Imafelhívás. Megesküdött arra, aki örökkönörökké

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Imafelhívás. Megesküdött arra, aki örökkönörökké"

Átírás

1 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN Imafelhívás Kedves Testvéreink! Egy új év áll elõttünk, annak minden lehetõségével és küzdelmeivel. Fontos kérdés, hogyan gondolkodunk a céljainkról, feladatainkról, mert ennek fényében használjuk fel kegyelembõl nyert idõnket, erõnket, képességeinket. Jézus Krisztus esküvel erõsítette meg, hogy a hetedik angyal trombitálásának idején befejezéshez juttatja a megváltás mûvét. Amikor az Ige a megváltás mûvének befejezésérõl szól, akkor nem egy idõpont elérkezésére, hanem egy esemény megvalósulására mutat: Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsõséget néki, mert eljött a Bárány menyegzõje, és az õ felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. (Jel 19,6 9) Krisztus munkájának befejezése nem a bûn teljességre jutásától függ, hanem attól, hogy követõinek személyes és közösségi életében mikor jut teljességre az Õ gyõzelme. Krisztusnak kifejezetten fékeznie kell a gonoszság elõretörését, hogy gyermekei idõt nyerjenek arra, hogy felébredjenek, elkészüljenek, és Isten oltalmában részesülhessenek a végsõ nyomorúság idején. Amikor ezen az összefüggésen gondolkodom, két kérdés foglalkoztat: 1. Meddig kell Krisztusnak várnia? Meddig kell Istennek szenvednie a bûn jelenlétét, fájdalmát a mi késlekedésünk miatt? 2. Mi a feladatunk, felelõsségünk abban, hogy siettessük (2Pt 3,12) Jézus eljövetelét? Egyszerre érzem az ünnepélyes elkötelezettséget, lelkesedést, hogy tegyük meg a magunk részét, valamint a csüggedést és kilátástalanságot amiatt, hogy úgy tûnik, távol vagyunk a céltól. Különleges bátorítást jelent számomra Jézus esküje. Isten így fejezi ki, hogy ígérete be fog teljesedni (Zsid 6,16 18). Nem kell a nyilvánvaló akadályok és hiányosságok miatt elcsüggednem, mert Õ megesküdött, hogy nem szenved tovább késedelmet mûvének teljessé tétele. A reménység számomra Isten értünk végzett munkájában van. Ugyanakkor Jézus esküje egy felhívást is jelent: azonosuljak az Õ céljaival, tegyem én is életem és szolgálatom céljává azt, hogy a megváltás mûve teljességre jusson. Mûködjem együtt vele, hogy esküje beteljesedjen! Isten Igéje megfogalmaz egy olyan célt, amely személyes célkitûzésünk lehet a lelki életünkre vonatkozóan: Legyünk szentek és feddhetetlenek Õelõtte, Megesküdött arra, aki örökkönörökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, a földet és a benne valókat, a tengert és a benne valókat, hogy idõ többé nem lesz: hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Isten titka, amint megmondta szolgáinak, a prófétáknak. (Jel 10,6 7) szeretet által. (Eféz 1,4) Isten akarata az, hogy kigyógyuljunk a vele szembeni bizalmatlanságból, befogadjuk Õt, és szabadok legyünk a bûn uralmától. Szükségünk van mindarra a segítségre, amelyet Lelke által kínál fel nekünk. Ehhez azonban arra van szükség, hogy se a világiasság, se a szív megnehezedése ne akadályozza élõ kapcsolatunkat Istennel. Isten ma is, ebben az évben is arra hív bennünket, hogy keressétek elõször Isten országát, és az õ igazságát (Mt 6,33). Isten Igéje a közösség egésze és az egyes gyülekezetek számára is világos célt ad: Mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy õk is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 17,21, 23) Csak akkor tudunk Isten hatalmának tanúiként megszólalni, ha megvalósul az egység Isten szeretetében és az iránta való engedelmességben. A Jézus Krisztus imájának megfelelõ egység messze több a formális egységnél, hitvallásnál. Valódi kapcsolatot igényel mind Istennel, mind egymással. Azt igényli, hogy részesei legyünk egymás örömeinek és küzdelmeinek, befogadva és hitben erõsítve egymást. A bizalom, õszinteség és elfogadás légkörét igényli. Ennek a légkörnek a megteremtése lelki megújulást igényel, amelyet csak buzgó könyörgés nyomán nyerhetünk el. Miközben ezeket a célokat Isten Igéje alapján magunk elé tûzzük, látnunk kell a környezetünkben zajló eseményeket is. Látnunk és értenünk kell azokat a jeleket, amelyek elõre vetítik társadalmunkban a lelkiismereti és vallásszabadság korlátozását. Látnunk kell, hogyan kínálnak fel hamis evangéliumot az emberek számára. Látnunk kell, hova vezet az érzelmek, elõítéletek, indulatok elszabadulása. Félelmetes gondolat számomra, hogy most éljük azokat az idõket, amelyekre visszatekintve kell majd 2 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

2 elmondanunk: a munkát nem végeztük el a kedvezõ idõben Most tesszük azt, ami miatt a jövõben teljesül a prófécia: Kérik Istent, hogy állítsa meg a lázadást, de ezt mardosó önváddal teszik, mert kevés volt az erejük a bûn áradatának elutasítására és visszaszorítására. Úgy érzik, hogy ha minden képességüket fejlesztve mindig Krisztus szolgálatában álltak volna, Sátán seregei kevésbé tudnának diadalmaskodni rajtuk. (Ellen G. White: Korszakok nyomában, 551. o.) Ideje annak, hogy gyülekezetenként rendszeres böjtöt hirdessünk önmagunkért, az adventmûért, a körülöttünk élõ emberekért, az országért. Keressétek az Urat, míg megtalálható, hívjátok õt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az õ útját, és a bûnös férfiú gondolatait, térjen az Úrhoz, és könyörül rajta; a mi Istenünkhöz, mert bõvelkedik a megbocsátásban. (Ésa 55,6 7) Hites Gábor Gondolatok az egységrõl A hívõ közösség lelki egységének kialakulása kiemelkedõ jelentõségû a megújulás folyamatában Elnyomás és megalkuvás Büntetõ és liberális alapú egységtörekvések Sátán terveiben Mindnyájunkra nagy hatást tesz, amikor összefogásról, egységes fellépésrõl, rendezetten és együtt mozgó csoportról hallunk vagy olvasunk. Úgy tartjuk, hogy krízishelyzetekben, jelentõs események bekövetkeztekor az emberek, családok képesek egységesülni, összefogni ha csak ideig-óráig is, hiszen a kritikus idõszak után újra a szétesés tapasztalható. Katasztrófák esetén önzetlen adományok gyûlnek öszsze, ahogyan például a nemrég történt haiti földrengés áldozatainak megsegítésekor is. Kimondottan az ördögtõl származó pénz, egyéni vagy nemzeti önérdek diktálta célok elérése érdekében egyes emberek még erõsebb összefogásra képesek, és mintegy mozgalmat alakítva pontos tervek, szervezettség és tudatos motiválás révén el is érik a kívánt célt. Hitegetnek, ígérnek, felszínes jó cselekedeteket hajtanak végre, kampányolnak, és egységbe tömörülve, rendszeresen egyeztetve dolgoznak. AZ IDÕK JELEI 2010/1. 3

3 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN A hívõ ember és közösség számára ezek nem lehetnek jó példák, de tanulsággal szolgálnak arra nézve, hogy idõnkénti egység, összefogás nélkül még a bûnben élõ világra is gyorsabb megsemmisülés várna. Sátán Isten egyetemein tanult a mennyben, és az Úr elveit megfosztotta magasztos erkölcsi tartalmuktól, az irgalomtól, szeretettõl és igazságtól, majd e tönkretett formában hasznosítja, kamatoztatja a maga céljaira. A világ elsõrendûnek tartja a szervezettséget és a pontosságot, emiatt újra és újra megpróbálják az egységességet. De a bûn jellemzõje a tönkretétel, szétzüllesztés és egyéniesedés. A bûn történelme végsõ soron egységtörekvések egymásutánisága, ahol egy-egy uralkodó vagy nemzet a maga egységét hozta létre tûzzel-vassal, céltudatosan, majd amikor ez megvalósult, hamarosan újra szétesett, azután ismét érkezett egy karizmatikus, erõs egyéniség vagy egy érdekcsoport, hatalmi kör, amely erõvel és hatalommal (vagy jóságot színlelve) ezt ismét véghezvitte. Az ilyen egységet szigorú rend, fegyelem jellemezte, az egységet nem tisztelõkre kirekesztés, megnyomorítás, börtön vagy kivégzés várt. Ez Sátán egysége, és ideiglenes mûködõképessége önzésre, erõszakra, kizárólagosságra és merev rendszabályokra, illetve büntetésre van felépítve. Mindezek ellenkezõjét, a másik végletbe sodródást az jelenti, amikor mintegy az egységesség jegyében szakítanak a szigorral, a merev szabályokkal, és a szeretet, jóság formális égisze alatt, laza szabályozás mellett különbözõképpen gondolkodó embereket, eltérõ meggyõzõdéseket akarnak egyesíteni. Ebbe a korunk megengedõ, liberális polgáraira szabott ördögi és mesteri csapdába hívõk és nem hívõk egyaránt besétálnak, feladva azokat az elveket, amelyekért a hithû elõdök vállalták javaik elvesztését, és a vérüket is adták. Nyilvánvaló, hogy Sátán e két végsõ egységeszmével operál mind a mai napig: elnyomással és megalkuvással. Mindkettõ idõleges, labilis, Isten elveitõl fényévnyi távolságra lévõ megoldás, amelyeknek még az említése is méltatlan Isten gyülekezeteiben. A valódi egység lelki szabályai Egységben, vagy csak egy helyen? A krisztusi egységnek, a mennyei egységnek mértéke van, de egyben szelíd, önzetlenségre és értelmes alkalmazkodásra épül. Helye van benne az Istentõl kapott egyéni képességek céltudatos felhasználásának, de nincs helye az egyénieskedésnek. Helye van a sokoldalúságnak, de csak átláthatóság mellett. A személyes lelkiismeretnek, de a kollektív bölcsességnek is. Helye az emberi terveknek, de kizárólag az imádságban megküzdött isteni vezetés és jóváhagyás mellett. Ha egyetlen bibliai, mennyei elvet is fel lehetne adni az egység kedvéért, Krisztus nem halt volna meg az emberért. Emlékezetünkbe idézhetjük Jób könyvében Sátán egységet színlelõ udvarlását, és cinikus mondatát: Bõrt bõrért És valóban, Isten 4 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

4 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN életet adott életért, sõt tisztát, tökéleteset a tisztátalanért, fertõzöttért. Ezt azt jelenti, hogy az egységet menny és föld között kizárólag az isteni elvek maradéktalan megtartása mellett lehet létrehozni, de csordultig megtöltve az isteni önfeláldozó szeretet erejével. Megfigyelhetõ, ahogy a családot összetartó, szeretetben egységesítõ, felelõsen gondolkodó Jób életét hogyan próbálja meg szétzülleszteni az egység palástjába burkolózott Gonosz, a váratlan stresszek, a krízishelyzetek, fájdalmas betegség által, s végül hogyan építi fel Isten a lelki közösséget Jóbbal újra és újra a szenvedések során, ezzel párhuzamosan a barátok egységének hiánya hogyan válik kézzelfoghatóvá a beszélgetés közben. Sátán magának Jézusnak is alkut ajánlott a megkísértés pusztájában, hamis egységet, de az Emberfia határozottan elutasította ezt, sõt távozásra szólította fel Sátánt, ami mutatja: a valódi egységnek lelki szabályai vannak, ezek hiányában az utak kettéválnak (Mt 4,9 10). Az isteni bölcsesség úgy nyeri meg az embert az egységnek, hogy az életet fenntartó elveket magasba emeli, jól láthatóan ami éppen ellenkezõje a sátáni eljárásnak (az isteni elvek feladása). Mindezt azonban nem erõvel, nem hatalommal, hanem az Õ lelkével teszi, a kölcsönösség, a döntési szabadság tiszteletben tartásával. Uralkodni vágyás és megalkuvás nélküli, krisztusi egység ez, az alázat és a talentumok egyesülése, amelyhez csatlakozni nem kötelezettség, hanem kiváltság, öröm és megtiszteltetés. A krisztusi egységben nincs helye a kényszernek, de Krisztus szeretete és az isteni egység szemlélése magával ragad, vonz, késztet a testvéri egységre, és végsõ soron nem támogat más utat, hanem a legnagyobb áldást a valódi egységbe tartozóknak tartogatja. E szorongató vonzásban nem érzem többé jól magam, ha nem lehetek része a közösségnek. A közös imatapasztalatok, Isten lelkének nyilvános megtapasztalása elhárítja az útból az egység akadályait. Ha csupán elvek egységérõl van szó, akkor nem lelki közösségrõl beszélhetünk, csak szervezeti egységrõl. Félõ, hogy elvszerû az egységünk, amely egészben tarthatja a jogilag és elvileg egységes rendszert. Úgynevezett eseti megbízásokat, közös projekteket, vállalkozásokat hajtunk végre idõrõl idõre együtt és örülünk, ha ezek megvalósulnak, egységünk így azonban csak szakaszos, de nem folyamatos. Ez nem jelent mélyebb, krisztusi egységet. Ez nem a Lélek egysége még, hanem csak egy akol, de nem egy nyáj. A nyájat a pásztor hangja, lénye, követése tartja egyben, és elõre tekintve, folyamatosan haladnak a cél felé. Az aklot a falak, az elvek, a megszokás tartja egyben mindez megavul, elöregszik, tönkremegy. Egy helyen vannak, azonos szabályok szerint élnek, de az akolban kinek-kinek megvan a maga fészke, társasága, egyéni célja. Az Úr várja népét Közösségben egymással Az utóbbi idõben egyre élesebben látszik, hogy az áldások feltétele az együtt mozdulás, az egységesség. Isten egy határig megáldhatja az egyéni törekvéseket, de az Úr legtöbbször nem épít nagy terveket egy-egy személy vagy egy kis motivált csoport munkájára. Ezek kizárólag részeredményekhez vezetnek, és az elkezdett Ha egyetlen bibliai, mennyei ügyeknek nincsenek továbbvivõi. Isten várja, elvet is fel lehetne adni hogy együtt mozduljunk, együtt kérjünk, az egység kedvéért, tegyünk kötést, kössünk szövetséget vele Krisztus nem halt volna meg az emberért. mint nép, mint közösség. Mondjuk ki együtt, hogy az Urat akarjuk szolgálni, teljesen hagyjunk fel a kétfelé sántikálással, amely belsõ kovászként erjeszti Isten mûvét. Bízzunk egymásban, egészítsük ki egymást, legyünk lelki ház, amelynek mindannyian a téglái vagyunk, a szegletkõ pedig a Krisztus. Sõt ne csak ház, legyünk hegyen épített város, ahol minden részleg tudja a dolgát, feladatát. A városnak csak egy külsõ fala legyen, és ne forduljanak elõ belsõ autonóm, elszigetelt jelenségek, ugyanakkor legyen mindenkinek meghatározott személyes felelõssége és kijelölt munkaterülete. Legyünk egészséges test, Krisztus teste, ahol a tagok értik, megértik, segítik, szolgálják egymást. Legyünk katonacsapat, zászlóstábor, ahol a rend, a pontosság, a bizonyságtételekben hangsúlyozott fegyelem uralkodik. A káosz, a késés, a rendetlenség, a pontatlanság, a lassabb tempó, a figyelmetlenség és a hibák szégyent hoznak Istenre. Gyakran olyan hibákat vétünk, amelyek a világi munkahelyeken nem fordulhatnak elõ. A fegyelem és a határozottság nem ellenkezik a szeretettel, mert a fegyelmezetlenség idegességhez, sietséghez, kapkodáshoz vezet, a kapkodás pedig kifáradást, halogatást, az ima és megfontolt döntések elmaradását, türelmetlenséget, a testvéri kapcsolatok romlását, összetûzéseket és megosztottságot eredményez. Mindez nem szolgálja Isten tervét, hanem gátolja. AZ IDÕK JELEI 2010/1. 5

5 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN Isten elõtt munkálkodva A hibák felszámolása Lényegében az összes probléma, amely közösségünket jelenleg is sújtja, többnyire jóhiszemû hibák összeadódása. Jót akarunk, szolgálni vágyunk, szeretnénk nemes dolgokat tenni. Sok szorgalmas ember azonban összehangolás, egyeztetés, imaközösség nélkül sajnos tökéletes káoszt tud teremteni maga körül, végül a munkájuk zátonyra fut, vádolásba, hibáztatásba, csüggedésbe, személyes ellentétekbe torkollik. A hit, a szorgalom, a lelkesedés, a tettrekészség, a lendület és a személyes képességek ismerete tehát kevés az egységes elmozduláshoz. Ki tudja, hányszor kellett Istennek a megfelelõ irányba visszabillenteni az emberi jóakarat gondatlanságát, fegyelmezetlenségét, pontatlanságát, vagy a szakképzettség és hozzáértés hiánya, kommunikációs hibák, illetve egyéb okok miatt elõállt válságos helyzeteket? Meddig mondhatjuk, hogy az Úr megáldja laikus terveinket, ha nincs mellette mennybõl nyert gondosság, tökéletes figyelem, precizitás, képzettség, bölcs tervezés, mint akik Istennek teszik, nem embereknek? Mennyire cselekednénk figyelmesen, ha Isten tróntermében kellene végeznünk a munkánkat, és tudnánk, hogy a Mindenható szelíd, mégis tûzláng szemei tekintenek munkánkra, lelkünk minden rezdülésére? Ám valóban Isten elõtt állunk mindenkor és minden helyen, mintha az Úr tróntermében tartózkodnánk, minden gondolatunkat jegyzik a mennyben. Ítéletünk függ a hozzáállásunktól. Egységes hitbeli lépések vagy kudarc Lelki közösség az ószövetségben és az újszövetségben Ne feledjük az Ábrahámnak adott felhívást: Járj énelõttem, és légy tökéletes! Ábrahám a hívõk atyja, hithõs. Esetenként mégis megengedte magának a kisebb elhajlásokat, megalkuvásokat szem elõl tévesztette, hogy az Úr látja õt. De bárcsak legalább az ábrahámi értékrend szerint élnénk, hiszen õ jól igazgatta háznépét, szervezetten, tervszerûen élt, erõs hittel és céltudatosan, de mindezt atyai szeretettel elegyítette. Kis hibái mégis veszélyeztették családja egységét (lásd 1Móz 16,4 5; 21,9 11), sõt egészen hosszú távon is kihatottak népe életére (1Móz 16,12). Ugyanezt a jelenséget például Jákób családjában is láthatjuk, a féltékenység, irigység következményeként, illetve késõbb Dávid és Salamon életében is tetten érhetjük. Mindezek hibaként jegyezhetõk, annak ellenére, hogy az Úr végül jóra fordította népe sorsát (lásd József történetét, Dávid életét, Salamon megtérését). Az Édenben Isten lénye, az egységes elvek megbecsülése, szeretete, követése szemben az elvek ma gyakori hideg vagy langyos tiszteletével volt az összekötõ kapocs. Az elsõ bûnesetkor ez az érzékeny egység megszakadt, és Isten Lelkének csendes és kitartó munkálkodása e lelki egység, lelki közösség visszaállítására irányul. Emellett Isten kegyelmes intézkedésével segíti, hogy ne egyesüljünk a bûnnel, és ne értsünk egyet a rosszal: Ellenségeskedést szerzek szól az õsevangélium. Az Egyiptomból való kivonulás egységes hitbeli lépés nélkül kudarcba fulladt volna, gondoljunk a tizedik csapásra, és az izraelita családok egységes cselekedetére (pászka). Jól megfigyelhetõ, ahogy ezután Isten rendszerezett, tervszerû életvitelt ír elõ Izraelnek a pusztai vándorlás során, és mind a betegségek, mind a bûn megfékezése érdekében egységes fellépést rendel el. A hordozható szent sátor elkészítése Isten és ember közös munkája, valamint a nép egységes adakozásának, a szakértelemnek, precizitásnak és engedelmességnek az eredménye. (Az önkéntes ajándékok egybegyûjtését le kellett állítani, olyan bõkezûen adakoztak a szent mûre 2Móz 36,1 6.) Tanulságos, ahogy a kiküldött kémek megosztottsága átragad a népre még a tizenkét törzs közül választott fõemberek sem tudtak egymással egységre jutni az Úr ígérete ellenére, végül súlyos következménnyel jár az egységesség hiánya, mely a nép meg- 6 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

6 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN Sátán magának Jézusnak is alkut ajánlott a megkísértés pusztájában, hamis egységet, de a Megváltó határozottan elutasította ezt, sõt távozásra szólította fel a kísértõt, ami mutatja: a valódi egységnek lelki szabályai vannak, ezek hiányában az utak kettéválnak. osztottságához, elégedetlenségéhez vezet (4Móz 13. fej.). Józsué szintén egységben gondolkodó, határozott és karizmatikus vezetõ, aki szisztematikusan hajtja végre az isteni utasításokat, azonban a nép belsõ egységét itt is megbontja késõbb az idegen népek egy részének meghagyása, vízhordókká, szolgákká tevése, illetve az erkölcsileg nemkívánatos szövetségek megkötése. Szintén megragadható, ahogy a bírák korában egy-egy komoly reformáció sikere a nép összefogásán, engedelmességén múlott, nem önmagában a vezetõ hitén (Gedeon, Sámson, Sámuel próféta idején). A csodálatos gyõzelmek tanulságul szolgálnak arra nézve, hogy az Úrnál inkább számít háromszáz férfi egysége és hitbeli ereje, mint harminckétezer megosztott lelkületû ember (Bír 7,2 7). Megrázó történet a filiszteusok legyõzése, amelynek elõzménye is van: Izráel egész háza siránkozott az Úr után Elhányták azért Izrael fiai a bálványokat Összegyûltek Mispában, és vizet merítvén, kiöntötték az Úr elõtt, és böjtöltek azon a napon, s így szóltak ott: Vétkeztünk az Úr ellen. (1Sám 7,2 6) E közösségi eseménynek, Isten-keresésnek és hangosan, egymás jelenlétében is megfogalmazott, kimondott bûnbánatnak fényes gyõzelem lett az eredménye. Izrael visszaszerezhette elrabolt városait, és békesség lett Izraelben. De Izrael sajnos a más népeknél szokásos egységre vágyott hamarosan, így királyt választott magának. Ez késõbb a lelki-közösségi egység súlyos sérüléséhez vezetett, terület szerint is Salamon fia, Roboám uralkodásától kezdve (az ország kettészakadása). Emlékezetes az elsõ király, Saul cselekedete, amikor a mezõrõl érkezve, az ammonitákkal szemben tehetetlenné váló nép sírását hallva határozott lépésre szánja el magát, és a hadra fogható férfiakat mintegy felébresztette, felelõsségük tudatosítására késztette egy jelképes tettel (1Sám 11,7 8). Salamon késõbbi templomépítése talán a legkomolyabb szervezettséget és egységet igénylõ vállalkozás volt Izrael egész történelmében. Természetesen több példát is lehetne sorolni az egységes munka eredményességére nézve, de a legfontosabb Jézus törekvése az egymással vitatkozó-versengõ tanítványok egységéért, és fõpapi imája az övéi lelki közösségéért, amelyet az Atya és a Fiú szeretetben és igazságban való egybeforrásához hasonlított. Egyedül vagy egységben Van-e igény a közösség megvalósulására? Egy hívõ közösségen belül az egység nem formális, hanem belsõ igénybõl fakad. Annak a ráeszmélésnek az eredménye ez, hogy egymagunkban erõnknek és a kapott áldásoknak határa van. Az egymagában dolgozó hívõ embert továbbá az elbizakodottság is fenyegeti, kiszolgáltatottabbá válik, és minél több ideig tevékenykedik közösségtõl függetlenül, annál jobban elveszítheti a beilleszkedésre való készségét is. Az egységet az önzés, az alázat hiánya, az elbizakodottság és a bizalmatlanság szakíthatja szét. Fokozhatják a megosztottságot a le nem gyõzött kételkedések, személyes sérelmek, a hallott hírek továbbadása, az irigység, és számos, az emberi lélekben rejtetten megbújó jelenség, megtûrt gondolat. A legkisebb munkálkodó egység a kettesével végzett munka, de 3 12 fõ közötti egységes csoportok munkavégzése is igen hatékony, illetve fontos, hogy e missziócsoportok egyeztessenek egymással, összehangolják terveiket, kiértékeljék tapasztalataikat. Olyan ez, mint az egyenként összesodort szálakból font kötél, amelynek szálai együtt, egymásba kapaszkodva tartósabbak, erõsebbek, mint külön-külön, csupán egymás mellett. A lánc is különálló láncszemekbõl áll, összekapcsolódva mégis óriási terheket képes hordozni. Bárcsak az egység bibliai, lelki értelmezése kapcsán megszületne bennünk az igény a közösségi kapcsolatok ápolására, a közös munkálkodásra, az egyeztetésre. Ha elindulhatnánk a gondosságon, tervezettségen, sorrendiségen, megfelelõ kommunikáción alapuló, mégis nem merev, hanem a Lélek vezetését kérõ gyülekezeti és közösségi munkák, és az egyes munkálkodó kezek egymásra találnának, elõrehaladó ébredési folyamat, megújulás történhetne, s egymás hite által jobban épülhetnénk. Talán ugyanaz az út áll elõttünk is, mint Izrael elõtt: közösen megkeresni az Urat, és megvallani vétkeinket, s egészen égõ áldozatot vinni Istenünknek. Kötést tenni, együtt, egységben. Tóth Gábor AZ IDÕK JELEI 2010/1. 7

7 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN A Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, és megírattak a mi tanulságunkra, akikhez az idõk vége elérkezett. Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. (1Kor 10,11 12) könyvtári beszéd E llen G. White úgynevezett könyvtári beszédének elolvasása elõtt, lelki ráhangolódásként hasznosabb igét nem is olvashatnánk, mint Pál apostol fentebb idézett szavait. E kijelentés elõtt Pál felvázolja a pusztai vándorlás eseményeit, és hozzáfûzi azt a fontos tanulságot, hogy az események mindig a nép hitéletével voltak kapcsolatban. Isten nagy szeretetében gondoskodik arról, hogy a hitünket gyakorolni tudjunk. A nehézségek, kihívások, akadályok mind-mind azt szolgálják, hogy Isten elõtt és a világ elõtt be tudjuk mutatni, mit tanultunk tõle. Istenhez fordulva találunk valódi megoldást, vagy saját önzõ, jól kitaposott útjainkat folytatjuk? Az apostol figyelmeztet: tanuljunk a múlt hibáiból, hiszen Isten nem változott, Õ tegnap, ma és holnap ugyanaz marad. Szeretete változatlan, ereje és kegyelme ma épp olyan készségesen áll rendelkezésünkre, mint bármikor. Nem vagyunk más helyzetben, a mai körülmények legfeljebb annyiban különböznek, hogy a nagyobb világosság mellé összetettebb feladatok társulnak. Azonban sajnos sokszor nehéz a felfogásunk, nem vesszük észre sem a feladatot, sem a segítséget. Emiatt sokszor hitetlenkedünk életünk kisebb-nagyobb eseményi során. Pál figyelmeztetése tehát nekünk szól ma is érvényes, amikor Isten népe valóban a pusztai vándorlás végéhez közeledik. Aki Isten népe történetét vizsgálja, újra és újra meglepõ fordulatokra bukkan. Az egyháztörténelem jó esetben objektív módon és lelki megvilágításban mutatja nekünk népünk életének sötétebb és világosabb pillanatait. A hibákból tanuljunk meg, hogy õszintén, smink nélkül vizsgáljuk meg életünket, s térjünk egyenként és közösen Istenhez. A dicsõséges pillanatok láttán ébredjen istenfélelem a lelkünkben, amikor megértjük, mennyire nagy és hatalmas a mi Istenünk, és nála nincsenek akadályok ezen a világon, ha az adott lépés a megváltási tervet szolgálja. Nehéz feladat a saját egyházunk történelmét objektív módon vizsgálni. Ez nemcsak Magyarországon ütközik nehézségbe, hiszen van, aki az egyház hibáit felnagyítja, saját önigazult álláspontjának alátámasztására használja, van olyan is, aki Isten látványos áldásait szintén önigazolás céljából emlegeti. Ezek a hibák sajnos országtól, azok sajátosságaitól függetlenül mindenhol jelen vannak. Csak a kellõ, alázatos lelkülettel értékelhetünk, Pál apostol tanácsát figyelembe véve: Aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. A könyvtári beszéd azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert Isten határozottan bizonyságot tett általa az egyes szervezési és egyházszerkezeti hibákról. Ezekrõl nem szoktunk beszélni. Nem tanuljuk az iskolában, hogyan kell megszervezni az egyházat. Tapasztalataink sincsenek, hiszen ehhez túl rövid az életidõnk. Többnyire kell néhány nemzedék ahhoz, hogy a hibák mindenki számára nyilvánvalóvá legyenek. Ezért felbecsülhetetlenül értéke van ennek a beszédnek. A beszéd körülményeirõl, a történelmi összefüggésekrõl a következõket tudhatjuk: Az 1901-es generálkonferencia elõtt néhány hónappal Ellen G. White hazatért Ausztráliából. Kilenc éven át nem tartózkodott az Egyesült Államokban, jótékony befolyásának a hiánya sok mindenen érzõdött. Leveleket írt ugyan az egyházvezetõknek sok válsághelyzetben épp a megfelelõ pillanatban érkeztek Isten üzenetei, de sajnos sokan voltak olyanok is, akik inkább örültek annak, hogy Ellen G. White távol van. Az egyházvezetés egy kis csoport kezében összpontosult, világi elvek és elképzelések szivárogtak be az egyházba. Az intézmények mûködtetése, a folyóiratainkban képviselt szemlélet már-már olyan volt, hogy a világtól nem lehetett megkülönböztetni. Az egyház fellépése a misszióterületeken 8 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

8 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN tapasztalt óriási növekedés ellenére erõtlen volt, és számos meglevõ és leendõ, súlyos konfliktus melegágyát képezte (kiadóválság, szanatóriumválság, Kellogg-krízis stb.). A konferencia elõtti estén Ellen G. White a könyvtárban megtartott áhítat keretében a jelen levõ több mint ötven delegáltnak mondta el ezt a felejthetetlen beszédet, amely sok fontos tanácsot tartalmazott. Nem csupán elvekrõl beszélt, hanem egészen pontosan megnevezte a helytelen gyakorlatot is. Nem volt elnézõ senkivel, és a jelenlevõk, amint ezt késõbb egyes szemtanúk említették, sokkhatás alatt álltak. A beszéd hatására a konferencia már elfogadott napirendjét megváltoztatták. Másnap reggel a konferencia Ellen G. White felszólalásával kezdõdött, ezúttal már az összes megjelent küldött elõtt. Az egyház a konferencia végeredményébõl számos elemet a közelmúltig megtartott, más elveket azonban rövid idõn belül félretett. De ez már az egyháztörténelmünk egy további fejezete. Köbel Wolfgang Királyi hatalom Ellen G. White hozzászólásainak gyorsírásos feljegyzése az 1901-es generálkonferencián és a Battle Creek-i fõiskolai könyvtárban tartott összejövetelen 2. rész* M indaz a hatalom a rendelkezésünkre áll, amelyet zálogul kaptunk, amikor elköteleztük magunkat Isten mellett. Hatalom, amelyrõl a mennyben gondoskodtak: Isten kegyelmének minden eszközébõl, minden gazdagságából részesülnie kell minden munkásnak, aki az ügyhöz csatlakozott. Ezek mindegyike teljes mértékben Istentõl függ, és amikor kihagyjuk Istent és Jézus Krisztust a számításainkból, s engedjük, hogy öröklött és szerzett hibás jellemvonásaink bukkanjanak elõ, akkor hadd legyek õszinte nagyon sikamlós talajon állunk. Nem egyenes utakat készítünk a lábainknak, hanem kanyargós ösvényeket, hogy a sánta letérjen az útról és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Kimondhatatlanul sokba került a mennynek az, hogy Jézust nekünk adta. Végtelenül sokba került a mennynek, hogy Krisztus letette királyi öltözékét, királyi koronáját, és elhagyta magas tisztségét, s az Élet és a Dicsõség Fejedelme a földre jött azért, hogy megalázkodjon, és jobban összekapcsolhassa az emberit az istenivel mint egy lépcsõ, amelyre az ember felléphet. Ez nem emberi tett volt, hanem az emberi és az isteni összekapcsolódása, hogy az ember felléphessen arra a lépcsõre, és ennek köszönhetõen kedvezõ helyzetben állhasson Isten elé mivel Isten szent, megszentelt jelleme tölti be mindenki életét, aki az élet kenyerébõl eszik és a megváltás vizébõl iszik. Mindenki örök életet nyer, aki Krisztussal táplálkozik, aki befogadja igéit és megcselekszi azokat. Az ilyen ember Krisztusban van, és Krisztus õbenne. Így mutatták be nekem mindezt. De ha ezt mondjuk: Engem nem érdekel, és éppen ellentétesen cselekszünk a törvénnyel, amelyet Isten adott az Igéjében, akkor nem kapunk segítséget, és képtelenek leszünk bejutni a mennybe. Ezek tények, bárhogyan is gondolkodtok a szavaimról. Ne idézzétek a mondataimat, amíg nem tudtok engedelmeskedni a Bibliának. Amikor fogod a Bibliát, és életed táplálékává teszed, ételeddé és italoddá, jellemed építõkövévé, amikor képes leszel ezt megtenni, akkor jobban tudod majd, hogyan kapj tanácsot valamilyen kérdésben Istentõl. Itt van az Ige, * A könyvtári beszéd elsõ része lapunk 2009/4. számában jelent meg ( o.). A gyorsírás miatt a feljegyzés szövege az eredeti, angol nyelven is meglehetõsen töredezett, és gyakran nem teljes mondatokat tartalmaz. Ezért a fordítás során forrásként vettük figyelembe a generálkonferenciai bulletin április 10-ei számában megjelent cikket is, amely részben ugyanennek a hozzászólásnak a mondandóját tartalmazza kivonatosan, kerek, érthetõ mondatok formájában. A két szöveg összedolgozása során minden esetben az eredeti leírást tekintettük irányadónak. AZ IDÕK JELEI 2010/1. 9

9 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN a drága Ige, felmagasztalva elõttetek a mai napon. Többé ne arra hivatkozzatok, hogy Ellen White ezt vagy azt mondta, hanem ezt mondjátok: Így szól Izrael Istene, és tegyétek pontosan azt, amit Izrael Istene tesz, és amit Õ mond. Krisztus így szól: Az én Atyám cselekedeteit cselekszem. Azokat cselekszem, amelyeket láttam, hogy Õ cselekszik. A tettek és az érzelmek, amelyeknek tanúi voltunk, amikor láttuk, hogyan bánik Isten másokkal, a Krisztus vérén megvásároltakkal gondoljatok csak bele! Itt vagyunk, Urunk áldozata árán, a Megtartó Jézus Krisztus vérén megváltottak. Gondoljatok csak bele. Az életébe került. Értünk feszítették meg, és mégis ugyanaz a közbenjáró, aki a következõ pillanatban a mennybe helyezheti az embereket, oda állíthatja õket, ahol az Õ dicsõségének fénye ragyoghat rájuk tiszta sugarakban, õk pedig tudják, hogy a menny világossága náluk van. Ez nem érzelem, hanem élõ hit, amelynek az élõ Ige és az élõ Isten az alapja, és az Üdvözítõ, aki kihirdette József sírja fölött: Én vagyok a feltámadás és az élet. (Jn 11,25) Õ azt akarja, hogy fogadd be az elveit, minden kijelentése legyen a táplálékod: az elvei szerint élj de akik most vezetik az egyházat, sohasem fogják ezt értékelni. Alkalmat kaptak, megvoltak a próbáik, megkapták a nekik szóló figyelmeztetéseket, most pedig változásnak kell történnie. Adjatok nekik lehetõséget, hogy kimenjenek a munkaterületekre, és meglássák, mit jelent Isten kegyelmében küzdeni, ahogy azt Isten némely munkása teszi. Hadd lássák, mit jelent felépíteni valamit. Hadd menjenek el a föld távoli helyeire, hadd kezdjék látni, mit jelent a semmibõl létrehozni dolgokat. Amikor ezt teszik, meg fogják érteni, hogy Istennek megvannak a szolgái, a gyülekezete, amelyet a földön alapított, amelyet sok tag alkot, mégis egyetlen test. Látni fogják, hogy a mûben mindenhol az egyik résznek a másikkal egyesülve kell munkálkodnia, és annak egy másikkal, annak megint egy másikkal, s a menny aranylánca fûzi össze õket és egyáltalán nem szabad királynak lennie közöttük. Ne legyen olyan ember, akinek joga van azt mondani, hogy nem, te nem mehetsz oda, nem fogunk támogatni, ha elmész. Miért, mi közük a támogatáshoz? Õk teremtették elõ az eszközöket? Az eszközök Isten népétõl származnak, és az elhagyott munkamezõkrõl. Isten hangja azt mondta nekem, utasítsam ezeket a vezetõket, hogy menjenek a néphez, tájékoztassák a híveket a szükségletekrõl. Vonjanak be mindenkit a munkába, ahol éppen alkalmat találnak arra, hogy dolgozzanak, s építsék a mûvet mindenütt, ahol csak tudják. A munka elvégzésre vár. Tudni akarjuk, hogy elvégeztétek-e a munkát a bizottságaitokban. Itt vannak a bizottságok: hol vannak az emlékoszlopok? Amikor végigtekintünk a városokon, hol vannak az emlékoszlopok? Hol vannak a gyülekezetek, amelyek létrejöttek Isten dicsõségére? Hol vannak a munkások? Hálát adok Istennek, hogy vannak olyan területek, ahol folyik a munka, hálát adok Istennek az orvosi missziós tevékenységért, és minden emberért, akit kiképeznek erre az Úr Jézus Krisztus evangéliumával összhangban. Isten el fog hívni benneteket. Istennek helye van számotokra. Azoknak pedig, akik bármilyen formában az ifjúságért fáradoznak az iskoláinkban, a szanatóriumokban, vagy bárhol dolgozzanak is, egyetlen követ se tegyetek akadályként az útjukba! Az Úr kijelentette, hogy azokkal fog dolgozni, akik valóban munkálkodnak. (Arthur W. Spalding Percy T. Magan: Kiadatlan bizonyságtételek, o. Fordította: Stramszki István) 10 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

10 KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETÉBÕL Újra karácsonyi könyvterjesztés Budapesten Visszatekintés az elmúlt évekre Évekig a Liszt Ferenc tér volt karácsonyi könyvterjesztésünk színhelye. Terhet csak a hideggel való megbirkózás jelentett, hiszen a rendezõ jóvoltából ingyen kaptunk pavilont. Az õ távozásával számunkra is változtak a feltételek, új helyet kellett keresnünk. A Déli pályaudvaron nyílt lehetõség a folytatáshoz. Mintegy másfél évig voltunk jelen a Déliben a metrókijárattal szemben, asztalról árusítva könyveinket, kazettáinkat. Az ott munkálkodó testvérek szívét még ma is melegség járja át, visszaemlékezve az ottani tapasztalatokra. Karácsonytól függetlenül is folyamatos volt az érdeklõdés. Sajnos ez a lehetõség is lezárult a MÁV belsõ átalakulása miatt. A Bibliaiskolák Közössége Könyvkiadó és a budapesti gyülekezeteink öszszefogásával meg tudtuk fizetni ben a SYMA csarnoki (a Stadionok metrómegállónál) karácsonyi vásár díját. Kulturált környezetben lehettünk, de egyre csökkentõ látogatottsága és a magas bérleti díj miatt újabb helyet kerestünk. A következõ évben vállaltuk az utcai pavilont a Kálvin tér közelében, a Szabó Ervin Könyvtárnál, szintén a BIK Könyvkiadó és a budapesti gyülekezeteink anyagi támogatásával. Itt kedvezõbbek voltak az anyagi feltételek, de sokat dideregtünk, és a könyvek is sérültek az idõjárási viszontagságok miatt. Nehéz volt biztosítani a kétóránkénti váltáshoz is a munkatársakat. Ezután két év szünet következett. Nem volt, aki öszsze tudta volna fogni a munkát: naponta nyit-zár, rendez, pótol, szervezi a munkatársakat ben mindez megoldódott, de akkor az volt a kérdés, vajon hová menjünk? A Sugárban Évek óta halljuk, hogy az emberek a bevásárlóközpontokban vásárolnak, ám ilyen helyen még nem próbálkoztunk könyvterjesztéssel. Imával, hittel indultunk keresésre. Az Örs vezér térnél a Sugár áruházban voltak a legkedvezõbb feltételek. Ismét a BIK Könyvkiadó és a budapesti gyülekezeteink anyagi összefogásával valósulhatott meg a munka. Egy üres, kb. száz négyzetméteres üzlethelyiséget adtak ki a karácsonyi vásár idejére hét kereskedõnek : festménykiállás és -vásár, tönkölybúzatermékek, látásjavító szemüveg, ajándéktárgyak, egyedi sál, porcelánbabák és kézmûves termékek, valamint egy magyar feltaláló bemutatója alkotta a kínálatot a könyveink mellett. Kulturált környezet, meleg fogadott bennünket, és kellemes meglepetésként nem szólt zene a helyiségben. Nem igényelte a nyitás-zárás egy ember állandó jelenlétét, távirányítva is mûködött a munka. Ez erõt és idõt spórolt meg a szervezõnek. A többi kereskedõvel jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Kifejezték, hogy becsülik összetartó csapatmunkánkat, és lelkületünk jó hatással van rájuk. Személyes beszélgetésekre is sor kerülhetett, és közülük is többen vásároltak tõlünk könyveket. Mintegy negyven testvérünk vett részt a munkában, mindegyik budapesti gyülekezetünkbõl voltak jelentkezõk. Biztosak voltunk benne, hogy ez a hónap sok áldást rejteget majd számunkra, hiszen kincseinket az emberek tömegei elé tárhatjuk, és Isten majd elvezet hozzánk vásárlókat is, akiknek szíve már nyitott a befogadásra. Testvéreink számára is áldás lesz, hiszen a munka során Isten tapasztalatot ad mindenkinek. A reményteli indulás után nehéz hetek következtek, inkább nézelõdõk voltak, mint vásárlók. (A többi kereskedõnél is ugyanez volt a helyzet.) Alakultak beszélgetések, elhangzottak ígéretek a vásárlásra, de csak a második hét után kezdõdött meg igazán a vásárlás. Örömmel számolhatunk be AZ IDÕK JELEI 2010/1. 11

11 KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETÉBÕL róla, hogy a hónap végére forgalmunk meghaladta a 300 ezer forintot. A vásárolt könyvek mellé ajándék CD-t is adtunk, amely megszólíthatta a vásárlókat, és elérhetõségeinket is feltüntettük a borítón. 120 CD indult útjára. A vásárolt könyvek háromnegyede az életmóddal kapcsolatos kiadvány volt. Leginkább a Legyen néktek eledelül c. szakácskönyvsorozat fogyott, 28 darab. Az Új Életmód magazinból 23 fogyott el, a szeretetnyelvekrõl írt könyvekbõl 20 (fõleg a Gyerekekre hangolva és a Kamaszokra hangolva c. könyvek), Az agy csodálatos öngyógyító képessége c. könyvbõl 15, Az egészség 8 alapelve sorozatból 10, A magasvérnyomás-betegség természetes gyógymódjaiból 9, továbbá 8 darab a Krisztus bankója, 7 a Hazafelé, 7 Az E-számokról õszintén, 6 a Gyógyító megbocsátás, 5 A szeretet himnusza, 5 a Ha meghal az ember címû könyvekbõl és még sok kiadványunkból néhány darab. Imádkoztunk és imádkozunk, hogy Isten igazgassa az elvetett mag további útját, és majd gazdag legyen az aratás is. Megtapasztaltuk, ha vannak odaszánt szívek, Isten mindenkor utat tud nyitni üzenete számára olyan helyeken is, ahol mi nem gondolnánk. Érdeklõdõk és vásárlók Már az elsõ napon, kezdéskor megismerkedtem egy anyukával, aki egy nagyon akaratos kislányt nevel. Közel egyórás beszélgetésünk végén nevelési könyveket vásárolt, és komolyan érdeklõdött a fõiskolánk után. A második napon egy középkori hölggyel beszélgettünk, miután lassan olvasgatta az életmódkönyveinket. Kiderült, hogy a férje és a fia készteti arra, hogy reformosan fõzzön, süssön kenyeret stb. Megtette az elsõ lépéseket: megvásárolta az Életmód-változatás hétrõl hétre c. könyvünket, és a Reformszakácskönyvünket is. Ismerõsként búcsúztunk el egymástól, kezében a Benczúr utcai helyiségünk címével. Egy idõs keresztény házaspár visszatérõ vásárlónk volt, a Látók, szóljatok! nézõi voltak, és Tóth Gábor elõadásait is hallgatták. Õk bibliai és életmódkönyveket egyaránt vásároltak. Mindhárom felnõtt gyermekük részére is továbbadják, amit megértettek. Érezhetõ volt, hogy ugyanaz a Lélek munkálkodik bennük, mint bennünk is, noha más keresztény közösséghez tartoznak. Egy lelkileg megterhelt napon ért az a meglepetés, hogy két órán keresztül folyamatosan érkeztek az érdeklõdõk és a vásárlók. Ezt megelõzõen és ezután sem volt ilyen tapasztalatom. Isten valóban mindent jól intéz, tudja, hogy mikor mire van szükségünk. Tökéletes a szervezése! Jóniné Kalcsó Zsuzsa Az Ige hatalma Csak egy napot voltam ezen a könyvárusításon, mégis gazdag tapasztalatokkal tértem haza. Leginkább egy szintén ott árusító hölggyel folytatott beszélgetés volt rám mély benyomással. Igen jól tudtunk beszélgetni, és nagy örömömre szolgált a társasága. Döbbenetes volt látni, hogy Isten miként tudja az emberek gondolatait percek alatt elrendezni, és nagyon rövid idõn belül választ adni sok-sok, akár évtizedek alatt összegyûlt kérdésre. És mindezt egyetlen mondatból elindulva. A beszélgetés azzal kezdõdött, hogy tisztáztuk, mi a különbség a szabad akarat és a szabad választási képesség között, és már ez is elég volt hozzá, hogy azt mondja: nagyon sok mindent megértett abból, amit eddig nem tudott átlátni. Ezután még sok más téma szóba került, amire szintén csak egy-egy Bibliaverssel vagy történettel válaszoltam, segítségül híva mindazt, amit a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolán tanultam valaha (fõleg A boldogság törvénye címû könyvet). Mindehhez hozzájött annak a konkrét megtapasztalása, hogy minden embernek vannak olyan feladatai, amelyeket csak õ tud elvégezni. Sokan megfordultak ezen a vásáron mint könyvárusok, de ennek a hölgynek éppen arra volt szüksége, amit én nyújthattam neki. Többször elmondta, hogy a többiekkel folytatott beszélgetés nem érintette meg igazán, mert az egyéniségük nem volt összhangban, míg én pont úgy szóltam hozzá, ahogy õ azt képes volt befogadni és megérteni. Voltak viszont olyan érdeklõdõk, akikkel kapcsolatban én voltam tehetetlen, és a társaim tudták feltárni azokat a kincseket, melyeket az Úr ezeknek az embereknek adni kívánt. Két tanulság fogalmazódott meg bennem. Soksok ember van körülöttünk, akik õszintén, nagyon komolyan keresnek, de mivel még nem találtak rá a Bibliára, sehol sem kaptak valódi válaszokat a kérdéseikre. Nekik semmi másra nincs szükségük, mint hogy a Bibliában lévõ igéket, fogalmakat a maguk tisztaságában és rendszerében eléjük tárjuk, és ez el fogja végezni a maga hatalmas munkáját. Nagyon fontos elvégezni azokat a feladatokat és szól- 12 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

12 KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETÉBÕL ni azokat a szavakat, melyeket Isten ránk bízott, nem várva arra, hogy majd más (netán a prédikátor, Biblia-munkás stb.) megteszi helyettünk, mert egyáltalán nem biztos, hogy õrá van szüksége a hozzánk forduló érdeklõdõnek. Másrészt pedig ne akarjunk mindenkit mi megszólítani, s ne csüggedjünk el, ha nem a legjobban alakul egy beszélgetés, mert vannak, akikhez másvalaki tud szólni igazán, és nem mi. D. Egy-egy lépcsõfok Sok olyan érdeklõdõ fordult meg nálunk, aki már valahonnan ismerte a könyveinket: elõadásokról, a Benczúr utcából, reformboltokból stb. Közülük sokan célirányosan vásároltak. Számomra különösen értékesek voltak azok találkozások, amikor olyanok jöttek a pultunkhoz, akik elõször látták a kiadványainkat, és õszintén érdeklõdtek nemcsak a könyvek, hanem egy másféle életmód iránt is. Sokszor látom Isten bölcsességét és szeretetét, ahogyan az ilyen emberek életét irányítja. Esetenként mi is egy-egy lépcsõfokká válhatunk számukra Isten megismerésében, a megvásárolt könyvek pedig tovább folytatják bennük a már elkezdett munkát. Ünnepek elõtt az emberek sokkal nyitottabbak lelkileg. Személyes útkeresésüknek és küzdelmeiknek is hangot adnak. Ezt tapasztaltam egy év körüli hölgy esetében. Ránézett a kiadványainkra, rámutatott Reisinger János A lelkiismeret címû könyvére, és hozzátette, számára is fontos, hogy így éljen, de hogyan lehet ezt megvalósítani egy ilyen világban, ahol semmi sem errõl szól? Követhetõ példákra, gyakorlati megvalósításra vágyott. Ez volt keresésének a célja. Hogyan lehet ez valósággá az életében? Nem volt elég idõnk a beszélgetésre, mert a barátnõje sürgette. Próféciamagyarázat után is érdeklõdött. Reisinger János Bibliai próféciák korunkról címû könyvét ajánlottam. Közben azt is elmondta, hogy Isten iránti érdeklõdése miatt egy többéves társkapcsolata is megszakadt. Elõadásokat is ajánlottam számára. Egy igazán küzdõ, jóra törekvõ, értelmes lélek állt elõttem, és biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül állt meg a standunknál. Voltak, akik hosszasan elnézegették a könyveinket. Egy ötven év körüli férfi az elõadásaink iránt mutatott érdeklõdést, egy hasonló korú hölgy pedig lelkesedve mondta, hogy visszajön, mert több téma is érdekli. Volt, aki igés képeslap vásárlása közben beszélt a gyermekei érdekében folytatott imaküzdelmérõl. A képeslapokat kiteszem látható helyre, a hûtõre, hogy elolvassák mondta. A mellettünk árusító kereskedõk kedvesek, nyíltak, megbízhatóak voltak. Jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Hárman õszintén érdeklõdtek a kiadványaink iránt. Például a festményeket árusító kereskedõ Tóth Gábor Ne veszítsd el a csontjaidat! címû könyvét kölcsönözte ki egy kis idõre. Üres perceiben beleolvasgatott. Olyan típusú ember volt, aki százszor is meggondolja, mire adja ki a pénzét. Nemsokára lebetegedett. Továbbra is belenézett a kiadványainkba, míg végül egy Új Életmód magazin mellett döntött. Sokan érdeklõdtek az egészségügyi kiadványaink iránt: nálam a recepteskönyvek fogytak legjobban. Ezek mellett a magas vérnyomással kapcsolatos Agatha és Calvin Thrash-könyvbõl és Az agy csodálatos öngyógyító képessége címû könyvbõl is vittek. Pozitív meglepetésben volt részem egy harminc év körüli kereskedõvel kapcsolatban. Igen szûkszavúnak ismertem meg. Csak a közvetlen szomszédjával beszélgetett keveset, néha olvasgatott. Közös beszélgetéseken sem igen vett részt. Úgy tûnt, elvan a saját világában. Csak egy-két szót váltottunk az éppen aktuális napi árusításról. Néhány nap múlva a standhoz jött, rámutatott Vankó Zsuzsa Ha meghal az ember, hol van õ? címû könyvére, és hozzátette: Errõl biztosan tudsz valamit mondani. Meglepett, ugyanakkor örültem a lehetõségnek. Közben késztetést éreztem, hogy ne csak egy-két szóval válaszoljak, hanem logikusan vezessem fel az adott témát. Késõbb értettem meg: nem volt véletlen az, hogy logikus összefüggéseket kerestem számára, hiszen teljesen reálbeállítottságú volt (közgazdasági egyetemet végzett). Ebben a bõ egy hónapban jó volt szemlélni azt, ahogyan Isten a különbözõ típusú, személyiségû emberek életében munkálkodik. MM Sokat lehetett tanulni A Sugár üzletközpontban jó körülmények között lehetett az elmúlt év végén könyvevangelizációs munkát végezni. Talán csak egy hátrányt lehet említeni, hogy az árusítás helyét kívülrõl nem lehetett jól látni, és csak akkor fedezték fel az érdeklõdök, ha bejöttek a hat kereskedõnek helyet adó nagy üzlethelyiségbe. Ezen a hátrányon sokat javított a falra felszerelt Testi-lelki egészség reklámtábla. Sokat lehetett tanulni más kereskedõk megfigyelése nyomán, hogy miként lehet eredményesen eladni valamit. Persze láttam követésre nem méltó eseteket is. A vásárlók oldaláról azt tapasztaltam, hogy sokan érdeklõdéssel megálltak, de kevesen vásároltak. Az érdeklõdõknek is örülnünk kell, mert nem tudhatjuk, mikor térnek esetleg vissza vásárolni, vagy milyen benyomásokat szereztek, amelyek késõbb talán valamilyen változást segítenek elõ náluk. Én magam elõször biztatgattam az érdeklõdõket, hogy bátran vegyék a kezükbe a könyveket, folyóiratokat. Késõbb egy kis AZ IDÕK JELEI 2010/1. 13

13 KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETÉBÕL EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN idõ után megkérdeztem, hogy tudok-e valamiben segíteni? Milyen tartalmú könyvet keres, esetleg kinek keres, milyen korosztálynak? Ajánlhatok-e valamit? Azt tapasztaltam, hogy akik ezt elfogadják, azokkal könnyen beszélgetést lehet kezdeményezni, egy-egy ajánlott könyv kézbe adásával, bemutatásával. Ezzel a módszerrel többek érdeklõdését sikerült felkelteni, és akár több könyvet is vásároltak. Azok, akik valami okból mégsem vásároltak, hálásan megköszönték a segítséget, a tájékoztatót. Lehet, hogy késõbb visszatértek, de mivel mindig más testvérünk szolgált, ezt nem tudjuk felmérni. Úgy gondolom, ezek a tapasztalatok is segíthetnek bennünket a késõbbi ilyen irányú munkában, amelyet körültekintõ szervezéssel és a hely gondos kiválasztásával a jövõben is végeznünk kell. Közösen kérjünk ehhez Istentõl bölcsességet, és az Õ áldását. HT Ének és zene Isten házában Helyzetkép Hidason lakom, és én vezetem a falu kórusát. Nemrég volt a testvérem keresztsége, amelyre elhívtam a kórust, hogy énekeljenek. Nagy örömmel vállalták. Izgatott voltam, hogyan hat majd rájuk ez az esemény, hiszen a legtöbben még soha nem voltak adventista gyülekezetben. A következõ kóruspróbán meg is kérdeztem, hogy érezték magukat, mi tetszett a legjobban. Legnagyobb meglepetésemre sok egyéb mellett, ami széppé tette számukra ezt a napot, egyikük az ott elhangzó énekeket emelte ki, leginkább a 190-es számút (Én érted haltam meg ). Kérte, hogy ott rögtön énekeljük el. A szép dallama mellett megemlítette, hogy nagyon megható a szövege. Még a következõ próbán is elénekeltük, és azóta is gyakran emlegeti. Arra kért, dolgozzam át, hogy több szólamban is el tudjuk énekelni. Nem is gondoltam volna, hogy egy egyszerû közös éneknek, amelyet szinte unásig énekeltünk, ilyen hatása lehet a hallgatókra. És ha így is ilyen hatása van, mi lenne, ha lelkesen, a megváltás örömétõl áthatva énekelnénk? Bizony nem használunk ki minden lehetõséget, ami ebben a csodálatos, Isten adta mûvészetben rejlik! Könnyû felsorolni azokat a hibákat, melyeket gyakran elkövetünk. Úgy tûnik, jól ismert énekeink már nem hatnak úgy a szívünkig. Nem tudjuk õket igazi örömmel énekelni. Zenei szolgálatainkban is gyakran énekeljük és játsszuk ugyanazokat a darabokat, mert így nem kell olyan sok idõt próbával tölteni. Szintén nem kell sokat gyakorolni az ifjúság körében kedvelt felszínes, könnyû énekeket, az egyszerûségük miatt. Ezek éneklése gyakran a fiatalok lelkesedésébõl fakad, ami nagyon dicséretes, ugyanakkor a zenét túlságosan egyszerû szintre alacsonyítja le, és világias hatást sugároz. Bár nem az éppen ma divatos könnyûzene hangját üti meg, de nincs benne az a szent komolyság, amely egy valódi egyházi zenét jellemez. Úgy gondolom, Isten kívánalmaival összhangban van Kodály híres mondata: Legyen a zene mindenkié! Nagyon helyesen tesszük, amikor mindenkit hívunk a gyülekezet kórusába, amikor minél több testvérünkkel szeretnénk osztozni a közös éneklés örömében. De bármilyen szép is az, ha sokan vagyunk, nem hagyhatjuk, hogy nyers és hamis hangok vegyüljenek az éneklésbe. Isten házához nem méltó az éppen csak összedobott, félig megtanult ének, a pontatlan, ügyetlen elõadásmód. Ez gátat vet annak, hogy az ének lelki üzenetét befogadjuk, és átadjuk. A másik véglet, amikor magasan képzett zenészek lépnek fel az istentiszteletek alkalmával. Istenre kell terelnünk a figyelmet, és nem önmagunkra. Mindezekre a problémákra a késõbbiekben részletesen kitérek. A zene hûséges jelzõje bizonyos általános problémáknak a hitéletünkben ben az egyháztanács kiselejtezve és átdolgozva az Üdv- és adventi énekek anyagát, új énekeskönyvet szerkesztett, amelynek törzsanyagát protestáns korálok és zsoltárok alkotják. Ez a kötet, amelyet Hitünk énekei címen ismerünk és használunk, nagyon értékes. Legnagyobbrészt szép szövegek, jó fordítások, értékes dallamok és jó harmonizációk vannak benne. Egyetlen súlyos 14 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

14 fogyatékossága van, amelynek következményeibe születése pillanatában még senki sem gondolt bele: kevés olyan ének van benne, amely Jézus második eljövetelérõl, és az azt sürgetõ várakozásról szól. (Hogy ez ténylegesen ok vagy inkább következmény, annak fejtegetésébe most nem térhetünk ki.) A régi énekeskönyv lelkesítõ hangvételû, megszólító énekszövegei helyett a protestáns énekek méltóságteljes, de úgy érzem, kissé távolságtartó szövegei köszönnek ránk. Sok érvet lehetne felhozni a régi énekek zenei minõsége ellen, de azt senki sem tagadhatja, hogy a 40-es, 50-es évek és napjaink között micsoda szemléletbeli különbség van. A régiek elmondása szerint akkor a legtöbb adventista Jézus második eljövetelének feszült, örömteli várakozásában élt. Manapság nyilvános evangelizációkon szinte ki sem merjük mondani, hogy Jézus vissza fog jönni. Az énekeink is sokkal burkoltabban szólnak errõl. Ha egyáltalán énekeljük éppen azokat az énekeket. Egyetértek zenész testvéreimmel abban, hogy a régi protestáns zsoltárok és korálok egyszerûségükben, szépségükben, magasrendûségükben nagyon is a gyülekezetbe valók. Legtöbbjük valódi, mély hitrõl tanúskodik, és a szövegük a Bibliából van. De ha csupán ezeket énekeljük, ezeket tekintjük méltónak, akkor lehetnénk akár evangélikusok vagy reformátusok is. Így Jézus eljövetelét mi sem hirdetjük. Nemrég hallottam egy evangélikus toronyszentelõ igehirdetést, amely azt akarta bizonyítani, hogy egy templomtorony igenis prédikál. Nekünk is csak a templomtornyunk, a nevünk prédikál? Ha komolyan vesszük a misszióparancsot és a hármas angyali üzenetet, akkor nyíltabban kell vállalnunk, hogy hisszük és valljuk: Jézus eljövetele közel van, az ajtó elõtt. A szolgálat alapfeltétele Betelt az idõ, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. (Mk 1,15) Aki szereti a maga életét, elveszíti azt; és aki gyûlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen; s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. (Jn 12,25 26) Ellen G. White a következõket írja: Amikor valaki megtér Istenhez, erkölcsi ízlése megújul, indítékai megváltoznak, és azokat a dolgokat szereti, amelyeket Isten. A változhatatlan ígéretek aranyfonata egybeköti életét Jézuséval. Szeretet, öröm, békesség és elmondhatatlan hála hatja át a lelket. Ha Krisztusba oltattunk, ha rostról rostra egyesültünk az élõ szõlõtõvel, akkor ezt élõ gyümölcsök gazdag fürtjei bizonyítják. Ha kapcsolatban vagyunk a világossággal, akkor a világosság csatornáivá válunk, szavainkkal és tetteinkkel fényt árasztunk a világban. Az igaz keresztények össze vannak kapcsolódva a mennyel, a földdel, és a véges embert a végtelen Istennel összekötõ szeretet kötelével. A Krisztus arcán ragyogó világosság követõinek szívében is világít az Atya dicsõségére. (Szemelvények, I. köt., Az élõ szõlõtõvel egyesülve c. fej.) Hívõi életünk elsõ és legfontosabb feltétele az õszinte megtérés. Aki teljes életét átadja Krisztusnak, az élete minden területén olyanná akar válni, hogy Isten gyönyörködhessen benne. AZ IDÕK JELEI 2010/1. 15

15 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN Valaki elmesélte nekem, hogy korábban a magyar nótákat és a tánczenéket kedvelte. Persze tudta, hogy nem a legjobbak, mégis ezeket hallgatta legszívesebben, ezeket dúdolta magában munka közben. Aztán változás történt az életében. Beengedte a szívébe Krisztust, aki mindent megváltoztatott. A napirendjét, az emberekhez való hozzáállását, a beszédstílusát, a munkamorálját, és bizony a zenei ízlését is. Azóta eszébe sem jut könnyed, világias zenét hallgatni. Egyszerûn idõpazarlásnak tartja. Senki nem mondta neki, hogy hagyja abba a tánczenék hallgatását, és keressen helyette valami értékesebb, felemelõbb zenét. A késztetés belülrõl jött. Manapság szép, nemes énekeket dúdol, amelyek gyakran megvigasztalják, erõt adnak neki, ha elcsügged. Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. (Rm 12,1 2) tisztellek téged lanttal a te hûségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh Izráelnek szentje! Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, amelyet megváltottál. (Zsolt 71,22 23) Az ének örömünk és hálánk kifejezése. Nem hívõ, aki nem hálás Istennek, mert megváltotta õt. Az igazi, szívbõl fakadó öröm pedig lelkes és jól hallható. Ha megfogadjuk, amit a zsoltáríró mond, nem félünk az örömünk kifejezésétõl. Jakab apostol az imádsággal vonja párhuzamba az éneklést: Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dicséretet énekeljen. (Jak 5,13) Mire való a zene? Hallottam több olyan véleményt, melyek szerint ha már úgysem tudunk Istennek tetszõ, tökéletes zenét elõállítani, illetve nem tudunk megegyezni benne, hogy ez milyen, inkább ne is foglalkozzunk zenével. Zenét hallgatni otthon pedig kész idõpazarlás, és egyébként is meg lehet lenni nélküle. Azt kell mondanom, hogy ez a gondolkodás homlokegyenest Biblia-ellenes. Sátán minden egyes áldást, Isten minden ajándékát távol akarja tartani tõlünk. Pontosan tudja, hogy ha lemondunk az énekrõl, a zenérõl, az mekkora veszteség! Nézzük meg, hogyan üzen Isten nekünk az éneklésrõl a zsoltárokon keresztül: Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek! Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcsességgel. (Zsolt 47,7 8) Énekeljünk! De bölcsességgel. Tudnunk kell, hogy mirõl és miért énekelünk. Elsõsorban Istennek szóljon az ének, és csakis az Õ dicsõségére. A bölcsesség jelenthet komolyságot, megfontoltságot, hogy nem énekelünk akármit, ami szépnek tûnik, de valójában értéktelen. Azonban semmiképpen nem jelenthet komorságot. Örvendezzetek, ti igazak, az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. (Zsolt 33,1 3) Én is Hajdanában Izrael gyermekei a pusztán át vándoroltak, és útjukat szent énekek dallamával vidították fel. Isten ma is megparancsolja gyermekeinek, hogy énekekkel örvendeztessék meg zarándokéletüket. Az Úr Igéjének szavait énekek által rögzíthetjük emlékezetünkben a legjobban. Az ilyen énekeknek csodálatos hatalmuk van, mert megzabolázzák nyers, neveletlen természetünket, felüdítik gondolatainkat, felébresztik együttérzésünket, elõsegítik cselekedeteink összhangját, és számûzik a homályt, bánatot, balsejtelmet, amelyek megsemmisítik bátorságunkat és elgyengítik erõfeszítéseinket. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy szívünkbe vésse a lelki igazságokat. A szorongatott, a kétségbeesés határán álló hívõnek eszébe jut Isten néhány Igéje vagy egy régen elfelejtett, gyermekkori ének, és a kísértés elveszti erejét. Élete új célt kap, s bátorságot és örömöt tud adni másoknak is. Az ének nevelõ hatásának értékét soha ne veszítsük szem elõl. Énekeljünk otthonunkban kedves, tiszta énekeket, akkor kevesebbet szóljuk a megrovás szavait, inkább több reményt, vidámságot és örömöt árasztunk mindenfelé. Énekeljünk az iskolában, így a gyermeke- 16 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

16 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN ket közelebb vonjuk Istenhez, tanítóikhoz és egymáshoz! Az ének az istentisztelet szerves része, ugyanolyan fontos tényezõje a vallásos szolgálatnak, mint az ima. Sok ének valóban ima. Ha a gyermeket megtanítjuk ennek felismerésére, akkor többet gondol az énekelt szavak jelentõségére, és fogékonyabb lesz a befolyásuk iránt. Amikor Megváltónk a végtelenség küszöbéhez vezet bennünket, Isten dicsõségétõl ragyogó arccal szemlélhetjük majd a trón körüli mennyei kart, s megérthetjük dics- és hálaénekeit. Amikor az angyalok énekének visszhangja felcsendül földi otthonunkban, szívünket közelebb vonja a mennyei énekesekhez. Így a menny közössége már ezen a földön megkezdõdik számunkra. A mennyei dicséret alaphangját ezen a földön kell megtanulnunk. (Ellen G. White: Elõtted az élet, Költészet és ének c. fej.) Az idézett igékbõl és Ellen White szavaiból is kiderül, hogy az éneklés, a zene nem csupán az istentisztelet tartozéka: a mindennapjainkban ugyanolyan fontos szerepe van. Ugyanakkor a kettõ nem választható el egymástól. A gyülekezetben tanult énekek kísérhetnek minket egész héten, bátorítva, erõt adva a nehézségek között. Ebben az esetben valóban nem elengedhetetlenül szükséges a hétköznapi direkt zenehallgatás, de annak is áldásos hatása lehet, ha megfelelõen használjuk. Mit tehetünk? A Szentlélek vezetése által kísért megújulásra és reformációra van szükség. A megújulás és a reformáció két különbözõ dolog. A megújulás a lelki élet megelevenedését, az értelem és a szív erõinek megélénkülését, azaz a lelki halálból való feltámadást jelenti. A reformáció pedig újjászervezõdés: az elgondolások és tanítások, valamint a szokások és tettek megváltozása írja Ellen G. White (Szemelvények, I. köt.). Zenei életünk reformját nem zenei életünk reformjával, hanem személyes hitéletünk rendbetételével kell kezdenünk. Megújulni mindenkinek önmagának kell. Mindenki önmaga felelõs a saját lelki életéért. De ez a felelõsség kiterjed azokra az emberekre is, akiknek életünkkel, tetteinkkel vagy szavainkkal bizonyságot tehetünk arról, hogy Isten lakozik bennünk. Egy ilyen nagy feladatot nem szabad könynyelmûen venni. Térjünk vissza az elsõ részben említett problémákhoz. Ha valóban átadjuk Krisztusnak az életünket, akkor nem lesz kérdés az, hogy énekeink is szívbõl szólnak-e. Akinek mindig vannak Istennel szerzett tapasztalatai, annak mindig van oka hálaéneket énekelni. Ellen G. White a következõket írja: A zene a mennyei hajlékokban folyó istentisztelet része. Ezért törekednünk kell arra, hogy dicsénekeinkben, amenynyire csak lehet, megközelítsük a mennyei karok harmóniáját. A nevelésben a hang helyes képzése igen fontos tényezõ, ezért nem szabad elhanyagolnunk. Mert az ének éppen úgy szerves része az istentiszteletnek, mint az ima. Az emberi szívnek át kell éreznie az ének szent üzenetét, hogy helyesen tudja azt tolmácsolni. (Pátriárkák és próféták, A prófétaiskolák c. fej.) A zene nagy erõ lehet a jó szolgálatában, mégsem használjuk ki teljes egészében az istentiszteletnek ezt a részét. Az éneklés gyakran csupán ösztönös, vagy csak különleges alkalmakra korlátozódik, máskor pedig az énekesek rögtönöznek, és a zene nem gyakorolja a kívánt hatást a jelenlevõkre. A zenének szépsége, fensége és ereje legyen! Szálljanak fel a hangok a hódolat és dicsõítés énekeiben. Ha lehetséges, vegyetek segítségül hangszert is, hadd szálljon fel a dicsõséges muzsika Istenhez jó illatú áldozatként. (Bizonyságtételek, IV. köt.) A szép zenélés a mûvek kiválasztásával kezdõdik. Nagy felelõsség nyugszik azokon a testvéreken, akik kiválasztják az istentiszteletre szánt zenemûveket. Isten gyakran felhasználja a lelki énekeket arra, hogy megérintse a bûnösök szívét, és megtérésre vezesse õket. Az értéktelen zene viszont éppen ellenkezõ hatást vált ki: megtöri a lélek harmóniáját, és lerontja az erkölcsöt. Nagy gondot kell fordítanunk a zene kiválasztására. A zenei kultúrát igazán értékelõ ember kerül minden olyan dallamot, amely a jazz, rock vagy AZ IDÕK JELEI 2010/1. 17

17 EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN ezekhez hasonló vegyes mûfaj tulajdonságaival rendelkezik, és minden olyan nyelvezetet, amely ostoba vagy léha érzelmeket fejez ki. Otthonunkban, öszszejöveteleinken, az iskolában és a gyülekezetben csak jó zene szólaljon meg! (Gyülekezeti kézikönyv) Isten angyalai könnyeznek, amikor fel kell jegyezniük a hitvalló keresztények szavait és tetteit. Angyalok lebegnek egy ház fölött, ahol fiatalok jöttek össze. Ének- és zeneszó hallatszik. Keresztények gyûltek itt össze, de mit hallunk? Üres kis nótát, táncterembe illõt. Íme, sötétségbe borul a hajlék, mert az angyalok eltávoznak arról a helyrõl. Arcukon szomorúság ül. Figyeld, sírva fakadnak. Ezt láttam megismétlõdni néhányszor, a szombattartók soraiban ( ). Énekszó töltötte ki az órákat, melyeket imára kellett volna szentelniük. Sok szombattartó keresztény imádja ezt a bálványt. Sátán nem kifogásolja a zenét, ha felhasználhatja a fiatalok gondolatainak foglyul ejtésére. Bármi megfelel céljának, ami eltereli a gondolatokat Istentõl, és leköti az idõt, amelyet Isten szolgálatára lehetne szentelni. Azokat az eszközöket használja, melyek a lehetõ legerõsebben tartják kellemes elvakultságban a lehetõ legtöbb embert, míg hatalma megbénítja õket. Ha jóra használják, a zene áldás lehet, gyakran azonban Sátán egyik legvonzóbb eszköze a lelkek csapdába ejtésére. Amikor visszaélnek vele, büszkeségre, hiúságra és hiábavalóságra vezeti a megszenteletlen embert. Borzalmas átokká válik, amikor hagyjuk, hogy elfoglalja az áhítat és az ima helyét. A fiatalok összejönnek énekelni, s bár hitvalló keresztények, hiábavaló beszélgetésükkel és rosszul választott dalokkal gyakran szégyent hoznak Istenre és hitükre. Nincs ínyükre a szent zene. Felhívták figyelmemet Isten Igéjének világos tanításaira, amelyeket mellõznek. Az ítélet napján az ihletés szavai fogják elítélni azokat, akik nem engedelmeskedtek a világos tanításnak. (Ellen G. White: Bizonyságtételek, I. köt., o.) Kórustagok és zenészek A legtöbb gyülekezet zenei vezetõje bárkit szívesen fogad az énekkarba, mert szó szerint szükség van minden hangra. De gyakran látni gyülekezeti kórusokban nem megfelelõen öltözött barátkozót, énekelni kevéssé tudó testvéreket, vagy olyanokat, akik nem vesznek részt a próbákon, ezért bizonytalanul, ügyetlenül énekelnek. Az egyháznak nagy gonddal kell kiválasztania az egyház alapelveit helyesen képviselni tudó kórustagokat és zenészeket. Az énekkar tagjai és a többi zenész a gyülekezeti istentiszteleti szolgálatok alkalmával jól látható helyet foglalnak el. A szükséges képességek közül a tehetség csak az egyik. [Az énekkar tagjai] személyes megjelenésükkel és öltözködési módjukkal az erkölcsösség és illendõség példáját közvetítik. A példás jellemû, odaszentelt életû hívõk a megfelelõ öltözékkel, az istentiszteletek zenei szolgálataiban való részvételükkel pozitív befolyást gyakorolnak. (Gyülekezeti kézikönyv) Szolgálatunk legyen a legjobb, ami csak tõlünk telik! A példamutató öltözködés, a fegyelmezett viselkedés éppúgy hozzátartozik a szolgálathoz, mint az ének- és zenemûvek alapos megtanulása. Helyes, ha a gyülekezeti kórus nyitott újabb testvérek befogadására, de értsük meg és értessük meg, hogy milyen fontos ez a szolgálat: nem különleges képességû személyeket igényel, hanem olyanokat, akik átadták magukat Istennek, rászánták magukat erre a feladatra, és örömmel áldoznak rá az idejükbõl és energiájukból. A kórusvezetõ a gyülekezet lelkészével vagy a felszentelt presbiterrel szoros együttmûködésben gondoskodjon arról, hogy az egyes zenei szolgálatok összhangban legyenek a prédikáció témájával. A kórusvezetõ a gyülekezet lelkészének vagy felszentelt presbitereinek vezetése alatt áll, és nem végezheti tõlük függetlenül a munkáját. A kórusvezetõ nemcsak a felhasználni kívánt zenével, hanem az énekesek és zenészek kiválasztásával kapcsolatban is konzultáljon velük. (Gyülekezeti kézikönyv) Testvéreim, ez nem túlzás! Emlékszem még, amikor gyerek voltam, a hidasi uniós gyülekezet tagjai voltunk. Minden egyes szombaton az igehirdetés témájához válogattuk az énekeket és verseket. Akkor valahogy megoldható volt. Kis energiával és odafigyeléssel megoldható lenne ma is. Isten gyermekei ne kövessék a világ szokásait, amikor az embereket akarják elérni. Az összejöveteleken ne világi énekesek szolgáljanak, akik színpadi elõadással igyekeznek érdeklõdést kelteni. Hogyan várható el azoktól, hogy lélekkel és értelemmel énekeljenek, akiket nem érdekel Isten Igéje, akik sosem olvasták a Szentírást azzal a komoly vággyal, hogy megértsék igazságait? Szívük hogyan lehetne összhangban a szent ének szavaival? A mennyei kórus hogyan csatlakozhatna olyan zenéhez, amely csak formaság? (Ellen G. White: Bizonyságtételek, IX. köt.) A hivatásos zenészeknek különösen nagy a felelõsségük, mivel zenei tudásuk alapján õ képviselik a legmagasabb színvonalat. De a tudás és a tehetség mit sem ér alázat és odaszánás nélkül. Feltétlenül külön kell választani a gyülekezeti szolgálatot a világi fellépéstõl, és megtisztítani a zenét minden fölösleges érzelemkeltéstõl, hatásvadászattól, hogy beilleszkedjék az istentisztelet áhítatos légkörébe. Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, mintegy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mintegy azzal az erõvel szolgáljon, amelyet Isten ád, hogy mindenben dicsõíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsõség és hatalom örökkön-örökké. Ámen. (1Pt 4,10 11) Juhász Zsuzsa 18 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

18 LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG Politikai messianizmus és lelkiismereti szabadság A társadalomban eluralkodó válsághangulat nyomán könnyen felerõsödik akár a politikai, akár a vallási jellegû messianizmus. Ma globális szinten reálisan megalapozott a válságérzés, a krízisek halmozódása és súlyosbodása várható, s ezek nyomán világszerte számolni lehet a messianizmus elõretörésével. N apjainkban már tömegekhez jutnak el olyan információk, mint amilyet például egy napilapban olvashattunk nemrég: A klímakatasztrófa veszélyét épeszû ember nem kérdõjelezi meg A természettudósok között konszenzus van róla A kiváló ökológus, James Lovelock szerint a klímakatasztrófa száz éven belül elkerülhetetlenül bekövetkezik, és csupán félmilliárd ember éli majd túl Hirtelen, néhány év alatt bekövetkezhet a jelentõs átlaghõmérséklet-emelkedés. Márpedig ilyen rövid idõ alatt a természet és az emberi társadalom sem képes alkalmazkodni Lovelock szerint Afrikában és Ázsia nagy részén elviselhetetlen klimatikus viszonyokat teremt a felmelegedés, nem lesz élelem, milliárdszám indulnak migránsok a kevésbé forró vidékek, egyebek között Európa felé, s õket csak erõszakkal lehet megállítani. A konfliktusokat pedig járványok követik. Mindez már az unokáink életében bekövetkezhet. 1 Hogyan veszélyezteti a politikai messianizmus a lelkiismereti szabadságot különösen akkor, ha keresztény fogalmakkal ötvözött, és keresztény eszmékre hivatkozik? A politikai messianizmus olyan, szinte már vallásos hevületû várakozás, amely hirtelen kiteljesedõ jólétet, szellemi-erkölcsi újjászületést, gyors nemzeti felvirágzást vár egy politikai változástól, vagy valamely politikai vezetõtõl. Ha ezek a nagy reménységek az egyházi és világi hatalom szövetségére épülnek, óriási bizalom alakul ki abban, hogy az egyházak lelki-szellemi tõkéjét is hasznosító hatalom már biztosan nem vall kudarcot, mivel végre szétválasztja a jót és a gonoszt, illetve fölényesen legyõzi az utóbbit. Örültem, amikor rábukkantam egy könyvben Joó Sándor református lelkész (Cseri Kálmán elõdje volt a pasaréti egyházközség élén) még 1969-ben írt soraira: Ma világszerte erõsen foglalkoztatja a közvéleményt az a tény, hogy az erkölcsi élet területén általános bomlási folyamat tapasztalható. Újságcikkek százai foglalkoznak mindenütt a házassági hûség megrendülésének, a szülõk iránti tisztelet hiányának, a munkafegyelem lazulásának, a bûnözés növekedésének a világproblémájával. Az aggasztó jelenségekért sokan az egész világon tapasztalható szekularizáció növekedését teszik felelõssé. Azt mondják: azért lazultak meg úgy az erkölcsök, mert az emberek elfordultak Istentõl, vallástól, hittõl. Tehát csak egyetlen módon lehet megállítani a romlást, úgy, ha a legtisz- Jézus ezt mondta: Az én országom nem e világból való. Nem fogadta el a földi trónt. tább vallásnak, a keresztyénségnek az erkölcsi ideáljait újra érvényre próbáljuk juttatni a tömegek életében. Mindent el kell követni, hogy az örök vallási értékeket és törvényeket újra respektálják az emberek Sokan úgy gondolják, hogy össze kellene fogni a világ keresztyénségének, és egy közös keresztyén frontot kellene kialakítani az erkölcsi élet területén jelentkezõ veszedelmekkel szemben. Bármilyen kegyesen hangzanak is ezek a szavak és jelszavak, pontosan ez az, amit Jézus nem akar. Éppen az ilyen jelszavakat hangoztatók azok, akik Isten nevét hangoztatva, a keresztyénség zászlaját lobogtatva vonulnak azon a széles úton. Hogy mennyire távol áll Jézus lelkiségétõl bármilyen keresztyén ideológiai front kialakítása, megrendítõen mutatja az Õ megkísértése történetének az a része, amikor Sátán fölkínálta Neki az egész világot és annak országait. Ami azt jelentette, hogy bocsássa oda magát Jézus, a nevét, a tanításait, mint olyan programot, amit egy világural- AZ IDÕK JELEI 2010/1. 19

19 LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG mi törekvés alapjává lehetne tenni. Mintha azt mondta volna Sátán:»Te názáreti Jézus, a Te elveid, a Te keresztyénséged olyan nagyszerû, hogy ez kellene, hogy legyen az alapja az egész emberi kultúrának, az egész világnézetnek, így olyan hatalmas, széles utat nyithatnál magadnak, amelyiken a világ nagy tömegei mind követhetnének. Kár lenne neked keresztfán meghalnod, hiszen a világ ura is lehetnél. Neked remek programod van, valósítsd meg!«nagyon tetszetõs ajánlat, de ne feledjük el, hogy sátáni ajánlat volt, és Jézus elutasította. 2 Ellen G. White sorait is idézem: Ma a vallásos világban sokan munkálkodnak Krisztus földi, idõleges országának megalapításán. Azt szeretnék, ha Urunk e világ országainak uralkodója lenne: az udvarok, táborok, törvényszékek, paloták és piacok vezére. Elvárnák, hogy emberi hatalom által kikényszerített törvényeknek megfelelõen uralkodjék. S mert Krisztus most nincs itt személyesen, õk maguk intézkednek helyette, hogy végrehajtsák országának törvényeit. Egy ilyen ország megalapítására vágyott a zsidó nép is Jézus Krisztus napjaiban. Befogadták volna Jézust, ha hajlandó létrehozni egy ideiglenes uralmat, és kikényszeríti, amit õk Isten törvényének tekintettek, s õket akaratának végrehajtóivá és hatalmának részeseivé teszi. Õ azonban azt mondta:»az én országom nem e világból való.«(jn 18,36) Nem fogadta el a földi trónt. 3 Mit jelent a lelkiismereti szabadság? A lelkiismereti szabadság fogalmának meghatározása talán fölöslegesnek tûnik, hiszen a fejlett társadalmak alapvetõ jogként ismerik el. Mégis, újra meg újra meg kell fogalmazni. Az emberi természet ugyanis eredendõen egoista és erõszakos. A körülöttünk élõk lelkiismereti szabadságának a tiszteletben tartása bizonyos intelligenciát, erkölcsiséget, tudatosságot igényel. Ez a növény nem terem magától, mint a gaz, hanem termeszteni kell, és gondosan ápolni, hogy ki ne pusztuljon, mert igen sérülékeny. Rendszerint együtt emlegetik a lelkiismereti és a vallásszabadságot, de a kettõ nem ugyanaz. A vallások befolyása ma világszerte növekszik, és a vallási intézmények hallatják is hangjukat, szabadságot követelve maguknak az állam és a társadalom részérõl. A lelkiismereti szabadság mint egyéni alapjog sokkal inkább Hogy mennyire távol áll Jézus lelkiségétõl bármilyen keresztyén ideológiai front kialakítása, megrendítõen mutatja megkísértése történetének az a része, amikor Sátán fölkínálta Neki az egész világot és annak országait Nagyon tetszetõs ajánlat, de ne feledjük el, hogy sátáni ajánlat volt, és Jézus elutasította. Kijavított humanizmus veszélyeztetett. Keresztény szemlélettel megközelítve azt mondhatjuk, hogy a lelkiismereti szabadság antropológiai és teológiai megalapozású. Antropológiai alapja abban áll, hogy elismeri: az emberi lény lényegi meghatározója a gondolkodás, az erkölcsi ítélõképesség és a szabad választás. A három együtt alakítja ki a személyes lelkiismereti meggyõzõdést, és az ember csak akkor érzi jól magát a bõrében, akkor tud boldog és teljes életet élni, ha belsõ meggyõzõdései szerint cselekedhet. Ezért a lelkiismereti szabadság joga az élet jogával azonos súlyú alapjog. Teológiai alapozású is, mivel a bibliai Isten-kép szolgál hozzá mintául. Isten az abszolút igazság megtestesítõje, de senkire sem kényszeríti rá ezt a jót. Továbbá bûngyûlölõ és mindenható, mégsem hatalmi kényszerrel, hanem az igazságról való tanúságtétel eszközével küzd a hazugság és a bûn ellen (lásd: 2Kor 3,14; Jel 22,17; Lk 9,55 56). Egyfajta politikai messianizmust hirdet meg tulajdonképpen XVI. Benedek pápa Caritas in veritate (Szeretet az igazságban) 4 kezdetû enciklikája is, amely korunk válságaira kínál választ. Személyesen adta át e nagy jelentõségû dokumentumot az Egyesült Államok elnökének 2009 nyarán, válságkezelés céljából összehívott állam- és kormányfõi csúcstalálkozó után. Az enciklika nem csak belsõ egyházi köröknek kíván mértékadó útmutatásként szolgálni. Ez az ajánlás olvasható az elején: A püspököknek, papoknak és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek, a Krisztus-hívõ laikusoknak és minden jóakaratú embernek. Kérdés, hogy mennyien olvasták el és gondolták át alaposan a terjedelmes dokumentum tartalmát. Röviden így lehet összefoglalni a lényegét: Az enciklika a haladás vagy fejlõdés kérdésével foglalkozik, amely ma a válságok nyomán világszerte kutatott, vitatott téma. Bevezet egy új fogalmat, a transzcendens 5 humanizmus 6 fogalmát (24. o.). A válságok okát abban jelöli meg, hogy az Isten nélküli humanizmus szükségszerûen embertelen humanizmus, ennek a kudarcát éljük meg most. A civilizáció iránya alapvetõen nem rossz vagy hibás, de bele kell vonni Istent, mert nem valóságos humanizmus az, amely nem nyílik meg az Abszolút felé (21. o.). Az így kijavított humanizmus már biztosan sikeres lesz: Isten kimondta legna- 20 AZ IDÕK JELEI 2010/1.

20 LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG gyobb igenjét az emberre, éppen ezért az ember nem vallhat kudarcot, ha kitárulkozik az isteni hívás felé, hogy megvalósítsa a maga fejlõdését. (23. o.) A transzcendens humanizmusban mintegy összeolvad, azonosul egymással a profán történelem és az isteni üdvterv vagy üdvrend: Az ember földi tevékenysége, ha a szeretet inspirálja és tartja fenn, hozzájárul Isten egyetemes városának a felépítéséhez, amely felé az emberiség családjának története halad elõre. (11. o.) Az újból felfelé ívelõ fejlõdés iránti optimizmus alapja továbbá az emberbe, az emberi rendeltetésbe és képességekbe vetett hit. Ezért is logikus a transzcendens humanizmus kifejezés alkalmazása. Idézem ismét az enciklikából: A fejlõdés nélküli világ víziója az ember és Isten iránti bizalmatlanságot juttatja kifejezésre. Súlyos hiba lenne tehát alábecsülni az embernek azt a képességét, amellyel ellenõrzést gyakorolhat a fejlõdés torzulása felett, vagy egyenesen tudomást sem venni arról a tényrõl, hogy az ember a belsõ felépítettségénél fogva arra irányul, hogy több legyen. (18. o.) Az erkölcsi rendnek megfelelõ társadalmi rend Az enciklika konkrét társadalmi modellt is ajánl, mintegy új világrendként. Az errõl szóló részben megjelenik egy másik sokatmondó kulcskifejezés: az erkölcsi rendnek megfelelõ társadalmi rend. A legfontosabb részletek kivonatosan az enciklika 67. szakaszából: Sürgetõen szükséges, hogy létezzen olyan politikai világtekintély, amelyrõl már elõdöm, a boldog emlékezetû XXIII. János beszélt Az ilyen tekintélynek mindenki által elfogadottnak kell lennie, valóságos hatalommal kell rendelkeznie, hogy mindenki számára képes legyen megadni a biztonságot, az igazságosság megóvásával és a jogok figyelembevételével együtt A népek teljes körû fejlõdése és a nemzetközi együttmûködés megköveteli, hogy létesüljön egy magasabb szinten a szubszidiaritás elve szerint mûködõ nemzetközi rend a globalizáció irányítására, és ez képes legyen megvalósítani az erkölcsi rendnek megfelelõ társadalmi rendet ( o.) Nem nehéz kitalálni, hogy a transzcendens humanizmus és az erkölcsi rendnek megfelelõ társadalmi rend meghirdetése miképpen veszélyezteti a lelkiismereti szabadságot mint egyéni jogot. Nyilvánvaló, hogy nem mindenki istenhívõ, és nem egyféleképpen az, továbbá az erkölcsi felfogások, mércék is nagyon különbözõek. Kérdés tehát, hogy milyen vallási és erkölcsi alapon állna az a politikai világtekintély vagy új nemzetközi rend, amelynek valóságos hatalommal kell rendelkeznie és mindenki által elfogadottnak kell lennie. Értelemszerûen csak valamilyen egységes vallási és erkölcsi alapról lehet szó, annál is inkább, mivel határozott névelõvel beszél az enciklika az erkölcsi rend - rõl. Hogyan lehet összeegyeztetni a fenti kell kívánalmakat a másként vallásosak vagy éppen az ateisták lelkiismereti szabadságának tiszteletben tartásával? Az enciklika szól ugyan a jogok figyelembevételérõl, de az a konstrukció, amit a válság megoldására, kiküszöbölésére ajánl, nyilvánvalóan kizárja a lelkiismereti szabadsághoz való jog elismerését és érvényesítését. Látni kell tehát, hogy a keresztény fogalmakkal kombinált, keresztény mezben megjelenõ politikai messianizmus nem magyarországi jelenség, nem dilettáns naivitás vagy utópia, hanem igen komoly hátországa van. Ez azonban nem változtat azon, hogy a biblikus kereszténységgel, az eredeti keresztény eszmékkel, Jézus evangéliumával nem egyeztethetõ öszsze. Jézus két fontos kijelentése örökre mementó marad az ilyen modellekkel szemben: Az én országom nem e világból való. (Jn 18,37) Adjátok meg ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek! (Mt 22,21) Egyértelmû a szétválasztás szándéka, ami más okok mellett azért is annyira fontos, mert csakis a világi és az egyházi hatalom egymástól való elválasztása garantálhatja a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartását, ami az emberi méltóság és boldogság megóvása érdekében létfontosságú. Vankó Zsuzsa A keresztény fogalmakkal kombinált politikai messianizmus nem magyarországi jelenség, nem dilettáns naivitás vagy utópia, hanem komoly hátországa van. Mégsem egyeztethetõ össze az eredeti keresztény eszmékkel, Jézus evangéliumával. Jegyzetek 1 A Zsolnai László professzorral készült, Perverz kapitalizmus c. interjúból, Népszabadság, január Joó Sándor: A Hegyi beszéd. Budapest, 2006, o. 3 Jézus élete, o. 4 Az enciklikát magyar nyelven a Szent István Társulat adta ki (Budapest, 2009). 5 A megismerés határain túli, tapasztalat feletti (sokszor Istenre, az isteni valóságokra utalás). 6 Az embert, az egyéniség szabad fejlõdését középpontba állító szellemi irányzat (jelentése lehet: emberi képességekben bízó, emberi erõre támaszkodó gondolkodásmód). AZ IDÕK JELEI 2010/1. 21

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben