JAVASLAT az Ózdi Sportszervező Iroda megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASLAT az Ózdi Sportszervező Iroda megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára"

Átírás

1 JAVASLAT az Ózdi Sportszervező Iroda megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, július 23. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Jogtanácsos 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2012.(VII.19.) határozatával döntött az Ózdi Sportszervező Iroda (a továbbiakban: Iroda) szeptember 1. napjával történő megalapításáról. Az Iroda feladatát képezi a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a sportról szóló évi I. törvény 55. -a alapján: - Ózd közigazgatási területén belül helyi, térségi, regionális vagy országos szintű sportrendezvények szervezése, - a lakosság egészséges életvitelét elősegítő szabadidős tevékenységek, szabadidős sport versenyek szervezése, - a diáksport versenyrendszerének tanévhez igazodó működtetése, - a nők, a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek kiemelt figyelemmel kísérése, - az önkormányzatot érintő egészséges életmóddal, sporttevékenységgel, sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelése, azok elkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában való közreműködés. Az Iroda a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet teljes önállósággal végzi, míg a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el. Megalapítását elsősorban az indokolta, hogy az Önkormányzat helyi sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása, kötelezettségek teljesítése sport szakmai szervezési, irányítási, koordinálási munkát igényel. Ezeknek a feladatoknak szerves része a megyei, országos sportirányítással kapcsolatos jelentések, statisztikák, pályázatok elkészítése, melyekkel együtt a sporttal kapcsolatos szerteágazó és összetett adminisztrációs munkák szakszerű és folyamatos ellátását külön intézményi keretek között tűnt célszerűnek megvalósítani. Az Iroda működése során ezeket a szervezési feladatokat teljes mértékben ellátta, míg mellette a sportlétesítmény fenntartással kapcsolatos feladatokat az akkori Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (a továbbiakban: VSI) végezte. A Képviselő-testület az 55/2015.(III.26.) határozatával megalapította az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: ÓSÉK), amely a sportlétesítmények üzemeltetését a döntés értelmében május 1. napjától átvette a VSI-től. Ezen időponttól az Iroda és az ÓSÉK közötti munkavégzés, együttműködés folyamatos és zavartalan, napi szintű, a feladatok ellátása olyan mértékben igényli a két szervezet közötti folyamatos egyeztetést, hogy célszerű az Iroda által ellátott feladatokat átadni az ÓSÉK részére. Az Iroda három éves működése bebizonyította azt is, hogy feladatát két állandó fő közalkalmazottal, egy fő közfoglalkoztatott segítségével el tudja látni. A két fő munkavégzése nem igényel külön intézményi kereteket, ezek a feladatok az ÓSÉK 2

3 szervezeti keretein belül megoldhatók. Az intézmény megszüntetése, és a feladatok ÓSÉK részére történő átadása így közvetett költségek megtakarításával jár. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ózdi Tankerületének vezetője, Szentandrássy Béla, valamint az Iroda intézményvezetője, Vanczák Attila kérelmezte, hogy augusztus 17. napjától a Képviselő-testület járuljon hozzá Vanczák Attila KLIK Ózdi Tankerületéhez történő áthelyezéséhez, tehát közalkalmazotti jogviszonya a Tankerületnél áthelyezéssel folytatódhat. A másik közalkalmazott, valamint a közfoglalkoztatott személy alkalmazása az ÓSÉKnál megvalósítható, így jogviszony megszüntetéssel az Iroda jogutód nélkül történő megszüntetése nem jár. Javaslom az Iroda használatában lévő eszközök ÓSÉK részére történő üzemeltetésbe adását, valamint a évi költségvetés következő módosításánál a Sportszervező Iroda költségvetéséből fel nem használt működési forrás ÓSÉK részére történő átcsoportosítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot támogassa! 3

4 Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(VII.23.) határozata az Ózdi Sportszervező Iroda megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozataláról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az Ózdi Sportszervező Iroda alapítójaként az alábbi döntést hozta: 1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy augusztus 16. napjával megszünteti az Ózdi Sportszervező Iroda (3600 Ózd, Bolyki főút 4.) költségvetési szervet, a határozat 1. mellékletét képező megszüntető okirat tartalma szerint. Az Iroda által ellátott, helyi sporttal kapcsolatos közfeladatokat Ózd Város Önkormányzata augusztus 17. napjától az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. (3600 Ózd, Bolyki főút 4.) útján kívánja ellátni. megszüntető okirat aláírásáért: Polgármester döntést követően azonnal 2. A Képviselő-testület elrendeli a megszüntető okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldését, az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból történő törléséhez szükséges, a Képviselő-testület döntését érdemben nem befolyásoló, technikai, formai jellegű, a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának határidőben történő teljesítése érdekében szükséges módosítások megszüntető okiraton és egyéb dokumentumokon történő átvezetésére, a módosított dokumentumok aláírására. A Polgármester a végrehajtott módosításokról a legközelebbi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. Polgármester értelemszerűen 3. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25. (2) bekezdés b/2. pontja, valamint 26. -a alapján hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya augusztus 16. napján, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ózdi Tankerületéhez történő áthelyezéssel megszűnjön az Ózdi Sportszervező Irodánál. háromoldalú megállapodás aláírásáért: Polgármester döntést követően azonnal 4

5 4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózdi Sportszervező Irodánál közalkalmazotti jogviszonyban álló személy további foglalkoztatását a sport feladatok ellátása érdekében az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.- nél kell biztosítani. munkajogi intézkedések megtételéért: intézményvezető döntést követően azonnal 5. A Képviselő-testület az Ózdi Sportszervező Iroda használatában lévő, a határozat 2. mellékletét képező jegyzék szerinti ingatlanrészt, ingóságokat és egyéb eszközöket augusztus 17. napjától az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. térítésmentes üzemeltetésébe adja határozatlan időre, sport feladatok ellátása céljából. üzemeltetési szerződés előkészítéséért: TVO vezetője aláírásáért: Polgármester átadás-átvétel lebonyolításáért: Ózdi Sportszervező Iroda vezetője Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője TVO vezetője megszűnés napja 6. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ózdi Sportszervező Iroda évi költségvetéséből augusztus 17. napjáig fel nem használt működési forrás az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. működési támogatására kerüljön átcsoportosításra. PH Pénzügyi Osztály vezetője évi költségvetési rendelet módosítása 5

6 1. melléklet a /2015.(VII.23.) határozathoz Okirat száma: Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján az Ózdi Sportszervező Iroda megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Ózdi Sportszervező Iroda 1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: A megszűnő költségvetési szerv adószáma: A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: augusztus A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv megnevezése: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye: 3600 Ózd, Városház tér A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszűnés 2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A költségvetési szerv által ellátott feladatok más szervezeti formában hatékonyabban, költségtakarékosabban láthatók el A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátásának módja: Ózd Város Önkormányzata a közfeladatot a jövőben a 100%-os tulajdonában lévő Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el. 3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 3.1. A kötelezettségvállalás rendje 6

7 A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: A évi költségvetési előirányzatai terhére, a költségvetési előirányzatok időarányos mértékéig vállalhat kötelezettséget A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: augusztus A költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések: Az Ózdi Sportszervező Irodánál közalkalmazotti jogviszonyban álló 1 fő foglalkoztatását - a sportfeladatok további ellátása érdekében az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft-nél kell biztosítani. Az Ózdi Sportszervező Iroda intézmény vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya augusztus 17. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ózdi Tankerületéhez történő áthelyezéssel folytatódik A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata: vagyonelem megnevezése a használat további módja a jogutód használó megnevezése, székhelye 3600 Ózd, Bolyki főút 4. szám alatti ingatlanrész Ingóságok (a költségvetési szerv általános vagyonleltára szerint) Üzemeltetésbe adás Üzemeltetésbe adás Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft Ózd, Bolyki főút 4. Ózdi Sport- és Élmény- Központ Nonprofit Kft Ózd, Bolyki főút 4. Ózd, július 23. P.H. Janiczak Dávid polgármester 7

8 JEGYZÉK 2. melléklet a /2015.(VII.23.) határozathoz Azonosító Megnevezés Bruttó Halmozott ÉCS Nettó ÉCS kulcs % Főkönyv megnevezés Helyrajzi szám / Gyártási szám Nagy értékű vagyonelemek Ózd, Bolyki főút KFK épületek 8640/ NOTEBOOK FKS ügyvitel.techn.eszk. HP PROJEKTOR FKS ügyvitel.techn.eszk. MRJFH E E NYOMTATÓ HP 2200D FKS 0-ig leírt FRFRH03576 ügyvitel.techn.eszk SZÁMÍTÓGÉP FKS 0-ig leírt ügyvitel.techn.eszk SZEKRÉNYSOR ,5 FKS 0-ig leírt egyéb gépek Kis értékű vagyonelemek: Szarvasi presszó kávéfőző FKS 0-ig leírt egyéb épek Intel Celeron Számítógép FKS 0-ig leírt 35M0XE Konfuguráció ügyvitel.techn.eszk Ventilátor FKS 0-ig leírt egyéb gépek Karaoke hangfalpár FKS 0-ig leírt egyéb gépek Skytec SPB-10PA 2*300W aktív karaoke hangfalpár Kézi mikrofon FKS 0-ig leírt egyéb gépek Skytec STWM711 VHF mikrofon Hangfal adapter FKS 0-ig leírt egyéb gépek D6 (LK-802) hangfel adapter db kapu FKS 0-ig leírt egyéb gépek Összesen:

9 Egyéb eszközök Megnevezése Mennyiség db Irodaszerek Forgószék (fekete) 2 Szék (fekete) 7 Virágtartó állvány 1 Fa függönykarnis 3 Falióra (Quartz) 2 Lapmonitor (Gaba, Samsung) 2 Lézer nyomtató (HP LaserJet 1020) 1 Lézer nyomtató (HP M1120 MFP) 1 Tintasugaras nyomtató (Canon MP 282) 1 Digitális fényképezőgép (BENQ GH600) 1 Mobiltelefon (Nokia Lumia 710/SL) 1 Telefonkészülék (vezetékes) Panasonic KX-TG Fénymásoló (Samsung SCX-4623F) 1 Szemetes 3 Porszívó (Zanussi) 1 Lamináló gép (Swordfish) 1 Papírvágó 1 Sporteszközök Váltóbot (16 fa, 12 fém, 1 műanyag) 29 Megkülönböztető mez (citromsárga) 30 Megkülönböztető mez (narancssárga) 10 Megkülönböztető mez (kék) 8 Megkülönböztető mez (világos kék) 10 Sporttáska Adidas 1 Sporttáska Kipsta 2 Sporttáska Stanno 2 Sporttáska (fürge nyuszi) 1 Piros fekete mez 9 Piros fekete nadrág 7 Fekete kapusnadrág 1 Fehér mez 14 Piros nadrág 12 Sárga fekete kapus mez 1 Zöld mez (hivatali) 10 Fehér nadrág 8 Kék nadrág (sötétkék kelme) 1 Citromsárga kapus mez (hivatali) 1 Narancssárga kapus mez 1 Narancssárga mez 7 Kék nadrág (adidas) 1 Kék melegítő nadrág 9

10 Kipsta strandfoci F500 (neon zöld) 1 Kipsta F300 futsal labda (fehér-zöld) 1 Winner kék-fehér tréning labda (4-es) 1 Nike lila focilabda 1 Kipsta kék focilabda 1 Kipsta röplabda (zöld-fehér-bőr) 1 Adidas focilabda (4-es méret) 1 Floorball labda 6 Winner fekete-fehér labda (mid-star) 3 Kipsta F300 sötétzöld focilabda 1 Adidas fehér focilabda 1 Winner sárga futsal labda 2 Winner fehér futsal labda 2 Maroklabda 4 Gumilabda 60 cm-es 7 Kipsta strand gumilabda 40 cm-es 18 Kipsta színes gumilabda 40 cm-es 4 Medicinlabda 4 kg-os 1 Medicinlabda 3 kg-os 1 Medicinlabda 2 kg-os 1 Medicinlabda 1 kg-os 1 Súlygolyó 6 kg-os 1 Súlygolyó 5 kg-os 1 Súlygolyó 4 kg-os 3 Súlygolyó 3 kg-os 2 Mérőszalag (50 méteres) 4 Mérőszalag (30 méteres) 2 Indító csapó fa 1 Bója (citromsárga) 24 Tányérbója (színes) 66 Elsősegély doboz 2 Gördeszka 1 Gouswheel 1 Egykerekű bicikli 1 Fejvédő Oxelo (piros) 2 Fényvisszaverős mellény 3 Térdvédő 3 Csuklóvédő 1 Könyökvédő 4 Koordinációs rúd (sárga) 2 Műanyag kosár 5 Deszkalap 8 Sakk készlet 5 Indító fa (nagy) 7 Indító fa (kicsi) 6 Tollas szett 2 Elektromos kompresszor 1 10

11 Hulla-hopp karika 13 Kulacstartó 1 Kulacs 4 Ugráló kötél (gumi) 4 Röplabda háló 2 Vödör (10 literes) 5 11

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények részére önkormányzati tulajdonú eszközök használatba adására

Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények részére önkormányzati tulajdonú eszközök használatba adására Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények részére önkormányzati tulajdonú eszközök használatba adására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,...

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbánya! Önkormányzat Képviselő-testület ülése lléjsfs plqll Budapest.,...

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

J A V A S L A T. egyes önkormányzati tulajdonú erdők és egyéb külterületek hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. egyes önkormányzati tulajdonú erdők és egyéb külterületek hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T egyes önkormányzati tulajdonú erdők és egyéb külterületek hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó:

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben