Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata A köztisztviselık jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXVI. törvény 106. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Közszolgálati Szabályzatot az alábbiak szerint adom ki: I. fejezet A szabályozás célja 1) A köztisztviselık jogállásáról szóló többször módosított évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) elıírásainak megfelelıen a Közszolgálati Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza azokat a tárgyköröket, amelyek a hivatali szervezet vezetıjének (a továbbiakban: jegyzı) általános szabályozási hatáskörébe tartoznak. 2) A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselıi kötelesek betartani az egyes tárgykörökre vonatkozó szabályokat. 3) A Hivatal köztisztviselıi a Szabályzatban rögzített juttatásokra a közszolgálati jogviszonyuk, a vonatkozó helyi rendelet és ezen Szabályzat alapján szereznek jogosultságot. 4) A Szabályzatban rögzített juttatások közül a helyi rendelet alapján biztosított juttatásokhoz való jogosultság addig áll fenn, míg a jogosultságot Apátfalva Község Önkormányzati Képviselı-testülete meg nem szünteti. II. fejezet A Szabályzat hatálya A Szabályzat hatálya a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıkre terjed ki. III. fejezet A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje és átruházásának szabályai 1) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (2) b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva figyelemmel a Ktv. 6. (1) bekezdésében és 11/A. (5) bekezdésében foglaltakra a munkáltatói jogok gyakorlása a Hivatalban a következık szerint történik: a) Saját hatáskörömben gyakorolom a következı munkáltatói jogokat: a Ktv. rendelkezései szerint kötelezı átsorolás; a munkavégzéssel járó különjuttatásokra való jogosultság megállapítása;

2 pályázati felhívások kiírása; a köztisztviselı átirányítása más szervezeti egységhez; munkáltatói igazolás kiadása; a mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése; belföldi kiküldetés engedélyezése és a teljesítés igazolása; szakmai konferencián, továbbképzésen való részvétel engedélyezése; fegyelmi, kártérítési eljárás megindítása; vizsgálóbiztos kijelölése, a fegyelmi eljárás lefolytatása. a köztisztviselık munkaköri feladatainak meghatározása, folyamatos aktualizálása; az évi rendes szabadság engedélyezése; a távollévı köztisztviselık helyettesítési rendjének megállapítása; a köztisztviselık elımeneteléhez szükséges minısítés és teljesítményértékelés elkészítése. b) A polgármester egyetértésével gyakorlom az alábbi munkáltatói jogokat: kinevezés és felmentés; vezetıi megbízás, vezetıi megbízás visszavonása; jutalom megállapítása; az alapilletmény legfeljebb 20%-kal csökkentett vagy megemelt mértékben történı megállapítása; fizetési elıleg engedélyezése. 2) Mind a saját hatáskörömben, illetve a polgármesterrel egyetértésben gyakorolt döntések, munkáltatói intézkedések szakmai elıkészítése a munkaügyi elıadó feladata. 3) Az 1) pontban felsorolt munkáltatói jogkörök gyakorlását esetenként akár tartósan is - írásban más vezetıi megbízással rendelkezı személyre átruházhatom és visszavonhatom. IV. fejezet A kiadmányozás rendje 1) Az érdemi döntéseket az ügy elıadója készíti elı, aki felelısséggel tartozik a tényállás helyességéért és teljességért. 2) Az intézkedéstervezetek, érdemi döntések az arra jogosultak, a kiadmányozók kiadmányozásával válnak intézkedéssé. A kiadmányozó a döntés érdemi részéért, annak végrehajtásáért, illetve végrehajtatásáért felelıs. 3) Hivatalos levelek, határozatok, hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadmányozására a jegyzın és a polgármesteren túl - saját munkaköri feladatai ellátása során - az a köztisztviselı jogosult, akit erre az ügykör meghatározásával a jegyzı írásban megbíz. 4) A kiadmányozási jog további átruházására lehetıség nincs. 2

3 5) A kiadmányozással felhatalmazott köztisztviselı tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogot a jegyzı a jogszabálynak megfelelıen gyakorolja. 6) A kiadmány akkor hiteles, ha a) azt a kiadmányozó saját kezőleg írja alá és a kiadmányozó szerv bélyegzılenyomatával látja el, vagy b) a kiadmányozó neve mellett az "s.k." jelzés szerepel és nem nyomdai sokszorosítású irat esetén a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, nyomdai sokszorosítású irat esetén a kiadmányozó neve mellett az s.k. jelzés, illetve a kiadmányozó alakhő aláírásmintája és/vagy a kiadmányozó szerv bélyegzılenyomata szerepel. 7) A másolat vagy kiadmány hitelesítését az erre írásban felhatalmazott köztisztviselı végezheti el záradékolással. 8) A kiadmányozás és a hitelesítés során alkalmazni kell a Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseket is. 9) Külsı szervhez vagy személyhez iratot, kiadmányt csak kiadmányozási joggal rendelkezı személy aláírásával lehet továbbítani, elküldeni. V. fejezet A hivatal köztisztviselıinek és ügykezelıinek munkaidejére és munkaidı-beosztására vonatkozó szabályok 1) A munkaidı heti 40 óra. 2) Az általános munkaidı-beosztás szerinti munkaidı: hétfın, kedden és csütörtökön 7.30 órától óráig; szerdán 7.30 órától óráig; pénteken 7.30 órától óráig tart. 3) A munkaidın belül a óra és óra közötti idıszakban a munkavégzés megszakításával naponta 30 perc munkaközi szünet ebédszünet - jár. 4) Az általános munkaidı-beosztás szerint dolgozók eltérı vezetıi rendelkezés, kiküldetés vagy a kirendelés kivételével munkaidıben kötelesek a Hivatalban tartózkodni, és a munkaköri leírásukban foglalt munkát végezni. 5) Az általános munkaidı-beosztás szerint dolgozó köztisztviselı jelenlétének igazolására a jelenléti ív szolgál, melyre az érkezés és a távozás idejét az óra és a perc megjelölésével naponta, a bejegyzésre okot adó ténnyel egyidejőleg kell felvezetni, és a dolgozó aláírásával igazolni. 6) A köztisztviselı köteles a szervezeti egység vezetıjének megindokolni a késés vagy hiányzás okát. 3

4 7) A dolgozó fegyelmi vétséget követ el, ha indokolatlanul hiányzik, vagy rendszeresen és indokolatlanul elkésik. 8) Az általános munkaidı-beosztás szerint dolgozó köztisztviselı a munkaidı alatt a munkahelyrıl csak hivatalos ügyben vagy sürgıs magánügyben, a szervezeti egység vezetıje, vezetı köztisztviselı pedig a jegyzı hozzájárulásával távozhat. 9) A munkaszüneti napok körüli munkarendrıl - a vonatkozó miniszteri rendelet alapján a munkaügyi elıadó a jegyzıvel történt elızetes egyeztetést követıen minden év január 31. napjáig írásban értesíti a szervezeti egységek vezetıit, akik errıl tájékoztatják az irányításuk alatt álló köztisztviselıket, és egyeztetik a munkarendváltozással kapcsolatos feladatokat és a munkavégzés rendjét. 10) A munkaügyi elıadó köteles gondoskodni arról, hogy a munkarend változása miatt módosuló ügyfélfogadás - a lakosság tájékoztatása céljából - a Apátfalvi Hírekben is megjelenjen. 11) A közigazgatási, illetve ügykezelıi alapvizsgára kötelezett köztisztviselı öt munkanapra, a közigazgatási szakvizsgára kötelezett köztisztviselı tíz munkanapra mentesül a munkavégzés alól. VI. fejezet A szabadság kiadásának, a munkából való távolléteket tartalmazó változásjelentések leadásának szabályai 1) A köztisztviselıt megilletı pihenıidık a rendes szabadság, a fizetés nélküli szabadság és a betegszabadság közül az évi rendes szabadság kiadására a Ktv.-ben foglaltak alapján, az évente elkészített szabadságolási ütemtervben rögzítettek figyelembevételével kerül sor. 2) A szabadságolási ütemtervet a dolgozókat alanyi jogon megilletı évi rendes szabadság teljes vagy idıarányos mértéke alapján, a dolgozók igénye szerinti idıtartamok meghatározásával az osztály-, illetve csoportvezetık készítik el, majd eljuttatják a munkaügyi elıadóhoz a tárgyév január 31. napjáig. 3) A szabadságolási ütemtervet a munkaügyi elıadó jóváhagyásra a jegyzı elé terjeszti. 4) A szabadságolási ütemterv jóváhagyása után a hivatalban folyó munka folyamatossága, a helyettesítések tervezhetısége és a színvonalas munka biztosítása érdekében az abban foglaltaktól eltérni csak indokolt esetben lehet. 5) A kiadott/kivett szabadságot a "Szabadságengedély" nyomtatvány pontos kitöltésével kell dokumentálni. 4

5 6) A "Szabadságengedély" nyomtatványt a jegyzı által kijelölt - a jelenléti ívet is vezetı köztisztviselı kezeli. 7) A köztisztviselı személyes problémáinak megoldását szolgáló, a rendes szabadságot nem terhelı fizetés nélküli szabadság engedélyezésérıl a jegyzı mérlegelési jogkörében dönt. Az ilyen tárgyú igényt írásban a jegyzıhöz kell benyújtani. A kérelemben maghatározott idıre engedélyezett fizetés nélküli szabadságot más idıpontban igénybe venni nem lehet. 8) A kiadott/kivett szabadságot a jelenléti íven "SZ" betővel, a fizetés nélküli szabadságot "FNSZ" betőkkel, a betegszabadságot "BSZ" betőkkel, a 15 napot meghaladó betegszabadság (táppénzes állomány) esetén a távollétet "TP" betőkkel kell jelölni. 9) A tanulmányi szerzıdésbıl eredı tanulmányi szabadságot a jelenléti íven "TSZ" betőkkel kell jelölni. A tanulmányi szabadság kizárólag az oktatási intézmény által elızetesen kiadott tanrend szerint vehetı igénybe. A konzultáción való részvételrıl az oktatási intézmény által kiadott igazolást a távollét dokumentálására a jelenléti ívhez kell csatolni. A köztisztviselı felel ezen igazolások csatolásáért. 10) Munkanapokon 8.00 óráig a közvetlen munkahelyi felettesnek kell jelezni a váratlan, elıre nem tervezett távolmaradást. 11) Betegség esetén a köztisztviselı köteles az orvosi igazolást legkésıbb minden hónap elsı munkanapján 8.00 óráig a szervezeti egysége távolmaradásának nyilvántartásával megbízott személyhez eljuttatni. Az orvosi igazolás megfelelı idıben történı becsatolásáért a felelısség a táppénzes állományban lévı köztisztviselıt terheli. 12) A munkából való távolmaradást a munkaügyi elıadó a szabadság-nyilvántartó kartonon rögzíti, az összegzı jelentést a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága felé továbbítja, az osztályok, illetve csoportok dokumentumait pedig megırzésre a megbízotthoz juttatja vissza. 13) Bármilyen okból történı munkából való távolmaradás esetén a távollévı helyettesítésérıl a munkaköri leírásában foglaltak szerint a jegyzı gondoskodik. 14) A munkából való távolmaradásról, annak várható tartamáról, a helyettesítı személyérıl a dolgozó köteles a központi telefonszolgálatot ellátót is értesíteni. VII. fejezet A köztisztviselı munkakörébe nem tartozó munka végzésére és díjazására vonatkozó szabályok 1) A köztisztviselı - az eredeti munkaköre ellátása mellett - a jegyzı írásbeli utasítására a munkakörébe nem tartozó (a munkaköri leírásban fel nem sorolt) munkát is köteles végezni (helyettesítés). 2) Helyettesítésnek számít, ha a köztisztviselı tartósan távollevı dolgozó munkakörébe tartozó feladatot a távollevı személy helyett 30 napot meghaladóan ellát, illetve a 5

6 betöltetlen munkakörbe tartozó feladatot részben vagy egészben többletfeladatként látja el. A helyettesítı személyét a szervezeti egység vezetıjével egyeztetve a jegyzı jelöli ki. 3) A többletfeladatot ellátó dolgozónak a helyettesítés idejére, a helyettesítés elsı napjától számítva helyettesítési díj jár, kivéve, ha a helyettesítés a vezetı munkaköri kötelezettsége, vagy a helyettesítés a rendes szabadság miatt szükséges. Abban az esetben, ha a helyettesítésre azért van szükség, mert a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, a betöltetlen munkakörre meghatározott feladatok 30 napot meghaladó ellátásáért a vezetınek is jár helyettesítési díj. 4) A helyettesítési díj mértéke a helyettesítés idejével arányosan, a helyettesítı illetményének A köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott százaléka. VIII. fejezet A rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok 1) A köztisztviselı munkanapon az általános munkaidı beosztás szerinti munkaidın kívül, heti pihenınapon és munkaszüneti napon is kötelezhetı rendkívüli munkavégzésre. 2) Rendkívüli munkavégzésnek számít a Szabályzat V. fejezet pontjában meghatározott munkaidın túl, a heti pihenınapon vagy a munkaszüneti napon teljesített ügyelet vagy készenlét a kijelölt tartózkodási helytıl függetlenül. 3) A rendkívüli munkavégzést a jegyzı a feladat és a rendkívüli munkavégzés idıpontjának rögzítésével írásban rendeli el. A rendkívüli munkavégzést elrendelı irat egy példányát a dolgozó, egy példányát a szervezeti egység vezetıje kapja meg. 4) A rendkívüli munkavégzésért szabadidı jár. A kinevezett vagy megbízott vezetı részére szabadidı nem jár. 5) Munkanapon, a Szabályzat V. fejezet pontjában meghatározott munkaidın kívüli idıpontban végzett rendkívüli munkáért a köztisztviselınek a ténylegesen ledolgozott idıvel azonos mértékő szabadidı jár. 6) A szabadidıt a dolgozó és a szervezeti egység vezetıje között egyeztetett módon, a rendkívüli munkavégzést követı harminc napon belül ki kell adni, illetve ki kell venni. A kivett szabadidıt a Szabályzat V. fejezet 5. pontja szerinti nyilvántartásnál ledolgozott idıként kell figyelembe venni. 7) Amennyiben a szabadidıt a rendkívüli munkavégzést követı harminc napon belül nem lehet kiadni, akkor a Ktv. 40. (6) bekezdése szerint meg kell váltani. 8) A rendkívüli munkavégzés elrendelését, a ténylegesen ledolgozott idıt, a ledolgozott idıért járó szabadidıt, a kiadott, illetve kivett szabadidıt és a megváltott szabadidıt a munkaügyi elıadó tartja nyilván. 6

7 IX. fejezet A munkakör átadásának és átvételének szabályai 1) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık jogviszonyának megszőnése, vezetıi megbízásának visszavonása esetén feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggı iratokat az alábbi pontokban rögzített eljárás keretében kötelesek átadni az átvevınek. 2) A munkakör átadása, átvétele során az ügyintézı az ügyiratokkal az elıadói napló alapján köteles elszámolni. 3) A közszolgálati jogviszony megszőnése, Hivatalon belüli átirányítás, illetve 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevételét megelızıen a köztisztviselı köteles a nevére iktatott véglegesen elintézett ügyiratokat irattározni, a folyamatban lévı iktatott ügyiratokat közvetlen munkahelyi felettesével egyeztetni. 4) Az irattározást és az egyeztetést követıen kerül sor a szervezeti egységen belül a munkakör átadására, átvételére, amely során rendelkezni kell a folyamatban lévı iktatott ügyiratokkal kapcsolatos további tennivalókról, rögzítve a már megtett intézkedéseket. 5) Az ügyintézıi munkakört a munkakört újonnan betöltı köztisztviselı, ennek hiányában a közvetlen munkahelyi felettes által megjelölt ügyintézı, illetve maga a szervezeti egység vezetıje veszi át. 6) Vezetıi munkakör átadása esetén az átvevı az új vezetı, ennek hiányában a jegyzı. 7) A munkakör átadásának, átvételének módját vezetıi megbízással nem rendelkezı köztisztviselı esetében az adott szervezeti egység vezetıje, vezetı megbízással rendelkezı köztisztviselı esetében a jegyzı határozza meg. 8) A munkakör átadását, átvételét jegyzıkönyvbe kell foglalni, melyet az átadó, az átvevı és a szervezeti egység vezetıje köteles aláírni, igazolva az átadás-átvétel megfelelıségét. Az eljárás során lehetıség van arra, hogy a köztisztviselı átadással, átvétellel kapcsolatos észrevételei a jegyzıkönyvben is rögzítésre kerüljenek. 9) A jegyzıkönyvet három példányban kell elkészíteni, melybıl egy-egy példány az átadónál, illetve az átvevınél marad. A jegyzıkönyv harmadik példányát további intézkedésre legkésıbb az utolsó munkában töltött napon a munkaügyi elıadónak kell átadni. 10) Az átadás-átvételi jegyzıkönyv tartalmi követelménye, hogy az érintett szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó, az ügyrendben meghatározott feladatok végrehajtásának a munkakör átadásakor fennálló helyzetérıl átfogó képet adjon. A jegyzıkönyv különösen térjen ki: a képviselı-testület vagy bizottságai által meghatározott feladatok végrehajtására, a jegyzı által kiadott feladatok, intézkedések végrehajtására, gazdálkodási hatáskörben kezelt költségvetési keretrıl történı számadásra, a munkakörátadást követı idıszak legfontosabb, aktuális szakmai feladataira, az elintézetlen ügyiratok számára, tárgyára. 7

8 11) Az átadás-átvételi jegyzıkönyvet a közszolgálati jogviszony megszőnésével, a vezetıi megbízás visszavonásával kapcsolatos munkaügyi eljárás részeként kell kezelni. 12) A közvetlen munkahelyi felettes a munkakör átadásának, átvételének lebonyolításáért teljes felelısséggel tartozik. X. fejezet A köztisztviselı idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozó jogosultságának szabályai 1) Azokban a munkakörökben, amelyekben idegen nyelv használata szükséges, a köztisztviselı idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 2) Azoknak a köztisztviselıknek, akik angol, francia vagy német nyelvbıl rendelkeznek államilag elismert nyelvvizsgával, a Ktv ában foglaltak szerint jár az idegennyelvtudási pótlék. 3) A jegyzı által meghatározott munkaköröket ellátó köztisztviselık a 2. pontban foglaltakon túl a Ktv ában foglaltak szerinti mértékben idegennyelv-tudási pótlékra abban az esetben is jogosultak, ha román nyelvbıl rendelkeznek államilag elismert közép-, illetve felsıfokú C típusú nyelvvizsgával. 4) Az Európai Unió hivatalos nyelveibıl államilag elismert közép-, illetve felsıfokú A, B vagy C típusú nyelvvizsgával rendelkezı köztisztviselı a Ktv. 48. (5) bekezdésében meghatározott mértékő idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. XI. fejezet A köztisztviselıket megilletı juttatásokra vonatkozó jogosultság szabályai Természetben nyújtott étkezés vagy étkezési utalvány biztosítása 1) A határozatlan idıre kinevezett köztisztviselı a közszolgálati jogviszony fennállása alatt, a határozott idıre kinevezett köztisztviselı a kinevezés idıtartama alatt a személyi jövedelemadóról szóló törvényben és a helyi költségvetési rendeletben foglaltak szerint étkezési utalványra jogosult. 2) Az étkezési utalvány értéke a központi jogszabályban meghatározott mindenkor érvényes összeg. 3) Az étkezési utalványt a köztisztviselı havonta, a tárgyhónapot megelızı hónapban a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által készített illetményjegyzék megérkezése napjától a bérfizetés napjáig veheti át a Pénzügyi osztály kijelölt ügyintézıjétıl a pénztárban. 8

9 4) Abban az esetben, ha a köztisztviselı olyan étkezési utalványt vett át, amely bármilyen okból nem illeti meg, a többletet a következı havi utalványok értékébe be kell számítani. Ha a beszámításra nincs lehetıség, a többlet utalványok értékét a köztisztviselı illetményébıl le kell vonni. Illetményelıleg biztosítása 1) A határozatlan idıre kinevezett köztisztviselı részére, kérésére illetményelıleg adható. Illetményelıleget az a köztisztviselı kaphat, akinek a lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás kivételével nincs a Hivatallal szemben tartozása. 2) Az illetményelıleg legnagyobb mértéke a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse. 3) Az illetményelıleget havi egyenlı részletekben, a köztisztviselı kérelmében meghatározott idıtartam, de legfeljebb hat hónap alatt kell az illetménybıl levonni. A közszolgálati jogviszony megszőnésekor a teljes hátralék összegét le kell vonni az illetménybıl, vagy ha ez nem lehetséges a hátralékos összeget vissza kell fizetni. 4) A köztisztviselı számára engedélyezhetı illetményelıleg összegét úgy kell megállapítani, hogy a havi törlesztı részletek összege nem lehet több, mint a köztisztviselı havi illetménye adóval és járulékokkal csökkentett összegének 33 %-a. 5) Az illetményelıleget a Pénzügyi osztályon rendszeresített formanyomtatványon kell kérni. A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezı nevét, lakcímét, adóazonosító számát, a kért összeget, és azt, hogy az illetményelıleget hány hónap alatt fizeti vissza. A kérelmen a Pénzügyi osztály igazolja, hogy a kért összeg nem haladja meg a 4. pontban meghatározott mértéket, és azt, hogy az illetményelıleg részleteinek levonásához szükséges feltételek fennállnak. 6) A kérelem teljesítésérıl a polgármester dönt. A jegyzı a kérelmen a kifizethetı összeg és a törlesztési idı rögzítésével engedélyezi az illetményelıleg kifizetését. 7) Az illetményelıleg kifizetésének engedélyezését követıen a kérelmezı a Polgári Perrendtartás ában meghatározott magánokirattal nyilatkozik a Pénzügyi osztályon arról, hogy az illetményelıleget felvette, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az illetményelıleg törlesztı részletét az illetményébıl levonják. 8) Az illetményelıleget a köztisztviselı a Pénzügyi osztály kijelölt ügyintézıjétıl a pénztárban készpénzben veszi fel. Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás biztosítása 1) A jegyzı az önkormányzat, illetve a Hivatal céljainak megfelelı tanulmányai folytatása esetén a Ktv. rendelkezései szerint képzési, illetve továbbképzési támogatásban részesítheti a köztisztviselıt. 2) Iskolarendszerő és nem iskolarendszerő képzésben résztvevı köztisztviselı támogatást csak az Mt ában foglaltak szerint kötött tanulmányi szerzıdés szerint kaphat. 9

10 3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a nyelvvizsga megszerzéséhez tanulmányi szerzıdés alapján visszatérítendı pénzbeli támogatást nyújthat az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvek esetében. A támogatás visszatérítése a tanulmányi szerzıdésben foglaltak alapján történik. 4) Az 1. és 3. pontban foglalt támogatás mértéke nem lehet több, mint a képzés, illetve a nyelvtanulás számlával igazolt költsége. A költségeket Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nevére kiállított számlával kell igazolni. 5) A tanulmányi szerzıdés iránti kérelmet a jegyzıhöz írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely alapján elbírálható a képzés szükségessége és indokoltsága. 6) A megkötött tanulmányi szerzıdés egy példányát a köztisztviselı személyi anyagához kell csatolni. 7) A munkáltató kötelezheti a köztisztviselıt, hogy az általa kijelölt vagy szervezett továbbképzésben vegyen részt. Ebben az esetben a tanulmányi szerzıdésre és a költségek mértékére vonatkozó elıírásokat nem kell alkalmazni. Szakkönyvvásárlási támogatás biztosítása 1) A munkáltató a köztisztviselık naprakész ismereteinek, az önképzés feltételeinek biztosítása érdekében a köztisztviselıt szakkönyvvásárlási támogatásban részesítheti. A támogatás felhasználható szakkönyv vásárlására, napi- és hetilapok elıfizetésére, CD- ROM, számítógépes szoftver vásárlására, továbbá internet használatára, ideértve az egyszeri, illetve havi elıfizetési díjakat, valamint a forgalmi díjakat. 2) A támogatás felhasználásának igazolása számla alapján történik, amelyet a köztisztviselı a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán köteles bemutatni, a fel nem használt összeget pedig köteles visszafizetni. Szociális támogatás 1) A határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı, a Hivatallal legalább egy éve közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselı részére vissza nem térítendı eseti pénzbeli szociális támogatás (továbbiakban: támogatás) nyújtható, amennyiben a köztisztviselı vagy közeli hozzátartozója életkörülményeiben neki fel nem róható módon olyan esemény következik be, amely jelentıs anyagi kárral, illetve tartós jövedelem-kieséssel jár, gyermeket nevelı köztisztviselı esetén a gyermek iskolakezdésekor. 2) Nem nyújtható támogatás annak: akinek a közszolgálati jogviszonya megszüntetése (Ktv. 15. (2) bekezdése) folyamatban 10

11 van, aki ellen büntetı- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, akirıl bebizonyosodik, hogy a támogatás iránti kérelemben valótlan adatokat közölt. 3) Az éves költségvetés függvényében és a köztisztviselı munkahelyi felettesével történı egyeztetést követıen, a jegyzı mérlegelési jogkörében dönt a támogatás nyújtásáról és annak összegérıl. 4) A megítélt támogatás kifizetésérıl a Pénzügyi osztály gondoskodik. Üdülési hozzájárulás 1) A határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı, a Hivatallal legalább egy éve közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselı részére évente egy alkalommal üdülési hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) adható. 2) Nem adható hozzájárulás annak: akinek a közszolgálati jogviszonya megszüntetése (Ktv. 15. (2) bekezdése) folyamatban van, aki ellen büntetı- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, akirıl bebizonyosodik, hogy a támogatás iránti kérelemben valótlan adatokat közölt. 3) Az üdülési hozzájárulás pénzben vagy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekkben (a továbbiakban: üdülési csekk) biztosítható. A hozzájárulás mértéke naptári évenként a mindenkori illetményalap %-áig, üdülési csekk esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adómentes juttatás mértékéig terjedhet. Az üdülési hozzájárulás biztosítása során a köztisztviselı választási lehetıségét biztosítani kell. 4) Üdülési csekk igénylése esetén a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) 1. mellékletének 9.1. pontjában foglalt szabályokat megfelelıen alkalmazni kell. 5) A támogatás iránti kérelmet a jegyzıhöz kell írásban benyújtani a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány kitöltésével legkésıbb a szabadságolási ütemterv elkészültét követı 30 napon belül. 6) Az igénylı a kérelem benyújtása után a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást, amely a támogatásra való igényjogosultságát érinti, 3 munkanapon belül köteles bejelenteni. Temetési segély és kegyeleti eljárás 1) A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló, valamint a Hivataltól, illetve jogelıd szervétıl nyugállományba vonult köztisztviselı haláláról az elhunyt személye és egyéb körülmények által indokolt hivatali tiszteletadással kell megemlékezni. 11

12 2) Az elhunyt köztisztviselırıl való kegyeleti megemlékezés történhet: a) a Hivatal saját halottjaként történı eltemetéssel, b) a temetési költségekhez való hozzájárulással (temetési segély), c) egyéb módon, így különösen a Hivatal képviseletével a temetésen, a temetésre koszorú küldésével, részvétnyilvánítással, a gyászlobogónak a Hivatal épületére történı kifüggesztésével. 3) A köztisztviselı halála esetén temetési segély nyújtható a köztisztviselıvel közös háztartásban élı házastársának, élettársának, illetve gyermekének. Temetési segély címén legfeljebb a mindenkori illetményalap 200%-ának megfelelı összeg nyújtható. XII. fejezet Az elismerések rendje és szabályai 1) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített példaértékő munkavégzésért, a község és a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkezı feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid idın belül történı ösztönzésére a köztisztviselık elismerésben részesíthetık. 2) Az elismerés pénz- vagy tárgyjutalom lehet. 3) Az elismerésre fordítható összeget a képviselı-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 4) A köztisztviselı részére egy alkalommal kifizethetı jutalom mértéke, illetve a tárgyjutalom értéke a mindenkori illetményalap %-áig terjedhet. 5) Az elismerések megállapításánál figyelembe veendı fıbb szempontok: jelentıs eredménnyel járó hatékony munkavégzés, a szervezeti egység eredményes megítélésével összefüggı kiemelkedı munkateljesítmény, kiemelkedı színvonalú munka, az új munkatársak beilleszkedését segítı eredményes tevékenység, a váratlanul jelentkezı feladatok szakszerő, pontos és gyors elvégzése, új lehetıségek kidolgozása, feltárása a közigazgatásban. 6) A jutalmazásra, annak összegére, értékére az általuk vezetett szervezeti egységre vonatkozóan a szervezeti egységek vezetıi tesznek javaslatot. A javaslatot minden esetben indokolni kell. A jutalomról a javaslatok, vélemények ismeretében a jegyzı a polgármester egyetértésével dönt. XIII. fejezet A teljesítményértékelés szabályai 12

13 1) A helyi teljesítményértékelés bevezetésének céljai: csak tényekkel alátámasztott, objektíven igazolható teljesítmény alapján kerüljön sor a törvény által garantált illetménytıl való eltérésre, javuljon a köztisztviselık egyéni teljesítménye, fejlıdjön a vezetık és a köztisztviselık feladat-centrikus együttmőködése, erısödjön a teljesítményelvő szemlélet, a köztisztviselıkkel szemben támasztott szakmai elvárásokat számonkérhetı módon határozzák meg a vezetık, megvalósuljanak a kiemelt szervezeti célok, növekedjen a vezetıi tevékenységben a személyzeti feladatok súlya, rendszeressé váljanak a munkatársaktól jövı visszajelzések, rendszeres legyen a köztisztviselık teljesítményének értékelése. 2) A teljesítményértékelés a hatáskörrel rendelkezı vezetı munkaköri kötelezettsége. A kötelezettséget úgy kell teljesíteni, hogy az értékelés a vezetı és a beosztott közötti együttmőködés kétoldalú fejlesztésére vonatkozó megállapodással záruljon. 3) A köztisztviselık teljesítménykövetelményét elıre meghatározott egyéni követelmények alapján kell értékelni. Az egyéni követelményeket minden évben március 31. napjáig megállapított kiemelt szervezeti célok és a köztisztviselı kiemelt munkaköri feladatai figyelembe vételével kell meghatározni. 4) A kiemelt szervezeti célokat megfogalmazó döntést követı 15 napon belül a közvetlen munkahelyi felettes írásban megállapítja a beosztott köztisztviselı egyéni teljesítménykövetelményeit. Az egyéni teljesítménykövetelményeknek kapcsolódniuk kell a köztisztviselık kiemelt munkaköri feladataihoz. 5) Az egyéni teljesítménykövetelményeket szóbeli megbeszéléssel egybekötve kell átadni az érintett köztisztviselınek. 6) A teljesítményértékelés szóbeli megbeszélésének idıpontját elızetesen meg kell tervezni, és arról olyan idıpontban kell a köztisztviselıt tájékoztatni, hogy elegendı idı álljon rendelkezésre a felkészüléshez. A szóbeli megbeszélés elıtt a vezetı köteles valamennyi érintett köztisztviselıt együttesen tájékoztatni a megbeszélés céljairól és az értékelés szempontjairól, valamint szabályairól. 7) Az értékelı megbeszélésen a vezetı határozza meg a köztisztviselıvel egyetértésben a következı évre vonatkozó teljesítményfejlesztési célokat, a célok eléréséhez szükséges, a köztisztviselı által vállalt feladatokat. 8) A köztisztviselı teljesítményének értékelését legkésıbb a tárgyév december 31. napjáig kell elvégezni, és annak egy példányát szóbeli megbeszélésen átadni az érintett köztisztviselınek. A szóbeli megbeszélésrıl írásbeli emlékeztetıt kell készíteni, amelynek egy példányát a köztisztviselınek át kell adni. 9) A köztisztviselı teljesítményértékeléséhez értékelılapot kell használni. Az értékelılapok tárolásáról a munkaügyi elıadó gondoskodik. 13

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2008. február 28. napjától hatályos változat Preambulum

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

K o l l e k t í v S z e r z ı d é s e

K o l l e k t í v S z e r z ı d é s e Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7622. Pécs, Batthyány u. 1-3. tel.: 72/513-680, 310-957, fax: 72/513-681 A Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tájékoztatás az Építıipari Ágazati Kollektív Szerzıdés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegérıl BEVEZETÉS Az Építıipari Ágazati Kollektív Szerzıdés (továbbiakban: ÉÁKSZ), a szerzıdést kötı

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én (szerdán) délután

Részletesebben

Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel)

Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel) Szomolya Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel) Kelt: Szomolya, 2010. 01. 28. p.h... jegyző Tartalomjegyzék A szabályzat

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (II.16.) számú

Részletesebben

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához 1 M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához B E V E Z E T İ A módszertani összeállítás a közigazgatási szerveknél végrehajtandó létszámleépítések törvényes

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

Munkaügyi nyilvántartás ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai. 2014. február 24.

Munkaügyi nyilvántartás ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai. 2014. február 24. Munkaügyi nyilvántartás ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai 2014. február 24. Munkaügyi nyilvántartások -a munkaviszonnyal kapcsolatos egyes adatok, információk, tények összegzése, összegyőjtése

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM OKF-nél közszolgálati jogviszonyban állók, illetve

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Csanyteleki Hivatal Közszolgálati Szabályzata A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz Tárgy: A Balatonboglári Közös

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben