PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ A helyi önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása ELNEVEZÉSŰ NEMZETI ELJÁRÁSREND SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ [KBT (1) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI ELJÁRÁS]

2 ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL Az Ajánlatkérő, Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet nevében ezennel felkérem, hogy a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-.../2012. iktatószámon közzétett eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. Ajánlatkérőre vonatkozó információk: Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Címzett: Dr. Gáll Nikoletta Tel: 06-72/ Fax: 06-72/ Az eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás). Eljárás nyelve: Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Az eljárás tárgya: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő nevelési és oktatási intézményekben közétkeztetés biztosítása 10 éves, szociális intézményekben 5 éves határozott időtartamra (meghatározó értékű fő tárgy) az intézmények meglévő főző- és tálalókonyháinak üzemeltetésével és fejlesztésével, kapcsolódó és szükségszerű szolgáltatások és árubeszerzések ellátásával (további kiegészítő tárgyak). A szerződés időtartama: Nevelési és oktatási intézményekben közétkeztetés biztosítása 10 éves, szociális intézményekben 5 éves határozott időtartam (5 évvel meghosszabbítható). A közbeszerzésben résztvevők köre: A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Azok a szervezetek vagy személyek, akik az eljárást megindító felhívás, valamint a hozzá tartozó dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés teljesítésére alkalmasak. Egyéb rendelkezések: Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl, úgy az eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 2

3 1. KÖTET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 3

4 2. KÖTET ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 1.1. A dokumentáció a következő részekből áll: 1. KÖTET: ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS ÖNÁLLÓ MELLÉKLETEK: Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől Ajánlatkérő a Kbt (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 4

5 2.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: Szervezet neve: PRV-Dunántúl Kft. Székhely: H-7621, Pécs, Jókai u. 30. Kapcsolattartó személy neve: Moroné Lázár Zsófia Telefon: / Fax: / Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást) A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. A kiegészítő tájékoztatást az gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján és ben a dokumentáció megvásárlása vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, , vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette át A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a / es faxszámra vagy az címre küldjenek visszajelzést! 2.7. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS ÉS KONZULTÁCIÓ 3.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra az alábbiak szerint biztosít lehetőséget: tekintettel a konyhák számára, minden egyes ajánlattevőnek az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés után van lehetősége a konyhák bejárására az ajánlattételi határidőt megelőző 10 napig. Ajánlattevők a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában tehetik fel. Amennyiben az ajánlattevő nem járja be a helyszínt, vagy elmulasztja a körülmények részletes megismerését, az semmiképpen sem menti fel az ajánlattevőt azon kötelezettségek és felelősségek alól, amelyért később a megvalósítás során felel Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 5

6 4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 4.1. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az eljárást megindító felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a szerződéstervezet (vagy szerződéses feltételek) szövegét -en is megküldi a dokumentációt megvásárlók részére, azzal, hogy elsődlegesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére (pl. cím hiányában) az elektronikus dokumentumokat CD lemezen is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú az irányadó. Ajánlattevő kötelezettségét képezi az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni Formai előírások: az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; Az ajánlatokat zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 6

7 egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, és a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok; a zárt csomagon Ajánlat - Pécs: közétkeztetés, valamint: Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel! megjelölést kell feltüntetni Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: PRV-Dunántúl Kft. H-7621, Pécs, Jókai u. 30. I. em. 7. határideje: március óra 4.7. Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat lehetőség szerint hétfőtől csütörtökig terjedő napokon 9:00-14:00, pénteken 9:00-11:00, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 9:00-től 11:00 óráig adják le! 4.8. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek a pontos információk hiányára hivatkozó ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés, illetve helyszíni bejárás lehetősége. Ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. 7

8 4.12. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 5. RÉSZAJÁNLATTÉTEL, ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 5.1. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, az ilyen ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a többi ajánlattal Az ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a többi ajánlattal. 6. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 6.1. Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege Ft A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel Az ajánlati biztosíték teljesítésének módját az eljárást megindító felhívás tartalmazza Az ajánlati biztosíték, rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével Bankszámlára történő befizetés vagy átutalás esetén, a befizetésen/átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. 7. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 7.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 8

9 7.2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását ajánlatkérő nem követeli meg A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 45. ], a hiánypótlás [Kbt. 67. ], a felvilágosítás [Kbt. 67. ] és indokolás [Kbt ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 59. ] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg! 7.6. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: - a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; - a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; - ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között; - a számlázás rendjét. 8. ÜZLETI TITOK VÉDELME 8.1. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzák az alábbiakat: - az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a Kbt. 80. (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja; - nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 9

10 tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 81. (2) bekezdése] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 9. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). 10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: PRV-Dunántúl Kft. H-7621, Pécs, Jókai u. 30. I. em. 7. ideje: március óra Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. 11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, valamint a Kbt okban, az eljárást megindító felhívásban, továbbá a jelen dokumentációban foglaltakra tekintettel kell értékelni. 10

11 11.4. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt a tartalmazza Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő a fentieket alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - anyagi fedezet összegétől. Az irreális ajánlati elem (ellenszolgáltatás) miatti indokolás kérés szabályait a Kbt a tartalmazza. Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 12. AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE A bírálati szempontok és a hozzájuk tartozó súlyszámok: 11

12 Részszempont Súlyszám 1. A szolgáltatás nettó ajánlati ára (HUF/év) 8 2. Éves áremelés maximális mértéke (szakmai inflációs ráta %-ában kifejezve, legfeljebb100%) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont A pontozás minden bírálati részszempont esetében úgy történik, hogy minden bírálati részszempont esetében az adott szempontból legjobb ajánlat (és ajánlattevő) kap 10 pontot, majd a többi vizsgált ajánlat arányosan kevesebb pontot kap Ajánlatkérő az 1. és 2. részszempont (szolgáltatás nettó ajánlati ára, éves áremelés maximális mértéke) esetében is a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (10 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A bírálat módszere képletekkel leírva: P = (Legalacsonyabb paraméter / Adott ajánlattevő által ajánlott paraméter ) x 10 Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Ecxel programot fog használni a pontszámítás során) A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 13. EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség 12

13 esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 14. ELŐZETES VITARENDEZÉS A Kbt. 79. (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani: Szervezet neve: PRV-Dunántúl Kft. Székhely: H-7621, Pécs, Jókai u. 30. Kapcsolattartó személy neve: Moroné Lázár Zsófia Fax: / A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt a tartalmazza Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna. 15. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 13

14 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha: a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek, vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 16. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK Szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: Adózás: NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága [Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye] 7621 Pécs, Rákóczi út

15 Tel.: 72/ Fax: 72/ Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉCSI VÁROSI ADÓIRODA 7633 Pécs, Szigeti út Tel.: 06-72/ Fax: 06-72/ Környezetvédelem: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7623 Pécs, Papnövelde u Pécs, Pf. 412 Telefon: 72/ Fax: 72/ Honlap: Egészségvédelem: BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 7623 Pécs, Szabadság utca 7. Telefon: , Fax: Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. Telefonszám: Ügyfélszolgálat telefon: Telefax: Ügyfélszolgálat Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ÜGYFÉLSZOLGÁLATI FŐOSZTÁLY 7633 Pécs, Kossuth tér / Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 7621 Pécs, Király utca 46., 7602 Pécs, Pf.: 406/1. Telefon: Munkaügyi Felügyelőség: , Munkavédelemi Felügyelőség: (Munkaügyi Felügyelőség), (Munkavédelmi Felügyelőség) 15

16 3. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Képviseletre jogosult neve: Borbás Károly igazgató Címe: 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Telefon/telefax: 72/ ; 72/ Adószám: Számlavezető bank: OTP Nyrt. Bankszámlaszám: másrészről, a. Képviseletre jogosult neve: Címe: Telefon/telefax: Adószám: Számlavezető bank: Bankszámlaszám: mint vállalkozó és bérlő (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. Szerződés tárgya 1. Megrendelő ezennel megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott intézmények közétkeztetési feladatainak ellátását, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, dokumentációja, Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata, valamint a jelen szerződés tartalma szerint. A szolgáltatás jellege miatt Felek a szolgáltatást oszthatónak tekintik. 2. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az e szerződés szerinti étkeztetést a 3. számú mellékletben szereplő korosztályok és betegségben szenvedők veszik igénybe. 3. A Vállalkozó az intézményekben a főzőkonyhák, tálalókonyhák üzemeltetését vállalja el. Az étkeztetési feladat magába foglalja a gyermekétkeztetést, az időskori étkeztetést, a diétás étkeztetést, továbbá a normán kívül az intézményekben foglalkoztatottak igény szerinti étkeztetését. 16

17 A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített közétkeztetési feladatát nem kizárólag a 2. számú mellékletben felsorolt konyhák üzemeltetésre történő átvételével látja el. 4. Megrendelő jelen szerződésben egyben megrendeli az intézmény ellátottainak a közétkeztetését a 4. számú mellékletben feltüntetett adatok alapján. (Az adatok tájékoztató jellegűek, amelyek évi és évi tény adatokból származtatottak.) A megjelölt mennyiségek a ténylegesen igénybeveendő mennyiségektől a létszámok változása miatt - 30 %-kal eltérhetnek. Vállalkozó kötelezi magát, hogy legkésőbb 2012 év. szeptember hó 3. napjától folyamatosan a közétkeztetési feladatait jelen szerződés szerint teljesíti. 5. A felek a jelen szerződést közétkeztetési szolgáltatás esetében határozott időre, 10 évre kötik, szociális étkeztetés esetében a szolgáltatás határozott időre, 5 évre kerül megrendelésre azzal, hogy további 5 évre meghosszabbítható a szerződés. A szociális étkeztetés esetében Megrendelő február 15. napjáig felülvizsgálja a szolgáltatás minőségét és március 15. napjáig írásban nyilatkozik annak megfelelőségéről március 31. napjáig bármely fél írásban indoklás nélkül felmondhatja a szerződést és ebben az esetben az 5. év leteltével a szerződés megszűnik. Amennyiben mindkét fél írásban alátámasztva úgy kívánja, a szolgáltatás újabb 5 évvel meghosszabbodik (az opcionális 5 év). Felülvizsgálat, illetve a felmondás elmaradása esetén a szerződés automatikusan meghosszabbodik az opcionális 5 éves időszakkal. 6. Megrendelő az intézmények konyháit és azok funkcionális helyiségeit 2012 év. június hó 22. napja és szeptember 3. napja között használatba adja, Vállalkozó pedig június hó 22. napja és év. szeptember hó 3. napja között folyamatosan veszi használatba Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) tulajdonát képező, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott intézmények konyháit és azok funkcionális helyiségeit a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül Vállalkozó által - Megrendelő jóváhagyására - elkészítésre kerülő átadás-átvételi, megvalósítási és fejlesztési tervnek megfelelően. 7. Vállalkozó a megjelölt konyhákat és azok funkcionális helyiségeit az általa megtekintett állapotban, felszereléseivel és tartozékaival együtt, nem lakás célú hasznosításra, rendeltetésszerű állapotban veszi át főzőkonyha/tálalókonyha üzemeltetése céljából. 8. A konyhák felszerelési tárgyairól és tartozékairól átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi (6. számú melléklet). 9. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben szereplő konyhákat a folyamatos üzemeltetés biztosítása érdekében a Vállalkozónak üzemképes állapotban leltárral és a helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvvel átadja. A jegyzőkönyv mellékleteként egyszer írható DVDn vagy CD-n találhatók az átadás-átvételkor készült fényképek. (A fényképek 2 db DVD-re vagy CDre kerülnek rögzítésre, amelyet a felek a jegyzőkönyv felvétel napjának megjelölésével, az ellenőrzött intézmény nevének, címének és a konyha jellegének megjelölésével, valamint a felek aláírásával ellátnak.) 10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. számú mellékletben felsorolt konyhákat eredeti funkciójuk szerint a szerződés időtartalma alatt rendeltetésszerűen üzemelteti. 11. Megrendelő, valamint annak megbízottja, továbbá az intézmény vezetője, valamint annak megbízottja a szerződés tartama alatt a rendeltetésszerű használatot folyamatosan a szolgáltatás ellátását nem zavaró módon ellenőrzi. A szolgáltatás teljesítésének ellenőrzési jogát Megrendelő, valamint annak megbízottja, továbbá az intézmény vezetője, valamint annak megbízottja gyakorolja. (pl.: szervizkönyvek, karbantartási naplók ellenőrzése, stb.) II. Felek jogai és kötelezettségei 17

18 1. Az intézmény adatai az irányadóak a Vállalkozó számára az ételek főzésénél, adagolásánál és számlázásánál. 2. A felek megállapodnak abban, hogy az étkezések megrendelése a Vállalkozó által biztosított Megrendelő nyomtatványon (minta a jelen szerződés 12. számú mellékletében Szolgáltatási kézikönyv a továbbiakban: Kézikönyv) hetente történik. Az Intézményeknek a tárgyhetet megelőző hét utolsó munkanapján óráig kell a Vállalkozónak eljuttatni étkezésenkénti, korcsoportonkénti, diétánkénti, napi bontásban az étkezési létszámot. A napi pót- és lerendeléseket (8. számú melléklet nyomtatvány) a tárgynapot megelőző napon 8.30 óráig kell eljutatni a Vállalkozónak; hétfői napra pénteken. A Vállalkozó a megrendelést a kért módon ( , fax) visszaigazolja. A megrendelés, illetve a pót- és a lerendelés az elektronikus szabályok szerint csak a visszaigazolást követően tekinthető érvényesnek. A telefonon történő, szóbeli megrendelés nem minősül megrendelésnek. A szabályos és elfogadott megrendeléseket minden hónap végén összesítik. A megrendelők a számla mellékleteként szerepelnek. Vállalkozó köteles az intézmény előzetes bejelentése alapján a teljesítésen módosítani, a leadott létszámjelentést bejelentés alapján csökkenteni (pl. betegség, rendkívüli tanítási szünet) a bejelentést követő naptól. A bejelentést legkésőbb 16 óráig köteles az intézmény megtenni Vállalkozó felé. A Vállalkozó köteles hideg étel szolgáltatására (hideg csomag), amennyiben az intézmény vezetője a tárgy időpontot megelőzően egy héttel előtte írásban (fax, ) megrendeli a Vállalkozótól (pl. kirándulás esetén). 3. A Megrendelő a gépek, berendezések meglévő gépkönyveit, vagy azok másolatait a Vállalkozónak átadja. A Vállalkozó az átadás-átvétel napjától legkésőbb szeptember 30-ig köteles nyilatkozni, hogy a gépkönyvvel nem rendelkező gépeket, berendezéseket kívánja, vagy nem kívánja üzemeltetni. Amennyiben a gépkönyvvel nem rendelkező gépeket, berendezéseket üzemeltetni kívánja, az adott gép, berendezés gépkönyvét köteles saját költségén beszerezni. A nem használt gépeket, berendezéseket a Megrendelő köteles elszállítani. 4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó szolgáltatási kötelezettsége az adott intézmények vonatkozásában legkésőbb év szeptember hó 3. napon veszi kezdetét. 5. Megrendelő gondoskodik a 2. számú mellékletben felsorolt főző- és tálalókonyhák, a jelen szerződésben meghatározott bérleti díjért a Vállalkozó rendelkezésére bocsátásáról. Vállalkozó írásban javaslatot tesz szeptember 30-ig az intézményekben található konyhai eszközök, berendezési tárgyak további hasznosításával kapcsolatban. Azon eszközökről, melyeket Vállalkozó nem kíván használatra átvenni, Megrendelő köteles az intézményekkel együttműködve az átadás-átvételtől számított 90 napon belül az elszállítása, kezelése, tárolása tárgyában intézkedni. 6. Felek a jelen szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. II./1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 1. Megrendelő a szerződés tartama alatt a rendeltetésszerű használatot folyamatosan, a szolgáltatás ellátását nem zavaró módon ellenőrzi. A szolgáltatás teljesítésének ellenőrzési jogát a Megrendelő, valamint annak megbízottja, továbbá az intézmény vezetője, valamint annak megbízottja gyakorolja. (pl.: szervizkönyvek, karbantartási naplók ellenőrzése, stb.). Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személy(ek) minden munkahelyre, bármely tartózkodásra szolgáló helyre beléphet(nek), az ellenőrzött konyha élelmezésvezetője, dolgozói kötelesek az ellenőrzést tűrni és az ahhoz szükséges anyagokat, adatokat ellenszolgáltatás kérése nélkül az ellenőrző személy(ek) rendelkezésére bocsátani. 18

19 2. Megrendelő a szolgáltatás teljesítésének, az ételkészítéshez, ételtároláshoz, ételkiszállításhoz, ételek melegen tartásához, kiadagolásához használt gépek, berendezések, eszközök ellenőrzésére ellenőrzési szabályokat állít fel, mely a Megrendelő számára írja az ellenőrzés feladatát és módját. A Megrendelő, illetve az intézmények vezetői (vagy az általuk kijelölt személy) jogosultak alkalmazni az ellenőrzési szabályokat a szolgáltatás ellenőrzésére. A szolgáltatott étel mennyiségi, minőségi ellenőrzését tartalmazó szabályokat a Kézikönyv tartalmazza. 3. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Vállalkozó által ellátott étkeztetés minőségét (nyersanyag minősége, nyersanyag norma betartása, napi energia és tápanyagszükséglet, ételkészítés folyamatai, hűtőlánc, tálalás, készétel minősége mennyisége, kiszállítás, szolgáltatás színvonala, maradék mennyisége, használt edényzet, stb.), a szolgáltatás színvonalát megbízottja útján ellenőrizhesse (az ellenőrzés tárgyköreit a Kézikönyv tartalmazza). 4. Megrendelő, illetve az általa megjelölt személyek bármikor a szolgáltatás ellátását nem zavaró módon jogosultak Vállalkozó teljesítésének szakmai és közegészségügyi szabályok figyelembevételével történő ellenőrzésére is. 5. Az ellenőrzés elvégzése a szerződésszerű teljesítést nem akadályozhatja, nem késleltetheti. A Megrendelő köteles minden év január 31. napjáig a Kézikönyvet felülvizsgálni, aktualizálni (pl. diéták, intézmények száma, az azokban várható adagszám alakulása). 6. Megrendelő a bérleti díjat a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta mértékével évente emeli, külön szerződésmódosítás nélkül. Az első bérleti díjmódosítás időpontja június 22., évi inflációs rátával. 7. Jelen szerződés megszűnésével, ha Vállalkozó elmulasztja a konyhát és helyiségeit rendeltetésnek megfelelő, tiszta állapotba hozni, Felek megállapodnak abban, hogy: - a szerződés megszűnését követően a konyha és helyiségei rendeltetésnek megfelelő, tiszta állapotban történő visszaadásáig Vállalkozó kötbér címen az összes éves bérleti díj kétszeres összegét tartozik fizetni Megrendelőnek, - az intézmény jogosult elvégeztetni az e pontban rögzített állapotnak megfelelő szükséges munkálatokat, és a felmerült költségek Vállalkozót terhelik. 8. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teljesítést terhesebbé. A Megrendelőnek jogszabályba vagy szakmai követelménybe ütköző utasításaira Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét azonnal, legkésőbb 1 napon belül felhívni. Amennyiben a Megrendelő ennek ellenére utasítását írásban fenntartja, úgy a Vállalkozó azt kizárólag Megrendelő kockázatára és kárviselési felelősségére hajtja végre, illetőleg annak természetétől függően, megtagadhatja a végrehajtását szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül. 9. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adott átvételre kerülő ingatlan felett rendelkezési jogosultsága nincs, mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogosult a hozzájáruló nyilatkozatot megadja. Amennyiben a hozzájárulás megadása elmarad, ennek figyelembevételével köteles újra tárgyalni a szerződést Vállalkozóval az adott intézményre vonatkozóan. 10. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező bármely konyhát birtokba veheti, és a konyhák birtokában maradhat a birtokbavételt követően a szerződés teljes időtartama alatt. 11. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot, melyek a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez szükségesek, megfelelő időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő köteles továbbá Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni. 19

20 II./2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2. számú mellékletén 3-6[sma1]. listasorszámon feltüntetett ANK intézményekben a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés útján - az abban meghatározott áron a minimum 14 napos szavatossági határidővel rendelkező termékeket, gyorsan romló élelmiszerek esetében a minimum 3 napos fogyaszthatósággal rendelkező beszerzett élelmiszer nyersanyag áruk átvételére, továbbá a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, valamint a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Kollégium főzőkonyhájában található nyersanyagokat is köteles legkésőbb a konyha átadás-átvételének napján átvenni. Vállalkozó az átadás-átvételkor a számlákkal igazolt vételi áron köteles átvenni. 2. Vállalkozó köteles az általa, a jelen szerződés teljesítéséhez használatba vett, a Fenntartó tulajdonát képező főző és tálalókonyhákat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotba hozni az átvett konyhákat fejleszteni és felújítani, szükséges mértékben saját költségén, megfelelő műszaki színvonalon karbantartani. A fejlesztési és felújítási feladatokat a jelen szerződés aláírását követő 60 napon belül Vállalkozó által elkészítésre kerülő átadás-átvételi, megvalósítási és fejlesztési tervnek megfelelően köteles elvégezni. 3. Amennyiben a Vállalkozó a konyhákon értéknövelő beruházást kíván végrehajtani, azt előre jeleznie kell a Megrendelőnek, aki egyeztet a Fenntartóval a tervezett beruházásokról. A Vállalkozó csak a Fenntartó hozzájárulása birtokában végezheti el a tervezett beruházásokat. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés megszűnésekor az értéknövelő beruházások elszámolásáról gondoskodnak. 4. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére orvosi javaslatra az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkezés) kell biztosítani. 5. A Vállalkozó köteles egy főzőkonyhát diétás ételek elkészítésére üzemeltetni, vagy főzőkonyháiban a diétás ételek elkészítéséről gondoskodni a főzőkonyhák között arányosan elosztva. A Vállalkozó a glükóz-mentes étrend biztosítását köteles megoldani (amennyiben maga készíti el a glükóz mentes ételeket, úgy a kockázat elkerülése végett a többi étel készítésének helyétől elkülönítetten kell előállítani az ételeket). 6. A Vállalkozó a konyhák szabad kapacitását saját részre felhasználhatja. 7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a konyhák, tálalók jellegét (pl. főzőkonyhából tálaló konyhát) csak a Megrendelő beleegyezésével változtathatja meg. Minden egyéb változtatás előtt a Vállalkozó köteles az érintett intézmény vezetőjének, a Megrendelőnek és az illetékes hatóság(ok)nak az állásfoglalását is beszerezni. A szociális étkeztetés szolgáltatása körében a jelen szerződés 2. számú Függelék b) pontban meghatározott kiosztó-helyek helyszínei az igényváltozásnak megfelelően a - Felek közös megegyezésével - változhatnak, külön szerződésmódosítás nélkül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy rendelkeznie kell az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyekkel. Ezeket az üzemeltetés megkezdése előtt köteles beszerezni. Felelős a szerződés tartalma alatt a hatósági és jogszabályi előírások betartásáért (pl. munkavédelmi előadó foglalkoztatása). 8. Vállalkozó köteles a teljesítéshez biztosítani a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerő folyamatos rendelkezésre állását, a nyersanyagokat, a berendezéseket és egyéb eszközöket, amelyek a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükségesek. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szakemberek és berendezések mind a szerződéskötéskor, mind a teljesítés időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre állnak, továbbá valamennyi jogszabályi és egyéb rendelkezésnek, hatósági előírásnak megfelelnek. 20

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzata 2064 Csabdi, Szabadság út 44. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Csabdi Község Önkormányzata 2064 Csabdi, Szabadság út 44. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Csabdi Község Önkormányzata 2064 Csabdi, Szabadság út 44. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közszolgáltatói szerződés, Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján-

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- Tisztelt Gazdasági Szereplők! Dunavecse Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TERVEZÉSI FELADATOK A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. RÉSZÉRE - 2011/I. 31. RÉSZBEN tárgyú, gyorsított meghívásos, közösségi

Részletesebben