4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása"

Átírás

1 1

2 1. Bevezetés 3 old. 2. A szolgáltatás célja feladata 4 old A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása 5 old A létrejövő kapacitások 5 old A nyújtott szolgáltatáselemek és tevékenységek 8 old A más intézményekkel történő együttműködés módja 10 old. 3. Az ellátandó célcsoport jellemzői 11 old. 4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma 12 old. 4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása 17 old. 4.4 Gondozási tevékenység 17 old. 4.5 Egészségügyi ellátás 18 old. 4.6 Mentálhigiénés ellátás biztosítása 20 old. 4.7 Szocioterápiás foglakozások szervezése 21 old. 4.8 A tankötelezett korú gyermekek oktatásának 26 old. megszervezése 4.9 Az lakó után járó családi pótlék egyéb ellátás felhasználása 27 old Az érték- és vagyonmegőrzés szabályai 27 old Az intézményben elhunytak eltemettetésének 27 old. megszervezése 4.12 Szociális foglalkoztatás 28 old. 5. Az ellátás igénybevételének módja 30 old. 5.1 Az előgondozás 30 old. 5.2 Szakértői bizottságok szakvéleménye 32 old. 5.3 Az intézmény otthonaiba történő elhelyezés 33 old A gondozási terv típusai az intézményben 35 old. 6. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 38 old. 7. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 39 old. 1. sz. melléklet. Az ellátottak jellemzői 43. old. 2. sz. melléklet. Megállapodás tervezetek 48 old. 2

3 1. Bevezetés A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, a helyi közösségnek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A többször módosított évi III. törvény értelmében az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni. Mindezekre tekintettel a A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság január 01.-től a törvényben meghatározott ellátási feladatait Integrált Szociális Intézmény működtetésével biztosítja, az intézmény székhelyén és 11 telephelyén, az intézmény típusok különálló szervezeti egységekben történő megszervezésével. Költségvetési szerv megnevezése: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Székhelye: 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. Az alapító szerv megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapító szerv megnevezése, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltség 7100 Szekszárd, Szent István tér Működési területe: Tolna megye Gazdálkodás megszervezésének módja: Önálló Költségvetési szerv Az intézmény önálló jogi személy Az intézmény típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó integrált szociális intézmény: Ápolást gondozást nyújtó intézmény Rehabilitációs intézmény Lakóotthon Az intézmény férőhelyeinek száma: 1091 fő 3

4 2. A szolgáltatás célja feladata A szakmai program a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok alapján meghatározza az intézmény szakmai tevékenységét, az ellátás biztosításnak hosszú távú céljait. Az emberi méltóság a szociális gondoskodás egyik legfontosabb kérdése. Ennek tiszteletben tartása az intézmény által nyújtott ellátások igénybevétele esetén úgy valósítható meg, hogy a lakó, az ellátott egyénre szabottan kapja meg az állapotának megfelelő legmagasabb szintű fizikai, mentális ellátást, támogatást. A lakóra, mint egyénre az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyre kell tekinteni, szem előtt tartva a magánélethez való jogát, amelyet a személyzetben folyamatosan tudatosítani kell. A szolgáltatások az adott ellátási területen (otthonokban) teljes körűen lefedik a lakók szükségleteit, az egyenlő bánásmód elvét követve minden lakónak azonos mértékben és minőségben járnak. Fontos a minőség folyamatos fejlesztése - a gazdasági lehetőségek figyelembevételével - a lakók igényeihez igazodva (pl. lakógyűlés, lakófórum, étlapegyeztetés, foglalkozások felajánlása). Az intézmény valamennyi szolgáltatását tekintve hangsúlyos a segítő gondozási modell erősítése, amely során a személyzet, a lakó, állapotához igazodva életútjának valódi segítőjévé, döntéséinek támogatójává, tanácsot adó kísérőjévé válik. A szakmai munka során az alább felsorolt elveket követjük: 2 Függetlenség, a lakók autonómiájának megőrzése, a szabad véleménynyilvánítás és a szabad választás lehetőségének biztosítása. A lakók személyiségi jogainak tiszteletben tartása (tekintet nélkül egészségügyi, fizikai, mentális állapotukra). 3 Részvétel és önmegvalósítás, a családi és egyéb társadalmi kapcsolatok megmaradásának elősegítése, fenntartása. Az ellátottak szociális izolációjának csökkentése. 4 Gondoskodás, a lakó életminőségének javítása, olyan gondozási környezet biztosítása ahol egy kompetens, az időskorhoz, a gerontológiához és mozgáskorlátozottsághoz, a kapcsolódó problémák terén kiképzett személyzet nyújtja az ellátást. A fogyatékosok ellátásában ezek az elvek kiegészülnek a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alap gondolatával, mely szerint A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú és egyenrangú tagjai ", amelyhez biztosítani kell a normalizáció, az integráció és az autonómia elvének megvalósítását úgy, hogy a változás középpontjában maga az értelmileg akadályozott ember áll. A törvényben megfogalmazott normalizáció, a hiányok helyett az alapvető fejlődési lehetőségek meglévő szintjét keresi, azért, hogy az akadályozottsággal élő individuum előtt utat nyithasson környezete megismeréséhez, elsajátításához, alakításához. Az integráció a zárt intézeti életforma helyett a lakóközösségbe való visszahelyezést szorgalmazza, még a magukat csak segítséggel ellátók részére is. 4

5 Az autonómia elve hozta a személyiségi jogok fokozott védelmét, a gondnokság rendszerének felülvizsgálatát, a dolgok feletti rendelkezési jogosultságot stb A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása Az ISZI az intézményi ellátás körébe tartozó otthonok szervezeti integrációjával jött létre, ápolást, gondozást nyújtó intézményi, rehabilitációs intézményi és lakóotthoni ellátási típusok egy intézmény keretein belüli biztosításával. Gazdaságosabb, szakmai szempontból koncentráltabb, magasabb színvonalú szociális ellátás, nyújt a korábban fennálló működési párhuzamosságok megszűntetése mellett. A minőségközpontú szociális szolgáltatásai nem csak az életben maradást, hanem az emberi méltóság megőrzését és az ellátottak életminőségének javulását is szolgálják A létrejövő kapacitások Az intézmény munkáját az alapító okirat szerint és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SZCSM. rendelet alapján végzi. A különböző ellátási formákban összesen 1091 férőhelyen biztosítja a bentlakásos szociális ellátást, zömében Tolna megyei lakósok számára. Az intézmény, ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézményi valamint lakóotthoni ellátásokat biztosít: Az ápolást gondozást nyújtó ellátás során idős, demens valamint értelmi fogyatékos kiskorú és nagykorú személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegeket látnak el. Ezek során feladat az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása-gondozása a szükség szerinti foglalkoztatása, és egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátása. Ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás nyújtása fogyatékos személyek számára. Rehabilitációs intézményi ellátás értelmi fogyatékos személyek és szenvedélybeteg személyek számára. Az idősek otthonaiban történik a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy ellátása, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is az előző pontban meghatározott személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozójának ellátása, azon 18. életévét betöltött személyek ápolása-gondozása, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni és a szociális szakértői szerv által megállapított gondozási szükségletük napi 4 órát meghaladó, ha ellátásuk más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása. 5

6 Értelmi fogyatékosok otthonaiban történik a középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek ápolása és gondozása. Pszichiátriai betegek otthonaiban végzik azon krónikus pszichiátriai betegek ápolását-gondozását, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. Szenvedélybetegek otthonában látják el azon személyek gondozását, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 16. életévét betöltött szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód. A fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A fogyatékosok rehabilitációs intézménye előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást. A lakóotthonba az a személy helyezhető el: aki önellátásra legalább részben képes, elégséges jövedelemmel rendelkezik az életforma költségeinek viseléséhez, folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényel. A lakóotthon korszerű lakhatási és életkörülményeket biztosít, elősegíti az ott élők társadalmi reintegrációját. Az intézmény jelenleg három lakóotthonnal rendelkezik, amelyet fogyatékos személyek vesznek igénybe Regölyben és Szekszárdon. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. Az ápoló-gondozó célú lakóotthon az ellátottnak teljes körű ellátást biztosít. A fogyatékosok rehabilitációs intézményi feladatait ellátó otthonokban azoknak az értelmi fogyatékos, valamint halmozottan fogyatékos (mozgás-, illetőleg látássérült) személyeknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása folyik, akiknél ez csak intézményi keretek között valósítható meg. A rehabilitációs intézményi ellátást biztosító otthonok előkészítik az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezik az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást. 6

7 Az intézmény székhelyen és telephelyeken a különböző ellátotti csoportok számára a következő férőhelyszámon biztosít bentlakásos intézményi szolgáltatást. A székhelyen: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona: 20 fő kiskorú értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 40 fő nagykorú értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 16 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye fő fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona Telephelyeken: 1. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Árpád - házi Szent Erzsébet Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona 100 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 70 fő pszichiátriai betegek ápoló- gondozó otthona 2. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Csilla von Boeselanger Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 40 fő szenvedélybetegek ápoló- gondozó otthona 60 fő szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 3. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Dunaföldvári Idősek Otthona 60 fő idősek ápoló- gondozó otthona 4. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Lakóotthona Regöly 8 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó célú lakóotthona 5. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Margaréta Rehabilitációs Intézménye 92 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye 6. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Mechwart András Fogyatékosok Otthona 115 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 7. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona Szekszárd 56 fő idősek ápoló- gondozó otthona 8. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Sárpilisi Idősek Otthona 70 fő idősek ápoló- gondozó otthona 9. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona 70 fő pszichiátriai betegek ápoló- gondozó otthona 10.Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szivárvány Idősek Otthona 100 fő idősek ápoló- gondozó otthona 33 emeltszintű férőhellyel. 11. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Tölgyfa Fogyatékosok Otthona 150 értelmi fogyatékosok ápoló- gondozó otthona 7

8 2.3. A nyújtott szolgáltatáselemek és tevékenységek Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást nyújt. Ennek keretén belül minden otthon biztosítja az alább felsorolt szolgáltatásokat: a. Lakhatást o az éjszakai és nappali tartózkodásra 1. a személyi tisztálkodásra, 2. az étkezésre, 3. az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó, könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra, 4. az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba), 5. gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre, 6. látogatók fogadására szolgáló helyiségek. b. Szociális gondoskodást, a segítő gondozást és kisérést (a lakó fizikai és életvezetési segítségét pl.: az inkontinens lakók ellátása, tisztálkodás öltözködés segítése, étkezések segítése, a lakókörnyezet higiénikus és esztétikus körülményeinek megteremtése.) c. Étkeztetés megszervezését a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. d. Ruházat, textília ellátást, mely során az ellátást igénybe vevő a saját ruházatát és textíliáját használja. Amennyiben a lakó sajáttal nem rendelkezik annak biztosítása az intézmény jogszabályban meghatározott kötelessége. Az otthonok biztosítják a ruházat és textília mosását, javítását. e. Egészségügyi ellátást, az ISZI minden otthonában biztosított a háziorvosi ellátás, a szakorvosi rendeléshez, kórházi ellátáshoz jutás, az alapápolás, a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. f. Az ellátottak mentális gondozását (egyéni gondozási-, fejlesztési tervek alapján) melynek keretében támogatja az otthonon belüli kis közösségek, társas kapcsolatok alakítását, a konfliktushelyzetek kezelését, a lakók családi kapcsolatának ápolását, a hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítását, a szabadidő kulturált eltöltésének és a szocializációs foglalkozásoknak a szervezését. g. Szocioterápiás foglakozások tartását, melynek sokféle lehetősége közül az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a lakó foglakoztatási formáját. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen: - a munkaterápia, - a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, - a képzési célú foglalkozás. h. Tanköteles korú gyermek oktatásának megszervezését, az ellátó otthon gondoskodik a tankötelezettségi kort elért gyermek tanulási képesség vizsgálata megszervezéséről, valamint a gyermek állapotának megfelelő képzési kötelezettsége, teljesítésének feltételeiről gyógypedagógiai fejlesztéséről és 8

9 indokolt esetben a tankötelezettség és képzési kötelezettség teljesítésének feltételeiről. i. Az érték-és vagyonmegőrzést. Az Integrált Szociális Intézmény otthonaiban az ellátottak érték és vagyon megőrzése a szakmai és jogi szabályok által meghatározottan történik. A megőrzésre átvett tárgyakról tételes felsorolás alapján kimutatás készül. Az értékek megőrzése az otthonok páncélszekrényeiben történik. Amennyiben az ellátást igénybe vevőt korlátozzák a személyes tárgyainak bevitelében, erről az igénybevételhez kapcsolódó megállapodásban is rendelkezni kell. Ha az ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés szempontjából speciális feltételeket igényel, az otthon vezetője köteles segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevő részre a megfelelő elhelyezéshez. A részletes szabályozást az intézmény pénzkezelési szabályzata tartalmazza. j. Az intézményben elhunytak eltemettetésnek megszervezését, az ezzel kapcsolatos teendők ellátását az otthonok vezetői szervezik. Ennek keretében gondoskodnak az elhunyt: o elkülönítéséről, o o végtisztességre való felkészítéséről, legkésőbb a halálestet követő napon a törvényes képviselő, valamint a közeli hozzátartozó értesítéséről, o ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. Az otthon vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterénél. k. Külön támogatási szerződés és szakmai program szerint szociális foglalkoztatást, melynek formái: Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás Munka- rehabilitáció 2.4. A más intézményekkel történő együttműködés módja Az integrált intézmény együttműködésre törekszik a megye területén működő alapellátást nyújtó szolgáltatókkal, különös figyelmet fordítva a férőhelyek maximális kihasználtságára. Jó kapcsolatra törekszik a települési önkormányzatokkal és az azokon belül működő gyámhivatalokkal. Együttműködik:ezen felül a: szociális ellátókkal, szolgáltatókkal, hatóságokkal, magánemberekkel, támogatókkal, egyházakkal, társadalmi és szakmai szervezetekkel. Kapcsolatot tart fenn az egészségügyi ellátókkal: háziorvosok, szakorvosok, szak ellátást nyújtó intézmények, kórházak, mentőszolgálat, betegszállító szolgáltatások. 9

10 Hangsúlyt fordít a civil együttműködés ápolására, különösen az otthonokon belül működő alapítványokkal és egyesületekkel, valamint külső támogató szervezetekkel ország határon belül és kívül. Az intézmény feladatai ellátása során terephelyként szolgál a szociális képzés alap, közép és felsőfokú képzési, oktatási intézményei szervezetei számára. Esetenként a korábbi gyakorlat mentén részt kíván venni az intézményben élők életminőségét, ellátását vizsgáló tudományos munkákban. Az együttműködések eredményeként a legújabb szakmai és tudományos ismeretek juthatnak el az otthonokba, eközben itt gyakorlatozó hallgatók tudásuk mellé hasznos tapasztalatokat szerezhetnek. Mindamellett ez a kapcsolat elősegíti az intézmény folyamatos szakember ellátottságának biztosítást is. Az ellátottak családjaival jó a kapcsolat mentén, igény szerint a lakók számára adott a lehetőség a családba való visszakerülésre is. Az intézmény saját otthonai közötti kapcsolat miatt, az ápoló gondozó otthonaiban élő lakók esetenként a fejlesztő munka eredményeként az integrált intézmény rehabilitációs célú telephelyeire kerülhetnek, illetve sikertelen rehabilitáció esetén a rehabilitációs intézményből ápoló-gondozó otthonba illetve lakóotthonba kerülhetnek. Az intézmény kapcsolatot tart fenn az ellátottak képviseleti szerveivel. Mint például: az értelmi fogyatékosok megyei és országos érdekképviseletével (ÉFOÉSZ), Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesülettel a nyugdíjasok érdekképviseletével SINOSZ és Tolna megyei szervezete, Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, MEOSZ és Tolna megyei szervezete, Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete, Ellátott-jogi képviselővel, a mozgásfogyatékosok, szenvedély és pszichiátriai betegek érdekképviseletével stb. 10

11 3. Az ellátandó célcsoport jellemzői Demográfiai mutatók Tolna Megyében A megye lakóssága fő (2009 első félévében). Településszerkezetét tekintve 109 település található, ebből 11 város 98 község. A megye 5 statisztikai kistérségre bomlik, melyek a következők: Bonyhádi, Dombóvári, Paksi, Szekszárd, Tamási. A KSH 2001 évi népszámlálásának adatai valamint a 2009 évi KSH adatok alapján elmondható, hogy az 60 éven felüli népesség aránya folyamatosan emelkedik a megyében. A 2001 évben fő volt első félévében fő volt. 1 Megváltozott az idősek korstruktúrája a megyében a 60, 70 évesek aránya csökkent, ezzel együtt a 70 éven felüliek aránya növekedett. Kiemelendő hogy a 80 éven felüliek aránya a megye népességén belül 3.8%. Ez a korosztály a szociális ellátás szervezésének szempontjából nagyobb figyelmet igényel. Tolna megyében a fogyatékos személyek aránya az összes lakossághoz viszonyítva 6,98 %. Ezen belül magas az értelmi fogyatékosok aránya 10,2%, közülük 49,33% él intézményben. Társadalmi integrációjuk gyenge, foglalkoztatásuk töredéke az össznépesség átlagának. A pszichiátriai, mentális betegségek a lakosság kb 25% -át érintik, kb embert. A szenvedélybetegség és hajléktalanság mértéke demográfiai szempontból nehezen mérhető, valószínűleg nagymértékű latenciát mutat. Az ellátottak jellemzői demográfia és egyéb szociális jellemzőit lásd 1-es számú mellékletben. 1 Forrás KSH

12 4. A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, módja, köre, rendszeressége, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Az intézmény teljes körű ellátást biztosít. Ezen belül nyújtja a folyamatos ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 4.1 Lakhatás Az intézmény otthonai az alábbiak szerint rendelkeznek lakhatásra, személyi tisztálkodásra és étkezésre, látogatók fogadására, közösségi együttlétre, egészségügyi ellátásra és foglalkoztatás céljára alkalmas helyiségekkel: TMISZI Mechwart András Fogyatékosok Ápoló Gondozó Otthona Az otthon Belecska község külterületén helyezkedik el, január 10-től felnőtt fogyatékosokat ellátó intézményként működik tól új, korszerű körülményeket teremtve új pavilon építésével a férőhelyek száma 115-re emelkedett. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 33db 3db 3db 2db 3db 10db 6db 23db TMISZI Tölgyfa Fogyatékosok Ápoló Gondozó Otthona Az otthon modernizációjára, az emberibb életkörülmények megteremtésére a között lezajló átépítés során került sor, jelenleg 150 lakó él itt humanizált életkörülmények között. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 43 db 5 db 3 db 9 db 4 db 19 db 19 db 25 db 12

13 4.1.3 TMISZI Szent Erzsébet Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona Az otthon 1951-ben jött létre Bonyhádon. a 6-os fő út mellett. A 2005-os felújításnak köszönhetően Tolna megye egyik legjobban felszerelt otthonává vált. A pszichiátriai betegek és a fogyatékkal élő lakók ellátása két különálló épületben valósul meg. Tárgyi feltételek Fogyatékos részleg/db Pszichiátriai részleg/db Lakószobák száma Étkező 1 1 Nappali tartózkodásra 2 2 szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek 2 2 Nővérszobák 2 1 Zuhanyzók száma 10 9 Fürdőkádak száma 4 2 WC-k TMISZI Hétszínvilág Otthona Az integrált intézmény székhelye Szekszárd város északi részén található, az 1970-es évek elején épült pavilonrendszerű épületegyüttesben. Az otthon vegyes profillal működik, ápolást-gondozást nyújtó, ápoló- gondozó lakóotthoni és rehabilitációs ellátást biztosító szolgáltatások egy telephelyen történő megszervezésével. Az ellátás sajátossága, hogy a megyében egyedül csak ebben az otthonban látnak el kiskorú fogyatékkal élő személyeket. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 34db 5db 5db 10db 3db 27db 3db 43db TMISZI Margaréta Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Az otthon Regöly község közigazgatási területéhez tartozó Majsapusztán található tól értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményeként működik. 13

14 Tárgyi feltételek TMISZI Margaréta Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 22 db 1 db 4 db 3 db 1 db 11 db 0 db 13 db TMISZI Regöly lakóotthon A településbe integráltan ápoló gondozó célú lakóotthon működik, Regölyben. A tárgyi feltételek: Személyes használatra kialakított helyiségek: 4 db lakószoba Közös használatra kialakított helyiségek: főzőkonyha és étkező mosókonyha nappali fürdőszoba, WC-vel közlekedők melléképületek Az épületben vezetékes gázzal ellátott, központi fűtés, melegvíz szolgáltatás, telefon biztosított. A főzőkonyha a szükséges háztartási gépekkel, eszközökkel felszerelt TMISZI Palánki Idősek Otthona Szekszárd Az otthon jelenlegi helyén július 1-óta működik. Szekszárd északi részén helyezkedik el jól megközelíthető helyi járatú busszal, illetve személygépkocsival. 56 idős ember ellátásáról gondoskodnak kettő pavilonban. Az otthon az időskori demenciában szenvedők ellátását is biztosítja. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiség Nővérszoba Orvosi szoba Látogatói szoba Zuhanyzók száma WC száma 17 db 1 db 1 db 1 db 1 db. 1 db 1 db 5 db 7 db 14

15 4.1.8 TMISZI Sárpilisi Idősek Otthona Az otthon Sárpilis község közigazgatási területén működik. Az 1990-es években történt bővítés óta 70 lakó ellátását biztosítja. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiség Nővér szoba Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma Wc-k száma 19 db 2 db 3 db 1 db 1 db 8 db 3 db 14 db TMISZI Dunaföldvári Idősek Otthona A Dunaföldvári Idősek Otthona Dunaföldvár belterületén a 6-os főút mellett, közlekedés szempontjából jól megközelíthető helyen található től idősek ellátását biztosítja. Az otthon férőhelyeinek száma 60. Tárgyi feltételek Lakószobák száma 16 db Étkező 1 db Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség 1 db Foglalkoztató helyiség 1 db Nővérszoba 1 db. Orvosi szoba 1 db Látogatói szoba 1 db Zuhanyzók száma 9 db WC száma 12 db TMISZI Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék városában, a központhoz közeli csendes utcában, időseknek nyújt ellátást 100 férőhelyen, melyből 33 emelt szintű. Tárgyi feltételek Lakószobák száma: 59 Étkező: 1 Nappali tartózkodásra szolg. helység: 5 Foglalkoztató helyiség: 1 Nővérszobák: 3 Zuhanyzók száma: 35 Fürdőkádak száma: 20 Wc-k száma: 45 15

16 TMISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Az otthon 1948 óta működik bentlakásos szociális intézményként től szenvedélybetegeket ellátó intézményként működik, ápoló-gondozó és rehabilitációs intézményi részleg kialakításával. A férőhelyek száma 100, melyből 40 férőhelyen ápoló- gondozó ellátást nyújt. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 41db 3 db 3 db 7 db 2 db 20 db 2 db 20 db TMISZI Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona Az otthon Bölcske községtől 5 km-re helyezkedik el, egykor népes, ma viszont szinte elnéptelenedett pusztában. 16 hektár terület közepén, kastély jellegű épületben található, erdővel, parkkal övezve. Az épületben 16 szobában 70 fő lakik, két gondozási egységet alakítottak ki. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 16db 1 db 3 db 2 db 1 db 5 db 2 db 7 db 4.2 Étkeztetés megszervezése Az intézmény napi három alkalommal biztosít étkezést, melyből egy meleg étkeztetés. Biztosítottak a speciális diéták, a pépes étkeztetés, csecsemőkorúaknál a tejkonyhai feladatok stb., valamint a kiskorúak és diabéteszben szenvedők esetében a pótétkezés is. Az otthonok konyhái lehetőség szerint együttműködnek a szociális foglalkoztatás) által megtermelt alapanyagok, készételek felhasználásában (Csilla Otthon, Szent András Otthon, Margaréta Otthon, Tölgyfa Otthon, Mechwart András Otthon). 16

17 4.3 Ruházat Textília biztosítása A ruházat és textília biztosítása, amennyiben a lakó sajáttal nem rendelkezik a bentlakásos intézmény jogszabályban előírt kötelessége. A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt - szükség szerint más lábbelit tartalmaz. A kiskorú, valamint fogyatékos személyek részére - ha indokolt-, az életkornak megfelelő sportruházat rendelkezésre áll. A tanköteles fogyatékos személy részére a korai fejlesztéshez, fejlesztő felkészítéshez, valamint a tanulmányok folytatásához szükséges iskolai felszerelés biztosított. Az otthonok elvégzik a ruházat, textília tisztítását, javítását, személyre szóló felhasználását, nyilvántartását. A mosási technológia egységes. 4.4 Gondozási tevékenység Az ellátottnak nyújtott gondozást, annak mértékét az egyéni gondozási-fejlesztési tervek tartalmazzák. Általánosságban a gondozási tevékenység jelenti a személyre szabott ellátást, az igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak megfelelő- bánásmódot, segítő gondozást és kisérést ami az intézmény otthonok- szakdolgozóinak folyamatos jelenlétével és munkájával biztosított. A gondozási tevékenység magában foglalja a: A lakókörnyezet higiénikus és esztétikus körülményeinek megteremtését. Segítő gondozást a személyre szabott bánásmód biztosítását: inkontinens lakók ellátása, a szakmai szabályok figyelembevételével. tisztálkodás segítése. öltözködés segítése. étkeztetések lebonyolítása. foglalkoztatásban közreműködés. elhalálozott lakó körüli teendők. - A lakók értékeinek, személyes ruházatának megőrzését, kezelését. - Az intézményi ruházat kezelését, megőrzését, nyilvántartását. Az intézmény Tölgyfa Otthonában a gondozás illetve a mentálhigiénés ellátás feladatai egy szervezeti egység keretein belül biztosítottak. A demens személyek gondozásának sajátosságai: Az egyéni gondozási terv elkészítésnél fokozottan figyelni kell a családi anamnézisre a hozzátartozó szerepére, hogy a tőlük nyert információk segítsék a személyiség egységének minél további fennmaradását. A lakókörnyezet kialakítása során hangsúlyt kell fektetni a biztonságos, strukturált tér kialakítására: a veszélyforrások eltávolítása (tisztítószerek elzárása, tisztálkodási eszközök felügyelettel történő használata, gyógyszere, szúró-vágó eszközök elzárása). megfelelő tájékozódási lehetőség biztosítása (jó világítás, feliratok,vezetősáv. színek, képek stb.). 17

18 4.5 Egészségügyi ellátás Az alapápolás keretében általánosságban a lakók egészségi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése, az egészségmegőrző felvilágosító munka, éves alapszűrések (pl. testsúly, vérnyomás, vércukorszint, vizelet stb.), az otthonok keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységek, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzés, az egészségügyi személyzeten keresztül biztosított. Az intézmény otthonaiban megbízási illetve vállalkozói szerződéssel foglalkoztat orvosokat (háziorvos, bőrgyógyász, ideggyógyász, ortopédorvos, stb.), illetve saját személyzettel biztosítja az egészségügyi feladatok ellátását. A telephelyeken az ellátottak érdekében, a kötelező alapápolási feladaton túl, külön működési engedéllyel és szakmai programmal szakápolási tevékenység folyik, melynek feltételeit saját költésvetéséből az intézmény biztosítja. A szakápolási szakmai programrészletesen leírja a szakápolási feladatok napi ellátását Az egészségügyi személyzet feladata: - A háziorvosi vizitek segítése. - Egészségügyi alapellátást nyújtása a lakók részére. - A diagnózis szerint előírt kezelések dokumentációja annak folyamatos és napra kész vezetése. - Orvos által előírt kezelések elvégzése. - Rendelőintézeti, kórházi kezelések előkészítése, beteg lakók rendelőintézeti, kórházi kíséretének biztosítása, kórházi látogatása. - Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás szervezése, lebonyolítása, nyilvántartása. - Javaslat a diétára és annak betartásának ellenőrzése. - Gyógyszerelés. - A beteg lakók személyi higiénés tevékenységének segítése. Ápolás. - Ápolási dokumentáció vezetése (betegkartonok, gyógyszerelő lap, ápolási terv stb.) - Elsősegélynyújtás. - Egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok, szűrővizsgálatok (lakók, dolgozók részére) szervezése, lebonyolításában segédkezés. Környezeti higiéné ellenőrzése. A háziorvos és a szakorvosok feladatukat a vezető ápolóval vagy főnővérrel egyeztetve, szakmailag önállóan végzik. Feladatuk a gyógyító megelőző munka keretében, a heveny és idült betegségekben szenvedő gondozottak alapellátása, szükség esetén szakrendelésre, illetve kórházba utalása. Véleményt adnak a gondozottak foglalkoztathatóságáról. Elkészítik a hatósági- egészségügyi iratokat, igazolásokat, javaslatokat. Kapcsolatot tartanak az egészségügyi ellátó intézményekkel. Kezdeményezik és segítik a dolgozók (elsősorban ápolók, gondozók) egészségügyi továbbképzését és közreműködnek e tevékenységben. 18

19 Szerepet vállalnak az egészségmegőrző felvilágosító munkában. Rendelkeznek a jogszabály szerint szükséges gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásról Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás: Az otthonok rendelkeznek a háziorvosok közreműködésével összeállított alap gyógyszerkészlettel. Az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátást igénybevevő viseli. Az otthon viseli a gyógyszer szükséglet teljes költségét, ha: - az ellátást igénybevevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum) húsz százalékát, vagy - az ellátást igénybevevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja. Az otthon viseli a gyógyszer szükséglet részleges költségét, ha az ellátott nyugdíjminimum 20%-át meghaladó rendszeres jövedelmének költőpénzen felüli maradványa nem fedezi a gyógyszerszükséglet teljes költségét, arra azt az intézmény kiegészíti. A gyógyászati segédeszköz ellátás körében az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében gyógyszerszükséglet szabályai szerint kell eljárni Az egészségügyi ellátással kapcsolatos dokumentáció: Az egészségügyi személyzet vezeti az egyéni gyógyszer - nyilvántartó lapot. Akut betegség kialakulásakor elkészíti a lakó ápolási tervét, amit folyamatosan vezet. Műszakonként megírja az átadó füzetet, vezeti a különböző nyilvántartásokat: vérnyomásmérés, testsúlymérés, vércukor ellenőrzés, itatási lap, stb. Az orvosi vizit füzetet folyamatosan figyelemmel kíséri. A lakó elhalálozása esetén végzi az ezzel kapcsolatos teendőket. Egészségügyi ellátás sajátosságai a TMISZI Csilla Von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében A szenvedélybetegek ápoló gondozó otthoni ellátása során kiemelt szakmai feladat: az előzményi adatok beszerzése, a káros szerhasználatának következményeként fellépő emésztőszervi megbetegedések, májkárosodás, a központi idegrendszer károsodásának, stb kezelése, a korábbi szomatikus betegségek feltárása, azok megfelelő kezelése. 19

20 a fizikai állapot lehetőség szerinti javítása, rizikó faktorok (Hepatitis B, AIDS, nemi betegségek, TBC, különböző tumor kutatás), szűrővizsgálatának elvégeztetése. A szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása során kiemelt szakmai feladat: a foglalkozás-egészségügyi szakorvos véleményének beszerzésre a rehabilitációs foglalkoztatás előkészítéséhez és a reszocializációs folyamat figyelemmel kíséréséhez. 4.6 Mentálhigiénés ellátás biztosítása Az integrált intézményben általánosságban - a lakók a testi és a lelki jólétének biztosítása a gondozás és a mentálhigiénés ellátás szoros egységében valósul meg. A mentálhigiénés ellátás keretében az otthonok biztosítják: az új lakók beilleszkedésének támogatását, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését, az egyéni, csoportos terápiás- megbeszéléseket, a szórakoztató és kulturális tevékenységek megszervezését az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a hazalátogatások szervezését a levélírásban való segítségnyújtást a fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, a hitélet gyakorlás feltételeit, támogatják az Istentiszteletek látogatását a több csatornás tv vételi lehetőségét, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, játékokkal, sétával esetleg olvasási lehetőség biztosításával, fejlesztik a kommunikációt és mozgáskészséget, közreműködnek a foglalkoztatásban, az otthonokon belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának elősegítésében és működésében. az ellátást igénybevevők közreműködésével -előre megtervezetten- az aktivitást segítő tevékenységeket. Családi, társadalmi és vallási ünnepekre való felkészülés, az méltó megünneplése Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése az igénybevevő mentálhigiénés ellátásában közreműködés az intézmény valamennyi dolgozójának feladata. Mentálhigiénés ellátás sajátossága a TMISZI Csilla Von Boeselager Szenvedélybetegek Ápoló Gondozó Otthona és Rehabilitációs Intézményében A gondozottak a bentlakásos ellátás keretében egészségügyi, szociális és pszichoszociális rehabilitációban vesznek részt, amelyet szervesen kiegészít a reszocializáció és a nyomon követés. Az ellátás a terápiás közösségi elvén alapszik, melyben maga a közösség ad új érték- és normarendszert a rehabilitált lakóknak. E közösség célja a szenvedélybeteg lakóknál a tartós és stabil absztinencia, munkára, szociális kapcsolatokra való alkalmasság valamint stabil lakóhely és egzisztencia kialakítása. 20

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

Szakmai program 2012. JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 15/2012.(V.10.) TT. HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA:2012. MÁJUS 10.

Szakmai program 2012. JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 15/2012.(V.10.) TT. HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA:2012. MÁJUS 10. Szakmai program 2012. JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 15/2012.(V.10.) TT. HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA:2012. MÁJUS 10. Az intézmény alapadatai A Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM 2011 levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059 e-mail: szocotth@szocotth.t-online.hu web:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu Szakmai Program

Részletesebben

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM A Baranyai dombok egyik völgyében,közel a történelmi nevezetességű Csele patakhoz, találjuk Somberek községet, melynek egyik végében magasodik egy emeletes kastély, körülötte

Részletesebben

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját.

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját. "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. tel./fax: 59/311-916. E-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu Iktatószám:501-5/2010. A Gólyafészek Otthon az

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa Pécs, 2012. július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona. Tiszafüred 5350 Temető u.1. Házirend. Irodavezető. Intézményvezető. Tiszafüred, 2013. január 1.

Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona. Tiszafüred 5350 Temető u.1. Házirend. Irodavezető. Intézményvezető. Tiszafüred, 2013. január 1. Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Házirend 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. BEVEZETŐ... 4 A HÁZIREND CÉLJA...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona és ápoló-gondozást

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

Az ellátások tartalma

Az ellátások tartalma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátások tartalma Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I. 7.) SzCsM

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Otthon Készült: 2011.05.15. Módosítva: 2011.11.22

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011.

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52/2011. (VIII. 31.) Többcélú Társ. határozatának 2. sz. melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona működését

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ 8. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Miskolc, Meggyesalja u. 10.sz. alatti telephelyen nyújtott ellátások szakmai programja Értelmi

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Hunyadi u.29. Telefon sz.: 94/552-560; Fax: 94/380-223; e-mail: gotthszo@t-online.hu Honlap: www.gotthardotthon.hu A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások szakmai egysége H-2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. Levelezési cím: Pf.144 Tel.: 06-27-544-040 E-mail: hszk.dunakeszi@gmail.com 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben