Imafelhívás. Megesküdött arra, aki örökkönörökké

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Imafelhívás. Megesküdött arra, aki örökkönörökké"

Átírás

1 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN Imafelhívás Kedves Testvéreink! Egy új év áll elõttünk, annak minden lehetõségével és küzdelmeivel. Fontos kérdés, hogyan gondolkodunk a céljainkról, feladatainkról, mert ennek fényében használjuk fel kegyelembõl nyert idõnket, erõnket, képességeinket. Jézus Krisztus esküvel erõsítette meg, hogy a hetedik angyal trombitálásának idején befejezéshez juttatja a megváltás mûvét. Amikor az Ige a megváltás mûvének befejezésérõl szól, akkor nem egy idõpont elérkezésére, hanem egy esemény megvalósulására mutat: Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsõséget néki, mert eljött a Bárány menyegzõje, és az õ felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. (Jel 19,6 9) Krisztus munkájának befejezése nem a bûn teljességre jutásától függ, hanem attól, hogy követõinek személyes és közösségi életében mikor jut teljességre az Õ gyõzelme. Krisztusnak kifejezetten fékeznie kell a gonoszság elõretörését, hogy gyermekei idõt nyerjenek arra, hogy felébredjenek, elkészüljenek, és Isten oltalmában részesülhessenek a végsõ nyomorúság idején. Amikor ezen az összefüggésen gondolkodom, két kérdés foglalkoztat: 1. Meddig kell Krisztusnak várnia? Meddig kell Istennek szenvednie a bûn jelenlétét, fájdalmát a mi késlekedésünk miatt? 2. Mi a feladatunk, felelõsségünk abban, hogy siettessük (2Pt 3,12) Jézus eljövetelét? Egyszerre érzem az ünnepélyes elkötelezettséget, lelkesedést, hogy tegyük meg a magunk részét, valamint a csüggedést és kilátástalanságot amiatt, hogy úgy tûnik, távol vagyunk a céltól. Különleges bátorítást jelent számomra Jézus esküje. Isten így fejezi ki, hogy ígérete be fog teljesedni (Zsid 6,16 18). Nem kell a nyilvánvaló akadályok és hiányosságok miatt elcsüggednem, mert Õ megesküdött, hogy nem szenved tovább késedelmet mûvének teljessé tétele. A reménység számomra Isten értünk végzett munkájában van. Ugyanakkor Jézus esküje egy felhívást is jelent: azonosuljak az Õ céljaival, tegyem én is életem és szolgálatom céljává azt, hogy a megváltás mûve teljességre jusson. Mûködjem együtt vele, hogy esküje beteljesedjen! Isten Igéje megfogalmaz egy olyan célt, amely személyes célkitûzésünk lehet a lelki életünkre vonatkozóan: Legyünk szentek és feddhetetlenek Õelõtte, Megesküdött arra, aki örökkönörökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, a földet és a benne valókat, a tengert és a benne valókat, hogy idõ többé nem lesz: hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Isten titka, amint megmondta szolgáinak, a prófétáknak. (Jel 10,6 7) szeretet által. (Eféz 1,4) Isten akarata az, hogy kigyógyuljunk a vele szembeni bizalmatlanságból, befogadjuk Õt, és szabadok legyünk a bûn uralmától. Szükségünk van mindarra a segítségre, amelyet Lelke által kínál fel nekünk. Ehhez azonban arra van szükség, hogy se a világiasság, se a szív megnehezedése ne akadályozza élõ kapcsolatunkat Istennel. Isten ma is, ebben az évben is arra hív bennünket, hogy keressétek elõször Isten országát, és az õ igazságát (Mt 6,33). Isten Igéje a közösség egésze és az egyes gyülekezetek számára is világos célt ad: Mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy õk is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 17,21, 23) Csak akkor tudunk Isten hatalmának tanúiként megszólalni, ha megvalósul az egység Isten szeretetében és az iránta való engedelmességben. A Jézus Krisztus imájának megfelelõ egység messze több a formális egységnél, hitvallásnál. Valódi kapcsolatot igényel mind Istennel, mind egymással. Azt igényli, hogy részesei legyünk egymás örömeinek és küzdelmeinek, befogadva és hitben erõsítve egymást. A bizalom, õszinteség és elfogadás légkörét igényli. Ennek a légkörnek a megteremtése lelki megújulást igényel, amelyet csak buzgó könyörgés nyomán nyerhetünk el. Miközben ezeket a célokat Isten Igéje alapján magunk elé tûzzük, látnunk kell a környezetünkben zajló eseményeket is. Látnunk és értenünk kell azokat a jeleket, amelyek elõre vetítik társadalmunkban a lelkiismereti és vallásszabadság korlátozását. Látnunk kell, hogyan kínálnak fel hamis evangéliumot az emberek számára. Látnunk kell, hova vezet az érzelmek, elõítéletek, indulatok elszabadulása. Félelmetes gondolat számomra, hogy most éljük azokat az idõket, amelyekre visszatekintve kell majd 2 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

2 elmondanunk: a munkát nem végeztük el a kedvezõ idõben Most tesszük azt, ami miatt a jövõben teljesül a prófécia: Kérik Istent, hogy állítsa meg a lázadást, de ezt mardosó önváddal teszik, mert kevés volt az erejük a bûn áradatának elutasítására és visszaszorítására. Úgy érzik, hogy ha minden képességüket fejlesztve mindig Krisztus szolgálatában álltak volna, Sátán seregei kevésbé tudnának diadalmaskodni rajtuk. (Ellen G. White: Korszakok nyomában, 551. o.) Ideje annak, hogy gyülekezetenként rendszeres böjtöt hirdessünk önmagunkért, az adventmûért, a körülöttünk élõ emberekért, az országért. Keressétek az Urat, míg megtalálható, hívjátok õt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az õ útját, és a bûnös férfiú gondolatait, térjen az Úrhoz, és könyörül rajta; a mi Istenünkhöz, mert bõvelkedik a megbocsátásban. (Ésa 55,6 7) Hites Gábor Gondolatok az egységrõl A hívõ közösség lelki egységének kialakulása kiemelkedõ jelentõségû a megújulás folyamatában Elnyomás és megalkuvás Büntetõ és liberális alapú egységtörekvések Sátán terveiben Mindnyájunkra nagy hatást tesz, amikor összefogásról, egységes fellépésrõl, rendezetten és együtt mozgó csoportról hallunk vagy olvasunk. Úgy tartjuk, hogy krízishelyzetekben, jelentõs események bekövetkeztekor az emberek, családok képesek egységesülni, összefogni ha csak ideig-óráig is, hiszen a kritikus idõszak után újra a szétesés tapasztalható. Katasztrófák esetén önzetlen adományok gyûlnek öszsze, ahogyan például a nemrég történt haiti földrengés áldozatainak megsegítésekor is. Kimondottan az ördögtõl származó pénz, egyéni vagy nemzeti önérdek diktálta célok elérése érdekében egyes emberek még erõsebb összefogásra képesek, és mintegy mozgalmat alakítva pontos tervek, szervezettség és tudatos motiválás révén el is érik a kívánt célt. Hitegetnek, ígérnek, felszínes jó cselekedeteket hajtanak végre, kampányolnak, és egységbe tömörülve, rendszeresen egyeztetve dolgoznak. AZ IDÕK JELEI 2010/1. 3

3 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN A hívõ ember és közösség számára ezek nem lehetnek jó példák, de tanulsággal szolgálnak arra nézve, hogy idõnkénti egység, összefogás nélkül még a bûnben élõ világra is gyorsabb megsemmisülés várna. Sátán Isten egyetemein tanult a mennyben, és az Úr elveit megfosztotta magasztos erkölcsi tartalmuktól, az irgalomtól, szeretettõl és igazságtól, majd e tönkretett formában hasznosítja, kamatoztatja a maga céljaira. A világ elsõrendûnek tartja a szervezettséget és a pontosságot, emiatt újra és újra megpróbálják az egységességet. De a bûn jellemzõje a tönkretétel, szétzüllesztés és egyéniesedés. A bûn történelme végsõ soron egységtörekvések egymásutánisága, ahol egy-egy uralkodó vagy nemzet a maga egységét hozta létre tûzzel-vassal, céltudatosan, majd amikor ez megvalósult, hamarosan újra szétesett, azután ismét érkezett egy karizmatikus, erõs egyéniség vagy egy érdekcsoport, hatalmi kör, amely erõvel és hatalommal (vagy jóságot színlelve) ezt ismét véghezvitte. Az ilyen egységet szigorú rend, fegyelem jellemezte, az egységet nem tisztelõkre kirekesztés, megnyomorítás, börtön vagy kivégzés várt. Ez Sátán egysége, és ideiglenes mûködõképessége önzésre, erõszakra, kizárólagosságra és merev rendszabályokra, illetve büntetésre van felépítve. Mindezek ellenkezõjét, a másik végletbe sodródást az jelenti, amikor mintegy az egységesség jegyében szakítanak a szigorral, a merev szabályokkal, és a szeretet, jóság formális égisze alatt, laza szabályozás mellett különbözõképpen gondolkodó embereket, eltérõ meggyõzõdéseket akarnak egyesíteni. Ebbe a korunk megengedõ, liberális polgáraira szabott ördögi és mesteri csapdába hívõk és nem hívõk egyaránt besétálnak, feladva azokat az elveket, amelyekért a hithû elõdök vállalták javaik elvesztését, és a vérüket is adták. Nyilvánvaló, hogy Sátán e két végsõ egységeszmével operál mind a mai napig: elnyomással és megalkuvással. Mindkettõ idõleges, labilis, Isten elveitõl fényévnyi távolságra lévõ megoldás, amelyeknek még az említése is méltatlan Isten gyülekezeteiben. A valódi egység lelki szabályai Egységben, vagy csak egy helyen? A krisztusi egységnek, a mennyei egységnek mértéke van, de egyben szelíd, önzetlenségre és értelmes alkalmazkodásra épül. Helye van benne az Istentõl kapott egyéni képességek céltudatos felhasználásának, de nincs helye az egyénieskedésnek. Helye van a sokoldalúságnak, de csak átláthatóság mellett. A személyes lelkiismeretnek, de a kollektív bölcsességnek is. Helye az emberi terveknek, de kizárólag az imádságban megküzdött isteni vezetés és jóváhagyás mellett. Ha egyetlen bibliai, mennyei elvet is fel lehetne adni az egység kedvéért, Krisztus nem halt volna meg az emberért. Emlékezetünkbe idézhetjük Jób könyvében Sátán egységet színlelõ udvarlását, és cinikus mondatát: Bõrt bõrért És valóban, Isten 4 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

4 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN életet adott életért, sõt tisztát, tökéleteset a tisztátalanért, fertõzöttért. Ezt azt jelenti, hogy az egységet menny és föld között kizárólag az isteni elvek maradéktalan megtartása mellett lehet létrehozni, de csordultig megtöltve az isteni önfeláldozó szeretet erejével. Megfigyelhetõ, ahogy a családot összetartó, szeretetben egységesítõ, felelõsen gondolkodó Jób életét hogyan próbálja meg szétzülleszteni az egység palástjába burkolózott Gonosz, a váratlan stresszek, a krízishelyzetek, fájdalmas betegség által, s végül hogyan építi fel Isten a lelki közösséget Jóbbal újra és újra a szenvedések során, ezzel párhuzamosan a barátok egységének hiánya hogyan válik kézzelfoghatóvá a beszélgetés közben. Sátán magának Jézusnak is alkut ajánlott a megkísértés pusztájában, hamis egységet, de az Emberfia határozottan elutasította ezt, sõt távozásra szólította fel Sátánt, ami mutatja: a valódi egységnek lelki szabályai vannak, ezek hiányában az utak kettéválnak (Mt 4,9 10). Az isteni bölcsesség úgy nyeri meg az embert az egységnek, hogy az életet fenntartó elveket magasba emeli, jól láthatóan ami éppen ellenkezõje a sátáni eljárásnak (az isteni elvek feladása). Mindezt azonban nem erõvel, nem hatalommal, hanem az Õ lelkével teszi, a kölcsönösség, a döntési szabadság tiszteletben tartásával. Uralkodni vágyás és megalkuvás nélküli, krisztusi egység ez, az alázat és a talentumok egyesülése, amelyhez csatlakozni nem kötelezettség, hanem kiváltság, öröm és megtiszteltetés. A krisztusi egységben nincs helye a kényszernek, de Krisztus szeretete és az isteni egység szemlélése magával ragad, vonz, késztet a testvéri egységre, és végsõ soron nem támogat más utat, hanem a legnagyobb áldást a valódi egységbe tartozóknak tartogatja. E szorongató vonzásban nem érzem többé jól magam, ha nem lehetek része a közösségnek. A közös imatapasztalatok, Isten lelkének nyilvános megtapasztalása elhárítja az útból az egység akadályait. Ha csupán elvek egységérõl van szó, akkor nem lelki közösségrõl beszélhetünk, csak szervezeti egységrõl. Félõ, hogy elvszerû az egységünk, amely egészben tarthatja a jogilag és elvileg egységes rendszert. Úgynevezett eseti megbízásokat, közös projekteket, vállalkozásokat hajtunk végre idõrõl idõre együtt és örülünk, ha ezek megvalósulnak, egységünk így azonban csak szakaszos, de nem folyamatos. Ez nem jelent mélyebb, krisztusi egységet. Ez nem a Lélek egysége még, hanem csak egy akol, de nem egy nyáj. A nyájat a pásztor hangja, lénye, követése tartja egyben, és elõre tekintve, folyamatosan haladnak a cél felé. Az aklot a falak, az elvek, a megszokás tartja egyben mindez megavul, elöregszik, tönkremegy. Egy helyen vannak, azonos szabályok szerint élnek, de az akolban kinek-kinek megvan a maga fészke, társasága, egyéni célja. Az Úr várja népét Közösségben egymással Az utóbbi idõben egyre élesebben látszik, hogy az áldások feltétele az együtt mozdulás, az egységesség. Isten egy határig megáldhatja az egyéni törekvéseket, de az Úr legtöbbször nem épít nagy terveket egy-egy személy vagy egy kis motivált csoport munkájára. Ezek kizárólag részeredményekhez vezetnek, és az elkezdett Ha egyetlen bibliai, mennyei ügyeknek nincsenek továbbvivõi. Isten várja, elvet is fel lehetne adni hogy együtt mozduljunk, együtt kérjünk, az egység kedvéért, tegyünk kötést, kössünk szövetséget vele Krisztus nem halt volna meg az emberért. mint nép, mint közösség. Mondjuk ki együtt, hogy az Urat akarjuk szolgálni, teljesen hagyjunk fel a kétfelé sántikálással, amely belsõ kovászként erjeszti Isten mûvét. Bízzunk egymásban, egészítsük ki egymást, legyünk lelki ház, amelynek mindannyian a téglái vagyunk, a szegletkõ pedig a Krisztus. Sõt ne csak ház, legyünk hegyen épített város, ahol minden részleg tudja a dolgát, feladatát. A városnak csak egy külsõ fala legyen, és ne forduljanak elõ belsõ autonóm, elszigetelt jelenségek, ugyanakkor legyen mindenkinek meghatározott személyes felelõssége és kijelölt munkaterülete. Legyünk egészséges test, Krisztus teste, ahol a tagok értik, megértik, segítik, szolgálják egymást. Legyünk katonacsapat, zászlóstábor, ahol a rend, a pontosság, a bizonyságtételekben hangsúlyozott fegyelem uralkodik. A káosz, a késés, a rendetlenség, a pontatlanság, a lassabb tempó, a figyelmetlenség és a hibák szégyent hoznak Istenre. Gyakran olyan hibákat vétünk, amelyek a világi munkahelyeken nem fordulhatnak elõ. A fegyelem és a határozottság nem ellenkezik a szeretettel, mert a fegyelmezetlenség idegességhez, sietséghez, kapkodáshoz vezet, a kapkodás pedig kifáradást, halogatást, az ima és megfontolt döntések elmaradását, türelmetlenséget, a testvéri kapcsolatok romlását, összetûzéseket és megosztottságot eredményez. Mindez nem szolgálja Isten tervét, hanem gátolja. AZ IDÕK JELEI 2010/1. 5

5 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN Isten elõtt munkálkodva A hibák felszámolása Lényegében az összes probléma, amely közösségünket jelenleg is sújtja, többnyire jóhiszemû hibák összeadódása. Jót akarunk, szolgálni vágyunk, szeretnénk nemes dolgokat tenni. Sok szorgalmas ember azonban összehangolás, egyeztetés, imaközösség nélkül sajnos tökéletes káoszt tud teremteni maga körül, végül a munkájuk zátonyra fut, vádolásba, hibáztatásba, csüggedésbe, személyes ellentétekbe torkollik. A hit, a szorgalom, a lelkesedés, a tettrekészség, a lendület és a személyes képességek ismerete tehát kevés az egységes elmozduláshoz. Ki tudja, hányszor kellett Istennek a megfelelõ irányba visszabillenteni az emberi jóakarat gondatlanságát, fegyelmezetlenségét, pontatlanságát, vagy a szakképzettség és hozzáértés hiánya, kommunikációs hibák, illetve egyéb okok miatt elõállt válságos helyzeteket? Meddig mondhatjuk, hogy az Úr megáldja laikus terveinket, ha nincs mellette mennybõl nyert gondosság, tökéletes figyelem, precizitás, képzettség, bölcs tervezés, mint akik Istennek teszik, nem embereknek? Mennyire cselekednénk figyelmesen, ha Isten tróntermében kellene végeznünk a munkánkat, és tudnánk, hogy a Mindenható szelíd, mégis tûzláng szemei tekintenek munkánkra, lelkünk minden rezdülésére? Ám valóban Isten elõtt állunk mindenkor és minden helyen, mintha az Úr tróntermében tartózkodnánk, minden gondolatunkat jegyzik a mennyben. Ítéletünk függ a hozzáállásunktól. Egységes hitbeli lépések vagy kudarc Lelki közösség az ószövetségben és az újszövetségben Ne feledjük az Ábrahámnak adott felhívást: Járj énelõttem, és légy tökéletes! Ábrahám a hívõk atyja, hithõs. Esetenként mégis megengedte magának a kisebb elhajlásokat, megalkuvásokat szem elõl tévesztette, hogy az Úr látja õt. De bárcsak legalább az ábrahámi értékrend szerint élnénk, hiszen õ jól igazgatta háznépét, szervezetten, tervszerûen élt, erõs hittel és céltudatosan, de mindezt atyai szeretettel elegyítette. Kis hibái mégis veszélyeztették családja egységét (lásd 1Móz 16,4 5; 21,9 11), sõt egészen hosszú távon is kihatottak népe életére (1Móz 16,12). Ugyanezt a jelenséget például Jákób családjában is láthatjuk, a féltékenység, irigység következményeként, illetve késõbb Dávid és Salamon életében is tetten érhetjük. Mindezek hibaként jegyezhetõk, annak ellenére, hogy az Úr végül jóra fordította népe sorsát (lásd József történetét, Dávid életét, Salamon megtérését). Az Édenben Isten lénye, az egységes elvek megbecsülése, szeretete, követése szemben az elvek ma gyakori hideg vagy langyos tiszteletével volt az összekötõ kapocs. Az elsõ bûnesetkor ez az érzékeny egység megszakadt, és Isten Lelkének csendes és kitartó munkálkodása e lelki egység, lelki közösség visszaállítására irányul. Emellett Isten kegyelmes intézkedésével segíti, hogy ne egyesüljünk a bûnnel, és ne értsünk egyet a rosszal: Ellenségeskedést szerzek szól az õsevangélium. Az Egyiptomból való kivonulás egységes hitbeli lépés nélkül kudarcba fulladt volna, gondoljunk a tizedik csapásra, és az izraelita családok egységes cselekedetére (pászka). Jól megfigyelhetõ, ahogy ezután Isten rendszerezett, tervszerû életvitelt ír elõ Izraelnek a pusztai vándorlás során, és mind a betegségek, mind a bûn megfékezése érdekében egységes fellépést rendel el. A hordozható szent sátor elkészítése Isten és ember közös munkája, valamint a nép egységes adakozásának, a szakértelemnek, precizitásnak és engedelmességnek az eredménye. (Az önkéntes ajándékok egybegyûjtését le kellett állítani, olyan bõkezûen adakoztak a szent mûre 2Móz 36,1 6.) Tanulságos, ahogy a kiküldött kémek megosztottsága átragad a népre még a tizenkét törzs közül választott fõemberek sem tudtak egymással egységre jutni az Úr ígérete ellenére, végül súlyos következménnyel jár az egységesség hiánya, mely a nép meg- 6 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

6 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN Sátán magának Jézusnak is alkut ajánlott a megkísértés pusztájában, hamis egységet, de a Megváltó határozottan elutasította ezt, sõt távozásra szólította fel a kísértõt, ami mutatja: a valódi egységnek lelki szabályai vannak, ezek hiányában az utak kettéválnak. osztottságához, elégedetlenségéhez vezet (4Móz 13. fej.). Józsué szintén egységben gondolkodó, határozott és karizmatikus vezetõ, aki szisztematikusan hajtja végre az isteni utasításokat, azonban a nép belsõ egységét itt is megbontja késõbb az idegen népek egy részének meghagyása, vízhordókká, szolgákká tevése, illetve az erkölcsileg nemkívánatos szövetségek megkötése. Szintén megragadható, ahogy a bírák korában egy-egy komoly reformáció sikere a nép összefogásán, engedelmességén múlott, nem önmagában a vezetõ hitén (Gedeon, Sámson, Sámuel próféta idején). A csodálatos gyõzelmek tanulságul szolgálnak arra nézve, hogy az Úrnál inkább számít háromszáz férfi egysége és hitbeli ereje, mint harminckétezer megosztott lelkületû ember (Bír 7,2 7). Megrázó történet a filiszteusok legyõzése, amelynek elõzménye is van: Izráel egész háza siránkozott az Úr után Elhányták azért Izrael fiai a bálványokat Összegyûltek Mispában, és vizet merítvén, kiöntötték az Úr elõtt, és böjtöltek azon a napon, s így szóltak ott: Vétkeztünk az Úr ellen. (1Sám 7,2 6) E közösségi eseménynek, Isten-keresésnek és hangosan, egymás jelenlétében is megfogalmazott, kimondott bûnbánatnak fényes gyõzelem lett az eredménye. Izrael visszaszerezhette elrabolt városait, és békesség lett Izraelben. De Izrael sajnos a más népeknél szokásos egységre vágyott hamarosan, így királyt választott magának. Ez késõbb a lelki-közösségi egység súlyos sérüléséhez vezetett, terület szerint is Salamon fia, Roboám uralkodásától kezdve (az ország kettészakadása). Emlékezetes az elsõ király, Saul cselekedete, amikor a mezõrõl érkezve, az ammonitákkal szemben tehetetlenné váló nép sírását hallva határozott lépésre szánja el magát, és a hadra fogható férfiakat mintegy felébresztette, felelõsségük tudatosítására késztette egy jelképes tettel (1Sám 11,7 8). Salamon késõbbi templomépítése talán a legkomolyabb szervezettséget és egységet igénylõ vállalkozás volt Izrael egész történelmében. Természetesen több példát is lehetne sorolni az egységes munka eredményességére nézve, de a legfontosabb Jézus törekvése az egymással vitatkozó-versengõ tanítványok egységéért, és fõpapi imája az övéi lelki közösségéért, amelyet az Atya és a Fiú szeretetben és igazságban való egybeforrásához hasonlított. Egyedül vagy egységben Van-e igény a közösség megvalósulására? Egy hívõ közösségen belül az egység nem formális, hanem belsõ igénybõl fakad. Annak a ráeszmélésnek az eredménye ez, hogy egymagunkban erõnknek és a kapott áldásoknak határa van. Az egymagában dolgozó hívõ embert továbbá az elbizakodottság is fenyegeti, kiszolgáltatottabbá válik, és minél több ideig tevékenykedik közösségtõl függetlenül, annál jobban elveszítheti a beilleszkedésre való készségét is. Az egységet az önzés, az alázat hiánya, az elbizakodottság és a bizalmatlanság szakíthatja szét. Fokozhatják a megosztottságot a le nem gyõzött kételkedések, személyes sérelmek, a hallott hírek továbbadása, az irigység, és számos, az emberi lélekben rejtetten megbújó jelenség, megtûrt gondolat. A legkisebb munkálkodó egység a kettesével végzett munka, de 3 12 fõ közötti egységes csoportok munkavégzése is igen hatékony, illetve fontos, hogy e missziócsoportok egyeztessenek egymással, összehangolják terveiket, kiértékeljék tapasztalataikat. Olyan ez, mint az egyenként összesodort szálakból font kötél, amelynek szálai együtt, egymásba kapaszkodva tartósabbak, erõsebbek, mint külön-külön, csupán egymás mellett. A lánc is különálló láncszemekbõl áll, összekapcsolódva mégis óriási terheket képes hordozni. Bárcsak az egység bibliai, lelki értelmezése kapcsán megszületne bennünk az igény a közösségi kapcsolatok ápolására, a közös munkálkodásra, az egyeztetésre. Ha elindulhatnánk a gondosságon, tervezettségen, sorrendiségen, megfelelõ kommunikáción alapuló, mégis nem merev, hanem a Lélek vezetését kérõ gyülekezeti és közösségi munkák, és az egyes munkálkodó kezek egymásra találnának, elõrehaladó ébredési folyamat, megújulás történhetne, s egymás hite által jobban épülhetnénk. Talán ugyanaz az út áll elõttünk is, mint Izrael elõtt: közösen megkeresni az Urat, és megvallani vétkeinket, s egészen égõ áldozatot vinni Istenünknek. Kötést tenni, együtt, egységben. Tóth Gábor AZ IDÕK JELEI 2010/1. 7

7 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN A Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, és megírattak a mi tanulságunkra, akikhez az idõk vége elérkezett. Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. (1Kor 10,11 12) könyvtári beszéd E llen G. White úgynevezett könyvtári beszédének elolvasása elõtt, lelki ráhangolódásként hasznosabb igét nem is olvashatnánk, mint Pál apostol fentebb idézett szavait. E kijelentés elõtt Pál felvázolja a pusztai vándorlás eseményeit, és hozzáfûzi azt a fontos tanulságot, hogy az események mindig a nép hitéletével voltak kapcsolatban. Isten nagy szeretetében gondoskodik arról, hogy a hitünket gyakorolni tudjunk. A nehézségek, kihívások, akadályok mind-mind azt szolgálják, hogy Isten elõtt és a világ elõtt be tudjuk mutatni, mit tanultunk tõle. Istenhez fordulva találunk valódi megoldást, vagy saját önzõ, jól kitaposott útjainkat folytatjuk? Az apostol figyelmeztet: tanuljunk a múlt hibáiból, hiszen Isten nem változott, Õ tegnap, ma és holnap ugyanaz marad. Szeretete változatlan, ereje és kegyelme ma épp olyan készségesen áll rendelkezésünkre, mint bármikor. Nem vagyunk más helyzetben, a mai körülmények legfeljebb annyiban különböznek, hogy a nagyobb világosság mellé összetettebb feladatok társulnak. Azonban sajnos sokszor nehéz a felfogásunk, nem vesszük észre sem a feladatot, sem a segítséget. Emiatt sokszor hitetlenkedünk életünk kisebb-nagyobb eseményi során. Pál figyelmeztetése tehát nekünk szól ma is érvényes, amikor Isten népe valóban a pusztai vándorlás végéhez közeledik. Aki Isten népe történetét vizsgálja, újra és újra meglepõ fordulatokra bukkan. Az egyháztörténelem jó esetben objektív módon és lelki megvilágításban mutatja nekünk népünk életének sötétebb és világosabb pillanatait. A hibákból tanuljunk meg, hogy õszintén, smink nélkül vizsgáljuk meg életünket, s térjünk egyenként és közösen Istenhez. A dicsõséges pillanatok láttán ébredjen istenfélelem a lelkünkben, amikor megértjük, mennyire nagy és hatalmas a mi Istenünk, és nála nincsenek akadályok ezen a világon, ha az adott lépés a megváltási tervet szolgálja. Nehéz feladat a saját egyházunk történelmét objektív módon vizsgálni. Ez nemcsak Magyarországon ütközik nehézségbe, hiszen van, aki az egyház hibáit felnagyítja, saját önigazult álláspontjának alátámasztására használja, van olyan is, aki Isten látványos áldásait szintén önigazolás céljából emlegeti. Ezek a hibák sajnos országtól, azok sajátosságaitól függetlenül mindenhol jelen vannak. Csak a kellõ, alázatos lelkülettel értékelhetünk, Pál apostol tanácsát figyelembe véve: Aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. A könyvtári beszéd azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert Isten határozottan bizonyságot tett általa az egyes szervezési és egyházszerkezeti hibákról. Ezekrõl nem szoktunk beszélni. Nem tanuljuk az iskolában, hogyan kell megszervezni az egyházat. Tapasztalataink sincsenek, hiszen ehhez túl rövid az életidõnk. Többnyire kell néhány nemzedék ahhoz, hogy a hibák mindenki számára nyilvánvalóvá legyenek. Ezért felbecsülhetetlenül értéke van ennek a beszédnek. A beszéd körülményeirõl, a történelmi összefüggésekrõl a következõket tudhatjuk: Az 1901-es generálkonferencia elõtt néhány hónappal Ellen G. White hazatért Ausztráliából. Kilenc éven át nem tartózkodott az Egyesült Államokban, jótékony befolyásának a hiánya sok mindenen érzõdött. Leveleket írt ugyan az egyházvezetõknek sok válsághelyzetben épp a megfelelõ pillanatban érkeztek Isten üzenetei, de sajnos sokan voltak olyanok is, akik inkább örültek annak, hogy Ellen G. White távol van. Az egyházvezetés egy kis csoport kezében összpontosult, világi elvek és elképzelések szivárogtak be az egyházba. Az intézmények mûködtetése, a folyóiratainkban képviselt szemlélet már-már olyan volt, hogy a világtól nem lehetett megkülönböztetni. Az egyház fellépése a misszióterületeken 8 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

8 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN tapasztalt óriási növekedés ellenére erõtlen volt, és számos meglevõ és leendõ, súlyos konfliktus melegágyát képezte (kiadóválság, szanatóriumválság, Kellogg-krízis stb.). A konferencia elõtti estén Ellen G. White a könyvtárban megtartott áhítat keretében a jelen levõ több mint ötven delegáltnak mondta el ezt a felejthetetlen beszédet, amely sok fontos tanácsot tartalmazott. Nem csupán elvekrõl beszélt, hanem egészen pontosan megnevezte a helytelen gyakorlatot is. Nem volt elnézõ senkivel, és a jelenlevõk, amint ezt késõbb egyes szemtanúk említették, sokkhatás alatt álltak. A beszéd hatására a konferencia már elfogadott napirendjét megváltoztatták. Másnap reggel a konferencia Ellen G. White felszólalásával kezdõdött, ezúttal már az összes megjelent küldött elõtt. Az egyház a konferencia végeredményébõl számos elemet a közelmúltig megtartott, más elveket azonban rövid idõn belül félretett. De ez már az egyháztörténelmünk egy további fejezete. Köbel Wolfgang Királyi hatalom Ellen G. White hozzászólásainak gyorsírásos feljegyzése az 1901-es generálkonferencián és a Battle Creek-i fõiskolai könyvtárban tartott összejövetelen 2. rész* M indaz a hatalom a rendelkezésünkre áll, amelyet zálogul kaptunk, amikor elköteleztük magunkat Isten mellett. Hatalom, amelyrõl a mennyben gondoskodtak: Isten kegyelmének minden eszközébõl, minden gazdagságából részesülnie kell minden munkásnak, aki az ügyhöz csatlakozott. Ezek mindegyike teljes mértékben Istentõl függ, és amikor kihagyjuk Istent és Jézus Krisztust a számításainkból, s engedjük, hogy öröklött és szerzett hibás jellemvonásaink bukkanjanak elõ, akkor hadd legyek õszinte nagyon sikamlós talajon állunk. Nem egyenes utakat készítünk a lábainknak, hanem kanyargós ösvényeket, hogy a sánta letérjen az útról és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Kimondhatatlanul sokba került a mennynek az, hogy Jézust nekünk adta. Végtelenül sokba került a mennynek, hogy Krisztus letette királyi öltözékét, királyi koronáját, és elhagyta magas tisztségét, s az Élet és a Dicsõség Fejedelme a földre jött azért, hogy megalázkodjon, és jobban összekapcsolhassa az emberit az istenivel mint egy lépcsõ, amelyre az ember felléphet. Ez nem emberi tett volt, hanem az emberi és az isteni összekapcsolódása, hogy az ember felléphessen arra a lépcsõre, és ennek köszönhetõen kedvezõ helyzetben állhasson Isten elé mivel Isten szent, megszentelt jelleme tölti be mindenki életét, aki az élet kenyerébõl eszik és a megváltás vizébõl iszik. Mindenki örök életet nyer, aki Krisztussal táplálkozik, aki befogadja igéit és megcselekszi azokat. Az ilyen ember Krisztusban van, és Krisztus õbenne. Így mutatták be nekem mindezt. De ha ezt mondjuk: Engem nem érdekel, és éppen ellentétesen cselekszünk a törvénnyel, amelyet Isten adott az Igéjében, akkor nem kapunk segítséget, és képtelenek leszünk bejutni a mennybe. Ezek tények, bárhogyan is gondolkodtok a szavaimról. Ne idézzétek a mondataimat, amíg nem tudtok engedelmeskedni a Bibliának. Amikor fogod a Bibliát, és életed táplálékává teszed, ételeddé és italoddá, jellemed építõkövévé, amikor képes leszel ezt megtenni, akkor jobban tudod majd, hogyan kapj tanácsot valamilyen kérdésben Istentõl. Itt van az Ige, * A könyvtári beszéd elsõ része lapunk 2009/4. számában jelent meg ( o.). A gyorsírás miatt a feljegyzés szövege az eredeti, angol nyelven is meglehetõsen töredezett, és gyakran nem teljes mondatokat tartalmaz. Ezért a fordítás során forrásként vettük figyelembe a generálkonferenciai bulletin április 10-ei számában megjelent cikket is, amely részben ugyanennek a hozzászólásnak a mondandóját tartalmazza kivonatosan, kerek, érthetõ mondatok formájában. A két szöveg összedolgozása során minden esetben az eredeti leírást tekintettük irányadónak. AZ IDÕK JELEI 2010/1. 9

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

Az idõk jelei 2011/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. www.kerak.hu

Az idõk jelei 2011/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. www.kerak.hu 2011/3. Az idõk jelei www.kerak.hu A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Közös identitásunk vállalása mint Isten á ldásának feltétele ELENGEDÉS SZABAD VASÁRNAP AZ EURÓPAI UNIÓBAN? SÓHAJTOZÁSAIDAT

Részletesebben

Az idõk jelei. Megújulás és Isten Igéje. Bevezetõ IMAHÉT 2012. DECEMBER 8 15. www.kerak.hu

Az idõk jelei. Megújulás és Isten Igéje. Bevezetõ IMAHÉT 2012. DECEMBER 8 15. www.kerak.hu www.kerak.hu Az idõk jelei IMAHÉT 2012. DECEMBER 8 15. Megújulás és Isten Igéje Bevezetõ ELNÖKI ÜZENET Kedves testvéreim az egyház családjában, mindenütt a világon! Érdekes és fontos témakört fogunk tanulmányozni

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl A Keresztény Advent Közösség 2009. május 23 24-én tartotta szokásos évi küldöttértekezletét. A küldöttértekezlet elsõ napja konferenciai

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

Adventtábor... 10. Ellen G. White küldetése a maradék egyházban... 11. A kolibri... 14. Keresztség a Balatonban... 15 A szavakon túl...

Adventtábor... 10. Ellen G. White küldetése a maradék egyházban... 11. A kolibri... 14. Keresztség a Balatonban... 15 A szavakon túl... www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Küldöttértekezlet 2002 küldöttértekezlet 2002. május 19 20. Vigasztaljátok népemet.......... 4 Beszámoló a határozathozó bizottság

Részletesebben

Jézus. tanításai BIBLIA-TANULMÁNYOK 2 014 /3.

Jézus. tanításai BIBLIA-TANULMÁNYOK 2 014 /3. Jézus tanításai BIBLIA-TANULMÁNYOK 2 014 /3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné,

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2005. március A Biblia Szövetség folyóirata XVII. évfolyam 1. szám Ára: 300,- Ft AZ ÉLET URA MI TÖRTÉNT A KERESZTEN? HÚSVÉTI KÜLDETÉSBEN HISZEM, AMIT JÉZUS HITT A KÖZÉLET TISZTASÁGA

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet BIBLIA-TANULMÁNYOK 2011/1. Egészséges érzelmi és lelki élet BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 A tanulmányokat összeállította: Reisinger János Egerváriné

Részletesebben

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető... 2011 1 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó............................................. Mindenre van erőm szótanulmány......................... Porcelán utcai plántálásról, bevezető.........................

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2012. JÚLIUS 45. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A TARTALOMBÓL: Emelt fővel járhatsz Isten utolsó kegyelmi üzenete Az Atya Isten arcai Várjon még, vagy jöjjön el mielőbb? A

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ.

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ. www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A d v e n t t á b o r 2003 evangélizáció Emberhalászat IV................ 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? az

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 6 Pünkösdkor adta Isten a keresztényeknek a Lelket, hogy örüljenek. A pünkösdi esemény óta Jézus Krisztus a Szentlélek által közel van mindenkihez,

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2. Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2010. ÁPRILIS 35. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A tartalomból: Híd Krisztus és ember között Veszélyben a házasságok Az imádkozás harcosai Csodákra van szükségünk Szeress -

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben