HÍREK MAGUNK MÖGÖTT HAGYNI A MÚLTAT. Evangéliumi folyóirat 2. évfolyam 4. szám IV. negyedév. Jegyesség HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍREK MAGUNK MÖGÖTT HAGYNI A MÚLTAT. Evangéliumi folyóirat 2. évfolyam 4. szám 2004. IV. negyedév. Jegyesség HÍREK"

Átírás

1 SZÖVETSÉG Jegyesség HÍREK Kis Etelka (Köröstarcsa) és Vándor Péter (Budapest, Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet) Gyermekáldás Szomor Simon: október 9. (Barbara és Gábor 4. gyermeke, Sajólászlófalva) Mihalik Máté: október 12. (Erika és Zoli 5. gyermeke, Sajógalgóc) Kovács Pál : december 1. (Fanni és Gergõ 5. gyermeke, Budapest) Alkalmak Október 9-én, szombaton 10-18h-ig Munkatársak Tábori Fóruma volt Szentesen a Nagyörvény u. 59. sz. alatti SINOSZ (volt MSZP) székházban.az ezévi táborok értékelése mellett a jövõbeli tervek felvázolása történt november én hitmélyítõ napok keretében Sütõ László testvér A folyóiratot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és minden érdeklõdõnek térítésmentesen megküldjük. Ezúton is köszönünk minden támogatást! Csekkeket a helyi terjesztõktõl lehet igényelni. Várjuk olvasóink leveleit, írásait a terjesztés szentesi címére. Az Összefogás Egyesület címe: 3502 Miskolc, Postafiók 309. Számlaszám: OTP Kérjük a közlemény rovatba beírni: Szövetség újság! HÍREK Evangéliumi folyóirat IV. negyedév ( Ó c s a, K o n d o r o s ) s z o l g á l t Szeghalmon. November 13.-án. Berettyóújfalun Péter István, Nagyvárad - Betlehem Gyülekezet pásztora evangelizált. November 27-én, szombaton óráig Testvéri Találkozó volt Budapesten, a Wesselényi Utcai Baptista Imaházban Növekedés - érettség témakörben, az elõadó Petõ Albert, a Baltonszemesi Baptista Gyülekezet lelkipásztora volt. Az elmúlt alkalmak tapasztalatai a l a p j á n s z e r e t e t t e l k é r j ü k a rendezvényeinken részt vevõ, a jelentkezést elmulasztó testvéreket, hogy vegyék komolyabban a jelentkezést. Inkább az utolsó (elõtti) pillanatban jelentkezzünk, minthogy egyáltalán nem, így megelõzhetjük a szervezési, étkeztetési problémákat. Törekedjünk a jó rendre (1 Kor 14,40), ne rójunk plusz terheket a vendégszeretet gyakorló testvéreinkre, gyülekezetekre! Kiadó: A Testvéri Szövetség megbízásából az Összefogás Egyesület Felelõs kiadó: Lisztes Tibor Felelõs szerkesztõ: Giricz László - Tanítások rovat A szerkesztõség tagjai: Frank Róbert - Bizonyságtételek, Gál Lajos - Beszámoló, Hajnalfény, Kovács István, Molnár István További rovatvezetõk: Kocsis László - Egyháztörténeti szemelvények, Kocsisné Válint Zita - Hírek, Molnár Istvánné - Könyvajánló Tördelés, szerkesztés: Giricz László és Kovács Helga Megjelenik: negyedévente, 1400 példányban Terjesztés-megrendelés: Szentesi Megújulás Kör 6601 Szentes, Postafiók 38. Nyomtatás: SzVSz Kft, Szentes Evangéliumi folyóirat 2. évfolyam 4. szám IV. negyedév MAGUNK MÖGÖTT HAGYNI A MÚLTAT Vajon milyen mérleget készítesz az idei esztendõrõl? Jó évnek tartod? Vagy talán az egyik legrosszabbnak, mely tele volt rengeteg problémával és küszködéssel? De az is lehet, hogy se túl jó, se túl rossz. Voltak problémák, de volt sok szép pillanat is. Az év forduló egyik hatalmas elõnye, hogy új lehetõségeket kínál. Elengedhetjük a múltat, f e l m é r h e t j ü k a j e l e n t é s nek irugaszkodhatunk a jövõnek. Jó-e vagy nem, nyugodt lélekkel mondhatjuk: Vége, elmúlt. Ez itt egy vadonatúj esztendõ, amikor mindent tiszta lappal kezdhetek! Hasonlít ez arra, mikor az ember megtér, újjászületik: új é l e t e t k e z d, ú j c é l o k keletkeznek az életbében. Új célokat határozhatunk meg az új évben is, mind a magán, mind a munkahelyi életünkben. Hadd ajánljak néhány alapelvet, mely segítséget nyújthat ezen célok kitûzésében, valamint a múlt összegzésében: Tanulj a múltból, de ne hagyd, hogy megkötözzön! Gyakran túl sok energiánkat köti le a múltba való révedezés. A Mi lett volna, ha..., Ha nem mulasztom el... típusú gondolatok bénítóan hathatnak ránk és megakadályozhatják, hogy éljünk a jövõ adta lehetõségekkel. A múlt olyan, mint egy jó tanítómester. A tõle hallottak felkészítenek bennünket arra, hogy bátrabban nézzünk szembe a jövõvel. Fontos azonban, hogy ne csak tõle vegyünk órákat....de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig elõttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé... (Fil 3,13). A múltba révedezés megakadályoz az elõrehaladásban! Próbáltál már visszapillantó tükörbõl nézve autót vezetni? Legyél farmer, autóvezetõ vagy üzletember, nem lehet úgy a kitûzött cél felé haladni, hogy mindig visszafelé nézünk. A múltunk mindig is életünk része marad, de minél többet foglalkozunk vele, annál kevésbé tudunk a célra koncentrálni. Ekkor pedig könnyen irányt tévesztünk, vagy akár karambolozunk. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára (Lk 9,62). Ne félelemmel, hanem reménnyel tekints a jövõre! A félelem erõteljes, sõt néha uralkodó érzés. Hozzáértõk azonban arról számolnak be, hogy a dolgok, melyek félelmet keltenek bennünk 98%- ban sohasem következnek be. Olyan dolgoktól rettegünk, mint Mi lesz, ha lerobban az autóm?, vagy Mi lesz, ha elveszítem az állásom? A legtöbb ezek közül a Mi lesz... típusú félelmekbõl teljesen alaptalan. Nem kár hát oly sok energiát pazarolni rájuk? Nem kérdés, hogy lesznek nehézségeink. Azzal azonban, hogy elõre rettegünk tõlük, még

2 SZÖVETSÉG TANÍTÁS IV. negyedév nem változtatunk rajtuk. Nem helyesebb hát a ma kihívásaira koncentrálni, mint a jövõ elképzelt félelmeire? Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja (Mt 6,34). Segítség nélkül ne vágj neki a jövõnek Az élet sokkal bonyolultabb annál, hogy egyedül képesek lennénk szembenézni vele. Rengeteg dolgot nem ismerünk és nem tudunk Advent latin eredetû szó, Bibliánkban a Messiás eljövetelét, megjelenését jelenti. Az Úr Jézus Krisztus elsõ eljövetelének János volt az útkészítõje. Azt hirdette: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek királysága. Ez a királyság nem szemmel láthatólag jött el, hanem mindazokba a megtérõkbe, akik befogadták a Krisztust, hogy lakozzék a hit által a szívükben. Napjainkban a hívõk az Úr második eljövetelét várják, s készítik útját, hirdetik a megtérés kegyelmi lehetõségét az embereknek, mielõtt eljön megítélni a népeket. Hirdetik a megalázottaknak, a reménytelenségben gyötrõdõknek: minden völgy fölemelkedjék! Az öntelten dicsekvõknek, a rajongó lelkendezõknek: minden hegy és halom alászálljon! A hívõ élet gyakorlatilag adventi útkészítés Megváltónk elõtt, aki megígérte, hogy eljön értünk, és hazavisz örök, boldog hazánkba, a mennyei Jeruzsálembe. Az útkészítés elsõ feltétele, hogy a hívõ életébõl lássák az emberek, mit jelent megtérni. Ezt követheti az Isten Szelleme által ihletett bizonyságtétel, hogy hallják is: Isten megtérésre hív minden bûnöst! Adventi gondolatok A megtérés bûnvallást jelent! Luther 95. pontja közül, amelyeket 2 kontrollálni. Nem lenne sokkal megnyugtatóbb valaki olyannal nekivágni az új esztendõnek, aki ismeri a jövõt? Ez a Valaki pedig Isten, aki kijelentette magát a Bibliában. Ha még nem ismernéd Õt, illetve mindazt amit a munkáról, pénzrõl, sikerrõl, kapcsolatokról és más területekrõl mond, akkor lapozd fel a Bibliát. Kérd tõle, hogy segítsen megérteni a gondolatait. Hidd el, ez örökre megváltoztatja majd az életed! Prókay Árpád, Borsodgeszt Wittenbergben, a vártemplom kapujára kiszögezett, így hangzik az elsõ: Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, Térjetek meg - azt akarta, hogy a hívek egész élete bûnbánatra térés legyen. Ezzel egyetértünk. Hanem aztán amint magyarázza ezt az igazságot a következõ pontokban, azzal nem érdemes foglalkozni. Sajnos a hívõk közül sem tudja mindenki, miért van szükség a folyamatos bûnbánatra térésre, és mit jelent ez a gyakorlatban. Azt Isten minden gyermeke tudja, hogy a biblikus megtérés nem jelent: alázatoskodó vallási mea-kulpázást, álszent törvényeskedést, ájtatos siránkozást, képmutató hízelkedést, vagy egyéb magasztos emberi erõlködést. Mindezek éppen a megtérést hivatottak pótolni, és ezért utálatosak Isten elõtt. A megtérés mindig bûnvallást, mégpedig kétirányú bûnvallást jelent: vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Elõször Isten elõtt kell belátni, és megvallani, amit elhamarkodott beszéddel, vagy az Õ igéjével ellentétes cselekedetekkel, ellene vétettünk. Ha vállaljuk, lesz erõnk kimondani ember elõtt is: vétettem ellened is azzal a beszéddel, azzal a cselekedettel, de beláttam, kérlek ne haragudj, bocsásd meg. Aki ezt nem képes kimondani, hanem SZÖVETSÉG Könyvajánló Don Batten Ken Ham Jonathan Sarfati Carl Wieland: Kérdések a kezdethez A teremtés logikája (Evangéliumi Kiadó) Olyan idõben, amikor a teremtés, a b û n b e e s é s é s a z ö z ö n v í z b i b l i a i alapjait a liberális felfogás következtében e g y r e i n k á b b m e g k é r d õ j e l e z i k, ebben a könyvben a középpontban Isten Igéje áll. Ha a Biblia elsõ oldalai nem l e n n é n e k i g a z a k, hogyan hihetnénk Isten üdvtörténetében? A szerzõk világosan kifejtik, hogyan függ össze az Evangélium a teremtés sok részletével. Ízelítõ a kérdésekbõl: Isten valóban hat nap alatt teremtette a világot? Vannak-e olyan tények, amelyek a Föld fiatal korára utalnak? Ha fiatal a világegyetem, hogyan láthatjuk a millió fényévekre levõ csillagokat? Honnan vett Káin feleséget? Létezhet-e élet odakint a világmindenségben? A kontinensek vándorlásának van-e köze az özönvízhez? Honnan jött és hová lett az a hatalmas vízmennyiség az özönvíz után? Hogyan fért be a sok állat a bárkába? Valóban voltak-e jégkorszakok? Hogyan jöttek létre a különbözõ emberi rasszok Noé családjából? Mi történt a dinoszauruszokkal? A szerzõk a fejezetek elején ismertetik a leggyakoribb ellenérveket. Ezután mind tudományosan, mind bibliailag megalapozott módon kimutatják, milyen következményei vannak a gondolkodásra és a hitre nézve, ha valaki a Bibliával szemben álló felfogást követ. Végül felszólítják az Olvasót, hogy döntsön amellett, amit Isten mond, és lépjen a bizalomnak erre az útjára. Molnár Istvánné, Miskolc KÖNYVAJÁNLÓ, HAJNALFÉNY IV. negyedév Hajnalfény - Rövid bibliai üzenetek - 19 Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Jn 8,12 Szentestén, szüleinktõl autóval hazafelé utazva, a Sebes-körös hídjának tetejérõl elénk tárultak a karácsonyi díszkivilágításban tündöklõ Szeghalom fényei. A szép látvány elõször lenyûgözött, majd szívemet Isten szerinti szomorúság töltötte be. Egészen a házunkig nem tudtam abbahagyni a sírást: milyen sok fény van ebben a városban, de milyen kevés világosság. A fény és a világosság között az a különbség, ami a nap és a hold között. A hold a sötétségben fénylik, de nem ad világosságot. A nap fénye nemcsak arra elég, hogy a sötétségbõl kitûnjön, hanem ott, ahol világít, nincs is sötét. Annyi fényt áraszt, hogy világossá tesz mindent. Jézus Krisztus szelídségével, bölcsességével, szentségével, hatalmával nemcsak kitûnt kortársai közül, nemcsak követendõ (vagy inkább követhetetlen) példa volt, hanem másokat is szelíddé, bölccsé, hatalmassá, szentté tett. Mert Õ nem fény volt, hanem világosság. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támad. Mt 4,16 Ugye így jobban értjük, hogy mirõl beszél az Úr, amikor így szól: Ti vagytok a világ világossága? Mt 5,14 Amikor egy apa fény a családban, egy hívõ fény a gyülekezetben, egy igehirdetõ fény a szószéken, az már jó, de még kevés. A fény önmagára hívja fel a figyelmet, a világosság arra, amit bevilágít, míg maga többnyire észrevétlen marad. A tûzijáték fényénél a tûzijátékot látjuk, egy lámpa világosságánál egymást. Legyetek olyan fényforrások, akik nem csak magatok részesültök világosságban, de azt árasztjátok szét környezetetekben is mindenfelé, igazi jó hatást kiváltva ezzel. Testvéreim! Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat! Mt 5,16 Gál Lajos, Szeghalom

3 SZÖVETSÉG KÖNYVAJÁNLÓ IV. negyedév bizonyosságom, akkor erõsítse azt meg. Ezután olvastam a soron következõ Igét a Filemonhoz írt levélbõl. Nem tudtam elképzelni, hogy ebbõl a levélbõl mit mondhat az Úr az én kérdésemre. De szinte az egész levél nekem szólt: Visszaküldöm neked õt, vagyis az én szívemet... Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótetted ne kényszerû, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tõled egy idõre, hogy örökre visszanyerd... aki... az Úrban szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd õt úgy, mint engem... megadom õt neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást i s n e k e m, m e r t re m é l e m, h o g y imádságotokért ajándékul kaptok engem. Halkan hallottam ebben az Úr szeretõ, kérlelõ, szelíd hangját. Nem Pál írta most ezt a levelet Filemonnak, hanem az Úr nekem. Összecsengett ez az Ige a korábbi kérésemmel (két férj) és az Úr válaszával (kétszeresen megfizetek néked). Az volt még nagyon hangsúlyos, hogy bár az Úr tudta mit végzett felõlem, nem akarta azt rám erõltetni korábban, mint ahogyan azt el tudtam volna fogadni ( döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótetted ne kényszerû, hanem önkéntes legyen ). Örültem az Igének, de rövid idõn belül ismét elbizonytalanodtam. Történt ez azért, mert korábban volt olyan eset, hogy a saját akaratomat olvastam bele az Igébe. Nem szerettem volna, ha ez az eset ismétlõdik meg. Mentem ismét az Úrhoz. Szólt is: Higgyetek Istenben. (Mk 11,22) és még hasonló Igékkel bátorított az Úr, hogy ez a dolog a szívemben Õtõle van, csak bízzak, higgyek Benne. Majd az 1Krón 29-ben azt olvastam, hogy Dávid és a nép tiszta szívbõl, jó kedvvel, nagy örömmel, szabad akarattal gyûjtött ajándékokat és áldozott áldozatokat az Úrnak. És az volt az én szívemben is, hogy tiszta szívbõl, jó kedvvel, örömmel és szabad akaratomból csak Péternek 18 tudnék a felesége lenni minden hibája, gyengesége ellenére is, csak neki, és senki másnak. Ezt követõen is tovább erõsítette bennem az Úr azt, amit eddig kimunkált. Csodákat éltem át Vele, persze volt amikor meggyengültem és nehéz volt a várakozás. Nem volt könnyû az sem, amikor Péter a közelemben volt, vagy amikor pont vele beszélgettem. Sokszor úgy kellett rá tekintenem, mintha lány lenne, hogy csak a testvért lássam benne és ne a jövendõbelimet. Mielõtt Peti megkérte a kezem, egy héten belül háromszor jött elém a Mt 6,32-33: Jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem elõször keressétek Istennek országát, és az Õ igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tulajdonképpen ez kísért végig az utóbbi években. Naponként meg kellett harcolni, el kellett engedni a párválasztás kérdését, idejét, Péter személyét. Újra és újra az Úrra kellett bízni és neki kellett dõlnöm annak a feladatnak, amit az Úr mutatott, rám bízott: a családban, a munkahelyemen, a gyülekezetben a legkisebb apróságoktól kezdve a nagyobbakig. És most ebbõl az Igébõl is az csengett ki, hogy jól tudja az Úr az én szükségemet, meg is adja a ráadást, de én csak az Õ dolgával törõdjek, a többit bízzam Õrá tavaszán az volt bennem, hogy nem vagyok még elég érett a házasságra, nem tudnám azt minden terhével vállalni és nagyon örültem annak, hogy egyelõre nincsenek ilyen terheim. Azonban közvetlenül a lánykérés elõtti napokban megismertem olyan fiatalokat, akiknek gyermekkoruktól kezdve nehéz terheket kellett hordozniuk. Ekkor rácsodálkoztam, hogy az Úr engem eddig mennyi mindentõl megóvott. Egyben el is szégyelltem magam, hogy eddig nem akartam vállalni a házassággal járó terheket. Megvallottam ezt az Úrnak, valamint elmondtam, hogy legyen meg nekem az Õ akarata és most már kész vagyok vállalni a házassággal járó terheket is. Másnap Péter megkérte a kezem, mellesleg egy konyhában... Kis Etelka, Köröstartcsa SZÖVETSÉG TANÍTÁS IV. negyedév bocsánatkérés helyett kedveskedõ szavakkal, esetleg szokatlanul segítõkész jócselekedettel (?) igyekszik megengesztelni azt akit megbántott, aki ellen vétett, még Istennel sem rendezte dolgait! Erre utalnak Urunk szavai is: ha megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár elõtt a te ajándékodat, és menj el, elõbb békélj meg a te atyádfiával... (Mt 5,23-24). Ha egy hívõ csak odáig jut el a folyamatos bûnbánatra térés során, hogy egy másik (!) ember elõtt látja be, ha vétett valaki ellen, ez még nem bûnvallás, csupán a rossz lelkiismeretének álszent kesergése. Az elõtt kell kimondani akit megbántott: vétkeztem, te ellened! A hívõ állandóan kész, hogy megvallja saját bûneit, másokét pedig megbocsássa! Azok a hívõk élhetnek hitbõl, akik azonnal készek megvallani bûneiket Urunk elõtt, és belátni azok elõtt az emberek elõtt is, akiket megbántottak. Képesek eleget tenni e felszólításnak is, hogy szüntelen imádkozzatok. Ezt úgy kell érteni, hogy legyünk mindig készen a bûnvalló, a hálaadó, és a könyörgõ imádságra. Akik hosszan zsolozsmáznak imádság helyett, még nem ismerik Istent, és azt gondolják, hogy az õ sok beszédükért hallgattatnak meg. Mi pedig azt tapasztaljuk, ha szívünk nem vádol, mert megvallottuk bûneinket, békességünk van Istennel. Tudunk hitbõl élni, hálát adni mindenért, békés és próbás körülmények között egyaránt. Tudunk megbocsátani, még hetvenhétszer is! Nekünk tízezer talentum bûnadósság lett elengedve, ezért mi sem követeljük másoktól azt a száz gírát, amivel tartoznak némelyek, nem rójuk fel a gonoszt. Sõt, aki elénk áll, és azt tudja mondani: megbántam, annak istenfélelme is valódi, megbocsáthatjuk bûneit Urunk nevében, azokat is melyekkel Isten ellen vétkezett (Jn 20,23). A bûnvalló megtérés iránti állandó készség, a biblikus hívõ élet alapfeltétele. Ezt bizonyítja az is, hogy amikor Urunk hét hívõ gyülekezetnek üzen, ötöt arra szólít fel: térj meg! A hívõ számára nincs fontosabb, minthogy rendezett kapcsolata legyen az Úrral, és emberekkel. Akkor megtéréshez illõ szellemi gyümölcsöket teremhet az élete. Mivel mindenkor kész a józan önvizsgálatra, és a bûnvallásra, örülhet az Úrban mindenkor, és ez az öröm gyakorlatilag a szabadulás öröme. Így maradhat meg az Úr iránti elsõ szeretetben, és mert inthetõ, helye van a testvéri közösségben, Csak közöttük lehet szellemileg felnövekedni, hitben érett férfiúságra. Nem ismerik e kegyelmi javakat a rajongók, mert többségük még megtéretlen. Nem tudnák, milyen a töredelmes és bûnbánó szív, amit Isten soha nem vet meg? Akik köztük levõ bukott hívõk tudják, de nem tusakodtak végig a bûn ellen, már nem vállalják a bûnvalló megtérést, a helyreállást. Életük testies, bûnös, örömtelen, szellemileg magányosak (az együtt óbégatás nem közösség), és hitben kisdedek. Békétlen és elgyötört állapotukban, elfogadják a hitetõ szellemek vigasztalását és bátorítását, akik egzaltált érzelmeket és ordítozó extázist gerjesztenek lelkükben. Milyen lesz Urunk eljövetele, mikor Isten megváltott gyermekeit elragadja e földrõl? Úgy jön el értünk, amint a tanítványok látták õt felmenni a mennybe. Azt ígérte az övéinek: elmegyek hogy helyet készítsek néktek, de ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Eljövetelének idejét nem tudják még az ég angyalai sem, csak az Atya egyedül. Akkor ketten lesznek a mezõn, a malomban, az ágyban, s az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Romlandó testünk egy szempillantásban elváltozik, mennyeivé válik 3

4 SZÖVETSÉG TANÍTÁS IV. negyedév és elragadtatunk az Úr elébe, és mindenkor az Úrral leszünk. A mennyben odaállunk Urunk elé, ahol jutalmat kapunk, mindenki olyan mértékben, amennyi maradandó kincset, aranyat, ezüstöt, drágakövet gyûjtött, a földi élete során. Ezért ott sok elsõk lesznek utolsók, és sok utolsók elsõk. A mennyben ez már nem jelent meghasonlást, mert nem megy oda be semmi tisztátalan. A jutalom mértékének megfelelõ sorrendben ülünk Urunk asztala köré, tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözve, mint az Õ (szellemi) felesége, amikor elkezdõdik a Bárány menyegzõjének vacsorája. Urunkat csak azok fogják meglátni második eljövetelekor, akiket magával ragad. A földön élõ népek, csak a hívõk eltûnését fogják észrevenni, és elsõ döbbenetükben hozzájárulnak a pusztító utálatosság lebontásához. Felépül a har madik (ezékieli)templom, s amikor elkezdõdnek a reggeli és esteli égõáldozatok, betölti azt Izrael Istenének dicsõsége. Ezzel kezdõdik az utolsó évhét, melynek közepén hatalmat kap a földön, egy természetfeletti képességekkel rendelkezõ ember, az Antikrisztus-Fenevad. Neki is vannak útkészítõi, õk globalizálják a világot, õk szervezik a vallások közötti együttmûködést, az ökumenét. Ennek az ördögi világdiktátornak a Sárkány ad hatalmat, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Ez alatt összegyûjti Jeruzsálem ellen a föld minden népét, hogy elpusztítsa Izraelt, de megjelenik az Úr Jézus az égbõl, hatalmának angyalaival. Milyen lesz Urunk megjelenése, mikor bosszút áll a gonosz szellemeken, s a föld népein? Ama napon meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban. Akkor megnyílik az ég, megjelenik Urunk fehér lovon, vérrel hintett ruhába öltözve, és követjük Õt mi is, fehér lovakon, tiszta és ragyogó gyolcsba öltözve. 4 A gonosz levegõbeli hatalmasságokat, a mennybe ragadott hívõk fogják megtapodni, mint az utca sarát. Összetörjük õket, lábaink alá hullanak. A Sátán angyalainak megtapodására Megiddó hegye fölött kerül sor, mert a prófécia szerint: Izrael hegyein esel el, te és minden sereged. Ezzel egy idõben megfogaték a fenevad (Isten ellenes civilizáció szellemi inspirátora) és õvele együtt a hamis próféta (Isten elleni vallásosság szellemi inspirátora), és a kénkõvel égõ tüzes tóba vettetének. Istennek egy angyala pedig megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög, a Sátán, és megkötözi ezer esztendõre. Amikor azt mondta: az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülõszékemet, az lett büntetése, hogy a földre vetteték, s az õ angyalai is õvele levettetének. Amikor eljön az Úr haragjának napja, mélyebbre vettetének, a mélység kútjába. Az ezeréves Békekirályság végén kiszabadulnak majd rövid idõre, aztán õk is a tûz és kénkõ tavába vettetnek. A földi népek azt látják majd, hogy feltûnik az ember Fiának jele az égen. Megrettennek, és bemenekülnek a sziklák barlangjaiba, és a föld hasadékaiba, az Úr dicsõsége elõl. Az Izrael ellen összegyûlt hadseregek Jósafát (istenítélet) völgyében, a mezõ színén fognak elpusztulni. A bosszúállás napján meglátogatja a földön a bûnt, s a gonoszokon vétküket. Mert haragjának tüzében emésztetik meg az egész föld, és kevés ember marad meg (Armageddon!). Mindezeket tudva, ne vállaljunk közösséget Testvéreim, a hamis ünnepi hangulatkeltõkkel. A mi feladatunk az adventi útkészítés az év minden napján, és mindig ünnepelünk, ha készen várjuk az Õ eljövetelét, mert nem tudjuk, mely órában jön el a mi Urunk! id. Frank Sándor, Izrael - Karmiel SZÖVETSÉG BIZONYSÁGTÉTEL IV. negyedév is, hogy bár jönnek ezek a dacolós gondolatok, nem akarok azoknak engedni. Bármi legyen is az akarata az én életemre nézve, szeretném szeretni Õt úgy, mint Uramat még akkor is, ha egyedül kell maradnom. Korábban az Úr azzal erõsített, biztatott az Ézs 54-bõl, hogy Õ az én férjem. Most kértem: Uram, nem lehetne, hogy két férjem legyen? Az egyik Te és egy másik is, egy földi társ? Következõleg, amikor az Igét kezembe vettem a Zak 9,12-t olvastam: Ma is azt hirdetem néktek: kétszeresen megfizetek néked!. Csodálatos válasz és vigasztalás volt ez az Ige. Ezután a Zak. 10,1- ben azt olvastam: Kérjetek esõt az Úrtól a késõi esõ idején! Ekkor kezdtem el megtanulni azt, hogy mindenféle kérésemmel menjek azonnal az Úrhoz. Merjek kérni. Jól tudja és látja mire van szükségem, de kérjem. A szülõk is t u d j á k, l á t j á k gyermekeik szükségét, mégis megvárják, míg azok kérnek tõlük, s csak aztán adják meg amit kértek. Ezt kellett naponta gyakorolnom és a várakozásban is kitartani az Úrban, reménység ellenére reménykedve hinni. Ahogy telt az idõ, az Úr egyre könnyebbé tette a várakozást, közben sokat formált, csiszolt. Idetartozik még a kései esõhöz, hogy azon a helyen ahol élek, évek óta nem volt kiadós esõ, de termés sem. Az idén felfigyeltem a rendszeres és kiadós esõkre, és a termésre is. Pl. Bizonyos szilvafáink és szõlõtõink sok éve már egyáltalán nem hoztak termést. Az idén e szilvafákon nagy szem szilvák jelentek meg és a terméketlen szõlõtövek roskadoztak a fürtöktõl. Számomra már ennek kapcsán is felmerült, lehet itt a kései esõ ideje? Letelik a várakozás ideje? Beteljesedik amit az Úr mondott? A 2003-as táborokban teljes, egyértelmû bizonyosságom lett Péter személyét illetõen. Tudtam, hogy csak õ lehet a férjem és senki más, és hogy ez az Úrtól van a szívemben, Igék nélkül is. Nagyon örültem ennek a bizonyosságnak. Korábban nem tudtam elképzelni, miként lehetséges az, hogy tízezer közül is ki fog tetszeni az egyetlen. Hogy fogom ezt megérteni? És most eljött az idõ, megértettem novemberében testvéri találkozóra k é s z ü l t e m. A k ö v e t k e z õ k e t álmodtam: Készülök egy testvéri találkozóra é s e g y m á s u t á n t a l á l k o z o k testvérekkel. Többen j ö n n e k e l é m é s mondják: Etelka, készülj, mert jön az igazi, de ne felejtsd el megtenni azt, amit az Úr mutat neked. Ez t ö b b s z ö r m e g i s m é t l õ d ö t t. Kérdeztem: Ugye, Péter lesz az? De erre a k é r d é s r e n e m k a p t a m v á l a s z t. Felébredtem. Azon a testvéri találkozón nem történt lánykérés. Idõközben azonban érzékeltem, hogy vannak lányok, akik nem közömbösek Péter iránt. Elmondtam az Úrnak, hogy bármi legyen az akarata, szeretném azt elfogadni. Eddig, ha valami olyat tettem, ami Õelõtte nem volt kedves, intett, figyelmeztetett. Kértem, ha Péterrel kapcsolatban a bizonyosságom mégsem Tõle van, adja értésemre. Ha másnak rendelte õt, akkor vegye ki a szívembõl, mert én nem akarok magamban ilyen gondolatokat megtûrni. Kértem, szóljon Ige vagy álom által. De se álom, se Ige nem szólt. Mivel reggel ez a téma változatlanul terhelt, kértem az Urat ismét, ha nem nekem rendelte Pétert, adja értésemre azt, ha pedig Tõle van a 17

5 SZÖVETSÉG BIZONYSÁGTÉTEL IV. negyedév Amikor kimondta Etelka nevét, hirtelen szólni sem tudtam. Majd megkértem, mondja meg, honnan tudja, hogy õ az. Mivel elég közelrõl ismert, tartottam attól, akaratlanul is valami jelét adhattam szerelmemnek. Azt mondta, semmi ilyen nem történt, csak úgy beugrott neki Etelka személye. Mivel nem szokott prófétai kijelentéseket kapni, ezt különösen is Istentõl való jelnek tekintettük. Ezt követõen biztatott, hogy mihamarabb lépjek, ugyanis én még kb. félévet várni akartam a leánykéréssel. Aztán Isten más módon is siettetett, míg Áldott várakozás A párválasztás kérdése volt az életemben az a terület, amit a legnehezebben tudtam odabízni az Úrra. Amikor az 1998-as táborban az Úr megújított, szerettem volna ezt a kérdést is Õrá bízni. Péterrel is itt találkoztam elõször, és mindjárt ezen a héten felmerült bennem a kérdés: lehet õ lesz majd a férjem. Ezt az Úr elé vittem és az aznapi Igében a következõket olvastam: " Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura." (1Tim 6,15-16). Megértettem, majd ha eljön az ideje, az Úr meg fogja mutatni. Igen ám, de telt az idõ, nem történt semmi és én egyre türelmetlenebb lettem, nem tudtam hittel várakozni. Elkezdtem találgatni, vajon kit szánt nekem Isten... Az is elõfordult, hogy belemagyaráztam az Igébe valakit. Nagyon fájdalmas, de szükséges volt a kijózanodás. Majd ismét találgattam. Egyszer egy helyzetet úgy értelmeztem, hogy Peti meg akarja kérni a kezemet és gyorsan elsiettem elõle. Majd álomba sírtam magam és azt mondtam az Úrnak, hogy én õt nem akarom, akkor inkább maradjak egyedül. Ekkor már ott tartottam, hogy csak a hibáit, gyengeségeit láttam, nagyítottam és nem tudtam volna elképzelni, hogy a felesége 16 végül kialakult bennem, hogy rákérdezek az engem a tábor végén megsürgetõ testvérre, volt-e benne konkrétan valaki, és ha igen, Etelka volt-e az. Eldõlt bennem, hogy két igen válasz esetén az október 9-i szentesi tábori fórumon megkérem Etelka kezét. A két igen után már csak egy harmadik igenre vártam: tõle. Ezt Szentesen nem kis, viszont kellemes meglepetésemre egybõl meg is kaptam, és azóta kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy ilyen nagy kincset nyertem meg. Vándor Péter, Budapest legyek. Ezután a félreértett helyzet után kezdtem el gondolkodni azon, mi van akkor, ha mégis egymásnak szánt minket az Úr, és én meg nem akarom azt, amit Õ akar. Egyszer az Úr elé álltam, hogy adjon valami útmutatást az Igébõl Péterrel kapcsolatban. A Zsolt 147,13-ból olvastam a következõket: erõsekké teszi kapuid zárait. Ezt úgy értettem, hogy nem Péter az, akit az Úr adni akar. Még aznap éjjel, amikor ezt az Igét olvastam, azt álmodtam, hogy Peti megkérte a kezem egy konyhában. Úgy tûnt, hogy az Ige és az álom ellentmond egymásnak. Nem igazán értettem, de elraktároztam magamban. Késõbb azt gondoltam, az Igével talán arra utalhatott az Úr, hogy várakoznom kell. Újra és újra nehezen tudtam elengedni a párválasztást. Sokszor lázadtam, dacoskodtam az Úrral a várakozás miatt. Majd egyszer ezt Õ leleplezte a szemeim elõtt. Ismét rácsodálkoztam arra, milyen nagyon szeret Õ engem, és minden területen számomra is a legjobbat akarja, bármi legyen is az, az Õ akaratát el kell fogadnom. Egyik alkalommal ismét uralomra akartak törni szívemben a dacolós gondolatok, de ezt észlelve egybõl mentem az Úrhoz hálaadással. Elmondtam Neki, nagyon jó az, hogy Õ engem nagyon szeret és én viszontszerethetem. Elmondtam azt SZÖVETSÉG TANÍTÁS IV. negyedév Veszélyben a gyermekek, fiatalok Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak... Jaj azoknak! (Ézs 5,20) Harry Potter nevét megjegyezte az egész világ. Ugyanúgy, mint a Gyûrûk urát. Ám míg az elõbbi a XX. század legvégének a terméke, addig az utóbbi több évtizedes múltra tekinthet vissza. Mégis van b e n n ü k v a l a m i közös. Azon túl, hogy mindkét történetben s o k o k k u l t é s m á g i k u s e l e m található, a belõlük k é s z ü l t f i l m e k n a g y b a n b e f o l y á s o l t á k a tizenévesek gondolat- és érzésvilágát. Az utóbbi évek legnagyobb kasszasikerei voltak ezek a filmek, s leginkább a fiatal korosztályra voltak nagy hatással, s a hatás azóta is tart: a gyerekek csak úgy falják az okkultizmussal kapcsolatos könyveket, melyek egyre inkább kiegészülnek a horrorisztikus jellegû regényekkel. G y e r m e k k ö n y v t á r b a n d o l g o z ó könyvtárosként nap mint nap tapasztalom ezt. Minden magyarázkodás helyett álljon itt egy tipikus beszélgetés-részlet, ami a könyvtáros és egy éves gyermekolvasó között zajlik. Olvasó: Szeretnék olyan horroros, fantasztikus könyvet! Könyvtáros: Miért? Mi abban a jó? Olvasó: Hát, mert azt szeretem. Könyvtáros: De mit szeretsz benne? Olvasó: Azt, hogy olyan izgalmas. Könyvtáros: De hát a horrorban folyik a vér és csúnya dolgok történnek! Olvasó: Az a jó. Én az ilyet szeretem! Könyvtáros: De hát rosszat fogsz álmodni. Olvasó: Ááááá, nem. Közhely de igaz: a gyerekek nagyon 5 fogékonyak az újra és az érdekesre. A mai könyv- és lapkiadás pedig bõséggel ellátja õket érdekfeszítõ olvasmányokkal, lassan ölõ méreggel. Magam a wicca (boszorkánymozgalom) papnõje vagyok... Nem hiszek egyedül üdvözítõ megoldásokban, a legkülönbözõbb vallások isteneit és istennõit tisztelem. - írja a Boszorkánypraktikák címû könyv szerzõje önmagáról. Sajnos ez a könyv igen népszerû olvasmány a tizenévesek között, hiszen rengeteg varázsigét, olcsó, könnyen kivitelezhetõ módszert mutat be, melyek segítségével a fiatal olvasó megszerezhet mindent, amit csak akar, ill. amit az arra illetékes istenség megenged neki. De azért jó lesz vigyázni - szól a könyvben a figyelmeztetés - mert az istenségek kiszámíthatatlanok és nem mindig akarnak jót! Sajnos kevesen tudják, de a boszorkányság a sátánizmus elõszobája. Nemrég egy 15 éves kamaszlány jött be a könyvtárba. Egy-két éve még egy átlagos, kedves, csöndes kislány volt. Aztán elkezdett foglalkozni a boszorkánysággal. A csöndessége megmaradt, csak éppen egy sátánista fordított kereszt lógott a nyakában egy halálfej mellett. Tudod minek a jelét hordod? - Igen. - Hiszel benne? - Félig-meddig. Daren Shan n e v é t i s s o k gyerek ismeri. Rémregényein egyre többen borzonganak. Õ is tizenévesen k e z d t e a z okkultizmust, ami k i e g é s z ü l t a h o r r o r i r á n t i érdeklõdésével. Regényei is ezt t ü k r ö z i k. D e sajnos nem õ az egyetlen ebben a

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2003. SZEPTEMBER A MAGVETÉS VISZONTAGSÁGAI ADAKOZÁS ENGEM IS MEGTALÁLT... FOGSÁG ÉS SZABADSÁG... KÁLVIN JÁNOS (1.) ISTEN SZENTSÉGE

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003.

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. DAN DORIANI A FÉRFI, AKIT ISTEN FORMÁL HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. A fordítás alapjául szolgáló mû: Dan Doriani: The Life of a God-Made Man Copyight 2001 by Dan Doriani

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Budai Református Egyházközség Ad ve nt

Budai Református Egyházközség Ad ve nt Budai Református Egyházközség Ad ve nt 2014 Kedves Olvasó! Öröm nekünk, hogy kezedbe vetted Hírlevelünket. Szeretettel készítettük neked és szeretteidnek. Mivel fogsz itt találkozni? Mire lehet elég néhány

Részletesebben

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS VAD LAJOS NE SÍRJ! Csukva a sírbolt, benne a Mester. Koporsó száját nehéz kő zárja. Bérelt vitézek őrizik a sírt, Éjjel és nappal vigyáznak rája. Elült már a zaj, csendes lett a táj, A Názáreti a sírban

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben