Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban"

Átírás

1 URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott pozsonyi országgyûlés rendi ellenzékének, valamint a fõvárosi ifjúság elszánt fellépésének voltak köszönhetõk. Ez utóbbinak eldöntõ jelentõségét a Rákos mezején gyülekezõ parasztsereg rémképe, s az ország különbözõ vidékein fenyegetõ parasztfelkelés lehetõsége biztosította. 1 A fenyegetõ parasztmozgalmak hírét gróf Batthyány Lajos miniszterelnök olyan aggasztónak tartotta, hogy március 23-án megküldte a hatóságoknak a jobbágyi terhek eltörlésérõl és a közteherviselésrõl az országgyûlés által elfogadott, de a bécsi udvari kancellária által még meg sem vitatott törvénycikkeket, hogy hirdessék ki azokat a megyék parasztságának. 2 A pozsonyi országgyûlés befejezése, az áprilisi törvények kihirdetése után a volt jobbágyok felvilágosítása, a törvények magyarázata lett a megyei hatóságok kétségtelenül legfontosabb feladata. Ezt indokolttá tette az, hogy csak az úrbéres szolgáltatások szûntek meg, illetve a jobbágytelkek kerültek mûvelõik tulajdonába, míg a majorsági zsellérek szolgáltatása megmaradt, illetve a szõlõdézsma és a legelõk megosztásáról szóló, a volt jobbágyokra hátrányos évi törvény is életben maradt. A népfelvilágosítás feladatával Pest város Rendre Ügyelõ Választmánya az országgyûlés berekesztésének másnapján, április 12-én, a megyei Választmány április 13-án foglalkozott. A Pesti Hírlap április 15-iki tudósítása szerint azt vitatták meg, hogy micsoda utakon lehetne a népnek megmagyarázni különösen azon jótékonyságok eredetét, melyeket az utóbbi törvényhozás törvénybe itatott. 3 A Budapesti Híradó április 21-iki információja szerint a megyei Választmány ülésén megjelent az országgyûlésrõl visszatért gróf Teleki László és Szentkirályi Mór, a megye elsõ alispánja. Mindkettõjüket beválasztották a már csak néhány napig mûködõ Választmányba, s Szentkirályi átvette az ülés elnökségét is. Bár a tudósítás nem szól róla, a napirend kapcsán Szentkirályi mint a megye egyik követe nyilván beszámolt arról a vitáról, amelyet a Választmány április 6-án született állásfoglalása váltott ki. Ez a diétától a szõlõdézsma eltörlését sürgette, amivel az országgyûlést arra késztette, hogy állást foglaljon, miként értelmezendõ az úrbériség eltörlése. 4 Ilyen elõzmények után érthetõ, hogy a megye a törvények szentesítése után 48 órával napirendre tûzte egy országos népfelvilágosító lap megjelentetését, s ennek elõkészítésére egy választmányt küldött ki. A Budapesti Híradó a továbbiakban még arról tudósított, hogy Pap Zsigmond nem egyesült g[örögkeleti] pap javaslatára a már alapított néplapra nézve határoztatott, hogy az minden a hazában divatozó nyelven szerkesztessék. 5 A fenti beszámolókat követõen a fõvárosi sajtó több ízben foglalkozott a néplap kérdésével. Az újságok rövid és gyakran pontatlan tájékoztatásánál több részletet tudunk meg Petõfi Sándor és Arany János levelezésébõl. Petõfi már április 18-án tájékoztatta a néplap tervérõl Aranyt, közölve, hogy a terv készítésére kiküldött választmánynak õ is tagja. Kijelentette, hogy õ szerkesztõnek Aranyt javasolta, mert kívüle senkit sem tart alkalmasnak. Kérte Aranyt, hogy tüstént írjon, milyen feltételekkel vállalja el a szerkesztést. 6 Arany postafordultával, április 22-én kelt levélben válaszolt, s számos kérdésre várt felvilágosítást. 7 Petõfi a választmány május 4-iki ülése

2 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban 267 után másnap tájékoztatta Aranyt a megbeszélés eredményérõl. Eszerint a lapot nem könyvárus adja ki, hanem a Pest megyei középponti választmány, a ministeriumnak pénzbeli segítségével. E lapnak fõszerkesztõje lesz egy magyar ember [ti. Arany János], s mellette lesz négy vagy öt segédszerkesztõ, a kik ugyanazt a mi a magyarban megjelenik, lefordítják németre, tótra, oláhra, ráczra, s így ezen ujság öt nyelven fog megjelenni. 8 A kormány részérõl a népfelvilágosítás ügyében értelemszerûen a belügyminiszternek kellett intézkednie. A feladat sürgõsségét tekintve erre késve, a Pest városi és megyei Választmány kezdeményezése után két héttel került sor. (Ennek részben magyarázata az, hogy Szemere a belügyminisztériumot hivatalosan csak április 20-án vette át, amikor a március vége óta a fõvárosban mûködõ Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány beszüntette mûködését.) Április 20-án jelent meg a Pesti Hírlapban a belügyminisztérium hivatalos közleménye, amely arról tudósított, hogy megrendelték az április törvényeknek nemzetiségi nyelvekre történõ fordítását. Egyben bejelentette, hogy többeket köztük Táncsicsot is felszólítottak olyan népszerû munkácska készítésére, melly a törvények magyarázatát foglalván magában, azoknak hasznairól, eredményeirõl, érdemeirõl a népet felvilágosítsa. Ez minden illetõ nyelvekre lefordíttatik és országszerte ki fog osztatni. (Kiemelés az eredetiben.) A pályázatot Vas Gereben nyerte, aki március utolsó napjaiban Gyõrött megjelentette Öreg ÁBC vén emberek számára címû röpiratát, amelyet átlag tíznaponként újabb három követett. Ezek anyagát felhasználva született meg A király tanácsadója megmagyarázza a népnek az új törvényeket címû hivatalos kiadvány. Május 23-án a belügyminisztérium körlevél mellékleteként a példányban készült füzetet megfelelõ számban megküldte a hatóságoknak, hogy azzal ismertessék meg a népet. Május 27-én a belügyminisztérium ismét hivatalos közleményben tudatta a kiadvány szétküldését, és bejelentette: a munkát oláh, tót, rácz stb. nyelvekre is lefordítják, s azokat is szét fogják küldeni. 9 Közben május 10-én a polgárok kezdeményezésébõl megjelenõ népnap ügyében amelynek a fõvárosban már állítólag 3400 támogató elõfizetõje volt fontos lépés történt. Ekkor a kezdeményezõ Pest megye választmányi nagygyûlésén megválasztották a tervezett országos néplap vezetésére ügyelendõ választmány tagjait: Nyáry Pált (ekkor már a megye elsõ alispánját), Teleki Lászlót, Vörösmarty Mihályt, Fényes Eleket, Fribeisz Istvánt és Petõfi Sándort. A választmány ugyanezen a napon körlevélben fordult a megyékhez, tájékoztatva azokat az általa kiadni tervezett Népbarát címû lapról, megküldve annak programját, és közölte, hogy Nyáry Pál elnökletével egy a lap szerkesztésére felügyelõbizottságot hoztak léte. 10 A megye felszólítására Pest város közgyûlése május 20-án delegálta a maga megbízottait a néplap szerkesztését felügyelõ közös bizottmányba. Ekkorra azonban eldõlt, hogy a május 16-án Pestre érkezett Arany nem látta biztosnak a felkínált szerkesztõi állást és visszalépett. Ekkor azonban Petõfi kezdeményezésére Vas Gerebenre bízták a szerkesztést, aki nyilván ez volt a Petõfi által nyújtott támogatás ára elfogadta levelezõ társszerkesztõnek a hazautazó Arany Jánost. 11 Ilyen elõzmények után Pest megye és város középponti választmánya nevében Nyáry Pál, a bizottmány elnöke május 25-én jelentette a belügyminiszternek, hogy egy nép számára írt, az./. alatti program szerént magyar, német, tót, oláh, horvát és szerb nyelven szerkesztendõ lap kiadását határozták el. Mivel a lapnak akkor lesz sok olvasója, ha az olcsó, Nyáry a megbízott középponti választmány nevében három pontból álló kérelmet terjesztett elõ. Eszerint annak engedélyezését kérte, hogy a községek a lakosok arányában rendelt példányokat a községi pénztárból fizethessék; a posta bérmentesen szállítsa a lapot vidékre; az országos pénztár évente segéllyel támogassa az újságot, amelynek kiadása közérdek. 12 A szerkesztõkrõl Nyáry nem nyilatkozott, ami természetes, mivel az 1848:XVIII.tc. 30. értelmében az ún. idõszaki lapok kiadását az illetõ hatóság vezetõjének (alispánnak, fõkapitánynak, polgármesternek) kellett bejelenteni a lap szerkesztésére és kiadására vonatkozó adatokat, s a hatóság tett arról jelentést a belügyminisztériumak.

3 268 URBÁN ALADÁR Vas Gereben szerkesztõ május végén jelentette Pest város tanácsának maga és Arany János nevében, hogy a pesti Középponti Választmány által kiadandó Nép barátja címû lap szerkesztõi lesznek. A törvény által elõírt kauciót az említett Választmány biztosítja. Vas Gereben végül kérelmezte, hogy a póstai szétküldés tárgyában a kereskedelmi közügyérséghez tegye meg a tanács a szükséges bejelentést. 13 A biztosíték ügyében Nyáry Pál a Választmány elnöke sk. nyilatkozatot adott a városnak, hogy a szükséges biztosítékról a napokban tartandó ülésen döntenek, addig is kérte, hogy sorait ideiglenesen biztosíték gyanánt fogadják el. 14 Vas Gereben beadványát és Nyáry Pál nyilatkozatát Pest város helyettes polgármestere már június 3-án felterjesztette a belügyminiszterhez. 15 A nemzetiségi lapok szerkesztõit ekkor még nem bízták meg. Így csak a következõ napokban jelentette a polgármesternek Mácsai Lukács, hogy a Népszerû Néplapok kiadására alakult Társaság választmánya által tótnéplap szerkesztõnek választattam. Lapja a Pratel ludu, június 8-ától minden csütörtökön jelenik meg. Ezzel párhuzamosan jelentkezett Bujanovics János, akit a népszerû Néplapok kiadására alakult Társaság a horvát néplap szerkesztõjének választott. Lapja a Pucki priatelj június 8-ától csütörtökönként fog megjelenni. Június 8-án tehát a két lap tervezett indulásának napján Rottenbiller Lipót helyettes polgármester intézte, felterjesztve Szemere belügyminiszterhez a két szerkesztõ bejelentését. 16 Szemere Bertalan június 20-án a megyéhez és a városhoz egyidejûleg intézett leiratban reagált a Nép-barát kiadásával kapcsolatos beadványokra. Mindenekelõtt leszögezte: Ha bár a terv szerént magyar, német, tót, oláh, horvát és szerb és így hat külön nyelven is jelenik meg, mint tisztán és egyenesen csak fordítás, a törvényes biztosíték csak egy lapért járó mennyiségben kívántatik meg. A levél második pontjában a miniszter ígéretet tett, hogy az illetõ minister eszközlött megegyezésével a lapot a postán bér nélkül lehet majd szétküldeni. Szemere végül garantálta, hogy a községeket az illetõ hatóságok útján értesítik, hogy a lap egy-egy példányát a közös pénztár terhére megrendelhessék. Az eléje tett fogalmazványt azonban kiegészítette azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a lap békés és tanító szellemét megváltoztatná, akkor az engedmények elveszítik érvényüket. Az országos pénztártól Nyáry által igényelt segélyt a miniszter nem tartotta lehetségesnek. Majd utasította mind a két hatóságot, hogy középponti választmányuk által felügyeljenek a lap célkitûzéseire és a beadott programnak megfelelõ szerkesztésre. Szemere végül Pest városát mint illetékest szólította fel, miszerint a lapnak eddig fel nem jelentett külön nyelvekeni czímeit, valamint a fordító szerkesztõnek neveit a törvény értelmében haladék nélkül bemutassa. 17 Közben folytak a fõlap, a magyar nyelvû Nép barátja kiadásának elõkészületei. Május utolsó napjaiban, de legkésõbb az újság elsõ számának publikálása elõtt, megjelent a Nép barátja elõfizetési felhívása, amely igen részletesen tájékoztatott a lap kiadásának elõzményeirõl és célkitûzéseirõl. A szerkesztõk szándéka szerint a régi világról és az új szabadságról, a legújabb törvények magyarázatáról, az évenkénti országgyûlés eseményeirõl kívántak szólni. Továbbá tervezik, hogy beszámolnak a mezõgazdasági ismeretekrõl, a külországok eseményeirõl, s idõrõl idõre verseket is közölnek, esetleg hasznos hirdetésekre hívják fel a figyelmet. Végül arról tájékoztatott a felhívás, hogy a lap hetente egyszer, vasárnaponként jelenik meg, s elõfizetése június elejétõl december végéig Pesten és vidéken egyaránt öt huszas. 18 Ezt követõen rövidesen, június 4-iki dátummal megjelent a Nép barátja 1. száma címe alatt a tájékoztatás: Kiadja a Pesti Középponti Választmány. Alatta a lap mottója: A ki mint vet, úgy arat. A beköszöntõ Elöljáróbeszéd hasznos ismereteket ígért azoknak, akik tájékozódni, tanulni kívánnak. 19 A magyar, a szlovák és a horvát kiadás megjelenését követõen a középponti választmány felhívásában jelezte a hatóságoknak, hogy mire vállalkoztak. Június 18-án a Pesti Hírlap megjelentette A pesti középponti választmányból hazafiui felszólítás a megyék s községek elöljáróihoz címû közleményt. Ebben Nyáry Pál, a választmány elnöke arra figyelmeztet, hogy akik a népet vezetik, felelõsek azért, ha az fel nem világosítva, megsérti a tulaj-

4 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban 269 dont. A népet felvilágosítani polgári kötelesség, ennek elmulasztása a legóriásibb polgári bûn. A középponti választmány Nép barátja címen néplapot ad ki, ami egyedül a népért van, s ezért azt ezerenként terjeszteni a nép között feltétlenül szükséges. Hat különbözõ nyelven jelenik meg a lap. Különbözõ a nyelv folytatja Nyáry, de egy a magyar érzelemben. Sürgeti tehát, hogy a helységek egy vagy több példányt rendeljenek meg közös költségen, mely utóbbit remélik, hogy a ministerium folyamodásnak nyomán helyeselni fog. 20 Szemere június 20-án kelt levelében tudomásul vette a Nép barátja hat nyelven történõ megjelentetésének tervét, és hozzájárult ahhoz, hogy amíg az idegen nyelvû változat nem egyéb, mint tisztán és egyenesen csak fordítás, a törvényszabta biztosítékot csak egy lap után kell letenni. Ennek a figyelmeztetésnek eredményeként, amikor a der Volksfreund szerkesztõje, Czigler Sándor benyújtotta nyilatkozatát, kijelentette, hogy õ a néplap mint fordításnak tekintendõ részének szerkesztésére kapott a pesti Középponti Választmánytól megbízást. 21 Pest város polgármestere, Rottenbiller Lipót a Czigler által benyújtott jelentést csak július 7-én terjesztette fel a belügyminiszterhez. Czigler nyilatkozatát mellékelve, aki a Népbarátja czímû lapnak német nyelven leendõ fordítását felvállalta, Rottenbiller hozzátette: mihelyt a lapnak szerb és oláh nyelvekre leendõ fordítására vállalkozó magát jelentendõ, azt pótlólag közölni fogja. 22 A szerb néplap megjelenésérõl nincsen tudomásunk. A román néplap azonban június közepén megjelent, de annak hogy szerkesztõje bejelentette volna indulását, nincsen nyoma sem Pest város, sem a belügyminisztérium irataiban. Az a tény azonban, hogy a román nyelvû változat létezik, hivatalosan sajátos módon jutott a hatóságok tudomására. Láttuk, hogy Pest helyettes polgármestere június 8-án terjesztette fel a szlovák és a horvát néplap szerkesztõinek beadványát. Szemere június 16-án kelt levelében közölte Klauzál Gábor földmûvelési, ipari és kereskedelmi miniszterrel, hogy a Nép barátja magyar nyelvû kiadására, illetve szlovák és horvát nyelvû fordítására azt a kedvezményt adta, hogy a postán bér nélkül küldessék szét. 23 Ez a levél azonban csak szeptember 12-én került a leíróirodába, s megtartva annak eredeti dátumát Szemere azt lemondása elõtt írta alá. 24 Szeptember 16-án Trefort Ágoston, a lemondott Klauzál minisztert helyettesítõ államtitkár közölte a belügyminisztériummal: Minden lehetõ félreértések és balmagyarázatok megelõzése végett értesíti a minisztériumot, hogy a Szemere Bertalan aláírásával június 16-án kelt levél amely a Népbarát czímû magyar, tóth és horvát nyelven megjelenõ lapnak bérmentes szétküldése, s az elõfizetésnek minden postai hivatalnál elfogadása iránt intézkedést kért csak aznap érkezett meg a földmûvelési, ipari és kereskedelmi minisztériumba. 25 Trefort ezután szeptember 18-án intézkedhetett, s Szemere levelének megfelelõen három lap bérmentes terjesztését hagyta meg a budai fõpostahivatalnak. 26 Ezt követõen szeptember 27-én Pap Zsigmond beadvánnyal fordult a belügyminisztériumhoz, hogy megjelent a Nép barátja román változata az Amiculu poporului, de ennek terjesztésérõl még nem történt intézkedés, holott õt a középponti választmány a szerkesztéssel megbízta. Ezért kérte az utólagos intézkedést lapjának oláh nyelven ingyenes szétküldésére. 27 A megkeresésre Kemény Dénes államtitkár október 10-én felhívta Trefort minisztériumának figyelmét arra, hogy a Népbarát ujság több fordításban jelenik meg, és az engedelem minden fordításra értendõ. 28 A földmûvelési, ipari és kereskedelmi minisztérium október 18-án kelt válaszában közölte, hogy õk már szeptember 18-án megtették a szükséges intézkedést, de a postahivatalokat újból figyelmeztetik a kedvezményekre. 29 Közben Pap Zsigmond megúnva a várakozást, közvetlenül a Honvédelmi Bizottmányhoz fordult. Október 14-én kelt levelében panaszt tett, hogy a néplap oláh részével, amely már négy hónapja jelenik meg, de mind ez ideig ügyében semmi intézkedés nem történt, sõt a pesti fõ posta hivatal a már beszedett elõfizetéseket is letartóztatja. Kéri tehát az intézkedést, hogy a lap a posta hivataloknál mindenütt ingyen expdiáltassék, és az elõfizetések a vidéki póstáknál elfogadtassék. 30 A bizottmány a levelet áttette a kereskedelmi minisztériumnak.

5 270 URBÁN ALADÁR Innen október 21-én továbbküldték Pap Zsigmond panaszát a belügyminisztériumnak azzal a kéréssel, hogy ha nincs a lap ellen kifogás, úgy arról nyilatkozzanak. 31 A belügyminisztérium november 9-én megküldte válaszát, miszerint Pest megye és város gondoskodtak a Népbarát czímû lapért járó biztosítéknak elvállalásáról, így sem az Amiculu [így] poporului, sem a lap magyar, szlovák és horvát nyelven megjelenõ példányaira nézve nincsen észrevételük. 32 Közben párhuzamos intézkedésekre is sor került. A Honvédelmi Bizottmány irodájából október 20-án a budai fõpostahivatal és osztályai kaptak értesítést, hogy a néplap magyar, szlovák és horvát kiadását bér nélkül szállítsák, és az elõfizetést minden postahivatalban fogadják el. 33 Október 28-án azután a Bizottmány külön rendeletben intézkedett, hogy a Népbarát oláhfordítását Amicul (!) popuruli cím alatt, Pap Zsigmond szerkesztésében bérmentesen küldjék szét. 34 A Nép barátja terjesztését jelentõsen megkönnyítette, hogy Nyáry Pált, a lapot kiadó Választmány elnökét beválasztották a Honvédelmi Bizottmányba. November 9-én jelent meg a Közlönyben Nyárynak, a Bizottmány helyettes elnökének vonatkozó rendelete. Ebben utasította azoknak a községeknek jegyzõit, ahová akár saját költségükön, akár ingyen érkeznek a néplapok, hogy a hetenként megjelenõ újságot a legközelebbi postaállomásról hozassák el, s minden vasár- és ünnepnap a népnek olvassák fel, miszerint az a haza szerencsétlenségét ismerve, magát alattomos bujtogatók által el ne ámítsa. 35 A kormányzatnak ez a támogatása bátorította fel Vas Gerebent, hogy november végén a Nép barátja évi tervezett magyar, szlovák, román és német kiadásának olyan támogatását kérje a Honvédelmi Bizottmánytól, miszerint lapjainkat a nyelvek különbsége szerint minden község által megrendeltetni kegyeskedjék. A beadvány a támogatást úgy képzelte, hogy a megyék terjesztik fel a helység nevét, az ahhoz legközelebbi postaállomást, s az elõfizetési díjat az illetõ nyelveni szerkesztõségek juttatják el. 36 A beadvány optimista, mert a nemzetiségek nyelvén megjelenõ kiadványokat nem említve a horvátot változatlanul hetente egyszer tervezi kiadni, sõt a magyar nyelvût hetente kétszer kívánta megjelentetni. A Nép barátja elterjedtségérõl ezekben a napokban megbízható adatokkal rendelkezünk. A Kossuth Hírlapja november 29-iki száma közölte a fõvárosban kiadott és postán vidékre küldött lapok kimutatását. Eszerint a Nép barátja magyar kiadásából 2710, a szlovák változatból 534, a románból 596 és a német változatból 80 példányt postáztak. A katonai helyzet gyors romlása, a menekülés Debrecenbe keresztülhúzta az optimista elképzeléseket. Vas Gereben távozott a kormánnyal, az õ lapja Debrecenben január közepén már megjelent, s május elején visszaköltözött Pestre. A szlovák néplap, a Pratel ludu is feltámadt április elején, s június végéig Debrecenben nyomták. A többi változat nem élte túl a fõváros elvesztését. Jegyzetek 1. Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Akadémiai Kiadó, Bp., Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetõri iratai. S.a.r. Urbán Aladár. Argumentum Kiadó, Bp., Batthyány lépése egyben az udvari körök ellenállását is igyekezett lehetetlenné tenni. 3. Hírlapokat idézve vagy azokra hivatkozva lábjegyzetet nem használunk, ha a lap dátuma a szövegben szerepel. 4. Varga i. m. 5. Pest megye Rendre Ügyelõ Választmányának jegyzõkönyve fennmaradt. Közli Spira György: A vezérmegye forradalmi választmánya 1848 tavaszán. Századok, 1964/4. Errõl a napról azonban nem találunk feljegyzést. A magyarázat valószínûleg az, amit Pap Zsigmond az országgyûlés aug. 26-iki ülésén említett, hogy õ a néplap ügyében a Radical Körben tartott néptanács alkalmából szólalt fel.

6 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Petõfi Sándor Összes Mûvei (PSÖM) VII. Petõfi Sándor levelezése. S.a.r. Kiss József V. Nyilassy Vilma. Akadémiai Kiadó, Bp., ; Arany János Összes Mûvei (AJÖM) XV. Arany János levelezése I. S.a.r. Sáfrán Györgyi. Akadémiai Kiadó, Bp PSÖM VII ; AJÖM XV Arany a kilátásba helyezett munkával kapcsolatos kérdéseken túl az utóiratban megkérdezte: Hogyan van, hogy a Munkások Ujsága ellenében keletkezik néplap és nem azt veszik pártfogás alá? 8. PSÖM VII ; AJÖM XV Az elmondottakra l. részletesen a szerzõ Az Öreg ÁBC-tõl A király tanácsadójá-ig c. közleményét. Magyar Könyvszemle 2003/ Szemere a belügyminisztériumnak a második félévi költségvetését elõkészítve, ezt vetette papírra: Nem magyar hirlapoknak segedelem, mellyek a hivatalos rendeleteket közzé teszik, s más nyelven írt czélszerü könyvek kiadására, néplap terjesztése. OL H 11 Szemere Bertalan miniszteri iratai, 2. fasc. Ez a tétel (10 ezer ft.) nem szerepel a BM végleges költségvetésében; l. Kossuth Lajos Összes Munkái (KLÖM) XII. S.a.r. Sinkovics István. Akadémiai Kiadó, Bp., Az ülés jkvét a tagok névsorával, valamint a máj. 10-én a megyéknek küldött körlevél szövegét közli: Petõfi adattár III. S.a.r. Kiss József. Akadémiai Kiadó Balassi Kiadó, Bp., Arany magatartására és Petõfi szerepére részletesebben l. a szerzõ A pesti Középponti Választmány lapja: a Nép barátja 1848-ban c. tanulmányát az Aetas 2003/3 4. számában. 12. OL H 12 Belügyminisztérium, általános iratok (a továbbiakban: BM) 1848:3334. Mellette a Népbarát programja. 13. BM 1848:3334. Vas Gereben itt használja elõször lapja nevét a Nép barátja formában. A hatóságok a lap megjelenése után is rendre a Népbarát elnevezést használják. 14. BM 1848:3334. az ikt. számok azonosságát az magyarázza, hogy az eredetileg különbözõ számon iktatott iratokat összevonták. 15. BM 1848: Mácsai, Bujanovics és Rottenbiller levele: BM 1848:3334. A két szerkesztõ levele datálatlan. A lapok címét az általuk megadott formában közöljük. 17. BM 1848:3334; Pest megye levéltára. Pest megye közgyûlési iratai 1848: A felhívás röplapon jelent meg. Példányait l. OL Újkori gyûjtemény. R /49-es nyomtatványok. Közli mint kétes hitelût AJÖM X. Prózai mûvek. S.a.r. Keresztury Mária. Akadémiai Kiadó, Bp., ; továbbá: Vas Gereben. Összeállította Császtvay Tünde. Vár utca tizenhét. Veszprém, 1997/ Közli mint kétes hitelût AJÖM X ; Vár utca tizenhét, 56. Ismereteink szerint Arany máj. 16-tól legfeljebb négy napig tartózkodhatott Pesten. Így mind az elõfizetési felhívás, mind az Elöljáróbeszéd nagy valószínûséggel Vas Gereben munkája. 20. A felhívás elõször a Jelenkor jún. 15-iki számában jelent meg. 21. OL H 15 Belügyminisztérium, rendõri osztály (a továbbiakban: BM rend.) A beadványnak nincs dátuma. Külzetén a bemutatás idõpontja: jún BM rend A BM júl. 16-án kelt válasza: uo. A lap kettõs biztosítéka körüli huzavonával, amely Pest megye részérõl csak elvi nyilatkozat maradt, itt nem foglalkozunk. A részletekre l. a szerzõnek a 11. jegyzetnél említett tanulmányát. 23. BM 1848: A postaügyek Klauzál Gábor minisztériumához tartoztak 24. A fogalmazványon a leíróiroda szept. 12-iki dátuma szerepel. A levél visszatartása, a fogalmazvány eredeti dátumának megtartása csak Szemere tudtával történhetett. Ezek szerint gondja volt rá, hogy lemondása elõtt aláírja és postáztassa. 25. BM rend A rendeletre hivatkozik: BM rend A rendelet késlekedése nem akadályozta a Nép barátja terjesztését. Erdõsi Pál nagybányai postamester július 29-én Kossuthnak jelentette, hogy az Eötvös József által a szegény sorsú falvaknak rendelt 600 példányból magyarul nem tudó helységek is magyar nyelvû példányt kaptak. OL R 110 Kossuth Hírlapjával kapcsolatos iratok, júl. (Eötvös intézkedésérõl a Nép barátja júl. 16-iki számában értesítette olvasóit.)

7 272 URBÁN ALADÁR 27. BM rend Pap Zsigmond nem hivatkozik arra, hogy õ lapja megindulását hivatalosan bejelentette. Azt, hogy a román nyelvû változat idõben eljutott vidékre, bizonyítja az Arad megyei Selindrõl júl. 13-án a BM-hez intézett magánlevél, amelynek szerzõje aggályait jelzi a lap 1. számával kapcsolatban. BM rend BM rend BM rend A levélbõl kiviláglik, hogy csak a magyar, szlovák és horvát változat terjesztésérõl intézkedtek. 30. OM rend Pap Zsigmond ekkor sem említi, hogy õ már beadta jelentését. 31. Uo. 32. Uo. 33. OL H 2 az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a továbbiakban: OHB) 1848:1842. Tehát még mindég csak a három változatot említi a rendelet. 34. Uo. Érdekes, hogy a német változatról ezekben a rendeletekben nem esik szó. 35. Közli Kossuth Lajos Összes Munkái XIII. S. a. r. Barta István. Akadémiai Kiadó, Bp., BM rend A levélnek nincsen dátuma. Szövegét Vas Gereben írta, beleértve Pap Zsigmond, Mácsai Lukács és Ziegler Sándor aláírását. Az OHB nov. 27-én intézkedett, hogy a községek egy-egy példányt rendeljenek meg. Közlöny nov. 30., 173. sz. Függelék Az alábbiakban összefoglaljuk a Nép barátja négy nemzetiségi nyelven megjelent változatára vonatkozó legfontosabb könyvészeti és levéltári ismereteket. A) A szlovák néplap: Prja el ludu. Szerkesztõje: Mácsay Lukács [Lukaè Maèaj] ( ) pesti ügyvéd, 1849 tavaszán a pótválasztáson Bars megye újbányai kerületének képviselõje. 1 Szerkesztõtársa Szeberényi Lajos ( ), a Kossuth Hírlapjának munkatársa. 2 A lapból június 8. december 28. között 30 szám jelent meg. 3 Mottója: Ki mint vet, úgy arat. A lapot a Honvédelmi Bizottmány támogatta november 6-án az OHB utasította a pénzügyminisztériumot, hogy a mellékelt kimutatás szerint a tót néplap szerkesztõjének az illetõ helységeknek ingyen kiszolgáltatott példányokért 776 ft 40 xrt pengõ pénzben utalványozni és Mácsai Lukácsnak kifizettetni rendeljen. 4 A szlovák változatból az Országos Széchenyi Könyvtár (OSzK) hírlaptárában az évi folyam 30 számából összesen 11 található. 5 B) A román néplap: Amicu poporului. Szerkesztõje: Pap (Papp) Zsigmond [Sigismund Pop] ( ) teológiát és jogot végzett görögkeleti pap, májustól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium közoktatási osztályának fogalmazója, júliustól Kõvár vidék egyik képviselõje, az országgyûlésen a román lakosság érdekeinek aktív szószólója, a kormánnyal való együttmûködés támogatója. 6 A lap 1848 június 3/15. október 28/november 9. között jelent meg. 7 Mottója: Ki mint sózza, úgy eszi. Az 1. szám teljes fordítását július 13-án az Arad megyei Siliugyila (Selind) helységbõl egy birtokos felterjesztette, aki aggodalmát fejezte ki, mert a lap arra bíztat, hogy képviselõt egyedül ön részükrõl válasszanak. 8 Az 1. számból A népképviseletrõl szóló cikknek magyar fordítását publikálta egy a nemzetiségi megbékélésrõl a centenárium alkalmával kiadott kötet. 9 Közli továbbá a június 24-iki dátummal megjelent, a Vidéki tudósítás rovatban található híradást arról, hogy Lugoson képviselõnek választották Eftimie Murgut. 10 A lap 23 számából az OSzK hírlaptárában csak 5 példány található. 11 C) A horvát néplap: Puèki priatelj. Szerkesztõje: Bujanovics Iván [Ivan Bujanoviè] 12 A lapból 1848 június 8. december 7. között 27 szám jelent meg. 13 Mottója: Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. A lap június 22-iki, 3. számában a független felelõs minisztériumról írott cikket fordításban közli a már idézett centenáriumi okmánypublikáció. 14 A Mi új-

8 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban 273 ság Budán? címû rovatnak a november 30-iki, 26. számában található tudósításának fordítása ugyancsak ott jelent meg. 15 Az OSzK hírlaptárában a lap 19 példánya található meg. 16 D) A német néplap: Der Volksfreund. Wochen-Schrift für Belehrung und Erheiterung des Volkes. Szerkesztõje: Czigler Sándor [Alexander Czigler] ismert német fiatal író. 17 Mottója: Ki mint vet, úgy arat. A lap június 8. november 16. között 24 alkalommal jelent meg. Ebbõl az OSzK hírlaptárában összesen 8 példány található. 18 Jegyzetek 1. Az évi népképviseleti országgyûlés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla. Magyar Országgyûlés, Bp., Kosáry Domokos: A magyar sajtó története II/ Akadémiai Kiadó, Bp., , 220. A lapról és Szeberényi munkásságáról: Szeberényi Gusztáv Szeberényi Lajosnak aug. 9. L. A forradalom és szabadságharc levelestára I. S.a.r. V. Waldapfel Eszter. Oktatásügyi Kiadóvállalat, Bp., V. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia, Országos Széchenyi Könyvtár. Kéziratként, Bp., I/ OHB 1848:2304. Mellette: Névsora azon helységeknek, mellyekbe a Prjatel ludu tót néplap a honvédelmi bizottmány megbízásából elküldetett. A lista 20 megye 934 helységét sorolja fel. Ennek alapján feltételezhetõ, hogy a Kossuth Hirlapja az elõbbiekben id. kimutatása hibás, s a szlovák néplap postán szétküldött példányszáma valójában 934 volt. 5. V. Busa Margit i. m. I/ Minisztériumi alkalmazásáról: F. Kiss Erzsébet: Az es magyar minisztériumok. Akadémiai Kiadó, Bp., Életútjáról és országgyûlési szereplésérõl: évi országgyûlési almanach, Aug. 26-iki erõteljes országgyûlési felszólalása ellen az erdélyi politikusok a Közlöny szept. 3-iki számában megjelent nyilatkozatukban tiltakoztak. A lapra és szerkesztõjére l. még Kosáry i.m. II/ V. Busa Margit i. m. I/1. 8. A lap címét Amicu(l) poporului formában adja meg. 8. BM rend A kifogásolt kitétel nem a képviselõkrõl szóló fejtegetésben található, hanem a Mi újság Buda-Pesten? rovatban mintegy mellékesen az országgyûlés közelgõ megnyitásáról szólva évi iratok a nemzetiségi megbékélésrõl. Ortutay Gyula elõszavával. Kiadja a Magyar Román és a Magyar Jugoszláv Társaság a VKM és a centenáris ügyosztály támogatásával. [Bp., 1948.] I. m Murgu kiszabadítása a tudósítások szerint Pap Zsigmond kezdeményezésére történt, akit magával vitt az ápr. 13-án a Radical Körben tartott néptanács ülésére is. 11. V. Busa Margit i. m. I/1. 8. Adatai szerint a lap példányai Bukarestben is csak hiányosan találhatók. 12. Életrajzi adatai a szerzõ számára ismeretlenek. 13. V. Busa Margit i. m. I/ évi iratok a nemzetiségi megbékélésrõl, A minisztérium tagjaiból név szerint csak Kossuthot, Deákot és Széchenyit említi. 15. Uo A beszámoló valójában Batthyány Kázmér szlavóniai sikereirõl, s a bródiak magatartásáról szól. Ugyanitt található a szerkesztõ dec. 7-én, az utolsó számban megjelent elõfizetési felhívása. Eszerint ha nem lesz ezer elõfizetõ, a lap nem fog megjelenni; uo (Vas Gereben évi kiadói tervében mint láttuk már nem szerepel a horvát változat.) L. még Kosáry: Sajtótörténet II/ V. Busa Margit i. m. I/ Lapjának megjelenését bejelentve mint láttuk Bujanovics a János keresztnevet használta. 17. A meghatározás a Reform jún. 4-én megjelent tudósításában található. Czigler életrajzi adatait nem sikerült megtalálni. 18. V. Busa Margit i. m. I/

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 6-án (kedden) 17 órai kezdettel

Részletesebben

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Tokodaltáró község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA F1 JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. A) PONT, 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY 16. ) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

A társaság 2013. év közzétételei

A társaság 2013. év közzétételei 1 A társaság 2013. év közzétételei A Társaság Tpt. előírásai alapján publikált rendkívüli tájékoztatásai és bejelentései 2013-ban. 2013. dec. 09. 14:04 Várható eredmény növekedés 2013. Q4-ben 2013. dec.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Balatoni Gyöngyi, Dr. Péter Mihály, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv,

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013.

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3950 Sárospatak, Eötvös utca 15. Adószám: 18448674-1-05 M E G H Í V Ó Tisztelt Egyesületi Tag! A Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület elnöksége nevében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén díszburkolat és egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése. (AD mód.) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 20. (szerda) 16:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 20. (szerda) 16:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 20. (szerda) 16:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Rektori kulturális pályázat kiírása 3. ELTE

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2006. december 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2006. december 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Szám: 1033-19/2006 Melléklet: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. hatályos: 2013. január 1-től

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. hatályos: 2013. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT hatályos: 2013. január 1-től 1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. [továbbiakban: Biztosító] tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Előterjesztés A Biatorbágyi Egészségház Alapítvánnyal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A Biatorbágyi Egészségház Alapítvánnyal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A Biatorbágyi Egészségház

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN

TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN INFORMÁCIÓ CSEPPEK Egy új otthonba költözés mindig izgalmakkal és várakozásokkal teli idôszak, a kellemes élmények mellett azonban számtalan teendôje is akad ilyenkor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 13-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt

Részletesebben

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja szerződésmódosuláshoz kapcsolódóan

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat szociális

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben