN VARGA GÁBOR egyetemi

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

Példa. Job shop ütemezés

Példa. Job shop ütemezés Példa Job shop ütemezés Egy üzemben négy gép működik, és ezeken 3 feladatot kell elvégezni. Az egyes feladatok sorra a következő gépeken haladnak végig (F jelöli a feladatokat, G a gépeket): Az ütemezési

Részletesebben

Vegyipari folyamatok mechanikai tömítései

Vegyipari folyamatok mechanikai tömítései JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTERÜLETEK 1.02 5.17 5.33 Vegyipari folyamatok mechanikai tömítései Tárgyszavak: tömítés; tömítőanyag; tömítőelem; tömítetlenség; szivárgás; szivattyú. A vegyipari

Részletesebben

szám Carsharing rendszerek szolgáltatási

szám Carsharing rendszerek szolgáltatási Carsharing rendszerek szolgáltatási minôségét elemzô és értékelô módszer 2. rész: A módszer lépései és alkalmazása A carsharing szolgáltatás sikerességének feltétele a magas szolgáltatási minőség megfelelő

Részletesebben

körülmények között rendeltetésüknek megfelelően működjenek. Nehéz volna azonban felsorolni mindazokat a szempontokat, amelyeket

körülmények között rendeltetésüknek megfelelően működjenek. Nehéz volna azonban felsorolni mindazokat a szempontokat, amelyeket NEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM _ MECHANIKAI TANSZÉK OPTIKAI FESZÜLTSÉGVIZSGÁLAT A_ TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS AZ IPAR SZOLGALATÁBAN HUSZÁR ISTVÁN egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa Mérnöki szerkezetektől,

Részletesebben

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév Matematika gyógyszerészhallgatók számára A kollokvium főtételei 2015-2016 tanév A1. Függvénytani alapfogalmak. Kölcsönösen egyértelmű függvények és inverzei. Alkalmazások. Alapfogalmak: függvény, kölcsönösen

Részletesebben

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon Számviteli és közgazdasági költségkategóriák. A költségek csoportosítása a termeléssel való viszony alapján. Rövid távú költség-függvények. Határköltség

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása Motorszállító paletta a jelenlegi és a jövőbeni koncepció összehasonlítása Jelenlegi koncepció Tervezett / jövőbeni koncepció Alapkeret Standard Betét 2x Motorspecifikus Motorspecifikus Tartalma: 1 db

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800

MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800 HU MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800 Alkalmazások 3-tengely MIKRON HSM 400, 600, 800 Grafit elektróda Óra alkatrészek MIKRON HSM 400 Különbözõ anyagok Óraipar/ mikromechanika Nagy kontúr- és pozícionálási

Részletesebben

FESZqLTSÉGVISZONYOK JAVÍTÁSA

FESZqLTSÉGVISZONYOK JAVÍTÁSA NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - ELEKTROTECHNIKAI TANSZÉK FESZqLTSÉGVISZONYOK JAVÍTÁSA KÜLÖNBÖZO ÁTTÉTELÜ TRANSZFORMÁTOROK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSÁVAL LÁNYI ANDOR egyetemi adjunktus Gyakran előfordul, hogy nagyobb

Részletesebben

CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával

CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával Ginsztler J. Tanszékvezető egyetemi tanár, Anyagtudomány

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus

Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Méretlánc átrendezés a gyakorlatban

Méretlánc átrendezés a gyakorlatban Méretlánc átrendezés a gyakorlatban 1. Méretlánc átrendezésének okai Méretlánc átrendezésével csak akkor foglalkozunk, ha szükséges, ezek az esetek általában a következők: Koordináta rendszerhez igazodó

Részletesebben

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP Anagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 309 319. HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP PÁLINKÁS SÁNDOR Miskolci

Részletesebben

Mechanika I-II. Példatár

Mechanika I-II. Példatár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanika Tanszék Mechanika I-II. Példatár 2012. május 24. Előszó A példatár célja, hogy támogassa a mechanika I. és mechanika II. tárgy oktatását

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5.

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. A mikroklíma jellemzői és tehénre gyakorolt élettani hatásai A környezeti levegő hőmérséklete, relatív páratartalma,

Részletesebben

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg LMeasurement.tex, March, 00 Mérés Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg a mérendő mennyiségben egy másik, a mérendővel egynemű, önkényesen egységnek választott

Részletesebben

Vasúti szállítás és infrastruktúra I.

Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszék Arató Károly Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Győr, 2009. Tartalomjegyzék A./ VASÚTI TEHERKOCSIK IDŐFELHASZNÁLÁSAI 7 1. Kereskedelmi

Részletesebben

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ 1 TARTALOM 1.1 A MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ META-SZINTŰ HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA A. Az SMM definiálása, a Jackson Keys módszer kiterjesztése

Részletesebben

b) Írja fel a feladat duálisát és adja meg ennek optimális megoldását!

b) Írja fel a feladat duálisát és adja meg ennek optimális megoldását! 1. Három nemnegatív számot kell meghatározni úgy, hogy az elsőt héttel, a másodikat tizennéggyel, a harmadikat hattal szorozva és ezeket a szorzatokat összeadva az így keletkezett szám minél nagyobb legyen.

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság

Részletesebben

Szemmegoszlás tervezés, javítás

Szemmegoszlás tervezés, javítás Szemmegoszlás tervezés, javítás Németül: Angolul: Bestimmung, Verbesserung der Korngrößenverteilung Mix desing, correcting of grading Franciául: Planification, correction de granularité Azt a műveletet,

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

Végeselem módszer 3. gyakorlat

Végeselem módszer 3. gyakorlat b SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Végeselem módszer 3. gyakorlat (kidolgozta: Dr.Molnár Zoltán egyetemi adjunktus,szüle Veronika egyetemi tanársegéd) Feladat: Saját síkjában terhelt

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Döntést megalapozó eljárások A döntéshozatal eszközei 29. lecke Döntéshozatal eszközei

Részletesebben

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr. A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás 2012/13 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás Forgácsolás Forgácsoláskor

Részletesebben

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( )

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80 Fa: 463-30-9 http://www.vizgep.bme.hu Alap-ötlet:

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK, EWE GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén

Részletesebben

kutatást, a fejlesztést áll különösen Szovjetunió népi

kutatást, a fejlesztést áll különösen Szovjetunió népi NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - - VASKOHÁSZATTANI TANSZÉK A VASKOHÁSZAT FEJLŐDÉSE AZ 1955 ÉVBEN SZELE MIHÁLY egyetemi tanár A széleskörű nemzetközi együttműködés fejlődésének egyik legkézzelfoghatóbb eredménye

Részletesebben

FÉMFÓLIA-HENGERMÜ HAJTÁSA KASZKÁDKAPCSOLÁSÚ ASZINKRONMOTOROKKAL*

FÉMFÓLIA-HENGERMÜ HAJTÁSA KASZKÁDKAPCSOLÁSÚ ASZINKRONMOTOROKKAL* NEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - * ELEKTROTECHNIKAI ' TANSZÉK FÉMFÓLIA-HENGERMÜ HAJTÁSA KASZKÁDKAPCSOLÁSÚ ASZINKRONMOTOROKKAL* URAY VILMOS egyetemi docens és Dr GELEJI SÁNDOR egyetemi tanár, akadémikus Előadta

Részletesebben

XII. MAGYAR MECHANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 2015 Miskolc, 2015. augusztus 25-27. SZÁN SZABÁLYOZÁSÁNAK HATÁSA AZ ESZTERGÁLÁS REGENERATÍV REZGÉSEIRE

XII. MAGYAR MECHANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 2015 Miskolc, 2015. augusztus 25-27. SZÁN SZABÁLYOZÁSÁNAK HATÁSA AZ ESZTERGÁLÁS REGENERATÍV REZGÉSEIRE XII. MAGYAR MECANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 205 Miskolc, 205. augusztus 25-27. SZÁN SZABÁLYOZÁSÁNAK ATÁSA AZ ESZTERGÁLÁS REGENERATÍV REZGÉSEIRE Lehotzky Dávid, Insperger Tamás 2 és Stépán Gábor 3,2,3 Budapesti

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

HORVÁTHJÁNOS s AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK. Krivojvrogi vörösv

HORVÁTHJÁNOS s AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK. Krivojvrogi vörösv erős AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK HORVÁTHJÁNOS s ZIPSZER KONRÁD A dolgozat részletesen foglalkozik a Krivojvrogi vörösv vasérc dúsítási technológiájának kialakításával, figyelembe véve a dúsítandó

Részletesebben

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 7 18. KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE INVESTIGATION AND FINITE ELEMENT MODELLING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF CLINCHED

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Üzemszervezés A BMEKOKUA180

Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésmérnöki Szak Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Termelési rendszerek Dr. Juhász János egyetemi docens A termelési

Részletesebben

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártási folyamatok tervezése Gyártási folyamatok tervezése Dr. Kardos Károly, Jósvai János 2006. március 28. 2 Tartalomjegyzék 1. Gyártási folyamatok, bevezetés 9 1.1. Gyártó vállalatok modellezése.................. 9 1.1.1. Számítógéppel

Részletesebben

ÉihOIOcr a greenwichi, 9,1 a saját meridiánban érvényes "helyi időta

ÉihOIOcr a greenwichi, 9,1 a saját meridiánban érvényes helyi időta _ * NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - GEODÉZIAI _ TANSZÉK CSILLAGÁSZATI AZ ÓRAJÁEÁS KÉRDÉSE HOSSZUSÁGMEGHATÁROZASNÁL* Dr MILASOVSZKY BÉLA egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa Tudományos és gyakorlati

Részletesebben

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Keszenheimer Attila Direct line Kft vendégkutató BME PhD hallgató Felület integritás

Részletesebben

Többszabudságfolcu lengő rendszerek gerjesztett lengéseinek vizsgálata egyenletrendszerekhez vezet. lineáris. lengések esetén jelenségek. 1.

Többszabudságfolcu lengő rendszerek gerjesztett lengéseinek vizsgálata egyenletrendszerekhez vezet. lineáris. lengések esetén jelenségek. 1. I=íEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM kis ' lineáris 1, -- MECHANIKAI TANSZÉK CSILLAPÍTOTT RENDSZEREK GERJESZTETT LENGÉSEI SÁLYI ISTVÁN egyetemi tanár Többszabudságfolcu lengő rendszerek gerjesztett lengéseinek

Részletesebben

AZ APERIODIKUSAN ALKALMAZOTT KATONAI BERENDEZÉSEK ELLENŐRZŐ TESZTJEINEK HATÁSA A MEGBÍZHATÓSÁG ÁLLAPOTVEKTORRA

AZ APERIODIKUSAN ALKALMAZOTT KATONAI BERENDEZÉSEK ELLENŐRZŐ TESZTJEINEK HATÁSA A MEGBÍZHATÓSÁG ÁLLAPOTVEKTORRA V. Évfolyam. szám - 010. június Neszveda József neszveda.jozsef@bmf.kvk.hu AZ APERIODIKUAN ALKALMAZOTT KATONAI BERENDEZÉEK ELLENŐRZŐ TEZTJEINEK HATÁA A MEGBÍZHATÓÁG ÁLLAPOTVEKTORRA Absztrakt Az aperiodikusan

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállítás JIT-elvû beszállítás az utolsó technikai mûvelet a beszállítás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás raktározás szállítás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

7. Koordináta méréstechnika

7. Koordináta méréstechnika 7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. GÁZEMISSZIÓS KÖRNYEZETTERHELÉS MÉRÉSE ISTÁLLÓKBAN Pazsiczki Imre, FVMMI Summary: In a research task started in 2000 we aimed at quantifying

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben