Paszternák György a VDSZ elnöke elmondta: a vegyipar sajátossága, fél együttmıködésének. A párbeszéd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paszternák György a VDSZ elnöke elmondta: a vegyipar sajátossága, fél együttmıködésének. A párbeszéd"

Átírás

1 NAPIRENDEN NAPIRENDEN Párbeszéd nél kül nem megy Ezúttal az idô sem szabott gátat a vélemények kifejtésének és a felmerülô kérdések megválaszolásának. A VDSZ elnöksége ugyanis legutóbb Balatonszemesen tartotta a megszokottnál hosszabb elnökségi ülését. Bada Magdolna, Budai Iván és Pszternák György Megújul a MAVESZ Budai Iván a MAVESZ igazgatója tájékoztatta az elnökségi ülés résztvevôit szervezetük átalakulásáról, illetve megújulásáról. Mindenek elôtt elmondta, hogy a MAVESZ eddigi struktúráját és tevékenységét teljesen át szeretnék alakítani. Az igazgató kifejtette, hogy ôk nem egy munkáltatói, inkább egy szakmai érdekképviseleti szervezet. Budai Iván január elején lépett hivatalba, méghozzá új beosztásban, hiszen az eddigi fôtitkár helyett jött létre az igazgatói poszt. A szövetség vezetôi teendôit az igazgatóval az elnök látja el, aki a négy legnagyobb cég vezetôi közül évente rotálva kerül ki. Így jelenleg az elnöki posztot Olvasó Árpád a TVK Rt. vezérigazgatója tölti be, de évente váltva a Borsodchem, a Nitrogénmûvek és a Zoltek Rt. vezetôje veszi majd át a helyét. Az egyeztetô tárgyalásokon a munkáltatói oldalt tehát Olvasó Árpád és Budai Iván képviselik majd. A szövetség élete sem egyszerı, véli az igazgató így nélkülözhetetlen a megújulás. A MAVESZ-hez korábban több szakszövetség is tartozott, amelyek közül több kezdett eltávolodni végére elment a kozmetikai és háztartásvegyipar, valamint a növényvédelmi területrôl az importôrök. A szövetségben tehát végbement egy olyan dezintegráció, amely visszafordíthatatlan. A korábbi felállás már nem hozható vissza, mégis szükség és lehetôség van egy újfajta integrációra. Ehhez azonban teljesen új alapokra kell helyezni a szövetség munkáját. Eddig a MAVESZ költségvetésének százalékát az EU-tól kapta. Most elsôsorban a szövetség tagdíjaira támaszkodhatnak a külsô forrásokon kívül, ezért a gazdálkodást is ésszerûsíteni kellett. Az apparátus létszámát hatvan százalékkal csökkentették. A munkában a legfontosabb, hogy csakis az ipar számára lényeges dolgokra kell koncentrálniuk. Budai Iván elmondta, hogy alapvetôen három nagy területnek kell prioritást élveznie. Ilyen a munkahelyi egészség, a biztonság és a környezetvédelem témaköre. Második a gazdasági szabályozásokkal kapcsolatos feladatok, végül pedig a munkáltatói képviseleti teendôk ellátása. Március között több alkalom is adódott arra, hogy megvitassák véleményüket, egyeztessék álláspontjaikat, vagy csak egyszerıen informálják egymást ágazatuk helyzetérôl a szakszervezetek vezetôi. A hivatalos programon kívüli beszélgetések során gyakran ôszintébben és nyíltabban mondattak ki a gondok és problémák, azon területek nyıgjei, amelyek nagyobb figyelmet érdemelnek a szakszervezet részérôl. A szemesi elnökségi ülés arra is alkalmat adott, hogy a szakszervezetek képviselôi megismerkedjenek a MA- VESZ, azaz a Magyar Vegyipari Szövetség átalakulásának legfontosabb történéseivel. Errôl Budai Iván a MAVESZ igazgatója számolt be. A szövetségben történtek befolyásolják a szakszervezet mıködését és tevékenységét is, hiszen a munkáltatói oldalt képviselô szervezetnek és a munkavállalói oldal érdekeit védô VDSZnek egyaránt elemi érdeke, hogy folyamatos legyen a párbeszéd a két oldal között. Szûcs Gyula és Sóvágó Sándor Paszternák György a VDSZ elnöke elmondta: a vegyipar sajátossága, hogy a '90-es évek legelejétôl van hagyománya a két fél együttmıködésének. A párbeszéd rendszeres és elôremutató volt, így nem véletlen, hogy elôször a vegyiparban kötöttek ágazati kollektív szerzôdést. Jelenleg is több területen van ilyen megállapodás, így a vegyiparban, a gyógyszer-, a gáz- és papíriparban. Ezek a kollektív szerzôdések jelentenek támpontot a munkavállalóknak és a munkáltatóknak egyaránt. A leírtaknak érvényt szerezni azonban ma már nem túl egyszerı és a bérmegállapodások sikere is hullámzó. Ennél nagyobb baj véli az elnök, hogy a világ nagyot fordult, a régi nagy állami vállalatokat privatizálták, új tulajdonosok szerezték meg a gyakran feldarabolódott vállalatokból alakult cégeket. Ezek vezetôi már ellentétbe kerültek a szakszervezetekkel. Az sem kizárt, hogy szükség volna egy olyan jogi szabályozásra, amely lehetôvé tenné az érdekek megjelenítését, a munkavállalók érdekeinek képviseletét. Természetesen ezen az elnökségi ülésen is szóba került az érdekegyeztetés legújabb formájának kérdése. Az ágazati párbeszéd bizottságok létrejötte ugyanis új korszakot nyithat az érdekképviseleti munkában is. Budai Iván hangsúlyozta: a MAVESZ ambicionálja, hogy a vegyipari ÁPB mielôbb mıködjön. Nemrégiben már össze is ült a munkáltatói oldal és kidolgozta javaslatait a munkatervre, a szervezeti és mıködési szabályzatra, valamint a testület költségvetésére. Errôl természetesen tájékoztatták a munkavállalói oldalt is. A MA- VESZ tehát szorgalmazza az érdemi munka mielôbbi megkezdését és azt, hogy az ÁPB-t olyan tartalommal töltsék meg, amely megteremtheti, és erôsítheti legitimációját. Paszternák György hasonló álláspontját fejtette ki, amikor azt mondta, hogy együttmıködésre és közös cselekvésre lesz szükség. Nyugat Európában az ágazati kollektív szerzôdések vannak túlsúlyban, ezek határozzák meg a bérek színvonalát és a bérfejlesztések mértékét. Ugyanakkor ezek a korábbi megállapodások gyengülnek, és felbomlani látszanak, így szükség van az ÁPB mint új struktúra erôsítésére. Európában már ezt tekintik a szociális párbeszéd legfôbb fórumának, az üzemi tanácsok pedig jelentôségüket vesztették. Tóth Mihály, Ughy Károly, Szabó János és Tósoki Géza Munkavédelmi képviselôk Az elnökségi ülésen szóba kerültek a munkavédelmi képviselô választások eredményei. Ezek az elnök szerint legalább annyira fontosak, mint az üzemi tanácsi választások. Ahogyan Paszternák György fogalmazott: a munkahelyeken gyilkos harc dúl. Nem mindegy, hogy milyen pozíciókat foglalnak el a szakszervezeti tagok. A munkavédelmi választások eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy sok munkahelyen a független munkavállalói jelöltekbôl lettek a képviselôk. Ez nem jó, hiszen ez is egy olyan harci terület, amelyet az érdekképviseleteknek nem szabad kiengedniük a kezükbôl. A munkavédelmi feltételeket a munkáltatóknak kell megteremteniük, de a követelményeket közösen kell kidolgozniuk, együtt kell meghatározniuk a célokat a munkavédelmi képviselôkkel. A munkavédelem olyan klasszikus érdekképviseleti terület, amelyrôl a szakszervezetek nem mondhatnak le. Ezeket a posztokat el kell foglalni, a szakszervezeti tagoknak pedig meg kell tanulniuk a szakmát. A skandináv országokban például teljes egészében a szakszervezet felelôs ezért a területért. Muszáj nálunk is munkavédelmi bizottságokkal kiemelten foglalkozni, és vigyázni arra, hogy ne különüljenek el a szakszervezetektôl úgy, ahogyan ez az üzemi tanácsok esetében ez sok helyen megtörtént. Ahogy az elnök megfogalmazta: nem szabad hagyni, hogy a munkavédelmi területet leválasszák a szakszervezetrôl. Ezért még az idén beindítják a munkavédelmi felelôsök képzését egy akkreditált intézmény részvételével. E területén már csak azért is sok a tennivaló, mert jelenleg rosszak a baleseti statisztikák, így a munkavállalók érdekvédelmének mind inkább része kell, hogy legyen a munkavédelem feltételeinek javítása. 2 3

2 EZ TÖRTÉNT EZ TÖRTÉNT Sok cég, sok megállapodás Lényegesen egyszerûbb azoknak a szakszervezeti vezetôknek a dolga, akiknek egyetlen munkáltatóval, illetve annak képviselôivel kell egyezségre jutniuk a bérmegállapodások alkalmával. A munkahelyekhez kötôdô szakszervezeti bizottságok viszonylag könnyen kidolgozhatják alku stratégiájukat, jobban szervezhetik a tagságot és visszajelzésekre is közvetlenebbül számíthatnak. Annál bonyolultabb az érdekképviseleti vezetôk dolga, minél több munkahelyi vezetôvel kell megállapodniuk, minél több tulajdonost kell meggyôzni arról, hogy nem csak a munkavállaló, de a munkaadó elemi érdeke is, hogy a lehetôségekhez képest tisztességes bérért dolgozzanak alkalmazottai. Szabó János Szabó János is ez utóbbiak közé tartozik, hiszen bértárgyalásokat ha kell, akár hónapokig kell folytatniuk és ha valahol befejezték, úgy következik a másik munkahely. A Petrolkémiában, Mûanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezete több mint ötezer ember érdekeit képviseli. Ennyien dolgoznak ugyanis az egykori nagy TVK területén, ahol jelenleg összesen huszonkilenc kisebb-nagyobb cég ad munkát a tiszaújvárosiaknak. A régi szocialista nagyvállalat, amely mintegy hétezer dolgozónak nyújtott biztos megélhetést idôközben feldarabolódott. A kiszervezett, eladott, vagy ide települt cégek dolgozóinak képviseletére azonban ma nagyobb szükség van, mint valaha is volt, ezért például a bértárgyalásokat külön-külön, egyedileg kell lefolytatniuk a szakszervezet vezetôinek. Jelenleg is a TVK a legnagyobb foglalkoztató, hiszen az Rt dolgozónak biztosít megélhetést, míg a többi kisebb Kft. között elôfordul, hogy csak embernek képesek munkát adni. Az ô érdekképviseletük azonban éppen olyan fontos, mint a nagy cégek alkalmazottainak, igaz sokszor nehezebb is. Vannak közepes cégek, mint amilyen például a Tiszatextil, amely négyszáz dolgozót foglalkoztat. Itt azonban egyelôre nem a bérmegállapodáson van a hangsúly, hiszen a talponmaradásért kell megküzdeni. E munkahelyen most érvénybe lépett az az alapszabály, mely szerint a viszonylag alacsonyabb bér is jobb, mint a semmilyen bér, azaz a munkahely megtartása mindennél fontosabb. Ezért a szakszervezetnek most minden erejével a arra kell koncentrálnia, hogy segítse a cég fennmaradását. A szakszervezethez tartozó munkahelyek között nagyok a különbségek, Ahogyan azt Szabó János fogalmazta: vannak jól mûködôk, vannak egyszerûen csak mûködôk és vannak rosszul mûködô cégek. Ennek függvényében kell kiharcolniuk a béremeléseket és a plusz juttatások mértékét. A cégek között azonban más eltérések is vannak, amelyek befolyásolják a szakszervezeti munkát. Néhány helyen például ilyenek általában a mûanyag-feldolgozással foglalkozó vállalkozások hagyományosan csak áprilisi, májusi idôszakban kezdôdhetnek meg a bértárgyalások, mert ott ilyenkor van az üzleti év vége. Csak az üzleti tervet elfogadó taggyûlés után válik annyira világossá a cég helyzete, hogy érdemben el lehessen kezdeni a bértárgyalásokat. Léteznek olyan munkahelyek is, ahol viszont eredményt is elkönyvelhetett a szakszervezet. A TVK-nál például már decemberben megszületett a megállapodás. Éves szinten nyolc százalékos bérfejlesztést értek el, amely 3-4 százalékos reálbér növekedést jelent az ott dolgozóknak. A TVK mûszaki szolgáltató Kft.-inél még januárban közel azonos bérfejlesztésben állapodtak meg. A Petroszolgnál hét százalékban egyeztek ki, míg az Automatikánál csak öt százalékot sikerült kiharcolni, igaz, eredményektôl függôen tartalékban van még három százalék. További hat Kft.-nél februárban sikerült egyezségre jutni a munkahelyi vezetôkkel. Ezekben eltérô mértékû, 5-6 százalékos emelést könyvelhettek el. Összesen tehát a cégek felénél már van valamiféle megállapodás, míg számos területen folyamatban vannak vagy elôkészület alatt állnak a tárgyalások. Van olyan cég is, amelynek dolgozóit teljes mértékben még nem képviselheti a szakszervezet. Bérmegállapodást tehát nem kötnek, de jelen vannak és támogatják a munkavállalókat. Ilyen az ipari parkban a Jabil, egy elektronikai összeszereléssel foglalkozó cég, ahol legalább kétezren dolgoznak. Eddig 150 tagja van a szakszervezetnek, ami azt mutatja, hogy elôbb-utóbb ott is tárgyaló partnerként kell számolni a Petrolkémiában, Mûanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezetével. VEGYIPARI DOLGOZÓ Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felelôs kiadó: Paszternák György Szerkeszti a szerkesztôbizottság ISSN Figyelmeztetô sztrájk Péten Tósoki Géza Az Alcoa-Köfém dolgozói február 9-én munkásgyûlést tartottak, mert úgy tûnt, hogy az egyébként jelentôs nyereséggel mûködô cég vezetôi nem hajlandóak megadni azt a minimális béremelést, amely viszont minden szempontból indokolt lett volna. Ezért a két, egymással együttmûködô munkahelyi érdekképviselet munkásgyûlésre hívta össze dolgozóit, hogy felhatalmazást kérjenek a tárgyalások keményebb folytatására. Eisenberger Márton a Székesfehérvári Alumíniumipari Szakszervezet elnöke beszámolt a munkásgyûlés után történtekrôl. Rögtön utána a felek ismét tárgyalóasztalhoz ültek, majd másnap a munkaadó egy újabb, három évre vonatkozó javaslatot tett le az asztalra. Ez az infláció figyelembevételével, valamivel afölötti béremelést ajánlott, minimális differenciálással. Ez pontosan annyit jelent, hogy a dolgozók 89 százaléka megkapja a megfelelô mértékû bérkiegészítést és a reálbérek az elkövetkezendô években inflációtól függôen szinten maradnak, vagy valamivel emelkednek. Mindenki kap minimum 4,5 százalékos fizetésemelést, majd egy év múlva 1,1 százalékot és a harmadik évben 0,9 százalékot, vagyis a három év alatt hat százalék körüli lesz a fizetésemelés. A teljesítménytôl függôen a prémium mértéke is egy százalék lehet. A szakszervezet tehát kiharcolta az elfogadható, a reálbérek megôrzésére alkalmas összeget. Ezeket az eredményeket azonban a székesfehérvári cég leányvállalatainál is el kell érniük, így felelôséggel A Nitrogénmûvek Rt-nél mûködô két szakszervezet a Nitrogén Rt. Vegyész Szakszervezet, illetve a Nitrogén Összefogás Szakszervezet figyelmeztetô sztrájkot szervezett a decemberében megkezdett bértárgyalások megszakadása miatt. A munkáltató, a szakszervezetek kompromisszum készségével szemben, nem hajlandó elmozdulni az általa ajánlott mértékrôl, és gyakorlatilag megszakította a tárgyalásokat. A vállalat gazdasági kilátásai jók, az elmúlt év gazdasági eredménye, a vállalat realizált nyeresége nem indokolja a munkáltató merev álláspontját. A megelôzô években a munkavállalók jelentôs reálbér csökkenést viseltek el, és a kollektív szerzôdés módosításával az egyéb juttatások terén is visszalépés történt. Mindezeket figyelembe véve a szakszervezetek méltányosabb bérajánlást tartanak elfogadhatónak a munkáltatói ajánlatnál. A szakszervezetek, további tárgyalási készségüket hangsúlyozva, követelésük jogosságának alátámasztására, két órás figyelmeztetô sztrájkra szólították fel a munkavállalókat. A tulajdonos elbocsátással fenyegette meg a sztrájkban résztvevôket, ennek ellenére a március 24-én 02 órától 04 óráig tartó demonstráción az Ammónia üzem és a Villamosenergia-ellátó részleg munkavállalóinak döntô többsége részt vett, sôt csatlakoztak hozzájuk a túlórában benn tartott délutános mûszakban dolgozók is. A szakszervezetek további egyeztetést kezdeményeznek, de kilátásba helyezték, ennek eredménytelensége esetén a munkabeszüntetést tovább folytatják. forrás: Következô számunkban beszámolunk a részletekrôl és az azóta történtekrôl. Siker Fehérváron Ügyesen és okosan taktikázott a szakszervezet. Már, ha lehet taktikázásként értelmezni a lépéseket, amelyek végül célra vezettek. Eisenberger Márton tartoznak a félgyártmányokat, a keréktárcsákat gyártó fehérvári és a Nemesvámoson mûködô repülôgép kötôelemgyártó cég dolgozóiért is. A bérmegállapodások után pedig a kollektív szerzôdés ad munkát a szakszervezetnek, amelyben a szöveges részek elfogadható módosítása a feladat. Vélemény A február eleji munkásgyûlésen, amikor a szakszervezet, a vezérigazgató és a VDSZ elnöke is elmondta álláspontját a Fehérváron kialakult helyzetrôl, hozzászóltak a megjelent dolgozók is. Egyikük nem rejtette véka alá véleményét, mely szerint a szakszervezet presztizse múlik azon, sikerül-e megfelelô béremelést kiharcolni számukra. Amennyiben a tárgyalásokon nem érnek el eredményt, akkor így a hozzászóló ô kilép a szakszervezetbôl és valószínûleg nem lesz egyedül. Szerinte ugyanis úgy nincs értelme a tagságnak, ha a szakszervezet tehetetlen és nem képes érdekeiket érvényesíteni. Nem lehet tudni, hogy a Köfém dolgozójának mennyire volt komoly az elhatározása. Már csak azért sem derülhetett ki, mert a szakszervezetnek sikerült megállapodnia egy elfogadható béremelés mértékérôl. Minden esetre a szakszervezet létszáma, ereje és súlya egyenesen arányos. Vagyis az érdekképviselet presztizsét éppen az határozza meg, hogy a munkavállalók mennyien bíznak a közösség erejében, mennyire egységesek, tudnak-e közös hangon fellépni saját érdekeikért. A szakszervezet esetleges gyenge teljesítményére tehát nem a kilépés a válasz, sokkal inkább az érdekképviselet erôsítése, a munkahelyi szakszervezet súlyának növelése. Végül ezt igazolták a Székesfehérváron történtek, ahol nem kizárt, hogy éppen a munkásgyûlésen tanúsított egység segítette a szakszervezetet az eredmények eléréséhez. 4 5

3 EZ TÖRTÉNT EZ TÖRTÉNT Nyugdíjasklub az Aktív korában legalább is munkajogilag aktív korában az ember nem nagyon tudja, hogyan mûködik egy nyugdíjasklub. Nyilván összejárnak az öregek és nosztalgiáznak, unokák képeit mutogatják egymásnak és megvitatják az aktualitásokat, mindenek elôtt azt, hogy ki kerül közéjük, esetleg ki ment el a társaságból. Bakonyi Péterné 6 Ez persze a nyugdíjas összejövetelek képének leegyszerûsítése és egyáltalán nem fedi a valóságot. Legalábbis az EGISben nem, ahol, minden hónapban összejön legalább negyven nagyon is aktív korú ember és az a legkevesebb, hogy nosztalgiáznak, unokák képeit mutogatják egymásnak és megvitatják az aktualitásokat. Legutóbb, március 9-én például, az EGIS Klubházban az egészség megôrzésrôl, fôleg az idôsödô kori megelôzésrôl és egészséges életmódról tartott elôadást a klubtagok egyik legrégebbi barátja. Dr. Gritz Arnoldné ugyan a XVII. kerületi egészségnevelési tanácsadó munkatársa, mégis már hagyomány, hogy néha megjelenik Kôbányán a Keresztúri úti klubházban és eltölt egy délutánt a nyugdíjasokkal. Persze elôadást is tart, amely azonban nem az a mondom az okosat, önök meg hallgatják elôadás. Sôt, ahogy mondani szokás nagyon is interaktív, sokkal inkább amolyan beszélgetôs, tapasztalatcserés ismeretterjesztés, amelyben Zsuzsika legfeljebb irányítja a A klubtagok ezúttal az egészség megörzésrôl hallgattak elôadást Dr. Gritz Arnoldné beszélgetést, és persze idônként helyére teszi a dolgokat. Bákonyi Péterné a nyugdíjas bizottság vezetôje szerint ezt az egészségüggyel kapcsolatos programot különösen szeretik a klub tagjai. Nem mintha máskor nem lennének ennyien, hiszen minden alkalommal itt van az a legalább negyven EGIS nyugdíjas, akik nélkül nincs is összejövetel. Ôk a legaktívabbak, hiszen Ilikétôl megtudjuk, hogy a gyógyszergyárnak pontosan 1475 nyugdíjasa van. Évente rendeznek egy találkozót, amelyre sokan eljönnek, még vidékrôl is, megjelennek olyanok, akik a havonta megtartott klubnapokra nem tudnak eljárni. Ezeken a rendszeres programokon általában harminc-negyven, olykor száz egykori dolgozó is megjelenik, attól függôen, hogy mi a téma, milyen az idôjárás, hányan kaptak be egy téli influenzát. Ilike, a nyugdíjasklub vezetôje és egyik legfôbb segítôje Zsámboki Jánosné Erzsike nem nagyon hagyja unatkozni a társaságot. A programokat csak ritkán szervezik a klubházba, EGIS-nél többnyire külsô helyszínt választanak, múzeumi séta, kirándulás és fürdôlátogatás egyaránt szerepel a programban. Természetesen fôleg tavasszal és nyáron mozdulnak ki. Tavaly, év elején fehér asztal mellett idézték fel az elmúlt évben történteket, késôbb a nyugdíjas konferencia anyagáról hallhattak egy beszámolót, vagy éppen a Természettudományi Múzeum munkatársának diavetítéssel illusztrált elôadását hallgathatták végig a Pilis növényvilágáról. Természetesen egyedi programokat is szerveznek, mint amilyen nyugdíjas társuk, Bors László amatôr festômûvész kiállítása, a Mikulás bál, vagy egyik tagjuk fiának Kéri Györgynek, az egyetlen magyar skót dudásnak a koncertje volt. És természetesen a jeles évfordulókat is megünneplik. Tavaly augusztusban például Simon Lajosnét, Marika nénit kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték. De ha csak tehetik, kimozdulnak. Van úgy, hogy csak Óbudára, hogy megnézzék Aquincum romjait és eltöltsenek egy kellemes ebédet és délutánt a vállalat közeli üdülôjében. De tavaly elôfordult, hogy Hollókôn, az Ôrségben, Sárváron, Gyôrben vagy Mohácson tûntek fel az EGIS nyugdíjasai. A kirándulásokon Pillantás Európára Szemesrôl Európai Uniós támogatással háromnapos képzést rendeztek Balatonszemesen. A március közötti találkozón öt ország mintegy negyven szakembere vett részt. A lengyel, szlovák, szlovén, cseh és magyar vegyipari szakszervezeti tisztségviselôk az EU csatlakozás következményeirôl, a szociális párbeszédrôl és az érdekegyeztetésrôl folytattak konzultáció. A rendezvényen Gyulavári Tamás, Tóth András egyetemi tanárok, valamint Rabi Ferenc a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének (BDSZ) elnöke tartott elôadást. Az elôadásokon kívül eszmecserére is lehetôség nyílott, így a résztvevôk a szakszervezetek jövôbeni kihívásai mellett a szociális párbeszéd jelentôségét, az esetleges paktumok kötését is megvitatták a résztvevôk. A különbözô országok képviselôi ismertették az elmúlt években elért gazdasági és társadalmi eredményeket, de szót ejtettek arról is, összesen 258 egykori gyógyszergyári dolgozó vett részt. A nyugdíjas bizottság legfontosabb feladata, mégis az, hogy értelmes elfoglaltságot, programot, célt mutasson, és találkozási lehetôséget biztosítson az egykori EGIS-es dolgozóknak. És persze segítse azokat, ha arra szükség van. A bizottság például minden évben négymillió forintot használhat fel segélyezésre, így próbálva meg támogatni a legrászorultabbakat. Az olyan programok viszont, mint a március 9-i mindenki számára hasznosak. Nem hiába, hiszen az egészség megôrzésével ezt a gyógyszergyáriak pontosan tudják nem csak akkor kell törôdni, amikor már késô. Dr. Gritz Arnoldné még egy tesztet is kitöltetett a jelenlévôkkel, amelyben ismert gyógyszerek neveit kellett felsorolni, illetve azt leírni, hogy mi, mire való. Aztán beszélgettek a házi-patikáról, a szûrôvizsgálatokról, a táplálkozásról, sôt arról is, hogy mennyi folyadékot kell fogyasztani, vagy hogy mit kell tenni a lejárt gyógyszerekkel. A beszélgetés végén a játék csak ráadás volt és persze mindenki nyert. Aztán következett az igazi klubélet. Nosztalgiázás, unokák képeinek nézegetése, meg ilyesmik ahogy ezt a nyugdíjas klubokban szokás. hogy ezek a körülmények mennyiben befolyásolták a szakszervezetek munkáját, milyen külön feladatokat róttak az érdekképviseletekre. Rabi Ferenc az Európai Bányaipari, Vegyipari és Energiaipari Szakszervezeti Szövetség (EMCEF) Szociális Párbeszéd bizottságának munkáját mutatta be. Gyulavári Tamás, az európai nyitott koordináció és a szociális védelem kérdésével foglalkozott a foglalkoztatási stratégiák szemszögébôl. Tóth András az országos tripartit megállapodásokról tartott elôadást a Gazdasági és Monetáris Unióba történô csatlakozás jegyében. Az öt nemzet negyven szakszervezeti vezetôje között a VDSZ tagszervezeteit Horkai József a papíripar, Kovács József a vegyipar, Lajosházi István a gyógyszeripar és Radics Gábor a gumiipar részérôl képviselte. TÁJÉKOZTATÓ! A Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége Elnöksége március 9-én tartotta munkaterv szerinti ülését. Az Elnökség a következô határozatokat hozta: 1. A Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége alapszabály szerinti soron következô V. Kongresszusa Október 4. kerül megrendezésre késôbb kialakítandó orgatókönyv szerint. 2. Elkészítette a Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége V. kongresszusára a küldöttek delegálási rendjét. (1sz. melléklet) 3. Döntött a VDSZ 32. Kongresszusa munkabizottságaiba delegált tagokról. (2sz. melléklet) 4. Elkészítette a Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége küldötteinek delegálási rendjét a VDSZ 32. Kongresszusára. (3sz. melléklet) Kéri a tagszervezeteit és tagjait, hogy a Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége V., a VDSZ 32. Kongresszusára való felkészülés idôszakában alakítsák ki a véleményüket: A szakszervezeti mozgalom helyi és országos helyzetérôl; Fogalmazzák meg a helyzetelemzésbôl fakadó szakszervezet elôtt álló helyi, ágazati szintû és országos feladatokat; Tegyenek javaslatokat a szakszervezeti munka erôsítése érdekében a szükséges változtatásokra, illetve hangsúlyozzák a meglévô jó gyakorlatot helyi, ágazati, és országos szinten. A Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége Javaslata a VDSZ 32. Kongresszusa munkabizottságaiba 1. Jelentést készítô bizottság: Jónás László Festékipari Dolgozók Szakszervezete 2. Alapszabály módosítást végzô bizottság: Tósoki Géza Nitrogénmûvek Rt. Vegyész Szakszervezete 3. Programkészítô bizottság: Csejtei Béla Vegyipari Szakszervezet Fûzfôgyártelep 4. Ügyrendi bizottság: Tóth János VDSZ ÉMV Szakszervezete 5. Jelölô bizottság: Szabó János Petrolkémiában Mûanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezete 6. Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság: Eördöghné Pataki Irén Kazincbarcikai Vegyész Szakszervezet 7

4 AKTUÁLIS Alkimisták emlékei Új vezetô, új program a Magyar 8 Az új igazgatónô Vargáné Nyári Katalin, két gyermek édesanyja ben érettségizett a Thuri György Gimnázium, rajztagozatos osztályában, majd elvégezte a Pollack Mihály Mûszaki Fôiskolát, ahol szilikát-vegyipari gépész üzemmérnök diplomát szerzett. Tanulmányait késôbb az ELTE Bölcsésztudományi Karán folytatta, ahonnan felsôfokú kulturális menedzserként került ki ben Kultúra és az Európai Unió címû 30 órás kurzuson vett részt Középfokú német nyelvvizsgát szerzett szakember pályafutását Budapesten a Szilikátipari Központi Kutató Tudományos Intézetben kezdte mint tervezô üzemmérnök között Veszprémben a Bakony Mûveknél helyezkedett el. Innen került ben a Magyar Vegyészeti Múzeumba, ahol tudományos munkatársként azóta is dolgozik tól több tucat tudományos publikációja is megjelent. Munkája mellett szakszervezeti titkárként is tevékenykedik. Vegyészeti Múzeumban Hiszem, hogy az egyetemes kultúra értékei megôrzésének érvényessége a mûszaki kultúra emlékeinek kutatását, feltárását és bemutatását is magába kell, hogy foglalja. A magyarországi múzeumi palettán sajátos helyet elfoglaló Magyar Vegyészeti Múzeum hazánk kémiatudományának, vegyiparának és a kémiaoktatás emlékeinek bemutatását látja el szerény lehetôségeihez mérten jelentôs erôfeszítések árán. így kezdte pályázatát Vargáné Nyári Katalin, a múzeum tudományos munkatársa, aki mostantól már vezetôje a hazánkban egyedülálló várpalotai kulturális intézménynek. Az alábbiakban a múzeum jövôjéért elkötelezett szakember pályázati anyagából idézünk részleteket, amely nem csak az intézmény gondjait veti fel, de sikereirôl is számot ad. A múzeum 2003-ban ünnepelte megalakulásának 40 éves évfordulóját. A múzeum állandó kiállításainak zöme elöregedett, koruk meghaladja 20 évet. A múzeumi kiadványok elkészíttetése terén az elmúlt évek szerény eredményeket hoztak, pályázati pénzek felhasználásával több könyv és két leporelló jelent meg a múzeum gondozásában. A legutolsó leporelló többnyelvû (magyar, angol, német) és ezzel régi adósságát törleszti a múzeum a látogatók felé. A Múzeum az éves munkaterve összeállítása során figyelembe veszi az alapvetô mûködésébôl, a szakmai munka ellátásából és a kiemelt rendezvények megszervezésébôl eredô feladatokat. Általában évente egy, esetleg két kiemelt jelentôségû szakmai rendezvény lebonyolítására van lehetôség. Erre elsôsorban az aktuális kémia és vegyipartörténeti évfordulók, a szakma jelentôs személyiségeinek évfordulói adnak alapot. A rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében a megemlékezések megszervezésekor tekintettel kell lenni a szakmai és tudományos szervezetek párhuzamos rendezvényeire és eseményeire. Konkrét esetben törekedni kell a megfelelô iparvállalat bevonására és anyagi támogatásának elnyerésére. Erre jó példa volt a Chinoin 85. évi jubileumi rendezvénye, a Huszár Andor emlékkiállítás a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. részvételével vagy a Kabay János kiállítás az Alkaloida Rt. támogatásával. Másik követendô megoldás a rokon szakmai szervezetekkel való közös rendezésû esemény. Ilyenek voltak a közelmúltban a IV. Nemzetközi Kémiatörténeti Konferencia a Magyar Kémikusok Egyesületével és az Országos Mûszaki Múzeummal, valamint Nemzetközi Kémiatudományi és Kémiatörténeti Szervezetekkel való közös rendezésben, illetve a 200 éves a morfin emlékülés a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályával és Gyógyszerésztörténeti Szakosztályával közösen szervezve. A múzeum a kezdetektôl a mai napig is mûködô múzeumi összekötô hálózat segítségével megtartotta kapcsolatát a jelentôsebb vegyipari vállalatokkal. Így az éves tárgyi gyarapodás jelentôs hányada még mindig ebbôl a forrásból táplálkozik. Törekedni kell a meglévô hálózattal való kapcsolattartásra, új kapcsolatok felvételével szélesíteni kell a kört. A múzeum eddig kialakított kapcsolatrendszerét tovább kell építeni, bôvíteni. Ennek a kapcsolatrendszernek egyik legfontosabb elemei a múzeumot támogató vállalatok. Ezekkel a vállalatokkal a múzeumi összekötô hálózat segítségével tartható fenn folyamatos kapcsolat. Ez a hálózat segíti a múzeumi gyarapítási tevékenységet, illetve egy élô kapocs a felsô vállalati vezetés, a mecenatúra felé. A vállalati összekötôket évente legalább egyszer, elsôsorban aktuális rendezvények kapcsán meghívják a múzeumba és tájékoztatják ôket az aktuális eredményekrôl. A csökkenô számú támogató vállalat, illetve a vállalatoktól beérkezô támogatások gyakori csökkenése vagy teljes megszûnése ellenére ezekhez a kapcsolatokhoz a végsôkig ragaszkodni kell, lehetôség szerint újakat kell kialakítani. A Múzeum által a Magyar Kémikusok Lapjában leközölt Évfordulónaptár adatainak felhasználásával fokozottan kell figyelni a vállalatokhoz fûzôdô jeles évfordulókra, mert ezek megünnepléséhez a múzeum a meglévô lehetôségeivel segítséget tud nyújtani. Ezeket a megemlékezéseket lehetôleg el kell hozni a múzeumba, ezáltal biztosítani a vállalatokat arról, hogy a támogatásuk jó helyre kerül, a Múzeum él a támogatásokból származó anyagi eszközökkel. Ezekrôl az eseményekrôl a média lehetséges területein hírt kell adni. Ezáltal a Múzeum népszerûsége növelhetô, ami a látogatói létszám utóbbi években tapasztalt fokozatos emelkedésével jól mérhetô. Az oktatási intézményekkel ápolt kapcsolatokat is erôsíteni kell. Legszorosabb kapcsolat a Veszprémi Egyetemhez köti a múzeumot. A Múzeumban megkezdett oktatási tevékenység 2005-ben kis jubileumhoz érkezett el. Ebben az évben 5. alkalommal rendezik meg az Alkimista AKTUÁLIS A régi igazgató Az új igazgatónô Próder Istvántól veszi át a stafétabotot. A most nyugdíjba vonult igazgató több mint két évtizeden keresztül dolgozott a Magyar Vegyészeti Múzeumban és csaknem egy évtizeden át irányította az intézményt. Próder István nevéhez fûzôdik többek között a múzeum oktatási programjának beindítása, így az is, hogy a diákok számára rendezett alkimista tábor már ötödik éve segít megszerettetni a kémiát az iskolásokkal. Szintén az ô neve fémjelzi a múzeum és a Veszprémi Egyetem közötti együttmûködést, mely szerint a múzeum ad helyet a technik történeti elôadásoknak. tábort, éves diákok számára. Az ötödik év tiszteletére nyitást tervez a múzeum a külföldi kistérségek felé. A városi önkormányzati kapcsolatok segítségével kívánja a múzeum nemzetközivé tenni a tábort. A már bevált és érdeklôdésre számot tartó múzeumi kémiaórákat is tovább kell folytatni, ezzel elsôsorban az általános és középiskolai látogatócsoportokat lehet a múzeumba vonzani. A 2004/2005-ös tanévben megkezdett Alkimista mûhely kémiatanároknak és Alkimista szakkör diákoknak foglalkozásokkal a helyi iskolák és diákok figyelmét lehet megtartani. Az Idén már ötödik alkalommal rendezik meg a kémiát népszerûsítô Alkimista Tábort éves diákok számára 9

5 PIHENÉS PIHENÉS Készülünk a nyárra, a sz abadságra, a pihenésre A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ez évben is több kedvezményes pihenési lehetôséget kínál. Nem elsôsorban azoknak, akik számára anyagi lehetôségeik bôséges választékot biztosítanak. Sokkal inkább azoknak, akik nehezebben teremtik elô a lehetôségét annak, hogy kiszakadva a hétköznapokból, akár családostól kikapcsolódjanak és feltöltôdjenek egész évre. ESÉLY A PIHENÉSHEZ A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA fogyatékkal élôk számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkezô fogyatékkal élôk üdülésének, pihenésének, rekreációjának támogatását. Ennek érdekében Esély a pihenéshez néven pályázatot hirdet alacsony jövedelemmel rendelkezô fogyatékkal élôk számára. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány évben 200 millió Ft-ot különít el saját forrásából. Pályázók köre: azok a belföldi illetôségû, rokkantsági, baleseti, megváltozott munkaképességûek járadékban, valamint fogyatékossági támogatásban, rokkantsági nyugdíjban, vagy magasabb összegû családi pótlékban részesülô fogyatékkal élôk, akiknek havi járadék összege nem haladja meg a bruttó ,- Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelmük nincs. Pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázathoz csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (vagy Önkormányzat) évi igazolásának másolatát. A pályázattal elnyerhetô támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást kizárólag egy fô fogyatékkal élô és egy fô kísérô pihenésére felhasználható névre szóló Ft értéku üdülési csekk formájában Az MNÜA által kibocsátott Ft értékû két személy részére névre szóló üdülési csekk, amelybôl Pályázó személyhavi Üdülési csekk értéke járadéka/nyugdíj összege két fô részére(ft) Támogatás (Ft) Önrész (Ft) Ft ellátási összegig Ft Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft pályázó saját költségén, vagy a pályázó javára- támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A pályázat benyújtási határideje: április 30. Az elbírálás határideje: május 15. Az alapítvány lehetôséget biztosít arra, hogy egy támogató szervezet (pl. munkáltató, szakszervezet, önkormányzat, egyéb civil szervezet, stb.) a pályázó önrészét megfizesse alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázók május 15. után a 06/ telefonszámon adóazonosító jelük bebillentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérol írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! EZÜST NYÁR A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA nyugdíjasok számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkezô nyugdíjasok üdülésének, pihenésének, rekreációjának támogatását. Ennek érdekében Ezüst nyár néven pályázatot hirdet alacsony jövedelemmel rendelkezô nyugdíjasok számára. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány évben 300 millió Ft-ot különít el saját forrásaiból. Pályázók köre: azon belföldi illetôségû, korbetöltött öregségi, vagy rokkantsági nyugdíjban, valamint idôskorúak járadékában részesülô nyugdíjasok, akik havi nyugellátása nem haladja meg az ,- Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelmük nincs. Pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázathoz csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság évi igazolásának másolatát. A pályázattal elnyerhetô támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást névre szóló üdülési csekk formájában Az MNÜA által kibocsátott Ft értékû névre szóló üdülési csekk, amelybôl Havi ellátás összege Üdülési csekk Támogatás Önrész értéke (Ft) (Ft) (Ft) Ft ellátási összegig Ft Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft pályázó nyugdíjas saját költségén, vagy a pályázó nyugdíjas javára támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A pályázat benyújtási határideje: április 30. Az elbírálás határideje: május 15. Az alapítvány lehetôséget biztosít arra, hogy egy támogató szervezet (pl. munkáltató, szakszervezet, önkormányzat, egyéb civil szervezet, stb.) a pályázó önrészét megfizesse alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázók május 15. után a 06/ telefonszámon adóazonosító jelük bebillentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérôl írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! 10 11

6 PIHENÉS PIHENÉS GONDTALAN PIHENÉS A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA munkavállalók számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány fontosnak tartja a munkavállalók regenerálódásának, pihenésének, rekreációjának, valamint az idôskorúak pihenésének támogatását. Ennek érdekében Gondtalan pihenés néven pályázatot hirdet munkáltatók számára. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a évben 300 millió forintot különít el saját forrásaiból. A pályázók köre: belföldi székhelyû gazdasági társaságok állami, önkormányzati, szövetkezeti és egyesületi vállalatok, trösztök szövetkezetek alkalmazottakat foglalkoztató egyéni vállalkozók, valamint közhasznú társaságok és közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek az alapító okirat alapján rehabilitációs foglalkoztatást végeznek és évi átlagos statisztikai létszámukban a megváltozott munkaképességûek aránya az 50%-ot meghaladja. /továbbiakban együtt: pályázó/ A pályázó vállalkozások az alábbi együttes feltételek teljesülése mellett nyújthatnak be pályázatot: 1. egy fôre esô évi havi átlagos bruttó munkabér alatta marad a versenyszféra havi bruttó munkabér átlagát jelentô Ft-nak (KSH I-XII havi adat). 2. a vállalkozás alkalmazásában állók évi átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 15 fôt. Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás: amely a Munka Törvénykönyve 76 /1/ és /4/ bekezdésben foglalt kötelezettségét elmulasztva-, írásos munkaszerzôdés nélkül foglalkoztatott munkavállalót, és ezért a munkaügyi ellenôrzési hatóság által, az évi LXXV. Törvény 3. /1/ bekezdés a./ pontja illetve i./ pontja alapján hozott jogerôs és végrehajtható határozatban a illetve a évben munkaügyi bírság fizetésére kötelezték. amelynek 60 napnál régebben lejárt határidejû adó és/ vagy járuléktartozása van, és annak késôbbi megfizetéséhez az adóhatóság nem járult hozzá. Kedvezményezettek köre: A pályázó azon teljes munkaidôben foglalkoztatott dolgozói, akiknek havi átlagos munkabére nem haladja meg a bruttó forintot, valamint a vállalkozásnál korábban alkalmazásban álló azon nyugdíjasai, akiknek havi ellátása nem haladja meg a havi Ft-ot. A kedvezményezett személyek évben üdülési csekktámogatásban nem részesültek. A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázattal elnyerhetô támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást névre szóló üdülési csekk formájában A pályázaton nyertes pályázó és az MNÜA 50-50%-os arányban közösen finanszírozzák az üdülési csekk ellenértékét, melynek összegét a munkáltató határozza meg vonatkozó az évi CXVII. törvény 1.sz. melléklete pontja figyelembe vételével, maximum ,- Ft személyenkénti értékben. A fentiekbôl következôen az MNÜA által nyújtott támogatás mértéke maximum ,- Ft/fô. a pályázaton nyertes pályázó az üdülési csekk értékének 50%-át alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában A pályázat benyújtási határideje: április 30. Az elbírálás határideje: május 15. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázat elbírálásakor elônyben részesülnek azon vállalkozások, ahol az egy fôre esô átlagos bruttó munkabér alacsony és a vállalkozás székhelye vagy telephelye olyan régióban van bejegyezve, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos 5,8%- os átlagot. A pályázók május 15. után a 06/ telefonszámon a kedvezményezett személy adóazonosító jelének bebillentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérôl írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! A pályázaton nyertes vállalkozások az üdülési csekk értékétôl függô kezelési díjat fizetnek. A pályázaton nyertes vállalkozásnak az SZJA törvény 9.1. pontja szerint jelentési kötelezettsége van az APEH felé. EGYÜTT PIHEN A CSALÁD A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁ- LYÁZATA családok számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkezô családok üdülésének, pihenésének, rekreációjának támogatását. Ennek érdekében Együtt pihen a család néven pályázatot hirdet alacsony jövedelemmel rendelkezô családok számára négy családtag együttes pihenésére. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány évben 600 millió Ft-ot különít el saját forrásából. Pályázók köre: azon belföldi illetôségû alacsony jövedelemmel rendelkezô családok, melyek az alábbi két feltételnek egyidejûleg megfelelnek: 1. Kettô vagy három kiskorú gyermekkel együtt kívánnak pihenni (pl. 2 gyermek+ 2 szülô, 3 gyermek + 1 szülô, 3 unoka + 1 nagyszülô, 2 unoka+ 2 nagyszülô, 2 gyerek + 1 szülô + 1 nagyszülô) valamint 2. A felnôtt/vagy felnôttek igazolt jövedelme (munkaviszonyból származó jövedelem, GYED, GYES, GYET, ápolási díj, vagy munkanélküli segély) személyenként nem haladja meg a havi bruttó Ft-ot vagy nyugdíja az Ft-ot. Mindegyik esetben feltétel, hogy a felnôtt pályázó munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó egyéb jövedelemmel ne 12 rendelkezzen. Pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázattal elnyerhetô támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást kizárólag négy fô együttes pihenésére felhasználható névre szóló Ft értékû üdülési csekk formájában Alapítványi támogatás: Ft Önrész: Ft pályázó család saját költségén, vagy a pályázó család javára támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A pályázat benyújtási határideje: május 15. Az elbírálás határideje: május 30. Nem kerül elbírálásra az a pályázat, amelyen 4-nél több, vagy 4-nél kevesebb személy szerepel, amelyen nem szerepelnek gyermekek, vagy amelyen kizárólag gyermekek szerepelnek. Hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, kötelezô mellékletek nélküli, határidô után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Az alapítvány lehetôséget biztosít arra, hogy egy támogató szervezet (pl. munkáltató, szakszervezet, önkormányzat, egyéb civil szervezet, stb.) a pályázó önrészét megfizesse alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázók május 30. után a 06/ telefonszámon adóazonosító jelük be billentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérol írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! 13

7 PIHENÉS VAKÁCIÓS PROGRAM A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁ- LYÁZATA szakmunkástanulók számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) fontosnak tartja a szakmunkásképzésben résztvevô tanulók pihenésének, rekreációjának támogatását. Ennek érdekében Vakációs Program néven pályázatot hirdet szakmunkásképzô intézetek, valamint szakmunkástanulók érdekében tevékenykedô egyesületek és szakszervezetek számára. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a évben 25 millió forintot különít el saját forrásaiból. A pályázók köre: Szakmunkásképzô intézetek, valamint szakmunkástanulók érdekében tevékenykedô egyesületek és szakszervezetek. Kedvezményezettek köre: Szakmunkásképzô intézetek azon tanulói, akik évben még nem részesültek üdülési csekk támogatásban. A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázattal elnyerhetô tanulónkénti támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást névre szóló üdülési csekk formájában Az MNÜA által kibocsátott Ft értékû névre szóló üdülési csekk, melybôl Alapítványi támogatás: Ft Önrész: Ft pályázatban szereplô szakmunkástanulók saját költségén, vagy a pályázó szervezet által alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A pályázat benyújtási határideje: április 30. Az elbírálás határideje: május 15. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázaton nyertes szakmunkásképzô intézetnek, valamint szakmunkástanulók érdekében tevékenykedô egyesületnek és szakszervezetnek gondoskodnia kell az elôírt önrész (saját hozzájárulás) beszedésérôl, és annak az MNÜA számlájára történô befizetésérôl, legkésôbb június 30-ig. A pályázók május 15. után a 06/ telefonszámon a támogatásban részesülô szakmunkástanuló adóazonosító jelének bebillentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérôl írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! Télbúcsúztató emléktúra Kedvezett az idô az idei nyitó programnak a 30. VDSZ-Télbúcsúztató nyílt túrának, amely a Galambos Márton emléktúra nevet viseli. Örülhettek a szervezôk is, hiszen február 26-án száznyolc lelkes túrázó indult el busszal Mogyoród HÉV-állomásról, a túra kiinduló pontjáig. Onnan egy viszonylag könnyû, tíz kilométeres gyaloglás után, tüdônket jól kiszellôztetve, a veresegyházi Édenkert vendéglônél gyülekeztünk, hogy onnan ismét busszal utazzunk a medvefarmra. Fokozta a kirándulók jó hangulatát, hogy telet meghazudtolóan sütött a nap. Igaz, hideg fagyos volt az idô, de ennek is volt jó oldala., Nem sárban, hanem havas talajon sétálva nézhettük végig a farmot. Mint mindig, most is a gyermekek voltak a legfrissebbek, akik közül a legfiatalabb három éves volt. Neki még egyelôre hosszú volt a táv, így elég hamar a szülôknek kellett szállítani. Kitûnôen bírta az erôpróbát a már törzs-természetjárónak tekinthetô Fickó, az EVM részérôl ezt a túrát szervezô GÁLOS házaspár kutyája. A viszonylag könnyû túra lehetôséget adott beszélgetésekre. Természetesen szóba került az idei program is. A nyári természetjáró tábor valószínûleg TI- SZAKÉCSKÉN lesz, ahol fénykép kiállítást is tervez a tábor vezetôsége. Szeptemberben a túravezetôk és aktívák túráját Dél-Erdélyben kívánják a tavalyihoz hasonló sikerrel lebonyolítani. Szabó Béla VDSZ sportfelelôs Ne morgolódj, mozgolódj! VI. 2. szám március-április A VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Áprilisban ifjúsági tagozat ülése Lázasan szervezzük, az áprilisi balatonszemesi kongresszust elôkészítô szemináriumunkat. Remélhetôleg minden szakág képviseltetni fogja magát, hogy minél szélesebb véleményt és javaslatokat dolgozhassunk ki. Jelenleg három bozottságba delegálhattunk képviselôket. Tagozatként amit a mostani kongresszus után szeretnénk módosítani, hogy a tagozatok képviselôi minden bizottságban képviselve legyen. Április 25-én a VDSZ budapesti emléktábláját koszorúzzuk meg a Nyugdíjas Tagozattal közösen a Tûzoltó utcában, majd onnan utazunk Balatonszemesre. Terveink szerint végig tárgyaljuk a tagozat teljes kongresszusi stratégiáját, és több témában konkrét javaslataink is vannak. Tekintettel arra, hogy a balatonszemesi rendezvényen a Nyugdíjas Tagozat képviselôi is tanácskoznak, néhány kérdést szeretnénk közösen megvitatni. Amennyiben szeretnél a szemináriumon résztvenni, jelezd részvételi szándékodat az 1/ as budapesti telefonszámon, április 19-ig. Ifjúsági Tagozat Elnökségi jóváhagyás ifjúsági pályázathoz A VDSZ elnöksége, márciusi ülésén jóváhagyta tagozatunk Európai Uniós pályázatát. A pályázat a fiatalok esélyegyenlôségének témakörét dolgozza fel, egyéves idôtartamban. Minél több új tagállam vegyész szakszervezeteinek fiataljait kívánjuk bevonni a projektbe, már korábbi tagállamok szakszervezeteinek szakértôi segítségével. A projekt célja, egy olyan összefoglaló kiadvány kiadása, amely bemutatja az egyes EU tagállamok fiataljainak esélyegyenlôségi helyzetét, jogi környezetét. Külön foglalkozunk a fiatal pályakezdôk lehetôségeivel és helyzetével, valamint a nôk esélyegyenlôségével, különös tekintettel a GYES-rôl visszakerült nôk helyzetével. Reméljük kiadványunk elnyerte tetszésedet. Írd meg véleményedet, hogy a következô jobb legyen! H U M O R Azt kérdi az egyik beteg a másiktól: - Mondja, magát miért nem látogatja a felesége? - Hát mert ô is kórházban fekszik. - Ez szörnyû! - Igen, de ô kezdte. MÁS-KOR Ára: 200 Ft Az egyik elítélt kiteszi a cella meszelt falára felesége kinagyított fényképét. - Ennyire szereti? - kérdezi együtt érzôen a börtönôr. - Dehogyis... Csak ha ránézek, mindjárt nem tûnik olyan hosszúnak a rabság. - Képzeld, fogyókúrázom! Minden nap gyalog járok be a munkahelyemre. - És van már valami eredmény? - Igen, minden nap elkésem. Az osztályvezetô rászól az egyik alkalmazottjára: - Hallja, Kovács úr, vegye ki a szájából azt a cigarettát! Ne füstölje tele a helyiséget...! - Bocsánat, fônök úr, de ez nem cigaretta, hanem ceruza. - Mindegy, maga nekem ne szívjon itt ceruzát sem! Két srác beszélget a diszkó elôtt a nôhódítás trükkjeirôl. Azt mondja a tapasztaltabb: - Ne majrézz... Odamész a csajhoz, megkérdezed, nem volna-e kedve táncolni. Ha nem megy, meghívod egy italra. Ha ez sem megy, akkor próbálj meg az erôddel imponálni. A srác szót fogad, odalép egy lányhoz. - Szia, nincs kedved táncolni? - Nincs. - Akkor gyere, igyunk valamit... - Nem vagyok szomjas. A srác visszaemlékezik az imént tanultakra, és kivágja: - Jó, akkor gyere szkanderezni. ESEMÉNYEK rovatunkba várjuk saját írásotokat, hogy bemutathassuk egymásnak, milyen rendezvények programok voltak, lesznek saját házatok táján, hogy ezzel is ötleteket adjunk másoknak. Ne féljetek megírni saját tapasztalatotokat! 14 15

8 MÁS-KOR Pályázati felhívás pályakezdôk foglalkoztatására A pályakezdô fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követôen munkát keresôk foglalkoztatásának elôsegítésérôl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény alapján az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdô fiatalok a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezhessenek. Az ösztöndíjas foglalkoztatott önálló munkakörrel nem rendelkezik, hanem munkatapasztalatot szerez az adott szervezeti egységben zajló feladatokról, hatáskörökrôl, az egyes hivatali egységekben folyó munkákról. Az ösztöndíjas tevékenységének irányítását, ellenôrzését a minisztérium kijelölt szakmai segítôje végzi. A munkatapasztalat-szerzés egyéni programját a szakmai segítô határozza meg. Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzôi, feltételei: a.) Idôtartama: május 1-jétôl 9 hónapig tart. b.) Az ösztöndíjas foglalkoztatásra az FMM-re irányadó munkarenden belül (hétfôtôl, csütörtökig 8-16,30 óra közötti és pénteken 8-14 óra közötti idôtartam) kerül sor, összességében heti 30 óra idôtartamban. c.) Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi bruttó ,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. A társadalombiztosítás szempontból, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képezô jövedelemnek minôsül. d.) Az ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, - aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének idôpontjában (2005. május 1-éig) a 30. életévét még nem töltötte be, és - akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelôzô két éven belül került kiadásra és - nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban. e.) Az ösztöndíjasok foglalkoztatására az alábbi szakterületeken kerül sor: - foglalkoztatáspolitikai, - nemzetközi, - EU-s támogatások, - sajtó, kommunikációs. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet, jogi, humán, szociológus, közgazdasági, pénzügyi, külkereskedelmi, vagy kommunikációs szakon szerzett, egyetemi, fôiskolai végzettséget igazoló, május 1-je után kiadott diploma, oklevél. 30. életévnél fiatalabb életkor (2005. május 1-jéig be nem töltött, 30. életév alatti életkor). Elônyt jelent: német, angol, francia nyelvismeret, felhasználói szintû számítástechnikai ismeret. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó legfontosabb személyi adatait, végzettségét igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, egy darab igazolvány fényképet. A pályázatok benyújtásának határideje: április 15. (az eddig postára adott vagy személyesen benyújtott pályázatok kerülnek elfogadásra). A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, Alkotmány u. 3. Humánpolitikai Fôosztály. Felvilágosítás Lévai Zoltán fôosztályvezetôtôl a , vagy dr. Bárány Anikó osztályvezetôtôl a es telefonszámon kérhetô. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Ösztöndíjas foglalkoztatási pályázat". A pályázatok a benyújtási határidôt követô 15 napon belül kerülnek elbírálásra, a bíráló bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja. MÁS-KOR VDSZ Ifjúsági Tagozatának Lapja Szerkeszti: a VDSZ Ifjúsági Bizottsága Fôszerkesztô: nincs Fôszerkesztô-helyettes: nincs Kiadja: VDSz Országos Iroda A szerkesztôség címe: H-1068 Budapest Benczúr u. 45. WEB:www.vdsz.hu Megjelenik a Vegyipari Dolgozó rendszeres mellékleteként Terjeszti a VDSZ tagszervezeteinek ifjúsági aktivistái 16

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában.

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában. Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. június július Európa szerte problémát jelent a fiatalok megismertetése a szakszervezettel, bevonásuk a mozgalomba, és nincs ez másképp a május elseje eszmerendszerével

Részletesebben

Üléseztek, tréningeztek, döntöttek

Üléseztek, tréningeztek, döntöttek ALAPÍTVA 1906-ban LIII. ÉVFOLYAM 2010. február Megújulás és lendület Csapatépítés Bakonybélen Megújulás, összetartás, közös felelősségviselés nagyjából így összegezhetnénk azt a csapatépítő tréninget,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Megkezdődtek a választások Számos munkahelyen megkezdődtek az üzemi tanács választások. A kampány

A TARTALOMBÓL. Megkezdődtek a választások Számos munkahelyen megkezdődtek az üzemi tanács választások. A kampány ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. november Utcára vonultunk A TARTALOMBÓL Felpörögtek az események Az év végére felpörögtek az események összegezhetik a VDSZ vezetői az év végi teendőiket, hiszen csupa

Részletesebben

a miniszter Vendégünk volt ALAPÍTVA 1906-ban XLVIII. ÉVFOLYAM 2004. DECEMBER

a miniszter Vendégünk volt ALAPÍTVA 1906-ban XLVIII. ÉVFOLYAM 2004. DECEMBER ALAPÍTVA 1906-ban XLVIII. ÉVFOLYAM 2004. DECEMBER Vendégünk volt a miniszter Csizmár Gábor (jobbra) és Paszternák György a titkári értekezlet elôtt A VDSZ-nek az érdekképviseletben betöltött súlyát és

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Átadták a tatabányai gyárat A Bridgestone április 3-án hivatalosan

A TARTALOMBÓL. Átadták a tatabányai gyárat A Bridgestone április 3-án hivatalosan Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. április A TARTALOMBÓL Jobb ma egy veréb Kiss Péter, tavaly még mint a munkaügyi tárca vezetője, míg most mint kancellária miniszter vett részt az ülésen, hogy

Részletesebben

Hol gyár állott, most kôhalom... A TARTALOMBÓL

Hol gyár állott, most kôhalom... A TARTALOMBÓL vdsz márc 3/22/06 12:12 Page 1 ALAPÍTVA 1906-ban XLIX. ÉVFOLYAM 2006. MÁRCIUS A TARTALOMBÓL Létkérdés a jó tagszervezés Részben a centenárium évének jegyében a VDSZ meghirdette tagszervezési akcióját is.

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. február Az internet nem csak a fiataloké A Vegyipari Dolgozó előző havi számában már beszámoltunk arról, hogy szakszervezetünk honlapja a WWW.VDSZ.HU megújult.

Részletesebben

Szolidaritás a közszférával

Szolidaritás a közszférával Ne mor go lódj, moz go lódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. december IX. 9. szám 2008. december A 100éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Húszéves az MSZOSZ 6. oldal. Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2010.

Postás. Dolgozó. Húszéves az MSZOSZ 6. oldal. Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2010. 2010. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal Húszéves az MSZOSZ 6. oldal! NÕNAPI KÖSZÖNTÕ Postás Dolgozó 2010. február Március 8.: fejet

Részletesebben

polgári biztonságszolgáltatás

polgári biztonságszolgáltatás polgári biztonságszolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa Tartalom Kamarában vagy kamarán kívül? 2 Az első országos

Részletesebben

Vegyipari. A VDSZ kivette a részét. dolgozó

Vegyipari. A VDSZ kivette a részét. dolgozó Vegyipari dolgozó lapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. március aktuális Bérmegállapodás: folyamatban Soha nem volt még ilyen nehéz béremelést kiharcolni, mint idén. VDSZ-hez tartozó cégeknél mégis viszonylag

Részletesebben

Dolgozó. Postás. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2007. JANUÁR. A tartalomból CMYK. A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja

Dolgozó. Postás. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2007. JANUÁR. A tartalomból CMYK. A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja 2007. JANUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó A tartalomból Postai liberalizáció: 2009? Béremelés: sok vagy kevés? Családbarát postapolitika Az üzemorvosnál nincs vizitdíj Variációk

Részletesebben

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 16. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Országos Értekezlet 2010. november 18-19. Hajdúszoboszló, Béke Hotel A programból: A megnyitó után az

Részletesebben

Katona Dezső felvétele

Katona Dezső felvétele A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 12. évfolyam. 130. szám, 2011. május MOL ÜT ülésekről jelentjük Együttműködés - részvételi jogok Katona Dezső

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2007. OKTÓBER. A tartalomból. A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja. 2., 16.

Postás. Dolgozó. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2007. OKTÓBER. A tartalomból. A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja. 2., 16. 2007. OKTÓBER Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja 2., 16. oldal A tartalomból Évközi számvetés alelnöki szemmel Elõre menekül a MédiaLOG Gyümölcsözõ különbözõség Poszedli: játsszunk

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Vegyipari. Új korszak kezdődik. oktatás. Regionális képzés Debrecenben. dolgozó. Kellemes karácsonyi ünnepeket. és boldog új évet kívánunk!

Vegyipari. Új korszak kezdődik. oktatás. Regionális képzés Debrecenben. dolgozó. Kellemes karácsonyi ünnepeket. és boldog új évet kívánunk! oktatás Helybe vitték a tudást Regionális képzés Debrecenben Regionális képzést szervezett tisztségviselők részére novemberben a VDSZ. A házigazda a Vegyipari Dolgozók Biogal Gyógyszergyári Szakszervezete

Részletesebben

Volt egyszer egy pénztár Összegzõ beszélgetés Kerekes Istvánnal, a BDSZ Önsegélyezõ Pénztárának volt ügyvezetõjével, végelszámolóval

Volt egyszer egy pénztár Összegzõ beszélgetés Kerekes Istvánnal, a BDSZ Önsegélyezõ Pénztárának volt ügyvezetõjével, végelszámolóval 96. év fo lyam 1. szám Bu da pest, 2009. február 90 fo rint Volt egyszer egy pénztár Összegzõ beszélgetés Kerekes Istvánnal, a BDSZ Önsegélyezõ Pénztárának volt ügyvezetõjével, végelszámolóval 2008. év

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra,

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra, CMYK CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! 18. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Tisztelettel köszönti a nôket a Postás Szakszervezet. Konferencia a nôi munkavállalók helyzetérôl

Postás. Dolgozó. Tisztelettel köszönti a nôket a Postás Szakszervezet. Konferencia a nôi munkavállalók helyzetérôl 2013., 1. szám Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Tisztelettel köszönti a nôket a Postás Szakszervezet Konferencia a nôi munkavállalók helyzetérôl 3. o. Féltve ôrzött szabadságunk

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

Bérmegállapodás az MVM Csoportban

Bérmegállapodás az MVM Csoportban CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Új szakszervezet alakult A FIMUSZ és a VIKSZ szakszervezetek összeolvadásával megalakult az MVM Dolgozóinak

Részletesebben

Szakszervezeti majális 2014, Városliget

Szakszervezeti majális 2014, Városliget 101. évfolyam 2. szám Bu da pest, 2014. május 90 forint Szakszervezeti majális 2014, Városliget Európai Uniós tagságunk tíz éve, s a Budapesti Nyilatkozat Többezres tömeg indult el május elsején tíz órakor

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben