Keserfi konszotid6ci6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keserfi konszotid6ci6"

Átírás

1 Lengyel Loszlo Keserfi konszotid6ci6 KORAr KONSZOrroAcro vncy N0RMAIZACI6? (r. nrsz; Fulep nagy 6rdeklSd6sselfigyeli a konndnyzat 6s a munkdssdg viaskoddsdr. Matemarikai m5dszerekkel megcsindlta magdnak az eshetss6gek modelllet. Ki leh.t szdmitani a v6rhat6t. Onnan kell kiindulni, hogy Magyarors z ben a szovjer szf6rdba kertilt. Minclegy, hogy a prolet6rdiktattira gyakorl6ijelenleg mennyien vannak,6lcsapatnak mindenkepp.,"rl.rh"rik -"grk"r,, ha c6lhoz 6rnek, m6djuk lesz rd, hogy a b6ke v6delm6ben kimondj6k u-vo";er csapatok rovdbbi itt 5llomdsoztatdsdnak sztiks6g6t. A k6t f6l most m6g markoldssza.gy-d.r, i. n koimany es6lyesebb, mert az emberek robbs6ge m6r csak nyugalmar akar. ( Jecember 10.) Foclor Andrdsl,,R6ma, U956] november diplomara, olasz, - ezr mondja:,,a veszdlyek nagyok, mert egyik sem engedhet'.. az oroszok sem, a magyarok sern... K6ts6gbeesett helyz.t"t6ot k6rs6gbeesett kovetkezm6nyek szdrmazhatnak." Azt6n:,,Magyarorsragnak mosr olyan rillamf6rfire lenne sztiksdge, aki tud alkudni. Nem Garibaldira, hanem Cavourra.",drai Sdndorz / \z 1989 utdni bekes rendszervdltris kozott megtort6nt a,,g6p bertigdsa", a,,motor beind(tdsa", 6s onnan kezdve minden ment a maga hrisz 6v alatt nem tudott konszoliddl6dni, ellent6tben a Bethlen- 6s a Kddrir-konszoliddciOkkal. kilelolt ftjrin.+ Tanulsdgos osszefoglal6jdban az A magyar tdrsadalom, amelynek tort6nete a rovid forradalmak 6s a hossz( kiegyez6sek, konszolit6sre jutott, hogy a kdddri konszoliddci6 mdr 1957-es 6vr61, Litviin Gyorgy arra a kovetkezteddci6k tor!6nete eddig nem tudott demokratikusan konszoliddl6dni, nem tudta, akarta, merte a tdrsadalom aktiv ellendlldsa mdr 1956.november 1957 tavaszdn bekovetkezerr. T6zisei szerinr a demokratikus jogrillam tart6s rendszer6 t r6gziteni, folyamarosan m(kodtetni. Lehets6ges, hogy megszfint. Litvdn szerint a konszolidaci6 legfon_ v6g6re, passziv ellenkez6se pedig 1957 mdjusdra csak a tekint6lyelvf rendszereknek van sztiks6- tosabb muhr6ja az MSZMP pdrttagsdg6nak noveked6se. giik konszoliddci6ra, 6s a demokratikus 6talakuldsok nem ig6nylik a,,nagy megdllapodfsokar", a politikai 6s a gazdasdgi erdk int6zm6nyes kiegyez6seitl Erre mds ranulm6nyokban kell vdlaszt keresnitik. Ebben a tanulmdnyban, amely egy kordbbi, a Bethlen-konszoliddci6r6l sz6l6 tanulmdny folytatiisa, az kozotti kriddri konszolidrici6r6l lesz sz6. Hovd esetr a kriddri rend s(lypontj al re,, vagy reJ A rendszer alapint6zm6nyeinek rekonstrukci6ja 6s konszolid 6ci6ja bekovetkezett 1957 kozep6re, 6s innen kezdve a pragmatikus 6s (tkarbantart6 Kdddr 6s diktat6rikus int6zm6nyei ciklikusan egytitt mozognak a szovjet rendszerrel?r november 4. s itiniusa K6sztilt a P6nzrigykutar6 Zrt. Korridor politikai Kutat6sok Kozpontja konszoliddci6-kutat6si programja kcret6ben tavaszdn jdrt le a kommunisra pdrtba vald sima visszal6p6s hatdride je. Az utols6 hetekben kaj6n derfvel figyeltrik a tolongfst olyanok r6sz6r6l is, akik kev6ssel kor6bban m6g hallani sem akartak ilyesmir6l, vagy 6ppen a magunkf6lektolk6rtek bardti tanfcsot. Va- 16laban azonban e tekintetben is vajmi kev6s okunk volt a derffre, hiszen a Gimes Mikl6s dltal kezdem6- nyezett ut6v6dharcrrnk f6 c6lja 6ppen a rcndszer politikai 6s ideol6giai tijjd6ptil6s6nek megakaddlyozdsa volt. Sok ifif 6s naiv szervezked6vel ellent6tben ugyanis nem hitttink sem a fegyveres ellenfllis, sem a krils6 katonai segits6g (ENSZ vagy USA) lehct6s6g6ben. Tudtuk, hogy Kdddr6k katonai 6s rend6ri hatalma maszsz(v szovjet segits6ggel mindenk6ppen ki fog 6prilni. Hitttink viszont a tdrsadalom (f6leg passzfv) ellendlldsdban, s abban is, hogy a nyers er6re tdmaszkodti hatalom mogott nem lesz p6rt, azazhogy egy val6cli tdrsa_ 2000 e 25

2 dalmi-politikai hatalmi b6zis ki6ptl6s6t az el6z6 vek A kommunlsta rendszer bukdsdra? A passzfv eli.rralla, nem volt,,6letszerfi"'6 IB49 utdn a birto- 6s h6napok 6im6nfei ut6n meg lehet akad6lyozni'5 kos nemess6g visszavonuihatott birtokaira' de Alljunk meg egy percre' A hatalom konszolidsct6' hov6 vonulhatott a kizdr6lag dllami munkahelyeken dolgoz6 vdrosi lakoss6g' 6s az 6llami felv6- ja.rak ulr"t'-'u'iudja lehetett a nrsaaalom 'passyiu "gyik JLL,rnaLhro'Egy, a t6rsadalmi csoportok kozos 6rdekein 6s 6'tJk"i'-', kozos 6rzem6nyein ala- f"rurrtr6gl (A, ig8r' d"t"'nb"r 13-i lengyel szilk- sdrl6st6l fugg6, hat6sdgoknak kiszolg6ltatott pul6 egys6ges tdrsadalomnak iegattupo, kimond6sa utdn r6szben-eg6szben megmaradtak egy ellen6ll6s int6zm6nyei' mindenek- "gy 1dtg"n!1talommal vagy annak k6pvisel6ivel' helytartoival szembeni passz(v e1len6ll6sa tart6s lehet' Am a el5tt a katolikus egyhdz' a szamizdat sajt6' az illeg6lis Szolidaritds,"m6gis az ellendllds rovidesen rnu*ru, t.{rsadalom egydltal6n nem volt egys6ges' sok tekintetben u poigathdborfr hatdrdra sodr6- kihunyt. A gazdas6gi v6ls6gnak 6s Gorbacsovnak kellett eljonni", hogy megvdltozott felt6te- dott. igy u megsz5ll6ssal szembeni egys6ges nemzeti 6rzelm.r rr"rn lehetett felid6zni' mert voltak lek koztttt a Szolidaritfs fjra megszefvezze a lengyel tdrsadalmat')7.v;lt6 ' er6s tdrsadalni csoportok, arnelyek frev hogy a ktils6 i,-,t""t"'-'titi volt az egyetlen lehe.t5- s6g a helyzet megold6s6ra' vagy legaldbbis e,lfogitak ezt a leheto'eg"t' Mdsr6szt' a passz(v ellen- s az MDP h"lye''',,,tnint hulldb6l a korom" (id6zet Fe- Mdrciusban mdr ldthzrttuk' hogy ez nem sikertilhet' kete Hungar;cusabOl) Itta, meghirdet6sekor, hogy vajon mire' kin6 az MSZ-MP' Az kc'mcsik", akik az iff"g^litat vagy 19456ta eg6sz lelktikkel "6reg lilyen eredm6nyre sz6mithattak a passz(v ellendlldsban r6szt vev6k? Tomegl6lektanilag tal6n 6s egzisztenci6lukkal 6rthet6 a kot6dtek ehhez a p6rthoz' igen kev6s kiv6tellel egyszer(en nenr tudtak kimaradni' vdrakoz6s, de ^a' oldultol 1957 tavasz6n mdr Ki,leriilt, hogy a v6gs6 szakit6shoz Ujhelyi Szimindenkinek meg kellett mag6t6l k6rdezni' hogy "ni"' 16rd vagy Sz6ll Jen6 szellemi 6s erkolcsi erejdre volna meddig 6s mi6rt tu"'ot' ki' mi ennek az ellenzilldsnak a v6gc6lja ' Az tnt zm6nyek 6s anyagi.tar- Kozismert t6ny, hogy a forradalmi napokban el- sziiks6g. tal6kok n6lktrli t6rsadalomnak vdrakoznia keltett hangzott n6hdny antiszemita megnyilatkoz6s' 6s az et6- volna - mire? A szovjet csapatok kivonul6s6ra? sodo lobbotdali hangv6tel sokakban kivdltotta az Az agitetor k6zi kiinyve I. r6sz A KORMANY INTEZKEDESEI e r_nro-s.sic risivzerexek J AvirAsARA R6szlet K6d6rJdnos elvtdrs 1957 ' mdjusi orsz6ggyiil6si besz6mol61 6b6l ir *"r, i."fr,t- ' *ssuth Ko.yvkiad6' 1958 Kormdny unk hntar o zo tt cd'lkitfizd s e' ho gy kij autq a az rlmrti 6'uekben elflfordulthibdknt' Az el6z6 h6- nap okb anszdmos'6i" g"t 6r int6 b6rrendel6st haj - tottunk v6gre. n nd'iuk abanldszati munkisok bdr&; az dllnmi iparbm a mmkisok d's kisegftl dol' goz6kbar6.t' E rendpzds nyomdn az \nntett dolgo' z6k aziddn 1 milliard 206 milli6 forinual tobbetke' resnek, mint azelfttt' Az 6'ptt6ipu'L munkdsok 6s ki' s e gtt6k b 616nek r ende z6 s e, v al'amint az iddn\ p atlak 560 milli6 f onntot' a ko zleked s dolgoz6inak b.6r.' rend,ezdse 265 milli6 forintot' akereskedelmi dolgo- 76k fitet sdnek rendize" 246 millid forintot ief2t' Megla+,itottuk azipar 6s az 6pit6ipar mfisraki dolgo' zailrau" ker e s e ti Leh e t6 s 6' g t, ennek.b 1rkihntds a ben 240 milli6 fonnt' Az okntdsrigi intdz' mdny ek neu el6inek 6s eg1 6b alkalmozottainak bdr' rendez,4.se ez 6u wdgdig IBO mtllia forintor ielent' V al"amely e s b 6ri aoitns q't dlt Lehets d' ge s 6 a mez6 gaz',' dnsdg teri'+let n 6.s ndhiny mds dolgot6lateg6ridnnl is. Mit d"zek a rendelkez6sek egy 6vre szdmitva' hozzhvetilleg 4 millifrd 300 milli6 forinttal noveltdk a b6rb61 6s fizet6sb 6l el6 dolgoz6k jovedelm6t. A mezftgazdnsdgt lnkossdgot 6nnt6 szdmos intdz' kedes is tdrt nt' Ae ELnoki T anics torttdny er ej{i r endelete me gs Tiintette a mez6 gazda s d g i te rm6 - nyek 6, t.r*6kek kotelez6 beaddsdt' A pareszt' sdg joved'elme abead'ds megszi)ntetlslvel rcbb mil' Lri"d forinual emelkedett' illetue emelkedik' T0r' 26 e 2000

3 1944-es f6lelmi reflexeket. Sok visszal6p6sben fontos vagy egyenesen dont6 szerepet jdtszott a zsid6 sz6rmazds, pontosabban a zsid5 koz6rzet. Az 6rintettek, ha nem dissziddltak mdr 1956 v6g6n, akkor tobbnyire megragadtdk az '57-ben megny(16 izraeli kivdndorl6si lehet6s6get, vagy visszamenektiltek a kommunista pdrtba, amelyben a magyarorszdgi zsid6 l6tbiztonsdg egyetlen komoly garancidj dt 16tt6k. Az 6j,,pdrt6pit6s" harmadik nagy lenditsle a karrierizmus volt. Ennek h6tkoznapi formsla az frj megszil6rdul6 hatalom mellett 6ppoly term6szetes, mint amennyire akkor felhdborodtunk rajta.8 Ktilon emlit6st 6rdemelnek viszont a bel6p6snek azok az esetei, amikor nem pusztdn egy6ni 6rv6nyestil6sr6l volt sz6, hanem csoport- (klikk-) vagy r6teg6rdekek 6rv6nyes(- t6s6r6l. J6 n6hdny megy6ben, budapesti kertiletben, egyetemen vagy nagyvdllalatokndl ekkoriban d6lt el, hogy melyik csoport vagy klikk (p6lddul tin. n6pi kdderek vagy zsid6k, netdn, 6j jelentkez6k6nt a kereszt6ny koz6posztdly) k6pvisel6i veszik kezukbe a helyi pdrtszervezet - s 6ltala a teriilet vagy int6zm6ny - ir1' nyitdsdt.e A normahz6ci6 siker6ben komoly szerepet j6tszott, hogy tobbnyire csoportos dont6sek szulettek. Dont6 jelent6s6ge volt annak, hogy egy-egy munkahelyen ki kezdem6nyezte, milyen felt6telek kozott az MSZMP 6jjdszervez6s6t, mennyire szdm(tott hitelesnek a szervez6i csoport. S6t, a csoportos dont6seknek n6ha 6ppen az volt a magy at 6zata, ho gy az fij onnan be 16p6k tobbs6 gukke I pr6bdlt6k kiszor(tani az eredeti, elfogadhatatlan szervez6tcsoportot. Mindenki a helyi - 6s r6szben az orcz6gos - v6lem6nyformdl6kat figyelte:,,ha 6 bel6p, akkor 6n is, ha nem, akkor nekem is meg kell gondolnom". A pdrtszervez6sn6l mdr megjelent a m6zesmadzag-furk6sbot politika; egy-egy kozoss6get azdltal ford(tottak meg, hogy a v6lem6nyformdl6kat,,v6lasztds" el6 5lhtott6k: ve- Itrnk vagy elleniink? Rajtad mrilik a tobbiek sorsa, azok6 is, akiket mdr letart6ztattak! Es a negativ dont6s eset6n a v6lem6nyformril5t el lehetett ttintetni, az adott kozoss6get le lehetett fejezni. De m6g az MSZMP-6pit6s sikereiben megmutatkoz6 veres6gtinket is konnyebben viselttik, mint a KISZ megjelen6s6t 6s kezdeti sikereit a legifjabb koroszt6- lyok egy r6sz6ben. Ez v6gk6pp osszeegyeztethetetlen volt az '56-os ifir1s6g 6s a,,pesti srdcok" legenddj6val, s ez6rt nehezebben em6sztettiik meg, mint az,,oreg komcsik" visszasrindorg6s6t a p6rtba. A KISZ kezdeti siker6nek a titka a balos avantgardizmus volt. Akkoriban, n6hdny 6vig - mi6rt, mi6rt nem - volt erre kereslet a fiatals6g egy v6konyka r6teg6ben. A KISZ folott is atydskod6 pdrt azonban hamarosan fgy dontott, hogy a harcos elitszervezet helyett inkdbb az ifirisdg csaknem eg6sz6t lrfogo 6s ellen6rz6 vdnyerej(i rendelet int.zkedett arr6l, mekkora mez6' d. s er d5 gatdas dgt f \ldter iileteket ofis ar olhatnak ma' gdns 7em6.ly ek, H as onl6kdpp en az ELnoki T andc s torotinyerej(i rendelete rendezett egl sor 6ge6 kdrddst a metsgatdnsdg teriilet n. Tdroft.nyerejf rende' Iet szirntette meg ak6rclez6 t(iz- 6s j1.gbittosttdst. Kormdnyhntdr ozat intdzkedett a mey6 gazdnsdg-f ej - lesztl.si j arul k megstilntetds r 6L S zdles r d.tegeket ke dv e z6 en 6rint6 intd zl<ed6 s eink s or db a tar to zik, hogy megszuntetttik a gyermektelens6 gi ad6t; dprilis 3-fi1vissTakoptdk a fllnrrt utazdsi kedvetmd.nyt mindnzok, akik munknkorilkn.i fogva a kordbbi 6 v, ekb en r endelke ztek e zzel. I ntd zke dett a kor mdny a torv6nytelentil megvont nyugd(1ak rendez6s6-16l. A kazszolgdlnn alkolmazonnk belfaldi kiki'tlde' tdse esetdn felszdmithat6 kdltsdgeket is rendeztiik. A kormdny ei5 rcr j e s 7t6. s e alnpj dn az Elndki T anic s tdrotlny erej(i rendelete jutalmat biztos{t a hatgy er - mekes anydknak. A kornwny r endette a kisiparosok, kiskeresked1k rdbb jogos 6s rendet1.st igdnyl6 kdras& is. A kormdnj tdbb r endelke zd s ei i gy ekezett egy sze' riisiteni 6s 6sszer(s(teni a m6rt6ktelenul felduzzadt, rendk(vtil sokba kenil6 adminisztrdci6t az dllnmi igazgatdsban s a gazdnsdgvezetdsben Otzszevontunk nbb miniszt1ru.lmot, f6uel csdk' kentettiik az dllamopp ar dtusb an dolgo z6k L6 ts zd' mdt. Az ellenforra"dnlom okozta srtiyos pdntiigyi 6.s gazdasdgl helyzet ellendre, a lehet6 legobban gon' doskodnikf vdntunkazelbocsdtottkdzolkalmazottnkr6l Atmenetileg alacsony abbr a s zdllitottuk Le a ny ugdtj atd.si korhotnrt,' s dtmenetileg emekiik a legalncsonyabbnyugdqknteg6ndknt.intdzkedtilnk munknndlkilli - s e gdly fi7et. s s az elb o c s dto tt dolgo z6k rtj elhely e zke d.e s 6nek me gkdnny it6. s 616I' (..) A szoc'ia[ista t6bor a n6pi hatalom mettett A pdrt,is akormdny a g)ors konszolidnci6t szolgdl6 hnnlmas munkibon messzemen1 s dl.dozatkdsz segltsl.getknpott a szocialisnbor orstdgait6l, a nem e 27

4 tomegszervezetre van sztiks6ge, s ezzel a KISZ elindult az elbtirok rariz6l6d1s fel6. 1 o Azt hiszem, hogy l6tezett a be/visszal6p6knek m6g egy csoportja, a nem nagyimrista reformkommunistdk6. Egyszerii volna a helyzet, ha a reform-kommunistdk csak a nagyimrista 1956-os forradalmi magatart6ssal volndnak azonos(that6ak. A*,roltuk sz6mosan olyanok, akik ktrlonboz6okokb6l gyanakvdssal 6s ellens6gesen tekintettek az els6 Nugy Imre-korm6nyra, m6ghozz6 reformer 6lldspontr6l. igy p6lddul, a gazdasdgi reformerek kisebbs6ge csatlakozott az akkori Nngy I mre - p ro gramhoz ( e lsdsorb an az agrir gazddszok ), 6s igen szkeptikus maradt a komoly reformernek sz6mft6 P6ter Gyorgy, Erd6s P6ter, Nugy Tamais, vagy az dllamigazgatdsb6l Nyers Rezs6, Fock Jen6, Antos Istvdn, Timdr M6tyds, Het6nyi Istv6n, VSlyi P6ter, Kiss Arpdd. Kozultik sokan tekintett6k az' 56-osforradalmat is,,tdlz6nak",,,irredlisnak", 6s trag6di6nak tartott6k, hogy a felke- 16s megakaddlyozta, megakadslyozza az 6sszer(i reformokat. Nem tekintett6k druldsnak, ha a Kddiir-kormdny felhivdsdra munkdhoz lstnak a Varga Istv6n-{ble reformbizottsdgban. Ezeknek az embereknek a visszal6p6se az MSZMP-be, vagy Hagelmayer Istvdn pdrtszervez6 munkiia a Kozgazdasdgi Egyetemen arra utalt, hogy a reformkommunistdk nem l6ttak m6s rem6nyt, mint az dj alapokon va16 tijrakezd6st. Mindez borzaimas bels6 meghasonldsokkal j6rt, hiszen ebben az td5' szakban folytak a letart6ztatdsok, a kiv6gz6sek. Litvdn szerint a pdrttal l6trejott az a tdrsadalmi hilttlrbizis, ame ly a Kdddr-rezs imet konszoliddl - ta. De enn6l is fontosabbnak mdjus 1 -jei nagygyiildst: A tartia az es mdjus elsej6re megkockdztatott els5 nyilvdnos nagygy(l6s olyan sikert hozott Kdddrdknak, amilyenre rnaguk sem szdm(tottak. Ut6lag sokan magyardztdk a vdratlan eredrn6nyt a kordbban ismert kivez6nyl6si mcidszerrel, a helyi f6noktrk 6s a pdrttitkdrok nyomdsdr,al. Biztos, hogy sok helytitt erre is sor kerult, de a ma' gyardzatot m6lyebben kell keresni. A tdrsaclalom fordul5ponthoz 6rt, jelent6s r6sz6ben elfogadta a szovjet nagyhatalom dltal kik6nyszeritett tij helyzetet, vagy legaldbbis beletor6dott, mert beleffradt az el6z6 hsnapok folytonos ktizdelmeibe 6s idegfesztilts6g6be. Erezni lehetett, hogy az emberek tobbs6ge normdlis 6letre "'6- gyik. Kdddr erre kitrind 6rz6kkel 16 is j6tszott. A koz6leti szf6rdban a konszolidacio sikere ellen6re sem volt enyhtil6s. Ellenkez6leg, a megtorlds, a bedar6l6s g6pezet6t teljes sebess6gre dll(totta a m6r magabiztos hatalom.ll Litvdn szerint tehdt nem azdrt m(ikodtettdk a meg' nrlns gdpe7etdt, hogy megteremts1.k a f Llelem r qtdn a zetkd zi munkdsmo zgalomt6l,,!.s termd s zete sen mindenekel6tt k6.tszer es f elstabadft6nkt6l, a S zoq',' jetuni6fil Ez a proletdr internacionalizmus szellemdbdl fakad1 bardti segitsdg uolt az alapia - a megjer munkdsosztdlj, a dolgot6 parasztsdg 6s az lrtelmisdglelkes 6s lendtiletes munkdia mellett - annak, hog) hazdnk ardnylag r(iqtid id6 olatt kihe' qterhette az ellenforradalom okozta rendkiq'tiil srt- Lyos anyagl pusztitdsokat. Ennek kdszdnheti, hogy a magjar ndpnek nem kellett esetleg hosszri orcken keresztii nydgnie e pusztitdsokduetkez' mdnyeit. A Szovjetuni6 nemcsak sok h6s stouiet kntona otdrdt dldozn ismdt a mng\ar ndp szabadsdgddrt, hanem a.zonnal felbecsilihetetlen 6rft.k(i anyagl segfts6' ger is nyrtjntt. Ha milli6kban 6s szdzmilliskban ki is fejezhet6 a nekilnk juttatott njersanjagok - g6g' szerek d.s egy6b aruk - vilngpiaci forgalmi 1rftke, semmif6le szdm sem tudja kifejezni azt, hogy mit jelentett a testv6ri segit6k6szs6gnek ez az 6tad6 megnyilvdnulssa magyar n6p erkolcsi, ielki felegyenesed6s6ben. Ezeken keresztill m6.g az ad' digingadot6k ongy hitetlenked6k nagy tdmegei is felismertdk, hol nl"dlja meg n.piink igati bardtait. Hiszen a tdmegek m g j6l eml1.keztek azokra e nyugati,,seg,!iy stdllftmdny okr a", omely ekben nlhdny InAn tejpor 6s hn"son\6k al"att gyilkos fegyvereket csempdsttekbe,,segdlykdnt", s j6i eml1.kezett azok' re a nyugati tgdrget1.sekre is, amelyek dollarmilli6k' kal kecsegtercek, de m6g \ukas centeket sem kttott itrbelsluk senki. IJ gy anakkor STouj etuni okt6berdt6l 610 mlllio rubel druhitellel6s 740 milli6 rubel szabad deviza hitellel sietett az orszlg segits6g6re, emellett nagykereskedelmi dron szdmftva, t6bb mint 352,3 mi\li6 forinr rft.kfi 6.lelmiszer-, nlersanjeg', gydglsler - 6s mds seg6\t nyiljtott nekiink. A bardti szocialistn orstdgok pedig osszesen 1205 mi\ii6 rubel 6rtdk(i aru- d.s deuizahitelt, to+,dbbd 806 millis fo' rint drftk{i segdlyt jutnttak obb6l a cdlb6l, hogl megsegitsl.k ndptinket 6s kdnnyebbd regy6.k szdmunkr a a kib ontako z dst. 28 G 2000

5 konszolidici6t, hanem a mdr lfuejarc konszoliddcirj adou er6t o megorlnshoz. A tdrsadalom konszoli_ ddlisdhoz elegend6 volt: 1. a szovjet jelenl6rbe val6 belenyugvds; 2. a rendszerarr6ss6gdnak bel6tdsa; 3. a gazdasi{gi stabiliz6cid; 4. a normdlis 6letre, rendre 6s biztonsdgra v6gyakoz.is. Ebbdl kovetkezik, hogy a megrorldsra nem a rdrsadalom, hanem az elitek megtor6s 6hez.,i1letve K6ddr 6s csapara pdrtbeli 6s a szovjet elfogaddshoz, legitimdci6hoz volt szilks6g. Kdddr Ig57,",r"rr,iig bemutatta, hogy tehetne engedm6nyeket, d; kozben folsziimolt minden int6zm6nyes ellenha_ talmar, s bebizonyitotta, hogy nincs mds hatalom, csak az MSZMp 6s kormdnya. Litv6n 6llitia, hogy el6szor a nrsadalom bft meg, majd. a megtor_ Iisok hafisdra a,,k6.761e1,, az ellendllasro ^eg hay Iand6 szellemi elit. igy, az 1957-es konszoliaacio,,n6pi konszolid 6ci6',, amely nem fe1s6 p6ld6ra tortdnik, hanem sajr{t beldtdsra, hogy elni kell, dolgozni kell, enni kell. A,,nagy 6rtelmis6giek,, hatdsa erre a konszolid6ci6ra eleny6sz6. Ezt az 6rzriletet mintha igazoln6 Fodor Andrds napl6ldnak egykori bejegyz6s e 1957.miijus Zg-6n. Ugy 6rtesriltem, hogy a STtchenyidr:imdt tegnapel6tt jdtszottdk urolj6ra. Ez6rt lep meg N6meth LarrtO irlentkez6se. Taldlkozdt aj6nl, egytitt toltjtik az eg'6sz d6lut6nt. S6t6lunk a vdrosban. Sejtelmem, hogy lllki rerror nehezedetr 16 a Kossuth-dij elfogaddsa miarr, igazol6dik. Ktilonosen F6ja acsarkodik mit mondort, "11".,". olyas- hogy mosr m6r csak 6t, Illy6st meg Ta_ m6s it k6ne f6lresoporni... 6sz int6n feltdrj a, me.,"rryi." hadilsbon dllt nemzed6ke (r6ival az elmflt id6kben. 6,rtu 5ket a folosleges h6skod6st6l. - Impondld burasdg, igen, ez a helyes kifejez6s. Olvasmdnyaikat akartdk megvaldsitani, hatalomnak 6rezt6k magukat, pe_ dlg inkabb a n6phez kellett volna alkalmazktdni, az o visszah.zdddsukat kovetni. i.tu- is abhan a cikkemben, hogy a szerep megfordulr: nem mi jdrunk a n6p el6tt, hanem dk eldtttlnk. _ A ti v6llatokon van a magyar irodalom sorsa. Az oregek elvesztetrdk minden tekint6lyriket. - Mi{r akikl _ reszem urdna, mint ahogy eddig is tobbszor mondanom kellett, hogy u, igurtrn 6rtelmesek sosem tekintett6k 6t holmi Gorgeyiek.lz De ekkor m6g aligha besz6lhettink konszolid 6ci6_ 16l, sokkal inkdbb normalizd.ci6r6l, m6ghozz6 gazdasdgi eszkozokkel v6gbevirr normalirariorol. A normalitdcirj se tobb, se kevesebb, mint az erlenil- Ids besziintetlse s r6szqt6tel a mind.ennapi 6let mfika_ ddsdben 6s mfikadteftslben. A konszolid6ci6 eset6n a tdrsadalom aktivan egyrirrmfikodik a hatalommal, kitolti az int6zm6nyeket, s5t, maga dll(t el6 konszoliddci6s int6zm6nyeket 6s cselekv6s_ formdkat. Romsics ponrosan folsorolja az 1956 v6g6n, 1957 elej6n hozott a tdrsadalmat normali_ zdl6 gazdasrigi int6zked6seket. Az anjagt tamogatdson kfutil a szocialism orszd,- ge tlens 6 gdnek bizto s{tos gok dr s. 6s a nemtetkon J anuar k6 kommunista zep 6na S uocl_ motgalom nagl jetuni6, Kina s MagyarorsTdg pdrt_ erkdlcsi, politikai ds kormdnyvezet6i dllapodnk meg Mosxkqtdban 6s ideol6giai segitsdget is nyultott a magyar rft.pnek, a hirom orstdg a magyar kommunista mozga_ lup c s olat ainak ki t er j e s Iomnak. zt 6 s 6 r 616 s m e gs 1956 nouember Tilar dt tas ar dl, 2O-dn an metszoclahsn E gy (J gy anc s ak ebb en az id6b en Magy s dgpdrt ar or s 6s a Magy Tdgr a kto - ar S zocialista Munkaspdrt, gatott Csou En-loj, Kino to Kommunisn pdr{a v d"bb d a I,,l 6met D el_ emokr atikus Ko ztdr s as d"g 6 s noks 6 g nek tagj a, a Kfnai N Magy 6pka ar or s zdg kormdny ztdr s as dg mini s ainak z_ megbf zottai ki z(ttt j ott terelndke, hogy a 660 mitti6s I6te kinai megdllapodns n6p szolidaritdsdrdlbiztositsa szocializmust a k& orstdg part- 6s d"llamkazi kap c 6pft6 s olntainak mag4or n6pet, f ejle s zt6 s N o cr emb er _ dn azmszmp-t ds a a Romdn N forradalmi munkisparostt epkaznrsasd.g k'ar_ kormdn^ya s a Romdn nrtny t. A ny ugati r eakci6 s pr Munkasp op agandaor gdnumok dr t f oly t at o t t er e dma ny t dr gy alas t a az forraanlmi munkis-porastt ", ellenforradnlom alatt, 6s a7 a7t kotvetbnul koqtet6 id1kben, nem gsztek eleget kormdnnyal s az MSZMPiitolttjzni vel janudrjd"ban an6l, hogy Budapesten ot ors7d,g kommunista a magy ar or s Tdgi ellenforradalom k6qt etkezt\ben pdrtjdna"k s (a za_ Bolgdr Kommunista l<nlis dlk be a szocialisn nborban Pdrt, 6s Csehszlowd"kia bomlasno,k Kommunista pdrtja, indulnk a nyugati kommunista pdrtok a Ronwn Munl<ispdrt, is. Nos atszkp, a t6-6s azmszmp) uezet6i ta- nyek alaposan rdcdfolnk mindk\t Ialkoztak vdgydlmukra. ds Az folyntnk egymdssal el+,nrsi eszmecserdt. ellenforradalmi nmadis - mint a A nlalkozd r6szqreu6i fentebbirk i, brzonyftjdk - csak mdg storosabbrcl biztositottik a magyar ndpet koqtacsokn arr6l, hog o szocia_ minden tdmogatdst mega.dnok a listn tdbort. Ami pedig a njugati szocialista kommunista rend.szer pdr_ meger1sitdsdre, az orszdg filg_ tokat illeti, ezek is rcljeszolidnrinsukat fejetrju Ui 2000 e 2s

6 A forradalornban vagy az ellendlldsban r6szr vevd aktiv kisebbs6ggelszembeni kem6ny it6letekkel egy id5- ben K6ddr kezdett6l torekedett a passzfv tobbs6g megnyer6s6re. (407) Kdddr rudra, 6s cred6k6nt vallotta, hogy,,a dolgoz5 tomegek jelent6keny r6sz6t els6sorban nem a politika dltaldnos k6rd6sei 6rdeklik, hanem a mindennapi 6lettiket befoly6sol6 gazdasfgi 6s kultur6lis k6rd6sek helyes megolddsa". E pragmarista megkozel(t6ssel magyar6zhat6, hogy a hatalomra kertil6s6t kovets hetekben-h6napokban szinre minden tdrsadalmi r6teg jelent6s anyagi kedvezm6nyekben r6szesrilt. Az ipari munk6soknak, bdnydszoknak 6s a pedag6- gusoknak tett gesztusok kozul kiemelkedett a b6rek 10 6s 30olo kozott vdltakozs - dtlagosan 1B7o-os - enreldse november 10-t61 kezd6d6en elej6n bevezett6k a nyeres6gr6szesed6st, majd 1957.jflius 70-An a teljesitmdnyb6rez6st. A munka, az erdbefektet6s 6s az eredm6ny kezdte visszanyerni becsiilet6t. Ugyanezen id6 alatt az 6rak 6rdemben nem vdltoztak. A munkdssdg igy n6hdny h6nap alatt jelent6s redlb6r-noveked6st konyvelhetett el.11 I\dddr politikdj a nemcsak pragmarikus, de plebejus politika is. A plebejus 6rt6krendben a k6tkezi munka teljesitm6ny6nek tekint6lye 6s megbecsults6ge, a mindennapok realitdsainak figyelembe v6tele, a j6zanhdziasszonyi gondolkodds dont6 jelent6s6 g( a patricius, az elir 6ttekinthetetlen szellemi teljesitm6ny6vel, a mindennapokat meghalad6 eszm6kkel szemben. A kdddri plebejus rendben kulonos megbecsul6st kapott az ipari, a gy6ri munka, a m(hely stb. Es ugyanez a rendszer itt kezdte meg a szellemi munka tart6s lebecsril6s6r, az 6rtelmis6gi b6rek 6s jovedelmek aldrendel6s6t a fizikai munk66nak. A nonnaliz\ci6 6s a k6s6bbi konszoliddci6 azon a romeges ig6nyen is alapult, hogy a magasabb lovedelem, 6letnir,6, megbecsults6g a (neh6z) fizikai munkdt v6gz6t illesse meg a (konnyff) szellemi munkdsokkal szemben. Kdddr 6s rendszere folyamarosan kihaszndlta a szellemi, az 6rtelmis6 gl, az irodai munkdval szembeni gyanakvdst, ellenszenvet a fizikai munk6sok r6sz6r61, fgy a rendszer egyik fontos stabiliz6ci6s oszlopa volt a fizikai munka felul6rt6kel6se a szellemi munkdval szemben.l4 A kdddri kisemberi gazdasdgi srabilizdci6 ekkor m6g inkdbb papiron maradt, mert a reiilb6remelked6st nem tudta drualappal ellent6telezni. Ha a b6reket emeled, 6s az 6rakat rogz(ted, akkor adott 6rualappal szemben robb forrds dll rendelkez6sre, s ennek kovetkezt6ben 6ruhi6ny kcletkezik. Kdd6r kormdnya az ikaldnos 6ruhidnyt csak 6tmenetileg 6s kampdnyszer(en tudta ellensrilyozni ktilfoldi vdsdridsokb6l, s nem a magyar termel6sb6l. a7 ellenforradnlom ellen harcol6 magyar ndp irdnt. Mindez szorosabbro ftkt, a kommunista motgalom soroit, meghirtsitottazimperialistdknak azt a torekwds,lt, hogy megbontsdk, wagy legalnbbis kettdszakftsdk o szocialista tdbort, er1sitette a nemtetk\- zi munl<.s"smotgalmon belul a prolenr internacionalizmust. A nemzetkazi kommunista mozgalom dl- Iasfoglnlnsa egyidejd(le,g emeke a forradnlmi munkis -par aszt kormdny tekintdly & mind itthon, mind kulfaldan, ndvelte a magyr ndp leglobbjainak anbizalmdt 6.s harck6s7s6.g6l. Erlsitette a magyar ds a stovjet ndp testvdri bardtsdgdt, a stocialisn fibor egysdg6.t. Mit jetentett vo[na ha gy6z az eltenforrada[om? A hntalmukat vesttett rdgi mag1er uralkod6 osztd- Iy ok, a f aldbir coko s ok, a gy dr tulnj dono s ok, a nagy - keresl<eddk d.s a fasistta Horthy-rendszer t6bbi ha- szondlvezdi 19566sz6n megpr6bdlnk megdonteni a prolertrdiktatrtrdt 6s vissto akarfik dllitani akapita- Iista rendszert. Az ostnlyellensdg atonban k6nytelen q.,oh szdmolni o77al, hogy a mag\ar ndp magddnak wallja a ndpi demokrdcia rendszerdt, harcos htqte a szocializmus iig16.nek, s 6ppen e*rt nyiltan nem hirdethette meg a kapitnlista rendszer uisszai,ilitdsdnak programjdt. Nog) Imre 6.s tdrsai, a mrmkd.smozgalom drul6i ny fijtottak segits 6get tev 6keny sd - gukkel aburzsodzia erfiinek ahhoz, hop 1956 okt6- b er 23 - dn kir obb anthss dk az ellenf or r adalmnt. A magy ar or s zd" gi r e oi 7i oni s tdk, miu el,t ai6 di c 6Ijaik nyfk beqtallasd"val eleve eluesztettd.k v,olna minden remdnyiiket arra, hogy meetyerjdk a dolgot6 tdme gek tdmo gatds dt, arr a kdny s 7er iikek, ho gy - 6ppen a tomegek megtdvesttdse cdljdbsl a forroda- Iom,,iga7i" kdpuisel6jdnek mezdt olsdk magukra. Eppen ozzal sikeritk o kdzudlem1ny egy rdszd.r f6lreuezetniiik, a stociali1:mus sokbecsiiletes lir, t megt u estteniiik, ho gy magukat,,iga7i" mar xistdknak tiint e tt6.k f ei, a ntar xitmus-ienini Tmus ny elu e 7et6 t 30 G 2000

7 a- t : A paraszts6g szempontjdb5l az agrdrpolitika m6dosuldsdnak k6t eleme bizonyult dont6nek: a t6eszek feloszldsdnak tudom6sulv6tele 6s a mez6gazdasdgi term6- nyek kotelez5 beszolg6ltatdsdnak ism6telt eltorl6se. A paraszts6g megnyer6s6t szolgalta az is, hogy enged6' lyezt6k a foldek 5 holdig terjed6 szabad addsvdtel6t.l5 sodik megoldds a Feh6r Lajos-f6le,,nagyimrista" agrdrreform lett volna, az'56-os foldosztiis 6s onk6ntes szovetkez6s folytatdsa, 6m ezt Kdddrnak 1957 kozepdn le kellett vennie a napirendr6l. Szovjetfpusu normatizicio A vid6ki normalizdci6nak 6s egy lehets6ges konszolid6ci6nak legf6bb eleme: a Kdddr-rendszer elfogadtn a termellszduetkezetek feloszlisdt, az A hatalom normalizaci6jdhoz elengedhetetlen 1945-os 6s 1953-as foldoszt6sok ur6ni, harmadik, 1956-os fdldosznsr. Mdsrdszt, dtmenetileg j6v6- hagyta a vid6ki rendcsin6l6 6s rendfenntart6 hatalmakat, nem torolta meg a Nemzeti Bizottsdgokban val6 r6szv6telt. Ha 1956 okt6bere a vid6knek a polnpt, a RENDET 6s az OxrOn- MANYZATOT jelentette., lg57 jtinius6ig ak ddri rij hatalom ezt 6rdemben nem bolygatta meg. A beszolgdltatdsi rendszer eltori6se onmagdban m6g nem e16gg6 osztonozte a parasztokat a v6rosok druelldtrisdra, 6s az 1957-es felvdsdrldsi volt, hogy Kdddr 6s pdrtja, illetve kormdnya elnyerje a szovjet pdrt- 6s dllami vezet6s, szem6lyesen Hruscsov bizalmdt 6s segits6g6t. (Erde mr gazdasdgi 6s katonai tdmaszra csak a Szovjetuni6tSl sz6mfthatott.) Az mlrcius i moszkvai szovjet-magyar tdrgyaldsokon kerulhetett sor nemcsak a normaltzsci6, de egy lehets6ges konszoliddci6 kereteinek meghatdrozssdra is. Ekkor m6g a moszkvai vezet6s nagyobb bonyodalom n6lktil vdltoztathatott volna a magyar politikai szerkezeten 6s a vezet6s szem6lyi osszet6tel6n, drak novel6se, illetve az 611ami felvdsdrldsrszerz6- mert a k6d6ri int6zm6nyi 6s nomenklatrirds szem6lyi d6sek nem biztos(totilk az riruelldtdst. Eppen ennek az 6lelmiszerhidnyos helyzetnek az egytittes szocialista megolddsdra taldltatott ki a hruscsovi agrdrprogram - tomeges kukoricatermeszt6s, a szfzfoldek feltordse stb. - 6s a mdsodik kolhozos(- tds a kelet-eur6pai szocialista orsz6gokban. A md- struktdra m6g nem 6piilt ki. A katonai, a politikai 6s a gazdasdgi t6mogat6s felt6teleiben m6g nem dllapodtak meg, ezek keretei m6g nem alakultak ki. Szovjet r6szr6l elk6pzelhet6 lett volna, hogy a kdddri delegdci6t az6rt h(vjdk Moszkvdba, hogy hnszndlnk, s a szociolizmus pit se kozben elkaqtetett hibdk j6szdnddkfi btrdl6inok dlcdztdk magwkat. A t6k6.sek, foldbirtokosok 6s mas ellenforroaalmi elemek azonb an t v e dhete tleniil f eli smer tdk Nagy Imr6.ben s nrsaiban ahfi stlvetsdge.sr. Nagy Imre 6.s tarsai mbgdtt sorakozott fel - mir az ellenforradnlom kitdrds el6tt - a7 eg1.stbelfaldi reakci6 6s benne Intnlegf1bb rem6.nys6.gdt a nemzetk\tr imperializmus is. A nemzetkdzi reakci6 6,s a bels6 ellenf orr ad,olom s 76 u ets 6 ge s 6nek tekinte tte, timo gatta Nogy Imr4.6.ket, miuel programjuk teljes mdrt.kben egybeesett a megdbntdtt uralkod6 osznllok szdndekaiqtal No$ Imre n6.hdnj nap alntt teljesenlevetette diarcdt. Megsziintette a pdrt ve7et6 szerepdt, visstadllfntta o tobbpartrendszert, 6.s maga mell uette a hnnlomb a a me gddntd tt ur alko d6 o s zrtiy ok kd p vi - selsit, a7 ellenforrad^olmdrokat. igy lett miniszter a munki"sdrul6 Kd.thly Anna 6s Kelemen Gyula, igy k"pnk miniszteri tnrcdt a megs7fitlt kisgazdapdrt Iegreokci6sabb k6.pvisel6i: B. SzabS Istvdn 6s tnrsai. Igy kerult ahnnlombakirdly B1.l"a, ahorthystn uezdrl<nri tiszt, akit abir6sdg a7 irnperialtsnk javdra v 6. g7e tt kdm s 7ol gdlatok 6r r j o ger 5 s en elt ft.it. No$ Imr e f elf e gj v er e zte az ellenf orr olnlrnnr o - k^at, a huligdnokat, a bortonb6l kiszabadult bfinoz6- ket. Tdrgyal"asokat folytatott s megegyez'isre jutott D udis s ai, az az6 tn kiv d. gzett hor thy s n r end6r spi cli - uel 6s tdmeggyilkossal. Felmondn a uars6i szerz6- d6.st 6s njugatre kdsziik utn"7ni, hogy megpecs1.telje a7 orstdgnak a stocialis nborb6l onl6 kiszakfnsdt 6s az impenalisnk oldnlara q,tol6 dnlltnsdt. Tabb mint 70 kulanbazt ellenforradnlmi part al"akult meg n6.hiny nap alatt, kazouuk szdmos figyneo,.tetettkeresttdnypdrt, s6t nyilnn nyilas-pdrr is. Nem nehdz qtdlaszolni arra, hogy kiket, milyen osznlyer6ket k1.pvisehek ezek a pdrtok. A politikn alnpelemeivel risztdban leqt6 ember j6i tudja, hog) a politil<ni pdrnk mindenkor bitonjos osztilyok uagy rdtegek 6rdekeinek6.pvisel6t. A munkisosztilj 6.s a uele szouetkezett dolgot6 parasttsdg rdekei rcijesen ezonosak 1rdekilk egyardnt a szocializmus feldptt se e 31

rendelt kelet-europai dllamokra rdborult a sotet kdzepkor. A gr6ztes dllamok

rendelt kelet-europai dllamokra rdborult a sotet kdzepkor. A gr6ztes dllamok A,flrDEGnAnonO" A nurnbergi perek lezajldsa.'t6n hazdnk nagr koltdje ismet elmondhatn6l; Eur6pa megint csendes, riira csend."... i Nemetorszilgra 6s a szo{etunio,,biztons6gi" ovezetekk6nt annak vazallusaiva

Részletesebben

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk ,ffi' Prib6kje I azonnal rnegk ezdtek az ellenz6ki politikusok letarto zttrt6,sdt., majd nimetorszdgi btintetoldgerekbe valo deportdlasdt. Hitler megsz /d,ll5 csapataival d,rkezett hazilnkba Eichmann egy

Részletesebben

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20.

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. I Xfff.6vfolyam2. sz6m 2009. augusztus Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. Ismdt leszfalunap! igen mellet nyom6s 6rv volt, hogy tavaly fel6riin6l is tobbet viirt szinte az egdszfalu. Ellene,

Részletesebben

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN TARTALOMJEGYZEK SZERVEZETTSEG, SZERVEZETI ELET...3 KTEMELKEu6 nnnonzvrcnynk......6 SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVETEL...6 pr, KoMuuNrrAclos

Részletesebben

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP Ft 20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP o KOZELEII NAPILAP XXIII EVE,224 (6IJ9)SZAM I6OtDALARA],5 LEJ -==;o ! Elindult a ftitis a Csiki Szdkely Mrizeumban. Onillo hcikbzpont beszere - Iisdvel oldotca meg

Részletesebben

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L 2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L I, 0.lnse orvosmxnsornt lornr Ar Negy szakorvos kapott kulcsot A Csftszeredai Megyei Siirgdss6- gi K6rh6z szomsz6dsdgiiban

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

Franchisingin Hungary: Interim Report. January- March 1993. Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary

Franchisingin Hungary: Interim Report. January- March 1993. Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary Deloitte & Touche Franchisingin Hungary: Interim Report January- March 1993 Delivery Order Number 19 Franchising in Hungary Project No. 180-0014 Contract No. EUR-0014-1-00-1056-00 Eastern European Enterprise

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

Lapja. m m. L, A Mozdc~puezet A FAROK CSOVALTA KUTYA VONY~TASA. Szakszeruezete tbje'bztato' Mulinya

Lapja. m m. L, A Mozdc~puezet A FAROK CSOVALTA KUTYA VONY~TASA. Szakszeruezete tbje'bztato' Mulinya m m OR L, A Mozdc~puezet A Mozdonyvezet~ Lapja Szakszeruezete tbje'bztato' Mulinya X. Cvfolyam, 1-2. szim Alapiths he: 1892 2000. janubr-februir A FAROK CSOVALTA KUTYA VONY~TASA Az elrnclt hetekben a MAV

Részletesebben

A SZERB FELKELfiS T0RTENET15

A SZERB FELKELfiS T0RTENET15 A SZERB FELKELfiS T0RTENET15 1807-1810. IRTA KALLAY BENI. A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA KONYVKIADO VALLALATA 0J FOLYAM, LXXVII. KOTET 1908 1910. CYCLUS A SZERB FELKELES TORTENETE 1807-1810. trta KALLAY

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja Dr. Bereczky L6szl6 N6pszava Kiinyv Kft. Dr. Bereczky l,6szl6 Lekto16lta: Dr. Fejsz6s Jdnos Szerkesztette: Dr. Koch Mriria Kiadta a Ndpszava K6nyv Kft. Felel6s kiad6: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű ű Ő Í Í Ú Í Í ű ű Ü ű Ü Í 1997.APRILIS 25. Lakossgi frumok Dorozsmn Yarga Istvn a Kiskundoroamai /rosrszi onkormnyzat egyik kpviselje elkiildte lapunknak sszegzst s

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYARORSZAGI ROMAI EGESZSEGI ALLAPOTA

A MAGYARORSZAGI ROMAI EGESZSEGI ALLAPOTA Public Disclosure Authorized VILAGBANI(-MAGYARORSZAGI REGIONALIS KEPVISELET NGO TANULMANYOK 2. SZAM A MAGYARORSZAGI ROMAI EGESZSEGI ALLAPOTA The health status of 23138 Romas in Hungary Romasin -Hungarian

Részletesebben

. Javasol juk' Iak6helyijk 56-os 'Ltjrtindseinek f eldolgozdsst, bentutatiis5t. i ' Tisztelt 0lvas6nk! kett6s az Unnep.

. Javasol juk' Iak6helyijk 56-os 'Ltjrtindseinek f eldolgozdsst, bentutatiis5t. i ' Tisztelt 0lvas6nk! kett6s az Unnep. -2 Tisztelt 0lvas6nk! Kedves t(olldgdnk! A l4egyei Mijvel6ddsi- ds Ifjusdgi l(iizpcnt a I(AP0CS kijlijnsziirndval segi'i;eni. szeretnd Untjket abban. hog5, 'Lelepijldsiikijn, l

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben