AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA"

Átírás

1 AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA

2 Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as év tõl kez dõ dõ en al kal ma zott és be vált el vek alap ján szer vez zük. A gye re ke ket az élet kor, az úszás tu dás, a be teg ség és a ter hel he tõ sé gi szint sze rin ti cso - por tok ba oszt juk. A cso por tok edzés rend jét a mel lé kelt óra rend ben, idõ pont ok ban és hely - szí ne ken az órát tar tó ta ná rok neveinek kezdõbetûit feltüntetve mutatjuk be. A gyógyprog ra munk nak fon tos talp kö ve az a gyer mek köz pon tú pe da gó gi ai te vé keny - ség, ahol a gye re kek szü lõk, ta ná rok és or vo sok együtt mû kö dé sé re és össz hang já ra ala - poz va szü let nek azok a pe da gó gi ai dön té sek, ame lyek lán co la ta ad ja gyógytestnevelési mun kánk ar cu la tát. Fon tos te hát, hogy a prog ra munk ki szá mít ha tó le gyen. A csa lád élet - vi te lé be óra ren di pon tos ság gal épül jön be a test ne ve lés és a sport úgy, hogy az is ko lai és más sza bad idõ-el fog lalt sá gok kal össz hang ba ke rül ve a csa lád ter vez ni tud ja éle tét. Az alap cé lok meg va ló sí tá sát se gí ti az a sport klub min tá jú szer ve zé si for ma, ami a gyógyprog ram meg va ló sí tá sá ban a gyó gyí tó test ne ve lé sen kí vül a csa lád te rá pi ás ve tü let - ben is se gí ti a komp lex az ún. AKA RAT MIN TA sze rin ti gyó gyí tó el já rás ha té kony sá gát. An nak az ér ték nek, amit a sport klub min tá jú szer ve zé si for ma köz ve tí te ni tud, min den klub - ta gunk ér zé ke li az elõ nye it. Ne ve ze te sen: 1. A klub olyan tár sa dal mi szer ve zet, ame lyet az ál lam el is mer és így ál la mi tá mo ga - tá sok hoz, a prog ram meg va ló sí tá sát se gí tõ pénz for rás ok hoz jut ha tunk. Te hát a ta gok szá - má ra ol csóbb hoz zá fér he tõ sé gi le he tõ sé get biz to sí tó ke ret. 2. A klub tár sa sá got biz to sít. Ez nem csak a gye re kek, ha nem a szü lõk vo nat ko zá sá - ban is igaz. 3. Ta lál ko zó hely és le he tõ ség a szü lõk szá má ra a kö tet len be szél ge tés re olyan sors - tár sak kal, akik nek ha son ló gond jai van nak a gyer me ke ik egész ség ügyi prob lé má it te kint - ve. 4. A jó szel le mû gyer mek kö zös ség hez va ló tar to zás a gye re kek szá má ra óri á si ér ték. Az ered mé nye ink bi zo nyít ják, hogy az AKA RAT MIN TA sze rin ti edzés és pe da gó gi ai mód sze rek, va la mint a fog lal ko zá so kat ke ret be fog la ló mo dell al kal mas ar ra, hogy más esz köz zel nem pó tol ha tó mó don, a be teg ség rom bo ló ha tá sa it, ame lyek az élet ta ni, lé - lek ta ni, il let ve szo ci á lis té ren is je lent kez nek mind há rom ve tü let ben gyó gyí ta ni tud juk. Ta ná ra ink: dr. Gyene Istvánné, Bíróné Váradi Ga bi, Kovács Anna, Takács Orsi, Malaczkó Ist ván, Fülepi Kár oly, Marosvölgyi Elõd, Bog nár Bar na bás, Var ga Lász ló, dr. Gonda Pál, Gémes Tamás, Magyar István Or vo sa ink: dr. Bak Zsu zsa, dr. Bense Andrea Jó spor to lást kí vá nok az AKA RAT szí nek ben min den klub tár sunk nak a 2011/2012-es tan év ben: Dr. Gyene Ist ván Az AKA RAT DSE el nö ke

3

4

5 AZ AKA RAT DSE 2011/2012. ÉVI MUN KA PROG RAM JA Az AKA RAT DSE mun ka prog ram ját 3 egy ség re bont va ál lí tot tuk ös sze: 1./ A tan év ide je alatt a cso port-óra ren dek sze rin ti edzés prog ram 2./ A tá bo ro zá si prog ram terv 3./ Az éves ver seny nap tár Az így ös sze ál lí tott mun ka prog ram alap ján va ló sít juk meg a cé lul tû zött fel ada to kat. Ne ve ze te sen: w a rend sze res te rá pi ás cé lú edzé sek vég zé sét w a fel mé ré se ket, or vo si és test ne ve lé si szem pont ból w a klí ma te rá pia és a test ne ve lés-te rá pia ös sze kap cso lá sát, a környezettudatos nevelés, va la mint a csa lád-te rá pia ele me i nek be épí té sét a tar tal mi mun ká ba w a környezetvédõ, szem lé let mód-for má ló mun ka gya kor la ti vég zé sét, különös te kin tet tel a ter mé sze ti ér té kek meg óvá sá ra.

6 A TAN ÉV IDE JE ALATT A CSO PORT ÓRA REN DEK SZE RIN TI EDZÉS PROG RAM JA A cso por to kat az élet kor, az or vo si be uta ló sze rin ti di ag nó zis, va la mint a ter - hel he tõ sé gi szint sze rint ál lít juk ös sze. Elsõ évben heti kétszer úszásoktatás. A kö vet ke zõ edzés év ben a he ti 2 úszó edzés jel le ge vál to zik. Egy re edzés sze - rûb bé vál nak a fog lal ko zá sok. Az egyik tré ning ok ta tó me den cé ben, míg a má sik már nagy és hi de gebb vi zû me den cé ben szer ve zõ dik. A harmadik és negyedik edzésévben az Akarat minta alapján tornatermi- és futóedzést tartottunk haladó csoportjainkban az úszó edzés elõtt. Ezt a szolgáltatást jelenleg nem tudjuk megszervezni, mert az anyagi lehetõségek ezt nem teszik lehetõvé. Sajnos a TB térítési díjat hét éve, a törvény elõírása ellenére nem emelték. Szerencsésnek tartom, hogy nem vonták meg teljesen az állami támogatást csoportunktól. Jelenleg azonban a programunkat kellett takaréklángra állítani. Reménykedünk, hogy ben az Orbán kormány tagjaival tudunk tárgyalni és segítséget kapunk gondjaink megoldásához. Min den kor osz tály nak meg szer vez zük a klí ma te rá pi ás tá bo ro zást is. Az óra ren det mel lé kel jük.

7 CSO POR TOK HÉTFÕ KEDD SZER DA CSÜ TÖR TÖK PÉNTEK SZOM BAT A Gémes Tamás GT (Stadion) B Magyar István MI (Stadion) C Marosvölgyi Elõd ME (Stadion) D Varga László VL (Stadion) G dr. Gonda Pál GP (Dagály) H Váradi Gabi VG (Stadion) L Malaczkó István MP (Stadion) PH Schaffer Éva SÉ (Elektr.) PK Bruckner Erzsi BE (Bajza) K1 Takács Orsi TO (Bajza) U: GT+VG U MP U: TO+BB+ME U: GT+VG U: MI+MP U: MI+MP U ME U: 9-10 ME U: VL+MI U: VL+VG U: GP F: 8-9 GP, U: 9-10 GP U: VG+KA U: 9-10 VG+KA U: GT+VL U: TO+BB+FK U: TO+BB+FK U: MP U: GT+KA+FK U: TO+BB+ME U: TO+BB+ME U: 9-10 TO+GT+MI

8 Támogatóink Az AKARAT DSE mûködtetésének anyagi hátterét a TB szerzõdésen és szülõi felajánlásokon túl támogatók is segítik. KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT! 1. Azok az AKARAT pártoló tagok, akiknek családja az 1%-os jövedelemadó felajánlásnál az AKARAT DSE-t jelölték meg kedvezményezettnek. 2. Kedves régi tanítványaink és szüleik ajándékozták számunkra az Akarat kisbuszt. Szerénységüket mutatja, hogy kérték, ne nevesítsük õket. 3. Fõvárosi Önkormányzat elismeri munkánk hasznosságát és azt, hogy összfõvárosi érdeket képviselünk, ezért kaptuk tõlük az anyagi támogatást. 4. Budapesti Távhõ szolgáltató Zrt. õk biztosítják a kisbuszunk szervizelését. 5. KOGART Ház Alapítvány akik három képzõmûvészeti alkotás eladásából származó összeggel támogattak. 6. ELMÛ - jutányos áron kapunk gyógyúszó vízfelületet. 7. FORD Solymár Autószalon - anyagi segítséget nyújtanak. 8. Bácsfalvi Attila - régi tanítványunk, ma már apuka - egy hét sportlétesítmény bérleti díjat finanszírozott a nyári táborban. 9. Nemzeti Üdülési Alapítvány - trikókat kaptunk a gyerekek számára. 10. Balu Érembolt - akik vándorserleget adományoztak a tanév legjobb idõeredményét produkáló Akarat úszójának. Ezt a serleget Varga Márk 100 méteres úszásban 1 perc 5 másodperces eredménnyel védi.

9

10 TUDOMÁNYOS MUNKA Szakcsoportunk a munkában szerzett tapasztalatokat tudományos igényességgel dolgozza fel. Rendszeresen elõadásokon illetve publikációkban teszi közkinccsé. Dr. Mezei Györgyi az I. számú Gyermekklinika fõorvosnõjének segítségével Belányi Kinga Phd. hallgató megvédte dolgozatát a gyógyúszás témájában. Nádházy Mária a Budapesti és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár dolgozója kiemelten elismert disszertációt írt a gyógyúszás témában. Nagy elismerésnek tekintjük, hogy a dolgozat megírásában az Akarat tapasztalatokat közkincsé téve, segítségükre lehettünk. Maróthy Eszter TF szakdolgozatot készített a témából.

11 TÁ BO RO ZÁ SI PROG RAM TERV A tá bo rok ban van le he tõ sé günk a klí ma te rá pia és test ne ve lés-te rá pia ked ve zõ ha tás rend sze rét ös sze kap csol ni. A tá bo rok le he tõ sé get nyúj ta nak to váb - bá a csa lád te rá pi ás ve tü let gya kor la ti meg va ló sí tá sá ra is. A szü lõk, az egész sé - ges test vé rek egy tá bor ban va ló spor to lá sa az aszt más gye rek kel (pl. sítáborban) - nagy je len tõ sé gû. Elõ kép zett sé gük mi att ezek ben a tá bo rok ban az aszt más gye - re kek ered mé nye seb bek tud nak len ni a csa lád tag ok nál. Ez po zi tív ener gi á kat sza - ba dít fel. A tá bo rok ban ös sze tett ver se nye ket szer ve zünk. Ek kor van mód a ter mé - szet vé dõ ve tél ke dõk meg szer ve zé sé re is. Ter mé sze tet vé dõ szem lé let mód ki ala kí - tá sát cé loz za töb bek kö zött az AKA RAT emb lé ma ál lat fi gu rá ja is, a zöld AKA RAT BÉ KA.

12 A tá bo rok jel le gü ket te kint ve nap kö zis tá bo rok vagy klí ma tá bo rok. A nap kö zis tá bo ro kat a tan év be fe je zé se után Bu da pes ten szer vez zük. A gye re ke ket el lá tás biz to sí tá sa mel lett 8-16 h-ig fog lal koz tat juk, hét fõ tõl pén te kig. A na pon ta két sze ri úszó fog lal ko - zást sza bad té ri fu tás, tor na ter mi ügyes sé gi já ték és ös sze tett ver seny egé szí ti ki. A prog ram szí ne sí - té se mi att és a ter mé sze tet meg is me rõ-vé dõ szem lé let for má lá sá ért is bar lang lá to ga tást, lo var da lá to ga tást szer ve zünk. A tá bo rok pon tos ide jét, he lyét kü lön ér te sí tõ ki kül dé sé vel idõ ben tu dat juk. A je lent ke zés sel kap cso la tos ös szes tud ni va lót a cso port ve ze tõ ta ná rok hir det ni fog ják. A klí ma tá bo ro kat a le ve gõ vál to zás mi att is, és azért is szer vez zük, hogy a ta nít vá nya ink kal olyan moz gás for má kat is meg is mer tes sünk ame lyek vé gez te té sé re egyéb ként nincs le he tõ sé günk. A tá bo rok hely szí né ül igyek szünk olyan he gyi klí má jú he lye ket vá lasz ta ni ahol a tisz ta he gyi le ve gõ él ve ze te mel lett a ter mé sze ti szép sé ge ket is ész re ve tet het jük. A klí matá bo ro kat csa lá di tá bor for má ban is szer vez zük. A klí matá bo rok a jel le gük sze rint: tú ra tá bo rok sítáborok vagy ke rék pár tá bo rok. A ter ve zett klí ma tá bo rok ide je és hely szí nei: de cem ber ig, ja nu ár ig, február 9-13-ig, február ig. Kõ szeg - Mönichkirchen Ezt a tá bort jel le ge sze rint az idõ já rás tól füg gõ en tú ra- vagy sítáborként szer vez zük. A je lent ke zés sel kap cso la tos rész le tes tud ni va lók ról a cso port ve ze tõ ta ná rok tá jé koz tat ják az ér dek lõ dõ ket. Táborfelelõs tanár: dr. Gyene István. Telefon: 06-30/ január ig, március 3-10-ig. Saalbach-Hinterglemm Sítábor. Csa lá di tá bor jel leg gel is. El sõ sor ban a kö zép ha la dó, ha la dó sí zõk szá má ra. Saalbach az egyik leg job ban ki épí tett sírégiója Auszt ri á nak. A saalbachi tá bor ra va ló je lent ke zés szep tem ber 15-tõl. Rész le tes tá jé koz ta tó a cso port ve ze tõ ta ná rok nál ol vas ha tó. Táborfelelõs tanár: dr. Gyene István. Telefon: 06-30/ Az is ko lai ta va szi szü net ben ke rék pár tá bort szer ve zünk. Rész le tes in for má ció a je lent ke zés fel tét ele i rõl Var ga Lász ló cso port ve ze tõ ta nár nál. Telefon: 06-30/ június 18-július 27-ig (öt hét) terápiás napközi tábor Budapesten. Naponta 8-16 óráig foglalkoztatjuk a gyerekeket. Napi kétszer úszóedzés, szabadtéri és tornatermi futó- és játékfoglakozás, görkorcsolya oktatás. Természetvédõ, szemléletmódformáló vetélkedõ. Állatkerti látogatás, lovarda látogatás, barlang látogatás. 5. Nyá ri ausztriai tú ra tá bor szer ve zés alatt. 6. Klímatábor Kõ sze gen au gusz tus 12-tõl au gusz tus 19-ig. Kerékpár- és túra-csoportok. Rész le tes in for má ció a je lent ke zés fel tét ele i rõl áp ri lis 20-tól a cso port ve ze tõ ta ná rok nál.

13 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az Akarat DSE vezetõsége a szülõi munkaközösség, tanárok, orvosok köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-os felajánlásánál kedvezményezettként az AKARAT DSE-t jelölték meg, és így minket támogattak. A felajánlásokból a tavalyi évhez hasonló nagyságrendû támogatást kaptunk. Ez az Akarat DSE mûködtetésében jelentõs bevétel tette azt lehetõvé, hogy a 2011/2012-es tanévben a szülõi hozzájárulás mértékét nem kellett emelnünk. Kérjük Önöket, hogy a következõ adóbevallásnál is az Akarat DSE-t jelöljék majd kedvezményezettnek. Kérjük továbbá, hogy ismerõseik, rokonaik, barátaik körébõl is keressenek számunkra támogatókat. Adószámunk: Budapest, szeptember 1. Üdvözlettel: az Akarat DSE szülõi munkaközössége

14

15

16 AKA RAT DSE 1116 Bu da pest, Alabástrom u. 8. Tel.: 06-1/ Terv: Mol nár Lász ló Ki vi te le zés: Fénymûvek 2007 Bt. Tel./fax: 06-70/

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben