Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail."

Átírás

1 Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) Helyi Tanterv Budapest, március 24. Szénásy Zoltán intézményvezető Információs példány Ezen példány sorszáma: 04-módosított példány Kiadás száma: 04 Kiadás dátuma: március 24.

2 Tartalomjegyzék I. Szakiskolai szakmai program... 3 II. A VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK III. IV. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Fejlesztési területek nevelési célok Kulcskompetenciák: A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUS VÁLASZTÁS SZABÁLYAI V. CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI VI. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI, A TÉRÍTÉSMENTES IGÉNYBEVÉTEL BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE Didaktikai szempontok Pszichológiai szempontok Nyelvi-kommunikációs (logikai) szempontok VII. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 58 VIII. KÖRNYEZETNEVELÉSI ELVEK és az egészségnevelés A. KÖRNYEZETNEVELÉSI ELVEK 65 B. EGÉSZSÉGNEVELÉS A tanulók fizikai állapotának mérése A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Komplex intézményi mozgásprogram IX. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV FEJLESZTŐ FORMÁI X. A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI XI. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI XII. A FOGYASZTÓVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PROGRAM XIII. A MŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSA XIV. ZÁRÓ GONDOLAT

3 Csak a munka fejti ki, csak az tartja fenn a testnek és léleknek erejét, Csak a munka tesz hasznossá, magunk és polgártársainkra nézve. -Deák Ferenc- Az I. SZAKISKOLAI SZAKMAI PROGRAM AZ OKTATÁS PRIORITÁSAI oktatási rendszerektől az iskoláktól ma az egész világon a technikai fejlődés, a gazdaság és a társadalom kényszerítő erejének hatására többet és jobbat várnak. A gazdaság egyre inkább szakképzettséget és szakértelmet követel. Nem éri be a rutinnal, az utánzás vagy ismétlés által megszerzett szakértelemmel, új képességekre van igénye. Az iskola alapítója felismerve ezt a társadalmi és gazdasági szükségszerűséget, létrehozta az általános és szakiskolát, a szakképzésre helyezve a hangsúlyt. 1. Diagnózis Szakiskolánk mára a leghátrányosabb helyzetű tanulók képzőhelyévé vált. A korábbinál hátrányosabb családi háttérrel, létfenntartási problémákkal, gyenge tanulmányi eredményekkel és több adaptációs problémákkal küszködő tanuló kerül be az intézményünkbe. Ők azok, akiknek súlyos tudás- és készség, szocializációs deficitjeik vannak, és akiket sem továbbtanulásra, sem a szakma tanulásra nem motiválta az általános iskola, illetve a család. A nevelés és oktatás hiányossága, a felzárkóztatás, a szülőkkel való együttműködés, az iskolakerülés, a hihetetlen mérvű hiányzás, a felszereléshiány, a nagyfokú lemorzsolódás miatt a belépő tanulók közel felének nem sikerül a szakmai képesítést megszereznie. A nagyfokú lemorzsolódás főként az általános iskolai osztályainkban és a felzárkóztató képzésünkben fordul elő, és többféle okkal magyarázható. A leggyakoribb, hogy a tanulók alapvető értelmi készségeinek, képességeinek fejlettsége megreked az általános iskola 5-6. évfolyamos tanulóinak átlagos szintjén. A tanulási motiváltság és a szociális készségek fejlődésének eredményei még ennél is rosszabb helyzetet mutat. Szinte behozhatatlan hátrányt és lemaradást okoz, hogy a jelentkező tanulók között nagyon eltérő fejlődés/fejlettségbeli különbség van. Az országos átlaghoz hasonlóan egy tanulócsoport legfiatalabb és legidősebb tagjai között maximum 2 év a naptári életkor szerinti különbség, ez mentális életkorban kifejezve több mint 5 év, a szociális életkort tekintve pedig 6 évre tehető. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb fáziskésésű tanulóknak átlagos fejlődési tempó esetén két és fél, illetve három többlet évre lenne szükségük, hogy az tanulócsoport átlagát elérjék. (Zöld Könyv, Szakoktatás) 3

4 A fejlesztést, az oktatást tovább nehezíti, hogy a tanulók között integráltan tanulnak a tanulásban akadályozott tanulók is. Ez a fejlettségbeli különbség elsősorban az általános iskolai osztályainkban és a felzárkóztató évfolyamokon mutatkozik. A évfolyamokon a tanulóink fejlettségbeli különbsége nem csökken, stagnálás, sőt visszafejlődés tapasztalható. Hasonlóan az országos átlaghoz: a legkevésbé fejlett 10.-es tanulók átlagos értelmi fejlettsége az 5.-es tanulók átlagos fejlettségének felel meg. Naponta tapasztalható, ha egy osztályban többségbe kerülnek azok a tanulók, akik folyamatosan az aktuális fejlettségi szintjüket meghaladó, illetve a tudáshatárukat irritáló feladatokkal szembesülnek, kialakulnak közöttük a tanulás és pedagógus ellenes antiszociális csoportok. Ők azok, akik a tankötelezettségi korhatárt elérve, szakmai végzettség nélkül lépnek ki az iskolából és növelik a munkanélküliek táborát. Az iskolában tanulható szakmák indítása és tanulhatósága természetesen a fenti tanulói réteget célozza meg: Építészeti szakmacsoport: o festő, mázoló, tapétázó; o kőműves és hidegburkoló. Gépészet: o épület és szerkezetlakatos. Kereskedelem-marketing: o eladó. Könnyűipar: o női szabó. Egyéb szolgáltatás: o fodrász (érettségivel). Faipari szakmacsoport: o asztalos. Speciális oktatást igénylőknek: o asztalosipari szerelő; o bőrtárgy készítő; o élelmiszer- vegyi áru és gyógynövény eladó; o famegmunkáló; o kertépítő és fenntartó; o kerti munkás; o kézi könyvkötő; 4

5 o lakástextil-készítő; o parkgondozó; o szobafestő; o textiltermék összeállító. Az iskolánk, hogy megfeleljen az új elvárásoknak, és biztosítsa a szakma elsajátításához szükséges több éves iskolai képzést, a változásoknak és az igényeknek elébe menve megpróbálja az oktatás négy alapfeladatát teljesíteni. Ezek lesznek minden diák tudásának alappillérei az aktív életpálya során: megtanulni megismerni, megtanulni dolgozni, megtanulni másokkal együtt élni és megtanulni élni. Megtanulni megismerni: összekapcsolni az általános műveltséget egy bizonyos szakterületen folyó szakmai tudással: Az ismeretszerzés elsajátítása először is a tanulóktól azt követeli meg, hogy a figyelem, az emlékezőtehetség és a gondolkodás gyakorlatoztatásával megtanuljanak tanulni, majd a tudás birtokában képesek fejlődni, gyorsan alkalmazkodni a változó világhoz, használni az új technikát, és bármikor visszatérni hoszszabb-rövidebb időre a tanuláshoz, ezzel emelve és változtatva képzettségük szintjét, illetve irányát. Megtanulni dolgozni nemcsak egy szakma megtanulását jelenti, de egy szélesebben értelmezett szakértelem megszerzését is, ami alkalmassá tesz az eligazodásra a munkavégzés számos új helyzetében, s képessé tesz a csoportban végzett munkára, de arra is felkészíti a diákokat, hogy helyt tudjanak állni azokon a munkahelyeken, amelyekkel akár spontán módon, akár a párhuzamos oktatás révén kapcsolatba kerülnek. A megismerés megtanulása és a munkavégzés megtanulása elválaszthatatlan egymástól, de a második szorosabban kötődik a szakmai képzés kérdéséhez: hogyan tanítsuk meg a diáknak azt, hogy kell a megszerzett ismereteket a gyakorlatba átültetni, és főleg hogyan tudjuk az oktatást hozzáigazítani a munkához, amikor a technika fejlődése robbanásszerűen változik? A másokkal való együttélés megtanulása azt jelenti, hogy megtanulunk megérteni másokat, és tudomásul vesszük, hogy mindnyájukkal kölcsönös függőségben élünk: közös terveket váltunk valóra, s felkészülünk a konfliktusok megoldására, a pluralizmus értékei, a kölcsönös megértés és a béke tiszteletben tartása mellett. Megtanulni élni a személyiség kiteljesedését jelenti, azt, hogy a megszerzett autonómia, ítélőképesség és felelősségérzet birtokában egyre hatékonyabb cselekvésre va- 5

6 gyunk képesek. Ennek elérése érdekében az oktatásnak az egyén összes képességére támaszkodnia kell: az emlékezetére, a gondolkodására, az esztétikai érzékére, a fizikai adottságaira, a kommunikációs készségére, stb 2. Szakmai programunk elkészítésénél figyelembe vett szempontok Az esélyegyenlőség megteremtése (felzárkóztatás, tehetséggondozás, személyiségfejlesztés), az átjárhatóság, pályakorrekció biztosítása, széles alapú pályaorientálás, szakmai előkészítő, gyakorlati oktatás és szakmai alapozó képzés, a fiatal egyéni képességeinek megfelelő legmagasabb piacképes szakképesítés megszerzésére történő felkészítése. Az iskolánk célja: 1. A lehető legmagasabb színvonalú szakképzés biztosítása, amely magában foglalja azt a korszerű szakmai műveltséget, általános és speciális szaktudást, mely a szakismeretre, a hivatástudatra, a fegyelmezett, szakszerű, pontos és megbízható munkavégzésre, az önállóságra és a felelősségtudatra épít. 2. Az általános műveltség szinten tartása, bővítése, ismereti hiányok pótlása, tanulási nehézségek oldása, tanulási képességek fejlesztése, habilitációja, rehabilitációja az életkor és egyéni képességek függvényében. 3. A pályaorientálás, a szakmai előkészítő-gyakorlati oktatás, és szakmai alapozó ismeretek nyújtása, az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek elsajátítása, szakmai képzés (a választott szakmában), szakmai vizsgára történő felkészítés. 4. A személyiség fejlesztése (különös tekintettel: a fizikai állóképessége, a munkamorálra, a viselkedéskultúrára), munkára és pályakövetésre.4 3. Szakmai képzésünk Gyakorlatorientált, az egész személyiség fejlesztését szolgáló, egyénre szabott, differenciált módszereket alkalmazó, amely integrált és szegregált formában történik. Szakiskolai képzésünk egyértelmű célja, hogy a 9. és 10. évfolyamokon, a közismeretei tárgyak tanulása mellett, a fiatalok elméleti és főképpen gyakorlati ismereteket szerezzenek a munka világából. Sajátítsák el azokat a szükséges kompetenciákat, amelyek az eredményes pályaválasztáshoz és a munka-erőpiaci alkalmazkodásához szükségesek. Kiemelt feladatunk, hogy diákjaink a tanulmányaik befejeztével eredményes szakmai vizsgát tegyenek a választott szakmában, és piacképes tudásukkal helyt álljanak az elsődleges munkaerő-piacon. Pályaorientáció A pályaorientáció célja, hogy a tanulók saját életpályájuk megalapozásához ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind a munka-erőpiacról környezetükről és kellőképpen 6

7 megalapozzák pályaválasztási döntésüket. Fontos célkitűzés, hogy a tanulók egyéni adottságai és személyes elképzelésük a választott életpályáról harmonikus egyensúlyba kerüljenek a munka-erőpiaci igények által meghatározott lehetőségekkel. A szakmai szocializáció, a szakmatanulás igénye egyénre szabott életvezetési stratégiák kialakulásában jelenjen meg. Sajátítsák el a tanulók az eredményes tanulási módszereket, tárják fel érdeklődésüket, hajlamaikat, készségüket és személyes tapasztalataik alapján alakítsanak ki pozitív viszonyt a munkához. A pályaorientáció a következő legfontosabb területekre terjed ki érdeklődés és képességek, készségek megismerése; a pályaválasztás és szakma, - ill. iskolaválasztás, élet- és pályatervek, tanulási technikák; ismeretek a munka világáról és az egyes szakmacsoportok szakmai követelményeinek megismerése. A pályaorientáció keretében a fiataloknak el kell fogadniuk az aktív, dolgozó életmódot, tudatosulni kell bennük a pályaválasztás fontosságának, és azt, hogy az életpálya építése nem egyszeri döntés eredménye. Képesnek kell lenniük a terveket és célokat összevetni a valódi lehetőségekkel, továbbá számon kell tartani a pályájukat befolyásoló tényezőket is. Gyakorlati oktatás Szakmai előkészítés a 9. osztályban A tanterv kompetenciaalapú, tevékenységközpontú. Fontos szempont, hogy a mindennapi életben is felhasználható, értelmes célokkal és ehhez kapcsolódó feladatokkal lássuk el a tanulókat. A 9. évfolyamon a képzés céljai: 1.) Az egész életen át tartó tanulás megalapozására a kulcskompetenciák fejlesztése révén: tanulási technikák: tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése; intelligens tanulás: a tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, problémamegoldó képesség, az egyes tudásterületek közötti kapcsolat felismerése; alkalmazó tudás: a tudás hozzákapcsolás a személyes tapasztalatokhoz és valóságos élethelyzetekhez, a változások megérésének képessége, ma különböző tudáselemek összekapcsolása, döntési képesség, tervezés, viselkedés és önkontroll, a megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben; 7

8 eszközjellegű kompetenciák: társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, felelősség, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, társadalmi tapasztalatokra való reflektálás.. értékorientáció: a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmi, demokratikus és egyéni értékek, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés, kulturális bekapcsolódás. 2.) Személyre-szabott, aktív, élményszerű ismeretszerzés biztosítása: általános műveltség megszilárdítása, a szakmai műveltség megalapozása; alapismeretek hiánypótlása (differenciált oktatás); szakképzésbe történő bekapcsoláshoz szükséges ismeretek, képességek, készségek fejlesztése (pl: kifejezőképesség, problémamegoldó-képesség). 3.) Alkotás (konstruálás), felfedezés. Saját tudás felépítése, beépítve a tanuló egyéni tapasztalatait: pozitív élményszerzéshez juttatás; passzivitás feloldása; élethosszig tartó tanulás igényének és képességének kialakítása. 4.) Pszicho-motoros készségfejlesztés: rajzkészség fejlesztése; tárgykultúra és esztétikai érzék fejlesztése; kulturális értékek megőrzése. 5.) Mindennapi teendők megismerése: információszerzés és praktikus felhasználása; erkölcsi és etikai normák betartása; ügyintézéssel, kapcsolatfelvétellel, az álláskereséssel összefüggő tennivalók és viselkedési szabályok. Számonkérés Bár a tananyag főként tevékenységközpontú, a tanulók mégis témakörönként hozzájutnak egy tömör, ám mégis átfogó elméleti anyaghoz. Ismereteiket (kisebb egységekre bontva) óráról-órára bővítjük, mélyítjük. A szakmai előkészítő tantárgy során a gyerekek sokféle, a szakmákhoz szorosan kapcsolódó alapanyaggal megismerkednek, elsajátítják ezek tulajdonságait és jellemzőit, és megtanulják használni is őket. Elkészített munkáikat szintén érdemjeggyel jutalmazzuk. 8

9 Szakmai alapozó oktatás (10. évfolyam) A 10. évfolyamon szakmacsoportos szakmai alapozó képzés folyik, amelyek igazodnak az intézmény szakmai oktatásának struktúrájához. A tanulók az általános szakmai ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek az egyes, általuk választott szakmacsoport jellemző technológiáival, a használt anyagokkal, módszerekkel. A szakmai alapozás rendszerezi, bővíti és elmélyíti a közismereti tárgyakban tanult, szakmacsoportokhoz kapcsolódó ismereteket is, ezáltal a tanult elméleti ismeret a mindennapok gyakorlatában hasznosul. A szakmai alapozó oktatás a szakmai ismeretek mellett különösen fejleszti a kreativitást, a tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képességét, algoritmusok alkalmazási képességét és természetesen a szakmai kommunikációs képességet. Alapvető cél tehát, hogy a szakmai képzésbe belépő tanuló rendelkezzen az ahhoz szükséges készségekkel, képességekkel, hogy az eredményes szakmatanulás után a nyílt munka-erőpiaci körülmények között sikeres munkavállaló legyen. A tanulói nyomon követés és pályakövetés az intézményi minőségfejlesztési tevékenységnek eszköze, mely lehetővé teszi a tanulói életutak vizsgálatát úgy, hogy konkrét információval szolgál minden egyes tanulóra vonatkozóan. A tanulói pályakövetés az első szakma megszerzése után, a szakmai képzés eredményes lezárását követően kezdődik. Ezen szakasz elsődleges célja, hogy a tanuló a munkaerőpiacra való belépésekor megkapja azokat a támogatásokat, amelyek a sikeres karrierúthoz szükségesek. A pályakövetési szakasz a munkaerőpiacra történő belépés utáni 3-5 éven át történik, ez az az időszak, amely az első munkába állásra vonatkozóan információkkal szolgál. 4. A pályakövetési program A szakiskolában szakképzettséget szerzett fiatalok nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésének hatékony segítése a szektorok helyi szereplői közötti együttműködéssel. A végzős fiatalok elhelyezkedési arányának emelése. A program során olyan technikák, módszerek, készségek, tapasztalatok feltárása és alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a szakiskolában végzett fiatalok munkába állásának zökkenőmentessé tételét, a munka világában való eligazodását, hatékony álláskeresési technikák alkalmazását a mindennapokban, illetve elősegíti a tartós munkavállalást. A végzett fiatalok munka-erőpiaci aktivitásának növelése, a munkavállalás motivációjának erősítése, az elhelyezkedési esélyek növelése, a munkahelyi beilleszkedés elősegítése. A fiatalok pszichés-mentális állapotának és közvetve szociális helyzetének javítása személyes, egyéni, és csoportos megsegítések keretében. 9

10 Kliensorientált hálózatépítés a régió civil és vállalkozói szférájával. Az intézmény olyan szolgáltató, támogató és információs központtá alakítása, ahol a célcsoport fiataljai igényeiknek, helyi szükségleteiknek megfelelő megsegítést kapnak. Az iskolai oktatásának sikerességét azon is le lehet mérni, hogy az iskola milyen hatékonyan képes felkészíteni a tanulókat a munkavégzésre. Az oktatás nem öncélú fejlesztő tevékenység, hanem a sikeres társadalmi integráció egyik eszköze. E társadalmi integráció egyik meghatározó eleme pedig a munkavállalás. Az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés sikeressége vagy sikertelensége minősíti az oktatási rendszert, és meghatározza az intézmény számára a feladatokat is. A pályakövetési tevékenység legfontosabb célja a társadalmi befogadását elősegítse. A pályakövetés várható eredményei: erősödni fog a fiatalok tanulási- és munkamotivációja; csökkenni fog tudáshiányuk; növekedni fog munka-erőpiaci tájékozottságuk; javulni fognak a munkaerőpiac által igényelt kulcsképességeik; fejlődni fog szakmai, munka-erőpiaci és szociális hozzáértésük (kompetenciáik); rendeződhetnek pszichológiai, életvezetési és alkalmazkodási problémáik; következésképpen javulhat a fiatal foglalkoztathatósága, s így visszavezethetők az esetleges pályakorrekció érdekében az iskolarendszerű, vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésbe, átképzésbe, illetve lehetőségük nyílhat az elhelyezkedésre, valamint biztosabban gondoskodhatnak saját és családjuk megélhetéséről. Feladatok és ajánlások A változás kiinduló feltétele, hogy a fejlettségbeli különbségeket fejlődési fáziskülönbségként kezeljük. Ez a kiindulás lehetővé teszi, hogy a tananyag puszta leadása helyett az alapvető készségeket folyamatosan témákon, féléveken, tanéveken, iskola fokozatokon átívelően fejlesszük. Ennek az a feltétele, hogy a fejlesztési eszközök kísérletekkel bizonyított rendszerét a tanárok és a tanulók megkapják, valamint az, hogy rendszeresen, diagnosztikus és kritériumorientált módon értékeljük az eredményességet. A tanulási motiváltság és a cselekvő-tevékeny tanulás segítségével mindenekelőtt a közösség érdekeit szolgáló alapmotívumok, alapkészségek, alapképességek kompetencia-fejlesztésére szükséges koncentrálni a csoportos /kooperatív tanulás/ tanulás segítés rendszeres alkalmazásával. 10

11 Egyértelműen meg kell határozni azokat a szinteket, amelyeket minden tanulónak el kell érnie. Az eredményes munka fontos előfeltétele a pedagógiai kultúra megújítása. A tanítás során számolni kell azzal, hogy a tanulók között nagy különbségek lehetnek, és mindenkinek személyre szabottan azt kell tanítani, aminek a biztonságos elsajátítására fel van készülve. Olyan diagnosztikus mérési rendszer használatára van szükség, amely legalább évenkénti (lehetőség szerint azonban egyes készségeknél ennél is gyakoribb) felméréssel követi nyomon minden egyes tanuló fejlődését legalább a szakképzés megkezdéséig. 11

12 Egy hazát sokféleképpen lehet és kell szolgálni, mert annak sok mesterségre van szüksége. -Bessenyei György- II. A VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletének 2. melléklete szerint: Tantárgyi struktúra és óraszámok az általános iskola évfolyamain Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5 8. évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan Természetismeret 2 2 Biológia-egészségtan 2 1 Fizika 2 1 Kémia 1 2 Földrajz 1 2 Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc/hon- és népismeret* 1 Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret * A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. (Lásd: RAABE 25. oldal M2- szabadon tervezhető) 12

13 8. melléklet - Kerettanterv a szakiskolák számára- alapján: A közismereti képzés heti óraszámai A közismereti és szakmai órák aránya Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Közismeret Kötött órák 17 óra 11 óra 8 óra Szabadon felhasználható órakeret 1 óra - 1,5 óra Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra Szakmai Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra elmélet és Szabadon felhasználható órakeret gyakorlat 2,5 óra 2 óra 2,5 óra Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra A közismereti órák eloszlása Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Magyar - Kommunikáció 2 óra 1 óra + 0,5 Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra Matematika 2 + 1óra 1 óra + 1 Társadalomismeret 2 óra 1 óra - Természetismeret 3 óra - - Testnevelés 5 óra 5 óra 5 óra Osztályközösségépítő Program 1 óra 1 óra 1 óra Szabad órakeret 1 óra - 1,5 óra Összesen: 18 óra 11 óra 9,5 óra A közismereti órák szabadon választható időkeretében a 9. évfolyamon 1 óra matematika, a 11. évfolyamon 1 óra matematika, és 0,5 óra magyar kommunikáció. A szakmai órák szabadon tervezhető óraszámai a szakmai programban a 9. évfolyamon 2,5 órával, a 10. évfolyamon 2 órával, a 11. évfolyamon 2,5 órával növeljük. 13

14 Híd II. program kerettanterve A HÍD 2. program óraszámai A 20 hónapos HÍD 2. program keretei kétfélék: A) rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés mellett hosszabb közismereti képzés a jelentősebb alapkompetencia-hiányokkal küzdő tanulóknak; B) hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés mellett alacsonyabb arányú közismereti képzés a felkészültebb tanulók számára. A 10 hónapos HÍD 2. program szakképzés nélküli közismereti, a szakképző évfolyamra való belépésre felkészítést célozhat. Fókusza: szakiskolai képzésbe lépés. A) 20 hónapos HÍD 2. óraterv rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés oktatásához: H/2/1. évfolyam heti óraszám (36 hét) öf. gyak. 3 hét H/2/2. évfolyam heti óraszám (35 hét) Közismeret Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 7, ,5 Összesen 31, ,5 8-10% szabad sáv (közismereti rész) 8-10% szabad sáv (szakmai rész) 3 0,5 Mindösszesen - heti 35 heti 35 (teljes képzés ideje) (A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő összesen 953 óra nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai szabad sávval együtt.) ,5 14

15 B) 20 hónapos HÍD 2. óraterv hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés oktatásához: H/2/1. évfolyam heti óraszám (36 hét) öf. gyak. 3 hét Közismeret 16,5 10 H/2/2. évfolyam heti óraszám (35 hét) Szakmai elmélet és gyakorlat együtt ,5 Összesen 31, ,5 8-10% szabad sáv (közismereti rész) 2, % szabad sáv (szakmai rész) 1-2,5 Mindösszesen (teljes képzés ideje) heti 35 - heti 35 (A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő összesen: 1521 óra nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai szabad sávval együtt) C) 10 hónapos HÍD 2. óraterv: Közismeret 31,5 H/2/1. évfolyam heti óraszám (36 hét) Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 0 Összesen 31,5 8-10% szabad sáv (közismereti rész) 8-10% szabad sáv (szakmai rész) Mindösszesen (teljes képzés ideje) 3,5 0 heti 35 15

16 A HÍD 2. program közismereti óraszámai (Az alábbi táblázatban foglalt óraszámok a HÍD 2. program közismereti programjának az óraszámait tartalmazzák A, B és C variációk számára.) Tan- Évfolyam/ tárgyak Kommunikáció és anyanyelv Élő idegen nyelv (angol, német) HÍD/2/1. heti 24 közismereti óra A 2 éves 1. év HÍD/2/2. heti 17 közismereti óra A 2 éves 2. év HÍD/2/1. heti 16,5 közismereti óra B 2 éves 1. év HÍD/2/2. heti 10 közismereti óra B 2 éves 2. év Matematika Társadalom és jelenkor-ismeret 3 2 1,5 1 4 Természetismeret 3 2 1,5 1 4 Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok Testnevelés sport* és Osztályfőnöki (osztályközösségépítő program) Szabadon tervezhető órakeret: pl. informatika 1 1 0, ,5 HÍD/2/1. heti 31,5 közismereti óra C 1 éves Összesen , ,5 *A testnevelés és sport helyi tantervének elkészítéséhez a HÍD 2. program alkalmazói is a középiskolák számára készült kerettantervet használhatják. A programot a rendelkezésre álló óraszámok figyelembevételével kell megvalósítani. A legfontosabb és minden évfolyamra értendő a tanulói személyiség komplex fejlesztése, amelynek középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll. Ezen belül a kiemelt célok és azok kapcsolódásai a NAT kiemelt fejlesztési területeihez az alábbi táblázatban olvashatók. 16

17 (A táblázat célkitűzései minden évfolyamra egyaránt érvényesek, ezért évfolyamonként különkülön már nem ismertetjük őket!) 11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára A speciális szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve Tantárgyak és óraszámok Műveltségterület Tantárgy Heti óraszám Éves óraszám Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Angol nyelv 2 72 Matematika Matematika Ember és társadalom Erkölcstan 1 36 Állampolgári ismeretek 1 36 Ember a természetben Természetismeret 2,5 90 Művészetek Műszaki rajz, vizuális nevelés 2 72 Informatika Informatika 2 72 Életvitel és gyakorlati ismeretek Pályaorientáció 1 36 Szakmai alapozó ismeretek Testnevelés és sport Testnevelés és sport Osztályfőnöki óra 1 36 Összesen 31, Szabadon tervezhető 3,5 126 Mindösszesen

18 A speciális szakiskola OKJ szerinti rész-szakképesítés oktatásához alkalmazandó évfolyamos közismereti kerettanterve Tantárgyak és óraszámok Az OKJ szerinti rész-szakképesítés oktatásához kapcsolódó speciális szakiskola évfolyamának tantárgyi rendszere. (A 9. évfolyamot minden esetben megelőzi a speciális szakiskola kötelező előkészítő évfolyama.) Műveltségi terület Tantárgy neve évfolyam 2 tanéves óraszám Magyar nyelv és irodalom irodalom Magyar nyelv és 2 72 Matematika Matematika Ember és társadalom Erkölcstan 2 72 Informatika Informatika Testnevelés és sport Testnevelés és sport Osztályfőnöki óra 2 72 Összesen További szabad időkeret A speciális szakiskola OKJ szerinti szakképesítés oktatásához alkalmazandó évfolyamos közismereti kerettanterve Tantárgyak és óraszámok Az OKJ szerinti szakképesítés oktatásához kapcsolódó speciális szakiskola évfolyamának tantárgyi rendszere. (A 9. évfolyamot minden esetben megelőzi a speciális szakiskola kötelező előkészítő évfolyama.) Műveltségi tanéves tanéves Tantárgy neve terület évfolyam óraszám évfolyam óraszám Magyar nyelv Magyar nyelv és és irodalom irodalom Idegen nyelv Angol nyelv Matematika Matematika Ember és társadalom Erkölcstan Informatika Informatika Testnevelés és Testnevelés és sport sport Osztályfőnöki Összesen További szabad időkeret 3,

19 Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod. -Madách Imre- III. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI, AZ ELŐÍRT TANANYAG ÉS A KÖVETELMÉNYEK A helyi tanterv általános elvei Tantestületünk a helyi tanterv kialakításakor a pedagógiai programba foglalt nevelési célkitűzéseket tekintette meghatározónak. Az iskolánkba jelentkező diákoknak széleskörű választási lehetőséget biztosítunk. Az iskolai óratervek kötelező és nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat határoznak meg. Kötelező tanórai foglalkozás a Kn. 27. (1)-(13) bekezdésében meghatározott időkeretben szervezett tanórai foglalkozás. Iskolánk helyi tanterve úgy lett kialakítva, hogy a helyi tantervben meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a választható tanítási órákon való részvétellel biztosítható, ezért az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. Helyi tanterveink, óraterveink összeállításakor figyelembe vettük a 28/2000. (IX.21.) OM r. és a Kn. 27. előírásait, a módosított 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletet valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátíttatásának fontosságát. A kulcskompetencia az ismeretek, készségek, attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kifejleszthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen. Az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a kompetenciák képezik, az élet során nyújtott megfelelő egyéni teljesítmény, munka és a későbbi tanulás előfeltétele. A kulcskompetencia az élet következő három összetevőjének valamelyike szempontjából döntő: A személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés (kulturális tőke) Aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a társadalomba (társadalmi tőke) Foglalkoztathatóság (emberi tőke) 19

20 Fejlesztési területek nevelési célok A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. E területek összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. Az erkölcsi nevelés A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyo- 20

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék A. Nevelési program... 3 1 A nevelő-oktató

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. március 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 I.1 Az intézmény jogi státusza 4 I.2 Jogszabályi háttér 11 I.3.

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

2014 Pécsi Pollack Mihály. Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM

2014 Pécsi Pollack Mihály. Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 0 A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Iktatószám:80/10-6/2014 Ügyintézés helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOM Alapdokumentum I. Törvények, rendeletek 3.old. II. Bevezető III. Nevelési programja 4.old.

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Pedagógiai program. Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest Egressy út 36.

Pedagógiai program. Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest Egressy út 36. 2014 Pedagógiai program Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest Egressy út 36. 1 2 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

Gödöllői Damjanich János Általános Iskola 124004 2014.

Gödöllői Damjanich János Általános Iskola 124004 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. Az iskola nevelési programja... 6 2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, pedagógiai küldetésnyilatkozatunk...

Részletesebben

A BAJAI BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI, MEZŐGAZDASÁGI-GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJA

A BAJAI BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI, MEZŐGAZDASÁGI-GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJA A BAJAI BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI, MEZŐGAZDASÁGI-GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. 0 Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari, Mezőgazdasági- Gépészeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM Készítette: az iskola nevelőtestülete Elfogadta: az iskola nevelőtestülete Jóváhagyta:

Részletesebben

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Program 2014. TARTALOM

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Program 2014. TARTALOM Szentes 2014. TARTALOM Bevezetés... 2 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye 2013 HELYI TANTERV Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye Tartalom Bevezető... 4 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai 7 Kulcskompetenciák fejlesztése....... 7 Kiemelt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2014 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1 HELYZETELEMZÉS... 7 2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3 TÁRGYI FELTÉTELEK... 10 I.

Részletesebben

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. A Tolnai Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben