Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban"

Átírás

1 URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott pozsonyi országgyûlés rendi ellenzékének, valamint a fõvárosi ifjúság elszánt fellépésének voltak köszönhetõk. Ez utóbbinak eldöntõ jelentõségét a Rákos mezején gyülekezõ parasztsereg rémképe, s az ország különbözõ vidékein fenyegetõ parasztfelkelés lehetõsége biztosította. 1 A fenyegetõ parasztmozgalmak hírét gróf Batthyány Lajos miniszterelnök olyan aggasztónak tartotta, hogy március 23-án megküldte a hatóságoknak a jobbágyi terhek eltörlésérõl és a közteherviselésrõl az országgyûlés által elfogadott, de a bécsi udvari kancellária által még meg sem vitatott törvénycikkeket, hogy hirdessék ki azokat a megyék parasztságának. 2 A pozsonyi országgyûlés befejezése, az áprilisi törvények kihirdetése után a volt jobbágyok felvilágosítása, a törvények magyarázata lett a megyei hatóságok kétségtelenül legfontosabb feladata. Ezt indokolttá tette az, hogy csak az úrbéres szolgáltatások szûntek meg, illetve a jobbágytelkek kerültek mûvelõik tulajdonába, míg a majorsági zsellérek szolgáltatása megmaradt, illetve a szõlõdézsma és a legelõk megosztásáról szóló, a volt jobbágyokra hátrányos évi törvény is életben maradt. A népfelvilágosítás feladatával Pest város Rendre Ügyelõ Választmánya az országgyûlés berekesztésének másnapján, április 12-én, a megyei Választmány április 13-án foglalkozott. A Pesti Hírlap április 15-iki tudósítása szerint azt vitatták meg, hogy micsoda utakon lehetne a népnek megmagyarázni különösen azon jótékonyságok eredetét, melyeket az utóbbi törvényhozás törvénybe itatott. 3 A Budapesti Híradó április 21-iki információja szerint a megyei Választmány ülésén megjelent az országgyûlésrõl visszatért gróf Teleki László és Szentkirályi Mór, a megye elsõ alispánja. Mindkettõjüket beválasztották a már csak néhány napig mûködõ Választmányba, s Szentkirályi átvette az ülés elnökségét is. Bár a tudósítás nem szól róla, a napirend kapcsán Szentkirályi mint a megye egyik követe nyilván beszámolt arról a vitáról, amelyet a Választmány április 6-án született állásfoglalása váltott ki. Ez a diétától a szõlõdézsma eltörlését sürgette, amivel az országgyûlést arra késztette, hogy állást foglaljon, miként értelmezendõ az úrbériség eltörlése. 4 Ilyen elõzmények után érthetõ, hogy a megye a törvények szentesítése után 48 órával napirendre tûzte egy országos népfelvilágosító lap megjelentetését, s ennek elõkészítésére egy választmányt küldött ki. A Budapesti Híradó a továbbiakban még arról tudósított, hogy Pap Zsigmond nem egyesült g[örögkeleti] pap javaslatára a már alapított néplapra nézve határoztatott, hogy az minden a hazában divatozó nyelven szerkesztessék. 5 A fenti beszámolókat követõen a fõvárosi sajtó több ízben foglalkozott a néplap kérdésével. Az újságok rövid és gyakran pontatlan tájékoztatásánál több részletet tudunk meg Petõfi Sándor és Arany János levelezésébõl. Petõfi már április 18-án tájékoztatta a néplap tervérõl Aranyt, közölve, hogy a terv készítésére kiküldött választmánynak õ is tagja. Kijelentette, hogy õ szerkesztõnek Aranyt javasolta, mert kívüle senkit sem tart alkalmasnak. Kérte Aranyt, hogy tüstént írjon, milyen feltételekkel vállalja el a szerkesztést. 6 Arany postafordultával, április 22-én kelt levélben válaszolt, s számos kérdésre várt felvilágosítást. 7 Petõfi a választmány május 4-iki ülése

2 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban 267 után másnap tájékoztatta Aranyt a megbeszélés eredményérõl. Eszerint a lapot nem könyvárus adja ki, hanem a Pest megyei középponti választmány, a ministeriumnak pénzbeli segítségével. E lapnak fõszerkesztõje lesz egy magyar ember [ti. Arany János], s mellette lesz négy vagy öt segédszerkesztõ, a kik ugyanazt a mi a magyarban megjelenik, lefordítják németre, tótra, oláhra, ráczra, s így ezen ujság öt nyelven fog megjelenni. 8 A kormány részérõl a népfelvilágosítás ügyében értelemszerûen a belügyminiszternek kellett intézkednie. A feladat sürgõsségét tekintve erre késve, a Pest városi és megyei Választmány kezdeményezése után két héttel került sor. (Ennek részben magyarázata az, hogy Szemere a belügyminisztériumot hivatalosan csak április 20-án vette át, amikor a március vége óta a fõvárosban mûködõ Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány beszüntette mûködését.) Április 20-án jelent meg a Pesti Hírlapban a belügyminisztérium hivatalos közleménye, amely arról tudósított, hogy megrendelték az április törvényeknek nemzetiségi nyelvekre történõ fordítását. Egyben bejelentette, hogy többeket köztük Táncsicsot is felszólítottak olyan népszerû munkácska készítésére, melly a törvények magyarázatát foglalván magában, azoknak hasznairól, eredményeirõl, érdemeirõl a népet felvilágosítsa. Ez minden illetõ nyelvekre lefordíttatik és országszerte ki fog osztatni. (Kiemelés az eredetiben.) A pályázatot Vas Gereben nyerte, aki március utolsó napjaiban Gyõrött megjelentette Öreg ÁBC vén emberek számára címû röpiratát, amelyet átlag tíznaponként újabb három követett. Ezek anyagát felhasználva született meg A király tanácsadója megmagyarázza a népnek az új törvényeket címû hivatalos kiadvány. Május 23-án a belügyminisztérium körlevél mellékleteként a példányban készült füzetet megfelelõ számban megküldte a hatóságoknak, hogy azzal ismertessék meg a népet. Május 27-én a belügyminisztérium ismét hivatalos közleményben tudatta a kiadvány szétküldését, és bejelentette: a munkát oláh, tót, rácz stb. nyelvekre is lefordítják, s azokat is szét fogják küldeni. 9 Közben május 10-én a polgárok kezdeményezésébõl megjelenõ népnap ügyében amelynek a fõvárosban már állítólag 3400 támogató elõfizetõje volt fontos lépés történt. Ekkor a kezdeményezõ Pest megye választmányi nagygyûlésén megválasztották a tervezett országos néplap vezetésére ügyelendõ választmány tagjait: Nyáry Pált (ekkor már a megye elsõ alispánját), Teleki Lászlót, Vörösmarty Mihályt, Fényes Eleket, Fribeisz Istvánt és Petõfi Sándort. A választmány ugyanezen a napon körlevélben fordult a megyékhez, tájékoztatva azokat az általa kiadni tervezett Népbarát címû lapról, megküldve annak programját, és közölte, hogy Nyáry Pál elnökletével egy a lap szerkesztésére felügyelõbizottságot hoztak léte. 10 A megye felszólítására Pest város közgyûlése május 20-án delegálta a maga megbízottait a néplap szerkesztését felügyelõ közös bizottmányba. Ekkorra azonban eldõlt, hogy a május 16-án Pestre érkezett Arany nem látta biztosnak a felkínált szerkesztõi állást és visszalépett. Ekkor azonban Petõfi kezdeményezésére Vas Gerebenre bízták a szerkesztést, aki nyilván ez volt a Petõfi által nyújtott támogatás ára elfogadta levelezõ társszerkesztõnek a hazautazó Arany Jánost. 11 Ilyen elõzmények után Pest megye és város középponti választmánya nevében Nyáry Pál, a bizottmány elnöke május 25-én jelentette a belügyminiszternek, hogy egy nép számára írt, az./. alatti program szerént magyar, német, tót, oláh, horvát és szerb nyelven szerkesztendõ lap kiadását határozták el. Mivel a lapnak akkor lesz sok olvasója, ha az olcsó, Nyáry a megbízott középponti választmány nevében három pontból álló kérelmet terjesztett elõ. Eszerint annak engedélyezését kérte, hogy a községek a lakosok arányában rendelt példányokat a községi pénztárból fizethessék; a posta bérmentesen szállítsa a lapot vidékre; az országos pénztár évente segéllyel támogassa az újságot, amelynek kiadása közérdek. 12 A szerkesztõkrõl Nyáry nem nyilatkozott, ami természetes, mivel az 1848:XVIII.tc. 30. értelmében az ún. idõszaki lapok kiadását az illetõ hatóság vezetõjének (alispánnak, fõkapitánynak, polgármesternek) kellett bejelenteni a lap szerkesztésére és kiadására vonatkozó adatokat, s a hatóság tett arról jelentést a belügyminisztériumak.

3 268 URBÁN ALADÁR Vas Gereben szerkesztõ május végén jelentette Pest város tanácsának maga és Arany János nevében, hogy a pesti Középponti Választmány által kiadandó Nép barátja címû lap szerkesztõi lesznek. A törvény által elõírt kauciót az említett Választmány biztosítja. Vas Gereben végül kérelmezte, hogy a póstai szétküldés tárgyában a kereskedelmi közügyérséghez tegye meg a tanács a szükséges bejelentést. 13 A biztosíték ügyében Nyáry Pál a Választmány elnöke sk. nyilatkozatot adott a városnak, hogy a szükséges biztosítékról a napokban tartandó ülésen döntenek, addig is kérte, hogy sorait ideiglenesen biztosíték gyanánt fogadják el. 14 Vas Gereben beadványát és Nyáry Pál nyilatkozatát Pest város helyettes polgármestere már június 3-án felterjesztette a belügyminiszterhez. 15 A nemzetiségi lapok szerkesztõit ekkor még nem bízták meg. Így csak a következõ napokban jelentette a polgármesternek Mácsai Lukács, hogy a Népszerû Néplapok kiadására alakult Társaság választmánya által tótnéplap szerkesztõnek választattam. Lapja a Pratel ludu, június 8-ától minden csütörtökön jelenik meg. Ezzel párhuzamosan jelentkezett Bujanovics János, akit a népszerû Néplapok kiadására alakult Társaság a horvát néplap szerkesztõjének választott. Lapja a Pucki priatelj június 8-ától csütörtökönként fog megjelenni. Június 8-án tehát a két lap tervezett indulásának napján Rottenbiller Lipót helyettes polgármester intézte, felterjesztve Szemere belügyminiszterhez a két szerkesztõ bejelentését. 16 Szemere Bertalan június 20-án a megyéhez és a városhoz egyidejûleg intézett leiratban reagált a Nép-barát kiadásával kapcsolatos beadványokra. Mindenekelõtt leszögezte: Ha bár a terv szerént magyar, német, tót, oláh, horvát és szerb és így hat külön nyelven is jelenik meg, mint tisztán és egyenesen csak fordítás, a törvényes biztosíték csak egy lapért járó mennyiségben kívántatik meg. A levél második pontjában a miniszter ígéretet tett, hogy az illetõ minister eszközlött megegyezésével a lapot a postán bér nélkül lehet majd szétküldeni. Szemere végül garantálta, hogy a községeket az illetõ hatóságok útján értesítik, hogy a lap egy-egy példányát a közös pénztár terhére megrendelhessék. Az eléje tett fogalmazványt azonban kiegészítette azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a lap békés és tanító szellemét megváltoztatná, akkor az engedmények elveszítik érvényüket. Az országos pénztártól Nyáry által igényelt segélyt a miniszter nem tartotta lehetségesnek. Majd utasította mind a két hatóságot, hogy középponti választmányuk által felügyeljenek a lap célkitûzéseire és a beadott programnak megfelelõ szerkesztésre. Szemere végül Pest városát mint illetékest szólította fel, miszerint a lapnak eddig fel nem jelentett külön nyelvekeni czímeit, valamint a fordító szerkesztõnek neveit a törvény értelmében haladék nélkül bemutassa. 17 Közben folytak a fõlap, a magyar nyelvû Nép barátja kiadásának elõkészületei. Május utolsó napjaiban, de legkésõbb az újság elsõ számának publikálása elõtt, megjelent a Nép barátja elõfizetési felhívása, amely igen részletesen tájékoztatott a lap kiadásának elõzményeirõl és célkitûzéseirõl. A szerkesztõk szándéka szerint a régi világról és az új szabadságról, a legújabb törvények magyarázatáról, az évenkénti országgyûlés eseményeirõl kívántak szólni. Továbbá tervezik, hogy beszámolnak a mezõgazdasági ismeretekrõl, a külországok eseményeirõl, s idõrõl idõre verseket is közölnek, esetleg hasznos hirdetésekre hívják fel a figyelmet. Végül arról tájékoztatott a felhívás, hogy a lap hetente egyszer, vasárnaponként jelenik meg, s elõfizetése június elejétõl december végéig Pesten és vidéken egyaránt öt huszas. 18 Ezt követõen rövidesen, június 4-iki dátummal megjelent a Nép barátja 1. száma címe alatt a tájékoztatás: Kiadja a Pesti Középponti Választmány. Alatta a lap mottója: A ki mint vet, úgy arat. A beköszöntõ Elöljáróbeszéd hasznos ismereteket ígért azoknak, akik tájékozódni, tanulni kívánnak. 19 A magyar, a szlovák és a horvát kiadás megjelenését követõen a középponti választmány felhívásában jelezte a hatóságoknak, hogy mire vállalkoztak. Június 18-án a Pesti Hírlap megjelentette A pesti középponti választmányból hazafiui felszólítás a megyék s községek elöljáróihoz címû közleményt. Ebben Nyáry Pál, a választmány elnöke arra figyelmeztet, hogy akik a népet vezetik, felelõsek azért, ha az fel nem világosítva, megsérti a tulaj-

4 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban 269 dont. A népet felvilágosítani polgári kötelesség, ennek elmulasztása a legóriásibb polgári bûn. A középponti választmány Nép barátja címen néplapot ad ki, ami egyedül a népért van, s ezért azt ezerenként terjeszteni a nép között feltétlenül szükséges. Hat különbözõ nyelven jelenik meg a lap. Különbözõ a nyelv folytatja Nyáry, de egy a magyar érzelemben. Sürgeti tehát, hogy a helységek egy vagy több példányt rendeljenek meg közös költségen, mely utóbbit remélik, hogy a ministerium folyamodásnak nyomán helyeselni fog. 20 Szemere június 20-án kelt levelében tudomásul vette a Nép barátja hat nyelven történõ megjelentetésének tervét, és hozzájárult ahhoz, hogy amíg az idegen nyelvû változat nem egyéb, mint tisztán és egyenesen csak fordítás, a törvényszabta biztosítékot csak egy lap után kell letenni. Ennek a figyelmeztetésnek eredményeként, amikor a der Volksfreund szerkesztõje, Czigler Sándor benyújtotta nyilatkozatát, kijelentette, hogy õ a néplap mint fordításnak tekintendõ részének szerkesztésére kapott a pesti Középponti Választmánytól megbízást. 21 Pest város polgármestere, Rottenbiller Lipót a Czigler által benyújtott jelentést csak július 7-én terjesztette fel a belügyminiszterhez. Czigler nyilatkozatát mellékelve, aki a Népbarátja czímû lapnak német nyelven leendõ fordítását felvállalta, Rottenbiller hozzátette: mihelyt a lapnak szerb és oláh nyelvekre leendõ fordítására vállalkozó magát jelentendõ, azt pótlólag közölni fogja. 22 A szerb néplap megjelenésérõl nincsen tudomásunk. A román néplap azonban június közepén megjelent, de annak hogy szerkesztõje bejelentette volna indulását, nincsen nyoma sem Pest város, sem a belügyminisztérium irataiban. Az a tény azonban, hogy a román nyelvû változat létezik, hivatalosan sajátos módon jutott a hatóságok tudomására. Láttuk, hogy Pest helyettes polgármestere június 8-án terjesztette fel a szlovák és a horvát néplap szerkesztõinek beadványát. Szemere június 16-án kelt levelében közölte Klauzál Gábor földmûvelési, ipari és kereskedelmi miniszterrel, hogy a Nép barátja magyar nyelvû kiadására, illetve szlovák és horvát nyelvû fordítására azt a kedvezményt adta, hogy a postán bér nélkül küldessék szét. 23 Ez a levél azonban csak szeptember 12-én került a leíróirodába, s megtartva annak eredeti dátumát Szemere azt lemondása elõtt írta alá. 24 Szeptember 16-án Trefort Ágoston, a lemondott Klauzál minisztert helyettesítõ államtitkár közölte a belügyminisztériummal: Minden lehetõ félreértések és balmagyarázatok megelõzése végett értesíti a minisztériumot, hogy a Szemere Bertalan aláírásával június 16-án kelt levél amely a Népbarát czímû magyar, tóth és horvát nyelven megjelenõ lapnak bérmentes szétküldése, s az elõfizetésnek minden postai hivatalnál elfogadása iránt intézkedést kért csak aznap érkezett meg a földmûvelési, ipari és kereskedelmi minisztériumba. 25 Trefort ezután szeptember 18-án intézkedhetett, s Szemere levelének megfelelõen három lap bérmentes terjesztését hagyta meg a budai fõpostahivatalnak. 26 Ezt követõen szeptember 27-én Pap Zsigmond beadvánnyal fordult a belügyminisztériumhoz, hogy megjelent a Nép barátja román változata az Amiculu poporului, de ennek terjesztésérõl még nem történt intézkedés, holott õt a középponti választmány a szerkesztéssel megbízta. Ezért kérte az utólagos intézkedést lapjának oláh nyelven ingyenes szétküldésére. 27 A megkeresésre Kemény Dénes államtitkár október 10-én felhívta Trefort minisztériumának figyelmét arra, hogy a Népbarát ujság több fordításban jelenik meg, és az engedelem minden fordításra értendõ. 28 A földmûvelési, ipari és kereskedelmi minisztérium október 18-án kelt válaszában közölte, hogy õk már szeptember 18-án megtették a szükséges intézkedést, de a postahivatalokat újból figyelmeztetik a kedvezményekre. 29 Közben Pap Zsigmond megúnva a várakozást, közvetlenül a Honvédelmi Bizottmányhoz fordult. Október 14-én kelt levelében panaszt tett, hogy a néplap oláh részével, amely már négy hónapja jelenik meg, de mind ez ideig ügyében semmi intézkedés nem történt, sõt a pesti fõ posta hivatal a már beszedett elõfizetéseket is letartóztatja. Kéri tehát az intézkedést, hogy a lap a posta hivataloknál mindenütt ingyen expdiáltassék, és az elõfizetések a vidéki póstáknál elfogadtassék. 30 A bizottmány a levelet áttette a kereskedelmi minisztériumnak.

5 270 URBÁN ALADÁR Innen október 21-én továbbküldték Pap Zsigmond panaszát a belügyminisztériumnak azzal a kéréssel, hogy ha nincs a lap ellen kifogás, úgy arról nyilatkozzanak. 31 A belügyminisztérium november 9-én megküldte válaszát, miszerint Pest megye és város gondoskodtak a Népbarát czímû lapért járó biztosítéknak elvállalásáról, így sem az Amiculu [így] poporului, sem a lap magyar, szlovák és horvát nyelven megjelenõ példányaira nézve nincsen észrevételük. 32 Közben párhuzamos intézkedésekre is sor került. A Honvédelmi Bizottmány irodájából október 20-án a budai fõpostahivatal és osztályai kaptak értesítést, hogy a néplap magyar, szlovák és horvát kiadását bér nélkül szállítsák, és az elõfizetést minden postahivatalban fogadják el. 33 Október 28-án azután a Bizottmány külön rendeletben intézkedett, hogy a Népbarát oláhfordítását Amicul (!) popuruli cím alatt, Pap Zsigmond szerkesztésében bérmentesen küldjék szét. 34 A Nép barátja terjesztését jelentõsen megkönnyítette, hogy Nyáry Pált, a lapot kiadó Választmány elnökét beválasztották a Honvédelmi Bizottmányba. November 9-én jelent meg a Közlönyben Nyárynak, a Bizottmány helyettes elnökének vonatkozó rendelete. Ebben utasította azoknak a községeknek jegyzõit, ahová akár saját költségükön, akár ingyen érkeznek a néplapok, hogy a hetenként megjelenõ újságot a legközelebbi postaállomásról hozassák el, s minden vasár- és ünnepnap a népnek olvassák fel, miszerint az a haza szerencsétlenségét ismerve, magát alattomos bujtogatók által el ne ámítsa. 35 A kormányzatnak ez a támogatása bátorította fel Vas Gerebent, hogy november végén a Nép barátja évi tervezett magyar, szlovák, román és német kiadásának olyan támogatását kérje a Honvédelmi Bizottmánytól, miszerint lapjainkat a nyelvek különbsége szerint minden község által megrendeltetni kegyeskedjék. A beadvány a támogatást úgy képzelte, hogy a megyék terjesztik fel a helység nevét, az ahhoz legközelebbi postaállomást, s az elõfizetési díjat az illetõ nyelveni szerkesztõségek juttatják el. 36 A beadvány optimista, mert a nemzetiségek nyelvén megjelenõ kiadványokat nem említve a horvátot változatlanul hetente egyszer tervezi kiadni, sõt a magyar nyelvût hetente kétszer kívánta megjelentetni. A Nép barátja elterjedtségérõl ezekben a napokban megbízható adatokkal rendelkezünk. A Kossuth Hírlapja november 29-iki száma közölte a fõvárosban kiadott és postán vidékre küldött lapok kimutatását. Eszerint a Nép barátja magyar kiadásából 2710, a szlovák változatból 534, a románból 596 és a német változatból 80 példányt postáztak. A katonai helyzet gyors romlása, a menekülés Debrecenbe keresztülhúzta az optimista elképzeléseket. Vas Gereben távozott a kormánnyal, az õ lapja Debrecenben január közepén már megjelent, s május elején visszaköltözött Pestre. A szlovák néplap, a Pratel ludu is feltámadt április elején, s június végéig Debrecenben nyomták. A többi változat nem élte túl a fõváros elvesztését. Jegyzetek 1. Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Akadémiai Kiadó, Bp., Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetõri iratai. S.a.r. Urbán Aladár. Argumentum Kiadó, Bp., Batthyány lépése egyben az udvari körök ellenállását is igyekezett lehetetlenné tenni. 3. Hírlapokat idézve vagy azokra hivatkozva lábjegyzetet nem használunk, ha a lap dátuma a szövegben szerepel. 4. Varga i. m. 5. Pest megye Rendre Ügyelõ Választmányának jegyzõkönyve fennmaradt. Közli Spira György: A vezérmegye forradalmi választmánya 1848 tavaszán. Századok, 1964/4. Errõl a napról azonban nem találunk feljegyzést. A magyarázat valószínûleg az, amit Pap Zsigmond az országgyûlés aug. 26-iki ülésén említett, hogy õ a néplap ügyében a Radical Körben tartott néptanács alkalmából szólalt fel.

6 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Petõfi Sándor Összes Mûvei (PSÖM) VII. Petõfi Sándor levelezése. S.a.r. Kiss József V. Nyilassy Vilma. Akadémiai Kiadó, Bp., ; Arany János Összes Mûvei (AJÖM) XV. Arany János levelezése I. S.a.r. Sáfrán Györgyi. Akadémiai Kiadó, Bp PSÖM VII ; AJÖM XV Arany a kilátásba helyezett munkával kapcsolatos kérdéseken túl az utóiratban megkérdezte: Hogyan van, hogy a Munkások Ujsága ellenében keletkezik néplap és nem azt veszik pártfogás alá? 8. PSÖM VII ; AJÖM XV Az elmondottakra l. részletesen a szerzõ Az Öreg ÁBC-tõl A király tanácsadójá-ig c. közleményét. Magyar Könyvszemle 2003/ Szemere a belügyminisztériumnak a második félévi költségvetését elõkészítve, ezt vetette papírra: Nem magyar hirlapoknak segedelem, mellyek a hivatalos rendeleteket közzé teszik, s más nyelven írt czélszerü könyvek kiadására, néplap terjesztése. OL H 11 Szemere Bertalan miniszteri iratai, 2. fasc. Ez a tétel (10 ezer ft.) nem szerepel a BM végleges költségvetésében; l. Kossuth Lajos Összes Munkái (KLÖM) XII. S.a.r. Sinkovics István. Akadémiai Kiadó, Bp., Az ülés jkvét a tagok névsorával, valamint a máj. 10-én a megyéknek küldött körlevél szövegét közli: Petõfi adattár III. S.a.r. Kiss József. Akadémiai Kiadó Balassi Kiadó, Bp., Arany magatartására és Petõfi szerepére részletesebben l. a szerzõ A pesti Középponti Választmány lapja: a Nép barátja 1848-ban c. tanulmányát az Aetas 2003/3 4. számában. 12. OL H 12 Belügyminisztérium, általános iratok (a továbbiakban: BM) 1848:3334. Mellette a Népbarát programja. 13. BM 1848:3334. Vas Gereben itt használja elõször lapja nevét a Nép barátja formában. A hatóságok a lap megjelenése után is rendre a Népbarát elnevezést használják. 14. BM 1848:3334. az ikt. számok azonosságát az magyarázza, hogy az eredetileg különbözõ számon iktatott iratokat összevonták. 15. BM 1848: Mácsai, Bujanovics és Rottenbiller levele: BM 1848:3334. A két szerkesztõ levele datálatlan. A lapok címét az általuk megadott formában közöljük. 17. BM 1848:3334; Pest megye levéltára. Pest megye közgyûlési iratai 1848: A felhívás röplapon jelent meg. Példányait l. OL Újkori gyûjtemény. R /49-es nyomtatványok. Közli mint kétes hitelût AJÖM X. Prózai mûvek. S.a.r. Keresztury Mária. Akadémiai Kiadó, Bp., ; továbbá: Vas Gereben. Összeállította Császtvay Tünde. Vár utca tizenhét. Veszprém, 1997/ Közli mint kétes hitelût AJÖM X ; Vár utca tizenhét, 56. Ismereteink szerint Arany máj. 16-tól legfeljebb négy napig tartózkodhatott Pesten. Így mind az elõfizetési felhívás, mind az Elöljáróbeszéd nagy valószínûséggel Vas Gereben munkája. 20. A felhívás elõször a Jelenkor jún. 15-iki számában jelent meg. 21. OL H 15 Belügyminisztérium, rendõri osztály (a továbbiakban: BM rend.) A beadványnak nincs dátuma. Külzetén a bemutatás idõpontja: jún BM rend A BM júl. 16-án kelt válasza: uo. A lap kettõs biztosítéka körüli huzavonával, amely Pest megye részérõl csak elvi nyilatkozat maradt, itt nem foglalkozunk. A részletekre l. a szerzõnek a 11. jegyzetnél említett tanulmányát. 23. BM 1848: A postaügyek Klauzál Gábor minisztériumához tartoztak 24. A fogalmazványon a leíróiroda szept. 12-iki dátuma szerepel. A levél visszatartása, a fogalmazvány eredeti dátumának megtartása csak Szemere tudtával történhetett. Ezek szerint gondja volt rá, hogy lemondása elõtt aláírja és postáztassa. 25. BM rend A rendeletre hivatkozik: BM rend A rendelet késlekedése nem akadályozta a Nép barátja terjesztését. Erdõsi Pál nagybányai postamester július 29-én Kossuthnak jelentette, hogy az Eötvös József által a szegény sorsú falvaknak rendelt 600 példányból magyarul nem tudó helységek is magyar nyelvû példányt kaptak. OL R 110 Kossuth Hírlapjával kapcsolatos iratok, júl. (Eötvös intézkedésérõl a Nép barátja júl. 16-iki számában értesítette olvasóit.)

7 272 URBÁN ALADÁR 27. BM rend Pap Zsigmond nem hivatkozik arra, hogy õ lapja megindulását hivatalosan bejelentette. Azt, hogy a román nyelvû változat idõben eljutott vidékre, bizonyítja az Arad megyei Selindrõl júl. 13-án a BM-hez intézett magánlevél, amelynek szerzõje aggályait jelzi a lap 1. számával kapcsolatban. BM rend BM rend BM rend A levélbõl kiviláglik, hogy csak a magyar, szlovák és horvát változat terjesztésérõl intézkedtek. 30. OM rend Pap Zsigmond ekkor sem említi, hogy õ már beadta jelentését. 31. Uo. 32. Uo. 33. OL H 2 az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a továbbiakban: OHB) 1848:1842. Tehát még mindég csak a három változatot említi a rendelet. 34. Uo. Érdekes, hogy a német változatról ezekben a rendeletekben nem esik szó. 35. Közli Kossuth Lajos Összes Munkái XIII. S. a. r. Barta István. Akadémiai Kiadó, Bp., BM rend A levélnek nincsen dátuma. Szövegét Vas Gereben írta, beleértve Pap Zsigmond, Mácsai Lukács és Ziegler Sándor aláírását. Az OHB nov. 27-én intézkedett, hogy a községek egy-egy példányt rendeljenek meg. Közlöny nov. 30., 173. sz. Függelék Az alábbiakban összefoglaljuk a Nép barátja négy nemzetiségi nyelven megjelent változatára vonatkozó legfontosabb könyvészeti és levéltári ismereteket. A) A szlovák néplap: Prja el ludu. Szerkesztõje: Mácsay Lukács [Lukaè Maèaj] ( ) pesti ügyvéd, 1849 tavaszán a pótválasztáson Bars megye újbányai kerületének képviselõje. 1 Szerkesztõtársa Szeberényi Lajos ( ), a Kossuth Hírlapjának munkatársa. 2 A lapból június 8. december 28. között 30 szám jelent meg. 3 Mottója: Ki mint vet, úgy arat. A lapot a Honvédelmi Bizottmány támogatta november 6-án az OHB utasította a pénzügyminisztériumot, hogy a mellékelt kimutatás szerint a tót néplap szerkesztõjének az illetõ helységeknek ingyen kiszolgáltatott példányokért 776 ft 40 xrt pengõ pénzben utalványozni és Mácsai Lukácsnak kifizettetni rendeljen. 4 A szlovák változatból az Országos Széchenyi Könyvtár (OSzK) hírlaptárában az évi folyam 30 számából összesen 11 található. 5 B) A román néplap: Amicu poporului. Szerkesztõje: Pap (Papp) Zsigmond [Sigismund Pop] ( ) teológiát és jogot végzett görögkeleti pap, májustól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium közoktatási osztályának fogalmazója, júliustól Kõvár vidék egyik képviselõje, az országgyûlésen a román lakosság érdekeinek aktív szószólója, a kormánnyal való együttmûködés támogatója. 6 A lap 1848 június 3/15. október 28/november 9. között jelent meg. 7 Mottója: Ki mint sózza, úgy eszi. Az 1. szám teljes fordítását július 13-án az Arad megyei Siliugyila (Selind) helységbõl egy birtokos felterjesztette, aki aggodalmát fejezte ki, mert a lap arra bíztat, hogy képviselõt egyedül ön részükrõl válasszanak. 8 Az 1. számból A népképviseletrõl szóló cikknek magyar fordítását publikálta egy a nemzetiségi megbékélésrõl a centenárium alkalmával kiadott kötet. 9 Közli továbbá a június 24-iki dátummal megjelent, a Vidéki tudósítás rovatban található híradást arról, hogy Lugoson képviselõnek választották Eftimie Murgut. 10 A lap 23 számából az OSzK hírlaptárában csak 5 példány található. 11 C) A horvát néplap: Puèki priatelj. Szerkesztõje: Bujanovics Iván [Ivan Bujanoviè] 12 A lapból 1848 június 8. december 7. között 27 szám jelent meg. 13 Mottója: Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. A lap június 22-iki, 3. számában a független felelõs minisztériumról írott cikket fordításban közli a már idézett centenáriumi okmánypublikáció. 14 A Mi új-

8 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban 273 ság Budán? címû rovatnak a november 30-iki, 26. számában található tudósításának fordítása ugyancsak ott jelent meg. 15 Az OSzK hírlaptárában a lap 19 példánya található meg. 16 D) A német néplap: Der Volksfreund. Wochen-Schrift für Belehrung und Erheiterung des Volkes. Szerkesztõje: Czigler Sándor [Alexander Czigler] ismert német fiatal író. 17 Mottója: Ki mint vet, úgy arat. A lap június 8. november 16. között 24 alkalommal jelent meg. Ebbõl az OSzK hírlaptárában összesen 8 példány található. 18 Jegyzetek 1. Az évi népképviseleti országgyûlés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla. Magyar Országgyûlés, Bp., Kosáry Domokos: A magyar sajtó története II/ Akadémiai Kiadó, Bp., , 220. A lapról és Szeberényi munkásságáról: Szeberényi Gusztáv Szeberényi Lajosnak aug. 9. L. A forradalom és szabadságharc levelestára I. S.a.r. V. Waldapfel Eszter. Oktatásügyi Kiadóvállalat, Bp., V. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia, Országos Széchenyi Könyvtár. Kéziratként, Bp., I/ OHB 1848:2304. Mellette: Névsora azon helységeknek, mellyekbe a Prjatel ludu tót néplap a honvédelmi bizottmány megbízásából elküldetett. A lista 20 megye 934 helységét sorolja fel. Ennek alapján feltételezhetõ, hogy a Kossuth Hirlapja az elõbbiekben id. kimutatása hibás, s a szlovák néplap postán szétküldött példányszáma valójában 934 volt. 5. V. Busa Margit i. m. I/ Minisztériumi alkalmazásáról: F. Kiss Erzsébet: Az es magyar minisztériumok. Akadémiai Kiadó, Bp., Életútjáról és országgyûlési szereplésérõl: évi országgyûlési almanach, Aug. 26-iki erõteljes országgyûlési felszólalása ellen az erdélyi politikusok a Közlöny szept. 3-iki számában megjelent nyilatkozatukban tiltakoztak. A lapra és szerkesztõjére l. még Kosáry i.m. II/ V. Busa Margit i. m. I/1. 8. A lap címét Amicu(l) poporului formában adja meg. 8. BM rend A kifogásolt kitétel nem a képviselõkrõl szóló fejtegetésben található, hanem a Mi újság Buda-Pesten? rovatban mintegy mellékesen az országgyûlés közelgõ megnyitásáról szólva évi iratok a nemzetiségi megbékélésrõl. Ortutay Gyula elõszavával. Kiadja a Magyar Román és a Magyar Jugoszláv Társaság a VKM és a centenáris ügyosztály támogatásával. [Bp., 1948.] I. m Murgu kiszabadítása a tudósítások szerint Pap Zsigmond kezdeményezésére történt, akit magával vitt az ápr. 13-án a Radical Körben tartott néptanács ülésére is. 11. V. Busa Margit i. m. I/1. 8. Adatai szerint a lap példányai Bukarestben is csak hiányosan találhatók. 12. Életrajzi adatai a szerzõ számára ismeretlenek. 13. V. Busa Margit i. m. I/ évi iratok a nemzetiségi megbékélésrõl, A minisztérium tagjaiból név szerint csak Kossuthot, Deákot és Széchenyit említi. 15. Uo A beszámoló valójában Batthyány Kázmér szlavóniai sikereirõl, s a bródiak magatartásáról szól. Ugyanitt található a szerkesztõ dec. 7-én, az utolsó számban megjelent elõfizetési felhívása. Eszerint ha nem lesz ezer elõfizetõ, a lap nem fog megjelenni; uo (Vas Gereben évi kiadói tervében mint láttuk már nem szerepel a horvát változat.) L. még Kosáry: Sajtótörténet II/ V. Busa Margit i. m. I/ Lapjának megjelenését bejelentve mint láttuk Bujanovics a János keresztnevet használta. 17. A meghatározás a Reform jún. 4-én megjelent tudósításában található. Czigler életrajzi adatait nem sikerült megtalálni. 18. V. Busa Margit i. m. I/

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS VIII. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS VIII. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 8. szám 2014. augusztus 18. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. VIII. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-11/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. szeptember 19-én /pénteken/ 7.30 órai

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke 1 A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke A Bányász (1926 1939) 442. tekercs: 1926. okt. 30. 1939. júl. A mi lapunk (Losonc, cserkészújság( (1921 1932) 590. tekercs: 1921. jan.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára A Fejér megyében élő németek Németországba történő áttelepítése az országos eseményekhez hasonlóan, alig több

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 10. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 24. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 28/2014. (X.24.) sz. ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén.

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén. H o r v á t N e m z e t i s é g i Ö n k o r m á n y z a t H i d e g s é g H r v a t s k a S a m o u p r a v a V e d e š i n 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u.1., Tel/Fax: 99/540-042 E-mail: hidegseg@hidegseg.hu

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

Községi Önkormányzat. A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-i ülésére

Községi Önkormányzat. A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-i ülésére Községi Önkormányzat p o l g á r m e s t e r é t ő l 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. : 583-453; fax: 583-451 e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu ikt.sz.: 945/2016 A Bocskaikert Községi Önkormányzat

Részletesebben

A-PBT-A-71/2013. Ajánlás

A-PBT-A-71/2013. Ajánlás A-PBT-A-71/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a H.F. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx

Részletesebben

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2002.(XI.29. )sz. rendelete az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala. IfOm ny&zám : ~L (~( O% tfiw tt` Tisztelt Elnök Úr!

Országgyűlés Hivatala. IfOm ny&zám : ~L (~( O% tfiw tt` Tisztelt Elnök Úr! Országgyűlés Hivatala Magyar Zoltán országgy űlési képviselő IfOm ny&zám : ~L (~( O% tfiw tt` 1016 MÁJ 31 Írásbeli kérdés Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 11-én 10:45 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu Szám: 02/32-6/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED 366 Közlemények Magyar Szociográfiai Intézetbe kerültek, amelyet a Fővárosi Könyvtárból végleg távozott Krisztics vezetett. 13 A lemondás a Teleki által felkínált feladatokról, a humaniórák közé való visszavonulás

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2002. (VI.24.) rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról a 3/2011.(I.24.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni.

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni. KIVONAT Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 10-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 108/2016. (VIII. 10.) Kth. számú határozat Tárgy: Véleményezési eljárás

Részletesebben

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság 122/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Előterjesztés: Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Testületi ülés dátuma: 2017. január 26. Készítés ideje: 2017. január 16. Készítette: Herczeg Renáta

Részletesebben

Javaslat bérlő kijelölési jog biztosítására a Heves megyei Rendőr-főkapitányság részére

Javaslat bérlő kijelölési jog biztosítására a Heves megyei Rendőr-főkapitányság részére 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu Javaslat bérlő kijelölési jog biztosítására a Heves megyei Rendőr-főkapitányság részére Tisztelt Közgyűlés! Az Eger,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2014. július 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2007/2008 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 3-án (kedd), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott r e n d k í v ü l i üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet Bárány

Részletesebben

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1 H. KOHUT MÁRIA Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1,,A siker értékét nem csupán maga a kivívott siker méri meg, hanem a leküzdött akadályokra fordított erőt és munkát is számba kell

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben