Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban"

Átírás

1 URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott pozsonyi országgyûlés rendi ellenzékének, valamint a fõvárosi ifjúság elszánt fellépésének voltak köszönhetõk. Ez utóbbinak eldöntõ jelentõségét a Rákos mezején gyülekezõ parasztsereg rémképe, s az ország különbözõ vidékein fenyegetõ parasztfelkelés lehetõsége biztosította. 1 A fenyegetõ parasztmozgalmak hírét gróf Batthyány Lajos miniszterelnök olyan aggasztónak tartotta, hogy március 23-án megküldte a hatóságoknak a jobbágyi terhek eltörlésérõl és a közteherviselésrõl az országgyûlés által elfogadott, de a bécsi udvari kancellária által még meg sem vitatott törvénycikkeket, hogy hirdessék ki azokat a megyék parasztságának. 2 A pozsonyi országgyûlés befejezése, az áprilisi törvények kihirdetése után a volt jobbágyok felvilágosítása, a törvények magyarázata lett a megyei hatóságok kétségtelenül legfontosabb feladata. Ezt indokolttá tette az, hogy csak az úrbéres szolgáltatások szûntek meg, illetve a jobbágytelkek kerültek mûvelõik tulajdonába, míg a majorsági zsellérek szolgáltatása megmaradt, illetve a szõlõdézsma és a legelõk megosztásáról szóló, a volt jobbágyokra hátrányos évi törvény is életben maradt. A népfelvilágosítás feladatával Pest város Rendre Ügyelõ Választmánya az országgyûlés berekesztésének másnapján, április 12-én, a megyei Választmány április 13-án foglalkozott. A Pesti Hírlap április 15-iki tudósítása szerint azt vitatták meg, hogy micsoda utakon lehetne a népnek megmagyarázni különösen azon jótékonyságok eredetét, melyeket az utóbbi törvényhozás törvénybe itatott. 3 A Budapesti Híradó április 21-iki információja szerint a megyei Választmány ülésén megjelent az országgyûlésrõl visszatért gróf Teleki László és Szentkirályi Mór, a megye elsõ alispánja. Mindkettõjüket beválasztották a már csak néhány napig mûködõ Választmányba, s Szentkirályi átvette az ülés elnökségét is. Bár a tudósítás nem szól róla, a napirend kapcsán Szentkirályi mint a megye egyik követe nyilván beszámolt arról a vitáról, amelyet a Választmány április 6-án született állásfoglalása váltott ki. Ez a diétától a szõlõdézsma eltörlését sürgette, amivel az országgyûlést arra késztette, hogy állást foglaljon, miként értelmezendõ az úrbériség eltörlése. 4 Ilyen elõzmények után érthetõ, hogy a megye a törvények szentesítése után 48 órával napirendre tûzte egy országos népfelvilágosító lap megjelentetését, s ennek elõkészítésére egy választmányt küldött ki. A Budapesti Híradó a továbbiakban még arról tudósított, hogy Pap Zsigmond nem egyesült g[örögkeleti] pap javaslatára a már alapított néplapra nézve határoztatott, hogy az minden a hazában divatozó nyelven szerkesztessék. 5 A fenti beszámolókat követõen a fõvárosi sajtó több ízben foglalkozott a néplap kérdésével. Az újságok rövid és gyakran pontatlan tájékoztatásánál több részletet tudunk meg Petõfi Sándor és Arany János levelezésébõl. Petõfi már április 18-án tájékoztatta a néplap tervérõl Aranyt, közölve, hogy a terv készítésére kiküldött választmánynak õ is tagja. Kijelentette, hogy õ szerkesztõnek Aranyt javasolta, mert kívüle senkit sem tart alkalmasnak. Kérte Aranyt, hogy tüstént írjon, milyen feltételekkel vállalja el a szerkesztést. 6 Arany postafordultával, április 22-én kelt levélben válaszolt, s számos kérdésre várt felvilágosítást. 7 Petõfi a választmány május 4-iki ülése

2 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban 267 után másnap tájékoztatta Aranyt a megbeszélés eredményérõl. Eszerint a lapot nem könyvárus adja ki, hanem a Pest megyei középponti választmány, a ministeriumnak pénzbeli segítségével. E lapnak fõszerkesztõje lesz egy magyar ember [ti. Arany János], s mellette lesz négy vagy öt segédszerkesztõ, a kik ugyanazt a mi a magyarban megjelenik, lefordítják németre, tótra, oláhra, ráczra, s így ezen ujság öt nyelven fog megjelenni. 8 A kormány részérõl a népfelvilágosítás ügyében értelemszerûen a belügyminiszternek kellett intézkednie. A feladat sürgõsségét tekintve erre késve, a Pest városi és megyei Választmány kezdeményezése után két héttel került sor. (Ennek részben magyarázata az, hogy Szemere a belügyminisztériumot hivatalosan csak április 20-án vette át, amikor a március vége óta a fõvárosban mûködõ Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány beszüntette mûködését.) Április 20-án jelent meg a Pesti Hírlapban a belügyminisztérium hivatalos közleménye, amely arról tudósított, hogy megrendelték az április törvényeknek nemzetiségi nyelvekre történõ fordítását. Egyben bejelentette, hogy többeket köztük Táncsicsot is felszólítottak olyan népszerû munkácska készítésére, melly a törvények magyarázatát foglalván magában, azoknak hasznairól, eredményeirõl, érdemeirõl a népet felvilágosítsa. Ez minden illetõ nyelvekre lefordíttatik és országszerte ki fog osztatni. (Kiemelés az eredetiben.) A pályázatot Vas Gereben nyerte, aki március utolsó napjaiban Gyõrött megjelentette Öreg ÁBC vén emberek számára címû röpiratát, amelyet átlag tíznaponként újabb három követett. Ezek anyagát felhasználva született meg A király tanácsadója megmagyarázza a népnek az új törvényeket címû hivatalos kiadvány. Május 23-án a belügyminisztérium körlevél mellékleteként a példányban készült füzetet megfelelõ számban megküldte a hatóságoknak, hogy azzal ismertessék meg a népet. Május 27-én a belügyminisztérium ismét hivatalos közleményben tudatta a kiadvány szétküldését, és bejelentette: a munkát oláh, tót, rácz stb. nyelvekre is lefordítják, s azokat is szét fogják küldeni. 9 Közben május 10-én a polgárok kezdeményezésébõl megjelenõ népnap ügyében amelynek a fõvárosban már állítólag 3400 támogató elõfizetõje volt fontos lépés történt. Ekkor a kezdeményezõ Pest megye választmányi nagygyûlésén megválasztották a tervezett országos néplap vezetésére ügyelendõ választmány tagjait: Nyáry Pált (ekkor már a megye elsõ alispánját), Teleki Lászlót, Vörösmarty Mihályt, Fényes Eleket, Fribeisz Istvánt és Petõfi Sándort. A választmány ugyanezen a napon körlevélben fordult a megyékhez, tájékoztatva azokat az általa kiadni tervezett Népbarát címû lapról, megküldve annak programját, és közölte, hogy Nyáry Pál elnökletével egy a lap szerkesztésére felügyelõbizottságot hoztak léte. 10 A megye felszólítására Pest város közgyûlése május 20-án delegálta a maga megbízottait a néplap szerkesztését felügyelõ közös bizottmányba. Ekkorra azonban eldõlt, hogy a május 16-án Pestre érkezett Arany nem látta biztosnak a felkínált szerkesztõi állást és visszalépett. Ekkor azonban Petõfi kezdeményezésére Vas Gerebenre bízták a szerkesztést, aki nyilván ez volt a Petõfi által nyújtott támogatás ára elfogadta levelezõ társszerkesztõnek a hazautazó Arany Jánost. 11 Ilyen elõzmények után Pest megye és város középponti választmánya nevében Nyáry Pál, a bizottmány elnöke május 25-én jelentette a belügyminiszternek, hogy egy nép számára írt, az./. alatti program szerént magyar, német, tót, oláh, horvát és szerb nyelven szerkesztendõ lap kiadását határozták el. Mivel a lapnak akkor lesz sok olvasója, ha az olcsó, Nyáry a megbízott középponti választmány nevében három pontból álló kérelmet terjesztett elõ. Eszerint annak engedélyezését kérte, hogy a községek a lakosok arányában rendelt példányokat a községi pénztárból fizethessék; a posta bérmentesen szállítsa a lapot vidékre; az országos pénztár évente segéllyel támogassa az újságot, amelynek kiadása közérdek. 12 A szerkesztõkrõl Nyáry nem nyilatkozott, ami természetes, mivel az 1848:XVIII.tc. 30. értelmében az ún. idõszaki lapok kiadását az illetõ hatóság vezetõjének (alispánnak, fõkapitánynak, polgármesternek) kellett bejelenteni a lap szerkesztésére és kiadására vonatkozó adatokat, s a hatóság tett arról jelentést a belügyminisztériumak.

3 268 URBÁN ALADÁR Vas Gereben szerkesztõ május végén jelentette Pest város tanácsának maga és Arany János nevében, hogy a pesti Középponti Választmány által kiadandó Nép barátja címû lap szerkesztõi lesznek. A törvény által elõírt kauciót az említett Választmány biztosítja. Vas Gereben végül kérelmezte, hogy a póstai szétküldés tárgyában a kereskedelmi közügyérséghez tegye meg a tanács a szükséges bejelentést. 13 A biztosíték ügyében Nyáry Pál a Választmány elnöke sk. nyilatkozatot adott a városnak, hogy a szükséges biztosítékról a napokban tartandó ülésen döntenek, addig is kérte, hogy sorait ideiglenesen biztosíték gyanánt fogadják el. 14 Vas Gereben beadványát és Nyáry Pál nyilatkozatát Pest város helyettes polgármestere már június 3-án felterjesztette a belügyminiszterhez. 15 A nemzetiségi lapok szerkesztõit ekkor még nem bízták meg. Így csak a következõ napokban jelentette a polgármesternek Mácsai Lukács, hogy a Népszerû Néplapok kiadására alakult Társaság választmánya által tótnéplap szerkesztõnek választattam. Lapja a Pratel ludu, június 8-ától minden csütörtökön jelenik meg. Ezzel párhuzamosan jelentkezett Bujanovics János, akit a népszerû Néplapok kiadására alakult Társaság a horvát néplap szerkesztõjének választott. Lapja a Pucki priatelj június 8-ától csütörtökönként fog megjelenni. Június 8-án tehát a két lap tervezett indulásának napján Rottenbiller Lipót helyettes polgármester intézte, felterjesztve Szemere belügyminiszterhez a két szerkesztõ bejelentését. 16 Szemere Bertalan június 20-án a megyéhez és a városhoz egyidejûleg intézett leiratban reagált a Nép-barát kiadásával kapcsolatos beadványokra. Mindenekelõtt leszögezte: Ha bár a terv szerént magyar, német, tót, oláh, horvát és szerb és így hat külön nyelven is jelenik meg, mint tisztán és egyenesen csak fordítás, a törvényes biztosíték csak egy lapért járó mennyiségben kívántatik meg. A levél második pontjában a miniszter ígéretet tett, hogy az illetõ minister eszközlött megegyezésével a lapot a postán bér nélkül lehet majd szétküldeni. Szemere végül garantálta, hogy a községeket az illetõ hatóságok útján értesítik, hogy a lap egy-egy példányát a közös pénztár terhére megrendelhessék. Az eléje tett fogalmazványt azonban kiegészítette azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a lap békés és tanító szellemét megváltoztatná, akkor az engedmények elveszítik érvényüket. Az országos pénztártól Nyáry által igényelt segélyt a miniszter nem tartotta lehetségesnek. Majd utasította mind a két hatóságot, hogy középponti választmányuk által felügyeljenek a lap célkitûzéseire és a beadott programnak megfelelõ szerkesztésre. Szemere végül Pest városát mint illetékest szólította fel, miszerint a lapnak eddig fel nem jelentett külön nyelvekeni czímeit, valamint a fordító szerkesztõnek neveit a törvény értelmében haladék nélkül bemutassa. 17 Közben folytak a fõlap, a magyar nyelvû Nép barátja kiadásának elõkészületei. Május utolsó napjaiban, de legkésõbb az újság elsõ számának publikálása elõtt, megjelent a Nép barátja elõfizetési felhívása, amely igen részletesen tájékoztatott a lap kiadásának elõzményeirõl és célkitûzéseirõl. A szerkesztõk szándéka szerint a régi világról és az új szabadságról, a legújabb törvények magyarázatáról, az évenkénti országgyûlés eseményeirõl kívántak szólni. Továbbá tervezik, hogy beszámolnak a mezõgazdasági ismeretekrõl, a külországok eseményeirõl, s idõrõl idõre verseket is közölnek, esetleg hasznos hirdetésekre hívják fel a figyelmet. Végül arról tájékoztatott a felhívás, hogy a lap hetente egyszer, vasárnaponként jelenik meg, s elõfizetése június elejétõl december végéig Pesten és vidéken egyaránt öt huszas. 18 Ezt követõen rövidesen, június 4-iki dátummal megjelent a Nép barátja 1. száma címe alatt a tájékoztatás: Kiadja a Pesti Középponti Választmány. Alatta a lap mottója: A ki mint vet, úgy arat. A beköszöntõ Elöljáróbeszéd hasznos ismereteket ígért azoknak, akik tájékozódni, tanulni kívánnak. 19 A magyar, a szlovák és a horvát kiadás megjelenését követõen a középponti választmány felhívásában jelezte a hatóságoknak, hogy mire vállalkoztak. Június 18-án a Pesti Hírlap megjelentette A pesti középponti választmányból hazafiui felszólítás a megyék s községek elöljáróihoz címû közleményt. Ebben Nyáry Pál, a választmány elnöke arra figyelmeztet, hogy akik a népet vezetik, felelõsek azért, ha az fel nem világosítva, megsérti a tulaj-

4 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban 269 dont. A népet felvilágosítani polgári kötelesség, ennek elmulasztása a legóriásibb polgári bûn. A középponti választmány Nép barátja címen néplapot ad ki, ami egyedül a népért van, s ezért azt ezerenként terjeszteni a nép között feltétlenül szükséges. Hat különbözõ nyelven jelenik meg a lap. Különbözõ a nyelv folytatja Nyáry, de egy a magyar érzelemben. Sürgeti tehát, hogy a helységek egy vagy több példányt rendeljenek meg közös költségen, mely utóbbit remélik, hogy a ministerium folyamodásnak nyomán helyeselni fog. 20 Szemere június 20-án kelt levelében tudomásul vette a Nép barátja hat nyelven történõ megjelentetésének tervét, és hozzájárult ahhoz, hogy amíg az idegen nyelvû változat nem egyéb, mint tisztán és egyenesen csak fordítás, a törvényszabta biztosítékot csak egy lap után kell letenni. Ennek a figyelmeztetésnek eredményeként, amikor a der Volksfreund szerkesztõje, Czigler Sándor benyújtotta nyilatkozatát, kijelentette, hogy õ a néplap mint fordításnak tekintendõ részének szerkesztésére kapott a pesti Középponti Választmánytól megbízást. 21 Pest város polgármestere, Rottenbiller Lipót a Czigler által benyújtott jelentést csak július 7-én terjesztette fel a belügyminiszterhez. Czigler nyilatkozatát mellékelve, aki a Népbarátja czímû lapnak német nyelven leendõ fordítását felvállalta, Rottenbiller hozzátette: mihelyt a lapnak szerb és oláh nyelvekre leendõ fordítására vállalkozó magát jelentendõ, azt pótlólag közölni fogja. 22 A szerb néplap megjelenésérõl nincsen tudomásunk. A román néplap azonban június közepén megjelent, de annak hogy szerkesztõje bejelentette volna indulását, nincsen nyoma sem Pest város, sem a belügyminisztérium irataiban. Az a tény azonban, hogy a román nyelvû változat létezik, hivatalosan sajátos módon jutott a hatóságok tudomására. Láttuk, hogy Pest helyettes polgármestere június 8-án terjesztette fel a szlovák és a horvát néplap szerkesztõinek beadványát. Szemere június 16-án kelt levelében közölte Klauzál Gábor földmûvelési, ipari és kereskedelmi miniszterrel, hogy a Nép barátja magyar nyelvû kiadására, illetve szlovák és horvát nyelvû fordítására azt a kedvezményt adta, hogy a postán bér nélkül küldessék szét. 23 Ez a levél azonban csak szeptember 12-én került a leíróirodába, s megtartva annak eredeti dátumát Szemere azt lemondása elõtt írta alá. 24 Szeptember 16-án Trefort Ágoston, a lemondott Klauzál minisztert helyettesítõ államtitkár közölte a belügyminisztériummal: Minden lehetõ félreértések és balmagyarázatok megelõzése végett értesíti a minisztériumot, hogy a Szemere Bertalan aláírásával június 16-án kelt levél amely a Népbarát czímû magyar, tóth és horvát nyelven megjelenõ lapnak bérmentes szétküldése, s az elõfizetésnek minden postai hivatalnál elfogadása iránt intézkedést kért csak aznap érkezett meg a földmûvelési, ipari és kereskedelmi minisztériumba. 25 Trefort ezután szeptember 18-án intézkedhetett, s Szemere levelének megfelelõen három lap bérmentes terjesztését hagyta meg a budai fõpostahivatalnak. 26 Ezt követõen szeptember 27-én Pap Zsigmond beadvánnyal fordult a belügyminisztériumhoz, hogy megjelent a Nép barátja román változata az Amiculu poporului, de ennek terjesztésérõl még nem történt intézkedés, holott õt a középponti választmány a szerkesztéssel megbízta. Ezért kérte az utólagos intézkedést lapjának oláh nyelven ingyenes szétküldésére. 27 A megkeresésre Kemény Dénes államtitkár október 10-én felhívta Trefort minisztériumának figyelmét arra, hogy a Népbarát ujság több fordításban jelenik meg, és az engedelem minden fordításra értendõ. 28 A földmûvelési, ipari és kereskedelmi minisztérium október 18-án kelt válaszában közölte, hogy õk már szeptember 18-án megtették a szükséges intézkedést, de a postahivatalokat újból figyelmeztetik a kedvezményekre. 29 Közben Pap Zsigmond megúnva a várakozást, közvetlenül a Honvédelmi Bizottmányhoz fordult. Október 14-én kelt levelében panaszt tett, hogy a néplap oláh részével, amely már négy hónapja jelenik meg, de mind ez ideig ügyében semmi intézkedés nem történt, sõt a pesti fõ posta hivatal a már beszedett elõfizetéseket is letartóztatja. Kéri tehát az intézkedést, hogy a lap a posta hivataloknál mindenütt ingyen expdiáltassék, és az elõfizetések a vidéki póstáknál elfogadtassék. 30 A bizottmány a levelet áttette a kereskedelmi minisztériumnak.

5 270 URBÁN ALADÁR Innen október 21-én továbbküldték Pap Zsigmond panaszát a belügyminisztériumnak azzal a kéréssel, hogy ha nincs a lap ellen kifogás, úgy arról nyilatkozzanak. 31 A belügyminisztérium november 9-én megküldte válaszát, miszerint Pest megye és város gondoskodtak a Népbarát czímû lapért járó biztosítéknak elvállalásáról, így sem az Amiculu [így] poporului, sem a lap magyar, szlovák és horvát nyelven megjelenõ példányaira nézve nincsen észrevételük. 32 Közben párhuzamos intézkedésekre is sor került. A Honvédelmi Bizottmány irodájából október 20-án a budai fõpostahivatal és osztályai kaptak értesítést, hogy a néplap magyar, szlovák és horvát kiadását bér nélkül szállítsák, és az elõfizetést minden postahivatalban fogadják el. 33 Október 28-án azután a Bizottmány külön rendeletben intézkedett, hogy a Népbarát oláhfordítását Amicul (!) popuruli cím alatt, Pap Zsigmond szerkesztésében bérmentesen küldjék szét. 34 A Nép barátja terjesztését jelentõsen megkönnyítette, hogy Nyáry Pált, a lapot kiadó Választmány elnökét beválasztották a Honvédelmi Bizottmányba. November 9-én jelent meg a Közlönyben Nyárynak, a Bizottmány helyettes elnökének vonatkozó rendelete. Ebben utasította azoknak a községeknek jegyzõit, ahová akár saját költségükön, akár ingyen érkeznek a néplapok, hogy a hetenként megjelenõ újságot a legközelebbi postaállomásról hozassák el, s minden vasár- és ünnepnap a népnek olvassák fel, miszerint az a haza szerencsétlenségét ismerve, magát alattomos bujtogatók által el ne ámítsa. 35 A kormányzatnak ez a támogatása bátorította fel Vas Gerebent, hogy november végén a Nép barátja évi tervezett magyar, szlovák, román és német kiadásának olyan támogatását kérje a Honvédelmi Bizottmánytól, miszerint lapjainkat a nyelvek különbsége szerint minden község által megrendeltetni kegyeskedjék. A beadvány a támogatást úgy képzelte, hogy a megyék terjesztik fel a helység nevét, az ahhoz legközelebbi postaállomást, s az elõfizetési díjat az illetõ nyelveni szerkesztõségek juttatják el. 36 A beadvány optimista, mert a nemzetiségek nyelvén megjelenõ kiadványokat nem említve a horvátot változatlanul hetente egyszer tervezi kiadni, sõt a magyar nyelvût hetente kétszer kívánta megjelentetni. A Nép barátja elterjedtségérõl ezekben a napokban megbízható adatokkal rendelkezünk. A Kossuth Hírlapja november 29-iki száma közölte a fõvárosban kiadott és postán vidékre küldött lapok kimutatását. Eszerint a Nép barátja magyar kiadásából 2710, a szlovák változatból 534, a románból 596 és a német változatból 80 példányt postáztak. A katonai helyzet gyors romlása, a menekülés Debrecenbe keresztülhúzta az optimista elképzeléseket. Vas Gereben távozott a kormánnyal, az õ lapja Debrecenben január közepén már megjelent, s május elején visszaköltözött Pestre. A szlovák néplap, a Pratel ludu is feltámadt április elején, s június végéig Debrecenben nyomták. A többi változat nem élte túl a fõváros elvesztését. Jegyzetek 1. Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Akadémiai Kiadó, Bp., Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetõri iratai. S.a.r. Urbán Aladár. Argumentum Kiadó, Bp., Batthyány lépése egyben az udvari körök ellenállását is igyekezett lehetetlenné tenni. 3. Hírlapokat idézve vagy azokra hivatkozva lábjegyzetet nem használunk, ha a lap dátuma a szövegben szerepel. 4. Varga i. m. 5. Pest megye Rendre Ügyelõ Választmányának jegyzõkönyve fennmaradt. Közli Spira György: A vezérmegye forradalmi választmánya 1848 tavaszán. Századok, 1964/4. Errõl a napról azonban nem találunk feljegyzést. A magyarázat valószínûleg az, amit Pap Zsigmond az országgyûlés aug. 26-iki ülésén említett, hogy õ a néplap ügyében a Radical Körben tartott néptanács alkalmából szólalt fel.

6 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Petõfi Sándor Összes Mûvei (PSÖM) VII. Petõfi Sándor levelezése. S.a.r. Kiss József V. Nyilassy Vilma. Akadémiai Kiadó, Bp., ; Arany János Összes Mûvei (AJÖM) XV. Arany János levelezése I. S.a.r. Sáfrán Györgyi. Akadémiai Kiadó, Bp PSÖM VII ; AJÖM XV Arany a kilátásba helyezett munkával kapcsolatos kérdéseken túl az utóiratban megkérdezte: Hogyan van, hogy a Munkások Ujsága ellenében keletkezik néplap és nem azt veszik pártfogás alá? 8. PSÖM VII ; AJÖM XV Az elmondottakra l. részletesen a szerzõ Az Öreg ÁBC-tõl A király tanácsadójá-ig c. közleményét. Magyar Könyvszemle 2003/ Szemere a belügyminisztériumnak a második félévi költségvetését elõkészítve, ezt vetette papírra: Nem magyar hirlapoknak segedelem, mellyek a hivatalos rendeleteket közzé teszik, s más nyelven írt czélszerü könyvek kiadására, néplap terjesztése. OL H 11 Szemere Bertalan miniszteri iratai, 2. fasc. Ez a tétel (10 ezer ft.) nem szerepel a BM végleges költségvetésében; l. Kossuth Lajos Összes Munkái (KLÖM) XII. S.a.r. Sinkovics István. Akadémiai Kiadó, Bp., Az ülés jkvét a tagok névsorával, valamint a máj. 10-én a megyéknek küldött körlevél szövegét közli: Petõfi adattár III. S.a.r. Kiss József. Akadémiai Kiadó Balassi Kiadó, Bp., Arany magatartására és Petõfi szerepére részletesebben l. a szerzõ A pesti Középponti Választmány lapja: a Nép barátja 1848-ban c. tanulmányát az Aetas 2003/3 4. számában. 12. OL H 12 Belügyminisztérium, általános iratok (a továbbiakban: BM) 1848:3334. Mellette a Népbarát programja. 13. BM 1848:3334. Vas Gereben itt használja elõször lapja nevét a Nép barátja formában. A hatóságok a lap megjelenése után is rendre a Népbarát elnevezést használják. 14. BM 1848:3334. az ikt. számok azonosságát az magyarázza, hogy az eredetileg különbözõ számon iktatott iratokat összevonták. 15. BM 1848: Mácsai, Bujanovics és Rottenbiller levele: BM 1848:3334. A két szerkesztõ levele datálatlan. A lapok címét az általuk megadott formában közöljük. 17. BM 1848:3334; Pest megye levéltára. Pest megye közgyûlési iratai 1848: A felhívás röplapon jelent meg. Példányait l. OL Újkori gyûjtemény. R /49-es nyomtatványok. Közli mint kétes hitelût AJÖM X. Prózai mûvek. S.a.r. Keresztury Mária. Akadémiai Kiadó, Bp., ; továbbá: Vas Gereben. Összeállította Császtvay Tünde. Vár utca tizenhét. Veszprém, 1997/ Közli mint kétes hitelût AJÖM X ; Vár utca tizenhét, 56. Ismereteink szerint Arany máj. 16-tól legfeljebb négy napig tartózkodhatott Pesten. Így mind az elõfizetési felhívás, mind az Elöljáróbeszéd nagy valószínûséggel Vas Gereben munkája. 20. A felhívás elõször a Jelenkor jún. 15-iki számában jelent meg. 21. OL H 15 Belügyminisztérium, rendõri osztály (a továbbiakban: BM rend.) A beadványnak nincs dátuma. Külzetén a bemutatás idõpontja: jún BM rend A BM júl. 16-án kelt válasza: uo. A lap kettõs biztosítéka körüli huzavonával, amely Pest megye részérõl csak elvi nyilatkozat maradt, itt nem foglalkozunk. A részletekre l. a szerzõnek a 11. jegyzetnél említett tanulmányát. 23. BM 1848: A postaügyek Klauzál Gábor minisztériumához tartoztak 24. A fogalmazványon a leíróiroda szept. 12-iki dátuma szerepel. A levél visszatartása, a fogalmazvány eredeti dátumának megtartása csak Szemere tudtával történhetett. Ezek szerint gondja volt rá, hogy lemondása elõtt aláírja és postáztassa. 25. BM rend A rendeletre hivatkozik: BM rend A rendelet késlekedése nem akadályozta a Nép barátja terjesztését. Erdõsi Pál nagybányai postamester július 29-én Kossuthnak jelentette, hogy az Eötvös József által a szegény sorsú falvaknak rendelt 600 példányból magyarul nem tudó helységek is magyar nyelvû példányt kaptak. OL R 110 Kossuth Hírlapjával kapcsolatos iratok, júl. (Eötvös intézkedésérõl a Nép barátja júl. 16-iki számában értesítette olvasóit.)

7 272 URBÁN ALADÁR 27. BM rend Pap Zsigmond nem hivatkozik arra, hogy õ lapja megindulását hivatalosan bejelentette. Azt, hogy a román nyelvû változat idõben eljutott vidékre, bizonyítja az Arad megyei Selindrõl júl. 13-án a BM-hez intézett magánlevél, amelynek szerzõje aggályait jelzi a lap 1. számával kapcsolatban. BM rend BM rend BM rend A levélbõl kiviláglik, hogy csak a magyar, szlovák és horvát változat terjesztésérõl intézkedtek. 30. OM rend Pap Zsigmond ekkor sem említi, hogy õ már beadta jelentését. 31. Uo. 32. Uo. 33. OL H 2 az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a továbbiakban: OHB) 1848:1842. Tehát még mindég csak a három változatot említi a rendelet. 34. Uo. Érdekes, hogy a német változatról ezekben a rendeletekben nem esik szó. 35. Közli Kossuth Lajos Összes Munkái XIII. S. a. r. Barta István. Akadémiai Kiadó, Bp., BM rend A levélnek nincsen dátuma. Szövegét Vas Gereben írta, beleértve Pap Zsigmond, Mácsai Lukács és Ziegler Sándor aláírását. Az OHB nov. 27-én intézkedett, hogy a községek egy-egy példányt rendeljenek meg. Közlöny nov. 30., 173. sz. Függelék Az alábbiakban összefoglaljuk a Nép barátja négy nemzetiségi nyelven megjelent változatára vonatkozó legfontosabb könyvészeti és levéltári ismereteket. A) A szlovák néplap: Prja el ludu. Szerkesztõje: Mácsay Lukács [Lukaè Maèaj] ( ) pesti ügyvéd, 1849 tavaszán a pótválasztáson Bars megye újbányai kerületének képviselõje. 1 Szerkesztõtársa Szeberényi Lajos ( ), a Kossuth Hírlapjának munkatársa. 2 A lapból június 8. december 28. között 30 szám jelent meg. 3 Mottója: Ki mint vet, úgy arat. A lapot a Honvédelmi Bizottmány támogatta november 6-án az OHB utasította a pénzügyminisztériumot, hogy a mellékelt kimutatás szerint a tót néplap szerkesztõjének az illetõ helységeknek ingyen kiszolgáltatott példányokért 776 ft 40 xrt pengõ pénzben utalványozni és Mácsai Lukácsnak kifizettetni rendeljen. 4 A szlovák változatból az Országos Széchenyi Könyvtár (OSzK) hírlaptárában az évi folyam 30 számából összesen 11 található. 5 B) A román néplap: Amicu poporului. Szerkesztõje: Pap (Papp) Zsigmond [Sigismund Pop] ( ) teológiát és jogot végzett görögkeleti pap, májustól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium közoktatási osztályának fogalmazója, júliustól Kõvár vidék egyik képviselõje, az országgyûlésen a román lakosság érdekeinek aktív szószólója, a kormánnyal való együttmûködés támogatója. 6 A lap 1848 június 3/15. október 28/november 9. között jelent meg. 7 Mottója: Ki mint sózza, úgy eszi. Az 1. szám teljes fordítását július 13-án az Arad megyei Siliugyila (Selind) helységbõl egy birtokos felterjesztette, aki aggodalmát fejezte ki, mert a lap arra bíztat, hogy képviselõt egyedül ön részükrõl válasszanak. 8 Az 1. számból A népképviseletrõl szóló cikknek magyar fordítását publikálta egy a nemzetiségi megbékélésrõl a centenárium alkalmával kiadott kötet. 9 Közli továbbá a június 24-iki dátummal megjelent, a Vidéki tudósítás rovatban található híradást arról, hogy Lugoson képviselõnek választották Eftimie Murgut. 10 A lap 23 számából az OSzK hírlaptárában csak 5 példány található. 11 C) A horvát néplap: Puèki priatelj. Szerkesztõje: Bujanovics Iván [Ivan Bujanoviè] 12 A lapból 1848 június 8. december 7. között 27 szám jelent meg. 13 Mottója: Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. A lap június 22-iki, 3. számában a független felelõs minisztériumról írott cikket fordításban közli a már idézett centenáriumi okmánypublikáció. 14 A Mi új-

8 Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban 273 ság Budán? címû rovatnak a november 30-iki, 26. számában található tudósításának fordítása ugyancsak ott jelent meg. 15 Az OSzK hírlaptárában a lap 19 példánya található meg. 16 D) A német néplap: Der Volksfreund. Wochen-Schrift für Belehrung und Erheiterung des Volkes. Szerkesztõje: Czigler Sándor [Alexander Czigler] ismert német fiatal író. 17 Mottója: Ki mint vet, úgy arat. A lap június 8. november 16. között 24 alkalommal jelent meg. Ebbõl az OSzK hírlaptárában összesen 8 példány található. 18 Jegyzetek 1. Az évi népképviseleti országgyûlés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla. Magyar Országgyûlés, Bp., Kosáry Domokos: A magyar sajtó története II/ Akadémiai Kiadó, Bp., , 220. A lapról és Szeberényi munkásságáról: Szeberényi Gusztáv Szeberényi Lajosnak aug. 9. L. A forradalom és szabadságharc levelestára I. S.a.r. V. Waldapfel Eszter. Oktatásügyi Kiadóvállalat, Bp., V. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia, Országos Széchenyi Könyvtár. Kéziratként, Bp., I/ OHB 1848:2304. Mellette: Névsora azon helységeknek, mellyekbe a Prjatel ludu tót néplap a honvédelmi bizottmány megbízásából elküldetett. A lista 20 megye 934 helységét sorolja fel. Ennek alapján feltételezhetõ, hogy a Kossuth Hirlapja az elõbbiekben id. kimutatása hibás, s a szlovák néplap postán szétküldött példányszáma valójában 934 volt. 5. V. Busa Margit i. m. I/ Minisztériumi alkalmazásáról: F. Kiss Erzsébet: Az es magyar minisztériumok. Akadémiai Kiadó, Bp., Életútjáról és országgyûlési szereplésérõl: évi országgyûlési almanach, Aug. 26-iki erõteljes országgyûlési felszólalása ellen az erdélyi politikusok a Közlöny szept. 3-iki számában megjelent nyilatkozatukban tiltakoztak. A lapra és szerkesztõjére l. még Kosáry i.m. II/ V. Busa Margit i. m. I/1. 8. A lap címét Amicu(l) poporului formában adja meg. 8. BM rend A kifogásolt kitétel nem a képviselõkrõl szóló fejtegetésben található, hanem a Mi újság Buda-Pesten? rovatban mintegy mellékesen az országgyûlés közelgõ megnyitásáról szólva évi iratok a nemzetiségi megbékélésrõl. Ortutay Gyula elõszavával. Kiadja a Magyar Román és a Magyar Jugoszláv Társaság a VKM és a centenáris ügyosztály támogatásával. [Bp., 1948.] I. m Murgu kiszabadítása a tudósítások szerint Pap Zsigmond kezdeményezésére történt, akit magával vitt az ápr. 13-án a Radical Körben tartott néptanács ülésére is. 11. V. Busa Margit i. m. I/1. 8. Adatai szerint a lap példányai Bukarestben is csak hiányosan találhatók. 12. Életrajzi adatai a szerzõ számára ismeretlenek. 13. V. Busa Margit i. m. I/ évi iratok a nemzetiségi megbékélésrõl, A minisztérium tagjaiból név szerint csak Kossuthot, Deákot és Széchenyit említi. 15. Uo A beszámoló valójában Batthyány Kázmér szlavóniai sikereirõl, s a bródiak magatartásáról szól. Ugyanitt található a szerkesztõ dec. 7-én, az utolsó számban megjelent elõfizetési felhívása. Eszerint ha nem lesz ezer elõfizetõ, a lap nem fog megjelenni; uo (Vas Gereben évi kiadói tervében mint láttuk már nem szerepel a horvát változat.) L. még Kosáry: Sajtótörténet II/ V. Busa Margit i. m. I/ Lapjának megjelenését bejelentve mint láttuk Bujanovics a János keresztnevet használta. 17. A meghatározás a Reform jún. 4-én megjelent tudósításában található. Czigler életrajzi adatait nem sikerült megtalálni. 18. V. Busa Margit i. m. I/

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-11/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. szeptember 19-én /pénteken/ 7.30 órai

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9/2. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A-PBT-A-71/2013. Ajánlás

A-PBT-A-71/2013. Ajánlás A-PBT-A-71/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a H.F. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén.

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén. H o r v á t N e m z e t i s é g i Ö n k o r m á n y z a t H i d e g s é g H r v a t s k a S a m o u p r a v a V e d e š i n 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u.1., Tel/Fax: 99/540-042 E-mail: hidegseg@hidegseg.hu

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1 H. KOHUT MÁRIA Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1,,A siker értékét nem csupán maga a kivívott siker méri meg, hanem a leküzdött akadályokra fordított erőt és munkát is számba kell

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésére Készítette: Oláh Istvánné közrend-és

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ItK Irodalomtörténeti Közlemények 2014. CXVIII. évfolyam 4. szám

ItK Irodalomtörténeti Közlemények 2014. CXVIII. évfolyam 4. szám (ItK) 118(2014) Paládi-Kovács Attila Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság / Tudományos Akadémia Az 1825. évi pozsonyi országgyűlést követően hosszú évekbe telt az Akadémia szervezetének, működési rendjének

Részletesebben

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára A Fejér megyében élő németek Németországba történő áttelepítése az országos eseményekhez hasonlóan, alig több

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FÖV ÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére V. kerület Önkormányzat Képviselő Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. április 11-i ülés Az ülés napirendje 1. Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 Budapest, 1898): Eötvös József és Trefort Ágoston portréja, 1844. Papír, ceruza, akvarell,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2014.

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben