ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKHÖZ. Hatályba lépés napja: március 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKHÖZ. Hatályba lépés napja: 2014. március 15."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKHÖZ Hatályba lépés napja: március 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZET RENDELKEZÉSEK A LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEINEK HATÁLYA ÁLTALÁNOS FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 3 II. KÖLCSÖNIGÉNYLÉS, HITELBÍRÁLAT KÖLCSÖNIGÉNYLÉS HITELBÍRÁLAT... 7 III. KÖLCSÖNSZERZ DÉS A KÖLCSÖNSZERZ DÉS HATÁLYA TELJES HITELDÍJ MUTATÓ (THM) ÜGYLETI KAMAT, DÍJAK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK VALUTA- ÉS DEVIZAÁRFOLYAMOK A KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE A KÖLCSÖNSZERZ DÉS MEGSZ NÉSE IV. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK V. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

3 I. BEVEZET RENDELKEZÉSEK 1. A Lakossági kölcsönök általános szerz dési feltételeinek hatálya 1.1. Jelen Általános Szerz dései Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a PÁTRIA Takarékszövetkezet (2230. Gyömr, Pet fi Sándor u. 22., Cg: KSH törzsszám: , tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat november 27.), a továbbiakban Takarékszövetkezet által fogyasztónak min sül természetes személyek részére a hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdésének b. pontja alapján hitel és pénzkölcsön nyújtása tevékenység keretében valamennyi hitel és kölcsön (a továbbiakban: Lakossági Kölcsön) nyújtásának min sül szolgáltatásra. A Takarékszövetkezet jogel djei (a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet és a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet) által fogyasztónak min sül természetes személlyel megkötött hitel- vagy kölcsönszerz dések vonatkozásában a jogel d Takarékszövetkezetek Lakossági Kölcsönökre vonatkozó Általános Szerz dési Feltételei csak annyiban irányadók, amennyiben azok a jogszabályi változások tekintetében nem állnak ellentétben a jelen ÁSZF rendelkezéseivel Az ÁSZF rendelkezései valamennyi Lakossági Kölcsön tekintetében szerz dési feltételeknek min sülnek, amelyeket az Adós az adott Lakossági Kölcsön igénybevételére vonatkozó egyedi hitel- vagy kölcsönszerz dés (a továbbiakban Kölcsönszerz dés) aláírásakor fogad el. Jelen ÁSZF rendelkezései akkor is irányadók, ha az Adós és a Takarékszövetkezet között létrejött, de a jelen ÁSZF hatálya alá nem tartozó szolgáltatás nyújtására irányuló szerz dés egyébként így rendelkezik Amennyiben az ÁSZF általános, vagy az egyes hitelilletve kölcsöntípusokra (a továbbiakban: kölcsöntípus) irányadó különös rendelkezései és az egyedi Kölcsönszerz dés azonos tárgyú el írásai között bármilyen eltérés van, az egyedi Kölcsönszerz dés rendelkezései az irányadók Amennyiben a Lakossági Kölcsönnel kapcsolatos valamely kérdést az adott egyedi Kölcsönszerz dés, jelen ÁSZF általános, vagy egyes kölcsöntípusokra vonatkozó különös rendelkezései nem szabályoznak, akkor a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata, üzletszabályzati rendelkezés hiányában pedig a hatályos magyar jogszabályoknak a vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF nyilvános, az a Takarékszövetkezet - Ügyfelek részére nyitva álló -, hitelkérelmet befogadó fiókhálózati egységeiben, valamint a Takarékszövetkezet honlapján (www.patriatakarek.hu) megtekinthet, és azt a Takarékszövetkezet, kérésre ingyenesen az Ügyfelek rendelkezésére bocsátja. 2. Általános fogalom-meghatározások Adós Az a fogyasztónak min sül természetes személy ügyfél, akivel a Takarékszövetkezet hitelszerz dést vagy kölcsönszerz dést köt, mely szerz dés alapján a szerz désben meghatározott pénzösszeget bocsát a rendelkezésére, és aki ezen kölcsön(ök) összegét és annak járulékait a szerz dés szerint megfizetni köteles. Adóstárs Az a fogyasztónak min sül természetes személy, aki a kölcsön és járulékai megfizetéséért egyetemlegesen felel s az adóssal. A Takarékszövetkezet a hitelezés feltételéül el írhatja adóstársként különösen házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az adóstársat. Általában az Adóstárs nem szerepelhet a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), amennyiben szerepel, abban az esetben csak zálogkötelezett/dologi adós lehet, aki a fedezetet nyújtja a hitelhez. Állampapír referencia hozam Az Államadósság Kezel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett átlaghozam, adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga, Az államilag támogatott lakáshiteleket Takarékszövetkezetünk az év utolsó hónapján érvényes átlaghozam alapján átárazza. Annuitás Olyan törlesztési mód, mely esetén az adós minden törlesztési periódusban azonos összeg törleszt részletet fizet, adott perióduson belül folyamatosan csökken kamat-, és növekv ketartalommal. Banki munkanap Minden olyan naptári nap, melyen a Takarékszövetkezet bankm veletet végez. Biztosíték Az Adós vagy valamely harmadik személy (Biztosítékot Nyújtó) által az Adós Szerz désb l származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, a Kölcsönszerz désben felsorolt, vagy a Kölcsönszerz dés mellékleteként ill. azzal összefüggésben megkötött biztosítéki szerz déseket jelenti. BUBOR A BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate) a Budapesti Bankközi Forint Hitel Kamatláb a budapesti kereskedelmi bankok hitelkamatának számtani átlaga. Az MNB naponta számolja és teszi közzé a honlapján a Hivatalos BUBOR fixingek menüpont alatt. CHF Libor A londoni bankközi piacon jegyzett, a svájci frankra (CHF) vonatkozó kínálati kamatláb. Deviza alapú hitel/kölcsön Az a hitel/kölcsön, melynek kölcsönösszege a Kölcsönszerz désben meghatározott külföldi pénznemben kerül nyilvántartásra, de folyósítása és/vagy visszafizetése forintban történik. 3

4 A folyósításkor a Takarékszövetkezet által meghatározott és meghirdetett deviza vételi, a visszafizetéskor pedig a deviza eladási árfolyam kerül alkalmazásra. Kivételt képez ez alól a jelzáloghitel-szerz dés, amelynek esetében folyósításkor, törlesztéskor, valamint a devizában meghatározott költség, díj vagy jutalék felszámításakor a Takarékszövetkezet által meghatározott és meghirdetett deviza-középárfolyam kerül alkalmazásra Devizahitel/kölcsön Az a hitel/kölcsön, melynek kölcsönösszege a Kölcsönszerz désben meghatározott külföldi pénznemben kerül nyilvántartásra és elszámolásra. Deviza kockázat Devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél az idegen deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam) a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvez tlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat. Fordított esetben, ha a forinttal szemben esik az árfolyam, úgy csökken a finanszírozás Ft "ellenértéke": vagyis a t keösszeg és kamatai visszafizetését szolgáló törleszt részleteket fedez deviza megvásárlása kevesebbe kerül az ügyfélnek, ahhoz kevesebb Ft szükséges. Devizabelföldi Az a természetes személy, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal). Devizakülföldi Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, és azzal nem is rendelkezhet. Dologi adós Az a személy, aki a kölcsön visszafizetésének biztosítékaként a tulajdonát képez ingatlant vagy ingó vagyontárgyat, t megillet jogot vagy követelést a Takarékszövetkezet javára zálogul felajánlja. Az ingatlanra, ingó vagyontárgyra vagy jogra, követelésre jelzálogjog kerül bejegyzésre. Jelentése megegyezik a zálogkötelezett jelentésével. Elállási jog A fogyasztó a Kölcsönszerz dést l a szerz déskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerz déskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a Kölcsönszerz dést, ha a kölcsönt már folyósították. El törlesztés Nagyobb összeg, a kölcsön t kerészét részben vagy egészében csökkent befizetéssel (minimum értékét a Takarékszövetkezet határozza meg, de általában többhavi törleszt részletnek megfelel összeg, az el törlesztési szándékot a Takarékszövetkezet felé írásban jelezni kell) az adott futamid megtartása mellett csökkenteni lehet a havi törleszt részletek nagyságát, illetve a teljes összeg visszafizetésével megszüntethet a Kölcsönszerz dés. Az el törlesztésért a Takarékszövetkezet jogosult a Hirdetményben meghatározott díjat szedni, kivéve, ha jogszabály mondja ki az el törlesztés díjmentességét. 4 Esedékesség Az a Kölcsönszerz désben meghatározott nap, amikor az Adósnak a szerz dés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét teljesítenie kell. Eltartottak Eltartottnak min sülnek: az igényl vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke, legalább egy éve gyámsága alá tartozó gyermeke, ha 16. életévét még nem töltötte be, ha a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. évét még nem érte el; a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét min. 67 %-ban elvesztette, és ezen állapot legalább egy éve tart, és el reláthatóan egy éven belül nem sz nik meg. EURIBOR Az EURIBOR jelentése "Euro Interbank Offered Rate" azaz Európai irányadó bankközi kamatláb. Az EURIBOR-t az Európai Központi Bank szabályai alapján állapítják meg, és a frankfurti bankközi piacon jegyzik. Az EURIBOR mértéke a Reuters hivatalos honlapjáról letölthet ek. Éven belüli kölcsön A Takarékszövetkezet által egy évre vagy annál rövidebb futamid re folyósított kölcsön. Éven túli kölcsön A Takarékszövetkezet által egy évnél hosszabb futamid re folyósított kölcsön. Értékbecslés Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelend ) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. A Takarékszövetkezet az általa elfogadott értékbecsl k ingatlan értékelését fogadja el a hitelbírálathoz. Fedezet Gy jt fogalom, mely magában foglalja azon biztosítékokat (pl.: ingatlan, kezesség stb.), melyekb l a Takarékszövetkezet nem szerz désszer adós/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet, azaz amelyekb l kinnlev sége megtérülhet. Fedezetcsere Ha a hitel/kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlant/óvadékot/ingóságot stb. kivonják a hitelügyletb l, és helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek megfelel ingatlant/óvadékot/ingóságot stb. ajánlanak fel hitel/kölcsön fedezetként. Fogyasztó Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül es célok érdekében eljáró természetes személy. Fogyasztó által fizetend teljes összeg A hitel/kölcsön teljes összege és a teljes hiteldíja. Futamid Az a Kölcsönszerz désben rögzített id tartam, amely alatt az Adósnak a kölcsönt vissza kell fizetnie, és amely id szakban az Adós a folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet. A

5 futamid kezd napja a kölcsön folyósításának napja, e nap egyben az els kamatperiódus és az els ügyleti év kezd napja. A futamid utolsó napja a lejárat napja. Rövid lejáratú hitelek/kölcsönök az éven belüli, középlejáratú az 1-5 év közötti, míg hosszú lejáratú az 5 évnél hosszabb futamidej hitelek/kölcsönök. Hirdetmény A Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben (ügyfélforgalom számára nyitva álló fiókjaiban) kifüggesztett, valamint a Takarékszövetkezet honlapján (www.patriatakarek.hu) elérhet tájékoztató, mely tartalmazza a kamatok, díjak, jutalékok, költségek típusát, aktuális mértékét, esedékességét, számításának módját és más szerz déses elemeket, amelyet a Takarékszövetkezet a mindenkori hatályos jogszabályi el írások keretein belül - jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Hitelbírálat Összetett hitelintézeti kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a Takarékszövetkezet által folyósítható hitel/kölcsön nagyságát. A Takarékszövetkezet saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igényl vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan vagy más vagyontárgy, vagyoni érték jog hitelbiztosítéki értékét. Hitelszerz dés A hitelszerz déssel a Takarékszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart az Adós rendelkezésére, amelynek terhére az Adós a hitelkeret rendelkezésre tartásának id tartamán belül és a szerz désben meghatározott feltételek fennállta esetén kölcsön(öke)t vehet igénybe, a hitelszerz désben meghatározott kamat, díj, jutalék felszámítása mellett. Hiteldíj Magában foglalja az ügyleti kamat, valamint a futamid alatt szerz désszer teljesítés esetén bármely jogcímen felszámított költség, és egyéb ellenszolgáltatás együttes értékét. Hitel/kölcsön lejárata A hitel/kölcsön lejárata az a nap, amikor az Adós a Takarékszövetkezettel szembeni teljes tartozását a Kölcsönszerz désben meghatározott módon megfizetni köteles. Hitel összege (hitelkeret) Az a hitelszerz désben meghatározott keretösszeg, melyet a Takarékszövetkezet az Adós rendelkezésére tart, illetve bocsát a hitelszerz dés feltételeinek megfelel en. Jegybanki alapkamat (JBAK) A Magyar Nemzeti Bank által a gazdaság aktuális helyzete alapján meghatározott azon kamatláb, amely leginkább tükrözi a monetáris politika irányultságát, illetve annak megváltozását. A Magyar Nemzeti Bank a jegybanki kamatról önállóan dönt, szintjének meghatározásával képes megvalósítani két f célját: az árstabilitás azaz a gazdasági növekedést leginkább el segít, alacsony inflációs szint elérését, valamint a pénzügyi stabilitás fenntartását. A jegybanki alapkamat mértékét az MNB a honlapján teszi közzé. 5 Jelzálog A jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelez által nyújtott kölcsönt, és ezeknek járulékait visszakapja. A tartozás nemfizetése esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan vagy más vagyontárgya meghatározott szabályok szerint végrehajtható, a kereskedelmi ésszer ség követelményeinek betartása mellett eladható a befolyó vételárnak a tartozás rendezésére fordítása mellett, vagy a jelzálog tárgyának tulajdonjogát a hitelez a követelése fejében megszerezheti, elszámolási kötelezettség mellett. Az elzálogosított ingatlan vagy más vagyontárgy a tulajdonos birtokában marad, a jelzálogjog fennállása alatt rendeltetésszer en használhatja, de gondoskodnia kell értékének meg rzésér l. Jelzáloghitel Fogyasztó részére, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön. Kamat Az Adós által az igénybe vett kölcsön használatáért a Takarékszövetkezetnek, mint kölcsönnyújtónak fizetend, id arányosan térítend pénzösszeg, a kölcsönadott pénz ára. A kamat az egyedi hitel- vagy kölcsönszerz désben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra. Kamatperiódus A kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon id szak, amely alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó, a hitelvagy kölcsönszerz dés szerint nem változhat. A jelzáloghitelek esetében a kamatperiódus hossza egy, vagy öt év lehet, amelyek közül az ügyfél a hitelbírálatot megel en választhat. A hitel teljes futamideje alatt azonban a választott kamatperiódus nem változtatható meg. A Takarékszövetkezet a hirdetményében határozza meg és teszi közzé az ügyfelek által választható kamatperiódusokat. Kamattámogatás Olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az Adósoknak csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük. Késedelmi kamat A kölcsön késedelmes törlesztése esetén a Takarékszövetkezet által felszámított, a hitel- vagy kölcsönszerz désben is rögzített büntet kamat. Készfizet kezes Ha a Takarékszövetkezet kevésnek tartja a biztosítékul felajánlott ingatlant/óvadékot/ingóságot és/vagy a felvev (k) hitelképességét, akkor kezes bevonását is kérheti a hitelügyletbe. Kezes az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, a hitelez felszólítására maga fog helyette teljesíteni. A Takarékszövetkezet csak készfizet kezességvállalást fogad el: ekkor a Kezes nem követelheti, hogy a Takarékszövetkezet a követelését el ször az Adóstól vagy az Adóstárstól hajtsa be. Kezelési költség A hitelezéssel összefügg adminisztrációért felszámított költség. KHR A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti

6 tevékenységét, hitelezési és ügyfél-min sítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. A KHR olyan zárt rendszer adatbázis, amelyben kizárólag a évi CXXII. törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhet ek. A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkör Részvénytársaság (továbbiakban BISZ Zrt.) üzemelteti a törvényi szabályozás alapján m köd KHR rendszert. A BISZ Zrt. feladata, hogy hitelinformációt szolgáltasson a bankok, pénzügyi intézmények és kereskedelmi kölcsönt nyújtó vállalkozások számára. A KHR adatszolgáltatásról és nyilvántartásáról további, részletes tájékoztatást a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Üzletszabályzata, illetve külön Ügyféltájékoztatója ad. A részletes KHR Ügyféltájékoztatót és a Felügyelet tájékoztató kiadványát az ügyfelek még a Kölcsönszerz dés megkötése el tt átvehetik és tanulmányozhatják. A KHR rendszerben történ adatszolgáltatásról a szerz déskötéskor az ügyfelek külön nyilatkozatban hozhatnak döntést, melyet a Takarékszövetkezet minden esetben továbbít a KHR rendszert kezel BISZ Zrt részére. Kölcsönfolyósítás A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsön összegét a szerz désben rögzített feltételeknek megfelel en - a hitelkiváltás kivételével - az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláján írja jóvá. Kölcsönszerz dés Kölcsönszerz dés alapján a Takarékszövetkezet meghatározott pénzösszeget bocsát az Adós rendelkezésére, az Adós pedig köteles a kölcsön összegét annak járulékaival együtt a szerz dés szerint megfizetni. Kölcsön futamideje A kölcsön folyósítása és a kölcsönnek a Kölcsönszerz désben meghatározott lejárata közötti id szak. Kölcsön lejárata Az a nap, amikor az Adós a Takarékszövetkezettel szembeni teljes kölcsöntartozását a a Kölcsönszerz désben meghatározott módon megfizetni köteles. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerz dés Ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett megkötött olyan hitel- illet leg kölcsönszerz dés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, vítése, korszer sítése vagy felújítása, vagy amelynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása, a Hpt. 6. (1) bek. vonatkozó rendelkezései szerint. LIBOR London Interbank Offered Rate azaz londoni bankközi kamatláb, amit a londoni t kepiacon a bankok közötti veletekben alkalmaznak. A LIBOR referencia kamatlábként m ködik, mértékét els sorban a hitelpiaci keresleti-kínálati viszonyok határozzák meg. Azt az éves kamatlábat jelenti, amelyet az adott Kamatperiódusra, illetve kamatozó id szakra, az adott devizában, az adott Kamatperiódus vagy kamatozó id szak kezd napját megel második banki munkanapon londoni id szerint 6 délel tt órakor a Reuters monitor ISDA (International Swap Dealers Association) oldalán jegyeznek. Közjegyz i díj A hitel-, kölcsön- és jelzálog-, vagy más biztosítéki szerz dés közjegyz i okiratba foglalásáért, vagy a szerz dés tartalmának, feltételeinek, és a tartozás elismerésének közjegyz által készített okiratba foglalásáért kifizetett díj. Közjegyz i okirat Olyan, a közjegyz kr l szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismer ) nyilatkozat, amely az Adós közjegyz el tt tett kötelezettségvállalását rögzíti a hitel- vagy kölcsönszerz dés alapján. A hitel- vagy kölcsönszerz dés kerülhet közjegyz i okiratba foglalásra, ezt nevezzük kétoldalú közjegyz i okiratnak, mely esetben az Adós és a takarékszövetkezet a közjegyz el tt írja alá a hitel-, kölcsön nyújtás/visszafizetés feltételeir l szóló okiratot. Óvadék Az óvadék célja annak biztosítása, hogy a hitelez az általa nyújtott kölcsönt és annak járulékait visszakapja. A tartozás nemfizetése esetén a hitelez az óvadékul elhelyezett pénzb l, értékpapírból követeléseit közvetlenül kielégítheti, az óvadék elhelyez jével történ elszámolási kötelezettség mellett. Öner Ingatlan/termék/gépjárm vásárlásakor, a hitel és a vételár közötti érték az öner. Referencia kamatláb A referencia kamatláb a t ke-és pénzpiaci kamatlábak változását tükröz, a kamat számításának alapjául szolgáló, nyilvánosan meghirdetett feltételek alapján kiszámolt, rendszeresen közzétett és a nyilvánosság számára hozzáférhet irányadó kamatláb. A Takarékszövetkezetnek a referencia kamatláb mértékére nincs ráhatása, azonban a referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamatváltozást mindenkor a szimmetria elve alapján alkalmazza. Takarékszövetkezetünk a referencia kamatok kamatperiódusának id tartama alatt (1 havi, 3 és 6 havi BUBOR) vagy azok soron következ változásáig (JBAK, Állampapír hozam vagy referencia hozam) nem változtatja meg azok mértékét. Rendelkezésre tartási id Az az id szak, amelyen belül az Adós a hitelszerz dés alapján a rendelkezésére tartott hitelkeretb l kölcsön(öke)t vehet igénybe, illetve a kölcsönszerz dés alapján a kölcsön folyósítását igényelheti. THM (Teljes Hiteldíj-Mutató) A teljes hiteldíj mutató a különböz ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelel tájékoztatására szolgál, az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) az a bels kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetend ke és hiteldíj egyenl az Ügyfél által a hitel folyósításáig

7 bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban - a prolongálási költség, a késedelmi kamat, az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerz désben vállalt kötelezettség nem teljesítéséb l származik, a biztosítási és garanciadíjak, az átutalási díjak kivételével - fizetett összes költségekkel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításnál az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek szerz désszer teljesítés mellett fizetett vagy fizetend költségeket, valamint a harmadik személynek fizetett vagy fizetend költségek közül az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, az Ügyfél által felajánlott fedezet értékbecslésének díját és lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját kell figyelembe venni. A THM számításának képletét az err l szóló jogszabály, valamint a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata tartalmazza. ketartozás Az els törlesztésig a folyósított kölcsönösszeg, azt követ en annak a megfizetett törleszt részletek ketartalmával vagy a t ketörlesztéssel csökkentett összege. Törleszt részlet A felvett hitel/kölcsön után fizetend kamat és t ketörlesztés együttes, meghatározott rendszerességgel és összegben az Adós által, a futamid alatt fizetend összeg. Tulajdoni lap A Földhivatal által kiadott tanúsítvány, mely az adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlannyilvántartás által bejegyezhet jogok és feljegyezhet tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzés iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan földhivatal által nyilvántartott adatait. Türelmi id A kölcsön folyósításától számított azon id szak, amely alatt még nem kell a t ketartozás törlesztését megkezdeni, csak a kiszámított kamatot kell megfizetni. A türelmi id vel meghatározott kölcsönök futamideje a türelmi id +a futamid hossza alapján kerül meghatározásra. Ügyleti év: Az ügyleti év a hitel/kölcsönszerz désben meghatározott kezd naptól (els fizetési esedékesség napjától) számított egész év, ahol az egész év 365 nap, szök év esetén 366 nap. Üzletszabályzat: Azon dokumentum, amely meghatározza a Takarékszövetkezet és az Ügyfelek közötti jogviszony alapvet szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Takarékszövetkezet és valamennyi Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a Takarékszövetkezet valamely szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére, és / vagy az Ügyfél valamely szolgáltatást vesz igénybe a Takarékszövetkezett l. Üzleti év: A Takarékszövetkezet üzleti évnek a naptári évet tekinti. Változó kamatozás Változó kamatozású hitelek/kölcsönök esetén a hitel/kölcsön futamideje alatt, Referencia kamatláb kikötése esetén a szerz désben meghatározott kamatperiódusok végén - a jegybanki alapkamat változásához kötött kamat esetében azonnal - a Takarékszövetkezet a hitel- kölcsönszerz désben 7 meghatározott kamatozásnak megfelel en vagy a Referencia kamatláb változását, vagy - nem referencia kamat-függ kamat kikötése esetén- a pénzpiaci, devizapiaci és jogszabályi feltételek változását követve, illetve ahhoz igazodva megváltoztathatja az ügyleti kamatlábat. A nem referencia kamat-függ hitel-kölcsönszerz dések esetén az egyoldalú kamatváltozásra okot adó tények, események listáját, valamint az Adós számára kedvez tlen módosítás módjára vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza. Végrehajtási jog Ingatlan fedezet esetében az ingatlanokat terhel követelések kielégítését biztosító jogi korlátozás arra az esetre, ha a követelés teljesítését hatósági úton kell végrehajtani. A tulajdoni lap III. részén lev bejegyzés felhívja a figyelmet arra, hogy a tulajdonjogra érvényes terhek rakódtak (bírósági végrehajtás, közigazgatási végrehajtás - adó és illetéktartozás kiegyenlítésére). Zálogjog Olyan jogosultság, amelynek alapján a jogosult - amennyiben követelését az adós a kötelezettség esedékességekor nem egyenlíti ki - a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgy végrehajtásával, vagy értékesítésével, vagy a követelés fejében történ megszerzésével kielégítés nyerhet. A zálogtárgyból való kielégítés általában, de nem kizárólag bírósági végrehajtás útján történik. Zálogjogosult Akinek követelését a zálogjog biztosítja. Jelzáloghitelek esetén a hitelt nyújtó hitelintézet tekinthet zálogjogosultnak. II. KÖLCSÖNIGÉNYLÉS, HITELBÍRÁLAT 1. Kölcsönigénylés 1.1. A Takarékszövetkezet különböz típusú hiteltermékeit azon ügyfelek vehetik igénybe, akiket a Takarékszövetkezet a hitelbírálat során hitelképesnek min sít A Hiteligényl írásbeli hitelkérelmét (továbbiakban: hitelkérelem) a Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon köteles benyújtani. A Takarékszövetkezet akkor tekinti befogadottnak a Hiteligényl hitelkérelmét, ha az igényléshez szükséges teljes hiteldokumentáció benyújtásra került. A hitelkérelmek befogadásának feltételeir l, illetve a hitelkérelemhez csatolandó dokumentumokról a Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztatóiban tájékoztatja a Hiteligényl t. A hitelkérelem érdemi elbírálásának feltétele, hogy a Hiteligényl a Takarékszövetkezet által kért okiratokat és adatokat, információkat pontosan és hitelesen megadja. 2. Hitelbírálat 2.1. A Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél hitelképességét, törlesztési képességét, a felajánlott biztosítékok fedezeti értékét és érvényesíthet ségét és egyéb feltételeket megvizsgálni, a szükséges igazolásokat és információkat az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani. A Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg és azokat módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszer

8 és szükséges. A Takarékszövetkezet a hitelbírálat során a központi hitelinformációs rendszerb l (KHR) származó adatokat is jogosult felhasználni. Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott igazolások, információk és egyéb okiratok és adatok valódiságát a Takarékszövetkezet jogosult a teljes futamid alatt minden lehetséges eszközzel és módon, az irányadó jogszabályok és a rendeltetésszer joggyakorlás keretei között ellen rizni, szükség esetén azok ismételt rendelkezésre bocsátását kérheti. Az Ügyfél a hitelkérelem, majd a Kölcsönszerz dés aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy az ellen rzés keretében az azonosításához szükséges adatokat az ellen rzés tárgyát képez igazolások, információk és egyéb okiratok és adatok forrását jelent személyek részére átadja, valamint felhatalmazza ezen személyeket arra, hogy a kért tájékoztatást a Takarékszövetkezet részére megadják A Takarékszövetkezet a hitelbírálat alapján az igényeltnél kisebb összegben is meghatározhatja a nyújtható kölcsön összegét, illetve egyéb eltér feltételeket is megállapíthat. Amennyiben nem látja biztosítottnak a kölcsön és járulékainak visszafizetését, a kérelmet indoklási kötelezettség nélkül - elutasíthatja Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy hitelképességér l, a kölcsönigénylési kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról való döntés mindenkor a Takarékszövetkezet kizárólagos joga, amelyet saját mérlegelése alapján, az általa a hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között kialakított szempontok szerint gyakorol. 8 III. KÖLCSÖNSZERZ DÉS 1. A Kölcsönszerz dés hatálya 1.1. A Kölcsönszerz dés írásban jön létre és azon a napon lép hatályba, amely napon a Kölcsönszerz dést a Takarékszövetkezet cégszer en, illetve a többi fél (pl. Adós, Adóstárs, Kezes, Zálogkötelezett) két tanú jelenlétében aláírták, illetve amely napon valamennyi, a szerz désben foglalt érvényességi, vagy hatályba lépési feltétel teljesül (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: harmadik személy vagy hatóság hozzájárulásának, illet leg jóváhagyásának megadását). A Ft felett igényelt Lakossági kölcsönök esetén a Kölcsönszerz dést Közjegyz i okiratba kell foglalni, amelynek megtörténtéig a Takarékszövetkezet a kölcsön folyósítását megtagadhatja. A Takarékszövetkezet az el bbieken felül is kikötheti a Kölcsönszerz désben, hogy a folyósítás feltétele a Kölcsönszerz dés közokiratba foglalása A Takarékszövetkezet a Kölcsönszerz dés aláírását követ en is megtagadhatja a kölcsön folyósítását, ha id közben az Adós körülményeiben, vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthet ségében olyan lényeges változás következett be, amely miatt a Kölcsönszerz dés teljesítése többé el nem várható, és az Adós felszólítás ellenére sem ad megfelel biztosítékot Az Adós a Kölcsönszerz dést l a szerz déskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve amennyiben már folyósítás történt, felmondhatja a szerz dést A Takarékszövetkezet biztosítja, hogy az Adós a szerz dés aláírása el tt -a szerz dés-tervezetben szerepl, egyedileg megtárgyalandó feltételek mellett- megismerhesse jelen Általános Szerz dési Feltételeket, az Üzletszabályzatot, az Ügyféltájékoztatót, valamint a Takarékszövetkezet Hirdetményét, amelyekb l együttesen mindazon adatok (így különösen a szerz dés tárgya, a teljes hiteldíj mértéke, a jogszabályban megjelölt hitelek esetében az éves százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutató, a folyósítási költség, a kamat és a kezelési költség mértéke és számításának módja, azon feltételek, illet leg körülmények, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, a hiteldíj számítása során figyelembe nem vett esetleges költségek megnevezése és összege, a törlesztési feltételek, a szükséges biztosítékok meghatározása, a késedelmes teljesítés, illetve a szerz désszegés jogkövetkezményei) megállapíthatóak, amelyek összességükben képezik az egyes Kölcsönszerz dések feltételeit. 2. Teljes Hiteldíj mutató (THM) A Takarékszövetkezet a két tizedes jegy pontossággal meghatározott teljes hiteldíj mutatót (THM), a THM számításának módját Hirdetményben teszi közzé. A THM számítása során felszámított és figyelembe nem vett egyéb esetleges díjakat és költségeket a Kölcsönszerz dések részletesen tartalmazzák. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke deviza alapú hitelek esetén nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, továbbá változó kamatozású hitelek esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 3. Ügyleti kamat, díjak és egyéb költségek 3.1. Az Adós a futamid alatt a fennálló t ketartozás után kamatot köteles fizetni. A kamat a Kölcsönszerz désben meghatározott éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával számítandó ki. Az ügyleti kamat mértékét, valamint a hitelügylet kapcsán és a teljes futamid alatt felszámítható költségeket és díjakat a vonatkozó Lakossági hitelek Hirdetménye határozza meg. A kamatláb a Kölcsönszerz dés rendelkezése szerint lehet fix, vagy változó. (a) Fix (azaz változatlan) kamatláb esetén a kamatláb mértéke az adott Lakossági Kölcsön teljes Futamidejére el re rögzítésre kerül és a Futamid alatt nem változik. (b) Változó kamatláb esetén a kamat mértéke vagy a referencia kamatláb változásának függvényében változik, vagy a kamatláb módosítására a jogszabályi el írásoknak megfelel en a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint, illetve a Kölcsönszerz désben meghatározott módon, a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetén van lehet ség Az Adós a kamaton felül a Kölcsönszerz désekben részletezett esetekben a Takarékszövetkezet aktuális Hirdetményében meghatározott díjak, költségek és jutalékok megfizetésére köteles.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKHÖZ. Hatályba lépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKHÖZ. Hatályba lépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKHÖZ Hatályba lépés napja: 2015. február 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. A LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Fogyasztó Adóstárs Annuitás Banki munkanap Biztosíték Devizahitel Deviza kockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós Előtörlesztés Esedékesség Eltartottak Az a természetes személy ügyfél, akivel

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfél, akivel a Takarékszövetkezet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a Takarékszövetkezet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.1 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.1 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.1 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.4 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI a 2014. március 15. napját követően kötött hitel-és kölcsönügyletek vonatkozásában

Részletesebben

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra.

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra. K&H Bank Rt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Hatályos: 2005. január 25. 1. A LAKOSSÁGI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben