NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2015/2016. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2015/2016. tanév"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

2 DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hallgatónk! Szeretettel üdvözlöm a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán! Örülök, hogy a 2015/2016. tanévben Karunkon kezdheti meg tanulmányait. Kérem, engedje meg, hogy ezzel a Tanulmányi Tájékoztatóval a felsőoktatás útvesztőjében kis segítséggel szolgáljunk Önnek! Ebben a kiadványban igyekeztünk összefoglalni azokat a fontos információkat, melyek segíthetik Önt abban, hogy tanulmányait megkezdje, folytassa és reményeink szerint sikeresen be is fejezze. A kreditrendszerű oktatás a hallgatók számára nagyobb szabadságot biztosít, tágabb lehetőségeket kínál, mind a tanulmányok folytatásának ütemezésében, mind a tanulmányok tartalmi vonatkozásaiban. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tárgyak nem csak a szükséges kreditpontok megszerzését, hanem a hallgatók egyéni érdeklődésének kielégítését is szolgálják. Egyben felelősség, önálló döntés, tervezés, kihívás is hiszen jövőbeli céljai megvalósításához szükséges ismereteket kell most az általunk felkínált, remélhetően bőséges és ígéretes kínálatból kiválasztania és elsajátítania. Magunk is voltunk diákok, és tudjuk, hogy a legnagyobb segítséget a felsőbb éves tapasztalt diáktársak tudják megadni, ezért figyelmébe ajánljuk a kari HÖK (Hallgatói Önkormányzat) szervezetet. További tájékoztatásért keresse az Egyetemi Tanulmányi Központ (ETK) készséges munkatársait! Ha pedig olyan gondja, kívánsága van, ami magasabb szintű döntést, segítségét igényel, kérem, forduljon hozzám, oktató és vezető kollégáimhoz bizalommal! Oktatóink, s valamennyi munkatársam nevében eredményes tanulást és boldog diákéveket kívánok. A hagyományos selmecbányai köszöntéssel: Jó szerencsét! Dr. Katona György dékán

3 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron A KAR BEMUTATÁSA

4 TARTALOMJEGYZÉK A Kar alapítása, rövid története... 6 A Kar vezetése... 6 A Kari Tanács... 8 A Kar intézetei A Hallgatói Önkormányzat Oktatást segítő egységek Gyakorló intézmények Szolgáltatások Társadalmi szervezetek A Kari Szabályzatok megtalálhatók a Kar honlapján, a Hallgatóknak menüpontban, a Szabályzatok almenüben.

5 Karunk főépületi homlokzata régen és ma

6 1. A Kar alapítása, rövid története 1874-ben nyílt meg a Soproni Gyermekkert Egylet Petrik Vilma vezetésével, majd 1875-ben indult meg az első gyermekkertésznői tanfolyam ben kétéves képzési idővel és a gyakorlati oktatás számára két óvodával, azaz gyermekkerttel rendelkezett ez egyesület. Az első óvóképzős intézet a tanítóképzővel együtt kezdte meg működését az Irgalmas Rend épületében az 1899/1900-as tanévtől kezdődően. A Megváltóról elnevezett szerzetesnők kongregációjának tulajdona volt az épület, melyben középfokú óvóképzés folyt az államosításig szeptember 8-án nyitotta meg kapuit Sopron új felsőoktatási intézménye, az Óvónőképző Intézet. Az 1989/90-es tanévtől már a hat féléves új főiskolai tanterv alapján kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók ben Benedek Elek nevét vette fel a főiskola szeptember 1-jétől az Óvóképző Főiskola Benedek Elek Pedagógiai Főiskolaként került be a Felsőoktatási Törvényben elismert állami felsőoktatási intézmények sorába január l-jétől a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karaként, szeptember 1-től Benedek Elek Pedagógiai Karként működik az intézmény, mely közel 900 hallgatót képez. A karon Mérnöktanár MA, Közgazdásztanár MA, Pedagógiatanár MA, Játék- és szabadidő-szervező tanár MA, Óvodapedagógus BA, Német nemzetiségi óvodapedagógus BA, Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA, Szociálpedagógia BA szintű képzés folyik nappali és levelező tagozaton. Felsőoktatási szakképzési szakok is megtalálhatóak Karunk oktatási palettáján: Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Kommunikáció és média szak moderátor szakiránya, valamint a Szociális és ifjúsági munka szak ifjúságsegítő szakiránya. Az alap- és mesterképzéseken kívül pedagógus szakirányú továbbképzési-, pedagógus szakvizsgára felkészítő programokat és OKJ-s képzéseket kínál a Pedagógiai Kar. Karunk oktató-kutató munkáját a Humántudományi Kutatóközpont, az oktatásszervezői feladatok ellátását a Pedagógusképzési Iroda segíti. 2. A Kar vezetése Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Központi telefonszám: 99/ Titkárság telefonszáma: 99/ Fax: 99/ Honlap: Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Az intézményi azonosító szám: FI 21120

7 Dékán: Dr. Katona György egyetemi docens telefon: 99/ Oktatási dékánhelyettes: Dr. Patyi Gábor egyetemi docens telefon: 99/ Tudományos és külügyi dékánhelyettes Dr. Varga László egyetemi docens telefon: 99/ Dékáni hivatalvezető: Égető Erika ügyvivő szakértő telefon: 99/ Tanácsadó testületek: a) Dékáni Tanács (DT) - Az oktatás, a nevelés, a gyakorlati képzés kérdésein túl mindazzal foglalkozik, amit a dékán az ülésein előterjeszt. Az előterjesztett ügyekben határozatokat hoz, melyeket a dékán foganatosít, - a Tanácsnak hivatalból tagjai: a dékán, a dékánhelyettesek és a szervezeti egységek vezetői b) Intézetigazgatói Tanács (IT) - A Kar oktatási-szervezeti egységeinek tanácsadó, koordináló testülete. Az Intézetigazgatói Tanács véleményező, szervező tevékenységével segíti a tanszékek, szakmai munkáját, együttműködését, a dékán szakmai munkáját. A Tanács ügyrendjét és működését maga határozza meg, - a Tanács tagjai az intézetek igazgatói, - a Tanács munkáját az elnök irányítja. Az elnököt az Intézetigazgatói Tanács maga választja. A testület összehívása, munkájának irányítása az elnök feladata, - a Kari Tanács és a dékán a testületet felkérheti szakmai állásfoglalás kialakítására, szakmai döntések előkészítésére, - az Intézetigazgatói Tanács együttműködik a dékánhelyettesekkel, munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a dékánnak és a Kari Tanácsnak. 7

8 3. A Kari Tanács A NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanácsa a kar vezető testülete, amely döntési, ellenőrzési, véleményezési és javaslattételi jogokkal rendelkezik A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma 18 fő. Tisztsége alapján tagja: a dékán, aki egyben a testület elnöke. A KT-nak választás alapján tagja: 12 fő a kari oktatók köréből, 1 fő az egyéb foglalkoztatottak köréből és 4 fő a hallgatók képviseletében. A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal vesznek részt: a dékánhelyettesek, az intézetek vezetői, a szakfelelősök, a KAT kari képviselője, a reprezentatív szakszervezet titkára, a szervezeti egységek vezetői és a kari dékán által felkért külső szakemberek. A Kari Tanács titkára a dékáni hivatalvezető. A Kari Tanács testületei: A Kari Tanács a Pedagógiai Kar működésének elősegítésére, a nevelési, oktatási, tudományos, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, azok végrehajtásának ellenőrzésére állandó bizottságokat és munkabizottságokat hoz létre. A bizottsági tagokat és az elnököt a kari dékán előterjesztésére a Kari Tanács választja. A szakmai testületek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. A Kari Tanács állandó bizottságai: - A bizottsági tagokat és elnököt a dékán előterjesztésére a Kari Tanács választja. A szakmai testületek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, - a bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára alakítja meg. a) Tanulmányi Bizottság (TB) A NymE SZMSZ III. rész 7. fejezetében foglalt Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban hatáskörébe utalt tanulmányi és vizsgaügyeiben, a hallgató írásbeli kérelme alapján, első fokon eljáró bizottság. A testület elnöke a Kar oktatási dékánhelyettese. Tagjai a Kari Tanács által választott kari oktató, az ETK egy munkatársa és a Kari HÖK által delegált két fő kari hallgató. b) Kreditátviteli Bizottság (KB) - A hallgatók kreditakkumulációval kapcsolatos ügyeiben, valamint a NYME SZMSZ III. rész 7. fejezetének ban felsorolt esetekben eljáró bizottság, - elnöke a Karoktatási dékán-helyettese, titkárát a Kari Tanács választja, tagjai a szakfelelősök, - a bizottság döntéséhez szakértő személy segítségét kérheti. c) Tudományos Bizottság (TB) - Alapvető működési területe a Kar oktatóinak és hallgatóinak tudományos és művészeti tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, javaslatok előterjesztése, - a bizottság elnöke a tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes. Tagjai: a kutatóközpont vezetője, a Kari TDT elnöke, a Tehetségpont vezetője és a szakkollégium(ok) hallgatói elnöke(i), további 3 oktató tagját a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja meg. 8

9 d) Tudományos Diákköri Tanács (TDT) - A Kari Tudományos Diákkör célja a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutató munkába, a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése, a TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságának megteremtése, hasznosításának támogatása, - a TDT tanár elnökét és titkárát a Kari Tanács diáktárselnökét és titkárát a Hallgatói Önkormányzat delegálja a testületbe, tagjai a diákkörök képviselői, - a TDT munkája fölött a felügyeletet az általános dékán-helyettes látja el, - a TDT a NYME SZMSZ III. rész Hallgatói Követelményrendszer 8. fejezet alapján szervezi munkáját. e) Kari Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottság (KSMB) - A KSMB a Kari Tanács átfogó javaslattevő, döntés előkészítő és végrehajtást ellenőrző szervezete, - feladata a Kar hosszú-, közép-, rövid távú és programszintű tervjavaslatainak a kimunkálása, a Kar működésének és a környezet változásainak folyamatos elemzése és értékelése, s ezek alapján az elfogadott tervek aktualizálásának kezdeményezése, - a Kar képzési, kutatási és művészeti tevékenység követelményrendszerének biztosítása és folyamatos ellenőrzése, - a bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, feladattervek, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására, - évente értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, - az alternatív célok meghatározásánál, majd a döntés utáni végrehajtásnál alapvető szerepet játszó információs rendszer, szervezeti struktúra, feladat- és hatáskörök és a működési zavarok elemzése, korrigálásukra javaslatok kidolgozása, - a bizottság elnöke a dékán, tagjai a dékánhelyettesek, az intézetigazgatók, a dékáni hivatalvezető, további 3 oktató tagját a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja meg. A titkári teendőket a dékáni hivatalvezető látja el. A bizottsági ülésekre a témához kapcsolódóan szakértő vendégeket lehet hívni. f) Kari Fegyelmi Bizottság (KFB) - A Kar a NYME Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer IV. fejezet Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása c. szabályzat 39. (2) pontja alapján Kari Fegyelmi Bizottságot hoz létre, - a Kari Fegyelmi Bizottság 3 tagú: két főt a KT választ mandátumának idejére, - egy főt a HÖK delegál az Alapszabályában meghatározottak szerint, - a bizottság elnökét a tagok maguk közül választják egyszeri többséggel. 9

10 4. A Kar intézetei MŰVÉSZETI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET Név Beosztás Telefon Dr. Simon István Ágoston PhD. intézetigazgató, egyetemi docens Árvayné Nezvald Anett művésztanár Baloghné Dr. Bakk Adrienn PhD. adjunktus Dr. Gáspárdy Tibor PhD. egyetemi docens Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA egyetemi docens Major Eleonóra testnevelő tanár Mentesné Tauber Anna művésztanár Ősz Róbert művésztanár Révész József tanársegéd Madár Sarolta intézeti titkár NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Név Beosztás Telefon Szélesné Dr. Ferencz Edit PhD. intézetigazgató egyetemi docens Fazekas Ildikó mestertanár Dr. Hartl Éva PhD. egyetemi docens Dr. Józsa Éva DLA egyetemi docens Dr. Katona László PhD. főiskolai docens Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD. adjunktus Kollarics Tímea tanársegéd Dr. Patyi Gábor PhD. egyetemi docens Dr. Varga László PhD. egyetemi docens Dr. Zsubrits Attila PhD. egyetemi docens Simon-Czinder Anita intézeti munkatárs

11 TÁRSADALOM-, SZOCIÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYOK INTÉZET Név Beosztás Telefon Dr. Molnár Katalin PhD. intézetigazgató, egyetemi docens Babai Zsófia adjunktus Dr. habil Bodnár Gabriella PhD. egyetemi docens Frang Gizella tanársegéd Dr. Haász Sándor PhD. főiskolai docens Hirschler Erzsébet nyelvtanár Dr. Katona György PhD. egyetemi docens Kitzinger Arianna tanársegéd Koloszár Ibolya tanársegéd Dr. Kovácsné Vinkovics Éva tanársegéd Dr. Molnár Csilla PhD. egyetemi docens Dr. Varga Norbert PhD. adjunktus Dr. Varga Szabolcs PhD. egyetemi docens Dr. Závoti Józsefné PhD. egyetemi docens Forgács Dávidné Virágh Natália intézeti titkár HUMÁNTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Név Beosztás Telefon Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD. kutatóközpont-vezető Madár Sarolta intézeti titkár PEDAGÓGUSKÉPZÉSI IRODA Név Beosztás Telefon Dr. Patyi Gábor PhD. oktatási dékánhelyettes Némethné Gosztola Anita ügyvivő szakértő bpk.nyme.hu 11

12 5. A Hallgatói Önkormányzat A NymE BPK Hallgatói Önkormányzata (HÖK) látja el a hallgatók érdekképviseletét. A kari HÖK tagja minden beiratkozott hallgató. A kari HÖK operatív, végrehajtó szervezete a Választmány, amelynek tagjait a hallgatók választják. A választmány tagjai képviselik a hallgatókat a Kari Tanácsban és az egyes kari bizottságokban, valamint az Egyetemi Tanácsban. A kari HÖK a Kari Tanácsban szavazati joggal 4 fővel képviselteti magát. A kari HÖK legfontosabb feladatai: - érdekképviselet, érdekérvényesítés; - szolgáltatás, rendezvényszervezés (bálok, hallgatói napok stb.); - tanulmányi ösztöndíjak meghatározásában való részvétel; - a Felsőoktatási Törvényben előírt jogot, miszerint többek között minden hallgató véleményezheti oktatóját Az oktatói munka hallgatói véleményezése kérdőív kitöltése útján gyakorolja; - kapcsolatban áll a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával. A kari HÖK működésének tisztaságát a hallgatókból álló Ellenőrző Bizottság felügyeli. A HÖK vezetősége: Elnök. Hatos Viktória Általános alelnök: Matajsz Berta Luca Gazdasági alelnök: Bogdán Éva 12

13 6. Oktatást segítő egységek DÉKÁNI HIVATAL Név Beosztás Telefon Égető Erika dékáni hivatalvezető Szalma Mária dékáni titkárnő Peszlenné Balogh Zsuzsanna általános előadó Nagyné Németh Edit ügyvivő szakértő Horváth Flóriánné gazdasági előadó Lomnici Ervin gépkocsivezető KÖNYVTÁR Név Beosztás Telefon Kissné Jáki Gabriella könyvtári koordinátor Horváth Csaba informatikus könyvtáros A Pedagógiai Kar Könyvtára a karon folyó oktató, kutató és kulturális munkát segítő szervezeti egység. Szakjellegének megfelelően elsősorban a pedagógia, pszichológia, társadalomtudományok, irodalomtudományok, néprajz és ezek határterületeinek irodalmát gyűjti. A többi tudományterület szakirodalmát a mindenkori képzési struktúra határozza meg. Az állomány nagysága mintegy 66 ezer könyvtári egység: könyv és bekötött, tékázott folyóirat, elektronikus (digitális) dokumentum, egyéb dokumentum szakdolgozatok. 58 féle kurrens folyóirat jár a könyvtárba. Az állomány teljes mértékben feltárt, hagyományos és elektronikus katalógusban visszakereshető. Könyvtárunk nyilvános könyvtár, a helyben használat bárki számára biztosított, beiratkozást nem igényel. A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött, a Kar nappali tagozatos hallgatói és az egyetem dolgozói részére ingyenes. A beiratkozó olvasó olvasójegyet kap, amit köteles könyvtárlátogatáskor magával hozni. Az olvasójegy nem ruházható át másra. 13

14 A könyvtár szolgáltatásai: helyben olvasás, kölcsönzés, másolatszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfiakészítés, kiállítások rendezése, közreműködés rendezvényeken könyvtári eszközökkel, helyi és on-line adatbázisok lekérdezése. Elérhetőség: Telefon: 99/ Könyvtári weboldal: Online katalógus (Webopac): Nyitva tartás a tanév folyamán: hétfő: óráig kedd: óráig szerda: óráig csütörtök: óráig péntek: óráig 7. Gyakorló intézmények A szakmai tanárképzésekben részvevő hallgatók, valamint a pedagógia, a játék és szabadidő szervező MA képzés hallgatói a város általános és középiskoláiban, az óvodapedagógus képzésben résztvevő hallgatók a NymE gyakorló óvodáiban és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiban és az ágfalvi óvodában, a szociálpedagógus szakos hallgatók a város oktatási és szociális intézményeiben, a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók a város módszertani bölcsődéjében, a média moderátor FSZ képzés hallgatói pedig a város média intézményeiben és a város nyomdáiban végzik szakmai gyakorlatukat. A NymE gyakorló intézményei: Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Óvodavezető: Kozák Tamásné 9400 Sopron, Zsilip u. 1. Telefon: 99/ Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája Óvodavezető: Kozák Tamásné 9400 Sopron, Ferenczy u. 5. Telefon: 99/

15 8. Szolgáltatások A Nyugat-magyarországi Egyetem honlapja: A Benedek Elek Pedagógiai Kar honlapja: A honlapon található hallgatókat érintő szabályzatok elérhetősége: hallgatóknak dokumentumok Számítástechnikai és oktatástechnikai szolgáltatások: A Pedagógiai Kar 1 számítógépes tanteremmel rendelkezik, amelyeket a tanórákon kívül is használhatnak a hallgatók gyakorlásra, írásbeli feladatok elkészítésére, kinyomtatására. Fogyatékos hallgatók számára nyújtott speciális szolgáltatások: A kollégiumban a mozgáskorlátozott hallgatók számára tervezett és berendezett szoba áll rendelkezésre. Az udvari bejáraton keresztül rokkant kocsival megközelíthető a lift, amely a kollégiumi és az oktatási szintek megközelítését teszi lehetővé. A gyengénlátó- és vak hallgatók számára oktatási hangkazetták, Wintalker (beszélő program), CD-lemezek állnak rendelkezésre. A fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó kari koordinátor: Dr. Závoti Józsefné PhD. egyetemi docens Szociális- és Neveléstudományi Intézet Telefon: 99/ Kultúra, sport, szórakozás: Sopron a diákokról és a kulturális, művészeti életéről nevezetes város. Ha csak a Soproni Ünnepi Hetek rendezvény-sorozataira gondolunk, világossá válik, hogy egy város csokorba gyűjtött kulturális, művészeti, sport és egyéb megmozdulásának egész évben kell, hogy bázisa legyen. Ezt a bázist adják a városunkban élő ismert zeneszerzők, képzőművészek, irodalmár előkelőségek. Karunk az oktatott szakoknak köszönhetően gazdag kulturális programot kínál hallgatóinknak, a városnak. Hiánytalan felsorolására nem vállalkozhatunk, de példaként néhányat említünk közülük: évente több koncertet adnak zeneművész tanáraink, festőművész tanáraink munkáiból számtalan kiállítás nyílik. Vers- és prózamondó versenyeken, népzenei vetélkedőkön vesznek részt hallgatóink. A kar sportegyesületében kézilabda, röplabda, kosárlabda sportágakban veszünk részt az egyetemisták versenyein. Népszerű a fittnes-klub, az aerobik. Sportolási lehetőségek: kondicionáló terem; szabadtéri sportlétesítmények (kézi-, futó- és röplabdapálya). Étkezés: büfé: hétfőtől csütörtökig óráig péntek óráig szombat óráig Ital- és kávéautomata a főépület I. emeletén, a tetőtérben és a kollégium földszintjén található. 15

16 9. Társadalmi szervezetek Egyetemi Közalkalmazotti Tanács Kari képviselő: Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens Helye: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Telefon: 99/ Egyesületek, alapítványok: Soproni Képzősök Baráti Köre Elnök: Kanczler Balázs Titkár: Szalma Mária Elérhetőség: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Telefon: 99/ Számlaszám: UniCredit Bank Az egyesület célja, hogy tevékenységét minél több az intézményben végzett, illetve tanulmányait itt folytató hallgatóval, továbbá az intézmény jelenlegi és nyugállományba vonult, vagy más területen dolgozó oktatóival, munkatársaival megismertesse. Az egyesület célja továbbá olyan fórumok létrehozása és működtetése, melyek segítik a kapcsolattartást a nevezett személyek között. Az egyesület az intézmény működését segíti, támogatja. Az egyesület célja továbbá: - folyóiratok, könyvek szerkesztésében, gondozásában, kiadásukban való közreműködés, - képzés, oktatás, ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása, - ülések, viták, megbeszélések, konferenciák rendezése, - hallgatók támogatása. Alapítvány a Soproni Főiskoláért Elnök: Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens Elérhetősége: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Telefon: 99/ Számlaszám: Az alapítvány működésének célja: a Benedek Elek Pedagógiai Kar képzési,- továbbképzési feladatainak segítése. Benedek Elek Főiskola Diáksport Egyesülete Elnök: Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens Elérhetősége: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Telefon: 99/

17 17

18 18

19 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. rész Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSE 67. (3) A regisztrációs héten nappali tagozaton órarend szerinti oktatás nincs. 68. (7) A hallgató a tanulmányai során felsőoktatási szakképzésben és szakirányú továbbképzésben 2, alapképzésben 4, mesterképzésben 2 passzív félévet vehet igénybe. A hallgatói jogviszony első szünetelésére csak az első félév sikeres teljesítését követően kerülhet sor. [Kivétel a TVSZ 68. (7) bekezdés c) és e) pontja]. E szabály alól a Kar dékánja indokolt esetben felmentést adhat. Az aktív félév passzívvá nyilvánítását a Tanulmányi Bizottság elnöke engedélyezheti. A passziválási kérelem benyújtási határideje a szorgalmi időszak 4. hetének vége. A Tanulmányi Bizottság elnöke alapos indok alapján engedélyezheti az aktív félév passzívvá nyilvánítását az őszi félévben október 15-ig, a tavaszi félévben március 15-ig. A Kar vezetője egészségügyi okokból vagy méltányossági alapon az aktív félév passzívvá nyilvánítását október 15-én, illetve március 15-én túl is engedélyezheti. 72. A részképzés, vendéghallgatói jogviszony keretében folytatott képzés (9) Az Erasmus+ mobilitási programban részt vevő magyar hallgatók felmentést kapnak a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott eljárási határidők betartása alól, amennyiben a kinntartózkodás időtartama, a külföldi egyetem szemeszterbeosztása ezt indokolja, és erről előzetesen a Kart tájékoztatják. Az Erasmus-kapcsolatokért felelős dékánhelyettes tájékoztatja a Tanulmányi Osztályt és a HÖK-ot az Erasmus-képzésben résztvevő hallgatókról a félév kezdetén. Az Erasmus+ mobilitási program keretében külföldi fogadó intézményben tanuló hallgató a Benedek Elek Pedagógiai Karon felvehető kötelező és kötelezően választható tantárgyakat oly módon teljesítheti, hogy: 1. a külföldi fogadó intézményben teljesített tárgyakat kreditelismerési eljárás keretében honosíttatja, vagy 2. a külföldi tanulmányi programban nem szereplő, de a Benedek Elek Pedagógiai Karon az adott félévben felvett tárgyakat a hazatérését követően a következő félév szorgalmi időszakának kezdetéig teljesítheti (vizsgák, beszámolók) a tantárgyat gondozó Intézettel egyeztetett és az oktatási dékánhelyettes által meghatározott határidőig. 19

20 Az évközi jeggyel záruló tantárgyak esetén az ösztöndíjas hallgató köteles még kiutazása előtt a tárgy oktatójával a teljesítés feltételeiről (házi dolgozat, stb.) egyeztetni. Az egyeztetés megtörténtét az oktató az arra szolgáló formanyomtatványon aláírásával igazolja. Amennyiben a hallgató nem egyeztet az oktatóval, az oktató nem köteles az adott tárgyból az aláírást megadni. Ha az Erasmus+ mobilitásban részt vevő hallgató a külföldi fogadó intézményben teljesített tanulmányai alapján kreditelismerést kíván érvényesíteni, a megfelelő igazolások benyújtásával a Kreditátviteli Bizottságtól kreditelismerési eljárást kérhet, melynek alapján a Kreditátviteli Bizottság kiadja a kreditelismerésről szóló igazolást. Az igazolás hiányában a hallgatónak a tárgyat a TVSZ-ban előírtak szerint teljesítenie kell. A kreditelismerési eljárás menete: A hallgató a hazaérkezését követő 10 munkanapon belül benyújtja a Kreditátviteli Bizottsághoz az elismerési kérelmet, amelyhez az alábbi dokumentumokat kell csatolnia: 1. a hallgatott és elismertetendő tárgy(ak) pontos címét, 2. a hallgatott tárgy(ak) hitelesített tematikáját, 3. a hallgatott tárgyhoz megadott szakirodalom jegyzékét, 4. a hallgatott tárgyat előadó oktató nevét, beosztását, tudományos fokozatát. A kreditelismerési kérelmet a fenti csatolmányokkal együtt a Tanulmányi Osztályon kell leadni. A kérelmet a Kreditátviteli Bizottság továbbítja véleményezésre a Benedek Elek Pedagógiai Karon érintett képzés szakfelelősének, aki az elismertetendő tantárgy felelősével egyeztetve javaslatot tesz a tantárgy elfogadására, valamint a kreditpontok számára és ötfokozatú skálán az érdemjegyre. Egy külföldi tantárgy akkor fogadható el, ha tartalma (a fejlesztendő kompetenciák, ismeretek, attitűdök) legalább 70%-ban fedik a Benedek Elek Pedagógiai Kar tantervében szereplő tantárgy tartalmait. A szakfelelős javaslata alapján a Kreditátviteli Bizottság dönt a jegybefogadásról. Döntéséről a kérelmező hallgatót, a Tanulmányi Osztályt és az Erasmus intézményi koordinátort is tájékoztatja. A hallgató a külföldi fogadó intézményben hallgatott és a hazai tantervben szereplő tárgyaknak nem megfeleltethető tárgyakat a TVSZ-ben meghatározott szabályok figyelembevételével C tantárgynak elismertetheti. 73. A hallgató beiratkozási, bejelentkezési és bejelentési kötelezettsége (2) A bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató az előző félév tantervében meghatározott tanulmányi és vizsgakötelezettségének, költségtérítés/önköltség befizetési kötelezettségének eleget tegyen. Ha a hallgató beiratkozási/bejelentési kötelezettséget önhibájából elmulasztotta, csak engedéllyel és különeljárási díj befizetése mellett teheti meg. A regisztrációs hét időpontjáról a Tanulmányi Rend rendelkezik. A beiratkozás/bejelentkezés pótlására a Tanulmányi Bizottság elnöke adhat engedélyt. Az utólagos beiratkozásért/bejelentkezésért - engedély birtokában különeljárási díj fizetendő. Az utólagos beiratkozásra/bejelentkezésre a szorgalmi időszak 2. hete után nincs lehetőség. 20

21 74. Tantárgyak felvétele (2) Nappali tagozatos hallgatók azokon a szakokon, ahol 30 kreditértékű féléves összefüggő gyakorlat van, a gyakorlat ideje alatt a mintatantervben foglaltakon felül csak CV-s kurzusokat és órai elfoglaltságot nem igénylő kurzusokat (szakdolgozat, záródolgozat) vehetnek fel. A CV-s kurzusok felvételének rendje a tantárgyfelvétel rendjével egyezik meg. (4) A tantárgyakat a kari Tanulmányi Rend szerinti időszakban lehet felvenni. Utólagos tárgyfelvételre az időszak lezárultát követően 2 hétig van lehetőség engedély birtokában. Az utólagos tárgyfelvételért különeljárási díj fizetendő. (7) Egymásra épülő tantárgyak felvétele A hallgatónak lehetősége van egymásra épülő tantárgyak azonos félévben történő felvételére. Amennyiben a hallgató az előkövetelményt képező tárgyból már rendelkezik aláírással, az előkövetelményként szereplő tantárgyat CV-s kurzusként kell felvenni. Az előkövetelményt képező tárgyból előbb kell érdemjegyet szerezni. Egymásra épülő tantárgyak egyidejű felvételére - engedély birtokában különeljárási díj fizetendő. Tantárgyak felvételére a hallgatónak csak akkor van lehetősége, ha nem áll fenn tartozása sem a kar, sem pedig a kollégium felé. 75. Részvétel a foglalkozásokon (3) A levelező tagozatos hallgatók kötelező foglalkozásokon való részvételének rendjét az adott tárgy oktatója által összeállított, és az intézetigazgató által jóváhagyott tematikában kell szabályozni. (5) Gyakorlati képzés A gyakorlati képzésen való igazolt, vagy engedélyezett távolmaradás esetén a pótlás feltételeit a tantárgy felelőse, illetve a gyakorlatért felelős oktató határozza meg. A pótlás csak az adott félévben lehetséges. Egyéb esetekben az oktatási dékán helyettes dönt arról, hogy lehetséges-e a pótlás. 77. A vizsgák és szigorlatok rendje, a vizsgaidőszak (1) A vizsgaidőszak időtartamát a Kari Tanács által jóváhagyott Tanulmányi Rend szabályozza. Levelező tagozaton a szakon tanuló hallgatók igényeinek felmérése alapján törekedni kell arra, hogy minden tárgyból legalább egy vizsga időpontja szombati nap legyen. Elővizsga legfeljebb két tárgyból, a szorgalmi időszak utolsó hetében a Tanulmányi Bizottság elnökének engedélyével tehető. (4) A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató egy vizsgajelentkezési lehetőséget kimerít. Amennyiben a hallgató igazolni tudja a vizsgáról való távolmaradását, az igazolást a tantárgy érintett intézeti titkárának kell bemutatni 5 munkanapon belül. Igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató köteles a hatályos térítési díjakat tartalmazó szabályzat szerinti összeget megfizetni. A következő vizsgára ismételt javítóvizsgadíj fizetési kötelezettség nélkül lehet jelentkezni. Ha a hallgató csak vizsgára (CV) vesz fel tárgyat és az nem egymásra épülő tárgyak egyike, az aktuális szorgalmi időszak utolsó két hetében, illetve a vizsgaidőszakban tehet vizsgát. A meghirdetett vizsga ez lehet vizsga, javító-, ismétlő javítóvizsga beleszámít a háromszori vizsgalehetőségbe. 21

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 1. függelék 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOPRON 2011. A Nyugat-magyarországi Egyetem [a továbbiakban: Egyetem] a on (továbbiakban:

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2012/2013-as tanévtől (a Szervezeti és működési szabályzat 3/B. számú melléklete) Elfogadva: 2012. október 16.,

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 2012 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Megjegyzés: Ha a hallgatóra nézve az előző tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezése kedvezőbb, akkor azt kell irányadónak tekinteni!

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2010. június 24. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől. Az SzMSz 3.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől. Az SzMSz 3. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől Az SzMSz 3. számú melléklete 2006 1 Bevezetés A Nyíregyházi Főiskola (továbbiakban: Főiskola)

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 2. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 22.1.A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, valamint a jelen szabályzat

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs, 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT 2014

DOKTORI SZABÁLYZAT 2014 DOKTORI SZABÁLYZAT 2014 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Oldalszám I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 II. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI 5 1. fejezet: Az SZFE Doktori Tanácsa 5 2. fejezet: A Doktori

Részletesebben