Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata A köztisztviselık jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXVI. törvény 106. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Közszolgálati Szabályzatot az alábbiak szerint adom ki: I. fejezet A szabályozás célja 1) A köztisztviselık jogállásáról szóló többször módosított évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) elıírásainak megfelelıen a Közszolgálati Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza azokat a tárgyköröket, amelyek a hivatali szervezet vezetıjének (a továbbiakban: jegyzı) általános szabályozási hatáskörébe tartoznak. 2) A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselıi kötelesek betartani az egyes tárgykörökre vonatkozó szabályokat. 3) A Hivatal köztisztviselıi a Szabályzatban rögzített juttatásokra a közszolgálati jogviszonyuk, a vonatkozó helyi rendelet és ezen Szabályzat alapján szereznek jogosultságot. 4) A Szabályzatban rögzített juttatások közül a helyi rendelet alapján biztosított juttatásokhoz való jogosultság addig áll fenn, míg a jogosultságot Apátfalva Község Önkormányzati Képviselı-testülete meg nem szünteti. II. fejezet A Szabályzat hatálya A Szabályzat hatálya a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıkre terjed ki. III. fejezet A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje és átruházásának szabályai 1) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (2) b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva figyelemmel a Ktv. 6. (1) bekezdésében és 11/A. (5) bekezdésében foglaltakra a munkáltatói jogok gyakorlása a Hivatalban a következık szerint történik: a) Saját hatáskörömben gyakorolom a következı munkáltatói jogokat: a Ktv. rendelkezései szerint kötelezı átsorolás; a munkavégzéssel járó különjuttatásokra való jogosultság megállapítása;

2 pályázati felhívások kiírása; a köztisztviselı átirányítása más szervezeti egységhez; munkáltatói igazolás kiadása; a mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése; belföldi kiküldetés engedélyezése és a teljesítés igazolása; szakmai konferencián, továbbképzésen való részvétel engedélyezése; fegyelmi, kártérítési eljárás megindítása; vizsgálóbiztos kijelölése, a fegyelmi eljárás lefolytatása. a köztisztviselık munkaköri feladatainak meghatározása, folyamatos aktualizálása; az évi rendes szabadság engedélyezése; a távollévı köztisztviselık helyettesítési rendjének megállapítása; a köztisztviselık elımeneteléhez szükséges minısítés és teljesítményértékelés elkészítése. b) A polgármester egyetértésével gyakorlom az alábbi munkáltatói jogokat: kinevezés és felmentés; vezetıi megbízás, vezetıi megbízás visszavonása; jutalom megállapítása; az alapilletmény legfeljebb 20%-kal csökkentett vagy megemelt mértékben történı megállapítása; fizetési elıleg engedélyezése. 2) Mind a saját hatáskörömben, illetve a polgármesterrel egyetértésben gyakorolt döntések, munkáltatói intézkedések szakmai elıkészítése a munkaügyi elıadó feladata. 3) Az 1) pontban felsorolt munkáltatói jogkörök gyakorlását esetenként akár tartósan is - írásban más vezetıi megbízással rendelkezı személyre átruházhatom és visszavonhatom. IV. fejezet A kiadmányozás rendje 1) Az érdemi döntéseket az ügy elıadója készíti elı, aki felelısséggel tartozik a tényállás helyességéért és teljességért. 2) Az intézkedéstervezetek, érdemi döntések az arra jogosultak, a kiadmányozók kiadmányozásával válnak intézkedéssé. A kiadmányozó a döntés érdemi részéért, annak végrehajtásáért, illetve végrehajtatásáért felelıs. 3) Hivatalos levelek, határozatok, hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadmányozására a jegyzın és a polgármesteren túl - saját munkaköri feladatai ellátása során - az a köztisztviselı jogosult, akit erre az ügykör meghatározásával a jegyzı írásban megbíz. 4) A kiadmányozási jog további átruházására lehetıség nincs. 2

3 5) A kiadmányozással felhatalmazott köztisztviselı tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogot a jegyzı a jogszabálynak megfelelıen gyakorolja. 6) A kiadmány akkor hiteles, ha a) azt a kiadmányozó saját kezőleg írja alá és a kiadmányozó szerv bélyegzılenyomatával látja el, vagy b) a kiadmányozó neve mellett az "s.k." jelzés szerepel és nem nyomdai sokszorosítású irat esetén a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, nyomdai sokszorosítású irat esetén a kiadmányozó neve mellett az s.k. jelzés, illetve a kiadmányozó alakhő aláírásmintája és/vagy a kiadmányozó szerv bélyegzılenyomata szerepel. 7) A másolat vagy kiadmány hitelesítését az erre írásban felhatalmazott köztisztviselı végezheti el záradékolással. 8) A kiadmányozás és a hitelesítés során alkalmazni kell a Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseket is. 9) Külsı szervhez vagy személyhez iratot, kiadmányt csak kiadmányozási joggal rendelkezı személy aláírásával lehet továbbítani, elküldeni. V. fejezet A hivatal köztisztviselıinek és ügykezelıinek munkaidejére és munkaidı-beosztására vonatkozó szabályok 1) A munkaidı heti 40 óra. 2) Az általános munkaidı-beosztás szerinti munkaidı: hétfın, kedden és csütörtökön 7.30 órától óráig; szerdán 7.30 órától óráig; pénteken 7.30 órától óráig tart. 3) A munkaidın belül a óra és óra közötti idıszakban a munkavégzés megszakításával naponta 30 perc munkaközi szünet ebédszünet - jár. 4) Az általános munkaidı-beosztás szerint dolgozók eltérı vezetıi rendelkezés, kiküldetés vagy a kirendelés kivételével munkaidıben kötelesek a Hivatalban tartózkodni, és a munkaköri leírásukban foglalt munkát végezni. 5) Az általános munkaidı-beosztás szerint dolgozó köztisztviselı jelenlétének igazolására a jelenléti ív szolgál, melyre az érkezés és a távozás idejét az óra és a perc megjelölésével naponta, a bejegyzésre okot adó ténnyel egyidejőleg kell felvezetni, és a dolgozó aláírásával igazolni. 6) A köztisztviselı köteles a szervezeti egység vezetıjének megindokolni a késés vagy hiányzás okát. 3

4 7) A dolgozó fegyelmi vétséget követ el, ha indokolatlanul hiányzik, vagy rendszeresen és indokolatlanul elkésik. 8) Az általános munkaidı-beosztás szerint dolgozó köztisztviselı a munkaidı alatt a munkahelyrıl csak hivatalos ügyben vagy sürgıs magánügyben, a szervezeti egység vezetıje, vezetı köztisztviselı pedig a jegyzı hozzájárulásával távozhat. 9) A munkaszüneti napok körüli munkarendrıl - a vonatkozó miniszteri rendelet alapján a munkaügyi elıadó a jegyzıvel történt elızetes egyeztetést követıen minden év január 31. napjáig írásban értesíti a szervezeti egységek vezetıit, akik errıl tájékoztatják az irányításuk alatt álló köztisztviselıket, és egyeztetik a munkarendváltozással kapcsolatos feladatokat és a munkavégzés rendjét. 10) A munkaügyi elıadó köteles gondoskodni arról, hogy a munkarend változása miatt módosuló ügyfélfogadás - a lakosság tájékoztatása céljából - a Apátfalvi Hírekben is megjelenjen. 11) A közigazgatási, illetve ügykezelıi alapvizsgára kötelezett köztisztviselı öt munkanapra, a közigazgatási szakvizsgára kötelezett köztisztviselı tíz munkanapra mentesül a munkavégzés alól. VI. fejezet A szabadság kiadásának, a munkából való távolléteket tartalmazó változásjelentések leadásának szabályai 1) A köztisztviselıt megilletı pihenıidık a rendes szabadság, a fizetés nélküli szabadság és a betegszabadság közül az évi rendes szabadság kiadására a Ktv.-ben foglaltak alapján, az évente elkészített szabadságolási ütemtervben rögzítettek figyelembevételével kerül sor. 2) A szabadságolási ütemtervet a dolgozókat alanyi jogon megilletı évi rendes szabadság teljes vagy idıarányos mértéke alapján, a dolgozók igénye szerinti idıtartamok meghatározásával az osztály-, illetve csoportvezetık készítik el, majd eljuttatják a munkaügyi elıadóhoz a tárgyév január 31. napjáig. 3) A szabadságolási ütemtervet a munkaügyi elıadó jóváhagyásra a jegyzı elé terjeszti. 4) A szabadságolási ütemterv jóváhagyása után a hivatalban folyó munka folyamatossága, a helyettesítések tervezhetısége és a színvonalas munka biztosítása érdekében az abban foglaltaktól eltérni csak indokolt esetben lehet. 5) A kiadott/kivett szabadságot a "Szabadságengedély" nyomtatvány pontos kitöltésével kell dokumentálni. 4

5 6) A "Szabadságengedély" nyomtatványt a jegyzı által kijelölt - a jelenléti ívet is vezetı köztisztviselı kezeli. 7) A köztisztviselı személyes problémáinak megoldását szolgáló, a rendes szabadságot nem terhelı fizetés nélküli szabadság engedélyezésérıl a jegyzı mérlegelési jogkörében dönt. Az ilyen tárgyú igényt írásban a jegyzıhöz kell benyújtani. A kérelemben maghatározott idıre engedélyezett fizetés nélküli szabadságot más idıpontban igénybe venni nem lehet. 8) A kiadott/kivett szabadságot a jelenléti íven "SZ" betővel, a fizetés nélküli szabadságot "FNSZ" betőkkel, a betegszabadságot "BSZ" betőkkel, a 15 napot meghaladó betegszabadság (táppénzes állomány) esetén a távollétet "TP" betőkkel kell jelölni. 9) A tanulmányi szerzıdésbıl eredı tanulmányi szabadságot a jelenléti íven "TSZ" betőkkel kell jelölni. A tanulmányi szabadság kizárólag az oktatási intézmény által elızetesen kiadott tanrend szerint vehetı igénybe. A konzultáción való részvételrıl az oktatási intézmény által kiadott igazolást a távollét dokumentálására a jelenléti ívhez kell csatolni. A köztisztviselı felel ezen igazolások csatolásáért. 10) Munkanapokon 8.00 óráig a közvetlen munkahelyi felettesnek kell jelezni a váratlan, elıre nem tervezett távolmaradást. 11) Betegség esetén a köztisztviselı köteles az orvosi igazolást legkésıbb minden hónap elsı munkanapján 8.00 óráig a szervezeti egysége távolmaradásának nyilvántartásával megbízott személyhez eljuttatni. Az orvosi igazolás megfelelı idıben történı becsatolásáért a felelısség a táppénzes állományban lévı köztisztviselıt terheli. 12) A munkából való távolmaradást a munkaügyi elıadó a szabadság-nyilvántartó kartonon rögzíti, az összegzı jelentést a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága felé továbbítja, az osztályok, illetve csoportok dokumentumait pedig megırzésre a megbízotthoz juttatja vissza. 13) Bármilyen okból történı munkából való távolmaradás esetén a távollévı helyettesítésérıl a munkaköri leírásában foglaltak szerint a jegyzı gondoskodik. 14) A munkából való távolmaradásról, annak várható tartamáról, a helyettesítı személyérıl a dolgozó köteles a központi telefonszolgálatot ellátót is értesíteni. VII. fejezet A köztisztviselı munkakörébe nem tartozó munka végzésére és díjazására vonatkozó szabályok 1) A köztisztviselı - az eredeti munkaköre ellátása mellett - a jegyzı írásbeli utasítására a munkakörébe nem tartozó (a munkaköri leírásban fel nem sorolt) munkát is köteles végezni (helyettesítés). 2) Helyettesítésnek számít, ha a köztisztviselı tartósan távollevı dolgozó munkakörébe tartozó feladatot a távollevı személy helyett 30 napot meghaladóan ellát, illetve a 5

6 betöltetlen munkakörbe tartozó feladatot részben vagy egészben többletfeladatként látja el. A helyettesítı személyét a szervezeti egység vezetıjével egyeztetve a jegyzı jelöli ki. 3) A többletfeladatot ellátó dolgozónak a helyettesítés idejére, a helyettesítés elsı napjától számítva helyettesítési díj jár, kivéve, ha a helyettesítés a vezetı munkaköri kötelezettsége, vagy a helyettesítés a rendes szabadság miatt szükséges. Abban az esetben, ha a helyettesítésre azért van szükség, mert a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, a betöltetlen munkakörre meghatározott feladatok 30 napot meghaladó ellátásáért a vezetınek is jár helyettesítési díj. 4) A helyettesítési díj mértéke a helyettesítés idejével arányosan, a helyettesítı illetményének A köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott százaléka. VIII. fejezet A rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok 1) A köztisztviselı munkanapon az általános munkaidı beosztás szerinti munkaidın kívül, heti pihenınapon és munkaszüneti napon is kötelezhetı rendkívüli munkavégzésre. 2) Rendkívüli munkavégzésnek számít a Szabályzat V. fejezet pontjában meghatározott munkaidın túl, a heti pihenınapon vagy a munkaszüneti napon teljesített ügyelet vagy készenlét a kijelölt tartózkodási helytıl függetlenül. 3) A rendkívüli munkavégzést a jegyzı a feladat és a rendkívüli munkavégzés idıpontjának rögzítésével írásban rendeli el. A rendkívüli munkavégzést elrendelı irat egy példányát a dolgozó, egy példányát a szervezeti egység vezetıje kapja meg. 4) A rendkívüli munkavégzésért szabadidı jár. A kinevezett vagy megbízott vezetı részére szabadidı nem jár. 5) Munkanapon, a Szabályzat V. fejezet pontjában meghatározott munkaidın kívüli idıpontban végzett rendkívüli munkáért a köztisztviselınek a ténylegesen ledolgozott idıvel azonos mértékő szabadidı jár. 6) A szabadidıt a dolgozó és a szervezeti egység vezetıje között egyeztetett módon, a rendkívüli munkavégzést követı harminc napon belül ki kell adni, illetve ki kell venni. A kivett szabadidıt a Szabályzat V. fejezet 5. pontja szerinti nyilvántartásnál ledolgozott idıként kell figyelembe venni. 7) Amennyiben a szabadidıt a rendkívüli munkavégzést követı harminc napon belül nem lehet kiadni, akkor a Ktv. 40. (6) bekezdése szerint meg kell váltani. 8) A rendkívüli munkavégzés elrendelését, a ténylegesen ledolgozott idıt, a ledolgozott idıért járó szabadidıt, a kiadott, illetve kivett szabadidıt és a megváltott szabadidıt a munkaügyi elıadó tartja nyilván. 6

7 IX. fejezet A munkakör átadásának és átvételének szabályai 1) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık jogviszonyának megszőnése, vezetıi megbízásának visszavonása esetén feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggı iratokat az alábbi pontokban rögzített eljárás keretében kötelesek átadni az átvevınek. 2) A munkakör átadása, átvétele során az ügyintézı az ügyiratokkal az elıadói napló alapján köteles elszámolni. 3) A közszolgálati jogviszony megszőnése, Hivatalon belüli átirányítás, illetve 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevételét megelızıen a köztisztviselı köteles a nevére iktatott véglegesen elintézett ügyiratokat irattározni, a folyamatban lévı iktatott ügyiratokat közvetlen munkahelyi felettesével egyeztetni. 4) Az irattározást és az egyeztetést követıen kerül sor a szervezeti egységen belül a munkakör átadására, átvételére, amely során rendelkezni kell a folyamatban lévı iktatott ügyiratokkal kapcsolatos további tennivalókról, rögzítve a már megtett intézkedéseket. 5) Az ügyintézıi munkakört a munkakört újonnan betöltı köztisztviselı, ennek hiányában a közvetlen munkahelyi felettes által megjelölt ügyintézı, illetve maga a szervezeti egység vezetıje veszi át. 6) Vezetıi munkakör átadása esetén az átvevı az új vezetı, ennek hiányában a jegyzı. 7) A munkakör átadásának, átvételének módját vezetıi megbízással nem rendelkezı köztisztviselı esetében az adott szervezeti egység vezetıje, vezetı megbízással rendelkezı köztisztviselı esetében a jegyzı határozza meg. 8) A munkakör átadását, átvételét jegyzıkönyvbe kell foglalni, melyet az átadó, az átvevı és a szervezeti egység vezetıje köteles aláírni, igazolva az átadás-átvétel megfelelıségét. Az eljárás során lehetıség van arra, hogy a köztisztviselı átadással, átvétellel kapcsolatos észrevételei a jegyzıkönyvben is rögzítésre kerüljenek. 9) A jegyzıkönyvet három példányban kell elkészíteni, melybıl egy-egy példány az átadónál, illetve az átvevınél marad. A jegyzıkönyv harmadik példányát további intézkedésre legkésıbb az utolsó munkában töltött napon a munkaügyi elıadónak kell átadni. 10) Az átadás-átvételi jegyzıkönyv tartalmi követelménye, hogy az érintett szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó, az ügyrendben meghatározott feladatok végrehajtásának a munkakör átadásakor fennálló helyzetérıl átfogó képet adjon. A jegyzıkönyv különösen térjen ki: a képviselı-testület vagy bizottságai által meghatározott feladatok végrehajtására, a jegyzı által kiadott feladatok, intézkedések végrehajtására, gazdálkodási hatáskörben kezelt költségvetési keretrıl történı számadásra, a munkakörátadást követı idıszak legfontosabb, aktuális szakmai feladataira, az elintézetlen ügyiratok számára, tárgyára. 7

8 11) Az átadás-átvételi jegyzıkönyvet a közszolgálati jogviszony megszőnésével, a vezetıi megbízás visszavonásával kapcsolatos munkaügyi eljárás részeként kell kezelni. 12) A közvetlen munkahelyi felettes a munkakör átadásának, átvételének lebonyolításáért teljes felelısséggel tartozik. X. fejezet A köztisztviselı idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozó jogosultságának szabályai 1) Azokban a munkakörökben, amelyekben idegen nyelv használata szükséges, a köztisztviselı idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 2) Azoknak a köztisztviselıknek, akik angol, francia vagy német nyelvbıl rendelkeznek államilag elismert nyelvvizsgával, a Ktv ában foglaltak szerint jár az idegennyelvtudási pótlék. 3) A jegyzı által meghatározott munkaköröket ellátó köztisztviselık a 2. pontban foglaltakon túl a Ktv ában foglaltak szerinti mértékben idegennyelv-tudási pótlékra abban az esetben is jogosultak, ha román nyelvbıl rendelkeznek államilag elismert közép-, illetve felsıfokú C típusú nyelvvizsgával. 4) Az Európai Unió hivatalos nyelveibıl államilag elismert közép-, illetve felsıfokú A, B vagy C típusú nyelvvizsgával rendelkezı köztisztviselı a Ktv. 48. (5) bekezdésében meghatározott mértékő idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. XI. fejezet A köztisztviselıket megilletı juttatásokra vonatkozó jogosultság szabályai Természetben nyújtott étkezés vagy étkezési utalvány biztosítása 1) A határozatlan idıre kinevezett köztisztviselı a közszolgálati jogviszony fennállása alatt, a határozott idıre kinevezett köztisztviselı a kinevezés idıtartama alatt a személyi jövedelemadóról szóló törvényben és a helyi költségvetési rendeletben foglaltak szerint étkezési utalványra jogosult. 2) Az étkezési utalvány értéke a központi jogszabályban meghatározott mindenkor érvényes összeg. 3) Az étkezési utalványt a köztisztviselı havonta, a tárgyhónapot megelızı hónapban a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által készített illetményjegyzék megérkezése napjától a bérfizetés napjáig veheti át a Pénzügyi osztály kijelölt ügyintézıjétıl a pénztárban. 8

9 4) Abban az esetben, ha a köztisztviselı olyan étkezési utalványt vett át, amely bármilyen okból nem illeti meg, a többletet a következı havi utalványok értékébe be kell számítani. Ha a beszámításra nincs lehetıség, a többlet utalványok értékét a köztisztviselı illetményébıl le kell vonni. Illetményelıleg biztosítása 1) A határozatlan idıre kinevezett köztisztviselı részére, kérésére illetményelıleg adható. Illetményelıleget az a köztisztviselı kaphat, akinek a lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás kivételével nincs a Hivatallal szemben tartozása. 2) Az illetményelıleg legnagyobb mértéke a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse. 3) Az illetményelıleget havi egyenlı részletekben, a köztisztviselı kérelmében meghatározott idıtartam, de legfeljebb hat hónap alatt kell az illetménybıl levonni. A közszolgálati jogviszony megszőnésekor a teljes hátralék összegét le kell vonni az illetménybıl, vagy ha ez nem lehetséges a hátralékos összeget vissza kell fizetni. 4) A köztisztviselı számára engedélyezhetı illetményelıleg összegét úgy kell megállapítani, hogy a havi törlesztı részletek összege nem lehet több, mint a köztisztviselı havi illetménye adóval és járulékokkal csökkentett összegének 33 %-a. 5) Az illetményelıleget a Pénzügyi osztályon rendszeresített formanyomtatványon kell kérni. A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezı nevét, lakcímét, adóazonosító számát, a kért összeget, és azt, hogy az illetményelıleget hány hónap alatt fizeti vissza. A kérelmen a Pénzügyi osztály igazolja, hogy a kért összeg nem haladja meg a 4. pontban meghatározott mértéket, és azt, hogy az illetményelıleg részleteinek levonásához szükséges feltételek fennállnak. 6) A kérelem teljesítésérıl a polgármester dönt. A jegyzı a kérelmen a kifizethetı összeg és a törlesztési idı rögzítésével engedélyezi az illetményelıleg kifizetését. 7) Az illetményelıleg kifizetésének engedélyezését követıen a kérelmezı a Polgári Perrendtartás ában meghatározott magánokirattal nyilatkozik a Pénzügyi osztályon arról, hogy az illetményelıleget felvette, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az illetményelıleg törlesztı részletét az illetményébıl levonják. 8) Az illetményelıleget a köztisztviselı a Pénzügyi osztály kijelölt ügyintézıjétıl a pénztárban készpénzben veszi fel. Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás biztosítása 1) A jegyzı az önkormányzat, illetve a Hivatal céljainak megfelelı tanulmányai folytatása esetén a Ktv. rendelkezései szerint képzési, illetve továbbképzési támogatásban részesítheti a köztisztviselıt. 2) Iskolarendszerő és nem iskolarendszerő képzésben résztvevı köztisztviselı támogatást csak az Mt ában foglaltak szerint kötött tanulmányi szerzıdés szerint kaphat. 9

10 3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a nyelvvizsga megszerzéséhez tanulmányi szerzıdés alapján visszatérítendı pénzbeli támogatást nyújthat az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvek esetében. A támogatás visszatérítése a tanulmányi szerzıdésben foglaltak alapján történik. 4) Az 1. és 3. pontban foglalt támogatás mértéke nem lehet több, mint a képzés, illetve a nyelvtanulás számlával igazolt költsége. A költségeket Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nevére kiállított számlával kell igazolni. 5) A tanulmányi szerzıdés iránti kérelmet a jegyzıhöz írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely alapján elbírálható a képzés szükségessége és indokoltsága. 6) A megkötött tanulmányi szerzıdés egy példányát a köztisztviselı személyi anyagához kell csatolni. 7) A munkáltató kötelezheti a köztisztviselıt, hogy az általa kijelölt vagy szervezett továbbképzésben vegyen részt. Ebben az esetben a tanulmányi szerzıdésre és a költségek mértékére vonatkozó elıírásokat nem kell alkalmazni. Szakkönyvvásárlási támogatás biztosítása 1) A munkáltató a köztisztviselık naprakész ismereteinek, az önképzés feltételeinek biztosítása érdekében a köztisztviselıt szakkönyvvásárlási támogatásban részesítheti. A támogatás felhasználható szakkönyv vásárlására, napi- és hetilapok elıfizetésére, CD- ROM, számítógépes szoftver vásárlására, továbbá internet használatára, ideértve az egyszeri, illetve havi elıfizetési díjakat, valamint a forgalmi díjakat. 2) A támogatás felhasználásának igazolása számla alapján történik, amelyet a köztisztviselı a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán köteles bemutatni, a fel nem használt összeget pedig köteles visszafizetni. Szociális támogatás 1) A határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı, a Hivatallal legalább egy éve közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselı részére vissza nem térítendı eseti pénzbeli szociális támogatás (továbbiakban: támogatás) nyújtható, amennyiben a köztisztviselı vagy közeli hozzátartozója életkörülményeiben neki fel nem róható módon olyan esemény következik be, amely jelentıs anyagi kárral, illetve tartós jövedelem-kieséssel jár, gyermeket nevelı köztisztviselı esetén a gyermek iskolakezdésekor. 2) Nem nyújtható támogatás annak: akinek a közszolgálati jogviszonya megszüntetése (Ktv. 15. (2) bekezdése) folyamatban 10

11 van, aki ellen büntetı- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, akirıl bebizonyosodik, hogy a támogatás iránti kérelemben valótlan adatokat közölt. 3) Az éves költségvetés függvényében és a köztisztviselı munkahelyi felettesével történı egyeztetést követıen, a jegyzı mérlegelési jogkörében dönt a támogatás nyújtásáról és annak összegérıl. 4) A megítélt támogatás kifizetésérıl a Pénzügyi osztály gondoskodik. Üdülési hozzájárulás 1) A határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı, a Hivatallal legalább egy éve közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselı részére évente egy alkalommal üdülési hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) adható. 2) Nem adható hozzájárulás annak: akinek a közszolgálati jogviszonya megszüntetése (Ktv. 15. (2) bekezdése) folyamatban van, aki ellen büntetı- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, akirıl bebizonyosodik, hogy a támogatás iránti kérelemben valótlan adatokat közölt. 3) Az üdülési hozzájárulás pénzben vagy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekkben (a továbbiakban: üdülési csekk) biztosítható. A hozzájárulás mértéke naptári évenként a mindenkori illetményalap %-áig, üdülési csekk esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adómentes juttatás mértékéig terjedhet. Az üdülési hozzájárulás biztosítása során a köztisztviselı választási lehetıségét biztosítani kell. 4) Üdülési csekk igénylése esetén a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) 1. mellékletének 9.1. pontjában foglalt szabályokat megfelelıen alkalmazni kell. 5) A támogatás iránti kérelmet a jegyzıhöz kell írásban benyújtani a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány kitöltésével legkésıbb a szabadságolási ütemterv elkészültét követı 30 napon belül. 6) Az igénylı a kérelem benyújtása után a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást, amely a támogatásra való igényjogosultságát érinti, 3 munkanapon belül köteles bejelenteni. Temetési segély és kegyeleti eljárás 1) A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló, valamint a Hivataltól, illetve jogelıd szervétıl nyugállományba vonult köztisztviselı haláláról az elhunyt személye és egyéb körülmények által indokolt hivatali tiszteletadással kell megemlékezni. 11

12 2) Az elhunyt köztisztviselırıl való kegyeleti megemlékezés történhet: a) a Hivatal saját halottjaként történı eltemetéssel, b) a temetési költségekhez való hozzájárulással (temetési segély), c) egyéb módon, így különösen a Hivatal képviseletével a temetésen, a temetésre koszorú küldésével, részvétnyilvánítással, a gyászlobogónak a Hivatal épületére történı kifüggesztésével. 3) A köztisztviselı halála esetén temetési segély nyújtható a köztisztviselıvel közös háztartásban élı házastársának, élettársának, illetve gyermekének. Temetési segély címén legfeljebb a mindenkori illetményalap 200%-ának megfelelı összeg nyújtható. XII. fejezet Az elismerések rendje és szabályai 1) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített példaértékő munkavégzésért, a község és a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkezı feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid idın belül történı ösztönzésére a köztisztviselık elismerésben részesíthetık. 2) Az elismerés pénz- vagy tárgyjutalom lehet. 3) Az elismerésre fordítható összeget a képviselı-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 4) A köztisztviselı részére egy alkalommal kifizethetı jutalom mértéke, illetve a tárgyjutalom értéke a mindenkori illetményalap %-áig terjedhet. 5) Az elismerések megállapításánál figyelembe veendı fıbb szempontok: jelentıs eredménnyel járó hatékony munkavégzés, a szervezeti egység eredményes megítélésével összefüggı kiemelkedı munkateljesítmény, kiemelkedı színvonalú munka, az új munkatársak beilleszkedését segítı eredményes tevékenység, a váratlanul jelentkezı feladatok szakszerő, pontos és gyors elvégzése, új lehetıségek kidolgozása, feltárása a közigazgatásban. 6) A jutalmazásra, annak összegére, értékére az általuk vezetett szervezeti egységre vonatkozóan a szervezeti egységek vezetıi tesznek javaslatot. A javaslatot minden esetben indokolni kell. A jutalomról a javaslatok, vélemények ismeretében a jegyzı a polgármester egyetértésével dönt. XIII. fejezet A teljesítményértékelés szabályai 12

13 1) A helyi teljesítményértékelés bevezetésének céljai: csak tényekkel alátámasztott, objektíven igazolható teljesítmény alapján kerüljön sor a törvény által garantált illetménytıl való eltérésre, javuljon a köztisztviselık egyéni teljesítménye, fejlıdjön a vezetık és a köztisztviselık feladat-centrikus együttmőködése, erısödjön a teljesítményelvő szemlélet, a köztisztviselıkkel szemben támasztott szakmai elvárásokat számonkérhetı módon határozzák meg a vezetık, megvalósuljanak a kiemelt szervezeti célok, növekedjen a vezetıi tevékenységben a személyzeti feladatok súlya, rendszeressé váljanak a munkatársaktól jövı visszajelzések, rendszeres legyen a köztisztviselık teljesítményének értékelése. 2) A teljesítményértékelés a hatáskörrel rendelkezı vezetı munkaköri kötelezettsége. A kötelezettséget úgy kell teljesíteni, hogy az értékelés a vezetı és a beosztott közötti együttmőködés kétoldalú fejlesztésére vonatkozó megállapodással záruljon. 3) A köztisztviselık teljesítménykövetelményét elıre meghatározott egyéni követelmények alapján kell értékelni. Az egyéni követelményeket minden évben március 31. napjáig megállapított kiemelt szervezeti célok és a köztisztviselı kiemelt munkaköri feladatai figyelembe vételével kell meghatározni. 4) A kiemelt szervezeti célokat megfogalmazó döntést követı 15 napon belül a közvetlen munkahelyi felettes írásban megállapítja a beosztott köztisztviselı egyéni teljesítménykövetelményeit. Az egyéni teljesítménykövetelményeknek kapcsolódniuk kell a köztisztviselık kiemelt munkaköri feladataihoz. 5) Az egyéni teljesítménykövetelményeket szóbeli megbeszéléssel egybekötve kell átadni az érintett köztisztviselınek. 6) A teljesítményértékelés szóbeli megbeszélésének idıpontját elızetesen meg kell tervezni, és arról olyan idıpontban kell a köztisztviselıt tájékoztatni, hogy elegendı idı álljon rendelkezésre a felkészüléshez. A szóbeli megbeszélés elıtt a vezetı köteles valamennyi érintett köztisztviselıt együttesen tájékoztatni a megbeszélés céljairól és az értékelés szempontjairól, valamint szabályairól. 7) Az értékelı megbeszélésen a vezetı határozza meg a köztisztviselıvel egyetértésben a következı évre vonatkozó teljesítményfejlesztési célokat, a célok eléréséhez szükséges, a köztisztviselı által vállalt feladatokat. 8) A köztisztviselı teljesítményének értékelését legkésıbb a tárgyév december 31. napjáig kell elvégezni, és annak egy példányát szóbeli megbeszélésen átadni az érintett köztisztviselınek. A szóbeli megbeszélésrıl írásbeli emlékeztetıt kell készíteni, amelynek egy példányát a köztisztviselınek át kell adni. 9) A köztisztviselı teljesítményértékeléséhez értékelılapot kell használni. Az értékelılapok tárolásáról a munkaügyi elıadó gondoskodik. 13

14 10) A teljesítménykövetelmények megállapításának, értékelésének, valamint az azokkal kapcsolatos szóbeli megbeszélésrıl készített emlékeztetıknek egy példányát az érintett köztisztviselınek át kell adni, aki az átvételt aláírásával igazolja. 11) A munkaköri leírás a teljesítményértékelés alapdokumentuma, ezért a változásoknak megfelelıen folyamatosan aktualizálni kell. Ha év közben módosul a munkakör, akkor a tárgyévben módosítani kell a teljesítménykövetelményeket is, és az értékelést mindkét munkaköri leírás figyelembe vételével kell elvégezni az idıarányoknak megfelelıen. 12) A teljesítményt a köztisztviselı magatartása is meghatározza, ezért a teljesítményértékelés során az alábbi általános szempontokra is figyelemmel kell lenni: a feladatmegoldás színvonala, a munkavégzéshez való viszony, együttmőködés. 13) A feladatmegoldás szempontjából azt kell értékelni, hogy a köztisztviselı mennyire képes a jelentkezı problémák felismerésére, azonosítására, a feltételek megfogalmazására, valamint a prioritások feltárására, feladat végrehajtása során képes-e rendszerekben, illetve folyamatokban gondolkodni, illetve a lehetséges alternatívákból képes-e kiválasztani a legmegfelelıbb cselekvési módot. 14) A munkavégzéshez való viszony szempontjából azt kell értékelni, hogy a köztisztviselı a kitőzött célokat, feladatokat képes-e elvégezni állandó irányítás és felügyelet nélkül, rendelkezik-e önálló tájékozódási, elemzı és döntési képességgel, betartja-e a határidıket, a szabályokat és az elıírásokat a munkavégzés során, valamint, hogy az elkészített anyagok minısége megfelel-e az elvárásoknak. 15) Értékelni kell, hogy a köztisztviselı saját munkájának, cselekedeteinek, magatartásának következményeiért mennyire vállal felelısséget és stresszhelyzetben is képes-e a tıle elvárt vagy megszokott teljesítményt nyújtani. 16) Értékelni kell, hogy a köztisztviselı mennyire kész a folyamatos szakmai fejlıdésre, a szakterületén megjelent újdonságok figyelemmel kísérésére, illetve az új megoldások és technikák elsajátítására. 17) Az együttmőködés szempontjából értékelni kell, hogy a köztisztviselı mennyire képes munkatársaival, illetve vezetıivel támogató, segítı viszonyt kialakítani. XIV. fejezet A ruházati költségtérítésre vonatkozó szabályok 1) A köztisztviselık naptári évenként az illetményalap 200%-ának megfelelı összegő ruházati költségtérítésre jogosultak. 14

15 2) A közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladó szünetelése esetén, vagy ha a közszolgálati jogviszony évközben keletkezik, illetve szőnik meg, a köztisztviselı részére a ruházati költségtérítés idıarányos része jár. 3) A közszolgálati jogviszony évközben történı megszőnése esetén a felvett ruházati költségtérítés idıarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztviselı végkielégítésre jogosult, továbbá ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselı halála vagy nyugdíjazása miatt szőnik meg. 4) A ruházati költségtérítést legkésıbb a tárgyév június 30. napjáig kell kifizetni a Hivatal házipénztárából. 5) A jogviszony január 01. napjától június 30. napjáig vagy ennél tovább tartó, megszakítás nélküli szünetelése esetén a ruházati költségtérítés idıarányos részét december 31. napjáig kell kifizetni. 6) A ruházati költségtérítés kifizetésével kapcsolatos feladatokat a munkaügyi elıadó, továbbá a Pénzügyi osztály elıadója, a pénztárosa látja el. 7) A köztisztviselıi jogviszony évközben történı megszőnése esetén a ruházati költségtérítéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogviszony megszőnésekor kell megtenni. XV. fejezet Záró rendelkezések 1) A Polgármesteri Hivatal Jegyzıje gondoskodik arról, hogy ezen Szabályzat elıírásait minden érintett megismerje. 2) A Szabályzat tartalmát érintı jogszabályi változások esetén a Szabályzatot módosítani kell. Apátfalva, június 04. Sajtos László jegyzı 15

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról.

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E (1)-(2) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. Barcs

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Vasmegyer Község Képviselı-testületének 12/2001. (XI.14.) számú rendelete

Vasmegyer Község Képviselı-testületének 12/2001. (XI.14.) számú rendelete Vasmegyer Község Képviselı-testületének 12/2001. (XI.14.) számú rendelete A köztisztviselık közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl (Egységes szerkezetben) Vasmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(II.25.) számú rendelete

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(II.25.) számú rendelete Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(II.25.) számú rendelete A köztisztviselık közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl és a köztisztviselıket megilletı juttatásokról és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 6/1993./V. 25./ sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja:

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 6/1993./V. 25./ sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 6/1993./V. 25./ sz. önkormányzati rendelete A köztisztviselık munkavégzésérıl, munka és pihenıidejérıl, jutalmazásáról, valamint juttatásairól Hatályba

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések 1.

I. Bevezetı rendelkezések 1. Kunszentmiklós Városi Képviselı-testületének 21/2001. (X. 19.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról Módosítva: 27/2001. (XI. 16.) Hatályba

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık szociális, jóléti,

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmezı rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmezı rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9./2008. (VIII. 12.) sz. Rendelete A Képviselı-testület Hivatalának köztisztviselıit megilletı szociális, jóléti juttatásokról, az illetményrendszer egyes

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

I. fejezet Bevezetı rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmezı rendelkezések

I. fejezet Bevezetı rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmezı rendelkezések KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTVISELİK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

A rendelet személyi hatálya 1..

A rendelet személyi hatálya 1.. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 28/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelete A köztisztviselık közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl és a köztisztviselıit megilletı

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat

A Szőcsi Önkormányzat A Szőcsi Önkormányzat 16/2001.(XI.27.) r e n d e l e t e a köztisztviselık szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól 1 [egységes szerkezetbe

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. rendelete Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető Módosítva: 17/2003. (IX.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2009. (II.11.) rendelete a Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2011. Elıkészítı: Pékné dr.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2011. Elıkészítı: Pékné dr. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr.csefkó Judit E L İ T E R J E SZ T É S A Képviselı-testület 2011. július 28-i

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdésében, valamint Bér Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Sásd Város Képviselıtestületének. 9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú. r e n d e l e t e

Sásd Város Képviselıtestületének. 9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú. r e n d e l e t e Sásd Város Képviselıtestületének 9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú r e n d e l e t e a polgármester illetményérıl, a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, egyéb juttatásokról és költségtérítésekrıl

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki.

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki. Vác Város Önkormányzat 36/2001.(X. 15.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejére, valamint a köztisztviselôket megilletô illetménykiegészítésről, vezetői pótlékról, juttatásokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 3/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 3/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben