4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása"

Átírás

1 1

2 1. Bevezetés 3 old. 2. A szolgáltatás célja feladata 4 old A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása 5 old A létrejövő kapacitások 5 old A nyújtott szolgáltatáselemek és tevékenységek 8 old A más intézményekkel történő együttműködés módja 10 old. 3. Az ellátandó célcsoport jellemzői 11 old. 4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma 12 old. 4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása 17 old. 4.4 Gondozási tevékenység 17 old. 4.5 Egészségügyi ellátás 18 old. 4.6 Mentálhigiénés ellátás biztosítása 20 old. 4.7 Szocioterápiás foglakozások szervezése 21 old. 4.8 A tankötelezett korú gyermekek oktatásának 26 old. megszervezése 4.9 Az lakó után járó családi pótlék egyéb ellátás felhasználása 27 old Az érték- és vagyonmegőrzés szabályai 27 old Az intézményben elhunytak eltemettetésének 27 old. megszervezése 4.12 Szociális foglalkoztatás 28 old. 5. Az ellátás igénybevételének módja 30 old. 5.1 Az előgondozás 30 old. 5.2 Szakértői bizottságok szakvéleménye 32 old. 5.3 Az intézmény otthonaiba történő elhelyezés 33 old A gondozási terv típusai az intézményben 35 old. 6. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 38 old. 7. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 39 old. 1. sz. melléklet. Az ellátottak jellemzői 43. old. 2. sz. melléklet. Megállapodás tervezetek 48 old. 2

3 1. Bevezetés A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, a helyi közösségnek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A többször módosított évi III. törvény értelmében az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni. Mindezekre tekintettel a A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság január 01.-től a törvényben meghatározott ellátási feladatait Integrált Szociális Intézmény működtetésével biztosítja, az intézmény székhelyén és 11 telephelyén, az intézmény típusok különálló szervezeti egységekben történő megszervezésével. Költségvetési szerv megnevezése: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Székhelye: 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. Az alapító szerv megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapító szerv megnevezése, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltség 7100 Szekszárd, Szent István tér Működési területe: Tolna megye Gazdálkodás megszervezésének módja: Önálló Költségvetési szerv Az intézmény önálló jogi személy Az intézmény típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó integrált szociális intézmény: Ápolást gondozást nyújtó intézmény Rehabilitációs intézmény Lakóotthon Az intézmény férőhelyeinek száma: 1091 fő 3

4 2. A szolgáltatás célja feladata A szakmai program a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok alapján meghatározza az intézmény szakmai tevékenységét, az ellátás biztosításnak hosszú távú céljait. Az emberi méltóság a szociális gondoskodás egyik legfontosabb kérdése. Ennek tiszteletben tartása az intézmény által nyújtott ellátások igénybevétele esetén úgy valósítható meg, hogy a lakó, az ellátott egyénre szabottan kapja meg az állapotának megfelelő legmagasabb szintű fizikai, mentális ellátást, támogatást. A lakóra, mint egyénre az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyre kell tekinteni, szem előtt tartva a magánélethez való jogát, amelyet a személyzetben folyamatosan tudatosítani kell. A szolgáltatások az adott ellátási területen (otthonokban) teljes körűen lefedik a lakók szükségleteit, az egyenlő bánásmód elvét követve minden lakónak azonos mértékben és minőségben járnak. Fontos a minőség folyamatos fejlesztése - a gazdasági lehetőségek figyelembevételével - a lakók igényeihez igazodva (pl. lakógyűlés, lakófórum, étlapegyeztetés, foglalkozások felajánlása). Az intézmény valamennyi szolgáltatását tekintve hangsúlyos a segítő gondozási modell erősítése, amely során a személyzet, a lakó, állapotához igazodva életútjának valódi segítőjévé, döntéséinek támogatójává, tanácsot adó kísérőjévé válik. A szakmai munka során az alább felsorolt elveket követjük: 2 Függetlenség, a lakók autonómiájának megőrzése, a szabad véleménynyilvánítás és a szabad választás lehetőségének biztosítása. A lakók személyiségi jogainak tiszteletben tartása (tekintet nélkül egészségügyi, fizikai, mentális állapotukra). 3 Részvétel és önmegvalósítás, a családi és egyéb társadalmi kapcsolatok megmaradásának elősegítése, fenntartása. Az ellátottak szociális izolációjának csökkentése. 4 Gondoskodás, a lakó életminőségének javítása, olyan gondozási környezet biztosítása ahol egy kompetens, az időskorhoz, a gerontológiához és mozgáskorlátozottsághoz, a kapcsolódó problémák terén kiképzett személyzet nyújtja az ellátást. A fogyatékosok ellátásában ezek az elvek kiegészülnek a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alap gondolatával, mely szerint A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú és egyenrangú tagjai ", amelyhez biztosítani kell a normalizáció, az integráció és az autonómia elvének megvalósítását úgy, hogy a változás középpontjában maga az értelmileg akadályozott ember áll. A törvényben megfogalmazott normalizáció, a hiányok helyett az alapvető fejlődési lehetőségek meglévő szintjét keresi, azért, hogy az akadályozottsággal élő individuum előtt utat nyithasson környezete megismeréséhez, elsajátításához, alakításához. Az integráció a zárt intézeti életforma helyett a lakóközösségbe való visszahelyezést szorgalmazza, még a magukat csak segítséggel ellátók részére is. 4

5 Az autonómia elve hozta a személyiségi jogok fokozott védelmét, a gondnokság rendszerének felülvizsgálatát, a dolgok feletti rendelkezési jogosultságot stb A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása Az ISZI az intézményi ellátás körébe tartozó otthonok szervezeti integrációjával jött létre, ápolást, gondozást nyújtó intézményi, rehabilitációs intézményi és lakóotthoni ellátási típusok egy intézmény keretein belüli biztosításával. Gazdaságosabb, szakmai szempontból koncentráltabb, magasabb színvonalú szociális ellátás, nyújt a korábban fennálló működési párhuzamosságok megszűntetése mellett. A minőségközpontú szociális szolgáltatásai nem csak az életben maradást, hanem az emberi méltóság megőrzését és az ellátottak életminőségének javulását is szolgálják A létrejövő kapacitások Az intézmény munkáját az alapító okirat szerint és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SZCSM. rendelet alapján végzi. A különböző ellátási formákban összesen 1091 férőhelyen biztosítja a bentlakásos szociális ellátást, zömében Tolna megyei lakósok számára. Az intézmény, ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézményi valamint lakóotthoni ellátásokat biztosít: Az ápolást gondozást nyújtó ellátás során idős, demens valamint értelmi fogyatékos kiskorú és nagykorú személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegeket látnak el. Ezek során feladat az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása-gondozása a szükség szerinti foglalkoztatása, és egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátása. Ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás nyújtása fogyatékos személyek számára. Rehabilitációs intézményi ellátás értelmi fogyatékos személyek és szenvedélybeteg személyek számára. Az idősek otthonaiban történik a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy ellátása, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is az előző pontban meghatározott személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozójának ellátása, azon 18. életévét betöltött személyek ápolása-gondozása, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni és a szociális szakértői szerv által megállapított gondozási szükségletük napi 4 órát meghaladó, ha ellátásuk más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása. 5

6 Értelmi fogyatékosok otthonaiban történik a középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek ápolása és gondozása. Pszichiátriai betegek otthonaiban végzik azon krónikus pszichiátriai betegek ápolását-gondozását, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. Szenvedélybetegek otthonában látják el azon személyek gondozását, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 16. életévét betöltött szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód. A fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A fogyatékosok rehabilitációs intézménye előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást. A lakóotthonba az a személy helyezhető el: aki önellátásra legalább részben képes, elégséges jövedelemmel rendelkezik az életforma költségeinek viseléséhez, folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényel. A lakóotthon korszerű lakhatási és életkörülményeket biztosít, elősegíti az ott élők társadalmi reintegrációját. Az intézmény jelenleg három lakóotthonnal rendelkezik, amelyet fogyatékos személyek vesznek igénybe Regölyben és Szekszárdon. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. Az ápoló-gondozó célú lakóotthon az ellátottnak teljes körű ellátást biztosít. A fogyatékosok rehabilitációs intézményi feladatait ellátó otthonokban azoknak az értelmi fogyatékos, valamint halmozottan fogyatékos (mozgás-, illetőleg látássérült) személyeknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása folyik, akiknél ez csak intézményi keretek között valósítható meg. A rehabilitációs intézményi ellátást biztosító otthonok előkészítik az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezik az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást. 6

7 Az intézmény székhelyen és telephelyeken a különböző ellátotti csoportok számára a következő férőhelyszámon biztosít bentlakásos intézményi szolgáltatást. A székhelyen: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona: 20 fő kiskorú értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 40 fő nagykorú értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 16 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye fő fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona Telephelyeken: 1. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Árpád - házi Szent Erzsébet Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona 100 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 70 fő pszichiátriai betegek ápoló- gondozó otthona 2. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Csilla von Boeselanger Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 40 fő szenvedélybetegek ápoló- gondozó otthona 60 fő szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 3. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Dunaföldvári Idősek Otthona 60 fő idősek ápoló- gondozó otthona 4. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Lakóotthona Regöly 8 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó célú lakóotthona 5. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Margaréta Rehabilitációs Intézménye 92 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye 6. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Mechwart András Fogyatékosok Otthona 115 fő értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 7. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona Szekszárd 56 fő idősek ápoló- gondozó otthona 8. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Sárpilisi Idősek Otthona 70 fő idősek ápoló- gondozó otthona 9. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona 70 fő pszichiátriai betegek ápoló- gondozó otthona 10.Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szivárvány Idősek Otthona 100 fő idősek ápoló- gondozó otthona 33 emeltszintű férőhellyel. 11. Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Tölgyfa Fogyatékosok Otthona 150 értelmi fogyatékosok ápoló- gondozó otthona 7

8 2.3. A nyújtott szolgáltatáselemek és tevékenységek Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást nyújt. Ennek keretén belül minden otthon biztosítja az alább felsorolt szolgáltatásokat: a. Lakhatást o az éjszakai és nappali tartózkodásra 1. a személyi tisztálkodásra, 2. az étkezésre, 3. az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó, könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra, 4. az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba), 5. gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre, 6. látogatók fogadására szolgáló helyiségek. b. Szociális gondoskodást, a segítő gondozást és kisérést (a lakó fizikai és életvezetési segítségét pl.: az inkontinens lakók ellátása, tisztálkodás öltözködés segítése, étkezések segítése, a lakókörnyezet higiénikus és esztétikus körülményeinek megteremtése.) c. Étkeztetés megszervezését a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. d. Ruházat, textília ellátást, mely során az ellátást igénybe vevő a saját ruházatát és textíliáját használja. Amennyiben a lakó sajáttal nem rendelkezik annak biztosítása az intézmény jogszabályban meghatározott kötelessége. Az otthonok biztosítják a ruházat és textília mosását, javítását. e. Egészségügyi ellátást, az ISZI minden otthonában biztosított a háziorvosi ellátás, a szakorvosi rendeléshez, kórházi ellátáshoz jutás, az alapápolás, a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. f. Az ellátottak mentális gondozását (egyéni gondozási-, fejlesztési tervek alapján) melynek keretében támogatja az otthonon belüli kis közösségek, társas kapcsolatok alakítását, a konfliktushelyzetek kezelését, a lakók családi kapcsolatának ápolását, a hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítását, a szabadidő kulturált eltöltésének és a szocializációs foglalkozásoknak a szervezését. g. Szocioterápiás foglakozások tartását, melynek sokféle lehetősége közül az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a lakó foglakoztatási formáját. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen: - a munkaterápia, - a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, - a képzési célú foglalkozás. h. Tanköteles korú gyermek oktatásának megszervezését, az ellátó otthon gondoskodik a tankötelezettségi kort elért gyermek tanulási képesség vizsgálata megszervezéséről, valamint a gyermek állapotának megfelelő képzési kötelezettsége, teljesítésének feltételeiről gyógypedagógiai fejlesztéséről és 8

9 indokolt esetben a tankötelezettség és képzési kötelezettség teljesítésének feltételeiről. i. Az érték-és vagyonmegőrzést. Az Integrált Szociális Intézmény otthonaiban az ellátottak érték és vagyon megőrzése a szakmai és jogi szabályok által meghatározottan történik. A megőrzésre átvett tárgyakról tételes felsorolás alapján kimutatás készül. Az értékek megőrzése az otthonok páncélszekrényeiben történik. Amennyiben az ellátást igénybe vevőt korlátozzák a személyes tárgyainak bevitelében, erről az igénybevételhez kapcsolódó megállapodásban is rendelkezni kell. Ha az ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés szempontjából speciális feltételeket igényel, az otthon vezetője köteles segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevő részre a megfelelő elhelyezéshez. A részletes szabályozást az intézmény pénzkezelési szabályzata tartalmazza. j. Az intézményben elhunytak eltemettetésnek megszervezését, az ezzel kapcsolatos teendők ellátását az otthonok vezetői szervezik. Ennek keretében gondoskodnak az elhunyt: o elkülönítéséről, o o végtisztességre való felkészítéséről, legkésőbb a halálestet követő napon a törvényes képviselő, valamint a közeli hozzátartozó értesítéséről, o ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. Az otthon vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterénél. k. Külön támogatási szerződés és szakmai program szerint szociális foglalkoztatást, melynek formái: Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás Munka- rehabilitáció 2.4. A más intézményekkel történő együttműködés módja Az integrált intézmény együttműködésre törekszik a megye területén működő alapellátást nyújtó szolgáltatókkal, különös figyelmet fordítva a férőhelyek maximális kihasználtságára. Jó kapcsolatra törekszik a települési önkormányzatokkal és az azokon belül működő gyámhivatalokkal. Együttműködik:ezen felül a: szociális ellátókkal, szolgáltatókkal, hatóságokkal, magánemberekkel, támogatókkal, egyházakkal, társadalmi és szakmai szervezetekkel. Kapcsolatot tart fenn az egészségügyi ellátókkal: háziorvosok, szakorvosok, szak ellátást nyújtó intézmények, kórházak, mentőszolgálat, betegszállító szolgáltatások. 9

10 Hangsúlyt fordít a civil együttműködés ápolására, különösen az otthonokon belül működő alapítványokkal és egyesületekkel, valamint külső támogató szervezetekkel ország határon belül és kívül. Az intézmény feladatai ellátása során terephelyként szolgál a szociális képzés alap, közép és felsőfokú képzési, oktatási intézményei szervezetei számára. Esetenként a korábbi gyakorlat mentén részt kíván venni az intézményben élők életminőségét, ellátását vizsgáló tudományos munkákban. Az együttműködések eredményeként a legújabb szakmai és tudományos ismeretek juthatnak el az otthonokba, eközben itt gyakorlatozó hallgatók tudásuk mellé hasznos tapasztalatokat szerezhetnek. Mindamellett ez a kapcsolat elősegíti az intézmény folyamatos szakember ellátottságának biztosítást is. Az ellátottak családjaival jó a kapcsolat mentén, igény szerint a lakók számára adott a lehetőség a családba való visszakerülésre is. Az intézmény saját otthonai közötti kapcsolat miatt, az ápoló gondozó otthonaiban élő lakók esetenként a fejlesztő munka eredményeként az integrált intézmény rehabilitációs célú telephelyeire kerülhetnek, illetve sikertelen rehabilitáció esetén a rehabilitációs intézményből ápoló-gondozó otthonba illetve lakóotthonba kerülhetnek. Az intézmény kapcsolatot tart fenn az ellátottak képviseleti szerveivel. Mint például: az értelmi fogyatékosok megyei és országos érdekképviseletével (ÉFOÉSZ), Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesülettel a nyugdíjasok érdekképviseletével SINOSZ és Tolna megyei szervezete, Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, MEOSZ és Tolna megyei szervezete, Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete, Ellátott-jogi képviselővel, a mozgásfogyatékosok, szenvedély és pszichiátriai betegek érdekképviseletével stb. 10

11 3. Az ellátandó célcsoport jellemzői Demográfiai mutatók Tolna Megyében A megye lakóssága fő (2009 első félévében). Településszerkezetét tekintve 109 település található, ebből 11 város 98 község. A megye 5 statisztikai kistérségre bomlik, melyek a következők: Bonyhádi, Dombóvári, Paksi, Szekszárd, Tamási. A KSH 2001 évi népszámlálásának adatai valamint a 2009 évi KSH adatok alapján elmondható, hogy az 60 éven felüli népesség aránya folyamatosan emelkedik a megyében. A 2001 évben fő volt első félévében fő volt. 1 Megváltozott az idősek korstruktúrája a megyében a 60, 70 évesek aránya csökkent, ezzel együtt a 70 éven felüliek aránya növekedett. Kiemelendő hogy a 80 éven felüliek aránya a megye népességén belül 3.8%. Ez a korosztály a szociális ellátás szervezésének szempontjából nagyobb figyelmet igényel. Tolna megyében a fogyatékos személyek aránya az összes lakossághoz viszonyítva 6,98 %. Ezen belül magas az értelmi fogyatékosok aránya 10,2%, közülük 49,33% él intézményben. Társadalmi integrációjuk gyenge, foglalkoztatásuk töredéke az össznépesség átlagának. A pszichiátriai, mentális betegségek a lakosság kb 25% -át érintik, kb embert. A szenvedélybetegség és hajléktalanság mértéke demográfiai szempontból nehezen mérhető, valószínűleg nagymértékű latenciát mutat. Az ellátottak jellemzői demográfia és egyéb szociális jellemzőit lásd 1-es számú mellékletben. 1 Forrás KSH

12 4. A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, módja, köre, rendszeressége, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Az intézmény teljes körű ellátást biztosít. Ezen belül nyújtja a folyamatos ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 4.1 Lakhatás Az intézmény otthonai az alábbiak szerint rendelkeznek lakhatásra, személyi tisztálkodásra és étkezésre, látogatók fogadására, közösségi együttlétre, egészségügyi ellátásra és foglalkoztatás céljára alkalmas helyiségekkel: TMISZI Mechwart András Fogyatékosok Ápoló Gondozó Otthona Az otthon Belecska község külterületén helyezkedik el, január 10-től felnőtt fogyatékosokat ellátó intézményként működik tól új, korszerű körülményeket teremtve új pavilon építésével a férőhelyek száma 115-re emelkedett. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 33db 3db 3db 2db 3db 10db 6db 23db TMISZI Tölgyfa Fogyatékosok Ápoló Gondozó Otthona Az otthon modernizációjára, az emberibb életkörülmények megteremtésére a között lezajló átépítés során került sor, jelenleg 150 lakó él itt humanizált életkörülmények között. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 43 db 5 db 3 db 9 db 4 db 19 db 19 db 25 db 12

13 4.1.3 TMISZI Szent Erzsébet Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona Az otthon 1951-ben jött létre Bonyhádon. a 6-os fő út mellett. A 2005-os felújításnak köszönhetően Tolna megye egyik legjobban felszerelt otthonává vált. A pszichiátriai betegek és a fogyatékkal élő lakók ellátása két különálló épületben valósul meg. Tárgyi feltételek Fogyatékos részleg/db Pszichiátriai részleg/db Lakószobák száma Étkező 1 1 Nappali tartózkodásra 2 2 szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek 2 2 Nővérszobák 2 1 Zuhanyzók száma 10 9 Fürdőkádak száma 4 2 WC-k TMISZI Hétszínvilág Otthona Az integrált intézmény székhelye Szekszárd város északi részén található, az 1970-es évek elején épült pavilonrendszerű épületegyüttesben. Az otthon vegyes profillal működik, ápolást-gondozást nyújtó, ápoló- gondozó lakóotthoni és rehabilitációs ellátást biztosító szolgáltatások egy telephelyen történő megszervezésével. Az ellátás sajátossága, hogy a megyében egyedül csak ebben az otthonban látnak el kiskorú fogyatékkal élő személyeket. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 34db 5db 5db 10db 3db 27db 3db 43db TMISZI Margaréta Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Az otthon Regöly község közigazgatási területéhez tartozó Majsapusztán található tól értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményeként működik. 13

14 Tárgyi feltételek TMISZI Margaréta Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 22 db 1 db 4 db 3 db 1 db 11 db 0 db 13 db TMISZI Regöly lakóotthon A településbe integráltan ápoló gondozó célú lakóotthon működik, Regölyben. A tárgyi feltételek: Személyes használatra kialakított helyiségek: 4 db lakószoba Közös használatra kialakított helyiségek: főzőkonyha és étkező mosókonyha nappali fürdőszoba, WC-vel közlekedők melléképületek Az épületben vezetékes gázzal ellátott, központi fűtés, melegvíz szolgáltatás, telefon biztosított. A főzőkonyha a szükséges háztartási gépekkel, eszközökkel felszerelt TMISZI Palánki Idősek Otthona Szekszárd Az otthon jelenlegi helyén július 1-óta működik. Szekszárd északi részén helyezkedik el jól megközelíthető helyi járatú busszal, illetve személygépkocsival. 56 idős ember ellátásáról gondoskodnak kettő pavilonban. Az otthon az időskori demenciában szenvedők ellátását is biztosítja. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiség Nővérszoba Orvosi szoba Látogatói szoba Zuhanyzók száma WC száma 17 db 1 db 1 db 1 db 1 db. 1 db 1 db 5 db 7 db 14

15 4.1.8 TMISZI Sárpilisi Idősek Otthona Az otthon Sárpilis község közigazgatási területén működik. Az 1990-es években történt bővítés óta 70 lakó ellátását biztosítja. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiség Nővér szoba Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma Wc-k száma 19 db 2 db 3 db 1 db 1 db 8 db 3 db 14 db TMISZI Dunaföldvári Idősek Otthona A Dunaföldvári Idősek Otthona Dunaföldvár belterületén a 6-os főút mellett, közlekedés szempontjából jól megközelíthető helyen található től idősek ellátását biztosítja. Az otthon férőhelyeinek száma 60. Tárgyi feltételek Lakószobák száma 16 db Étkező 1 db Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség 1 db Foglalkoztató helyiség 1 db Nővérszoba 1 db. Orvosi szoba 1 db Látogatói szoba 1 db Zuhanyzók száma 9 db WC száma 12 db TMISZI Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék városában, a központhoz közeli csendes utcában, időseknek nyújt ellátást 100 férőhelyen, melyből 33 emelt szintű. Tárgyi feltételek Lakószobák száma: 59 Étkező: 1 Nappali tartózkodásra szolg. helység: 5 Foglalkoztató helyiség: 1 Nővérszobák: 3 Zuhanyzók száma: 35 Fürdőkádak száma: 20 Wc-k száma: 45 15

16 TMISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Az otthon 1948 óta működik bentlakásos szociális intézményként től szenvedélybetegeket ellátó intézményként működik, ápoló-gondozó és rehabilitációs intézményi részleg kialakításával. A férőhelyek száma 100, melyből 40 férőhelyen ápoló- gondozó ellátást nyújt. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 41db 3 db 3 db 7 db 2 db 20 db 2 db 20 db TMISZI Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona Az otthon Bölcske községtől 5 km-re helyezkedik el, egykor népes, ma viszont szinte elnéptelenedett pusztában. 16 hektár terület közepén, kastély jellegű épületben található, erdővel, parkkal övezve. Az épületben 16 szobában 70 fő lakik, két gondozási egységet alakítottak ki. Tárgyi feltételek Lakószobák száma Étkező Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség Foglalkoztató helyiségek Nővérszobák Zuhanyzók száma Fürdőkádak száma WC-k száma 16db 1 db 3 db 2 db 1 db 5 db 2 db 7 db 4.2 Étkeztetés megszervezése Az intézmény napi három alkalommal biztosít étkezést, melyből egy meleg étkeztetés. Biztosítottak a speciális diéták, a pépes étkeztetés, csecsemőkorúaknál a tejkonyhai feladatok stb., valamint a kiskorúak és diabéteszben szenvedők esetében a pótétkezés is. Az otthonok konyhái lehetőség szerint együttműködnek a szociális foglalkoztatás) által megtermelt alapanyagok, készételek felhasználásában (Csilla Otthon, Szent András Otthon, Margaréta Otthon, Tölgyfa Otthon, Mechwart András Otthon). 16

17 4.3 Ruházat Textília biztosítása A ruházat és textília biztosítása, amennyiben a lakó sajáttal nem rendelkezik a bentlakásos intézmény jogszabályban előírt kötelessége. A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt - szükség szerint más lábbelit tartalmaz. A kiskorú, valamint fogyatékos személyek részére - ha indokolt-, az életkornak megfelelő sportruházat rendelkezésre áll. A tanköteles fogyatékos személy részére a korai fejlesztéshez, fejlesztő felkészítéshez, valamint a tanulmányok folytatásához szükséges iskolai felszerelés biztosított. Az otthonok elvégzik a ruházat, textília tisztítását, javítását, személyre szóló felhasználását, nyilvántartását. A mosási technológia egységes. 4.4 Gondozási tevékenység Az ellátottnak nyújtott gondozást, annak mértékét az egyéni gondozási-fejlesztési tervek tartalmazzák. Általánosságban a gondozási tevékenység jelenti a személyre szabott ellátást, az igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak megfelelő- bánásmódot, segítő gondozást és kisérést ami az intézmény otthonok- szakdolgozóinak folyamatos jelenlétével és munkájával biztosított. A gondozási tevékenység magában foglalja a: A lakókörnyezet higiénikus és esztétikus körülményeinek megteremtését. Segítő gondozást a személyre szabott bánásmód biztosítását: inkontinens lakók ellátása, a szakmai szabályok figyelembevételével. tisztálkodás segítése. öltözködés segítése. étkeztetések lebonyolítása. foglalkoztatásban közreműködés. elhalálozott lakó körüli teendők. - A lakók értékeinek, személyes ruházatának megőrzését, kezelését. - Az intézményi ruházat kezelését, megőrzését, nyilvántartását. Az intézmény Tölgyfa Otthonában a gondozás illetve a mentálhigiénés ellátás feladatai egy szervezeti egység keretein belül biztosítottak. A demens személyek gondozásának sajátosságai: Az egyéni gondozási terv elkészítésnél fokozottan figyelni kell a családi anamnézisre a hozzátartozó szerepére, hogy a tőlük nyert információk segítsék a személyiség egységének minél további fennmaradását. A lakókörnyezet kialakítása során hangsúlyt kell fektetni a biztonságos, strukturált tér kialakítására: a veszélyforrások eltávolítása (tisztítószerek elzárása, tisztálkodási eszközök felügyelettel történő használata, gyógyszere, szúró-vágó eszközök elzárása). megfelelő tájékozódási lehetőség biztosítása (jó világítás, feliratok,vezetősáv. színek, képek stb.). 17

18 4.5 Egészségügyi ellátás Az alapápolás keretében általánosságban a lakók egészségi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése, az egészségmegőrző felvilágosító munka, éves alapszűrések (pl. testsúly, vérnyomás, vércukorszint, vizelet stb.), az otthonok keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységek, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzés, az egészségügyi személyzeten keresztül biztosított. Az intézmény otthonaiban megbízási illetve vállalkozói szerződéssel foglalkoztat orvosokat (háziorvos, bőrgyógyász, ideggyógyász, ortopédorvos, stb.), illetve saját személyzettel biztosítja az egészségügyi feladatok ellátását. A telephelyeken az ellátottak érdekében, a kötelező alapápolási feladaton túl, külön működési engedéllyel és szakmai programmal szakápolási tevékenység folyik, melynek feltételeit saját költésvetéséből az intézmény biztosítja. A szakápolási szakmai programrészletesen leírja a szakápolási feladatok napi ellátását Az egészségügyi személyzet feladata: - A háziorvosi vizitek segítése. - Egészségügyi alapellátást nyújtása a lakók részére. - A diagnózis szerint előírt kezelések dokumentációja annak folyamatos és napra kész vezetése. - Orvos által előírt kezelések elvégzése. - Rendelőintézeti, kórházi kezelések előkészítése, beteg lakók rendelőintézeti, kórházi kíséretének biztosítása, kórházi látogatása. - Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás szervezése, lebonyolítása, nyilvántartása. - Javaslat a diétára és annak betartásának ellenőrzése. - Gyógyszerelés. - A beteg lakók személyi higiénés tevékenységének segítése. Ápolás. - Ápolási dokumentáció vezetése (betegkartonok, gyógyszerelő lap, ápolási terv stb.) - Elsősegélynyújtás. - Egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok, szűrővizsgálatok (lakók, dolgozók részére) szervezése, lebonyolításában segédkezés. Környezeti higiéné ellenőrzése. A háziorvos és a szakorvosok feladatukat a vezető ápolóval vagy főnővérrel egyeztetve, szakmailag önállóan végzik. Feladatuk a gyógyító megelőző munka keretében, a heveny és idült betegségekben szenvedő gondozottak alapellátása, szükség esetén szakrendelésre, illetve kórházba utalása. Véleményt adnak a gondozottak foglalkoztathatóságáról. Elkészítik a hatósági- egészségügyi iratokat, igazolásokat, javaslatokat. Kapcsolatot tartanak az egészségügyi ellátó intézményekkel. Kezdeményezik és segítik a dolgozók (elsősorban ápolók, gondozók) egészségügyi továbbképzését és közreműködnek e tevékenységben. 18

19 Szerepet vállalnak az egészségmegőrző felvilágosító munkában. Rendelkeznek a jogszabály szerint szükséges gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásról Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás: Az otthonok rendelkeznek a háziorvosok közreműködésével összeállított alap gyógyszerkészlettel. Az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátást igénybevevő viseli. Az otthon viseli a gyógyszer szükséglet teljes költségét, ha: - az ellátást igénybevevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum) húsz százalékát, vagy - az ellátást igénybevevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja. Az otthon viseli a gyógyszer szükséglet részleges költségét, ha az ellátott nyugdíjminimum 20%-át meghaladó rendszeres jövedelmének költőpénzen felüli maradványa nem fedezi a gyógyszerszükséglet teljes költségét, arra azt az intézmény kiegészíti. A gyógyászati segédeszköz ellátás körében az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében gyógyszerszükséglet szabályai szerint kell eljárni Az egészségügyi ellátással kapcsolatos dokumentáció: Az egészségügyi személyzet vezeti az egyéni gyógyszer - nyilvántartó lapot. Akut betegség kialakulásakor elkészíti a lakó ápolási tervét, amit folyamatosan vezet. Műszakonként megírja az átadó füzetet, vezeti a különböző nyilvántartásokat: vérnyomásmérés, testsúlymérés, vércukor ellenőrzés, itatási lap, stb. Az orvosi vizit füzetet folyamatosan figyelemmel kíséri. A lakó elhalálozása esetén végzi az ezzel kapcsolatos teendőket. Egészségügyi ellátás sajátosságai a TMISZI Csilla Von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében A szenvedélybetegek ápoló gondozó otthoni ellátása során kiemelt szakmai feladat: az előzményi adatok beszerzése, a káros szerhasználatának következményeként fellépő emésztőszervi megbetegedések, májkárosodás, a központi idegrendszer károsodásának, stb kezelése, a korábbi szomatikus betegségek feltárása, azok megfelelő kezelése. 19

20 a fizikai állapot lehetőség szerinti javítása, rizikó faktorok (Hepatitis B, AIDS, nemi betegségek, TBC, különböző tumor kutatás), szűrővizsgálatának elvégeztetése. A szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása során kiemelt szakmai feladat: a foglalkozás-egészségügyi szakorvos véleményének beszerzésre a rehabilitációs foglalkoztatás előkészítéséhez és a reszocializációs folyamat figyelemmel kíséréséhez. 4.6 Mentálhigiénés ellátás biztosítása Az integrált intézményben általánosságban - a lakók a testi és a lelki jólétének biztosítása a gondozás és a mentálhigiénés ellátás szoros egységében valósul meg. A mentálhigiénés ellátás keretében az otthonok biztosítják: az új lakók beilleszkedésének támogatását, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését, az egyéni, csoportos terápiás- megbeszéléseket, a szórakoztató és kulturális tevékenységek megszervezését az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a hazalátogatások szervezését a levélírásban való segítségnyújtást a fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, a hitélet gyakorlás feltételeit, támogatják az Istentiszteletek látogatását a több csatornás tv vételi lehetőségét, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, játékokkal, sétával esetleg olvasási lehetőség biztosításával, fejlesztik a kommunikációt és mozgáskészséget, közreműködnek a foglalkoztatásban, az otthonokon belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának elősegítésében és működésében. az ellátást igénybevevők közreműködésével -előre megtervezetten- az aktivitást segítő tevékenységeket. Családi, társadalmi és vallási ünnepekre való felkészülés, az méltó megünneplése Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése az igénybevevő mentálhigiénés ellátásában közreműködés az intézmény valamennyi dolgozójának feladata. Mentálhigiénés ellátás sajátossága a TMISZI Csilla Von Boeselager Szenvedélybetegek Ápoló Gondozó Otthona és Rehabilitációs Intézményében A gondozottak a bentlakásos ellátás keretében egészségügyi, szociális és pszichoszociális rehabilitációban vesznek részt, amelyet szervesen kiegészít a reszocializáció és a nyomon követés. Az ellátás a terápiás közösségi elvén alapszik, melyben maga a közösség ad új érték- és normarendszert a rehabilitált lakóknak. E közösség célja a szenvedélybeteg lakóknál a tartós és stabil absztinencia, munkára, szociális kapcsolatokra való alkalmasság valamint stabil lakóhely és egzisztencia kialakítása. 20

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Szent Miklósi u. 9 Tel:74/ Szakmai Program

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Szent Miklósi u. 9 Tel:74/ Szakmai Program Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Szent Miklósi u. 9 Tel:74/512-660 Szakmai Program Jóváhagyta: Szekszárd, 2013. június 27. Posta Zoltán Igazgató Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86.

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1 a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Az ellátások tartalma

Az ellátások tartalma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátások tartalma Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I. 7.) SzCsM

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Javaslat az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szekszárd, 2014. október 6. Posta Zoltán Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltség igazgató 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Az intézmény működésére vonatkozó szakmai program

Az intézmény működésére vonatkozó szakmai program Az intézmény működésére vonatkozó szakmai program A szolgáltatás célja, feladata, az ellátottak köre A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év Pszichiátriai Betegek Lakóotthona 9970 Május 1. út.19. SZAKMAI PROGRAM a pszichiátriai betegek lakóotthonának működéséhez 2013. év A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd Szentmiklósi u. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szekszárd,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: 06-1-485-680 Fax: 06-1-318-1946 E-mail: pestmegye@pestmegye.hu Fenntartó képviselője: Dr. Szép Tibor főjegyző

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben