Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata A köztisztviselık jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXVI. törvény 106. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Közszolgálati Szabályzatot az alábbiak szerint adom ki: I. fejezet A szabályozás célja 1) A köztisztviselık jogállásáról szóló többször módosított évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) elıírásainak megfelelıen a Közszolgálati Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza azokat a tárgyköröket, amelyek a hivatali szervezet vezetıjének (a továbbiakban: jegyzı) általános szabályozási hatáskörébe tartoznak. 2) A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselıi kötelesek betartani az egyes tárgykörökre vonatkozó szabályokat. 3) A Hivatal köztisztviselıi a Szabályzatban rögzített juttatásokra a közszolgálati jogviszonyuk, a vonatkozó helyi rendelet és ezen Szabályzat alapján szereznek jogosultságot. 4) A Szabályzatban rögzített juttatások közül a helyi rendelet alapján biztosított juttatásokhoz való jogosultság addig áll fenn, míg a jogosultságot Apátfalva Község Önkormányzati Képviselı-testülete meg nem szünteti. II. fejezet A Szabályzat hatálya A Szabályzat hatálya a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıkre terjed ki. III. fejezet A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje és átruházásának szabályai 1) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (2) b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva figyelemmel a Ktv. 6. (1) bekezdésében és 11/A. (5) bekezdésében foglaltakra a munkáltatói jogok gyakorlása a Hivatalban a következık szerint történik: a) Saját hatáskörömben gyakorolom a következı munkáltatói jogokat: a Ktv. rendelkezései szerint kötelezı átsorolás; a munkavégzéssel járó különjuttatásokra való jogosultság megállapítása;

2 pályázati felhívások kiírása; a köztisztviselı átirányítása más szervezeti egységhez; munkáltatói igazolás kiadása; a mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése; belföldi kiküldetés engedélyezése és a teljesítés igazolása; szakmai konferencián, továbbképzésen való részvétel engedélyezése; fegyelmi, kártérítési eljárás megindítása; vizsgálóbiztos kijelölése, a fegyelmi eljárás lefolytatása. a köztisztviselık munkaköri feladatainak meghatározása, folyamatos aktualizálása; az évi rendes szabadság engedélyezése; a távollévı köztisztviselık helyettesítési rendjének megállapítása; a köztisztviselık elımeneteléhez szükséges minısítés és teljesítményértékelés elkészítése. b) A polgármester egyetértésével gyakorlom az alábbi munkáltatói jogokat: kinevezés és felmentés; vezetıi megbízás, vezetıi megbízás visszavonása; jutalom megállapítása; az alapilletmény legfeljebb 20%-kal csökkentett vagy megemelt mértékben történı megállapítása; fizetési elıleg engedélyezése. 2) Mind a saját hatáskörömben, illetve a polgármesterrel egyetértésben gyakorolt döntések, munkáltatói intézkedések szakmai elıkészítése a munkaügyi elıadó feladata. 3) Az 1) pontban felsorolt munkáltatói jogkörök gyakorlását esetenként akár tartósan is - írásban más vezetıi megbízással rendelkezı személyre átruházhatom és visszavonhatom. IV. fejezet A kiadmányozás rendje 1) Az érdemi döntéseket az ügy elıadója készíti elı, aki felelısséggel tartozik a tényállás helyességéért és teljességért. 2) Az intézkedéstervezetek, érdemi döntések az arra jogosultak, a kiadmányozók kiadmányozásával válnak intézkedéssé. A kiadmányozó a döntés érdemi részéért, annak végrehajtásáért, illetve végrehajtatásáért felelıs. 3) Hivatalos levelek, határozatok, hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadmányozására a jegyzın és a polgármesteren túl - saját munkaköri feladatai ellátása során - az a köztisztviselı jogosult, akit erre az ügykör meghatározásával a jegyzı írásban megbíz. 4) A kiadmányozási jog további átruházására lehetıség nincs. 2

3 5) A kiadmányozással felhatalmazott köztisztviselı tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogot a jegyzı a jogszabálynak megfelelıen gyakorolja. 6) A kiadmány akkor hiteles, ha a) azt a kiadmányozó saját kezőleg írja alá és a kiadmányozó szerv bélyegzılenyomatával látja el, vagy b) a kiadmányozó neve mellett az "s.k." jelzés szerepel és nem nyomdai sokszorosítású irat esetén a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, nyomdai sokszorosítású irat esetén a kiadmányozó neve mellett az s.k. jelzés, illetve a kiadmányozó alakhő aláírásmintája és/vagy a kiadmányozó szerv bélyegzılenyomata szerepel. 7) A másolat vagy kiadmány hitelesítését az erre írásban felhatalmazott köztisztviselı végezheti el záradékolással. 8) A kiadmányozás és a hitelesítés során alkalmazni kell a Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseket is. 9) Külsı szervhez vagy személyhez iratot, kiadmányt csak kiadmányozási joggal rendelkezı személy aláírásával lehet továbbítani, elküldeni. V. fejezet A hivatal köztisztviselıinek és ügykezelıinek munkaidejére és munkaidı-beosztására vonatkozó szabályok 1) A munkaidı heti 40 óra. 2) Az általános munkaidı-beosztás szerinti munkaidı: hétfın, kedden és csütörtökön 7.30 órától óráig; szerdán 7.30 órától óráig; pénteken 7.30 órától óráig tart. 3) A munkaidın belül a óra és óra közötti idıszakban a munkavégzés megszakításával naponta 30 perc munkaközi szünet ebédszünet - jár. 4) Az általános munkaidı-beosztás szerint dolgozók eltérı vezetıi rendelkezés, kiküldetés vagy a kirendelés kivételével munkaidıben kötelesek a Hivatalban tartózkodni, és a munkaköri leírásukban foglalt munkát végezni. 5) Az általános munkaidı-beosztás szerint dolgozó köztisztviselı jelenlétének igazolására a jelenléti ív szolgál, melyre az érkezés és a távozás idejét az óra és a perc megjelölésével naponta, a bejegyzésre okot adó ténnyel egyidejőleg kell felvezetni, és a dolgozó aláírásával igazolni. 6) A köztisztviselı köteles a szervezeti egység vezetıjének megindokolni a késés vagy hiányzás okát. 3

4 7) A dolgozó fegyelmi vétséget követ el, ha indokolatlanul hiányzik, vagy rendszeresen és indokolatlanul elkésik. 8) Az általános munkaidı-beosztás szerint dolgozó köztisztviselı a munkaidı alatt a munkahelyrıl csak hivatalos ügyben vagy sürgıs magánügyben, a szervezeti egység vezetıje, vezetı köztisztviselı pedig a jegyzı hozzájárulásával távozhat. 9) A munkaszüneti napok körüli munkarendrıl - a vonatkozó miniszteri rendelet alapján a munkaügyi elıadó a jegyzıvel történt elızetes egyeztetést követıen minden év január 31. napjáig írásban értesíti a szervezeti egységek vezetıit, akik errıl tájékoztatják az irányításuk alatt álló köztisztviselıket, és egyeztetik a munkarendváltozással kapcsolatos feladatokat és a munkavégzés rendjét. 10) A munkaügyi elıadó köteles gondoskodni arról, hogy a munkarend változása miatt módosuló ügyfélfogadás - a lakosság tájékoztatása céljából - a Apátfalvi Hírekben is megjelenjen. 11) A közigazgatási, illetve ügykezelıi alapvizsgára kötelezett köztisztviselı öt munkanapra, a közigazgatási szakvizsgára kötelezett köztisztviselı tíz munkanapra mentesül a munkavégzés alól. VI. fejezet A szabadság kiadásának, a munkából való távolléteket tartalmazó változásjelentések leadásának szabályai 1) A köztisztviselıt megilletı pihenıidık a rendes szabadság, a fizetés nélküli szabadság és a betegszabadság közül az évi rendes szabadság kiadására a Ktv.-ben foglaltak alapján, az évente elkészített szabadságolási ütemtervben rögzítettek figyelembevételével kerül sor. 2) A szabadságolási ütemtervet a dolgozókat alanyi jogon megilletı évi rendes szabadság teljes vagy idıarányos mértéke alapján, a dolgozók igénye szerinti idıtartamok meghatározásával az osztály-, illetve csoportvezetık készítik el, majd eljuttatják a munkaügyi elıadóhoz a tárgyév január 31. napjáig. 3) A szabadságolási ütemtervet a munkaügyi elıadó jóváhagyásra a jegyzı elé terjeszti. 4) A szabadságolási ütemterv jóváhagyása után a hivatalban folyó munka folyamatossága, a helyettesítések tervezhetısége és a színvonalas munka biztosítása érdekében az abban foglaltaktól eltérni csak indokolt esetben lehet. 5) A kiadott/kivett szabadságot a "Szabadságengedély" nyomtatvány pontos kitöltésével kell dokumentálni. 4

5 6) A "Szabadságengedély" nyomtatványt a jegyzı által kijelölt - a jelenléti ívet is vezetı köztisztviselı kezeli. 7) A köztisztviselı személyes problémáinak megoldását szolgáló, a rendes szabadságot nem terhelı fizetés nélküli szabadság engedélyezésérıl a jegyzı mérlegelési jogkörében dönt. Az ilyen tárgyú igényt írásban a jegyzıhöz kell benyújtani. A kérelemben maghatározott idıre engedélyezett fizetés nélküli szabadságot más idıpontban igénybe venni nem lehet. 8) A kiadott/kivett szabadságot a jelenléti íven "SZ" betővel, a fizetés nélküli szabadságot "FNSZ" betőkkel, a betegszabadságot "BSZ" betőkkel, a 15 napot meghaladó betegszabadság (táppénzes állomány) esetén a távollétet "TP" betőkkel kell jelölni. 9) A tanulmányi szerzıdésbıl eredı tanulmányi szabadságot a jelenléti íven "TSZ" betőkkel kell jelölni. A tanulmányi szabadság kizárólag az oktatási intézmény által elızetesen kiadott tanrend szerint vehetı igénybe. A konzultáción való részvételrıl az oktatási intézmény által kiadott igazolást a távollét dokumentálására a jelenléti ívhez kell csatolni. A köztisztviselı felel ezen igazolások csatolásáért. 10) Munkanapokon 8.00 óráig a közvetlen munkahelyi felettesnek kell jelezni a váratlan, elıre nem tervezett távolmaradást. 11) Betegség esetén a köztisztviselı köteles az orvosi igazolást legkésıbb minden hónap elsı munkanapján 8.00 óráig a szervezeti egysége távolmaradásának nyilvántartásával megbízott személyhez eljuttatni. Az orvosi igazolás megfelelı idıben történı becsatolásáért a felelısség a táppénzes állományban lévı köztisztviselıt terheli. 12) A munkából való távolmaradást a munkaügyi elıadó a szabadság-nyilvántartó kartonon rögzíti, az összegzı jelentést a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága felé továbbítja, az osztályok, illetve csoportok dokumentumait pedig megırzésre a megbízotthoz juttatja vissza. 13) Bármilyen okból történı munkából való távolmaradás esetén a távollévı helyettesítésérıl a munkaköri leírásában foglaltak szerint a jegyzı gondoskodik. 14) A munkából való távolmaradásról, annak várható tartamáról, a helyettesítı személyérıl a dolgozó köteles a központi telefonszolgálatot ellátót is értesíteni. VII. fejezet A köztisztviselı munkakörébe nem tartozó munka végzésére és díjazására vonatkozó szabályok 1) A köztisztviselı - az eredeti munkaköre ellátása mellett - a jegyzı írásbeli utasítására a munkakörébe nem tartozó (a munkaköri leírásban fel nem sorolt) munkát is köteles végezni (helyettesítés). 2) Helyettesítésnek számít, ha a köztisztviselı tartósan távollevı dolgozó munkakörébe tartozó feladatot a távollevı személy helyett 30 napot meghaladóan ellát, illetve a 5

6 betöltetlen munkakörbe tartozó feladatot részben vagy egészben többletfeladatként látja el. A helyettesítı személyét a szervezeti egység vezetıjével egyeztetve a jegyzı jelöli ki. 3) A többletfeladatot ellátó dolgozónak a helyettesítés idejére, a helyettesítés elsı napjától számítva helyettesítési díj jár, kivéve, ha a helyettesítés a vezetı munkaköri kötelezettsége, vagy a helyettesítés a rendes szabadság miatt szükséges. Abban az esetben, ha a helyettesítésre azért van szükség, mert a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, a betöltetlen munkakörre meghatározott feladatok 30 napot meghaladó ellátásáért a vezetınek is jár helyettesítési díj. 4) A helyettesítési díj mértéke a helyettesítés idejével arányosan, a helyettesítı illetményének A köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott százaléka. VIII. fejezet A rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok 1) A köztisztviselı munkanapon az általános munkaidı beosztás szerinti munkaidın kívül, heti pihenınapon és munkaszüneti napon is kötelezhetı rendkívüli munkavégzésre. 2) Rendkívüli munkavégzésnek számít a Szabályzat V. fejezet pontjában meghatározott munkaidın túl, a heti pihenınapon vagy a munkaszüneti napon teljesített ügyelet vagy készenlét a kijelölt tartózkodási helytıl függetlenül. 3) A rendkívüli munkavégzést a jegyzı a feladat és a rendkívüli munkavégzés idıpontjának rögzítésével írásban rendeli el. A rendkívüli munkavégzést elrendelı irat egy példányát a dolgozó, egy példányát a szervezeti egység vezetıje kapja meg. 4) A rendkívüli munkavégzésért szabadidı jár. A kinevezett vagy megbízott vezetı részére szabadidı nem jár. 5) Munkanapon, a Szabályzat V. fejezet pontjában meghatározott munkaidın kívüli idıpontban végzett rendkívüli munkáért a köztisztviselınek a ténylegesen ledolgozott idıvel azonos mértékő szabadidı jár. 6) A szabadidıt a dolgozó és a szervezeti egység vezetıje között egyeztetett módon, a rendkívüli munkavégzést követı harminc napon belül ki kell adni, illetve ki kell venni. A kivett szabadidıt a Szabályzat V. fejezet 5. pontja szerinti nyilvántartásnál ledolgozott idıként kell figyelembe venni. 7) Amennyiben a szabadidıt a rendkívüli munkavégzést követı harminc napon belül nem lehet kiadni, akkor a Ktv. 40. (6) bekezdése szerint meg kell váltani. 8) A rendkívüli munkavégzés elrendelését, a ténylegesen ledolgozott idıt, a ledolgozott idıért járó szabadidıt, a kiadott, illetve kivett szabadidıt és a megváltott szabadidıt a munkaügyi elıadó tartja nyilván. 6

7 IX. fejezet A munkakör átadásának és átvételének szabályai 1) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık jogviszonyának megszőnése, vezetıi megbízásának visszavonása esetén feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggı iratokat az alábbi pontokban rögzített eljárás keretében kötelesek átadni az átvevınek. 2) A munkakör átadása, átvétele során az ügyintézı az ügyiratokkal az elıadói napló alapján köteles elszámolni. 3) A közszolgálati jogviszony megszőnése, Hivatalon belüli átirányítás, illetve 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevételét megelızıen a köztisztviselı köteles a nevére iktatott véglegesen elintézett ügyiratokat irattározni, a folyamatban lévı iktatott ügyiratokat közvetlen munkahelyi felettesével egyeztetni. 4) Az irattározást és az egyeztetést követıen kerül sor a szervezeti egységen belül a munkakör átadására, átvételére, amely során rendelkezni kell a folyamatban lévı iktatott ügyiratokkal kapcsolatos további tennivalókról, rögzítve a már megtett intézkedéseket. 5) Az ügyintézıi munkakört a munkakört újonnan betöltı köztisztviselı, ennek hiányában a közvetlen munkahelyi felettes által megjelölt ügyintézı, illetve maga a szervezeti egység vezetıje veszi át. 6) Vezetıi munkakör átadása esetén az átvevı az új vezetı, ennek hiányában a jegyzı. 7) A munkakör átadásának, átvételének módját vezetıi megbízással nem rendelkezı köztisztviselı esetében az adott szervezeti egység vezetıje, vezetı megbízással rendelkezı köztisztviselı esetében a jegyzı határozza meg. 8) A munkakör átadását, átvételét jegyzıkönyvbe kell foglalni, melyet az átadó, az átvevı és a szervezeti egység vezetıje köteles aláírni, igazolva az átadás-átvétel megfelelıségét. Az eljárás során lehetıség van arra, hogy a köztisztviselı átadással, átvétellel kapcsolatos észrevételei a jegyzıkönyvben is rögzítésre kerüljenek. 9) A jegyzıkönyvet három példányban kell elkészíteni, melybıl egy-egy példány az átadónál, illetve az átvevınél marad. A jegyzıkönyv harmadik példányát további intézkedésre legkésıbb az utolsó munkában töltött napon a munkaügyi elıadónak kell átadni. 10) Az átadás-átvételi jegyzıkönyv tartalmi követelménye, hogy az érintett szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó, az ügyrendben meghatározott feladatok végrehajtásának a munkakör átadásakor fennálló helyzetérıl átfogó képet adjon. A jegyzıkönyv különösen térjen ki: a képviselı-testület vagy bizottságai által meghatározott feladatok végrehajtására, a jegyzı által kiadott feladatok, intézkedések végrehajtására, gazdálkodási hatáskörben kezelt költségvetési keretrıl történı számadásra, a munkakörátadást követı idıszak legfontosabb, aktuális szakmai feladataira, az elintézetlen ügyiratok számára, tárgyára. 7

8 11) Az átadás-átvételi jegyzıkönyvet a közszolgálati jogviszony megszőnésével, a vezetıi megbízás visszavonásával kapcsolatos munkaügyi eljárás részeként kell kezelni. 12) A közvetlen munkahelyi felettes a munkakör átadásának, átvételének lebonyolításáért teljes felelısséggel tartozik. X. fejezet A köztisztviselı idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozó jogosultságának szabályai 1) Azokban a munkakörökben, amelyekben idegen nyelv használata szükséges, a köztisztviselı idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 2) Azoknak a köztisztviselıknek, akik angol, francia vagy német nyelvbıl rendelkeznek államilag elismert nyelvvizsgával, a Ktv ában foglaltak szerint jár az idegennyelvtudási pótlék. 3) A jegyzı által meghatározott munkaköröket ellátó köztisztviselık a 2. pontban foglaltakon túl a Ktv ában foglaltak szerinti mértékben idegennyelv-tudási pótlékra abban az esetben is jogosultak, ha román nyelvbıl rendelkeznek államilag elismert közép-, illetve felsıfokú C típusú nyelvvizsgával. 4) Az Európai Unió hivatalos nyelveibıl államilag elismert közép-, illetve felsıfokú A, B vagy C típusú nyelvvizsgával rendelkezı köztisztviselı a Ktv. 48. (5) bekezdésében meghatározott mértékő idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. XI. fejezet A köztisztviselıket megilletı juttatásokra vonatkozó jogosultság szabályai Természetben nyújtott étkezés vagy étkezési utalvány biztosítása 1) A határozatlan idıre kinevezett köztisztviselı a közszolgálati jogviszony fennállása alatt, a határozott idıre kinevezett köztisztviselı a kinevezés idıtartama alatt a személyi jövedelemadóról szóló törvényben és a helyi költségvetési rendeletben foglaltak szerint étkezési utalványra jogosult. 2) Az étkezési utalvány értéke a központi jogszabályban meghatározott mindenkor érvényes összeg. 3) Az étkezési utalványt a köztisztviselı havonta, a tárgyhónapot megelızı hónapban a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által készített illetményjegyzék megérkezése napjától a bérfizetés napjáig veheti át a Pénzügyi osztály kijelölt ügyintézıjétıl a pénztárban. 8

9 4) Abban az esetben, ha a köztisztviselı olyan étkezési utalványt vett át, amely bármilyen okból nem illeti meg, a többletet a következı havi utalványok értékébe be kell számítani. Ha a beszámításra nincs lehetıség, a többlet utalványok értékét a köztisztviselı illetményébıl le kell vonni. Illetményelıleg biztosítása 1) A határozatlan idıre kinevezett köztisztviselı részére, kérésére illetményelıleg adható. Illetményelıleget az a köztisztviselı kaphat, akinek a lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás kivételével nincs a Hivatallal szemben tartozása. 2) Az illetményelıleg legnagyobb mértéke a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse. 3) Az illetményelıleget havi egyenlı részletekben, a köztisztviselı kérelmében meghatározott idıtartam, de legfeljebb hat hónap alatt kell az illetménybıl levonni. A közszolgálati jogviszony megszőnésekor a teljes hátralék összegét le kell vonni az illetménybıl, vagy ha ez nem lehetséges a hátralékos összeget vissza kell fizetni. 4) A köztisztviselı számára engedélyezhetı illetményelıleg összegét úgy kell megállapítani, hogy a havi törlesztı részletek összege nem lehet több, mint a köztisztviselı havi illetménye adóval és járulékokkal csökkentett összegének 33 %-a. 5) Az illetményelıleget a Pénzügyi osztályon rendszeresített formanyomtatványon kell kérni. A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezı nevét, lakcímét, adóazonosító számát, a kért összeget, és azt, hogy az illetményelıleget hány hónap alatt fizeti vissza. A kérelmen a Pénzügyi osztály igazolja, hogy a kért összeg nem haladja meg a 4. pontban meghatározott mértéket, és azt, hogy az illetményelıleg részleteinek levonásához szükséges feltételek fennállnak. 6) A kérelem teljesítésérıl a polgármester dönt. A jegyzı a kérelmen a kifizethetı összeg és a törlesztési idı rögzítésével engedélyezi az illetményelıleg kifizetését. 7) Az illetményelıleg kifizetésének engedélyezését követıen a kérelmezı a Polgári Perrendtartás ában meghatározott magánokirattal nyilatkozik a Pénzügyi osztályon arról, hogy az illetményelıleget felvette, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az illetményelıleg törlesztı részletét az illetményébıl levonják. 8) Az illetményelıleget a köztisztviselı a Pénzügyi osztály kijelölt ügyintézıjétıl a pénztárban készpénzben veszi fel. Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás biztosítása 1) A jegyzı az önkormányzat, illetve a Hivatal céljainak megfelelı tanulmányai folytatása esetén a Ktv. rendelkezései szerint képzési, illetve továbbképzési támogatásban részesítheti a köztisztviselıt. 2) Iskolarendszerő és nem iskolarendszerő képzésben résztvevı köztisztviselı támogatást csak az Mt ában foglaltak szerint kötött tanulmányi szerzıdés szerint kaphat. 9

10 3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a nyelvvizsga megszerzéséhez tanulmányi szerzıdés alapján visszatérítendı pénzbeli támogatást nyújthat az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvek esetében. A támogatás visszatérítése a tanulmányi szerzıdésben foglaltak alapján történik. 4) Az 1. és 3. pontban foglalt támogatás mértéke nem lehet több, mint a képzés, illetve a nyelvtanulás számlával igazolt költsége. A költségeket Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nevére kiállított számlával kell igazolni. 5) A tanulmányi szerzıdés iránti kérelmet a jegyzıhöz írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely alapján elbírálható a képzés szükségessége és indokoltsága. 6) A megkötött tanulmányi szerzıdés egy példányát a köztisztviselı személyi anyagához kell csatolni. 7) A munkáltató kötelezheti a köztisztviselıt, hogy az általa kijelölt vagy szervezett továbbképzésben vegyen részt. Ebben az esetben a tanulmányi szerzıdésre és a költségek mértékére vonatkozó elıírásokat nem kell alkalmazni. Szakkönyvvásárlási támogatás biztosítása 1) A munkáltató a köztisztviselık naprakész ismereteinek, az önképzés feltételeinek biztosítása érdekében a köztisztviselıt szakkönyvvásárlási támogatásban részesítheti. A támogatás felhasználható szakkönyv vásárlására, napi- és hetilapok elıfizetésére, CD- ROM, számítógépes szoftver vásárlására, továbbá internet használatára, ideértve az egyszeri, illetve havi elıfizetési díjakat, valamint a forgalmi díjakat. 2) A támogatás felhasználásának igazolása számla alapján történik, amelyet a köztisztviselı a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán köteles bemutatni, a fel nem használt összeget pedig köteles visszafizetni. Szociális támogatás 1) A határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı, a Hivatallal legalább egy éve közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselı részére vissza nem térítendı eseti pénzbeli szociális támogatás (továbbiakban: támogatás) nyújtható, amennyiben a köztisztviselı vagy közeli hozzátartozója életkörülményeiben neki fel nem róható módon olyan esemény következik be, amely jelentıs anyagi kárral, illetve tartós jövedelem-kieséssel jár, gyermeket nevelı köztisztviselı esetén a gyermek iskolakezdésekor. 2) Nem nyújtható támogatás annak: akinek a közszolgálati jogviszonya megszüntetése (Ktv. 15. (2) bekezdése) folyamatban 10

11 van, aki ellen büntetı- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, akirıl bebizonyosodik, hogy a támogatás iránti kérelemben valótlan adatokat közölt. 3) Az éves költségvetés függvényében és a köztisztviselı munkahelyi felettesével történı egyeztetést követıen, a jegyzı mérlegelési jogkörében dönt a támogatás nyújtásáról és annak összegérıl. 4) A megítélt támogatás kifizetésérıl a Pénzügyi osztály gondoskodik. Üdülési hozzájárulás 1) A határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı, a Hivatallal legalább egy éve közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselı részére évente egy alkalommal üdülési hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) adható. 2) Nem adható hozzájárulás annak: akinek a közszolgálati jogviszonya megszüntetése (Ktv. 15. (2) bekezdése) folyamatban van, aki ellen büntetı- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, akirıl bebizonyosodik, hogy a támogatás iránti kérelemben valótlan adatokat közölt. 3) Az üdülési hozzájárulás pénzben vagy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekkben (a továbbiakban: üdülési csekk) biztosítható. A hozzájárulás mértéke naptári évenként a mindenkori illetményalap %-áig, üdülési csekk esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adómentes juttatás mértékéig terjedhet. Az üdülési hozzájárulás biztosítása során a köztisztviselı választási lehetıségét biztosítani kell. 4) Üdülési csekk igénylése esetén a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) 1. mellékletének 9.1. pontjában foglalt szabályokat megfelelıen alkalmazni kell. 5) A támogatás iránti kérelmet a jegyzıhöz kell írásban benyújtani a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány kitöltésével legkésıbb a szabadságolási ütemterv elkészültét követı 30 napon belül. 6) Az igénylı a kérelem benyújtása után a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást, amely a támogatásra való igényjogosultságát érinti, 3 munkanapon belül köteles bejelenteni. Temetési segély és kegyeleti eljárás 1) A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló, valamint a Hivataltól, illetve jogelıd szervétıl nyugállományba vonult köztisztviselı haláláról az elhunyt személye és egyéb körülmények által indokolt hivatali tiszteletadással kell megemlékezni. 11

12 2) Az elhunyt köztisztviselırıl való kegyeleti megemlékezés történhet: a) a Hivatal saját halottjaként történı eltemetéssel, b) a temetési költségekhez való hozzájárulással (temetési segély), c) egyéb módon, így különösen a Hivatal képviseletével a temetésen, a temetésre koszorú küldésével, részvétnyilvánítással, a gyászlobogónak a Hivatal épületére történı kifüggesztésével. 3) A köztisztviselı halála esetén temetési segély nyújtható a köztisztviselıvel közös háztartásban élı házastársának, élettársának, illetve gyermekének. Temetési segély címén legfeljebb a mindenkori illetményalap 200%-ának megfelelı összeg nyújtható. XII. fejezet Az elismerések rendje és szabályai 1) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített példaértékő munkavégzésért, a község és a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkezı feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid idın belül történı ösztönzésére a köztisztviselık elismerésben részesíthetık. 2) Az elismerés pénz- vagy tárgyjutalom lehet. 3) Az elismerésre fordítható összeget a képviselı-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 4) A köztisztviselı részére egy alkalommal kifizethetı jutalom mértéke, illetve a tárgyjutalom értéke a mindenkori illetményalap %-áig terjedhet. 5) Az elismerések megállapításánál figyelembe veendı fıbb szempontok: jelentıs eredménnyel járó hatékony munkavégzés, a szervezeti egység eredményes megítélésével összefüggı kiemelkedı munkateljesítmény, kiemelkedı színvonalú munka, az új munkatársak beilleszkedését segítı eredményes tevékenység, a váratlanul jelentkezı feladatok szakszerő, pontos és gyors elvégzése, új lehetıségek kidolgozása, feltárása a közigazgatásban. 6) A jutalmazásra, annak összegére, értékére az általuk vezetett szervezeti egységre vonatkozóan a szervezeti egységek vezetıi tesznek javaslatot. A javaslatot minden esetben indokolni kell. A jutalomról a javaslatok, vélemények ismeretében a jegyzı a polgármester egyetértésével dönt. XIII. fejezet A teljesítményértékelés szabályai 12

13 1) A helyi teljesítményértékelés bevezetésének céljai: csak tényekkel alátámasztott, objektíven igazolható teljesítmény alapján kerüljön sor a törvény által garantált illetménytıl való eltérésre, javuljon a köztisztviselık egyéni teljesítménye, fejlıdjön a vezetık és a köztisztviselık feladat-centrikus együttmőködése, erısödjön a teljesítményelvő szemlélet, a köztisztviselıkkel szemben támasztott szakmai elvárásokat számonkérhetı módon határozzák meg a vezetık, megvalósuljanak a kiemelt szervezeti célok, növekedjen a vezetıi tevékenységben a személyzeti feladatok súlya, rendszeressé váljanak a munkatársaktól jövı visszajelzések, rendszeres legyen a köztisztviselık teljesítményének értékelése. 2) A teljesítményértékelés a hatáskörrel rendelkezı vezetı munkaköri kötelezettsége. A kötelezettséget úgy kell teljesíteni, hogy az értékelés a vezetı és a beosztott közötti együttmőködés kétoldalú fejlesztésére vonatkozó megállapodással záruljon. 3) A köztisztviselık teljesítménykövetelményét elıre meghatározott egyéni követelmények alapján kell értékelni. Az egyéni követelményeket minden évben március 31. napjáig megállapított kiemelt szervezeti célok és a köztisztviselı kiemelt munkaköri feladatai figyelembe vételével kell meghatározni. 4) A kiemelt szervezeti célokat megfogalmazó döntést követı 15 napon belül a közvetlen munkahelyi felettes írásban megállapítja a beosztott köztisztviselı egyéni teljesítménykövetelményeit. Az egyéni teljesítménykövetelményeknek kapcsolódniuk kell a köztisztviselık kiemelt munkaköri feladataihoz. 5) Az egyéni teljesítménykövetelményeket szóbeli megbeszéléssel egybekötve kell átadni az érintett köztisztviselınek. 6) A teljesítményértékelés szóbeli megbeszélésének idıpontját elızetesen meg kell tervezni, és arról olyan idıpontban kell a köztisztviselıt tájékoztatni, hogy elegendı idı álljon rendelkezésre a felkészüléshez. A szóbeli megbeszélés elıtt a vezetı köteles valamennyi érintett köztisztviselıt együttesen tájékoztatni a megbeszélés céljairól és az értékelés szempontjairól, valamint szabályairól. 7) Az értékelı megbeszélésen a vezetı határozza meg a köztisztviselıvel egyetértésben a következı évre vonatkozó teljesítményfejlesztési célokat, a célok eléréséhez szükséges, a köztisztviselı által vállalt feladatokat. 8) A köztisztviselı teljesítményének értékelését legkésıbb a tárgyév december 31. napjáig kell elvégezni, és annak egy példányát szóbeli megbeszélésen átadni az érintett köztisztviselınek. A szóbeli megbeszélésrıl írásbeli emlékeztetıt kell készíteni, amelynek egy példányát a köztisztviselınek át kell adni. 9) A köztisztviselı teljesítményértékeléséhez értékelılapot kell használni. Az értékelılapok tárolásáról a munkaügyi elıadó gondoskodik. 13

14 10) A teljesítménykövetelmények megállapításának, értékelésének, valamint az azokkal kapcsolatos szóbeli megbeszélésrıl készített emlékeztetıknek egy példányát az érintett köztisztviselınek át kell adni, aki az átvételt aláírásával igazolja. 11) A munkaköri leírás a teljesítményértékelés alapdokumentuma, ezért a változásoknak megfelelıen folyamatosan aktualizálni kell. Ha év közben módosul a munkakör, akkor a tárgyévben módosítani kell a teljesítménykövetelményeket is, és az értékelést mindkét munkaköri leírás figyelembe vételével kell elvégezni az idıarányoknak megfelelıen. 12) A teljesítményt a köztisztviselı magatartása is meghatározza, ezért a teljesítményértékelés során az alábbi általános szempontokra is figyelemmel kell lenni: a feladatmegoldás színvonala, a munkavégzéshez való viszony, együttmőködés. 13) A feladatmegoldás szempontjából azt kell értékelni, hogy a köztisztviselı mennyire képes a jelentkezı problémák felismerésére, azonosítására, a feltételek megfogalmazására, valamint a prioritások feltárására, feladat végrehajtása során képes-e rendszerekben, illetve folyamatokban gondolkodni, illetve a lehetséges alternatívákból képes-e kiválasztani a legmegfelelıbb cselekvési módot. 14) A munkavégzéshez való viszony szempontjából azt kell értékelni, hogy a köztisztviselı a kitőzött célokat, feladatokat képes-e elvégezni állandó irányítás és felügyelet nélkül, rendelkezik-e önálló tájékozódási, elemzı és döntési képességgel, betartja-e a határidıket, a szabályokat és az elıírásokat a munkavégzés során, valamint, hogy az elkészített anyagok minısége megfelel-e az elvárásoknak. 15) Értékelni kell, hogy a köztisztviselı saját munkájának, cselekedeteinek, magatartásának következményeiért mennyire vállal felelısséget és stresszhelyzetben is képes-e a tıle elvárt vagy megszokott teljesítményt nyújtani. 16) Értékelni kell, hogy a köztisztviselı mennyire kész a folyamatos szakmai fejlıdésre, a szakterületén megjelent újdonságok figyelemmel kísérésére, illetve az új megoldások és technikák elsajátítására. 17) Az együttmőködés szempontjából értékelni kell, hogy a köztisztviselı mennyire képes munkatársaival, illetve vezetıivel támogató, segítı viszonyt kialakítani. XIV. fejezet A ruházati költségtérítésre vonatkozó szabályok 1) A köztisztviselık naptári évenként az illetményalap 200%-ának megfelelı összegő ruházati költségtérítésre jogosultak. 14

15 2) A közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladó szünetelése esetén, vagy ha a közszolgálati jogviszony évközben keletkezik, illetve szőnik meg, a köztisztviselı részére a ruházati költségtérítés idıarányos része jár. 3) A közszolgálati jogviszony évközben történı megszőnése esetén a felvett ruházati költségtérítés idıarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztviselı végkielégítésre jogosult, továbbá ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselı halála vagy nyugdíjazása miatt szőnik meg. 4) A ruházati költségtérítést legkésıbb a tárgyév június 30. napjáig kell kifizetni a Hivatal házipénztárából. 5) A jogviszony január 01. napjától június 30. napjáig vagy ennél tovább tartó, megszakítás nélküli szünetelése esetén a ruházati költségtérítés idıarányos részét december 31. napjáig kell kifizetni. 6) A ruházati költségtérítés kifizetésével kapcsolatos feladatokat a munkaügyi elıadó, továbbá a Pénzügyi osztály elıadója, a pénztárosa látja el. 7) A köztisztviselıi jogviszony évközben történı megszőnése esetén a ruházati költségtérítéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogviszony megszőnésekor kell megtenni. XV. fejezet Záró rendelkezések 1) A Polgármesteri Hivatal Jegyzıje gondoskodik arról, hogy ezen Szabályzat elıírásait minden érintett megismerje. 2) A Szabályzat tartalmát érintı jogszabályi változások esetén a Szabályzatot módosítani kell. Apátfalva, június 04. Sajtos László jegyzı 15

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról.

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E (1)-(2) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. Barcs

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Vasmegyer Község Képviselı-testületének 12/2001. (XI.14.) számú rendelete

Vasmegyer Község Képviselı-testületének 12/2001. (XI.14.) számú rendelete Vasmegyer Község Képviselı-testületének 12/2001. (XI.14.) számú rendelete A köztisztviselık közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl (Egységes szerkezetben) Vasmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete,

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(II.25.) számú rendelete

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(II.25.) számú rendelete Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(II.25.) számú rendelete A köztisztviselık közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl és a köztisztviselıket megilletı juttatásokról és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 6/1993./V. 25./ sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja:

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 6/1993./V. 25./ sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 6/1993./V. 25./ sz. önkormányzati rendelete A köztisztviselık munkavégzésérıl, munka és pihenıidejérıl, jutalmazásáról, valamint juttatásairól Hatályba

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések 1.

I. Bevezetı rendelkezések 1. Kunszentmiklós Városi Képviselı-testületének 21/2001. (X. 19.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról Módosítva: 27/2001. (XI. 16.) Hatályba

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık szociális, jóléti,

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmezı rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmezı rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9./2008. (VIII. 12.) sz. Rendelete A Képviselı-testület Hivatalának köztisztviselıit megilletı szociális, jóléti juttatásokról, az illetményrendszer egyes

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

I. fejezet Bevezetı rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmezı rendelkezések

I. fejezet Bevezetı rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmezı rendelkezések KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTVISELİK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat

A Szőcsi Önkormányzat A Szőcsi Önkormányzat 16/2001.(XI.27.) r e n d e l e t e a köztisztviselık szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól 1 [egységes szerkezetbe

Részletesebben

A rendelet személyi hatálya 1..

A rendelet személyi hatálya 1.. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 28/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelete A köztisztviselık közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl és a köztisztviselıit megilletı

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. rendelete Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető Módosítva: 17/2003. (IX.

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2009. (II.11.) rendelete a Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2011. Elıkészítı: Pékné dr.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2011. Elıkészítı: Pékné dr. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr.csefkó Judit E L İ T E R J E SZ T É S A Képviselı-testület 2011. július 28-i

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdésében, valamint Bér Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

Sásd Város Képviselıtestületének. 9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú. r e n d e l e t e

Sásd Város Képviselıtestületének. 9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú. r e n d e l e t e Sásd Város Képviselıtestületének 9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú r e n d e l e t e a polgármester illetményérıl, a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, egyéb juttatásokról és költségtérítésekrıl

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki.

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki. Vác Város Önkormányzat 36/2001.(X. 15.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejére, valamint a köztisztviselôket megilletô illetménykiegészítésről, vezetői pótlékról, juttatásokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 3/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 3/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a köztisztviselők munkaidejéről szóló 23/2003.(IX.22.)Kt. számú rendelet

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

B O D R O G K E R E S Z T Ú R K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A S Z E R V E Z E T I É S

B O D R O G K E R E S Z T Ú R K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A S Z E R V E Z E T I É S B O D R O G K E R E S Z T Ú R K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A S Z E R V E Z E T I É S MŐKÖDÉSI SZABÁLYZ A T A Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Jegyzıje

Részletesebben