325. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "325. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM"

Átírás

1 A KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET az MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET közös rendezésében január 19-én tartandó 325. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM HAJÓS GYÖNGYI EMLÉKÉRE elıadásainak rövid kivonata 298. füzet Budapest

2 Hajós Gyöngyi szakmai méltatása Bánáti Diána, Gelencsér Éva Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Életének 60. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Hajós Gyöngyi, az MTA doktora, habilitált egyetemi magántanár, a KÉKI Táplálkozástudományi Osztályának vezetıje. Tudományos karrierjét 1969-ben az MTA Enzimológiai Intézetében kezdte, majd tıl a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet tudományos munkatársa, fımunkatársa, majd tanácsadója volt ben megbízást kapott a Biokémia Osztály vezetésére, majd az Intézet átszervezését követıen, a nevében megújult Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Táplálkozástudományi Osztályát vezette 2001-tıl elhunytáig. Személyében a fehérje kémia, a táplálkozástudomány és az elválasztástechnika, hazai és nemzetközi szinten elismert kutatója távozott körünkbıl. Már az 1980-as évektıl sikerrel alkalmazta az elektroforetikus technikákat az élelmiszertudomány, az élelmiszeripar és a minıség-ellenırzés több területén, úgymint: fehérjék szerkezetvizsgálata, fehérjék és peptidek elválasztása, élelmiszerhamisítások, idegen anyagok kimutatása, fajtanemesítés, különbözı eljárások, technológiák kimutatása óta oktatott és laboratóriumi gyakorlatokat vezetett elektroforetikus módszereken alapuló elválasztás-tudományi témákban a BCE Élelmiszertudományi Karán. Az egyetemi Tudományos Iskola tagjaként, osztályán nagyszámú diplomázó PhD hallgató és fiatal kutató munkáját irányította élelmiszertudományi témákban multidimenziós kromatográfiás és elektroforetikus technikák alkalmazásával. Számos hazai és nemzetközi együttmőködés keretében a funkcionálisan aktív fehérjék MS módszerekkel történı azonosítását sikerrel alkalmazta. Az MTA Élelmiszertudomány Komplex Bizottsága titkáraként, kiemelkedı sikerrel szervezte a Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszertudományi Komplex Bizottsága, a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet és a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület közös rendezésében negyedévente megrendezésre kerülı a Tudományos Kollokviumokat. A 325. Tudományos Kollokvium keretében tisztelettel és szeretettel adózunk emlékének és szellemi hagyatékának. A KÉKI saját halottjának tekintve búcsúzik. 2

3 A proteomika alkalmazási lehetıségei a gabonakutatásban Horváthné Szanics Enikı 1, Szabó Erzsébet 2 Süle Andrea 3, Hajós Gyöngyi 1 1 Táplálkozástudományi Osztály, Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet 2 VPOP Vegyvizsgáló Intézete 3 BIO-SCIENCE Kft. A molekuláris biológia központi dogmája a genetikai információ áramlását az élı szervezetekben a DNS-tıl az RNS-en keresztül a fehérjékig írja le. A legújabb technológiák azonban már alkalmasak arra, hogy ezen biomolekulák közti sokféle kölcsönhatásról és a genetikai információ-áramlás minden egyes lépcsıfokáról, az azokat befolyásoló specifikus körülményekrıl, így a környezeti hatásokról és a stressz helyzetekrıl információt nyerjünk. A proteomika kifejezést elıször 1995-ben használták egy sejt, szövet vagy szerv összes fehérjéjének kvalitatív és kvantitatív meghatározására. A proteomika számos bonyolult módszert kombinál a fehérjék azonosítására és mennyiségi meghatározására. A proteom összetételének láthatóvá tételére legfıbb módszer a kétdimenziós gélelektroforézis (2DE). Az elválasztott fehérjék azonosítására, szekvenciájuk meghatározására ma a nagy érzékenységő electrospray (ESI) és matrix assisted laser desorption ionisation time of flight (MALDI-TOF) tömegspektrométereket alkalmazzák, a peptide mass mapping és a tandem tömegspektrometriás (MS/MS) szekvenálási módszerekkel. A proteomika alkalmas módszer arra, hogy az élelmiszer-tudomány szempontjából jobban megérthessük az élelmiszerminıséget befolyásoló tényezıket, azokat az utakat, amelyeken a gének adott környezeti körülmények között expresszálódnak. A KÉKI Táplálkozás-tudományi Osztályán nyomon követjük: a búza és a tritikále fehérje-összetételének változását az érés során; különbözı érzékenységő búza- és tritikále fajták fehérje-összetételének változását emelt dózisú fungicid kezelés alkalmazását követıen; eltérı érzékenységő árpafajták hıstressz hatására adott válaszreakcióit az árpa csíranövényben a fehérje szerkezet szintjén. Vizsgálatainkkal hozzájárulunk a gabona minıségi és beltartalmi összefüggéseinek agronómiai, élettani, és genetikai hátterének jobb megértéséhez. 3

4 Új elválasztástechnikai módszerek a fehérjevizsgálatban, a LAB-ON-A-CHIP módszer alkalmazása Tömösközi Sándor, Balázs Gábor, Nádosi Márta, Szaniszló Tímea BME Vegyészmérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék A fehérjék jellemzése biológiai, biokémiai, táplálkozástani és szerkezetalkotó funkcióiból adódóan- egyre összetettebb feladatot jelent. A mennyiségi és a kémiai összetételi (aminosav-összetételi) adatok megismerése mellett hangsúlyossá vált a fehérjék finom szerkezetének és összetételének tanulmányozása (frakcióeloszlás, alegység-összetétel, fizikai szerkezet, stb.), a szerkezet és a funkció változásának követése különbözı közegben (pl. biológiai vagy éppen élelmiszermátrixban) és beavatkozások hatására (ph változás, vagy enzimes hidrolízis), valamint az összetételszerkezet-funkció közötti kapcsolatok feltárása. Ez a megismerési folyamat alapvetıen szükségessé tette a vizsgálati technikák folyamatos és egyre gyorsuló ütemő fejlesztését. Hosszú út vezetett a gélkromatográfia megjelenésétıl az elektroforézises technikák rutinszerő alkalmazásán át a nagy hatékonyságú kromatográfiás módszerek, vagy a nanotechnológiát használó kapilláris elektrofézises eljárások és mőszerek elterjedéséig. Dr. Hajós Gyöngyi és mindenkori csoportjának óriási érdeme, hogy az elmúlt évtizedekben - sokszor nem túl kedvezı körülmények között is - sikerült követnie ezt a folyamatot, beszerezni, kutatásokban alkalmazni és mások számára is hozzáférhetıvé tenni a fehérjevizsgálati technikákat és azt a tudásbázist, ami mindehhez kötıdött. Azt hisszük, kevés Kollégánk dolgozik ezen a területen, aki nem kért és nem kapott segítséget Tıle. Tisztelet és köszönet érte A vizsgálati módszerek fejlesztésének másik hajtóereje és iránya a rutinszerő alkalmazások lehetıségének biztosítása. A gyors, részben vagy teljesen automatizált méréstechnikák a kutatási folyamat idı- és költségigényét jelentısen csökkenthetik, hatékonyságát növelhetik. A rutin analitikai feladatok végrehajtásánál a megfelelı analitikai teljesítményjellemzık mellett a hatékonyság, gyorsaság, automatizáltság már szinte alapvetı követelmény. Ilyen feladat lehet pl. az élelmiszerekben található fehérjék forrásának feltárása, igazolása, allergén komponensek kimutatása, stb. Az elmúlt évekig a fehérjevizsgálatok rutinszerő, akár ipari körülmények között történı alkalmazásának elterjedését a módszerek összetettsége, a szaktudás és a megfelelı gyakorlat szükségessége, vagy éppen a veszélyes vegyszerek alkalmazása is gátolta. A kapilláris elektroforézis, illetve továbbfejlesztett változatának, a Lab-on-a-chip (LOC) technikának a megjelenése segítheti a fehérjevizsgálatok további terjedését, hagyományos és újabb területeken történı használatát. 4

5 A LOC egy hitelkártya nagyságú "analitikai laboratórium", melynek kialakítása az elmúlt néhány év eredménye. A mikrochip elektroforézisen alapuló technológia az eddigieknél lényegesen hatékonyabb analitikai megoldást kínál a DNS-ek és RNS-k vizsgálatához, a fehérjék méret szerinti elválasztásához, és az egyes alegységek azonosításához. Elıadásunkban az elméleti háttér áttekintését követıen egy konkrét alkalmazási példát, a búzák fehérjealegységeinek vizsgálatára és ennek eredményeit felhasználva- a fehérjealapú fajtaazonosítására alkalmas analitikai módszert mutatunk be. A kísérleti munka során elvégeztük a mikroanalitikai eljárás egyes lépéseinek továbbfejlesztését, a módszer validálását, az analitikai teljesítményjellemzıket befolyásoló módszertani és egyes környezeti tényezık hatásának vizsgálatát. Mindezek figyelembe vételével alakítottuk ki azt a számítógépes adatbázist, és értékelı rendszert, mely alkalmassá teheti a Lab-on-a-chip módszert a fajtaazonosítási feladatok napi gyakorlatba történı beillesztése. Mindez segítheti a fajtaazonos, vagy összetettebb minıségi követelményekhez kötött terményátvételt, de eszközt adhat a nemesítı és a gabonakémikus kezébe is a kapcsolódó feladatok megoldásához. A kutatómunkát az NKTH a Gazdaságorientált Agrárágazati Kutatások programban támogatja. (Projektazonosítók:Pannon minıségő búza fejlesztési program, GAK-ALAP ). Köszönjük a Kromat Kft. munkatársainak szakmai közremőködését, és a készülékháttér biztosítását, valamint Dr. Bezúr Lászlónak és Dr. Örsi Ferencnek (BME) az adatok értékelésében nyújtott segítséget. 5

6 A keresztallergia egészségügyi kockázata Polgár Marianne 1, Hajós Gyöngyi 2, Gelencsér Éva 3 1 Madarász utcai Gyermekkórház és Rendelıintézet 2 Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Élelmiszer-biztonsági Fıosztály, Táplálkozástudományi Osztály 3 Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Élelmiszer-biztonsági Fıosztály, Biológiai Osztály Keresztallergia esetében a szervezet a különbözı allergéneket azonosként ismeri fel, és ezekkel reakcióba lépve betegségi tüneteket vált ki. A kialakult gyakran súlyos tünetek elkerülése érdekében fontos a tápanyagok, és más allergének szerkezetének az ismerete, valamint az élelmiszerek csomagolásán az összetétel pontos feltüntetése. Az allergéneken az IgE molekula kötésének helyei az epitópok. Keresztallergia esetében az epitópok legalább részben azonos felépítést mutatnak, és alkalmasak egymás helyettesítésére az allergiás reakció kiváltásában. A táplálékok fehérjéi a legjelentısebb allergének, de a korábban kevésbé ismert peptidekhez kötıdı szénhidrát oldalláncok is képesek IgE molekula szintézisére és allergiás reakció kiváltására. Keresztreakció jöhet létre azonos és távoli állatfajok fehérjéi, növényi és állati eredető allergének, táplálék és inhalatív allergének, természetes, rekombináns és szintetikus allergének között. A táplálék allergének és a légúti allergének keresztreakciójáért a számos növényben (füvek pollenjénben, gyümölcsökben, zöldségekben) megtalálható 12-20kD molekulatömegő profilinek a felelısek. A profilinek panallergének, a pollennel szenzitizált egyének széles körével adnak reakció, gyakran orális allergia szindroma kialakulásáért felelısek. Az utóbbi években számos újabb növényi protein szerepe vált ismertté az allergiás reakció kialakulásában, így a prolamin szupercsaládba és a cupin szupercsaládba tartozó tárolási proteinek. A környezeti stressz hatására stress related proteinek alakulnak ki a növényekben, melyek szintén az allergiás folyamat kiváltásában játszanak szerepet. Ezek a fehérjék, gasztrointestinális és légúti szenzitizáció kialakítására egyaránt képesek. Dr. Hajós Györgyivel közös kutatási témánk volt, a különbözı gabonafélékben levı módosított fehérjék allergiás reakciójának vizsgálata. Ezek a vizsgálatok nem fejezıdtek még be, így a közös munkánk eredményérıl késıbb tudunk beszámolni. Éveken keresztül foglalkoztunk a leggyakoribb allergiát kiváltó állati eredető fehérjékkel. A diagnosztikus eljárások kifejlesztésén túl, melyek ma standardizált formában, kereskedelmi forgalomban vannak, cél volt a fehérjék allergén aktivitásának csökkentése. Ezek a vizsgálatok is sokat ígérıek voltak. Ezeknek a kutatásoknak a kapcsán végeztük el tehéntej-allergiás betegek szérumával, az emlıs állatok teje és a tejtermékeik közötti keresztreakció vizsgálatát immunoblot- és ELISA módszerrel. Eredményeink igazolták, hogy tehéntej-allergia esetében a kecske, juhtej stb. nem 6

7 válthatja ki a tehéntejet. A tehéntej pótlására csak az extenzíven hidrolizált fehérjét tartalmazó tápszer alkalmasságát tudtuk igazolni. A tehéntej-allergiások számára marhahús és ezekbıl készült húsipari termékek fogyasztása sem volt ajánlható, mivel kereszt reakciót lehetett igazolni tehéntej-allergiás egyén pozitív szérumával. A másik leggyakoribb és immunológiai szempontból a legaktívabb allergénnek, a tojásnak a vizsgálatához tojásallergiás egyén szérumát használtuk fel. Eredményeink valamennyi étkezési tojás kereszt reakciót adott, és még a tojással készült feldolgozott termék is a natív tojáshoz hasonló allergén aktivitással rendelkezett. A húsok közül a csirkehús allergén aktivitása alacsony volt, és nem adott keresztreakciót a tojásallergiás egyének szérumával. Ennek megfelelıen a csirkehús fogyasztása tojásallergia esetében egyes eseteket kivéve nem kontraindikált. Amikor egészségügyi kockázatról beszélünk, alapvetıen a kezelésben nélkülözhetetlennek tekintjük a tünetekért felelıs allergén kihagyását, figyelembe véve a kereszt reakció lehetıségét is. Alapvetı élelmiszerek eliminációja esetében biztosítani kell a hiányzó fehérje mennyiségi és minıségi pótlását, tekintetbe véve a változatosságot és az egyéni ízlést is. Súlyos anafilaxiás reakció veszélye rendszerint akkor áll fenn, ha a beteg számára az allergén nem ismerhetı fel, mivel adalékanyag formájában, rejtetten van jelen az élelmiszerben, és az élelmiszeren lévı címke nem tartalmaz minden összetevıt. További gondot jelenthet, ha az élelmiszer az elıállítás során az allergénnel kontaminálódott. Az allergiás egyén számára az egészségügyi kockázat csökkentéséhez nélkülözhetetlen az élelmiszereknek a pontos feliratozása és a mindenre kiterjedı betegtájékoztatás. Új élelmiszerek esetében pedig nemzetközi szabályozás szerint a szükséges, allergiára vonatkozó vizsgálatokat el kell végezni. Dr. Hajós Gyöngyivel 20 éven keresztül végeztünk együtt kutatómunkát, ebbıl a gyümölcsözı munkakapcsolatból ıszinte, jó barátság született. Kiváló szakmai tudását, kiemelkedı emberi tulajdonságait nem felejtjük el. 7

8 Új szemlélet a hüvelyes fehérjéket kísérı biológiailag aktív komponensek megítélésében Gelencsér Éva 1, Hajós Gyöngyi 2, Nagy András 1, Polgár Marianne 3 1 Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Élelmiszer-biztonsági Fıosztály, Biológiai Osztály; 2 Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Élelmiszer-biztonsági Fıosztály, Táplálkozástudományi Osztály; 3 Madarász utcai Gyermekkórház és Rendelıintézet A hüvelyes magvak különösen gazdagok olyan antinutritív és potenciálisan allergén fehérjékben, melyek hosszú ideg tartó, folyamatos etetetése a kísérleti állatokban a tápanyag hasznosulás elmaradását, gyenge növekedési erélyt, csökkent emészthetıséget és felszívódást, a tápanyagok lassabb továbbítását a tápcsatornában, a vékonybélfal szerkezeti változását és károsodását, illetve kóros hasmenés kialakulását eredményezik. A megfigyelések azt mutatták, hogy amennyiben ezek a fehérjék fiziológiailag aktív formában élik túl a tápcsatornában történı vándorlást, kémiai szerkezetük meghatározó az olyan fiziológiai hatások kialakulásában, mint pl.: fokozott endogén eredető fehérje kiválasztás a vékonybélbe és vizelettel ürülı N-veszteség; plazma aminosavak koncentrációváltozása; plazma lipidek módosulása és koleszterinszint csökkenés; tartalékfehérjékkel szembeni kóros immunreakciók. Mivel a magas hımérsékleten történı hıkezelés a fehérjék többségét denaturálja, ezért e komponensek negatív hatásának csökkentésére elsısorban hıkezeléses eljárásokat alkalmaznak. Új típusú, kíméletes vagy nem hıkezeléses eljárásokat is sikerrel alkalmaznak, mint a fermentáció, csíráztatás, géncsendesítı biotechnológia eljárások. Megindultak a tápcsatornával összefüggı táplálkozási és immunológiai jellegő kutatások is. Ezen belül is az anyagcsere, illetve a luminális antigénekkel szemben kialakult immunválasz minıségének befolyásolása kapott hangsúlyt a humán és takarmányozási célú hasznosításban. Dr. Hajós Gyöngyi, az elismert fehérje kutató, a tudományos iskolateremtı és a mintegy negyedszázadot átölelı közös kutatásainkban munkatárs és barát emlékének szentelt elıadásunkban a tápcsatornát funkcionálisan és immunológiailag aktív formában túlélı szója lektin és proteináz inhibitorok kockázat-elıny értékelésének új szempontjait ismertetjük, melynek során új vizsgálati módszerek és költségkímélı eljárások fejlesztése vált lehetıvé. 8

9 Az S-adenozil-L-metionin S-metilcsoportjának különleges reakciói Tyihák Ernı 1, Móricz M. Ágnes 2, Ott G. Péter 1, Kátay György 1, Király-Véghely Zsuzsa 1 1 MTA Növényvédelmi Kutatóintézete 2 ELTE Kémiai Technológiai és Környezeti Kémia Tanszék A fehérje-aminosavak között az L-metionin (Met) egyedülálló helyet foglal el. Hajós Gyöngyi és munkatársai szisztematikus munkával az enzimatikus módosítást (pl. a Met fokozott beépülését), mint eszközt használták az élelmiszerfehérjék minıségének és veszélytelenségének a biztosításához. Hajós Gyöngyi emléke és tudományos teljesítménye elıtt tisztelgı elıadásunkban a Met aktivált formája, az S-adenozil-L-metionin (SAM) S-metilcsoportjával kapcsolatos kutatási eredményeinket foglaljuk össze. Ismeretes, hogy a SAM szolgál metil-donorként valamennyi enzimatikus transzmetilezési reakcióban, beleértve a DNS-metilezést is. Vizsgálati eredményeink kizárják metil-kation vagy -gyök létét az enzimatikus transz-metilezési reakcióban, mivel az a SAM S-metil-csoportjából képzıdı metanolon át a formaldehid (HCHO) képzıdéséhez kapcsolódik. Megállapítottuk patkányvesébıl izolált, tisztított hisztamin-metiltranszferáz (HNMT) segitségével, hogy a SAM radioaktiv S-metilcsoportjából radioaktiv formaldemeton képzıdött dimedon, mint HCHO befogó molekula jelenlétében a hisztamin N-metil-hisztaminná történı enzimes átalakítása során. A HCHO eltávolítása a reakcióelegybıl a transz-metilezés arányos elmaradását eredményezte. Sikerült bizonyítani azt is, hogy a hisztamin enzimatikus transz-metilezésében az L-arginin guanidincsoportja kulcsszerepet játszik, ugyanis az enzimfehérjében levı L-arginin molekulák guanidincsoportjának módosítása (blokkolása) teljesen meggátolta az N- metil-hisztamin képzıdését, azaz az enzimfehérje részt vesz az enzimes metilezésben. Abból a ténybıl kiindulva, hogy a SAM S-metilcsoportjából metanolon át HCHO képzıdhet, feltételeztük a SAM antibiotikus hatását, amelyet összehasonlításban az S-metilcsoport nélküli S-adenozil-L-homocisztein (SAH)-nel komplex bioautográfiás rendszerben vizsgáltuk. Megfigyeltük a SAM antibiotikus hatását pl. a Pseudomonas savastanoi-val szemben, mely reakciót a SAH esetében nem tudtunk kimutatni.. A rendszer alkalmas kölcsönhatási reakciók végrehajtására. Ennek során L-arginint, glutationt adagolva a mikrobatenyészethez, arányosan csökkent a SAM antibiotikus hatása, míg a Cu(II)-ionok, mint HCHO-mobilizáló, -koordináló ionok hatására a SAM antibiotikus hatása nıtt. Különösen érdekes, hogy ózon befogó molekulák, mint az indigókármin, vagy az R-(+)- limonén adagolására a SAM antibiotikus hatása az adagolt befogó molekulák mennyiségével arányosan csökkent. Az ózon képzıdése a SAM kromatográfiás foltjában a szingulett oxigén víz oxidációjából eredeztethetı. Eredményeink megerısítik, hogy a Met aktivált formája kulcsszerepet játszik a biológiai világban, ami nagyrészt S-metilcsoportjának különleges reakcióin keresztül érvényesül. 9

10 Az MTA ÉKB elnökének zárszava Farkas József Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Tisztelt Emlékkollokvium! Engedjék meg, hogy az elıadások befejeztével az Akadémia Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottsága elnökeként köszönetet mondjak kollokviumi elnökünknek, elıadóinknak, a kollokvium szervezıinek és minden jelenlévınek, akik részt vettek ezen a szakmai megemlékezésen. Hajós Gyöngyi a Komplex Bizottság titkáraként kollokviumaink megújítója, fáradhatatlan szervezıje és mindenkor aktív részt vevıje volt. Váratlan és oly fájdalmasan korai halála elıtt csupán két nappal, a Corvinus egyetemi kollokviumunkon is kitőnı elıadással járult hozzá közös szakmai példaképünk, Vas Károly emlékének a megırzéséhez. Gyöngyi is nagyon hiányozni fog, emlékét további kollokviumaink szellemében is ırizni fogjuk. Hajós Gyöngyinek az MTA ÉKB egyéb tevékenységeit illetıen ugyancsak sokat köszönhetünk. Önzetlen munkaszeretetét, hivatástudatát sok év óta, bár megszakításokkal, kutatóintézeti kollégájaként személyesen ismerhettem és becsülhettem. Örömmel tapasztalhattam tudományos tevékenységének nemzetközi elismertségét is. Nagyra becsültem együttmőködési készségét, fiatal munkatársai iránti felelısség-érzését, gondoskodását, sorsukkal kapcsolatos aggodalmát, amit beszélgetéseink során többször tapasztalhattam. Tiszteltem azért is, mert az egyetemekrıl hozzá forduló doktoranduszoknak mindig minden segítséget megadott. Csodáltam szakmaszeretetét, azt az aktivitást, amellyel például az Akadémiai Kiadónál remélhetıleg megjelenı, jelentıs új, alapvetı élelmiszerkémiai könyv, az élelmiszerösszetevık kémiája megírását kezdeményezte, szerkesztésének nagy munkáját végezte, a szerzık közé nagynevő magyar kémikusokat, közöttük az Akadémia Kémiai Osztályának több tagját és számos vezetı élelmiszer-tudományi és táplálkozástudományi szakembert megnyert. E könyv záró-fejezete volt legutolsó személyes együttmőködésem nekem is vele. Ez a könyv, s Hajós Gyöngyi más alkotásai maradandó emlékei lesznek a magyar élelmiszer- és táplálkozás-tudománynak, amit tudásával, munkájával és egyéniségével oly híven szolgált. Emlékét megırizzük! 10

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT Írták: Szerkesztette: Bánáti Diána Budapest 2006. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET.

KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET. KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és a BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KARA közös rendezésében

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 1 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudomány Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék 2 Wessling Hungary Kft., Élelmiszervizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Bioinformatika 2 10.el

Bioinformatika 2 10.el 10.el őadás Prof. Poppe László BME Szerves Kémia és Technológia Tsz. Bioinformatika proteomika Előadás és gyakorlat 2009. 04. 24. Genomikavs. proteomika A genomika módszereivel nem a tényleges fehérjéket

Részletesebben

Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz

Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz Dr. Schlosser Gitta tudományos munkatárs MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport MedInProt Tavaszi Konferencia

Részletesebben

Az élelmiszerallergia kialakulásának immunológiai háttere, főbb élelmiszerallergének és keresztallergének. Dr. Gelencsér Éva, főosztályvezető

Az élelmiszerallergia kialakulásának immunológiai háttere, főbb élelmiszerallergének és keresztallergének. Dr. Gelencsér Éva, főosztályvezető Az élelmiszerallergia kialakulásának immunológiai háttere, főbb élelmiszerallergének és keresztallergének Dr. Gelencsér Éva, főosztályvezető Témakörök Az élelmiszerallergia és népegészségügyi kockázata

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,

Részletesebben

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010.

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén, mint esszenciális nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén előfordulása a környezetünkben A szelén esszenciális mikroelem, azonban élettani hatása

Részletesebben

A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi

A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi ajánlás közétkeztetık számára jelentıs változásokat hoz A közétkeztetésrıl, az OÉTI által végzett országos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, BME Vegyészmérnöki Kar,

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 (minden téma külön lapra) 2010. június 1. 2012. május 31. 1. Az elemi téma megnevezése Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM A NAIK ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET közös rendezésében 2015. szeptember 25-én tartandó

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet, a Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet és a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Korszerű tömegspektrometria a biokémi miában Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Tematika Bevezetés: ionizációs technikák és analizátorok összehasonlítása a biomolekulák szemszögéből Mikromennyiségek mintaelőkészítése

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Richter Gedeon Nyrt.

Richter Gedeon Nyrt. Vállalati K+F, technológiai igények bemutatása: Richter Gedeon Nyrt. Gyógyszeripari K+F, együttműködések egyetemi / akadémiai kutatóhelyekkel: Richter Gedeon Nyrt. ELTE INNOVÁCIÓS NAP BUDAPEST 2007. JANUÁR

Részletesebben

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34 -06 Farmakológus szakasszisztens feladatok A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA Novák-Nyitrai-Hazai A tankönyv elsısorban szerves kémiai szempontok alapján tárgyalja az élı szervezetek felépítésében és mőködésében kulcsfontosságú szerves vegyületeket. A tárgyalás-

Részletesebben

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Szántó-Egész Réka 1, Mohr Anita 1, Sipos Rita 1, Dallmann Klára 1, Ujhelyi Gabriella 2, Koppányné Szabó Erika

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

Élelmiszer-tudományi kutatások a biztonságos élelmiszerekért. Gelencsér Éva, Beczner Judit, Daood Hussein

Élelmiszer-tudományi kutatások a biztonságos élelmiszerekért. Gelencsér Éva, Beczner Judit, Daood Hussein Élelmiszer-tudományi kutatások a biztonságos élelmiszerekért Gelencsér Éva, Beczner Judit, Daood Hussein ELŐZMÉNYEK 1959-1966 Dr. Török Gábor Hosszú távú és/vagy interdiszciplinális alap és alkalmazott

Részletesebben

Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei

Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei Dr. Friedrich László Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék

Részletesebben

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET MŐSZAKI KÉMIA Anyagmérnök MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2009 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyzı, óraszám,

Részletesebben

Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Szerves és Biológiai Vegyipari Szak

Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Szerves és Biológiai Vegyipari Szak Dr. Nagyné Sárdi Éva tudományos tanácsadó Kertészettudományi Kar Genetika és Növénynemesítés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1968-1973 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Szerves és

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET közös rendezésében 2005. december 15-én tartandó 322. TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban Nagy Gábor Zsolt 1,2 - Simonné Dr. Sarkadi Livia 2 1 Eszterházy Károly Egyetem, Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont 2 Szent István Egyetem, Élelmiszerkémiai

Részletesebben

Kapilláris elektroforézis lehetőségei. Szabó Zsófia Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály

Kapilláris elektroforézis lehetőségei. Szabó Zsófia Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály Kapilláris elektroforézis lehetőségei Szabó Zsófia Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály Elektroforetikus elválasztás alapja: az oldott anyagok elektromos térben különböző sebességgel

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 1. 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 1 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

Szójamentes új növényi alapú élelmiszerek fejlesztése. GAK pályázat eredményei Nyilvántartási szám: GAK-ALAP1-00154/2004

Szójamentes új növényi alapú élelmiszerek fejlesztése. GAK pályázat eredményei Nyilvántartási szám: GAK-ALAP1-00154/2004 Szójamentes új növényi alapú élelmiszerek fejlesztése. GAK pályázat eredményei Nyilvántartási szám: GAK-ALAP1-00154/2004 Résztvevők: VIRECO Kft. Konzorciumvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval. Feigl Viktória

Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval. Feigl Viktória Budapesti Mőszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Mezıgazdas gazdasági gi Kémiai K Technológia Tanszék Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval Atkári Ágota (BME) Uzinger

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A piacok helyzete és s lehetıségei a hazai élelmiszerellátási si láncbanl Szabó Dorottya Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A válság hatás a kiskereskedelemre, Szent István Egyetem,

Részletesebben

1. A tudományos /doktori/ állandó bizottság tisztségviselői: Dr. Halász Anna elnök Dr. Salgó András társelnök

1. A tudományos /doktori/ állandó bizottság tisztségviselői: Dr. Halász Anna elnök Dr. Salgó András társelnök Az MTA Élelmiszer-tudományi Bizottság 2012. évi beszámolója A tudományos /doktori/ állandó bizottság 2012. évi tevékenysége: A beszámolási időszak az új munkabizottságok megalakulásával indult, mivel az

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2447-06 Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új kollégája a mai napon átveszi Öntől a fehérje ELFO vizsgálatokat. Magyarázza el kollégájának a vizsgálathoz szükséges tudnivalókat! Magyarázatában térjen ki a következőkre: - a szérum fehérje

Részletesebben

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Varga Eszter IV. éves gyógyszerészhallgató DE-GYTK GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI TANSZÉK Témavezető: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető, egyetemi

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE

KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS i A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 2016. október 3. A Látogató Bizottság elnöke: Zwickl András mővészettörténész,

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK Dr. Pécs Miklós Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 Glikozilálás A rekombináns fehérjék

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?)

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) Lásztity Radomír Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. PILZE-NAGY KFT. Tevékenység: Laskagomba termesztés Laskagomba

Részletesebben

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése BME Prezentáció Budapest, 2000. A téma aktualitása Magyarország energiapazarló az energiahatékonyság jó üzlet új szolgáltatások jelentek meg a piacon

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna egyetemi docens Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 ELTE TTK, biológia-kémia szakos tanár Tudományos fokozatok, címek:: 1974, dr. univ ELTE TTK 1987, kandidátus (CSc) MTA 2000, Dr.Habil ELTE TTK

Részletesebben

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05. Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk OÉTI SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS 2006. február 1. Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk Biztonság Mint tudjuk, az élelmiszer-adalékanyagokat szükségszerően alkalmazza

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4

Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4 Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4 (Fordította: Barta Emil) A bórax, magnézium-karbonát, kálium-karbonát és nátrium-nitrit

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Biotechnológiai gyógyszergyártás

Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszergyártás Dr. Greiner István 2013. november 6. Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszerek Előállításuk és analitikájuk Richter és a biotechnológia Debrecen A jövő

Részletesebben

100% Whey Protein 1000g vanília

100% Whey Protein 1000g vanília 100% Whey Protein 1000g vanília Tejsavófehérje koncentrátum. 1 / 5 Értékelés: Még nincs értékelés Ár: Fogyasztói ár: 4500 Ft Kedvezmény: Tegye fel kérdését a termékr?l Leírás A fehérjék fontossága: Az

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUM A KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET AZ MTA ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA és a MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET közös rendezésében 2009. november 27-én tartandó

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

Könyvtári kölcsönzések kezelése

Könyvtári kölcsönzések kezelése Könyvtári kölcsönzések kezelése Célkitőzés Feladatunk egy egyetemi könyvtár kölcsönzéseit nyilvántartó rendszert elkészítése, amely lehetıséget nyújt a könyvtár tagjainak, illetve könyveinek nyilvántartása.

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

(SOILUTIL) Nemzeti Technológiai Program

(SOILUTIL) Nemzeti Technológiai Program TALAJJAVÍTÁS HULLADÉKOKKAL (SOILUTIL) Nemzeti Technológiai Program TECH_09-A4-2009-0129 I. Munkaszakasz eredményeinek összefoglalása A beszámolási idıszak tényleges kezdési és befejezési ideje: 2009. 09.

Részletesebben