Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/19954/2012. Tárgy: Az egészségügyi alapellátásban gyakorolt praxisjoghoz kapcsolódó nyilatkozat, előszerződés, feladat-ellátási szerződés Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Véleményezésre megküldve: Egészségügyi és Szociális Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: február

2 Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról. Az egészségügyről szóló évi CLIV. tv (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról. A fentiekben részletezett feladatot Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 601/2008. (XI. 7.) Kgy. sz. határozattal és 332/2006. (VI. 23.) Kgy. sz. határozattal módosított 942/2001. (XII. 7.) Kgy. sz. határozat értelmében egyéni és társas vállalkozás keretében egészségügyi szolgáltatást végző háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal megkötött megbízási szerződés útján teljesíti. Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv január 1. napjától hatályos rendelkezései értelmében új ügymenet kialakítása és dokumentáció elfogadása szükséges. A hivatkozott határnaptól a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti a települési önkormányzatnak. Amennyiben az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek, amennyiben nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kötni, erről nyilatkoznia kell. A hivatkozott jogszabály módosítás meghatározza a feladat-ellátási szerződés kötelező kellékeit is. E rendelkezés értelmében új szerződés szöveg elfogadása vált szükségessé. A települési önkormányzat az így bevezetett szerződést január 1. napjával bezárólag köteles megkötni valamennyi, érintett orvossal. A jelen előterjesztés a megtárgyalásáig megküldésre kerül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének mely egészségügyi hatóság az előterjesztés megtárgyalásán tanácskozási joggal vesz részt (az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. tv. 6. (1) bekezdés n) pontja alapján). Véleményezésre megkapja a tervezetet a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szegedi Helyi Szervezete és a Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete (az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. tv. 2. d) pontja szerint). Az előterjesztést érdemben tárgyaló Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésére meghívott, hivatkozott szervezetek/hatóságok véleményét, észrevételeit a Bizottság jegyzőkönyve tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és döntése meghozatalára. Szeged, február 7. Dr. Botka László

3 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2012. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 01/19954/2012. számú, Az egészségügyi alapellátásban gyakorolt praxisjoghoz kapcsolódó nyilatkozat, előszerződés, feladat-ellátási szerződés tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés formaszövegét jóváhagyja. 2. A Közgyűlés a 942/2001. (XII.7.) Kgy. sz. határozatot, a 332/2006. (VI. 23.) Kgy. sz. határozat II. részét, a 601/2008. (XI.7.) Kgy. sz. határozat 1., 2. és 3. pontját, valamint 1. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi. 3. A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetőjét, hogy a jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés - valamennyi, az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX. 13.) Kgy. rendeletben meghatározott körzetben dolgozó, érintett egészségügyi szolgáltatóval történő - megkötését készítse elő. Felelős: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője Határidő: december 31. Erről a Tisztségviselőket, Címzetes Főjegyzőt, Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodát, az Iroda által az IKV Zrt-t, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézetét, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szegedi Helyi Szervezetét, a MOK Csongrád Megyei Területi Szervezetét, a Szegedi Tudományegyetemet jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

4 Feladat-ellátási szerződés az egészségügyi alapellátás háziorvosi körzeteire.../2012. (...) Kgy. sz. határozat melléklete mely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6745 Szeged, Széchenyi tér 10.) képviseletében Dr. Botka László polgármester - továbbiakban: Önkormányzat másrészről... (név, lakcím) továbbiakban: háziorvos között a mai napon az alábbiak szerint: I. A szerződés hatálya 1. Jelen szerződést a felek az egészségügyről szóló évi CLIV. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettség vállalása mellett végzendő, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében kötik meg. 2. A háziorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b/ pontja alapján magánorvosként végzi. 2./GAZDÁLKODÓ SZERVEZET A háziorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b/ pontja alapján, gazdálkodó szervezettel létesített jogviszonyban végzi. A gazdálkodó szervezetnél a háziorvos munkaviszony/tagsági viszony keretében folytatja az önálló orvosi tevékenységet. A tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel, melynek 4. sz. mellékletét képezi. Erre tekintettel a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek eltérő rendelkezés hiányában - az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a háziorvos csak személyesen végezheti akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A jelen szerződésben a továbbiakban eltérő rendelkezés hiányában - háziorvos alatt az egészségügyi szolgáltatót is értelemszerűen érteni kell. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. 3. A körzethatárokat az Önkormányzat az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. rendelkezése alapján a MOK helyi szervének előzetes véleményezése mellett - helyi rendeletben állapítja meg. 4. A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, azzal a nappal lép hatályba, amikor a II. fejezet 5., 6., 7., 8. pontban foglalt valamennyi okirat az Önkormányzat részére átadásra került. II. A háziorvosi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei 5. A háziorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni.

5 5./GAZDÁLKODÓ SZERVEZET A háziorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Köteles továbbá az illetékes cégbíróság által az egészségügyi szolgáltatóról kiadott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolás másolatát 5. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. 6. A háziorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni. 7. A háziorvos köteles az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés másolatát 90 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni. 8. A háziorvos köteles az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodási Zrt-vel megkötött, az orvosi rendelők üzemeltetési költségeinek elszámolási szabályait tartalmazó megállapodás másolatát a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül az önkormányzat részére megküldeni a jelen szerződés 3. sz. mellékleteként történő csatolása céljából. III. A háziorvos szakmai kötelezettségei 9. A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos tevékenységét alvállalkozásba nem adhatja. 10. A háziorvos köteles munkanapokon naponta 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni. Ennek keretében köteles legalább 4 óra 30 percet a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően. A rendelési időt reggel között választhatja meg azzal, hogy köteles hetente legalább két alkalommal délután rendelni, kivéve a heti váltásban történő rendelést. A rendelések között legalább fél óra szünetet kell tartani, ha a rendelőben egymást váltva több orvos rendel. 11. A körzet azonosító száma, telephelye: Rendelési idő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A háziorvos köteles a hozzá bejelentkezett személyeket megfelelő módon tájékoztatni a rendelési időn kívüli elérhetőségéről, valamint arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére a Szeged M. J. V. Önkormányzata jogosult. 13. A háziorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni.

6 14. A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne. 15. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 16. A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá: a.) a terhesgondozásban való közreműködés, b.) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása, c.) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, d.) az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, e.) az ügyeleti szolgálatban való részvétel, f.) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok ellátása; g.) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása; h.) külön jogszabályban foglaltak szerint végzi a védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat; i.) külön jogszabályban foglaltak szerint végzi a fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet; j.) külön jogszabályban foglaltak szerint végzi a kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat; k.) külön jogszabályban foglaltak szerint végzi az ételmérgezések esetén szükséges teendőket; l.) külön jogszabályban foglaltak szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. 17. A háziorvos feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el. 18. A háziorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges. 19. A háziorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről értesíti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetét. 20. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen szerződés 2. sz. mellékleteként a háziorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt a háziorvos az Önkormányzatnak bejelenteni köteles. 21. A helyettesítő a helyettesített orvos rendelőjében látja el a praxishoz bejelentkezett betegeket. Az ettől eltérő módon történő helyettesítésre vonatkozóan és indokolt esetben az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete jogosult dönteni. Ebben az esetben gondoskodni kell a betegek dokumentációjának hozzáférhetőségéről. 22. A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv felügyelő szakfőorvosai látják el.

7 23. A háziorvos részt vesz az orvosi ügyeleti szolgálatban a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdés d) pontja szerint. 24. A háziorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai szabályokat. 25. A háziorvos köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót foglalkoztatni a praxis feladatainak ellátása körében. 26. A háziorvos köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt esetben köteles hatósági eljárást kezdeményezni, valamint a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében köteles az évi XXXI. tv (1) bekezdésében meghatározott személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal együttműködni. 27. A háziorvos részt vehet a szakorvosképzésben, ha erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap. 28. A háziorvos kizárólag a napi 8 óra rendelkezésre állási időn túl vállalhat más jellegű, e szerződést nem érintő egyéb tevékenységet. 29. A háziorvos köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek közegészségügyi-járványügyi előírások szerinti takarításáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladékok elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról - a felmerülő költségek viselése mellett - gondoskodni. IV. Vagyoni rendelkezések 30/a. A háziorvos praxisához tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a minimumfeltételek folyamatos meglétéről a háziorvos köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon). 30/b. A Vagyonkezelő Szegedi Tudományegyetem által leltár szerint nyilvántartott, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközöket az Önkormányzat a háziorvos praxisának térítésmentesen használatába adja. Az Önkormányzat tulajdonát képező, leltár szerint átvett eszközökkel a háziorvos leltár szerint elszámolni köteles, az esetleges eszközselejtezéseket a Vagyonkezelő Szegedi Tudományegyetemmel közösen egyeztetve végzi. Az eszközök pótlásáról, javításáról az orvos köteles gondoskodni azzal, hogy az általa pótolt és vásárolt eszközök tulajdonába kerülnek. 31/a. Ezen szerződésben a háziorvos kifejezetten kinyilvánítja, hogy abban az esetben, ha közte és az Önkormányzat között létrejön a rendelő vonatkozásában az adásvételi szerződés, az adásvételi szerződés megkötésének napjától a háziorvost terheli az általa nyújtott alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítása. 31/b. A háziorvos nem kívánja megvásárolni az Önkormányzat tulajdonát képező rendelőt és a hozzá kapcsolódó helyiségeket, de kijelenti, hogy ezen szerződés aláírásától a háziorvost terheli az általa nyújtott alapellátási formához szükséges ingatlan és tárgyi eszközök biztosítása. /pl. saját építés, mástól való bérlés, stb./ 31/c. Ezen szerződés aláírásának időpontjától a háziorvost terheli az általa nyújtott alapellátási

8 formához szükséges ingatlan biztosítása tekintettel arra, hogy a rendelés jelenleg is a saját tulajdonában álló ingatlanban történik. 31/d. A háziorvos kijelenti, hogy nem vállalja a szerződés aláírása után sem az alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítását, ezért az önkormányzat által biztosított ingatlant a rendeléshez térítésmentesen kívánja igénybe venni. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. V. Önkormányzati ellenőrzés 32. A jelen szerződésben foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrzi. A szakmai ellenőrzés az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetének a feladata. 33. Az ellenőrzést az Önkormányzat megbízásából eljáró személyek végzik, akik ellenőrzési jogosultságukat a háziorvos kérésére megfelelő meghatalmazással kötelesek igazolni. 34. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak a háziorvoshoz, a rendelőben foglalkoztatott más személyekhez kérdéseket intézni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ellenőrzést végző és az ellenőrzött háziorvos működésének helyzetével és a jelen szerződés betartásával kapcsolatban megállapításokat tehet. 35. Amennyiben a háziorvos a megállapításokkal nem ért egyet, a jegyzőkönyv részére történt kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságához fordulhat, amely a háziorvos meghallgatása után 30 napon belül dönt az ellenőrzés eredményéről és a szükséges intézkedéseket megteszi a kifogásolt állapot megszüntetésére. 36. A jelen szerződés VI./39. pontjában írt azonnali hatályú felmondási okok alapját képező körülmények bekövetkeztét az Egészségügyi és Szociális Bizottság állapítja meg, ha a háziorvos írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül nem intézkedik az azonnali hatályú felmondási okok elhárítása érdekében. 37. Az Önkormányzat az alapellátás teljesítésével kapcsolatban az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyetértésével - a háziorvosokkal történt egyeztetést követően - a háziorvosokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget és statisztikai jelentés készítését állapíthat meg, mely adatszolgáltatási kötelezettség a beteg személyiségi jogait és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvényben foglaltakat nem sértheti. Az adatkérés csak olyan adatok vonatkozásában rendelhető el, amelyek a háziorvos nyilvántartásaiban fellelhetőek. VI. A szerződés megszűnése és megszüntetése 38. Megszűnik a szerződés, ha: a.) a háziorvos meghal, b.) a háziorvos praxisjoga bármilyen okból megszűnik (visszavonás, átruházás, stb.), c.) az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásával, d.) a háziorvos az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek nem felel meg, e.) a háziorvos finanszírozási szerződése az OEP-pel bármilyen okból megszűnik, f.) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli

9 felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, g.) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti, i.) a jelen szerződésben szabályozott felmondási jog gyakorlásával. 39. A jelen szerződést mindkét fél abban az esetben jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha bármelyik fél a szerződésben vagy a jogszabályban foglalt lényeges kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Az azonnali hatályú felmondás a szerződést a felmondás közlését követő hónap utolsó napján szünteti meg. 40. Az Önkormányzat 6 hónapos felmondási határidővel jogosult jelen szerződést megszüntetni, ha a háziorvos a közüzemi/üzemeltetési díjak fizetésére, illetve a közüzemi szolgáltatókkal történő szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi, illetve nem teljesíti. 41. A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek. 42. A jelen szerződés a hatályba lépéstől számított 5 (öt) év elteltét követően rendes felmondással bármelyik fél által 6 hónapos felmondási idővel megszüntethető. A felmondást a másik féllel írásban, indoklással kell közölni. 43. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egymáshoz intézett nyilatkozataik közlésére a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 29. (1)-(5) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a visszaküldött iratot a kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintik; a 29. (7) és (8) bekezdésben foglaltak megvalósulásának esetén az iratot szintén kézbesítettnek tekintik. VII. Záró rendelkezések 44. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét. 45. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területi ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében folyamatosan együttműködnek. Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a jelen szerződésre vonatkozó minden vitás kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni. 46. Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni a háziorvosnak, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 47. A felek megállapítják, hogy a Finanszírozó a háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződéseket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény alapján közvetlenül a szolgáltatóval köti meg, melynek alapján a folyósításra kerülő finanszírozás teljes összegére a szolgáltató jogosult. Az Önkormányzat a jelen szerződés alapján történő egészségügyi szolgáltatás végzésének semmilyen vonatkozásához nem járul hozzá anyagilag. 48. Az Önkormányzat a háziorvos által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, minden esetben

10 a háziorvos viseli tevékenysége anyagi következményeit. 49. A jelen szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandók. Szeged, 20.. hó..nap Szeged M.J.V. Önkormányzata orvos

11 Feladat-ellátási szerződés az egészségügyi alapellátás házi gyermekorvosi körzeteire mely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6745 Szeged, Széchenyi tér 10.) képviseletében Dr. Botka László polgármester - továbbiakban: Önkormányzat másrészről... (név, lakcím) továbbiakban: házi gyermekorvos között a mai napon az alábbiak szerint: I. A szerződés hatálya 1. Jelen szerződést a felek az egészségügyről szóló évi CLIV. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettség vállalása mellett végzendő, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében kötik meg. 2. A házi gyermekorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b/ pontja alapján magánorvosként végzi. 2./GAZDÁLKODÓ SZERVEZET A házi gyermekorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b/ pontja alapján, gazdálkodó szervezettel létesített jogviszonyban végzi. A gazdálkodó szervezetnél a házi gyermekorvos munkaviszony/tagsági viszony keretében folytatja az önálló orvosi tevékenységet. A tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel, melynek 4. sz. mellékletét képezi. Erre tekintettel a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek eltérő rendelkezés hiányában - az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a házi gyermekorvos csak személyesen végezheti akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A jelen szerződésben a továbbiakban eltérő rendelkezés hiányában - házi gyermekorvos alatt az egészségügyi szolgáltatót is értelemszerűen érteni kell. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. 3. A körzethatárokat az Önkormányzat az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. rendelkezése alapján a MOK helyi szervének előzetes véleményezése mellett - helyi rendeletben állapítja meg. 4. A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, azzal a nappal lép hatályba, amikor a II. fejezet 5., 6., 7., 8. pontban foglalt valamennyi okirat az Önkormányzat részére átadásra került. II. A házi gyermekorvosi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei 5. A házi gyermekorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni.

12 5./GAZDÁLKODÓ SZERVEZET A házi gyermekorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Köteles továbbá az illetékes cégbíróság által az egészségügyi szolgáltatóról kiadott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolás másolatát 5. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. 6. A házi gyermekorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni. 7. A házi gyermekorvos köteles az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés másolatát 90 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni. 8. A házi gyermekorvos köteles az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodási Zrt-vel megkötött, az orvosi rendelők üzemeltetési költségeinek elszámolási szabályait tartalmazó megállapodás másolatát a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül az önkormányzat részére megküldeni a jelen szerződés 3. sz. mellékleteként történő csatolása céljából. III. A házi gyermekorvos szakmai kötelezettségei 9. A házi gyermekorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt a 14. életévüket be nem töltött, valamint felkérésre a év közötti személyek egészségügyi állapotának megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A házi gyermekorvos tevékenységét alvállalkozásba nem adhatja. 10. A házi gyermekorvos köteles munkanapokon napi 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni. Ennek keretében köteles hetente 20 órát, de naponta legkevesebb 2 órát a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelő napi elosztásban, azzal a kikötéssel, hogy a rendelési időt reggel között választhatja meg, és hetente legalább egy alkalommal délutáni rendelést kell biztosítania. A 20 óra rendelési idő a csecsemő-tanácsadás idejét is magába foglalja. A rendelési időn túl, de a rendelkezésre állási időben végez a házi gyermekorvos külön szerződésben meghatározott feltételek szerint óvoda és iskola-egészségügyi ellátást. 11. A körzet azonosító száma:.. Telephely:... Rendelési idő: Hétfő:. Kedd:. Szerda:. Csütörtök:. Péntek:. csecsemő-tanácsadás ideje:. 12. A házi gyermekorvos köteles a hozzá bejelentkezett 14 év alatti, valamint felkérésre a év közötti személyeket megfelelő módon tájékoztatni a rendelési időn kívüli elérhetőségéről, valamint arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére a Szeged M.J.V. Önkormányzata jogosult.

13 13. A házi gyermekorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni. 14. A házi gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A házi gyermekorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne. 15. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 16. A házi gyermekorvos feladata továbbá: a.) a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is, b.) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4-7 napon belül történő meglátogatása, c.) a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat, d.) gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele, e.) külön jogszabályokban foglaltak szerint végez védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat, f.) külön jogszabályokban foglaltak szerint végez fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet, g.) külön jogszabályokban foglaltak szerint végez kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat, h.) külön jogszabályokban foglaltak szerint végez ételmérgezések esetén szükséges teendőket. i.) külön jogszabályban foglaltak szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el, j.) közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása, k.) egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, l.) életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, m.) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok, n.) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása, o.) a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére megnevezésű orvosi adatlap kiállítása. 17. A házi gyermekorvos feladatait a rendelőjében, a tanácsadóban, indokolt esetben a beteg otthonában látja el. 18. A házi gyermekorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges. 19. A házi gyermekorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról, és az általa megtett intézkedésekről értesíti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetét. 20. A házi gyermekorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a házi gyermekorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen szerződés 2. sz. mellékleteként a házi gyermekorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó

14 helyettes személyében változás történik, azt a házi gyermekorvos az Önkormányzatnak bejelenteni köteles. 21. A helyettesítő a helyettesített orvos rendelőjében látja el a praxishoz bejelentkezett betegeket. Az ettől eltérő módon történő helyettesítésre vonatkozóan és indokolt esetben az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete jogosult dönteni. Ebben az esetben gondoskodni kell a betegek dokumentációjának hozzáférhetőségéről. 22. A házi gyermekorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A házi gyermekorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv felügyelő szakfőorvosai látják el. 23. A házi gyermekorvos részt vesz az orvosi ügyeleti szolgálatban a a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdés d) pontja szerint. 24. A házi gyermekorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai szabályokat. 25. A házi gyermekorvos köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót foglalkoztatni a praxis feladatainak ellátása körében. 26. A házi gyermekorvos köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt esetben kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni, valamint a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek az évi XXXI. tv. 17. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal együttműködni. 27. A házi gyermekorvos részt vehet a szakorvosképzésben, ha erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap. 28. A házi gyermekorvos kizárólag a napi 8 óra rendelkezésre állási időn túl vállalhat más jellegű, e szerződést nem érintő egyéb tevékenységet. 30. A házi gyermekorvos köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek közegészségügyi-járványügyi előírások szerinti takarításáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladékok elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról - a felmerülő költségek viselése mellett - gondoskodni. 31. A házi gyermekorvos kapcsolatot tart és együttműködik a védőnővel, és feladatait a védőnők közreműködésével végzi. IV. Vagyoni rendelkezések 32/a. A házi gyermekorvos praxisához tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a minimum feltételek folyamatos meglétéről a házi gyermekorvos köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon). 32/b. A Vagyonkezelő Szegedi Tudományegyetem által leltár szerint nyilvántartott, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközöket az Önkormányzat a házi gyermekorvos praxisának térítésmentesen használatába adja. Az Önkormányzat tulajdonát képező, leltár szerint átvett eszközökkel a házi gyermekorvos leltár szerint elszámolni köteles, az esetleges eszközselejtezéseket a Vagyonkezelő Szegedi Tudományegyetemmel közösen egyeztetve végzi.

15 Az eszközök pótlásáról, javításáról az orvos köteles gondoskodni azzal, hogy az általa pótolt és vásárolt eszközök tulajdonába kerülnek. 33/a. Ezen szerződésben a házi gyermekorvos kinyilvánítja, hogy abban az esetben ha közte és az Önkormányzat között létrejön a rendelő vonatkozásában az adásvételi szerződés, a szerződés megkötésének napjától a házi gyermekorvost terheli az általa nyújtott alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítása. 33/b. A házi gyermekorvos nem kívánja megvásárolni az Önkormányzat tulajdonát képező rendelőt és a hozzá kapcsolódó helyiségeket, de kijelenti, hogy ezen szerződés aláírásától a házi gyermekorvost terheli az általa nyújtott alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítása. /pl. saját építés, mástól való bérlés, stb./ 33/c. Ezen szerződés aláírásának időpontjától a házi gyermekorvost terheli az általa nyújtott alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítása tekintettel arra, hogy a rendelés jelenleg is a saját tulajdonában álló ingatlanban történik. 33/d. A házi gyermekorvos kijelenti, hogy nem vállalja a szerződés aláírása után sem az alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítását, ezért az önkormányzat által biztosított ingatlant a rendeléshez térítésmentesen kívánja igénybe venni. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. 34. A házi gyermekorvos a védőnő elhelyezését az önálló orvosi tevékenység gyakorlásának helye szerinti ingatlanban a csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás és adminisztráció, valamint a nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás és adminisztráció idejére biztosítja a tanácsadó helyiség/munkaszoba Önkormányzat által történő kialakításáig. Az ebből adódó tényleges költségeket a Szegedi Tudományegyetem a gyermekorvos részére megtéríti. V. Önkormányzati ellenőrzés 35. A jelen szerződésben foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrzi. A szakmai ellenőrzés az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetének a feladata. 36. Az ellenőrzést az Önkormányzat megbízásából eljáró személyek végzik, akik ellenőrzési jogosultságukat a házi gyermekorvos kérésére megfelelő meghatalmazással kötelesek igazolni. 37. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak a házi gyermekorvoshoz, a rendelőben foglalkoztatott más személyekhez kérdéseket intézni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ellenőrzést végző és az ellenőrzött házi gyermekorvos működésének helyzetével és a jelen szerződés betartásával kapcsolatban megállapításokat tehet. 38. Amennyiben a házi gyermekorvos a megállapításokkal nem ért egyet, a jegyzőkönyv részére történt kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságához fordulhat, amely a házi gyermekorvos meghallgatása után 30 napon belül dönt az ellenőrzés eredményéről és a szükséges intézkedéseket megteszi a kifogásolt állapot megszüntetésére. 39. A jelen szerződés VI./42. pontjában írt azonnali hatályú felmondási okok alapját képező körülmények bekövetkeztét az Egészségügyi és Szociális Bizottság állapítja meg, ha a házi gyermekorvos írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül nem intézkedik az azonnali hatályú felmondási okok elhárítása érdekében.

16 40. Az Önkormányzat az alapellátás teljesítésével kapcsolatban az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyetértésével - a házi gyermekorvosokkal történt egyeztetést követően - a házi gyermekorvosokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget és statisztikai jelentés készítését állapíthat meg, mely adatszolgáltatási kötelezettség a beteg személyiségi jogait és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvényben foglaltakat nem sértheti. Az adatkérés csak olyan adatok vonatkozásában rendelhető el, amelyek a házi gyermekorvos nyilvántartásaiban fellelhetőek. VI. A szerződés megszűnése és megszüntetése 41. Megszűnik a szerződés, ha: a.) a házi gyermekorvos meghal, b.) a házi gyermekorvos praxisjoga bármilyen okból megszűnik (visszavonás, átruházás, stb.), c.) az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásával, d.) a házi gyermekorvos az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek nem felel meg, e.) a házi gyermekorvos finanszírozási szerződése az OEP-pel bármilyen okból megszűnik, f.) a házi gyermekorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, g.) a házi gyermekorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti, i.) a jelen szerződésben szabályozott felmondási jog gyakorlásával. 42. A jelen szerződést mindkét fél abban az esetben jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha bármelyik fél a szerződésben vagy a jogszabályban foglalt lényeges kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Az azonnali hatályú felmondás a szerződést a felmondás közlését követő hónap utolsó napján szünteti meg. 43. Az Önkormányzat 6 hónapos felmondási határidővel jogosult jelen szerződést megszüntetni, ha a házi gyermekorvos a közüzemi/üzemeltetési díjak fizetésére, illetve a közüzemi szolgáltatókkal történő szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi, illetve nem teljesíti. 44. A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek. 45. A jelen szerződés a hatályba lépéstől számított 5 (öt) év elteltét követően rendes felmondással bármelyik fél által 6 hónapos felmondási idővel megszüntethető. A felmondást a másik féllel írásban, indoklással kell közölni. 46. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egymáshoz intézett nyilatkozataik közlésére a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 29. (1)-(5) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a visszaküldött iratot a kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintik; a 29. (7) és (8) bekezdésben foglaltak megvalósulásának esetén az iratot szintén kézbesítettnek tekintik.

17 VII. Záró rendelkezések 47. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét. 48. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területi ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében folyamatosan együttműködnek. Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a jelen szerződésre vonatkozó minden vitás kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni. 49. Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni a házi gyermekorvosnak, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 50. A felek megállapítják, hogy a Finanszírozó a házi gyermekorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződéseket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény alapján közvetlenül a szolgáltatóval köti meg, melynek alapján a folyósításra kerülő finanszírozás teljes összegére a szolgáltató jogosult. Az Önkormányzat a jelen szerződés alapján történő egészségügyi szolgáltatás végzésének semmilyen vonatkozásához nem járul hozzá anyagilag. 51. Az Önkormányzat a házi gyermekorvos által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, minden esetben a házi gyermekorvos viseli tevékenysége anyagi következményeit. 52. A jelen szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandók. Szeged, 20.. hó..nap Szeged M.J.V. Önkormányzata orvos

18 Feladat-ellátási szerződés az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire mely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6745 Szeged, Széchenyi tér 10.) képviseletében Dr. Botka László polgármester - továbbiakban: Önkormányzat másrészről... (név, lakcím) továbbiakban: fogorvos között a mai napon az alábbiak szerint: I. A szerződés hatálya 1. Jelen szerződést a felek az egészségügyről szóló évi CLIV. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettség vállalása mellett végzendő fogorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében kötik meg. 2. A fogorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b/ pontja alapján magánorvosként végzi. 2./GAZDÁLKODÓ SZERVEZET A házi fogorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b/ pontja alapján, gazdálkodó szervezettel létesített jogviszonyban végzi. A gazdálkodó szervezetnél a fogorvos munkaviszony/tagsági viszony keretében folytatja az önálló orvosi tevékenységet. A tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel, melynek 4. sz. mellékletét képezi. Erre tekintettel a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek eltérő rendelkezés hiányában - az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a fogorvos csak személyesen végezheti akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A jelen szerződésben a továbbiakban eltérő rendelkezés hiányában - fogorvos alatt az egészségügyi szolgáltatót is értelemszerűen érteni kell. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. 3. A körzethatárokat az Önkormányzat az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. rendelkezése alapján a MOK helyi szervének előzetes véleményezése mellett - helyi rendeletben állapítja meg. 4. A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, azzal a nappal lép hatályba, amikor a II. fejezet 5., 6., 7., 8. pontban foglalt valamennyi okirat az Önkormányzat részére átadásra került. II. A fogorvosi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei 5. A fogorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. 5./GAZDÁLKODÓ SZERVEZET A fogorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Köteles továbbá az illetékes cégbíróság által az egészségügyi szolgáltatóról kiadott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési

19 kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolás másolatát 5. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. 6. A fogorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni. 7. A fogorvos köteles az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés másolatát 90 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni. 8. A fogorvos köteles az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodási Zrt-vel megkötött, az orvosi rendelők üzemeltetési költségeinek elszámolási szabályait tartalmazó megállapodás másolatát a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül az önkormányzat részére megküldeni a jelen szerződés 3. sz. mellékleteként történő csatolása céljából. III. A fogorvos szakmai kötelezettségei 9. A fogorvos köteles napi 6 órát a betegek részére rendelkezésre állni, melyet a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölt. 10. A körzet azonosító száma:.telephely: Rendelési idő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A fogorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni. 12. A fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó 14 év feletti személyeket. 13. A fogorvos feladatai: a.) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése, gondozása, b.) a fogászati szűrővizsgálatok végzése, amiről igazolást ad, c.) a góckutatás, d.) a terhesek fogászati gondozása, e.) a sürgősségi ellátás. 14. A fogorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges. 15. A fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen szerződés 2. sz. mellékleteként a fogorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt a fogorvos az Önkormányzatnak bejelenteni köteles.

20 16. A fogorvos feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el. A helyettesítő orvos a betegeket saját rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el. 17. A fogorvos a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető helyen köteles nyilvánosságra hozni. 18. A fogorvos a térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és a befizetés rendjére, valamint a megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozóan a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. tv., a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet vonatkozó részeit köteles alkalmazni. 19. A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv felügyelő szakfőorvosai látják el. 20. A fogorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni munkájára vonatkozó jogszabályi előírásokat, Önkormányzat, egészségügyi államigazgatási szerv, OEP utasításait. 21. A fogorvos köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót biztosítani. 22. A fogorvos részt vehet a szakorvosképzésben, ha erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap, valamint a SZTE Fogorvostudományi Kar vezetője erre az akkreditációs engedélyt megadja. A fogorvos egyszerre csak egy fogorvos szakorvosjelölt képzését vállalhatja. 23. A fogorvos a napi 6 óra rendelési időn túl végezhet a jelen szerződést nem érintő - azaz területi ellátási kötelezettség nélkül - fogorvosi tevékenységet. 24. A jelen szerződést nem érintő fogorvosi szolgáltató tevékenysége térítési díját a betegek részére közérthető formában, és az ellátási kötelezettséggel érintett tevékenységtől megfelelően elhatárolt módon köteles nyilvánosságra hozni. 25. A fogorvos köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek higiénés tisztaságáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladék elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról - a felmerülő költségek viselése mellett - gondoskodni. IV. Vagyoni rendelkezések 26/a. A fogorvos praxisához tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a minimumfeltételek folyamatos meglétéről a fogorvos köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon). 26/b. A Vagyonkezelő Szegedi Tudományegyetem által leltár szerint nyilvántartott, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközöket az Önkormányzat a fogorvos praxisának térítésmentesen használatába adja. Az Önkormányzat tulajdonát képező, leltár szerint átvett eszközökkel a fogorvos leltár szerint elszámolni köteles, az esetleges eszközselejtezéseket a Vagyonkezelő Szegedi Tudományegyetemmel közösen egyeztetve végzi. Az eszközök pótlásáról, javításáról az orvos köteles gondoskodni azzal, hogy az általa pótolt és

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1460-2/2016. Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének. 302/2007. (06.21.) sz. határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének. 302/2007. (06.21.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének 302/2007. (06.21.) sz. határozata Az egészségügyi alapellátás és körzeteinek kialakításáról szóló rendelet végrehajtását szolgáló intézkedésekrl 1./ A

Részletesebben

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., Képviseli: Campanari-Talabér

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására Melléklet MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-21/2013. Tárgy: Vállalkozó fogorvos feladat-ellátási szerződése Mell.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/205- /2013. E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A gyermek háziorvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET amely létrejött egyrészről SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat, képviseli: Kiss Tibor polgármester) másrészről, IUR-MED 2012 Egészségügyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA Községi Önkormányzat Egyházasrádóc (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91., törzs-szám: 421382000,

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére Szerződés száma:. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére amely létrejött Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2013. (X. 28.) határozata alapján

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/.-./2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében: Ormai István polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, Ötvöskónyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 1019/9/2016 3. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja

2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja 2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja dr.horváth Magdolna házi gyermekorvos ellátási szerződésének módosítása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkormányzata, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) - képviselője: Bóna Zoltán polgármester; székhelye: 2336 Dunavarsány,

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17.

BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17. BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17. Ikt. sz.: 111.493-412015. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: - Hiv. sz.: - Postacím: 5601

Részletesebben

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. -a (7) bekezdésének b) pontjában és az egészségügyről

Részletesebben

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1365/ /2015. Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla Tel.: 85/501-018 Email: kaplar.orsolya@marcali.hu

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-1/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én de. 10 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok E L Ő T E R

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-113/2015. Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-249/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: 2. gyermek háziorvosi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a III. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

1. oldal, összesen: 5. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 1. oldal, összesen: 5 A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 134/2014.(XI.27.) Kt. H a t á r o z a t a II. számú háziorvosi körzetben

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

2015. július 7-i rendkívüli ülésére

2015. július 7-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátási feladatok ideiglenes biztosítása

Részletesebben

2000. évi II. törvény. az önálló orvosi tevékenységről 1

2000. évi II. törvény. az önálló orvosi tevékenységről 1 Hatály: 2015.I.1. - 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az egészségügyi reform végrehajtása, a betegségek megelőzése, felismerése és gyógyítása csak

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása Előterjesztő Dr. Botka László polgármester Iktató szám: 01/8694-12/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) felnőtt

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására melléklet a 256/2014. (XI. 27.) határozathoz FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. törzsszám:726456,

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület február 5-i rendkívüli, nyílt ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület február 5-i rendkívüli, nyílt ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (V.28.) KT. sz.

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 4. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv székhely:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-5/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ~ SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Ikt. sz.: III.241-1212016. Ügyintéző: Kissné Horváth Krisztina Mell.: 1 db Békéscsaba, Szent István

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT. Háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT. Háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-200/2012. Figyelem! A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Háziorvosokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő biztosítása vállalkozási szerződéssel.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő biztosítása vállalkozási szerződéssel. Kölcse Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere 4965 Kölcse, Dózsa u. 6. szám Telefon/fax: 06-44/435-619., E-mail: kolcse@kolcse.hu Szám: 70-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S - Kölcse, Sonkád és Fülesd önkormányzatok

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 160. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a feladatellátási szerződés megújítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/353-1/2015/i. Üi: dr. Ákosi Ádám E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Új feladat-ellátási szerződések megkötése a Közhivatalok házába költözött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 151. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben