Célkeresztben a népegészségügy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Célkeresztben a népegészségügy"

Átírás

1 Célkeresztben a népegészségügy A népegészségügyi programok eredményességét befolyásoló tényezők / Kísérlet a népegészségügy néhány alapkérdésének holisztikus megközelítésére/ Ha népegészségügyről esik szó, az orvosok többnyire népbetegségekre, szűrővizsgálatokra, demográfiai problémákra gondolnak. Az idősebbeknek eszébe juthat, a második világháborút követő évtizedek eredményes harca a tuberkulózis, a csecsemőhalandóság, a nemibetegségek ellen. Valószínűleg többen tudnak már a későbbi időszakok ígéretes népegészségügyi programjairól, amelyeket ha elindítottak, sorra módosították, végül többnyire félbemaradtak. Az akkori illúzió, hogy elérhetjük a fejlettebb nyugat-európai államok színvonalát, rövidesen szertefoszlott. A szakemberek szerint a tervek megvalósításához a feltételeket sohase biztosították. Igazság szerint a célokat se tűzték ki pontosan, a magyar egészségügynek máig nincs politikai ciklusokon átívelő egészségpolitikai koncepciója. Az elmúlt időszak kudarcainak nagy ára van: megingatta a bizalmat, óriási idő és energiavesztéssel járt, és azok is csalódtak, akik aktívan részt akartak venni a munkában. Ha elmarad a sikerélmény, csökken a résztvevők önbecsülése, kezdeti lelkesedése, mindennaposak a magyarázkodások, az egymásra mutogatás, a parttalan viták. Közel évszázados az a tudományosan is megalapozott felismerés, ha egy kísérlet sikertelen, az a következő próbálkozásokra mérhetően negatív hatást gyakorol. A kudarc hosszú időre megpecsételi a hasonló kezdeményezések sorsát /1./ Magyarországon a népegészségügy az állampolgárok testi-lelki egészségi állapota az utóbbi évtizedekben kedvezőtlenül alakult: az európai államok egészség-statisztikai mutatóinak rangsorában az utolsó helyeken szerepelünk. Valószínű, hogy az ország kedvezőtlen gazdasági helyzete a folyamatot tovább rontja, a fennálló konfliktusokat tovább élezi. Az a tény, hogy csökken az életszínvonal, nő a munkanélküliség, rossz a közhangulat, lazul a közerkölcs jelzi, hogy a romló egészségügyi helyzet nem önálló jelenség, hanem egy általános társadalmi, gazdasági, politikai, morális válságnak része. A kedvezőtlen folyamatok felgyorsulásában a világot átfogó globalizációnak, és a neoliberális politikának jelentős szerepe van /2/. A fejlettebb országokban a szakértők már korábban felhívták a figyelmet egyes kedvezőtlen jelenségekre, így a gazdag és szegény rétegek közötti szakadék mélyülésének súlyos társadalmi következményeire, de a döntéshozók a jelzéseket általában figyelmen kívül hagyták. Mára a népegészségügy kérdései ott is előtérbe kerültek, ahol kedvezőbbek az anyagi feltételek. Annak ellenére, hogy a téma nálunk különösen időszerű, alig esik szó arról, miért hiányoznak vagy miért eredménytelenek a népegészségügyi helyzet javítását célzó intézke-

2 2 dések. A legegyszerűbb lenne a kudarcokat anyagi nehézségekre visszavezetni, de a kérdés ennél bonyolultabb, vélhetően a magyarázat keresése során a problémakör sokoldalú megközelítésére lenne szükség. E sorok írója néhány olyan tényezőre kívánja a figyelmet felhívni, amelyek befolyásolják a népegészségügyi programok eredményességét. Definíció, nomenklatúra A népegészségügy leginkább a közegészségüggyel azonos fogalom: Az egészségvédelem gyakorlati kérdéseinek összessége, illetve az erre irányuló tevékenység. Már a benne szereplő szótöredékek helytelen értelmezése is lehet az eredményes programok készítésének akadálya. A nép ma már nem jelenti az azonos nyelven beszélő népcsoportot. Érthetjük alatta akár a társadalom legkisebb sejtjét, a családot, egyes régiókat, de a migráció, a határok átjárhatósága miatt egy országra, vagy egy kontinensre is kiterjeszthető fogalommá vált. A programok kudarcának oka lehet, ha nem veszünk tudomást arról, hogy az egyes emberek vallási, etnikai csoportok, területek földrajzi, gazdasági adottságai, kulturális sajátosságai rendkívül eltérők, ugyanakkor egymással szorosan összefüggnek. Aligha lehetett komolyan venni az Egészséget a Világnak 2000-re elnevezésű nemzetközi programot, de nem várható eredmény határainkon belül sem, ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy nem ugyanaz a nép lakik Budapesten, a XII. kerületben, mint a Tiszazugban. Eltérő népegészségügyi problémát jelent a munkanélküli és a gazdag, az analfabéta és a diplomás. Eredményes programokat csak a körülöttünk levő világ és a szűkebb környezet együttes ismerete birtokában lehet készíteni. Ennek feltétele, hogy pontos demográfiai, morbiditási és egyéb adatok álljanak rendelkezésre. A népegészségügy szóban szereplő egészség fogalmának sem egységes az értelmezése. Az orvostudomány ugyan már nem csak a szomatikus kórképeket tartja betegségnek, de még mindig éles vita folyik arról, hogy betegség-e például a depresszió, a homoszexualitás, az alkohol, - vagy a drogfüggőség. A fogyatékosokat is sokan szeretnék inkább kisebbségnek definiálni, mint betegségnek. A megítélés a társadalom értékrendjétől, a politika célkitűzéseitől függ, nem csoda, ha ezek a szemléleti különbségek visszaköszönnek a cselekvési programokban. Ha elfogadjuk, hogy a betegség lényegében diszfunkció, azt is el kellene dönteni, hogy csak azt tekintjük-e /nép/betegségnek, ami nem csak az egyénre, hanem a társadalomra nézve is káros. Jelenleg nem tartjuk betegségnek azt, ami káros ugyan a társadalomra, de nem

3 3 diszfunkció, mint például az agresszivitás, az önzés, vagy a bűnözés. Kérdés, a genetikai kutatások hogyan változtatják meg majd a szemléletünket a következő évtizedekben. A szomatikus betegségek megítélésénél kevesebb a nyitott kérdés, bár itt is bizonyítékok alapján kell az eljárásokat szervezni /Evidence Based Medicine/. Az 1950-es években a brit. Medical Research Council kezdeményezte gyógyítási protokollok készítését, ami mára az orvosok számára átláthatatlan tömeggé duzzadt, biztos jövedelmet jelent viszont az egyre szaporodó orvos perek jogászainak. A pszichés eseteknél sokkal bonyolultabb a helyzet, mert ezeket a különböző kultúrák is eltérően értékelik /3/. Az utóbbi évtizedek sajátos jelensége, hogy egyre több új kórkép jön létre, mert olyan állapotokat ismernek el betegségnek, amelyeket korábban nem tartottak annak. Így már népbetegségnek tekinthető az említett depresszió, jórészt azért, mert a divatossá vált kifejezés helyettesít olyan életérzéseket, mint a boldogtalanság, a csalódottság, vagy az elégedetlenség. Számos egyéb olyan állapot van - ezek közül kiemelendő a személyi, kulturális és egzisztenciális elidegenedés - amit az egyén betegségnek fog fel, az orvos pedig gyógyítani kényszerül, mert mint kórforma polgárjogot kapott. Az egészség korábbi ismert definíciói után újabban Nordenfeld meghatározása a divatos: Az egészség az egyén képessége arra, hogy meghatározott körülmények között minimális boldogságot érhessen el /4/. Ezt mindenki úgy értelmezheti, ahogy akarja, ezért jó lenne itt is valamilyen egységes álláspontot kialakítani! Egyébként minden kultúra igyekszik az általa kívánatosnak tartott viselkedést normálisnak, a nem kívánatost betegségnek tartani, és társadalmi rendjét optimálisnak elhitetni. Ezért a politika se bánja, ha a társadalom berendezkedésével és működésével elégedetlen polgárról, orvosi bizonyítványt állítanak ki /5/. Jónéhány csoport érdekelt abban, hogy hivatalosan betegségnek deklaráljanak bizonyos állapotokat, mert ilyenkor a polgárt lehet kezelni, a gyárak új gyógyszerekkel állhatnak elő, és a kliens is pácienssé avanzsálhat: megnyugodhat, valóban beteg. A folyamat részben a medikalizáció, részben a globalizáció szerves része, bonyolult gazdasági, politikai, és morális kérdés, ami következményeiben népegészségügyi problémává vált. Irányítás, vezetés. Ügy - e a népegészségügy? A retorika szintjén minden kurzusnak a szívügye. A politikusok többsége a választásokon hatásos népegészségügyi programmal indul, majd ha hatalomra kerül, idővel ígéreteiről megfeledkezik, sőt gazdasági nehézségek esetén elsők között szavaz az előirányzott költségvetési összegek megnyirbálására. Ott, ahol a döntéshozók az egészségügyet nem tekintik fontos, stratégiai ágazatnak, nem ügy a népegészségügy. A hatalom

4 4 mindenkori gyakorlóival kapcsolatban felmerül a kérdés: van-e az ágazatok irányítóinak kellően széles látóköre, holisztikus szemlélete, szervezőkészsége. A tapasztalat szerint a programok szakértői is jobb esetben csak az egyes részterületek ismerői / manapság így lehet valaki tanácsadó, így szerezhet címet, rangot, befolyást/, de előfordul, hogy szakmai felkészültségük is hiányos. Az alacsonyabb szintű vezetők is gyakran akinek az Isten hatalmat adott, észt is adott hozzá elv alapján döntenek, és az sem ritka, ha a nép nevében, de szűkebb érdekeik szerint határoznak. Emiatt jószerével meg lehet jósolni egy intézkedés sorsát, ha kiderül, kikre bízzák a tervek készítését vagy megvalósítását. Az eredmények eléréséhez kiemelkedő, hiteles személyek kellenek, akiknek hatáskört és cselekvési szabadságot is biztosítanak. Klebersberg Kúnó vesztett háború, gazdasági depresszió idején is képes volt kulturális-oktatási elképzeléseit megvalósítani, mert a kormány a költségvetés közel harmadát rendelkezésére bocsátotta. Johan Bélát sokan emlegetik sajátos módszerei miatt, legendák szólnak arról, hogyan képezte ki a hálózatot egységes szemlélettel működtető tisztiorvosokat, akiket ez idő alatt kaszárnyai fegyelemre szorított. Belügyi államtitkárként jelentős befolyása volt, és így módja volt lerakni a mai közegészségügyi intézményrendszer alapjait. Kár, hogy újabban életművének esetleg vitatható vonásaira figyelhetett az ország, és nem eredményeinek továbbfejlesztésére koncentrálunk. Tervezés-szervezés Az egészségügyi taktika és stratégia többnyire csak hosszú távon hoz látható változásokat. A tervezéshez pontos, és valós adatok /információ / szükségesek. Ha az adatok bizonytalanok, /dizinformáció/, vagy szándékosan torzítottak /dezinformáció/, eleve lehetetlen megfelelően tervezni. A szándékos torzítás mögött személyes érdekek, vagy kényszerítő körülmények húzódhatnak meg. /6/. Sorozatos tervezési-szervezési hiba esetén, az intézkedések eredője negatív irányú is lehet. Szándékosan nem részletezem az állandóan kísérő anyagi nehézségeket, mert ezekről sok szó esik, és bár fontosak, nem annyira meghatározóak, mint ahogy az a köztudatban szerepel. Az eredményes munkához, a csak futólag említett személyi és anyagi feltételek mellett, stabil intézményrendszer szükséges. Ez nem csak a tervezéshez nyújt megfelelő szellemi kapacitást, biztos bázisa lehet a célok megvalósításának is. Nálunk az elmúlt évtizedekben, a népegészségügyben meghatározó szerepet játszó intézmények állandó mozgásban voltak. A szervezést hol megyei, hol a járási központok vezették. Egyszer a területi kórházak voltak a felelősek ellátási körzetük egészségi állapotáért, máskor a folytonosan átszervezett Közegész-

5 5 ségügyi Járványügyi Állomások. Közben jól működő országos intézetek, kórházak, nagy tekintélyű szakmai műhelyek, háziorvosi praxisok szűntek meg, alakultak át, gondozó hálózatok dezintegrálódtak, pedig ezek biztosítják az eredményes munkához nélkülözhetetlen feltételt: az emberekkel kialakult mindennapos személyes kapcsolatot. Gyakran hiányoznak az eredményesség szempontjából nélkülözhetetlen tudományos munkaszervezési ismeretek, modellkísérletek, hatástanulmányok, elemzések. Többnyire arra hívatkoznak, ha egyáltalán ilyen igény felmerül, hogy rövid az idő, kevés a pénz. A megszokott panelek. Gyakran az is elegendő lenne, ha a korábbi kísérleteket, az elért eredményeket, a ku - darcok okát elemeznék, meghallgatnák tapasztalt szakemberek, az érintettek véleményét, vagy már másutt bevált olyan módszereket használnának, amelyek helyileg alkalmazhatók. A szervezés fejezetben legalább néhány szót kell ejteni a preventív medicina fontos eszközéről, a szűrővizsgálatokról. Mint az állatorvosi ló alkalmas arra, hogy a népegészségügyi programok eredményességét akadályozó tényezőket segítségével be lehessen mutatni. Lényege az aktív felkutatás, szinte az egyetlen olyan orvosi tevékenység, amivel a betegségeket még a klinikai tünetek megjelenése előtt ki lehet mutatni, és kifejlődését megelőzni. A szűrővizsgálatoknak volt köszönhető korábban több pusztító népbetegség megfékezése és ettől remélhető a jövőben számos betegség megelőzése. Látványos kudarcok fűződnek azonban a szűrővizsgálatokhoz részben azért, mert az érintettek nem vesznek részt a vizsgálatokon /emlőszűrés, méhnyak-rák szűrés/ vagy azért, mert a szükséges intézkedésekhez nincs szakmai egyetértés /vastagbélrák / vagy anyagi akadálya van a vizsgálatok elvégzésének/ angiológiai vizsgálatok, infarktus prevenció /. Az anyagi- technikai problémák mellett a vizsgálatok etikai vonatkozásai is figyelemre méltóak. A szűrővizsgálatok csaknem mindig kockázati csoportokat érintenek, és a fokozottan veszélyeztetettekre koncentrálnak. A lakosság jelentős része ezért kimarad a vizsgálatból, pozitív esetek rejtve maradhatnak. Előzetes becslés alapján kell eldönteni, mennyi a várhatóan kiemelt eset, képes-e a vizsgálatot végző szervezet őket megfelelően ellátni. Azt is előre el kell határozni, mi történjék az ál-pozitív esetekkel, hogyan lehet ezek számát csökkenteni, vagy az ál-negatív eseteket elkerülni. A praenatális szűrések felvetik az eugenika kényes kérdését, amely a náci ideológia óta nyomasztó teherként nehezedik a huszadik század tudománytörténetére. A visszaélések miatt sokan azt javasolják, hogy az eugenika kifejezést ne is használjuk, ha a praenatális diagnosztika etikai kérdéseiről esik szó. A legújabb genetikai vizsgálatok az etikai problémák hosszú sorát vetik fel. Ha praenatális vizsgálatok alapján kerül sor a terhesség esetleges megszakítására, ez lehetőséget kínál, akár az egyéni döntések sorozata révén, az egész populáció geneti-

6 6 kai szelekciójára is. A feltárt hiba a terhesség indokolatlan megszakítására késztetheti az anyát, ha a magzati szűrővizsgálatok csak a rendellenesség gyanúját vetik fel. Ilyen esetekben árnyalt kényszerítő eszközről van szó, amelynél a közvélemény, a család, a kellő ismeretek hiánya további nehézséget jelent. A vizsgálatokat végző szakszemélyzet erkölcsi felelőssége itt is hangsúlyozottan felmerül : ismételten hangsúlyozni kell, hogy egy genetikai hiba nem jelent feltétlen indikációt a terhesség megszakítására. A szülők számára, a megfelelő részletes tájékoztatás után viszont a szabad választás lehetőségét biztosítani kell. Sajnálatos tény, hogy a terhességek megszakításakor a szülők aligha gondolnak arra, hogy a beavatkozásoknak súlyos demográfiai következményei lesznek. Más kérdés, hogy az állam megtesz-e mindent a családok támogatására, a népesedési politika támogatja-e a gyermeket vállaló szülőket. Napjainkban a genetikai vizsgálatok közül például az emlőrák szűrések okoznak súlyos dilemmákat. Egyedileg kell eldönteni kinek, mit és mikor szabad a kapott eredményekből megmondani. A könyvtárnyi irodalom se ad erre megbízható megoldást. Hasonló gondot jelentenek itt és másutt is a bizonytalan vagy határértékek, a fals pozitív és negatív eredmények és a gyakorlatban előforduló, egész sor, itt nem részletezett, vitatható kérdés. A szűrések mindig összekapcsolódnak a kiemeltek kezelésével, gondozásával, követésével. Minden rászoruló azonos ellátást kell, hogy kapjon, és teljesüljön az igazságosság és a jótékonyság etikai parancsa, ez az elv sérül, ha a hasznosság nincs arányban a kockázattal. Nem jöhet létre a szűrést követően különbség a résztvevők ellátásában, magasabb iskolai végzettségük vagy anyagi helyzetük szerint. A vizsgálatoknak nem lehet a résztvevők részére indokolatlan kockázata, példa erre a terhesek ultrahangos vizsgálata, ahol a kidolgozott technika - egyelőre úgy tűnik - anyai vagy magzati kockázatot nem jelent. A vizsgálatok belső feszültséget okoznak, különösen akkor, ha az eredmények további vizsgálatokat, megfigyelést indukálnak. Ügyelni kell arra, hogy ezeket megfelelő felvilágosítással, tanácsadással levezessük, különben a ne árts etikai parancsának nem teszünk eleget. A tudomány haladása újabb kihívásokat jelent, amelyek megoldása még a biztos erkölcsi alapokon nyugvó orvosi gondolkodást is próbára teszi. Egyes betegségek szűrővizsgálata időszakonként előtérbe kerül, később elfeledik. A tbc. járványok leküzdésében annak idején döntő szerepet játszó aktív felkutatás mára feleslegesnek látszik, jóllehet a tüdőrák korai felismerésének egyetlen eszköze. Indokolt lenne a cukorbetegséggel kapcsolatos szűrések kiterjesztése, csak a várható nagy esetszámmal az egészségügy nem tud mit kezdeni. A keringési betegségek, vagy az emésztőszervi daganatok korai kórismézésére ma már számos technikai lehetőség adódnék, ha az illetékesek belátnák a megelőzés társadalmi- gazdasági

7 7 jelentőségét. Az orvos erkölcsi felelőssége, hogy legalább a felismert eseteket kezelje, és tartsa számon, vegye gondozásba a betegeket, illetve a potenciálisan veszélyeztetetteket. Évente a több, mint százmillió orvos-beteg találkozó során, számtalan esetben mód lenne arra, hogy bizonyos betegségeket korán felismerjünk. Sokan munkavégzés előtt, jogosítvány megszerzése érdekében, vagy egyéb ok miatt, megjelenik az orvosnál, lényegében szűrővizsgálaton vesz részt, mégsem derül ki a betegsége. Több ezer beteg dokumentum-elemzése során kiderült, hogy még kórházi osztályokon is gyakori, hogy nem figyelnek fel a betegségek korai tüneteire. Például óriásmagzat, hyperlaktáció, gyakori vetélés, ismeretlen eredetű hasmenés vagy neuropatia, több dioptriás látásromlás regisztrálása esetén, nem csak speciális osztályokon kellene gondolni a diabetes fenyegető, még rejtett tüneteire. Az orvos azonban gyakran csak a szakmai profiljába tartozó tüneteket ismeri, és azokat értékeli. A beteg tehát megjelenik az orvosnál, mód lenne kiemelni a veszélyeztetett eseteket, külön költségek se merülnek fel, csak élni kellene a lehetőséggel. A mulasztás oka gyakran az, hogy az oktatásból sajnálatosan hiányzik a preventív szemlélet, a képzés lényegében a katasztrofális állapotok megoldására, a már kialakult betegségek gyógyítására koncentrál. Az emberi tényező Régi, rossz beidegződés, hogy a népegészségügyi programok figyelmen kívül hagyják az érintettek attitűdjét, tájékoztatását, egyetértésének, együttműködési készségének megnyerését. Az emberek ezt úgy élik meg, hogy már megint a fejük felett hoznak intézkedéseket, a- melyeket nem ismernek, személyes hasznáról nincsenek meggyőződve. A megfelelő előkészítés nélkül indított programokban - mentális és biológiai adottságuk miatt - gyakran azok nem vesznek részt, akik leginkább érintettek. Nem mellékesen, emiatt sérülnek alkotmányos jogaik, nem valósul meg az embereknek az egészségükhöz fűződő jogi és morális esélyegyenlősége/7/.a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekhez tartozók általában úgy érzik, hogy miután a hatalomból és a jólétből csak igen kis részt élvezhetnek, ezért a személyes felelősségük is kicsi, mindegy, hogy mit cselekszenek. Személyes életüket kedvezően befolyásoló lépéseket sem tesznek, és így a jó értelemben vett önérdekük sem érvényesül. Az ilyen emberek önértékelése, önszeretete súlyosan sérül, nem lesz meglepő, ha mások iránti együttérzése, együttműködése is ennek megfelelően alakul. Az élet értelmességének hiánya, az anómia, szociálpszichológusok szerint hazánkban érinti a teljes népesség 54 %- át! /8/. Az ilyen életérzésű ember egyik napról a másikra él, nem sző terveket, nem hisz semmiben, irigy és bizalmatlan. A különböző programokban való részvételére ezért csak különösen gondos előkészítés esetén van remény. Valószínű, hogy ez az állapot, ami lényegében krónikus

8 8 stressz helyzetnek felel meg, felelős a depressziós jellegű tünetek tömeges előfordulásáért. Kérdés, orvosilag tényleg betegnek tekinthető-e az egyén, akinek romló hangulata szorosan összefügg környezetének változásával, anyagi lecsúszásával, izolálódásával?! Miután a társadalmi bajok az egészségügyön keresztül ventillálódnak, világos, hogy megoldásuk nem pusztán egészségügyi feladat, nem is lehet eredményes, ha a jelenségek megoldására népegészségügyi programokat szerveznek /9/. Tekintettel arra, hogy az esélyegyenlőség teljes gyakorlati megvalósulása az említett biológiai és szellemi adottságok miatt lehetetlen, legalább a különbségek viszonylagos kiegyenlítése érdekében a társadalomnak a szolidaritás elve alapján kellene működnie. A hátrányos helyzetűek pozitív diszkriminációja nélkül nem lehetséges felzárkóztatásuk. Arra végkép nem lehet számítani, hogy a tökéletesen működő piacok önszabályozó mechanizmusa a különbségeket kiegyenlíti. Ez azt feltételezné, hogy az emberek magatartása racionális, a piacok igazságosságra törekednek és céljuk az emberek szolgálata. A hátrányos helyzetűek irracionális magatartásáról volt szó, a piacok pedig sehol se egyensúlyra törekednek, versengésük veszteseket termel. Korunk súlyos ellentmondása, hogy a nemzetközi egyezmények, a globális tőke védelmében, a kormányoknak tiltják a direkt beavatkozásokat, mert korlátozza a verseny-helyzetet. Újabban pénzügyi szakemberek is bevallják, hogy a társadalom belső ellentmondásai, az anyagi egyenlőtlenségek, a szolidaritás hiánya, a rossz népegészségügyi helyzet, a morális válság, akadályozza a gazdaság eredményes működését /10/. Térjünk vissza az attitűd kérdésére. A programok készítői láthatóan keveset foglalkoznak vele, jóllehet meggyőződésem, hogy vizsgálata, illetve ismerete, döntően befolyásolná az eredményeket. Mellőzése azért is érthetetlen, mert az evvel kapcsolatos alapkutatások közel egy évszázada elkezdődtek, szakmai körökben jól ismertek. Amikor az ipar teljesítményének fokozására a tudományos munkaszervezés, a szociológia, matematikai-statisztikai módszerek alkalmazására sor került, meglepő eredmények születtek, a kutatási tapasztalatok gyakorlati haszna azonnal igazolódott /11/. Az attitűd magatartást jelent, de inkább egyfajta mentális elrendeződést, beállítódást vagy akár előítéletet érthetünk alatta, egy olyan érzés-hátteret, ami a vélemény kialakítását befolyásolja és közvetlenül felelős a hatékonyságért. Az attitűdöt alapvetően befolyásolja az egyén helye a társadalomban. Feltűnő, hogy amennyiben bármilyen szempontból kirekesztett helyzetben van valaki, a számára kedvező ingereket is elutasítja. Még az egyébként rendkívül fontos általános és szakmai műveltség se jelent védelmet, és a tények is lepattannak egy magas érzelmi töltésű irányultságon. Az attitűd kialakulásában a logikának nincs szerepe, mert válogatja a tényeket és így sajátos gondolkodás módot alakít ki: azt fogadja el, amivel érzelmileg azonosul. Az így kialakult

9 9 véleményét akkor is megőrzi, ha összes támpontját megcáfolják. Fontos szerepe van a hangulatnak, amelynek változásával egymásnak ellentmondó álláspont is kialakulhat. Befo - lyásoló tényező még prominens személyek állásfoglalása, vagy a környezet többségi véleménye. Kedvezően alakíthatja az attitűdöt, ha a személy véleményét meghallgatják, részt vehet vitákban, csoportos foglalkozásokon /12/. Az utóbbi időben jelentős ilyen irányú hazai kutatások is folynak, de eredményeik gyakorlati alkalmazása egyelőre késik./7/ Oktatás, nevelés. Mind a közoktatás, mind a szakképzés a társadalom egészére nézve sorsdöntő befolyást gyakorol. Sajnálatos, hogy az elmúlt évtizedek során talán a legnagyobb veszteség ezen a területen érte a társadalmat. Szinte helyrehozhatatlan károkat szenvedtek világhírű oktatási intézményeink, hátrányára változott a pedagógusok társadalmi megbecsülése, életkilátásai, személyi összetétele. A politikai-ideológiai zűrzavarok évtizedei alatt a megváltozott értékrendek miatt értékválság alakult ki, háttérbe szorult a nevelés, az oktatás lényegében ismeretek közlésére redukálódott. Az oktatási programokban egymás mellett van jelen a poroszos és a szovjet múlt, a hideg informatikus technokrata, a romantikus nacionalista, a fölényes pragmatikus, a nyegle neoliberális, az erőszakos neokonzervatív, a moralizáló papírkeresztény, a mindenkit kioktató szektás, a defenzívába szorult szemlélődő /8/. Az idézett éles kritika szerint az eredmény: az embereknek bizonytalan világképe van, amit a média által ömlesztett ismeret- dömping tovább silányít. A hiányos általános műveltség miatt a lényeget, a valódi értékeket, az egyes jelenségek közötti összefüggéseket az emberek többsége nem érti, a népegészségügyet érintő kérdésekben sem ismeri fel. Súlyos hiba, hogy a társadalomban nem tartják értéknek az életet, az egészséget, politikai szólam maradt az ideológiában évtizedekig előkelő helyet elfoglaló a legfőbb érték az ember jelmondat. A oktatási- nevelési programokból a mai napig kimaradt az egészségtan tanítása, és sajnálatos módon az ismeretterjesztés is jórészt a betegségek tüneteire és gyógymódjaira irányul. A szakképzések, ahogy említettük, a katasztrofális állapotok kezelésére koncentrálnak. A társadalom egészségi állapotát döntően befolyásoló prevenció kevéssé becsült szakma, nem meghatározó része az oktatásnak, nem szemlélet, legfeljebb tantárgy. Jellemző, hogy az egyik népegészségügyi szaklap cikkírója arról értekezett, hogy a népbetegségek kora lejárt, a korszerű gyógymódok segítségével uraljuk a helyzetet. A prevenció érdektelen a medicina számára, és tulajdonképen nem orvosi feladat, az ápolószemélyzet dolga, hogy evvel foglalkozzék! A szerző rektorhelyettes, egyetemi tanár, tankönyvíró, oktató! Éppen a közlemény megjelenése idején a WHO húsz újabb fertőző betegség előfordulását jelentette be, felhívta a

10 10 figyelmet a hagyományos népirtó járványok fellángolására. Evvel egy időben népegészségügyi programokban való részvételre, szoros együttműködésre szólította fel a nemzeteket, a hátrányos helyzetű országokban pusztító, de innen az egész világot fenyegető betegségek leküzdése érdekében /A szerzőt nem kívánom megnevezni, nem a személye érdekes, a jelenség a sajnálatos/. Az előzőek és az említett eset apropóján említsük meg a példa erejét, jelentőségét, mint a nevelés, a meggyőzés leghatásosabb eszközét. Az ember egész életében viselkedési magatartási mintákat keres és másol, utánoz, követ, ezekkel részben vagy egészében azonosul. Azon a személyek közül, akikkel kapcsolatban vagyunk, kiemelkedő szerepe van a szülőnek, oktatónak, munkahelyi vagy állami vezetőknek, prominens közéleti szereplőknek. Az utóbbi évtizedekben egyre inkább a média szolgáltat mintákat, ezeket követik gyerekekfelnőttek. Azt gondolhatnánk, hogy ez jól van így, hiszen például a televízió segítségével szinte azonnal, mindenkihez eljuthat a szükséges ismeret. A valóságban az jelenik meg a képernyőn, aminek a szerkesztők szerint hírértéke van, a nézettség szempontjából fontos, és csak legfeljebb csúcsidőn kívül láthatók olyan műsorok, amelyek népegészségügyi szempontból értékesek. Azok a prominens személyek is hiányoznak, akiknek pozitív példáját követhetőnek ítélhetnénk az egészségkultúra, az egészséges életmód, a társadalom mentális értékeinek megőrzése szempontjából. Nagy reprezentatív mintán végzett vizsgálat szerint, az általános iskola nyolcadik osztályát végző diákok között, a legnépszerűbb személynek Győzike bizonyult. Személyisége, életvitele, megnyilvánulásai jelentenek etalont az ifjú nemzedék számára! Népegészségügyi szempontból példaértékű a középületek, iskolák, éttermek, utcák, terek állapota. Valószínűleg az említett intézmények többségét azonnal be lehetne zárni, ha a hatá - lyos jogszabályok betartását valamilyen hatóság megkövetelné, nem beszélve az európai kultúrán nevelkedett emberek jó ízlését sértő megjelenésükről. Ország-imázsunkra milliárdokat költünk, emellett azonban sajnálatosan jellemző nyilvános illemhelyeink száma és állapota, a mindenütt látható szeméthegyek, elhanyagolt házak, mocskos utcák megannyi negatív példa a lakósság számára. Ezek nem csak direkt befolyásolják a betegségek terjedését, hanem jelzik egy társadalom egészségkultúrájának színvonalát. Nem lehetünk büszkék az egészségügyi intézmények állapotára és a személyzet példamutató szerepére sem. Lehet mentségeket keresni és találni rá magyarázatot: kevés pénz, zsúfoltság, agyonhajszolt, rosszul fizetett személyzet. Ezek a megszokott panelek. Tény viszont, hogy az antibiotikumok, az egyszer használatos eszközök korában lazult a higiénés fegyelem, torzult a korábbi szemlélet. Hála a laza statisztikai fegyelemnek, nincs reális képünk a nozokomiális fertőzések valódi

11 11 számáról, csak a jéghegy csúcsa kerül be a jelentésekbe. Manapság a vezetők többsége rangján alulinak érzi, hogy személyesen ellenőrizze a mellékhelyiségek állapotát, az eszközök, berendezések előírt fertőtlenítését, uram bocsá a munkatársak személyi higiénéjét. Ki mer szólni azért, ha valakinek elhanyagolt a külseje, ha nem húz gumikesztyűt, nem köt maszkot, amikor kellene, ha kézzel belenyúl a steril dobozba - és lehetne folytatni. Még mindig akadnak, akik a takarítást, szállítást, parkgondozást és a segédszemélyzetet - lebecsülik, lenézik, igazán nem tartják fontosnak. A létszám-leépítések során drasztikus elbocsátások legelőször ebben a kategóriában történtek. Az egészségügy talán az egyetlen szakterület, ahol a gépesítés, az új technológiák nem járnak nem járhatnának lényeges létszám csökkenéssel. Az egészségügyben az emberi tényező mindig kiemelkedően fontos volt és marad. Az oktatás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, és ennek nem mond ellent az a tény sem, hogy a gondolkodásban megjelenő ellentmondások nem mindig tudhatók be az intelligencia hiányának, inkább mint korábban volt erről szó - bizonyos attitűdök kialakulásával hozhatók kapcsolatba. Elégedetlen, frusztrált, fáradt embereknek nem okoz intellektuális örömöt az értelmes munka sem, ezért megfelelő szakmai felkészültség esetén sem tudnak vagy teljesítmény visszatartással - nem akarnak eredményeket elérni. Ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzés a céltudatos emberi tevékenység szerves velejárója. Hazánkban az autokra - tikus hatalom évtizedeken keresztül politikai céljaira használta, és a terror eszközévé silányította, értékrendjének megfelelően alakította az egyén vagy egyes szervezetek minősítését. Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy a liberális kormányzatok a privatizáció során sorra kivonulnak az intézményeinek ellenőrzéséből, és evvel lényegében feladják a szervezetek irányítását, működésük hatósági kontrollját. A közelmúlt eseményei igazolják, hogy ennek nem csak pénzügyi - gazdasági anarchia a következménye, de alapjaiban megingatja a társadalmak normális működéséhez szükséges létbiztonságot is. A népegészségügyi programok folyamatos ellenőrzése, a tapasztalatok tárgyilagos értékelése, a már említett modellkísérletek, hatástanulmányok elemzése nélkülözhetetlen. Hozzá kell tenni, hogy ez nem lehet sem az adminisztratív terhek növelésének, sem a bürokrácia eszkalációjának forrása. Ha az érintettek úgy érzik, hogy az ellenőrzés öncélú, esetleg a megfélemlítés eszköze, az ellenállást, védekezést vált ki, és a kitűzött célokkal ellentétes irányba hat. Ha a társadalom morális állapota kedvező, az önellenőrzés a legkedvezőbb módszer, amit legfeljebb szúrópróbaszerű központi ellenőrzéssel kell az egyéni kontroll validizálására kiegészíteni. Az önellenőrzés feltételezi, hogy mindenki belátja, a siker érdekében kifogástalan munkát kell végezni, közös

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve

Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve 2013. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér... 4 2. Elméleti háttér Az egészség-tervezés módszere... 5 3. Az egészség... 8 3.1. Az egészség meghatározása... 8 3.2.

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK

SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede Döbrőssy Bence Dr. Németh Erzsébet SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK OKTATÁSI SEGÉDANYAG Szűrőprogramok Országos Kommunikációja kiemelt projekt Projektgazda: Országos

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4.

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4. Munkahelyi egészségfejlesztés a CSR tükrében Fenntarthatósági Füzetek 4. Az adatgyűjtést és elemzést Horváth-Szalai Zsófia készítette, a 4. Fenntarthatósági Füzet szakdolgozatának feldolgozásával készült.

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Herczog Mária. A gyerekek családból való kiemelésének intézményi elhelyezésének megelőzése, elkerülése. Budapest 2007.

Herczog Mária. A gyerekek családból való kiemelésének intézményi elhelyezésének megelőzése, elkerülése. Budapest 2007. 1 Herczog Mária A gyerekek családból való kiemelésének intézményi elhelyezésének megelőzése, elkerülése Budapest 2007. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. A gyermek szükségletei 5 3. A gyermek legjobb

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban

A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban Iskolakultúra 1998/5 Felvinczi Katalin A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja a mentálhigiéné és az egészségmegőrzés

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői 1. A munkanélküliek szociális és mentális helyzete 1.1 A munka szerepe 1.2 A munkanélküliség 1.3 A munkanélküliség érzelmi jellemzése: a Borgen Amudson-féle

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Írta: Gyulai Iván Ez a kidvány a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Szakkollégiuma támogatásával készült. Kiadja a Magyar

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 I. fejezet A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia alapelvei I. Általános stratégia alapelvek 1. A Nemzeti Stratégia indokoltsága A Legyen

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései

A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései Buda Béla A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései (Újabb tanulmányok) Buda Béla dr. 2002 ISBN 963 052 41 2 2 Tartalom Tartalom ELÕSZÓ 6 I. MENTÁLHIGIÉNÉRÕL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 1. A mentálhigiéné

Részletesebben

munkavállaló az egészséges munkahelyeken

munkavállaló az egészséges munkahelyeken E g é s z s é g e s munkavállaló az egészséges munkahelyeken A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövõje Országos Egészségfejlesztési Intézet Beköszöntõ Az elsõ Európai Környezet és Egészség Konferencián,

Részletesebben

1. A GERONTOLÓGIA FOGALMA, LÉNYEGE,CÉLJA 2, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK MAGYARORSZÁGON

1. A GERONTOLÓGIA FOGALMA, LÉNYEGE,CÉLJA 2, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK MAGYARORSZÁGON 1. A GERONTOLÓGIA FOGALMA, LÉNYEGE,CÉLJA A gerontológia (gero = öregkor; gerontesz = öregek, görög eredetű szó) az öregedés és öregkor életés kórtanával foglalkozó tudomány. Alap- és alkalmazott kutatásokkal

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Szakács Attila

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Szakács Attila SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI ÉRTEKEZÉS TERMÉKFELELŐSSÉG ÉS BIZTOSÍTÁSA Szakács Attila Gödöllő 2003 1 SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI ÉRTEKEZÉS TERMÉKFELELŐSSÉG ÉS BIZTOSÍTÁSA Szakács Attila Gödöllő 2003 2

Részletesebben

KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN

KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN Készítette: Dr. Pataki Mariann Budapest, 2007. Amit

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben