NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2015/2016. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2015/2016. tanév"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

2 DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hallgatónk! Szeretettel üdvözlöm a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán! Örülök, hogy a 2015/2016. tanévben Karunkon kezdheti meg tanulmányait. Kérem, engedje meg, hogy ezzel a Tanulmányi Tájékoztatóval a felsőoktatás útvesztőjében kis segítséggel szolgáljunk Önnek! Ebben a kiadványban igyekeztünk összefoglalni azokat a fontos információkat, melyek segíthetik Önt abban, hogy tanulmányait megkezdje, folytassa és reményeink szerint sikeresen be is fejezze. A kreditrendszerű oktatás a hallgatók számára nagyobb szabadságot biztosít, tágabb lehetőségeket kínál, mind a tanulmányok folytatásának ütemezésében, mind a tanulmányok tartalmi vonatkozásaiban. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tárgyak nem csak a szükséges kreditpontok megszerzését, hanem a hallgatók egyéni érdeklődésének kielégítését is szolgálják. Egyben felelősség, önálló döntés, tervezés, kihívás is hiszen jövőbeli céljai megvalósításához szükséges ismereteket kell most az általunk felkínált, remélhetően bőséges és ígéretes kínálatból kiválasztania és elsajátítania. Magunk is voltunk diákok, és tudjuk, hogy a legnagyobb segítséget a felsőbb éves tapasztalt diáktársak tudják megadni, ezért figyelmébe ajánljuk a kari HÖK (Hallgatói Önkormányzat) szervezetet. További tájékoztatásért keresse az Egyetemi Tanulmányi Központ (ETK) készséges munkatársait! Ha pedig olyan gondja, kívánsága van, ami magasabb szintű döntést, segítségét igényel, kérem, forduljon hozzám, oktató és vezető kollégáimhoz bizalommal! Oktatóink, s valamennyi munkatársam nevében eredményes tanulást és boldog diákéveket kívánok. A hagyományos selmecbányai köszöntéssel: Jó szerencsét! Dr. Katona György dékán

3 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron A KAR BEMUTATÁSA

4 TARTALOMJEGYZÉK A Kar alapítása, rövid története... 6 A Kar vezetése... 6 A Kari Tanács... 8 A Kar intézetei A Hallgatói Önkormányzat Oktatást segítő egységek Gyakorló intézmények Szolgáltatások Társadalmi szervezetek A Kari Szabályzatok megtalálhatók a Kar honlapján, a Hallgatóknak menüpontban, a Szabályzatok almenüben.

5 Karunk főépületi homlokzata régen és ma

6 1. A Kar alapítása, rövid története 1874-ben nyílt meg a Soproni Gyermekkert Egylet Petrik Vilma vezetésével, majd 1875-ben indult meg az első gyermekkertésznői tanfolyam ben kétéves képzési idővel és a gyakorlati oktatás számára két óvodával, azaz gyermekkerttel rendelkezett ez egyesület. Az első óvóképzős intézet a tanítóképzővel együtt kezdte meg működését az Irgalmas Rend épületében az 1899/1900-as tanévtől kezdődően. A Megváltóról elnevezett szerzetesnők kongregációjának tulajdona volt az épület, melyben középfokú óvóképzés folyt az államosításig szeptember 8-án nyitotta meg kapuit Sopron új felsőoktatási intézménye, az Óvónőképző Intézet. Az 1989/90-es tanévtől már a hat féléves új főiskolai tanterv alapján kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók ben Benedek Elek nevét vette fel a főiskola szeptember 1-jétől az Óvóképző Főiskola Benedek Elek Pedagógiai Főiskolaként került be a Felsőoktatási Törvényben elismert állami felsőoktatási intézmények sorába január l-jétől a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karaként, szeptember 1-től Benedek Elek Pedagógiai Karként működik az intézmény, mely közel 900 hallgatót képez. A karon Mérnöktanár MA, Közgazdásztanár MA, Pedagógiatanár MA, Játék- és szabadidő-szervező tanár MA, Óvodapedagógus BA, Német nemzetiségi óvodapedagógus BA, Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA, Szociálpedagógia BA szintű képzés folyik nappali és levelező tagozaton. Felsőoktatási szakképzési szakok is megtalálhatóak Karunk oktatási palettáján: Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Kommunikáció és média szak moderátor szakiránya, valamint a Szociális és ifjúsági munka szak ifjúságsegítő szakiránya. Az alap- és mesterképzéseken kívül pedagógus szakirányú továbbképzési-, pedagógus szakvizsgára felkészítő programokat és OKJ-s képzéseket kínál a Pedagógiai Kar. Karunk oktató-kutató munkáját a Humántudományi Kutatóközpont, az oktatásszervezői feladatok ellátását a Pedagógusképzési Iroda segíti. 2. A Kar vezetése Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Központi telefonszám: 99/ Titkárság telefonszáma: 99/ Fax: 99/ Honlap: Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Az intézményi azonosító szám: FI 21120

7 Dékán: Dr. Katona György egyetemi docens telefon: 99/ Oktatási dékánhelyettes: Dr. Patyi Gábor egyetemi docens telefon: 99/ Tudományos és külügyi dékánhelyettes Dr. Varga László egyetemi docens telefon: 99/ Dékáni hivatalvezető: Égető Erika ügyvivő szakértő telefon: 99/ Tanácsadó testületek: a) Dékáni Tanács (DT) - Az oktatás, a nevelés, a gyakorlati képzés kérdésein túl mindazzal foglalkozik, amit a dékán az ülésein előterjeszt. Az előterjesztett ügyekben határozatokat hoz, melyeket a dékán foganatosít, - a Tanácsnak hivatalból tagjai: a dékán, a dékánhelyettesek és a szervezeti egységek vezetői b) Intézetigazgatói Tanács (IT) - A Kar oktatási-szervezeti egységeinek tanácsadó, koordináló testülete. Az Intézetigazgatói Tanács véleményező, szervező tevékenységével segíti a tanszékek, szakmai munkáját, együttműködését, a dékán szakmai munkáját. A Tanács ügyrendjét és működését maga határozza meg, - a Tanács tagjai az intézetek igazgatói, - a Tanács munkáját az elnök irányítja. Az elnököt az Intézetigazgatói Tanács maga választja. A testület összehívása, munkájának irányítása az elnök feladata, - a Kari Tanács és a dékán a testületet felkérheti szakmai állásfoglalás kialakítására, szakmai döntések előkészítésére, - az Intézetigazgatói Tanács együttműködik a dékánhelyettesekkel, munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a dékánnak és a Kari Tanácsnak. 7

8 3. A Kari Tanács A NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanácsa a kar vezető testülete, amely döntési, ellenőrzési, véleményezési és javaslattételi jogokkal rendelkezik A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma 18 fő. Tisztsége alapján tagja: a dékán, aki egyben a testület elnöke. A KT-nak választás alapján tagja: 12 fő a kari oktatók köréből, 1 fő az egyéb foglalkoztatottak köréből és 4 fő a hallgatók képviseletében. A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal vesznek részt: a dékánhelyettesek, az intézetek vezetői, a szakfelelősök, a KAT kari képviselője, a reprezentatív szakszervezet titkára, a szervezeti egységek vezetői és a kari dékán által felkért külső szakemberek. A Kari Tanács titkára a dékáni hivatalvezető. A Kari Tanács testületei: A Kari Tanács a Pedagógiai Kar működésének elősegítésére, a nevelési, oktatási, tudományos, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, azok végrehajtásának ellenőrzésére állandó bizottságokat és munkabizottságokat hoz létre. A bizottsági tagokat és az elnököt a kari dékán előterjesztésére a Kari Tanács választja. A szakmai testületek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. A Kari Tanács állandó bizottságai: - A bizottsági tagokat és elnököt a dékán előterjesztésére a Kari Tanács választja. A szakmai testületek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, - a bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára alakítja meg. a) Tanulmányi Bizottság (TB) A NymE SZMSZ III. rész 7. fejezetében foglalt Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban hatáskörébe utalt tanulmányi és vizsgaügyeiben, a hallgató írásbeli kérelme alapján, első fokon eljáró bizottság. A testület elnöke a Kar oktatási dékánhelyettese. Tagjai a Kari Tanács által választott kari oktató, az ETK egy munkatársa és a Kari HÖK által delegált két fő kari hallgató. b) Kreditátviteli Bizottság (KB) - A hallgatók kreditakkumulációval kapcsolatos ügyeiben, valamint a NYME SZMSZ III. rész 7. fejezetének ban felsorolt esetekben eljáró bizottság, - elnöke a Karoktatási dékán-helyettese, titkárát a Kari Tanács választja, tagjai a szakfelelősök, - a bizottság döntéséhez szakértő személy segítségét kérheti. c) Tudományos Bizottság (TB) - Alapvető működési területe a Kar oktatóinak és hallgatóinak tudományos és művészeti tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, javaslatok előterjesztése, - a bizottság elnöke a tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes. Tagjai: a kutatóközpont vezetője, a Kari TDT elnöke, a Tehetségpont vezetője és a szakkollégium(ok) hallgatói elnöke(i), további 3 oktató tagját a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja meg. 8

9 d) Tudományos Diákköri Tanács (TDT) - A Kari Tudományos Diákkör célja a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutató munkába, a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése, a TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságának megteremtése, hasznosításának támogatása, - a TDT tanár elnökét és titkárát a Kari Tanács diáktárselnökét és titkárát a Hallgatói Önkormányzat delegálja a testületbe, tagjai a diákkörök képviselői, - a TDT munkája fölött a felügyeletet az általános dékán-helyettes látja el, - a TDT a NYME SZMSZ III. rész Hallgatói Követelményrendszer 8. fejezet alapján szervezi munkáját. e) Kari Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottság (KSMB) - A KSMB a Kari Tanács átfogó javaslattevő, döntés előkészítő és végrehajtást ellenőrző szervezete, - feladata a Kar hosszú-, közép-, rövid távú és programszintű tervjavaslatainak a kimunkálása, a Kar működésének és a környezet változásainak folyamatos elemzése és értékelése, s ezek alapján az elfogadott tervek aktualizálásának kezdeményezése, - a Kar képzési, kutatási és művészeti tevékenység követelményrendszerének biztosítása és folyamatos ellenőrzése, - a bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, feladattervek, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására, - évente értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, - az alternatív célok meghatározásánál, majd a döntés utáni végrehajtásnál alapvető szerepet játszó információs rendszer, szervezeti struktúra, feladat- és hatáskörök és a működési zavarok elemzése, korrigálásukra javaslatok kidolgozása, - a bizottság elnöke a dékán, tagjai a dékánhelyettesek, az intézetigazgatók, a dékáni hivatalvezető, további 3 oktató tagját a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja meg. A titkári teendőket a dékáni hivatalvezető látja el. A bizottsági ülésekre a témához kapcsolódóan szakértő vendégeket lehet hívni. f) Kari Fegyelmi Bizottság (KFB) - A Kar a NYME Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer IV. fejezet Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása c. szabályzat 39. (2) pontja alapján Kari Fegyelmi Bizottságot hoz létre, - a Kari Fegyelmi Bizottság 3 tagú: két főt a KT választ mandátumának idejére, - egy főt a HÖK delegál az Alapszabályában meghatározottak szerint, - a bizottság elnökét a tagok maguk közül választják egyszeri többséggel. 9

10 4. A Kar intézetei MŰVÉSZETI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET Név Beosztás Telefon Dr. Simon István Ágoston PhD. intézetigazgató, egyetemi docens Árvayné Nezvald Anett művésztanár Baloghné Dr. Bakk Adrienn PhD. adjunktus Dr. Gáspárdy Tibor PhD. egyetemi docens Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA egyetemi docens Major Eleonóra testnevelő tanár Mentesné Tauber Anna művésztanár Ősz Róbert művésztanár Révész József tanársegéd Madár Sarolta intézeti titkár NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Név Beosztás Telefon Szélesné Dr. Ferencz Edit PhD. intézetigazgató egyetemi docens Fazekas Ildikó mestertanár Dr. Hartl Éva PhD. egyetemi docens Dr. Józsa Éva DLA egyetemi docens Dr. Katona László PhD. főiskolai docens Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD. adjunktus Kollarics Tímea tanársegéd Dr. Patyi Gábor PhD. egyetemi docens Dr. Varga László PhD. egyetemi docens Dr. Zsubrits Attila PhD. egyetemi docens Simon-Czinder Anita intézeti munkatárs

11 TÁRSADALOM-, SZOCIÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYOK INTÉZET Név Beosztás Telefon Dr. Molnár Katalin PhD. intézetigazgató, egyetemi docens Babai Zsófia adjunktus Dr. habil Bodnár Gabriella PhD. egyetemi docens Frang Gizella tanársegéd Dr. Haász Sándor PhD. főiskolai docens Hirschler Erzsébet nyelvtanár Dr. Katona György PhD. egyetemi docens Kitzinger Arianna tanársegéd Koloszár Ibolya tanársegéd Dr. Kovácsné Vinkovics Éva tanársegéd Dr. Molnár Csilla PhD. egyetemi docens Dr. Varga Norbert PhD. adjunktus Dr. Varga Szabolcs PhD. egyetemi docens Dr. Závoti Józsefné PhD. egyetemi docens Forgács Dávidné Virágh Natália intézeti titkár HUMÁNTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Név Beosztás Telefon Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD. kutatóközpont-vezető Madár Sarolta intézeti titkár PEDAGÓGUSKÉPZÉSI IRODA Név Beosztás Telefon Dr. Patyi Gábor PhD. oktatási dékánhelyettes Némethné Gosztola Anita ügyvivő szakértő bpk.nyme.hu 11

12 5. A Hallgatói Önkormányzat A NymE BPK Hallgatói Önkormányzata (HÖK) látja el a hallgatók érdekképviseletét. A kari HÖK tagja minden beiratkozott hallgató. A kari HÖK operatív, végrehajtó szervezete a Választmány, amelynek tagjait a hallgatók választják. A választmány tagjai képviselik a hallgatókat a Kari Tanácsban és az egyes kari bizottságokban, valamint az Egyetemi Tanácsban. A kari HÖK a Kari Tanácsban szavazati joggal 4 fővel képviselteti magát. A kari HÖK legfontosabb feladatai: - érdekképviselet, érdekérvényesítés; - szolgáltatás, rendezvényszervezés (bálok, hallgatói napok stb.); - tanulmányi ösztöndíjak meghatározásában való részvétel; - a Felsőoktatási Törvényben előírt jogot, miszerint többek között minden hallgató véleményezheti oktatóját Az oktatói munka hallgatói véleményezése kérdőív kitöltése útján gyakorolja; - kapcsolatban áll a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával. A kari HÖK működésének tisztaságát a hallgatókból álló Ellenőrző Bizottság felügyeli. A HÖK vezetősége: Elnök. Hatos Viktória Általános alelnök: Matajsz Berta Luca Gazdasági alelnök: Bogdán Éva 12

13 6. Oktatást segítő egységek DÉKÁNI HIVATAL Név Beosztás Telefon Égető Erika dékáni hivatalvezető Szalma Mária dékáni titkárnő Peszlenné Balogh Zsuzsanna általános előadó Nagyné Németh Edit ügyvivő szakértő Horváth Flóriánné gazdasági előadó Lomnici Ervin gépkocsivezető KÖNYVTÁR Név Beosztás Telefon Kissné Jáki Gabriella könyvtári koordinátor Horváth Csaba informatikus könyvtáros A Pedagógiai Kar Könyvtára a karon folyó oktató, kutató és kulturális munkát segítő szervezeti egység. Szakjellegének megfelelően elsősorban a pedagógia, pszichológia, társadalomtudományok, irodalomtudományok, néprajz és ezek határterületeinek irodalmát gyűjti. A többi tudományterület szakirodalmát a mindenkori képzési struktúra határozza meg. Az állomány nagysága mintegy 66 ezer könyvtári egység: könyv és bekötött, tékázott folyóirat, elektronikus (digitális) dokumentum, egyéb dokumentum szakdolgozatok. 58 féle kurrens folyóirat jár a könyvtárba. Az állomány teljes mértékben feltárt, hagyományos és elektronikus katalógusban visszakereshető. Könyvtárunk nyilvános könyvtár, a helyben használat bárki számára biztosított, beiratkozást nem igényel. A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött, a Kar nappali tagozatos hallgatói és az egyetem dolgozói részére ingyenes. A beiratkozó olvasó olvasójegyet kap, amit köteles könyvtárlátogatáskor magával hozni. Az olvasójegy nem ruházható át másra. 13

14 A könyvtár szolgáltatásai: helyben olvasás, kölcsönzés, másolatszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfiakészítés, kiállítások rendezése, közreműködés rendezvényeken könyvtári eszközökkel, helyi és on-line adatbázisok lekérdezése. Elérhetőség: Telefon: 99/ Könyvtári weboldal: Online katalógus (Webopac): Nyitva tartás a tanév folyamán: hétfő: óráig kedd: óráig szerda: óráig csütörtök: óráig péntek: óráig 7. Gyakorló intézmények A szakmai tanárképzésekben részvevő hallgatók, valamint a pedagógia, a játék és szabadidő szervező MA képzés hallgatói a város általános és középiskoláiban, az óvodapedagógus képzésben résztvevő hallgatók a NymE gyakorló óvodáiban és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiban és az ágfalvi óvodában, a szociálpedagógus szakos hallgatók a város oktatási és szociális intézményeiben, a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók a város módszertani bölcsődéjében, a média moderátor FSZ képzés hallgatói pedig a város média intézményeiben és a város nyomdáiban végzik szakmai gyakorlatukat. A NymE gyakorló intézményei: Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Óvodavezető: Kozák Tamásné 9400 Sopron, Zsilip u. 1. Telefon: 99/ Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája Óvodavezető: Kozák Tamásné 9400 Sopron, Ferenczy u. 5. Telefon: 99/

15 8. Szolgáltatások A Nyugat-magyarországi Egyetem honlapja: A Benedek Elek Pedagógiai Kar honlapja: A honlapon található hallgatókat érintő szabályzatok elérhetősége: hallgatóknak dokumentumok Számítástechnikai és oktatástechnikai szolgáltatások: A Pedagógiai Kar 1 számítógépes tanteremmel rendelkezik, amelyeket a tanórákon kívül is használhatnak a hallgatók gyakorlásra, írásbeli feladatok elkészítésére, kinyomtatására. Fogyatékos hallgatók számára nyújtott speciális szolgáltatások: A kollégiumban a mozgáskorlátozott hallgatók számára tervezett és berendezett szoba áll rendelkezésre. Az udvari bejáraton keresztül rokkant kocsival megközelíthető a lift, amely a kollégiumi és az oktatási szintek megközelítését teszi lehetővé. A gyengénlátó- és vak hallgatók számára oktatási hangkazetták, Wintalker (beszélő program), CD-lemezek állnak rendelkezésre. A fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó kari koordinátor: Dr. Závoti Józsefné PhD. egyetemi docens Szociális- és Neveléstudományi Intézet Telefon: 99/ Kultúra, sport, szórakozás: Sopron a diákokról és a kulturális, művészeti életéről nevezetes város. Ha csak a Soproni Ünnepi Hetek rendezvény-sorozataira gondolunk, világossá válik, hogy egy város csokorba gyűjtött kulturális, művészeti, sport és egyéb megmozdulásának egész évben kell, hogy bázisa legyen. Ezt a bázist adják a városunkban élő ismert zeneszerzők, képzőművészek, irodalmár előkelőségek. Karunk az oktatott szakoknak köszönhetően gazdag kulturális programot kínál hallgatóinknak, a városnak. Hiánytalan felsorolására nem vállalkozhatunk, de példaként néhányat említünk közülük: évente több koncertet adnak zeneművész tanáraink, festőművész tanáraink munkáiból számtalan kiállítás nyílik. Vers- és prózamondó versenyeken, népzenei vetélkedőkön vesznek részt hallgatóink. A kar sportegyesületében kézilabda, röplabda, kosárlabda sportágakban veszünk részt az egyetemisták versenyein. Népszerű a fittnes-klub, az aerobik. Sportolási lehetőségek: kondicionáló terem; szabadtéri sportlétesítmények (kézi-, futó- és röplabdapálya). Étkezés: büfé: hétfőtől csütörtökig óráig péntek óráig szombat óráig Ital- és kávéautomata a főépület I. emeletén, a tetőtérben és a kollégium földszintjén található. 15

16 9. Társadalmi szervezetek Egyetemi Közalkalmazotti Tanács Kari képviselő: Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens Helye: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Telefon: 99/ Egyesületek, alapítványok: Soproni Képzősök Baráti Köre Elnök: Kanczler Balázs Titkár: Szalma Mária Elérhetőség: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Telefon: 99/ Számlaszám: UniCredit Bank Az egyesület célja, hogy tevékenységét minél több az intézményben végzett, illetve tanulmányait itt folytató hallgatóval, továbbá az intézmény jelenlegi és nyugállományba vonult, vagy más területen dolgozó oktatóival, munkatársaival megismertesse. Az egyesület célja továbbá olyan fórumok létrehozása és működtetése, melyek segítik a kapcsolattartást a nevezett személyek között. Az egyesület az intézmény működését segíti, támogatja. Az egyesület célja továbbá: - folyóiratok, könyvek szerkesztésében, gondozásában, kiadásukban való közreműködés, - képzés, oktatás, ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása, - ülések, viták, megbeszélések, konferenciák rendezése, - hallgatók támogatása. Alapítvány a Soproni Főiskoláért Elnök: Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens Elérhetősége: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Telefon: 99/ Számlaszám: Az alapítvány működésének célja: a Benedek Elek Pedagógiai Kar képzési,- továbbképzési feladatainak segítése. Benedek Elek Főiskola Diáksport Egyesülete Elnök: Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens Elérhetősége: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Telefon: 99/

17 17

18 18

19 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. rész Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSE 67. (3) A regisztrációs héten nappali tagozaton órarend szerinti oktatás nincs. 68. (7) A hallgató a tanulmányai során felsőoktatási szakképzésben és szakirányú továbbképzésben 2, alapképzésben 4, mesterképzésben 2 passzív félévet vehet igénybe. A hallgatói jogviszony első szünetelésére csak az első félév sikeres teljesítését követően kerülhet sor. [Kivétel a TVSZ 68. (7) bekezdés c) és e) pontja]. E szabály alól a Kar dékánja indokolt esetben felmentést adhat. Az aktív félév passzívvá nyilvánítását a Tanulmányi Bizottság elnöke engedélyezheti. A passziválási kérelem benyújtási határideje a szorgalmi időszak 4. hetének vége. A Tanulmányi Bizottság elnöke alapos indok alapján engedélyezheti az aktív félév passzívvá nyilvánítását az őszi félévben október 15-ig, a tavaszi félévben március 15-ig. A Kar vezetője egészségügyi okokból vagy méltányossági alapon az aktív félév passzívvá nyilvánítását október 15-én, illetve március 15-én túl is engedélyezheti. 72. A részképzés, vendéghallgatói jogviszony keretében folytatott képzés (9) Az Erasmus+ mobilitási programban részt vevő magyar hallgatók felmentést kapnak a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott eljárási határidők betartása alól, amennyiben a kinntartózkodás időtartama, a külföldi egyetem szemeszterbeosztása ezt indokolja, és erről előzetesen a Kart tájékoztatják. Az Erasmus-kapcsolatokért felelős dékánhelyettes tájékoztatja a Tanulmányi Osztályt és a HÖK-ot az Erasmus-képzésben résztvevő hallgatókról a félév kezdetén. Az Erasmus+ mobilitási program keretében külföldi fogadó intézményben tanuló hallgató a Benedek Elek Pedagógiai Karon felvehető kötelező és kötelezően választható tantárgyakat oly módon teljesítheti, hogy: 1. a külföldi fogadó intézményben teljesített tárgyakat kreditelismerési eljárás keretében honosíttatja, vagy 2. a külföldi tanulmányi programban nem szereplő, de a Benedek Elek Pedagógiai Karon az adott félévben felvett tárgyakat a hazatérését követően a következő félév szorgalmi időszakának kezdetéig teljesítheti (vizsgák, beszámolók) a tantárgyat gondozó Intézettel egyeztetett és az oktatási dékánhelyettes által meghatározott határidőig. 19

20 Az évközi jeggyel záruló tantárgyak esetén az ösztöndíjas hallgató köteles még kiutazása előtt a tárgy oktatójával a teljesítés feltételeiről (házi dolgozat, stb.) egyeztetni. Az egyeztetés megtörténtét az oktató az arra szolgáló formanyomtatványon aláírásával igazolja. Amennyiben a hallgató nem egyeztet az oktatóval, az oktató nem köteles az adott tárgyból az aláírást megadni. Ha az Erasmus+ mobilitásban részt vevő hallgató a külföldi fogadó intézményben teljesített tanulmányai alapján kreditelismerést kíván érvényesíteni, a megfelelő igazolások benyújtásával a Kreditátviteli Bizottságtól kreditelismerési eljárást kérhet, melynek alapján a Kreditátviteli Bizottság kiadja a kreditelismerésről szóló igazolást. Az igazolás hiányában a hallgatónak a tárgyat a TVSZ-ban előírtak szerint teljesítenie kell. A kreditelismerési eljárás menete: A hallgató a hazaérkezését követő 10 munkanapon belül benyújtja a Kreditátviteli Bizottsághoz az elismerési kérelmet, amelyhez az alábbi dokumentumokat kell csatolnia: 1. a hallgatott és elismertetendő tárgy(ak) pontos címét, 2. a hallgatott tárgy(ak) hitelesített tematikáját, 3. a hallgatott tárgyhoz megadott szakirodalom jegyzékét, 4. a hallgatott tárgyat előadó oktató nevét, beosztását, tudományos fokozatát. A kreditelismerési kérelmet a fenti csatolmányokkal együtt a Tanulmányi Osztályon kell leadni. A kérelmet a Kreditátviteli Bizottság továbbítja véleményezésre a Benedek Elek Pedagógiai Karon érintett képzés szakfelelősének, aki az elismertetendő tantárgy felelősével egyeztetve javaslatot tesz a tantárgy elfogadására, valamint a kreditpontok számára és ötfokozatú skálán az érdemjegyre. Egy külföldi tantárgy akkor fogadható el, ha tartalma (a fejlesztendő kompetenciák, ismeretek, attitűdök) legalább 70%-ban fedik a Benedek Elek Pedagógiai Kar tantervében szereplő tantárgy tartalmait. A szakfelelős javaslata alapján a Kreditátviteli Bizottság dönt a jegybefogadásról. Döntéséről a kérelmező hallgatót, a Tanulmányi Osztályt és az Erasmus intézményi koordinátort is tájékoztatja. A hallgató a külföldi fogadó intézményben hallgatott és a hazai tantervben szereplő tárgyaknak nem megfeleltethető tárgyakat a TVSZ-ben meghatározott szabályok figyelembevételével C tantárgynak elismertetheti. 73. A hallgató beiratkozási, bejelentkezési és bejelentési kötelezettsége (2) A bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató az előző félév tantervében meghatározott tanulmányi és vizsgakötelezettségének, költségtérítés/önköltség befizetési kötelezettségének eleget tegyen. Ha a hallgató beiratkozási/bejelentési kötelezettséget önhibájából elmulasztotta, csak engedéllyel és különeljárási díj befizetése mellett teheti meg. A regisztrációs hét időpontjáról a Tanulmányi Rend rendelkezik. A beiratkozás/bejelentkezés pótlására a Tanulmányi Bizottság elnöke adhat engedélyt. Az utólagos beiratkozásért/bejelentkezésért - engedély birtokában különeljárási díj fizetendő. Az utólagos beiratkozásra/bejelentkezésre a szorgalmi időszak 2. hete után nincs lehetőség. 20

21 74. Tantárgyak felvétele (2) Nappali tagozatos hallgatók azokon a szakokon, ahol 30 kreditértékű féléves összefüggő gyakorlat van, a gyakorlat ideje alatt a mintatantervben foglaltakon felül csak CV-s kurzusokat és órai elfoglaltságot nem igénylő kurzusokat (szakdolgozat, záródolgozat) vehetnek fel. A CV-s kurzusok felvételének rendje a tantárgyfelvétel rendjével egyezik meg. (4) A tantárgyakat a kari Tanulmányi Rend szerinti időszakban lehet felvenni. Utólagos tárgyfelvételre az időszak lezárultát követően 2 hétig van lehetőség engedély birtokában. Az utólagos tárgyfelvételért különeljárási díj fizetendő. (7) Egymásra épülő tantárgyak felvétele A hallgatónak lehetősége van egymásra épülő tantárgyak azonos félévben történő felvételére. Amennyiben a hallgató az előkövetelményt képező tárgyból már rendelkezik aláírással, az előkövetelményként szereplő tantárgyat CV-s kurzusként kell felvenni. Az előkövetelményt képező tárgyból előbb kell érdemjegyet szerezni. Egymásra épülő tantárgyak egyidejű felvételére - engedély birtokában különeljárási díj fizetendő. Tantárgyak felvételére a hallgatónak csak akkor van lehetősége, ha nem áll fenn tartozása sem a kar, sem pedig a kollégium felé. 75. Részvétel a foglalkozásokon (3) A levelező tagozatos hallgatók kötelező foglalkozásokon való részvételének rendjét az adott tárgy oktatója által összeállított, és az intézetigazgató által jóváhagyott tematikában kell szabályozni. (5) Gyakorlati képzés A gyakorlati képzésen való igazolt, vagy engedélyezett távolmaradás esetén a pótlás feltételeit a tantárgy felelőse, illetve a gyakorlatért felelős oktató határozza meg. A pótlás csak az adott félévben lehetséges. Egyéb esetekben az oktatási dékán helyettes dönt arról, hogy lehetséges-e a pótlás. 77. A vizsgák és szigorlatok rendje, a vizsgaidőszak (1) A vizsgaidőszak időtartamát a Kari Tanács által jóváhagyott Tanulmányi Rend szabályozza. Levelező tagozaton a szakon tanuló hallgatók igényeinek felmérése alapján törekedni kell arra, hogy minden tárgyból legalább egy vizsga időpontja szombati nap legyen. Elővizsga legfeljebb két tárgyból, a szorgalmi időszak utolsó hetében a Tanulmányi Bizottság elnökének engedélyével tehető. (4) A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató egy vizsgajelentkezési lehetőséget kimerít. Amennyiben a hallgató igazolni tudja a vizsgáról való távolmaradását, az igazolást a tantárgy érintett intézeti titkárának kell bemutatni 5 munkanapon belül. Igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató köteles a hatályos térítési díjakat tartalmazó szabályzat szerinti összeget megfizetni. A következő vizsgára ismételt javítóvizsgadíj fizetési kötelezettség nélkül lehet jelentkezni. Ha a hallgató csak vizsgára (CV) vesz fel tárgyat és az nem egymásra épülő tárgyak egyike, az aktuális szorgalmi időszak utolsó két hetében, illetve a vizsgaidőszakban tehet vizsgát. A meghirdetett vizsga ez lehet vizsga, javító-, ismétlő javítóvizsga beleszámít a háromszori vizsgalehetőségbe. 21

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (10) Gyakorlati jegy Félévközi jegy/gyakorlati jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók együttes

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév NAP IDŐ ESEMÉNY SZEPTEMBER 1. kedd Pótbeiratkozás 2. szerda 3. csütörtök Rangsorolásos kurzusfelvétel 8 00 Versenyjelentkezés első 4. péntek 12 00 Személyes megjelentést igénylő regisztráció (tanulmányok

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar. Tanulmányi tájékoztató. 2013/2014 tanév

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar. Tanulmányi tájékoztató. 2013/2014 tanév Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanulmányi tájékoztató 2013/2014 tanév DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hallgatónk! Szeretettel üdvözlöm a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

ÁOTK Kari kiegészítés

ÁOTK Kari kiegészítés A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5/C mellékletének a TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATNAK 1. számú melléklete LECKEKÖNYV SZABÁLYZAT ÁOTK Kari kiegészítés Gödöllő, 2014. A felsőoktatásról

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat.

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 52/2006. (VI.28.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2009. január 21.) EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (1) A vizsgaidőszak

Részletesebben

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás Tájékoztató Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető 1 Napirend Tájékoztatás a diákigazolványról Tájékoztatás a nyelvi követelményekről Tájékoztatás a fogyatékkal élő hallgatók kedvezményeiről Tájékoztatás

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR 6000 KECSKEMÉT, KASZAP U. 6-14. TEL.: 76/501-770 FAX: 76/483-282 A záróvizsga rendjéről - portfólió alapú, pedagógiai alkalmasság vizsga - 2. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2014. DECEMBER 1. HATÁLYOS:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga - INTENZÍV II. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Részvétel feltétele: képzésen kizárólag azok vehetnek részt, akik felsőfokú iskolai tanulmányaikat

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév I. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév I. félév Ikt. sz.: X-121-15-TO/2014. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 1. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelési- és Sporttudományi Intézet SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Testnevelő Edző Bsc Nappali tagozat TEMATIKA DOKUMENTUMOK ÜGYMENET Testnevelő Edző Bsc Nappali

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére.

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. ikt. szám.: ügyintéző: Kovácsné Orosz Enikő Tisztelt Hallgatónk! A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. Az Önre érvényes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI:

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: ELTE-TÓK Intézmény elérhetősége: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em. 136.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2013. május 7. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat www.ktk.pte.hu/hallgatók/szabályzatok, Tájékoztatók Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak)

TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) 1.) A I. FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSA: I. FÉLÉV Regisztrációs hét: 2015. szeptember 7 szeptember 11. (1 hét) I. félév szorgalmi

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat Tanulmányi és vizsgaszabályzat Általános tájékoztató A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Főiskolán hallgatói jogviszonyban történő képzésre (alapképzés, szakirányú továbbképzés), állampolgárságra

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben